بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ´ -


67 - ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† 
ظ…ط±ط¯ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طµط­ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ¾ط³ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‡ظ„طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ ط§ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯.(106)
68 - ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ†ظپط³ ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ 
ظٹط§ ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ * ط§ط±ط¬ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظƒ ط±ط§ط¶ظٹظ‡ ظ…ط±ط¶ظٹظ‡ * ظپط§ط¯ط®ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط®ظ„ظ‰ ط¬ظ†طھظ‰ طŒ ط§ظ‰ ظ†ظپط³ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ طھظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظٹط´ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² طھظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± طµظپ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط§طµ ظ…ظ† ط¯ط±ط¢ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆ.(107)
ع†ظ‡ ظ†ظپط³ظ‰ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† طھط±طŒ ظ…ظ‚ط¯ط³ طھط± ظˆ ط¢ط±ط§ظ… طھط± ط§ط² ظ†ظˆط± ع†ط´ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظˆظ‡ ظ…ط³طھط­ظƒظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط±ط§ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط± ط­طµط±طھ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ظٹط¯طŒ ط¨ط± ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط¨ط§ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط¢ظٹط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ط،ظˆظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ط²طھط±ظٹظ† ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ†ظپط³ ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ طŒ ظ‚ط·ط¹ط§ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظˆط±ظ‡ ظپط¬ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯: ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظ„ ط¨ط¨ظ†ط¯ظٹط¯. ط®ط¯ط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯.
ط§ط¨ظˆ ط§ط³ط§ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ‰ ط³ط®ظ† ط­ظ‚ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ‰ ظ†ظپط³ â€چ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ...طŒ
ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ظˆ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط®طµظˆطµط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط؛ط§ظ„ط¨ ظˆ ط­ظƒظٹظ… ط§ط³طھ .
ط±ط§ط³طھظ‰ ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ط´ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ طھط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ‡ ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆط§ظ† ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ†ظٹط³طھ ط§ظٹط«ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ط¯ ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ طŒ ط´ط§ظ…ظ„ ط­ط§ظ„ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط´ظˆط¯ ظˆ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظƒط³ط¨ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط±ط¶ظˆط§ظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط± ط§ظٹظ† ط±ط¶ط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ط¨ط±طھط± ظˆ ظ…ظ‡ظ… طھط± ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¢ظ† ط§ظٹط«ط§ط± ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ†ظ‡ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظˆ ط§ظ…طھط­ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط¯ط± ط¢ظ…ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ط¯ظ‰ ظ…طھطµظˆط± ظˆ ظ…ظٹط³ظˆط± ظ†ظٹط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… ظˆ طھط§ ط­ط¯ ط§ظ…ظƒط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ظˆ ط¢ط±ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظٹط´ ط¬ط§ظ† ظ†ط«ط§ط±ظ‰ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ طھط­ظ…ظٹظ„ظ‰ طŒ ط´ظ‡ط¯ط§ ط¯ط±ط³ ط§ظٹط«ط§ط± ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط´طھع¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆط§ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ظپط§طھط­ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط§ظٹظ† ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ„ط§ظ† ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ط¸ظ… ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط²ظٹط± ظ¾ط±ع†ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ (ط¹ط¬ ) ط¨ط§ط´ظٹظ… .
69 - ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… 
ظپظ†ط¸ط± ظ†ط¸ط±ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط¬ظˆظ… * ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‰ ط³ظ‚ظٹظ…ط›ط³ظ¾ط³ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط§ظپظƒظ†ط¯... ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ… (ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¬ط´ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… )!(108)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط³ (ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ) ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظˆ ط¨ط± ظ…طµط§ط¦ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¨ظٹظ…ط§ط± ع¯ط´طھظ‡ ط§ظ…(109)
70 - ظƒط´طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´
ظˆ ظ„ط§ طھظ‚طھظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„طھظ‰ ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ط›ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظˆظ†ط´ â€چ ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ظ†ظƒط´ظٹط¯طŒ ط¬ط² ط¨ظ‡ ط­ظ‚ (110)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: (ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط²) ظ†ظپط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط´طھظ†ط´ ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ (ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ) ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯

71 - ظƒظ„ظ…ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡  
ط§ظ„ظ… طھط± ظƒظٹظپ ط¶ط±ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ظƒط´ط¬ط±ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ط§طµظ„ظ‡ط§ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ظپط±ط¹ظ‡ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، .
ط¢ظٹط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‰ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ (ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط®طھ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ طھط´ط¨ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظٹط´ظ‡ ط¢ظ† (ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ) ط«ط§ط¨طھ طŒ ظˆ ط´ط§ط®ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طں!(111)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپ ظƒظ‡ : ط±ظٹط´ظ‡ ط¢ظ† (ط¯ط±ط®طھ ) ط«ط§ط¨طھ ظˆ ط´ط§ط®ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®طھ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط´ط§ط®ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظٹظˆظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ† ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ طھط± ط¢ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط±ع¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ...)(112)
72 - ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط± ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط®طھط±ط§ظ†  
ظˆ ط§ط°ط§ ط§ظ„ظ…ظˆط¦ظˆط¯ظ‡ ط³ط¦ظ„طھ # ط¨ط§ظ‰ ط°ظ†ط¨ ظ‚طھظ„طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط¨ظ‡ ظƒط¯ط§ظ…ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طں(113)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط¯ط§ظ…ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(114)
73 - ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط²ظƒط±ظٹط§ (ط¹ )  
ظ„ظ… ظ†ط¬ط¹ظ„ ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط³ظ…ظٹط§
ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† طŒ ظ‡ظ… ظ†ط§ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… !(115)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط§ ط§ط² ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط§ظ…ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯ظٹظ… : ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظ„ ظ‡ظ… ظ†ط§ظ…ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپظ‚ط· ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯. ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط´ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط³ط±ط®ظ‰ ط·ظ„ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ط®ظ‰ ظ†ظٹط² ط؛ط±ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯
74 - ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ط² ط´ظ‡ط± ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡  
ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ط®ط±ط¬ظˆط§ ظ…ظ† ط¯ظٹط§ط± ظ‡ظ… ط¨ط؛ظٹط± ط­ظ‚ ط§ظ„ط§ ط§ظ† ظٹظ‚ظˆظ„ظˆط§ ط±ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط›ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ط± ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ط§طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ظٹظƒطھط§ط³طھ !(116)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ظٹظƒطھط§ ط§ط³طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط­ظ…ط²ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھ طŒ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط¯.(117)
75 - ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ (ط¹ )  
ظˆ ظ…ظ† ظٹط·ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ظٹط®ط´ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆظٹطھظ‚ظ‡ ظپط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ‡ظ… ط§ظ„ظپط§ط¦ط²ظˆظ† ط›ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظپط±ظ…ط§ظ†ط´ â€چ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰(118)
ظ‡ط³طھظ†ط¯

ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظˆ ظ†ظٹظƒط¨ط®طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯(119)
76 - ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯  
ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ‡ط§ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظٹظ‡ ظپظ‰ ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط›ط§ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ط±ط§ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ¾ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ†ط¯!(120)
ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظˆ ط§ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ) ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ†ط³ظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ .
77 - ط¯ظˆ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ 
ظٹظˆظ… طھط±ط¬ظپ ط§ظ„ط±ط¬ظپظ‡ # طھطھط¨ط¹ظ‡ط§ ط§ظ„ط±ط§ط¯ظپظ‡ طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط²ظ„ط²ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† طŒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¯ظˆظ…ظٹظ† (طµط­ظ†ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ظ…ط­ط´ط±) ط±ط® ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.(121)
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھط§ط،ظˆظٹظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپ ظƒظ‡ :ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ظˆ ط²ظ„ط²ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¯ظˆظ…ظٹظ† ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ظ„ط±ط²ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¯ظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظپط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ (ط¯ط± ط±ط¬ط¹طھ ) ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ (ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯) ظˆ ط®ط§ظƒ ط±ط§ ط³ط± ظ…ظ‰ ط²ط¯ط§ظٹط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .(122)
78 - ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط± ظ…ط§ ط§ط² ظ…ط§ط³طھ 
ط§ط¨ط§ظ† ط¨ظ† طھط؛ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظˆطھ ط§ط³طھ
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ط² ط´ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظˆطھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظˆطھ ) ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± طھظƒط±ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط´ط§ظ‡ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط³ط®ظ† ط¢ظ† ط¹ط¨ط¯ طµط§ظ„ط­ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ : ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط±ط§ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ†ظ…ط§ظ‰ ط­ظ‚ط§ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ط§ط³طھ .(123)
79 - ط¢ظٹظ‡ طھط·ظ‡ظٹط± ط¯ط± ط´ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط² ط´ط¯ط§ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط³ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط§ظ… ط´ط¯. ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ط´ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط³ط§ط±طھ ظƒط±ط¯طŒ ظˆط§ط«ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط§ط³ظ‚ط¹ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط­ط³ظ† طŒ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط­ط¨طھ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط­ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ… . ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط±ط§ظ† ط±ط§ط³طھط´ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹط¯. ظ¾ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط±ط§ظ† ع†ظ¾ط´ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹط¯. ط³ظ¾ط³ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†ظ…ط§ ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹط°ظ‡ط¨ ط¹ظ†ظƒظ… ط§ظ„ط±ط¬ط³ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ظٹط·ظ‡ط±ظƒظ… طھط·ظ‡ظٹط±ط§ (124)
ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ ) 
80 - ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§  
ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط§ظ‚ط³ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§طŒ ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط­ط´ط§ظ† ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظˆط­ط´ط§ظ† ط؛ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظˆط­ط´ط§ظ† ط§ط³ط§ط³ط§ ط±ط«ط§ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط´ظƒظ„ ط±ظˆط­ط´ط§ظ† ط´ظƒظ„ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط² ظˆ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ط§ط³طھ(125)
81 - ط¹ط¸ظ…طھ ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ط«ظ„ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط³ط§ ظ‡ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپظ„ط§ط³ظپظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط¯ط¹ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ظٹع† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط±ط§ ظ†طھظˆط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ‡ط³طھ طŒ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط²ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ع¯ط°ط´طھ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¹ظƒط³ â€چ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ†ط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ظˆط² ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ط¨ظ‡طھط± ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط±ظ†ط¯. ط´ط®طµظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¢ظ† ظ…ظˆط¬ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط›ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ع¯ط´ط§ظ† طھط¯ط±ظٹط¬ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط´ط§ط®طµظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپظˆطھط´ط§ظ† ظپط±ط§ظ…ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط³ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¢ظ†ظ‚ط¯ط±ظ‡ط§ ط´ط§ط®طµ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ع¯ط´ط§ظ† طھط¯ط±ظٹط¬ط§ ط´ط®طµظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط³طھط±ط´ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
82 - ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط³ط±ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ !  
ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ط´ط§ظ‡ ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط±ط³طھظ… ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ . ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ طŒ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ طŒ ظ†ظ‡ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ظ‚ظˆظ…ظٹطھ طŒ ط³ط®ظ† ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¹ظ…ظ„ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط±ظˆط­ ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ طھط­ط±ظٹظƒ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ط³ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ„ظ‚ط§ط، ظ†ظٹط±ظˆ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ع†ظ‡ ط¬ظˆط± ط§ظ„ظ‚ط§ط، ظ†ظٹط±ظˆظٹظ‰ طں ع†ظ‡ ط¬ظˆط± ط¯ط±ط³ظ‰ طں ط¢ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ‚ظˆظ… ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµظ‰ ظ…ظ†طھط³ط¨ ط§ط³طھ طں! ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط´ط±ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ طں ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ط¹ط±ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ ظ†ظٹط³طھ طں! ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ط²ظ†ط´ ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طں!
ط§ط³ط§ط³ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒ ع†ظ†ظٹظ† ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¹ظ„طھ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ع†ظˆظ† ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ظ…ط§ظپظˆظ‚ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ظ‡ط§ط³طھ طŒ ظƒظ…طھط± ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯. ط­ط§ظ„ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ع†ط·ظˆط± ط§ط³طھ طں ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ط®طµظٹطھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط´ط¯طھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ„ظˆ ظˆ ط§ط±طھظ‚ط§ط¹ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظ„ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯. ط­ط³ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط´ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ط¸ظٹط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط±ط§طھ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ†ط¸ظٹط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ظ‚ظˆطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ„ظˆ ظˆ ط§ط±طھظ‚ط§ط¹ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† . ظˆ ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط§ظٹظ…(126)
83 - ط®ط§طµظٹطھ ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰  
ط§ط«ط± ظˆ ط®ط§طµظٹطھ ظٹظƒ ط³ط®ظ† ظٹط§ طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط­ ظ…ظˆط¬ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط­ظ…ظٹطھ ظˆ ط؛ظٹط±طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ طµظ„ط§ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ظ‡ط§طŒ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظˆ ط¬ظˆط´ط´ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ طھظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط±ط®ظˆطھ ظˆ ط³ط³طھظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ع†ط§ط¨ظƒ ظˆ ع†ط§ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط­ظٹط·ظ‰ ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظپظ‚ط· ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط«ط±ط´ ظ…ط±ط؛ظˆط¨ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ط«ط±ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒط§ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ظپط³ ظ‡ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط­ط¨ط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(127)
84 - ظ†طھط§ظٹط¬ ظٹظƒ ط±ظˆط­ ط­ظ…ط§ط³ظ‰
ط³ط®ظ† ط­ظ…ط§ط³ظ‰ طŒ طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ طŒ ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط±ظˆط­ظ‰ ط؛ظٹط±طھ ظˆ ط­ظ…ظٹطھ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ط³ظ„ط­ط´ظˆط±ظ‰ ط±ط§ طھط­ط±ظٹظƒ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط®ظˆظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط±ظˆظ‚ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ† ظ†ظٹط±ظˆ ظˆ ط­ط±ط§ط±طھ ظˆ ع†ط§ط¨ظƒظ‰ ظˆ ع†ط§ظ„ط§ظƒظ‰ ط¨ط¨ط®ط´ط¯طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط­ظٹط§طھ طھط§ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯ط›ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظˆ ط«ظˆط±ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ط­ط³ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³طھظ… ظˆ ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.(128)
85 - ط¹ط¸ظ…طھ ط±ظˆط­ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،  
1 - ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ع†ظˆظ† ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ط±ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ (ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯) ظˆ ط§ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ طھظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظٹظˆط²ع¯ظ‰ طھط­طµظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط²ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ظپط±ظ‚ط´ط§ظ† ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ظˆ ط³ط±ط´ط§ظ† ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظپطھط®ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ†ظپط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط´ط®ط§طµ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ط´ط§ظ† ط§ط² ط¬ط³ظ…ط´ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ط§ط³طھ ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ† ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ . ط¨ط¯ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ط±ط§ طھظˆظ‰ طھظ†ظˆط± ط¨ط¨ط±ط¯.
طھظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ ط±ظˆط­ ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ…ط¯ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط²ظٹط± ط³ظ… ط§ط³ط¨ ط±ظپطھظ† طŒ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظ‰ طھظٹط± ظƒط§ظ„ظ‚ظ†ظپط° ط¨ط§ط´ط¯.(129)ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒ ط±ظˆط­ ظƒظˆع†ظƒ طھط¤ ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظˆط± ظˆ ط³ط§طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ط¯ط±ظٹظˆط²ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ط²ط¯ظ‰ ظ†ط§ظ† طھظ‡ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظˆ ط¢ط¯ظ…ظƒط´ظ‰ ظ¾ط³طھ طھظ‡ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯
ظˆط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒ ط±ظˆط­ ط´ط±ظٹظپ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ طھظˆط§ظ… ط§ط³طھ . ع†ظ†ط¯ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ظ†ط§ظ† ط¬ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ع¯ظٹط±ط´ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ع¯ظ„ظˆ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط·ط±ظپ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط±ظˆط² ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھط´ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ظ†ط¸ظ… ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† طھط¨ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط²ظ†ط¯طŒ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط³ط± طھظˆظ‰ طھظ†ظˆط± ط¨ط±ط¯.
2 - ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…طھظ‚ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ظ…ظ†ظ‡ظ… ظپظ‰ طھط¹ط¨ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظپظ‰ ط±ط§ط­ظ‡ .(130)
ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ظ†ظپط³ طŒ ظ†ظپط³ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط›ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ط³ط§ظٹط´ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط³ظ„ط¨ ط±ط§ط­طھ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ
3 - ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط­ط¨ ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ظˆ ظٹط¨ط¹ط¶ ط³ظپط³ط§ظپظ‡ط§ (131) ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ظˆط± ظ¾ط³طھ ط¬ط³ظ…ظ‰ (ظ†ظٹط³طھ ظˆ) ط³ط±ظˆظƒط§ط±ط´ ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ط³طھ .
4 - ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظˆط­ طŒ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط± ط¬ط³ظ… ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظپظƒط± ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط¹ط§ط·ظپ 3ظ‡ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆط­ ط§ط³ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆط­ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ط±ظ†ط¬ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط±ظˆط­ ظƒظˆع†ظƒ ط­طھظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ط±ظ†ط¬ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط›ط±ظˆط­ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ ط¨ظƒظ†ط¯ط›ط§ع¯ط± ط§ط­ط³ط§ط³ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ ط¨ظƒظ†ط¯ ظƒظˆع†ظƒ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¬ط³ظ… ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
5 - ط§ظٹظ† ط´ط¹ط±:

ظ„ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„طµط®ط± ظ…ظ† ظ‚ظ„ظ„ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظ„
ط§ط­ط¨ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ…ظ†ظ† ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„
ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظƒط³طھ ط¹ط§ط±
ظپط§ظ† ط§ظ„ط¹ط§ط± ظپظ‰ ط°ظ„ ط§ظ„ط³ظˆط§ظ„ (132)
ظ†ظ…ظˆط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط¨ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ظˆط­ ط§ط³طھ .
6 - ط§ظٹظ†ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ط¯ط¹ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط¯ط¹ظ‰ ... ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ طŒ ظ†ظ…ظˆط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط¨ط¯ظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ط¸ظ…طھ ط±ظˆط­ .
7 - ط±ظˆط­ ظˆ ط¨ط¯ظ† ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط§طھط­ط§ط¯ ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ طŒ ط§ط² ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¯ظˆع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظˆ ط±ظپظٹظ‚ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط§ظ„ط²ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظˆ ط±ظپظٹظ‚ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظ‡ط¯ظپ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯:
ظ…ظٹظ„ ط¬ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط± طھط±ظ‚ظ‰ ظˆ ط´ط±ظپ
ظ…ظٹظ„ طھظ† ط¯ط± ظƒط³ط¨ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ط¹ظ„ظپ
ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظˆع†ظƒ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظˆ ط±ط´ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¶ط±ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
8 - ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ†ظˆط§ط¨ط؛ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ط§ظ† ط¨ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¯ظ„ظٹظ„ط´ ظ‡ظ… ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ : ط§ظپظ‚ ط±ظˆط­ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظپظ‚ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ ظˆ ط§ظپظƒط§ط± ظˆ طھظ…ظ†ظٹط§طھ ظˆ ط¢ظ…ط§ظ„ ظٹظƒ ط²ظ† ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط³طھ . ط¬ط³ظ…ط´ ط¨ط§ ط²ظ† ظ‡ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط±ظˆط­ط´ ط¨ط§ ط²ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط؛ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ ط®ظˆط¯ط´ طھظ†ط²ظ„ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ظ† ط¹ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظپظ‚ ط¹ط§ط¯ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظپظˆظ‚ ظ†ط¨ظˆط؛ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ‚ط¯ط±طھ طھظ†ط²ظ„ ط¯ط§ط¯ظ† ط®ظˆظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ طھظ†ط²ظ„ ط¯ط§ط¯ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ط¯ط± ط§ظپظ‚ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… ط³ط§ط¹طھظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظ… . ط¯ط± ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظٹظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… . ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط­ط±ظپ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط²ظ†ظ… طŒ ع¯ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھظ… ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… .
9- ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ظˆط­ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ظˆ ط­ظ‚ط§ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظƒظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط±ظˆط­ ط¨ط²ط±ع¯ ظٹظƒ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظˆط³ظٹط¹ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒ ظ‡ظ…طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط«ط±ظˆطھ ط´ط®طµ ط§ظˆظ„ ط´ظˆط¯ - ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ طھظˆط§ظ… ط¨ط§ ط­ط±ظƒطھ - ظٹظƒ ط±ظˆط­ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط¹ط±ظˆط¶ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط®ط¬ط³طھط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: طھظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط®ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ع†ظˆظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‰ طں
ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط¨ط§ط¯ط؛ظٹط³ ط¯ط± ط®ط¬ط³طھط§ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ظٹظˆط§ظ† ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ ط¨ط§ط¯ط؛ظٹط³ظ‰ ظ‡ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¯ظˆ ط¨ظٹطھ ط±ط³ظٹط¯ظ… :
ظ…ظ‡طھط±ظ‰ ع¯ط± ط¨ظ‡ ظƒط§ظ… ط´ظٹط± ط¯ط± ط§ط³طھ
ط´ظˆ ط®ط·ط± ظƒظ† ط² ظƒط§ظ… ط´ظٹط± ط¨ط¬ظˆظ‰
ظٹط§ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆ ط¹ط² ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ط¬ط§ظ‡
ظٹط§ ع†ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†طھ ظ…ط±ع¯ ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظ‰
ط¯ط§ط¹ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±: ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„طھ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط¨ظˆط¯ ط®ط±ط§ظ† ط¨ظپط±ظˆط®طھظ… ظˆ ط§ط³ط¨ ط®ط±ظٹط¯ظ… ظˆ ط§ط² ظˆط·ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط­ظ„طھ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ظ„ظٹط« طµظپط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ… ... ط§طµظ„ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¨ظٹطھ ط¨ظˆط¯. ط±ظˆط­ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظ‰ ظˆ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ظˆ ط­ظ‚ط§ط±طھ طھظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظƒظ… ط§ط² ظ‚ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ظƒظ… ط§ط² ظ‚ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ…ط´ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰
ط¨ظٹظ† ظƒظ‡ ع¯ظ†ط¬ط´ظƒ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ط§ط²
ط±ظˆط­ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط¬ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ظˆ ط®ط§ظƒ ط®ظˆط¯ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط›ط³ظپط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ط±ط§ ظˆ ط®ط·ط±ظ‡ ط±ط§ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ظ¾ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ…ط«ظ„ ظ†ط§طµط±(133) ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯. ظ…ظˆط³ظˆظ„ظٹظ†ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ طµط¯ ط³ط§ظ„ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط¨ط§ط´ظ… طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط´ظٹط± ط¨ط§ط´ظ…
ط¢ط¯ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط² ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط§ظƒ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯.
10 - ط§ط³ظƒظ†ط¯ط± ط®ط´ط§ظٹط§ط± ط´ط§ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط¯ط± ظˆ ظ†ط§ظ¾ظ„ط¦ظˆظ† ط±ظˆط­ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ†ط§ ط¢ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظٹظƒ ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظٹظƒ ط±ظ‚ط§ط¨طھ ظˆ ط­ط³ط§ط¯طھ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظٹظƒ ط´ظ‡ظˆطھ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظٹظƒ طھط¬ظ…ظ„ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¨ط§ ط±ظˆط­ ظƒظˆع†ظƒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ‡ظ… ط¨ط±ظˆظ†ط¯ ظٹظƒ ط±ظˆط­ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظˆط§ظ¾ط±ط³طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط­ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط´ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط´ظ‡ظˆطھ ظ‡ط§طŒ ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط­ط³ط§ط¯طھ ظ‡ط§طŒ ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط±ظˆط­ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط±ظˆط­ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ط¯ظ†ط§ط¦طھ ط±ظˆط­ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ظ¾ط³طھظ‰ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ¾ط³طھظ‰ ط§ظ‰ ط§ط³طھ طں ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظٹظƒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط§ظˆط±ط§ط، ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط¶ط¯ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظ…ط§ط¯ظ‰ . ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ طھظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط³طھظ‰ ظ†ط¯ظ‡ طŒ طھظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ‚ط§ ط¨ط§ط´ ظ†ظ‡ ظ†ظˆظƒط±طŒ ط¹ط²ظٹط² ط¨ط§ط´ ظ†ظ‡ ط°ظ„ظٹظ„ . ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ظ…ظ„ظ…ظˆط³ ظ†ظٹط³طھ . ط§ظپطھط®ط§ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ طں ط§ظٹظ†ظƒظ‡ :
طھظ† ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ†
ط¨ظ‡ ط§ط² ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†
ظ…ط±ط§ ط¹ط§ط± ط¢ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰
ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ط§ط± ط¨ط§ط´ظ… ظƒظ†ظ… ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰
ط§ظٹظ†ظƒظ‡ :
ط§ظ† ط§ظ„ط­ظٹط§ ظپظ‰ ظ…ظˆطھظƒظ… ظ‚ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ظپظ‰ ط­ظٹط§طھظƒظ… ظ…ظ‚ظ‡ظˆط±ظٹظ† (134) ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ طں(135)
86 - ط¬ط±ظٹظ…ظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط­ ط¨ط²ط±ع¯ 
ط±ظˆط­ ط¨ط²ط±ع¯ ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط®ظˆط¯ط´ â€چ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظپط±ظ‚ط´ ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط±ظˆط­ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظ†ط§ ط®ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط³ظٹطµط¯ ط²ط®ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ†ط´ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯. ط¢ظ† طھظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ط³ظ… ط§ط³ط¨ ظ‡ط§ ظ„ع¯ط¯ظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¬ط±ظٹظ…ظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط­ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¬ط±ظٹظ…ظ‡ ظٹظƒ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¬ط±ظٹظ…ظ‡ ط­ظ‚ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¬ط±ظٹظ…ظ‡ ط±ظˆط­ ط´ظ‡ظٹط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ظˆط§ط°ط§ ظƒط§ظ†طھ ط§ظ„ظ†ظپظˆط³ ظƒط¨ط§ط±ط§
طھط¹ط¨طھ ظپظ‰ ظ…ط±ط§ط¯ظ‡ط§ ط§ظ„ط§ط¬ط³ط§ظ…
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ ط¨ظ‡ طھظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظˆظ† ط§ط±ط²ط´ â€چ ط¨ط¯ظ‡ظ… .(136)
87 - ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ع¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طµط±ظپط§ ظٹظƒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط­ط²ظ† ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± طµط±ظپط§ ظٹظƒ ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± طµط±ظپط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط¯ظٹع¯ط± طµط±ظپط§ ظ†ظپظ„ظ‡ ط´ط¯ظ† ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ع†ظ†ظٹظ† ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظˆ ظٹظƒ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ
ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظˆ طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ظٹظƒ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ظٹظƒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ظ†ط§ظٹطھع¯ط± ظˆ ط³طھظ…ع¯ط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(137)
ظپطµظ„ ط´ط´ظ… : ظپظ„ط³ظپظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
O ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظˆظپظٹط§ظ† 
88- ط¨ط§ط²طھط§ط¨ ط®ط¨ط± ظ…ط±ع¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡  
ط®ط¨ط± ظ…ط±ع¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ†طھط´ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ط¨ط§ط± ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† طµط±ط¯ ط®ط²ط§ط¹ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط´ظƒط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ! ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط´ط±ط§ط¨ ط®ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± طھط®طھ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط³ط± ط¨ط§ط² ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ظ…ظƒظ‡ ط´طھط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط´ظ…ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط²ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ظٹط§ظˆط± ط§ظˆ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ â€چ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ†ظˆظٹط³ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯ط›ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ظپط±ظٹط¨ط´ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‡ظ„ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ظ†ط¯ط§ط²ظٹط¯.
ط¢ظ† ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ظ…ط§ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط±ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط¯ط± ظˆ ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط¬ط§ظ†ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯.(138)
89 - ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ط¨ظٹط§  
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظپطھع¯ظˆظ‡ط§طŒ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† طµط±ط¯ ظˆ ظ…ط³ظٹط¨ ط¨ظ† ظ†ط¬ط¨ظ‡ ظˆ ط±ظپط§ط¹ظ‡ ط¨ظ† ط´ط¯ط§ط¯ ط¨ط¬ظ„ظ‰ ظˆ ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ع¯ظپطھظ† ط®ط¨ط± ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ط¨ظٹط§ط›ط²ظٹط±ط§ ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ…ظ‚طھط¯ط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ظ…ط§ ظ‚ط¯ظ… ط±ظ†ط¬ظ‡ ظƒظ† طŒ ط´ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ظƒطھ ظˆط¬ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ظ‚ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط¯ط± ظ‚طµط± ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط°ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§ظ…ظٹط± ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ظٹط± ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط± ظٹظ… ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط§ظˆ ط­ط§ط¶ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط§ط¹ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ‡ط± ظ…ط§ طھط´ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ظˆط¯. ظˆط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…(139)
90 - ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ  
ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط±طھط¨ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط±ظˆط²طŒ ط´ظ…ط§ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ط´طµط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… طھط§ط،ظ…ظ„ ظˆ طµط¨ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط´ط¯.(140)
91 - ط§ظ…ط¶ط§ظ‰ ظ‡ط¬ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†  
ظƒظˆظپظ‡ ط§طµظ„ط§ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظˆظ„ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ طھط§ط،ط³ظٹط³ ط´ط¯. ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط§ظ„ط®ط·ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯طŒ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط­ظٹط±ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط²ط§ ط³ط¹ط¯ ظˆ ظ‚ط§طµ ط³ط§ط®طھ . ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ط¨ط§ط² ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط±ط¯ظˆطŒظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ط² ظٹظƒ ظ†ط¸ط± ظ‚ظˆظ‰ طھط±ظٹظ† ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯.
ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ†ظپط±طŒ ظ†ظ‡ ط¯ظˆ ظ†ظپط±طŒ ظ†ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط±طŒ ظ†ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظˆ ظ†ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط´ط§ظٹط¯ طµط¯ ظ†ظپط± ط§ظ…ط¶ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط´ط§ظٹط¯ ط­ط¯ظˆط¯ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯طں ط­ط¬طھ ط¨ط± ط§ظˆ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¹ظƒط³ â€چ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ طŒ ظ…ط«ط¨طھ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط¹ظ…ظ„ط´ طŒ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ طھط¹ط§ظˆظ† ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¨ط´طھط§ط¨ط¯. ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ظ…ظ†ظپظ‰ ظˆ طھظ‚ظˆظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ظ…ط«ط¨طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط«ط¨طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯. ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ†ظ‡ ع¯ظپطھظ† ط¨ظˆط¯. ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ظٹط¹طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظپظ‚ط· ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظٹط§ظ„ط§ظٹط¯. ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ط¯ط± ظƒظˆظ‡ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظٹظ…ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ظˆظ„ط´ â€چ ط¨ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ط›ع†ظˆظ† ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ظٹظ… ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظƒظ†ط¯ط›ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ† طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط§ط² ظƒظˆظ‡ط³طھط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظٹظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯
ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ط³طھ ط›ظٹظƒ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¬ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ ط›ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط­ط¯ظˆط¯ ظ‡ط¬ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط­ط¯ظˆط¯ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط§ظ…ط¶ط§ط، ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ط§ط³طھ .(141)
92 - ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ 
ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¯ط®ط§ظ„طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¯ط®ط§ظ„طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ
1 - ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ظ„ط§ظٹظ‚ ظˆ ظ…ظ†طµظˆطµ ظˆ ظˆط§ط±ط« ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯
ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط§طµظ„ط­ظٹطھ ط±ط§ طھط´ط®ظٹطµ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط§ ط¨ظٹط¹طھ طŒ طµظ„ط§ط­ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط´ظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ظ‚ط¶ط§ظٹظ‰ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط®ظˆط¯ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ…طھظ… ط§ظ†ظ‰ ط§ط­ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط³ â€چ ط¨ظ‡ط§ ظ…ظ† ط؛ظٹط±ظ‰ ط›ظˆ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ط³ظ„ظ…ظ† ظ…ط§ ط³ظ„ظ…طھ ط§ظ…ظˆط± ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ظ„ظ… ظٹظƒظ† ظپظٹظ‡ط§ ط¬ظˆط± ط§ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط®ط§طµظ‡
ط±ط¯ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط®ط§ظ„طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ ط³ظˆظ… ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… ط›ع†ظˆظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظˆط¯ ظ†ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±. ظ¾ط³ â€چ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط¬ط¯ط§ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¢ظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط°ظƒط± ط´ظˆط¯.
2 - ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط®طµطھظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ظˆط´طھ :ط®ط° ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¹ظ‡ ط§ط®ط°ط§ ط´ط¯ظٹط¯ ظ„ظٹط³ ظپظٹظ‡ ط±ط®طµظ‡.
ط¨ظٹط¹طھ طŒ ط§ظ…ط¶ط§ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆ طھط§ظٹظٹط¯ ط¨ظˆط¯.
3 - ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظ…ظƒ ط§ظˆ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط²ط¹ط§ظ…طھ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ‚ط§طµط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ طھط§ظٹظٹط¯ ظƒط±ط¯.
4 - ط§طµظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط§ط² ط­ط¯ظˆط¯ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¬ط²ط¦ظ‰ طھط¬ط§ظˆط² ظƒظ†ط¯طŒ طھط­ظ„ظٹظ„ ط­ط±ط§ظ… ظˆ طھط­ط±ظٹظ… ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ط¹طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ط´ظˆط¯طŒ ط¸ظ„ظ… ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط´ظˆط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظƒط±ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§طµظ„ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ†ظ‰ ظ„ظ… ط§ط®ط±ط¬ ط§ط´ط±ط§ ظˆ ظ„ط§ ط¨ط·ط±ط§ ظˆ ظ„ط§ظ…ظپط³ط¯ط§ ظˆ ظ„ط§ ط¸ط§ظ„ظ…ط§طŒ ظˆ ط§ظ†ظ…ط§ ط®ط±ط¬طھ ظ„ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط§طµظ„ط§ط­ ظپظ‰ ط§ظ…ظ‡ ط¬ط¯ظ‰ طŒ ط§ط±ظٹط¯ ط§ظ† ط§ظ…ط± ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط§ط³ظٹط± ط¨ط³ظٹط±ظ‡ ط¬ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:ط³ظ…ط¹طھ ط¬ط¯ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ : ظ…ظ† ط±ط§ظ‰ ط³ظ„ط·ط§ظ†ط§ ط¬ط§ط¦ط±ط§ ظ…ط³طھط­ظ„ط§ ظ„ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط§ طھط±ظˆظ† ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ط§ظ„ط§ظٹط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظ„ط§ ظٹطھظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ !طں ظ„ظٹط±ط؛ط¨ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ† ظپظ‰ ظ„ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ظ‚ط§ ط§ظٹظ† ظ„ط§ ط§ط±ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظ„ط§ ط³ط¹ط§ط¯ظ‡ ظˆط§ظ„ط­ظٹط§ظ‡ ظ…ط¹ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط§ ط¨ط±ظ…ط§ (142)
93 - ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ط¯ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ طھظ‚ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھ طں  
ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طھظ‚ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظˆظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظƒط±ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظٹط§ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط²ظ…ط§ظ†ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط§ط² ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط±ط³ظٹط¯طں ظٹط§ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط¨ط± ط¹ظƒط³ ط¨ظˆط¯طں ط§ظˆظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ظٹط¯ ط®ظˆط¨ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط«ط¨طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ظ†ط¯ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط«ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯! ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ طھط§ ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ط§ظˆظ„ظ‰ . ع†ط±ط§طں ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ…ط±ط¯طŒ
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ…ظٹط±ط¯طŒ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط§ ظ‡ط± ظ„ظ… ظˆ ظƒظ„ظƒظ‰ ظ‡ط³طھ طŒ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¯ظˆ ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ط´ظƒظ„ ط²ظٹط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ظ†ط±ظپطھظ†ط¯. ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ط² ط¢ظ† طŒ طھظ‚ط¯ظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط®ظˆط¯ ظٹط²ظٹط¯ ظ‡ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ…ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظٹظƒ ظ¾ظٹظƒ ط³ط¨ظƒ ط³ظٹط± ظˆ طھظ†ط¯ط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ط±ظپ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¨ط§ ط¢ظ† ط´طھط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ…ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ظ…ط±ع¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ط§ط¯طŒ ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظƒط±ط¯طŒ ط­ط§ط¶ط± ظ†ط´ط¯طŒ ط¯ظˆ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ†ظˆط§ظ„ ع¯ط°ط´طھ طŒ ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ظ†ط±ظ… ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط®ط´ظˆظ†طھ طŒ طھط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ط³ط§ط³ط§ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ ط¯ط± ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھظ… ط±ط¬ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ظˆظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯. ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ظ†ظٹظ… ط§ط² طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³ط§ط³ط§ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط§ظ†ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‰ ظ‡ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯! ط®ظٹط±طŒ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒط±ط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ ط§ط³ظ… طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ظƒظˆظپظ‰ ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆظ„ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ط،ظˆظ‰ ظˆ ظ…ظ„ط¬ط¦ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظ‚ط·ط§ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ† ط¨ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .(143)
94 - ع†ط±ط§ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط±ظپطھ طں  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¯ط±ط§ظٹطھ ظˆ ظƒظٹط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† طŒ ظ‡ظ…ظ‡ طھظ„ط§ط´ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ط±ظپطھ ط›ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ظٹط³ط± ظ†ط´ط¯. ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط±عکظٹظ… ط³ظٹط§ظ‡ ظƒط§ط± ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ طھظ†ع¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظ‚ط±ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ط´ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ظˆط´طھ طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط·ظ„ط¨ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط·ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط² ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط²ط¯! ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ طŒ ط¨ط³ط§ظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ظپط±ط¹ظˆظ† طŒ طھط±ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯:
ظپط®ط±ط¬ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط®ط§ط¦ظپط§ ظٹطھط±ظ‚ط¨ ظ‚ط§ظ„ ط±ط¨ ظ†ط¬ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† (144)
ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ : ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظˆط­ظ‰ ظˆ ط­ط±ظ… ط§ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯(145)ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط´ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ طŒ ط­طھظ‰ ظƒط§ظپط± ظˆ ظ‚ط§طھظ„ طŒ ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ طŒ ع¯ظٹط§ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط®طھ طŒ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ط§ظ…ظ† ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھط§ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¢ظ† ط§ط² ظ‚طµط§طµ ظˆ ظƒظٹظپط± ظˆ ط´ظƒط§ط± ظˆ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط±عکظٹظ… طھط¬ط§ظˆط² ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط³طھ ط¨ط±ط¯ط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‰ ظٹط§ طھط±ظˆط± ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھظˆط± ظƒط§ط± ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ط±ط§ظ… ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ظƒط§ظ† طھظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ط´ط¹ط§ط¦ط± ط­ط¬ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپطھ . ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ط² ط§ط­ط±ط§ظ… ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط´ظˆط± ظ¾ظ‡ظ†ط§ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ط­ط±ظ… ع¯ط±ظپطھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ط³ط§ط®طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¯ظ… ط¢ظ† طŒ ط·ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ طŒ ظ…ط±ط§طھط¨ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡(146) ظˆ ط­ط¬طھ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط·ط¨ظ‚ ظ…ط¹ظٹط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ طŒ ط®ظ„ط§ظپظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ط›ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ظƒظ‡ ط³ظپظٹط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¬ظ†ط§ط¨ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظ†ظٹط² ط·ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ…ط´ط±ظˆط­ظ‰ طŒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط®ظˆظٹط´ ع¯ط²ط§ط±ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(147)ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ .
ط§ظ…ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ†ط§ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط¬ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط´ظƒظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆطµظپ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظ†ط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ط¨ط±ظˆط¯طں
ط§طµظˆظ„ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ : ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ع¯ط³طھط±ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¨ط§ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ طھظ†ع¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طں ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط®طھ طŒ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط³طھ .
ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظٹظ…ظ† ظٹط§ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط´ظƒط§ظپ ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ط¯ط³طھ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆط§ظٹظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظˆ ظƒظ†طھ ظپظ‰ ط­ط¬ط± ظ‡ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظˆط§ظ… ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظٹط³طھط®ط± ط¬ظˆظ†ظ‰ ط­طھظ‰ ظٹظ‚طھظ„ظˆظ†ظ‰ ... (148)
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ„ط§ظ†ظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ طھط§ ط®ظˆظ†ظ… ط±ط§ ط¨ط±ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒط´طھظ† ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظ¾ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط±ط³ظ†ط¯...
ظˆ ظ†ظٹط² ط³ط®ظ† ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ط²ط¯ظ‚ ط§ط³طھ طںطŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ…ظƒظ‡ طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¶ظ…ظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ط§طھظ…ط§ظ… ع¯ط°ط§ط´طھظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ظˆ ط´ط¹ط§ط¦ط± ط­ط¬ ظˆ ط´طھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط±ط§ ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط§ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‰ ط­ط±ظ…طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ… .(149)
... ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط«ط±ظˆطھظ… ط±ط§ ظ…طµط§ط¯ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ… طŒ ط¨ط§ ظپط­ط§ط´ظ‰ ظˆ ط´ط±ط§ط±طھ طŒ ط­ط±ظ…طھ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھظ‡ طµط¨ط± ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط¢ظ†ظ†ط¯ طھط§ ط®ظˆظ†ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ظٹط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط§ط² ط­ط±ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ… .(150)
ظˆ ظ†ظٹط² ط³ط®ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹظˆط® ط¹ط±ط¨ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ظ„ظˆط°ط§ظ† طŒ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظƒظˆظپظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¶ظ…ظ† ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¨ط§ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ‡ط¯ظپ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ع¯ظپطھ : طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ†طµط±ظپ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ‰ ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¬ط² ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط®طھظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ع¯ط± ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ظ…ط§طŒ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظˆ ط¢ط´ظˆط¨ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ طŒ ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ط±ط§ طھط¶ظ…ظٹظ† ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط­ط±ظƒطھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط­ط±ظƒطھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯طھ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¬ط² ع¯ط§ظ… ط³ظ¾ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظˆط±ط·ظ‡ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ظ†ظٹط³طھ
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ظٹط³ ظٹط®ظپظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ„ط§ ظٹط؛ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ط±ظ‡ ظ…طµظ„ط­طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ طھط؛ظٹظٹط± ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ â€چ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹط¯ط¹ظˆظ†ظ†ظ‰ ط­طھظ‰ ظٹط³طھط®ط± ط¬ظˆط§ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‚ظ‡ ظ…ظ† ط¬ظˆظپظ‰ .(151) ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط³طھ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆظ†ظ… ط±ط§ ط¨ط±ظٹط²ظٹط¯.
ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ :
1 - ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹط؛ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ط±ظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ط®ظ† ط§ظˆطŒ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± طھظƒظ„ظٹظپ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ط³ظٹظ… ط´ط¯
2 - ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹط±ط¹ظˆظ†ظ†ظ‰ ... ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ط§ط¶ط·ط±ط§ط±.
3 - ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط­طھظ‰ ظٹط³طھط®ط± ط¬ظˆط§ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‚ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط؛ط§ط² ظƒط§ط±طŒ ط¯ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظˆظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ†ظƒطھظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط³طھ ط¨ظٹط¹طھ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظپط´ط±ط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… طŒ ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھظ†ط¯. ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط³ط®ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ط®ط³طھ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ع¯ط±ط¯ظ† ظ†ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ .(152) ظˆ ظ†ظٹط² ط³ط®ظ† ط´ظ…ط± ط§ط³ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ط®ط³طھ ط¯ط³طھ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظپط´ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯.(153)
O ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ط±ط¯ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ 
95 - ظ†ط§ظ…ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹طھط¨ظ‡  
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ - ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯ - ط¯ط± ط´ط¨ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط³ط§ظ„ ط´طµطھ ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظƒ ظˆط§طµظ„ ط´ط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط§ظˆ ع¯ط´طھ ظˆ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆط¯. ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط±طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹طھط¨ظ‡ طŒ ظ¾ط³ط± ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط­ط§ظƒظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ ظˆظ„ظٹط¯! ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ط³ط®طھ ط¨ع¯ظٹط± ظˆ ظ‡ظٹع† ط¹ط°ط± ظˆ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظƒظ† ظˆ ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظ…ظ† ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط§ط² طھظ† ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظپط±ط³طھ !(154)
96 - ظپط§طھط­ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯!  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط­ظƒظ… ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ…ط±ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ…ظ† ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ طھظˆط§ظ… طŒ ط¨ظٹط§ ظˆ ظ†طµظٹط­طھ ظ…ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ† !
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ†طµظٹط­طھ طھظˆ ع†ظٹط³طھ طں
ظ…ط±ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ طھظˆ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط§ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط›ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ظ‡ طµظ„ط§ط­ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… . ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ط±ظˆط§ظ† طھط§ ط­ط¯ظ‰ ط­ظٹط±طھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط´ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط±ط§ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ : ظپط§طھط­ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹط²ظٹط¯ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ظˆظ†ط¯: ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ط² ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ .
ع¯ظپطھع¯ظˆظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ظˆط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ط§ ط®ط´ظ… ظˆ ط¹طµط¨ط§ظ†ظٹطھ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¯ط§ ط´ط¯.(155)
97 - ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظپط§ط³ظ‚  
ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ‚ط¨ط± ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط¯ط§ ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹطھ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ط² ط¬ظˆط§ط± طھظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط¨ط§ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظٹظ† ظ…ظ† ظˆ طھظˆ ط´ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط± ظˆ ظپط§ط³ظ‚ ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ… ظƒط§ظپط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط¨ط§ ظƒظ†ظ… طŒ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… . ظ¾ط³ ظ…ظ† ط§ط² ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط¨ط§ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… . ط®ط¯ط§ ط­ط§ظپط¸ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ط­ط¶ط±طھ ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ¾ط³ط±ظ… ! ظ¾ط¯ط± طھظˆ ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ظ…ط¬طھظ…ط¹ ط§ظ†ط¯ ظ…ط§ ظ…ط´طھط§ظ‚ طھظˆط§ظٹظ… ط›ظ¾ط³ â€چ ط²ظˆط¯طھط± ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¨ط´طھط§ط¨ طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظ¾ط³ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ظ†ظˆط± ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ ظ…ع¯ط± ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ع†ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†طھ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§.(156)
98 - ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯  
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ط² ظ¾ط¯ط±ظ… ط¹ظ…ط±ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ† ط›ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط³ط± ظ¾ظٹع†ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ظ† ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ظپطھظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ†ط¬ظ†ط§ط¨ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط±ط´ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ط§ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ظ¾ط¯ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ...
طھط§ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط±ط§ ط²ط¯ظ… طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ†ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ ظˆ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط±ط§ ط¯ط§ط¯طں
ظ…ظ† ع¯ظپطھظ… : ط®ط¯ط§ ظ†ظƒظ†ط¯ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§!
ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ¾ط¯ط±طھ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ظ… ظ¾ط§ط³ط®ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط§ط¯طں
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ ! ظƒط§ط´ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‰ ظˆ طھظ† ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‰ !
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ…ظ† ظˆ ط§ظˆ (ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¨ظ‡ طھظٹط؛ ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط³طھظ… ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… ظˆ ظ…ط²ط§ط±ظ…ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ طŒ ط¢ظٹط§ طھظˆ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… طں ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ (ظ…ط§ط¯ط±ظ… ) ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط´ظƒط§ظٹطھ ط³طھظ… ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط²ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.(157)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation