بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ±غµ -


511 - طھط³ظ„ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ )  
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ط¢ط¨ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظٹط®طھ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طھط³ظ„ظٹطھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھط°ظƒط± ط¯ط§ط¯.
ط´ط§ظٹط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط´ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط²ظ†ط§ظ† ط­ط±ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط² ظٹط§ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ (ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ )طŒ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط´ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظˆ ط¢ط²ط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط§ط³ط§ط±طھ ط²ظ†ط§ظ† طھظˆط³ط· ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط­ط±ظˆظ… ع¯ط±ط¯ط¯.(586)
512 - ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط´ظٹط¯ط§ظٹظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط§ط² ظٹع¯ط¯ظٹع¯ط± ط³ط¨ظ‚طھ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط±ط³ظٹط¯ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط± ظ„ط¨ ط¯ط§ط´طھ .
ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ! ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظٹظ… طھظˆ ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…طھط¨ط³ظ… ظ†ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ع†ظ‡ ط®ط¨ط± ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ„ط¨ ط¯ط§ط±ظ‰ طں
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‚ ظˆ ط´ظٹط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ط¨ط¯ط§ظ† ! ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط°ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ط±ط§ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ†ع¯ط±ظ‰ طں
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط²ظ‡ظٹط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ع¯ط±ط¯ط§ع¯ط±ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†طµظٹط­طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ… ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط§ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ظ…ط§ط³ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظٹظ…
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ظ† ! ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ظ‡ط¯ظپط´ط§ظ† ظƒط´طھظ† ظ…ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ ظ…ظ† ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ط² ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… طŒ ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ط³طھظٹط¯ ظˆط§ع¯ط°ط§ط´طھظ… طŒ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ظ…ط§ ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط´ط¨ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ط´ظˆط¯.
ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¯ط± ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط§طµط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… .
ظƒط§ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظƒط´ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط³ط±ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯.(587)
ط¨ : طھط¬ظ„ظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط§ط² ط¹طµط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ طھط§ ط§ط³ط§ط±طھ 
513 - ط§ط±ط²ط´ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨  
ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ ظٹظƒ ط²ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ . ط¹ط¸ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط¯ط± ع†ط´ظ… ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ع†ظٹط³طھ طں ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع¯ظپطھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ظ†ط³ط¨طھ ظ‡ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھظ‰ ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط§طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ط›ط§ظ…ط§ ظƒظˆ ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ…ط«ظ„ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ طں
ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ظˆط¶ط¹ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ طھظƒظ„ظٹظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ . ظƒط§ط± ط§ظˆطŒ طھطµظ…ظٹظ… ط§ظˆطŒ ظ†ظˆط¹ ط­ط±ظƒطھ ط§ظˆطŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط¹ط¸ظ…طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯. ظ‡ط± ظƒط³ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظˆ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¹ط¸ظ…طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط®ط´ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ ط›ظ‡ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط±ظپطھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظ‡ظ… ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ„ط­ط¸ط§طھ ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ‡ظ… ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط­ظˆط§ط¯ط« ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ط›ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§ ط·ط¨ظ‚ ظ‡ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ طŒ ظٹظƒ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ ط§ظٹظ† ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ط±ط§ ط³ط§ط®طھ .
ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط§ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ…ط¯ط§ط± طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ظپظ‚ط§ظ‡طھ ظˆ ط´ظ‡ط§ظ…طھ ظˆ ط±ظٹط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ‚ط§ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ع¯ظٹط¬ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ط›ظˆظ„ظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ ع¯ظٹط¬ ظ†ط´ط¯ ظˆ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ط› ظˆ ط±ظپطھ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯(ط±ظ‡ ) ط³ط®طھظ‰ ط§ط³طھ ط›ط§ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط­ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظˆ ظٹظƒ ط²ظ† ط¨ظˆط¯ط›ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹطھ طŒ ط§ط² ط´ظˆظ‡ط± ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط›ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ظˆ ظ†ظˆط¨ط§ظˆع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ط›ط­ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط§ط¹طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ‰ طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ† طھط¬ظ‡ظٹط² ظ†ظ…ظˆط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¸ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظ„ ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط¢ظپط§ظ‚ ط¹ط§ظ„ظ… طھط§ط±ظٹظƒ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظٹظƒ ظ†ظˆط±ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯. ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط´ط±ظٹطھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ط§ ط¨ط±ط³ظ†ط¯.(588)
514 - ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡  
ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ع¯ظپطھظ†ط¯:ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¨ط±ظٹط¯.
ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط«ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ظƒط´طھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط¨ظˆط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط± ط§ط¬ط³ط§ط¯ ظ…ط·ظ‡ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط§ظپطھط§ط¯طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظٹظ„ظ‰ ط¨ط± طµظˆط±طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ ط®ط±ط§ط´ظٹط¯ظ†ط¯.(589)
515 - ط§ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ…ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆط³طھ !  
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط§ط² ط®ط§ط·ط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ طµط¯ط§ظٹظ‰ ط­ط²ظٹظ† ظˆ ط¯ظ„ظ‰ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط± ط§ط² ط¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ظ… ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒ ط¨ط± طھظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط®طھط±ط§ظ† طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯.
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ (ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط³طھظ… ) ط´ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ظˆ ط­ظ…ط²ظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط´ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ طµط¨ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‰ ط¬ط§ظ†ط´ ط®ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظ¾ط§ط´ط¯.
(ظٹط§ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆط³طھ ) ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظˆط± ظˆ ط¬ظپط§ظ‰ ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ‡ ع†ظ‡ ط؛ظ…ظ‰ طŒ ظˆظ‡ ع†ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ! ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ طŒ ط§ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظٹظ†ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ط³ظٹط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯

ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :
ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯! (ط¨ط¨ظٹظ† ظƒظ‡ ) ط¯ط®طھط±ط§ظ†طھ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†طھ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ط¨ط± ط§ط¬ط³ط§ط¯ ظ¾ط§ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظ¾ط§ط´ط¯.
ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆط³طھ ظƒظ‡ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظپط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¯ظˆط´ظ†ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط·ظ†ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط¨ظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ‰ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط±ط¯ ط¨ظ‰ ط¹ظ„ط§ط¬ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ… ظ…ظ† ظپط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط´ظˆظ… .
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظ„ظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ط؛ظ… ظˆ ط؛طµظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ .
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط¬ط§ظ† ط³ظ¾ط±ط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظˆظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط³ظٹط¯ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طھط§ ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯.

ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ (ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ) ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯.(590)
516 - ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ (ط¹ ) ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§  
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ظ„ط¨ طھظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط§ظ‰ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ط¬ط¯ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±طھ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ظƒط´ط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط§ظ‡ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ†ط¯ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط§ظٹظ† ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط®ظˆظ† ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط± ظ¾ط¯ط±طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط«ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظˆ ط´ط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط³ط±ط¯ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ظƒظپط± ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط®ط· ط¨ط§ط·ظ„ ط¯ط± ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط­ظˆ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط± طھط¬ظ„ظ‰ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯.(591)
517 - طھط¬ظ„ظٹع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ )  
ط§ط² ط¹طµط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط²ظٹظ†ط¨ طھط¬ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط±ط¦ظٹط³ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ط§ظˆط³طھ طŒ ع†ظˆظ† ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯طŒ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ظ…ط±ظٹط¶ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ط³طھط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط·ط¨ظ‚ ط¯ط³طھظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ط°ظƒظˆط± ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظٹع† ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ط± ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯! ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ط´ ظٹظƒ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ظ…طµظ„ط­طھ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ظ„ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ظ¾ط±ط³طھط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ .(592)
518 - ط§ط³ط§ط±طھ ط²ظ†ط§ظ† طھظƒظ…ظٹظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظٹط§ظ„ط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯. ظ†ظƒطھظ‡ ط§ط´ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط­ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§طµظ„ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¬ط§ظ‡ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظˆط³ط§ظٹظ„ظ‰ طھط¨ظ„ظٹط؛ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ظ…ط®ط§ظ„ظپ طŒ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط§ظ…ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ط´ط±ظٹظƒ ط¨ط²ط±ع¯ ط­ط³ظٹظ† ظ†ع¯ط°ط§ط´طھ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ†ظ‡ط§ظ† ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
ط§ط³ط§ط±طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ‡ظ… ط­ظƒظ…طھ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط¯ط§ط´ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† طھظ‚ط¯ظٹط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط§ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¢طھط´ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط«ظ†ط§ظ‰ ط±ط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ط³ظˆط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط²ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¨ع†ظ‡ ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط± ط±ظ‡ظ… ظ†ظƒظ†ظ†ط¯.(593)
519 - ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ 
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ط¨ ط¯ظ‡ظ… ط¹ظ…ظ‡ ط§ط´ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظˆ ط§ظ…ط§ ط¹ظ…طھظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ظپط§ظ†ظ‡ط§ ظ„ظ… طھط²ظ„ ظ‚ط§ط¦ظ…ظ‡ ظپظ‰ طھظ„ظƒ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ظ‡ - ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ط±ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­ط±ظ… - ظپظ‰ ظ…ط­ط±ط§ط¨ظ‡ط§ طھط³طھط؛ظٹط« ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظ‡ط§طŒ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ط¯ط§طھ ظ„ظ†ط§ ط¹ظٹظ† ظˆظ„ط§ ط³ظƒظ†طھ ظ„ظ†ط§ ط²ظپط±ط›(594)
ظˆ ط§ظ…ط§ ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ… ط²ظٹظ†ط¨ ظ¾ط³ ط§ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ - ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ - ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھط؛ط§ط«ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ ع†ط´ظ… ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط±ظپطھ طŒ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ†ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ… ط²ظٹظ†ط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ…ط³ظٹط± ظ…ط§ ط§ط² ظƒظˆظپظ‡ طھط§ ط´ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ظ‡ط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¶ط¹ظپ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظ…ط¯طھ ط³ظ‡ ط´ط¨ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظ…ظٹط§ظ† ط§ط·ظپط§ظ„ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط³طھظ…ع¯ط± ظˆ ط³ظ†ع¯ط¯ظ„ طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ظ‚ط±طµ ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.(595)
520 - ط²ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ )  
ط¨ط´ظٹط± ط¨ظ† ط®ط²ظٹظ… ط§ط³ط¯ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط®طھط± ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ط›ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ط²ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط´ط±ظ… ظˆ ط­ظٹط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ â€چ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(596)
521 - ط®ط§ظ…ظˆط´ ط´ظˆظٹط¯ ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظˆظپط§ظٹط§ظ† !  
ط§ظˆ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظƒظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط´ظˆظٹط¯! ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ظ†ظپط³ ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط­ط¨ط³ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط²ظ†ع¯ ط´طھط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط¨ط§ط² ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط·ظٹط¨ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط¯.(597)
522 - ع†ط´ظ…ظ‡ ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط®ط´ظƒ ظ†ط´ظˆط¯!  
ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯طŒ ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ! ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ط؛ظ„ط¨ط§ط² ظˆ ط¨ظ‰ ظˆظپط§! ط¢ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظٹط¯طŒ ع†ط´ظ…ظ‡ ط§ط´ظƒطھط§ظ† ط®ط´ظƒ ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ط¯.(598)
523 - ظ…ط«ظ„ ظƒظˆظپظٹط§ظ†  
ظ…ط«ظ„ ط´ظ…ط§ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط²ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² طھط§ط¨ظٹط¯ظ† ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(599)
524 - ط´ظ…ط§ ط³ط¨ط²ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط¬ظ„ط§ط¨ ظ‡ط³طھظٹط¯!  
(ط§ظ‰ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ! ط´ظ…ط§) ط¬ط² ط³ط®ظ† ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط²ط§ظپ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط®ط´ظ… طŒ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ع†ظˆظ† ظƒظ†ظٹط²ظƒط§ظ† ظ…طھظ…ظ„ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ع†ظˆظ†ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط³ط®ظ† ع†ظٹظ† طŒ ع†ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظٹط¯طں ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط¨ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط²ط¨ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ†ط¬ظ„ط§ط¨ظ‡ط§ ط±ط´ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظٹط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط³طھظٹظ† ظ‚ط¨ظˆط± ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.(600)
525 - ط¨ط¯ طھظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظٹط§ ظƒط±ط¯ظٹط¯!  
ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ طھظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط´ â€چ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ع†ط§ط± ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظˆ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.
526 - ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ع¯ط±ظٹظٹط¯ ظˆ ظƒظ… ط¨ط®ظ†ط¯ظٹط¯!  
ط¢ظٹط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طں ط¢ط±ظ‰ ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظƒظ…طھط± ط´ط§ط¯ ط´ظˆظٹط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ط¯ط§ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ†ع¯ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط´ظˆظٹظٹط¯.
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط®ظˆظ† ظ¾ط³ط± ط®ط§طھظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ط§ظƒ ظƒظ†ظٹط¯طں
ط®ظˆظ† ط³ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§طں ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ظ†ظٹظƒط§ظ† طھط§ظ† ط±ط§طں ظˆ ظ…ظ„ط¬ط§ط، ط­ظˆط§ط¯ط« ظ†ط§ع¯ظˆط§ط±طھط§ظ† ط±ط§طں ظˆ ظ…ظ†ط§ط²ظ‡ ط­ط¬طھ طھط§ظ† ط±ط§طں ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط± ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط±ط§!(601)
527 - ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ظ†ظƒط§ط± ط´ط¯ظٹط¯!  
ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ…ظٹط±ظٹط¯ ظƒظ‡ طھظ„ط§ط´ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظٹط¯ ظˆ ط¯ط³طھط§ظ†طھط§ظ† ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ط²ظٹط§ظ†ظƒط§ط± ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ط¶ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ع†ط§ط± ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ط°ظ„طھ ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ظ‚ظ… ط²ط¯ظٹط¯.(602)
528 - ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ع†ظ‡ ط®ظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ط±ظٹط®طھظٹط¯طں!  
ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ! ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ع¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط­ط±ظ…ط´ ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯طں ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط®ظˆظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط±ظٹط®طھظٹط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط­ط±ظ…طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظٹط¯طں!(603)
529 - ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ†ظ†ع¯ظٹظ† طھط± ط§ط³طھ !  
ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط³ط®طھ طŒ ظƒط±ظٹظ‡ طŒ ظ†ط§ط±ظˆط§طŒ ط®ط´ظ† ظˆ ط´ط±ظ… ط¢ظˆط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ط±ظٹط²ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ع¯ظ†ط¬ط§ظٹط´ ط¢ط³ظ…ط§ظ† .
ط¢ظٹط§ ظ…طھط¹ط¬ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ† ط®ظˆظ† ط¨ط§ط±ظٹط¯طŒ (ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ) ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¹ط°ط§ط¨ ط¢ط®ط±طھ ظ†ظ†ع¯ظٹظ† طھط± ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط±طµطھ ظˆ ظ…ظ‡ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط³ط¨ظ‚طھ ع¯ط±ظپطھظ† ط´ظ…ط§طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ†طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط´طھط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھط§ظ† ط¯ط± ظƒظ…ظٹظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ .(604)
530 - ظ†ط³ظ„ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§ط³طھ !  
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط­ط±ط§ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ†ع¯ط´طھ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ط± ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط§ط³ظ†ط´ ط®ظٹط³ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ¾ط¯ط±ظ… ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ†ط¯! ظƒظ‡ ظƒظ‡ظ†ط³ط§ظ„ط§ظ† ط´ظ…ط§طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظƒظ‡ظ†ط³ط§ظ„ط§ظ† ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ†طھط§ظ† ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ†طھط§ظ† طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظ†ط³ظ„ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯.(605)
531 - ظˆط±ظˆط¯ ط§ط³ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯  
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط± ظ‚طµط± ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط°ظ† ظˆط±ظˆط¯ ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط³ط± ط´ط±ظٹظپ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط­ط±ظ… ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.(606)
532 - ط§ظٹظ† ط²ظ† ظƒظٹط³طھ طں 
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط®طھط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط³ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯: ط§ظٹظ† ط²ظ† ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ طں ع¯ظپطھظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط²ظ† طŒ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .(607)
533 - ظپط§ط³ظ‚ طھظˆظٹظ‰ ط§ظ‰ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯!  
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط±ظˆظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¢ظ† ظ…ط®ط¯ط±ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط´ظƒط± ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط±ط³ظˆط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھ !
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظپط§ط³ظ‚ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆط§ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ط´ط®طµ ط¨ط¯ظƒط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھظٹظ… !(608)
534 - ظ…ط§ ط±ط§ظٹطھ ط§ظ„ط§ ط¬ظ…ظٹظ„ط§! 
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط±ظپطھط§ط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‰ !
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¬ط² ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظ‚ظ… ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط´طھط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظٹط§ظ† طھظˆ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ طھظˆ ظ…ط®ط§طµظ…ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ع¯ط± ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ طں! ظ…ط§ط¯ط±طھ ط¯ط± ط¹ط²ط§ظٹطھ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ !
535 - ظ‚طµط¯ ط¬ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ )  
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظƒظ…ط± ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط³طھ طŒ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط­ط±ظٹط« ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ط²ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط²ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ظپطھط§ط±ط´ ظ…ظˆط§ط®ط°ظ‡ ظˆ ظƒظٹظپط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯!(609)
536 - ط²ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط³ط¬ط¹ ظˆ ظ‚ط§ظپظٹظ‡ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط§ط³طھ !طں  
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ط§: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ظ„ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† طھظˆ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط³ط±ظƒط´ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط´ظپط§ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط´ط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ… طŒ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ط± ظƒط´طھظ‰ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظ…ط±ط§ ط®ط´ظƒط§ظ†ط¯ظ‰ . ط§ع¯ط± ط¯ظ„ طھظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط´ظپط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط²ظ† ع†ظ‡ ظ…ظˆط²ظˆظ† ظˆ ط¨ط§ ظ‚ط§ظپظٹظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ظ†ظٹط² ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط´ط§ط¹ط± ظˆ ظ‚ط§ظپظٹظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط²!
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆظ†ط¯: ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯! ط²ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط³ط¬ط¹ ظˆ ظ‚ط§ظپظٹظ‡ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط§ط³طھ طں(610)
537 - ظ…ع¯ط± ط®ط¯ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ظ†ظƒط´طھ طں!  
ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظˆ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ !
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ع¯ط± ط®ط¯ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ†ظƒط´طھ طں!
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯!
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھ !(611)
538 - ط¯ظپط§ط¹ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ظˆط§ط¨ ظ‚ط¨ط¶ ط±ظˆط­ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ طھظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط¬ط±ط§طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ! ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ظٹط¯!
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ† (ظ‚ط¨ظٹط­ )طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯! طھظˆ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ‰ طŒ ط­ط§ظ„ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ظ…ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظƒط´ !
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¹ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ† ! ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظ†ظ…ط§ ظˆ ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ طھط§ ظ…ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ طµط­ط¨طھ ظƒظ†ظ…
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯! ط¢ظٹط§ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ظƒط´طھظ† طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط¢ظٹط§ ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط¹ط§ط¯طھ ظ…ط§ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ط§ط³طھ !(612)
539 - ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظ…ظ†ط§طŒ ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† !  
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ ط¨ط± ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط¯ط³طھ ط¨ط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط­ط²ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ„ط²ط§ظ†ط¯ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ! ط§ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظ…ظ†ظ‰ ! ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط²ظ†ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ! ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ…طµط·ظپظ‰
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ :
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ (ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† (ط¬ع¯ط± ط³ظˆط²) ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط³ط§ظƒطھ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯.(613)
540 - ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ع†ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں!  
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ (ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ) ع¯ظپطھ :
ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظˆ.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط®ط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! طھظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ طھظ†ع¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆطŒ طµط§ط­ط¨ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط§ط±ط²ط´ طھظˆ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ طں ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط§ط·ط± ط¨ط§ط¯ ط¯ط± ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط؛ط±ظˆط± ظˆ ظ†ط®ظˆطھ ط¨ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ‰ طں (ط¢ظٹط§) ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظٹطھ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط±ط´طھظ‡ ط§ظ…ظˆط±طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظˆ ظ…ظ†طµط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ !(614)
541 - ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! 
ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ ظˆ طµط¨ط± ظƒظ† ! ط¢ظٹط§ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظˆطھظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ : ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظƒظپط± ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط¨ط±ظ†ط¯ ظ…ظ‡ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ظˆ ط³ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ„طھ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ط§ظ† ط³ظ†ع¯ظٹظ† طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط´ظˆط¯ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‡ظٹط§(615)
ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .

542 - ط¢ظٹط§ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط­ط±ظ…طھ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط±ظ‰ طں  
ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ! ط¢ظٹط§ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط³ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط­ط¬ط§ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط³ط§ط±طھ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¨ط³طھظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„طھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طں ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ط²طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط´ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆط± ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظˆ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ط³طھ ظˆ ط´ط±ظٹظپظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.(616)
543 - ط§ط² ظ¾ط³ط± ظ‡ظ†ط¯ ط¬ع¯ط±ط®ظˆط§ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط¢ظٹط¯!  
ع†ظ‡ ع†ط´ظ… ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¬ع¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¬ظˆط¯ (ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط¬ظˆط¯) ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ع¯ظˆط´طھ ط§ظˆ ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط±ظˆظٹظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ع†ط´ظ… ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ظˆ ط¹ط¯ط§ظˆطھ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ع†ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط§ط´ طھط§ط،ط®ظٹط± ظˆط±ط²ط¯طں(617)
544 - ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! ط¢ظٹط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط´ط¹ط± ظ…ظ‰ ط³ط±ط§ظٹظ‰ طں!  
ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ (ط¬ظ†ط§ظٹطھ ) ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‚طµط± ظˆ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط± ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ع¯ط´طھظ‰ طŒ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ :
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط³طھ طھظˆ ط¯ط±ط¯ ظ†ظƒظ†ط¯ ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯!
ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! طھظˆ ط¨ط§ ط¹طµط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ع†ظˆط¨ ط®ظٹط²ط±ط§ظ† ط¨ط± ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظ‰ ظˆ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط³ط±ط§ظٹظ‰ طں
545 - ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ط¬ط¯ط§ط¯طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ظپطھ  
(618)
ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! طھظˆ ط¨ط§ ط±ظٹط®طھ ط®ظˆظ† ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ط²ط®ظ… ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ طھط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ظƒط±ط¯ظ‰ . ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط§ظ†طھ ط¨ط§ظ†ع¯ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طµط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط¯ط³طھط§ظ†ظ… ظپظ„ط¬ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ظ… ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط±ط§ ظ…ط±طھظƒط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… .
ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ط­ظ‚ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ع¯ظٹط± ظˆ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ظ…ط§ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط¨ع¯ظٹط± ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط±ظٹط®طھظ†ط¯طŒ ط®ط´ظ… ع¯ظٹط±.(619)
546 - ط¨ط§ط´ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ! 
ظٹط²ظٹط¯! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ طŒ ظ¾ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط¯ظ‰ ظˆ ع¯ظˆط´طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ†ط´ طŒ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھط´ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طھط­ط§ط¯ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ظ‚ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ طŒظˆ ظ…ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯
(ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ) ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط§ظˆط± ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ط´ظ…ظ† طھظˆ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±. ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ع¯ظˆظ„ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظƒظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¹ظˆط¶ ط¨ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ط´ ط¨ط¯طھط± ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ط´ ط¶ط¹ظٹظپ طھط± ط§ط³طھ .(620)
547 - ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! ظ…ظ† ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط§ط² طھظƒظ… ط¨ط§ طھظˆط§ظ… !  
(ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯!) ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ظˆط§ط¯ط« ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط±طŒ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط§ط² ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ط¨ط§ طھظˆ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط±ط²ط´ طھظˆ ط¯ط± ظٹط¯ ظ…ظ† ظ†ط§ع†ظٹط² ظˆ ظ…ط³طھط­ظ‚ ط³ط±ط²ظ†ط´ ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ . (ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ) ط³ظٹظ„ ط§ط´ظƒ ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ظ…
ط¯ط± ط­ط§ظ„ ع¯ط¯ط§ط®طھظ† ط§ط³طھ .(621)
548 - ط¯ط³طھط§ظ†طھ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ط§ ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ†طھ ظ¾ط± ط§ط² ع¯ظˆط´طھ ظ…ط§ط³طھ !  
ظ‡ط§ظ† ! ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¬ط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظˆ طھط¹ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¬ظٹط¨ ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯. ط¯ط³طھط§ظ† طھظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ†طھ ط²ط§ ط§ط² ع¯ظˆط´طھ ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ع¯ط±ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ طھظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط²ظٹط± ع†ظ†ع¯ط§ظ„ ط¨ع†ظ‡ ظƒظپطھط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.
(ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯!) ط§ع¯ط± (ط­ظٹط§طھ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ط§ ط±ط§) ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط²ظٹط§ظ† طھظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط³طھظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(622)
549 - ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… !  
ظ…ظ† (ط§ط² ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ طھظˆ) ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھظˆظƒظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط­ط§ظ„ طھظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ظٹط¨ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ‡ظٹع† طھظ„ط§ط´ ظˆ ظƒظˆط´ط´ظ‰ ط¯ط±ظٹط؛ ظ…ظƒظ† ط›ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ طھظˆ ظ‚ط§ط¯ط± ظ†ظٹط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط¯ظ‡ط§ ط¨ط¨ط±ظ‰ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ظˆط± ظˆط­ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆظٹطھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط²! ظ‡ط±ع¯ط² طھظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ„ظƒظ‡ ظ†ظ†ع¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ط§ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ .(623)
550 - ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯!  
ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ طھظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظˆ ط§طھط­ط§ط¯ طھظˆ ط§ط² ظ‡ظ… ظ¾ط§ط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ط§ط± ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯: ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ط§ظ…ظ„ ط­ط§ظ„ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ !(624)
551 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ ) ط¯ط± ط¢ط®ط± ط®ط·ط¨ظ‡  
ظ¾ط³ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ط¯ط§ظ‰ طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظˆ ظƒظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ظ…ط؛ظپط±طھ ط¹ط¬ظٹظ† ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط®طھظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† (ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¸ظپط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§) ط±ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ ظ…ط­ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ
ط®ط¯ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±طھط±ظٹظ† ط§ط³طھ(625)
552 - ظ¾ط§ط³ط® ظ‚ط¨ظٹط­ ظٹط²ظٹط¯! 
ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط±ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ع†ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆط³طھ ظپط±ظٹط§ط¯ ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ع†ظ‡ ط¢ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظ…ط±ع¯ ط¨ط± ط²ظ†ط§ظ† ظ†ظˆط­ظ‡ ع¯ط±!
553 - ظƒظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯  
ط¹ظ‚ظٹظ„ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط´ظٹط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظ†ط¨ظˆطھ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپظƒط¯ ظƒظٹط¯ظƒ ظˆط§ط³ط¹ ط³ط¹ظٹظƒ ظˆ ظ†ط§طµط¨ ط¬ظ‡ط¯ظƒ طŒ ظپظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ طھظ…ط­ظˆ ط°ظƒط±ظ†ط§ ظˆ ظ„ط§ طھظ…ظٹطھ ظˆ ط­ظٹظ†ط§ ط›ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! ظ‡ط± ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ظٹط± ظˆ طھظ…ط§ظ… ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ â€چ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط± ظˆ ط¯ط± ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط§ طھظ„ط§ط´ ظƒظ† طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ظ‚ط§ط¯ط± ظ†ظٹط³طھظ‰ ظ†ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط­ظˆ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظˆط­ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ‰ .
554 -ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨  
ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¬ط²ظˆ ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ط¢ط´ظƒط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط³ظ„ط·ظ†طھ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط¯ظٹط§ظ„ظ…ظ‡ طھط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ¾ط±ع†ظ… ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ط± ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ط¨ط±ظ¾ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع†ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‰ طھط§ط¨ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ظˆط­ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط²ط¯ظ† ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ط´ظƒظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ† ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ„ظˆط§ط²ظ… ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
555 - ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ط§ طھط±ظٹط¨ظˆظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ !  
ظ‡ط± ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¯ط§ط±ط¯ ط¬ظ†ع¯ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھظ‰ ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظ„ط³ظپظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯.
ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ظٹط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ظ‚ظ†ط§ط¹ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ¾ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ظƒط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط´ظ…ظ† طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… طھظ…ط§ط³ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¢ط­ط§ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¬ط±ط§طھ طھظ…ط§ط³ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط²ظٹظ†ط¨ ط§ط² طھط±ظٹط¨ظˆظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ طھط§ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظƒط´ظٹط¯ظ† ط§ط³طھ .(626)
556 - ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! ط§ظٹظ† ظƒظ†ظٹط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ !  
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط´ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ! ط§ظٹظ† ظƒظ†ظٹط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ !
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ‡ ط§ط´ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ) ع¯ظپطھ :ط¹ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ† ! ظٹطھظٹظ…ظ‰ ط§ظ… ظƒط§ظپظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ†ظٹط² ظ‡ظ… ط¨ط´ظˆظ… !
ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ†طھط±ط³ ! ط§ظٹظ† ط¨ط¯ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯!(627)
557 - ط§ظٹظ† ظƒظ†ظٹط² ظƒظٹط³طھ طں 
ظ…ط±ط¯ ط´ط§ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظƒظ†ظٹط²ظƒ ظƒظٹط³طھ طں
ظٹط²ظٹط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯: ط§ظٹظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ! ظˆ ط¢ظ† ظٹظƒظ‰ طŒ ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ !
ظ…ط±ط¯ ط´ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ†ط¸ظˆط± طھظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط±طھ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظ¾ط³ط± ط§ط¨ظˆ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ طں
ظٹط²ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ طں!(628)
558 - ظٹط²ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظٹطھ طھظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯!  
ظ…ط±ط¯ ط´ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظٹط²ظٹط¯ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯! ط¢ظٹط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… ط§ظٹظ†ط§ظ† ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط±ظˆظ…ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯!
ظٹط²ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ طھظˆ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ„ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ط³ظ¾ط³ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط²ط¯ظ†ط¯.(629)
559 - ط±ط´ط¯ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ طھط§ط±ظٹط® ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ط®ظˆظ†ظٹظ† ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ¾ظˆظ„ط§ط¯ ط¢ط¨ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط²ظٹظ†ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ ط¨ط§ ط²ظٹظ†ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظٹظƒظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹظ†ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ط±ع¯ط´طھ ط±ط´ط¯ ظٹط§ظپطھظ‡ طھط± ظˆ ط®ط§ظ„طµ طھط± ط¨ظˆط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط®ظ„ط§ظ„ ط­ظˆط§ط¯ط« ط§ط³ط§ط±طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظٹط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظˆظ„ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط²ظٹظ†ط¨ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ ظپط±ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯.(630)
560 - ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظˆ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظٹط¯ط§ظ†  
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظˆ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯ طھظƒظ„ظٹظپ ط±ط§طŒ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† طŒ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ط±ط²ط´ â€چ ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط¨ط±ط¯ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ…ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ط·ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظٹط§ ظ‚ط±ظٹط¨ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± طھط§ط،ط«ظٹط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¬ط§ط¦ط±طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ظˆط± ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¨طھط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط¨طھط±ط³ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹط²ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† طھط­ظ‚ظٹط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¯ط± ط¹ظ…ط±ط´ط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظˆظ† طھط­ظ‚ظٹط±ظ‰ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯(631)ظˆ طµط­ط¨طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط¯ط± ط´ط§ظ… ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط¨ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھ(632)ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚ط¶ظٹظ‡ طŒ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط؛ظٹط± ط­ظ‚ ط¨ط§ ط­ظ‚ ظ†ظٹط³طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆظ‚طھ طŒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط¬ظ…ط¹ ظپط§ط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… . طھظƒظ„ظٹظپ ظ…ط§ظ‡ط§ ط±ط§ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط§ط² ظ‚ظ„طھ ط¹ط¯ط¯ ظ†طھط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†طھط±ط³ظٹط¯. ظ‡ط± ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظƒظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظˆ ط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ طھط­ظ…ظ„ ط²ط­ظ…طھ ط¨ظƒظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط² ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظ‡ ظ…ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظˆط¶ط¹ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ‡ ط¬ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظˆط¶ط¹ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ‡ ط¬ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ع†ظ‡ ط¬ظˆط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ع†ط·ظˆط± طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظٹظپظٹطھ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط±ط§طŒ ظƒظٹظپظٹطھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ظٹظ† ظٹظƒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظƒظ… ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظٹظپظٹطھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‚ظ„ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¹ط¯ظ‡ ظ…ط¹ط¯ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ظ‡ ظ…ظ„طھ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ظˆ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ظˆ ظ‡ظ… ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…طµظٹط¨طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ط¯طں ط¨ط§ظٹط¯ طھط®ظپظٹظپ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط´ط¯طں ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡طھطµط؛ط± ط¹ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ…طµط§ط¦ط¨ (633) ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظƒظپط± ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط²ظ†ط¯ظ‚ظ‡ طµط­ط¨طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¬ط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط´ط¯طŒ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظ†ظ‚ط§ظ‡طھ طŒ ط¢ظ† ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھط¨ظ„ظٹط؛ ظƒط±ط¯.(634)
O ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ط´ظٹط± ط²ظ†ط§ظ† ط¹ط±طµظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
561 - ط³ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ‚ط´ ط²ظ†ط§ظ†  
ط²ظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط³ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ‚ط´ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط¯ط´ : ظٹظƒظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ظٹظ‰ ط، ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ†ظپظ‰ ظ…ط­ط¶ ظˆ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ظ‚ط§طµط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ط¨ظ‰ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط§ط´ظٹط§ط، ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ†ط·ظ‚ ظƒظ†ط¬ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ط§ظٹظٹط¯ظ† ظˆ ط´ظٹط± ط¯ط§ط¯ظ† طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ط§ظˆ ط±ط´ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¨ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ (ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ) ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ طھط± ط¨ظ‡طھط± ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§طھط±طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‰ ط²ط¨ط§ظ† طھط± ط¨ظ‡طھط± ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§طھط±طŒ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط± طھط± ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§طھط± ظˆ ط¨ظ‡طھط±طŒ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‰ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طھط± ط¨ظ‡طھط±طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ†ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ طھط± ط¨ظ‡طھط±طŒ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط§ط³ظٹط± طھط± ظˆ ظ…ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طھط± ط¨ظ‡طھط±طŒ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ†ظپط¹ظ„ طھط± ظˆ ط¨ظ‰ ظ‡ظ†ط± طھط± ط¨ظ‡طھط±. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط³ظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ طŒ ط®ظ„ط§ظ‚ظٹطھ ط›ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡طھط± ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط´ طŒ ط²ظ† ظ…ظ„ط¹ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ ظ…ط±ط¯ ظ‡ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ظ„ط¹ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ظ†ظ‚ط´ ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ط§ط³ط§ طھظپط§ظˆطھ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… طŒ ظˆ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ط±ظٹظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط²ظ† ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط³طھ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط²ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ظپط§طµظ„ظ‡ ظˆ ط­ط±ظٹظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط¨ط±ظٹظ… . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط´ طŒ ط´ط®طµ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط´ط´ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظپط³ط§ط¯ طھط§ط±ظٹط® ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ط²ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ‚ط´ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¶ط¹ظٹظپ طŒ ظٹظƒ ط¶ط¹ظٹظپ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظٹظƒ ط´ظ‰ ط، ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‚ط´ ط¯ظˆظ… ظٹظƒ (ط´ط®طµ ) ط¨ظˆط¯ ط§ظ…ط§ ط´ط®طµ ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط§.
ظ†ظ‚ط´ ط³ظˆظ… ظˆ ظٹط§ ظ…ظƒطھط¨ ط³ظˆظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط®طµ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ع†ظٹط² ظˆط§ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ : ظٹظƒظ‰ ط±ط´ط¯ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ… طŒ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ط¨طھظƒط§ط± ظˆ ط®ظ„ط§ظ‚ظٹطھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط§ط¨طھط°ط§ظ„ طŒ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ظ¾ط³ ط±ط´ط¯ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط­ط±ظٹظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ طŒ ط­ط±ظٹظ… ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹطھ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ط· ط§ط³طھ
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظٹظƒ طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ط°ظƒط± ظ…ط­ط¶ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طھط§ط±ظٹط® ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ط· ظ¾ظ„ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظٹظƒ طھط§ط±ظٹط® ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ط°ظƒط± ظ…ط¤ ظ†ط« ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ظ…ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط²ظ† ط¯ط± ظ…ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط²ظ† ط¯ط± ظ…ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ظ¾ط³ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط²ظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¤ ط«ط± ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ†ظٹط³طھ طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط®طھظ„ط· ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط§ط²ظٹع†ظ‡ ظ…ط±ط¯طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ط²ظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط·ط¨ظ‚ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط§ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¹ظ…ظ„ ظ…ط¤ ط«ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ظ†ظ‰ ظ…ط°ظƒط± ظ…ط¤ ظ†ط« ط§ط³طھ - ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ - ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط­ظپط¸ ظ…ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± (ظ…ط°ظ†ط« ) ط§ط³طھ ط²ظˆط¬ ط§ط³طھ .(635)
562 - ظ†ظ‚ط´ ط²ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
ط¸ط§ظ‡ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط®ظˆط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¸ظٹط± ط²ظ† (ط²ظ‡ظٹط± ط¨ظ† ط§ظ„ظ‚ظٹظ† ) ظˆ ط²ظ† (ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ظٹط± ظƒظ„ط¨ظ‰ ) (ط§ظ… ظˆظ‡ط¨ ) ظˆ ط±ط¨ط§ط¨ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط±ط، ط§ظ„ظ‚ظٹط³ (ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ) ط§ظٹط¶ط§ ط²ظ†ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظƒط± ط¨ظ† ظˆط§ط¦ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط²ظ† ظ‡ط§ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ (ط¨ط±ط±ط³ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط¹ط§ط´ظˆط±ط§) ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط´طھظ… طŒ طµ 164. ط§ظٹط¶ط§ ط§ظˆط§ط®ط± ط§ظ†طµط§ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ط­ط« ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¬ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰(636)
ط¯ط§ط±ط¯.
563 - ط§ط­ط¶ط§ط± ط²ظ‡ظٹط± ط¨ظ† ظ‚ظٹظ† 
ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ظپط²ط§ط±ظ‡ظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ط¬ظٹظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ…ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط²ظ‡ظٹط± ط¨ظ† ظ‚ظٹظ† ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھظٹظ… طŒ (ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ) ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ‚ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯طŒ ظ…ط§ ظƒظ…ظ‰ ط¹ظ‚ط¨ طھط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط·ط±ظپظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط¬ط§ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ظ†ط§ع†ط§ط± ط´ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ†ط²ظ„ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظ‚ط§طµط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طں ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط²ظ‡ظٹط± ط¨ظ† ظ‚ظٹظ† ! ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¨ط±ظˆظ‰ .
ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¹ط°ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظٹظ… ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظٹظ… ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظˆ ط¨ظ‡طھ ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ظ…ط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ .(637)
564 - ط²ظ† ط²ظ‡ظٹط± ظ…ط´ظˆظ‚ ط´ظ‡ط§ط¯طھ 
ط²ظ† ط²ظ‡ظٹط± (ط¯ظٹظ„ظ… ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ط±ظˆ) ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظ‡ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ : ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ‚ط§طµط¯ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ (ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط¨ط±ظˆظ‰ ) ظˆ طھظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . ط¨ط±ظˆ ط¨ط¨ظٹظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں
ط²ظ‡ظٹط± ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط³ط±ط´ طŒ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھ طŒ ط¯ظٹط± ظ†ظ¾ط§ظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ طµظˆط±طھظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط®ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ¾ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ†ط´ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ط¯ط§ط¯ظ… ط›ط²ظٹط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ط¯ع†ط§ط± ط¨ظ„ط§ظ‰ ط´ظˆظ‰ طŒ ظ…ظ† ظ‚طµط¯ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ… ط±ط§ ظپط¯ط§ظٹط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط­ظ… ط±ط§ ط³ظ¾ط± ط¨ظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒظ†ظ… .
ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ظˆط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‡ط§ظٹط´ ط³ظ¾ط±ط¯ طھط§ ظ†ط²ط¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯.(638)
565 - ظˆط¯ط§ط¹ ط²ظ‡ظٹط± ط¨ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´  
ط²ظ† ط²ظ‡ظٹط± ط¨ط±ط®ط§ط³طھ طŒ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط²ظ‡ظٹط± ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ (ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ) ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹط§ط± ظˆ ظٹط§ظˆط±طھ ط¨ط§ط´ط¯! ظˆ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظٹط± طھظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظ¾ظٹط´ ط¢ظˆط±ط¯. ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ…ظ† ط§ط² طھظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ (ط´ظپظٹط¹ ظ…ظ† ع¯ط±ط¯ظ‰ ) ظˆ ظ†ط²ط¯ ط¬ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط²ظ‡ظٹط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ع¯ظپطھ : ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ظˆط§ظ„ط§ ط§ظٹظ† ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(639)
566 - ظƒط§ط±ط²ط§ط± ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ط¬ظ†ط§ط­ 
ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ط¬ظ†ط§ط­ ظƒظ„ط¨ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظˆط´ط´ â€چ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ‡ط¨ طŒ ظ‡ظ…ط³ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ â€چ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ع¯ظپطھ : ظ…ط§ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ط¢ظٹط§ ط§ط² ظ…ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ط¯ظ‰ طں
ظ…ط§ط¯ط± ظˆظ‡ط¨ ع¯ظپطھ : ط§ط² طھظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط´ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ !
ظ‡ظ…ط³ط± ظˆظ‡ط¨ ع¯ظپطھ : ظˆظ‡ط¨ ! طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ظپط±ط§ظ‚طھ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ط³ط§ط²!
ظ…ط§ط¯ط± ظˆظ‡ط¨ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ط±ظ… ! ط¨ظ‡ ط­ط±ظپ ظ‡ظ…ط³ط±طھ ع¯ظˆط´ ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ط¨ط±ط¯ ط¨ط±ظˆ ظˆ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ† طھط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¬ط¯ط´ ط´ظپظٹط¹ طھظˆ(640) ع¯ط±ط¯ط¯
567 - ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆظ‡ط¨  
ظˆظ‡ط¨ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھط§ظ†ط´ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط± ط¬ط¯ط§ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¹ظ…ظˆط¯ ط®ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ†ط¯! ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط­ط±ظٹظ… ظ¾ط§ظƒط§ظ† ظˆ ط­ط±ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ†ظ…ط§.
ظˆظ‡ط¨ طŒ ظ†ط²ط¯ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط¯طŒ ط²ظ† ظˆظ‡ط¨ ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… طھط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ…
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¹ظˆط¶ â€چ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¬ط²ط§ظ‰ ط®ظٹط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظ‰ ط²ظ† ! ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط²ظ†ط§ظ† ط­ط±ظ… ط¨ط±ظˆ!
ط²ظ† ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط§ط¯ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط±ظپظٹط¹ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ .(641)
568 - طھط´ظƒط± ظˆ ظ‚ط¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظ… ظˆظ‡ط¨  
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظƒظ‡ :
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ظٹط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ… ظˆظ‡ط¨ ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ 24 ظ†ظپط± ط§ط² ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط±ط§ ظƒط´طھ ظˆ 12 ظ†ظپط± ط§ط² ط³ظˆط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط²ط®ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ط§ ط´ع¯ظپطھظ‰ ع¯ظپطھ : ع†ظ‚ط¯ط± ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ طھظˆ ط³ط®طھ ط§ط³طھ
ط³ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ظ…ظٹظ‡ ط²ظ† ظ‡ط§ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط³ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ„ط´ع¯ط±ظٹط§ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ط¹ظ…ظˆط¯ ط®ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ 2 طھظ† ط§ط² ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ط±ط§ ظƒط´طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط­ط³ط§ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط®ط§ظ„طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ : ط¨ط±ع¯ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ظˆظ‡ط¨ ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظƒظ†ط¯ ط§ظ…ظٹط¯ طھظˆ ط±ط§.(642)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation