بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غµ -


99 - ط¹ظ†ط§طµط± ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ط´ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ظƒظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ظˆط² ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ طŒ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظƒظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆ طھط§ ظ‡ط´طھظ… ظ…ط§ظ‡ ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ط­ط§ط¶ط± ظ†ط´ط¯ ط¢ظ† طھظ‚ط§ط¶ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھظ…ظƒظٹظ† ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† (ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ†ظپظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ) ظٹظƒ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ظ…ط®طµظˆطµ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ظ†ظپظ‰ ظˆ ط¹ط¯ظ… طھظ…ظƒظٹظ† ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±ط§ظ†ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط­ط§ظƒظ… ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¹ظ†طµط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ط¯ط®ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¹ظ†طµط± ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ„ظ…ط§طھ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھطµط±ظٹط­ ظ‚ط§ط·ط¹ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ظپط±ط¶ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط§ط² ط§ظˆ ط³ظƒظˆطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط¹ظ†طµط± ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¹ظ†طµط± ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ظ‡ ظ…ط±ظƒط² ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ…ط¤ ط«ط± ط¯ط§ط´طھ : ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ„ظ‡ط¬ط±ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط´ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ„ط®ظ„ط§ظپظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒظˆظپظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ„ط®ظ„ط§ظپظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط´ظ‡ط± ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط§ظ„ط®ط·ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط³ط±ط¨ط§ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط§ ط´ط§ظ… ط¨ط±ط§ط¨ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط³ط±ط¨ط§ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط­ط§ط¶ط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ظ‡ط¬ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯. ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظƒط² ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯.(158)
100 - ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ طµظ„ط­ ظ†ظƒط±ط¯طں  
ط§ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¬ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯طں ط¢ط¨ط±ظˆظٹط´ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظˆط¯طں ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¸ط§ظ‡ط± ط±ط§ طھط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظˆط¯ ط®ط·ظٹط¨ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ط³ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط§ظ‚طھط¶ط§ط، ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط·ظˆط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ع¯ط± ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظ¾ظٹط§ظ„ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط´ظˆط¯. ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ع¯ط± ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط³طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طں ظ…ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط±ط§ ط±ط§ط­طھ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ظٹط²ظٹط¯ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ…ط­ط§ظپط¸ظ‡ ظƒط§ط±طھط± ط§ط² ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ظˆط² ط®ظٹط§ظ†طھ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ط¨ظ† طھظٹظ…ظٹظ‡ ط³ظ†ظ‰ (ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ†ظ‡ط§ط¬ط´ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ع†ط±ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ طµظ„ط­ ظ†ظƒط±ط¯طں) ظˆط§ط¶ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط´ظٹط®ظƒ ! ظ…ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طµظ„ط­ ظ†ظƒط±ط¯طں ط¢ظٹط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· طµظ„ط­ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯طں ط¢ظٹط§ ط¯ط³طھ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ظˆ ظپط³ط§ط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طں ط¢ظٹط§ ط؛ط§ط±طھ ظˆ ظƒط´طھط§ط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ط§طھظ…ظ‡ ظٹط§ظپطھ طں ط¯ط± ط¢ط®ط± ط¢ظٹط§ ط­ط³ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ‡ط± ط¬ظپط§ ظ†ظƒط´طھ طں ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظٹط²ظٹط¯ ظ¾ظ„ظٹط¯ ع†ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ط¨ط± ظپط±ط¶ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¢ظٹط§ ط§ع¯ط± ظٹط²ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط´ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯طں(159)
101 - طھظ‚ظٹظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯!  
ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ… ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط­ط±ط§ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ†ط¬ط§ طھظ‚ظٹظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظˆط¶ط¹ ط²ظ…ط§ظ† ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ظˆ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ طھطµظˆظٹط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ط®ظˆط¯ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ط² ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ط¦ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡طھظƒ ط­ظƒظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط¹ط¨ط§ط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط§ ط§ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ طŒ ط­ظ‚ ط§ط³طھ ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¸ط§ظ„ظ… ظ…ط­ط´ظˆط± ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.
ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط±ط§ط¨ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط²ظ†ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‚ظ…ط§ط± ط¨ط§ط²ظ‰ ط§ظˆ ط¹ظ„ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط®ط¯ط§ ط¬ط§ظٹظ… ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظٹظƒ ط¬ط§ ط§ط³طھ
ط§ع¯ط± ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھظ…ط§ظ… ط²ط­ظ…ط§طھ ط¬ط¯ط´ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظٹط²ظٹط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طµط±ظٹط­ط§ ظ…ظ†ظƒط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ظ‰ ظˆ ظ†ط²ظˆظ„ ظˆط­ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯

ظ„ط¹ط¨طھ ظ‡ط§ط´ظ… ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظپظ„ط§
ط®ط¨ط± ط¬ط§ط، ظˆظ„ط§ ظˆط­ظ‰ ظ†ط²ظ„
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط²ط§ط­ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط²ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط²ظˆط± ط¢ط«ط§ط± ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ط§ ظ…ط­ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(160)
102 - ط­ط³ظٹظ† ط¹ ط¨ط± ط³ط± ط¯ظˆط±ط§ظ‡ظ‰ طµظ„ط­ ظٹط§ ط¬ظ‡ط§ط¯طں!  
ظˆط¶ط¹ ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طھظƒظ„ظٹظپظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² ط¨ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط´ طŒ ط¯ظٹظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط¯ظٹع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط³ط± ط¯ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظƒظپط± ط¨ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ط³ط§ظƒطھ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ ط³ظƒظˆطھ ظˆ ط¨ظٹط¹طھط´ ظƒظپط± ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط§ظ…ط¶ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط±ط§ط­طھ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ طھط§ ظپظ‚ط· ط¨ظ‰ ط·ط±ظپ ظˆ ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ع¯ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ ط§ط² ط´ط±ط§ط¨ ظˆ ظ‚ظ…ط§ط± ظˆ ط²ظ†ط§ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط¨ظٹط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظƒظ† ظٹط§ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆ.
ط§ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (ط§ط³طھط؛ظپط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ط´ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظپظ‚ط· ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظƒظ†ط¯ ظٹط²ظٹط¯ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظ†ط±ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط§ظ„ط´ ط§ط² ظƒظپط´ ط¨ط±ظˆط¯ ط³ط± ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط¢ط®ط±ط´ ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¬ط§ظ‰ طھظˆط­ظٹط¯ ط¯ط± ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظٹظƒطھط§ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ظ¾ط´طھ ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط§ ظˆ ظ‡ظˆط³ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ .(161)
103 - ط¹ظ„طھ ط§طµط±ط§ط± ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ  
ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط± ط¨ظپظ‡ظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ظƒطھط¨ طھظˆط§ط±ظٹط® ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… طھظ…ط§ظ… طھظˆط¬ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯. ط§ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ط¨ط§ ط¢ظ† ظ†ظپظˆط° ظˆ ط·ظ…ط·ط±ط§ظ‚ طھط­طھ ط§ظ„ط´ط¹ط§ط¹ ط¢ظ‚ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ظ‚ط§ ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯طں ط´ظ…ط§ ظ…ط·ط§ط¹ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظ…ظ† ظ…ط·ظٹط¹ .
ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹط²ظٹط¯ ظ„ط§ ظˆ ظ†ط¹ظ… ع¯ظˆظٹط¯طں ظ„ط°ط§ ط§ط² ظ†ظپظˆط° ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط­ط³ط¨ ظˆ ظ†ط³ط¨ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ظˆط´طھ : ط§ع¯ط± ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ !
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط±ط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظٹظ… ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ط®ط·ط± ط¨ظٹظپطھط¯. ظ„ط°ط§ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط¹ط§طµ ط±ط§ ظƒظ‡ ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط³ظ‰ ظ†ظپط± ط¯ط± ظ„ط¨ط§ط³ ط§ط­ط±ط§ظ… ط¨ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظ‡ط³طھ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظƒط´ظ†ط¯.
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ظˆط´طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ط¶ظ…ظ† ط³ط±ط²ظ†ط´ ط§ظˆ طھط°ظƒط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : طھظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط³ظ‰ ظ†ظپط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط§ظ…ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ .(162)
104 - ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¬ط§ظ‰ طھظ‚ظٹظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯!  
ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ط­ط« ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھط§ظ„ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظ†ظپط³ â€چ ط¨ط§ظ„طھظ‡ظ„ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظˆظ† ط§ط² ط­ظٹط« ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط®ظˆظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھظ†ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط¬ط§ظ† ظٹط§ ظ…ط§ظ„ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھظ‚ظٹظ‡ ط¬ط§ظ† ظٹط§ ظ…ط§ظ„ ط­ظپط¸ ط¨ط´ظˆط¯ (ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط´ط±ط§ظٹط·)طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ طھظ‚ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯ ع†ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط´طھ ط¯ظٹع¯ط± طھظ‚ظٹظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط®ظˆط¯ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ط¨ط±ظˆظ… ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط´طھ .
ط§ع¯ط± ظƒط§ط± ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط§ظ…ط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط§ط¨ط·ط§ظ„ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¬ط¯ط´ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ
ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط´ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظƒظ‡ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚ط¨ظ„ط§ ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط¨ظƒط´ظ†ط¯.(163)
105 - ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ…ط¤ ط«ط± ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ط¯ ط¹ط§ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھ :
ط§ظ„ظپ - ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط§ظ…ط¶ط§ط، ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯. ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ظٹظ† ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط§ظ…ط¶ط§ط، ع†ظ‚ط¯ط± ط¨ظˆط¯طں ظˆ ع†ظ‚ط¯ط± طھظپط§ظˆطھ ط¨ظˆط¯ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظٹط§ ط¹ظ…ط± ظٹط§ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظˆ طµظ„ط­ ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯. ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¹ظ‚ط§ط¯ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط§ط«ط± ط§ظٹظ† ط¨ظٹط¹طھ ط§ظ…ط¶ط§ط، ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظˆط±ط§ط«طھ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظˆط¯.
ط¨ - ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§طµظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ… ظˆ ظپط³ط§ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط³ظƒظˆطھ ظƒط±ط¯طŒ ط§طµظ„ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±. ط®ظˆط¯ط´ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯:ظ…ظ† ط±ط§ظ‰ ط³ظ„ط·ط§ظ†ط§ ط¬ط§ط¦ط±ط§ ظ…ط³طھط­ظ„ط§ ظ„ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظٹط¶ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ„ط§ طھط²ظˆظ† ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظ„ط§ ظٹط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡
ط¬ - ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¬ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ط§ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹط§ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§طµظ„ظ‰ طŒ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظ„ط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظٹط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ع†ظˆظ† ط®ط¨ط± ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆظ‡ظ… ط¹ظ‡ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯. ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ طµط­ظ‡ ع¯ط°ط§ط´طھظ† ط¨ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ظ…ط¶ط§ط، ط¨ط± ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… : ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط°ظ‚ط¯ ط¨ظ„ظٹطھ ط§ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ط¹ ظ…ط«ظ„ ظٹط²ظٹط¯ ظ¾ط³ â€چ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ ط§طµط§ظ„طھ ط¯ط§ط´طھ . ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ ظƒط´طھظ‡ ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒظ†ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ط®ط·ط± ط¨ظٹط¹طھ ط®ط·ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظ†ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط®طµ ط§ظˆطŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³ط§ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط¬ط²ط¦ظ‰ ظپط±ط¹ظ‰ ظ‚ط§ط¨ طھظ‚ظٹظ‡ .
ط§ظ…ط§ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¯ظˆظ… ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§طµط§ظ„طھ ط¯ط§ط´طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط´ط±ط· ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط§ط«ط± ظˆ ظ…ظ†طھط¬ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں ط§ط² ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط«ظ… ط§ظٹظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ طھظ„ط¨ط«ظˆظ† ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط§ظ„ط§ ظƒط±ظٹط«ظ…ط§ ظٹط±ظƒط¨ ط§ظ„ظپط±ط³ ط­طھظ‰ طھط¯ظˆط± ط¨ظƒظ… ط¯ظˆط± ط§ظ„ط±ط­ظ‰ ظˆ طھظ‚ظ„ظ‚ ط¨ظƒظ… ظ‚ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ…ط­ظˆط±
ظٹط§ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ (ط±ظٹط§ط´ ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ† ظ‡ظˆظ„ط§ط، ط§ط®ط§ظپظˆظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ط°ظ‡ ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ظ‚ط§طھظ„ظ‰ ظپط§ط°ط§ ط°ظ„ظƒ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¯ط¹ظˆط§ ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط±ظ…ط§ ط§ظ„ط§ ط§ظ†طھط®ظƒظˆ ط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ظ† ظٹظ‚طھظ„ظ‡ظ… ط­طھظ‰ ظˆ ط§ط¹ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ظپط¸ظƒظ… ظˆ ظ…ظ†ط¬ظٹظƒظ… ظ…ظ† ط´ط± ط§ظ„ط§ط¹ط¯ط§ط، ظˆ ظٹط¹ط°ط¨ ط§ط¹ط§ط¯ظٹظƒظ… ط¨ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط،
ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆظ†ط´ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ â€چ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¬ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط³ط¨ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ¾ط³ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ظ…ط¤ ط«ط± ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ظˆظ… : ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ظ…ط¤ ط«ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظƒط±ط¯. ط§ظ…ط§ ط¢ظٹط§ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط§ظ…ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯طں ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظٹط§ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ ع†ظˆظ† ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظٹط²ظٹط¯ ظ…ط¹طھط±ط¶ ط¨ظˆط¯ ط¯ع†ط§ط± ط®ط·ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط¨ط§ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط­ط±ظ… ط®ط¯ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظ… ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ‡ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ط§ط¨ط§ ط¯ط§ط´طھ . ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط³ط· ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط± ع¯ظپطھ ظˆ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ط± ظˆ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظ‡ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط§ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… طŒ ظپظ‚ط· ظ†ط§ط¸ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¢ظ…ط¯ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ع¯ظپطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ظ†ظ‚ط¶ ط¹ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ¾ط³ ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… ظˆ ط³ط§ظƒطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… .(164)
106 - ظ†ط±ظپطھظ† ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظˆ ظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظٹط²ظٹط¯  
ط³ظ„ط·ظ†طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ط±ط² ط­ظƒظˆظ…طھ ط´ظˆظ… ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ظ…ظٹطھ ظ†ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ . ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ظ„ط·ظ†طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(165)
107 - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯  
ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظˆظ† ط¯ظٹط¯ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط®ظ„ط§ظپظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¸ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¹ظƒط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظƒظ‡ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، طھظƒظ„ظٹظپ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط­ظˆ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط±ط§.(166)
108 - ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ط¦ط±  
ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط­ط§ظƒظ… ط¸ط§ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط¬ط§ط¦ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھطµط±ظٹط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ظƒظ… ط¬ط§ط¦ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¸ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ط´ ط¨ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط±طŒ ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ظ„ط´ظƒط± ظ‡ظٹع† ظ†ط¨ظˆط¯.(167)
109 - ظٹط²ظٹط¯ ظ…ظ„طھ ط±ط§ ط§ط³طھط«ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯  
ظٹط²ظٹط¯ ظ‡ظ… ظٹظƒ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظٹظƒ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ - ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ - ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط³ط§ط· ط³ظ„ط·ظ†طھ ط±ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط­ط¬طھ ط¨ط§ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¹طµط±ط´ ط·ط±ظپ ط´ط¯طں ط¨ط§ ط¶ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط·ط±ظپ ط´ط¯طںط³ظ„ط·ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط³طھ ط²ط¯ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط­ط¬طھ ط¨ط§ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¹طµط±ط´ ط·ط±ظپ ط´ط¯طں ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¹طµط±ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ‡ط³طھظ… . ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¢ط¯ظ… ظ‚ط§ع†ط§ظ‚ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¢ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظ…ظ„طھ ط±ط§ ط§ط³طھط«ظ…ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ظ„طھ ط±ط§طŒ ظ…ظ„طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط§طھط¨ط§ط¹ط´ ط¨ط®ظˆط±ظ†ط¯.(168)
110 - ط§ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯...  
ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³طھظ… ظˆ ظپط±ظٹط¨ ط­ط§ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ع¯ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط³ط§ط±طھ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ طŒ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ط±ظƒط´ط§ظ† طھط¬ط§ظˆط²ظƒط§ط± ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط³ط±ظƒط±ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظپط±ظٹط¨ ظˆ طھط·ظ…ظٹط¹ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط´ع¯ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ظ„ظٹط³ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ظƒط§ط°ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ طŒ ط¬ط§ ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط­ظ‚ ظˆ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¨ظ…ط¨ط§ط±ط§ظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھظ‰ ط±عکظٹظ… ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ط›طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط³ط²ط§ع¯ظˆظٹظ‰ ظˆ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¬ط²ط، ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.
ظƒط§ط± ط¯ط¬ط§ظ„ ع¯ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ط¯ط¹طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط±ط³ظˆط§طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظٹط§ظ† ظپط±ظٹط¨ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ†ط§ط³ط²ط§ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ â€چ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط´ط¹ط± ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط®ط´ظƒ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ طھظˆظ‚ظپ ظˆ ط¨ط¯ط¹طھ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ‚ط¶ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظ†ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ط°ظƒط± ظ†ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯!
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط·ظˆظپط§ظ† ظپط±ظٹط¨ ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط³طھ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظپط´ط±ط¯ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ طھظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ طŒ ظƒط³ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط´ظٹظˆظ‡ ط§ط¨ظ„ظٹط³ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¶ط¯ ط³ظٹط§ط³طھ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط§ط±ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظٹظƒظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط؛ظپظ„طھ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ظˆظ‰ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظٹط§ط³طھ ط¨ط§ط²ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ ظˆ ط´ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ ظ¾ط±ط³طھ ظˆ طھط¬ط§ظˆط²ظƒط§ط±ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯:
ط­ط¬طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ طھظˆط­ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظٹظ† ط­ظ‚ طŒ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¢ط´ظƒط§ط± ظˆ ط¨ط¯ط¹طھ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ظ…ظ„ط§ ط´ط¯.
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯.(169)
O ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… : ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± 
111 - ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط³ظ‡ ط¹ظ†طµط± ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط¯ط®ط§ظ„طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط§ ط³ظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظƒظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظٹظƒظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط²ط§ظ…ط§ ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† طھظ‚ط§ط¶ط§ طµط±ظپ ظ†ط¸ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ط­ط§ط¶ط± ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط¹طھ طھظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯. ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ طھط¶ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظˆظ… ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³ظˆظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظٹط¹طھ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط·ط±ظپ ط§طµط±ط§ط± ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ†ظƒط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¨ط± ط¹ظƒط³ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظٹظ… ظˆ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظƒطھط¨ ط¯ط±ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯طŒ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¹ظ„طھ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„طھ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ط³طھ . ظ†ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط·ظ„ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ†ط³ط¨طھط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¹ط§ظ…ظ„ ط³ظˆظ… طŒ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط±ط§ ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظƒط±ط± ظˆ ط¨ط§ طµط±ط§ط­طھ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط°ظƒط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط§طµظ„ ظ…ط³طھظ‚ظ„ ظˆ ظٹظƒ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط¹ط§ظ…ظ„ ط³ظˆظ… ظƒظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طµط±ظٹط­ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ظ‡ط¯ظپ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ظ‡ط¯ظپ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظƒط±ط± ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ط± ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط³ظ…ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط¨ط±ط¯.
ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ طŒ ط§ط±ط²ط´ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طŒ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط§ط±ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظ†ظ‡ ظ…طھظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…طھظƒظ‰ ط¨ظ‡ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ط¯ط¹ظˆطھظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±: ظ†ظ‡ط¶طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ع¯ط± ظ‡ظ… طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط² ط³ط§ظƒطھ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ .
112 - ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ طھط­ط±ظٹظپ 
ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ طھط¶ط±ط¹ طŒ ط¢ظ† طھظˆط³ظ„ ظˆ ط§ط¹طھظƒط§ظپ ط¯ط± ط­ط±ظ… ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ط¢ظ† ط±ظٹط§ط¶طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ طŒ ظٹظƒ ط·ط±ظپ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± طھظ„ط§ط´ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¯ط± ظ†ط´ط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ طھط­ط±ظٹظپ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ ط³ظٹظ„ط§ط¨ظ‰ ط§ط² ظپط³ط§ط¯ ظˆ ع¯ظ†ط¯ط§ط¨ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط§ط°ظ‡ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط±ظˆط² ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ„ط¹ظ† ظƒظ†ظ†ط¯! ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ…طھظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط·ط±ظپط¯ط§ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ : ط§ظ„ظ‚طھظ„ ط¨ط§ظ„ط¸ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط§ط®ط° ط¨ط§ظ„طھظ‡ظ…ظ‡ .
ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ظ…ط«ظ„ ظƒظˆظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ط›ظ…ط«ظ„ ظپظˆظ„ط§ط¯ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھط­ط±ظٹظپ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯.
ظƒظ„ظ…ط§طھ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ط§طŒ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ع†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
113 - ط±ط´طھظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±  
ط±ط´طھظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظ‡ظ… ط±ط´طھظ‡ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط´ظƒظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‚ظ„ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§طŒ طھط§ ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط°ظ‡ظ†ظ… ظ‡ط³طھ ظ…ظˆط±ط®ظٹظ† ط³ظ†ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط›ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ†ظ… ط´ظٹط¹ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط›ظٹط§ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظƒط°ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ طŒ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط›ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¨ظ‡ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظٹط²ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ط›ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ .ط§ط±ظٹط¯ ط§ظ† ط§ظ…ط± ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط±
ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ظ‡ظ… ط¯ط± طھظ„ط§ط´ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ط®طµظ‰ - طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ†ظپط³ - ط¢ظ† ط­ط±ظƒطھ ط¹ط¸ظٹظ… ط²ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط›ظ‡ظ… ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط±طµظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ طھط­ط±ظٹظپ طŒ ط§ط´ط§ط¹ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¹ط±طµظ‡ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯طھ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¹ط±طµظ‡ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط³ظ‡ ط¹ط±طµظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط¯ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط§ط³طھ .
114 - ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯ ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ظ‡ط´طھظ… ط°ظٹط­ط¬ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ طµط±ظٹط­ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ظٹط§ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‰ (170)
ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¬ط¯ط´ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆظ‰ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ†ط¬ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯: (ط¹ظ„ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ )(171)ظ†ظƒظ†ظ†ط¯.
طھط·ظ…ظٹط¹ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ظٹط²ظٹط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹط¨ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط´ط± ظ¾ط±ط³طھ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ط³طھ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯
ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط­ط±طµ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ طں ظ…ع¯ط± ع†ظ‚ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯طں(172)
115 - ظ‡ط¯ظپ ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طھظ‚ظˆظ‰ ط§ط³طھ  
ظ‡ط¯ظپ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طھظ‚ظˆظ‰ ط§ط³طھ ط®ظˆط¯ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط±ط¬طھ ظ„ط§ظ…ط± ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± طŒ طھط±ظƒ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ† ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹط´ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¢ط®ط±طھ طŒ ظƒظ†ط§ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ† ط´ظ‡ظˆطھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ط³طھ ط´ط¯ظ† طŒ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط¸ظ„ظ… ظ†ط±ظپطھظ† ظˆ طھط§ط¨ط¹ ط·ط§ط؛ظ‰ ظٹط§ط؛ظ‰ ظ†ط´ط¯ظ† طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط·ط±ظپ ظ¾ظٹط±ظˆ ط­ظ‚ ظˆ طھط§ط¨ط¹ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط´ط¯ظ† ظ‡ط¯ظپ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ .(173)
116 - ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ…  
ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ظ… ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ طھظƒط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ‚ ط¢ظ† طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ظپظƒط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆطµظٹطھظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯. ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ظ‡ط§ظٹط´ ظپظ„ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ط² ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ…ط¹ط°ظˆط± ط¨ظˆط¯. ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆطµظٹطھظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯ ظˆ طھط­ظˆظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ظˆطµظٹطھظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظˆطµظٹطھظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط³ظپط§ط±ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظˆط¶ط¹ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ† ع†ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ط¯ظپط´ ع†ظٹط³طھ .
ط§ط¨طھط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ظ‰ ظ„ظ… ط§ط®ط±ط¬ ط§ط´ط±ط§ ظˆ ظ„ط§ ط¨ط·ط±ط§ ظˆ ظ„ط§ ظ…ظپط³ط¯ط§ ظˆ ظ„ط§ ط¸ط§ظ„ظ…ط§طŒ ظˆ ط§ظ†ظ…ط§ ط®ط±ط¬طھ ظ„ط·ظ„ط¨ ظ„ط§طµظ„ط§ط­ ظپظ‰ ط§ظ…ظ‡ ط¬ط¯ظ‰ طŒ ط§طھظ‡ط§ظ…ط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ط±ط¯ ظƒط±ط¯. ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ط­ط³ظٹظ† ط¯ظ„ط´ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ط¯ظ„ط´ â€چ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒ ط¢ط¯ظ… ظ…ظپط³ط¯ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ„ع¯ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒ ط¢ط¯ظ… ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ظˆط¯. ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¬ط² ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…طھ طŒ ظ‡ط¯ظپ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ…ظ† ظٹظƒ ظ…طµظ„ط­ظ… .
ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط±ظٹط¯ ط§ظ† ط§ظ…ط± ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط§ط³ظٹط± ط¨ط³ظٹط±ظ‡ ط¬ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ‰ ظ‡ط¯ظپ ظ…ظ† طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ظٹط± ظƒظ†ظ… طŒ ط³ظٹط±ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظٹط±ظ‡ ط¬ط¯ظ… ظˆ ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط§. ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ… طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طھط§ط±ظٹط® طŒ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ظ… طŒ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒط±ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط³ظٹط± ظƒظ† ط¨ظ‡ ط³ظٹط±ظ‡ ط¬ط¯ظ… ظˆ ظ¾ط¯ط±ظ… طں ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒط³ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظپطھظ† ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒط§ظپظ‰ ط¨ظˆط¯. ظ…ع¯ط± ط³ظٹط±ظ‡ ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظˆط¯طں ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¨ظ„ظ‡ !طں
117 - ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰  
ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ طھط­ظ„ظٹظ„ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظ‚ط¶ظٹظ‡ (ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§) ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظپط§ط³ط¯ ظˆ ط¶ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ط§ط³طھ ط›ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ† طŒ ظٹظƒ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²طھ ط§ط³طھ ط›ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط§ط¨طھط¯ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط± ظ¾ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ع¯ظپطھ : ط§ظ†ظ‰ ظ„ظ… ط§ط®ط±ط¬ ط§ط´ط±ط§ ظˆ ظ„ط§ ط¨ط·ط±ط§ ظˆ ظ„ط§ ظ…ظپط³ط¯ط§ ظˆ ظ„ط§ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ ط›ظ…ظ† ط¨ط§ طھظƒط¨ط±طŒ ط¨ط§ ط؛ط±ظˆط±طŒ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظپط®ط± ظپط±ظˆط´ظ‰ طŒ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ظˆط¯ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ… ط› ط§ظ†ظ…ط§ ط®ط±ط¬طھ ظ„ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط§طµظ„ط§ط­ ظپظ‰ ط§ظ…ظ‡ ط¬ط¯ظ‰ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط›ط­ط±ظƒطھ طŒ ط­ط±ظƒطھ ط؛ظ„ط·ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط­ط±ظƒطھ طŒ ط­ط±ظƒطھ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط§ظ†ط­ط·ط§ط· ط§ط³طھ ط¯ط± ط¶ط¯ ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ط›ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒظ†ظ… .
ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¯ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ط›ط§ظ…ط§ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ : ظٹظƒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ظٹط²ظٹط¯ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ع†ظ†ع¯ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ظˆط± ط¨ط± ط³ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط§ط±ط¬ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± طµط­ظٹط­ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯ط›ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ط³ظٹط± طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¹ظˆط¶ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظٹظƒ ظˆط¬ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ط›ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط¨ط§ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ طŒ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® طھط§ ط§ط¨ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط¯ط±طŒ ط­ط±ظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط«ظ„ ظٹظƒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ…ط¯ط§ظˆظ… ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¨ظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ط›ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒط±ط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ… ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط´ظ‚ ط§ظˆظ„ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ط¯ط›ط§ظ…ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯! ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط­ط« ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط­ط« ظ‡ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ط±طھ ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ†ط®ظˆط§طµ ظˆ ط¹ظˆط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¢ظ† ط­ط±ظپ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ… .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظˆظ„ ط­ط§طµظ„ ظ†ط´ط¯ط›ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط¯ظˆظ… ط­ط§طµظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ع¯ظٹط±ط¯ط›ظ‚ط¯ط±طھ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط¯ط§ط¯ظ† ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط›ط¢ظ† ع¯ط°ط´طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط³ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† طŒ ظ‡ط± ط¹ط¸ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ظ…ط­ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط›ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆط± ط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
118 - ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ…ط¹طµظٹطھظƒط§ط±  
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظٹظƒ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹط²ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ط¦ط±طŒ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¹ط¯ط¯ ظƒظ…ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒ ط¹ط¯ظ‡ ظƒط«ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¨ط± ظ‚ط¯ط±طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ط³طھط´ â€چ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¹ط°ط± ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط³ط§ظ‚ط· ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ط§ ط¹ط¯ط¯ ظ…ط§ظ† ظƒظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط± ط¶ط¯ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ط¦ط± ظˆظ‚طھط´ط§ظ† طŒ ط®ط·ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط®ط·ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ„طھ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ط³طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ† ط¢ط¯ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ‡ط¯ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ†ظƒط« ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‚ط¶ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط³ط§ظƒطھ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ طھط؛ظٹظٹط± ظ†ط¯ظ‡ط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§طŒ ط¬ط§ظٹط´ ط¬ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… طŒ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظƒظˆطھ ظƒظ†ط¯ ط¬ط§ظٹط´ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ .
ط­ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظٹط²ظٹط¯ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ط´ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ طŒ ظ…ظ† ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظٹظƒ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ط¦ط±ظ‰ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ط§طھطµط§ظپ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³ط§ظƒطھ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط­ط±ظپ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¢ط¯ظ… ط¬ط§ظٹط´ ط¬ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ط¦ط± ط§ط³طھ .
ظٹط²ظٹط¯ ظٹظƒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…طھط´ط¨ط« ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طں ط§ظ…ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط¹طµظٹطھ ظƒط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط³ظ†طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظ†طھط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ط¬ظˆط± ط¹ظ…ظ„ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط®ظ„ط§ظپط´ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ظپط¸ ط¯ظ…ط§ط، ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط¯ظ…ط§ط، ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط§ظ„ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ‡ط¯ط± ظ†ط±ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظ…ط§ظ„ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظˆطŒ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظ‰ ظ„ط´ظƒط± ظ‡ظ… ط¯ط§ط´طھ ظˆظ„ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ط¯ط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ظƒظ…ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒ ط§ط¨ط± ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ظˆط¯.(174)
119 - ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ  
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±طŒ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط´ط§ظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ط¨ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ط´ â€چ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظ‡ط´ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط±ط§ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظٹط¯طŒ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپط§طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ط¬ط² ط®ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… طھظˆط­ظٹط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھ ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ظ…ط§ ظƒظ‡ طھط§ط¨ط¹ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ‡ط³طھظٹظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع†ظ‡ ظˆط¶ط¹ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ طŒ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ط´ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ…ظ†ظƒط±ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯. ظ…ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ظˆط±طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ظˆط± ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯.(175)
120 - طھط±ظپظٹط¹ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§طµظ„ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±  
ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط±ط²ط´ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط¨ط±ط¯طŒ ظ…طھط¹ط§ظƒط³ط§" ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ط¯. ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† ط³ط·ط­ ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ط§طµظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† ط³ط·ط­ ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ع†ط·ظˆط± ط§ظٹظ† ط§طµظ„ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ط¯طں ظ…ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظٹظƒ ط§طµظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ط§ط±ط²ط´ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ط§ظٹظ† ط§طµظ„ ط±ط§ ط¯ط± ظ…طھظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظˆط¶ ظƒط±ط¯. ط§ظٹظ† طŒ ظƒط§ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظƒط§ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§طµظˆظ„ ط±ط§ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط§طµظ„ظ‰ ظٹظƒ ط¯ط±ط¬ظ‡ طŒ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط­طھظ‰ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ‚ط§ط¯ط± ظ†ظٹط³طھ طھطµط±ظپظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¨ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…طھظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯. ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط§طµظ„ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ط§ط² ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· ظˆ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ط¯.
121 - طھط´ظƒظٹظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¯ظ„ 
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ…ط±ط´ ط±ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط­ظƒظˆظ…طھ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظپط§ط³ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ طھظ…ط§ظ… ط¹ظ…ط±ط´ ط±ط§ طµط±ظپ ط§ظٹظ† ظƒط±ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ط±ط§ طµط±ظپ ط§ظٹظ† ظƒط±ط¯طں ط§ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ظˆط± ط¨ط³طھظ‡ ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯ط›ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¯ط± ظƒط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ط›ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆظ†ط¯...
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظ…ط§ظ… ط­ظٹط«ظٹطھ ط®ظˆط¯ط´ طŒ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظˆ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ط±ط§طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط­ط±ظپ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط± ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§طµظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظپط®ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط³طھ ظ…ط«ظ„ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯.(176)
122 - ظٹط²ظٹط¯ ط­ط§ظƒظ… ط¸ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ 
ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط§ ظٹظƒ ط¹ط¯ط¯ ظƒظ…ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¨ ظٹظƒ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‚ظ„ط¯ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹظƒ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‚طھط¯ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‚ظˆظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھط´ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ط®ظˆط¯ط´ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظˆط¯ ظ„ظƒظ† ط§ط´ظƒط§ظ„ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¢ط¯ظ… ط¸ط§ظ„ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ط± ط¨ط± ظ…ظ‚ط¯ط±ط§طھ ظٹظƒ ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ظ‚ طھط³ظ„ط· ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ط¶طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ط¨ط§ ط¹ط¯ط¯ ظƒظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ†ط¯ طھظƒظ„ظٹظپ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³طھظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ظ… طŒ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ظ…(177)
123 - طھظپط³ظٹط± ط¹ظ„طھ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع†ط±ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯طں ط§ظٹظ† ط±ط§ ط³ظ‡ ط¬ظˆط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† طھظپط³ظٹط± ظƒط±ط¯: ظٹظƒظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆط§ظ„ط¹ظٹط§ط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ظپ ط´ط®طµظ‰ ظˆ ظ…ظ†ظپط¹طھ ط´ط®طµظ‰ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† طھظپط³ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹط§طھ طھط§ط±ظٹط® ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§طھ طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ† ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
طھظپط³ظٹط± ط¯ظˆظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظ…طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯. ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظپط§ط±ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظ…طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯طŒ ظ†ط¸ظٹط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³ظٹط­ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ط±ظپطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظ…طھ ط¨ط´ظˆط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط«ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط¯ط§ظ…ظ†ع¯ظٹط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط«ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط®ظ†ط«ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ط¯. ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ…ط± ظˆ ط³ظ†ط§ظ† ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط´ط§ظ† ظƒظ… ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ط¯ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظƒطھط¨ظ‰ ط¨ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ط§ ط²ظٹط§ط¯طھط± ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ظƒطھط¨ ظٹط²ظٹط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظٹظ† ط·ط±ط² ظپظƒط± ظˆ ط§ظٹظ† ط·ط±ط² طھظپط³ظٹط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ط§ط³طھ .
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط«ط± ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ† ط­ظƒظ…طھ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظٹظ† ط·ط±ط² ظپظƒط± ظˆ ط§ظٹظ† ط·ط±ط² طھظپط³ظٹط± ظ…ط¤ ط«ط± ظ†ظٹط³طھ .
ط¨ط§ظˆط± ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ„ (ع¯ظپطھظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ„ ع†ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒط§ط± ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظˆ ظ†عکط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯) ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ظ„ط§ظ‚ظٹط¯ ظˆ ظ„ط§ط§ط¨ط§ظ„ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظ„ط³ظپظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظƒط¬ طھظپط³ظٹط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ط·ظˆط±ظ‰ طھظپط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط´ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… . ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¬ظ†ط§ط¨ ط²ظٹط¯ ط¨ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط±ط¬ط¦ظ‡ (ظ…ط±ط¬ط¦ظ‡ ط·ط§ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط§ط،ط«ظٹط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯)ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ط§ط·ظ…ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظپط³ط§ظ‚ ظپظ‰ ط¹ظپظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط³ط§ظ‚ ط¯ط± ظپط³ظˆظ‚ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط·ظ…ط¹ ط¹ظپظˆ ط®ط¯ط§ ط¬ط±ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظ…ط±ط¬ط¦ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظ…ط¬ط¦ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ط±ط¬ط¦ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯. ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†طµ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ط§طھ ظ‡ظ… ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ .
طھظپط³ظٹط± ط³ظˆظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ط­ظپط¸ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ . ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظˆط¯. ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظˆ ظ†ط²ط§ط¹ ط§ظˆ ط¨ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆظ‚طھ ط¨ط± ط³ط± ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ظ†ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط§ط´ظ… طŒ ط¢ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظ†ظƒظ† ط¨ع¯ط°ط§ط± ظ…ظ† ط¨ظƒظ†ظ… ط›ط§ط®طھظ„ط§ظپظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§طµظˆظ„ظ‰ ظˆ ط§ط³ط§ط³ظ‰ .
ط§ع¯ط± ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط´ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ط¨ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ط®طµ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط®ظˆط´ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط¯ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ . ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط¹ظˆط§ظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط±ط´ ظ‡ظ… ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…طھط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ طµط­ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظˆط± ظ…ط³ط§ط¹ط¯طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ط¬ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط­ظƒظˆظ…طھ ط­ط¬ط§ط² ظˆ ظٹظ…ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط±ط§ظ‚ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ط›ط§ع¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط·ظ„ظ‚ ظ‡ظ… ط¯ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط¨ظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ظ… ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ¾ظˆظ„ ظˆطµظˆظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظپط±ط³طھظ… ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ… ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ظ„ظ… ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط±ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒط³ظ‰ ظ…طھط¹ط±ط¶ ظ…ظ† ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¬ظ†ع¯ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¬ظ†ع¯ ظ…ط³ظ„ظƒظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ظƒط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¬ظ†ع¯ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط´ط®طµ â€چ ظ…ط¹ظٹظ† ط¢ظٹطھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط¯ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯ط›ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط·ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ (ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط± ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط±ط§ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯):ط§ظ„ط§ طھط±ظˆظ† ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظ„ط§ ظٹط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظ„ط§ ظٹطھظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ طŒ ظ„ظٹط±ط؛ط¨ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ† ظپظ‰ ظ„ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ظ‚ط§ ط›(178) ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط§ط·ظ„ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¯ط± ظٹظƒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ طھظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ظٹط±ط؛ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ظˆط¯. ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ظٹط±ط؛ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط´ط®طµ ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ظˆط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ„ظٹط±ط؛ط¨ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ‡ط± ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¯ط± ظٹظƒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ظ‡ط¯. ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ط¬ظˆط± طھظپط³ظٹط± ظٹظƒظ‰ ط¢ظ† طھظپط³ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¯ط´ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ظٹط¯ طھظپط³ظٹط± ط¨ظƒظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ طھظپط³ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† طھظپط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯. ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… طھظپط³ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ†ط§ط¯ط§ظ†ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² طھظپط³ظٹط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ طھط± ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طھط± ظˆ ط¯ظˆط±طھط± ط§ط³طھ ط§ط² ط±ظˆط­ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ .(179)
124 - ط§طµظ„ط§ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡  
طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ طھظ…ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظپط¯ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ظˆط¯. ظپط±ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط±ط²ط´ط´ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط² ط§ط³طھ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…طµط§ظ„ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ظ…ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ظƒط±ط¯ ط§ظٹظ† ظپط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظپط¯ط§ ط¨ط´ظˆط¯. ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظٹط²ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط±ظپطھ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظپط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظپط¯ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظٹط²ط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ط±ظپطھ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظپط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظپط¯ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§طµظ„ط§ط­ ط¨ط´ظˆط¯ ظ„ظٹظ‚ظˆظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ظ‚ط³ط· ط¨ط§ظٹط¯ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ط¨ظƒظ†ط¯.(180)
125 - ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¹ظ…ظ„ظ‰ 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط³ط±ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ط§ط³ط§ ظ†ط§ظ…ط²ط¯ ط§ظ…ظٹط±ظ‰ ط¨ظˆط¯: ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ظٹط§ط­ظ‰ ط§ظˆ ط¢ط¯ظ… ظƒظˆع†ظƒظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯. ط§ع¯ط± ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط´ط®طµظٹطھ ط¯ظˆظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط´ظƒط± ظƒظٹط³طھ طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ط­ط± ظƒط³ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯.
ظ…ط±ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط³ظˆط§ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆ ظˆ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ…ظ„ طŒ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ظٹط§ط­ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆط§ط¯ط§ط± ط¨ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ظƒط±ط¯. طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط¬ط²ط، ط§ظ„طھط§ط¦ط¨ظˆظ† ط´ط¯ط§ظ„طھط§ط¦ط¨ظˆظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظ„ط­ط§ظ…ط¯ظˆظ† ط§ظ„ط³ط§ط¦ط­ظˆظ† ط§ظ„ط±ط§ظƒط¹ظˆظ† ط§ظ„ط³ط§ط¬ط¯ظˆظ† ط§ظ„ط§ظ…ط±ظˆظ† ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظ„ظ†ط§ظ‡ظˆظ† ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط±
126 - ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ‰  
ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ع¯ظپطھط§ط±طŒ ط¨ط§ ظƒط±ط¯ط§ط± ظ†ظٹط² ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظƒط±ط¯ ع†ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط¨ظˆط«ظ…ط§ظ…ظ‡ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط² ط¹ظ…ط± ظ…ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ظ„ط´ظƒط± ظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط²ظˆط§ظ„ ط§ط³طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط§ طھظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… طŒ ط­ط³ظٹظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ ط¯ظٹط¯ ط¢ط±ظ‰ ط¸ظ‡ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط¹ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ع¯ظٹط±ظˆ ط¯ط§ط± ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظƒط±ط¯.(181)
127 - ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط§ط² ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ظ‚ط´ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظ†ظ‚ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ط§ظˆطŒ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط› ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆطŒ ط¨ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط®ط·ط±طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ظˆط¸ظپ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ط·ظٹط± ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظˆط¬ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‚ط§طھظ„ ط®ظˆظٹط´ ظƒظ‡ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ طھط¨ط³ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯(182)ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط² ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ظ‡ط¨ ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯(183)
128 - طھظƒظ„ظٹظپ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ  
ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±: (ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ )ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظ†ط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ¾ظ†ط¯ ع¯ظٹط±ظٹط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط¯ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظٹظ‡ظˆط¯ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ع†ط±ط§ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ع¯ظپطھط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط´ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظƒظپط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯ ظ„ط¹ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ - طھط§ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: - ع†ظ‡ ط¨ط¯ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯
ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ط³ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظƒط±ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ظˆ ظپط³ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظ…ط¹ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ†طھط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ط¨طھط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھظƒظ„ظٹظپ ظˆط§ط¬ط¨ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯طŒ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط§ط¯ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ظ¾ط§ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط§ظٹط¶ - ط§ط² ط¢ط³ط§ظ† ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± - ط¨ط±ظ¾ط§ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط±ط¯ ظ…ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ طھظ‚ط³ظٹظ… ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظˆ ط؛ظ†ط§ظٹظ… طŒ ظˆ ع¯ط±ظپطھظ† ط²ظƒط§طھ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ طµط±ظپ ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط³ط²ط§ظ‰ ط®ظˆط¯.
ط³ظ¾ط³ ط´ظ…ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯! ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظˆ ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‡ط§ط¨طھظ‰ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ط±ط§ظپطھظ…ظ†ط¯ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط±ط¬ظ‡ ط´ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ‚ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ¾ظٹط´ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط´ظ…ط§ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط­ظˆط§ظٹط¬ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط§ط³طھط§ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط±ظٹط؛ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¨طھ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ظ‡ طŒ ع¯ط§ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط®ط¯ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ظٹط¯طں! ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط¨ظٹط´طھط± ط­ظ‚ظˆظ‚ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط­ظ‚ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¶ط¹ظٹظپط§ظ† ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط­ظ‚ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظٹط¯. ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ظ‡ ظ…ظ„ظ‰ ط®ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ط¹ط´ظٹط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ظپطھط§ط¯ظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط±ظٹط¯طں!
ط§ظ‰ ط¢ط±ط²ظˆظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§! ظ…ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ظƒظٹظپط±ظ‰ ط§ط² ظƒظٹظپط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط´ظ…ط§ ط§ط² ظƒط±ط§ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„طھظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط®ط¯ط§ (ط¨ط± ط´ظ…ط§) ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ†ظ‚ط¶ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط±ط§ط³ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظٹط¯.
ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ط± ظˆ ظ†ط§ع†ظٹط²ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظ„ط§ظ„ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط² ظƒط§ط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط±ط­ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط± ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط®ظˆط¯ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ظ„ظˆط³ظ‰ ظˆ ط³ط§ط²ط´ ط¨ط§ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹط¯.
ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھظ† ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط؛ط§ظپظ„ظٹط¯. ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط­ظپط¸ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط¹ظ„ظ…ط§ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ظƒط§ط´ ط¯ط± ط­ظپط¸ ط¢ظ† طھظ„ط§ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯.
ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط±ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط°ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… طھط¹ظٹظ† ظ¾ط³طھ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ„ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط±ط§ ط±ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ط² ط´ظ…ط§ ط±ط¨ظˆط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھظپط±ظ‚ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط­ظ‚ ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط±ظˆط´ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھظٹط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط± ط¢ط²ط§ط±ظ‡ط§ ط´ظƒظٹط¨ط§ ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھط¹ظ‡ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ظˆط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط´ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ظ‡ظˆطھ ظˆ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ط±ظˆظ†ط¯ ظپط±ط§ط± ط´ظ…ط§ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظˆ ط®ظˆط´ ط¨ظˆط¯ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ (ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط²ظ„طھ ع†ظٹط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ) ط¨ط¯ظٹظ† ط³ط§ظ† ط¶ط¹ظٹظپط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ظ‡ظˆط± ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ط§ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ…ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھطµط±ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظˆط³ط±ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ع¯ط³طھط§ط®ظ‰ ط¨ط± ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط§ط±!
ط¯ط± ظ‡ط± ط´ظ‡ط±ظ‰ ط®ط·ظٹط¨ظ‰ ط³ط®ظ†ظˆط± ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط³ط±طھط§ط³ط± ظƒط´ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھط´ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ… ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط¯ط³طھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط±ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط²ظˆط±ع¯ظˆ ظˆ ظ…ط¹ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¨ط± ظ†ط§طھظˆط§ظ†ط§ظ† ط³ظ„ط·ظ‡ ع¯ط± ظˆ طھظ†ط¯ط®ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط¯.
ط´ع¯ظپطھط§! ظˆ ع†ط±ط§ ط¯ط± ط´ع¯ظپطھ ظ†ط¨ط§ط´ظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط§ط¨ظƒط§ط± ظˆ ظ…ط§ظ„ظٹط§طھ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ط³طھظ…ع¯ط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط±ط­ظ… ط¨ط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ ظƒط´ظ…ظƒط´ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط­ط§ظƒظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ظٹط§! طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ط§ ط³ط±ط²ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‚ط§ط¨طھ ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظˆط¯ط›ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظٹظٹظ† طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ظٹظ… ظˆ ط³ط±ظˆ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط®ط´ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ظٹطھ ط¢ط´ظƒط§ط± ط³ط§ط²ظٹظ… طھط§ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط³طھظ…ط¯ظٹط¯ظ‡ طھظˆ ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظٹط¶ ظˆ ط³ظ†ظ† ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… طھظˆ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯
ظˆ ط´ظ…ط§ (ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… !) ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ظ…ط§ ظ†ط¨ط§ط´ظٹط¯ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† (ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ) ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط±ظˆ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ظƒظˆط´ظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط³ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ طھظˆظƒظ„ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆط³طھ .(184)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation