بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ±غ¸ -


670 - ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظˆط³ط§ظٹظ„ ط­ط³ظٹظ†ظ‰
ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! طھظˆط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ†طµظٹط¨ ظ…ظ† ظپط±ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ظٹظ† ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ…ظ¾ط§ظƒ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¸ظ„ظ…طھ ط§ط² ط¯ظ„ظ… ط²ط¯ظˆط¯ظ‡ ط´ظˆط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط´ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ط²ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط¢ظٹط§ طھظˆط¨ظ‡ ظ†طµظˆط­ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظƒ ط´ظˆط¯طں! طھط§ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆط§ط³ط¹ظ‡ط§ظ„ظ‡ظ‰ (ط­ط³ظٹظ† ) ظ…طھظ…ط³ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظٹط§ط¯ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ط± ط¯ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط±ط¬ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯طھظ…ط§ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط­طھظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط­طھظ‰ ط­ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط³ !!! 671 - ط­ط²ظ† ط¯ط±ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†
(736)
ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط­ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط´ظٹط® ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆظ„ ط®طµط§ظٹطµ ط¹ط±ط¶ â€چ ط´ط¯ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھ ط¯ط± ط§ظٹظ…ط§ظ†ط´ ط´ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ط§ظٹظ„ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¯ظ„ط´ظƒط³طھظ‡ ط§ظ… ظ¾ط³ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھ طŒ ط±ط¨ط·ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھ طŒ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ†ط¯طŒ ط¬ط´ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¹ظ…ط¯ط§ ط¹ظ‚ط¯ ظˆ ط¹ط±ظˆط³ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظƒظپط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط³ظˆط®طھظ‡ ظˆ ع¯ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط³ط±ط§ط³ط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯: ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط³ط¨ط¨ ظˆ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طں ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ ظ…ط­ط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… : ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ظ‡ظ… ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§طھطµط§ظ„ ظˆ ط±ط¨ط· ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ظ¾ظٹط¯ط§(737)
ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
672 - ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ طھظˆ ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ !  
ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ¾ط± ط§ط² ط§ط´ظƒ ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ…ط±ظƒط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ طھظˆط´ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط®ظˆظ†ط´ط§ظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ظˆط¯. ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ظˆط¯!(738)
673 - ع¯ط±ظٹظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط¯ط´طھظ‰ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ظ‚ظ…ظ‰ (ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ ) ط§ط² ط­ط§ط±ط« ط§ط¹ظˆط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط¯ط´طھظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ† ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ظ…ط²ط§ط± ط§ظˆ ط´ط¨ طھط§ طµط¨ط­ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.ظپط§ط°ط§ ظƒط§ظ† ظƒط°ظ„ظƒ ظپط§ظٹط§ظƒظ… ظˆ ط§ظ„ط¬ظپط§ط، .
674 - ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¯ط± ط±ط«ط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ظˆ ط§ط¬ظ†ظ‡ طŒ ظ…ط±ط؛ط§ظ† ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆط­ط´ظ‰ طŒ
ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط´ظƒ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظپط±ظˆ ط±ظٹط®طھ .
675 - ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ  
ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ط± ط§ظˆطŒ ظ†ظ‡ ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظˆ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±طŒ ظ†ظ‡ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط³ظ…ط¨ظ„ظٹظƒ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ طھظ†ط§ط³ط¨ ظ‡ط³طھظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯ط›ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط³طھط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ظ… ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط¨ط± ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط³طھظ… ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط±ظپطھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ†ظˆط¹ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط´ط¹ظˆط± ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆطŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط­طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
... ط¨ظƒطھظ‡ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ظ…ظ† ظپظٹظ‡ط§ ظˆط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ…ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ„ظ…ط§ ظٹط·ط§ ظ„ط§ ط¨طھظٹظ‡ط§... (739)
ظƒط±ط§ظ† طھط§ ظƒط±ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ط² ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ ظˆ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ط± ط§ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(740)
676 - ظپط¶ظٹظ„طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ظٹع† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ (ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط´ظƒظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع†ظƒط¯ ظٹط§ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† طŒ ع†ظ†ط¯ظٹظ† طµط¯ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯
ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ :ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ظٹع† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ (ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط´ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ع†ظƒط¯ ظٹط§ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† طŒ ع†ظ†ط¯ظٹظ† طµط¯ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ (ط¢ظٹط§ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ طں) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : (ظ¾ط³ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ) ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ط´ظ…ط§ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ط§ ط§ظپطھط§ط¯.(741)
677 - ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ع¯ط± ط¯ظˆط³طھظ‰ 
ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¯ع¯ط± ط¯ظˆط³طھظ‰ طŒ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط±ظ‚طھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط«ط§ظ„ : ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† طŒ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط±طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† طŒ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ طŒ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ظٹع† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ط§ظ† ط®ظˆظ† ط¢ط´ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ط³ط§ظ† ط¨ظٹط¯ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ط›ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ‚ط·ط¹ ظ‚ظ„ط¨ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط§ط² ط§ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ظٹط§ ط­ظ„ط§ظ„ع¯ط± ط­ط±ط§ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ظٹط§ ط­ط±ط§ظ…ع¯ط± ط­ظ„ط§ظ„ ط®ط¯ط§ ظٹط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط´ط®طµظ‰ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظٹط§ ط¨ط§ ظپط±ط¯ظ‰ ظƒط§ظپط±طŒ ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆط­ط´ظٹط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظٹط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… طھط±ط­ظ… ظˆ ط±ظ‚طھ ظ‚ظ„ط¨ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط§ظˆطŒ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†طھط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‰ ظ‡ظٹع† ط¬ط±ظ… ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ظƒظˆط±ط¯ظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں ظٹط§ ط«ط±ظˆطھظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¹ظˆط¶ ظˆ ط؛ط±ط§ظ…طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹط¯طں ظٹط§ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… طں ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط®ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.(742)
ط­ط³ظٹظ† ط¹ط²ظٹط²! ط¬ط§ظ†ظ… ظپط¯ط§ظٹطھ ط¨ط§ط¯! ط§ع¯ط± ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¯ط± ط®ظˆط± ط§ظٹظ† ط±ظپطھط§ط± ظˆط­ط´ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ‡ظٹع† ط¬ط±ظ… ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒظٹظپط±ط´ ط§ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¶ط¯ ط¨ط´ط±ظ‰ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ط¢ط±ظ‰ ! ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ طھط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط¨ط´ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ط´ظƒ ظ†ط±ظٹط²ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ط³طھ .(743)
678 - ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡  
ط§ط² ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¯ظ„ط´ظƒط³طھع¯ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ†ط´ط§ط، ط±ظ‚طھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھظ† ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ط³طھ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹
ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ظƒ ط¨ط±ظٹط²ظٹط¯طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¯ظˆط²ط® طŒ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط®طھط§ظ† ظˆ ع¯ظٹط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط³ظ†ع¯ ظ‡ط§طŒ ط¨ط± ط§ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.
ظƒط¯ط§ظ…ظٹظ† ظ‚ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظ†ع¯ ط³ط®طھ طھط± ط¨ط§ط´ط¯طں ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ‡ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ…ظٹط® ‌ظ‡ط§ظ‰ ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆظ† ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯.(744)ظ¾ط³ طŒ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ع¯ط±ظٹظٹط¯.(745)
679 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¨ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط±ظ¾ط§ظٹظ‰ ظ…ط­ط§ظپظ„ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† طŒ ط¢ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط³ظˆط¯ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط³ظˆط¯ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط³ظˆط¯ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒط¨ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط«ط§ط± ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† طھط¬ظ„ظٹظ„ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ†طµط§ط±طŒ ط¨ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ط­ط¯ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظپط³ط±ط¯ع¯ظ‰ ط®ط§ط·ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ط§ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط­ط¯طŒ ط­ظ…ط²ظ‡ طŒ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ†طµط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯.(746)ط§ظٹظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ…ط«ظ„ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¯ظپظ† ظˆ طھط´ظٹظٹط¹ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ â€چ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± طھط¬ظ„ظٹظ„ ط§ط² ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط§ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ط±ط§طŒ ط¬ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط«ط§ط± ط§ط´ظƒ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط®ظˆط§ظ‡ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط±ط´ ط¨ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ ط§ظ…ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ¾ط§ ط±ط§ ظپط±ط§طھط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط«ط§ط± ط§ط´ظƒ ظ†ظٹط² ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ¾ط³ طŒ ط§ع¯ط± ط§ط² ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ط§ظˆ ظ‡ط³طھظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط² ط§ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ط¬ط§ط±ظ‰ ط³ط§ط²ظٹظ… طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ع¯ط±ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(747)
680 - طھظ‚ط¯ط³ ط§ط´ظƒ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¨ظ‡ ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط«ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط³ظˆع¯ ط§ظˆ ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط¢ط¨ ع¯ظˆط§ط±ط§ظ‰ ط­ظٹط§طھ طŒ ط¯ظ‡ظ… ط¢ظ…ظٹط²ظ†ط¯.(748)
ط¨ظ‡ ظ…ط³ظٹط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط²طŒ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط®ط§طµظ‰ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ع¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ط°ظ„طھ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ط؛ظ… .(749)
681 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط§ظٹظ†ط§طھ  
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ طµظپط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¯ط± ظƒط±ط§ظ† طھط§ ظƒط±ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظƒظ‰ ظ…ظ‰ ط³طھط§ظٹط¯.
ظˆ ط§ظ† ظ…ظ† ط´ظ‰ ط، ط§ظ„ط§ ظٹط³ط¨ط­ ط¨ط­ظ…ط¯ظ‡ .
ظˆ ظ¾ط±طھظˆظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط±ط§.
ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھظ† ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط§ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظٹطھ ظˆ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ‚ط·ط±ط§ظ† ط®ظˆظ† طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ط¨ طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط´ط¯ظ† ط¢ظ† طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظپطھع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط²ظٹط± ط¢ظ† ظ‚ط·ط±ط§طھ ط®ظˆظ† ظ†ظ…ظˆط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯.(750)
682 - ع¯ط±ظٹط³طھظ† ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط±  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:

ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ„ ط§ظ†ظƒط³ط§ط± ظˆ ط®طµظˆط¹ ظ„ظ‡
ظˆ ظƒظ„ طµظˆطھ ظپظ‡ظˆ ظ†ظˆط­ ط§ظ„ظ‡ظˆط§ط، .
ظ‡ط± ط§ط­ط³ط§ط³ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظ‡ط± طµط¯ط§ظٹظ‰ طŒ طµط¯ط§ظ‰ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆط³طھ .
طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھط¨ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط´طھظ† ظˆ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ†ظٹط²طŒ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط±ط§ظٹط¯:
ط´ظ…ط´ظٹط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط¨ط± ظ¾ط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظٹظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ طھظٹط± ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط±ط´ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظپط±ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
683 - ظ…ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ظ…  
ط´ظٹط® ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¨ط§ ظ†ع¯ط±ط´ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط®ظˆط¯ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ… طŒ ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ ظ‡ظٹع† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط·ظˆظپط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ط´ ظ¾ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ† طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯(751)(752)
684 - ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ظ…ط­ط±ظ…  
ط±ظٹط§ظ† ط¨ظ† ط´ط¨ظٹط¨ طŒ ط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ط¹طھطµظ… ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯.
ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ظ…ط­ط±ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط´ط¨ظٹط¨ ! ط¢ظٹط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظ‰ طں
ع¯ظپطھظ… ظ†ظ‡ :
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظƒط±ظٹط§ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ ط²ظƒط±ظٹط§! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظٹط­ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ظ…ط­ط±ظ… ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط²ظƒط±ظٹط§ ط±ط§ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯.(753)
685 - ط³ط¨ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† 
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط­ط±ظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط›ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط³طھظ…ظƒط§ط±طŒ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظٹط§ظ… ط­ط±ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ ظ…ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ…طµظٹط¨طھ ط±ظˆط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¹ط²طھ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط¨ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ط¨ظ„ط§ط، ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ع¯ط´طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط¹ط« ط±ظٹط®طھظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(754)
686 - ط±ظˆط² ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط­ط²ظ† 
ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط§ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ طھط§ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط±ظˆط² ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط­ط²ظ† ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±طھط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.(755)
687 - ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط±ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±  
ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط´ط¨ظٹط¨ ! ظ…ط­ط±ظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط­ط±ظ…طھ ط¢ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ†ظٹط² ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط­ط±ظ…طھ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط±ظپطھظ‡ طŒ ط²ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯.(756)
688 - ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظپطھع¯ط§ظ†ظ‡  
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط´ط¨ظٹط¨ ! ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¨ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ† ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط¸ظٹط± ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظپطھع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.(757)
689 - ط§ط¹طھظƒط§ظپ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط²ط§ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط²ط§ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ عکظˆظ„ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط®ط§ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¬ط²ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط´ط¹ط§ط±ط´ط§ظ† :ظٹط§ ظ„ط«ط§ط±طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(758)
690 - ط¨ط§ط±ظٹط¯ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ† ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ†  
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط´ط¨ظٹط¨ ! ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط¬ط¯ط´ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ† ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ط¨ط§ط±ظٹط¯.
691 - ط«ظˆط§ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط´ط¨ظٹط¨ ! ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط´ظƒ طھظˆ ط¨ط± طµظˆط±طھطھ ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¶ط؛ظٹط±ظ‡ ظˆ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯.
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط´ط¨ظٹط¨ ! ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط²ط§ط± ظˆ طھط±ط¨طھ ط´ط±ظٹظپ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ظˆ.
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط´ط¨ظٹط¨ ! ط§ع¯ط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ†ط´ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ„ط¹ظ†طھ ظپط±ط³طھ .
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط´ظٹط¨ط¨ ! ط§ع¯ط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ‰ ط¨ع¯ظˆ:
ظٹط§ ظ„ظٹطھظ†ظ‰ ظƒظ†طھ ظ…ط¹ظ‡ظ… ظپط§ظپظˆط² ظپظˆط²ط§ ط¹ط¸ظٹظ…ط§
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… ..(759)
692 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
(760)
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط´ط¨ظٹط¨ ! ط§ع¯ط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ط­ط²ظ† ظ…ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ط¨ط§ط´ ظˆ ط¯ط± ط´ط§ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط´ط§ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط³ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظ† ط³ظ†ع¯ ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.(761)
693 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ط² ظ…ط³ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط³ظ…ط¹ ! طھظˆ ط¹ط±ط§ظ‚ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ !
ع¯ظپطھظ… : ظ†ظ‡ ط›ط²ظٹط± ظ…ظ† ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨طµط±ظ‡ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ…ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ†ط§طµط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط›ظ…ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ظˆط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¶ط±ط± ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯طں
ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ !
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طں
ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ ! طھط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ظٹط² ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ط؛ط°ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط§ظ„طھ ظ…ظ† ط¢ط«ط§ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط±ط­ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯! ط§ظ‰ ظ…ط³ظ…ط¹ ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ طھظˆ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ط§ ط؛ظ…ع¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط´ط§ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط´ط§ط¯ ظˆ ط¬ط²ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ…ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† طŒ ط¯ط± طھط±ط³ ظ…ط§ ظ‡ط±ط§ط³ظ†ط§ظƒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ظ…ط§ ط§ظٹظ…ظ† ط§ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط±ظˆط´ظ† ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طھط± ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ… .(762)
694 - ط¨ط±ظ¾ط§ظٹظ‰ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ طھظˆط³ط· ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )  
ظˆط¬ظˆط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¯ظ‡ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ‡ع¯ط§ظ†ظ‡ طŒ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ„ ط´ظƒط³طھظ‡ ط¨ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ط­ظپظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظ¾ط§ ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط­ط±ظ… ظ†ظٹط² ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط§ع¯ط± طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط­ط§ط¶ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ط›ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ظ…ط­ط±ظ… طŒ ط±ظٹط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط¯ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ظٹط§ظ† ! ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط§ط´ظƒ ط¨ط±ظٹط²طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ† ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط¨ط³ط§ظ† ظ‚ظˆع†ظ‰ ظƒظ‡ ط°ط¨ط­ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ط§ط¦ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.(763)
695 - ط«ظ…ط±ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ…ظ† ط¨ظƒظ‰ ط§ظˆ ط§ط¨ظƒظ‰ ط§ظˆ طھط¨ط§ظƒظ‰ ظˆط¬ط¨طھ ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ .(764)
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط؛ظ…ط¨ط§ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط¯طŒ ظٹط§ ط¨ط§ ع¯ظپطھط§ط± ط³ظ†ط¬ظٹط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯طŒ ظٹط§ ظ‡ظ…ط±ظ†ع¯ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظˆظ† ط¨ط§ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط²ظٹط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(765)
696 - ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ط² ط¯ط§ظˆط¯ ط±ظ‚ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ :
ط±ظˆط²ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¨ ط·ظ„ط¨ظٹط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¨ ط±ط§ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط§طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§!
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ظ†ظˆط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط§ظپطھط¯ ظˆ ظ‚ط§طھظ„ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طµط¯ظ‡ط²ط§ط± ط­ط³ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظˆ طµط¯ظ‡ط²ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ طµط¯ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ طµط¯ظ‡ط²ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ طµط¯ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ طµط¯ظ‡ط²ط§ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ط¯ظ„ظ‰ ط´ط§ط¯ ظˆط§ط±ط¯ طµط­ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط´ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(766)
697 - ط´ط¹ط± ط¯ط± ظ…ط¯ط­ ظˆ ط±ط«ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ…ظ† ظ‚ط§ظ„ ظپظٹظ†ط§ ط¨ظٹطھ ط´ط¹ط±طŒ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ط¨ظٹطھط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ط›(767)ظƒط³ظ‰ ظƒظ‰ ظٹظƒ ط¨ظٹطھ ط´ط¹ط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ†ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯
ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ†ط§ط·ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ظ† ط§ظ†ط´ط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹطھط§ ظ…ظ† ط´ط¹ط± ظپط¨ظƒظ‰ ط§ظˆ طھط¨ط§ظƒظ‰ ظپظ„ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ط›(768)ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ط§طھظ… ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹطھظ‰ ط³ط±ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ع¯ط±ظٹط³طھط§ع¯ط± ظپط¹ظ„ (ط¨ظƒظ‰ ) ط§ط² طھط¨ظƒظٹظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ طŒ ظˆ ظٹط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ط¯طŒ ظ…ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ(769)
698 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ†ط«ط§ط± ظٹظƒ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ط´ظƒ  
ط¨ط§ ظ†ع¯ط±ط´ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ط®ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(770)ظˆ ط¨ط§ ظ†ع¯ط±ط´ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ظƒظ‡ ظ†ط«ط§ط± ظٹظƒ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ط´ظƒ ط¨ط§ ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ط¨ط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ طŒ ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ طŒ ط¬ط§ظٹع¯ط²ظٹظ† ظˆط­ط´طھ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(771)
699 - ط§ط´ظƒ ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ 
ط§ط² ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط²ط´ ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظƒظٹظپظٹطھ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط³طھ .
ع†ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹظ†ظ‚ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ظ† ط²ط§ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط§ط±ظپط§ ط¨ط­ظ‚ظ‡ ... ط›ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طں ط²ظٹط±ط§ ط§ط³ط§ط³ ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط´ط®ط§طµ â€چ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ط´ظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط§ط±ط²ط´ â€چ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ¾ط§ط³ط® ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ع¯ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط´ظƒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹظƒ ط§ط³طھط®ط± ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ط§ط±ط²ط´ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ظ„ ظ…ع¯ط³ â€چ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط´ظƒ ط¨ط±ظٹط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ط±ط²ط´ط´ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھط®ط± ط§ط´ظƒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯.(772)
700 - ط¯ط± ط±ط«ط§ظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¨ع¯ط±ظٹظٹط¯!  
ط§ظٹظ† ط±ط«ط§ط، ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط°ظƒط±طŒ ط§ظٹظ† ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط´ظƒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط±ط«ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ط´ط®طµ ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¯ط± ط±ط«ط§ظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¨ع¯ط±ظٹظٹط¯طŒ ظˆ ع¯ط± ظ†ظ‡ ط±ط«ط§ظ‰ ظٹظƒ ط¢ط¯ظ… ظ†ظپظ„ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ„طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط±ط«ط§ظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¨ع¯ط±ظٹظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط¨ظƒظ†ظٹط¯.(773)
701 - ط§ط´ظƒ ط¨ط§ ط§ط±ط²ط´  
ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط±ظˆط¶ظ‡ ط±ط§ط³طھ ط¨ط´ظ†ظˆظ†ط¯ طھط§ ظ…ط¹ط§ط±ظپط´ط§ظ† طŒ ط³ط·ط­ ظپظƒط±ط´ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط±ظˆط­ط´ط§ظ† ط¯ط± ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ‡طھط²ط§ط² ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط±ظˆط­ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط´ظƒظ‰ ظˆ ظ„ظˆ ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط§ط² ع†ط´ظ…ط´ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯طŒ
ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ط§ط´ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ‚طµط§ط¨ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ع†ط´ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ظٹظƒ ط¯ط±ظٹط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط±ط²ط´ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(774)
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ 
702 - ط¯ظˆ ط¨ط±ع¯ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ط³ظپظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ 
ظˆ ط§ط° ظ‚ط§ظ„ ط±ط¨ظƒ ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ط¹ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ط§طھط¬ط¹ظ„ ظپظٹظ‡ط§ ظ…ظ† ظٹظپط³ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ظˆ ظٹط³ظپظƒ ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط، ظˆ ظ†ط­ظ† ظ†ط³ط¨ط­ ط¨ط­ظ…ط¯ظƒ ظˆ ظ†ظ‚ط¯ط³ ظ„ظƒ طŒ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ…ظˆظ† .
ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط´ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظˆ ط±ظˆط´ظ†ط§ظٹظ‰ طŒ ط²ط´طھظ‰ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ طŒ ط´ط± ظˆ ط®ظٹط± ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع†ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¬ظ†ط¨ظ‡ طھط§ط±ظٹظƒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظ‚ط³ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‚ط³ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¨ط³ظ‰ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط±ط¯.
ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ظˆط±ظ‚ ط§ط³طھ : ظˆط±ظ‚ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ظˆط±ظ‚ ط³ظپظٹط¯. ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظˆط±ظ‚ ط³ظٹط§ظ‡ ظٹظƒ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¬ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ طھط§ط±ظٹظƒ ظˆ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ط§ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط³طھ ظ…ط¸ظ‡ط± ط§ط² ط¨ظٹط±ط­ظ…ظ‰ ظˆ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظˆ ط¯ظ†ط§ط¦طھ ظˆ ظ†ط§ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ (ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ) ظ†ط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط­ط¯ط§ظƒط«ط± ط¨ظٹط±ط­ظ…ظ‰ ظˆ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظˆ ط³ط¨ط¹ظٹطھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظˆط±ظ‚ ط³ظپظٹط¯طŒ ظٹظƒ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط¸ظ‡ط± ط¢ط¯ظ…ظٹطھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ طµظپط§ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط§ظˆظ„ ظ†ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¯ظˆظ… ظ‚ظٹط§ط³ ظ…ظ‚ط¯ط³ . ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط§ظˆظ„ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط´ظ…ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظˆ... ظˆ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¯ظˆظ… ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظپط¶ظ„ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظƒط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط­ط¨ظٹط¨ ط§ط¨ظ† ظ…ط¸ظ‡ط±طŒ ظˆ ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ظˆ ط§ظ… ظˆظ‡ط¨ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§.
ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط§ظˆظ„ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ط±ط²ط´ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط§ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھ طŒ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظˆ ط°ظƒط±ط§ظٹط´ طھط¬ط¯ظٹط¯ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ‚طھ ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظˆظ„ ظˆ ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ ظˆ طھط§ط،ط«ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ طµط±ظپ ط¢ظ† ط¨ط´ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¬ظ†ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ (ط²ظٹط±ط§ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ظپظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط´ط± ظ†ظٹط² ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ط² ظ„ظ‚ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ† : ط§ط¯ط¨ ط§ط² ظƒظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‰ ! ع¯ظپطھ ط§ط² ط¨ظ‰ ط§ط¯ط¨ط§ظ† ) ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ط² ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹظ‰ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھ ظٹط§ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ .
ظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ (ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ) ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ ط§ط² ظˆظپط§طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ظ…ط¹ظ…ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط¸ط± ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹظ‰ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ط±ط²ط´ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¬ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ظƒظ„ ظˆ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ‚ط±ظˆظ† ظ‚ط¯ظٹظ… طŒ ظ‚ط±ظˆظ† ظˆط³ط·ظ‰ طŒ ظ‚ط±ظˆظ† ط¬ط¯ظٹط¯طŒ ظ‚ط±ظˆظ† ظ…ط¹ط§طµط± ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط³طھ . ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط›ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط³ط§ظ„ ظ‡ط§ظ‰ 1940 ظ…ظٹظ„ط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ…ط¨ظ‰ ط¨ط± ط´ظ‡ط±ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط´طµطھ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± طµط؛ظٹط± ظˆ ظƒط¨ظٹط± ظˆ ط¨ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ طھظ„ظپ ط´ط¯. ط¯ط± ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¬ظ†ط§ظٹظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ (ظ…ط«ظ„ط§) ظ†ط§ط¯ط± ظٹظƒ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¬ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¨ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… طŒ ط¨ط§ط¨ظƒ ط®ط±ظ… ط¯ظٹظ† طŒ ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ طµظ„ظٹط¨ظ‰ طŒ ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظ„ط³ ظ…ط¸ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط² ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط¨ط´ط±ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ظˆظ… ظˆط±ظ‚ ط³ظپظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط±ط²ط´ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ ط›ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ طµط­ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط«ظ„ طµط­ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ظ†ظٹط§ظ…ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط³ظ…ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯.
ظ„ظ‡ط°ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ظˆ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط§ظ†ظ‰ ط§ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ…ظˆظ† ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظƒظ‡ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ…ظ† ظٹظپط³ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ظˆ ظٹط³ظپظƒ ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط،ط§ط³طھ ط›ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط²ظٹظ†ط¨ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظˆ ط´ظ…ط± ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ†ط¯ (ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط´ظˆط¯)(775)
703 - ظ‚ظٹط§ط³ طµط­ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§  
ظٹظƒ ظˆظ‚طھ ط­ط³ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ظ„ط¦ط§ظ…طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ¾ظٹط¯ط§ ط¨ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ طھظ†ظˆط¹ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط®ع†ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ طµظ„ظٹط¨ظ‰ طŒ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ظˆظ¾ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¬ط±ط§طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ†ط¸ظٹط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظˆظ† طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ† ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ طµظ„ظٹط¨ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹظٹطھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط±ظˆظ¾ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظ„ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¹ط¬ظٹط¨ ط§ط³طھ . طھط§ط±ظٹط® ط§ظ†ط¯ظ„ط³ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹطھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ع†ط§ظ¾ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯طŒ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط³ظٹط§ط± طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ : ط§ط±ظˆظ¾ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط¨ع†ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط±ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظˆظ„ ط­ظ‚ظ‡ ط²ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† طµط¯ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯. ط´ط±ظ‚ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط¯ط± ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ط›ظٹظƒظ‰ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ† ط²ظ†ط§ظ† طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ…ط؛ط±ط¨ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط²ظ† ظƒط´طھظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆظٹطھظ†ط§ظ… طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ طµظ„ظٹط¨ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظ„ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯ط›ظƒط§ط± ظ…ط´ط±ظ‚ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ط´ط±ظ‚ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‰ ط¨ط±ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظپظ‚ط· ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ط؛ط±ط¨ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ‚ط±ظ† ط¨ظٹط³طھظ… ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظƒظ‡ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ط³ظٹظ†ط§ ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط±ط¨ط§ط² ط±ط§ ط¢ط¨ ظˆ ظ†ط§ظ† ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ…ظٹط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط³ظٹط± ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظپظ‚ط· ظ…ط§ظ„ ط؛ط±ط¨ظ‰ ط§ط³طھ . ط´ط±ظ‚ظ‰ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط± ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظ‰ طµط¯ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط´ط±ظٹظپ طھط± ط§ط² ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط؛ط±ط¨ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظپظ„ط³ط·ظٹظ† ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظ‡ظ…ط§ظ† ظپظ„ط³ط·ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ‡ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط¯ط± ظ…ط´ط±ظ‚ ط²ظ…ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .(776)
704 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…  
ظ‚ط¨ظ„ط§ ظ„ظ‚ط¨ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط² ط¢ظ† ط­ظ…ط²ظ‡ طŒ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط¹ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ط§ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظˆط¶ط¹ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظ… ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط³ط¨ظ‚طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط®ظˆط¯ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ ط¹ظ„ظ… ط§طµط­ط§ط¨ط§ ط§ظˆظپظ‰ ظˆ ظ„ط§ ط®ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ظˆ ظ„ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظˆطµظ„ ظˆ ظ„ط§ ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ . ط§طµط­ط§ط¨ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ‡ظ… ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظˆط³طھ ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ… ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ط´ظ…ظ† . ط®ظˆط¯ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ظ…ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ظ‡ظ… ط´ط®طµط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط´ط¨ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ط³ط± ط±ط§ ظ‡ظ… ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظƒظ‡ طھظ„ط§ظ‚ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ط­ظٹط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ظˆط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ ط¯ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط«ظ„ ط§طµط­ط§ط¨ ط·ط§ط±ظ‚ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظƒظ‡ ط·ط§ط±ظ‚ ظƒط´طھظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆط±ط§ظƒظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ (ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظٹظƒ ط±ظˆط²) ط³ظˆط²ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظˆ ط§ظ„طھظ…ط§ط³ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط¯ط±ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯. ط­طھظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط§ط«ظٹط± ظƒظ†ط¯ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒط±ط¯.(777)
705 - ط§ط±ط²ط´ ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط·ط§ط±ظ‚ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯طŒ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط§ط³ظ¾ط§ظ†ظٹط§طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ¾ط§ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظپطھط­ ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظ…ط§ط؛ظ‡ ط¹ط¨ظˆط± ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ظƒظ‡ ط¹ط¨ظˆط± ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط°ظˆظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ط¹طھ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط²ظٹط§ط¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھ ط¢طھط´ â€چ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¢طھط´ ط²ط¯ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ظˆ ط§ظپط³ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ط¯ط´ظ…ظ† ط±ظˆط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظ¾ط´طھ ط³ط± ط´ظ…ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظپط±ط§ط± ظƒظ†ظٹط¯ ط¬ط² ط؛ط±ظ‚ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط¯ط±ظٹط§ ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ظƒط´طھظ‰ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط؛ط°ط§ ظ‡ظ… - ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ طھظ†ط¨ظ„ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ - ط¬ط² ط¨ط±ط§ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ط¹طھ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظ…ط±ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ†ط¬ط§طھ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط²ط¯ظ† ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط³طھ . ط؛ط°ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ع†ظ†ع¯ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط³طھ . ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯.
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط¬ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯. ط§ظٹظ† ط³ط±ط¨ط§ط² ط§ع¯ط± طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ‚ط·ط±ظ‡ ط®ظˆظ†ط´ â€چ ظ†ط¬ظ†ع¯ط¯ ع†ظ‡ ط¨ظƒظ†ط¯طں ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط± ط¶ط¯ ط·ط§ط±ظ‚ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯. ظ†ع¯ظپطھ : ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظپ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط·ط±ظپ ظ‡ظ… ط¨ط±ظˆظٹط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظˆط؛ظ† ع†ط±ط§ط؛ ط±ظٹط®طھظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ط°ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظƒط±ط¯! ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯طŒ ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ط¨ط§ ظ…ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظٹط¯. ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط±ط²ط´ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ظٹظƒ ط³ظٹط§ط³طھظ…ط¯ط§ط± ط§ظٹظ† ط¬ظˆط± ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ ظ¾ط´طھ ط³ط±طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ظˆط¨ظ‡ ط±ظˆظٹطھ . ظ†ظ‡ ط¯ظˆط³طھ طھظˆ ط±ط§ ط§ط¬ط¨ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† . ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ† طŒ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ .
706 - ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ 
ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯طŒ طھظ…ط§ظ… ط­ظٹط«ظٹطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ‡ظٹع† ط´ظƒط³طھظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯.(778)
707 - ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ع†ط±ط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‚ط±ظٹط´ ط³ط§ط±ط´ ظ†ظƒط±ط¯طں ظˆ ظٹط§ ع†ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط§ظٹظ†ظ‚ط¯ط± ط±ظ†ط¬ط¬ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط¯ط± ظˆ ط­ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ط­ط¯ ظˆ ط§ط­ط²ط§ط¨ ظˆ ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹطھ ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ط¯طں ظˆ ظٹط§ ع†ط±ط§ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظٹظƒ طھظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‚ط¯ط±طھ ط¹ط¸ظٹظ… ظ†ظ…ط±ظˆط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯طں ع†ط±ط§ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ظƒط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط± ظپط±ط¹ظˆظ† ط±ظپطھ طں
ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ ظ…ظˆط¬ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظٹط²ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆ طµظپ ط¹ط¸ظٹظ… ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ظٹظƒ طµظپ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظٹظƒ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ع†ط±ط§ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ‡ط³طھ . ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ط´ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ طھط´ط®ظٹطµ â€چ ط§ط³طھ :
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ‡ط¯ظپ ظ‚ظٹط§ظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆط­ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¯ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒط³ط¨ ط¬ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظٹط§ طھط­طµظٹظ„ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ ط¨ط§ط¯ ط؛ظٹط³ظ‰ ظƒط³ط¨ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظ‰ ظˆ ظٹط§ ط­طھظ‰ ط¨ط±ط§ طھط¹طµط¨ ظˆط·ظ†ظ‰ طŒ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ†عکط¯ط§ظ‰ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ ط¨ط±ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ظ„ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¸ظ„ظ… ظ‡ط§ ظˆ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط§ط³طھظٹط«ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط²ظˆط±ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯طŒ ط³طھط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط´ط¨ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¨ط´ط± ط·ظ„ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ط¶طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھطµظˆظٹط¨ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ… ! ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.(779)
708 - طھظپط§ظˆطھ ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯  
(ط¹ظ‚ط§ط¯ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، طµ 12 ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:))ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ظ†ط®ط¯ط¹ظˆط§ ط§ظˆ طھط®ط§ط¯ط¹ظˆط§... ظˆ ط§ظ„ط§ط¬ط§ظ… ...
ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ‡ط³طھ (ظپط±ظ‚ ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯):
ط§ظ„ظپ : ط¨ظٹظ† ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± طµظپظٹظ† ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظپط±ظ‚ ط¨ظˆط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ط¸ط§ظ‡ط±ط³ط§ط²ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظپظ‚ط· ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط¹طµط± ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‡ ظٹط²ظٹط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ†ظپط§ظ‚ ط·ط±ظپ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط¢ط´ظƒط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ط¨ظˆط¯. ظˆظ„ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ طھط§ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط¹ظ‚ط¨ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ط¹ظ‚ط¨ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¨ - ط¯ط± ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط«ط§ط± ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‰ ط´ظƒظ‰ ط±ظˆط­ ط¹طµط¨ظٹطھ ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ظ…ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط¨ظٹط¹طھ ط¹ط±ط¨ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± طھط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھط¸ط§ظ‡ط±ط´ ط±ظ†ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ .
ط¬ - ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط®ظˆط¯ظƒط§ط± ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ع†ظٹط² ظ…ظˆط¬ط¨ ط²ظˆط§ظ„ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† طŒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ‡ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ط§طµط§ظ„ط­ طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ‡ط¯ ط¯ط³طھ ط¨ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط³طھ ظƒط±ط¯ظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھ . ط§ط³ط§ط³ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظٹط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط±ظˆط´ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ ط³ظ„ط·ظ†طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ظ…ظ„ظƒ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ†ط¯.
ط¯- ط¹ظ…ظ„ ط§ط¹ظˆط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظˆط³ ظ†ط²ظˆظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¯ط± ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظ†طھط¨ط§ظ‡ ظˆ ط´ط¹ظˆط± ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظ†ط±ظپطھظ† ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯. ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµط§ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظپظٹظپ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² طھط¬ظ„ظٹط§طھ ط±ظˆط­ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ط§ط¹ظˆط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ… ط®ط³طھ ظˆ ط¯ظ†ط§ط¦طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط±ط¬ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¯.(780)
709 - طھظ‚ط¯ط³ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹط± ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§  
ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط³ط¨ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ظƒ ظˆ ظ…ط¹ظٹط§ط± ط­ط±ظƒطھ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ط³ظƒظˆطھ ظˆ ط³ظƒظˆظ† ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ع†ط´ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ظپظˆظ‚ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط§ظپظˆظ‚ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظ…ط­طھط±ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ†ظ‡ط¶طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‚ظٹط§ط³ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط­ط¯ط§ظƒط«ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط´ط¨ظٹظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط®ط§ط±ظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط­ط¯ظˆط¯ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ‚ط±ظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط³ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ : ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظˆظ„ : ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظ‡ط¯ظپ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط§ط³طھ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ظ…ظ†ظپط¹طھ ط®ظˆط¯طŒ ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ظ…ط³طھظ„ط²ظ… ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظ†ظپط¹طھ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط³ط¯طŒ ط¬ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظƒط³ط¨ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ظˆظ„ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھظ‰ طھط­طµظٹظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ ط¨ط§ط¯ ط؛ظٹط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ ظ…ظ‡طھط±ظ‰ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ظ†ط§ط³ظٹظˆظ†ط§ظ„ظٹط³طھ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹طµط¨ط§طھ ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ظˆط·ظ†ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ â€چ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط¸ط± ظƒظ‡ ظ…ط³طھظ„ط²ظ… ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظ…ط­ظƒظˆظ… ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظ…ظˆظپظ‚ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ط´ظƒط³طھ ط¨ط®ظˆط±ط¯. ع†ظ†ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ظˆ طھط¬ط§ط±طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط³ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط²ظٹط§ظ† طŒ ظ†ظ‡ ط³ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ظ†ط´ ط§ظ‡ظ…ظٹطھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط²ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ†ط´ طŒ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط¨ط§ ط´ط®طµ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ظ†ط§ظپط¹ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ طھط¨ط¹ظٹطھ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظƒ طھط¹ظ„ظ… ط§ظ†ظ‡ ظ„ظ… ظٹظƒظ† ظ…ظ†ط§ ظ…ظ†ط§ظپط³ظ‡ ظپظ‰ ط³ظ„ط·ط§ظ† ... ظ†ط§ط¸ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¯ ظ…ط§ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ…ط§ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط¨ط§ ط´ط®طµ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط±عکظٹظ… ظ…ط¨طھظ†ظ‰ ط¨ط± ط¸ظ„ظ… ظˆ ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط´ط±ظƒ ظˆ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط§ط² ط¨ط±ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ طھط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط§ط² ع†ظ†ع¯ط§ظ„ ط¹ظپط±ظٹطھ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ظ‡ظٹظˆظ„ط§ظ‰ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط³طھط«ظ…ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ظˆ ط¨ط°ظ„ ظ…ظ‡ط¬طھظ‡ ظپظٹظƒ ظ„ظٹط³طھظ†ظپط° ط¹ط¨ط§ط¯ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظ‡ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط­ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ظˆ طھط­طµظٹظ„ ط±ط¶ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ† طµظ„ط§طھظ‰ ظˆ ظ†ط³ظƒظ‰ ظˆ ظ…ط­ظٹط§ظ‰ ظˆ ظ…ظ…ط§طھظ‰ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§ط² ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط´طھع¯ظ‰ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط§ع¯ط± ط®ط§ظ„طµط§ ظ„ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ظ†ظپط¹طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظ‡ ط®ط· ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ط›ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ظ‰ ع†ظˆظ† ط¬ظ„ظˆظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط­ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ط´ط± ط§ط³طھ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط§ظ†ظ‰ ط§ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ…ظˆظ† ط§ط³طھ طŒ ط·ط¨ط¹ط§ طھظ‚ط¯ط³ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ‡ط¬ط±طھ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ظٹظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط±ط¯ طµط§ط­ط¨ ظ†ظ‡ط¶طھ ع†ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط¯ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظٹط´ ع†ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط¢ط±ط²ظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ .
ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¹ظ†طµط± ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ط¬ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ…ظ†ط§ظپط¹ط´ ظƒط§ظ…ظ„ط§ طھط§ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط² ع†ظ†ع¯ط§ظ„ ط¸ظ„ظ… طŒ ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط·ط± ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طµط¯ط¯ط±طµط¯ ظٹظƒ ط´ظ‡ظٹط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ¾ط§ظƒط¨ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط³ط§ظ„ط§ط± ظ¾ط§ظƒط¨ط§ط®طھع¯ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ†ظ‡ط¶طھ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط´ط±ط§ظٹط· ط®ط§طµ ظ…ط­ظٹط· ط§ط³طھ . ع†ط±ط§ط؛ ط¯ط± ط±ظˆط² ط±ظˆط´ظ† ظ‡ظٹع† ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ط¨ ظ…ظ‡طھط§ط¨ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ طµط§ظپ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ط³طھط§ط±ظ‡ ط§ط±ط²ط´ ظƒظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… طŒ ع†ط´ظ… ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط§ط±ط²ط´ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط¨ط± طھط´ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط¨ط§ط±ط¯ط› ظٹط§ ط¨ط§ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¯طھ ط¨ظ‰ ط¢ط¨ظ‰ ظˆ ط®ط´ظƒظ‰ ظˆ ط¹ط·ط´ ظ…ط­طµظˆظ„ ط§ط² ط§ط¨ط± ظپط±ظˆ ط±ظٹط²ط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ظˆظ… ظ†ظˆط¹ ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط±ع¯ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظپط±ط¹ظˆظ† ظ‡ط§طŒ ظ†ظ…ط±ط¯ظ‡ط§طŒ ط§ظ†ط§ ط±ط¨ظƒظ… ط§ظ„ط§ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط§طŒ ظ…ط؛ط±ظˆط±ظ‡ط§طŒ ظ…ط³طھط¨ط¯ظ‡ط§طŒ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ط±ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط´ظٹط±ط´ط§ظ† ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ع†ظƒط¯.
ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ (ظٹط§: ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط§ط¦ط± ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ†ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ظƒظ‡ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط± ظƒظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ظ… ط§ط² ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط²ط¯ظ† ظ‡ظ†ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¬ظˆط± ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ط¯ط±طھ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظپط³ ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط­ط¨ط³ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ع¯ط±ط¯ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھ ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط³ط±ظ‡ط§ ط¨ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ع¯ط±ط¯ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھ ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط³ط±ظ‡ط§ ط¨ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظٹط§ط³ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط­ظƒظ…ظپط±ظ…ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† : ظٹط¸ظ† ط§ظ„ط¸ط§ظ† ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ (ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ط¯ظ… ط§ط² ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظ‡ظ†ط± ط§ط³طھ .) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: (ط®ط·ط¨ظ‡ 91): ط§ظ„ط§ ظˆ ط§ظ† ط§ط®ظˆظپ ط§ظ„ظپطھظ† ط¹ظ†ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظپطھظ†ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ ظپط§ظ†ظ‡ط§ ظپطھظ†ظ‡ ط¹ظ…ظٹط§ط، ظ…ط¸ظ„ظ…ظ‡ : ط¹ظ…طھ ط®ط·طھظ‡ط§طŒ ظˆ ط®طµطھ ط¨ظ„ظٹطھظ‡ط§طŒ ظˆ ط§طµط§ط¨ ط§ظ„ظٹظ„ط§ط، ظ…ظ† ط§ط¨طµط± ظپظٹظ‡ط§طŒ ظˆ ط§ط®ط·ط§ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظ…ظ† ط¹ظ…ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ط§. ظˆط§ظٹظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„طھط¬ط¯ظٹظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ„ظƒظ… ط§ط±ط¨ط§ط¨ ط³ظˆط، ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظƒط§ظ„ظ†ط§ط¨ ط§ظ„ط¶ط±ظˆط³ : طھط؛ط°ظ… ط¨ظپظٹظ‡ط§طŒ ظˆ طھط®ط¨ط· ط¨ظٹط¯ظ‡ط§طŒ ظˆ طھط²ط¨ظ† ط¨ط±ط¬ظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ طھظ…ظ†ط¹ ط¯ط±ظ‡ط§طŒ ظ„ط§ ظٹط²ط§ظ„ظˆظ† ط¨ظƒظ… ط­طھظ‰ ظ„ط§ ظٹطھط±ظƒظˆط§ ظ…ظ†ظƒظ… ط§ظ„ط§ ظ†ط§ظپط¹ط§ ظ„ظ‡ظ… ط§ظˆ ط؛ظٹط± ط¶ط§ط¦ط± ط¨ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط²ط§ظ„ ط¨ظ„ط§ظˆظ‡ظ… ط¹ظ†ظƒظ… ط­طھظ‰ ظ„ط§ ظٹظƒظˆظ† ط§ظ†طھطµط§ط± ط§ط­ط¯ط§ظƒظ… ظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ ظƒط§ظ†طھطµط§ط± ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظ…ظ† ط±ط¨ظ‡ .
ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ط§ط±ط²ط´ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ط² ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ظ…طھ ظˆ ط­ظ‚ظٹط± ط´ظ…ط±ط¯ظ† ط¯عکط®ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط¹ظˆظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ…ط±ظˆط¯ظ‡ط§ ط§ط³طھ . ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظ‚ظٹط§ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط§ظƒظ… ط§ظ‡ط±ظٹظ…ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ظ†ط§ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظٹظƒ طھظ†ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظƒظ… ظ…ظ† ظپط¦ظ‡ ظ‚ظ„ظٹظ„ظ‡ ط؛ظ„ط¨طھ ظپط¦ظ‡ ظƒط«ظٹط±ظ‡ ط¨ط§ط°ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط±ط²ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ‡ط§.
ط¹ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ - ظ…ط«ظ„ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¬ط§ظˆظٹط¯ - ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظˆط¬ظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط«ط§ط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط؛ط¸ظ…طھ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ (ط§ظ…ط§ظ… ) ظٹظƒ طھظ†ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط«ط± ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط¯ط± ط­ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط±ط§ طھظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط«ط±ط´ ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¹ط§ظ…ظ„ ط³ظˆظ… ظ…ط±ط¨ظˆط· ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط¨ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط®ط¨ط±ظˆظٹطھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظƒ ظ¾ط²ط´ظƒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط±ط§ظ‡ ط¹ظ„ط§ط¬ ط±ط§طŒ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ„طھ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظƒظٹظپظٹطھ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ† . ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط¶طھ طھظˆط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¨ظٹظ†ط´ ظˆ ط¯ط±ظƒ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظٹظƒ ط¨طµظٹط±طھ ط®ط§ط±ظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظپط° ظˆ ظٹظƒ ط¯ظˆط±ط¨ظٹظ†ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ ظ…ط«ظ„ ظ…ط¹ط±ظˆظپ :ط¯ط± ط®ط´طھ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¢ط¦ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ظ‚ظٹط§ظ… ظ¾ظٹط´ ط±ط³ (ظ†ظ‡ ط²ظˆط¯ط±ط³ ) ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط®ط·ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط®ط·ط± ط±ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¹ظ…ط¯ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯. ط­طھظ‰ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ظ‡ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظٹظƒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¢ظ…ط¯. ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ط·ط±ط­ ظٹظƒ ط³ظٹط§ط³طھظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ط«ظ…ط§ظ† (ط±ظٹط®طھ ) ظƒظ‡ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ط¨ظˆط¯. ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ! طھظ„ظ‚ظپظˆظ‡ط§ طھظ„ظ‚ظپ ط§ظ„ظƒط±ظ‡ ظˆ ظ„طھطµظٹط±ظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆظ„ط§ط¯ظƒظ… ظˆط±ط§ط«ظ‡ . (ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظ†ط¸ط±ط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط¹ظ„ ط§ط­ط§ط¯ظٹظ‚ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط±ط§ ظ…ظˆط±ظˆط«ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯) ط§ظ…ط§ ظˆط§ظ„ط°ظ‰ ظٹط­ظ„ظپ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ... . ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† :ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط°ط§ ظ‚ط¯ ط¨ظ„ظٹطھ ط§ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ط¹ ظ…ط«ظ„ ظٹط²ظٹط¯ . ط´ط§ظٹط¯ ظ†ط¸ط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط´ط¯ظ† ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† .
ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ط«ط± ظƒط§ط±ط´ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظƒط±ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ط±ظ†ع¯ظˆظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ط¯ط±ظƒ ظ‚ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ .(781)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation