بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ±غ± -


348 - ط§ظ„ظ‚طھظ„ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط±ظƒظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ط±  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¬ظ†ع¯ طھظ† ط¨ظ‡ طھظ† ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط¬ط² ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:ظ…ط±ع¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط°ظ„طھ ط¨ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ†ع¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ (430)
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط´ط§ظƒط´ ط¬ظ†ع¯ ظ„ط´ظƒط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ (ط؛ظٹط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ) ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ظ‰ ط³ظپظٹط§ظ† ! ط§ع¯ط± ط¯ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ظٹط² ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯طŒ ط­ط¯ط§ظ‚ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¹ط±ط¨ ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§طµظ„ ظˆ ظ†عکط§ط¯ ط®ظˆظٹط´ â€چ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ظٹط¯(431)
ط´ظ…ط± ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط´ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯: ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ طں!
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¬ظ†ع¯ ظˆ ظ†ط¨ط±ط¯ظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ظ…ظ† طŒ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… ظ…ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط±ظƒط´ط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ† ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظ…طھط¹ط±ط¶ ط­ط±ظ… ظ…ظ† ط¨ط´ظˆظ†ط¯!
ط´ظ…ط± - ظƒظ‡ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط¯ - ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طں ط­ط±ظپطھ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظٹظ… ! ط³ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط´ط¯ظ†ط¯.(432)
349 - ظ…ط¸ظ‡ط± ط؛ظٹط±طھ ظˆ ط¹ط²طھ ظ†ظپط³  
ط§ط² طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… ط؛ظٹط±طھظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط؛ظٹط±طھظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±طھ ظˆط±ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ .
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظٹط±طھ ظˆط±ط²ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ط¢ظپط±ظٹظ† ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط± ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ظˆ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط± ظ…ط­طھظˆط§ ظˆ ط³طھظ… ط³ظˆط²ط´ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظٹظˆط±ط´ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ط؛ظٹط±طھظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¢ظپط±ظٹظ† ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹظ… :
ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط§ط«ط± ط´ط¯طھ ط²ط®ظ… ظ‡ط§ ظˆ ط¶ط±ط¨طھ ظƒط§ط±ظ‰ ط¹ظ†طµط± ط¯ط¯ظ…ظ†ط´ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… طµط§ظ„ط­ ط¨ظ† ظˆظ‡ط¨ طŒ طھظˆط§ظ† ظ†ط´ط³طھظ† ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ…ط±ظƒط¨ ظˆ ط§ط¯ظ…ظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ طŒ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ط› ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط؛ظٹط±طھظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ط´ ط¨ط¯ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¢ط±ظ…ظٹط¯ظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط´ظ…ط§طھطھ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‰ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط¯ط›ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط¨ط§ ط²ط­ظ…طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ¾ط§ ط®ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط­ظ‚ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ظ‰ ط´ط¯طھ طµط¯ظ…ط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظˆ ط³ظ„ط¨ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¯ط± ظˆط³ط· ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ط¨ط±ط¯ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ طھظ†ع¯ طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط؛ظٹط±طھظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط­ظ‚ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯. ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط´ط¯طھ ظٹط§ظپطھظ† ط²ط®ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ط§ط¯ظ…ظ‡ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ظ…ظƒظ† ط´ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط؛ظٹط±طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ط´ع¯ظپطھط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط¨ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ طھط§ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ظƒط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ظ†ظ†ع¯ط±ط¯ ظˆ ط¬ط±ط§طھ ط¬ط³ط§ط±طھ ظˆ ط´ظ…ط§طھطھ ظ†ظٹط§ط¨ط¯...(433)
ط؛ظٹط±طھظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±طھ ظˆط±ط²ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظ†ظٹط² ط¯ط±ط³ ط¢ظ…ظˆط² ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظˆ طھظ…ط§ظ… طھظ„ط§ط´ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¯ط§ط¨ظٹط± ط¯ظپط§ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ط±ظپطھ ط¨ط§ ط­ظپط± ط®ظ†ط¯ظ‚ ط¨ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ط§ظپط±ظˆط®طھظ† ط¢طھط´ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ظˆ ظ¾ط± ط´ط±ط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط®ظ†ط¯ظ‚(434)ظˆ ط¨ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ¾ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط²ط¨ظˆظ† طŒ ظƒظ‡ :
ط§ظ‚طµط¯ظˆظ†ظ‰ ط¨ظ†ظپط³ظ‰ ظˆ ط§طھط±ظƒظˆط§ ط­ط±ظ…ظ‰
ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹظƒط§ط±ظٹط¯ ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ†ط´ظˆظٹط¯
ظˆ ط§ظٹظ† ط؛ظٹط±طھظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط®ط¨ط± ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¢ط¨ ع¯ظˆط§ط±ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ط­ظ…طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¯ط§ظ† ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„طھ ط¹ط·ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط´طھط§ظپطھ(435)
O ط¨ط®ط´ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط¸ظ‡ط± ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ 
350 - ط¹ط²طھ ظ…ط±ط¯ ع†ظٹط³طھ طں  
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±! ظ¾ط±ط³ط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ع¯ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰
ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ع†ظ‚ط¯ط± ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ط§ط± ط§ظ†ع¯ط´طھ
ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط§ ط³ظ…ط¹ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظٹظ‚ظٹظ† ظ…ط§ ط±ط§ظٹظ†ط§ظ‡ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط³ظ…ط¹ ظˆ ط§ظ„ط¨طµط± ط§ط±ط¨ط¹ ط§طµط§ط¨ط¹ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظٹظ… ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ع¯ظˆط´ ظˆ ع†ط´ظ… ظپط§طµظ„ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط§ظ†ع¯ط´طھ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط¯: ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¨ط±ط³ط¯
ظ…ط±ط¯: ظ…ظٹط§ظ† ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ع†ظ‚ط¯ط± ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط³ظٹط± ظٹظƒ ط±ظˆط² ط®ظˆط±ط´ظٹط¯.
ظ…ط±ط¯: ظپظ…ط§ ط¹ط²ط§ظ„ظ…ط±ط، ط¹ط²طھ ظ…ط±ط¯ ط¨ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ط³طھط؛ظ†ط§ط¦ظ‡ ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ط²طھ ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط¯: ظپظ…ط§ ط§ظ‚ط¨ط­ ط´ظ‰ ط، ع†ظ‡ ع†ظٹط² ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط²ط´طھ طھط± ط§ط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ‡ظˆط³ط±ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ† طŒ ط³ط®طھع¯ظٹط±ظ‰ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆظٹظ‰ ط´ط±ظٹظپط§ظ† طŒ ط¨ط®ظ„ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظٹطµ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط²ط´طھ طھط± ط§ط³طھ
ظ…ط±ط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¯ط±ط³طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط±ظ†ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ†ظ‚ط¨ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ظ‡ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظƒظ…ظ‰ طھط§ط،ظ…ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¹ط±ط¨ ! ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ظˆ ظ†ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط² ظ†ط³ظ„ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯.(436)(437)
351 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¹ط²طھ  
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: (ط¹ط²طھ ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ (ط§ط² ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯) ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ط´ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¨ط§ طھظˆظƒظ„ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ (ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ) ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‚ظٹظ… ع¯ط´طھظ†ط¯.(438)
352 - ط­ظپط¸ ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ طھط§ ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ…ط±ع¯  
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط®طµط§ط¦طµ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط§ ط¯ظ… ظ…ط±ع¯ ط­ظپط¸ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ط¯ط§ط¯ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظˆظ„ظٹط¯ طھظ† ط¯ط± ظ†ط¯ط§ط¯ ط§ظٹظ† ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‡ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ط²ظٹط±ط§ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظˆط¬ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظˆ ظ…ط¶ظٹظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆط·ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظƒظ… ط¨ظٹط´ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ‡ط§ط´ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظˆظ„ظٹط¯ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط³ط®ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯.
ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ظˆ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ط·ط±ط­ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹظƒظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط°ظ„ظٹظ„ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط§ط¶ط¹ط§ظ†ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط·ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ„ط§ ط¢ظ† ط¯ط¹ظ‰ ط¨ظ† ط¯ط¹ظ‰ ظ‚ط¯ ط±ظƒط²ظ†ظ‰ ط¨ظٹظ† ط§ط«ظ†طھظٹظ† : ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط³ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ ظپط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط°ظ„ظƒ ظ„ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ظ„ظ„ظ…ظˆ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ظ„ط®.(439)
ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ط³ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ (ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯) ظ…ط±ط§ ط¨ظٹظ† ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ظ†ط§ع†ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ : ظٹط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ظ† ظˆ ط¬ظ†ع¯ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظٹط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط°ظ„طھ طŒ ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط§ ط°ظ„طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط±ظˆط§ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ط² ط®ظ„ط§ظپطھ ظٹط²ظٹط¯ ط­ط±ظپظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ظˆظ† ظ‚ظٹط¯ ظˆ ط´ط±ط· طھط³ظ„ظٹظ… ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ط²ظٹط² ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط² ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ط²ظٹط² ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ ظ†ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط² ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط´ط±ط§ظپطھ ط°ط§طھظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ„ط°ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ: (ط­ط¬ظˆط± ط·ط§ط¨طھ ظˆ ط§ظ†ظˆظپ ط­ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظ†ظپظˆط³ â€چ ط§ط¨ظٹظ‡ )(440) ظˆ ط¢ط؛ظˆط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظپط±ظˆط²ط§ظ† ط¨ط§ ط؛ظٹط±طھ ظˆ ظ†ظپط³ ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط§ط¶ط¹ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹط´طھط± طھط¬ظ„ظ‰ ظƒط±ط¯ ع¯ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹظƒطھط§طھظˆط±ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظٹظƒظ† ط§ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھ ط±ظˆط­ظ‰ ط§ط² طµط¨ط­ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ طھط§ ظˆظ‚طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط­ظٹط±طھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط¨ظ‡طھ ط¢ظˆط± ط§ط³طھ ط›ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ظ‡ظٹع† ظ‚ظ„ظ… طھظˆط§ظ†ط§ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ع¯ظˆظٹط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط³طھ طھط­ط±ظٹط± ظˆ طھظ‚ط±ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
353 - ظ…ظ† ط¯ط³طھ ط°ظ„طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯!  
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ط­ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…طھط¬ط§ظˆط² ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¨ط§ ظٹظƒ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط§ط± ط¢ظ† ط±ط§ ظٹظƒط³ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ظ‚ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ط­ ط¯ط´ظ…ظ†(441) ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ط±ط§ ط®ظٹط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط³ظˆط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ طŒ ط³ط±ط§ظ¾ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ع†ط´ظ…ط´ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ظˆط² ظˆ ع¯ط¯ط§ط² ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظ„ط§طھظƒظ„ظٹظپظ‰ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط³ط§ط±طھ ط¯ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ ظ¾ط± ظ…ظ‡ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¬ع¯ط±ط´ ط±ط§ ع†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط²ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆط­ط´طھ ط²ط§ ظˆ ظƒظˆط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† ظ…ط±ط¯ ط§ظپظƒظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¹ط±طµظ‡ ظ¾ط±ظ…ط­ظ†طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط± ط¯ظ„ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط§ظ†ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط·ظˆظپط§ظ† ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ†ط§ط®ط¯ط§ظ‰ ط²ط¨ط± ط¯ط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط°ظ„طھ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظٹظ… ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظ„ط§ ط§ط¹ط·ظٹظ†ظ‡ظ… ط¨ظٹط¯ظ‰ ط§ط¹ط·ط§ط، ط§ظ„ط°ظ„ظٹظ„ (442)ظ…ظ† ط¯ط³طھ ط°ظ„طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظ… ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ط¢ط²ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ ط§ظ‰ ط±ظ‡ط¨ط± ط¢ط²ط¯ط§ع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط°ظ„طھ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط؛ظ„طھظٹط¯ظ‰ ط¯ط±ظˆط¯ ظ¾ط±ط´ظˆط± ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ط± ط±ظˆط§ظ†طھ ط§ظ‰ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط´ط± ط³ظٹظ…ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‰ .
354 - ط±ظˆط­ ط°ظ„طھ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ† ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط§ط³ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ طŒ ط®ظˆط±ط§ظƒ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰
ط§ط² ط¨ط³طھع¯ط§ظ† طŒ ظٹط§ ط¨ظٹظ†ظˆط§ظٹظ‰ ط®ط§ظƒ ظ†ط´ظٹظ† طŒ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆطµظٹظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ(443)ظˆ ط¨ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظپط³ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(444)
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط²ط±ع¯ طھظ…ظƒظ† ظ†ظٹط§ظپطھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظˆط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ طŒ ط±ظˆط² ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯(445)
ط§ظ…ط§ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط¬ظ‡طھ طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ظ‰ ط§ط² ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ†ظٹط§ظ…ط¯ ظ†ط®ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط´ط¯طھ ط¨ظٹط´طھط± ط¹ط·ط´ طŒ ط¨ط¯ط§ظ† طھط§ظƒظٹط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط°ظ„طھ ط¨ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط·ظ„ط¨ ط؛ط°ط§ ظˆ ظ†ط§ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط¨ط§ ط±ظˆط­ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظ…ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط°ظ„طھ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط·ظ„ط¨ ط·ط¹ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ط±ظ…ط§ ظˆ ع¯ط±ط¯ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط±ط´ ط®ط±ظˆط´ظٹط¯ ظƒظ‡ : طµط¯ظ‚ظ‡ ط¨ط± ظ…ط§ ط±ظˆط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظˆط± ط±ظٹط®طھ(446) ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط؛ط°ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط±ط§طŒ ط°ظ„طھ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ع¯ط±ع†ظ‡ ط²ظƒط§طھ ظ‡ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ظˆط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ(447)
355 - ظ…ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ظƒط§ظ†ظ… !  
ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط±طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ط§ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط²ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط´ظˆط± ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¢طھط´ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط¯ط§ط؛ ط§ط³طھ .
ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ط´ظˆط®ظ‰ ط§ط³طھ طں ط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ط¯ط¹ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط¯ط¹ظ‰ ظ‚ط¯ط± ظƒط² ط¨ظٹظ† ط§ط«ظ†ظٹظ† ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط³ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ !
ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط² ط´ظ…ط´ظٹط±ط´ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ع†ظƒظٹط¯. ظ¾ط¯ط± ط³ظپط§ظƒط´ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط²ظ‡ط± ع†ط´ظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ظƒظˆظپظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط² طھط±ط³ ط®ط²ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† طŒ ع†ظˆظ† ط§ظˆ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط§ظ…ظٹط± ظƒظˆظپظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ط¹ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¯ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ… ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ†ظ‚ط¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط±ط¹ظˆط¨ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ط¯ط¹ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط¯ط¹ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¢ظ† ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط³ط± ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط§ظ…ظٹط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ‚ط¯ط± ظƒط² ط¨ظٹظ† ط§ط«ظ†ظٹظ† ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط³ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ (ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ) ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع†ظ‡ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط­ط³ظٹظ† ! ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط§ط± ظˆ ط°ظ„ظٹظ„ ظ…ظ† ط´ظˆظ‰ ظˆ ظٹط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±طھط§ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ ط­ط³ظٹظ† طھظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ط¯طں! (ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط³طھط§ط¯)
ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…ط«ظ„ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ… طں ظٹط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط°ظ„ظƒ ظ„ظ†ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظˆظ† ظˆ ط­ط¬ظˆط± ط·ط§ط¨طھ ظˆ ط·ظ‡ط±طھ (ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯) ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط­ط³ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط´ظ…ط§ ظ…ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ظ…ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طں ظ…ظ† ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ظ…ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طں ظ…ظ† ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ظ…ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ…ظ† ط§ط² ط³ظٹظ†ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط´ظٹط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… (ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط³طھط§ط¯) ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظٹظ†ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط´ظٹط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظˆ ط§ط³ط§ط±طھ ظ…ط«ظ„ ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طں! ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظƒط¬ط§ ظˆ طھظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ظƒط¬ط§طں!

356 - ط±ظˆط­ ط¹ط²طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ†ط´ظ‰  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظ‰ : ظ…ظˆطھ ظپظ‰ ط¹ط² ط®ظٹط² ظ…ظ† ط­ظٹط§ظ‡ ظپظ‰ ط°ظ„ ط›(448)ظ…ط±ط¯ظ† ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¹ط²طھ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط°ظ„طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ظ†ظپط³ ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ طھظ† ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ع†ظˆظ† ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طںط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ط¯ط¹ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط¯ط¹ظ‰ ظ‚ط¯ ط±ظƒط² ط¨ظٹظ† ط§ط«ظ†طھظٹظ† ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط³ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ طŒ ظٹط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط°ظ„ظƒ ظ„ظ†ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظˆظ† ظˆ ط­ط¬ط± ط·ط§ط¨طھ ظˆ ط·ظ‡ط±طھ ط›(449) ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯! ط§ظٹظ† ظ†ط§ظƒط³ ظ¾ط³ط± ظ†ط§ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ† ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹظ†ظ… : ظٹط§ طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ط¨ط¯ظ‡ظ… ظˆ ظٹط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظƒط¬ط§ ظˆ طھظ† ط¨ظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ط´ط®طµظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ ط›ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ…طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طŒ طھط±ط¨ظٹطھ ظ…ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ط›ط§ط² ظ¾ط³طھط§ظ† ط²ظ‡ط±ط§ ط´ظٹط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط¢ظ† ظ¾ط³طھط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط´ظٹط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط­ط³ظٹظ† ! طھظˆ ط§ط² ظ¾ط³طھط§ظ† ظ…ظ† ط´ظٹط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ! ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط³طھط§ظ† ظ…ظ† ط´ظٹط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹظ… طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ط¨ع¯ط°ط§ط± ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ظˆ طھظˆظ‡ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظپط­ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طں ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ظ†ظپط³ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ! ط§ط¨ط¯ط§ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظ„ط§ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ط§ط¹ط·ظٹظƒظ… ط¨ظٹط¯ظ‰ ط§ط¹ط·ط§ط، ط§ظ„ط°ظ„ظٹظ„ طŒ ظˆ ظ„ط§ ط§ظپط± ظپط±ط§ط± ط§ظ„ط¹ط¨ظٹط¯ط›(450)ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط³طھ ط°ظ„طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظپط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ : ظˆ ظ„ط§ ط§ظ‚ط± ط§ظ‚ط±ط§ط± ط§ظ„ط¹ط¨ظٹط¯ط›ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھط¹ط¨ظٹط±ط§طھ ط¯ط± ظ‚ط±ط§ظ† ظˆ ط­ط¯ظٹط« ظˆ ط¯ط± ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ .(451)
357 - ظ…ط±ع¯ ط²ظٹط¨ظ†ط¯ظ‡ طھط± ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط°ظ„طھ ط¨ط§ط±  
ط¯ط± ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ط´ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظ†ط¬ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ظˆ ظپط´ط§ط± ط¨ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط­ظ…ظ„ط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظˆ ط¶ط±ط¨ط§طھط´ط§ظ† ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظپط±ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ط›ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ط®ظ… ط²ط¨ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ† ظٹط³ط±طŒ ط¶ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط±ط´ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط§ط±ظˆط§ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط²ط®ظ… ط´ظ…ط´ظٹط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط²ط®ظ… ط²ط¨ط§ظ† طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹظ† ظƒط±ط¯(452) ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط§ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظ†ط§ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ طھط­ظ…ظ„ ط³ط±ط²ظ†ط´ طŒ ط°ظ„طھ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط®ظٹط± ظ…ظ† ط±ظƒظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ط±(453)ظ…ط±ع¯ ظ¾ط± ط§ظپطھط®ط§ط± ظˆ ط¨ط§ط¹ط²طھ طŒ ط²ظٹط¨ظ†ط¯ظ‡ طھط± ط§ط² ط°ظ„طھ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ(454)
358 - ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¸ط§ظ„ظ… ط³ط± ظپط±ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ… !  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ…ط¯) ظ…ط¨ط§ط±ط² ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ط´ ط¢ظ…ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒط´طھط§ط± ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط±ط§ط³طھ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظٹظˆط±ط´ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط±ظƒظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ط± ظ…ط±ع¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ط§ط³طھ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ع†ظ¾ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ظ†ظ… ط­ط³ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط³ط± ظپط±ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظˆط±ظٹظ… طŒ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظٹظ… ظ¾ط¯ط±ظ… (ط¢ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط±ظ… (455)
359 - ط§ظ…ط§ظ…طھ طŒ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط²طھ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظƒط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظٹط§ ظƒظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظˆ ظٹط¬ظ„ط³ ط¬ظ„ظˆط³ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط›ط®ظˆط¯ ظ…ط«ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ط«ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط§ط´ط±ط§ظپ ط²ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¬ط²ظˆ ظپط§ظ…ظٹظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط´ط±ط§ظپ ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ط›ط§ظ…ط§ ط±ظپطھط§ط± ط§ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط¯طŒ ط±ظپطھط§ط± ظ…طھظˆط§ط¶ط¹ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ط›ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ط›ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظپط®ط± ظˆ طھط¹ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط®طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± طھظ† ط§ظ…ظ¾ط±ط§ط·ظˆط±ط§ظ† ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط±ط´ طŒ ظ„ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ط›ط§ظٹظ† ط¹ط²طھ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ…طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط²طھ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ط›ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ط› ط±ظپظ‚ ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ط§ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ طھط±ظˆظٹط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط›ط§ط¨ظ‡طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط´ظ…ظ† ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ط¦ط±ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³ظ…ط´ط§ظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ†ط¯ط›ط§ط³ظ…ط´ط§ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¸ظˆط§ظ‡ط± ط¯ظ…ظƒط±ط§ط³ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ظ‡ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظ„ط·ظ†طھ ط§ط³طھ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظپطھط§ط± طھط¹ظ†ط¯ ط¢ظ…ظٹط² ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط°ظ„طھ ط¢ظ…ظٹط² ط¨ط§ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط³ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯! ط­طھظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظƒط´ظˆط± ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ…ظ‚طھط¯ط±طŒ ط±ط¤ ط³ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‚ظ‡ظˆط± ظˆ ط§ط³ظٹط± ط¯ط³طھ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظƒظ…ظ¾ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§طŒ ظ…ط±ط§ظƒط² ط´ط¨ظƒظ‡ ظ‡ط§
ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط±ط§ظƒط² ظ…ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ظƒط² طµظ‡ظٹظˆظ†ظٹط³طھظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ط›ظ…ط¬ط¨ظˆط±ظ†ط¯ ط·ط¨ظ‚ ظ…ظٹظ„ ط¯ظ„ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط­ط±ظپ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆط¶ط¹ ع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط›ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط±ظ†ط¬ظ†ط¯ط›ط§ظٹظ† ط³ظ„ط·ظ†طھ ط§ط³طھ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط³ طŒ ط°ظ„طھ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ط± ظ‚ط§ط¹ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط°ظ„طھ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ط›ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯.
ط¯ط± ط±ظپطھط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ط§ط² ط§ظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ظ…ط«ظ„ ظپط±ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ظˆ ط¹ط²طھ ظˆ ط³ط±ط§ظپط±ط§ط²ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ظ…ط·ظ„ظ‚ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط®ط¯ط§ ظ…ط­ط³ظˆط³ ط§ط³طھ ط›ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط§ط³طھ . ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ طµط¯ظ‡ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ط²ط§ط±ظ‡ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط®ظ„طµط§ظ† طھظˆظٹظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ ظ…ظ†طھط¸ط± طھظˆ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ط§ظˆ ط¯ع†ط§ط± ط؛ط±ظˆط± ظ†ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط· ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط¹ظ„ظ‰ ظˆظ„ط¯ ط¢ط¯ظ… ظ…ط®ط· ط§ظ„ظ‚ظ„ط§ط¯ظ‡ ظپظ‰ ط¬ظٹط¯ ط§ظ„ظ‚طھط§ظ‡طµط­ط¨طھ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظƒط±ط¯ط›ظ†ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظٹط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ط±ط§ طھط·ظ…ظٹط¹ ط¨ظƒظ†ط¯ط›ط§ط² ط­ط§ظ„ط§ ظ…ظ†ط§طµط¨ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ طھظ‚ط³ظٹظ… ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ط­ط±ظƒطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ طھظˆط§ط¶ط¹ طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط³طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ظˆ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ط±ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظٹظƒ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ…طھط± ط§ط² طµط¯ ظ†ظپط± طھظˆط³ط· ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ط² ط§ط±ط§ط°ظ„ ظˆ ط§ظˆط¨ط§ط´ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ†ط´ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ‡ظ… ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ط²ظٹط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯.
ط¢ظ† ط±ط§ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ ط¯ظ‡ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ظ† ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظپظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ظٹطھ ظ…ظƒط«ظˆط±ط§ ظ…ظƒط«ظˆط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆ ط¨ط±ظٹط²ط¯ط›ط¨ع†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ…ظٹط±ط¯طŒ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط¨ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط«ط±ظˆطھط´ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ظˆ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ط±ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…ظ† ظ‡ظٹع† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ…ظˆط¬ظ‡ ط¨ظ„ط§ ظ…ط«ظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط›ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ع†ط§ط± ط؛ظ… ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ†ط¯ ط±ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط¯ظٹط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط§ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط´ط§ط¯طŒ ظ…طµظ…ظ… ط­ط§ظƒظ‰ ط§ط² ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…طھظˆظƒظ„ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط›ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط²طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط›ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ع¯ط°ط§ط´طھ ط›ط¨ط´ط± ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒظ†ط¯ط›ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ظˆ ط§ط³ط§ط±طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¶ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ .
360 - ط¹ط²طھ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ع¯ ط¯ط± ط¹ط²طھ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط°ظ„طھ ط§ط³طھ
ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط³ط±ظˆط¯: ظ…ط±ع¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ†ظ†ع¯ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط¢طھط´ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯.(456)
O ظپطµظ„ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‡ط¶طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
361 - ظ…ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظ†ظٹط³طھظٹظ…  
ظ…ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظ†ظٹط³طھظٹظ… طŒ ط¢ظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظƒط´طھظ‡ ظ‡ظ… ط´ط¯! ظ…ط§ ظ‡ظ… ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .(457)
362 - ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط± ط³ط± ط¢ظ† ط¬ط§ظ† ظپط¯ط§ ظƒط±ط¯ 
ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط§ظٹط´ ط¯ط§ط¯. ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¬ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط²ط­ظ…طھ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظƒط´ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط²ط­ظ…طھ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظƒط´ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طں ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط¬ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط¹ظˆظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ طŒ ط¬ظ†ع¯ط´ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ط¦ط± ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط¬ط§ط¦ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ط´ ط¨ط²ظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ط¯ط§ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ظƒط´طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ‚ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ط¨ظƒظ†ط¯.(458)
363 - طھط§ط،ظ…ظٹظ† ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… 
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظپظƒط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظ†ط´ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط´ظˆط¯ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯.(459)
364 - ط¨ط± ظ¾ط§ظٹظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¯ظ„ 
ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ طŒ ط§ط² ط¢ط¯ظ… طھط§ ط­ط§ظ„ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¬ظˆط±طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¯ظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ظ†ط¯.(460)
365 - ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ 
ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ طŒ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¨ط´ظˆط¯ ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ط§ط´ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§.(461)
366 - ط¯ط±ط³ ظ†ظ…ط§ط²  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ط´ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط±ط³ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ â€چ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ط¨ ظ†ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظٹظƒ ط´ط¨ ظ…ظ‡ظ„طھ ط®ظˆط§ط³طھ .
ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ظˆ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط´ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‡ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ظٹظƒ ط´ط¨ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¹ظ…ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ طھط±ظˆظٹط¬ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ† ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¨ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ظ„ط°طھ ط¨ط®ط´ طھط±ظٹظ† ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط± ظ…ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط´ط¹ط§ط± ظˆ ظ…ظ„ط§ظƒ ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ط¯.
367 - ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ظ‡ظ†ط§ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط±ظˆط¯.(462) ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ط®ظˆظٹط´ ط§ظپط²ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط´طھط±ظ‰ طŒ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط¯ط´ظ…ظ† طھط¬ط§ظˆط² ظƒط§ط± ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ† ط²ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ¾ظٹظƒط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ â€چ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط¯.(463)
368 - ط³ظ…ط¨ظ„ ط­ط³ظ† ط®ظ„ظ‚ 
ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ طھظ‚ظˆط§طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط³ظ…ط¨ظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط±ظˆط´ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ طھط¨ظ„ظˆط± ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ظˆ ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط®طھ ط¨ظ†ع¯ط±ظٹظ… طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظٹظ… .(464)
369 - ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ 
ط¯ط± ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط¨ط²ط±ع¯ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظˆ ط³ظ…ط¨ظ„ طھظ…ط§ظ… ط¹ظٹط§ط± ظˆظ‚ط§ط± ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظˆ ط§ط¹طµط§ط¨ ظ¾ظˆظ„ط§ط¯ظٹظ† ظˆ ظ‚ظ„ط¨ طھظˆط§ظ†ظ…ظ†ط¯ ط±ط§ طھط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط¯طھ ظٹط§ظپطھظ† ط´ط¯ط§ظٹط¯ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط¨ط± ظˆظ‚ط§ط± ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ظˆط¯ ظˆ ط±ظ†ع¯ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط§ط²طھط± ظˆ ط¨ط´ط§ط´طھط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ .(465)
370 - ظٹظƒط¯ظ„ظ‰ ط¨ط§ ظٹط§ط±ط§ظ† 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆظ†ظٹظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² ط­ط±ظƒطھ طھط§ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ظˆط­ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط³ط§ط³ طھط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط± طھظٹط²ظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط±طŒ ظˆ ط¶ط±ط¨ط§طھ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ طµط¨ط± ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ط± ظ†ظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯
371 - ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط² طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھطµظ…ظٹظ… طھط²ظ„ط²ظ„ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط±ظپظٹط¹ ظˆ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط§ط¦ظ„ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¢ظ† ط´ظپط§ط¹طھط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط®ظˆط± ط¹ط°ط§ط¨ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯طŒ ظ…ظپظٹط¯ ط§ظپطھط¯.
ط§ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¢ط´ظ†ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظƒط´طھظ†ط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھط¨ط³ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط² ط±ط³ط§ ظˆ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯(466)
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط­ظ‚ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ط´ط¯ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط·ط¨ظٹط¨ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط®ظپظٹظپ ط¢ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ظ†ط¬ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظƒظٹظپط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ط³طھ ط¹ظ†طµط±ظ‰ ع†ظˆظ† ظ‡ط±ط«ظ…ظ‡ ظˆ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط± ط¬ط¹ظپظ‰ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ط²ظٹظ†ط´ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط³ط±ط¨ط§ط² ط²ط¯ظ†ط¯ طھظˆطµظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط±ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² طµط¯ط§ط±ط³ ظ†ط¨ط±ط¯ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ طŒ ط¯ظˆط± ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظٹظƒطھط§ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط±ط§طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¨ط§ ط´ط±ظƒ ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ظ†ع¯ط±ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط·ظ„ط¨ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھط±ظƒ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظˆ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† طµط¯ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظƒظٹظپط± ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.(467)
372 - ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ 
ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¸ظ„ظ… ط³طھظٹط²ظ‰ ظˆ ط³طھظ… ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ظˆط³طھ .
ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط³ط§ط²ط´ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³طھظ… ظˆ ظ‚ظ„ط¯ط±ظ‰ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظˆ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ†ظٹط§ظ†ع¯ط°ط§ط± ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ…ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط³طھظ… ط³طھظٹط²ط§ظ† ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط­ط±ظٹطھ ظˆ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ طŒ طھط§ط³ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ : ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط­ط±ط§ظ† طھط§ط®طھ ظˆ طھط§ط² ط§ظپط³ط§ط± ع¯ط³ظٹط®طھظ‡ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ط³ظٹط§ظ‡ظƒط§ط± ط§ظ…ظˆظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط± ط¯ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط³ط§ط²ط´ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط±طŒ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯طŒ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط± ظˆ ظٹط§ ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظٹظ‰ ظˆ طھط§ط±ظٹط® ط³ط§ط² ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط± ط§ظپطھط®ط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط®ط±ظˆط´ظٹط¯ ظƒظ‡ :
ظ†ظ‡ ! ظ‡ط±ع¯ط² ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط°ظ„طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ظپطھ ...(468)
ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط´ظˆط± ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط®ط´ ظˆ ط³طھظ… ط³ظˆط² ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒظ‡ :
ظ„ط§ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ط§ط¹ط·ظٹظ‡ظ… ط¨ظٹط¯ظ‰ ط§ط¹ط·ط§ط، ط§ظ„ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ظ„ط§ ط§ظپط± ظ…ظ†ظ‡ظ… ظپط±ط§ط± ط§ظ„ط¹ط¨ظٹط¯...(469)
ظ†ظ‡ ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طŒ ظ†ظ‡ ط°ظ„ظٹظ„ط§ظ†ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط± ط¯ط³طھ طھط¬ط§ظˆط²ظƒط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ع¯ط±ظٹط®طھ .
373 - ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط±ظ‰ ط´ط¬ط§ط¹طھ 
ط´ط¬ط§ط¹طھ طŒ ظٹظƒ ط§ط±ط²ط´ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ طھط¬ظ„ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ط² ظˆ ط±ظ…ط² ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ط´ظ‡ط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹طµط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§ ط´ط¯.
ط´ظ‡ط§ظ…طھ ظˆ ط¯ظ„ط§ظˆط±ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‰ ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظٹع† ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ظƒظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط­طھظ‰ ظ¾ط¯ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط±ط´ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ع¯ط§ط± ط´ظ‡ط§ظ…طھ ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ†ظٹط§ظ…ط¯.
374 - ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط¨ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ط± ط®ظˆظ†ظٹظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ط®ط§ط·ط± طھط§ط±ظٹط® ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¢ظ† ط§ط³ظˆظ‡ ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط³ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط±ظˆط§ ظ†ظٹط³طھ .
375 - ط¯ط±ط³ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ†  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ طھط±ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ…ط¯ظ‡ط§ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظ‚ظ„ط¨ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ظ†ظٹط² ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ط®ط·ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ط² ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط؛ط§ظپظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ†ط§ظ… ط¢ظ† ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط±ط§ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط°ظƒط± ط¢ظ† ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ‚ط·ط±ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…طھطµظ„ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظˆ ظ…ط¯ط§ظˆظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ…
376 - ط¯ط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚  
ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط±ط§ طھط­طھ ط§ظ„ط´ط¹ط§ط¹ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ط±ط´ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¢طھط´ â€چ ط¨ط³ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط³ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ طŒ ط¯ط±ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ط´ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± طµظپظٹظ† ظˆ ط¯ط± ط¨ط­ط¨ظˆط­ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ طŒ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ طŒ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯: ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ! ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ ! ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط²ظˆط§ظ„ ط´ظ…ط³ ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ط¯ظ† ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ…
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ع¯ظپطھ : ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط­ط³ط§ط³ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¯ط³طھ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط±ط¯ظٹظ… .
ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظˆظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ظ…ط§ ظ‚ط§طھظ„ظ†ط§ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ط›ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹظ… .
ط¢ط±ظ‰ ! ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ طµظپظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² طµظپظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² طھط±ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط±ظٹط±.
377 - ط­طھظ‰ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ طŒ ظ†ظ…ط§ط² طھط±ظƒ ط´ط¯  
ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط§طµظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆظپ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط³ط§ظپط± ط´ظƒط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط§طµظ„ط´ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆظپ ط±ط²ظ…ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ظ…ظ„ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ظƒطھط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط±ط³ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط± طµظˆط±طھظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط±ط³ â€چ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط¹ط¨ط¯ ط§ط² ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ ط§ط² ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ ط§ط³طھ . ظˆ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¯ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² طھط¨ظ„ظˆط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ط§ع¯ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ„ط­ط¸ط§طھ ط³ط®طھ ظˆ ط¬ط§ظ†ظپط±ط³ط§ظٹظ‰ ع†ظˆظ† ط¬ظ†ع¯ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط±ظƒ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ظ†ظپط³ ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ ط¨ط± ظ…ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظƒظٹط§ظ† ظˆ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ظ†ظ…ط§ط² ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ط›ظˆ ط¹ظٹظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ†ظپظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ط² ظپط±ظˆط؛ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ .
378 - ط¯ط±ط³ ط¹ظٹط±طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ 
ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط±ط³ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹظ† ظˆ ظ‚ط±ط§ظ† ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ط±ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظٹع† ظ†طھط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط´ظƒظ„ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ط±ط²ظ…ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ طھط­ظ…ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ظ‚طھط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯
379 - ط¯ط±ط³ ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط±ظ… ط³ط­ط±ط®ظٹط²ظ‰ ظˆ ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھ طŒ ظٹظƒ ط´ط¨ ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظˆ ط³ط­ط± ط®ظٹط²ظ‰ ظˆط¯ط§ط¹ ظƒظ†ط¯طŒ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ طھظ…ط§ط´ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¯ظ„ ط´ط¨ ط¨ط§ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ‚ط¯ط± ط¹ط§ط´ظ‚ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ظˆط¯ط§ط¹ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ! ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظ…ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظƒظ† ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¯ط¹ط§ ظƒظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط²ظٹظ†ط¨ ط§ظ„طھظ…ط§ط³ ط¯ط¹ط§ ط¯ط§ط´طھ .
380 - ط¯ط±ط³ ط§ط®ظ„ط§طµ  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط±ط³ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¯ط§ط¯طŒ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ظ„ظˆطµ ط¨ظ‰ ط´ط§ط¦ط¨ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظٹط¨ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ظ‡ط¯ظپ ط§ظˆ ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظٹط§ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ع¯ط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط·ظ„ط¨ ط±ط§ط³طھ ع¯ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط§ط¨ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯.
ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظˆطµ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ط³ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ طھط§ ط­ط§ظ„ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط³ ظ†ظٹط² ط²ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظˆظ† ط®ط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ظپط§ط، ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ط§ط·ط± ط«ط§ط±ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ†ظ…ط§ط² ط§ظˆ ط³ط±ط§ط³ط± ط®ظ„ظˆطµ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظˆ ع†ظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط± ط¹ظٹظ† ظ‡ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯:
ظ‚ظ„ ط§ظ† طµظ„ط§طھظ‰ ظˆ ظ†ط³ظƒظ‰ ظˆ ظ…ط­ظٹط§ظ‰ ظˆ ظ…ظ…ط§طھظ‰ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† (470)
381 - ط¯ط±ط³ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط¯ط±ط³ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ…ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط³ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظ¾ط± ظ†ظ…ط§ط² ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظٹظ… طŒ ط§ظ…ط§ ع¯ظˆظٹط§ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ظ‡ط³طھظٹظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒظ†ظٹظ… .
382 - ط¹ط¨ط±طھ ط§ط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¯ط±ط³ طŒ ظٹظƒ طµط­ظ†ظ‡ ط¹ط¨ط±طھ ط§ط³طھ .  
ط¹ط¨ط±طھ ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ط±ظˆط­ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ†ط²ظˆظ‰ ط¨ط´ظˆظ†ط¯.
383 - ط¯ط±ط³ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹظ†  
ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط±ط³ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط¯ظٹظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯.
384 - ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§  
ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ط¨ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ظ„ع¯ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¯ط±ط³ ط§ط³طھ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯طŒ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظٹظƒ ظ†طµظپ ط±ظˆط² - ظٹط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ظٹط´طھط± - ط·ظˆظ„ ظ†ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ‡ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ - ط­ط§ظ„ط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظٹط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظƒظ…طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± - ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ط³طھ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ - ط­ظ‚ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط¹ط¸ظ…ظٹظ… طھط± ط§ط³طھ - ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ‚ ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط´ط± طھط§ط،ط«ظٹط± ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ظپظˆط° ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ظˆط­ ط§ظٹظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط¬ط³ظ… ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ط­ط¬ظ…ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط›ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¬ط§ ظٹظƒ ط¨ع†ظ‡ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ - ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¬ط§ظ‡ط§ ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظ‡ط§ ط¨ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ - ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ظ†ظٹط³طھ ط›ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظ…ط¹ظ†ط§ ظˆ ط±ظˆط­ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ .
ط±ظˆط­ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§طŒ ط¨ط§ ظٹظƒ ظ„ط´ظƒط± ط±ظˆط¨ط±ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ طµط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ظˆط¯ط´ طŒ ط·ط±ظپ ظ†ط¨ظˆط¯ط›ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§طھ ط±ظˆط¨ط±ظˆ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¬ظ‡ط§ظ† ظƒط¬ ط±ظˆظ‰ ظˆ ط¸ظ„ظ…طھ ظˆ ط¸ظ„ظ… ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط§ط´طھ ط›ظ¾ظˆظ„ طŒ ط²ط± ظˆ ط²ظˆط±طŒ ط´ط¹ط±طŒ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظ…ط­ط¯ط« ظˆ ط¢ط®ظˆظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆط­ط´طھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¨ظˆط¯ طھظ† ط¢ط¯ظ… ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ - ط­طھظ‰ ط¢ط¯ظ… ظپظˆظ‚ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ - ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¹ط¸ظ…طھ ظ¾ظˆط´ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¸ظ„ظ…طھ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ظٹط¯ ظ‚ط¯ظ… ظˆ ط¯ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظ„ط±ط²ظٹط¯ط›ط§ط­ط³ط§ط³ ط¶ط¹ظپ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹظƒ طھظ†ظ‡ ظˆط³ط· ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ…ط¯. ط¹ط¸ظ…طھ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ .
ظƒط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„طµظ„ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ط§ ظƒط§ط± ط¬ط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط«طھ طŒ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط´ط¨ظٹظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§طŒ ظٹظƒ طھظ†ظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظٹظƒ طھظ†ظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ‡ظ… ظ†طھط±ط³ظٹط¯ط›ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط­ط±ظƒطھ ظ†ط¨ظˆظ‰ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ظ…طھط­ط¯ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¬ظ‡طھ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ„ط°ط§ ط§ظٹظ† ط¬ط§ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظ…ط¹ظ†ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھ ظƒط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ†ظ…ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¯ط³طھ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¨ط±ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ…ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯طŒ ط´ظˆط®ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظپط±ط¶ ظƒظ†ظٹط¯ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ طھظƒ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظˆ ظٹط§ ط¨ط§ ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ط›ط¢ظٹط§ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط§ط² ط¹ط¸ظ…طھ ظƒط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯طں ظ†ظ‡ طŒ ط¹ظٹظ†ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظپط±طŒ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ط² ط¹ط¸ظ…طھ ظƒط§ط± ظƒظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯طں
385 - ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط¹ظ„ظ… ط¨ط´ط±ظٹطھ  
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط³ ط؛ظٹط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط±ط³ طھط­ظ…ظ„ ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط±ط³ طھط­ظ…ظ„ ط´ط¯ط§ظٹط¯ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط¯ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ„طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط³ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ط·ظˆط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¬ظˆط§ط¨ط´ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ظˆط­ طھط§ط²ظ‡ ط¯ظ…ظٹط¯طŒ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط؛ظٹط±طھ ظ‡ط§ ط±ط§ طھط­ط±ظٹظƒ ظƒط±ط¯طŒ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط§ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ط­ط³ â€چ ط§ط³طھط؛ظ†ط§ط، ط¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¯ط±ط³ طµط¨ط± ظˆ طھط­ظ…ظ„ ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط´ط¯ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط¯طŒ طھط±ط³ ط±ط§ ط±ظٹط®طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¹ط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط¬ط§ط¹ ظˆ ط¯ظ„ط§ظˆط± ط´ط¯ظ†ط¯.(471)
386 - ط¯ط±ط³ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ط²طھ  
ظ…ظ‰ ط¢ظٹظٹظ… ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط­ظٹط§طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظƒط±ظ…طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط­ظˆط± ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ…ط­ظˆط± طھط±ط¨ظٹطھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯. ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط¨ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:ظ„ط§ ط§ط¹ط·ظٹظƒظ… ط¨ظٹط¯ظ‰ ط§ط¹ط·ط§ط، ط§ظ„ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ظ„ط§ ط§ظپط± ظپط±ط§ط± ط§ظ„ط¹ط¨ظٹط¯ط› ظ…ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظƒ ط¢ط¯ظ… ظ¾ط³طھ طŒ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظƒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§طµط­ط§ط¨ط´ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ طھظ…ط§ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظˆ ط§ظ‚ط§ط±ط¨ط´ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط´ظٹط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ع†ط´ظ…ط´ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ‚ظ„ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ع†ط´ظ…ط´ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط§ ع†ظ†ط¯ ط³ط§ط¹طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ†ط¯ ط¯ط± ط®ظٹط§ظ… ط­ط±ظ…ط´ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ ظ‡ظ… ط§ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ط¯ ط´ط¹ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط´ط¹ط§ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط³ظٹط§ط¯طھ ظˆ ط¢ظ‚ط§ظٹظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط±ط¦ظٹط³ ط¨ط§ط´ظ… ظˆ طھظˆ ظ…ط±ط¦ظˆط³ (ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ) ظ…ظ† ط¢ظ‚ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ظٹظٹظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ طµظپطھ ظ¾ط³طھ طھظ† ط¨ط¯ظ‡ظ… :

ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط®ظٹط± ظ…ظ† ط±ظƒظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ط±
ظˆ ط§ظ„ط¹ط§ط± ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط®ظˆظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط± (472)
387 - ط¯ط±ط³ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط­ط³ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰  
ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† طھط§ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯. ظ…ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط±ط«ط§ط، ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ†ظٹط³طھظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط§ظٹظ† ط±ط«ط§ط، ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ط­ط³ â€چ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط§ طھط­ط±ظٹظƒ ظˆ ط§ط­ظٹط§ط، ط¨ظƒظ†ط¯.
388 - ط¯ط±ط³ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±  
(473)
ط§ظٹظ† ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ط¨ط± ظƒظ‡ ط§ظ„ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط´ط§ظٹط¹ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ طھظˆطµظٹظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¨ط±ظƒط§طھ ط¹ط²ط§ ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ط§ط´ط®ط§طµ ط¹ط§ظ‚ظ„ ظˆ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…طھط¯ظٹظ† ع¯ظپطھظ†ط¯: ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط² ظٹظƒ ط§طµظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹظ… طں ع†ط±ط§ ط¶ظ…ظ†ط§ ط§طµظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط¬ط±ط§ ظ†ظƒظ†ظٹظ… طں ظˆ ط¢ظ† طŒ ط§طµظ„ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ . ظ„ظ‡ط°ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط¯ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ط´ط¯: ظٹظƒ ظƒط±ط³ظ‰ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ط² ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ط§ظ„ظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط·ط±ط² طµط­ظٹط­ظ‰ ط§ط¬ط±ط§ ط´ظˆط¯ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¢ط«ط§ط± ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط±ط³ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط´ظˆط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ‚ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ â€چ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط®ظˆط¨ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط³ظ†طھ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط®ظˆط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒط±ط³ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¶ظ…ظ†ط§ ظƒط±ط³ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط§طµظˆظ„ ط¯ظٹظ† ظˆ ظپط±ظˆط¹ ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط®ظˆط¨ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط³ظ†طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(474)
ظپطµظ„ ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… : ظپط¶ط§ظٹظ„ ظˆ ط®طµط§ظٹطµ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
389 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،  
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظپط§طµظ„ظ‡ ظٹظƒ ظٹط§ ط¯ظˆ ظ…ظٹظ„ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظپط§ظ† ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ طŒ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ† ط¬ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§طŒ ط¯ظˆظٹط³طھ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ…ط­ظ„ ظ…ط±ظƒط¨ ظˆ ظ…ط­ظ„ ظپط±ظˆط¯ط´ط§ظ† طŒ ظˆ ظ…ط­ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¹ط´ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ طھظˆط§ظ† ط³ط¨ظ‚طھ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط´ط§ظ† ط¢ظٹظ†ط¯طŒ طھظˆط§ظ† ط§ظ„ط­ط§ظ‚ ط¨ط¯ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .(475)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation