بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ¸ -


216 - ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‰ ط®ط§طµ  
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظ… ط؛ط¯ط± ظˆ ط®ظٹط§ظ†طھ ط›ظٹط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ظ…ط³ظƒظ† ظˆ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¯ظˆط³طھ ظ¾ط± ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط·ط´طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‰ طŒ ط¨ط³ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¢ظپط±ظٹظ† ظˆ ط¬ع¯ط± ط³ظˆط² ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ط´ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ع¯ط±ظ… ظˆ ط´ظ† ظ‡ط§ظ‰ طھظپطھظٹط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظˆ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط± ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ â€چ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ط´ط§ط®ظ‡ ط¯ط±ط®طھ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯عکط®ظٹظ… ط§ظ…ظˆظ‰ ظˆ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط´ط§ظ… ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط·ط¨ظ‚ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط³طھظ… ط§ظ…ظˆظ‰ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯. ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظˆ ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§ ط³ظٹط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ط§ظ… ظˆ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…طµط± ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§... ظٹط§ ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§.(268)(269)
217 - ط¢طھط´ ط²ط¯ظ† ط®ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ط§ط² ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ظƒظپط§ط±طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط²ط§ط±ط¹ ظˆ ظƒط§ط±ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ â€چ ظƒط´ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ط§ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظƒظٹظ†ظ‡ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظƒط´ظ†ط¯.(270)ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆطŒ ط·ط¹ظ…ظ‡ ط¯ظˆط¯ ظˆ ط¢طھط´ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.(271)(272)
218 - ط¬ظ†ع¯ ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ 
ط¯ط± ظ†ط¨ط±ط¯ ط¨ط§ ظƒط§ظپط±ط§ظ† طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظƒط´طھظ† ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§طŒ ط§ظ…ط§ ط³ظ¾ط§ظ‡ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط§ط± ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظƒط´طھظ† ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط±ظٹط؛ ظ†ظƒط±ط¯ط›ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒ ط´ظٹط± ط®ظˆط§ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ظˆط§ط²ط´ ظƒط´طھظ†ط¯(273)ظˆ ط´ظٹط± ط®ظˆط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¢ط¨ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ط¨ظ‡ طھظٹط± طھط¬ط§ظˆط²طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.(274)(275)
219 - ط¬ظ†ط¨ظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ظ‰ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظٹظƒ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¬ظ†ط¨ظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ…طµط·ظ„ط­ ط§ظ…ط±ظˆط²طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط®ظˆط¯ط´ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط­ط±ظƒطھ ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ع†ظ‡ ط±ظˆط´ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§ط±ط²ط´ طھط¨ظ„ظٹط؛ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ط§ط±ط²ط´ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ظٹظ† ط±ظˆط´ ظ‡ط§ ظ‡ط¯ظپ ظˆ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ظ„ظ‚ظˆظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.(276)
220 - ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…  
ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط¨ط´ طŒ ط¬ظ†ط¨ظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ط§ط³طھ (ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ… طھظ…ظƒظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±ط§ظ†ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط­ط§ظƒظ… ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ) ظٹظƒ طھط¨ظ„ظٹط؛ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .(277)
221 - ط§ط±ط²ط´ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھظ‰ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ  
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¹ط¨ط§ظ† طھط§ ط°ظ‰ ط­ط¬ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ… ط¹ظ…ط±ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط­ط¬ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… ط­ط±ظ… ط§ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظٹظƒظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط§ط±ط²ط´ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط§ظˆظ„ظٹظ† عکط³طھ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظˆ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط¨ظˆط¯.ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ طھظ…ط§ط³ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ظˆط§ط­ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯. ط³ظˆظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط´طھ ..(278)
222 - ط­ط±ظƒطھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظ…ظƒظ‡ ظˆ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھ طŒ ظٹظƒ ط­ط±ظƒطھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط¨ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ† ظٹظƒ ط­ط±ظƒطھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ طھظ…ط§ظ… ط­ط±ظƒط§طھط´ طŒ ط­ط±ظƒط§طھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ - ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ - ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(279)
223 - ظ…ظ‡ظ… طھط±ظٹظ† ط¹ظ†طµط± طھط¨ظ„ظٹط؛ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
عکط³طھ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھظ‰ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھط§ظƒطھظٹظƒ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط¯ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ظ†ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ظ…ظ„ ظٹظƒ ط¹ط¯ظ‡ ظ…ط¨ظ„ط؛ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹط²ظٹط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ظ… طھط±ظٹظ† ط¹ظ†ط§طµط± طھط¨ظ„ظٹط؛ظ‰ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ .(280)
224 - ط²ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ط¯ط§ظ‰ طھط¨ظ„ظٹط؛  
ع†ط±ط§ ط®ط·ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ظ†طµط±طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ¾ط³ط± ط²ظٹط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط§ط؛ طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒط³ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆط¯ط´ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط¨ طŒ ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھظ… ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط®ظٹط±طŒ ظ…ط§ ط¯ط³طھ ط§ط² ط¯ط§ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظ†ع¯ظپطھ : ط§طµظ„ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¨ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظٹظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طں ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ†ع¯ظپطھ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط´ظ…ط§ ط¨ط±ظˆظٹط¯طں ط¨ظ„ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ طھط§ظٹظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھ(281)
ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط± ط¹ط¯ط¯ ظƒط´طھع¯ط§ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط®ظˆظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.(282)
ظپطµظ„ ط¯ط§ظˆط²ط¯ظ‡ظ… : ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒطھط¨ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
225 - ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ…  
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظ…ط§ظ… ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ â€چ ط±ط§طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ„ طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط§ط´طھ - ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ„ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھ - ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط´طھ طŒ ط¬ظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§طµط­ط§ط¨ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط§ظ…ظ¾ط±ط§ط·ظˆط±ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ظ¾ط±ط§ط·ظˆط±ظ‰ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط²ظٹط§ط¯طھط± ط¨ظˆط¯.(283)
226 - ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ…ظƒطھط¨  
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظƒظپط§ط±طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظٹظƒ ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظٹع† ط§ط³طھ . ظ…ظƒطھط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طŒ ظ…ظ‚طµط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظƒط´ظˆط±ع¯ط´ط§ظٹظ‰ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯.(284)
227 - ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¹ط±طµظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§  
ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط¯ ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط³ظٹظ„ ط§ط´ظƒ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ :
1 - ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط³طھ .
2 - ط¨ط¯ط§ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ظ‡ط¯ط§ظ… ط§ط±ظƒط§ظ† ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظٹظ… ع¯ط±ظٹط³طھ .
3 - ط¨ط¯ط§ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط·ط¨ظٹط¹طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظپط·ط±طھ ط¨ط´ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¢ظ† ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط³ظˆط² ط¯ظ„ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط§ط±ط¶ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… ظ†ظٹط² ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط³ط±ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ¾ط³ط±ظ… ! ط¯ط± ظ…ط±ع¯ طھظˆ ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ظˆ ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظ†ط§ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ع¯ظپطھ ...(285)
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط´ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط·ظˆظپط§ظ† ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ط§ظ…ط§ظ†ط´ â€چ ظ†ط¯ط§ط¯.
ط®ط¯ط§ظٹط§! ظƒط§ط´ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط®طھ ظˆ ط´ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط³ظˆط² ط¯ظ„ ظˆ ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ظˆط¯طں(286)
228 - ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط§ظ…طھ 
ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ظ…ظƒطھط¨ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط§ط³طھ ط›ط²ظٹط±ط§ ط¹ظ„طھ ظ…ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¯ظٹظ† طŒ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆط³ظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط´ظˆظٹظ‚ ظˆ طھط±ظˆظٹط¬ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط¨ط³طھع¯ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¨ظˆظ‰ ط§ط§ظ„ط­ط¯ظˆط« ظˆ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط§ظ„ط¨ظ‚ط§ط، ط§ط³طھ .(287)
229 - ظ…ظƒطھط¨ ظ…طµظ„ط­ ط³ط§ط²ظ‰ 
ظ‡ط±ط¨ط§ط±طھ ط³ظ¾ظ†ط³ط± ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظˆط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط¢ط±ظ…ط§ظ† ظ†ظٹظƒط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط¯ظ… ط³ط§ط²ظ‰ ط´ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ طµط§ظ„ط­ ط³ط§ط²ظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯. ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظƒطھط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط³ط§ط²ظ‰ (ظ†ط¨ظˆط¯) ط§ط² طµط§ظ„ط­ ط³ط§ط²ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظƒطھط¨ ظ…طµظ„ط­ ط³ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ .(288)
230 - ظƒط±ط³ظ‰ ط­ط³ظٹظ†  
ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ظ…ظƒطھط¨ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط§ط³طھ ط›ط²ظٹط±ط§ ظƒط±ط³ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظƒط±ط³ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² (ط³ظˆط±ظ‡ ط´ط¹ط±ط§) ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¸ظ‡ظˆط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¯ط± ظپطھط±طھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط´ظٹظˆط¹ ظ…ظپط§ط³ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظ…ظƒطھط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹طµط§ط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ظˆ ظ‡ط± ظ…ط­ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ…طµظ„ط­ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯:
ط§ظ„ط§ طھط±ظˆظ† ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظ„ط§ ظٹط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ... ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط±ظƒظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ط±... ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط§ط³طھ

ط³ط¨ظ‚طھ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰
ط¨ط­ط³ظ† ط®ظ„ظٹظ‚ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظˆ ظ‡ظ…ظ‡
ظˆ ظ„ط§ط­ ط¨ط­ظƒظ…ظ‰ ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ‰
ط¯ظٹط§ط¬ظ‰ ظ…ظ† ظ„ظٹط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظ„ظ‡ظ…ظ‡
ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ط¬ط§ط­ط¯ظˆظ† ظ„ظٹط·ظپط¦ظˆظ‡
ظˆ ظٹط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ† ظٹطھظ…ظ‡ (289)(290)
231 - ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ  
ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط·ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ¾ظٹط´ط§ظ…ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…طھط§ط،ط«ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ظ…طھط§ط،ط«ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط¨ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…طھط§ط،ط«ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒط´ط´ ظˆ ط±ط­ظ…طھظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…طµظٹط¨طھ ط¬ظˆط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط± ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ... .(291)
232 - ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط³ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط§ط±ط¯: ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظٹط²ظٹط¯ظٹط§ظ† طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط³ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ†ظٹظƒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ط®طµ ظ…طھظˆظƒظ„ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‡ط¯ظپ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط±طŒ ط³ظˆظ…ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط¯ ظƒظٹط¯ظƒ ظˆط§ط³ط¹ ط³ط¹ظٹظƒ ... ط´ط§ظ…ظ„ ظ‡ط± ط³ظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ…ظƒطھط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط³ط§ط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط´ط¹ط±ط§ط، ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ طھط¬ط¯ظٹط¯ ط°ظƒط±ط´ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ظˆ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ط›ط²ظٹط± ظ†ط¨ظˆطھ ط®طھظ… ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط¹ ظˆط­ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط§ط³طھ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ظ„ط§ط²ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ظƒطھط¨ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظˆط­ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…طµظ„ط­ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،ط›ط²ظٹط±ط§ ظ†ط¨ظˆطھ ط®طھظ… ط´ط¯ظ‡ .(292)
233 - ظ…ظƒطھط¨ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ 
ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ†ط·ظ‚ ظˆ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط±ط³ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ…ظˆط®طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ط±ط§ طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ ظپظƒط±ظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ط­ط±ط§ط±طھ ظˆ ط¬ظˆط´ط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط³ط§ط³ط§ ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط¸ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¹ظ…ظٹظ‚ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒ ط¯ظˆط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ† ع†ط§ط´ظ†ظ‰ ط±ط§ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ع†ط§ط´ظ†ظ‰ ط¹ط§ط·ظپظ‡ طŒ ط°ظƒط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† طŒ ظٹط§ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ظٹط§ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ع†ط§ط´ظ†ظ‰ ط¹ط§ط·ظپظ‡ ط±ط§ ظ…ط§ ط­ظپط¸ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ظٹظ… .(293)
234 - ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ† ظ…ظƒطھط¨ ظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط¨ط±ظ‡ !  
ظ…طھظˆظƒظ„ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¢ط¨ ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ†ط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط›ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط³ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¨ط±ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظƒظ†ظ†ط¯. ظ„ط§ط¨ط¯ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¢ط¯ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…طھظˆظƒظ„ ظپظ‚ط· ع¯ط±ظپطھط§ط± ظٹظƒ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ظٹظƒ ظƒظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‰ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´ طŒ ظ†ظ‡ ط¢ظ‚ط§طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط«ط± طھظˆطµظٹظ‡ ظˆ طھط§ظƒظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ظ…ط«ط§ظ„ ظƒظ…ظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ط¯ط¹ط¨ظ„ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط§طŒ ظ¾ط¯ط± ظ…طھظˆظƒظ„ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ…طھظˆظƒظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¤ ط«ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظˆ ظƒظ…طھط± ظ…ط²ط§ط­ظ… ظ†ظٹط³طھ . ع†ظˆظ† ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ† ط¯ط± ط§ط«ط± طھظˆطµظٹظ‡ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ…ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظپظƒط±طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ط§ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط¸ظ„ظ… طŒ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ظ…طھظˆظƒظ„ ظ‡ظ… ط¯ط± ط­ط³ط§ط¨ ط®ظˆط¯ط´ ط®ظˆط¨ ط­ط³ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط³ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظپظƒط± ظˆ ط§ظٹظ† ط°ظƒط± ط±ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ظˆظ„ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ‡ظ… ط¢ط¯ظ… ط¹ط§ظ‚ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ط¯ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ط§ط¨ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظٹع† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط´ط®طµظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…طھظˆظƒظ„ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…طھظˆظƒظ„ ط¨ط§ط´ط¯.(294)
235 - ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³طھ 
ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط§ظٹظ† طھظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ ظ…ظ† ظˆ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ع¯ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظƒط´طھ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط²ظ†ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ…ط²ط§ط­ظ… طھط± ط§ط³طھ .(295)
236 - ط¨ظ†ظٹط§ظ†ع¯ط²ط§ط± ظ…ظƒطھط¨ 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظƒطھط¨ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . (ط¢ظ†ع†ظ‡ ) ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯.(296)
237 - ظ…ظƒطھط¨ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظˆط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ…ظƒطھط¨ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯. ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¸ظٹط± ظ…ظƒطھط¨ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯.. ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ع†ط±ط§ ظ…ط§ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظƒظ†ظٹظ… .(297)
ظپطµظ„ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ… : ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ط³ظٹط±ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
238 - ع†ط±ط§ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طں!  
ظƒظ†ظٹظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ط§ظ…ط´ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ع†ط±ط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظˆظ„ ط·ظپظˆظ„ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ†ظٹظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط±ظƒظٹط¨ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¬ط§ ط¯ط§ط´طھ ط§ط¨ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯.
ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ†ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظˆطµط§ظپ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط´ط®طµظ‰ طھط±ظƒظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط®ظٹط±ط§طھ طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط§ط­ط³ط§ظ† طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰ طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط¨ط±ظƒط§طھ طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ظƒظ‡ . ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ط±ط²طھط±ظٹظ† طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆطµط§ظپ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط­ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¹ط±ظپظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ‚ظˆظ‰ طھط±ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط±ط¬ط³طھع¯ظ‰ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ط§ظˆط³طھ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¯ظˆظ…ظٹظ† ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¨ظˆط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط°ط§طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط± ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¹ط¨ط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¯ط± طھط´ظ‡ط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط±ط³ط§ظ„طھط´ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط§ط³ط­ط§ظ‚ ظˆ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¨ط± ط§ظˆطµط§ظپ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ .
239 - ط§ط°ط§ظ† ظٹط§ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط¨ظˆ ط¯ط§ظˆظˆط¯ ظˆ طھط±ظ…ط°ظ‰ ط¯ط± ط³ظ†ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط±ط§ظپط¹ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ†ط¨ظ‰ ط§ظƒط±ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظˆظ„ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط§ظˆ ط§ط°ط§ظ† ع¯ظپطھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط°ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط².
ط§ظٹظ† ط§ط°ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط±ظ… ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط¢ظˆط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ„ط§ظ‰ ظ„ط§ظ‰ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط±ظˆط­ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ†ط¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¸ظٹظ… ط´ط¹ط§ظٹط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ظ‚ظ„ط¨ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¶ظ…ظٹط± ظƒظˆط¯ظƒ ط§ط³ط±ط§ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯. ظ„ظƒظ† ط§ط°ط§ظ† ظ…ظ†ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط² ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط±ظˆط­ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ط±ظ‰ ظˆ ط­ظٹط±طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط·ظ†ط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ طµظٹط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§.
240 - طھظپط§ظˆطھ ط§ط°ط§ظ† ط¨ط§ ط§ط°ط§ظ† ظ…ظ†ط§ط±ظ‡  
ظ†ط¨ظ‰ ظ…ط­طھط±ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ظ¾ط±ظ…ط؛ط² ط§ط°ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظٹظ† ط·ظپظ„ ظ…ط¹ط¨ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ طھظ‚ظˆط§ ط¬ظ†ط¨ط´ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط´ط¹ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظٹط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¹ظˆط± ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒط§طھ ط¨ط®طµظˆطµظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط¹ط§ط± ط§ط°ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ط¨ظ‰ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظٹط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط·ظˆظپط§ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ظٹظƒ ظ…ط´ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط¸ظ„ظ…طھ ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظپط§ظٹظ‚ ظ†ظٹط§ظ…ط¯.
ط§ط°ط§ظ† ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ط¨ط§ط·ظٹظ„ ظ†ظپط³ ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ط­طھط±ظ… ط¨ط§ ط§ط°ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒ ط±ظˆط­ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط­ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ†ظˆط± ظ†ط¨ظˆطھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط°ط§ظ† ظ†ط¨ظ‰ ط§ظƒط±ظ… ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ ظ„ط¨ط±ظٹط² ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظˆظ„ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط± ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ظ†ط؛ط² ع†ط±ط§ط؛ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط±ظپط±ظˆط؛ط´ â€چ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط´ط¯ ط±ط¶ط§ ط¨ظ‚ط¶ط§ط¦ظƒ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ…ط§ ظ„ط§ظ…ط±ظƒ ظˆ ظ„ط§ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط³ظˆط§ظƒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط±ط§طھ طھظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† طھظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ظ…ط­ط¶ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¬ط² طھظˆ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظپطھ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ط¨ط³طھ .
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ظ†ط±ظ… ط§ط°ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط±ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط§ ظ†ط؛ظ…ظ‡ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ع†ظ¾ط´ طŒ ط·ظپظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط±ط² ظ…ط­ظƒظ… ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظ† ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¹ظ„ظ‰ ط¬ط§ظ† ! ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظ¾ط³ط±ظ‰ ظٹط§ ط¯ط®طھط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط±ط§ط³طھط´ ط§ط°ط§ظ† ط¨ع¯ظˆ ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ع†ظ¾ط´ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ† ط›ظ‡ط±ع¯ط² ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط²ظٹط§ظ† ظ†ط±ط³ط§ظ†ط¯.(298)
241 - ظ¾ط±ط³طھط´ ظˆظٹعکظ‡ ط­ط³ظٹظ† 
ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ¾ط±ط³طھط´ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط¯ط± ط¬ط§ظ† ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯(299)طھط§ ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ظ…ظˆظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ(300)ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ طھظ†ط²ظٹظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
242 - ظ‚ط±ط§ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ† 
ط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط´ظٹط¹ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ‰طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ظˆظ„ط§ظٹطھ طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ†ط§ط·ظ‚ ظˆ ظ‚ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ط¹ط§ط±ظپظ‰ طŒ ظ‡ظٹع† ط­ظƒظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ‡ظٹع† ظپط±ط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط¯ظˆ ط¯ظˆ طھط§طŒ ع†ظ‡ط§ط± طھط§ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ط±ظˆع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ â€چ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±ظٹظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط³ظپط±ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ طµط§ط­ط¨ طھطµظ†ظٹظپط§طھ ظˆ طھط§ط،ظ„ظٹظپط§طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط±ظƒظ† ط§ط¹ط¸ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط³ط¯.
243 - ظ‡ط²ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط«ط§ظ„ ط´ط®طµظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ع†ط±ط§ ظ¾ط¯ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ… ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ط³طھ طں ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: طھط¹ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ط›ط²ظٹط±ط§ ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.(301)
244 - ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھ . ع†ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ط±ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظˆ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¢ط´ظپطھع¯ظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ! ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ط§ظˆ ط¢ط´ظپطھع¯ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒظ†ط¯(302)
245 - ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ 
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ط¬ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ظˆط¯ط´ â€چ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯.(303)
246 - طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ 
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طµط¨ط­ ظƒط±ط¯ظ‰ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: طµط¨ط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط¯ع¯ط§ط±ظ… طŒ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط±ظ… ظˆ ط¢طھط´ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظٹظ… طŒ ظ…ط±ع¯ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط®ظˆظٹط´ظ… طŒ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظ… ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ظ… . طھظˆط§ظ† ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ
ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¹ط°ط§ط¨ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظƒط¯ط§ظ… ظپظ‚ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط³طھ طں!
(304)
247 - ط·ظ„ط¨ ط¨ط§ط±ط§ظ†  
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظˆظپظٹط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط² ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ† ط´ظƒط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: (ط§ط² ط®ط¯ط§) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ طŒ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط®ظٹط² ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظƒظ† !
ط§ظˆ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ‡ط§! ط§ظ‰ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط®ظٹط±ط§طھ ظˆ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ظƒط§طھ ! ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط³ط±ط´ط§ط± ط¨ط¨ط§ط±طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط§ط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط±ط§ع¯ظٹط±طŒ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ طŒ ظ¾ط± ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط±ظٹط²ط§ظ† طŒ ط±ظˆط§ظ† ظˆ ط´ظƒط§ظپظ†ط¯ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ط®ط´ظƒ ظˆ طھط´ظ†ظ‡ - ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†طھ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ - ط³ظٹط±ط§ط¨ ظپط±ظ…ط§ ط¢ظ…ظٹظ† ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ†.
ط§ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط³ظٹظ„ ط¢ط³ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯.
ط¯ط± ط¹ط±ط¨ظ‰ ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ†ط´ظٹظ† ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ظ†ظˆط§ط­ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھظ¾ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¨ ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹع† ظˆ طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯.(305)
248 - طھظƒظ„ظ… ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ… . ظ…ظ† ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظ‡ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ… ظˆ طھظˆظ‚ظپ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯طŒ ع¯ظˆط´ ط³ظ¾ط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ :
ظ¾ط±ظˆط±ع¯ط§ط±ظ… ! ظ¾ط±ظˆط¯ع¯ط§ط±ظ… طھظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظ…ظ†ظ‰ ! ظ¾ط³ طŒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹطھ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¬ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط·ظپ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ .
ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ! ظˆ ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ…ظ† ط¨ظ‡ طھظˆط³طھ ! ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆظٹظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¯ظ„ ظˆ طھظƒظٹظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ!
ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¯ط§ظ…طھ ط§ط² ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ط§طھ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ط®ظˆط¯طŒ ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ظƒط§ظٹطھ ط؛ظ… ظˆ ط±ظ†ط¬ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ†ط¯ط§ط±ط¯
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط¯طھ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ط؛ظ… ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط´ظƒظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ¾ط± ظ…ظ‡ط±ط´ ط¬ظˆط§ط¨ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ظٹط´ ظ„ط¨ظٹظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظˆ طھظٹط±ع¯ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ طھط¶ط±ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¯ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ظ¾ط±ط´ظˆط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظ„ ظ†ظˆط§ط²ط´ ظ†ظٹط§ظ…ط¯. ط¯ط±ط³طھ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ ط¯ط± ظپط¶ط§ ظ¾ظٹع†ظٹط¯طŒ ظ†ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯:
ظ„ط¨ظٹظƒ ! ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظ… طŒ ظ„ط¨ظٹظƒ ! ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ظƒظ†ظپ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظٹظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… .
ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ† طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط²طھ ط´ظˆط± ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ طھظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ط³ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ط² ظˆ ظ†ظٹط§ط²طھ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظٹظ… .
ط¯ط¹ط§ظٹطھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ„ظƒظˆطھ ظˆ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ط¬ظˆظ„ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† طھظˆ ط±ط§ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†ط³ظٹظ… ط±ط­ظ…طھ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ط¨ظˆط²ط¯طŒ ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ظ„ط§ظ„ ط­ظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯.
ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط¨ظٹظ… ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ط§ط± طھظˆط§ظ†ط§ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‡ظ…طھط§ظ‰ طھظˆط§ظ… .
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظٹظ† ظ†ظٹط§ظٹط´ ظˆ ط§ظٹظ† ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط§طµ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ . ظ†ط¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ط§ط³طھ ط›ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط·ظپ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ :
ظٹط§ ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ ط§ط±ط¬ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظƒ ط±ط§ط¶ظٹظ‡ ظ…ط±ط¶ظٹظ‡ (306)
249 - ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†  
ط§ط² طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط®ط³طھع¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط؛ظپظ„طھ ط§ط² ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط§ظٹظ†ط¯.
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظˆطµظپ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ظƒظˆط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظƒظˆط¹ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ط±ط§ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† طµظپ ط²ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¯ط± ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط³طھع¯ظ‰ ظپط±ط³ظˆط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط± ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظˆ ط®ط·ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ†ظ‡ ط¨ط± ظƒط§ظ„ط¨ط¯ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ط³طھظ‰ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظٹط´ط§ظ† ط؛ظپظ„طھ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰
(307)
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² طھط§ ظپط±ط¬ط§ظ… ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط±ظˆط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ ط±ظƒظˆط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ط±ط§ط³طھ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط®ط¯ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط± ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظˆ ظ†ط³ظٹط§ظ† ط¨ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ط´ .
250 - ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ظ‚ظ„ظ‡ ط´ط§ظ…ط® ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط¨ط§ط± ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط­ط¬ ظ…ط´ط±ظپ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط´طھط±ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط­ظ…ظ„ ظ‡ط§ ط§ط² ظ¾ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ… ط³ط¤ ط§ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ : ع†ط±ط§ طھط§ ط§ظٹظ† ط­ط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط±ط³ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظٹظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.(308)
251 - ط§ط² ظپظˆط§ظٹط¯ ط±ظˆط²ظ‡ 
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ ط§ظ„ ط´ط¯: ع†ط±ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: طھط§ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط±ط¯ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ع†ط´ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ â€چ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طµط±ظپ ظƒظ†ظ†ط¯(309)
252 - ظ†ظ…ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط­ظˆط§ط¦ط¬  
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظ…ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ظ‰ طŒ ظ‚ظ†ظˆطھ ظˆ ط§ط±ظƒط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ط± ط±ظƒط¹طھ ط§ظˆظ„ ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظˆ ط­ط³ط¨ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظˆظƒظٹظ„(310)ط±ط§ ظ‡ظپطھ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط±ظƒط¹طھ ط¯ظˆظ… ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظˆ ظ…ط§ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ† طھط±ظ† ط§ظ†ط§ ط§ظ‚ظ„ ظ…ظ†ظƒ ظ…ط§ظ„ط§ ظˆ ظˆظ„ط¯ط§ (311)ط±ط§ ظ‡ظپطھ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظƒط¹طھ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ظٹظƒ ط¨ط§ط±طŒ ظˆ ط§ظپظˆط¶ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨طµظٹط± ط¨ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ ط±ط§ ظ‡ظپطھ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط³ظ¾ط³ ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ‰
253 - ظ‡ط¯ظپ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´  
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ط¯ ط®ط·ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ‡ط§ظ† ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ - ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ط¯ ظٹط§ط¯ ط§ظˆ- ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط³طھظ†ط¯ ط¨ط§ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ (طµط§ط¯ظ‚ط§ظ†ظ‡ ) ط§ظˆ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¬ط² ط®ط¯ط§ط³طھ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹطھ طŒ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط®ط¯ط§ ع†ظٹط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ظ†ط¯ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¸ظ‡ط± ط§ط³ظ…ط§ط، ظˆ طµظپط§طھ ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط­ظ‚ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ط³طھ .
254 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ظپط§طھ  
ط¨ط´ط± ظˆ ط¨ط´ظٹط± ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط؛ط§ظ„ط¨ ط§ط³ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ¾ط³ظٹظ† ط±ظˆط² ط¹ط±ظپظ‡ ط¯ط± ط¹ط±ظپط§طھ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ طھط°ظ„ظ„ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ . ظ¾ط³ ط¯ط± ط³ظ…طھ ع†ظ¾ ظƒظˆطھط§ظ‡ (ظƒظ…ظ‰ ) ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط³ظƒظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط·ط¹ط§ظ… ط·ظ„ط¨ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ„ظٹط³ ظ„ظ‚ط¶ط§ط¦ظ‡ ط¯ط§ظپط¹ ... طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ظˆ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط®ظٹط±طھظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¨ظٹظ† ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ظˆ ط³ظ„ظ… .
ط³ظ¾ط³ ط´ط±ظˆط¹ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظ„ط­ط§ط­ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط³ظٹط¯: .. ظˆ ط§ط¯ط±ط§ط، ط¹ظ†ظ‰ ظپط³ظ‚ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ط³ ط³ظ¾ط³ â€چ ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظˆ ظ…ط´ظƒ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ ظˆ ط¨ظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ظٹط§ ط§ط³ظ…ط¹ ط§ظ„ط³ط§ظ…ط¹ظٹظ† طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ظ‡ ط±ط³ظٹط¯... ط§ظ†طھ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط´ظ‰ ظ‚ط¯ظٹط± ظٹط§ ط±ط¨ ظˆ ظ…ظƒط±ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط±ط¨ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ع¯ظˆط´ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ† ط¢ظ…ظٹظ† ط§ظƒطھظپط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ طµط¯ط§ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھط§ ط¢ظپطھط§ط¨ ط؛ط±ظˆط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط´ط¹ط± ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.(312)
255 - ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط±ط؛ط¨طھ ط¨ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ظ…ظ„ . ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ طھط¬ط§ط± ط§ط³طھ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¬ط±طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط¬ط§ط±طھ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھط´ط§ظ† ط§ط² طھط±ط³ ظ…ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± طھط´ظƒط± ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط±ظ‚ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ظٹظˆظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ .(313)
256 - ع†ظ‚ط¯ط± ظ†ظٹظƒظˆط³طھ ظƒظ„ط§ظ… طھظˆ  
ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط± ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظپط¹ ط¨ظ† ط§ط²ط±ظ‚ - ط±ظ‡ط¨ط± ظپط±ظ‚ظ‡ ط®ظˆط§ط±ط¬ - ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† طھظˆطµظٹظپ ظƒظ† .
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ†ط§ظپط¹ ! ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظ‚ظٹط§ط³ ط¨ط³ط§ط²ط¯ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط¯ط± ط§ظپطھط¯. ظˆ ط¨ط§ ط§ط¹ظˆط¬ط§ط¬ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظƒظˆع† ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ†ط§ط²ظٹط¨ط§ ع¯ظˆظٹط¯. ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط­ظˆط§ط³ ط¯ط±ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ظٹط§ط³ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯. ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط«ظ„ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط±ظ‰ ط¬ط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ط¯ظˆط±ظ‰ ظˆظ‰ ط§ط² ط§ط´ظٹط§ط، ظ…ظ†ط²ظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ظˆ ط§ط² طµظپط§طھ ظ…ظ…ظƒظ†ط§طھ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¶ ظˆ طھط¬ط²ظٹظ‡ ظˆ طھط±ظƒظٹط¨ ط¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط´ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظˆطµظپ ط´ط¯ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط§ط²ط±ظ‚ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ط§ط§ط­ط³ظ† ظƒظ„ط§ظ…ظƒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ع†ظ‚ط¯ط± ظ†ظٹظƒظˆ ط§ط³طھ ظƒظ„ط§ظ… طھظˆ.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظپط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ .
ط§ط¨ظ† ط§ط±ط²ظ‚ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ! ظ…ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط§ط³ط²ط§ ط§ط² ظ…ظ† طµط§ط¯ط± ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط´ظ…ط§ ع†ط±ط§ط؛ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ط®ط¯ط§ظٹظٹط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظ†ظˆط§ط± ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط´ظ…ط§ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¨ط¬ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³طھط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ط´ظˆظ†ط¯.(314)
ط³ظ¾ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ظ„ط¬ط¯ط§ط± ظپظƒط§ظ† ظ„ط؛ظ„ط§ظ…ظٹظ† ظٹطھظٹظ…ظٹظ† ط§ط³طھط´ظ‡ط§ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط­ط¬طھ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ طھظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯.(315)
257 - ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط±ط¯ظ…  
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظˆط±ظ‡ ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظƒط§ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط§ط´ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط¬ط§ظ…ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ظ‰ ط²ط± ظˆ ط²ظٹظˆط± ظˆ ظˆط³ط§ظٹظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط´ع¯ظپطھ ط²ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظƒط§ط± طھظˆ ظ†ط§ع†ظٹط² ط§ط³طھ .(316)(317)
258 - طھظپط³ظٹط± طµظ…ط¯  
ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ : ط§ظ‡ظ„ ط¨طµط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط² ظ…ط¹ظ†ظ‰ طµظ…ط¯ ظ¾ط±ط³ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ†طµظٹط­طھ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ â€چ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط³طھ ط¨ظٹط§ط²ظٹط¯ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢طھط´ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ‚ظ„ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ظ‡ طھظپط³ظٹط± طµظ…ط¯ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط­ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظ…ط¯ طھظپط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ…ط¯ ط³ظ¾ط³ طھظپط³ظٹط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظˆط§ظ„ط¯ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ظ†ط¸ظٹط± ظˆ ظ‡ظ…طھط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ظ… ظˆ ط؛ظ… ظˆ ط¨ظ‡ط¬طھ ظˆ ط³ط±ظˆط±طŒ ط®ظ†ط¯ظ‡ طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ ط®ظˆظپ طŒ ط±ط¬ط§ط،طŒ ط±ط؛ط¨طھ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ طŒ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‰ طŒ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ طŒ ط§ط³ظٹط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ‡ ط§ط³طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ظٹط² ظ„ط·ظٹظپ ظˆ ظٹط§ ظƒط«ظٹظپ ط§ط² ط§ظˆ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ط± ط²ظ†ط¯ (ظˆظ„ظ… ظٹظˆظ„ط¯) ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ†ط²ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ع†ظٹط²ظ‰ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ظˆط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ†ط§طµط± ظˆ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط®ظˆط¯ط´ ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع†ط§ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ظ…ظٹظˆظ‡ ط¬ط§طھ طŒ ظ†ط¨ط§طھط§طھ طŒ ط¯ط±ط®طھط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§.(318)(319)
259 - طµظˆطھ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط­ط§ط³ظ† ط®ط·ظٹط¨ طŒ ط®ظˆط´ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظ… ظˆ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ط¯ظ„ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ع¯ظˆط´ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظˆ ظ†ظپط³ ظ‡ط§ ط±ط§ ط³ط§ظƒطھ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®طµظٹطµظ‡ ط¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ظ‡ ط­ط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط´ط¨ظٹظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ„ظ‡ط¬ظ‡ ظˆ ظ†ط·ظ‚ ظˆ ع¯ط±ظ…ظ‰ طµط¯ط§ ظˆ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ع¯ظپطھط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط¯ ط®ظˆط¯ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط´طھ .
ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ط¬ط°ظˆط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ط§ط² طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ط§ظˆ ظ…ظˆظ‡ط§ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
260 - ع¯ط±ظ… طµظˆطھ ظ‚ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† 
ط¹ظ…ط§ط¯ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط² طھط§ط±ظٹط® ظƒط¨ظٹط± ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط± ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¨ ط¨ظ† ط®ط±ط§ط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ : طµط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط؛ظ†ظ‡ ط§ظ‰ط¨ظˆط¯ ظˆ ط؛ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط§ظ…ظˆط³ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط¬ط±ظٹط§ظ† ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† طµط¯ط§ ط¯ط± ط®ظٹط´ظˆظ… ظˆ ط³ظ‚ظپ ط¯ظ‡ط§ظ† ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† طµط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظٹط´ظˆظ… ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ طµط¯ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯(320)
261 - طھظƒط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† 
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط³ظˆط§ط± ظ…ط±ظƒط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ظƒط±ظ…ظ†ط§ ط¨ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ†ط¨ظٹظ†ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ط³ط®ط± ظ„ظ†ط§ ظ‡ط°ط§ ظˆ ظ…ط§ظƒظ†ط§ ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط±ط¨ظٹظ†
ط­ظ…ط¯ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ع¯ط´طھ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظƒط±ظ… ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± ظ…ط§ ظ…ظ†طھ ع¯ط°ط§ط´طھ ط³ظ¾ط³ ع¯ظپطھ ط­ظ…ط¯ ط¨ط± ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ط§ط±ظ¾ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆط§ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ظˆظ…(321)
262 - ط§ط­ط³ط§ط³ ط­ظٹط§ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ط³ظٹط¨ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ط­ظ‚ط§ط±طھ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط±ظ†ط¬ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ط­ط³ط§ط³ ط­ظٹط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ظˆط¶ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط§ط³طھ . ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظˆط¶ظˆظ‰ طµط­ظٹط­ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´ â€چ ظˆط¶ظˆظ‰ طµط­ظٹط­ طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط­ظٹط§ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط§ طھط¯ط¨ظٹط± ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط³ط§ظ„ط®ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظˆط¶ظˆ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ط¨ط·ظ„ط¨ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط؛ظٹط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط®ط§ط·ط± ظ†ط´ط§ظ† ط³ط§ط²ظ†ط¯.
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط¶ظ…ظ† ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ…ظˆط®طھظ† ظˆط¶ظˆظ‰ طµط­ظٹط­ طŒ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ†ظٹظƒ ظˆط¶ظˆ ط³ط§ط®طھظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ†ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط¯ط¨ط±ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط§ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظٹط¯(322)
263 - ظˆط¶ظˆظ‰ ط®ط§ط¶ط¹ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظƒط§ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط°ط§ طھظˆط¶ط§ طھط؛ظٹط± ظ„ظˆظ†ظ‡ ظˆط§ط±طھط¹ط¯طھ ظ…ظپط§طµظ„ظ‡ ظپظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ظپظ‚ط§ظ„ : ط­ظ‚ ظ„ظ…ظ† ظˆظ‚ظپ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ط± ط§ظ† ظٹطµظپط± ظ„ظˆظ†ظ‡ ظˆ طھط±طھط¹ط¯ ظ…ظپط§طµظ„ظ‡ ط›
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظˆط¶ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ط±ظ†ع¯ط´ ظ¾ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ظٹط¯.
ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¬ط¨ط±ظˆطھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط±ظ†ع¯ط´ ط²ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ„ط±ط²ط¯.(323)
264 - ط®ظˆظپ ظˆ ط®ط´ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط² طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… ط´ط¯طھ ط®ظˆظپ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط±ظƒ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط¶ظˆ ط³ط§ط®طھظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طŒ ط±ظ†ع¯ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط³ط± ط´ع¯ظپطھظ‰ طŒ ط§ط² ط´ط¯طھ ط®ظˆظپ ظˆ ظ¾ط±ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ط§ ظٹط§ظ…ظ† ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ظ„ط§ ظ…ظ† ط®ط§ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§(324)
ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طھظ†ظ‡ط§ ظƒط³ظ‰ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆظٹط´ ظ¾ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.(325)
265 - ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ  
ط¢ط±ظ‰ ! ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²! ط¨ظ†ع¯ط±طں ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط§ط®طھظ† ظˆط¶ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط±ظ†ع¯ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظƒط±ط§ظ† طھط§ ظƒط±ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ط´ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط®ظˆظپ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ظ…ط´ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ط›(326)ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ ط³ظˆع¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆظٹط±ط§ظ†ع¯ط± ظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ط³ظˆط² ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ظ‰ ط§ط² ظƒظٹظپط± ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³ظˆظ‡ ظˆ ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§ط³طھ .
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ط§ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ظˆ ط²ط´طھ طھط±ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… . ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆ ط§ظ„ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ...(327)
O ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط´ط¨ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ 
266 - ظ†ظ…ط§ط²طŒ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط³ط±ط§ط± ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ظˆط³طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ط¨ط§ظ„ظپط¶ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط¨ع¯ظˆ ط§ظ…ط´ط¨ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‡ظ„طھ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ظ†ظ‰ ط§ط­ط¨ ط§ظ„طµظˆظ‡ ظ„ظ‡ ط›(328) ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ط² ط¯ظˆط³طھظ… ظˆط¯ط§ط¹ ظƒظ†ظ…
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ : ط§ط°ط§ طµظ„ظٹطھ طµظ„ظˆظ‡ ظ…ظˆط¯ط¹ (329)ظˆظ‚طھظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ظˆط¯ط§ط¹ ظƒظ†ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط¬ظ„ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط¨ط±ط³ظٹط¯.
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ظƒظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ„ع¯ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± ظˆ ظ…ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طھظˆطµظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط§ط³ظ„ط§ظ… ع†ط±ط§ط؛ظ‰ ظپط±ط§ ط±ط§ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¯ط± ظ„ط­ط¸ط§طھ ظƒط§ظ…ظٹط§ط¨ظ‰ ظˆ ظ†ط§ظƒط§ظ…ظ‰ ط´ط¯طھ ظˆ طµط­طھ طŒ ط³ط±ط§ ظˆ ط¶ط±ط§طŒ ظ‡ظ…ط§ط±ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط®طھظ… طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ظˆ ظ†ط§ط¸ط± ط¨ط± ظƒظ„ظٹظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط¨ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¹ط§ط¨ط¯ط§ظ† ط¹طµط± ط³ظ„ط·ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط°ط§طھ ط§ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظٹظ† ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ط§ظˆط³طھ .
267 - ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
ط­ط¶ط±طھط´ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط؛ظˆط؛ط§ط، ط¶ظ…ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ظٹط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط«ظ†ط§ ظˆ ط­ظ…ط¯ ط¨ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ† ط§ظƒط±ظ…طھظ†ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط¨ظˆظ‡ ظˆ ط¬ط¹ظ„طھ ظ„ظ†ط§ ط§ط³ظ…ط§ط¹ط§ ظˆ ط§ط¨طµط§ط±ط§ ظˆ ط§ظپط¦ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ…طھظ†ط§ ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ† ظˆ ظپظ‚ظ‡طھظ†ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ظ…ظ† ط§ظ„ط´ط§ظƒط±ظٹظ†
ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط¨ظˆطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط± ط¯ظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ط§ط¯طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط´ط§ظƒط±ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡(330)
268 - طھظ…ط§ظ… ط´ط¨ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ 
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ¾ط¯ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط²ط¯ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ‡ظ… ط¨ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط·ظ†ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ط¯ط§ط®ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظ†طµط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط² ظٹظƒ ط·ط±ظپ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط³ط± ظˆ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظ‡ ط³ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¬ط² ط¢ظ† ط³ظ…طھ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ â€چ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط¢ظ† ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط®طھطµط± ط§ط³طھط±ط§ط­طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظƒط±ط¯ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ط±ط§ ط¨ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ طھط¯ط§ط±ظƒ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .(331)
269 - طھط§ طµط¨ط­ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ  
ط¶ط­ط§ظƒ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ طھط§ طµط¨ط­ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(332)
270 - طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط´ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ط§ظ† طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆطµظپ ع†ظ†ط§ظ† ط´ظˆط± ظˆ ط´ظˆظ‚ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط³ط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† طھط¬ط§ظˆط² ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ظپظƒظ†ط¯ط›ظƒظ‡ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط´ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ط´ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ظ‰ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط² ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھط±ظƒ طµظپظˆظپ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ طµظپ ط±ظ‡ط±ظˆط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ظˆط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¬ط§ظ†ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(333)
ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ط®ط§طµظ‰ ط¨ظ‡ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† طŒ ظ„ط­ط¸ط§طھ ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظٹظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ†ط´ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ظپطھ ط›ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط³ظˆط±ظ‡ ظƒظ‡ظپ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(334)
271 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ظپظƒظ†ط¯ظ† ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ظٹط§ظپطھظ† ظپط±طµطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط§ط² ظˆ ظ†ظٹط§ط² ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ط³ظ‰ ط§ط² ط´ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ط¯ ظˆ طھط§ طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†طھ ط«ظ‚طھظ‰ ظپظ‰ ظƒظ„ ظƒط±ط¨ ظˆ ط±ط¬ط§ط¦ظ‰ ظپظ‰ ظƒظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†طھ ظ„ظ‰ ظپظ‰ ظƒظ„ ط§ظ…ط± ظ†ط²ظ„ ط¨ظ‰ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ… ظ…ظ† ظƒط±ط¨ ظٹط¶ط¹ظپ ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظپظˆط§ط¯ ظˆ طھظ‚ظ„ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط­ظ„ظٹظ‡ ظˆ ظٹط®ط°ظ„ ظپظٹظ‡ ط§ظ„طµط¯ظٹظ‚ ظˆ ظٹط´ظ…طھ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆطŒ ط§ظ†ط²ظ„طھظ‡ ط¨ظƒ ظˆ ط´ظƒظˆطھظ‡ ط§ظ„ظٹظƒ ط±ط؛ط¨ظ‡ ظ…ظ†ظ‰ ط§ظ„ظٹظƒ ط¹ظ…ظ† ط³ظˆط§ظ„ ظپظپط±ط¬طھظ‡ ...(335)
ط¨ط§ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! طھظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ط®ط¯ط§ط¯ ط³ط®طھ ظˆ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط§ط­ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ‰ . ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط؛ظ… ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ط§طھظˆط§ظ† ظˆ ط±ط§ظ‡ ع†ط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط·ط±ظپ ط³ط§ط®طھظ† ط¢ظ† طŒ ظ…ط³ط¯ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظˆ ط´ظ…ط§طھطھ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ط´ظƒط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظˆ طھظ†ظ‡ط§ طھظˆ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ط؛ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ…ط± ط´ظƒظ† ط±ط§ ط¨ط± ط·ط±ظپ ط³ط§ط®طھظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط³ظ‡ظ…ع¯ظٹظ† ط¨ظ„ط§طŒ ط±ظ‡ط§ظ†ظٹط¯ظ‰(336)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation