بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ³ -


36 - ظ‚ظٹط§ط³ ظ‡ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ‡ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ طµط§ط­ط¨ طھظˆظƒظ„ ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ظ‰ ط®ط§طµ طŒ ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط§ طھظˆظƒظ„ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ع¯ظپطھ :... ظپظƒظٹط¯ظˆظ†ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ط§ ط«ظ… ظ„ط§ طھظ†ط¸ط±ظˆظ† .(56)
ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ط± ط¶ط¯ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط­ظٹظ„ظ‡ ع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط®ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‡ظ„طھ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظ‡ط§ظ…طھ ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ع¯ظپطھ .(57)
ظ‡ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ع¯ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ‚ظˆظ…ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆ ط³ظ†ع¯ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ط­ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط´ظ‚ط§ظˆطھظ‰ ط¨ط± ط¶ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ط³طھ ظٹط§ط²ظٹط¯ظ†ط¯.
ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط³طھظ…ظƒط§ط±طŒ ظ‡ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظٹظˆط±ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ظ†ظپط³ طŒ ع¯ظ„ظˆظٹط´ ط±ط§ ظپط´ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(58)
ط§ظ…ط§ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ظ¾ظٹظƒط±ط´ â€چ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ طھط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط±ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ†ظˆط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.(59)
37 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط´ط¹ظٹط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظ¾ط¯ط± ط¯ظˆ ط¯ط®طھ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ† ط¨ط§ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ†ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ظˆظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظƒظ‡ظ†ط³ط§ظ„ظ‰ ظ¾ط¯ط±ط´ط§ظ† ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¢ط¨ ط¯ط§ط¯.(60)
ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط± ط¶ط¯ ظƒظپط± ظˆ ط±ظٹط§طŒ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط®طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظƒظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ† طŒ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ† طŒ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ†ط´ طŒ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ط¯ط± ط§ظˆط¬ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظپط±ط§طھ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ط¨ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ط¨ طŒ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط­طھظ‰ ط³ع¯ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆظƒ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¢ظ†ط§ظ†ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.(61)ط§ظˆ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ†ظٹط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ط´ط§ظ† طŒ ط¨ط±طھط± ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯.
38 -ظٹط­ظٹظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
ظٹط­ظٹظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط³ظ‡ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯:
1 - ظ†ط®ط³طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط§طµ ط®ط¯ط§ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ .
2 - ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… طŒ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط®ط¯ط§طŒ ط¬ط² ظ‚ط§طھظ„ ظٹط­ظٹظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظ‚ط§طھظ„ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ â€چ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ .(62)
3 - ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ†ط²ظ„ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط² ظٹط­ظٹظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(63)
39 - ط±ظ…ط² ظٹط§ ظٹط­ظٹظ‰  
(64)
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ†ط²ظ„ع¯ط§ظ‡ طŒ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظٹط­ظٹظ‰ ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§طŒ ط®ط§ط·ط± ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ظٹظƒ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ظٹظ… ط§ظٹظ† ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط´ظ…ط§طھطھ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط² ط¯ظˆط± ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ† ظˆ ط¯ظٹط¯ظ† ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ طھط­ظ…ظ„ ط´ط±ط§ط±طھ ظˆ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط³ط®طھ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط­ظ…ظ„ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ط±ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظٹظ† ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط³طھظ… ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯ ظ†ظپط±ظٹظ† ظƒط±ط¯.(65)
40 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯(66) ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ط±ط§ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† طھظ„ط§ظˆطھ طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط·ط§ط¨ظ‚طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† طµظˆط±طھ : ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظپطھط®ط± ط´ط¯طŒ ظ‡ظ… ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ ط±ط³ظٹط¯:
ظٹط§ ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ * ط§ط±ط¬ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظƒ ط±ط§ط¶ظٹظ‡ ظ…ط±ط¶ظٹظ‡
ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ع¯ط§ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط±ط§ظپط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ع¯ظ„ظˆع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط´ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظˆط± ط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط´ â€چ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ظ†ظٹط² ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯.
ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ط²ط¯ظ† ط¨ط§ ط¹طµط§طŒ طµط®ط±ظ‡ ظ‡ط§
ظ…ظ†ظپط¬ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¢ط¨ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¬ط§ظ†ع¯ط¯ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط¨ط§ط¹ط« ط§ظ†ظپط¬ط§ط± طµط®ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط§ط² طµط®ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ظ†ع¯ ط±ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط±ظˆط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯.
ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط´ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ طھط§ ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯طŒ ظ‡ط± ط³ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط²ظٹط± ط¢ظ† ط®ظˆظ† طھط§ط²ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط¬ط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ...
ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ط¹ظ…طھ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظˆ ط³ظ„ظˆظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ظٹط² ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط·ط¨ظ‚ظ‰ ط§ط² ط±ط·ط¨ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط؛ط°ط§ظ‰ ظ¾ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط§ط± ظˆ ط¨ظ‡ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط³ظٹط¨ ...
ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ظˆط± ط³ظٹظ†ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ظٹط§ظپطھ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ظƒط§ظ† طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط± ط§ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ظˆظٹعکظ‡ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ظˆط± ط³ظٹظ†ط§طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ .
ظ…ظˆط³ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط¹طµط§ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طµط§ط­ط¨ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ط¢ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ط±ط« ظ†ظ‡ط§ط¯ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ط±ظ‡ ط¢ظپط§ظ‚ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ظ…ظˆط³ظ‰ ع¯ظپطھ : ... ظˆط§ط¬ط¹ظ„ ظ„ظ‰ ظˆط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ظ‰ # ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط§ط®ظ‰ (67) ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ظˆط²ظٹط±ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ .
ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط²ظٹط±ظ‰ ع†ظˆظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط§ط² ظˆ ظ†ط´ظٹط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… طھظˆط­ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط³طھظ… ط³ظˆط²ط´ طŒ ط´ط±ظٹظƒ ط§ظˆ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط§ط± ظˆ ظٹط§ظˆط± ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ! ط¨ظ¾ط§ط®ظٹط² ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ظƒظ…ط±ظ… ط´ظƒط³طھ .(68)
41 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ† ظ‚ط¯ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط±ظٹظ… ظ¾ط§ظƒ ط§ط³طھ .
ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط§ظ†ظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ط¯ط§ظٹط´ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ :ظٹط§ ظ…ط±ظٹظ… ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طµط·ظپظٹظƒ ظˆ ط·ظ‡ط±ظƒ ظˆ ط§طµط·ظپظٹظƒ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط³ط§ط، ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† . ظ‡ط§ظ† ط§ظ‰ ظ…ط±ظٹظ… ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¨ط± ط²ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¯ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط¨ظˆط¯.
ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط­ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆط³طھ .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط§ظˆ.
ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط¹ط§طµط± ط®ظˆظٹط´ ط§ط³طھ .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ط§ط± ط²ظ†ط§ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ .
ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط² ط´ط¯طھ ط²ظ‡ط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط³طھع¯ظ‰ طŒ ط®ط´طھ ظˆ ط³ظ†ع¯ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط´ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھ ط¨ظˆط¯.(69)
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط± ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ†ط«ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ط± ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ظ†ظ‡ط¯.
ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط¨ط§ط³ ط®ط´ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط¨ط§ط³ط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ†ط´ ط±ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظ‡ ط±ظˆط² ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¢ط¨ ظˆ ط؛ط°ط§ ط¨ظˆط¯.
ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط«ط±ظˆطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط±ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ط³ط§ط²ط¯.
ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ طŒ طھظˆط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط³ط§ط®طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط³ط§ط®طھ .
ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ط±ط§ط±طھ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯طŒ ظ…ط´ط±ظ‚ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط³ظ‡ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ط²ظٹط± طھط§ط¨ط´ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ظƒط¨ط´ طŒ ط¯ظˆ ظ¾ط§ظٹط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ط´ طŒ ط¯ظˆ ط¯ط³طھط§ظ†ط´ .(70)
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط± ظˆ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط«ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ط§ظ†ع¯ط´طھط±ط´ ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† 
42 - ظ…ظ† ظ…ط­ط¨طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ظٹط¯ظ… !  
ط´ظپظٹظ‚ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ‰ ظ‡ظ„ ظ…ظ† ظ…ط¨ط§ط±ط² ط³ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط°ظ‰ ظ„ط¹ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط²ط¨ط± ظ‚ط§ظ† ط¨ظ† ط§ط³ظ„ظ… - ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ط¬ط§ط¹ ط¨ظˆط¯ - ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ظپطھ ظˆ (ع†ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ ) ع¯ظپطھ : ط´ع¯ظپطھط§! طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ†ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط²ط¨ط±ظ‚ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ! ط¨ط±ع¯ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط´طھط± ط³ط±ط® ظ…ظˆظٹظ‰ ط³ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ‚ط¨ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ طھظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ„ظˆ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† طھظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ظ… .
ط²ط¨ط±ظ‚ط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط´ط¹ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ (ط§ط² ظ†ط¨ط±ط¯ ط§ظˆ) ط¨ط±ع¯ط´طھ .(71)
43 - ظ¾ط§ط³ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¹ط·ط§ظ‰ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ط«ظ„ ط¹ط·ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.(72) ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط§ط³ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ†ظ…ط§ ط§ط¨ظ†طھ ظ…ط§طھط±ظ‰ ظپظ‰ ط±ظˆط³ظ†ط§طŒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط«ظ… ط§ظ†طھظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط± ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ظˆظٹط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط´ظ…ط§. ظ…ظ‚طµظˆط¯ط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ظˆ ط¹ط²طھ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… .(73)
ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ط± ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ط­ط³ظٹظ† طھط´ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ع¯ظپطھ ظ‡ط°ط§ ط§ط­ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط±ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظ†ط²ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ† طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ط§ظ†ظ‡ ظٹط؛ط² ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط؛ط±ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط؛ ط¬ظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ظ†ظ‚ط§ط± ط®ظˆط¯ ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظˆطھ ط§ط² ط§ظ†ع¯ط´طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ظ‰ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(74)
44 - ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¯ظ† ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط«ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط¯ط± ظ…ط´ط§ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ ط´ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ‡ظ…ظ‡ طµط­ط§ط¨ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ†ط¸ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ط¨ظˆ ظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط¹ط³ط§ظƒط± ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ظپطھط®ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ‚ظ„ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظƒط¨ظٹط± ط®ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¹طھط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ طھظˆط¨ظٹط® ظƒط±ط¯طŒ ط§ط¨ظˆ ظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ع¯ظپطھ : ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط®ظˆط¯ ط³ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¨ط§ط² ط§ط¨ظˆ ظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ظ† ط§ط­ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظپظ‚ط¯ ط§ط­ط¨ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط§ط¨ط؛ط¶ظ‡ظ…ط§ ظپظ‚ط¯ ط§ط¨ط؛ط¶ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ‡ط± ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ…ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط­طھظ…ط§ ظ…ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .(75)
45 - ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ !  
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط§ط¨ط؛ظ‡ ظپطµط§ط­طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ط؛طھ ظˆ ط­ط±ظٹظپط§ظ† ط§ظˆطŒ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ‚ظˆظ„ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظˆظ„ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط±ظ‚ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط¹ط§طµ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط³ط®ظ†ظˆط±ظ‰ ظˆ ط­ظٹظ„ظ‡ ع¯ط±ظ‰ ط§ط´ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆط¨ط§ظ‡ ط¹ط±ط¨ ط´ظ‡ط±طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¬ظˆط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ . (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظ…ط§ ط³ط³طھ ط§ط³طھ .)
46 - ظپطµط§ط­طھ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯طŒ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط¢ظ„ ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ طŒ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ظˆ ط¨ظ† ط¹ط§طµ ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ…ط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ طں ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط´ط¹ط± ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ† ظ…ط±ط¯ط§ط³ â€چ ط§ظ„ط³ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط±ظ†ع¯ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظ¾ط±ظˆط§ط² طھظ†ط¨ظ„ طŒ ط¬ظˆط¬ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط±ط؛ ط´ظƒط§ط± ظٹظƒ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ طŒ ظٹط§ ظƒظ… ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¹ظ…ط±ظˆ ط¹ط§طµ ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط§ط±ط¨ ظ‡ط§ظ‰ (ط³ط¨ظٹظ„ ) ظ…ط§ ط§ط² ط´ط§ط±ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط²ظˆط¯طھط± ط³ظپظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظ†ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¹ظپظˆظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ ط¨ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظ†ظپط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط±ظ†ع¯ ط´ط§ط±ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط¹ظ…ط±ظˆط¹ط§طµ ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ظٹط´ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط±ظٹط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط²ظٹط§ط¯طھط± ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ† طھط± ط§ط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظٹظ‡ 56 ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط¹ط±ط§ظپ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ ط§ظ„ط·ظٹط¨ ظٹط®ط±ط¬ ظ†ط¨ط§طھظ‡ ط¨ط§ط°ظ† ط±ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط°ظ‰ ط®ط¨ط«طھ ظ„ط§ ظٹط®ط±ط¬ ظ„ط§ ظ†ظƒط¯ط§ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط´ظ‡ط± ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ) ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط¨ ظ¾ط§ظƒ ط³ط¨ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط°ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط²ظ…ظٹظ† ط®ط¨ظٹط« ظˆ ظ„ط¬ظ† ط²ط§ط± ط­ط§طµظ„ ط±ط§ ظƒظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط®ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± طھظˆ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ…ط±ظˆط¹ط§طµ ) ط§ط³طھ ط­ظ‚ط§ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¨ظٹطھ ط´ط¹ط± ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط§ع¯ط± ط¹ظ‚ط±ط¨ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ط¨ط± ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ظ†ط¹ظ„ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ† ط³ط± ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ !
ظˆ ط¹ظ‚ط±ط¨ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¢ط®ط±طھ .(76)
47 - ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ط§ظٹظ‰ !  
ط³ط¨ط· ط§ط¨ظ† ط¬ظˆط²ظ‰ ط¯ط± طھط°ظƒط±ظ‡ ط§ط² ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ط­ظƒظ… ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ…ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ¾ط¯ط±طھ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… طھظپط±ظ‚ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظƒط´طھ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط²ظ‡ط§ط¯ ط±ط§ (ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط®ظˆط§ط±ط¬ ط§ط³طھ ) ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯. طھظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ظ¾ط¯ط±طھ ط§ظپطھط®ط§ط± ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط«ظ„ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ (ظ‚ط§ط·ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ¾ط¯ط±طھ ظƒظٹط³طھ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط§ط³ط¨ ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ط¬ط§ظ„طھ ظˆ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ¾ظٹط§ظ… ط´ط±ظ… ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط² ط³ط·ظˆطھ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ… ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ… ط›ظ…ط¹ ط§ظ„ظˆطµظپ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ظپطھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯. ط­طھظ…ط§ ط¨ع¯ظˆ. ظ…ط§ ط§ط² ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… . ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ع¯ظˆ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ع¯ظپطھط§ط± طھظˆ ط±ط§ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯ ط®ط¯ط§ظٹطھ ط§ط¬ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ‚ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ !
ط§ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ظˆ ظ…ط­ظ„ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹطھ ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ…طھظ† ظ¾ظٹط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ظ‚ط§طµط¯ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظƒط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ ظٹط§ طھظˆ ط±ط§ ع¯ط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طµط¯ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯. ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظ‚ط§طµط¯ ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ طھط§ ظ¾ظٹط§ظ… ظ…ط±ظˆط§ظ† ط±ط§ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ط¢ط²ط§ط¯ط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ظ‚ط§طµط¯ ظ…طھظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط±ط§ ط´ط±ط­ ط¯ط§ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ع¯ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط²ظ† ظƒط¨ظˆط¯ ع†ط´ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ط°ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ط¹ظƒط§ط¸ ظ¾ط±ع†ظ… ظپط¬ظˆط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ„ط¹ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ! ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ ظˆ ظ¾ط¯ط±طھ ط±ط§ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھ ط±ط§ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ… .
ظ‚ط§طµط¯ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ط±ع¯ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طھظˆ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ع¯ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طھظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ط§ظٹظ‰ .(77)
48 - ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ظ‡ط± ط¹ظٹط¨ ط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھ  
ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ع¯ط²ط§ط±ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظƒظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ‚طµط¯ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¨ط± ط­ط°ط± ط¯ط§ط´طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ طھظ†ط¯ ظˆ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ†طµظٹط­طھ ط¢ظ…ظٹط² ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط®ط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² طھط­ظ…ظ„ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط³ع¯ ط¨ط§ط²ظ‰ ظˆ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط°ظƒط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط®ط§ط·ط± ظ†ط´ط§ظ† ط³ط§ط®طھ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظپطھظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ظ…طھ طŒ ظˆط®ظٹظ… طھط± ط§ط² ط­ظƒظˆظ…طھ طھظˆ ظ†ظٹط³طھ : ظˆ ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ ط§ط¹ظ„ظ… ظپطھظ†ظ‡ ط§ط¹ط¸ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ظ„ط§ ظٹطھظƒ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ : ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط² ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ع¯ ط¨ط§ط² ط§ظˆ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ â€چ ع¯ظپطھ : ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ طھط­ظ‚ظٹط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط´طھظ‰ ظٹط§ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ ط®ط´ظƒ ظ…ط؛ط² ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظ‰ ظƒظ†ظ… ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طŒ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظٹط¨ظ‰ ط¯ط± ظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… : ظپظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ط±ظ‰ ظپظٹظ‡ ظ…ظˆط¶ط¹ط§ ظ„ظ„ط؛ظٹط¨ .
ط´ع¯ظپطھط§ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط®ظ„ظˆطھع¯ط§ظ‡ ظƒط§ط® ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ظ…ط­ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط³ط±ط´ طŒ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ط·ظˆط± ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯! ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط¹ط¸ظ… ظ…ط§ظ„ظƒ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط¹طµط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ع¯ط§ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظƒظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(78)
49 - ظ…ط¯ط­ ط¹ط¬ظٹط¨ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ 
ط§ط­ظ†ظپ طŒ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط´ظƒط³طھظ† ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط³طھظ‡ طŒ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ…طھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظپظƒط§ط± ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط³ظپط§ط±ط´ â€چ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط±ط§ظ‚ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط± ط´ط¯.
ط³ظ¾ط³ ع¯ظپطھ : ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ! ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ظ‡ظٹع† ط¹ط°ط±ظ‰ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ع¯ط± ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظپظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط§ظ‡ظ„ ط¹ط±ط§ظ‚ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط´طھط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.(79) ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظپط·ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¹ط§طµط±ظٹظ† ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط¯ط§ط­ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹ط¬ط§ط¨ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
50 - ط®ظˆط¨ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‰ ! 
ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ طھظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظƒط§ط³طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ‰ طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط·ط¨ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظپطھط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯.
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظٹط§ط³طھ ط±ظˆط¨ط§ظ‡ طµظپطھ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط­ط³ظ† ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط·ط¨ظ‡ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظپطµط§ط­طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ط؛طھ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط§ظ‚ط· ظƒط±ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆطµظپ ط§طµط±ط§ط± ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظ…ظˆط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط·ط¨ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± طھط´ط±ظٹظپ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ظ…ط§ط¦ظٹظ… ظ„ط´ظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط§ظ„ط¨ ظˆ ظ‚ط§ظ‡ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط§ط¦ظٹظ… ط¹طھط±طھ ظˆ ط¹ط´ظٹط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§. ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط±ط¨طھ ظˆ ظ‚ط±ط§ط¨طھ ظ…ط§ ظ†ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط§ط¦ظ… ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ظ…ط§ط¦ظٹظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ† ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طھظپطµظٹظ„ طھظ…ط§ظ…طھ ط§ط´ظٹط§ط، ط§ط³طھ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ط§ط² ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ظ„ط§ ط·ط§ط¦ظ„ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھظپط³ظٹط± ظˆ طھط§ط،ظˆظٹظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھ ط­ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ط¹ط·ظ„ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط³طھ طھط¨ط¹ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظ¾ط³ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹظ… ظ…ط§ ط±ط§ ظˆ ط³ط± ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ظ†طھط§ط¨ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط±ط§ ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط±ط³ظˆظ„ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² طھظپط³ظٹط± ظˆ طھط§ط،ظˆظٹظ„ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظپط¶ظ„ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط´ط§ظ…ظ„طھط§ظ† ظ†ط´ظˆط¯ ظƒظ…طھط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط­ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط¯ط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ط®ظ„ط§طµظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ع¯ظˆط´ â€چ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط§ط´ط®ط§طµ ظ†ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ„ط§ ط؛ط§ظ„ط¨ ظ„ظƒظ… ط§ظ„ظٹظˆظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ط± ظ„ظƒظ… ظپظ„ظ…ط§ طھط±ط§ط¦طھ ط§ظ„ظپط¦طھط§ظ† ظ†ظƒطµ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ‚ط¨ظٹظ‡ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ظ‰ ظ…ظ†ظƒظ…
ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ† ظ‚ظˆظ‰ ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط´ظپظٹطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظ…ط¹ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظپط±ظٹظپطھظ‡ ط³ط§ط²ط¯ ط¨ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ط´ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ ط®ط¯ظ†ع¯ ظƒظٹظپط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ طھظ† ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظ†ط±ظ‡ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط®ط· ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ظ‡ط¯. ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¨ط± ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆظ„ظٹظƒظ† ظ‚ظ‡ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط´ظƒط± ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹطھ ط®ظٹط± ط¯ظ‡ط¯ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط®ظˆط¨ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‰ .(80)
51 - ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¯ظ„ ظ…ط¯ط±ظ… ط¬ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط´طھظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط±ظپطھط§ط±ط´ ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¯ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯.
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ¾ط´طھ ظ…ظ†ط¨ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ظپظ‚ط±ط§ ظ‚ط³ظ…طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯!(81) ط§ظ„ظˆط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§طµط­ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظˆظ‰ ط±ط§ طھط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ظˆظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط­ط¯ظ‰ ظ†ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² طھظˆ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ظ…ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط­ط§ط¶ط± ظ†ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط·ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ .(82)
52 - ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ طھط¯ط±ظٹط³ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ع¯ط±ط¯ ط´ظ…ط¹ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طھط¹ط±ظٹظپ ظƒظ†ط¯ط›ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ظٹط´ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظپطھ :
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظƒظˆطھ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظƒظ… ظپط±ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط³ط±ط´ط§ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆظٹط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ ظ…ظ„ط¨ط³ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھط§ ظ†طµظپ ط³ط§ظ‚ ظ‡ط§ظٹط´ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(83)
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ط®ط§ط±ظپ ظˆ ط²ظٹظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯. ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¹ظ„ظٹظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط­ط§ظ„طھ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† طھط§ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طµظپظˆظپ ظ…ط±ط¯ظ… طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¬ط³ظ… ظˆ ط³ظƒظˆطھ ظ…ط­ط¶ ظƒظ‡ ط­ط§ظƒظ‰ ط§ط² ط®ط¶ظˆط¹ ط¨ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯! ظ‡ظ…ظ‡ ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ظˆط®طھظ‡ ظˆ ع¯ظˆط´ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ط² ط§ط³ط§ط±طھ ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ظ¾ط±ط³طھط´ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط³ط§ط¹طھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ظˆظ†ط¯.
ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ط؛ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظˆط§ظ‰ ع¯ط±ظ… ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ† طŒ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ظ†ط§ظƒظ‰ ط¨ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ط­ط¶ط± ط¹ط§ظ„ظ‰ ط­ظ„ط§ظˆطھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ع†ط´ظ†ط¯. ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط­ط¶ط± ط¹ط§ظ„ظ‰ ط´ط¹ظˆط± ظˆط¬ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… طھط§ط²ظ‡ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ظ…ط­ظپظ„ ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯!(84)
53 - ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط±ظˆط²ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ظٹط´ظٹط§ظ† ظ†ط²ط¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طں ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھط´ â€چ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھ ظˆ ط®ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ ع¯ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ظˆط¯ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ¾ط³ط± ط²ط¨ظٹط± ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ع†ظ‚ط¯ط± ط¨ط± ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ظ…ظ†ط§ظپ ط±ط´ظƒ ط¢ظˆط± ط§ط³طھ !
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ع¯ظپطھ : ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ! ظ…ط±ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط§ط¨طھ ط§ظˆ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹظƒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ ط¨ط± ظ…ظپط§ط®ط±طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ع¯ظˆط´ ط¯ط§ط± طھط§ ظپط¶ظ„ ط²ط¨ظٹط± ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ظˆ ظ¾ط¯ط±طھ ط¨ع¯ظˆظٹظ… .
ط°ظƒظˆط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ط± ط²ط¨ظٹط±! ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ظ…ط­ظƒظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ظ„ظ… ط³ط§ظƒطھ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط§ط² ع¯ظپطھط§ط± ط§ط³طھظ†ظƒط§ظپ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ…ط­طھط±ظ… ط¨ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظƒ ظ…ظ† ط¢ظ‚ط§ظٹظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹطھظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط³طھط§ظٹظ… .
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط­ط±ظپ ظ†ط²ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ط§ظٹطھ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‚طµط± ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظ‡ط± ظƒط³ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط´ط®طµ ط¨ط±ط³ط¯ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط±ظ‡ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظˆ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ط·ظˆط± ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ظˆ ظ…ط§ظ‡ طھط§ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظٹط± ط§ظ„ط¨ط´ط± ظˆ ط´ط§ط®ظ‡ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط³ظٹط¯.
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ع¯ظپطھ : ط°ظƒظˆط§ظ† ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ط³طھ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ ط§ظ…ط«ط§ظ„ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط² ط¶ظ…ظٹط± ط¨ط§ط·ظ† ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ†ط§ط®ظˆط¯ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ط´ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط³ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ظˆ ط­ط±ظپ ظ†ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ… ط›ظ„ظٹظƒظ† ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط؛ظ„ط§ظ…ط´ ط­ط±ظپ ط²ط¯طŒ ع¯ظپطھط§ط± ط؛ظ„ط§ظ…ط§ظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط°ظƒظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ط± ط­ط³ط¨ ع¯ظپطھظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ظƒظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ظ‡ط± ظ‚ظˆظ… ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ظˆظ… ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ† ط§ط² ط´ظ…ط§ ط§ظپط¶ظ„ظ… .
ط§ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ع¯ظپطھ : ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ…ظ† ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ظˆظٹظ… طŒ ط­ط§ظ„ ط§ع¯ط± طھظˆ ط±ط§ ظپط®ط±ظ‰ ط¨ط± ط²ط¨ظٹط± ظ‡ط³طھ ط¨ط± ط´ظ…ط§ط±. ط³ظ¾ط³ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظ…ظپط§ط®ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط²ط§ ظƒط´ظٹط¯.(85)(86)
54 - ط§ظٹظ† ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط§ط³طھ !  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯. ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط§ ظƒظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ… ط³ظ†ع¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظ‚ط±ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط›ظˆ ط²ظ† ظ‚ط±ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆظ„ظٹط¯ ظ†ط³ظ„ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ط¬ط¯ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯طھ ط±ط§ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط¨ط§ طµط±ط§ط­طھ طھظ…ط§ظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط¨ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ طھظˆ ط±ط³ظٹط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ طھط²ظˆظٹط¬ ظƒظ†ظٹط²ظ… ظˆ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ† ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ط®ظˆط¯ظ… ط§ط² ظ‚ط±ظٹط´ طھط­ظ‚ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط´ط±ط§ظپطھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ†طھط³ط¨ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ†ظٹط²ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ظ… ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ط¬ط² ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§. ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ… ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ‚طµ ظˆ ط¹ظٹط¨ ظˆ طھظˆط¨ظٹط® ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ظ…ط¹ظٹظˆط¨ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظٹظˆط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ط³طھ ! ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظٹط²ظٹط¯ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط§ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ع¯ظپطھ : ط­ط³ظٹظ† ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط§ظپطھط®ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط± طھظˆ.
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ . ط§ظپطھط®ط§ط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† طھظ†ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظ†ع¯ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظˆ ط¯ط±ظٹط§ ط±ط§ ط®ط´ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯!(87)
55 - ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط±ط® ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
ط¨ط®ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط¹ط¨ظٹط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط±ط§ ط¯ط± ط·ط´طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ظٹط§ ع†ظˆط¨ ط¯ط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ع†ط´ظ… ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ†ط§ط²ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ†ط³ ع¯ظپطھ : ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¨ظٹظ‡ طھط±ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ) ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯.(88)
56 - طھط¬ظ„ظٹظ„ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط®ظˆط¯ ظƒط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆطµظٹطھ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ط± ط³ظ„ط·ظ†طھ طھظˆ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط±ع¯ظٹط± ط´ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط± ط§ظˆ ع†ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظˆ ط­ط±ظ…طھط´ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط¬ع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ.
57 - ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظˆظ„ظٹط¯ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط¯ط±ط¨ط§ط± ظ¾ظ„ظٹط¯ ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ع¯ظپطھ :
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ع¯ط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ظˆظ… .(89)
58 - طھط¬ظ„ظٹظ„ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طھطµظ…ظٹظ… ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¨ط§ ط§ظˆطŒ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظƒط±ط¯:
ط¢ظٹط§ ط§ط³طھط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظ… طں ظٹط§ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط³ظ‡ظ…ع¯ظٹظ† ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط³ط§ط²ظ… طں
(90)
ط®ظˆط¯ ظ†ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ظƒظٹظپط± ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط­ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢طھط´ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ظ‰ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ع†ط´ظ… ظ…ظ† طھظٹط±ظ‡ ط¨ط®طھ ط§ط³طھ ... ظ¾ط³ طŒ ع†ظ‡ ط®ط§ظƒظ‰ ط¨ط± ط³ط± ظƒظ†ظ… طں(91) ظˆ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط¬ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(92)
59 - ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ظˆظ…ظٹظ† ظ…ظ‡ط±ظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ ظٹط²ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط±طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طµط¯ظˆط± ظپط±ظ…ط§ظ† ظ‡ط¬ظˆظ… ط¯ط¯ظ…ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ظ†ظˆط±طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ظˆ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ‡ظ…ط§ظˆط±ط¯ ط¨ظ‰ ظ‡ظ…طھط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ط§ط±طŒ ط§ظ†ظ‡ ظƒظپظˆ ظƒط±ظٹظ…(93)
ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‡ط±ظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ط§ظˆ ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :
ظ‡ط§ظ† ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ! طھظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط´طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(94)
ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ظٹط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒط§ط® ط´ظˆظ… ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯: ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط§ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط­ظ‚ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط±ط§ ط³طھظˆط¯:

ط§ظ…ظ„ط§ط، ط±ظƒط§ط¨ظ‰ ظپط¶ظ‡ ظˆ ط°ظ‡ط¨ط§
ط§ظ†ظ‰ ظ‚طھظ„طھ ط§ظ„ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط­ط¬ط¨ط§
ظ‚طھظ„طھ ط®ظٹط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ…ط§ ظˆ ط§ط¨ط§
ظˆ ط®ظٹط±ظ‡ظ… ط§ط° ظٹظ†ط³ط¨ظˆظ† ظ†ط³ط¨ط§ .
ط±ظƒط§ط¨ظ… ط±ط§ ط§ط² ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ظ„ط¨ط±ظٹط² ط³ط§ط²طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط´ظ…ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط³طھظ… ط´ظ…ط§طŒ ط¨ط²ط±ع¯ظ…ط±ط¯ظ‰ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… .
ط¢ط±ظ‰ ! ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ع¯ظٹطھظ‰ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ… .
ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ†ظٹط²طŒ ط¨ظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ ط­ظƒظ… ط§ط¹ط¯ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯.(95)
ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ط³ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ†ط¸ظ… ظˆ ظ†ط«ط± ط´ط®طµظٹطھ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط³طھظˆط¯ظ†ط¯.(96)
ظˆ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط²طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¹ظ†طµط± ط®ظˆط¯ظƒط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ظ‡ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ط±ط´ ظ„ط¹ظ† ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ظƒط±ط¯.(97)
60 - ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ‚ط§طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ط§ظ…ط§ظ…  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒط´طھظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط³طھظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‚طھظ„ظƒ ط§ظ„ظٹظˆظ… ظˆ ظ†ظپط³ظ‰ طھط¹ظ„ظ…
ط¹ظ„ظ…ط§ ظٹظ‚ظٹظ†ط§ ظ„ظٹط³ ظپظٹظ‡ ظ…ط²ط¹ظ…
ظˆ ظ„ط§ظ…ط¬ط§ظ„ ظ„ط§ ظˆ ظ„ط§ طھظƒطھظ…
ط§ظ† ط§ط¨ط§ظƒ ط®ظٹط± ظ…ظ† طھظƒظ„ظ…(98)
ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ…ط± ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† طھظˆ ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ط§ط±ظ… ظ¾ط¯ط±طھ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط§ظٹط§ظ† ظˆ ط³ط®ظ†ظˆط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯...(99)
61 - ط³طھظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³طھظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط² ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒط´ طŒ ط¨ط± ط±ظٹع¯ ظ‡ط§ظ‰ طھظپطھظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹظ†ظˆط§ ظ‡ظ…ط¯ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظ„ظٹط¯طھط±ظٹظ† طھط§ط±ظٹط® ط¨ط´ط±ظٹطھ ط±ط§ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¯ط± ط³طھط§ظٹط´ ط§ظˆ ظ„ط¨ ظپط±ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.(100)
62 - ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†  
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط³ط®ظ† ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯
ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ط§ط¯ ظپط±ط¯ظ‰ ظپط§ط¶ظ„ ظ…طھط¯ظٹظ† ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط­ط¬ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط± ظ…ظ‰ ط²ط¯.
ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ طŒ ط±ظ‚ظٹط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظپط±ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ طŒ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ظ„ط´ ظ„ط¨ط±ظٹط² ط§ط² ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظˆط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ط¨ ط®ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯. ظˆ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط² ظٹظƒ ظ†ط¸ط± ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ظ‚ظٹط¨ظ‰ ط§ط² ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ط¨ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ط¨ط³ â€چ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ط¹ظ‚ط§ط¯طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…طھط§ط®ط± ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ‡ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط¨ظˆ ط§ظ„ط´ظ‡ظٹط¯ط§ط، (ظ¾ط¯ط± ظٹط§ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ) ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط§ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظˆط¯. ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط¯طŒ ط²ظٹط§ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط§ط² ط§ظˆ طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
63 - طھط³ظ„ظٹظ… ط´ط¯ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ط¯ط± ط§ط±ط´ط§ط¯ طµظپط­ظ‡ 230 ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ط¢ظ† ط®ط¨ظٹط« ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط²ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظپط±ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط³طھظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط±طھ ط­ظ‚ ظ…ط±ط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظ…ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‰ . ظˆ ط§ط² ط³ظˆط±ظ‡ ط´ظˆط±ط§طŒ ط¢ظٹظ‡ 30 ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:ظˆ ظ…ط§ ط§طµط§ط¨ظƒظ… ظ…ظ† ظ…طµظٹط¨ظ‡ ظپظ…ط§ ظƒط³ط¨طھ ط§ظٹط¯ظٹظƒظ…
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظˆظ‰ ط¢ظٹظ‡ 22 ط³ظˆط±ظ‡ ط­ط¯ظٹط¯ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯: (ظ‡ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظ… ط¢ظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¢ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ) ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط³طھظٹظ… .
ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ط®ظˆط¯ ط®ط§ظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظˆ. ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظٹط²ظٹط¯ ط¢ظٹظ‡ 20 ط³ظˆط±ظ‡ ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط®ظˆط§ظ†ط¯: (ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ط§ط² ظ†ط§ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ‡ط§طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط§ط³طھ )
ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط·ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ„ط¯ ع†ظ‡ط§ط±ظ… طھط§ط±ظٹط® ط®ظˆط¯ طµظپط­ظ‡ 355 ظٹط²ظٹط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط§ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ع¯ظپطھ : ط§طھط¯ط±ظˆظ† ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط§طھظ‰ ظ‡ط°ط§طں ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظƒط¬ط§ ظ†ط´ط§ط،طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظ„ظ‰ ط¢ط®ط± ط®ط¨ط±... ظƒظ‡ ط°ظٹظ„ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ : ظٹط²ظٹط¯ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ - ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط± ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط±طھط± ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط¯ط´ ط§ط² ط¬ط¯ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ظ… ط§ط² ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط±ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ظ„ط§ظٹظ‚ طھط±ظ… .
ط§ظ…ط§ ع¯ظپطھط§ط± ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط²ظٹط±ط§ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ظ…ظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظ…ظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط¯ط›ط§ظ…ط§ ع¯ظپطھط§ط± ط¯ظˆظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط±ط§ط³طھ ط§ط³طھ . ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ظ…ظ† ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ . ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط¬ط¯ظ… ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط¬ط¯ ظٹط²ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆط² ط¬ط²ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ…ظˆط²ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ط›ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ .
طھط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط·ط¨ط±ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ظٹظ‰ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط¨ط±ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ :
ظˆ ظ„ظƒظ†ظ‡ ط§ظ†ظ…ط§ ط§ظ†ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ظپظ‚ظ‡ظ‡ ظˆ ظ„ظ… ظٹظ‚ط±ط§: ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ طھظˆطھظ‰ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ظ† طھط´ط§ط، ظˆ طھظ†ط²ط¹ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ظ…ظ† طھط´ط§ط، ط¨ع¯ظˆ (ط§ظ‰ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±) ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظ‰ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ظ‡ط³طھظ‰ ! طھظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¨ط®ط´ظ‰ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط¹ط²طھ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ط± ط¨ط®ط´ظ‰(101)
ظˆظ„ظٹظƒظ† ظپظ‡ظ… ظˆ طھط´ط®ظٹطµ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ...
ط§ظ…ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ : ط§ظ…ط§ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ظ†ظ‡ ط®ظٹط± ظ…ظ†ظ‰ ظپظ„ط¹ظ„ظ‡ ظ„ظ… ظٹظ‚ط±ط§ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ (102) ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ظپطھط§ط± ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظٹط²ظٹط¯ظ… ع¯ظˆظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ط¸ظ…طھ ط¬ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹطھ ظ…ط§ط¯ط± ظˆظ‰ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ‚ط¯ظ‡ ط­ظ‚ط§ط±طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط± ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط´ط®طµ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¬ط¯ ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظٹط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ طھظ„ط® ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ طھظ„ط® ‌طھط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ط±ظ†ط¬ ط±ظˆط­ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط±ط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط§ظپظƒط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ط®طµ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ظ‚ط±ط§ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹط¯ ظ„ط°ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط¯ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ظ…ظ†ط·ظ‚ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط³ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ط³ظ„ط¨ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ط¨ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط­ظƒظˆظ…طھ ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ ظٹط§ط± ظˆ ظ…ط¯ط¯ظƒط§ط± ط§ظˆط³طھ ظˆ ط§ط³ط§ط³ط§ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ طھط§ظٹظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(103)
64 - طھظپط§ظˆطھ ط¢ظ„ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡  
ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، - ظƒظ‡ ظ…ط¸ظ‡ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ع¯ط± ط§ط³طھ - ط§ظپطھط®ط§ط± ظٹط§ظپطھ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط¯ظ†ظٹط§ طھط±ط¬ظٹط­ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظƒظ‡ ظƒط§ظ†ظˆظ† ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ ظˆ ظپط­ط´ط§ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط±ط°ط§ظ„طھ ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظˆ ظ†ط³طھ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طھظ‚ط§ط¨ظ„ ظˆ طھظ†ط§ط³ط¨ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظƒظپط± ط§ط³طھ ط³ط®ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ط²ط§ظپ ظˆ ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط´ظٹط® ظ†طµط±ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط­ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط§ط³طھ ع¯ظˆظٹط¯: ط´ط¨ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ! ظ…ظƒظ‡ ط±ط§ ظپطھط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ„ ط³ظپظٹط§ظ† ط­ط±ظ…طھظ‰ ط¨ط± ط¯ط®طھط±ط§ظ† طھظˆ ظ‚ط§ظٹظ„ ظ†ط´ط¯ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ظˆط§ط¨ طھظˆ ط±ط§ ط§ط¨ظ† طµظٹظپظ‰ ط´ط§ط¹ط± ع¯ظپطھظ‡ ط›ط¨ط±ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ .
ع¯ظˆظٹط¯: ط´ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆظ‰ ط±ظپطھظ… ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ع¯ظپطھظ… . ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط¨ظ‡طھ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ط¨ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… . ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط§ط´طھظٹظ… طŒ ط¹ظپظˆ ع¯ط°ط´طھ ط·ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط±ط³ظٹط¯ظٹط¯ ط®ظˆظ† ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظٹظ„ ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط´طھ .
ط´ظ…ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظƒط´طھظ† ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط± ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¹ظپظˆ ظˆ ع¯ط°ط´طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط§ظٹظ† ظپط±ظ‚ ظˆ طھظپط§ظˆطھ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ (ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ) ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط›ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ط¸ط±ظپظ‰ طھط±ط´ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط³طھ .(104)
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† 
65 - ط¢ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط¯طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط² ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط±ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظٹظ‡ ظ‚ظ„ ظ„ط§ ط§ط³ط¦ظ„ظƒظ… ... ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ع¯ظپطھظ†ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظƒظٹط³طھظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† طھظˆ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¯طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ ط¨ط± ظ…ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ع¯ط´طھظ‡ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ظˆ ظ¾ط³ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
66 - ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡  
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 61 ط¢ظ„ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط§ط³طھظپظ…ظ† ط­ط§ط¬ظƒ ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ظ…ط§ ط¬ط§ط،ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظپظ‚ظ„ طھط¹ط§ظ„ظˆط§ ظ†ط¯ط¹ ط§ط¨ظ†ط§ط،ظ†ط§ ظˆ ط§ط¨ظ†ط§ط،ظƒظ… ظˆ ظ†ط³ط§ط،ظ†ط§ ظˆ ظ†ط³ط§ط،ظƒظ… ظˆ ط§ظ†ظپط³ظ†ط§ ظˆ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط«ظ… ظ†ط¨طھظ‡ظ„ ظپظ†ط¬ط¹ظ„ ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒط§ط°ط¨ظٹظ† . ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‚ظˆظ‰ ظˆ طµط±ظٹط­ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط®ظˆط¯ ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظٹظƒ ط§ظ†طھط­ط§ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¶ط¹ظپ ظˆ ط³ظ†ط¯ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھط´ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ .
ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ظ…ط± ط§ط² ط¯ظˆ ط­ط§ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط§ ظ†ظپط±ظٹظ† ظ†طµط§ط±ظ‰ ظ†ط¬ط±ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ظپط±ظٹظ† ظ†طµط§ط±ط§ ظˆ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¹ط§ط·ظ„ ظˆ ط¨ظ‰ ط«ظ…ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ . ط¯ط± ظ‡ط± ط¯ظˆ طµظˆط±طھ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ط´ظƒط§ط± ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ظ†ط¨ظˆطھ ط¨ط§ط´ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ طµط±ط§ط­طھ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ط¨ظˆطھ ط§ط³طھ ط›ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط¯ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط­طھظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظ†ظٹط² ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظپط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط­ط¶ظˆط± ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طھط±ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط§ط­ط¯ظٹط« ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط²ظٹط²طھط± ظˆ ظ…ط­طھط±ظ… طھط± ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طھط± ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ طھظ‚ط±ط¨ ط®ط§طµ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط´ط±ظƒطھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¨ط§ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆظ‰ ط¨ط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ - ط§ط² طµط؛ظٹط± ظˆ ظƒط¨ظٹط±طŒ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† طŒ طµط§ظ„ط­ ظˆ ط§ط®ظٹط§ط± طµط­ط§ط¨ظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¨ظ‰ ط°ط± - ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯.
ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆط§ظ„ط§ط¦ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظˆظ‚ط§طµ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط® ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظƒط´ظٹط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط³ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط³ظ‡ ع†ظٹط² ظˆ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ط²ظˆظ„ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ… ظ‡ظˆظ„ط§ط، ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط®ط§طµط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯.(105)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation