بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ±غ² -


390 - ظˆطµظپ ظٹط§ط±ط§ظ†  
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظˆظ† ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ط±ظٹط¶ ط¨ظˆط¯ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ… طŒ طھط§ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظ… . ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط«ظ†ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط²ط§ط±ظ… . ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ‡ط§! طھظˆ ط±ط§ ط³طھط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ) ظƒط±ط§ظ…طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظ…ظˆط®طھظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ظ†ط®ظˆط¯ ظپظ‚ظٹظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ع¯ظˆط´ظ‡ط§ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯ظ‰ .
ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯: ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط¨ط§ظˆظپط§طھط± ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±طھط± ظˆ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط¬ظˆ طھط± ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط³ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ†ظٹظƒ ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ط¯ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط´ظ…ط§ظٹظ… (ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ… ) ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط¢ط³ظˆط¯ع¯ظ‰ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ط´ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ظ† ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط¹طھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط§ظٹظ† ط´ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط±ظƒط¨ ط±ط§ظ‡ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ ع¯ظٹط±ظٹط¯ (ظˆ ط¨ط±ظˆظٹط¯
).
391 - ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط²ظ‡ظٹط± 
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط²ظ‡ظٹط± ط¨ظ† ظ‚ظٹظ† ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ :ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط±ط§ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ طھظˆ ط±ط§ ط´ظ†ط¯ظٹظ… طŒ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ…ط§ ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹظ… ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظٹظ… !(476)
392 - ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ„ط§ظ„ ط¨ظ† ظ†ط§ظپط¹  
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : (ظ‡ظ„ط§ظ„ ط¨ظ† ظ†ط§ظپط¹ ط¨ط¬ظ„ظ‰ ) ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ :ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظˆ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط±ظ‰ ظ†ط§ط®ظˆط´ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظƒط±ط§ظ‡طھ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط± ظ†ظٹط§طھ ظˆ ط¯ط±ظƒ ط®ظˆظٹط´ ط§ط³طھظˆط§ط±ظٹظ… . ظ…ط§ ط¯ظˆط³طھظٹظ… ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† طھظˆ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظٹظ… ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھظˆ!(477)
393 - ظ…ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ط² ط¬ط¯ طھظˆ ط¯ط§ط±ظٹظ… !  
ط¨ط±ظٹط± ط¨ظ† ط®ط¶ظٹط± ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ
ظ‡ظ…ط§ظ†ط§طŒ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ طھظˆ ظ‚ط³ظ…طھ ظ…ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ†طھظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ظ…ط§طŒ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ طھظˆ ط¨ط¯ظ†ظ…ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¬ط¯طھ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ظپظٹط¹ ظ…ط§ ع¯ط±ط¯ط¯ 394 -ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ†
(478)
ط§ط¨ظˆط­ظ…ط²ظ‡ ط«ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط±ظ… ط¯ط± ط´ط¨ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ† ! ط§ظٹظ† ط´ط¨ ط±ط§ ظ…ط±ظƒط¨ ط±ط§ظ‡ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ط³طھظ‡ ط§ظٹط¯ ط¢ط²ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط®طµطھظٹط¯
ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط³ط±ظˆط± ظ…ط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² طھظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط³ط±ظˆط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ طھط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¹ط°ط±ظ‰ ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طں! ظ…ط§ ط¯ط³طھ ط§ط² ظٹط§ط±ظ‰ طھظˆ ط¨ط±ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… طھط§ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظٹظ… .(479)
395 - ط¨ط§ طھظˆط§ظٹظ… طھط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ 
(ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظˆط³ط¬ظ‡ ) ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ†طھ ط±ط§ ظپط±ط§ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ظˆظٹظ… طں ظ†ظ‡ طں ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط²ط´طھظ‰ ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظˆ ظ‚ط³ظ…طھ ظ…ظ† ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط²ظ†ظ… (ظˆ طھظˆ ط±ط§ طھط±ظƒ ع¯ظˆظٹظ… ) ظ…ظ† طھط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒط§ط± ط¨ط§ طھظˆ ظ‡ط³طھظ… طھط§ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ (ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ) ط¨ط´ظƒظ†ظ… ظˆ طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ط¨ط§ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط³ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ… (ظˆ ط¯ط³طھ ط§ط² ظٹط§ط±ظ‰ طھظˆ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ) ظˆ ط§ط² طھظˆ ط¬ط¯ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط´ط¯طŒ طھط§ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ طھظˆ ط´ط±ط¨طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ†ظˆط´ظ… (480)
396 - ط¹ط²طھ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ طھظˆ ط§ط³طھ !  
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : (ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظˆط³ط¬ظ‡ ) ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ†ظپظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯:ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ! ظ…ط§ ظ‡ط±ع¯ط² طھظˆ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ‰ ظٹط§ظˆط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط«ط§ط¨طھ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظپط§ط±ط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ… طŒ ط³ظ¾ط³ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… ظˆ ط³ظ¾ط³ ط°ط±ط§طھ ظˆط¬ظˆط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط¨ط§ط¯ ظپظ†ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¨ط§ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ طھظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط³ظ… طŒ ظˆ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¨ظٹط´ â€چ ظ†ظٹط³طھ ط›ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ظ† ط¹ط²طھظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط°ظ„طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯(481)
397 - ط®ط¨ط± ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط±  
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط­ط¶ط±ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ : ظ¾ط³ط±طھ ط¯ط± ظ…ط±ط² ط±ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظˆ ط§ط³ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ط³ظٹط± ط´ط¯ظ† ط§ظˆ ظˆ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… ط›ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ† طŒ ط§ظˆ ط§ط³ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط®ط¯ط§ظٹطھ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯! ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ† طھظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ط¨ط±ظˆ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆط­ط´ظ‰ ظ…ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ طھظƒظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² طھظˆ ط¬ط¯ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط´ط¯طں
ط§ظ…ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط±طھ ط¨ط¯ظ‡ طŒ طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ط² ط§ط³ط§ط±طھ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط¯ط§ظٹظ‡ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† طŒ ظ¾ظ†ط¬ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ظٹظ…طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط±ط²ط´ â€چ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط´ظٹط± ط¯ط§ط¯.(482)
398 - ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„
ظ¾ط³ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ع¯ط°ط§ط´طھظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ظٹط§ طھط¯ط§ظˆظ… ظ‚ظٹط§ظ… طŒ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ط§ط± ط±ط§ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ72 طھظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ! ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط³ظ„ظ… طŒ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط±ط®طµطھ ط¯ط§ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظˆظٹط¯
ط§ظ…ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ط±ط¯ ط¹ظ‚ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط®ط§ط³طھظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯:
ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! طھظˆ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ط¨ط±ظˆظٹظ… طں ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ظپطھ طں ظˆ ظ…ط§ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… طں ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ظƒظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط±ظ‡ط¨ط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ط§ طھظٹط±ظ‰ ظٹط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… طں ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط²ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ…
399 - ط§ظٹظ†ظƒ ع¯ط§ظ‡ ط´ظˆط®ظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ظ‰ ط§ط³طھ !  
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط¨ط±ظٹط±ط¨ظ† ط®ط¶ظٹط± ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط±ط¨ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط§ظپطھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ظٹط± ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط­ظˆط§ظ„ط§طھ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط´ظˆط®ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط±ظٹط± ع¯ظپطھ :ط§ظ‰ ط¨ط±ظٹط±! ع†ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظ†ط¯ظ‰ طں ط¢ظٹط§ ط§ظ„ط§ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط®ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظˆط®ظ‰ ط§ط³طھ طں
ط¨ط±ظٹط± ع¯ظپطھ : ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظ…ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط±ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط´ظˆط®ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ… ط›ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط³ط±ظ†ظˆط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… (ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¢ظ†ظٹظ… ) ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط³ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¨ط§ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظٹظ… .(483)
400 - ظ†ظ…ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¨ط±ظٹط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط´ط§ظٹط® ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ط´ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط، ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظˆ طھط¯ط±ظٹط³ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط¶ظˆظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ظٹط´ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ظƒظ… ط®ظˆط±ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‚طھط¶ط§ظ‰ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظˆط¶ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ ط¨ط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط²ط§ط­ ظˆ ط´ظˆط®ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ طھظ…ظٹط² ظƒظ†ظٹط¯ ظپط±ط¯ط§ ظ„ط¨ط§ط³ طھظ…ظٹط² ط¯ط± ط¨ط± ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯ طھط§ ظƒظپظ† ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظپظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¨ط¹ط¯ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط³ط¬ظˆط¯ ط´ط¨ ط±ط§ طھط§ طµط¨ط­ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظˆط¯ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯
401 - ط§طµط­ط§ط¨ ط®ط³طھع¯ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± 
ع¯ط±ع†ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¨ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¨ط§ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط±ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط­ظ‚ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† .
402 - ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…  
ظٹط§ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ط± ظˆ طھظ„ط§ط´ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط®ط§ظ„طµ ظˆ ط¨ط§ طµظپط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط²ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ظ‚طھ ط§ط³طھ :
ط¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† : ط¯ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھظˆط§ط± ظˆ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆظ‡ط±ظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ع†ظ‡ ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ط´ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ†ظپط³ ط¨ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ط±ط¯ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ : ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط¹ط§ط¨ط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط§ظ„طµ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ طŒ ط§ظ‡ظ„ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط§ظ‡ظ„ ط°ظƒط± ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ط§ط¶ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ظˆط³ط· ط¬ظ†ع¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† طھظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§طµ : ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ط¶ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط´ط¯طھ ط¬ط±ط§ط­ط§طھ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط¯ط±ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ط®ظ„ط§طµ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… : ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ط¢ط¨ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظˆط³ط· ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ط¢ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ظ„ط¨ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط³ظٹظپ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط« ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظٹظ… ط؛ظ„ط§ظ… ط§ط¨ظˆط°ط± ط¨ط§ ط¹ط¬ط² ظˆ ظ„ط§ط¨ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ط±ط§ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظƒظ† !
403 - ظ…ظ‚ط§ظ… ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط´ظ‡ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ طµظ„ط­ط§ ظˆ ط³ط¹ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ع†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯طں ظˆ ع†ظ‡ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯طں ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط³ط§ط¨ظ‚ ط؛ط±ط¨ط§ظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط§ظٹظ‚ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ„ط§ظٹظ‚ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ â€چ ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ‡ظ… ط±ظپظˆط²ظ‡ ظ†ط´ط¯.
ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯طں ظپط¬ظ…ط¹ ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ ط¹ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط، ظٹط§ ط¹ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، (ط¯ظˆ ط¬ظˆط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯) ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¹ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط، ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ظ…ط´ظƒ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ط®طھطµط§طµ â€چ ط¯ط§ط´طھ ط§ط² ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط´ظƒ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط¨ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ط، ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ…ط´ظƒ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¨ طŒ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط§ظ„ط§ ع†ط±ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯طں ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ط±ط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط›ع†ظˆظ† ظ…ط´ظƒ ط¢ط¨ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط­ط¯ط§ظƒط«ط± ط¢ط¨ ط¯ط§ط´طھظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط±ط¨ط§ط¨ ظ…ظ‚ط§طھظ„ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط²ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط±ط§ ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹ظٹطھظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆظپظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ظپط±ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ط¨ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: (ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¢ط¨ ط؛ط³ظ„ ظƒظ†ظٹط¯طŒ
ظˆ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط´ط³طھط´ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط®ط±ظٹظ† طھظˆط´ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ط¨ ط¯ظ†ظٹط§) ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط، ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط؛ط±ظˆط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط§طµط­ط§ط¨ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط؛ط±ط§ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط¹ط·ظپ ط¨ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹طµط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹طµط± طھط§ط³ظˆط¹ط§ طھظƒظ„ظٹظپ ظٹظƒط³ط±ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ظ…ظ‡ظ„طھظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¯ط§طŒ طھظƒظ„ظٹظپ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط´ط¯ظ† طھظƒظ„ظٹظپ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط±ط§ ط¬ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط±ط§ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯: ط¢ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ ظ…ط¬ط§ظˆط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط³طھط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ¾ط¯ط±ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط«ظ†ط§ ع¯ظپطھ : ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط³ظ† ط§ظ„ط«ظ†ط§ط، ظˆ ط§ط­ظ…ظˆط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ط±ط§ط¦ ظˆ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ† ط§ظƒط±ظ…طھظ†ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط¨ظˆظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ…طھظ†ط§ ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ† ظˆ ظپظ‚ظ‡طھظ†ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط›ظ…ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط«ظ†ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† ط«ظ†ط§ظ‡ط§طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط²ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ طŒ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ظ… .
ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ع¯ط§ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط®ظٹط± ط§ط³طھ ظ…ط±ط¯ ط­ظ‚ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ طŒ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ط§طµ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظˆ ظ…ط³ظˆظ„ظٹطھ ظ‡ظٹع† ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‰ ط´ط± ظ†ظٹط³طھ

ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚طھ ظ¾ظٹط´ ط³ط§ظ„ظƒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¢ظٹط¯ ط®ظٹط± ط§ظˆ ط§ط³طھ
ط¯ط± طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط§ظ‰ ط¯ظ„ ظƒط³ظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھ .
ط¨ط± ط¯ط± ظ…ظٹط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھظ† ظƒط§ط± ظٹظƒط±ظ†ع¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯
ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھ .
ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھ ط§ط² ظ‚ط§ظ…طھ ظ†ط§ط³ط§ط² ط¨ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ…ط§ط³طھ
ظˆط±ظ†ظ‡ طھط´ط±ظٹظپ طھظˆ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظƒط³ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھ
ط®ظˆط¯ط´ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ط²ط¯ظ‚ ط´ط§ط¹ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط±ط²ط¯ظ‚ ظˆط¶ط¹ ط¹ط±ط§ظ‚ ط±ط§ ظˆط®ظٹظ… طھط¹ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ† ظ†ط²ظ„ ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ط، ط¨ظ…ط§ ظ†ط­ط¨ ظپظ†ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط¹ظ…ط§ط¦ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¯ط§ط، ط§ظ„ط´ظƒط± ظˆ ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ط¦ ط¯ظˆظ† ط§ظ„ط±ط¬ط§ط، ظپظ„ظ… ظٹطھط¹ط¯ (ظپظ„ظ… ظٹط¨ط¹ط¯) ظ…ظ† ظƒط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظ†ظٹطھظ‡ ظˆ ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ ط³ط±ظٹط±طھظ‡ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ‚ط¶ط§ ظˆ ظ‚ط¯ط± ظ…ظˆط§ظپظ‚ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¯ط§ظ‰ ط´ظƒط± ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط± ط¹ظƒط³ظ‰ طŒ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط¬ط±ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھ طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظپظ‰ ط¬ط² ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط³ط±ط´طھط´ طŒ ط³ط±ط´طھ طھظ‚ظˆط§ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ‡ط± ط؛ط²ط¶ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط§ظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ (ظˆ ظٹط§ ط¯ظˆط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ) ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ¾ظٹط´ â€چ ط¢ظٹط¯ ط®ظٹط± ط§ط³طھ ظˆ ط´ط± ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ط§ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ط±ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط،ط›ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھظ‰
ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ…ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ظ‰ ط¯ط± ط¹ظ…ط± ط®ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط±ظˆظ‰ ط²ط§ظ†ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ… طŒ ط±ظˆظ‰ ط¯ظˆط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط³ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… طŒ ط§ظˆظ‚ط§طھظ‰ ط¨ط±: ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط²ظٹط²طھط±ظٹظ† ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§طŒ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ط¨ط± ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ… ط³ظ¾ط§ط³ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ظ…ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ظ† ط¬ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹظ… ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨طµظٹط±طھ ط¯ط± ط±ظˆط­ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظپظ‡ظ…ظٹظ… طŒ ط²ظٹط± ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¢ظ† ط¬ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظپظ‡ظ…ظٹظ… طŒ ط¨ظپظ‡ظ…ظٹظ… . ط¨ط¹ط¯ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯طں ط¨ط¹ط¯ ط¢ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھظ†ط§ظ…ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ ط§ط¹ظ„ظ… ط§طµط­ط§ط¨ط§ ط®ظٹط±ط§ ظˆ ظ„ط§ ط§ظˆظپظ‰ ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ظˆ ظ„ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط¨ط± ظˆ ظ„ط§ ط§ظˆطµظ„ ظˆ ظ„ط§ ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ط›ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ظ… ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط¨ط§ظˆظپط§طھط± ط³ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط±ظ…
ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط­طھظ‰ ط¨ط± ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط›ط¨ط± ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ط¯ط±ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ ظˆ طµظپظٹظ† ظˆ ظ†ظ‡ط±ظˆط§ظ† ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط§ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ط®ط§طµ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‡ظ… طھط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ظ†ظٹظƒظˆطھط± ظˆ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±طھط± ظˆ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ طھط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط³ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظˆ طھط´ظƒط± ظƒط±ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§.
ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ طھط§ظ† ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط¬ط² ط¨ط§ ط´ط®طµ ظ…ظ† ط¨ط§ ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظپط¹ظ„ط§ ظˆ ط¬ظˆط¯ ظ…ظ† ط±ط§ ظ…ط²ط§ط­ظ… ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ع†ظˆظ† ظپظ‚ط· ط´ط®طµ ظ…ظ† ط±ط§ ظ…ط²ط§ط­ظ… ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ط´ظ…ط§ ظƒط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ط´ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظƒط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط›ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ طھط§ظ† ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ظ¾ط³ ط´ظ…ط§ ظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط¬ط¨ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¯ظˆط³طھ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ط·ظ„ظ‚ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ط¨ط±ظˆط¯
ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ط³طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ (ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒظˆع†ظƒ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط¯ظٹط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ط­ظٹط· ظ†ط§ ط¢ط´ظ†ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظ†ط±ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ط³طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظƒظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ظˆظٹط¯).
ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§طµط­ط§ط¨ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظٹع† ط§ط¬ط¨ط§ط±ظ‰ ظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط¯ط± ع†ظ†ع¯ط§ظ„ ط¯ط´ظ…ظ† ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طھط¹ظ‡ط¯ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ ط±ط§ ظٹظƒ ظٹظƒ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ط´ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(484)
404 - ط¯ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¯ظ„ط®ظˆط´ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظˆ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¯ظˆطھط§ ط¯ظ„ط®ظˆط´ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ظ„ط®ظˆط´ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ظ…ط´ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط·ظپظ„ ظƒظˆع†ظƒط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ طھط§ ظپط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ط´ .
ط¯ظ„ط®ظˆط´ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط´ ط¨ط± ط§طµط­ط§ط¨ ط¨ط§ظˆظپط§ظٹط´ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظˆع†ظƒ طھط± ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¶ط¹ظپظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظپط±ط¯ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظپط±ط§ط± ظ†ظƒط±ط¯طŒ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ„ط­ظ‚ ظ†ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ط°ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ… ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ظ…ط¬ط°ظˆط¨ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ظٹط§ط­ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ 30 ظ†ظپط± ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ„ط®ظˆط´ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظٹظƒ ظٹظƒ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ : ط¢ظ‚ط§! ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط±ط®طµ â€چ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طں! ط§ظ…ط§ ط¨ط±ظˆظٹظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… طں! ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طŒ ظٹظƒ ط¬ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظٹظƒ ط¬ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط±ط²ط´ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظٹظƒظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظ…ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ط§ظƒط³طھط±ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط² ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… طŒ ط¨ط§ط² ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… طŒ طھط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¨ط§ط± طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ… ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط§ط± ظ…ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ظ‡ط²ط§ط± ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† طھظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… .
ط§ظˆظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ ع¯ظپطھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط³ط®ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ط›ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط¨ظˆط¯ط¨ط¯ط§طھظ‡ظ… ط¨ط°ظ„ظƒ ط§ط®ظˆظ‡ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظˆظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط±ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط±ط´ظٹط¯ط´ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط´ط¨ظٹظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ط¨ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طµط¯ ط¯ط± طµط¯ طھطµظ…ظٹظ… ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظپط±ط¯ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ… : ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ظپط±ط¯ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯.
ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ظƒط± ظƒظ‡ ظ…ط§ ظپط±ط¯ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ظƒط±.
ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظٹظƒ ط­ط³ط§ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ طŒ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط·ظ‚ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¨ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ع†ظ‡ طھط§ط،ط«ظٹط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظƒط´طھظ‡ ط¨ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ظٹع¯ط± ع†ط±ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طں!
ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع†ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ظ†ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ظˆظ†ط¯طں ع†ط±ط§ ظ†ع¯ظپطھ ع†ظˆظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظƒط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ…ط§ ظƒظˆع†ظƒ طھط±ظٹظ† ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط«ط±ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ظˆظٹط¯طŒ ط±ظپطھظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ع¯ط± ظپط±ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ط³ظ†ط¯ ط´ط±ط¹ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ‚ظ„ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھ : ط­ظƒظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط±ظپطھظ† ط´ظ…ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط§ط¹طھ ط³ظپط± ط´ظ…ط§ ظ…ط¹طµظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ طھظ…ط§ظ… ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ†ظ‡ ظ‚طµط±.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ†ظƒط±ط¯طŒ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¹ظƒط³ طŒ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھظ‚ط¯ظٹط³ ظˆ طھظƒط±ظٹظ… ظƒط±ط¯.(485)
405 - ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒ ظ‡ط³طھظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
طھط§ط±ظٹط® ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط¯ط´ظ…ظ† ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆظ„ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ„ط´ظƒط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¶ط¹ظپ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯ ظ…ع¯ط± ظٹظƒ ظ†ظپط± (ظٹط§ ط¯ظˆ ظ†ظپط±) ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¶ط­ط§ظƒ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط´ط±ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ع¯ظپطھ ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… ظˆظ„ظ‰ ظٹظƒ ط´ط±ط· ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¨ط¯ظ‡ظ… ظˆط¬ظˆط¯ظ… ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط´ظ…ط§ ظ…ظپظٹط¯ ط§ط³طھ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ طھط§ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ طھط§ ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط¢ط®ط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط·ط¨ظ‚ ط´ط±ط·ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط§ظ„ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ط¨ط±ظˆظ… ع†ظˆظ† ط­ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ‡ظٹع† ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ظˆ.
ظٹظƒ ط§ط³ط¨ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظˆظ†ط¯ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط³ظˆط§ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط¨ ط´ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط´ظ„ط§ظ‚ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط§ط¬ظٹط± ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط·ط±ط§ظپ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ„ط´ظƒط± ط¯ط´ظ…ظ† ط²ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظ…ط­ط§ط±ط¨ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط±ط§ ط¨ط´ظƒط§ظپط¯ ظˆ ظپط±ط§ط± ظƒظ†ط¯ ط²ط¯ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طھط¹ظ‚ظٹط¨ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط´ظˆط¯ ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ط®طµظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط´ظ†ط§ظٹط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ : ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط¬ظ†ع¯ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ط§ط± ظƒظ†ط¯ ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط±ظپطھ .(486)
406 - ظ†ط¯ط§ظ‰ظ‡ظ„ ظ…ظ† ظ…ط¹ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ :ط¢ظٹط§ ظپط±ظٹط§ط¯ ط±ط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ط§ ط¨ط±ط³ط¯طں ط¢ظٹط§ ظ…ط¯ط§ظپط¹ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط±ظٹظ… ط­ط±ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ط¯طں(487)
407 - ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ† ط­ط± ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط؛ظپظ„طھ  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظٹط§ط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط´ (ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ¾ظٹع†ظٹط¯) ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ظٹط§ط­ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ :ط¢ظٹط§ طھظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط¬ظ†ع¯ظ‰ طں ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظƒظ… طھط±ظٹظ† ع†ظٹط² ط¢ظ† ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ† ط³ط±ظ‡ط§ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط± ظˆ ط¯ط³طھ ظ‡ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¨ط§ط´ط¯!!(488)
408 - ظ„ط±ط²ظٹط¯ظ† ط´ظٹط± ظ…ط±ط¯ظ‰ طھط§ط¦ط¨  
ط­ط± ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط§ط² ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظپط§طµظ„ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ â€چ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ†ط´ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ ط¨ط¯ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ظ‡ط§ط¬ط± ط¨ظ† ط§ظˆط³ (ط¨ط§ ط¯ظٹظ† ط±ط¹ط´ظ‡ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ط§ظ… ط­ط±) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ‰ ط­ط±طں ظƒط§ط± طھظˆ ظ…ط±ط§ ط´ع¯ظپطھ ط²ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ع¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ط¬ط§ط¹ طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ…ظ† ظپظ‚ط· طھظˆ ط±ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط³ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ… طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ†ظƒ (ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ) ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط§ط±ظ‰ طں!
ط­ط± ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ… ظƒظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¯ظˆط²ط® ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظˆ (ط¨ط§ط²) ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ… ظƒظ‡ ط¬ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ع¯ط²ظٹظ†ظ… ط›ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ طھظƒظ‡ طھظƒظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط³ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط¢طھط´(489) ط¨ط³ظˆط²ط§ظ†ظ†ط¯طں!
409 - ط¢ظٹط§ ط®ط¯ط§ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طں  
ط­ط± ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ظپطھظ† ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ (ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…طھ طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ظ†ط¯ط§ظ…طھ ) ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯! ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… طŒ طھظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ط§ط›ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط¯ظ„ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ طھظˆ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طھظˆ ط±ط§ ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯ظ… ط³ظ¾ط³ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ! ظ…ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ… ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¬ط¯طھ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ‰ ظˆ ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± ظˆ ط³ط®طھ ع¯ط±ظپطھظ… طŒ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… (ظ‚طµط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ظ†ع¯ ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¨ط§ طھظˆط³طھ ظˆ) ط§ظٹظ†ط§ظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ طھظˆطŒ ط®ط¯ط§ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طں
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆط¨ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ط­ط§ظ„ ط§ط² ط§ط³ط¨ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط´ظˆ
ط­ط± ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ†ظƒ ظ…ظ† ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط¨ط§ط´ظ… ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط´ظˆظ… ط›(ط²ظٹط±ط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط² ط§ط³ط¨ ط³ط±ظ†ع¯ظˆظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط´ط¯) ظˆ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒط§ط± ظ…ظ† ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯(490)
410 - ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ط¯ظ† طھظˆ ط¨ظ‡ ط­ط± 
ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ‚ظژظ„ظژط¨ظژ طھظڈط±ظ’ط³ظژظ‡ظڈطŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط± ط³ظ¾ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظˆط§عکع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طŒ ط§ظˆظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط®ظٹط§ظ… ط­ط±ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯: ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¢ظ‚ط§! ظ…ظ† ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ظ… طŒ ط±ظˆط³ظٹط§ظ‡ ظ‡ط³طھظ… طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط± ظˆ ظ…ط¬ط±ظ…ظ‰ ظ‡ط³طھظ… (ط§ظˆظ„ ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ… ) ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ع¯ط±ظپطھظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط›ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط± ط¨ع¯ط°ط±ط› ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‰ ط§ط±ط¹ط¨طھ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ظƒط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ظ† ط¯ظ„ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ… طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط±ط³ط§ظ†ط¯ظ… (ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظپطھط§ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظ…ط³ظ„ط­ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆظٹط´ط§ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ‚ظ‡ط±ط§ ط­ط§ظ„طھ ط±ط¹ط¨ ظˆ طھط±ط³ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ† طھط§ط¦ط¨ظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ط¨ظƒظ†ظ… ظ„ظƒظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط¬ط² ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط¨ط§ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط§ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط´ظ…ط§ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ… ط§ظˆظ„ط§ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط­ط± ع†ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظˆط¶ط¹ ظپط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ ط«ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ط­ط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط¨طھظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ع†ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طں ظ…ع¯ط± ط¨ط§ط¨ ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط§ط¦ط¨ ط¨ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط§ط¨ط¯ط§ ط­ط± ط§ط² طھظˆط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط´ط¯طŒ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ¾ط³ â€چ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ط³طھ طں
- ط¨ظ„ظ‡ .
- ظ¾ط³ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ† ط¨ط±ظˆظ… ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظƒظ†ظ… ظˆ ط®ظˆظ†ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط±ظٹط²ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ‰ ط­ط±! طھظˆ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط´ظˆ! ظƒظ…ظ‰ ط¨ظ†ط´ظٹظ† طھط§ ط§ط² طھظˆ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ظ… .
(ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ط¯) ظˆظ„ظ‰ ط­ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ†ظٹط§ظٹط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط§طµط±ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ†ظٹط§ظ…ط¯. ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط±ط¨ط§ط¨ ط³ظٹط± ط²ظ…ط² ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ظƒط´ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط± ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظٹظƒ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط·ظپط§ظ„ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط¨ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط§ظٹظ† ظ„ظƒظ‡ ظ†ظ†ع¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ط´ ط§ط² ط¯ط§ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط´ظˆظٹط¯طŒ ط§طµط±ط§ط± ظƒط±ط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ† ط¨ط±ظˆظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طŒ ط¨ط±ظˆ.
411 - ط§ط°ظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط­ط± 
ط³ظ¾ط³ ط­ط± ع¯ظپطھ ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ! ع†ظˆظ† ظ…ظ† ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط³ط¯ ط±ط§ظ‡ طھظˆ ط´ط¯ظ… طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ طھط§ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط±ط§ظ‡ طھظˆ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ… ظƒظ‡ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ط¬ط¯طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…طµط§ظپط­ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط­ط± ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط±ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط³طھ ط›ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط­ط±طŒ ظƒط³ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(491)
412 - طھط´ظƒط± ظˆ ظ‚ط¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط­ط±  
ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ (ط­ط±) ظƒظ‡ طھط²ظ„ط²ظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒظˆظپظٹط§ظ† ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ 40 ظ†ظپط± ط§ط² ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ظƒظˆظپظ‡ ط±ط§ ظƒط´طھ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط³ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ط®ظ… ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط­ط± ظ†ط§ع†ط§ط± ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ ط§ط¯ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.
ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط®ظˆظ†ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط±ظ…ظ‚ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط³طھط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒ طµظˆط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظˆط§ط²ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ :
ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ط¯! ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ط¯! /0
ط§ظ‰ ط­ط±طŒ طھظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… (ط­ط±) ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ .
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ظ…ط§ط¯ط±طھ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط­ط± ظ†ط§ظ…ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ طھظˆ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط±ط³طھع¯ط§ط±ظ‰

ط³ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± ط±ط§ ط³ط±ظˆط¯:
- ظ¾ط³ ظ†ظٹظƒظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط­ط± ط§ط² ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط±ظٹط§ط­ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط± طھظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ طµط¨ظˆط± ط§ط³طھ .
- ع†ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ‡ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¨ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ط§ظ† طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒط±ط¯.
- ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط±ط³طھع¯ط§ط± ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط´ط¯ظ† ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ط®ظˆظٹط´ ط±ط³طھع¯ط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.
413 - ط­ط³ظ† ط­ط§ظ„ ط­ط±  
ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ†ظ‚ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظƒظ„ط§ظ… ط³ظٹط¯ ظ†ط¹ظ…طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ط²ط§ط¦ط±ظ‰ ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظ†ظˆط§ط± ظ†ط¹ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ ط§ط³طھ :ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط«ظ‚ظٹظ† ط­ظƒط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط´ط§ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظ‡ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ظٹط§ط­ظ‰ ط·ط¹ظ† ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ط± ظˆظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¨ط´ ظ‚ط¨ط± ظˆظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ط± ط³ط± ظˆظ‰ ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ ط¨ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ
ط´ط§ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ - ظ†ظˆط±ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط±ظٹط­ظ‡ - ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ظ† ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط³ظٹط± ظˆ طھظˆط§ط±ظٹط® ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ
ظƒظ‡ ط³ط± ط­ط± ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط´ط¯ ط¨ط³طھ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ظٹط§طھ ط¯ظپظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ ط›ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط§ط² ط³ط±ط´ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظˆظ† ط­ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط± ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط± ط´ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ط¨ط³طھظ†ط¯طŒ ط®ظˆظ† ط¨ط§ط² ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط®ظˆظ† ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط®ظˆظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ط´ط¯ ظ¾ط³ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط³ظ† ط­ط§ظ„ ط­ط± ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯طŒ ط´ط§ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ظˆظ‰ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط³ط§ط²ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط¨ط± ظˆظ‰ ط¨ط±ع¯ظ…ط§ط±ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ط¯ظ…طھ ظƒظ†ط¯.(492)
414 - ظ‚ط¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط؛ظپط§ط±ظ‰  
ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط³ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط؛ظپط§ط±ظٹط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ طھط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظپط±ظٹظ† ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯. ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ†ظ… ع†ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظٹط¯طں ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ† ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ظƒظ‡ طھط§ ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ظˆط´ظ† ط´ظˆط¯.
ع¯ظپطھظ†ط¯: ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط´ظ…ط§ط³طھ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ†ظ… ! ط®ط¯ط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ط¯ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯
ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯.
415 - ظˆطµظٹطھ ظ…ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ !  
ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظˆط³ط¬ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط³ط®طھظ‰ ظˆ ط¨ظ„ط§ظٹط§ظ‰ ط¬ظ†ع¯ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط³ط¨ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ظ…ظ‚ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طھط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط±ظ…ط§ظ‡ ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط±ط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯ ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ… ! ط§ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ†طھط¸ط± ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯
ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ… ! ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ طھظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¬ط§ظ† ظƒظ†ط¯ظ† ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھظˆ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ط§ طµط¯ط§ظٹظ‰ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ (ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ†ظپط³ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظˆط¯) ط¨ظ‡ ط­ط¨ظٹط¨ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ط®ظٹط± ط¨ط¯ظ‡ط¯
ط­ط¨ظٹط¨ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ… ! ط§ع¯ط± ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط³ظ… طŒ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظˆطµظٹطھظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹطھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ…
ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :طھظ†ظ‡ط§ ط³ظپط§ط±ط´ ظˆ طھظˆطµظٹظ‡ ظ…ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¬ط§ظ†ط¨ط§ط²ظ‰ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ !
ط­ط¨ظٹط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ†طھ ط¯ط§ط±ظ… ! ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ظ¾ط§ظƒ ظ…ط³ظ„ظ… ط¹ط±ظˆط¬ ظ†ظ…ظˆط¯.(493)
416 - ط³ظ¾ط± ط¨ظ„ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¹ظ…ط±ظˆط¨ظ† ظ‚ط±ط¸ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط°ظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط·ظ„ط¨ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ظ…ط´طھط§ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظƒظˆط´ط´ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظƒ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ (ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط³ظ¾ط± ط¨ظ„ط§ظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ طھط§ ط¢ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† طھظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ط§ط²ط¯ظٹط§ط¯ ط²ط®ظ… ظ‡ط§طŒ طھط§ط¨ ظˆ طھظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ :ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! (ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظˆ ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ) ظˆظپط§ ظƒط±ط¯ظ… طں ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ ! طھظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ظ¾ط³ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ع¯ظˆ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯)
(ط¹ظ…ط±ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )) ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡(494)
417 - ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظ†ظ…ط§!  
ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±طھط§ط¨ ط´ط¯طŒ (ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظ¾ط± ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† طµظˆط±طھ طھظٹط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط±ظ…ظ‚ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ… ط¹ط§ط¯ ظˆ ط«ظ…ظˆط¯ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‰ ! ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ‡ط§! ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ط¨ط±ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ع¯ظˆ (ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط¬ع¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ط´ ط­ط³ظٹظ† ) ع†ظ‡ ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‡ط¯ظپظ‰ ط¬ط² طھط­طµظٹظ„ ط±ط¶ط§ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ طھظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ…
ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ظپطھظ† ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ظ† طھظٹط± ظˆ ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط± ط¨ط¯ظ†ط´ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ .(495)
418 - ط¢ط²ط§ط¯ ع¯ط°ط§ط´طھظ† ظ‡ظ„ط§ظ„ ط¨ظ† ظ†ط§ظپط¹  
ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط±ظپطھظ† (ظ‡ظ„ط§ظ„ ط¨ظ† ظ†ط§ظپط¹ ) ظ‡ظ…ط³ط± ط¬ظˆط§ظ†ط´ طŒ ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ط±ظˆظ… طں ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ طھظƒظٹظ‡ ظƒظ†ظ… طں ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط­ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ†ط§ظپط¹ ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ‡ظ…ط³ط±طھ طŒ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯طŒ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ طھط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ !
ظ‡ظ„ط§ظ„ ط¨ظ† ظ†ط§ظپط¹ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ع¯ط± ط§ظ…ط±ظˆط² طھظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ… طŒ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¬ظˆط§ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ… طں
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط±ظپطھ طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ طھط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯.(496)
419 - ط§طµط­ط§ط¨ ظپط¯ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† 
ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ ط§طµط­ط§ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ طھط§ ظٹظƒ ظ†ظپط±ط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±طŒ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† طŒ ط§ط² ط¹ظ…ظˆط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ظ‚ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ…ط§ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظٹظ… ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯.
ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظˆط¨طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط³ط¯. ط¢ط®ط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ط´ط¯ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆظ„ظˆظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظپطھط§ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط¬ط§ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظپط¬ط¹ظ„ ظٹظˆط¯ط¹ ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¶ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظˆط¯ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† طŒ طµظˆط±طھ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ† .
420 - ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
(497)
ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ . ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ‚ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ظپظٹط¶ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ظ… ط³ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ط§ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯: ع†ط±ط§طں
ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظ†ظٹط³طھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¢ط¯ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط›ط§ظٹظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒط§ط± ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ظ†ط¯. ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ† طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‚ظ‡ط±ط§ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯.
ظٹظƒ ط´ط¨ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ظˆظٹط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طµط­ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ 72 طھظ† ط¯ط± ظٹظƒ ط·ط±ظپ طŒ ظ„ط´ظƒط± 30 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط±ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط±. ط¢ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط±ط´ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¸ظ‡ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط´ظ…ط§ ط¬ظ„ظˆ ط¨ط§ظٹط³طھظٹط¯ طھط§ ظ…ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… . (ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ†ظپظ‰ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط³ظ¾ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯).
ط¯ط´ظ…ظ† طھظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¢ظ‚ط§ ط±ظپطھ ط¬ظ„ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯. ط§ظˆظ„ظٹظ† طھظٹط± ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. طھط§ ط¯ظٹط¯ طھظٹط² ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط®ظ… ط´ط¯. ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طھظٹط± ط§طµط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… .
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھ : ط§ط³طھط؛ظپط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ظ‰ ظˆ ط§طھظˆط¨ ط§ظ„ظٹظ‡ طŒ ط¹ط¬ط¨ ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ! ط§ظٹظ† ط¯ظپط¹ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ط¯ظپط¹ظ‡ ط¯ظˆظ… طھظٹط± ط¢ظ…ط¯. طھط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ظˆ ط´ط¯ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط®ظ… ظƒط±ط¯. ع†ظ†ط¯ ط¯ظپط¹ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯ط›ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ ط§ط¹ظ„ظ… ط§طµط­ط§ط¨ط§ ط®ظٹط±ط§ ظˆ ظ„ط§ ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط› ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ظ… ط¨ظ‡طھط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ… . ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں! ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ :ظ…ظ† ظ„ظ… ظٹط؛ط² ظˆظ„ظ… ظٹط­ط¯ط« ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ط؛ط²ظˆ ظ…ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط´ط¹ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ظپط§ظ‚ ط› ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ط§ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ„ط§ ط§ظ‚ظ„ ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط±ظˆط­ط´ ظٹظƒ ط¯ظˆ ط±ظˆظٹظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ظپطµظ„ ظ‡ظپط¯ظ‡ظ… : ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ†طھط§ظٹط¬ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
O ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ط´ظƒط³طھ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
421 - ط³ط®ظ† ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
(498)
ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط² ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ طµظˆط±ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… طŒ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ظٹط²ظٹط¯ ط³ظ…ط¨ظ„ ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظپظƒط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظٹط§ط، ظپظƒط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظ†ع¯ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط¢ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ط´ ط±ط³ظٹط¯ ظٹط§ ظ†ط±ط³ظٹط¯طں
ط¢ظٹط§ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظٹظƒ ظپظƒط± ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ طں ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ طھظˆط§ظ†ط³طھ . ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط³ظٹطµط¯ ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ظٹظƒ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ„ ظٹظˆظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھظ‰ ط§ط­ظٹط§ط، ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ع†ظٹط³طھ طں ظٹط²ظٹط¯ظ‡ط§ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ ظˆ ط²ظٹظ†ط¨ ظ‡ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط§ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط´ط®طµ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ طµط§ط­ط¨ ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط®ظˆظٹط´ . ط¢ط±ظ‰ ! ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯.(499)
422 - ط´ظƒط³طھ ط±ظˆط­ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† 
ط´ظ…ط§ ظٹظƒ ع†ظ†ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط´ظ‰ ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ظ†ط§ظ†ظٹطھ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظٹظ… . ظ¾ط³ ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظٹظ… . ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظٹظƒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظپط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط±ظˆط­ظ‰ ظٹظƒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط±ظ‰ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ع†ط·ظˆط± ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طں ط§ظˆظ„ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ‚ظ„ظٹطھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط´ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ„ط­ظ‚ ظ†ط´ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط³ط±ط¯ط§ط±ط´ط§ظ† ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ظٹط§ط­ظ‰ ظˆ ط³ظ‰ ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط±. ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط±ظˆط­ظ‰ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط®طھظ†ط¯. ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط´ظƒط³طھ ط±ظˆط­ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط³طھ . ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ طھظ† ط¨ظ‡ طھظ† ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط§ظˆظ„ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط·ط¨ظ‚ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¬ظ†ع¯ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ظ‡ ظٹط§ طھظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¬ظ†ع¯ طھظ† ط¨ظ‡ طھظ† ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ط²ظˆط± ط¢ط²ظ…ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ† ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط³ظٹظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¬ظ†ع¯ طھظ† ط¨ظ‡ طھظ† ظ†ظƒظ†ظ†ط¯.(500)
423 - ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ† ظƒط§ط® ط³طھظ…ع¯ط± 
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط§ط® ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯طŒ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط§ط® ط³ظ„ط·ظ†طھ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظپط±ظˆ ط±ظٹط®طھ .
424 - ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§طŒ ط­طھظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ† ط§ظ…ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط·ط±طھ ظˆ ط³ط±ط´طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ†ط§ ط®ظˆط¯ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط´ â€چ ط±ط§ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط±ظˆظٹط´ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط®طھظٹط§ط±طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طŒ ظ‡ظٹط²ظ… ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.(501)
425 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط´ع¯ظپطھ ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¢ظپط±ظٹظ† ط§ظˆ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط±طھ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ„ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طµط¯ظˆط± ظپط±ظ…ط§ظ† ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ(502)ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظˆط´ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(503) ظˆ ط®ظˆط¯ ظٹط²ظٹط¯طŒ ط¹ظ†طµط± ط®ظˆط¯ ظƒط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط³ط§ط±طھ ظˆ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ ظˆ ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط®ط¯ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط²ط´طھ ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.(504)
426 - ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†  
ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط§طµ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط§ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظ†ط§ ظˆ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆطŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯(505)ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ظ‡ظ†ط¯ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط¨ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ط¹ط¯ط§ظˆطھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§طŒ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯
ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯طŒ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ„ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظٹط²ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طµط¯ظˆط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ظˆ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط± ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط´ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ .(506)
ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط؛ط§ط±طھ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§طŒ ع¯ظˆط´ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ظ‚طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ .(507)
ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ظˆظ…ط´ طŒ ط¨ط± ط¢ظ† طµط­ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ط§ط± ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ طŒ(508)ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط§ظٹط± ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ†ظٹط² ط±ظ‚طھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط³طھظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ط± ط§ظˆ ط±ظپطھ طŒ ع¯ط²ط§ط±ط´ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظ„ظٹط¯ ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ… طŒ ط¬ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³طھط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ظˆظ…ط´ طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ‡ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظٹط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظƒط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط¨ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ طھظˆط¬ظٹظ‡ظ‰ ظ¾ط³ ع¯ط±ظپطھ .(509)(510)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation