بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ±غ³ -


427 - ط´ظƒط³طھ ط¨ط§ط·ظ„ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ظ‚  
ظ…ط­ط±ظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط­ظ‚ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط«ط¨ط§طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط± ط¨ط§ط·ظ„ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
428 - ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظƒطھط¨ 
ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ط§ ظƒط´ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§طŒ ظ…ظƒطھط¨ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط´ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§طŒ... ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط´ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯طŒ ط·ط±ظپ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯.(511)
429 - ط±عکظٹظ… ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯  
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ…ظƒطھط¨ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯. ط®ظˆط¯ط´ ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط±عکظٹظ… ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯... ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¶ط±ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ†ظپط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯(512)
430 - ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ 
ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط±ظپ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط´ظƒط³طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط´ظƒط³طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯.(513)
431 - ط¨ظٹط±ظ‚ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط§ظپظƒظ†ط¯ 
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط´ظƒط³طھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ ظˆظ„ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط¨ط´ظˆظ‰ طŒ ط´ظƒط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… . ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ‡ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظ„ظƒظ† ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯طں ط§ظ„ط§ظ† ط¨ظٹط±ظ‚ ط§ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ .(514)
432 - ع¯ظˆط± ظٹط²ظٹط¯ظٹط§ظ† ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯  
ط¢ظ† ط±ظˆط² ظٹط²ظٹط¯ظٹط§ظ† ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط¬ظ†ط§ظٹطھظƒط§ط±ط§ظ† ع¯ظˆط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط§ط¨ط¯ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط±عکظٹظ… ط³ط±ط¯ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط¬ظ†ط§ظٹطھظƒط§ط±ط´ط§ظ† ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط³طھظ… ط´ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ‚ظˆط· ظˆ ظ†ظ†ع¯ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط¬ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ„طھ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط´ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ع¯ظˆط± ط¢طھط´ط¨ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ„ط¹ظ†طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯.(515)
433 - ط³ظپظٹط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² طµط­ظ†ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط±ط§ظ†ط¯  
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆط§ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ - ط³ط± ط¢ط؛ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ظٹط§طھ ط§ط¨ط¯ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط³ط§ط±طھ ط¢ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ طھط®طھ ظˆ طھط§ط¬ ظٹط²ظٹط¯ظٹط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط³ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط³ط§ط³ ظˆط­ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ط®ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ…ط­ظˆ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط¯ ظپظ†ط§ ط³ظ¾ط±ظ‰ ظˆ ط¢ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† طŒ ط³ظپظٹط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² طµط­ظ†ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯.(516)
434 - ظٹط²ظٹط¯ ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ†ط¯ 
ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ…ظƒطھط¨ط´ط§ظ† ط´ظƒط³طھ ظ†ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ظƒط´طھظ‡ ط¯ط§ط¯ظ† طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¹ظ‚ط¨ ط²ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط³ط§ط· ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ط§ظ…ظ¾ط±ط§ط·ظˆط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط¢ظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ طŒ ط´ظƒط³طھط´ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§طھط¨ط§ط¹ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ظ„ط¹ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طھط§ ط§ط¨ط¯طŒ ظ„ط¹ظ† ط®ط¯ط§ ظ‡ظ… ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(517)
435 - ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط´ظƒط³طھ  
ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظƒظˆظپظ‡ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ طھظˆط§ط¨ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظˆظپظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط´ط§ظ… ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظˆظپظٹط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ (ط¯ط±) ط´ط§ظ… ط§ط«ط±ط´ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ظˆظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط´طھ
ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط®ط± ط±ظˆط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ظˆط¶ ظƒط±ط¯طŒ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ (ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ) ظ…ظƒط±ظ…ط§ ظˆ ظ…ط­طھط±ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظˆط¯.
ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط±ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ…ط®طµظˆطµط§ ظ…طھط¹ط±ط¶ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ†ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظˆط¯.(518)
436 - ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط´ظƒط³طھ ط¯ط´ظ…ظ† 
ط§ظ„ظپ - ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¬ظ†ع¯ طھظ† ط¨ظ‡ طھظ†
ط¨ - طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظˆ ط³ظ†ع¯ ظ¾ط±ط§ظ†ظ‰
ط¬ - ط¯ط³طھظˆط± ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط´ط®طµ ط­ط³ظٹظ† ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒظ†ظ†ط¯:ظ‡ط°ط§ ط§ط¨ظ† ظ‚طھط§ظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظپط³ ط§ط¨ظٹظ‡ ط¨ظٹظ† ط¬ظ†ط¨ظٹظ‡ط›ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط±ط¨ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط§ظ† ظ¾ط¯ط±ط´ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆط³طھ . ط›
ط¯ - ط¯ط³طھظˆط± ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط³ط®ظ†ط§ظ†ط´ â€چ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ط¨ط§ط²ظˆظٹط´ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظˆ ط³ط®ظ†ط´ طھط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.(519)
437 - ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ظ†ظپط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±  
ظ†ظپط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط­ظ‚ ظ‚ط§طھظ„ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظٹط²ظٹط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع†ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط¨ط±ط¯. ط§ظˆ ط´ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ ظˆ طµط¨ط­ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط´طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظٹط§ ط¬ط²ظˆ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ظ…ط±ط¶ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظٹظˆط§ظ†ع¯ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظƒ ظˆط§طµظ„ ط´ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±ط§ط¶ ط¯ط± ظ†ط³ظ„ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.(520)
O ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ†ظ‡ط¶طھ ظ‡ط§ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظˆط± ظˆط³طھظ… 
438 - ط¢ط؛ط§ط² ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظ†ظ‡ط¶طھ ظ‡ط§  
ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ط§ط³طھ طŒ ط´ظˆط®ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط›ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط¹ط¬ط§ط¨ ظ…ط±ط§ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ : ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ظ†ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ط«ط§ط± ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ‡ط¶طھ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط§ظˆ ط´ظƒ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ† ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯ ط´ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ظ‡ظ… ط´ط¯ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ† ط¬ظ†ط¨ط´ ظ‡ط§ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ظ„ظ‰ ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ† ظ‡ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† .
439 - ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡  
ط¢ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط± ظ†ط±ظپطھظ† ط®ظˆط¯ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں ط¨ظ„ظ‰ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ :(521)
ط§ظ„ظپ - ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط±ظٹط§ط´ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط§ظ† ظ‡ظˆظ„ط§ط، ط§ط®ط§ظپظˆظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ط°ظ‡ ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ظ‚ط§طھظ„ظ‰ ظپط§ط°ط§ ظپط¹ظ„ظˆط§ ط°ظ„ظƒ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¯ط¹ظˆط§ ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط±ظ…ط§ ط§ظ„ط§ ط§ظ†طھظƒظˆظ‡ ط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظٹظ‚طھظ„ظ‡ظ… ط­طھظ‰ ظٹظƒظˆظ†ظˆط§ ط§ط°ظ„ ظ…ظ† ظپط±ط§ظ… ط§ظ„ظ…ط±ط§ظ‡ ط›ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆط­ط´طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ† ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظ„ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ طھط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظ‡ظ†ظ‡ ط±ع¯ظ„ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‰ ط§ط±ط²ط´ طھط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ (ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط±طŒ ط¬ظ„ط¯ 3)
ط¨ - ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط«ظ… ط§ظٹظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ طھظ„ط¨ط«ظˆظ† ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط§ظ„ط§ ظƒط±ظٹط«ظ…ط§ ظٹط±ظƒط¨ ط§ظ„ظ‚ط±ط³ ط­طھظ‰ طھط¯ظˆط± ط¨ظƒظ… ط¯ظˆط± ط§ظ„ط±ط­ظ‰ ظˆ طھظ‚ظ„ظ‚ ط¨ظƒظ… ظ‚ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ…ط­ظˆط±ط› ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط² ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ظ† ط¨ط± ط§ط³ط¨ ظ†ظ…ط§ظ†ظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط³ظٹط§ط¨ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ط´ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ظ‰ ظ…ط­ظˆط± ط®ظˆظٹط´ â€چ ع¯ظٹط±ط¯(522)(523)
ط¬ - ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط³طھط¹ط¯ظˆط§ ظ„ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆ ط§ط¹ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ظپط¸ظƒظ… ظˆ ظ…ظ†ط¬ظٹظƒظ… ظ…ظ† ط´ط± ط§ظ„ط§ ط¹ط¯ط§ط، ظˆ ظٹط¹ط°ط¨ ط§ط¹ط§ط¯ظٹظƒ ط¨ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ط›(524)(525)
ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ„ط§ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط§ظپط¸ ظˆ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط®ط´ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¨ظ„ط§ ظƒظٹظپط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯

ط¯- ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ظ„ظƒ ط±ظ‰ ظ†طµظٹط¨ طھظˆ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±طھ ط³ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط±ط®طھ ظ…ظٹظˆظ‡ ط³ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯(526)
440 - ظ†ظ‡ط¶طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
(ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ طھط´ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…طھط´ظƒط± ظˆ ظ…ظ…ظ†ظˆظ†ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ط´ط®طµ ط®ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¯ظˆط´ ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ظ…ط­ط°ظˆط± ط¨ظٹط¹طھ ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ…ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ظˆط¯ ط¢ط²ط§ط¯ ط§ط³طھ .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط¨ط§ظˆظپط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط³طھط؛ظ†ط§ط، ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯طŒ ظ…ظ† ط؛ط±ظٹط¨ظ… طŒ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ… طŒ ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ„ط¨طھظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط¯ظˆط± ط¨ط´ظˆظٹط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط´ظˆظٹط¯ط›ع†ظˆظ† ط§ع¯ط± ط§ط² ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھظ…ط¯ط§ط¯ ط¨ظƒظ†ظ… ظˆ ط§ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط§ط³طھظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ظ…ط¯ط¯ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ط¨طھظ„ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ط§ظٹظ† ط¯ط±ط³ ط§ط³طھط؛ظ†ط§ط، ط¯ط±ط³ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھط؛ظ†ط§ط، ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط§ط³طھط؛ظ†ط§ط، ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ع†ظ‚ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯.(527)
441 - ط§ظˆظ„ظٹظ† ط§ط¹طھط±ط§ط¶ 
(ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯طŒ ط²ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¨ط± ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط¬ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط؛ط§ط±طھ ظˆ ع†ظ¾ط§ظˆظ„ع¯ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¨ظƒط±! ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طں ظˆ ط´ظ…ط§ طھظ…ط§ط´ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¬ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡
ط´ظˆظ‡ط± ط¢ظ† ط²ط¯ظ† ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯.(528)
442 - ط¨ط± ط®ط§ط³طھظ† ظ†ط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒظپط±  
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ط´ظ‚ط§ظˆطھ طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط´ ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ط¯ط±! ظ…ظ† ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طھظ…ط§ظ… ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ظپظ‚ط± ظˆ ط°ظ„طھ ظˆ ظ†ظƒط¨طھ ظˆ ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ط¯ع†ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طں
ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ ط²ظ† ط¨ط¯ظƒط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ط´ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ط±ظ… ! ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط´ط§ظ…طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯!!!
ظ…ط±ظˆط§ظ† ط­ظƒظ… طŒ ط¢ظ† ط´ظ‚ظ‰ ط§ط²ظ„ ظˆ ط§ط¨ط¯طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط­ظƒظ… ظٹط­ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط¹طھط±ط¶ ط§ط² ط¬ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط³ظ…ظٹظ‡ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ…ط§ط¯ط± ط²ظٹط§ط¯)طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط³ظ…ظٹظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط­طھط±ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ„ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ طھظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط­ط§ط¶ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں!
ط¢ط±ظ‰ ! ظ†ط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯.
443 - ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯! ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ط²ط§ط¯ظ‡ طŒ طھظˆظٹظ‰ !  
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ع¯ظپطھ : ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط±ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ط³ط§ط®طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ظˆ ظƒظ‡ ظٹط§ظˆط± ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† (ظٹط²ظٹط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ) ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ظ¾ط³ط± ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھ ع¯ط´طھ !!!
طھط§ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ع¯ظپطھ طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظپظٹظپ ط§ط²ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط§ط² ط²ظ‡ط§ط¯ ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ظˆ ع†ط´ظ… ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ط´ طŒ ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ طµظپظٹظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ…ظ„ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ط¹ط¸ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط±ظˆط² ط±ط§ طھط§ ط´ط¨ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯! ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ طھظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ظ¾ط¯ط± طھظˆ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ¾ط¯ط± ظ†ط§ط¨ظƒط§ط± ط§ظˆط³طھ . ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰ ظˆ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طں!(529)
444 - ط؛ط¶ط¨ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ 
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط؛ط¶ط¨ظ†ط§ظƒ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ†ع¯ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ : ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع¯ظپطھ طں
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ… ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط± ط³ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰ ظˆ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ طں
ط§ظ‰ ظˆط§ظ‰ (ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ) ظƒط¬ط§ظٹظ†ط¯ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± طھط§ ط§ط² ط§ظ…ظٹط± ط·ط؛ظٹط§ظ†ع¯ط± طھظˆ ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ (ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ) ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ„ط¹ظ†طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طں!

445 - ط®ط±ظˆط¬ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯  
ط؛ط¶ط¨ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظٹط§ظپطھ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط±ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ظ…طھظˆط±ظ… ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظˆط±ظٹط¯!
(530)
ظ†ظˆظƒط±ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط³طھظˆط± ط§ظˆ ط¯ظˆظٹط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط®ط§ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ع¯ظ…ط§ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯ ط®ط§ط±ط¬ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯.(531)
446 - ط¬ظ†ع¯ ظ…ظٹط§ظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط²ط¯ ظˆ ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯  
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظˆط± ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط²ط¯ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ظ„ط´ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ظƒظˆط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯!
ع¯ظ…ط§ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط²ط¯ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ظٹظ…ظ† ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط¢ظ† ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ط±ظˆط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظ‚ظˆظ…ط´ط§ظ† ط§ط³ظٹط± ط´ظˆط¯.
ط®ط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ظ…ط¶ط± ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ظƒط±ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط´ط¹ط« ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ظˆظ†ط¯.
ط¨ظٹظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط±ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ط±ط¨ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.(532)
447 - ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظپظٹظپ  
ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط®طھط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ظ„ط´ظƒط± ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯!
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظپطھ : (ط¯ط®طھط±ظ… ! ظ…طھط±ط³ ) ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ طھظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ…ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒظ† :
ط¯ط®طھط± ط´ظ…ط´ظٹط± ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯. ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ظ…ظ† ظ¾ط³ط± طµط§ط­ط¨ ظپط¶ظ„ظ‰ ط§ظ… طŒ ط¹ظپظٹظپ ظˆ ط·ط§ظ‡ط±طŒ ظ¾ط¯ط±ظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¹ظپظٹظپ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط§ظ… ط¹ط§ظ…ط± ط§ط³طھ .
ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ† ظˆ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ط§ظˆط± ظˆ ع†ط§ط¨ظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ظٹط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ط´ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ…
.
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ :
ط¯ط®طھط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ظƒط§ط´ظƒظ‰ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظ…ط±ط¯ ط¨ظˆط¯ظ… طھط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظپط§ط¬ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ… طŒ(533)
448 - ط´ط¬ط§ط¹طھ ظƒظˆط±ظ‰ ط¨ظٹظ†ط§ ط¯ظ„ 
ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ظˆط± طھط§ ط¯ظˆط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ظ‰ ط²ظ‡ط±ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¬ظ„ظˆ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ط¯ط®طھط±ط´ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ط§ط² ظپظ„ط§ظ† ط³ظˆطŒ ظ‚طµط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯!
(ط¯ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طھط§) ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط± طھط¹ط¯ط§ط¯ط´ط§ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط®طھط±ط´ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯طŒ ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط°ظ„ظٹظ„ظ‰ ! ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ط§ط² ط§ظˆ ط·ظ„ط¨ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط§ط² ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ظٹط¯ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… طŒ ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط³ط®طھ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط±ط§ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ طھط§ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط¯ظˆط¯(534)
ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… .

449 - طھظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯طھ ظˆ ط§ط² ظ¾ط¯ط±طھ ط¨ظ¾ط±ط³ !  
ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط®ظˆط¯ طھط§ ط³ط±ط­ط¯ ط§ط³ظٹط± ط´ط¯ظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯طŒ ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط­ظ…ط¯ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ط®ظˆط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯!
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ع†ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ظƒط±ط¯طں
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ط§ط² ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط±ط§ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ طھظˆ ط±ط§ طھظ†ع¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… .

ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§! ظ†ط¸ط± طھظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظپط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں
ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط؛ظ„ط§ظ… ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظ„ط§ط¬ ! ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ! ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظپط­ط´ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط¨ط§ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ طں ط§ع¯ط± ظ†ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ظٹط§ ط¨ط¯طŒ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒط±ط¯ ظٹط§ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظپط³ط§ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طŒ طھظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط§ط² ظ¾ط¯ط±طھ ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯طھ ظˆ ط§ط² ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ط² ظ…ظ†(535) ط¨ظ¾ط±ط³ !
450 - ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¯ظٹط±ظٹظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡  
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² طھظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط²ط¬ط±ظƒط´ ظ†ظ…ط§ظٹظ… !
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظپظٹظپ ع¯ظپطھ : ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ط®طµظˆطµ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ظ…طھظˆظ„ط¯ ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط¨ط؛ظˆط¶ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طµظˆط±طھ ظ¾ط°ظٹط±ط¯.
ظ…ظ† ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ع¯ط´طھظ… ظˆ ط§ظ„ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط´ط§ظƒط±ظ… ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ† ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ !

ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ظٹط¯!
ط¯ط³طھظˆط± ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط¬ط±ط§ ط´ط¯طŒ ع¯ط±ط¯ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ (ط¬ط³ط¯ ظ…ط·ظ‡ط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ…ط±ط¯ ط±ط§) ط¯ط± ط³ط¨ط®ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ط¢ظˆظٹط®طھظ†ط¯.(536)
451 - ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط²ظ† ظٹط²ظٹط¯ 
ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ‡ظ†ط¯ ط²ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ‡ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط¹طھط±ط¶ ط¨ظ‡ ظˆط¶ط¹ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط´ط¯ ط§طµظ„ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ط§طµظ„ط§ ظ…ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ…ظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¹ط¨ظٹط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯.
452 - ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط­ط±ظ… ظٹط²ظٹط¯  
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ…ط§! ط§ظ‰ ط³ط±ظˆط± ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§! ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظ‰ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ! ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط§ط± ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ظٹظˆظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‰ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ! ط§ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† !
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ظ†ظ…ظˆط¯.(537)
453 - ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆظ†ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡  
ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط§ظ… ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯. ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ظƒظ… ط¨ظˆط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط¹ط¬ط¨ ! ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظ‡ظٹط¦طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ظٹظ† ظ‡ظٹط¦طھ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯:
ظ‚ط¶ظٹظ‡ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط¯ط§ط¦ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظٹظ… ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ†ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط³ظ†ع¯ ط¨ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظƒظ„ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط¨ط´ظˆظٹظ… ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ظ†ط²ط¯ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظٹظ… ظƒظ‡ ظƒط§ط±ط´ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ع¯ ط¨ط§ط²ظ‰ ظˆ ظٹظˆط² ط¨ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ…ظٹظ…ظˆظ† ط¨ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒط§ط±ط´ ظ†ظˆط§ط®طھظ† طھط§ط± ظˆ ط³ظ†طھظˆط± ظˆ ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ„ط¹ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظƒط§ط±ط´ ط²ظ†ط§ط³طھ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ظ…ط­ط§ط±ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط­ط§ظ„ طŒ طھظƒظ„ظٹظپ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ط®ظˆظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط®ط±ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ‰ ط¨ط³ط§ ط´ط§ط¹ط± ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط²ط§ط¯
454 - ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط­ط³ طھظ†ظپط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ - ظ…ط«ظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظٹط­ظ‰ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† - ظˆط¬ظ‡ظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط±ظپطھ(538)
455 - ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظˆظپظٹط§ظ† 
ظ…ط®طھط§ط± ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ ظƒظ…ظƒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ‚ط³ظ…طھ ظˆط³ظٹط¹ظ‰ ط§ط² ظƒط´ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ط· ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط´ظƒ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ â€چ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طµط¯ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† طµط±ط¯ ظˆ ظ…ط®طھط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ط² ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† طµط±ط¯ ظˆ ظ…ط®طھط§ط± ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯.
ط¨ظ„ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ…طµظ…ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظٹظƒط³ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(539)
456 - ط¢ط؛ط§ط²ع¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظˆ ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط²ط§ ظƒط±ط¯ ط¨ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط®ظ„ظپط§ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§. ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ع¯ظپطھظٹظ… ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ط®ط±ط§ط¨ظƒط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط³ظˆط، ط³ظٹط§ط³طھ ظٹط²ظٹط¯ ظ…ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¹ظ†ط§طµط±ظ‰ ط¨ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… ط§ع¯ط± ع†ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط®ظ„ظپط§ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¨ط§ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط­ط³ط§ط¨ ظ…طھطµط¯ظٹط§ظ† ط§ظ…ط± ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظˆ ط³ط±ظ…ط´ظ‚ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ .
ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ… ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ظٹط§ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظٹط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ط´ظˆط±ط´ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظˆ ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯.(540)
457 - ظ†طھط§ظٹط¬ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظ†طھط§ظٹط¬ ط§ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ : ط§ظˆظ„ط§ ط®ظˆط¯ ظٹط²ظٹط¯ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¢ط¨ ط®ظˆط´ظ‰ ط§ط² ع¯ظ„ظˆظٹط´ â€چ ظپط±ظˆ ط¨ط±ظˆط¯.
ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯. ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ظٹط§ ظ„ط«ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط³طھط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ط¯طھ ط´طµطھ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ…ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط§ظ†ظٹط¯ ظ„ظ‡ط°ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ظ…ط«ظ„ ظ…ط§ط±طھظٹظ† ط¢ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط³ظٹط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¹ظ‚ط§ط¯ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط§ط¯ظ† ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط§ط·ظپط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ...ط§ظ†ظ…ط§ ظٹط¨ط¯ظˆ ط§ظ„ط®ط·ط§ط، ظپظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط­ط±ظƒظ‡ ط­ظٹظ† طھظ†ط¸ط± ط§ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ظ† ط²ط§ظˆظٹظ‡ ظˆط§ط­ط¯ظ‡ ط¶ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ ظ‚ط±ظٹط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ظ…ظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ظ‰ ط²ط§ظˆظٹظ‡ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ظپط±ط¯ظ‰ ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹط±ط§ط¶ ط¨ط§ط³ط§ظ„ظٹط¨ ط§ظ„ظ…ط¹ظٹط´ظ‡ ط§ظ„ظٹظˆظ…ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط¯ظˆط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ظپط¹ ط§ظ„ط¹ط§ط¬ظ„ ظ„ظ„ظ‚ط§ط¦ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ط§ ط¹ظٹظ† ط§ظ„ظٹظ‡ ...
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ظ‚ط§ط¯ط± ط¨ظˆط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط¨ظƒط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط§طµظˆظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆطµظٹطھ ظƒط±ط¯ ظ‡ظپطھطµط¯ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ‚ط±ط¶ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط²ط±ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ… ط±ط§ ط¨ظپط±ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ظٹط¯! (ظ…ط³ظ„ظ… ط¯ط± ظپظƒط± طµط§ظپ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ظˆط¯ط´ ظ†ظٹط§ظپطھط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط³ظ‡ظ… ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯!)(541)
458 - ط´ط¹ط§ط± ظƒظ„ ظٹظˆظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط³ط± ظ…ط´ظ‚ ط§ظ…طھ ظ…ط§ط³طھ  
ط®ط§ط·ط± طھظ„ط® 17 ط´ظ‡ط±ظٹظˆط± 1357 ظˆ ط®ط§ط·ط±ظ‡ طھظ„ط® ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظ…طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ظ…ظٹظˆظ‡ ط´ظٹط±ظٹظ† ط³ط±ظ†ع¯ظˆظ†ظ‰ ظƒط§ط®ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط± ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط²ظٹظ†ظ‰ ظ¾ط±ع†ظ… ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظ‰ ط¹ط¯ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ط¢ظˆط±ط¯. ظ…ع¯ط± ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ظƒظ„ ظٹظˆظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظƒظ„ ط§ط±ط¶ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط±ظ…ط´ظ‚ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظˆط² ظˆ ظ‡ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط¯ط§ظ„طھط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط§ ط¹ط¯ط¯ظ‰ ظ‚ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ط´ظ‚ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظƒط§ط® ظ†ط´ظٹظ† ظˆ ظ…ط³طھظƒط¨ط±ط§ظ† ط؛ط§ط±طھع¯ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط³ط±ظ„ظˆط­ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظˆط² ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط§ ع¯ط°ط´طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظƒظˆظ‰ ظˆ ط¨ط±ط²ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظٹط®طھ طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ طھظƒظ„ظٹظپظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط›طھظƒظ„ظٹظپ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپط§ظ† ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ظ„ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط³طھظƒط¨ط±ط§ظ† طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ط§ ط³ط§ط² ظˆ ط¨ط±ع¯ ظ…ط¬ظ‡ط² ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظ†ط¯ ع†ظˆظ†ط§ظ† ط³ط±ظˆط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ظ…ط² ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ 17 ط´ظ‡ط±ظٹظˆط± ظ…ظƒط±ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط´ظ‡ط¯ط§ ظ…ظƒط±ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ…ظƒط±ط± ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ظ…ظ„طھ ظ…ط§ ظ…ظƒط±ط± ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظˆط§ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط§ط® ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط¯ط±ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ…ط§ ظƒط§ط® ط³ظ„ط·ظ†طھ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظپط±ظˆ ط±ظٹط®طھ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظˆط§ط±ط«ط§ظ† ظ†ظ†ط´ظٹظ†ظٹظ… طھط§ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط«ظ…ط± ط¨ط±ط³ط§ظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ…طµظ…ظ… ظˆ ظ…ط´طھ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ظ‚ط§ظٹط§ظ‰ ط±عکظٹظ… ط³طھظ…ظƒط§ط± ظˆ طھظˆط·ط¦ظ‡ ع¯ط±ط§ظ† ط¬ظٹط±ظ‡ ط®ظˆط§ط± ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ظپظ† ظƒظ†ظٹظ… .(542)
459 - ظ…طµط§ط¦ط¨ ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¨ط§ ط­ظˆط§ط¯ط« ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ  
ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظ†ط´ظˆظٹط¯طŒ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ظ†ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒطھط±ط³ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط± ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ظ¾ظٹط±ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ظˆ ظپط¬ط§ظٹط¹ طµط¨ط± ظˆ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ…ط§طŒ ط­ظˆط§ط¯ط«ظ‰ ع†ظˆظ† ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط´ط¨ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ظٹظƒ ع†ظ†ط§ظ† ظ…طµط§ط¦ط¨ظ‰ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط´ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯طں ط§ط² ع†ظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯طں ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ظٹط¯طں ط¹ظٹط¨ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط±ط³ظˆط§ ظˆ ظپط¶ط§ط­طھ ط¢ظ…ظٹط² ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¨ط§ط²ظ†ط¯(543)
460 - ظ†ظ‡ط¶طھ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط² ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯  
ظ†ظ‡ط¶طھ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ظˆ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ط®ط±ط¯ط§ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظƒط§ط® ط¸ظ„ظ… ط´ط§ظ‡ ظˆ ط§ط¬ط§ظ†ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط² ظ†ظ‡ط¶طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† ع†ظ†ط§ظ† ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظˆط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط± طھط­ظˆظٹظ„ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھط­ط±ظƒ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط±ط§ ط¨ط± ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ط®ط§ط¦ظ†ط§ظ† ط³ظٹط§ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ„طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظ‡ط´ظٹط§ط± ظˆ ظ…طھط­ط±ظƒ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط§ط² ع†ط´ظ… ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ط±ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯عک ظ…ط¯ط§ظپط¹ ط§ط² ط¹ط¯ط§ظ„طھط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯.(544)
461 - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط¯  
ط§ع¯ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ طŒ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§طھط¨ط§ط¹ ظٹط²ظٹط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ„ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ‚ط¯ ظˆ ط­ط³ط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط±ط¯ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظƒط³طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط°ط´طھطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط؛ط§ط¦ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط´ط¯.(545)
462 - طھط¯ط§ط±ظƒ ظ†ظ‡ط¶طھ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط·ظ„ط¨ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…  
ط§ع¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ… ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظٹظ… ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ظˆظٹظ… .(546)
463 - ظ…ط¨ط¯ط§ ظˆط­ط¯طھ ظƒظ„ظ…ظ‡ 
طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظˆط­ط¯طھ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط¯ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط§ ط´ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ â€چ ط¹ط²ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طھط¨ظ„ظٹط؛ ظˆ طھط±ظˆظٹط¬ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¯.
464 - ظ¾ط±طھظˆظ‰ ط§ط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† طŒ ظ¾ط±طھظˆظ‰ ط§ط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ .
465 - ط±ظ‡ط¨ط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… 
ط§ظ…ط±ظˆط² ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظ‚ط±ظ† ظ‡ط§طŒ ظ¾ط±ع†ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظپط±ط§ط² ط¨ظ„ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ط¨ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ط§ظ‡طھط²ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط§طµظ„ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط³طھ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظ…ط¹ط§طµط± ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظٹظ…
466 - ط­ط¶ظˆط±ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ 
ط§ع¯ط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ .
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ‡ط³طھ ظƒظ„ ط§ط±ط¶ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ظ…ط­ط¶ط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ
667 - ظ…ظˆطھظˆط± ط­ط±ظƒطھ ظ‚ط±ظˆظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰  
ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ظ…ظˆطھظˆط± ط­ط±ظƒطھ ظ‚ط±ظˆظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ طھظپظƒط±ط§طھ طµط­ظٹط­ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ‡ط± ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط®ط·ط± ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظ…ط§طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆط§ط¶ط­ ط¨ظˆط¯. ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظٹظ… طŒ ع†ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظٹظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظƒظ‡ ط®ظˆط¶ ظƒظ†ظٹظ… ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ â€چ ظپطµظ„ ط¹ط±ظٹط¶ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط¹ظ…ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ط°ظٹظ„ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„طµظ„ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ‡ طھط§ط،ط«ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ظˆط¶ط¹ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظ…ط§ ط¯ط§ط´طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط؛ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¹ط¸ظ…طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط®ظ„ط§ ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط± ظƒظ†ظ†ط¯
ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظپطµظ„ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط´ط؛ظ„ ظ…ظ†ط¨ط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ طŒ طھط¨ظٹظٹظ† ظ…ط¹ط§ط±ظپ طŒ ظˆ ط§ط±ط§ظٹظ‡ ط§ظ„ع¯ظˆ ظˆ ط§ط³ظˆظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ†ظپط³ ظ…ظ†ط¨ط±ظ‰ ظˆ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯طŒ ظ¾ط³ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ… ع¯ط±ظپطھ : ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ طھطµظˆط± ط؛ظ„ط·ظ‰ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ظ…ط±طھظپط¹ ط´ط¯.
ظ…ط§ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط± ظٹط§ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظˆ ط³ط·ط­ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط±ط§ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ظپظ‚ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظپظ†ظˆظ† ط±ط§ظٹط¬ ط¯ط± ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ظƒ ظپظ‡ظ… ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¨ط§ظ„ط§طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ع†ط´ظ… ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… .
468 - ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظ†ط´ط§ط، ط¨ط±ظƒط§طھ  
ط§ط² ط§ظˆظ„ طھط§ ط¢ط®ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†طµظپ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط¹ظ†ط§ ط¯ظˆ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ط›ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط¹ظ†ط§ ظ‡ظ… ظ‡ظپطھ طŒ ظ‡ط´طھ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ط›ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆط§ط±ط¯ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ط¯طŒ طھط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¬ط¯ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظ…ع¯ط± ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط§ط² ط±ظˆط² ط¯ظˆظ… طھط§ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… طŒ ظ‡ط´طھ طŒ ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ط›ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ†طµظپ ط±ظˆط² ط§ط³طھ .
ط´ظ…ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ†طµظپ ط±ظˆط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ…ط§ ط¨ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط¨ط®ط´ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظپظ‚ط· ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط´ط´ط§ظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظٹط§ ظ…طھط§ط،ط«ط± ط¹ط§ط·ظپظ‰ ط¨ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ†ط®ظٹط±ط›ظ…ظ†ط´ط§ط، ط¨ط±ظƒط§طھ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ظˆ ع¯ط°ط´طھظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط§ ظ…ط­ط³ظˆط³ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® طھط´ظٹط¹ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¶ط¯ ط¸ظ„ظ… ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆظ„ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط؛ظٹط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طŒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط§ط«ط± ط¨ط®ط´ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط›ط´ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ…ط­ظٹط· ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط«ط± ط¨ط®ط´ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط®ظˆط¯ ظ…ط§طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط³ظٹطµط¯طŒ ع†ظ‡ط§ط± طµط¯ ط³ط§ظ„ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†طµظپ ط±ظˆط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ط«ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط¨ط¹ظٹط¯ ظ†ظٹط³طھ ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ‡ط´طھ ط³ط§ظ„ ط¬ظ†ع¯ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ط´طھ طŒ ظ†ظ‡ ط³ط§ط¹طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظٹط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† طھط± ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظˆظ‚ط¹ط§ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ط§ط³طھ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ظٹع† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ظ†طµظپ ط±ظˆط² ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط›ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظƒظˆع†ظƒطھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط·ط±ط­ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظٹط§ ظ†ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ع†ط±ط§ ظ…ط§ ظپط±ظƒ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظ…ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…ظ†ط´ط§ط، ط§ط«ط± ط¨ط§ط´ط¯طں(547)
469 - ط³ظˆعکظ‡ ط§ط­ظٹط§ ع¯ط± ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§  
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط³ظˆعکظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظٹظƒ ط³ظˆعکظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ط´ط¹ط§ط±ط´ظٹط§ ظ„ط«ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظٹظƒ ط³ظˆعکظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ طŒ ط³ظˆعکظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظˆ ط¹ظˆط§ط·ظپ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ط¨ط´ظˆط¯.(548)
ظپطµظ„ ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ظ… : طھط­ظ„ظٹظ„ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ظ†ظ‡ط¶طھ ظˆ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
470 - ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…  
ظ¾ط³ ط§ط² طھط§ط،ظ…ظ„ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ظ…ط¯ط§ط±ظƒ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ طھظ‡ط§ط¬ظ… ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
1 - ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯.
2 - ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط±ظˆط¯ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ظٹط§ط­ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯
3 - ط§ط² ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ظٹط§ط­ظ‰ طھط§ ط´ط±ظˆط¹ ط¬ظ†ع¯
4 - ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¬ظ†ع¯ .(549)
471 - ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ†ظپط¬ط§ط±ظ‰ ظٹط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ طں  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ط² ظ†ظˆط¹ ظٹظƒ ط§ظ†ظپط¬ط§ط± ط¨ظˆط¯طں ط§ط² ظ†ظˆط¹ ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ظ†ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒطں ظ†ط¸ظٹط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط±ط§ط±طھ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¢ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¨ط®ط§ط± ط¨ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظ†ط§ظپط° ظ‡ظ… ط¨ط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…ظ†ظپط¬ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط§ظ†ظپط¬ط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ (ط­ط§ظ„ط§ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ظٹظƒ ط¯ط±ظˆظ† ظ¾ط± ط§ط² ط¹ظ‚ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯) ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپظ„ط§ظ† ط­ط±ظپ ط±ط§ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظˆ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¯ظ„ط´ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ظ†ظپط¬ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ ط§ظ†ظپط¬ط§ط± ط§ط³طھ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ط±ط§ظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط±ط§ظ‡ ظ…ظƒط§طھط¨ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط² ظپط±ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظƒط§طھط¨ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ظˆظ‰ ط§طµظˆظ„ ط®ط§طµ ط¯ظٹط§ظ„ظƒطھظٹظƒظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ طھط¶ط§ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ طھط´ط¯ظٹط¯ ط¨ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط´ظƒط§ظپ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط¹ظ…ظٹظ‚ طھط± ط¨ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ط§طµظ„ط§ط­ط§طھ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†ظپط¬ط§ط± (ظ†ظ‡ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ) ط¨ظƒط´ط§ظ†ظٹط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ظ†ظپط¬ط§ط±ظ‰ ظٹظƒ ط°ط±ظ‡ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ظ†ظٹط³طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ط´ ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ طµط¯ط¯ط±طµط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ طھطµظ…ظٹظ… ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ط³طھ
472 - ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§  
(550)
ط§ظˆظ„ط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¹ظ„طھط´ ط¨ع¯ط±ط¯ظٹظ… ظƒط³ظ‰ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظƒط´طھط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ظ„ظ‚ط¯ ط¹ط¸ظ…طھ ظ„ط±ط²ظٹظ‡ ظˆ ط¬ظ„طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظ„ظ…طµظٹط¨ظ‡ طŒ ظ…طµظٹط¨طھ طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ ط±ط²ظٹظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط³طھ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ .
ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ† ط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§طŒ
ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط´ظ…ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط­ط¯ط³ ط²ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط§ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ط§ ط¨ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظٹظƒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظ…طھ ط¬ط¯ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظپط¬ظٹط¹ طŒ ط§ظˆ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ ط±ط§ ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طں
ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ طŒ ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط§ط³طھ ط¯ظˆظ… طŒ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ظ‡ طھط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط³ظˆظ… طŒ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظپطھط±طھ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† طھط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ .
473 - ط¯ظˆط±ط§ظ† ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ظƒظˆط¯ظƒ ظ†ظˆط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ط³ظˆع¯ظ„ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط¯ط®طھط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹط؛ط¶ط¨ ظ„ط؛ط¶ط¨ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (551) ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط±ط§ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظٹط±ط¶ظ‰ ظ„ط±ط¶ط§ظ‡ط§(552)طŒ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط®طھط± ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ظ…ظ„ط§ط¹ط§ظ… طŒ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط¯ط®طھط±ط´ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ط±ظپ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ط›ط§ظٹظ† ع†ظٹط² ط¹ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط§ظٹظ† ط¯ط®طھط± ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط§ظپطھط®ط§ط±ط§طھ طŒ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ط³طھ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ظˆ ط¬ظˆط§ظ† طŒ ط´ط¬ط§ط¹ طŒ ط´ط±ظٹظپ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ† طھط±طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ طھط±طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¬ط§ط¹ طھط± ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ‡ط§ ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ط›ظ‡ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¬ظ„ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ع¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ† ط¨ط³طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¹ط²ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹطھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ط¸ظ…طھ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظˆط³طھ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط®طھط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ظ‡ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ ط›ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ط­ط§ظ„ط§ ط¨ط­ط«ظ… ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ط›ط¹ط²ظٹط²طھط±ظٹظ† ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط›ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط¦ظٹط³ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط­ط§ظƒظ… ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¯ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظˆط¯ظƒ طŒ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¯ظ„ ط§ظٹظ† ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ط·ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط¨ع†ظ‡ ظ¾ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ط›ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¨ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط؛ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط´ط´ طŒ ظ‡ظپطھ ط³ط§ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط³ظٹط¯ظ‰ ط´ط¨ط§ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ (553) ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھظ†ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط´ط´ طŒ ظ‡ظپطھ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ط­ط¯ ظٹظƒ ط¬ظˆط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط¯طŒ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط¯ط¨ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ط¯ ظˆ ط´ط±ظپطھ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظˆط¯ظƒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ…طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط¨ط¯ظ† ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ط±ظ… ظˆ طھط®ظ„ظپظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ط§ظˆط± ط¨ظˆط¯ط›ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ طŒ ظ…ع¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں!
474 - ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ظˆط±ظ‡ ط¯ظˆظ… طŒ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظپط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طھط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط›ط¬ظˆط§ظ† طŒ ط¨ط§ظ„ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط®ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظ… ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظƒظ‡ طŒ ظ‡ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯ط›ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ‚ط§ظٹظ„ظ†ط¯طŒ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ‚ط§ظٹظ„ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظˆطŒ طھط¹ط¸ظٹظ… ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط­طھط±ظ… ظ¾ظٹط´ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط´طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ط§ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
475 - ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ط±ط¨طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )  
ط¯ظˆط±ظ‡ ط³ظˆظ… طŒ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظˆط±ظ‡ ط؛ط±ط¨طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط² ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† طŒ ظ…ظپطھظ‰ ط¨ط±ط²ع¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ظ…ط­ظ„ ظˆط±ظˆط¯ ظˆ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظ… ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ظ…ط­ظ„ طھظ…ط³ظƒ ظˆ طھظˆط³ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ط±ط§ط¯طھظ‰ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط›ط´ط®طµظٹطھ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طŒ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط±ظٹظپ طŒ ظ†ط¬ظٹط¨ طŒ ط§طµظٹظ„ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… . ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ط›ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظƒظ…ظ‰ ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯طŒ ط¬ط²ط§ظٹط´ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ط³طھ . ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ طھط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯. ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ‡ظ… ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ظ…ط­طھط±ظ… ط´ط±ظٹظپ ط¹ط²ظٹط² ظ†ط¬ظٹط¨ طŒ ظƒظ… ظ…ط¬ط³ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ‡ط± ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ظٹط±طھ ط§ظ†ع¯ظٹط²طŒ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯. ط¬ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط±ط¶ ط§ط®ظ„ط§طµ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظٹط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط§ظٹظ† ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ طŒ ط§ط² ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… طھظ‡ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط›ط¸ط§ظ‡ط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط·ظ†ط´ ظ¾ظˆظƒ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط®ط·ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ط³طھ . ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط§ط³ظ…ط´ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ط·ط±ظپط¯ط§ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ†ط¯!
476 - ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط¯ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظٹظƒ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ط± ظ…ط؛ط² ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط± طھط§ط،ظ…ظ„ ظˆ طھط¯ط¨ط± ط§ط³طھ . ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط±ظˆط² طھط§ط³ظˆط¹ط§ ظˆ ط±ظˆط² ط¹ط²ط§طŒ ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¸ط± ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¹ط±ط§ظٹط¶ظ‰ ط¹ط±ط¶ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط›ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ : ظˆ ط¨ط°ظ„ ظ…ظ‡ط¬طھظ‡ ظپظٹظƒ. ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط§ط³طھ ط›ظ…ظ†طھظ‡ط§ ظپظ‚ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ طŒ ط¯ط¹ط§ط³طھ ط› ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:ظˆ ط¨ط°ظ„ ظ…ظ‡ط¬طھظ‡ ظپظٹظƒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط¬ط§ظ† ظˆ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طھظˆ ط¯ط§ط¯ط›ظ„ظٹط³طھظ†ظ‚ط° ط¹ط¨ط§ط¯ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„طھط¬ظ‡ط§ظ„ظ‡ ط›طھط§ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ‡ظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯ط›ظˆ ط­ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ظ‡ ط›ط§ط² ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظٹظƒ ط·ط±ظپ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ط±ظپ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط¶ظٹظ‡ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:ظˆ ظ‚ط¯ طھظˆط§ط²ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ط؛ط±طھظ‡ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¨ط§ط¹ ط­ط¸ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ط°ظ„ ط§ظ„ط§ط¯ظ†ظ‰ ط› ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طŒ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظٹط¨ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ط› ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ طŒ ط²ط­ط§ط±ظپ ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ طŒ ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ط› ظˆ ط¨ط§ط¹ ط­ط¸ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ط±ط°ظ„ ط§ظ„ط§ط¯ظ†ظ‰ ط›ط³ظ‡ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط¹ط¸ظٹظ… ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظ‡ظ… ط¹ط¨ط§ط±طھ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† طŒ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ ظ…ط¯ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط§ ط¯ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ط› ط§ظ…ط§ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط¯ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ط³طھ : ظٹظƒ ظ†ع¯ط§ظ‡ طŒ ط­ط±ظƒطھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط›ظƒظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظٹظƒ ط­ظƒظˆظ…طھ ظپط§ط³ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظˆ ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ط³ط±ظƒظˆط¨ ع¯ط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ظٹط²ظٹط¯ ط§ط³طھ ط›ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط·ظ† ط§ظٹظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ طŒ ط­ط±ظƒطھ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ظˆظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط±ظƒطھ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظƒظˆطھظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‰ ط§ط±ط²ط´ â€چ ظ†ظٹط³طھ ط›ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ظˆ ط°ظ„طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ط› ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظٹظƒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¢ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯. ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط³ط·ظˆط±ظ‰ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ط¨ط´ط±ظٹطھ طŒ ط¯ع†ط§ط± ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¶ ط¨ظˆط¯ط› ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‚ظٹطµط± ظˆ ظƒط³ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظ¾ط±ط§ط·ظˆط±ظ‰ ط±ظˆظ… ط¢ظ† ط±ظˆط² ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط´ط±ط§ظپظ‰ ع¯ط±ظ‰ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط؛ظٹط± ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ طھط± ظ‡ظ… طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¨ط¯طھط± ط¨ظˆط¯ط›ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط§ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† طŒ ظ†ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط§ ط±ظˆط´ظ† ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط¬ ع¯ط³طھط±ط´ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ط¹ط§ط¹ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ط›ط§ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط³طھظ‚ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط§ط´ط¯ط›ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ طھط§ط±ظٹط® ط¹ظˆط¶ â€چ ظ…ظ‰ ط´ط¯ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ†ط§ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ظ† ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظپط¹ظ„ظ‰ طŒ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط³ط±ط´ط§ط± ط§ط² ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط§ط³طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ط›ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط¨ط´ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ط§ظٹظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظٹط³ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¹ظˆط¶ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظپط±ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ط¨ط´ط±ظ‰ ظ…ط¯طھظ‡ط§ ط¬ظ„ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ظ‰ ظ†ط´ط¯.
ط®طµظˆطµظٹطھ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ط¨طھظ†ط§ط، ط¨ط± ط¸ظ„ظ… طŒ ط§ط¨طھظ†ط§ط، ط¨ط± ط¹ط¯ظ„ ط¯ط§ط´طھ ط›ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط´ط±ظƒ ظˆ طھظپط±ظ‚ظ‡ ظپظƒط±ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ظ…طھظƒظ‰ ط¨ط± طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ طھظ…ط±ظƒط² ط¨ط± ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ط›ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¬ظ‡ظ„ طŒ ظ…طھظƒظ‰ ط¨ط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظˆط¯ط›ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆط±ط²ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…طھظƒظ‰ ط¨ط± ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظˆ ط§طھطµط§ظ„ ظˆ ط±ظپظ‚ ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ط§ ط¨ظˆط¯ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹظƒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط² ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¨ط§ط·ظ† ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ . ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§طŒ ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ† طŒ ط¹ظˆط¶ â€چ ط´ط¯ط›ط§ط³ظ… طŒ ط§ط³ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ظ†ط¯ط›ظ†ط§ظ… طŒ ظ†ط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ط› ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ط›ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¯ظ„ طŒ ط¨ط§ط² ط­ظƒظˆظ…طھ ط¸ظ„ظ… ط¨ط± ط³ط± ظƒط§ط± ط¢ظ…ط¯ط›ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¨ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ طŒ طھط¨ط¹ظٹط¶ ظˆ ط¯ظˆط¯ط³طھع¯ظ‰ ظˆ ط´ظƒط§ظپ ط·ط¨ظ‚ط§طھظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ط› ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ طŒ ط¬ظ‡ظ„ ط­ط§ظƒظ… ط´ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ طŒ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط± ظپطµظ„ ظ‡ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ طµط¯ظ‡ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط°ظ‡ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط·ظ†طھ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط´ط¯! ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¨ط§ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط³ظ„ط·ظ†طھ طŒ ظ…ط؛ط§ظٹط± ظˆ ظ…طھظپط§ظˆطھ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¶ ط§ط³طھ ط›ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¶ط¯ ظ‡ظ…ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ…طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط› ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¹ط§ط·ظپظ‰ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط›ط§ظ…ط§ ط³ظ„ط·ظ†طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط§ ط²ظˆط± ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ظپط±ظٹط¨ ط› ط¨ظˆط¯ظ† ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط§ط·ظپظ‰ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط› ط§ظٹظ† ط¯ظˆطŒ ط¯ط±ط³طھ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‡ظ… ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ…طھ طŒ ط­ط±ظƒطھظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط®ظٹط± ط§ط³طھ . ط³ظ„ط·ظ†طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹظƒ ط³ظ„ط·ظ‡ ظ…ظ‚طھط¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط®ط§طµ ط›ط¨ط±ط§ظ‰ ط«ط±ظˆطھ ط§ظ†ط¯ظˆط²ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ظˆطھ ط±ط§ظ†ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ط­ط§ظƒظ… . ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… طŒ ط§ظٹظ† ط¯ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ†ظ‡ ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ط§ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظٹظƒ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط§ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ظٹظƒ ط­ظƒظٹظ… ط¨ظˆط¯ط› ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ط´ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ط¨ط§ظ‡طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظپط±طµطھظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation