بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب امامت ورهبری, استاد شهید آیت الله مطهرى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     nav -
     start -
     10 - امامت و رهبري - صفحه : 10
     100 - امامت و رهبري - صفحه : 100
     101 - امامت و رهبري - صفحه : 101
     102 - امامت و رهبري - صفحه : 102
     103 - امامت و رهبري - صفحه : 103
     104 - امامت و رهبري - صفحه : 104
     105 - امامت و رهبري - صفحه : 105
     106 - امامت و رهبري - صفحه : 106
     107 - امامت و رهبري - صفحه : 107
     108 - امامت و رهبري - صفحه : 108
     109 - امامت و رهبري - صفحه : 109
     11 - امامت و رهبري - صفحه : 11
     110 - امامت و رهبري - صفحه : 110
     111 - امامت و رهبري - صفحه : 111
     112 - امامت و رهبري - صفحه : 112
     113 - امامت و رهبري - صفحه : 113
     114 - امامت و رهبري - صفحه : 114
     115 - امامت و رهبري - صفحه : 115
     116 - امامت و رهبري - صفحه : 116
     117 - امامت و رهبري - صفحه : 117
     118 - امامت و رهبري - صفحه : 118
     119 - امامت و رهبري - صفحه : 119
     12 - امامت و رهبري - صفحه : 12
     120 - امامت و رهبري - صفحه : 120
     121 - امامت و رهبري - صفحه : 121
     122 - امامت و رهبري - صفحه : 122
     123 - امامت و رهبري - صفحه : 123
     124 - امامت و رهبري - صفحه : 124
     125 - امامت و رهبري - صفحه : 125
     126 - امامت و رهبري - صفحه : 126
     127 - امامت و رهبري - صفحه : 127
     128 - امامت و رهبري - صفحه : 128
     129 - امامت و رهبري - صفحه : 129
     13 - امامت و رهبري - صفحه : 13
     130 - امامت و رهبري - صفحه : 130
     131 - امامت و رهبري - صفحه : 131
     132 - امامت و رهبري - صفحه : 132
     133 - امامت و رهبري - صفحه : 133
     134 - امامت و رهبري - صفحه : 134
     135 - امامت و رهبري - صفحه : 135
     136 - امامت و رهبري - صفحه : 136
     137 - امامت و رهبري - صفحه : 137
     138 - امامت و رهبري - صفحه : 138
     139 - امامت و رهبري - صفحه : 139
     14 - امامت و رهبري - صفحه : 14
     140 - امامت و رهبري - صفحه : 140
     141 - امامت و رهبري - صفحه : 141
     142 - امامت و رهبري - صفحه : 142
     143 - امامت و رهبري - صفحه : 143
     144 - امامت و رهبري - صفحه : 144
     145 - امامت و رهبري - صفحه : 145
     146 - امامت و رهبري - صفحه : 146
     147 - امامت و رهبري - صفحه : 147
     148 - امامت و رهبري - صفحه : 148
     149 - امامت و رهبري - صفحه : 149
     15 - امامت و رهبري - صفحه : 15
     150 - امامت و رهبري - صفحه : 150
     151 - امامت و رهبري - صفحه : 151
     152 - امامت و رهبري - صفحه : 152
     153 - امامت و رهبري - صفحه : 153
     154 - امامت و رهبري - صفحه : 154
     155 - امامت و رهبري - صفحه : 155
     156 - امامت و رهبري - صفحه : 156
     157 - امامت و رهبري - صفحه : 157
     158 - امامت و رهبري - صفحه : 158
     159 - امامت و رهبري - صفحه : 159
     16 - امامت و رهبري - صفحه : 16
     160 - امامت و رهبري - صفحه : 160
     161 - امامت و رهبري - صفحه : 161
     162 - امامت و رهبري - صفحه : 162
     163 - امامت و رهبري - صفحه : 163
     164 - امامت و رهبري - صفحه : 164
     165 - امامت و رهبري - صفحه : 165
     166 - امامت و رهبري - صفحه : 166
     167 - امامت و رهبري - صفحه : 167
     168 - امامت و رهبري - صفحه : 168
     169 - امامت و رهبري - صفحه : 169
     17 - امامت و رهبري - صفحه : 17
     170 - امامت و رهبري - صفحه : 170
     171 - امامت و رهبري - صفحه : 171
     172 - امامت و رهبري - صفحه : 172
     173 - امامت و رهبري - صفحه : 173
     174 - امامت و رهبري - صفحه : 174
     175 - امامت و رهبري - صفحه : 175
     176 - امامت و رهبري - صفحه : 176
     177 - امامت و رهبري - صفحه : 177
     178 - امامت و رهبري - صفحه : 178
     179 - امامت و رهبري - صفحه : 179
     18 - امامت و رهبري - صفحه : 18
     180 - امامت و رهبري - صفحه : 180
     181 - امامت و رهبري - صفحه : 181
     182 - امامت و رهبري - صفحه : 182
     183 - امامت و رهبري - صفحه : 183
     184 - امامت و رهبري - صفحه : 184
     185 - امامت و رهبري - صفحه : 185
     186 - امامت و رهبري - صفحه : 186
     187 - امامت و رهبري - صفحه : 187
     188 - امامت و رهبري - صفحه : 188
     189 - امامت و رهبري - صفحه : 189
     19 - امامت و رهبري - صفحه : 19
     190 - امامت و رهبري - صفحه : 190
     191 - امامت و رهبري - صفحه : 191
     192 - امامت و رهبري - صفحه : 192
     193 - امامت و رهبري - صفحه : 193
     194 - امامت و رهبري - صفحه : 194
     195 - امامت و رهبري - صفحه : 195
     196 - امامت و رهبري - صفحه : 196
     197 - امامت و رهبري - صفحه : 197
     198 - امامت و رهبري - صفحه : 198
     199 - امامت و رهبري - صفحه : 199
     20 - امامت و رهبري - صفحه : 20
     200 - امامت و رهبري - صفحه : 200
     201 - امامت و رهبري - صفحه : 201
     202 - امامت و رهبري - صفحه : 202
     203 - امامت و رهبري - صفحه : 203
     204 - امامت و رهبري - صفحه : 204
     205 - امامت و رهبري - صفحه : 205
     206 - امامت و رهبري - صفحه : 206
     207 - امامت و رهبري - صفحه : 207
     208 - امامت و رهبري - صفحه : 208
     209 - امامت و رهبري - صفحه : 209
     21 - امامت و رهبري - صفحه : 21
     210 - امامت و رهبري - صفحه : 210
     211 - امامت و رهبري - صفحه : 211
     212 - امامت و رهبري - صفحه : 212
     213 - امامت و رهبري - صفحه : 213
     214 - امامت و رهبري - صفحه : 214
     215 - امامت و رهبري - صفحه : 215
     216 - امامت و رهبري - صفحه : 216
     217 - امامت و رهبري - صفحه : 217
     218 - امامت و رهبري - صفحه : 218
     219 - امامت و رهبري - صفحه : 219
     22 - امامت و رهبري - صفحه : 22
     220 - امامت و رهبري - صفحه : 220
     221 - امامت و رهبري - صفحه : 221
     222 - امامت و رهبري - صفحه : 222
     223 - امامت و رهبري - صفحه : 223
     224 - امامت و رهبري - صفحه : 224
     225 - امامت و رهبري - صفحه : 225
     226 - امامت و رهبري - صفحه : 226
     227 - امامت و رهبري - صفحه : 227
     228 - امامت و رهبري - صفحه : 228
     229 - امامت و رهبري - صفحه : 229
     23 - امامت و رهبري - صفحه : 23
     230 - امامت و رهبري - صفحه : 230
     231 - امامت و رهبري - صفحه : 231
     232 - امامت و رهبري - صفحه : 232
     233 - امامت و رهبري - صفحه : 233
     234 - امامت و رهبري - صفحه : 234
     235 - امامت و رهبري - صفحه : 235
     236 - امامت و رهبري - صفحه : 236
     237 - امامت و رهبري - صفحه : 237
     238 - امامت و رهبري - صفحه : 238
     239 - امامت و رهبري - صفحه : 239
     24 - امامت و رهبري - صفحه : 24
     240 - امامت و رهبري - صفحه : 240
     241 - امامت و رهبري - صفحه : 241
     242 - امامت و رهبري - صفحه : 242
     243 - امامت و رهبري - صفحه : 243
     244 - امامت و رهبري - صفحه : 244
     245 - امامت و رهبري - صفحه : 245
     246 - امامت و رهبري - صفحه : 246
     247 - امامت و رهبري - صفحه : 247
     248 - امامت و رهبري - صفحه : 248
     249 - امامت و رهبري - صفحه : 249
     25 - امامت و رهبري - صفحه : 25
     250 - امامت و رهبري - صفحه : 250
     251 - امامت و رهبري - صفحه : 251
     252 - امامت و رهبري - صفحه : 252
     26 - امامت و رهبري - صفحه : 26
     27 - امامت و رهبري - صفحه : 27
     28 - امامت و رهبري - صفحه : 28
     29 - امامت و رهبري - صفحه : 29
     30 - امامت و رهبري - صفحه : 30
     31 - امامت و رهبري - صفحه : 31
     32 - امامت و رهبري - صفحه : 32
     33 - امامت و رهبري - صفحه : 33
     34 - امامت و رهبري - صفحه : 34
     35 - امامت و رهبري - صفحه : 35
     36 - امامت و رهبري - صفحه : 36
     37 - امامت و رهبري - صفحه : 37
     38 - امامت و رهبري - صفحه : 38
     39 - امامت و رهبري - صفحه : 39
     40 - امامت و رهبري - صفحه : 40
     41 - امامت و رهبري - صفحه : 41
     42 - امامت و رهبري - صفحه : 42
     43 - امامت و رهبري - صفحه : 43
     44 - امامت و رهبري - صفحه : 44
     45 - امامت و رهبري - صفحه : 45
     46 - امامت و رهبري - صفحه : 46
     47 - امامت و رهبري - صفحه : 47
     48 - امامت و رهبري - صفحه : 48
     49 - امامت و رهبري - صفحه : 49
     50 - امامت و رهبري - صفحه : 50
     51 - امامت و رهبري - صفحه : 51
     52 - امامت و رهبري - صفحه : 52
     53 - امامت و رهبري - صفحه : 53
     54 - امامت و رهبري - صفحه : 54
     55 - امامت و رهبري - صفحه : 55
     56 - امامت و رهبري - صفحه : 56
     57 - امامت و رهبري - صفحه : 57
     58 - امامت و رهبري - صفحه : 58
     59 - امامت و رهبري - صفحه : 59
     60 - امامت و رهبري - صفحه : 60
     61 - امامت و رهبري - صفحه : 61
     62 - امامت و رهبري - صفحه : 62
     63 - امامت و رهبري - صفحه : 63
     64 - امامت و رهبري - صفحه : 64
     65 - امامت و رهبري - صفحه : 65
     66 - امامت و رهبري - صفحه : 66
     67 - امامت و رهبري - صفحه : 67
     68 - امامت و رهبري - صفحه : 68
     69 - امامت و رهبري - صفحه : 69
     7 - امامت و رهبري - صفحه : 7
     70 - امامت و رهبري - صفحه : 70
     71 - امامت و رهبري - صفحه : 71
     72 - امامت و رهبري - صفحه : 72
     73 - امامت و رهبري - صفحه : 73
     74 - امامت و رهبري - صفحه : 74
     75 - امامت و رهبري - صفحه : 75
     76 - امامت و رهبري - صفحه : 76
     77 - امامت و رهبري - صفحه : 77
     78 - امامت و رهبري - صفحه : 78
     79 - امامت و رهبري - صفحه : 79
     8 - امامت و رهبري - صفحه : 8
     80 - امامت و رهبري - صفحه : 80
     81 - امامت و رهبري - صفحه : 81
     82 - امامت و رهبري - صفحه : 82
     83 - امامت و رهبري - صفحه : 83
     84 - امامت و رهبري - صفحه : 84
     85 - امامت و رهبري - صفحه : 85
     86 - امامت و رهبري - صفحه : 86
     87 - امامت و رهبري - صفحه : 87
     88 - امامت و رهبري - صفحه : 88
     89 - امامت و رهبري - صفحه : 89
     9 - امامت و رهبري - صفحه : 9
     90 - امامت و رهبري - صفحه : 90
     91 - امامت و رهبري - صفحه : 91
     92 - امامت و رهبري - صفحه : 92
     93 - امامت و رهبري - صفحه : 93
     94 - امامت و رهبري - صفحه : 94
     95 - امامت و رهبري - صفحه : 95
     96 - امامت و رهبري - صفحه : 96
     97 - امامت و رهبري - صفحه : 97
     98 - امامت و رهبري - صفحه : 98
     99 - امامت و رهبري - صفحه : 99
     bookinfo - شناسنامه کتاب :امامت و رهبري
     toc - فهرست مطالب کتاب: امامت و رهبري
 

 

 
 
مطرح است كه اگر آن مسئله را ثابت بكنيم ، حكومت هم خودبخود ثابت شده‏
است . ما مقامی تالی مقام نبوت قائل می‏شويم كه با وجود و حضور آن مقام‏
، ديگر سخنی از حكومت غير مطرح نيست . همينطور كه با وجود پيغمبر سخنی‏
از حكومت غير مطرح نيست ، با وجود امام در سطحی كه شيعه معرفی می‏كند
نيز سخن حكومت غير مطرح نيست . سخن حكومت به آن معنا كه امروز مطرح‏
است ، در وقتی مطرح است كه ما فرض كنيم امامی در دنيا وجود نداشته‏
باشد يا مثل زمان ما امام غائب باشد . و الا با وجود و حضور امام در سطحی‏
كه شيعه می‏گويد تكليف مسئله حكومت خود بخود مطرح و روشن شده است .
سؤال : آيا اهل تسنن روايت مربوط به غدير خم را واحد می‏دانند و متواتر
نمی‏دانند يا آن روايتی را كه فرموديد حضرت رسول ( ص ) فرمودند : سلام‏
كنيد به علی كه امير شماست ؟
جواب : اين قسمت از روايت غدير كه : « من كنت مولاه فهذا علی مولاه »
را شايد حتی سنيها هم نتوانند انكار كنند كه متواتر است گو اينكه ملا علی‏
قوشچی می‏گويد اين قسمت هم متواتر نيست . اين قسمت آنقدر زياد نقل شده‏
كه اهل تسنن هم [ تواتر آنرا ] انكار نمی كنند . ( 1 ) عده بسيار زيادی‏
بوده‏اند كه قسمت اولش را هم كه می‏فرمايد : « الست اولی بكم من انفسكم‏»
نقل كرده‏اند . شيعه اين قسمت را هم متواتر می‏داند . ولی حديث :
« سلموا علی علی بامرش »

پاورقی :
1 - علت زياد نقل شدن اين قسمت آنست كه در آن زمان از سخن پيغمبر
نسخه برداری نمی‏كردند كه همانجا بنويسند بلكه به ذهنشان می‏سپردند . طبعا
آن جمله‏ای از اين حديث كه بيش از هر جمله ديگر به ياد افراد می‏ماند

آنجايی است كه اسم علی ( ع ) برده شده : من كنت مولاه فهذا علی مولاه
 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation