بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ² -


820 - ط´ظپط§ط¹طھ ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
821 - طھظƒظ„ظ… ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¹ط±ط´
822 - ط³ط§ظ‚ظ‰ ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط±
823 - ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
824 - ط§ظٹظ†ظƒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط¨ع¯ظٹط±!
825 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظٹظƒ ط­ط¬ ط§ط² ط­ط¬ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ )
826 - ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§
827 - ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
828 - ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¹ط±ط´
829 - طھظ…ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط²
830 - ظ†ظ…ط§ط² ط²ط§ط¦ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
831 - ظ†ظ‚طµط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†
832 - ظƒط§ط³طھظ† ط¹ظ…ط±
833 - ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ†ظٹط³طھ
834 - ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¯ظˆط²ط®ظٹط§ظ†
ظپطµظ„ ط³ظ‰ ظˆ ظٹظƒظ… : ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ¾ظ†ط¯ ط¢ظ…ظˆط²
ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ )
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط¨ظ‡ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… : ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ )
ظپطµظ„ ط³ظ‰ ظˆ ط¯ظˆظ… : ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ظˆ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
835 - ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط±ط­ظ… ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ )
836 - ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
837 - ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طھظˆط³ط· ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.
838 - ط¢ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆط³ط· ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„
839 - ظ„ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ط´طھظ‰
840 - ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰
841 - ط®ظˆط±ط¯ظ† ط´ظٹط± ط§ط² ط¯ط³طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )
842 - ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ .
843 - ظ¾ظˆط¯ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط§ط² ظ¾ط± ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„
844 - ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط­ظˆط§ظٹط¬
845 - ط§ط¯ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ط³ط§ظ…ظ‡
846 - ط§ظٹظ…ط§ظ† ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰
847 - ط³ط®ط§ظˆطھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
848 - ظپظ„ط³ظپظ‡ ط±ظˆط²ظ‡
849 - ط´ظپط§ ط¯ط§ط¯ظ† ظƒظˆط±
850 - ط±ظپط¹ طھط¨ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
851 - ط¯ط³طھ ط¯ط± ط¸ط±ظپ ط¢ط¨ ظƒظ†
852 - ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‚ظ…ط´ظ‡ ط§ظ‰
853 - ط±ظˆط¶ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط±ظپط¹ ظˆط¨ط§
854 - ط¨ظˆظ‰ ط³ظٹط¨ ط³ط±ط®
855 - ط§ط«ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ((ط¹ )
856 - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط·ط¨ظٹط¨ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰
857 - ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯
858 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط¹ط¬ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ط¬ظ‡ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ
859 - ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط±
860 - ظƒظ†ط¯ظ† ع¯ظˆط´طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
861 - ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
862 - ع†ط±ط§ ط¯ظ„ظ… ط´ظƒط³طھ طں
863 - ظ†ظˆط± ع†ط´ظ…
864 - ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط³ط±ظ…ظ‡ ع†ط´ظ…
865 - ط´ظپط§ظ‰ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰
866 - ط´ظپط§ ط¨ظˆط¯ظ† طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†
867 - ط´ظپط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
868 - ط¢ط«ط§ط± ط°ظƒط± ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ طھط±ط¨طھ .
869 - طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط² طھط±ط¨طھ
870 - ط°ظƒط± ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
871 - ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ 
ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ -.
ط§ظ† ظ„ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط­ط±ط§ط±ظ‡ ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظ„ط§ طھط¨ط±ط¯ ط§ط¨ط¯ط§ .
ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط­ط±ط§ط±طھ ظˆ ع¯ط±ظ…ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط³ط±ط¯ ظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظˆ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ع¯ط´طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظ‚ط±ظ† ظ‡ط§طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¬ظˆط´ط´ ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¯ظٹظˆط§ظ†ظ‡ ط§ظˆط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظˆ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط² ط¨ظˆط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ع†ط±ط§ط؛ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ع†ط±ط§ط؛ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ طھط¬ظ„ظٹع¯ط§ظ‡ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط±ط­ظ…طھ طŒ ط¹ط´ظ‚ طŒ ظ…ط¹ط±ظپطھ طŒ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظˆ ظ‡ظ… ظ†ظ‡ط¶طھ ط¹ط¸ظٹظ…ط´ ظˆ ظ‡ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¬ع¯ط± ط³ظˆط²ط´ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ط«ط¨طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ… ط³ظƒظˆطھ ظ†ظƒط±ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط±ط°ط§ظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظˆط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط§ظٹظ†ط§طھ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ط¨ظٹظ…ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط²ط§ط± ظ¾ط§ظƒط´ ط´ظپط§ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ„ ط§ط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹظ…ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط§ط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹظ† طŒ ط¬ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒط±ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط¯ط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط¯ط± ط´ط§ظ† ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط­ط³ظٹظ†ظ… .
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط´ ظ„ظ‚ط¨ ظ†ظپط³ ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ط¨طھط´ ط´ظپط§ط، ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظٹطھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط±طھظ‚ط§ط، ط¯ط§ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ…ط´ ظ‚ط§ط·ط¹ ظˆ ط¬ط°ط§ط¨ ظˆ طھط§ط«ظٹط± ع¯ط°ط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¨ط§ ط¹ط²طھ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط°ظ„طھ ط¨ط§ط± طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¯ط±ط³ ط¢ط²ط§ط¯ظٹط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ظ†ظپط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط´ط± ط¢ظ…ظˆط®طھ .
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ع†ط´ظ… ظˆ ط¯ظ„ ط±ط§ ط¬ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط´ط± ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ع¯ظ„ع¯ظˆظ† ط³ط§ط®طھ
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‡ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط§ط² ظ„ط´ظƒط± ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط³ط± طھط³ظ„ظٹظ… ظپط±ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ط´ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظˆط³طھ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط°ط´طھ .
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ طŒ ط·ظپظ„ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط§ طھظٹط± ط³ظ‡ ط´ط¹ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظ¾ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط´ط§ظƒط± ظˆ طµط§ط¨ط± ط¨ظˆط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط¨ط± ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھع¯ط§ظ‡ ط´ط±ظٹظپط´ طŒ ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ط¬ظ„ط§ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط­ ظˆ ط¬ط³ظ… ط§ط³طھ .
ط­ط³ظٹظ† ظ…ط¸ظ‡ط± ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط°ط§ظٹظ„ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ظˆ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط³ط§ط®طھ .
ط­ط³ظٹظ† ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ طŒ ظ†ظ‡ط¶طھ ظˆ ظ…ظƒطھط¨ط´ ظˆ ط®ظˆظ†ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ط§ط³طھ .
ط­ط³ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…طµط§ظٹط¨ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط´ طŒ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ظ…ط²ط§ط­ظ… طھط± ط§ط³طھ .
ط¨ظٹط§ظٹظٹظ… طھط§ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط±ط³ ط¹ط²طھ طŒ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ط´ط¬ط§ط¹طھ طŒ ط؛ظٹط±طھ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ظٹط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ طµط¨ط±طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ظٹظ† ظپط¶ط§ظٹظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… .
ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¹ط§ط±ظپط§ظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹظ† طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط¬ط°ط§ط¨ ظˆ ط´ظٹظˆط§ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ط±ظ‡ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§ ظ†ظˆ ظˆ طھط§ط²ظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹظ† طŒ ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ طŒ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط´ظˆط´طھط±ظ‰ طŒ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ طŒ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط³طھط؛ظٹط¨ طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ط¸ظ… ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ط´ط§ظ† ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط³ظٹط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ…ط±ع¯ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ط± ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ! ط§ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ! ط¹ظ†ط§ظٹطھظ‰ ظپط±ظ…ط§ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط¯ط± ط¯ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ظ…ط§طŒ ط­ظƒ ظ†ظ…ط§ طھط§ ط¨ط§ ط¹ط´ظ‚ طھظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط¹ط´ظ‚ طھظˆ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ظˆظٹظ… . ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط¬ط¹ظ„ ظ…ط­ظٹط§ظ‰ ظ…ط­ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ…ط§طھظ‰ ظ…ظ…ط§طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ .
ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰
ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظ‚ظ…
ظ¾ط§ظٹظٹط² 81.
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
1 - ط¢ظ…ط¯ظ† ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ†  
ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ظˆ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط³ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط¨ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط، ط¨ظ†طھ ط¹ظ…ظٹط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط³ظ…ط§ط،! ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±! ط§ط³ظ…ط§ط، ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط³ظپظٹط¯ظ‰ ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط±ط¯ظ… طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط±ط§ط³طھ ط§ظˆ ط§ط°ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ع†ظ¾ ط§ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ع¯ظپطھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ظ†ط§ظ… ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط§ط´ط¨ظٹط± ط¨ع¯ط°ط§ط±طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ… ظ¾ط³ط± ظƒظˆع†ظƒ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط¨ظˆط¯ط›ط§ظ…ط§ ع†ظˆظ† ط²ط¨ط§ظ† طھظˆ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط³ظٹظ† ظ†ط§ظ… ط¨ظ†ظ‡ !(1)
2 - ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ع¯ط±ظٹط³طھ !  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† ! ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط§طھظ„ ظˆ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ طھظˆ ط±ط§طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط³ظ…ط§ط،! ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ .(2)
3 - ظپط·ط±ط³ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯طں  
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظپط±ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¨ط±ظٹظƒ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظپط·ط±ط³ ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¹ط±ط´ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظپط·ط±ط³ ع†ظˆظ† ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظˆط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ طھط§ط®ظٹط± ظˆ ط³ظ‡ظ„ ط§ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط³ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ ظ‡ط§ظٹط´ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظ‡ظپطھطµط¯ ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط·ط±ط³ â€چ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.
ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط·ط±ط³ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط°ط§ط¨ ط¢ط®ط±طھ ظ…ط®ظٹط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظپط·ط±ط³ ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…عکظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ظ…ط¹ظ„ظ‚ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ط¬ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ط§ظƒظ† ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط² ط²ظٹط± ط§ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط¨ط¯ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯.(3)
4 - ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظپط·ط±ط³ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ 
ظپط·ط±ط³ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط²ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ : ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯طں
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھط¨ط±ظٹظƒ ظˆ طھظ‡ظ†ظٹطھ ع¯ظˆظٹظ… .
ظپط·ط±ط³ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ ! ظ…ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط¨ط±طŒ ط´ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط§ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط±ع¯ط°ط±ط¯.(4)
5 - ط¢ظ…ط¯ظ† ظپط·ط±ط³ ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±  
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظپط·ط±ط³ ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¹ط±ط¶ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط¨ط±ظٹظƒ طŒ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظپط·ط±ط³ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ظ…ط§ظ„ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط¯(5)
6 - ط¨ط§ط² ظٹط§ظپطھظ† ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ 
ظپط·ط±ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ† ط´ط±ظٹظپ ط­ط³ظٹظ† ظ…ط§ظ„ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ط¹ط±ظˆط¬ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ طھظˆطŒ ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ طھظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ظ…ظ†طھ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ط¢ظ† طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط²ط§ط¦ط±ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ… ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ظپط±ط³طھط¯طŒ ظ…ظ† ط§ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ…(6)
7 - ظپط·ط±ط³ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظپط·ط±ط³ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¹ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظƒظٹط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…طھط§ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ‡ط³طھظ… .(7)
8 - ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ط± ط§ظˆظ„ط§ط¯ طھظˆط³طھ !  
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ظ…ظ‰ ظ…ظƒظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظٹع† ط²ظ†ظ‰ ط´ظٹط± ظ†ط®ظˆط±ط¯.(8) ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط§ط² ط¨ط±ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ظٹظ‡ ط®ط²ط§ط¹ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط±ط³ظˆظ„ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ظپط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط³ط±ظ‰ ط§ط² طھظˆ ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط§ط² ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط¨ط± ظ†ع¯ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط´ظٹط± ظ…ط¯ظ‡ طھط§ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ… ظˆ ظ„ظˆ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯.
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط´ظٹط± ظ†ط¯ط§ط¯ طھط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ظ¾ط³ط±ظ… ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط´ظٹط±ظ‰ ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ط¯ط§ط¯ظ… . ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ع¯ط°ط§ط´طھ . ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‰ ظ…ظƒظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒط§ظ…ظٹط§ط¨ ط´ط¯ظ‰ ط­ط³ظٹظ† . ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ط± ط§ظˆظ„ط§ط¯ طھظˆ ط§ط³طھ .(9)
9- ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ظˆط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ طŒ ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ظˆ ط¢ط؛ظˆط´ ظ¾ط± ظ…ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط¨ظˆط¯.
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¯ط±ط¨ ط§ط·ط§ظ‚ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط·ظ„ظˆط¹ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ط§ظپظ‚ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ظˆ ط¬ظˆط¯ط´ ظ†ظˆط± ط¨ط§ط±ط§ظ† ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط±ط´ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ط§ظ† ط§ظ‰ ط³ظ…ط§ط،! ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ„ظƒظˆطھظٹظ… ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±...
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ط¸ظٹظپ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط±ط´ ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ… .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط¸ظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط¸ظٹظپ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .(10)
ط§ط³ظ…ط§ط، ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط´ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط¢ظˆط±ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…طھظپظƒط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
... ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† ! ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ† ع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ... ع¯ط±ط§ظ† .(11)
ظ¾ط³ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ط¢ط؛ظˆط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط´ط§ظ†ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط´ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ع¯ط±طŒ ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ طھط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ع¯ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯.(12)
10 - ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط±ظ‰ ظ†ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ظ…ظ„ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظˆط¯ظ… ط¯ط± ط´ط¨ طھط§ط±طŒ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ع†ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط·ط±ظپ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ… طŒ ظ†ظˆط± ط¨ط§ط±ط§ظ†(13) ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ .
ط§ط² ط®طµظˆطµظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ†ظˆط± ط´ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط² ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ .
ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆ ط­ط¬ط§ط¨ ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھظ„ط§ظ„ظˆ ظˆ ظ†ظˆط± ط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ط›ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط§ط´ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ :
طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ظ‡ظٹع† ط´ظ‡ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… .(14)
ظ†ظˆط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظپط±ظˆط²ط§ظ†ط´ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³طھظˆظ† ظ†ظˆط±ظ‰ ط¨ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† طھظ„ط§ظ„ط¤ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¯ط±ط®ط´ط´ â€چ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ظپط±ظˆط²ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ طھظٹط±ظ‡ طŒ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(15)
11 - ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط®ط·ط§ط·ظ‰  
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - (ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ) ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ظˆط´طھظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط³ظ† ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ع¯ظپطھ : ط®ط· ظ…ظ† ط§ط² ط®ط· طھظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط± ط§ط³طھ طŒ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ طŒ ط®ط· ظ…ظ† ط§ط² ط®ط· طھظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±
ط§ط³طھ

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ط¯ط±: ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¯ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ† طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط±ط§ ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط±ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظƒظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط¬ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظ… طھط§ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ¾ط±ط³ظ… طŒ ع†ظˆظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ
ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! (ط§ظƒظ†ظˆظ† ) ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ (ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯) ط­ط³ظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط§ظٹظ† ع¯ط±ط¯ظ†ط¨ظ†ط¯ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ¾ط®ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ط®ط· ط§ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط± ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط®ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظٹظƒط³ط§ظ† طھظ‚ط³ظٹظ… ظƒظ†ط¯ طھط§ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ†ط´ظˆظ†ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ… (ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ) ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھظƒط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯.(16)
12 - ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظ‚ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ط±ظٹظپ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظ‚ط¯ط± ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط´ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ظ„ ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط§ظ† ظ†ط²ظˆظ„ط´ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ : ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط­ط³ظ†ظٹظ† ط§ط² ط¨ط³طھط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط®ظٹط²ظ†ط¯طŒ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ط¢ظ‚ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط¹ ط§ظ„ظˆطµظپ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ط§ظ† ط§ظ‚طھط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ط¯ط± ط´ط¨ ط§ظˆظ„ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظپط·ط§ط± ظ…ط³ظƒظٹظ†ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط®ظˆط±ط§ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط§ظپط·ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط´ط¨ ط¯ظˆظ… ظ‡ظ… ظٹطھظٹظ… ط¢ظ…ط¯ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط؛ط°ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ط¨ ط³ظˆظ… ط§ط³ظٹط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط®ظˆط±ط§ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ط§ظپط·ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط±ظˆط² ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ ط­ط³ظ†ظٹظ† ط§ط² ط´ط¯طھ ط¶ط¹ظپ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ظ†ط¯ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط²ظ‡ ط§ط² ط¨ط³طھط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ظˆ ط³ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ط§ظپط·ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯طŒ ظ…طھط§ط،ط«ط± ط´ط¯ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ظ„ ط§طھظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ط² ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ‡ظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طھط§ ظٹظƒ ظ‡ظپطھظ‡ ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط± ط·ط¹ط§ظ… ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ط؛ط±ط¶ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط®ط±ط¯ ط³ط§ظ„ظ‰ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط·ظپ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طں ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ط¯ط­ ظˆ طھظ…ط¬ظٹط¯ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ط§ط³طھ .(17)
14 - ع†ط±ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³طھ طں  
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط²ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط²ط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ط¹ظ„ظ„ ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط°ط±ظٹظ‡ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ظ†ط§ظٹظ„ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط­ط« ظ‡ط§ظٹظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط›ظ„ظٹظƒظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھظٹط§ط² ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ .
ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ظ…ط«ظ†ط§ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ع¯ظپطھظ… : ط§ط² ظƒط¬ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¢ظ…ط¯ظ‡ طں ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ع¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طں ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² طھظˆظ„ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط·ظ„ط¹ ط³ط§ط®طھ . ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ط±ط§ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¨ظ‰ ظ…ظٹظ„ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط³ظ¾ط³ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ظˆط§ط±ط« ظ…ظ† ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¯ظٹظ† ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظ†ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! ط¨ظ‡ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط¶ط§ ط¯ط§ط¯ظ… . ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط­ظ…ظ„ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ظˆ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¬ط² ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظٹط­ظٹظ‰ .(18)
15 - ظ¾ظˆط´ط§ظƒ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ 
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ¾ظˆط´ط§ظƒ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط®ط§طµ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط±ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¯ط§ط¯طŒ ظƒظ‡ ط³ط± طھظپط§ظˆطھ ط±ظ†ع¯ ظ„ط¨ط§ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ(19)
ظ‡ظ…ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط¸ظٹط±ط´ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ط³ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ط§ظ…ط´ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ… طŒ ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ط± ظˆ ظ¾ظˆط¯ط´ ط§ط² ظƒط±ظƒ ط¨ط§ظ„ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ (20)
ظˆ ظ†ظٹط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط®ظپطھظ‡ ظˆ ط¹ط±ظٹط§ظ†ط´ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯.(21)
16 - ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط³ط®ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ظƒطھظپ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظٹط§ ط±ط¯ ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط´ع¯ظپطھ ط¢ظˆط±طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† طŒ ع¯ط§ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط®ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­طµط±طھ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظƒط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط´ط¯طھ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظˆط¯ظƒ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¯ط± ظ‚ط¨ط¶ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظˆط³طھ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ… .(22)
17 - ط¨ظˆط³ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط§ط²ظ‰ ط¨ط§ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒظˆط¯ظƒ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ط´ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط¯ظˆظٹط¯ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط§ظˆطŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظٹظƒ ط¯ط³طھ ط¯ط± ط²ظٹط± ع†ط§ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ط¯ظٹع¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھ ط³ط±ط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ†ظ‰ ط§ط­ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ط­ط¨ ط­ط³ظٹظ†ط§طŒ ط­ط³ظٹظ† ط³ط¨ط· ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط³ط¨ط§ط·.
ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ظ…ظ† طŒ ط®ط¯ط§طŒ ظ‡ط± ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯....
18 - ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط± ظ¾ط´طھظ… ط¨ظˆط¯!  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط§ط´ ط¨ط± ظ¾ط´طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ط±ط§ ط·ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ طھط§ ظƒظˆط¯ظƒ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ ! ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظٹظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¨ط± ظ¾ط´طھظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯.(23)
19 - ظ…ط­ط¨طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط®ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظ‰ ط­ط³ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(24)
20 - ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط§طµظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¢ظپط±ظٹظ† طŒ ط¯ط± ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط§طµظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ظ„ط¨ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‡ط¬ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط­ظٹط§طھ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ† ط§ط³طھ .
ظˆ ط±ظˆط­ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ظˆط­ظ‰ ط§ظ„طھظ‰ ط¨ظٹظ† ط¬ظ†ط¨ظ‰ .(25) ط­ط³ظٹظ† ط±ظˆط­ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ† ط§ط³طھ .
ط¯ظ„ ظ…طµظپط§ ظˆ ظ…ط·ظ‡ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظٹظˆظ‡ ط¯ظ„ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
ظ…ط؛ط² ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط§ط®طھ .
ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ظٹظ†ط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ… طŒ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ… ط±ط®طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯.
ط­ط³ ط¨ظˆظٹط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظ„ ط®ظˆط´ط¨ظˆظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ .
ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط·ط¹ط§ظ… ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ط´ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ط±ظƒط¨ ط³ط§ط®طھ .
ظ¾ط´طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط³ط§ط®طھ .
ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط±ط¨ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ع¯ط§ظ‡ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظˆط§ظ„ط§ظٹظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط§ط®طھ .
ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ط±ط¨ط§ط± ط³ط§ط®طھ .
ط¯ط³طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ†ط´ ط±ط§ طھط؛ط°ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط³ط§ط®طھ .
ط³ظٹظ†ظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ظ† ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظˆ ط³ط§ط®طھ .
ط¯ظˆ ظ„ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ظˆط§ط²ط´ ظˆ ظ…ظ‡ط± ظˆط±ط²ظ‰ ط¨ط¯ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
ط³ط®ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط±ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط³ظˆع¯ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط§ط®طھ .
ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ¾ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط§ط®طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپط¯ظٹطھ ظ…ظ† ظپط¯ظٹطھظ‡ ط¨ط§ط¨ظ†ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§طŒ ظپط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط§ط®طھظ… .(26)
21 - طھظپط³ظٹط± ظ„ط¤ ظ„ط¤ ظˆ ظ…ط±ط¬ط§ظ† 
ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط§ط² ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¬ط¨ظٹط± ظˆ ط³ظپظٹط§ظ† ط«ظˆط±ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ط¯ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ظ…ط±ط¬ ط§ظ„ط¨ط­ط±ظٹظ† ظٹظ„طھظ‚ظٹط§ظ† طŒ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ط¨ط±ط²ط® ظ„ط§ ظٹط¨ط؛ظٹط§ظ† طŒ ظپط¨ط§ظ‰ ط¢ظ„ط§ ط±ط¨ظƒظ…ط§ طھظƒط°ط¨ط§ظ† طŒ ظٹط®ط±ط¬ ظ…ظ†ظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ظ„ط¤ ظ„ظˆ ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط¬ط§ظ† طŒ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط²ط® ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط¤ ظ„ظˆ ظˆ ظ…ط±ط¬ط§ظ† ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط§ظ†ط¯.(27)
22 - ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ طŒ ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط±  
ط¯ط± ظ‚ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ع¯ط§ط± - ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ - ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط± ظپط¶ظ„ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆطھ ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ط§ط¬ظ…ط§ط¹ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ط¯ط± ط±ظˆط² ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ طŒ ظپظ‚ط· ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ظˆ ط´ظˆظ‡ط± ط§ظˆ ظˆ ط¯ظˆط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ط¯ط¹ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ظˆطµظ‰ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒظپظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ط›ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط¯ط¹ط§ط، ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ظٹع† ط´ظƒ ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط±طŒ ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ â€چ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ط، ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ظ…ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…طھظ…ط³ظƒظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ظپط³ط±ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ طŒ ط§ط² ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ط¨ط§ظ‰ ظ…ط´ظƒظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ط² ظ…ظˆظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط­ط³ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط، ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھ :ط§ظ†ظ…ط§ ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹط°ظ‡ط¨ ط¹ظ†ظƒظ… ط§ظ„ط±ط¬ط³ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ظٹط·ظ‡ط± ظƒظ… طھط·ظ‡ظٹط±ط§ .
ظ¾ط³ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ - ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ - ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ظˆ ط¢ظ„ ط¹ط¨ط§ط، ط§ظٹظ† ظ¾ظ†ط¬ طھظ† ظ…ط¹طµظˆظ… ظ…ظ†طµظˆطµ ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط§ط¨ظ†ط§ط، ظˆ ظ†ط³ط§ط، ط¨ط± ط§ظ†ظپط³ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ طھظ†ط¨ظٹظ‡ظ‰ ط¨ط± ظ„ط·ظپ ظ…ظƒط§ظ†طھ ظˆ ظ‚ط±ط¨ ظ…ظ†ط²ظ„طھط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط›ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظٹط°ط§ظ† ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ†ط§ط، ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± ط§ظ†ظپط³ ظˆ ظ…ظپط¯ظ‰ ط§ظ†ظپط³ ط§ظ†ط¯.(28)
23 - ط³ظپط§ط±ط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط§ظ† ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ظ…طھظٹط§ط² ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±طھط±ط´ â€چ ط¯ط§ط±ظٹط¯.(29)
24 - ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط¢طھط´ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ†  
ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط±ظٹط²ط¯ ظ…ط±ط§ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط³ظ‰ طں ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ !
ظ¾ط³ ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ط¯ظٹظ… ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ†ط´ط³طھظٹظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھ : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¹ظپظٹظپ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ط›ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢طھط´ ط±ط§ ط¨ط± ط°ط±ظٹظ‡ ط§ظˆ ط­ط±ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† طŒ ط®ط§طµ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط³طھ .(30)
25 - ط³طھظˆط¯ظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†  
ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط³طھط§ظٹط´ â€چ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ طµط§ظ„ط­ط§ظ† طŒ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ طھظ‚ظˆظ‰ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ† طŒ ط¯ظˆط³طھط§ظ† طھط§ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ طŒ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط³طھظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¯ط± ظˆطµظپ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ط´ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط³طھظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡
1 - ط§ظˆ ط±ط§ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ ظ†ظپط³ ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
2 - ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .(31)
3 - ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‚ط±ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ†ظƒ ... ظ†ظٹظƒ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ¾ط¯ط± ظˆط§ظ„ط§طŒ ط®ط¯ظ…طھظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط´ط±ط· ط§ط­ط³ط§ط³ â€چ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں
4 - ط§ظˆ ط±ط§ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط¨ط§ط±ط² ظˆ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط®ظˆظٹط´ â€چ ط؛ظ„ط·ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
5 - ط§ظˆ ط±ط§ ط°ط¨ط­ ط¹ط¸ظٹظ… طھظˆطµظٹظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
6 - ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظ…ط² ط±ظˆط­ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظƒظ‡ط¹ظٹطµ ط´ظ…ط±ط¯.
7 - ظˆ ظ†ظٹط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ع†ظˆظ† ظپط¬ط±طŒ ط²ظٹطھظˆظ† طŒ ظ…ط±ط¬ط§ظ† ظˆ... ظ†ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯.
8 - ظˆ ط¯ط± ط³طھط§ظٹط´ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط¹ط±ط´ ظ…ط±ظ‚ظˆظ… ط¯ط§ط´طھ :ط§ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ…طµط¨ط§ط­ ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط³ظپظٹظ†ظ‡ ط§ظ„ظ†ط¬ط§ظ‡
ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط´ط¹ظ„ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط³طھ .(32)
26 - ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ط± ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ )  
ط¹ظ…ط§ط¯ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط·ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط´ط§ط±طھ ط§ظ„ظ…طµط·ظپظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط± ط³ظٹط¯ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ‡ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط³ظ„ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط®ط§ظ…ط³ ط§ظ‡ظ„ ظƒط³ط§ط¦ظ‰ (33)
27 - ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط،  
ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ط¯ط± ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظپظ‚ط· ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ظˆ ط´ظˆظ‡ط± ط§ظˆ ظˆ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯.
ظ‡ظٹع† ظƒط³ظ‰ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ظ†ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظˆطµظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظƒظپظˆ ظˆظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط´ط®طµ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طھظ…ط³ظƒظٹظ† ط¨ظˆظ„ط§ ظٹطھظ‡ظ…ط›
ط³طھط§ظٹط´ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…طھظ…ط³ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (34)
28 - ظ…ظٹظˆظ‡ ط¯ط±ط®طھ ظ†ط¨ظˆظ‰ 
ط§ط² ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ :
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¯ط±ط®طھظ… ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط­ظ…ظ„ ط¢ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ„ظ‚ط§ط­ ط¢ظ† ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظٹظˆظ‡ ط¢ظ† ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط¨ط±ع¯ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¢ظ†ظ†ط¯.(35)
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط®طµظˆطµظٹط§طھ ظ…ظ…طھط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ 
29 - طھظˆط³ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظ†ط¬ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1 - ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¢ط¯ظ… طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط§ظٹط´ ط§ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ .(36)
2 - ط¯ط± ط·ظˆظپط§ظ† ظ†ظˆط­ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ† ظƒط´طھظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط­ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظˆط± ظ…ظ‚ط¯ط³ طھظˆط³ظ„ ط¬ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ .(37)
3 - ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط²ظƒط±ظٹط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±...(38) ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¢ظ…ظˆط®طھ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ط§ظ… ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ظٹط­ظٹظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط¯ظˆ ط±ط³ظٹط¯.(39)
4 - ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆظ†ط³ ط¯ط± ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط´ظƒظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ظپطھ .(40)
5 - ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¨ط± ط·ط±ظپ ط´ط¯ظ† ع¯ط²ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ظٹط²طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ :
ط§ط±ظƒط¶ ط¨ط±ط¬ظ„ظƒ ظ‡ط°ط§ ظ…ط¹طھط³ظ„ ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ط´ط±ط§ط¨
ظ¾ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظƒظˆط¨ ط§ظٹظ† ط¢ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط³طھ ظˆ ط´ظˆ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط³ط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† . ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط¹ط§ظٹط´ â€چ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯.
6 - ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظ…ط¯:ظˆظپط¯ظٹظ†ط§ظ‡ ط¨ط°ط¨ط­ ط¹ط¸ظٹظ…
ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ظ‰ ط¨ط§ط² ط®ط±ظٹط¯ظٹظ… .
ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط± ط´ظƒظˆظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ (41) ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظ¾ظٹط§ظ… ظˆ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ظ†ظٹط² ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±طھط± ط§ط² ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¨ظˆط¯.
7 - ط¯ط± ظ†ط¬ط§طھ ظٹظˆط³ظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ظ†ظ‡ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ع†ط§ظ‡ طŒ ظ†ظٹط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظˆط± ظ…ظ‚ط¯ط³ طھظˆط³ظ„ ط¬ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ط³ط± ع†ط§ظ‡ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظٹط§ظپطھ .(42)
8 - ط¯ط± ظ†ط¬ط§طھ ظٹظˆط³ظپ ط§ط² ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…طµط±طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط§ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط²طŒ ظ†ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط¨ظˆط¯.(43)
9- ط¯ط± ط¨ط±ط·ط±ظپ ط³ط§ط®طھظ† ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ†ظٹط² ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ظƒط§ط± ط³ط§ط² ط¨ظˆط¯.
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط± ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط³ط®طھ ط´ط¯طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ع¯ظپطھ :ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ظ†ظˆط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ظ… ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظٹظˆط³ظپ طŒ ط§ط² ط¯ط³طھظ… ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‡ط± ظ†ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظ‰ طں
ظ¾ظٹط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆ: ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظƒظˆظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ†ظˆط± ع†ط´ظ…ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ† .
ظˆ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(44)
10 - ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط§طµ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط±ظ†ط¬ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط·ط±ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆطŒ ظ†ط§ط®ظˆط¯ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ…ظˆط¬ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ط± ط³ط±ط§ع†ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ط§ ظ†ظٹط²:
ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ط±ظ†ط¬ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ظ†ط¬ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط·ط±ظپ ط³ط§ط² ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط§ط«ط± ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ .طŒ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯!(45)
30 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ط¢ط¯ظ… ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ â€چ ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¯ط§.
ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ط§ع¯ط±ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط·ظˆط§ظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ط´ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ظˆ طµط¹ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ط´ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯.
ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط²ظٹظˆط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ
ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† .
ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظ‚ ط¨ظ‡ط´طھ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط´ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† .
ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ â€چ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط±ط®طھ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط¢ظ‡ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط§ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¹ظ„ط§ط¦ظ‚ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ط³ط§ط®طھ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط¢ظ‡ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظˆط¯.
ط¢ط¯ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظ‚ط§ظ…طھ طŒ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ع¯ط§ظ† طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط²طŒ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ط§ظˆ.
31 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط§ط¯ط±ظٹط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¯ط±ظٹط³ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ظˆط¬ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط±ظˆط­ ط®ظˆظ† طŒ ظ¾ظٹظƒط± ظˆ طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط§ظˆط¬ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط¨ط±ط¯.
ط§ط¯ط±ظٹط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ط§ط² ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† طŒ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط´ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظٹظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¯ظٹظƒطھط§طھظˆط±ظ‰ ط®ظˆظ† ط¢ط´ط§ظ… ط§ظ…ظˆظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظپط´ط§ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ... ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط·ظ¾ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.
32 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظ†ظˆط­ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ظ†ظˆط­ طŒ ط¨ط²ط±ع¯ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط³ط§ظ„ط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ .
ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ظˆط­ ط´ط±ط§ظپطھ ظٹط§ظپطھ .
ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ط´ط±ط§ظپطھط´ ط¨ظٹط´طھط± ط´ط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظˆط­ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظƒظ‡ : ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظˆط­ ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط·ظˆظپط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظˆ ط¨ظˆط¯
ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط§ط² ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆط³طھ .
ظ†ظˆط­ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط± ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط¢ط¨ ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯.
ط­ط³ظٹظ† طµط§ط­ط¨ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¢ظ† ظƒط³ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ط§ط² ط¢طھط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ط¨ط¯.
ظ†ظˆط­ ظ†ظ‡طµط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‚ظˆظ… ط®ظˆظٹط´ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ط³طھظ… ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط³ط± ط­ط¯ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط§ط² ع¯ظˆط´ظ‡ط§ظٹط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط§ط² ظپط±ط§ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ط´ط¯ ظˆ ظ†ظٹظ…ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط§ظƒط´ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³طھظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ط¨ط± ط§ظˆ ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ†ظ‡طµط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظˆط¯.
33 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط®ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒطŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ .
ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط®ظ„ظٹظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط¯ط¯ ظ†ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط¯طھ ط§ط®ظ„ط§طµ ط®ط¯ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط­ط³ط¨ظ‰ ظ…ظ† ط³ط¤ ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‡ ط¨ط­ط§ظ„ظ‰ ... ط§ظˆ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ط®ظ„ظٹظ„ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظ†ط«ط§ط± ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ط§ط¬ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ(46) ظˆ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط±ط§ ظˆ ط¢طھط´ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط³ط±ط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط³ط§ط®طھ .(47)
ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط®ظ„ظٹظ„ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظ†ظ‡ط§ط¯.
ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط®ظ„ظٹظ„ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظپط±ظˆط²ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ† ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظ†ظ‡ط§ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ط«ط§ط± ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط®ظ„ظٹظ„ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط³ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ط؛ط°ط§طŒ ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط´ â€چ ط®ط¬ط§ظ„طھ ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط³طھ ط®ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¸ط±ظپ ط±ط§ ط§ط² ط±ظٹع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ¾ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھط´ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظƒط±ط¯(48)
ظٹط§ ط¢ظ† ط®ظ„ظٹظ„ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ‚طµط¯ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط®طھ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط² ط§ظˆ ط¢ط¨ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط®طھط±ظ… ! طھط´ظ†ع¯ظ‰ طھظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ط±ظٹط¯.(49)
34 - ط¨ط±طھط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±  
ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ :
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط§ظ„ط°ظ‰ ط±ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨طµط±ظ‡ ط¨ط±ط­ظ…طھظ‡
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ†ظˆط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طµط­طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط±ط§ ع¯ط±ع¯ ط®ظˆط±ط¯.
ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط®ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط±ط¯ ظ†ط§ظƒ طŒ ظƒظ…ط±ط´ ط®ظ… ظˆ ظ†ظˆط± ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯.
ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ‚طµط¯ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظٹظƒ ظ¾ط³ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ : ظ¾ط¯ط±ط¬ط§ظ† ! ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ظ„ط­ط¸ط§طھ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ .(50)
ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط±ط§ ظƒظ… ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ع¯ظˆظٹط§ ع¯ط±ع¯ ظ¾ط± ظ…ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(51)
ط§ط² ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظٹظˆط³ظپ ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط¯ط´طھ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¸ط± ط¯ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط²ط´ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ط²ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ط¨ط±ط¯ظ† ط§ظˆطŒ ظ…ط±ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط­ط±ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظˆظ‚ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط± ط¯ط§ط±ط¯.
ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ظٹظˆط³ظپ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ظˆ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ â€چ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط´ط¯.(52)
35 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆط³ظپ  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط­ط³ظˆط¯طŒ ظ…ظٹط§ظ† ظٹظˆط³ظپ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظƒط´طھظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظٹظˆط³ظپ ط±ط§ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ع†ط§ظ‡ ط¨ظٹظپظƒظ†ظٹط¯. ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ظٹظˆط³ظپ ظ¾ط± ط´ظƒظˆظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ... ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط§ط±ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط±ط´ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ظƒط§ظپظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط´ظˆظ… ط§ظ…ظˆظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ظƒط´ظٹط¯. ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´طھظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط± ط´ظƒظˆظ‡ط´ طŒ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط± ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ظ… ط§ط² طھط±ط³ظٹظ… ط¢ظ† ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط§ط³طھ .(53)
ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظٹط§ظ† ظٹظˆط³ظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظپظƒظ†ط¯ظ† ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ع†ط§ظ‡ طŒ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ظˆط´ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ظ…طµط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ظٹظˆط³ظپ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط´ط§ظ… طŒ ط¨ط§ط²ط§ط± ظˆ ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط´ظ‡ط±ظ‡ط§طŒ ط¨ط²ط¯ظ„ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯.(54) ظٹظˆط³ظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¶ط±ط¨ ط²ظˆط± ط¨ط± ط¯ط±ط¨ط§ط± ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظ…طµط± ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھط¯ط§ط± ط§ظˆ ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ظٹظˆط³ظپ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹظƒطھط§طھظˆط± ط³ظپط§ظƒظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ط§ظپطھط®ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ظٹط¯ ظˆ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط± ظ„ط¨ ظˆ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ع†ظˆط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط§ط®طھ .(55)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation