بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ±غ¹ -


710 - ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط«ظ„ ع†ظ†ع¯ظٹط² ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط±عکظٹظ… ظ…ظ†ط­ط· ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طھط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط±عکظٹظ… ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ظˆ ط¨ظ†ظٹط§ظ†ع¯ط°ط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ع¯ظٹط² ط¨ط§ ط§ظٹط±ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ط³ط§ط³ ظ…ظƒطھط¨ ظˆط­ظ‰ ط±ط§ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط±عکظٹظ… ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.(782)
711 - ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±طŒ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط³ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨  
ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· (ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط±ط¯ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® طŒ طھط§ ط¢ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظˆط¯ ع¯ط²ظٹط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ„ط§ ظٹظˆظ… ظƒظٹظˆظ…ظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡(783)
ظ‡ظٹع† ط±ظˆط²ظ‰ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ظ…ط«ظ„ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ طŒ طھط§ط¬ ظƒط±ط§ظ…طھظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط±ط¯ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ طŒ ط¯ط±ظ‡ ط§ظ„طھط§ط¬ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط±ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط² طµط¯ط± طھط§ ط°ظٹظ„ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظƒط±ط¯.(784)
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ… : طھط§ط،ط«ظٹط± ط®ظˆظ† ط¯ط± ط§ط´ط§ط¹ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
712 - ط¯ط§ط¯ظ† ط®ظˆظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹظ†  
ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظƒظ„ظٹظپ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ†ط´ â€چ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط±ط§ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ط¨ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯. ط®ظˆظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ظ¾ط³ط±ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… .(785)
713 - ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط®ظˆظ†ظٹظ† 
ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨طµط±ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯طں ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ظˆ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظ†ط¨ظˆط¯ط›ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط­ط¨ظٹط¨ ظ…ط¨ظ† ظ…ط¸ظ‡ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯طں ع†ط±ط§ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ„ط²ط§ظ… ظ†ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط®طµظˆطµط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ط¯ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¬ط±ظ… ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¹ط¯ط§ظ„طھط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ¾ط§ظƒ ظ†ط´ظˆط¯.(786)
714 - ط±ظ†ع¯ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ طµط­ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط­ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط®ط¯ظ…طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ط² ط§ط³ط¨ ط¨ظٹط§ ظ¾ط§ظٹظٹظ† !
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ†ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ† ط®ظˆظ†ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط±ظٹط²ظ… . ط®ظˆظ†طھ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط¨ط±ظٹط² ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ‰ طŒ ظ…ظ† ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طں ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط®ظˆظ†ظٹظ† ط´ط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظ†ع¯ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¹ظ…ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯
طھط§ ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ظ…ط§ظٹط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط´ط¨ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ظ‚ط¶ظٹظ‡ طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(787)
715 - ظ¾ظٹط§ظ… ط®ظˆظ†ظٹظ†  
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ†ظƒطھظ‡ ط§ظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ طھظƒظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط›طھط¹ط¨ظٹط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ط›ط±ظ†ع¯ ط®ظˆظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط«ط§ط¨طھ طھط±ظٹظ† ط±ظ†ع¯ ظ‡ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¢ظ† ط±ظ†ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط­ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط±ظ†ع¯ ظ‚ط±ظ…ط² ط§ط³طھ طŒ ط±ظ†ع¯ ط®ظˆظ† ط§ط³طھ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط¹ظ…ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط±ظ†ع¯ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ط²ط§ظٹظ„ ظ†ط´ط¯ظ†ظ‰ ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆظٹط´ ظ†ظˆط´طھ .(788)
716 - طھط¹ظ…ط¯ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆظ†ظٹظ† ط³ط§ط²ظ‰ طµط­ظ†ظ‡  
ع¯ظˆظٹظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¯ط± ط®ظˆظ†ظٹظ† ط³ط§ط®طھظ† ظˆ ط±ظ†ع¯ ظ‚ط±ظ…ط²ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ طھط¹ظ…ط¯ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ - ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹطھظ‰ - ع†ظˆظ† ط±ظ†ع¯ ظ‚ط±ظ…ط² ط«ط§ط¨طھ طھط±ظٹظ† ظˆ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† طھط±ظٹظ† ط±ظ†ع¯ ظ‡ط§ ط§ط³طھ .
ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط±ظ†ع¯ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(789)
717 - ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط¨ظٹظ† ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ !  
(ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ) ط¨ط±ع¯ط´طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ… ط­ط±ظ… طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ظپظ„ ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط·ظپظ„ ط¯ط± ط¨ط؛ظ„ ط¹ظ…ظ‡ ط§ط´ ط²ظٹظ†ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ â€چ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ† ط·ظپظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط؛ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط§ظ‡ط± ط¬ط§ظ† ! ع†ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظ„ظˆط§طŒ ط¯ط± ظپط¶ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط§ظ…ظ†ظٹطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط·ط±ظپ طھظٹط± ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط·ظپظ„ ط§طµط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط±ظ†ع¯ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں طھط§ ط§ظٹظ† ط·ظپظ„ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ…ط´طھ ط®ظˆظ† ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط¨ظٹظ† ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ !(790)
718 - ظ¾ط§ط´ظٹط¯ظ† ط®ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط·ظپظ„ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ط²ظٹظ†ط¨ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ¾ط³ ط­ط±ظ…ظ„ظ‡ ظٹط§ ط¹ظ‚ط¨ظ‡ طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظˆظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ط·ظپظ„ ط¬ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھ : ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظƒظپ ط¯ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ع†ظˆظ† ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط¯ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ…ظ† ط¢ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .(791)
719 - طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ 
طھط§ظƒطھظٹظƒ (ط¯ظٹع¯ط±)طŒ ط§ظٹط¬ط§ط¯ طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ظ‡طھط± ظ¾ظٹط§ظ… ط®ظˆط¯ ظˆ ط±ظ†ع¯ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ¾ط§ط´ظٹط¯ظ† ط®ظˆظ† ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­طھط³ط¨ظ‡ ط›ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… .
ط³ط± ظˆ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ظ…ط®ط¶ط¨ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ‚طµظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ط¨ط§ ظ‚ط§ط³ظ… طŒ ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط±. ط¹ط¬ط¨ط§ ع†ظ‚ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط´ظƒظ„ ظ…طµظ†ظˆط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ .(792)
720 - ظˆط¶ظˆظ‰ ط®ظˆظ† ط¨ط§ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ طŒ ظˆط¶ظˆظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط³ط§ط®طھ طŒ ظƒظپ ط¯ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒط´ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط±ظ†ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯ط›ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‰ طھظٹظ…ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ طŒ ط¬ط§ظ† ظ¾ط§ظƒط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط§ط² ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ظˆط³طھ طŒ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .(793)
721 - ط´ظƒظˆظ‡ ط®ظˆظ†ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… 
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹط´ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ط´ط±ظٹظپ ط­ط¶ط±طھ ط¬ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ط­ط¶ط±طھ طھظٹط± ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط²ظٹط± ع¯ظ„ظˆ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط² ط®ظˆظ† ظ¾ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ع¯ط§ط±! ظ…ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ط´ظƒظˆظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(794)
722 - ط±ظ…ط² ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ 
ط¯ط± ظ„ط­ط¸ط§طھ ط¢ط®ط± ظƒظ‡ ط¶ط±ط¨ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ط§ظ†ظˆظ‡ط§ظٹط´ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ط§ط³طھ طŒ ط¶ط±ط¨طھظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظ„ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§طµط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¨ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھط´ ظ…ط§ظ„ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظˆظ… . ط§ظٹظ†ظ‡ط§ طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ طµط­ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ طŒ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ظˆ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
723 - ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… !  
(795)
(ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط­ظٹط§طھ ) ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط³ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ†ظٹط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظˆ ط¨ط¯. ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ظ†ط§ظ† طھظٹط±ظ‰ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ†ط´ط³طھ .
ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط´ط³طھ ظˆ طھظٹط± ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط®ظˆظ† ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط§ط² ط®ظˆظ†ط´ ظ¾ط± ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط³ط± طµظˆط±طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط±ظ†ع¯ظٹظ† ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ†ظ… ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… ظˆ ط­ظ‚ظ… ط¨ظ‡ طھط§ط±ط§ط¬ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(796)
724 - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط± ط±ظˆط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ  
ظ‡ظ…ظٹط²ظ‡ ط§ط¨ظ† ط­ط¬ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط± ط±ظˆط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ† ط®ظˆظ† ط¨ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط¸ط±ظپ ظ‡ط§ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظˆط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ طھط§ط±ظٹظƒ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆط· ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط³ظ†ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¢ظ† ط®ظˆظ† طھط§ط²ظ‡ ط¬ظˆط´ظٹط¯ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ : ط¯ظ†ظٹط§ طھط§ ط³ظ‡ ط±ظˆط² طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط¨ظˆط¯ طھط§ ط³ظ‡ ط±ظˆط² طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط®ظ‰ ع¯ط±ط§ظٹظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھط§ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط¯ط§ظˆظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط´ط¯.
725 - ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ )  
ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²طŒ ط­طھظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆط­ط´ظ‰ طµط­ط±ط§ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ط¨ط± طھظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط±ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ظپطھط§ط¨ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯.
726 - ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط´ط¨ ط´ظ‡ط§ط¯طھ  
ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط´ط¨ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظٹظ… ط›ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ظٹط¯طŒ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط³ط±ط® ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ طھط§ط²ظ‡ ط¨ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ط´ط¨ ظ†ط¯ط§ ط³ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ط§طھط±ط¬ظˆط§ ط§ظ…ظ‡ ظ‚طھظ„طھ ط­ط³ظٹظ†ط§
727 - ط®ظˆظ† ط²ظٹط± ط³ظ†ع¯  
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ط² ط²ظ‡ط±ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ ع†ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯طں
ط²ظ‡ط±ظ‰ ع¯ظپطھ : ظپظ„ط§ظ† ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¯ط± طµط¨ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ط³ظ†ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¢ظ† ط®ظˆظ† طھط§ط²ظ‡ ط¨ظˆط¯.
728 - ظ†ظ‚ط´ ط¢ظٹظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط³ظٹط¯ ط¬ط²ط§ط¦ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط²ظ‡ط±ط§ظ„ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :
ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط´ظˆط´طھط±طŒ ط³ظ†ع¯ ظƒظˆع†ظƒ ط²ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ظپط§ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ظ†ع¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯:
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ…ط§ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ ) ظƒطھط¨ ط¨ط¯ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط±ط¶ ط­طµط¨ط§ظ‡ ظˆ ط³ظٹط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¸ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ‰ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظٹظ†ظ‚ظ„ط¨ظˆظ† ط›
ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طŒ ظ†ظٹط³طھ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظˆط³طھ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ‚ط´ â€چ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ :ظˆ ط³ظٹط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¸ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ‰ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظٹظ†ظ‚ظ„ط¨ظˆظ† .
729 - ظ†ط«ط§ط± ط®ظˆظ†  
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط­ط§ظƒظ… ط¸ط§ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط¬ط§ط¦ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظˆ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ظ†ط§ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط®ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط± ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ظƒظٹط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط®ط·ط± ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ظ†ط«ط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯.(797)
730 - ظ…ع¯ط± ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط±ظ†ع¯ظٹظ† طھط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط³طھ طں  
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط­ط§ظƒظ… ط¸ط§ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط¬ط§ط¦ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھطµط±ظٹط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ظƒظ… ط¬ط§ط¦ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¸ظ„ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ط´ ط¨ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ†ظپط±... ظ…ع¯ط± ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط±ظ†ع¯ظٹظ† طھط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط³طھ طں ظ…ط§ ع†ط±ط§ ط¨طھط±ط³ظٹظ… ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طں ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¯ظپط¹ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ط¦ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ… .
ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡طھط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ط¯طھط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ظƒظ† ع†ظˆظ† ط¨ط§ ظ…ظ„طھ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ…طھط¹ط¯ظ‰ ظˆ ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ظ…ظ„طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ„ط§ط²ظ… ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ط¦ط± ط±ط§ ط³ط±ط§ط؛ط´ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆظ„ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯.(798)
731 - ط´ظƒط³طھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ†  
ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط­ظ‚ ظ‡ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ط§ظ† ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ„ظƒظ† ظ…ظƒطھط¨ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ط§ظ†ط¯. ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط¹ط´ظٹط±ظ‡ ط§ط´ ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ط´ط¯ظ†ط¯ ظ„ظƒظ† ظ…ظƒطھط¨ ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ط²ط¯ظ†ط¯.
ط´ظƒط³طھ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ظ†ط¨ظˆط¯ ظ¾ظٹط´ط±ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ طھط§ ط§ط¨ط¯ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯طŒ ظ‚طھظ„ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط´ â€چ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ظˆط§ط²ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظ†ط«ط§ط± ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¢ظ† ط±عکظٹظ… ط±ط§طŒ ط±عکظٹظ… ظپط³ط§ط¯ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‚طھظˆظ„ ط´ط¯.(799)
732 - ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆظ†ظٹظ†  
ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ ط§ط«ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ… ظˆ ط­ط±ظپ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯. ط¯ط± ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط±ط³ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط§ع¯ط³ط³طھظ†ظ‰ ط¨ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒ ط¸ط±ظپ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ†ظ‡ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ) ظˆ ط¯ط³طھط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط±ع¯ط² ط´ظƒط³طھظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆظ† ط´ظƒط³طھظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .(800)
733 - طھط§ط±ظٹط® ط®ظˆظ†ط¨ط§ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع¯ظˆظٹظ‰ ط±ظ†ع¯ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط±ظ†ع¯ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ ط®ظˆظ† .
ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظ†ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط±ظ†ع¯ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط«ط§ط¨طھ طھط± ط§ط³طھ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظ†ع¯ ط§ط³طھ . طھط§ط±ظٹط® ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯.(801)
734 - ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط®ظˆظ†ط¨ط§ط± 
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ط¶طھ ط¹ط¸ظٹظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ط±ظ¾ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ظ…ط­ظƒظˆظ… ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط±ظˆ ط±ظٹط®طھ .(802)
735 - ط®ظˆظ† طŒط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ  
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ط´ظƒط³طھ ظ†ط®ظˆط±ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆ ط´ظƒط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ط¢ط®ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆظ† طŒ ط¢ظ† ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¹ظ‚ط¨ ط²ط¯ ظƒظ‡ طھط§ ط§ظ„ط§ظ† ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ط§ط² ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط³طھ ظˆ ط´ظƒط³طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§طھط¨ط§ط¹ ط§ظˆط³طھ .(803)
736 - ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ظƒط§ط® ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ†  
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط§ط® ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯طŒ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ…ط§ ظƒط§ط® ط³ظ„ط·ظ†طھ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظپط±ظˆط±ظٹط®طھ .
737 - ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ط§ط­ظٹط§ ع¯ط± 
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط¹ط´ظٹط±ظ‡ ط§ط´ ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ظ…ظƒطھط¨ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
738 - ظ…ط§ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰  
ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ط¨ط±ط§ ظ…ط°ظ‡ط¨ طھط´ظٹط¹ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…طھظ† ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ .
739 - ط¬ظˆط´ظٹط¯ظ† ط®ظˆظ† ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ 
ط§ظٹظ† ط®ظˆظ† ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
740 - ط¨ط±ظƒطھ ط®ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط´ع¯ظپطھط§ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ظˆظ…ط´ طŒ ط¨ظ‡ ط³طھط§ظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ط§ظ† ط®ظˆظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ طŒ ظ…ظˆط¬ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ طھط§ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط³طھظ… ط§ظ…ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ظ†ظپظˆط° ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆ ط¨ط§ ط³ط± ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¶ط¬ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¶ظ…ظ† ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ع¯ظپطھ :
ط¨ط±ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط±ظ¾ط§ ط³ط§ط² ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط± ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ط¶ط¬ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظƒظ† ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظˆ ط´طھط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯.(804)
ط¢ط±ظ‰ ! ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط§ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظƒظ†ظٹط¯ ع†ط±ط§ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط§ظˆ ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ظٹط¯...طں!
ط¢ظٹط§ ط¨ط± ط³ظٹط¯ ظˆ ط³ط§ظ„ط§ط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط¶ط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ظٹط¯...طں(805)
741 - ظپظ„ط³ظپظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ط± ظ…ط¹ظ†ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :ظˆ ط¨ط°ظ„ ظ…ظ‡ط¬طھظ‡ ظپظٹظƒ ظ„ظٹط³طھظ†ظپط° ط¹ط¨ط§ط¯ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظ‡ط§ظ„ظ‡.(806)
ظپظ„ط³ظپظ‡ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ع¯ظ†ط¬ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ طھظˆطŒ ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆطŒ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط«ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯. ظˆ ط­ظٹط±ظ‡(807) ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ظ‡ ط›ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط­ظٹط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯. ط¨ظٹظ†ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ع†ظ‚ط¯ط± ظ¾ط± ظ…ط؛ط² ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ظ…طھط±ظپظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ .
742 - ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط®ظˆظ†ظٹظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط®ظˆط¯ ظ…ط²ظٹظ† ظƒط±ط¯... ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ظ†ع¯ ظ‚ط±ظ…ط² (ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ) ط«ط§ط¨طھ طھط±ظٹظ† ط±ظ†ع¯ ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆظ† طŒ ظ…ظ‚ط¯ط³ طھط±ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط®ظˆظ†ظٹظ† ظ…ظˆط«ط±طھط±ظٹظ† ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظ‡ط§ ط§ط³طھ .(808)
743 - ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ط®ظˆظ†ظٹظ† 
ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط­ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ† ط¯ط± ط§ط«ط± ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ظ‚ظ„ظ… ظˆ ظƒط§ط؛ط° ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ظˆطµظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ طŒ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط±ظˆظ‰ ظٹظƒ طµظپط­ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯.
ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ طŒ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط¸ط±ظپظ‰ ط§ط² ط®ظˆظ† ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ط² ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط´طھع¯ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹظ…ط§ظ† .
ط¬ط±ظٹط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¶ظٹط¹ ظˆ ظ¾ط§ط´ظٹط¯ظ† ط®ظˆظ† ع¯ظ„ظˆظ‰ ط·ظپظ„ ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط± ط®ظˆط¯طŒ ظٹظƒ طµط­ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯.
ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظٹظƒ ط¬ط±ظٹط§ظ† (ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط³ظ†ع¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§طµط§ط¨طھ ظƒط±ط¯) ط¯ط³طھ ظ¾ط± ط®ظˆظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§) ط¨ظ‡ طµظˆط±طھط´ â€چ ظ…ط§ظ„ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ع¯ط°ط§ ط­طھظ‰ ط§ظ„ظ‚ظ‰ ط¬ط¯ظ‰ طŒ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¬ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ظ… .(809)
744 - ظ†ع¯ط§ط±ط´ ط®ظˆظ†ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… 
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯طŒ ظ‚ظ„ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظƒط§ط؛ط°ظ‡ط§ طھظˆطµظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‚ظ„ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط®ط·ظˆط· ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¨ط¯ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† طŒ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظٹط´ط§ظ† طŒ ط¨ط± ظپط±ظ‚ ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ط´ط§ظ† ظˆ ظ‚طھظ„ ظپظ‰ ظ…ط­ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط´ط¯ظ‡ ط¹ط¯ظ„ظ‡ .(810) ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† طŒ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط§ظ† طŒ ط¨ط± ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط§ظ† طŒ ط¨ط± ط±ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط´ط´ظ… : ط¨ط±ط±ط³ظ‰ طھط­ط±ظٹظپط§طھ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
745 - ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ„ط؛ظˆظ‰ طھط­ط±ظٹظپ  
طھط­ط±ظٹظپ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ طں طھط­ط±ظٹظپ ط¯ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ط­ط±ظپ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظƒط±ط¯ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ظˆ ظˆط¶ط¹ ط§طµظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± طھط­ط±ظٹظپ ظ†ظˆط¹ظ‰ طھط؛ظٹظٹط± ظˆ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ طھط­ط±ظٹظپ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھط؛ظٹظٹط± ظˆ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظ†ظٹط³طھ . ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط´ط¹ط± ظˆ ط¹ط¨ط§ط±طھظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ‚طµظˆط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط±ط§ طھط­ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظ…ط«ظ„ط§ ط´ظ…ط§ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ظٹط§ ط­ط±ظپظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط¢ظ† ط´ط®طµ طŒ ط³ط®ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ط´ظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط´ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظ… ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ط­ط±ظپ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ…ظپظٹط¯ ظ…ظ‚طµظˆط± ط´ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط±ط§ ط­ط°ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط³ظ…طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط³ط®ظ† ط´ظ…ط§ ظ…ط³ط® ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ط¨ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¢ط¯ظ… ط­ط±ظپ ظ…ط±ط§ طھط­ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط³ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط±ط³ظ…ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط³ظ†ط¯ ط±ط§ طھط­ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ط«ط§ظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھط­ط±ظٹظپ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ طھظˆط¶ظٹط­ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
746 - ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… طھط­ط±ظٹظپ  
(811)
طھط­ط±ظٹظپ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ط­ط±ظپ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظƒط¬ ظƒط±ط¯ظ† ظٹظƒ ع†ظٹط² ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ظˆ طھط­ط±ظٹظپ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ : ظ„ظپط¸ظ‰ ظˆ ظ‚ط§ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹظƒط±ظ‰ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ظ‰ ط›ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ طµظ†ط¹طھ ظ…ط؛ط§ظ„ط·ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ : ظ„ظپط¸ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ .
طھط­ط±ظٹظپ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ†ظˆط¹ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ : ظ„ظپط¸ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¹ط§ظ…ظ„ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط­ط±ظپ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ : ظٹط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ط³طھ ظٹط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† . ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ظٹط§ ظ…ظ†ط´ط§ط،ط´ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ ط¹ط¯ط§ظˆطھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† . ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط­ط±ظپ ظپظٹظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ط± ع†ظ†ط¯ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ : ظٹط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط§ظ…ط± ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظƒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®طµظˆطµظ‰ طŒ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط§ط«ط± ط¨ط§ط§ط±ط²ط´ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط³ظ†ط¯ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¬ط¹ظ„ ظƒطھط§ط¨ط³ظˆط²ظ‰ ط§ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط³ظ†ط¯ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ .(812)
747 - طھط­ط±ظٹظپ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰  
طھط­ط±ظٹظپ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظƒط±ط¯ظ† ط±ظˆط­ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظٹظƒ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظٹط§ ظٹظƒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ
ظˆ. ع†ظˆظ† ط¨ط­ط« ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ طھط­ط±ظٹظپ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظٹظƒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ„ ظˆ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ط¯ظپ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط±ط§ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط± ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ‡ط³طھ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ظ…ط«ظ„ط§ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ† ط´ط®طµظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯طŒ ظٹط§ ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظٹط§ ظ…ط¬ظ„ط³ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ طھظˆ ع†ظٹط³طھ طں (ظٹط§ ط§ط² ط¯ط¹ظˆطھ طھظˆ ع†ظٹط³طھ طں) ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط«ظ„ط§ ط¯ط®طھط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± طھظˆ ط¨ط¯ظ‡ط¯ط›ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط±ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯.(813)
748 - ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط®ط±ط§ظپط§طھ  
ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ظˆط®ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¹ط¸ظ…طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ط±ط§ظپط§طھ ط¢ظ…ظٹط®طھ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± طھط§ط«ظٹط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط´طھ . ط§ظ…ط±ظˆط²طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
ظ…ط¯ط§ط­ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ظ…ط±ط§ط«ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† طŒ ع†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط´ظ…ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† طŒ ع†ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ط´ط±ط§ظپ ظˆ ظ†ط¸ط§ط±طھظ‰ طŒ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طں ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط›ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظٹط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ طھظˆظ‚ط¹ ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯.(814)
749 - ط­ظپط¸ ط­ط¯ظˆط¯  
ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ طŒ ظ†طµط§ظٹط­ ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ط¹ط¸ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طھط¯ظٹظ†ظٹظ† ط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±ظٹظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹طµط± ظ…ط§ ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط°ظ‡ط¨ ط´ظٹط¹ظ‡ ط´ط§ظٹط¹ طھط± ط§ط² ظ…ط±ط§ط³ظ… طھط¹ط²ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ظ…طµط§ظٹط¨ ط³ظٹط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظƒط«ط± ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط³ظ†ظ† ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ ظ…ظ‡ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¬ط² طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ‰ ط´ط¹ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط¯ط± طھط±ظ‚ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظ…ط¶ط¨ظˆط· ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ط´ط±ط¹ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ â€چ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط·ط¹ظ† ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظ…ط°ط§ظ‡ط¨ ط®ط§ط±ط¬ظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ط·طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¨ط§ ظ…ط°ط§ظ‡ط¨ ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ط¨طھظ„ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظƒط«ط± طھظˆط§ط±ظٹط® ظ…ظ„ظ„ ظ…ط°ظƒظˆط± ظˆ ظ…ط¶ط¨ظˆط· ط§ط³طھ طŒ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طھط¹ط²ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ظ…ط¨طھط¯ط¹ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ظٹط§طھ ط´ط±ظٹط¹طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ط² طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظˆط§ط®طھظ† ط³ط§ط²ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط·ط±ط¨ ط¢ظ…ظٹط² ظˆ ط¨ط³ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ„ط¹ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھع¯ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ…ط¹ طھط¹ط²ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
750 - ط°ظƒط± ط¯ط±ط³طھ ظ…طµط§ظٹط¨ 
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظٹط·ظ„ط¨ظˆظ† ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط±ظƒط§طھ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظ‰ ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط§ ط¹ط¯ط§ظˆط§طھ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظپط¹ط´ â€چ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظپط³ط§ط¯ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط¶ط±ظˆط±طھ ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظپظˆط§ظٹط¯ ط¯ظ†ظٹظˆظٹظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ط§ظ† طھظˆط¬ظ‡ظ‰ طھظ…ط§ظ… ظˆ ظ‡ط¬ظˆظ…ظ‰ ط¹ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط°ظƒط± ظ…طµط§ظٹط¨ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ…ط¹طھط¨ط±ظ‡ ظ…ط¹ط§ط´ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظ‡طھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ…طھط± ظ…ظ„ط­ظˆط¸ ط´ظˆط¯ طھط§ ط±ظپطھظ‡ ط±ظپطھظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ…ط¹ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¯ط±ظˆط؛ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط± ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظƒط± ظ…ظٹط³ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط°ط§ظƒط±ظٹظ† ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¨ط§ظƒ ط§ط² ط§ط®طھط±ط§ط¹ ظˆ ظ‚ط§ظٹط¹ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ظˆط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط³ط§ ط´ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط®طھط±ط§ط¹ ط³ط®ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ† ط§ط¨ظƒظ‰ ظپظ„ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ط›ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط±ظپ ط¯ط±ظˆط؛ ط´ظٹظˆط¹ظ‰ ط¯ط± طھط§ظ„ظٹظپط§طھ ط¬ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط­ط¯ط« ظ…ط·ظ„ط¹ ط§ظ…ظٹظ† ظ…ظ†ط¹ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظƒط§ط°ظٹط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظ…ط·ط¨ظˆط¹ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ط³ظ…ظˆط¹ ط¯ظ‡ط¯ ظٹط§ طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ظ‚ط§ط¹ط¯ظ‡ طھط³ط§ظ…ط­ ط¯ط± ط§ط¯ظ„ظ‡ ط³ظ†ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ط¢ظˆظٹط² ظ†ظ‚ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¶ط¹ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظˆ طھظˆط¨ظٹط® ظ…ظ„ظ„ ط®ط§ط±ط¬ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط¬ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ط¶ط¨ظˆط· ظˆ ظ†ط²ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط¹ظٹظ† ظˆ ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط¬ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ط¶ط¨ظˆظٹظ‡ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط¹ظٹظ† ظˆ ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظ†ظٹط³طھ . ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ط±ظˆط³ظ‰ ظ‚ط§ط³ظ… ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط±ظˆط¶ظ‡ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، طھط§ظ„ظٹظپ ظپط§ط¶ظ„ ظƒط§ط´ظپظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط´ظٹط® ط·ط±ظٹط­ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¬ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ظ…ط¹طھظ…ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ†طھط®ط¨ طŒ ظ…ط³ط§ظ…ط­ط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ .
751 - ط¨ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ  
ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظˆط§ظ¾ط±ط³طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظ„ظ‡ظˆطŒ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط³طھظˆط¯ظ‡ طŒ ظ…ط«ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ„ط§طھ ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ„ط¹ط¨ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط؛ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط«ط§ظ„ط« ظˆ ظ…ط«ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ظ„ظٹظ„ظ‰ ظˆ ط³ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ طھط°ظƒط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰
ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ظٹط´ ظˆ طھظ†ط¹ظ… ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ طھط±ظ†ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ط² ط­ط¯ ظپط³ظ‚ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط³ط± ط§ط² ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ظƒظپط± ظˆ ط§ظ„ط­ط§ط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ظ†ط¹ظˆط°ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط®ط¯ظ„ط§ظ† ظˆ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ظ…ظƒظٹط¯ظ‡ ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† .
752 - طھط­ط±ظٹظپط§طھ ظ…ط¶ط± ط¯ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§  
ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ…ط§ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† طھط­ط±ظٹظپ ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ! ظ‡ظ… طھط­ط±ظٹظپ ظ‡ط§ظ‰ ظ„ظپط¸ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظƒظ„ظ‰ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط§طµظ„ ظ‚ط¶ط§ظٹط§طŒ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظ‚ط¶ط§ظٹط§طŒ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظ…طھظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظˆ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط­ظˆط§ط´ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… طھط­ط±ظٹظپ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ . ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طھط§ط³ظپ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ظ‡ظ… ط¯ع†ط§ط± طھط­ط±ظٹظپ ظ‡ط§ظ‰ ظ„ظپط¸ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ع†ط§ط± طھط­ط±ظٹظپ ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ . ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ‚ط§طھ طھط­ط±ظٹظپ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط¨ط§ ط§طµظ„ ظ…ط·ظ„ط¨ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆظ‚طھ ظ‡ط§ طھط­ط±ظٹظپ طŒ ظƒظˆع†ظƒ طھط±ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ‡ظٹع† طŒ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ط³ط® ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ظˆط§عکع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¶ط¯ ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طھط§ط³ظپ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظ… طھط­ط±ظٹظپ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ظ…ط³ط® ظƒط±ط¯ظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‰ ط®ط§طµظٹطھ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط«ط± ظƒط±ط¯ظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ طŒ ظ‡ظ… ع¯ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ظ…طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ…ط±ط¯ظ… طھظ‚طµظٹط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.(815)
753 - ظƒظ…طھط±ظٹظ† طھط­ط±ظٹظپ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ !  
ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ظپظ‚ظٹظ‡ طŒ ط²ط§ظ‡ط¯ ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط§ط¬ ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ„ط¨ط§ط³ظ‰ (ط·ط§ط¨ ط«ط±ط§ظ‡ ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط´ظپط§ط، ط§ظ„طµط¯ظˆط± ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ :
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط¶ظ„ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¯ظٹط§ظ†طھ ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط± ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط¯ط± ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط§ ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ظٹط§ ط²ظٹظ†ط¨ !
ط¢ظ† ظپظ‚ظٹظ‡ ط¨ط§ ظˆط±ط¹ ط­ط§ط¬ ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ ط¯ظ‡ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¨ط´ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆ ط¯ظپط¹ظ‡ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ ظٹط§ ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط§ظ„ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط±طŒ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظپط³ط§ط¯ ط¯ط±ظˆط؛ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯.
754 - ظ†ظ‚ظ„ ط­ط¯ظٹط« طµط­ظٹط­ 
ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط¯ط± ظƒط´ظپ ط§ظ„ظ…ط­ط¬ظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط±ط³ط§ط¦ظ„ ظƒظ„ظٹظ…ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ :ظˆ ظ„ط§ طھط­ط¯ط« ط§ظ„ط§ ط¹ظ† ط«ظ‚ظ‡ ظپطھظƒظˆظ† ظƒط°ط§ط¨ط§ ظˆ ط§ظƒط°ط¨ ط°ظ„ط›ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط§ط² ط§ط´ط®ط§طµ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ط°ظ„طھ ط§ط³طھ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ط°ظ„طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
755 - طھط­ط±ظٹظپ ط²ظ…ط§ظ† ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡  
ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ طھط­ط±ظٹظپ ظˆ ط¬ط¹ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط§طµط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظٹط§ ط§ط² ظ…ظ† ط¬ظˆط§ط¨ ط¨ع¯ظٹط±. ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ع¯ط±ظپطھ طŒ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ظ‚ط§ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¹ط§ط²ظ… ط±ظپطھظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ظˆ ظ‡ظ… ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ظˆظ… ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ظƒظˆظƒط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط­ط¬ط§ط² ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں ط±ظپطھ ظˆ ط¯ظٹط¯ ط¢ظ‚ط§ ط®ظˆط¯ط´ ط±ظˆظ‰ ظٹظƒ ظƒط±ط³ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط±ظˆظ‰ ظƒط±ط³ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† . ط¨ط¹ط¯ ظ…ط­ظ…ظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط­ط±ظٹط±ظ‡ط§طŒ ع†ظ‡ ط¯ظٹط¨ط§ط¬ ظ‡ط§طŒ ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯. ط¨ط¹ط¯ ظ…ط®ط¯ط±ط§طھ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ع†ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط³ظˆط§ط± ط§ظٹظ† ظ…ط­ظ…ظ„ ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ طھط§ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ع¯ط±ظٹط² ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط­طھط±ظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط­ط§ط¬ظ‰ ظ†ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ظ‡ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ طں ط§ظٹظ† طھط§ط±ظٹط® ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:ظپط®ط±ط¬ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط®ط§ط¦ظ‚ط§ ظٹطھط±ظ‚ط¨ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظپط±ط¹ظˆظ† ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط´ط¨ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‚ط§ظ„ ط¹ط³ظ‰ ط±ط¨ظ‰ ط§ظ† ظٹظ‡ط¯ظٹظ†ظ‰ ط³ظˆط§ط، ط§ظ„ط³ط¨ظٹظ„ . ظٹظƒ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ…ع¯ط± ط¹ط¸ظ…طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظƒط±ط³ظ‰ ظ…ط«ظ„ط§ ط²ط±ظٹظ† ط¨ط±ط§ظٹط´ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طں! ظٹط§ ط¹ط¸ظ…طھ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظˆط§ط± ظ…ط­ظ…ظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¯ظٹط¨ط§ط¬ ظˆ ط­ط±ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طں! ط§ط³ط¨ ظ‡ط§ ظˆ ط´طھط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ع†ظ‡ ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظˆظƒط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ع†ظ‡ ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯طں!(816)
756 - ط؛ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§  
ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظˆظ‚ط§ظٹط¹ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ طŒ ظƒظ…طھط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ†ظ‚ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹طھط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط؛ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ظ† ط¯ط± ط³ط§ط¨ظ‚ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ط³ط§ط³ط§ ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط±ط§ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹظ… ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط§طھظپط§ظ‚ط§ ظ‡ظٹع† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ‌ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط±ط¯ط³طھ ظ…ط«ظ„ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ طŒ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ‚ط±ظ† ظ¾ظٹط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط¹طھط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظ…ظˆط±ط®ظٹظ† ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ط±ظˆظ† ط§ظˆظ„ ظˆ ط¯ظˆظ… ظ‚ط¶ط§ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹طھط¨ط± ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ‡ط§ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط§ظ†ط·ط¨ط§ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹظƒ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ط§ظٹظ† طھط§ط±ظٹط® ط¨ظ…ط§ظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظ…طھظ† ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظپط´ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط®ط·ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ . ط¯ط± ط¢ظ† ط¹طµط±ظ‡ط§ ط®ط·ط¨ظ‡ طŒ ط­ظƒظ… ط§ط¹ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹طµط± ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹طµط±طŒ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط³ظ…ظ‰ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طھظ† طھط§ط±ظٹط® ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ظ… ط®ط·ط¨ظ‡ ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ„ط°ط§ ط®ط·ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط± ط®ظ„ط§ظ„ ط¢ظ† ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¯ط± ط´ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§طµظ„ط§ ظ‡ط¯ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ع¯ط°ط´طھ ظˆ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ ظٹظƒ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ ظ†ظ‚ظ„ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط³ظˆط§ظ„ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…طھظ† طھط§ط±ظٹط® ط«ط¨طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(817)
757 - ط±ظٹط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ !  
ط±ظٹط§ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ط´ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ظٹط§ط، ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط§ظٹط² ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط´ط±ط· ط§ط®ظ„ط§طµ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ظپط¶ط§ظٹظ„ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط³ط§ط³ طھظˆط­ظٹط¯ ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ط§ط±ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ‰ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط§طھظ‚ط§ظ† ظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹظ† ظ…ط¨ظٹظ† ظˆ ط­ظپط¸ ط¢ظ† ط§ط² ط¨ط¯ط¹طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ„ط­ط¯ظٹظ† طھط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ‡ظٹع† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¹ط§ظ‚ظ„ظ‰ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ط² ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط±ظٹط§ ظˆ ط´ط±ظƒ ط§طµط؛ط± ط§ط³ طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طں!ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ ط§ط®طھظ„ط§ظ‚ .
758 - طھط­ط±ظٹظپ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ظ„ظٹظ„ 
ط¯ط± ظ…ظ‚ط§طھظ„ ظٹط§ ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹طھط¨ط± ط°ظƒط±ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظƒظˆظپظ‡ ظٹط§ ط´ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ظˆ ط´ط§ظ…ظٹط§ظ† طŒ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ†ط³ط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط± ط¯ط± ط­ظ‚ ظ„ظٹظ„ظ‰ ظˆ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط؛ظٹط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ط³طھ .
759 - طھط§ط«ظٹط± طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط³ظˆط، ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡  
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طھظ…ط§ظ… ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط³طھظ†ط¯. طھط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ طھط§ ط±ظ†ع¯ ط´ظˆط±ط´ ظˆ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط³ظٹط§ظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯. ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…عکط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط³ط±طھ ط¨ط®ط´ ط§ظ†طھط´ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظƒط§ظ… ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط¨ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ط´ط¯ظ‚ ط­ط§ظƒظ… ط­ط¬ط§ط²طŒ ط¶ظ…ظ† ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط±ظ‚ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ : ظ…ظ† ظ…ظٹظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯. ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ظ… ظ…ط«ظ„ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط·ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط§ط² ظˆظ‰ ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ظ‡ظ… ط§ط² ط®ط·ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ع¯ط°ط±ظٹظ… . ظˆ ظ„ظƒظ† ظƒظٹظپ ظ†طµظ†ط¹ ط¨ظ…ظ† ط³ظ„ ط³ظٹظپظ‡ ظٹط±ظٹط¯ ظ‚طھظ„ظ†ط§ ط§ظ„ط§ ط§ظ† ظ†ط¯ظپط¹ظ‡ ط¹ظ† ط§ظ†ظپط³ظ†ط§ .(818)ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظƒط´ط¯ ع†ظ‡ ط¨ظƒظ†ظٹظ… طں ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ظپط¹ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ظƒط´ظٹظ… .
طھظ…ط§ظ… طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط¶ط¯ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…طھظ…ط±ظƒط² ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط­ظ…ظ„ظ‡ طھظ‡ط§ط¬ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ظ„ط¨ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط¨ط±ظ‡ظ… ط²ط¯ظ† ط§طھط­ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظƒط´طھط§ط± ظˆط­ط´ظٹط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¹ظ…ط§ظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ طھط­ظ…ظٹظ„ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ طھظˆط¬ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ظ‚ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯.(819)
760 - ط¢ط«ط§ط± ظ…ط®ط±ط¨ طھط­ط±ظٹظپ 
طھط­ط±ظٹظپ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¨ط¯ط¹طھ طŒ ط¢ظپطھ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ .(820)طھط­ط±ظٹظپ طŒ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ط³ظٹظ…ط§ ط±ط§ ط¹ظˆط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط§طµظٹطھ ط§طµظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ طŒ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ طھط´ظˆظٹظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ طŒ ظ…ط´ظˆظ‚ ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظپظ„ط§ط­ طŒ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. طھط­ط±ظٹظپ طŒ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط®ظ†ط¬ط± ط²ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¶ط±ط¨طھ ط؛ظٹط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¶ط±ط¨طھ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ طھط± ط§ط³طھ . ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† طھط­ط±ظٹظپ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¶ط±ط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط؛ظٹط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ طھط­ط±ظٹظپ طŒ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط®ط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ظ‡ . ظ‚ط·ط¹ط§ ط¶ط±ط¨ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط¶ط±ط¨ط§طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ظƒط§ط±ظ‰ طھط± ظˆ ط¨ط±ط§ظ† طھط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
طھط­ط±ظٹظپ طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ . طھط­ط±ظٹظپ طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظˆط¶ظˆط¹
طھط­ط±ظٹظپ ط³ط¨ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط´ط®طµ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ط¹ظˆط¶ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† ظ…ظ‡ظٹط¨ ط¨ط¯ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ط² ط¨ظ†ط§ع¯ظˆط´ ط¯ط± ط±ظپطھظ‡ طھط¬ط³ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‰ ط¯ط±ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†طھظˆط§ظ† ط¨ط§ظˆط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ ظ…ط­ط±ط§ط¨ طŒ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ طŒ ط­ظƒظ…طھ طŒ ظ‚ط¶ط§ ظˆ ط²ظ‡ط¯ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط®ظˆظپ ط§ط² ط®ط¯ط§ط³طھ .
طھط­ط±ظٹظپ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ط²ط¨ط§ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¶ط¹ظپ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ط²ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط›ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط±طھ ظپظ‚ط· ط¨ط¯ط§ظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ط±ظٹط¶ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ…ط± طھط¨ ظ„ط§ط²ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¹طµط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆ ظƒظ…ط± ط®ظ… ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.(821)
761 - ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط¯ط± ظ‡ط¯ظپ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒط¯ط§ظ… ط¬ط§ظ†ظ‰ ظٹط§ ط¬ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ طŒ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ طھط­ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع†ط±ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط³ظٹط­ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒطŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط®ظٹط§ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ط­طھ ط¨ط§ط´ طŒ ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط± طھط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط´ظˆط¯. ظ„ط°ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ظپظ‚ط· طµظپط­ظ‡ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ†ط¯.(822)
762 - طھطµظˆظٹط±ظ‰ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ط§ط² ط´ظپط§ط¹طھ  
ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ع¯ظ…ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط±ط¶ط§ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھط­طµظٹظ„ ط±ط¶ط§ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظپط±ط¶ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¬ط¯ط§ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ طھط§ظ…ظٹظ† ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ع†ط§ط± ط¶ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط؛ظ„ط· ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط­ط¬ طŒ ط¬ظ‡ط§ط¯طŒ ط²ظƒط§طھ طŒ ط±ط§ط³طھظ‰ طŒ ط¯ط±ط³طھظ‰ طŒ ط®ط¯ظ…طھ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظ‚ طŒ ط¨ط± ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ طھط±ظƒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ : ط¯ط±ظˆط؛ طŒ ط¸ظ„ظ… ط؛ظٹط¨طھ طŒ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط²ظ†ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¬ظˆط§ظ†ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظٹط§ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ طھط¨ط§ظƒظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ط­ط³ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط­ط³ط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¬ط¯ط§ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظٹظ† طھظ‚ط³ظٹظ… ع†ظ†ظٹظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ ط›ط²ظٹط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ طھط­طµظٹظ„ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظ‡ظ„ ط§ط³طھ . ظپظ‚ط· ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط²ط¯ظ† ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ط§طµظ„ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ظپظˆط° ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط­ط³ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط­ط¬ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ظ‡ظ…ظ‡ طھطµظپظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ ظٹظƒ ظپظˆطھ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† طھطµظˆظٹط±ظ‰ ط§ط² ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط´ط±ظƒ ط¯ط± ط±ط¨ظˆط¨ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط§ظپطھط®ط§ط±ط´ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ظ†ظٹط² ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط§ط² ظ†ط³ط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظ„ط§ظ‡ ط³ط®طھ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط² ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ظ†ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ - ط§ظ„ط¹ظٹط§ط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ - ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظٹط§ ط´ط±ظٹط¹طھ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¶ط¹ظٹظپ ط³ط§ط²ط¯: ط¨ط± ط¹ظƒط³ ظˆظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھظ† ط¯ط§ط¯..(823)
763 - ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ط´ظپط§ط¹طھ 
ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯. ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ . ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ظˆط¹ ط¯ظˆظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ظ†ظ‚ط±ظٹط¨ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظپظٹط¹ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظƒطھط¨ ط§ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط´ظپظٹط¹ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظƒطھط¨ط´ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯.(824)
764 - طھط­ط±ظٹظپ ط¯ط± ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ  
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ†ظ‡ ط¹طµط± ط­ط§ط¶ط±طŒ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¯ظˆط²ط® ظˆ ط¬ظ†طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ - ظˆ ط¨ط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ…طµط±ط§ط¹ ظ†ظˆط­ظ‡ ط؛ظ„ط· ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط¬ط¹ظˆظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ‚ط¨ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆ طھط±ظƒ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط¬ط±ط¦طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ظˆ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¹ظˆط§ظ… ط±ط§ ظ…ط؛ط±ظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط±ظ… ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ظˆ ط¹ط§طµظ‰ ظˆ طھط¨ظ‡ ظƒط§ط± طھط§ط±ظٹظƒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ…ط­ط´ط± ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ع†ظ‡ ط¨ط§ظƒ ظˆ ع†ظ‡ ط؛ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ع†ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¨طھط±ط³ط¯ - ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ط§ط¶ط¹ ظˆ ط®ط§ط´ط¹ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط² ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¨ط§ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھط±ط³ ظˆ ظ„ط±ط² ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ† ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹طµط± ط­ط§ط¶ط± ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط·ط¹ط§ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¨ط± ط­ط°ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ طھط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ‚ط¯ط³ â€چ ط­ط¶ط±طھط´ ط§ط³ط§ط¦ظ‡ ط§ط¯ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: طھظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط±ط³ظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ظ…ط§ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط± ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھظ… ! ظ…ط§ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط± ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ†طھط±ط³ط¯ ظˆ ظ…ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط¬ط±ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط²ظˆط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط¨ط±ط¯!
طھظپط§ظˆطھ ط±ط§ظ‡ ط§ط² ظƒط¬ط§ طھط§ ظƒط¬ط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§! ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ظˆ طµط±ط§ط· ظ…ظ‰ طھط±ط³ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¢ظ‚ط§ ع†ط·ظˆط± طµط¨ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§طµط¨ط­طھ ظˆظ„ظ‰ ط±ط¨ ظپظˆظ‚ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ†ط§ط± ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ظٹط·ظ„ط¨ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨ ظ…ط­ط¯ظ‚ ط¨ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط§ ظ…ط±طھظ‡ظ† ط¨ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ„ط§ ط§ط¬ط¯ ظ…ط§ ط§ط­ط¨ ظˆ ظ„ط§ ط§ط¯ظپط¹ ظ…ط§ ط§ظƒط±ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ط¨ظٹط¯ ط¹ظٹط±ظ‰ ظپط§ظ† ط´ط§ط، ط¹ط°ط¨ظ‰ ظˆ ط§ظ† ط´ط§ط، ط¹ظپط§ ط¹ظ†ظ‰ ظپط§ظ‰ ظپظ‚ظٹط± ط§ظپظ‚ط± ظ…ظ†ظ‰(825) .
ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ظ†ط§ط¸ط± ط¨ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢طھط´ â€چ ط¯ظˆط²ط® ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ† ظˆ ظ…ط±ع¯ ط¯ط± طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط·ظˆظ‚ظ‰ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ†ظ… ظˆ ظ…ظ† ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط®ظˆظٹط´طھظ† ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ… طŒ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط²ظ…ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¹ظپظˆظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ظƒط¯ط§ظ… ظپظ‚ظٹط± ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ† ظپظ‚ظٹط±طھط± ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ† طھط± ط§ط³طھ طں!
طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¹طµط± ط­ط§ط¶ط± ع†ظ†ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط±ط³ظˆ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ط§ط¦ظپظ‰ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں! ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط§ ط¨ظ‰ ط¨ط¶ط§ط¹طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±.(826)
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھظ… :ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
765 - ط³ظپط§ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ طµظپظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظƒظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† طھط¶ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… :
1 - ط²ظٹط§ط±طھط´ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ظˆط¯
2 - ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط§ظˆ ظ…ط´ظƒظˆط± ط¨ط§ط´ط¯.
3 - ط­ط§ط¬ط§طھ ط§ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ظ†ع¯ط±ط¯ط¯...
ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ طµظپظˆط§ظ† ! ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ط§ط¬طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ† ط§ط² ظ‡ط±ط¬ط§ ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط­ط§ط¬طھطھ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظ„ط§ظپ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط­ط§ط¬طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط­ظˆط§ظٹط¬ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط§ ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. طھط¬ط±ط¨ظ‡ ع¯ظˆط§ظ‡ ظ‡ط± ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط­ظƒط§ظٹط§طھ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¢ظˆط±ط¯.(827)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation