بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ¹ -


272 - ط§ط°ط§ظ† ع¯ظپطھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± طµط¨ط­ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
طµط¨ط­ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط§ط°ط§ظ† ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ط±ط§ ط¨ط§ ط§طµط­ط§ط¨ط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± طµط¨ط­ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط±ظˆط² ط¹ظ…ط±ط´ â€چ ط§ظ‚طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طµط¨ط­ ظ†ظˆط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط°ط§ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¯ط± طµط¨ط­ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط§ط´طھظ† ظ…ط¤ ط°ظ† ظ…ط®طµظˆطµ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط°ط§ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯.(337)
O ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… : ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆظ† ط¯ط± ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
273 - ط¬ظ†ع¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط±  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ط¬ظ†ع¯ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط´ط±ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظˆظ‚ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ظ‡ط¯.
ط¬ظ†ع¯ ظƒط±ط¯ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§طں ط±ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظ…ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¸ظ‡ط± ط¨ط§ط² ط§ط³طھ . ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ ظƒظپط§ط± ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ط§ظٹط´ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ†ظ‰ ط±ظٹط®طھظ‡ ظ†ط´ظˆط¯.
ط§ظٹظ† ط±ط§ط² ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط­ظƒظ…ظ‰ ط®ط§طµ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… طµط§ط­ط¨ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط´ط®طµط§ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¯ظپط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط³طھ ظ„ط°ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط±ط§ ظˆظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ط›ط³ظ¾ط³ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ط¸ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ط¨ط§ط² ط§ط³طھ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ط¨ط§ط² ط´ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط³ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)
ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¸ظ‡ط± ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ط¨ط§ط² ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط§ط² ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ط§ط³طھ (338)
274 - ط±ظˆط²ظ‡ ط®ط§طµ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط±ظˆط²ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ع†ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ظ…ط³طھظ‚ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‚ط³ظ…طھ طھظ†ط¸ظٹظ… ظˆ طھط±ط³ظٹظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±طھط±ظٹظ†ط´ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط·ظ‰ ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ط§ظٹظ‚ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظ†ظٹط² ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ظپط·ط§ط±ظ‰ ط®ط§طµ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط§ظ‡ط¯ط§ ظƒط±ط¯ط›ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط± ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ظ¾ط¯ط±ط¬ط§ظ† ! ط§ظٹظ† ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ â€چ ط¬ط§ظ…ظ‰ ع¯ظˆط§ط±ط§طŒ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ† ط´ظ…ط§ط³طھ (339)(340)
275 - ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط±  
ط¹ظ…ط± ظˆ ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆ ط«ظ…ط§ظ…ظ‡ طµط§ط¦ط¯ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظˆظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ ط¸ظ‡ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظٹطھ ! ع¯ط±ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ…ظ„ط§طھ ظ¾ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! طھط§ ظ…ط±ط§ ظ†ظƒط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ†ط§ظٹظ„ ع¯ط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھ طھظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظˆظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط°ظƒط±طھ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ط­ط¹ظ„ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طµظ„ظٹظ† ط§ظ„ط°ط§ظƒط±ظٹظ† طŒ ظ†ط¹ظ… ظ‡ط°ط§ ط§ظˆظ„ ظˆظ‚طھظ‡ط§ ط›ظ†ظ…ط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‰ ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ط¯
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظٹظ†ظƒ ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ط§ط² ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ‚طھط§ ط¯ط³طھ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹظ…
ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ„ط´ظƒط± ظƒظˆظپظ‡ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¢طھط´ ط¨ط³ ظ…ظˆظ‚طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط­طµظٹظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ط±ط§ظ† ظ„ط´ظƒط± ط¨ط§ط·ظ„ ع¯ظپطھ : ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„ط§ طھظ‚ط¨ظ„ ط›ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ .
ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ :
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ طھظ† ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظٹط±ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ط·ط±ط§طھ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط¨ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ طھظ† ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ط؛ظ„طھظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± طµظپ ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…طھطµظ„ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.
ط§ط¨ظˆط«ظ…ط§ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¯ط§ظ‰ ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط¸ظ‡ط± ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ط›
ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ! ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ظ‚ط¯ ظ‡ظ…ظ…طھ ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ط¨ط§طµط­ط§ط¨ظƒ ظˆ ظƒط±ظ‡طھ ط§ظ† ط§طھط®ظ„ظپ ظپط§ط±ط§ظƒ ظˆط­ظٹط¯ط§ ظپظ‰ ط§ظ‡ظ„ظƒ ظ‚طھظٹظ„ط§ ط› ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ! ظ…ظ† طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ طھظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ… ظˆ ط®ظˆط´ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط¨ظƒط´ظ… ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¹ظٹط§ظ„طھ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظˆظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظ‚ط¯ظ… ظپط§ظ†ط§ ظ„ط§ ط­ظ‚ظˆظ† ط¨ظƒ ط¹ظ† ط³ط§ط¹ظ‡ ط›ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨طھط§ط² ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط´ط¯
ط¨ط§ طµط¯ظˆط± ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ† طŒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ طµظپظˆظپ ط¯ط´ظ…ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ظ†ظ…ظˆط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظٹط´ ظ‚ظٹط³ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط§ط¦ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ط§ظٹظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(341)
276 - ط¬ظ†ع¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²  
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¬ظ†ع¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظˆط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط®ط·ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ظˆ ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط­ط³ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯. ظ†ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¬ظ†ع¯ ط¨ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط®ظٹط± ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(342)
277 - ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆظپ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§  
ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆظپ ظ…ط«ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط³ط§ظپط± ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ع¯ط± ط¯ط± ظˆط·ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ط² ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط®طھطµط± ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆط¶ط¹ ط¯ظپط§ط¹ظ‰ ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯. ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ظ…ظˆط¸ظپ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ظ†ظٹظ…ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظٹظƒ ط±ظƒط¹طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ طµط¨ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظƒط¹طھ ط¯ظٹع¯ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظ¾ط³طھ ط±ط§ ط§ط² ط±ظپظ‚ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط± ظ…ظ†طھط¸ط± ظ†ط´ط³طھظ‡ ظٹط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط²ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط±ظƒط¹طھ ط¯ظˆظ… ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆظپظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظˆط¶ط¹ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒ ظˆط¶ط¹ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظˆط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ظˆط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ„ظ‡ط°ط§ ط¢ظ† ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‰ ط­ظٹط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط´ط±ظ… ط­طھظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط±ط§ط­طھ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ طھظٹط² ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ طھظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظ‡ظ… طھظٹط± ط²ط¨ط§ظ† ظƒظ‰ ظٹظƒظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ! ظ†ظ…ط§ط² طھظˆ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯! طھظˆ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ظ†ط®ظˆط¯طھ ظٹط²ظٹط¯طŒ ظٹط§ط؛ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظ„ط°ط§ ظ†ظ…ط§ط² طھظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظٹط³طھ !
ظˆ ظ‡ظ… طھظٹط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ط´ط§ظ† ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط§ط² طµط­ط§ط¨ظ‡ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ظ¾ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ†ظپظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ‚ط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯: ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظˆظپظٹطھ ! ط§ظٹط§ ظ…ظ† ط­ظ‚ ظˆظپط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ… طں ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط­ط³ظٹظ† ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط±ط§ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط´ط§ظٹط¯ ظƒط§ظپظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§.(343)
278 - ط§ظˆظ„ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§  
ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ظˆط±ط®ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ†ظپظ‰ طŒ ط³ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظ¾ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط²ط®ظ… ظ‡ط§ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط³طھط¯ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظ†ظ‡ظ… ظ„ط¹ظ† ط¹ط§ط¯ ظˆ ط«ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ط¨ظ„ط؛ ظ†ط¨ظٹظƒ ظ…ظ†ظ‰ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط¨ظ„ط؛ظ‡ ظ…ط§ ظ„ظ‚ظٹطھ ظ…ظ† ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط¬ط±ط§ط­ ظپط§ظ†ظ‰ ط§ط±ط¯طھ ط¨ط°ظ„ظƒ ط«ظˆط§ط¨ظƒ ظپظ‰ ظ†طµط±ظ‡ ط°ط±ظٹظ‡ ظ†ط¨ظٹظƒ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط›
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ظˆظ… ط¹ط§ط¯ ظˆ ط«ظ…ظˆط¯ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط¯ظˆط± ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ظ† ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¯ ظˆ ط²ط®ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظپط±ظ…ط§ط›ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طھظˆ ط¨ظˆط¯
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯طŒط§ظˆظپظٹطھ ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ط®ظˆط¯ ظˆظپط§ ظƒط±ط¯ظ… طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط¹ظ… ط§ظ†طھ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ط±ظ‰ ! طھظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ طھظٹط± ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط؛ظٹط± ط§ط² ط²ط®ظ… ظ‡ط§ ظˆ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ط¨ظˆط¯.ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ظ‡ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھط´ظ‡ط¯ ظ…ط¹ظ‡ .(344)
279 - ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¹طµط± طھط§ط³ظˆط¹ط§ طھط§ ط¹طµط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¯ط± طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط­ط§ظ„ط§طھ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ظˆ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆ ط³ظƒظ†ط§طھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ظˆ طھط§ظƒظٹط¯ ط¨ط± ظ¾ط§ظٹط¨ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھط§ ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ط´ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظˆظپط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط­طھظ‰ طµط±ظپ ط؛ط°ط§ ظ†ظٹط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ طھط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ط±ط¯ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯.(345)
280 - ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ† ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظƒط§ظ† طŒ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط¬ط¨ط±ظˆطھ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط­ط§ظ„ ط؛ظ†ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ط®ظ„ط§ط¦ظ‚ ط¹ط±ظٹط¶ ط§ظ„ظƒط¨ط±ظٹط§ط، ظ‚ط§ط¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظٹط´ط§ط، ظ‚ط±ظٹط¨ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ‡ طµط§ط¯ظ‚ ط§ظ„ظˆط¹ط¯ ط³ط§ط¨ظ‚ ط§ظ„ظ†ط¹ظ…ظ‡ ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظ‚ط±ظٹط¨ ط§ط°ط§ ط¯ط¹ظٹطھ ظ…ط­ظٹط· ط¨ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚طھ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ„طھظˆط¨ظ‡ ظ„ظ…ظ† طھط§ط¨ ط§ظ„ظٹظƒ ظ‚ط§ط¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط§ط±ط¯طھ ظˆ ظ…ط¯ط±ظƒ ظ…ط§ ط·ظ„ط¨طھ ظˆ ط´ظƒظˆط± ط§ط°ط§ ط´ظƒط±طھ ظˆ ط°ظƒط±طھ . ط§ط¯ط¹ظˆظƒ ظ…ط­طھط§ط¬ط§ ظˆ ط§ط±ط¹ط¨ ط§ظ„ظٹظƒ ظپظ‚ظٹط±ط§ ظˆ ط§ظپط²ط¹ ط§ظ„ظٹظƒ ط®ط§ط¦ظپط§ ظˆط§ط¨ظƒظ‰ ط§ظ„ظٹظƒ ظ…ظƒط±ظˆط¨ط§ ظˆط§ط³طھط¹ظٹظ† ط¨ط§ظƒ ط¶ط¹ظٹظپط§ ظˆط§طھظˆظƒظ„ ط¹ظ„ظٹظƒ ظƒط§ظپظٹط§ ط§ط­ظƒظ… ط¨ظٹظ†ظ†ط§ ظˆ ط¨ظٹظ† ظ‚ظˆظ…ظ†ط§ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ظپط§ظ†ظ‡ظ… ط؛ط±ظˆظ†ط§ ظˆ ط®ط¯ط¹ظˆظ†ط§ ظˆ ط؛ط¯ط±ظˆظ†ط§ ظˆظ‚طھظ„ظˆظ†ط§ ظˆ ظ†ط­ظ† ط¹طھط±ظ‡ ظ†ط¨ظٹظƒ ظˆظˆظ„ط¯ ط­ط¨ظٹط¨ظƒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§طµط¸ظپظٹطھظ‡ ط¨ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظˆط§ط¦طھظ…ظ†طھظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆطµظٹظƒ ظپط§ط¬ط¹ظ„ ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظ†ط§ ظپط±ط¬ط§ ظˆ ظ…ط®ط±ط¬ط§ ط¨ط±ط­ظ…طھظƒ ظٹط§ ط§ط±ط­ظ… ط§ظ„ط±ط§ط­ظ…ظٹظ† ط›
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡طھ ط¨ط±طھط±طŒ ظ‚ط¯ط±طھطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ظ‚ظ‡ط± ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط´ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط§ط² ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‚ط¯طھ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ط§ط¯ط± ط¨ط± ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط±ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¹ظ…طھ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ„ط§ط، ظ†ظٹظƒظˆطŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ظ„ظ‚ ظƒط±ط¯ظ‰ ظ…ط­ظٹط· ظ‡ط³طھظ‰ طŒ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ طŒ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ‚ط§ط¯ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ‰ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظƒط± طھظˆ ط±ط§ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط´ظƒط± ع¯ط°ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط›ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظٹط§ط¯ ط´ظˆظ‰ ظ…طھط°ظƒط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ‰ .
طھظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظپظ‚ط± ظˆ ط¨ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ط§ طھط±ط³ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² طھظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظˆ ط¨ط± طھظˆ طھظˆظƒظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظƒط§ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… . ط¨ظٹظ† ظ…ط§ ظˆ ظ‚ظˆظ… ظ…ط§ ط¨ط§ ط­ظ‚ ط­ظƒظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ظˆط³طھ طھظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظˆط­ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ¾ط³ ط¯ط± ظƒط§ط± ظ…ط§ ظپط±ط¬ ظˆ ع¯ط´ط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ . ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھطھ ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طھط±ظٹظ† ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ط§ظ†
281 - ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ظˆط² طھط¨ظ„ظˆط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط´ط§ط، ظˆ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± طµظپط§طھ ظˆ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط§طµ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¨ظƒ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ط¢ظ† ط±ط§ ظٹط§ظپطھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ.
1 - ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظˆ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط³ط§ط²طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ طŒ ظƒط§ظ…ظ„ طŒ ظ¾ط± ظ…ط­طھظˆط§ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظˆ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹظƒ ط³ظٹط³طھظ… ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ طھط§ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ طŒ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط³طھط´ â€چ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط¹ ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ طھط±ظٹظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ†ط´ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط¨ظ„ظˆط± ظٹط§ظپطھ .
ظˆ ط¯ط± ظٹظƒ ط±ظˆط²! ط¢ط±ظ‰ ! ظٹظƒ ط±ظˆط² ط´ظƒظˆظ‡ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ظ‰ ! ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط± طھظˆط§ظ†ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ¾ط±ط³طھط´ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ط±ط³طھظٹط¯ظ‡ ط´ط¯.
2 - ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¨ط²ط±ع¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط±ظˆط² طھط¨ظ„ظˆط± ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ طھط±ظٹظ† ظˆ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ طھط±ظٹظ† ظ†ظٹط§ظٹط´ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ط§طŒ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ طµظپط§طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ظ…ع¯ظˆظ† ظˆ ظ†ط§ظ‡ظ…ع¯ظˆظ† ط¯ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† طµظˆط¨طھ ظ…ظ…ظƒظ† طŒ
ط¯ط± ع†ط´ظ… ط§ظ†ط¯ط§ط² ط¨ط´ط±ظٹطھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ .
3 - ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¯ط±ظˆ ط´ط§ظ‡ظƒط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظپط²ظˆط¯طŒ ظ†ط®ط³طھ : طھط­ظ…ظ„ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆطµظپ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط³ظ¾ط§ط³ ظˆ ط´ظƒط± ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط´ط¯ط§ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط´ظƒظ„ ظ…ظ…ظƒظ†(346)
282 - ط§ط³ظˆظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ 
ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆطŒ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒ ط¢ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ط´ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط®طھ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط¢ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط؛ط³ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯(347)ظ¾ط³ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ظ‚ظ„ط¨ ظ…طµظپط§ظٹط´ طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¨ظƒ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظˆط¶ظˆ ط³ط§ط®طھ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ظˆط±ط´ ط±ط§ ط±ظ†ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ط³ظ„ طھط±طھظٹط¨ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ظ‚ظ„ط¨ط´ ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ظˆ ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ط´ط³طھ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط؛ط³ظ„ ط§ط±طھظ…ط§ط³ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ طŒ ظˆط¶ظˆظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط³ط§ط®طھ طŒ ظƒظپ ط¯ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒط´ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط±ظ†ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‰ طھظٹظ…ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ طŒ ط¬ط§ظ† ظ¾ط§ظƒط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط§ط² ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ظ‚ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط¬ط§ط¯ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³ظˆظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ .
283 - ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط¨ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ â€چ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظˆط¹ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
1- ظ†ظ…ط§ط² ظˆط¯ط§ط¹ ظˆ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظ‡ طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ظپظƒظ†ط¯ظ† ظ¾ظٹظƒط§ط± ظˆ ظ…ظ‡ظ„طھ ط®ظˆط§ط³طھظ† ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ط¨ظ¾ط§ط¯ط§ط´طھ(348)
2 - ظ†ظ…ط§ط² ظ†ظٹظ…ط±ظˆط²ظ‰ ظˆط¯ط§ط¹ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆظپ طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¨ظƒ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظپظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ع¯ط§ظ‡ ط¹ط³ظپط§ظ† ظˆط°ط§طھ ظ„ط±ظ‚ط§ط¹ ظˆ ط¨ط·ظ† ط§ظ„ظ†ط­ظ„ (349)ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ط§ظƒط¨ط§ط®طھظ‡ ط§ط´ طŒ ظ‡ط¯ظپ طھظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط² ظˆ طھط¬ط§ظˆط²ظƒط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯.(350)
3 - ط±ظˆط­ ظˆ ط¬ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط§ط³ط±ط§ط± ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¢ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ طھظ…ط§ظ… ط¹ظٹط§ط± ط¨ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھ .
4 - ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط§ط­ط±ط§ظ… طŒ ظ‚ط±ط§ط¦طھ طŒ ظ‚ظٹط§ظ… طŒ ط±ظƒظˆط¹ طŒ ط³ط¬ظˆط¯طŒ طھط´ظ‡ط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظˆظٹعکظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھ . ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ طھظƒط¨ظٹط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ط² ظ…ط±ظƒط¨ ط³ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط±ظƒظˆط¹ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط¯طھ ط²ط®ظ… ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ط§ط³طھ طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‚ظ†ظˆطھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط±ظˆ ط¨ط®ط´ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ†ظٹط§ظٹط´ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط§ط´ ط¯ط± ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ : ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ† ! ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…طھ ط¨ط³ ظˆط§ظ„ط§ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ! ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط¨ط± ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ط¯ظٹط¯طŒ ظ†ظٹط±ظˆظٹطھ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظٹط±ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظƒط¨ط±ظٹط§ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظپط±ط§ع¯ظٹط± ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§...
ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ طھظˆ ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظپط±ظٹط¨ ظˆ ط­ظٹظ„ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط´طھ ط§ط² ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ظ¾ط§ ط®ط§ط³طھظٹظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯

ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ¾ط±ظپط±ظˆط؛ط´ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ع¯ظ„ع¯ظˆظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ طھط´ظ‡ط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط®ط±ظˆط¬ ط±ظˆط­ ط¨ظ„ظ†ط¯ط´ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط± ط؛ط±ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ†ط´ طŒ ط§ط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ† ط±ط§طŒ ط¨ط§ ط§ظˆط¬ ع¯ط±ظپطھظ† ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ظˆ ط§ط°ظƒط§ط± ظˆ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ظƒظ‡ظپ ظƒظ‡ ط§ط² ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯
284 - ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² 
(351)
ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ط¨ط§ط´ط¯. ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… .
ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ†ظƒ ظ‚ط¯ ط§ظ‚ظ…طھ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ط›ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†طھ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ط±ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ‰
ظˆ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط®طµظˆطµ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ‰ ظˆ ط²ظƒط§طھ ط¢ظ†ط±ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط² طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ ظ‡ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ظ‚ط±ط§ظ† ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ طھظ„ط§ظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‰ .(352)
ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰
285 - ط¨ط± ظ¾ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯  
ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ع†ظ†ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط´ظ…ظ† ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط±ط§ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط§ط² طھظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ظƒظ†ط§ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظ„ط°طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ط›ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط±ط§ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط± ظ¾ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط³ظٹظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظ¾ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.
286 - ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط­ظٹط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²  
ط­ط§ظ„طھ ظ†ظٹط§ظٹط´ ظˆ ط±ط§ط² ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھط´ ظ‚ط·ط¹ ظ†ع¯ط´طھ ... ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ…طµط§ط¦ط¨ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط±ظ†ط¬ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظˆ ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ظˆ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ†ظˆط±ط´ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط²طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ظ†ظٹطھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ط´ط¯ظ† ظ¾ظٹظƒط±ط´ طŒ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¯ط³طھ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ†ط´ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ع†ظˆظ† ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ط¨ط± ظ„ط¨ ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ طŒ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯.
287 - ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯  
ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط±ظˆظٹط´ ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ع†ظˆظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط°ط®ط§ظٹط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‚ط§(353)
289 - ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ 
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھط±ط³ظٹظ… طµظپط§طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ع†ط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ… ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظˆ ط³ظٹط±ط§ط¨ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ظ¾ط±ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ طھط§ ط§ط¹ظ…ط§ظ‚ ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† ظ†ظپظˆط° ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ظ‚ط§ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط®ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظˆظ‚ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط­ط§ظ„طھ طھط¶ط±ط¹ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(354).
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ظˆط§ظ„ط§ ظˆ ط´ط§ظ‡ظƒط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ظٹظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¢ط«ط§ط± ع†ط´ظٹط¯ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ط±ظƒط´ظٹط¯ظ† ط¬ط§ظ… ظ…ظ‡ط± ظˆ ط¹ط´ظ‚ ط§ظˆ ط±ط§طŒ ط¯ط± ظƒط±ط§ظ† طھط§ ظƒط±ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظٹط§ظپطھ . ط§ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ع†ط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط¬ظˆظ… ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط±ط®ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ظˆ طھظ„ط® ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ط¨ط± ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ط±ظˆظ† ظˆ ط¨ط±ظˆظ† ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط­ط³ط§ط³ طھظ„ط® ظƒط§ظ…ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯.
ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط¨ظٹظ†ط´ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ظٹظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ ظ‚ط§ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظˆظ‚ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط­ط§ظ„طھ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط±طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط¢ظ† طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط§ط´ظƒظˆظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‚ط§ظ…طھط´ â€چ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆظ‡ظ… طھظٹط± ط³ظ‡ ط´ط¹ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒط´ ظپظˆط§ط±ظ‡ ط²ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ظ…ظٹط¯ع¯ظ‰ ظ‚ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھطھ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ† ظˆ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯ظ† ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒط±ط¯ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¹ط´ظ‚ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظپط²ظˆظ†طھط± ط´ط¯.
289 - ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯  
ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ„ط­ط¸ط§طھ ظˆط¯ظ… ط²ط¯ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط®ط·ط¨ظ‡ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط´ظ…ط´ظٹط± ط²ط¯ظ† ط§ظˆطŒ ظ†طµظٹط­طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ طµط¨ط± ط§ظˆطŒ ظˆ طھط­ظ…ظ„ ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط³ط§ط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®طµظ… ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط§ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† طµط¨ط± ظˆ طھط­ظ…ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ ط¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ظˆط¶ط¹ ظˆ ط­ط§ظ„ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ظƒظپط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ . ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط±ظ…ظ‚ظ‰ ط¯ط± ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظ„ط¨ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط®ط´ظƒظ‰ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ظ…طھط±ظ†ظ… ط¨ظˆط¯.
ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط¶ط§ ط¨ظ‚ط¶ط§ط¦ظƒ طŒ طµط¨ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ„ط§ط¦ظƒ طŒ طھطµط¯ظٹظ‚ط§ ظ„ط§ظ…ط±ظƒ طŒ ظ„ط§ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط³ظˆط§ظƒ .
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… طھظˆ ط±ط§ط¶ظٹظ… طŒ ط¨ط± ط¨ظ„ط§ظ‰ طھظˆ طµط§ط¨ط±ظ… ظˆ ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ط¯ط§ط±ظ… ط¬ط² طھظˆ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
290 - ط®ظˆط´ ط¨ظˆط¯ ع¯ط± ظ…ط­ظƒ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†  
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظپظٹط¶ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ظ… ط³ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ط§ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯: ع†ط±ط§طں
ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظ†ظٹط³طھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط›ط§ظٹظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒط§ط± ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ† طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‚ظ‡ط±ط§ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯. ظٹظƒ ط´ط¨ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¤ ظٹط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طµط­ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ 72 طھظ† ط¯ط± ظٹظƒ ط·ط±ظپ طŒ ظ„ط´ظƒط± 30 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط±ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط±ط´ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¸ظ‡ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط´ظ…ط§ ط¬ظ„ظˆ ط¨ط§ظٹط³طھظٹط¯ طھط§ ظ…ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… (ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ†ظپظ‰ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط³ظ¾ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯) ط¯ط´ظ…ظ† طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¢ظ‚ط§ ط±ظپطھ ط¬ظ„ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ط§ظˆظ„ظٹظ† طھظٹط± ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. طھط§ ط¯ظٹط¯ طھظٹط± ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط®ظ… ط´ط¯ظ†ط¯ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طھظٹط± ط§طµط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھظ†ط¯:ط§ط³طھط؛ظپط± ط§ظ„ظ„ظ‡
ط±ط¨ظ‰ ظˆ ط§طھظˆط¨ ط§ظ„ظٹظ‡
ط›ط¹ط¬ط¨ ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ! ط§ظٹظ† ط¯ظپط¹ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ط¯ظپط¹ظ‡ ط¯ظˆظ… طھظٹط± ط¢ظ…ط¯ طھط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ظˆ ط´ط¯ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط®ظ… ظƒط±ط¯ ع†ظ†ط¯ ط¯ظپط¹ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯ط›ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ ط§ط¹ظ„ظ… ط§طµط­ط§ط¨ط§ ط®ظٹط±ط§ ظˆ ظ„ط§ ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط›ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ظ… ط¨ظ‡طھط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں! ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط§ط³طھظ…ظ† ظ„ظ… ظٹط؛ط² ظˆ ظ„ظ… ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ط؛ط² ظˆ ظ…ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط´ط¹ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ظپط§ظ‚ ط›ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ط§ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط±ظˆط­ط´ ظٹظƒ ط¯ظˆط±ظˆظٹظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.(355)
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط± ط¯ظ‡ظ… : ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظ‰ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ 
ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ط¨ط®ط´ط´ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
291 - طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ ط¹ط±ط¨  
ط¯ط± ظ…ظ‚طھظ„ ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ…ظ† ط¶ط§ظ…ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ… ط›ط§ظ…ط§ طھظˆط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظ†ط§ع†ط§ط± ظ†ط²ط¯ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±! ظ…ظ† ط³ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ظٹظƒ ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظˆ ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¹ط·ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯.
ظ…ط±ط¯ ط¹ط±ط¨ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! طھظˆ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظˆط§ظ„ط§طھ ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ… !
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط² ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‚ط¯ط± ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ط›ط¨ط§ط¨ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ع¯ط´ط§ظٹظٹط¯
292 - ط¬ظˆط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط¦ظˆط§ظ„ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ )  
ظ…ط±ط¯ ط¹ط±ط¨ ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ط³ط´ ظ‡ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ع¯ظˆطŒ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ط§ظ†ظ… ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… ظˆ ظ‡ظٹع† ظ‚ظˆظ‡ ظˆ ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ .
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظپط¶ظ„ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ ع†ظٹط³طھ طں
ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ .
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ع†ظٹط² ط³ط¨ط¨ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ طں
ظ…ط±ط¯ ط¹ط±ط¨ ع¯ظپطھ : طھظˆظƒظ„ ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظٹظ†طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں
ظ…ط±ط¯ ط¹ط±ط¨ ع¯ظپطھ : ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط´ط±ط§ظپطھ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپطھ طŒ ع†ظ‡ طں
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ط±ظˆطھ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظ…ط±ط¯ ط¹ط±ط¨ ع¯ظپطھ : ظپظ‚ط± ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ طھظˆط§ظ… ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ†ط¯ط§ط´طھ طں
ظ…ط±ط¯ ط¹ط±ط¨ ع¯ظپطھ : ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طµط§ط¹ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯!!
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظƒظٹط³ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط³ط±ط® ط¨ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ع¯ظٹظ† ط¢ظ† ط¯ظˆظٹط³طھ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط§ط±ط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط·ظ„ط§ظ‡ط§ ط°ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ† ط¨ط§ط² ظ†ظ…ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط±ط§ طµط±ظپ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§طھ ظ†ظ…ط§.
ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ط·ظ„ط§ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ :
ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ… ط­ظٹط« ظٹط¬ط¹ظ„ ط±ط³ط§ظ„طھظ‡ (356)
293 - ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ…ظ„ظˆظƒ  
ع¯ط°ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ع†ظˆظ¾ط§ظ†ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ط¢ظٹط§ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظٹط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ طں
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¢ظ‚ط§ ط¬ط§ظ† ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ظ… ط§ط³طھ .
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ . ط³ظ¾ط³ ظ†ط²ط¯ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ط±ظٹط¯طŒ ظˆ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط®ط±ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ (ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§) ط¢ط²ط§ط¯ط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط®ط´ظٹط¯.(357)
294 - ظ¾ظٹط§ظ… ط³ط§ط¦ظ„  
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط±ظˆط²ظ‰ طŒ ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ط·ظ„ط¨ ط­ط§ط¬طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط±ط³ط§ظ† (ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ) ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط§ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ… ظˆ ع¯ط± ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظ… ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .(358)
295 - ط¢ط¯ط§ط¨ ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط§ط³طھظ† 
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط­ط§ط¬طھظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ! ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆ ع†ط§ظ†ط¯ط®طھظ† (ط­ط¶ظˆط±ظ‰ ظˆ ط±ظˆط¨ط±ظˆ) ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظٹط§ظˆط±طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ…
ظ¾ط³ ط§ظˆ ظ†ظˆط´طھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ¾ط§ظ†طµط¯ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط§ط² ظ…ظ† ط·ظ„ط¨ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§طµط±ط§ط± ط¢ظ†ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظپط±ظ…ط§ طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ع¯ط´ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‡ظ„طھ ط¯ظ‡ط¯.
ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ†ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظٹط³ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¯ط§ط´طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ظ¾ط§ظ†طµط¯ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¢ظ† ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط² ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط§ظ†طµط¯ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ع†ط±ط®ط§ظ† ظˆ ط¬ط² ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ظ‡ ظƒط³ ط­ط§ط¬طھ ظ…ط¨ط±: ط´ط®طµ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±طŒ ظٹط§ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯طŒ ظٹط§ ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ط±ط§ظپطھ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±طŒ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ (ط¨ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط­ط§ط¬طھطھ ) ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯طŒ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط´ط±ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ (ظƒظ‡ ظ¾ط§ط³ط®طھ ظ†ط¯ظ‡ط¯) ظˆ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظپطھ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط§ ط±ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط´طھظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¯ط± ط­ظپط¸ ط¢ط¨ط±ظˆظٹطھ - ظƒظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط§ط¬طھطھ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ‰ - ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ط¯(359)
296 - ط§ط·ط¹ط§ظ… ظپظ‚ظٹط±ط§ظ† 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط·ظˆط§ظپ ظƒط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ظ‡ط§! ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط§ع†ظٹط² طھظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§طھ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ طھظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§طھ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡
ط§ظٹظ† ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ (ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ) ع¯ط°ط±ط´ ط¨ط± ظپظ‚ط±ط§ظٹظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ†ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط§ظƒ ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط´ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط®ظˆط±ط§ظƒ طµط¯ظ‚ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط®ظˆط±ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط®ظٹط²ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط±ظˆظٹظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط®ظˆط±ط§ظƒ ظˆ ظ¾ظˆط´ط§ظƒ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯.(360)
297 - ط´ط±ط· ط§ظ†ظپط§ظ‚  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظƒط±طŒ طµط¯ظ‚ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ع†ط±ط§ ط´ظƒط±طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ† : ظ…ظ† ط´ظƒط± ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط´ظ…ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظƒظ†ظٹط¯(361)(362)
298 - ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط¨ط¯ظ‡ظ‰  
ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط¯ظٹظ†ط§ط± ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ط³ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¨ظˆط¯ (ظˆظ‰ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ) ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط؛ظ… . ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط؛ظ… طھظˆ ع†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±طں
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ‡ ط´طµطھ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط§ط³طھ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ظ…ظ† طھظˆ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ† طŒ (ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ… )
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ط¨ظ…ظٹط±ظ…
ظپط±ظ…ظˆط¯: طھط§ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯.
ط¹ظ…ط±ظˆ ع¯ظˆظٹط¯: ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .(363)
299 - ط§ط±ط²ط´ ط§ط·ط¹ط§ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط·ط¹ط§ظ… ظƒظ†ظ… ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط± ط§ط³طھ طھط§ ط§ظپظ‚ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒظ†ظ… طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ط§ظپظ‚ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط±.
300 - ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯  
(364)
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط±ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظˆط¶ظˆ ط¨ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ طھظƒظ‡ ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ…ط´ ط¯ط§ط¯ ط³ظ¾ط³ â€چ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط§ط² ظˆط¶ظˆ ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯ظ… ط§ظٹظ† ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ .
ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط¯ط³طھط´ظˆظٹظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† طھظƒظ‡ ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯طŒ ط؛ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ : ط¢ظ‚ط§ ظ…ظ† ! ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ… .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ظ‡ظ… طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ… . ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¸ط± طµط­ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯طں!
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ„ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ط´ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ط² ط¬ط¯ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ طھظ…ظٹط² ظˆ ظ¾ط§ظƒ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط´ط³طھ ظˆ ط´ظˆ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط®ظˆط±ط¯ طھط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط¶ظ… ط´ظˆط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط؛ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ† ع¯ط±ط¯ط¯!(365)
301 - ط³ط®ط§ظˆطھ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡  
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ…ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ظ‚طھظٹظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظپظˆط§ظ† ط§ط¨ظ† ط§ظ…ظٹظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹط§ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯. ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ط§ظٹط§ ط´ط§ظ…ظ„ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط¹ط·ط± ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ظ†ظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط­ط§ظ…ظ„ظٹظ† ظ‡ط¯ط§ظٹط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¯ظ‚ظٹظ‚ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط§ط´ط®ط§طµ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ط§ظٹط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظ†ط­ظˆ ظ…طµط±ظپ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ظپطھظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ط¶ط±ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ظ‡ط¯ط§ظٹط§ ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…طµط±ظپ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ… طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ع¯ظˆ.
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ع¯ظپطھ : ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¹ط·ط±ظٹط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط­ط±ظ… ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹظ† ط­ط§ط¶ط±ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط®ظˆط¯ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ط؛ط§ط¦ط¨ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ط§ظٹط§ ط±ط§ ظ†ط®ط³طھ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹطھط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† طµظپظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ظ¾ط¯ط±ط´ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ط´طھط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط®ط±ظٹط¯ظ‡ ظ†ط­ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظˆط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹظ† ظپظ‚ط±ط§ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط± ط®ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط³ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ظٹط­ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¶ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒظ† ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط®ظˆط¯ظ… طµط±ظپ ظƒظ† .
ط§ظ…ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ظپظ‚ط±ط§ظ‰ ط¹ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظٹط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظ‚ط§طµط¯ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط³ط¨ظٹط­ ع¯ظپطھظ† ط§ط³طھ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط§طµط¯ ظ…ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط®ط¯ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ظ‚ط§طµط¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¬ط²ط§ظ‰ ط®ظٹط± ط¯ظ‡ط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ط§ط² ظƒظˆظ‡ ط§ط­ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ط§ط³طھ ط³ظ¾ط³ ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ‡ط¯ط§ظٹط§ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ظ‚طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹط¯: ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظٹظƒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط¹ط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ… ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط³ط± ظ‡ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† طµظپظˆط§ظ† ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† طھط­ظپظ‡ ظ†ط§ع†ظٹط² ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¹ظٹظ†ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯. ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ¾ط³ط± ظ‡ظ†ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ‚ط±ظٹط´ طŒ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¢ط´ظ†ط§طھط±ظ… .(366)
302 - ط¨ط®ط´ط´ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¯ط± ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط³ط¨ظ‚طھ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط¯ط±طھ ظˆط±ط²ظٹط¯. ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ‡ط§. ط§ط² ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ†ط´ظ…ط§ط±ظٹط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط¢ظ† ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظˆ ط´طھط§ط¨ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯. ط¨ط§ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط± طµط§ط¦ط¨ ظˆ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط­ط§ط¬ط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ط¯ط­ ظˆ ط«ظ†ط§ ظƒط³ط¨ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¨ط±طھط± ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط°ظ…ظˆظ… ظ†ط³ط§ط²ظٹط¯. ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط­ط³ط§ظ† ط§ظˆ طھط´ظƒط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ط²ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط·ط§ظٹط´ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ط´ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ط³طھ .
ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط§ط­طھظٹط§ط¬ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ ط›ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ†ط¹ظ…طھ ط®ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ظ„ظˆظ„ ظ†ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ†ظ‚ظ…طھ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط³ظ¾ط§ط³ ط¢ظˆط± ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ع¯ط± ط¹ظ…ظ„ ظ†ظٹظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط¨ط±ظˆ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ظƒظ‡ طھظ…ط§ط´ط§ ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظ„ط´ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ط± ظƒط±ط¯ط§ط± ط¨ط¯ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط²ط´طھ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ…ط§ ظƒظ‡ ع† ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ظپط±ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ†ط´ â€چ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط®ط´ط´ ظƒظ†ط¯ ط³ط±ظˆط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط®ظ„ ظˆط±ط²ط¯ ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ط®ظˆط§ط± ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ط§ط²طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط·ط§ط،طŒ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط®ط´ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط± ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط¨ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯ ظˆطµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طµظ„ظ‡ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظƒظ†ط¯. طھظ†ظ‡ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ظˆط¹ط§طھ طھظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¯ط± ط®ظٹط± ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ† ظ¾ظٹط´ â€چ ظ‚ط¯ظ… ط´ظˆط¯طŒ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط² ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¯ط± ط®ظٹط± ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ† ظ¾ظٹط´ ظ‚ط¯ظ… ط´ظˆط¯طŒ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط² ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ظ†ظٹظƒ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط؛طµظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ط²ط§ظٹظ„ ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯.

303 - ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² 
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ظƒط±ظٹظ… طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ظٹط§ظپطھ طŒ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:

ظ„ظ… ظٹط®ط¨ ط§ظ„ط§ظ† ظ…ظ† ط±ط¬ط§ظƒ ظˆ ظ…ظ†
ط­ط±ظƒ ظ…ظ† ط¯ظˆظ† ط¨ط§ط¨ظƒ ط§ظ„ط­ظ„ظ‚ظ‡
ط§ظ†طھ ط¬ظˆط§ط¯ ظˆ ط§ظ†طھ ظ…ط¹طھظ…ط¯
ط§ط¨ظˆظƒ ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ظ‚ط§طھظ„ ط§ظ„ظپط³ظ‚ظ‡
ظ„ظˆ ظ„ط§ ط§ظ„ط°ظ‰ ظƒط§ظ† ظ…ظ† ط§ظˆط§ط¦ظƒظ…
ظƒط§ظ†طھ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط§ظ„ط¬ط­ظٹظ… ظ…ظ†ط·ط¨ظ‚ظ‡
ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ط´ط¯ظ‡ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ع¯ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ‚ ط§ظ„ط¨ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ط®ط´ط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ .
طھظˆ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط¯ط±طھ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ظپط§ط³ظ‚ظٹظ† ط¨ظˆط¯.
ط§ع¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±طھ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظ†ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط§ط² ظ…ط§ظ„ ط­ط¬ط§ط² ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظ‡ طŒ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط± ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‚ظ†ط¨ط± ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆ ط¨ط±ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² طھظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ¾ظٹع†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط´ظƒط§ظپ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ط®ط¬ط§ظ„طھ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± ط±ط§ ط³ط±ظˆط¯ظ†ط¯:
ط¨ع¯ظٹط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط±ط§طŒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒظ…ظ‰ ط¢ظ† ط§ط² طھظˆ ط¹ط°ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ… .
ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ ط«ط±ظˆطھ ط³ط±ط´ط§ط±ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط±ظٹط²ط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯
ظ„ظٹظƒظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط±ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط³طھ ظ…ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ (ط±ظٹط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظٹظ„ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط®ظ…ط³ ظˆ ط²ظƒط§طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط³طھط­ظ‚ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯)
ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯! ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ط§ظٹط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ طھظˆ ظƒظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں!
ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ طŒ ظˆظ„ظٹظƒظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط³ط®ط§ظˆطھ ط²ظٹط± ط®ط§ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ظپطھ .(367)
304 - ط¨ط®ط´ط´ ط³ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± 
ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
ط­ط³ط§ط¨ط¯ط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط´ع¯ظپطھظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¢ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ‚طھ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‰ طں!
ظ…ط±ط¯ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¢ط±ظ‰ ! ط¢ط¨ط±ظˆ ظˆ ط­ظٹط«ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط§ظ…
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط³ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط§ط² ط§ظ…ظˆظ„ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: (ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ظ†ط®ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھظ‚ط§ط¶ط§ظٹطھ ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¯ظˆظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ط¨ط±ظˆ ظˆ ط­ظٹط«ظٹطھ ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط³ظˆظ… ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ط·ط± ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ظ…ط´ظƒظ„ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‰ .(368)
305 - ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !  
ظ…ط±ط¯ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط´طھط§ظپطھ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯. ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ†ع¯ط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§طھ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ط¨ط±ط®ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ... طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ† ط°ظ„طھ ط¨ط§ط± ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ¾ط§ط³ط® ط¢ظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯...
306 - ط­ظپط¸ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ†ظˆط§ظٹط§ظ† ظˆ ط­ظپط¸ ط­ظٹط«ظٹطھ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھط´ط§ظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ طھط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¯ط§ط´طھ .
ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ظٹظ†ظˆط§ظٹط§ظ† ظˆ ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† طŒ عکط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط­ظ‚ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¨ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طŒ ط§ط² ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¹ط¸ظ…طھ ط±ظˆط­ ظˆ ظˆط§ظ„ط§ظٹظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ظپط±ط§ط®ظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ طŒ ط§ط² ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظ…طھط²ظ„ط²ظ„ ظˆ ط­ظ‚ط§ط±طھ ط¨ط§ط± ظ…ط­ط±ظˆظ…ط§ظ† طŒ ظ‚ظ„ط¨ط´ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظ‚طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ط›ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ طµط¯ظ…ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط±ظ…ظٹظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ع†ط§ط± ط®ط³ط§ط±طھ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ظƒط³طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ†ط´ظˆظ†ط¯.(369)
307 - ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ط¯ظ†ط¯: ط¨ط±ط§ظٹظ… ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط؛ظٹط± ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ) ط¯ط³طھ ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§ط›ط±ظˆط²ظ‰ ط؛ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ع¯ظ‰ ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط¬ظ„ظˆطھط± ط±ظپطھظ… طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں
ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ…ظ† ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط¨ط§ ط´ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط³ع¯ طŒ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط´ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ… .
ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط¯ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط±ظپطھظ… ظˆ ظ†ظˆظƒط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆظٹط³طھ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط®ط±ظٹط¯ظ… .
ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ظ†ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط؛ظ„ط§ظ… ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ‚ط¯ظ… ظ‡ط§ظ‰ طھط§ظ† طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط؛ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ظ‡ظ… ظ†ط«ط§ط±طھط§ظ† ظƒظ†ظ… .
ع¯ظپطھظ… : ظ†ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ† ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ… .
ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ… . ظ‡ظ…ط³ط± ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ…ط¬ط°ظˆط¨ ط§ظٹظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ظ‡ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ظ… ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ… .
ط´ظˆظ‡ط±ط´ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ… ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ظ… ط¯ط§ط¯ظ… .
308 - ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯  
ظٹظƒ ط´ط¨ ع¯ط¯ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھ :ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ط±ظ†ع¯ط±ط¯ط¯
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† طµط¯ط§ظ‰ ط¯ط±طŒ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯. ظپظ‚ظٹط±ظ‰ عکظ†ط¯ظ‡ ظ¾ظˆط´ â€چ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط¯ظˆظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… طŒ ظƒظ‡ ط®ط±ط¬ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ظ„ط¨ط§ط³ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط² ظ†ط§ع†ظٹط² ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯.(370)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation