بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ±غ¶ -


569 - ظ†ظˆط­ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¨ط§ط¨  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¨ط§ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط¨ظ‰ طھط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظˆط­ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :

ظˆط§ ط­ط³ظ†ط§ظ‡ ظپظ„ط§ ظ†ط³ظٹطھ ط­ط³ظٹظ†ط§
ط§ظ‚طµط¯طھظ‡ ط§ط³ظ†ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¯ط§ط،
ط؛ط§ط¯ط±ظˆظ‡ ط¨ظƒط±ط¨ظ„ط§ طµط±ظٹط¹ط§
ظ„ط§ ط³ظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‰ ط§ظ„ظƒط±ط¨ظ„ط§ط،
570 - ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¨ط§ط¨ 
ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط­ط¶ط±طھ ط±ط¨ط§ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¨ظٹط´طھط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ظ…ط±طھط¨ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط²ظٹط± ط¢ظپطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹظ‡ ظ†ظٹط§ظ…ط¯طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط± ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ طŒ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¢ظپطھط§ط¨ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط²ظٹط± ط³ط§ظٹظ‡ ظ†ط±ظˆط¯.
571 - ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط±ط¨ط§ط¨ ط¯ط± ظپط±ط§ظ‚ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ط¯ط± ظƒط§ظ…ظ„ ع¯ظپطھظ‡ :
ط­ط¶ط±طھ ط±ط¨ط§ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط²ط§ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ط§ط² ط´ط¯طھ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ طŒ ظˆظپط§طھ ظƒط±ط¯.
572 - ط§ط±ط²ط´ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±  
ط­ط¶ط±طھ ط±ط¨ط§ط¨ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ†ظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‰ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ط´ط±ط§ظپ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ‚ط±ظٹط´ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ : ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط¨ط§ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯. ظˆ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظˆظ‡ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… !
573 - ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ظ‡ 
ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط®ط¶ط§ط¨ط±ظ†ع¯ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظˆ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ظ…ظ‡ ظ†ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ظˆظ‰ ط؛ط°ط§ ط¨ط±ظ†ط®ط§ط³طھ ظˆ طھط§ ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط³ط± ظ†ط­ط³ ظˆ ظ¾ظ„ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط®طھط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظپط±ط³طھط§ط¯.
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظٹظƒظ… : ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ط·ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¯ط± طھط¨ظ„ظٹط؛ ظ†ظ‡ط¶طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
574 - طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ… ظˆ ظ†ظ…ط§ط²  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ طŒ ظ†ط§ع¯ط±ظٹط² ط§ط³طھ ع¯ط§ظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط­ط±ظ… ط®ط¨ط± ع¯ظٹط±ط¯.
ط­ط§ظ„ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط³ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظٹطھ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط²ط¯.
ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظˆ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط؛ظ…ط§ط، ط§ط³طھ . ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط²ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظˆط¯ط§ظٹط¹ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯. ط¢ط®ط± ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط±ط¦ظٹط³ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط§ط³طھ ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ط·ظٹط± ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ع¯ظٹط±ط¯.
ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھط§ ظ‡ظ… ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظƒظپط± ظˆ ط¨ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ط²ط¯ط§ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط­ط§ظ„طھظ‰ ط§ط² ط­ط§ظ„ط§طھ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط¨ط­ط¨ظˆط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ طھط±ظƒ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† طھظٹط± ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط®ظˆظ†ظٹظ† .
575 - ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ط³ط§ط±طھ 
ط¹طµط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ط² ظپط±ط· ظ…ط±ظٹط¶ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ طŒ ظ„ط§ط؛ط± ظˆ ط±ظ†ط¬ظˆط± ظˆ ط¶ط¹ظٹظپ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ (ظ…ط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ) ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ
ط§ظˆ ط¯ط± ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط¬ط§ظ†ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط± طھظٹط؛ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ط²ط®ظ… ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¬ط±ط§ط­ط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ط§ط² ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط®ط§ط±ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.(643)
576 - ظ¾ط³ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒط´طھ طں!  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ط³ط±ط§طŒ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظˆط­ظ‡ ظ‡ط§ ط³ط±ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒط´طھ طں(644)
577 - ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡  
ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ظƒظˆطھ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طŒ ط³ظ¾ط³ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ظ…ظ† ط®ظˆط¯ظ… طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯: ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ¾ط³ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ظ… .
ظ…ظ† ظ¾ط³ط± ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط­ط±ظ…طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظˆط§ظ„ط´ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ظ† ظ¾ط³ط± ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ط· ظپط±ط§طھ ط¨ظ‰ ظ‡ظٹع† ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯.
ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط²ط¬ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ .(645)
578 - ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ†ظˆط´طھظٹط¯طں!  
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±ظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظˆط´طھظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظ‰ ظƒط§ط±طھط§ظ† ط®ط¯ط¹ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯طں
ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ظٹط«ط§ظ‚ ط¨ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯ط›ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط§ظˆ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظٹط¯. ظ†ظ†ع¯ ط¨ط± ظ†ط¸ط± ظˆ ط±ط§ظٹطھط§ظ† ط¨ط§ط¯! ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ع†ط´ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طں ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظ¾ط±ط³ط¯: ط´ظ…ط§ ط§ط² ط§ظ…طھ ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھظٹط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ط¹طھط±طھ ظ…ط±ط§ ظƒط´طھظٹط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ظ…ط±ط§ ط´ظƒط³طھظٹط¯طں
طµط¯ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط§ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط±ظٹط¯!(646)
579 - ظ…ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھظˆط§ظٹظ… !  
ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¯ ظ…ظ† ع¯ظˆط´ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظ…ط§ ظ†ظٹظƒ ط§ط³ظˆظ‡ ظˆ ط§ظ„ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ
ظƒظˆظپظٹط§ظ† ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ…ط§ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ع¯ظˆط´ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط·ظٹط¹ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط± ظˆ ط­ط§ظپط¸ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ط¹ط²طھ ظˆ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ طھظˆط§ظٹظ… . ظ…ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹظ… . ظ‡ط± ط§ظ…ط± ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ع¯ظˆطŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹظ… ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† طھظˆ ظˆ طµظ„ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† طھظˆطŒ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط²ط®ظˆط§ط³طھ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆ ظ…ط§ ط³طھظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظٹظ… !!!(647)
580 - ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظ…ط±ط§ ظ†ظٹط² ظپط±ظٹط¨ ط¯ظ‡ظٹط¯!  
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ! ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط­ظٹظ„ظ‡ ع¯ط±! ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظ…ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ظپط±ظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظٹط¯طŒ ظپط±ظٹط¨ ط¯ظ‡ظٹط¯طں! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ط´طھط±ط§ظ† ط±ظ‡ظˆط§ط± ط³ظپط± ط­ط¬ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ‡ط±ع¯ط² طµظˆط±طھ طھط­ظ‚ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ظ‡ظ†ظˆط² ط¬ط±ط§ط­طھ ط¯ظ„ ظ…ط§ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظ„طھظٹط§ظ… ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظٹط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظٹط¯.
ظ‡ظ†ظˆط² ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¯ط§ط؛ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ظ¾ط¯ط±ظ… ظˆ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ظ¾ط¯ط±ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظˆطھظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ†ظˆط² ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¯ ط±ط§ظ‡ ع¯ظ„ظˆظ‰ ظ…ط±ط§ ط¨ط³طھظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط؛طµظ‡ ظˆ ط؛ظ… ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ظˆط´ط´ ظˆ ط؛ظ„ظٹط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ† ط§ط² ط´ظ…ط§ طھظ‚ط§ط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط§ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§

581 - ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡  
ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯:
ط¬ط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¸ظ„ظ… ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طھط± ط¨ظˆط¯.
ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ! ط§ط² ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ظ…ط§ ظˆ ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طھط± ط¨ظˆط¯.
ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ طں ط§ط² ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ظ…ط§ ظˆ ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط´ظٹط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظٹط¯.
ط±ظˆط­ ظ…ظ† ظپط¯ط§ظٹط´ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط±ظˆط¯ ظپط±ط§طھ طھط´ظ†ظ‡ ظ„ط¨ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط§طھظ„ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
(648)
582 - ط¢ظٹط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں  
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³ط±ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ظ…ط§طŒ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ط· ط³ط§ط®طھ !
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯! ط¢ظٹط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ !
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظ„ ظ„ط§ط§ط³ظ„ظƒظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط¬ط±ط§ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ…ظˆط¯ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ط›ط¨ع¯ظˆ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط§ط¬ط± ظˆ ظ…ط²ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طŒ ط¬ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ظ†ظٹظƒظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯طں
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯! ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ : ط­ظ‚ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط§ظ† ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظ†ظ…ط§طں
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ طŒ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… !
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ† ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط¢ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ط§ظٹظٹظ… طŒ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯! ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ : ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظˆ ط³ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯طŒ ط®ظ…ط³ ط¢ظ† ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ !
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ظٹظٹظ… ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ : ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ط¬ط³ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط§ظƒظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… !
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ظٹظٹظ… ط¢ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظٹظ‡ طھط·ظ‡ظٹط± ط±ط§ ط¯ط± ط´ط§ظ† ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ظ…ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯.(649)
583 - طھظˆط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯  
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط³ظƒظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط´ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‰ ظ‡ظٹع† ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯طŒ ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط³طھظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظٹظ…
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒظˆط¨ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط³ط± ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط²ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظٹظ… ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¬ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯

ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ طŒ ط¢ظٹط§ ظ‡ظ†ظˆط² ط±ط§ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط§ط² ط§ط³طھ طں!
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ط±ظ‰ ! ط§ع¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² طھظˆط¨ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯طں
ط§ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ظ† طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… !
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯.(650)
584 - ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ )  
ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظˆط¶ط¹ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ†ظˆط§ظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط´ط¨ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط±ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط±ظˆط² ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¬ظ„ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط³ظˆط§ط± ط´طھط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط¬ظ‡ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒط³ط±ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط´ط¨ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط±ط§ ط´ط§ظٹط¯ طھط§ طµط¨ط­ ظٹظƒط³ط±ظ‡ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‰ طŒ ط·ظ‰ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظپط±ط¯ط§ طµط¨ط­ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯. ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‡ظ„طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظ‡ط± ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط± ط¯ط§ط±ط§ظ„ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ . ظٹظƒ ظ…ط´طھ ط§ط³ظٹط±طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ…ط±ظƒط¨ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¨ظˆط¯. ظ„ظ‚ط¨ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپظ‚ط· ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ع†ط·ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ„ظ‚ط¨ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… : ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±! ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط±ط¨ ظ‡ظٹع† ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط±ظٹط¶ (ظٹط§ ط§ظ„ظ…ظ…ط±ط§ط¶ ) ط§ظٹظ† ظ„ظ‚ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط±ظٹط´ظ‡ ط§ط´ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط³ط®طھطھ ظ…ط±ظٹط¶ ط¨ظˆط¯ (ظ‡ط±ظƒط³ ط¯ط± ط¹ظ…ط±ط´ ظ…ط±ظٹط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ…ط±ط´ ظ…ط±ظٹط¶ ظ†ط´ظˆط¯طں
ظ…ط±ظٹط¶ â€چ ط¨ط³طھط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط±ظٹط¶ظ‰ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ظƒ ط¹طµط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ط² ط¨ط³طھط± ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³ظٹط± ط­ط±ظƒطھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
585 - ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظˆ ط²ط¬ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ  
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط´طھط±ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ¾ط§ظ„ط§ظ† ع†ظˆط¨ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­طھظ‰ ظٹظƒ ط¬ظ„ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹظ…ط§ط± ظˆ ظ…ط±ظٹط¶ ط§ط³طھ ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط§ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ط³طھظ†ط¯. ط؛ظ„ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظ‡ط± ظƒظˆظپظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ظٹع¯ط± ظƒظˆظپطھع¯ظ‰ طŒ ط²ط¬ط±طŒ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¯ ط§ط¹ظ„ط§ ط§ط³طھ (ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§) ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط§ط² ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط²ظˆط± ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط§ط¹طµط§ط¨ط´ ط±ط§ ط®ط±ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط´ظƒظ†ظ†ط¯ط›ظٹظƒ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ط¹طھ طŒ ع†ظ‡ظ„ ظˆ ظ‡ط´طھ ط³ط§ط¹طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط؛ط°ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ط¨ط¯طŒ ظ‡ظ‰ ط²ط¬ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ط›ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ط§ظƒط«ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط³طھط§ط،طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ¾ط±ط³ طھط§ ظ…ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط´ظ…ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯! ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظٹظ… طŒ ع†ظ‡ ط­ط§ظ„طھظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
586 - ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯  
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط± ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯طŒ (ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط§ظ†طھ طں ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† . ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظٹط³ ظ‚ط¯ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طں ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ظ„ظ‰ ط§ط® ظٹط³ظ…ظ‰ ط¹ظ„ظٹط§طŒ ظ‚طھظ„ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ . ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯: ط¨ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚طھظ„ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† : ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹطھظˆظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ†ظپط³ ط­ظٹظ† ظ…ظˆطھظ‡ط§... ظپط؛ط¶ط¨ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظپظ‚ط§ظ„ : ظˆط¨ظƒ ط¬ط±ط§ظ‡ ظ„ط¬ظˆط§ط¨ظ‰ ظˆ ظپظٹظƒ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ظ„ظ„ط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ! ط§ط°ظ‡ط¨ظˆط§ ط¨ظ‡ ظپط§ط¶ط±ط¨ظˆط§ ط¹ظ†ظپظ‚ظ‡ ... ط›طھظˆ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ظ… ع¯ظپطھ : ظ…ع¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط®ط¯ط§ ظ†ظƒط´طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھ . ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ط³طھط§ظ†ط¯... ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط®ط´ظ… ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ† ط¬ط±ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² طھظˆط§ظ† ط±ط¯ ط¨ط± ظ…ط±ط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ طں ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ظٹط¯.(651)
587 - ط§ع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظˆط¯ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طں  
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : ظ…ط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظٹظƒ ط³ط± ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظˆظ‰ ظ…ظ† ظˆ ط³ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظˆظ‰ ط¹ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ط§ ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ع†ظ‡ طھط´ط±ظٹظپط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¬ظ„ط³ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‚ط±ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ط¬ظٹط¨ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط¬ظ„ ظˆ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ظ‡ (ظƒط±ط¯) ظˆ ط³ط±ظƒظˆظپطھ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ†ط¯ط§ط´طھ ط§ط³ظٹط± ع†ظ†ظٹظ† ط­ط±ظپظ‰ ط¨ط²ظ†ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط²ظٹط¯! ط§طھط§ط°ظ† ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… !طںط›ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط­ط±ظپ ط¨ط²ظ†ظ… طں
ع¯ظپطھ : ط¨ع¯ظˆطŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط°ط§ظٹط§ظ† ظ†ع¯ظˆظٹظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ط«ظ„ ظ…ظ† ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظ‡ط°ط§ظٹط§ظ† ع¯ظپطھظ† ظ†ظٹط³طھ . ظ…ظ† ظٹظƒ ط­ط±ظپ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… . طھظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ظ† ط³ط¤ ط§ظ„ظ… ظپظ‚ط· ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ط¯ ط§ع¯ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ ظ‡ط³طھظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طں(652)
588 - ط³ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯  
ظٹط²ظٹط¯ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط·ظ†ط§ط¨ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ† طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط³ط± ط´ط±ظٹظپ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط®ظˆط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط·ظˆط±ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط³ط± ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط³ط± ط±ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ طŒ طھط§ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ط؛ط°ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط± ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط±ط§ ظ…ظٹظ„ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯.
589 - طھط­ظ‚ظٹط± ط­ظƒظˆظ…طھ ظٹط²ظٹط¯ 
ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط´ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³طھ . ظ†ط§ع†ط§ط± ط®ظˆط¯ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط±ظƒطھ ط¨ظƒظ†ط¯ط›ط´ط§ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ . (ط§ظٹظ† ط±ط§ ط§ظ„ط§ظ† ظٹظ‚ظٹظ† ظ†ط¯ط±ط§ظ… ) ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط®ط·ظٹط¨ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆظ„ ط¯ظˆ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظپظٹط¯ ظˆ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§طµظ„ط§ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط§ط³ظ‚ط§ط·طŒ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظˆظ„ طŒ ط¢ظ† ط®ط·ظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ع¯ظپطھ طŒ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط² ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ظ‡ط± طµظپطھ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ط›ط¨ظ‡ ط³ط¨ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ (ط§ظ„ط¹ظٹط§ط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ط§ط² ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ظ†ظ‡ظٹط¨ ط²ط¯.: ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط®ط·ظٹط¨ ! ط§ط´طھط±ظٹطھ ظ…ط±ط¶ط§ظ‡ ط§ظ„ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط¨ط³ط®ط· ط§ظ„ط®ط§ظ„ظ‚ ط›طھظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط¶ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ طŒ ط³ط®ط· ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط²ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طھ ط®ط±ظٹط¯ظ‰
ط¨ط¹ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ : ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ع†ظˆط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ظˆظ… طں (ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ…ظ†ط¨ط± ط®ظٹظ„ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ط§ط³طھ ! ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯طŒ ظ†ظٹظ… ع¯ظˆظٹط¯: ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ! ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط®ظ„ظٹظپظ‡ ! ظٹط§ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظ†ظٹظ‡ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط®ط§ظ„ط¯! ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظٹط§ ظٹط²ظٹط¯! ظ‡ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظˆ ظ‡ظ… ط²ظٹظ†ط¨ . ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ‡ظ… ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط±ظˆظ… ط±ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¨ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ع†ظˆط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ‡ ظ¾ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط®ط·ظٹط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ†ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… . ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± طھط§ ع†ظˆط¨ ط§ط³طھ ) ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط±ظˆظ… ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ع†ظˆط¨ ظ‡ط§ ط¯ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط­ط±ظپ ط¨ط²ظ†ظ… !طں
590 - ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ 
ظٹط²ظٹط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طŒ ط­ط¬ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظ‡ظ„ ط­ط¬ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط³ط®ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط­ط¬ط§ط² ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ ظ„ط·ظٹظپ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظƒط±ط¯. ظ¾ط³ط±ط´ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط±ط¬ط§ظ† ! ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† ط­ط¬ط§ط²ظ‰ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
591 - ط²ظٹط± ظˆ ط±ظˆ ط´ط¯ظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ 
ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط§ط² ظٹظƒ ط·ط±ظپ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¨ظˆط¯ (ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط§ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯) ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³ظٹط±طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط±طŒ ع†ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط؛ظ„ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± طھط§ ط´ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھ طŒ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯طں! ع†ظ‡ ظˆظ„ظˆظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط±ط¯طں ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹط´ ط±ط§ ع¯ظ… ظƒط±ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ„ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط­ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط¯ ط¸ظ‡ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظٹظƒ ط¯ظپط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ ط°ظ† ع¯ظپطھ طŒ ط§ط°ط§ظ† طŒ ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!
طµط¯ط§ظ‰ ظ…ط¤ ط°ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯. ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط®ط§ظ…ظˆط´ ط´ط¯.
ظ…ط¤ ط°ظ† ع¯ظپطھ : ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط±طŒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط±طŒ ط§ظ…ط§ظ… طھظƒط±ط§ط± ظƒط±ط¯: ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط±طŒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط±طŒ ظ…ط¤ ط°ظ† ع¯ظپطھ : ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¨ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ظƒط§ظٹطھ ظƒط±ط¯. طھط§ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ظ…ط¤ ط°ظ† ! ط³ظƒظˆطھ ظƒظ† ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط²ظٹط¯! ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§ط³ظ…ط´ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯ ظƒظٹط³طھ طں ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ طں ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ظƒظٹط³طھظٹظ… طں ظ¾ط¯ط± ظ…ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯طں ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯طں طھط§ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط§طµظ„ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ط³طھ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط±ط§ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ط¨ط±ظ†ط¯. ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ظ†ط±ظ… طھط± ظˆ ظ…ظ„ط§ظٹظ… طھط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط­ط¯ط§ظƒط«ط± ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط´ط§ظ… طھط§ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظƒظ† ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں ط¢ظٹط§ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ط¬ظٹط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طں ط±ظˆط­ظٹظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظپط±ظ‚ ظƒط±ط¯طں ط§ط¨ط¯ط§ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ…ط­ظٹط· ظٹط²ظٹط¯ ط¹ظˆط¶ ط´ط¯ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط¹ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : طھظ…ط§ظ… طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ط§طµظ„ط§ ظ…ظ†ظƒط± ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ ع†ط±ط§طں ع†ظˆظ† ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظˆ ط²ظٹظ†ط¨ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
592 - ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… ع†ظˆظ† ظ‚ظˆظ… ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ط§طŒ ط§ظ…ط§ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ط¯ظ…ط´ظ‚ ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ†ظ‡ط§ظ„ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط±ظˆط² ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظ¾ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط¨ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط±ظˆط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط¨ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ†ط§ظ† ظ‚ظˆظ… ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظƒظ‡ ظپط±ط¹ظˆظ† ظ¾ط³ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´طھ ظˆ ط²ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ .
ط§ظ‰ ظ…ظ†ظ‡ط§ظ„ ! ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط±ط¨ ط¨ط± ط¹ط¬ظ… ظپط®ط± ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط±ظٹط´ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط±ط¨ ظ‡ط§ ظپط®ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط®طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¬ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ظٹط´ ط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط± ظ…ط§ ط³ظ¾ط±ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ…ط§ ط±ط§ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظˆط·ظ†ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ…
(653)
593 - ط´ط§ظ… طŒ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط±ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ  
ظ…ط¯طھ طھظˆظ‚ظپ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط´ط§ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط®طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط¢ظ‚ط§! ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظˆط§ظ‚ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط§ط² ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ طŒ ط§ط² ظƒظˆظپظ‡ طھط§ ط´ط§ظ… طŒ ط§ط² ط´ط§ظ… طھط§ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ظƒط¬ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط³ط®طھ ع¯ط°ط´طھ طں
ط§ظٹظ†ط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط´ط§ظ… طŒ ط§ظ„ط´ط§ظ… طŒ ط§ظ„ط´ط§ظ… طŒ ط´ط§ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط³ط®طھ طھط± ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط¹ظ„طھ ط¢ظ† ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¢ظ† ظˆط¶ط¹ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ â€چ ط¢ظ…ط¯. ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط²ظٹط¯ ط­ط¯ط§ظƒط«ط± ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¯.(654)
594 - ط­ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¯ط± ط´ط§ظ…  
ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ طھظˆط§ط±ظٹط® ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظˆط§ظٹظ„ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط®طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ط¯ط± ط®ط±ط§ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ع¯ط±ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ط³ط±ظ…ط§طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ط±ط§ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط³ظ‚ظپ طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ظ‡طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط®طھ ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ط·ظˆظ„ظ‰ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ط´ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ… طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ط´ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¶ط±ط± ظ…ظ„ظƒط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط´ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظپط­ط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯ ط±ط§طŒ ظ…ظ† ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ† طŒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… ط¨ط±ظˆ ظƒظ„ط§ظ‡ ط¨ظٹط§ظˆط± ط§ظˆ ط³ط± ط¢ظˆط±ط¯! ظ…ظ† ط¯ط³طھظˆط± ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒط±ط¯. ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط±ط§ ظ…ظƒط±ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ - ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ طھط¨ط±ط¦ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† (ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ط´ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ„ظƒط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط´ ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ…طµظˆظ† ط¨ط¯ط§ط±ط¯ط›ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظƒط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆط¶ط¹ ط§ط³ط±ط§ ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ط¯ط§ط¯ ع†ظˆظ† ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط¶ط¹ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط¨ طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط­ط§ظ„ط§ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ! ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط³ظƒظ†ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ط´ ط´ط§ظ… ظٹط§ ظ†ط§ظ‡ط§ط± ط¨ط®ظˆط±ظ†ط¯.
595 - ط³ظˆع¯ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ظ‡ 
ط³ظˆع¯ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±طŒ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط¨ط±ظ¾ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ طŒ ط¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ط§ظ…ط§ظ†ط´ â€چ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ط§ط² ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط´ط¯ظ† ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¨ط³طھظ† ط¢ط¨ ظˆ ط؛ط°ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ظƒط´طھظ†ط¯(655)(656)
596 - ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط­ظٹط§ ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ )  
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظپط±طµطھظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظپط±طµطھ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ â€چ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ط¯طŒ ظ‡ظ… ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظپط±طµطھظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط®ط¯ظ…طھع¯ط°ط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ظپط±طµطھ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ظƒظ„ ظپط±طµطھ ظ‡ط§ ظپط±ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط¹ط§ ع†ظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ظ‡ طں! ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط¯ط¹ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط®ظٹط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† طŒ ع†ظˆظ† ط¯ط± ظ…ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ط§ظ† طŒ ط­ظٹط§طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظٹظپ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظ‚ط¶ط§ ظٹط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط´ظˆط¯ ط§ط¨ط¯ط§ (ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ )طŒ ط§ط² ظ‡ط± ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط«ط± ظ‚ظٹط§ظ… ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¢ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§طŒ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں ط¢ظٹط§ طھظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ط­ط§ظ„طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ…ط«ظ„ ط­ط§ظ„طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط¯ظ„ط´ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‡ط¯ظپ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں! ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظٹط§ط¯ط´ط§ظ† ظ†ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط²ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طں
ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ .
ط±ظˆط²ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط¯ظ…طھظƒط²ط§ط±ظ†ط´ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¢ظ‚ط§! ط¢ظٹط§ ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط§ط² ط§ظٹط³طھط¯طں (ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯)
ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طں! ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظٹظƒ ظٹظˆط³ظپ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ظˆط§ط·ظپ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± طھط´ط±ظٹط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط›ظˆط§ط¨ظٹط¶طھ ط¹ظٹظ†ط§ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط²ظ†ظ…ظ† ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ظ… ظ‡ط¬ط¯ظ‡ ظٹظˆط³ظپ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯.(657)
597 - ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡  
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط± ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ط´ظ‡ط± ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظپط´ط§ع¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ظƒظˆطھ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯طŒ ط³ظƒظˆطھ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط­ط§ظƒظ… ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ط¯ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظ‰ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ط¢ظپط±ظٹظ†ط¯ظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط¹ظ‚ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط¯ظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆط§ظ„ط§ظٹط´ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظˆع†ظƒ طھط±ظٹظ† ط§طµظˆط§طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط®طھظ‰ ظˆ ط¯ط§ط؛ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط§ط± ظˆ ط²ط®ظ… ط²ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¬ع¯ط± ط³ظˆط² ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط؛ظ…ط¨ط§ط± ط´ط§ظƒط±ظ… !(658)
598 - ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯!  
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط­ظ…ط¯ ظˆ ط´ظƒط±ظ‰ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ظˆط³طھ طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ ط´ظƒط³طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¨طھظ„ط§ ظƒط±ط¯. ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ†ظٹط²ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…طھط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(659)
599 - ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط§ط±ظƒط§ظ† ط¢ظپط±ظٹظ†ط´  
ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ! ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط´ط§ط¯ ظˆ ط®ط±ظ… ط¨ط§ط´ط¯! ظƒط¯ط§ظ… ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط؛ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طں ظˆ ظƒط¯ط§ظ… ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط±ظٹط²ط´ ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طں ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظپطھع¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ظٹط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ط¬ط´ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط±ظƒط§ظ†ط´ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† طھط§ ط¹ظ…ظ‚ ط¢ظ† ظˆ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒ ظ…ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظٹط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯.(660)
600 - ظƒط¯ط§ظ… ط¯ظ„ ط®ظˆظ†ظٹظ† ظ†ط´ط¯طں!  
ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… طں ظƒط¯ط§ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆظ†ظٹظ† ظ†ع¯ط´طھ طں ظˆ ظƒط¯ط§ظ…ظٹظ† ظ‚ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ†ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ظƒط¯ط§ظ…ظٹظ† ع¯ظˆط´ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط²ط±ع¯ ظƒط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں(661)
601 - ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹظ… !  
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ط§ طµط¨ط­ ظƒط±ط¯ظٹظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظˆط·ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط·ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ طھط±ظƒط³طھط§ظ† ظˆ ظƒط§ط¨ظ„ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ظƒط§ط± ط²ط´طھظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ طھط­ط±ظٹظپظ‰ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… . ظ…ط§ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹظ…(662)
602 - ظˆظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ع†ظ‡ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط§ط³طھ !!  
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¹ظˆط¶ ط³ظپط§ط±ط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ظ…ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ…ط§ ط±ط§ طµط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ظˆط¯.
ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† طŒ ظˆظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ طھط§ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ ظپط¬ظٹط¹ ظˆ طھظ„ط® ظˆ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط¨ظˆط¯! ظ…ط§ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…طµط§ظٹط¨ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… ط›ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ طµط§ط­ط¨ ط¹ط²طھ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ع¯ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(663)
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆظ… : ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط³ظ†طھ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ 
603 - ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ  
ط¨ظ‡ ط´ظƒط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ظٹط¬ ط§ط³طھ ط§ط² ط¨ط±ظ¾ط§ظٹظ‰ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ط²ط¯ظ† ظ¾ط±ع†ظ… ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ طھط¹ط·ظٹظ„ ط´ط¯ظ† ع† ظˆ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط¯ط³طھظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظˆط­ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ظ‡ط§ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط´ط±ط¹ ظ…ط¸ظ‡ط± ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط°ظˆط± ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ط²ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظˆ ط¨ط±طھط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ ط¨ظˆط¯ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ…طµط§ظٹط¨ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط§ط¨ظƒط§ط، ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ طھط¨ط§ظƒظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ط¯ظ† (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆ ط¯ط±ط§ ط´ط¨ظٹظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ† طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط±ظٹط§ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ط«ظ„ ظ‚ظٹط§ط³ ط¯ط± ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظˆ ظٹط§ ط±ط¨ط§ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ) ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ .
604 - ط°ظƒط± ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط°ط§ظƒط±ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط·ظˆط±ظ‰ ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ†ط§طµط¨ظٹط§ظ† ط¯ط±ط§ط² ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط؛ظ†ط§ط، ظƒظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ظ†ظˆط­ظ‡ ظ‡ط§ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط®طھع¯ظ‰ ظˆ ط­ظƒط§ظٹط§طھ ط¶ط¹ظٹظپ ظƒظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظƒط°ط¨ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ط¹طھط¨ط± ظٹط§ ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¤ ظ„ظپظٹظ† ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¬ط²ظˆ ظ…طھط¯ظٹظ†ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ط¯ظٹط« ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ . ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط²ط±ع¯ ظƒظ‡ ط¬ط²ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط´ط¹ط§ط¦ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط±ظٹط§طŒ ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط؛ظ†ط§ط، ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظƒظ…طھط± ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…طµظˆظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
605 - ظ„ط²ظˆظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط§ظ…ظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط³ظٹط± ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط§ط­ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طŒ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ظ†ظˆط­ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ†طµط§ط± ظƒظ‡ ط¨ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ظ¾ط§ط³طھ طŒ ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظ„ظƒظ† ط­ظ…ط²ظ‡ ظ„ط§ ط¨ظˆط§ظƒظ‰ ظ„ظ‡ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط´طھع¯ط§ظ† ط§ظ†طµط§ط±طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ظ†طµط§ط± ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ط­ظ…ط²ظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯.
ظˆط§ظ‚ط¯ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط§ظٹظ† ط¹ط§ط¯طھ ط¯ط± ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط­ظ…ط²ظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط­ظ…ط²ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط­ظ…ط²ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط­طھظ…ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھظ† ط­ط±ظ…طھ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظٹط§ظ† ط¯ط±ط§ط² ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ… ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ظ‡ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ظ‡ظ… ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆط§ط³ط§طھ ظˆ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ط±ط§ ط¨ط±ظ¾ط§ ظƒظ†ظ†ط¯.
606 - ط´ط¹ط§ط± ط´ظٹط¹ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ !  
ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط§ ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ظƒظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯. ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ط¹ط§ط± ط´ظٹط¹ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒ ط³ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط±طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ظٹط§ ظٹظƒ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط±ط§ ظٹط§ ظٹظƒ ظ„ط§ ظ…ط°ظ‡ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ طھط§ط³ظˆط¹ط§ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ظ…ظ‰ ط²ظ†ظٹط¯طŒ ط²ظ†ط¬ظٹط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ظٹط¯طŒ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯طں ط­ط±ظپطھط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں ط¨ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظ…ط§ ط­ط±ظپظ…ط§ظ† ع†ظٹط³طھ .
607 - طھظƒط±ط§ط± ظٹظƒ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ 
ظپظ„ط³ظپظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ طھط°ظƒط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ طھط¬ط¯ظٹط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¯ط±ط³ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¯ط±ط³ ط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط¯ط±ط³ ط±ط§ ط¨ظپظ‡ظ…ط¯ ظˆ ط­ظ„ ظƒظ†ط¯.
608 - ط¨ط± ط®ط§ط³طھظ† طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )  
ط§ط¨ظˆ ط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ظ…ظ†ط´ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط±ظˆط²ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط«ط§ط، ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط®ظˆط§ظ† ! ظ…ظ† ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ط±ط®ط§ط³طھ .(664)(665)
609 - ط«ظˆط§ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¨ط®ظˆط§ظ† !
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط±ط«ط§ظ‰ ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط±ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط³ظ‰ ظƒط³ ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ط§ظ„ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظ‡ط±ظƒظ‡ ط¨ظٹط³طھ ط±ط§ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط±ط§ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ع¯ط±ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط´ â€چ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ طھط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ظˆ طھط¨ط§ظƒظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(666)
610 - ط¬ط¹ظپط± ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ† ! 
ط´ظٹط® ظƒط´ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط§ط² ط²ظٹط¯ ط´ط­ط§ظ… ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظƒظˆظپظٹط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط¹ظپط§ظ† ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ طھظƒط±ظٹظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¬ط¹ظپط±!
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط®ط¨ط±ط¯ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ط±ط§ظٹظ‰ طں!
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ ! ظپط¯ط§ظٹطھ ع¯ط±ط¯ظ…
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط®ظˆط§ظ† !(667)
611 - ط­ط¶ظˆط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¬ط¹ظپط± ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط­ط§ط¶ط±ظٹظ† ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط´ط±ظٹظپط´ط§ظ† ط®ظٹط³ ط´ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‚ط³ظ… طŒ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ط§طŒ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط§ط¹طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط± طھظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¬ط¹ظپط±! ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط±ط§ظٹطھ ط¨ع¯ظˆظٹظ…
ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ ! ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ظ† !
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظˆ ط´ط¹ط±ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط±ط²ط¯.(668)
612 - ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ط§ ظˆ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­ظپظ„ طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط؛ط§ظ„ط¨ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…طµظٹط¨طھ ط¬ط§ظ†ع¯ط¯ط§ط² ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظˆط²ط´ ط¨ط§ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط®ط§ظƒ ظˆ ط؛ط¨ط§ط±طŒ ط¨ط± ط¢ظ† ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط³ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ :
ظˆ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ط¯ ظˆ ع¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ظˆ ط®ط§ظƒ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط®ظپطھظ‡ ط§ط´ ظ¾ط§ط´ظٹط¯طŒ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯.(669)
ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¨ط¯ظ† ظ…ط·ظ‡ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط®ط§ظƒ ظˆ ط؛ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯.(670)
613 - ط´ط¹ط§ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ط§ظ„ظ…  
ع†ط±ط§ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ طھط§ظƒظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط¯ط§ط±ظٹط¯طں ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظƒظ‡ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ظ†ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ظپط¹طھ ط´ط®طµظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ظ†ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ…ظƒطھط¨ ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ط›ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ طŒ ظ…ظƒطھط¨ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ط›ظˆط§ظ„ط§ ع†ظ‡ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظٹط§ ظ†ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ع†ظ‡ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظٹظ… ظٹظƒ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ظˆظٹظ… ظˆ ط¨ط±ظˆظٹظ… . ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ…ط´ط¹ظ„ ظپط±ظˆط²ط§ظ† ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظٹظƒ ع†ط±ط§ط؛ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط­ظ‚ طŒ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ظˆط³طھظ‰ طŒ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ . ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط­ظ‚ ط·ظ„ط¨ظ‰ طŒ ط§ط² ط­ط±ظٹطھ طŒ ط§ط² ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ط­ط±ظٹطھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± طµط§ط¯ط± ط´ط¯طŒ ط³ط¨ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظٹط¯طŒ ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط´ط¹ط§ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ظ„ظ… ع¯ط´طھ .(671)
614 - ظپظ„ط³ظپظ‡ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ 
ظٹظƒظ‰ ط²ط§ ظ†طھط§ظٹط¬ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظپظٹط¯ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ… ظˆ ط§ط² ظˆط³ط§ظٹظ„ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± طھط§ط±ظٹط® ظˆ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ‚ط±ظ† ظ‡ط§ ط§ط¬ط±ط§ط، ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط´ط§ظٹط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط´ظٹط¹ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ظˆ طµط±ظپ ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ‡ط§ ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ظپظˆط§ظٹط¯ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¢ظ† ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھطµط¯ظٹظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ظˆ ظ…ط¤ ط«ط±طھط±ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط´ظƒظٹظ„ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ط§ط³طھ .
ط¯ظƒطھط± ط±ظٹظ†ظˆ ط¬ظˆط²ظپ ظ…ط³طھط´ط±ظ‚ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظپط±ط§ظ†ط³ظˆظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط§ظ„ط§ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظˆظ† ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ ط´ط±ط­ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط±ظˆط´ظ† ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظپظ„ط³ظپظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظٹط§طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظˆط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ط§ط² ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط³ظٹط§ط³طھ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ظƒط² ط«ظ‚ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط§ظٹط±ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ط®طµظˆطµ ط¯ط± ظƒط´ظˆط± ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظƒط³طھط§ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ…ط³طھط´ط±ظ‚ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ظپط¸ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظˆ ط´ظˆظƒطھ ظˆ طھط±ظ‚ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ طھط¶ظ…ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط§ظٹظ† ظ…ط³طھط´ط±ظ‚ ط¶ظ…ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§ظپ ظˆ ظ…ظˆظ‚ظˆظپط§طھ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظˆط¬ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طµط±ظپ ظˆ ط®ط±ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط°ط§ظ‡ط¨ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط´ظٹط¹ظ‡ ط±ظٹط²ط´ ظˆ ط¨ط°ظ„ ظ…ط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ط³ظ‡ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ط§ظٹط± ظپط±ظ‚ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظپ ظ…طھط­ظ…ظ„ ظ…ط®ط§ط±ط¬ ع¯ط²ط§ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظٹظƒ ظ†ظپط± ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظ†ظپط±ط¯ط§ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط¹ظˆطھ ظˆ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ظ…ظ†ط¨ط± ظˆ ظˆط¹ط¸ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ط´ط¯ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط®ط·ط¨ط§ ظˆ ظˆط¹ط§ط¸ ظˆ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¹ظˆط§ظ… ظˆ ط¢ط´ظ†ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظƒظ„ظ‰ ظˆ ط¬ط²ظ‰ ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظ†ظˆط¹ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¨ط± ظˆ ظ…ط­ط§ظپظ„ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظ‡ع¯ط°ط± ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¹ط§ظ…ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط³ط§ظٹط± ظپظˆظ‚ طھط¨ط­ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طھط±ظ‚ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ طµظ†ط¹طھظ‰ ظˆ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظ‚ظٹظ‚ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ‚ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھظ‡ طھط±ظٹظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ طµظ†ط¹طھظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ ط›ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظƒط§ط±ع¯ط± ط¯ط± ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط²ظٹط§ط¯طھط± ط§ط³طھ .
ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط²ظˆط± ط´ظ…ط´ظٹط± ظ¾ظٹط´ ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ طھط¨ظ„ظٹط؛ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± طھظˆط³ط¹ظ‡ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ‡ظ… طھط±ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط¬ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ظ‡ظ†ط¯ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط¬ظˆط³ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ط°ط§ظ‡ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ طھط´ظٹط¹ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(672)
615 - ط«ظˆط§ط¨ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ 
ع†ظٹط²ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط§ط² ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ظٹط§ ظƒظ… ط´ط¯ظ† ظ…ط­ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒط±ط¯. ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ„ ظˆ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ط§طھ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظˆظ… ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ† ظ…ط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ†ظپط³ ظƒط´ظٹط¯ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط«ظˆط§ط¨ طھط³ط¨ظٹط­ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظ†ظپط§ط³ظƒظ… ظپظٹظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ط±ط§ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظٹط§ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظƒظ‡ ط؛ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ظ‡ط± ظ†ظپط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰ ط«ظˆط§ط¨ طھط³ط¨ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط§ط±ط¯(673)
616 - ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط­ظ…طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰  
ط´ظٹط® ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط®ط·ط¨ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ†ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ طھط·ط¨ظٹظ‚ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ† ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† ظپظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط´ظ‡ط± ظ…ظپطھط­ظ‡ ...(674)ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط´ظٹط® طŒ ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ع¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط±ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡طھ ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ط®ظˆط¯طھ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط´ظˆظ‰ طŒ ط¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ط´ ظ‡ظ… ط®ظٹظ„ظ‰ ط¢ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظˆط§ط³ط¹ظ‡ ط´ط§ظ…ظ„ط´ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط´ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ط´ ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھظ† ط¯ظ„ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ .(675)
617 - ظ…ط¬ظ„ط³ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ط± ط¬ظ‡ظ„  
ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ط³ظٹط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¢ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ط± ط¬ظ‡ظ„ طŒظˆ ط¹ط¯ظ„ ط¨ط± ط¸ظ„ظ… طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¨ط± ط®ظٹط§ظ†طھ طŒ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط·ط§ط؛ظˆطھ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¨ط§ط´ظƒظˆظ‡ طھط± ظˆ ظپط´ط±ط¯ظ‡ طھط± ط¨ط±ظ¾ط§ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظٹط±ظ‚ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظ†ظٹظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط­ظ„ظˆظ„ ط±ظˆط² ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط§ط² ط¸ط§ظ„ظ… طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط§ظپط±ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯.(676)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation