بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ²غ° -


766 - ط³ظٹط±ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ (ط±ظ‡ )  
ط¯ط± ط´ط±ط­ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط›ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ط§ط¯ط§طھط´ â€چ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط²طŒ ط¯ظˆ ط¨ط§ط± طµط¨ط­ ظˆ ط¹طµط± ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظپط§طھط´ ظƒط³ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط­ظˆط§ظ„ط´ ظ¾ط±ط³ط´ ظƒط±ط¯ط›ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ.
767 - ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ظ‚ظ…ظ‰ 
ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط§ ط²ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ ط§ظ†طµط§ظپ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ ظ…ظˆط§ط³ط§طھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯. ظˆ ط¯ط± ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ‡ط§طŒ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ط¯ط§ط´طھ . ط­ط§ظƒظ… ط´ظ‡ط± ط®ظˆط§ظ†ط³ط§ط± ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ…ط®طµظˆطµ ظˆظ‰ طŒ ظٹظƒ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ط§ط¹طھط´ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
768 - ط³ظٹط±ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ‚ط¯ظˆط³ظ‰ 
ط´ظ‡ظٹط¯ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ظˆط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¹ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ط§طھ ط±ظˆط¶ظ‡ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‚ظٹط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ‚ط¯ظˆط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ظٹظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ طھط§ظƒظٹط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظ…ط­ط±ظ… ظˆ طµظپط±طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظٹط´ طھط±ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯.
769 - ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط¹ظ„ظˆظ… ط®ط§طµ 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ‚ط¯ظˆط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯.
... ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¯ط§ط´طھ . ع†ظˆظ† طŒ ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط¯ط³طھط§ظ† ظƒظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ…طھط§ط«ط± ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ط¯طھظ‰ ط§ط³طھ طھظˆظپظٹظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… . ظˆ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط«ط± ظƒط«ط±طھ ظƒط§ط±ط´ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط¯طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… .
770 - ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ظ…ط­ظ„ط§طھظ‰ 
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ظ…ط­ظ„ط§طھظ‰ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط±ط´ طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظٹط§ ط§ظ…ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظٹط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .
771 - ط±ظپط¹ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ„ط§ 
ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط³طھط؛ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯. ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ع† ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط­ط§ظٹط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظˆظ‚ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ط§ط، ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط³ط§ظ…ط±ط§ط، ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆط¨ط§ ظˆ ط·ط§ط¹ظˆظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ†ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط§ط³طھط§ط¯ظ… ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط´ط§ط±ظƒظ‰ طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ط¬ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ طھط´ط±ظٹظپ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طµط­ط¨طھ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆط¨ط§ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط®ط·ط± ظ…ط±ع¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط±ط²ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط­ظƒظ…ظ‰ ط¨ظƒظ†ظ… ط¢ظٹط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ظˆط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ط¨ظ„ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط³ط§ظƒظ† ط³ط§ظ…ط±ط§ط، ط§ط² ط§ظ…ط±ظˆط² طھط§ ط¯ظ‡ ط±ظˆط²طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ظ†ط±ط¬ط³ ط®ط§طھظˆظ† طŒ ظˆط§ظ„ط¯ظ‡ ظ…ط§ط¬ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‡ ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط± ط´ظˆط¯. ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظٹظ† ط­ظƒظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط§ط² ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² طھظ„ظپ ط´ط¯ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط³ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ط´ظ†ط§ظٹط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ط›ط³ط¨ط¨ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط´ظ…ط§ ظƒط³ظ‰ طھظ„ظپ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع†ظٹط³طھ طں ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§. ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ط·ط±ظپ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط·ظ„ط§ط¨ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط§ظ„ظپط¶ظ„ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ط¹ط§ط¯طھ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظˆ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¯ط± ط؛ط±ظپظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط¹ط²ط§ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط¯ظ… ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظˆظ‚طھ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ† طŒ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھ ط؛ظٹط± ط¹ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ†ط§ظ„ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ…طµظٹط¨طھ ط¹ط·ط´ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯.
772 - ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ط¬ ط¢ظ‚ط§ ط­ط³ظٹظ† ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ظˆ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ ظˆ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¯ ظ…ط¯ط§ط­ظٹط§ظ† ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ط±ظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ط±ظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ظˆط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط§ط­ظˆط§ظ„ظ¾ط±ط³ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ظپطھظ… :
ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط´ظ…ط§ ظٹظƒ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط­ط¯ط« ظˆ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¯ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظٹط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط§ط´طھظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ط«ظ„ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… .
773 - طھظˆط³ط¹ظ‡ ط±ط²ظ‚ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ 
ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط²ط§ظ‡ط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ط­ط§ط¬ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¯ ط­ط§ظٹط±ظ‰ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط®ط¯ظ…طھ ط®ظ„ط¯ ظ…ظƒط§ظ† ط´ظٹط® ط§ظ„ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط´ظƒط§ظٹطھ ط§ط² طھظ†ع¯ظ‰ ظ…ط¹ط§ط´ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ظˆ ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ط±ط²ظ‚ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ ط§ع¯ط± ظ†ط±ط³ظٹط¯ ط¨ظٹط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† طŒ ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯.
ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ظپطھ . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§طŒط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط­ط±ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± طھظˆط³ط¹ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ… .
774 - ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ  
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ظ†ظˆظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط³ط¯ظˆط¯ ط´ط¯ظ† ط±ط§ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ظˆظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط§ط±ظˆط§ط­ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ - ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ظٹظ¾ظ†ظˆطھظٹط²ظ… ... ط¯ظˆ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط³ظˆط§ظ„ ط³ظˆظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ ع†ظٹط³طھ طں ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ ع†ظٹط³طھ طں ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ . ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ طھط§ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ظ…ظ„طھط²ظ… ظˆ ظ…ط¯ط§ظˆظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظˆط¯.
775 - ط±ظپط¹ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط­ط¬ط¬ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط°ط±ظٹظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظٹط§ط¯ط¯ط§ط´طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ط´ط¨ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¨ظ„ط؛ ظ‡ط²ط§ط± طھظˆظ…ط§ظ† ط¨ط¨ط± ط¯ط±ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ظ…ط­طھط±ظ…ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³ظ…ط´ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯) طµط¨ط­ ظ…طھط­ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ… ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ع†ظ‚ط¯ط± ظ¾ظˆظ„ ط¯ط§ط±ظ… طں ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ† ع†ظ‡ظ„ ظ¾ظ†ط¬ ظ‡ط²ط§ط± طھظˆظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆظ„ ظˆظ‚طھ ط±ظپطھظ… ط¯ط±ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظ‚ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط­طھط±ظ…ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¯ط±ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظ‚ط§ ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ط§ظ‡ظ… ط¨ط±ظˆظٹظ… ط¬ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹظ… .
ع¯ظپطھ : ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط¨ .ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ… ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط± ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ط¬ظ‰ طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¹ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ†ط§ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ط¨ ط§ظٹظˆط§ظ† ط·ط±ظپ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ† ظ…ط§ظ…ظˆط± ظ‡ط³طھظ… ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظ… طŒ ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ع¯ظˆطŒ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط§طµط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ… ظ†ع¯ظپطھ طŒ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¨ظ„ط؛ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ظ†ع¯ظپطھظ… ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ . ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ظ…ظ† ع†ظ‡ظ„ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ظ‡ط²ط§ط± طھظˆظ…ط§ظ† ظ‚ط±ط¶ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ع†ظ‡ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط°ط§ظ† ط¢ط®ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ط³طھظ… ط±ظپط¹ ع¯ط±ظپطھط§ظٹظ… ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ط±ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
776 - ط´ظپط§ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط§ظ…ظٹظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط§ط¨ط±ظ‚ظˆظٹظ‰ ط³ط®طھ ط¯ع†ط§ط± ط¯ظ„ ط¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط§ط² ع¯ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¯ظƒطھط±ظ‡ط§ ظ…ط§ظٹظˆط³ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط­ط±ظƒطھ ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¬ط±ط§ط­ظ‰ ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط³ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆط¶ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظپطھط§ط¨ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ظپط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط§ط¹طھظ‰ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط§ط·ط§ظ‚ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط´ظپط§ ط­ط§طµظ„ ط´ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظٹط² ظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ط¯ظ‡ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ط±ط§ ط´ظپط§ ط¯ط§ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط²ظ…ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ع¯ظپطھظ†ط¯:
ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط®طھظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
777 - طھط¹ظ„ظٹظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
ط¹ظ„ظ‚ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھظ… : ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² (ط¹ط§ط´ظˆط±ط§) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ (ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )) ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… . ظˆ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظٹط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¯ظˆط± (ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ط¯ط§ظ† ط³ظˆ) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ‰ ط¹ظ„ظ‚ظ‡ ! ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ„ (ظ…طھظ† ط²ظٹط§ط±طھ ) ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ . ظ¾ط³ â€چ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ظ…ظ„ط§ظٹظƒظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط³ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظˆ ط§ط² طھظˆ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط³ظٹط¦ظ‡ ظ…ط­ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھظˆ ط±ط§ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط¬ط²ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط´ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯.
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ : ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ...
ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ‚ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظٹط§ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط§ظ† ط§ط³طھط·ط¹طھ ط§ظ† طھط²ظˆط±ظ‡ ظپظ‰ ظƒظ„ ظٹظˆظ… ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ظ‡ ظ…ظ† ط¯ظ‡ط±ظƒ ظپط§ظپط¹ظ„ . ظپظ„ظƒ ط«ظˆط§ط¨ ط¬ظ…ظٹط¹ ط°ظ„ظƒ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ : ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ! ط§ع¯ط± طھظˆط§ظ†ط³طھظ‰ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط§ط² ط¹ظ…ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط«ظˆط§ط¨ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ط´طھظ… : ط¨ط±ظƒط§طھ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
778 - ظ…عکط¯ظ‡ ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ†  
ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯! ط¨ط´ط§ط±طھطھط§ظ† ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظٹظƒ ظ…عکط¯ظ‡ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظˆط± ظˆ ظٹظƒ ظ†ط¹ظ…طھ ظ¾ط± ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ظٹظƒ ظ„ط·ظپ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظˆ ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§طھظ‰ ع†ظ†ط¯طŒ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ط¨ط±طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ :
1 - ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط«ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط«ظ…ط±ظ‡ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط³ط±ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ ط²ط§ط¦ط± ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط§ط² ط¢طھط´ ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯.
2 - ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ¾ط±ط·ط±ط§ظˆطھ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط«ظ…ط±ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظپط±ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆط§ط±ط¯ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط¯ط§ظ†ط¬ط§ ط¨ط¨ط±ط¯.
3 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظٹط±ط§ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
4 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظƒظپظ‡ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط§ط² ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظپطھط®ط±ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ طھظˆط³ظ„ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯.
5 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ظٹط§ظ† طھظˆ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ . ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ط§ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط²ط§ط¦ط± ط¹ط§ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¶ظ…ظ† ط¬ط³طھط¬ظˆ ط§ط² ط­ط§ظ„طھ طŒ طھظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ط³طھطھ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ‡ط±ط§ط³ ط¢ظˆط± ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظ†ط¬ط§طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯.
6 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ¾ط±ط·ط±ط§ظˆطھ ظˆ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظˆطŒ ط²ظٹط± ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط¯ظ…ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظپطھط®ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط¯ط¹ظˆطھ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯.
7 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ط®ظˆط¨ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظپط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط§ظ…ط§ طھظˆط³ظ„ ظˆ طھظ…ط³ظƒ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط±طھظ‚ط§ط، ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط³طھ . ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط§ط±طھظ‚ط§ط، ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¨ط§ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ط¯ظ… ظˆ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ظپط±ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
8 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ…ط¯ظ† ط±ط¶ظˆط§ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ظˆ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ طھط± ط§ط² ط¨ط§ط؛ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ¾ط±ط·ط±ط§ظˆطھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط·ط±ظپ ط®ط·ط§ط¨ ظˆ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ط¹ط±ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(828)ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
9- ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ طھظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§طھ ط¨ط¯ظ†طھ ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ط§ظ„طµ طھط±ظٹظ† ظ…ط§ظ„ ط­ظ„ط§ظ„طھ طŒ طھظˆ ط±ط§ ظƒظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طµط§ظ„ط­ ظˆ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§طŒ ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط± ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط°ط§ط±ط¯..
ط§ظ…ط§ ط¯ط± طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ طھظ‚ط±ط¨ ظٹط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط± طھظˆ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒظپظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظ¾ظٹظƒط±طھ ط±ط§ ظƒظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ†ظˆط· ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط­ظ†ظˆط·طŒ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.(829)
10 - ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ط®ظٹط± ظˆ ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ طµط§ظ„ط­ ظˆ ط¯ط±ط³طھظƒط§ط± ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ط§ظ‚ظٹط§طھ طµط§ظ„ط­ط§طھ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ط¯طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظپظٹط¯ ط§ظپطھط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ظˆطŒ ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط±ط³طھ ظƒط§ط±ظ‡ط§طŒ طھط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ط¯ظ‡ظ… ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط§ظˆ ظˆط§ط±ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظٹط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظپط±ط¯ظ‰ ط§ط² طµط¯ظ‚ط§طھ ط¬ط§ط±ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ ظ…ظƒطھظˆط¨ ظˆ ظٹط§ ط¢ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ظٹط§ ط³ط§ط®طھظ† ظ…ط³ظƒظ† ظˆ ظ¾ظ„ ظٹط§ طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ طµط§ظ„ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط± ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ط›ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆط± ع¯ط±ط¯ط¯ط›ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ظٹظ† طµط¯ظ‚ط§طھ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظٹظƒطµط¯ ظٹط§ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ظˆط§ظ… ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھط­ظˆظ„ ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط«ط±طŒ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط«ظˆط§ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظˆ ط§ظ‡ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ظ…ظƒطھظˆط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¢ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظˆ ط§ظ‡ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ظ…ظƒطھظˆط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¢ظپطھ ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط§ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.(830)
11 - ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† طھط±ظ‚ظ‰ ظˆ طھظƒط§ظ…ظ„ طھظˆطŒ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طµط§ظ„ط­ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظˆ ط¯ط±ط¢ظٹظ‰ .
ط§ظ…ط§ ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ‡ ط²ظ…ط±ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط±ط¢ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯.
12 - ط¢ط®ط±ظٹظ† ط«ظ…ط±ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ط± ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط´ط®طµ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھطµظˆط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ طھظˆط³ظ„ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ط´ ط¨ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھطµظˆط± ط§ط³طھ ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆط§ظ„ط§ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ‚طھط¯ط§ ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ظ‚ظ‰ ظˆ طھظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظٹط³ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† طھط±ط³ظٹظ… ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط§طµ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظˆ طھظˆط³ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
779 - ط§ط«ط± طھظˆط³ظ„  
ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ طھظˆط³ظ„ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„طµ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ ظˆ ط®ط§ط¦ظپ ط§ظˆطŒ ظ†ط§ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط±ط¯ظٹظ… طŒ ظ¾ط± ظƒط´ظٹط¯. ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط²ظƒط§طھ طŒ ط­ط¬ طŒ ط¹ظ…ط±ظ‡ طŒ ط¬ظ‡ط§ط¯طŒ ظ…ط±ط²ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆظ‚ظپ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ طŒ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ظˆ ظ†ظٹط² ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ†ظٹطھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظٹظƒ ط¹ظ…ط±طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ .(831)
780 - ط¨ط®ط´ط´ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† 
ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط§ظˆط¬ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ :
ظ‚ظ„ ظٹط§ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ط³ط±ظپظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ظ„ط§ طھظ‚ظ†ط·ظˆط§ ظ…ظ† ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ... .(832)
ظ‡ط§ظ† ! ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¨ط± ط²ظٹط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط§ط³ط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆظٹط¯ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯.
ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط§ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆطŒ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆطŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط¹ط« ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ .(833)
781 - ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ظ„طھ ط³ط±ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ .  
ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ طھظˆط³ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ† ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ .
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط­ط±ط§ظ… ط§ظˆطŒ طھط´ظ†ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط¨ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(834)
ط§ظٹظ†ظƒ ط¢ظٹط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ طھط´ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط­ط±ط§ظ… ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط²ظ‰ طں
ط§ظٹظ†ظƒ ط¢ظٹط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ طھط´ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط­ط±ظ… ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط²ظ‰ طں

ظپظƒظ„ ظ…ظˆط¶ط¹ ظٹط±ظ‰ ظ‚ط¨ط±ظ‡
ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظ„ ظ…ظƒط§ظ† ظٹط±ظ‰ .
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ع¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§طھ ظ…ط¬ط³ظ… ط³ط§ط®طھظ‰ ظˆ ط¨ط± ط¨ظٹط¯ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ط± ط§ظˆ ط±ظپطھ طŒ ظ‚ظ„ط¨طھ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ط´ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط³ط±ط§ظ‰ ط¯ظ„طھ ط­ط±ظ… ط§ظˆط³طھ ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ط·ط±ط§طھ ط²ظ„ط§ظ„ ط§ط´ظƒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†طھ طŒ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ‰ .(835)
782 - ط´طھط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط؛ظپط±طھ  
ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
... ظپط§ط³طھط¨ظ‚ظˆط§ ط§ظ„ط®ظٹط±ط§طھ ...(836)
ظ‡ط§ظ† ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§! ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯.
ظˆ ط¨ط§ ط´طھط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظƒظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط±ظٹط¹ طھط±ظٹظ† ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ط­ط§طµظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط²ط¯ظ† ط§ط´ظƒ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط± ع†ط´ظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ظ†ظٹطھ ظˆ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ .
783 - ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ 
ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ظ†ظٹط²طŒ ط¨ط§ طھظˆط³ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط«ط§ط± ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ط´ط¯ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ† طŒ ط³ظٹط§ط³طھ ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط±عکظٹظ… ط³ظٹط§ظ‡ ظƒط§ط± ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ ظˆ ط§ط² ط®ظˆط§طµ ط§ظٹظ† طھظˆط³ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ط§ظƒط¨ط§ط®طھظ‡ ط§ظ‰ ط­ط§ط¶ط±طŒ ظˆ ط¶ظ…ظ† ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ طھط­ظٹطھ ط¨ط± ط§ظˆطŒ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ظپظ„ط§ط­ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ط§ط«ط± ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ طھط§ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ‚ ظ‚ظ„ط¨ط´ ظ…ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‡ط§ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ طŒ ظ„ط­ط¸ط§طھ ط§ط­طھط¶ط§ط± ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ط¨ط± ط§ظˆ ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.(837)(838)
784 - طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط¶ط¨ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³طھظˆط¯ظ‡ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ظ‰ ط¢ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھ طŒ ظƒظٹظپط±طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ط§ظپظƒظ†ط¯ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط²ط´طھ ظƒط±ط¯ط§ط±طŒ طµط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط³ط®طھ ظ†ظٹط² ط¨ط§ طھظˆط³ظ„ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط³ط§ط®طھ .
ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¶ظ…ط§ظ†طھ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط²ط§ط¦ط± ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط´ظ†ط§ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ :
ظ…ظ† طھط¹ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¶ظ…ظ† ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¨ط§ ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ… ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ‡ظˆظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ†ط¬ط§طھط´ â€چ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط¢ظˆط±ظ… .
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظƒظٹظپط± ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ طھظˆط³ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظƒطھظپط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ ط§ط² ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط­ط¨طھ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ... ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆط§ط±ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¢ط±ظ‰ ! ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆط²ط® ط®ط§ظ…ظˆط´ ظˆ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆط³طھ طŒ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ظˆط±ظˆط¯ ط§ط² ظ‡ط± ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظ…ظٹط³ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط¨ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ ظƒظ„ظٹط¯ ط¯ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† . ظˆ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ط³ط¯ظˆط¯ ط´ط¯ظ† ط·ط¨ظ‚ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ظ… : ظ‚ط¯ط§ط³طھ طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§. 
785 - ط²ظٹط§ط±طھع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )  
ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط¯ظپظ† ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¨ط¯ط§ظ†ط¬ط§ ط³ظٹط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(839)
ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظٹط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ â€چ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯.(840)
ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھط§ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط²طŒ ط¯ط± ظپط±طµطھ ظ‡ط§ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ : ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط± ظˆ ط´ط¨ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† طŒ ط§ط² ط§ظˆظ‚ط§طھ ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ .(841)
786 - ظ‚ط¯ط§ط³طھ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظˆ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط®ط´ظƒ ظˆ ط¨ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯. ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظپط±ظˆط¯ع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط¨ط±ع¯ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ظٹظƒط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆط³طھ .
ظ…ط±ط§ط³ظ… ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ط´ط¯. طµط¯ط§ظ‰ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط§ظˆ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¢ظ† ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¹ط·ط± ط¢ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظپط±ظٹط§ط¯ ط­ظ‚ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ طµط¯ط§ظ‰ ظ‡ظ„ ظ…ظ† ظ†ط§طµط± ط­ط³ظ† طŒ ط­ظ‚ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط­طھط¬ط§ط¬ط§طھ ط®ط¯ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ†طµط§ظٹط­ ظˆ ظ…ظˆط§ط¹ط¸ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ظ… طھط± ظƒط¯ط§ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ظٹط®طھظ‡ طŒ ظˆ طھظˆط§ط،ظ… ط¨ط§ ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طں ظˆ ظƒط¯ط§ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط«ط§ط±ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ¾ط³ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط®ظˆظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³طھ طŒ ط®ط§ظƒ ظˆ طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط´ظپط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ط§ظƒ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط±ط² ظˆ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط± ط¬ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط®ط§ظƒ ط§ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‡ط± ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒط§ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظƒط§ظ… ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظ†ظˆط§ط²ط¯ ط´ظٹط¹ظ‰ ط¯ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ظ…طھط¨ط±ظƒ ظˆ ط¢ط´ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ…ط¯طھ ط¹ظ…ط± ظٹظƒ ط´ظٹط¹ظ‰ طŒ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظٹط´ ظ…ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط­ظٹظ† ط¯ظپظ† ط²ظٹظ†طھ ط¨ط®ط´ ظƒظپظ† ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظٹطھ ط§ط³طھ . ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ع¯ط°ط± ط§ط² ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طµظپظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‡ط§ ظ„ظƒ ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„طھط±ط¨ظ‡ طŒ ظ„ظٹط­ط´ط±ظ† ظ…ظ†ظƒ ط§ظ‚ظˆظ… ظٹط¯ط®ظ„ظˆظ† ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ط¨ط؛ظٹط± ط­ط³ط§ط¨ ط›
ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ طھظˆ ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§! ط§ط² طھظˆ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ط³ط§ط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
787 - ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯:
1 - طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ط¨ط®ط´ظٹط¯.(842)
ظپظ…ظ† ط­ط¯ظٹط« ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ظ‡
ظ„ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظˆ ط§ظ„ط±طھط¨ظ‡ .
ط¨ط±ط®ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ط±طھط± ط§ط² ظ†ط¬ظپ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط³طھط«ظ†ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ظ‚ط¯ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ¾ط§ظٹظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
2 - ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ â€چ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ط¬ط§ ظ†ط¸ط± ط±ط­ظ…طھ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط¨ط®ط´ظٹط¯.(843)
3 - ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ â€چ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط±ط´ طŒ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط³ظƒظ† ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ط±ط§طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.(844)
4 - ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط±ط§ ع†ط´ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ظ†ظ‡ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.(845)
5 - ط§ط² ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط³ط§ط¬ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط±ط³طھط§ط®ظٹط²طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ظ„ط±ط²ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¢ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ط¨ط±ظƒطھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† طµط§ظپظ‰ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ط¨ط§ط؛ طŒ ط§ط² ط¨ط§ط؛ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظˆط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯طŒ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط³ط§ظ† ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظٹط§ظ† ط±ط§ ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظپط±ظٹط§ط¯ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ :
ظ‡ط§ظ† ! ظ…ظ†ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط®ط¯ط§! ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط±ط¨ط±ظƒطھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ… .
(846)
6 - ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ع¯ظپطھظ† ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط«ظˆط§ط¨ ط°ظƒط± ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط±ط§ طھط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(847)
7 - ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط°ظƒط± ط¢ظ† طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ط¯(848)ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† طŒ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ .
8 - ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ طھط³ط¨ظٹط­ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‰ ط§طµط­ط¨طھ ط§ط³ط¨ط­ظƒ ظˆ ط§ظ…ط¬ط¯ظƒ ظˆ ط§ط­ظ…ط¯ظƒ ظˆ ط§ظ‡ظ„ظ„ظƒ ط¨ط¹ط¯ط¯ ظ…ط§ ط§ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ط³ط¨ط­طھظ‰ . .
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¯ط± ط§ظٹظ† طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ع¯ط±ط¯ط´ ط§ظٹظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط³ظ¾ط§ط³ طŒ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط­ط¯ط§ظ†ظٹطھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… .
ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ط«ظˆط§ط¨ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(849)
9- ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط­ط¬ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط¯ظ‡ طŒ(850)ط²ظ†ع¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط±ط§ ط²ط¯ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ظ‡ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ†ظˆط± ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظٹط§ ط´ط§ظ…ظ„ ظ…ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط¯ظٹط¯ع¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط¸ط±ظپ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط³طھط±ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(851)
ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظˆ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆط³طھ ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…طµظ†ظˆط¹ط§طھ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط¹ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ .
10 - ط®ظˆط±ط¯ظ† ط®ط§ظƒ طŒ طھط­ط±ظٹظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط³ط§ظ† ط®ظˆط±ط¯ظ† ع¯ظˆط´طھ ط®ظˆظƒ ط§ط³طھ .(852)ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ط®ظˆط±ط¯ظ† ط®ط§ظƒ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆطµظپ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظپط§ ط§ط³طھط«ظ†ط§ط، ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(853)ط§ظ„ط¨طھظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط§ط«ط±ط§طھ ط¢ظ† ط¯ط± ع¯ط±ظˆ طھظ‡ظٹظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط±طŒ ط¯ط±ظˆظ† ظˆ ظ†ظٹطھ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط®ط¯ط§ط¬ظˆظٹط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† طŒ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… :ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† طھط±ط¨طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط±ظ…ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ع†ظٹط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط² ط§ظˆ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ط®ط§ظ„طµظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ ظ‚ط¨ط± ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.(854)
ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ط±ط¨ط³طھظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¹ط¯ظ… ط±ط¹ط§ظٹطھ ط´ط±ط§ظٹط· ظ†ع¯ط§ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ طھط±ط¨طھ طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط³ط±ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط­ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط«ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط²ط§ظٹظ„ ع¯ط±ط¯ط¯.(855)
11 - ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ظ†ظٹطھ ظ…طµظˆظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط®ط·ط±ط§طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ظٹط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظˆط«ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† . 12 - ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ط¬ظ†ط§ط³ ظˆ ظƒط§ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±طھظ‰ ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط¨ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.(856)
13 - ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ظƒط§ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹط¯. ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(857)
14 - ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظ…ط§ظ‡ ظ…ظٹطھ طŒ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(858)
(859)
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط²ظ†ظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ظپط­ط´ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط«ظ…ط±ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ظٹط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط¬ط³ط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹظƒط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ط¨ط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط¯ظ† ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط®طھ .(860)
15 - ظ…ط®ظ„ظˆط· ط³ط§ط®طھظ† ط­ظ†ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ…ط·ظ‡ط± طھظˆطµظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(861)
16 - ط¯ظپظ† ظ…ظٹطھ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظپط±ط§ظ‡ظ… ع¯ط±ط¯ط¯.(862)
17 - ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ…ط·ظ‡ط± ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¨ط±ظƒ ط¬ط³طھظ† ط¨ط¯ط§ظ† طŒ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ†ط¯.(863)
18 - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ…ط¹ط·ط±طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯.
19 - ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ط¹طھط¨ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆظٹط³طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¯ظˆظٹط³طھ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¯ظˆظٹط³طھ طھظ† ط§ط² ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط®ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.(864)
20 - ط¨ظˆظٹظٹط¯ظ† ط®ط§ظƒ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ط§ط¹ط« ط¬ط±ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھظ† ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط´ع¯ظپطھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ط§ ط¨ظˆظٹظٹط¯ظ† ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ طŒ ط§ط´ظƒ طŒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯.(865)
21 - ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† طھط¨ط¯ظٹظ„ ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ظپط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ط±ظپظٹط§ط¨ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ظˆط­ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظٹظ† ط±ط§ ط®ظˆط¨ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† طھط¨ط¯ظٹظ„ ط´ط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ط³ط±ط® ط±ظ†ع¯ ط±ط§ ط¯ط± ط´ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ… ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ… ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… . طµط¨ط­ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… طŒ ط§ظ…ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظٹظ… ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط¢ظ† ط±ظپطھظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط®ظˆظ† طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¶ط¬ظ‡ ط²ط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط¯ظ„ ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ… ....
ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظٹط´ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ‡ظ…ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ†ط´ ط¬ظˆط´ط´ ط§ط³طھ .(866)
22 - ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط­ط²ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظ‰ ط§ظˆ.(867)
ط¢ط±ظ‰ ! ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط¢ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ¾ط³ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط±ط§ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط®ظˆظٹط´ ظ…ط¬ط³ظ… ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¹ظˆط§ط·ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظˆط§ط¬ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ†ط«ط§ط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ طھظˆ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ طں
23 - ظ‡ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ط¨ط±ع¯ط±ظپطھ .
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ .(868)
ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ظƒظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظˆظٹظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…طھط¨ط±ظƒ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.(869)
ط¢ط±ظ‰ ! ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط§ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
24 - ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ…ط§طھ ظˆظٹعکظ‡ طŒ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ :
ظ‡ط± ط®ظˆط¯ظƒط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆ طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط¬ط³ط§ط±طھ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظˆ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ طھظƒط±ظٹظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ط± ط­ط±ظ…طھ ط´ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط³ط§ط±طھ ط؛ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط«ط± ط­ط±ظ…طھ ط´ظƒظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.(870)
788 - ع†ظ‡ط§ط± ط®طµظ„طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظˆط¶ ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ط§ط± ط®طµظ„طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظˆظ„ : ط´ظپط§ ط±ط§ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
ط¯ظˆظ… : ط¯ط¹ط§ ط²ظٹط± ظ‚ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ط§ط³طھ .
ط³ظˆظ… : ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط°ط±ظٹظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹط§ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظˆ ط§ط² ط¹ظ…ط±ط´ط§ظ† ط­ط³ط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(871)
789 - ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط³ط¬ظˆط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط·ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظ†ظˆط± ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط³ط§ط¨ط¹ظ‡ ط›ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ظپطھظ… ط±ط§ ظ†ظˆط± ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(872)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ„ط³ط¬ظˆط¯ ط¹ظ„ظ‰ طھط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط®ط±ظ‚ ط§ظ„ط­ط¬طھ ط§ظ„ط³ط¨ط¹ظ‡ ط›ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظپطھع¯ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط¯.(873)
ط¯ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ : ظƒط§ظ† ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط§ ظٹط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ طھط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط°ظ„ظ„ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط³طھظƒط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ظٹظ‡ ط›ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط² ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯.(874)
790 - ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط± ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظˆظ„ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظپظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظ¾ط¯ط± ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ â€چ ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯طŒ ظٹظƒ ظ…ط´طھ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط²ظٹط± ط¬ط³ط¯ ط´ط±ظٹظپ ظ¾ط¯ط± ظƒظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظˆط´طھ ط±ظˆظ‰ طھط®طھظ‡ ظ‚طµط§ط¨ط§ظ† ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒظٹط³ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط³طھ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‡ط± ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† طھط³ط¨ظٹط­ ظ‡ظ…ط§ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ط§ظ†ظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط®ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظ…ط®طµظˆطµ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھظ…ط§ظ… ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط°ظƒط± ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط°ظƒط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…طھط¨ط±ظƒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظˆظٹظٹظ† ظˆ ط§طھط¨ط§ط¹ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ظٹط¬ ط´ط¯.
791 - ط´ظپط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظپط§ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ط³طھ ظ…ع¯ط± ظ…ط±ع¯ ط­طھظ…ظ‰ ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ط´ط±ط·.
ط§ظ„ظپ : ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط، ط¨ظˆط¯ظ† طھط±ط¨طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط´ظپط§ ط¨ط®ظˆط±ط¯ظˆ ظ…ظ† ط§ظƒظ„ظ‡ ظ„ط´ظ‡ظˆظ‡ ظ„ظ… ظٹظƒظ† ظپظٹظ‡ ط´ظپط§ط، ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظپط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ظ†طھظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ : ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط§ط¬ظ„ ط­طھظ…ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط¬ظ„ ط­طھظ…ظ‰ ط¹ظ„ط§ط¬ ظ¾ط°ظٹط± ظ†ظٹط³طھ .
ط¬ : طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط¶ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯.
ط« : ط¨ط§ ط¯ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯.
ط­ : ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ†ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط­ظˆط· ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¹ط¯ط³ ظ…طµط±ظپ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط±.
ظˆ: ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¨ظˆط³ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ط²: ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظٹط§ ط®ظˆط±ط§ظ†ظٹط¯ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯. ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط¬ط¹ظ„ظ‡ ط±ط²ظ‚ط§ ظˆط§ط³ط¹ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ ظ†ط§ظپط¹ط§ ظˆ ط´ظپط§ط، ظ…ظ† ظƒظ„ ط¯ط§ط، ط§ظ†ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظ‚ط¯ظٹط± .
ط® : ط¢ظ† ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ظ†ط´ظ…ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¸ط±ظˆظپ ظٹط§ ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ع¯ط°ط§ط±طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ظ„ط¯. ظٹط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط¯طھ ط¯ط³طھ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ط·: ظپط§طµظ„ظ‡ طھط±ط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظپط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ظ…ط·ظ‡ط± طھط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ظٹظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ظ†ط²ظٹط¯ظƒ طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .
ط¸: ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯:ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط¬ط¹ظ„ظ‡ ط±ط²ظ‚ط§ ظˆط§ط³ط¹ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ ظ†ط§ظپط¹ط§ ظˆ ط´ظپط§ط، ظ…ظ† ظƒظ„ ط¯ط§ط، ظˆ ط³ظ‚ظ… .
792 - طھط§ط«ظٹط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ظ‚ط¨ط±  
طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ظٹطھ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ† ظˆ ظƒظپظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ† طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظƒط§طھ طھط±ط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ظ…ظٹطھ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ
ط¢ظ† ظ…ظٹطھ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ طھط§ط±ظٹظƒ ظ‚ط¨ط± ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ظƒط§ط¸ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ع¯ط°ط§ط´طھظٹط¯ ظ…ظ‡ط±ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط±ظˆظٹط´ â€چ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ†ظ‡ ط²ظٹط± ط³ط±ط´
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظƒظپظ† ظ…ظٹطھ طŒ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظ‚ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط³ظˆط§ظ„ ظˆ ظ‡ظˆظ„ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ .
ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظپط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ط³ظ¾ط± ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ط¨ط§ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ط¨ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¯ط¹ط§طŒ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط®ط§ظƒ ظ…ط«ظ„ ظ…ظٹطھ ظˆ ط®ظˆظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط² ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط´ظپط§ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط¯ط±ظ‡ط§ ط§ط³طھظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط¯ظˆط§ط، ط§ظ„ط§ظƒط¨ط±.(875)
793 - ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† طھط±ط¨طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط³ظ„ط·ط§ظ† ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طھط±ط³ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظٹط§ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡طھ ط¨ط§ط´ط¯.
794 - ط¨ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
(876)
ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظٹظˆط­ظ†ط§ (ط·ط¨ظٹط¨ ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±طھ ظˆ ط¯ظٹظ†طھ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ… : ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ط§ ط§ط³طھ . ظ…ظ†ط¸ظˆط±طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ ع†ظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھ : ط®ط¨ط± ط´ع¯ظپطھظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ظٹظƒ ط´ط¨ ط´ط§ظ¾ظˆط±طŒ ط®ط§ط¯ظ… ط±ط´ظٹط¯ ظ…ط±ط§ ط§ط­ط¶ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ظپطھظ… طŒ ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظٹط³ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ‰ ظ‡ظˆط´ ط¯ط± ط±ط®طھط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط·ط´طھظ‰ ظ¾ظٹط´ â€چ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ط­ط´ط§ط، ظˆ ط§ظ…ط¹ط§ط، ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط´ط§ظ¾ظˆط± ط§ط² ط®ط§ط¯ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ط±ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ طں
ط®ط§ط¯ظ… ع¯ظپطھ :ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ظ‚ط¨ظ„ ط­ط§ظ„ط´ ط®ظˆط¨ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط¯ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯! ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط³ط®طھظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ط¨ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظ…ظپظٹط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظƒط§طھط¨ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط´ظپط§ ظٹط§ظپطھظ… .
ظ…ظˆط³ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظ‡ طŒ ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ…ظˆط³ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ†ط´ظٹظ…ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط®ظ„ ظƒط±ط¯!
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ط¹طھ ظپط±ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط± ط§ظ„ظ†ط§ط±ط›ط¢طھط´ طŒ ط¢طھط´ ط·ط´طھظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط·ط´طھ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط¹ط§ط، ظˆ ط§ط­ط´ط§ط، ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ظ†ط¯ظٹظ…ط§ظ†ط´ ظ…طھظپط±ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ط±ظˆط± ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§طھظ… ظ…ط¨ط¯ظ„ ط´ط¯. ط´ط§ظ¾ظˆط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ظٹط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ† طŒ ط¢ظٹط§ طھظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظƒظ†ظ‰ طں
ظ…ظ† ع†ط±ط§ط؛ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ظ… ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط·ط´طھ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظ‚طھ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¬ع¯ط±طŒ ط³ظ¾ط±ط² ظˆ ط´ط´ ظˆ ط¯ظ„ط´ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظƒظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† طھط¶ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… :
1 - ط²ظٹط§ط±طھط´ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ظˆط¯
2 - ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط§ظˆ ظ…ط´ظƒظˆط± ط¨ط§ط´ط¯.
3 - ط­ط§ط¬ط§طھ ط§ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ظ†ع¯ط±ط¯ط¯...
ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ طµظپظˆط§ظ† ! ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ط§ط¬طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ† ط§ط² ظ‡ط±ط¬ط§ ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط­ط§ط¬طھطھ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظ„ط§ظپ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط­ط§ط¬طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط­ظˆط§ظٹط¬ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط§ ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. طھط¬ط±ط¨ظ‡ ع¯ظˆط§ظ‡ ظ‡ط± ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط­ظƒط§ظٹط§طھ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¢ظˆط±ط¯.(827)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation