بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ· -


165 - ظپط¯ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ 
ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† طµظپط§طھ ظˆ ط®طµط§ظٹطµ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ط³ط²ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ طھط§ ط§ط¨ط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط±ط¯طŒ ظپط¯ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظپط¯ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ط§طھ ط¨ط´ط± ظƒط±ط¯طŒ ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆط­ظٹط¯ ظƒط¯ط±طŒ ظپط¯ط§ظ‰ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظƒط±ط¯طŒ ظپط¯ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظƒط±ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط´ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط±ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظپط±ط¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ‡ط³طھ ط´ط±ط§ظپطھ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ط´ ظ…طھط­ط¯ ظˆ ظٹظƒظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯
166 - ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ†  
ظ…ط§ ع†ط±ط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ظپط¯ط§ظٹظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظ‡ط³طھظٹظ… طں ع†ظˆظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ :ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… . ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظپط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ط´ ط§ظ†ط¬ط§ظ… طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ط§ظˆ ط§ط² ط¨ط´ط±ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط§ط² ط§ظˆط³طھ طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ ط±ظˆط­ ظ…ط§ ظˆ ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظ…ط§ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط§ ط§ط³طھ .(219)
167 - ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ طھظ†ط¯ظٹط³ ط§ط³ظ„ط§ظ…  
ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظٹطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¸ط± ط¨ظٹظپظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ط§ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ„ظٹط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط¬ط³ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ طھط¬ط³ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ†ط¯ط§ط± ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ طھط¬ط³ظ… ط¨ظ‰ ط±ظˆط­ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط§ط،ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ع†ط§ط± ط­ظٹط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ طھطµط§ط¯ظپظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط³ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط±طŒ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظˆط§ط­ظٹط§ط، ط§ظٹظ† ط®ط§ط·ط±ظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ظˆ طھط§ظƒظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ظٹظƒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¬ط³ظ… ط§ط³طھ طŒ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¬ط³ظ… ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط´ظˆط¯.
168 - ظ†ظ‡ط¶طھ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ  
ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ظƒظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظ†ظپط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظٹظƒ ط¹ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯. ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ„ط´ظƒط± ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط§ظٹظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ طµط¯ط§ظ‰ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§طŒ ط°ظƒط± ط±ظƒظˆط¹ طŒ ط°ظƒط± ط³ط¬ظˆط¯طŒ ط³ظˆط±ظ‡ ط­ظ…ط¯طŒ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ظٹظ† طµط¯ط§طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط°ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط«ط± ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط±ط³ظٹظ… ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹط± ظˆط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ط®ظˆط¯ طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ طھط±طھظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط´ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط´ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
169 - ظ†ظˆط± ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ†ط§ ط´ط¯ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ†  
ط¨ط§ طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¨ط§ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¹ط¬ط¨ ! ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ… ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظ‚ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط®ط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ طھظ…ط§ظ… ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط­ظˆ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظٹظƒط³ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ ظ‚ط¨ط± ط¢ط¨ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظپظ‡ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظƒط¯ط§ظ… ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ظ…ع¯ط± ط´ط¯طں ط­طھظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظٹط´طھط± ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯.(220)
170 - ط±ظٹط´ظ‡ ط­ط¨ ظˆ ط¨ط؛ط¶ 
ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… . ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط¸ظٹط± ط´ظ…ط± ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظˆط³ظ‰ ع†ظˆظ…ط¨ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط­ط³ط§ط³ طھظ†ظپط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ظ†ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ظ„ظˆظ…ظˆظ…ط¨ط§ ط¯ط± ط¹طµط± ط­ط§ط¶ط± ط§ط­ط³ط§ط³ طھط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ع†ط±ط§طں ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط³ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ طں ظˆ ع†ظˆظ† ط®ظˆظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظٹط§ ظ„ظˆظ…ظˆظ…ط¨ط§ ظƒظ‡ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظ‡ظ… ط·ط¨ظ‚ظ‡ ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ظ‚طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط´ظ…ط± ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ع†ظˆظ…ط¨ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط³طھظ…ع¯ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ط§ط­ط³ط§ط³ طھظ†ظپط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طں ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط¯ط±ظٹع†ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹظ… ظˆ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط³ط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆ ط¬ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ع¯ط± ط´ظ‚ ط§ظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط´ظ…ط± ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ع†ظˆظ…ط¨ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط³طھط´ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظƒط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ط³ظ„ ط¨ط¨ظ†ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط³طھظ…ظƒط´ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظٹع† طھظپط§ظˆطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆط´ط§ظ† ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ط­ط¨ ط°ط§طھ ط§ط³طھ .
171 - ظ…ط§ ط§ط¹ط¸ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط§ط¹ط¸ظ… ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§  
ط§ع¯ط± طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¯ظ†ظٹط§ طھط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط±ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط²ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…طھط§ط¹ ط§ظˆ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط¨ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظˆ ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ„طھ ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ†طھط³ط¨ ط§ظ†ط¯طŒ ظ¾ط´طھ ظ¾ط§ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ…ط§ ط³ظ…ط¹ظ†ط§ ط¨ظ‡ط°ط§ ظپظ‰ ط¢ط¨ط§ط¦ظ†ط§ ط§ظ„ط§ظˆظ„ظٹظ† طŒ ظپط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† ظ…ظ† ظ…طµظٹط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط¹ط¸ظ…ظ‡ط§ ظˆط§ظˆط¬ط¹ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ظ‡ط§ ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ…ط­ط¨ظٹظ† ظˆ ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‡ظٹط§ط± ط­ظٹط« ظ‚ط§ظ„ :

ظٹط¹ط¸ظ…ظˆظ† ظ„ظ‡ ط§ط¹ظˆط§ط¯ ظ…ظ†ط¨ط±ظ‡
ظˆ طھط­طھ ط§ط±ط¬ظ„ظ‡ظ… ط§ظˆظ„ط§ط¯ظ‡ ظˆط¶ط¹ظˆط§
ط¨ط§ظ‰ ط­ظƒظ… ط¨ظ†ظˆظ‡ ظٹطھط¨ط¹ظˆظ†ظƒظ…
ظˆ ظپط®ط±ظƒظ… ط§ظ†ظƒظ… طµط­ط¨ ظ„ظ‡ طھط¨ط¹ .
ظ…ط§ ط¯ط± ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹظ… طŒ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط³ظˆط²ط§ظ†ظٹط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ظٹط§ط± ط¯ظٹظ„ظ…ظ‰ ط¬ط²ط§ظٹظ‰ ط®ظٹط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ط±ظˆط¯:
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ‚ط§ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ط›ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ظƒط¯ط§ظ… ط­ظƒظ… ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ظٹط¯ طھط§ط¨ط¹ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط± ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ط¨ط¹ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ‡ط³طھظٹط¯(221)(222)
172 - ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظƒطھط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†  
ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¨ط­ط« ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ط›ظ…ط®طµظˆطµ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ . ط¯ط±ط³ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¯ط±ط³ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ظ…ظˆط§ط³ط§طھ ظˆ ط¯ط±ط³ ظ‚ظٹط§ظ… ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط³ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¹ط´ظ‚ ط§ط³طھ . ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظƒط¨ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ„طھ ط§ظٹط±ط§ظ† ظ¾ط´طھ ط³ط± ط­ط³ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظٹط¯. ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظٹع† ط¨ط­ط«ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ط¨ط­ط« ط³ظˆظ… طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¨ط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† طŒ ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¯ط±ط³ ظ‡ط§طŒ ط¹ط¨ط±طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ط­ط« ط¹ط¨ط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ط®طµظˆطµ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط­ط¯ط§ظ‚ظ„ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط­ط« طŒ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ظƒط´ظˆط± ظ…ط§طŒ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط±طھ ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… .
ظ…ط§ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط·ظˆط± ط´ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظˆط±ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط´ط§ط،ظ† طŒ ط¢ظ† ط¹ط´ظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط¢ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظٹظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط¢ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط³ط± طھط§ ظ¾ط§ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ظˆ ط´ظˆط± ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط¹ط±ط¶ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط­طھظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ ظƒط§ط±ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ط§ ظپط¬ظٹط¹ طھط±ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ظƒط´طھظ†ط¯طں! ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ طŒ ط¹ظ‚ط¨ع¯ط±ط¯طŒ ط¨ط± ع¯ط´طھظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھ ط³ط±طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظٹط´طھط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں!
ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¢ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط±ط§ ط§ط³ط§ط³ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط­ظˆط± ط§ظٹط±ط§ط¯ ظƒط±ط¯: ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒظˆظپظ‡ طŒ ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط®طھظ„ ظˆ ط§ظ„ط؛ط¯ط±طŒ ط§ط،طھط¨ظƒظˆظ† طں!(223)
ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ„ظ…ط³ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط¶ط¬ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط،طھط¨ظƒظˆظ† طں! ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں ظپظ„ط§ ط±ظ‚ط§ط¨ ط§ظ„ط¯ظ…ط¹ظ‡ ظˆظ„ط§ ظ‡ط¯ط¦طھ ط§ظ„ط±ظ†ظ‡ ط›(224)
ع¯ط±ظٹظ‡ طھط§ظ† طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ظ…ط§ ظ…ط«ظ„ظƒظ… ظƒظ…ط«ظ„ ط§ظ„طھظ‰ ظ†ظ‚ط¶طھ ط¹ط²ظ„ظ‡ط§ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط«ط§ طھطھط®ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظƒظ… ط¯ط®ظ„ط§ ط¨ظٹظ†ظƒظ… .(225)
ط§ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ظ‚ظ‡ظ‚ط±ط§ ظˆ ط¹ظ‚ط¨ع¯ط±ط¯. ط´ظ…ط§ ظ…ط«ظ„ ط²ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط´ظ… ظ‡ط§ ظٹط§ ظ¾ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط؛ط²ظ„(226)ظ†ط® ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯! ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ط® ‌ظ‡ط§ظ‰ ط±ط´طھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظ†ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯. ط§ظٹظ† طŒ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯! ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ط® ‌ظ‡ط§ظ‰ ط±ط´طھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظ†ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯. ط§ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط´طھ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† طŒ ط¹ط¨ط±طھ ط§ط³طھ . ظ‡ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ط·ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط§طŒ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط§ظ…طھ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ط´ط¯. ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط؛ظٹط± ظ…ط¹طµظˆظ… طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ط§ ط¢ظ† ط´ط®طµظٹطھ ط¹ط¸ظٹظ… ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط§ط³طھ طں ط§ظˆطŒ ط¢ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ط¢ظ…ط¯. ط¢ظٹط§ ظ‡ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯طں ط§ع¯ط± ط¹ط¨ط±طھ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط›ط§ع¯ط± ط¹ط¨ط±طھ ظ†ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظ‡ ط¹ط±ط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط§ط³طھ .
ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طŒ ط§ظٹظ† طھظˆظپظٹظ‚ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط¨ط±ظˆظٹظ… ظˆ ط§ط³ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظپط±ط§ط´طھظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… . ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظٹظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ظ†طµظٹط¨ ط´ظ…ط§ ظ…ظ„طھ ط´ط¯. ط§ظٹظ† ظ…ظ„طھ طھط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ط´ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‚ط±طµ ظˆ ظ…ط­ظƒظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¯ظ‚طھ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ظ†ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¢ظ† ط³ط± ظ†ظˆط´طھ ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹط§ظٹط¯. ط¹ط¨ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط§ظٹظ† ط¬ط§ط³طھ .
173 - ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط­ط§طµظ„ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط³طھ .  
ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط´ط± ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ط¨ظˆط¯ط›ط§ظ…ط§ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ . ظ†ط¸ط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¯ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط² ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ظˆط¬ظˆط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ظٹظƒطھط§طھظˆط±ظ‰ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‚ط¯ط±طھ ظ‡ط§ ط±ظˆط¨ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط§ طھظپط±ط¹ظ† ظˆ طھظƒط¨ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ع¯ط§ظ† طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط®ط§ط¶ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط›ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¹ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ ط§ط³طھ ط›ط¢ظ† ظ‡ظ… ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ظ„طھ ط§ظٹط±ط§ظ† ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±طŒ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط›ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¹ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯.
ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ظˆ ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ع¯ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط›ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ! ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ظٹظ… . ط§ع¯ط± ظ…ط§ ظ¾ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ط±ط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظٹظ… طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظƒظ…ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¨ط±ظˆظٹظ… ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ ط¨ط±ط³ظٹظ… ظˆ ظ…ظ„طھ ط§ظٹط±ط§ظ† ط§ظ†ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯. ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ظ…ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظ…ط¹ظ†ط§ظٹط´ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظ†ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ…ط±ظ†ع¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ط¯.
ط§ظ…ط±ظˆط²طŒ ط±ظˆط² طھط§ط³ظˆط¹ط§ط³طھ طŒ ظپط±ط¯ط§طŒ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط³طھ . ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط§ظˆط¬ ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ . ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط³ط§ط² ظˆ ط¨ط±ع¯ ط¬ظ†ع¯ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ط³ط±ط¨ط§ط² ظ„ط§ط²ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ط¨ظٹظپطھط¯ ظƒظ‡ ط¹ظˆط§ط·ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط¹ط¸ظ…طھ ظƒط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ط´ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ¾ط³طھ ظˆ ط±ط°ظ„ ط§ط³طھ ط›ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط²ظˆ ط§ط±ط§ط°ظ„ ظˆ ط§ظˆط¨ط§ط´ ظƒظˆظپظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ط­ظ‚ظٹط±طŒ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯ط›ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط²ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ط›ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط؛ط§ظپظ„ ظ†ظٹط³طھ ط› ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط›ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ط›ط¨ط± ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ¾ط§ظپط´ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط›ظ¾ظٹط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ط›ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ .(227)
174 - ط´ظ‡ظٹط¯ ط¬ط§ظˆظٹط¯  
ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط±ط²ظ…ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ ط§ط±طھط´ ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ط­ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط¬ط§ظˆظٹط¯ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ط±ط®ط³ط§ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ طھط± ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط¯ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط±ط²طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(228)
175 - ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ط­ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ظ…ط­ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظˆ ط§ط«ط±ط§طھ ط®ط§طµظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط´ ظˆ ظƒظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† طŒ ط±ط¨ط·ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط«ط§ظ„ :
1 - ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ظ‡ظˆط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆط³طھ . ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظˆطŒ ظٹط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط®ط¨ط± ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط²ط§ط¦ط±ط§ظ†ط´ طŒ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ط´ط±ظپظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ظ‚ط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¯ط± ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆط³طھ .
2 - ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظ…ط­ط¨طھ ط¨ط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط´ط±ظپ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ†ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆطŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ†ط§ظ… ط¢ظ†ط§ظ† طµظپط§ط¨ط®ط´ ط¯ظ„ ط§ظˆط³طھ
3 - ظˆ ظ†ظٹط² ظ¾ط±طھظˆظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‡ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ظˆط­ ط¨ط®ط´ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط§ط«ط±ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط±ط§ظپطھط®ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¯ظ„ ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھظ† ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯(229)ظˆ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ظٹظ… ! ظ‡ظٹع† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط·ظˆظپط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ط´ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯(230)
4 - ط§ط² ظ¾ط±طھظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ط± ط®ط§طµ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ظ…ط§ظ‡ ط؛ظ…ط¨ط§ط± ظ…ط­ط±ظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط§ظˆط³طھ طŒ
ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ„ط¨ط±ظٹط² ط§ط² ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯
5 - ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط± ط§ط«ط± ظ…ط­ط¨طھ ط®ط§طµ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظƒط±ط§ط± ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط؛ظ…ط¨ط§ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط§ظˆطŒ ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط³ظˆط² ظˆ ع¯ط¯ط§ط² ط¨ط± ط§ظˆ ظƒط§ط³طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ„ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ط›ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط§ط± ط³ظˆع¯ ط§ظˆ طھظƒط±ط§ط± ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط¯طھ ط¹ط·ط´ ظ…ظ‰ ط³ظˆط®طھ ظˆ ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظ‰
ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط± ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظپط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط´ظٹظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظپط¶ط§ ط±ط§ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ : ط§ع¯ط± طھطµظˆط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ¾ظ‡ظ† ط¯ط´طھ ظ†ظٹظ†ظˆط§طŒ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ط؛ط±ط¨طھ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ طŒ ط·ظ„ط¨ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظٹط§ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ط§ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط²ظ‡ظ… طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ طھظƒط±ط§ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط³ظˆط² ظˆ ع¯ط¯ط§ط² ط¯ظ„ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط§ظ‡ط¯ ظˆ ط®ط³طھظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ط›ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط´طھط¹ظ„ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¬ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ طµظٹظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯(231)
176 - طھط§ط،ط«ظٹط± ط®ط§طµ ط§ط´ط¹ط§ط± ظ…ط­طھط´ظ…  
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظٹظƒ ط¨ظ†ط§ظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظٹط§ ط¹ط§ط·ظپظ‰ طŒ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ظٹظƒ ط´ط¹ط± ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط¨ظ†ط¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ…ط­طھط´ظ… ظƒظ‡ ط¬ط²ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط± ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط¨ظ†ط¯ ظ‡ط³طھ طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظˆطŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ط›ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط§ط´ط¹ط§ط± ط§ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط± ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ظ‡ظ… ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط°ظˆظ‚ظ‰ ط§ط³طھ .
ع¯ط± ع†ط´ظ… ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¨ط± ظˆ ظپط§ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ
ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ ط§ط² ط³ط± ط§ظٹظˆط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§
ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط®ط§ط·ط¨ طھطµظˆظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ط§ط·ظپظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ظپظƒط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ‚ ط¬ط§ظ† ظ…ط³طھظ…ط¹ ظ†ظپظˆط° ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط±طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ .
ط¨ط§ط² ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط´ظˆط±ط´ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ
ط¨ط§ط² ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ظ†ظˆط­ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ظپط؛ط§ظ† ظˆ ع†ظ‡ ظ…ط§طھظ… ط§ط³طھ .
ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط§طµظ„ط§ ط¨ط§ ظٹظƒ ظ‡ظ†ط± ظˆ ط°ظˆظ‚ ظˆ ط¢ط±ظٹظ‡ ط³ط®ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ط®ط§طµظ‰ طŒ ط¯ظ„ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط´ط¹ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ .(232)
ظپطµظ„ ظ†ظ‡ظ… : ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ… ظˆ ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
177 - ظ¾ظٹط§ظ… ظپظˆط±ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظپظˆط±ظ‰ طھط± ط§ط³طھ ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظپظ‡ظ…ظٹظ… ع†ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط¢ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط³ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ‚ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ظˆظ„ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ¾ط³ط± ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ط³ظ†ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¢ط¨ ط§ط² ط¢ط¨ ظ‡ظ… طھظƒط§ظ† ظ†ط®ظˆط±ط¯. ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ط­ط±ظپ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ . ظ…ظ† ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ظٹظƒ ط¢ظٹظ‡ ظ‚ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ظ‚ط±ط¢ظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط±ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¢ظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظپط®ظ„ظپ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ط®ظ„ظپ ط§ط¶ط§ط¹ظˆط§ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆط§طھط¨ط¹ظˆط§ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ ظپط³ظˆظپ ظٹظ„ظ‚ظˆظ† ط؛ظٹط§ . ط¯ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ طŒ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§طµظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھ : ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆط± ط´ط¯ظ† ط§ط² ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ظ…ط¸ظ‡ط± ط¢ظ† طµظ„ظˆظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ظˆ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط­ط³ط§ط¨ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ† طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط°ظƒط± ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط³ظ„ ظˆ ط·ظ„ط¨ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ طھظˆظƒظ„ ط¨ط± ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ† ظ…ط­ط§ط³ط¨ط§طھ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ظˆظ… ط§طھط¨ط¹ظˆط§ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ ط§ط³طھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظˆط³ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ظپطھظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط§ظ„طھط°ط§ط° ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ… ط´ظ‡ظˆطھ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ظˆط§طµظ„ ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط¢ط±ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ .
ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¯ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¯ ط¯ع†ط§ط± ط¨ط´ظˆظٹظ… .
178 - ط´ط±ظˆط· ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ظٹظƒ ظ¾ظٹط§ظ…  
ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ظٹظƒ ظ¾ظٹط§ظ… ع†ظ†ط¯ ط´ط±ط· ط¯ط§ط±ط¯: ط؛ظ†ط§ظ‰ ظ…ط­طھظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ… طŒ ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط¶ط¯طŒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ…طھط¯ طµط­ظٹط­ طŒ ط´ط®طµظٹطھ ط­ط§ظ…ظ„ ظ¾ظٹط§ظ… .
ط¨ط­ط« ظ…ط§ ظپط¹ظ„ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ظˆ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ : ظٹظƒظ‰ ط¨ط­ط« ظƒظ„ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ط±ط§ط¦ط· ط­ط§ظ…ظ„ ظ¾ظٹط§ظ… طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط­ط«ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھط§ط،ط«ظٹط± ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± طھط¨ظ„ظٹط؛ط´ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ظˆ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ظٹظ†ظƒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.(233)
179 - ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¢ظ…ظˆط®طھ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ظ„طھ ط¹ط¯ط¯ ظ†طھط±ط³ظٹظ…  
ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ… طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³طھظ… طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ط§ط¦ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظپط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ط¹ط§ظ‚ط¨طھط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ... ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ظˆط®طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ط² ظ‚ظ„طھ ط¹ط¯ط¯ ظ†طھط±ط³ظٹط¯طŒ ط¹ط¯ط¯ ظƒط§ط± ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ظƒظٹظپظٹطھ ظ†ط§ظ‚طµ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظٹط§ ظ¾ظˆع† ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ظƒظٹظپظٹطھ طھظˆط§ظ†ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظپط±ط§ط².(234)
180 - ظ…ظ‡ط§ط¬ظ…ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط´ظ‡ظٹط¯  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط§ط¬ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ط´ طŒ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظƒط§ط؛ط°ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ظ‚ظ„ظ…ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† طµظپط­ظ‡ ظ„ط±ط²ط§ظ† ظ‡ظˆط§ ط¨ظˆط¯. ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط´ ط±ظˆظ‰ طµظپط­ظ‡ ظ„ط±ط²ط§ظ† ظ‡ظˆط§طŒ ع†ط±ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طں ع†ظˆظ† ظپظˆط±ط§ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ط¯ ط±ظˆظ‰ طµظپط­ظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ط§ط›ط±ظˆظ‰ طµظپط­ظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ط§ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط­ظƒ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط­ظˆ ط´ط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .(235)
181 - ط«ط¨طھ ظ¾ظٹط§ظ… ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ†  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط®ظˆظ†ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ„ط±ط²ط§ظ† طµظپط­ظ‡ ظ„ط±ط²ط§ظ† ظ‡ظˆط§ ط«ط¨طھ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† طھظˆط§ظ… ط¨ط§ ط®ظˆظ† ظˆ ط±ظ†ع¯ ظ‚ط±ظ…ط² ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ط§ ط­ظƒ ط´ط¯. ط§ظ…ط±ظˆط² ط´ظ…ط§ ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ† ظ‡ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ط² ط¹ط±ط¨ ظˆ ط¹ط¬ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯: ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ ط§ط±ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظ„ط§ ط³ط¹ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط­ظٹط§ظ‡ ظ…ط¹ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط§ ط¨ط±ظ…ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯ ظ†ظ†ع¯ظٹظ† طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظپظ‚ط· ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ط§ظ† ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط¨ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ظˆ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط°ظ„طھ ظ‡ط§ ط±ظپطھظ† طŒ ظ…ط±ع¯ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط³طھ(236)
182 - ط´ط¹ط§ط± ظ…ط­ظٹظ‰ ظ†ظ‡ ظ…ط®ط¯ط±! 
ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ع†ط±ط§ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظٹظƒ ط¹ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طں ع†ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… طŒ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں ع†ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظپظ‚ظٹط± ظˆ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط² ط¬ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ظˆظ†ط¯طں
ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ط­ط±طŒ ط¢ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط·ظ‰ ط¢ظ† طŒ ط­ط¯ظٹط« - ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± - ط±ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ع¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط´ظˆط¯ط›ط§ع¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ظƒظˆطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ ط§ط³طھ ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ ط¨ط¨ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ…ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ…ط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظ†ظ‰ ط§ط­ظ‚ ظ…ظ† ط؛ظٹط± ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظ…ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظ… .
ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ظƒطھط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ…ط­طھظˆط§ظ‰ ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§. ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طŒ ط¯ط± طھظƒظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط¯ط³طھظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط­ظٹظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ‡ ظ…ط®ط¯ط±ط›ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ظ‰ ط­ط³ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ .
ط§ع¯ط± ط¨ظ‰ ط­ط³ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(237)
183 - ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡  
ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظٹط¯ ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع†ظٹط³طھ طں ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ طھط´ظٹط¹ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ظ…ظˆظ‰ ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظ…طھط²ظ„ط²ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط§ع¯ط± ظ¾ط§ظ†طµط¯ ط³ط§ظ„ ط®ظ„ط§ظپطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط²ط¨ ط§ظ…ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ط§ظٹظٹظ†ظ‰ ظˆ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¨ط± ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ط· ط´ظˆط¯طŒ ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ ع†ظ‡ ظ‡ط¯ظپظ‰ طں ظ‡ط¯ظپ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط²ظٹط± ط³طھط§ط± ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… . ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯.
184 - ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† 
ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† (ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ط³طھ . ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط²ظ† ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯:
ظ†ط§ ط§ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط·ظ‡ط± ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ‡ط§ط´ظ…
ظƒظپط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ط°ط§ ظ…ظپط®ط±ط§ ط­ظٹظ† ط§ظپط®ط± (238)
ط§ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظ…ط«ظ„ :ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط±ظƒظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ط± ظٹط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¹ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… .
ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ظ‚ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ (ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ† ) ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ† طŒ ط³ط®ظ† ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط³طھ .
185 - ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط­ظٹط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ 
ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ظƒطھط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ…ط­طھظˆط§ظ‰ ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طŒ ط¯ط± طھظƒظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط¯ط³طھظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط­ظٹظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظ…ط®ط¯ط±ط›ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ظ‰ ط­ط³ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظ‰ ط­ط³ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
186 - ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
ط§ط² ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط±ظƒظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ط±
ظˆظ„ط¹ط§ط± ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط®ظˆظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط±
طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ط¹ظ…ظ„ط´ طŒ ط­ط±ظƒط§طھط´ طŒ ط³ظƒظ†ط§طھط´ طŒ ط³ط®ظ†ط§ظ†ط´ طŒ طھظ…ط§ظ… ط­ظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط­ظ‚ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ظ…ظˆط¬ظ‰ ط§ط² ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ط¨ طھط§ط³ظˆط¹ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظٹط§ طھط³ظ„ظٹظ… ! ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط›ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ط§ط¹ط·ظٹظƒظ… ط¨ظٹط¯ظ‰ ط§ط¹ط·ط§ط، ط§ظ„ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ظ„ط§ ط§ظپط± ظپط±ط§ط± ط§ظ„ط¹ط¨ظٹط¯ ط›ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ‡ ط¯ط³طھ ط°ظ„طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طھط§ ظƒط´طھظ‡ ط¨ط´ظˆظ… .ط¢ظ† ط³ط§ط¹طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طŒ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ط§ظˆط± ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯: ط§ط³طھظ‚ظˆظ†ظ‰ ط´ط±ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط§ط، ظپظ‚ط¯ ظ†ط´ط·طھ ظƒط¨ط¯ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¬ظˆط± ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظ‡ط§ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ„ط´ظƒط± ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ط¯ط¹ظ‰ ظ‚ط¯ط± ظƒط²ط¨ظٹظ† ط§ط«ظ†طھظٹظ† ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط³ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ ط°ظ„ظƒ ظ„ظ†ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظˆظ† ظˆ ط­ط¬ظˆط± ط·ط§ط¨طھ ظˆ ط·ظ‡ط±طھ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ! ط¢ظ† ظ†ط§ظƒط³ ظ¾ط³ â€چ ظ†ط§ظƒط³ طŒ ط¢ظ† ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط³ط± ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ظٹط± ط´ظ…ط§طŒ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ„ ط´ظ…ط§طŒ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظƒط§ط± ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ† : ظٹط§ ط´ظ…ط´ظٹط±طŒ ظٹط§ طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ط¯ط§ط¯ظ† طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ† طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ط¨ط¯ظ‡ظ… طں ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ! ظƒظ‡ ظ…ط§ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط°ظ„طھ ط¨ط±ظˆظٹظ… ! ظ…ط§ طھظ† ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ظˆط­ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط± ط°ظ„طھ ظ‡ط±ع¯ط² ظپط±ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… . ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ†ظƒظ† طŒ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ظˆط§ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ… طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ†ظƒظ† طŒ ط¢ظ† ط¯ط§ظ…ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط¯ط§ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط²ط§ظ†ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظ†ط¯ظ‡ .
ط§ظٹظ† ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ظ‡ ظٹظƒ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظٹط§ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ†ظٹطھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظˆط¯ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¯ ط¢ط®ط± ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ظ†ط´ ط³ظ„ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ط§ظ† ط³طھظ…ظƒط§ط± طھظٹط± ط²ظ‡ط± ط¢ظ„ظˆط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ‚ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طں ط¢ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظˆ طھظ…ظ†ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ† ط±ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط±ط¶ط§ ط¨ظ‚ط¶ط§ظ†ظƒ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ…ط§ ظ„ط§ظ…ط±ظƒ ظˆ ظ„ط§ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط³ظˆط§ظƒ ظٹط§ ط؛ظٹط§طµ ط§ظ„ظ…ط³طھط؛ظٹط«ظٹظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ .
ظپطµظ„ ط¯ظ‡ظ… : ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط­ظٹط§ع¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… 
187 - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯  
ط®ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط؛ط¶ط¨ ط®ظ„ط§ظپطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ط®ط·ط± ظƒظ…طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظˆط¯. ط®ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط·ط§ط؛ظˆطھ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ط³طھظٹظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط±عکظٹظ… ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¶ط±ط± ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯ ظٹط§ ط²ط¯ظ†ط¯ ط¬ظ„ظˆطھط±ظٹظ‡ط§ ط¢ظ†ط·ظˆط± ظ†ط²ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§طµظ„ ط§ط³ط§ط³ â€چ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط´ط±ط¨ ط®ظ…ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚ظ…ط§ط± ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ط´ط§ظ† طŒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط±ط¨ ط®ظ…ط±! ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ظ‚ظ…ط§ط±!طں ظˆ ط¨ط§ط² ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط®ط·ط± ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط®ط·ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط®ط·ط± ط±ط§ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ظپط¹ ظƒط±ط¯. ظ‚ط¶ظٹظ‡ طŒ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظپظ‚ط· ظ†ط¨ظˆط¯: ظ‚ظٹط§ظ… ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط± ط¶ط¯ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ط¨ظˆط¯ط› ط¢ظ† ط³ظ„ط·ظ†طھ ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ظ†ع¯ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھظˆظپظٹظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظ…ط«ظ„ ط±عکظٹظ… ط§ظٹظ† ط¯ظˆظ‡ط²ط§ط± ظ¾ط§ظ†طµط¯ ط³ط§ظ„ظ‡ ط³ظ„ط·ظ†طھ . ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط±عکظٹظ… ط³ظ„ط·ظ†طھظ‰ ط±ط§ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط±عکظٹظ… ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط²ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط³ظ„ط·ظ†طھ . ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط·ط§ط؛ظˆطھ ط±ط§ ط¨ط´ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ†ط´ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط·ط§ط؛ظˆطھ ط±ط§ ط¬ط§ظٹط´ â€چ ط¨ظ†ط´ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط³ط§ط¨ظ‚ . ط´ظƒط³طھ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظˆظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظƒط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯(239)
188 - ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظˆط­ظ‰ ط±ط§ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ط³ط§ط®طھ  
ط§ع¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط¹ط«طھ ظˆ ط²ط­ظ…ط§طھ ط¬ط§ظ†ظپط±ط³ط§ظ‰ ظ†ط¨ظ‰ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط·ط§ط؛ظˆطھظٹط§ظ† ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ (ط§ع¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ†ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ‚ظ„ظ… ط³ط±ط® ط¨ط± ظˆط­ظ‰ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ط¹طµط± طھط§ط±ظٹظƒ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظƒط´طھظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظƒط´ظٹط¯ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ ط§ط³ط§ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ع†ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طµط±ط§ط­طھ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ„ط§ ط®ط¨ط± ط¬ط§ط، ظˆ ظ„ط§ ظˆط­ظ‰ ظ†ط²ظ„ ط¨ظ†ظٹط§ط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… ط¨ظ‡ ط³ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط²ظٹط² ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯) ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط®ط´ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظپط±ظˆط² ط±ط§ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ طŒ ط§ط­ظٹط§ ظˆ ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ط³ظٹط¨ ط¯ظ‡ط± (ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ) ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط¹طµط§ط±ظ‡ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯طŒ طھط§ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط§ظ…طھ ظ…ط¹ط¸ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھط§ ط¯ط± ط§ظ…طھط¯ط§ط¯ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ ط¨ط¬ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¢ط¨ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظˆط­ظ‰ ظˆ ط§ط²(ط±ظ‡ ) ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.(240)
189 - ط¨ط§ط·ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†  
ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¯ظˆظ„طھ ظˆظ‚طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆظ„طھ ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ط¨ظˆط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظٹع† ظ„ط·ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ط¨ط±ط¯. ط§ع¯ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظٹظƒ ط¬ظˆط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط±ظپطھظ† ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯طŒ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظˆط¯ظ† . ط§ط³ظ… طŒ ط§ط³ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظƒظ† ظ…ط­طھظˆط§ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ظ†ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ…ط­طھظˆط§ ظˆ ظ†ظ‡ ط­ط§ظƒظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ .
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط´ ط¯ط§ط¯ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظ†ط¸ظٹط± ظ‡ظ…ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ ط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ظƒط±ط¯.(241)
190 - ط¨ط±ظƒط§طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ظٹط´ طŒ ظ…ط¹ظ†ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طŒ ط§ط² ط§ظˆ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±ظƒط§طھ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ط«ط§ط± ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظ„ط¹ط¨طھ ظ‡ط§ط´ظ… ط¨ط§ظ„ظƒط°ط§ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§طµظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ظ†ط¯.(242)
191 - ظ¾ط§ظٹظ‡ ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط«ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…  
ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ :
ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ‡ظ… ظ‡ط±ط§ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ…طھط²ط¬ ط¨ظˆط¯. ظˆ ظ‡ط± ع†ظٹط² ط¹ط²ظٹط² ظˆ ظ¾ط³طھ ظˆ ظ¾ط± ظ‚ظٹظ…طھ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ظپط¯ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظˆط¯
ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ط§ط¦ظ„ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ظ¾ط§ظٹظ‡ ع¯ط°ط§ط± ط«ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظپط±ط§ط¦ط¶ ظ„ظ‚ط¨ ع¯ظٹط±ط¯. ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ط¹ط± ظ‡ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط¬ظ…ظٹط±ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ : ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ط®ظˆط´ط¨ط®طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظˆ ط±ط°ط§ظ„طھ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ ط§ط±ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظ„ط§ ط³ط¹ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط­ظٹط§ظ‡ ظ…ط¹ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط§ ط¨ط±ظ…ط§ (243)
192 - ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط±ط³ظˆط§ ظƒط±ط¯  
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¹ط¯ظ‡ ظ‚ظ„ظٹظ„ظ‰ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط±ط³ظˆط§ ظƒط±ط¯.(244)
193 - ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆظٹظ† ط´ط¯  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظپط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ظˆظ‰ طھط± ط´ط¯.(245)
194 - ظˆط¬ظˆط¨ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰  
ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظ‡ظ… طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ط´ط¯.
ط´ظٹط® ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ ظƒط±ط¯طŒ ط³ط¹ظ‰ ط§ط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ظƒظ†ط¯. ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ط¸ظ‡ط± ظƒظپط± ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¸ظ‡ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ طھط§ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظƒط±ط¯.
ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط´طھ ط§ط³ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ط­ظˆ ظ†ظپط³ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯: ط¯ط±ط§ظپطھط¯. ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظˆظ„ ظˆ ط²ظˆط± ظ‡ظ… ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¨ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ط¨ط§ط·ظ„ظ‰ ط±ط§ ط­ظ‚ ظˆ ظ‡ط± ط­ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط³ظٹطµط¯ ط³ط§ظ„ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط§ظٹظ† ظ…ظ„ط¹ظˆظ† (ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ) ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¶ط±ط¨ ط§ظ„ظ…ط«ظ„ ظ‡ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط³ظٹط§ط³طھ ط§ظ‚طھط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظٹط§ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ظٹط§ ظ¾ظٹط±ط²ظ†ظ‰ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ط´ ط­ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط²ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط­ط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظ†ط¯ظٹط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط´طھط± ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط± ظˆ ط±ط´ظٹط¯ ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆ... ط±ط§ ظƒط´طھ . ط¢ظٹط§ ظƒط´طھط§ط± ط´ط¹ظٹط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط­ظ„ظ… ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط³طھ طں
ط´ظٹط® ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¬ظ„ظˆ ط§ظٹظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ط¬ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ع†ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طں ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظƒط§ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط±ط³ظˆط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظƒط§ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط±ط³ظˆط§ ظƒظ†ط¯طں ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظƒط§ظپط±ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظˆظ„ط§ط¯ط´ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط´ ط³ظپط§ط±ط´ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(246)
195 - ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط¯ظٹظ†  
ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯: ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ†ظƒ ظ‚ط¯ ط§ظ‚ظ…طھ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆ ط¢طھظٹطھ ط§ظ„ط²ظƒط§ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط±طھ ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظٹطھ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ط، ظ…ط¹ظٹظ† ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ(247)ظˆ طھط§ط،ظˆظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط´ظٹط¹طھظ‰ ظ…ط§ ط§ظ† ط´ط±ط¨طھظ… ط¹ط°ط¨ ظ…ط§ط، ظپط§ط°ظƒط±ظˆظ†ظ‰(248) ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¢ط¨ ع¯ظˆط§ط±ط§ظٹظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظٹط¯ ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ طھط§ط،ظˆظٹظ„ط´ : ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظˆظ… ظ‚ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط´ط¯ظ‰ ط¨ع¯ظˆ: طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ع†ظˆظ† ط§ط² ط¨ط±ظƒطھ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط±ط³ظٹط¯. ط§ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط¨ط± ظƒظ‰ ط¨ظˆط¯طں ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯: ظƒط§ط´ ط§ط¨ظˆط¬ظ‡ظ„ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ† طھظ„ط§ظپظ‰ ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظƒط±ط¯ظ… ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ط¯ط±ط³طھ ظ…ط±ظٹط²ط§ط¯ ط®ظˆط¨ طھظ„ط§ظ‚ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ (249)(250)
196 - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظٹظ…ظ‡ ظƒط±ط¯ 
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط°ظ‡ط¨ ط±ط§ ط¨ظٹظ…ظ‡ ظƒط±ط¯. ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظٹظ…ظ‡ ظƒط±ط¯.(251)
197 - ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ط­ظٹط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… 
ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طھط§ ط­ط§ظ„ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯: ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظٹظ… ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .(252)
198 - ظ†ط¬ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…  
ط§ع¯ط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ†ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط±عکظٹظ… ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ط±ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط­ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ظˆ طھظˆ ظ‡ظ… ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظ…ط³ظ„ظ… ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظ†ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§.(253)
199 - ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ…ط±ع¯ 
ظ…ط­ط±ظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆط§ط² طھظˆط·ط¦ظ‡ ط¹ظ†ط§طµط± ظپط§ط³ط¯ ظˆ ط±عکظٹظ… ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طھط§ ظ„ط¨ ظ¾ط±طھع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
200 - ظ…ظƒطھط¨ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ 
ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط§ظƒط«ط±ط§ ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظٹط§ ع†ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ظ…ظƒطھط¨ط´ط§ظ† ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظˆط¯. ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ظ…ظƒطھط¨ط´ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯.(254)
201 - ظ‡ط¯ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط²ط­ظ…ط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…  
ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ط§ط¦ط±ط§ظ† ظٹط²ظٹط¯ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طھط§ ظ‚ظ„ظ… ط³ط±ط® ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´ط¯ ظˆ ط²ط­ظ…طھ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®ظˆظ† ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظپط¯ط§ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط§ظ‚ ظ†ط³ظٹط§ظ† ط³ظ¾ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط± ط¯ظ‡ط¯.
202 - ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ طھط¨ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯  
ط¯ط± طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®طھظ…ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ‡ ع¯ط°ط§ط± ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظƒط¬ط±ظˆظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ظ„ظ‚ظˆظ… ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظپط±ظˆ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ طھط¨ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ط¶طھ ط¹ط¸ظٹظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ظ†ظ…ظˆط¯.(255)
203 - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯  
ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ ) ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ - ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ„ط¹ظ†طھط´ط§ظ† ظƒظ†ط¯ - ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ظƒطھط¨ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط§ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ط¯ ط§ظٹظ†ظ‡ط§طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ¾ط³ط± - ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ¾ط³ط±(256)- ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط´ط±ط¨ ط®ظ…ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط¬ط§ظ„ط´ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ„ط¹ط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ظ‡ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ‚ظ…ط§ط± ط¨ط§ط²طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط¨ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ†ط¨ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ط´ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ظ„ظˆظ‡ظٹطھ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† طŒ ط±ظپطھط§ط±ط´ط§ظ† ط±ظپطھط§ط± ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظ„ظƒظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط´ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ .(257)
204 - ط®ط·ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯  
ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط±ط´ ط®ط¯ط´ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ. ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ط± ط®ظ„ظپ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظ‚ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ط¬ط§ظ„ط³ط´ط§ظ† طŒ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ط§ظ‚طھط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‚ط¨ظٹط­ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ط´ط®ط§طµ ط؛ط§ظپظ„ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط®ظ„ط§ظپطھط´ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط·ط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆظ„ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ط¨ط±ظˆط¯
205 - ظƒط§ط® ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظˆ ط±ظٹط®طھ  
ط´ط®طµظٹطھ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹طµط§ط±ظ‡ ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طھط؛ط°ظٹظ‡ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط³ظٹط¯ ط±ط³ظ„ طŒ
(258)
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ ظˆ ط³ظٹط¯ ط§ظˆظ„ظٹط§طŒ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† طµط¯ظٹظ‚ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط® ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظˆ ط±ظٹط®طھ ظˆ ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯.(259)
206 - ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… 
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ…ظƒطھط¨ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯.
207 - ظ¾ظٹط´ط¨ط±ط¯ ظ…ظƒطھط¨  
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط¹ط´ظٹط±ظ‡ ط§ط´ ظ‚ط¨ظ„ ط¹ط§ظ… ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ظ…ظƒطھط¨ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
208 -ظ†ظ‚ط´ ظ…ط­ط±ظ…  
ظ…ط­ط±ظ… ظˆ طµظپط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ
209 - ط±ظˆط² طھظˆظ„ط¯ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…  
ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ظˆط² ط¹ط²ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ظ„طھ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆط² ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ظˆ طھظˆظ„ط¯ ط¬ط¯ظٹط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ .
210 -ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… 
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ط¯ط§ط¯.(260)
211 - ط³ظ„ط·ظ†طھ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ 
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ طŒ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ط±ط­ط§ظ…ط´ط§ظ† طŒ ط§ط² ظ…ط®ط¯ط±ط§طھط´ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ع†ظˆظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط³ط§ط³ ط¢ظ† ط®ط¨ظٹط« ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھظ†ط¯ ط¯ط± طµظˆط±طھ طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ„ظƒظ† ط§ط³ط§ط³ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ†ط¯. ط§ط³ط§ط³ ط³ظ„ط·ظ†طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯.(261)
212 - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯  
ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¹ط²ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ† ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ط§طµط­ط§ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(262)
213 - ظ…ظ…ط§ظ†ط¹طھ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…  
ط§ع¯ط± ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط´ط§ط،ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظپط¯ط§ظƒط§ط± ط§ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®ظپظ‚ط§ظ† ط±عکظٹظ… ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط²ط­ظ…ط§طھ ظ†ط¨ظ‰ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ .(263)
214 - ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ظƒط±ط¯  
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¢ط´ظƒط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظˆط¶ط­ ط¨ظƒ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظ¾ظˆظ„ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط§ظ…ط¶ط§ ظ†ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ¾ظˆظ„ ظˆ ط±ظٹط§ط³طھ طŒ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ظ‡ظˆط§ ط¯ظˆطھط§ط³طھ . ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط§ط¶ط±ظ… ط³ط± ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ع¯ط°ط±ط§ظ… ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط®ظˆط´ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ طµط±ظپظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ع†ظˆظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ… .(264)
ظپطµظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¯ط± ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
215 - ط¬ظ‡ط§ط¯ ط®ط§طµ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¢ط±ظ‰ ! ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط®ط§طµظ‰ طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظˆ ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط®ط§طµ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¨ظˆط¯ ط§ط²:
1 - ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ظƒط§ط±طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¯ظ‡ ظƒط§ظپط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط± ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ط³ط§ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ط± ط±ط²ظ…ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظˆ ظƒط§ظپط±طŒ ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط³ط§ط®طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ط¹ط¯ط¯ظ‰ ظ…ظ‚ط±ط± ظ†ط´ط¯ط›ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظٹط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظƒظ„ظپ ط´ط¯.(265)
2 - ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ†ظ‡ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط³ط§ظ„ط®ظˆط±ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ طŒ ظ‡ظ… ط¨ط± ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط± ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط± ط³ط§ظ„ط®ظˆط±ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ظ‡ظ… ط¨ط± ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ‚ط§ط³ظ… ... ظˆ ط¨ط± ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط³ط§ظ„ط®ظˆط±ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ...
3 - ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‚ط±ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ع¯ط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯(266)ظƒظ‡ ط¬ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط؛ظ„ط·ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆطµظپ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھ .(267)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation