بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ±غ· -


618 - ظ…ط­ط±ظˆظ… ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ†  
ط§ظٹظ† ظ…ط­ط±ظ… ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹط¯ط›ظ…ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط­ط±ظ… ط§ط³طھ(677)
619 - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ  
ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(678)
620 - ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط³ظٹط§ط³ظ‰  
ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط± ط±ط§ط³ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.(679)
621 - ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†  
ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظٹظƒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ظ… ط³ظٹط§ط³ظ‰ - ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ .(680)
622 - ظ†ظ‡ط¶طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،  
ظ…ط­ط±ظ… ظ…ط§ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط³ط±ظˆط± ط§ظˆظ„ظٹط§ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط·ط§ط؛ظˆطھ طŒ طھط¹ظ„ظٹظ… ط³ط§ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظƒظˆط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط´ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظپظ†ط§ظ‰ ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ط´ظƒط³طھظ† ط³طھظ…ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ظˆ ظپط¯ط§ظٹظ‰ ط´ط¯ظ† ط¯ط§ظ†ط³طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط³ط±ظ„ظˆط­ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ„طھظ‡ط§ طھط§ ط¢ط®ط± ط¯ظ‡ط± (ط±ظˆط²ع¯ط§ط±)(681)
623 - ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ…طھظٹط§ط² ظ…ط­ظپظ„ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ (ظ…ط­ظپظ„ ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط²ظٹط± ط§ط³طھ :
1 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط´ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ظ¾ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ظ…ط­ظپظ„ ط§ط³طھ .
2 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط³طھ .
3 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ط§ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
4 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
5 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ط´ط± ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ .
6 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
7 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط³ط§ظ† طµط­ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ظپط§طھ .
8 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ط´ط¹ط±ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… -
9- ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط§ط³طھ .(682)
10 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³طھ ط¨ط³ط§ظ† ط·ظˆط§ظپع¯ط§ظ‡ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ .
11 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط³ط§ظ† ط­ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
12 - ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢طھط´ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ط³طھ .
13 - ظ…ظ†ط¨ط¹ ظˆ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط¢ط¨ ط­ظٹط§طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط®ط¯ط§ط³طھ .
14 - ظ…ط­ظپظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظ¾ط± ط¨ط±ظƒطھ ظƒظ‡ ط¢ط؛ط§ط²ط´ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ظپط±ط¬ط§ظ…ط´ ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯.
ط§ظٹظ†ظƒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ†ظٹظƒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ‰ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† طھطµظˆط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ظپظٹط¹ طŒ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظپظ‚ط¯ط§ظ† ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ظˆ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ طŒ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ط³طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظ†ط¯ظƒ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط² ط§ظ†ط¯ظƒ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ‚ظ„ظٹظ„ ظ…ظ†ظƒ ظٹظƒظپظ†ظ‰ طŒ ظˆظ„ظƒظ† ظ‚ظ„ظٹظ„ظƒ ظ„ط§ ظٹظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ظ‚ظ„ظٹظ„(683)
624 - طھط§ط،ط«ظٹط± ظ…ط­ظپظ„ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ط§ع¯ط± ظ…ط­ظپظ„ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظˆ ظٹط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط±ط³ظٹظ… ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ظˆطŒ طھط´ظƒظٹظ„ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط² ط³طھظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط±ظپطھ طŒ ط³ط®ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ط± ط³ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ† طŒ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ طŒ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط´ ط¹ط§ط±ظپ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط·ط§ظ‚طھ ظˆ ظپط±ط³ط§ظ‰ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ظ…ط¬ط³ظ… ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط´ظƒ ظ†ط«ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆط² ظˆ ع¯ط¯ط§ط² ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط±ط²ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆط¬ ظپظˆط² ظˆ ظپظ„ط§ط­ ظ¾ط± ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ طŒ ظ†ط§ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ط§ ط­طھظ‰ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ط³طھظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(684)
625 - ط«ظˆط§ط¨ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ 
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¶ظ…ظ† ط³ط®ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯... ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ط´ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† طھظ‚ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظ…ط± ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ط´ ط¨ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¬ط²ط¹ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ظ…ط§طھظ… ط¨ط± ظ¾ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط²ط±ع¯ طھط³ظ„ظٹطھ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¶ظ…ط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ طŒ ط«ظˆط§ط¨ ط¯ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط¹ظ…ط±ظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط؛ط²ظˆظ‡ (ط¬ظ†ع¯ ط¯ط± ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±).
ط¹ظ„ظ‚ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط¶ظ…ط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ ! ظ…ظ† ط¶ط§ظ…ظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط·ظˆط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ â€چ ط±ط§.
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ طھط¹ط²ظٹطھ ظˆ طھط³ظ„ظٹطھ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¬ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط¸ظٹظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¬ط²ظˆ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ط´ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظˆظ„ظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط­ط§ط¬طھظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط±ظˆطŒ ط²ظٹط±ط§ ط±ظˆط² ط´ظˆظ… ظˆ ظ†ط­ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط­ط§ط¬طھ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡(685) ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
626 - ظ…ط­ط¨طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط­ط¨طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط¨ط± ط§ط«ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ع¯ظپطھظ† ط´ظ…ط§طŒ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ طھظ†ط¯ ظˆ ط¢طھط´ظٹظ† ظˆ ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط¨ط´ظˆط¯طŒ طھط´ظٹط¹ طŒ ط¢ظٹظٹظ† ظ…ط­ط¨طھ ط§ط³طھ .
ط®طµظˆطµظٹطھ ظ…ط­ط¨طھ طŒ ط®طµظˆطµظٹطھ طھط´ظٹط¹ ط§ط³طھ . ظƒظ…طھط± ظ…ظƒطھط¨ ظˆ ظ…ط³ظ„ظƒ ظˆ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¢ظٹظٹظ† ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط«ظ„ طھط´ظٹط¹ طŒ ط¨ط§ ظ…ط­ط¨طھ ط³ط±ظˆظƒط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپظƒط±ظ‰ طھط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط²ظ„ط§ظ„ ظ…ط­ط¨طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ† طھظˆظ„ظ‰ ظˆ طھط¨ط±ظ‰ ظˆ ط¢ظٹظٹظ† ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط´طھظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¹ط§ط·ظپظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ ظپظƒط± ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ظˆط´ ط§ط³طھ . ع†ظٹط²ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط§طµظ„ ط®ظٹظ„ظ‰ ط³ط­ط±ط¢ظ…ظٹط² ظˆ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ظ…ط­ط¨طھ ط¯ط± طھط´ظٹط¹ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظٹط¹ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط­ط¨طھ ط´ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¶ط§ظ…ظ† ط­ظٹط§طھ ظˆ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ…ط¹ظ†ط§ظٹط´ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ظپط§ط·ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظ…ظٹظ„ط§ط¯ ظˆ ظˆظپط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ط§ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ط± ط§ظٹظ† ظ…ط­ط¨طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¹ظ…ظ‚ ط¨ط¨ط®ط´ظٹط¯طŒ ظ‡ظ… طھط± ظˆ طھط§ط²ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯. ع†ظٹط² ط®ظٹظ„ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط³طھ .(686)
627 - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط´ظٹط® ط´ظˆط´طھط±ظ‰ طŒ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹطھ ط¹ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ظٹط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… ظ…ط±ط§ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ - ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ط² طµظپط§طھ طھظˆظƒظ„ طŒ طµط¨ط±طŒ ط´ظƒط±طŒ ط±ط¶ط§طŒ طھط³ظ„ظٹظ… طŒ ط®ظˆظپ ظˆ ط±ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰
ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظƒط± ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§طŒ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ظ„ظ… ط´ظƒط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط´ظƒظ… ط±ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… .
ط¯ظٹع¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط§ط² ط²ظٹط§ط¯طھظ‰ ط·ظٹظ†طھ ظ…ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯
ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط­ط²ظ† ظ…ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط´ط§ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯
(687)
ظ‡ظ„ط§ظ„ ظ…ط­ط±ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹط§ظ… ط­ط²ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… .(688)
628 - ط´ط±ط§ظٹط· ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ 
ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظƒط«ط± ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط­طھظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط±ظˆط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ…طھط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¹ظ„طھط´ â€چ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‚طھظ„ ط±ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظپظ‚ط· ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ط§طµظ„ ظ…طµظٹط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ط´ظƒ ط¨ط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ط¨ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط´ط±ط§ظٹط· ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ…ظ‚طھظ„ ط±ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ†ظƒط§طھ ط²ظٹط± ط¹ظ…ظ„ ط´ظˆط¯طŒ طھط§ ط­ط§ظ„طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط³طھ ط¯ظ‡ط¯:
ط§ظˆظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ : ط¯ط± ظˆظ‚طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‚طھظ„ طŒ ط¨ط§ ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظ‰ ط´ط±ظˆط¹ ط´ظˆط¯.
ط¯ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ : ط¯ط± ظˆظ‚طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‚طھظ„ ط¨ط§ ظˆط¶ظˆ ط¨ط§ط´ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ طھطµظˆط± ظƒظ†
ط³ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ : ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ظٹط·ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طھظ„ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ط±ط§ ظ„ظ…ط³ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒظ†
ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ : ظƒظˆط´ط´ ظƒظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ظ‚ط³ط§ظˆطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
629 - ط¯ط³طھظˆط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ط§ظ…ط§ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط¨ط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ظ…ط§طھظ… ط¨ط³ط± ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¹ط¸ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¬ظˆط±ظ†ط§ ظˆط§ط¬ظˆط±ظƒظ… ط¨ظ…طµط§ط¨ظ†ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط³ظ† ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ظˆ ط§ظٹط§ظƒظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط·ط§ظ„ط¨ظٹظ† ط¨ط«ط§ط±ظ‡ ظ…ط¹ ظˆظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯(689).
630 - ط¶ط§ظ…ظ† ط­ظٹط§طھ ظˆ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…  
ظ…ط­ط¨طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¶ط§ظ…ظ† ط­ظٹط§طھ ظˆ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط­ظ„ظ…ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
631 - ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ظ‡ط¶طھ طŒ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظƒظ…ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒ ط§ظ…ظ¾ط±ط§ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط§ط³طھ .(690)
632 - ط­ظپط¸ ط³ظ†طھ ظ‡ط§  
ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظ†ظ‡ط¶طھ ط´ظ…ط§ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط³ظ†طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ظٹط¯.(691)
633 - ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط±ظˆط¶ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط² ط±ظˆط¶ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ ط±ظˆط¶ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط³طھظٹظ… .(692)
634 - ط­ظٹط§طھ ظ…ظ„طھ  
ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط­ظٹط§طھ ط§ظٹظ† ظ…ظ„طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ط³طھط¬ط§طھ ط§ط³طھ .(693)
635 - ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… 
ط¨ط§ ط°ظƒط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(694)
636 - ط­ظپط¸ ظ…ظƒطھط¨ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، 
ط±ظˆط¶ظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظ…ظƒطھط¨ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط±ظˆط¶ظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯طŒ ط§طµظ„ط§ ظ†ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ظ…ظƒطھط¨ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظˆط¶ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظƒطھط¨ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯.(695)
637 - ط­ظپط¸ ظ…ظƒطھط¨  
ظ‡ط± ظ…ظƒطھط¨ظ‰ طھط§ ظ¾ط§ظٹط´ ط³ظٹظ†ظ‡ ط²ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھط§ ظ¾ط§ظٹط´ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ظ¾ط§ظ‰ ط³ط± ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط²ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط­ظپط¸ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(696)
638 - ط¨ط±ظ¾ط§ظٹظ‰ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ط²ط§ 
ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ط´ظ‡ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط³طھظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ¾ط§ ظƒظ†ظٹظ… ظ†ظˆط­ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظٹظ… .(697)
639 - ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ  
ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ظٹط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ط§ط³طھ .(698)
640 - ط§ظپط¶ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„
ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ط§ط² ط§ظپط¶ظ„ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ .(699)
641 - ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظٹط¯  
ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒط´ظˆط± ط´ظ…ط§ ط¢ط³ظٹط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ظٹط¯.
642 - ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¬ط§ظ†ط³ظˆط²  
طµط­ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ظ¾ط± ط§ط² ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ظ‡ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط§ط·ظپظ‡ ظ‡ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ظ¾ط± ط§ط² ط±ظ‚طھ ظ‡ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط¬ط°ط§ط¨ ظˆ ط¯ظ„ط³ظˆط² ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط§ ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… ظˆ ط§ط´ظƒ ظ…ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ط´ظˆط¯: ط§ظ† ظ„ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ…ط­ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ†ظˆظ†ط¹ ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط›ظٹظƒ ظ…ط­ط¨طھ ظ…ط®ظپظ‰ ط¯ط± ط¹ظ…ظ‚ ط¯ظ„ ظ‡ط± ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ†ط³ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ‡ط³طھ .
ط§ظ†ط§ ظ‚طھظٹظ„ ط§ظ„ط¹ط¨ط±ظ‡ ط›ظ…ظ† ظƒط´طھظ‡ ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ… .
ط´ط¹ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط³طھ . ط´ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظˆط§ظٹظ„ ط·ظ„ط¨ع¯ظ‰ ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ظ‡ ظ‚ظ… ظ†ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظ†ظ‚ط«ظ‡ ط§ظ„ظ…طµط¯ط± ظ…ط­ط¯ط« ظ‚ظ…ظ‰ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ… . ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ظ…ظƒظپظˆظپ - ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ظƒظپظˆظپ - ط´ط§ط¹ط±ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط±ظپطھظ… ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط¢ظ† ط´ط¹ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¬ط¯ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† .
ع¯ظپطھظ… ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ…
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯طŒ
ط²ظ† ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طŒ ظ¾ظٹط´ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط§طھط§ظ‚ .
ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط´ط¹ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ طھط§ط²ظ‡ ظ‡ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ظˆظ„ظ‰ ظ…ط¸ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط´ظ…ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط§طµظ„ط§ ط¯ط±ط³ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط±ظ‡ط§ ط±ط§ - ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ…طµط±ط§ط¹ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ظٹط³طھ - ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ„ظˆظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظˆط± ط§ط´ظƒ ط§ط² ع†ط´ظ… ظ‡ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ ظˆ ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ â€چ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¯ظٹع¯ط± ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ! ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ† ظ†ط¸ظٹط± ط§ظٹظ† ط±ط§ ظٹط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ظٹط§ ظƒظ… ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… .

ط§ظ…ط±ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¬ط¯طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†
ظپظ‚ظ„ ظ„ط§ ط¹ط¸ظ…ظ‡ ط§ظ„ط²ظƒظٹظ‡
ط§ط، ط§ط¹ط¸ظ…ط§ ظ„ط§ط²ظ„طھ ظ…ظ†
ظˆط·ظپط§ط، ط³ط§ظƒط¨ظ‡ ط±ظˆظٹظ‡
ظˆ ط§ط°ط§ ظ…ط±ط±طھ ط¨ظ‚ط¨ط±ظ‡
ظپط§ط·ظ„ ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ظ…ط·ظٹظ‡
ظˆط§ط¨ظƒ ط§ظ„ظ…ط·ظ‡ط± ظ„ظ„ظ…ط·ظ‡ط±
ظˆ ط§ظ„ظ…ط·ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ„ظ†ظ‚ظٹظ‡
ظƒط¨ظƒط§ط، ظ…ط¹ظˆظ„ظ‡ ط§طھ
ظٹظˆظ…ط§ ظ„ظˆط§ط­ط¯ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ظ†ظٹظ‡ (700)
ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط´ط¹ط±ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ط±ظ‡ع¯ط°ط±! ط§ظ‰ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§! ع¯ط°ط± ظƒظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط§ظ… ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط§ظ† طŒ ظ¾ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط§ظ† . ط§ظ‰ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§! ظ¾ظٹط§ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ط³ط§ظ† طŒ ط¨ع¯ظˆ ط§ظ‰ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ظ‡ط§ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط§ط´ظƒ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ‡ط³طھظٹط¯. ط§ظٹظ† ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ع¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ط¨ ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط§ط´ظƒ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط«ط§ط± ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظ‰ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§! ط§ع¯ط± ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ†ظƒظ† . ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط±ظƒط¨طھ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ط¨ط§ظٹط³طھ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظƒظ† ظˆ ط§ط´ظƒ ط¨ط±ظٹط² ظˆ ط§ط´ظƒ ط¨ط±ظٹط²طŒ ظ†ظ‡ ظ…ط«ظ„ ظٹظƒ ط¢ط¯ظ… ط¹ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ظٹظƒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط± ط§ط´ظƒ ط¨ط±ظٹط²طŒ ط¨ع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط§ط¯ط± ظ¾ط§ظƒ .(701)
643 - ط§ط­ظٹط§ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط³ظ†طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ط¨ط§ ط¯ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ظ…ط§ ط±ظˆط´ظ† ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط¨ط±ط¢ظٹظٹظ… .
ظٹظƒظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طں ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ ظˆ ط§ظ†ط±عکظٹظ‡ط§ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ظˆ طµظپط± ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ طµط±ظپ ظƒظ†ظٹظ… .
ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ…طھ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ط­ط±ظپظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ . ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ‚طµط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ظ‡ط¯ظپ ط´ط®طµظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ†ط±ط³ظٹط¯. ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ†ط§ط¯ط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظ…طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯. ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط®ظٹط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط³ظٹط­ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ : ظ…ط§ ط®ط±ط¬طھ ط§ط´ط±ط§ ظˆ ظ„ط§ ط¨ط·ط±ط§... ط§ظ„ط§ طھط±ظˆظ† ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظ„ط§ ظٹط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظ„ط§ ظٹطھظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ طŒ ظ„ظٹط±ط؛ط¨ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ† ظپظ‰ ظ„ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ظ‚ط§... ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط±ط§ظ‰ ط³ظ„ط·ط§ظ†ط§ ط¬ط§ط¦ط±ط§...
ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھ ط¯ظˆظ… ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ طھظƒط§ظ„ظٹظپ ط´ط±ط¹ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ظƒظ…طھ ظ†ظٹط³طھ . ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظٹطھظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ظ‡ط§ ط²ظ‡ط±ط§ ط±ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظ‡ط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ…ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طھط³ظ„ظ‰ ط®ط§ط·ط± ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ظ‡ط³طھ . ع†ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط®ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظˆع†ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ط²ط¹ ظˆ ظپط²ط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ط²ط¹ ظˆ ظپط²ط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ طھط¹ظ„ظٹظ…ظ‰ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.(702)
644 - ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
طµط­ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ظˆظ„ط§ ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¯ط±ط³ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ط¸ظ‡ط± ظ†ظپط³ ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ¾ط³ ط±ظˆط­ط´ طھظˆط­ظٹط¯ ط¨ظˆط¯.
ط«ط§ظ†ظٹط§ ظ‡ظ…ظ‡ طھط±ط¨ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط¨ط´ط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ظˆط§ط¯ط« طŒ ط´ظƒط³طھ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط´ظˆط¯ط› طھظ†ط´ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ طŒ ط«ط±ظˆطھط´ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظƒط´طھظ‡ طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط§ط³ظٹط±طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ظˆط­ط´ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
ط«ط§ظ„ط«ط§ ع†ظ‚ط¯ط± ظپط±ظ‚ ط§ط³طھ ظ…ظٹط§ظ† ط§ط¯ط¹ط§ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ…ط¯ط¹ظٹط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظٹط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط´ط±طŒ ط¹ط¯ط§ظ„طھ طŒ (ط²ظٹط§ط¯ظ†ط¯) ط§ظ…ط§ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظˆ ظˆط²ظٹط± ظˆ ع¯ط±ط¨ظ‡ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط›ظˆظ„ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¹ظ…ظ„ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظٹظƒ ط·ط±ظپ ط­ظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯ظ† ظ‡ط§طŒ ظˆ ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط§ظ„ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ط´ط¯ظ† ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ظƒط¯ط§ظ… ط·ط±ظپ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯.(703)
645 - ط±ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¯ظ„ ط§ط³طھ  
ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ط§ط± ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ط´ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ ط§ط³ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ظƒط³طھظ† ط¯ظ„ ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ط§ظٹط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط§ط³طھ ط³ط¨ط¨ ط­ط²ظ† ط¯ظ„ ط§ط³طھ . ظ…ظ‚طµظˆط¯ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ط¹ط´ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط­ظ…طھ ظˆط§ط³ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¨ط¨ط±ظٹظ… ظ‡ظ…طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھط´ ط­ط§ط¬طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط±ط¬ط§طھ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط·ظ„ط¨ظٹظ… .
ط±ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط¯ظ„ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط´ظˆط¯ ظ…طµط§ط¦ط¨ ظˆ ط­ط§ظ„ط§طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ظ…طھط°ظƒط± ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط­طھظ… ط¯ظ„ط´ â€چ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ظƒط³طھ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظƒط³طھ ظ‚ظٹظ…طھط´ ظƒظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظƒظ‡ ظ‚ظٹظ…طھط´ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظˆ طھط§ط¨ط´ع¯ط§ظ‡ ظ†ظˆط± ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظ„ط¨ ع†ظ‡ ط§ط«ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.(704)
646 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§.  
ظپظ„ط³ظپظ‡ طھط°ظƒط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط² ظٹظƒ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظٹظƒ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ظپظٹط¶ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± طھظ‚ط¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ظٹظƒ ظپط±ظٹط¶ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظˆ ظٹظƒ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط§ط³طھ .
ظ…ظ†ظپط¹طھ ظپط±ط¯ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ طھظ†ط§ط²ط¹ ظˆ طھط¶ط§ط±ط¨ ظˆ ظ‚ط¨ط¶ ظˆ ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط­ط³ ظ…ظ†ظپط¹طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§طµظˆظ„ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ ط­ظپط¸ ظˆ طھط¹ط§ظˆظ† ظˆ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظˆ ط§ط¹ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظٹط± ط¹ظ…ظˆظ… طŒ ط®ط¯ط§ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§طµظˆظ„ ظˆ ظ†ظˆط§ظ…ظٹط³ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظ‚ط¯ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(705)
647 - ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط¯ط± ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ  
ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ط¨ط± ط¯ط± ظƒط´ظˆط± ظ…ط§ ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ . ع†ط·ظˆط± ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ طں ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† طھط±طھظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… . ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط´ظٹط¹ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§طھ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظˆطµظٹظ‡ ظˆ طھط§ظƒظٹط¯ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط­ظٹط§ط، ط³ظ†طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ط¹ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظˆطµظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط´ط¹ط± ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ طھط­ط±ظٹظƒ ظƒظ†ظٹط¯. ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط³ظ†طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ط¹ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظˆطµظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط´ط¹ط± ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ طھط­ط±ظٹظƒ ظƒظ†ظٹط¯. ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط³ظ†طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…طھط§ط،ط«ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ†ط¯ طھظ‚ط¯ظٹط³ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… . ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¬ط§ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط± ظ…ط°ظ‡ط¨ ظ…ط§ ظ‡ط³طھ .(706)
648 - ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ†ظٹط³طھ !  
ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظٹظƒ طھظˆظ…ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ط´ظ…ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط´ظ…ط§ط³طھ طŒ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط´ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯.
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ظˆط² ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط§ ط´ظˆط¯ ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ط´ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¨ع¯ط³ظ„ظٹظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ… ظˆ ط§ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط´ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹظ… : ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظٹط§ ظ„ظٹطھظ†ط§ ظƒظ†ط§ ظ…ط¹ظƒ ظپظ†ظپظˆط² ظپظˆط²ط§ ط¹ط¸ظٹظ…ط§ ط›ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ط¨ط§ طھظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط³طھ .(707)
649 - ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط±ظˆط­  
ط§ظٹظ† طŒ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ! ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط¹ط¯ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط´ط±ظƒطھ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط®ظˆط¨ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯. ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ظ…ط§ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ‰ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط±ظˆط­ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ . ط§ع¯ط± ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط±ط¯طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ط§ ظ‚ط·ط¹ط§ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹظ… . ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ظˆظٹظ… ظˆ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط±ظˆظٹظ… طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ظ…ط§ ط¨ط§ ط±ظˆط­ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
650 - ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ظ†ظˆط± ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ  
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆ طھط§ط¨ط´ ظ†ظˆط± ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط¬ط¨ط§طھ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط´ ظ‚ط³ظ‰ ط´ط¯ ظƒط¬ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط§ظ‰ ظ†ظˆط± ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظ†ظˆط± ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظ†ظˆط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ظ†ط±ظ…ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ظˆط±ط« ظ‚ط³ط§ظˆطھ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ط¨طھط´ â€چ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظ‰ ط­ظٹط§ظٹظ‰ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظپط± ظˆ ط§ظ„ط­ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظƒط±ظ‡ط§طھ ظ‡ظ… ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظ†ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظ‚ظ‡ظ‚ظ‡ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط´ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظ…طµظٹط¨طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ‚ظ‡ظ‚ظ‡ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طں
ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط®ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ع¯ط±ظپطھ .(708)
651 - طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¯ظ„ ظˆ ط؛ظپظ„طھ 
ط¯ط± ط§طµظˆظ„ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط¶ظ…ظˆظ†ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ط§ط¨طھط¯ط§ ط³ظپظٹط¯ ط§ط³طھ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ط®طµظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ„ظƒظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ع¯ط± ظ†ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط²ظٹط§ط¯طھظ‰ ظƒط¯ظˆط±طھ ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ طھظ…ط§ظ… ظ‚ظ„ط¨ ط±ط§ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط«ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ‚طµظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط³ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ط¨ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط¨ط±ظٹظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… . (ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط­ط³ظٹظ† ظ„ط؛ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²)
ط§ع¯ط± ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ„ط§ظ„ ظ…ط­ط±ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ط§ط± ط´ط¯ ط¯ط± ط´ظ…ط§ ط­ط²ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط›ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ط§ط¯طŒ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھط§ظ† ط§ط³طھ :
ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط² طھطھظ…ظ‡ ط·ظٹظ†طھ ط§ظٹط´ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ظ…ظٹط±ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ط±ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط´ط§ظ‡ط¯ط´ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط²ظ† ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظ…ط­ط²ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط³طھ . ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظ„ ظ…ط­ط±ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط®ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط­ط²ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯.(709)
652 - ط¹ط·ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط´ظٹط® ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط­ط³ظٹظ† ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ طŒ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ†ط´ طŒ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯ ظٹط§ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ط·ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط¢ظ‚ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھطµظˆط± ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظ†ط¬ط¯.
ط¨ط§ط¨ظ‰ ط§ظ†طھ ظˆ ط§ظ…ظ‰ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡
ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¹ظˆط¶ ط³ط®طھظ‰ ط¹ط·ط´ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط®ط¯ط§ ع†ظ‡ط§ط± ط§ط¬ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯:
ط§ظˆظ„ : ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط± ظƒظ‡ ظ…طھظˆط³ظ„ظٹظ† ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¢ط¨ ط¢ظ† ط³ظٹط±ط§ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯. ط§ط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ…طھ .
ط¯ظˆظ… : ع†ط´ظ…ظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ† (ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط§ط³طھ ) ظƒظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ . ط¢ط¨ ط§ظٹظ† ع†ط´ظ…ظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ط´ظƒ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ظˆظ… : ط§ط´ظƒ ع†ط´ظ… ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ (ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط´ظƒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ‡ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¨ط´ط±طŒ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¢ط±ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.)
ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¢ط¨ ع¯ظˆط§ط±ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظ†ط¯طŒ ظٹط§ط¯ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظٹط§ط¯ط´ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ظپط±ط³طھظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط¬ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط§ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظ…ط§ ظ†ع¯ظ†ط¬ط¯.
طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (710)
653 - ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط´ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط´ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط«ظˆظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط­طھظ‰ ط³ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظ…ظƒط±ط± ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظپظ‚ط· ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ظ…ظ†ظƒط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ط¹طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¹ظ„طھط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯: ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ط­ط´ط± ط¨ظ¾ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط›ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظˆط¯ط¬ ط¨ظ‰ ط¨ظ‰ ظˆط±ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ طµط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط± ط§ظ„ط²ظˆط§ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپظ‰ ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ„ظ…ظ‡ ... ط›(711)ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط¢طھط´ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡
654 - طھط§ط،ط«ظٹط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ†ط¨ط± 
طھط§ط،ط«ظٹط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ†ط¨ط± ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط§طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ظٹظƒ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡
ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒط¬ط§ط³طھ طں ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ…ط±ط§ظƒط² ظ¾ط±ط¬ظ…ط¹ظٹطھ طŒ طھط§ ط¯ظˆط±ط¯ط³طھ ظ‡ط§طŒ ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§طŒ ط­طھظ‰ ط±ظˆط³طھط§ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ط¯ظˆط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط§ظ†ط¬ظ…ظ† ظ‡ط§ظ‰ طھط­طµظٹظ„ ظƒط±ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط¬ط¯ظٹط¯طŒ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظˆط± ط§ط² ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¬ط§ط±ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ‚طµط§ ظ†ظ‚ط§ط· ظƒط´ظˆط±طŒ ط¯ط± ظƒط¬ط§ ظ…ظ†ط¨ط± ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ†ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں ظ¾ط³ طŒ ظƒظ„ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط¨ط§ طھظپظƒط± ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‰ طŒ ط²ظٹط± ع†طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ â€چ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھ ط¯ط± ظ†ظ‚ط§ط· ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ط؛ظٹط± ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط­ط§ط، ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط³ط§ط· ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯.
ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ‚ط±ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظ†ط¯ ظ‚ط±ظ† ط§ط®ظٹط±طŒ ط¯ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ظƒط´ظˆط± ظ…ط§طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط´ ظˆ ط§ظٹظ† طھط°ظƒط± ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط³ط·ط­ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ…طھط°ظƒط± ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظƒط§ظ†ط§ظ„ ظƒط´ظ‰ ظˆط³ظٹط¹ طŒ ط¯ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¢ظ…ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ظ†ط§ظ„ ظƒط´ظ‰ ظ…ظ†ط¸ظ… ط¯ط± ط³ط·ط­ ظƒط´ظˆط±طŒ طھظپظƒط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظ‰ ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ…ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ع¯ط³طھط±ط´ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯. ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ طŒ ظƒط´ظˆط± ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ‚ ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط¤ ط«ط± ط¯ط± ط¨ط§ظپطھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظپظƒط±ظ‰ ظ…ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ…ط¤ ط«ط± ط¨ظˆط¯ط›ط§ظ…ط§ طھط­طھ ظٹظƒ ط¶ط§ط¨ط·ظ‡ ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظˆ ظ‚ط§ط¹ط¯ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ط›ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ظپظƒط§ط± ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ط´ط¯ظ† ظˆ ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ†ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ طµظˆطھظ‰ ظˆ طھطµظˆظٹط±ظ‰ ظƒط´ظˆط±طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط³ط·ط­ ظ†ط§ط²ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط´ظƒظ„ ظٹظƒ ط³ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ع¯ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ط¨ظˆط¯ط›.(712)
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… : ظپظ„ط³ظپظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ظ…طµط§ظٹط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
655 - ط¨ط± ظ¾ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط± ط¹ط²ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ظ‡ط¶طھ طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظƒظ…ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒ ط§ظ…ظ¾ط±ط§ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط§ط³طھ .
656 - ط§ط´ظƒ ط¨ط§ ط§ط±ط²ط´  
ط§ع¯ط± ط§ط´ظƒظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظٹظ… طŒ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط±ظˆط­ ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ظ…ط§ ط¨ط§ ط±ظˆط­ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…طھ ط§ظˆطŒ ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ط±ظٹطھ ط§ظˆطŒ ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظˆطŒ ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ط°ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھظˆط­ظٹط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط§ ط¨طھط§ط¨ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط´ظƒظ‰ ط§ط² ع†ط´ظ… ظ…ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط§ط´ظƒ ط¨ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ظٹظ…طھ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ع¯ط± ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ط§ظ„ ظ…ع¯ط³ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ط§ظˆط± ظƒظ†ظٹط¯!! ط§ظ…ط§ ظ†ظ‡ ط§ط´ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظپظ„ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط´ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¸ظ…طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط§ط´ظƒظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظٹظƒ ط¨ط§ظ„ ظ…ع¯ط³ط´ â€چ ظ‡ظ… ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯.(713)
657 - ط¯ظ„ظٹظ„ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† 
ط§ط² ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‡ظ…ط¨ط³طھع¯ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط°ط§طھظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط§ط² ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط±ط´طھ ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ط§ ط¯ظ„ ط®ظˆط´ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ظ‡ط³طھظ… . ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ط±ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ظˆط± ظ…ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط®ط¨ط± ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط³طھظٹظ… ظˆ ط±ظ†ط¬ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط±ظ†ط¬ظٹط¯ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ†
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط§ط² ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ط± ظ…ط§ ط±ظپطھ ط¨ع¯ط±ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ظ†ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ط¯.(714)
ظˆ ط§ط² ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ... ط§ط®طھط§ط±ظ†ط§ ظˆ ط§ط®طھط§ط± ظ„ظ†ط§ ط´ظٹط¹ظ‡ ظٹظ†طµط±ظˆظ†ظ†ط§ ظˆ ظٹظپط±ط­ظˆظ† ظ„ظپط±ط­ظ†ط§ ظˆ ظٹط­ط²ظ†ظˆظ† ظ„ط­ط±ظ†ظ†ط§ ظˆ ظٹط¨ط°ظ„ظˆظ† ط§ظ…ظˆط§ظ„ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ظپظٹظ†ط§طŒ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ…ظ†ط§ ظˆ ط§ظ„ظٹظ†ط§ .(715)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ…ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¢ط±ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ طھظˆط­ظٹط¯ظ‰ ظ…ط§ ظ†ط«ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط›ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط´طھط§ط¨ظ†ط¯...(716)
658 - طھط§ط«ظٹط± ط³ظˆط² ط¯ظ„ ظˆ ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط´ط±ط§ظٹط· ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¹ظ…ظ„ ظˆ ظٹط§ ط­ط¨ط· ظˆ ط¢ظپطھ ط²ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھظ‰ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆ طھظ„ط§ط´ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ظˆط³ط§ظٹظ„ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط®ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ†طھط§ظٹط¬ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ط´ط±ظˆط· ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط§طµظ„ط§ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ط´ط±ظˆط· ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط§طµظ„ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒط§ط± ط§ط®طھظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظپطھ ط­ط¨ط· ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ع†ط§ط± ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ : ط±ظ‚طھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط³ظˆط² ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط±ظ†ط¬ ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھطھ ظˆ ظ†ط«ط§ط± ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط§ظˆطŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ظ†ظٹطھ ظˆ ظ‚طµط¯ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھط´ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¢ظپط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ . ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ظˆ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظˆ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط´ â€چ ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط³ظˆط² ظˆ ط§ط´ظƒظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ ط›ط§ظ…ط§ ع¯ط§ظ‡ ط³ظˆط² ط¯ظ„ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط­ط±ظٹطھ ظˆ ط¨ط±ط§ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط¹طµظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط¸ظ„ظ… ط³طھظٹط²ظ‰ طŒ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆط³طھ .
ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظٹط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ع¯ظٹطھظ‰ ظٹط§ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظپط±ط¯ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظ…ط§ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط´ظٹظˆظ‡ ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¶ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ظ‰ ط§ظˆط¨ط§ط´ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ط³ظ…ط¨ظ„ ظˆط§ظ„ط§ظٹظ‰ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظ†ع¯ط±ط´ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھ طھط´ظ†ع¯ظ‰ طŒ ظ†ط´ط³طھظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط³ط±ط´ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±طŒ ظٹط§ ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ط¬ط§ظ†ط³ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظƒظˆط¯ظƒ ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ط¢طھط´ظٹظ† ظˆ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط²طŒ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط§ ظ†ع¯ط±ط´ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط± ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ ! ط¨ط§ ظ†ع¯ط±ط´ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§طŒ ط·ظˆظپط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ„طھ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒطھ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط¬ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظˆ ط¹ظˆط§ط·ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒط§ظپط± ظˆ ظٹط§ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯: ط²ط¯ظ† طŒ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط³ط§ط®طھظ† طŒ ظƒط´طھظ† ظٹط§ ط±ظ‡ط§ ط³ط§ط®طھظ† ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ط§ط³طھ ط›ط§ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظƒط´طھظ† طŒ ط¯ط± ظ†ظˆط± ط¯ظٹط¯ظ† ظˆ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ط³ط§ط®طھظ† ط¨ط¯ظ† ط§ظˆطŒ ع†ظˆط¨ ط²ط¯ظ† ط¨ط± ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¢ظˆظٹط®طھظ† ط¢ظ† ط¨ط± ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط°ط±ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ†ط¨ط´ ظ‚ط¨ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط´ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظˆظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظˆ ظˆط­ط´ظ‰ ع¯ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ط³ط®طھ ط²ط´طھ ظˆ ظ†ط§ط±ظˆط§ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ط¹ظˆط§ط·ظپ ظ¾ط§ظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ط´ ظˆ ط؛ظ„ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ط›ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ط´ظƒ ط¨ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ط§ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط³ظˆط² ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‚طµط¯ طھظ‚ط±ط¨ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹طµظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط­ط§ظ„طھ ط®ظˆط´ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆط§ط³ط¹ظ‡ ط§ظˆطŒ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط®ظˆط´ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط³ظ¾ط§ط³ظ‰ ظˆ ظ†ظ…ظƒ ظ†ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظ‚ط§ط±ظˆظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.(717)
659 - ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط®ط§طµ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط®ط§طµ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظ…ط§ظٹظ‡ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط´ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¯ظ„ ظ…ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ… ظ…ظ†ط´ط§ط، ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§.
طھظˆط¶ظٹط­ ط¨ط­ط« ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ طھط§ ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¢ط®ط±طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´طھط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط±ظپطھ طŒ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط›ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ظˆ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط›ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ظ¾ط±طھظˆ ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ طھط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ط¹ط« ط³ط±ظˆط± ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط§ط´ط¯.(718)
660 - ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ 
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط§ط¨ظˆ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط±ط´ ط¨ط§ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¶ظ…ظ† ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط­ط²ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط² ع¯ظپطھ :
ط§ظ…ط±ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¬ط¯طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†
ظپظ‚ظ„ ظ„ط§ط¹ط¸ظ…ظ‡ ط§ظ„ط²ظƒظٹظ‡
ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط°ط± ظƒظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ط·ظ‡ط±ط´ â€چ ط¨ع¯ظˆ...
... طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط§ط¨ظˆ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط§ط² ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯
ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ظٹط§ ظ…ط±ظٹظ… ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ط¨ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظƒ
ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظپط§ط³ط¹ط¯ظ‰ ط¨ط¨ظƒط§ظƒ
ط§ظ‰ ظ…ط±ظٹظ… ! ط§ظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ! ط¨ظ¾ط§ط®ظٹط² ظˆ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظƒظ† ظˆ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط«ط§ط± ط§ط´ظƒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط³ط§ظ„ط§ط± ط®ظˆط¨ط§ظ† ظ‡ظ…ظ†ظˆط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ط§..
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯: ظٹط§ ط§ط¨طھط§ظ‡ ... ظپط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯(719)(720)
661 - ظˆظٹعکع¯ظ‰ ع†ط´ظ… ع¯ط±ظٹط§ظ† 
ع†ط´ظ… ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ :
1 - ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط±ظٹظ† ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ .(721)
2 - ظ‡ظ…ظ‡ ع†ط´ظ… ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ع¯ط±ظٹط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ع†ط´ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ع†ط´ظ…ظ‰ ط¨ط§ طµط§ط­ط¨ط´ ط®ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط§ط±ط²ط´ ط¨ظ‡ط´طھ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(722)
3 - ط¯ط± ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط± ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ط´طھ ظˆ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ط±ظˆط±ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.(723)
662 - ط®ظˆط§طµ ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ‚ط·ط±ط§طھ ط§ط´ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§طµ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
1 - ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط±ظٹظ† ظ‚ط·ط±ط§طھ ط§ط´ظƒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ .
2 - ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢طھط´ ظ‚ظ‡ط± ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ظپط±ظˆ ط§ظپطھط¯طŒ ط¢طھط´ ط¢ظ† ط²ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ط§ط®طھ .
3 - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ظ‚ط·ط±ط§طھ ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط´ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .(724)
4 - ط§ظٹظ† ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط¢ط¨ ع¯ظˆط§ط±ط§ظ‰ ط­ظٹط§طھ طŒ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ظٹظ† ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظˆ ع¯ظˆط§ط±ط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظپط²ط§ظٹط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹط§ظپطھ .(725)
5 - ظ‡ط± ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظˆظٹعکظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ†ط«ط§ط± ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³ظ†ط¬ط´ ط§ط³طھ .(726)
663 - ط§ط­ط³ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طŒ ط­ط²ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‰  
ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ط¬ط²ط§طŒ ط§ط­ط³ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع¯ظپطھ ط§ط­ط³ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ظ„ط´ظƒط³طھع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ظ…ط§ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ظٹط§طھ (727)ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ‚طµط¯ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط«ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط´ظƒط³طھع¯ظ‰ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ط؛ط±ط¶ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¨ظˆط· ظ†ظٹط³طھ .
ط²ظ† ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط´ ط±ط§ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ط§ط³طھ ط؛ط±ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ . ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ظ„ طŒ ط±ط§ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¬ط² ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ . ظ„ط°ط§ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ط§ظ„طµظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھ ط¬ط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط¨ظ†ظپط³ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ظ„ظ…طھظˆظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط°ط¨ظˆط­ ط§ظ„ظ…ظ‚طھظˆظ„ ط§ظ„ط®ظ…ظˆط± ط§ظ„ظ…ظƒط±ظˆط¨ ط§ظ„ظ…ط¸ظ„ظˆظ… .
طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ .
664 - ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ‚ط¨ط±  
ظ…ظ†ط²ظ„ ط¯ظˆظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ظ‚ط¨ط± ط§ط³طھ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ ط´ط®طµ ط§ظ†ط³ ظˆ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط®ظٹظ„ظ‰ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ظˆ ظ‡ظˆظ„ ط¢ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ…ظ† ظ„ط§ ظٹط­ط¶ط±ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظٹظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ‚ط¨ط± ظƒظ†ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط®ظ„ط´ ظ†ظƒظ†ظٹط¯. ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ ط§ط³طھ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط§طµظ„ظ‡ ظ‡ظپطھ ط°ط±ط§ط¹ظ‰ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ‚ط¨ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط²ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ‡ظپطھ ط°ط±ط§ط¹ ط·ط±ظپ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ طھط§ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ظپط§ظ† ظ„ظ„ظ‚ط¨ط± ط§ظ‡ظˆط§ظ„ط§!! ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط¨ط± طھط±ط³ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ . ط®ظٹظ„ظ‰ ط³ط®طھ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ط›
... ط§ط¨ظƒظ‰ ظ„ط¸ظ„ظ…ظ‡ ظ‚ط¨ط±ظ‰ طŒ ط§ط¨ظƒظ‰ ظ„ط¶ظٹظ‚ ظ„ط­ط¯ظ‰ طŒ ط§ط¨ظƒظ‰ ظ„ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ†ظƒظٹط± ط§ظٹط§ظ‰ ...(728)
ط´ظٹط® ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ط´ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ طµظˆط±طھ ظ†ظˆط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط´ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط±ظˆط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ ظپظ„ط§ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‰ ظ¾ط³ â€چ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط؛ظ…ظ†ط§ظƒظ‰ ط±ط§ ط´ط§ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط´ط§ط¯ظ‰ ط§ط´ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط´ط§ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ط·ظˆط± ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط´ط®طµ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ع†ط·ظˆط± ط§ط³طھ طں
ط³ظ¾ط³ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط´ط§ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ط·ظˆط± ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط´ط®طµ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ع†ط·ظˆط± ط§ط³طھ طں
ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط´ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ ط´ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط²ظ‡ط±ط§ ط±ط§ ط´ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط®ظˆط´ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط®طµظ‰ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±.(729)
665 - ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط«ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ط´ظƒ  
ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ظٹظ† طھظˆظ‡ظ… ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ط´ظƒ ع†ط·ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ظ…طھط±طھط¨ ط´ظˆط¯ ظٹظƒ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط¢ط¨ ط´ظˆط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظ…ظ†ط´ط§ط، ط§ط´ظƒط§ظ„ ظˆ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط¬ط±ظ‡ط§ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ط´ظƒ ط§ط³طھ . ط؛ط§ظپظ„ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط²ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط¬ط± ط§ط´ظƒ طھظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط¬ط± ط®ظˆظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¹ط·ط§ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط§ط² ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¹ظ…ظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .(730)
666 - ط­ط¬ظ… ط¹ط¸ظٹظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ…ط´ط®طµ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط­ط¬ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط± ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ط¬ظ… ط¹ط¸ظٹظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³ظ†ط¬ط´ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ†ظƒ طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط¬ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط§ظ†ط¯ظƒ طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط´ع¯ظپطھ ط²ط¯ظ‡ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¯ع†ط§ط± ظ„ط؛ط²ط´ ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط´ظƒظˆظ‡ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظٹط«ط§ط± ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¸ط±ظٹظپ ظˆ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھط¹ظ…ظ‚ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ ظ†ظ‡ ط­ط¬ظ… ط¹ط¸ظٹظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ط³ط®ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ظ…طھ ظ†ط§ع†ظٹط² ظٹط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط³طھط§ظٹط´ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط®ط´ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظˆط±ظ‰ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط²ظ†ط¯.(731)
667 - ط§ط´ظƒ ط¨ط± ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظپط¯ط§ظƒط§ط±  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ طھطµظˆط± ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط­ط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط¯ظپط¯ط§ط± ظˆ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯. ط§ظٹظ† طھط¹ط¬ط¨ ط¨ظٹط¬ط§ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¹ط¬ظˆظ„ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¨ط®ظ„ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط®ط´ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط§ط³طھظ† ط§ط² ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¢ط²ط±ط¯ظ† ظ‚ظ„ط¨ ظ…طµط§ظپظ‰ ط¯ط®طھ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ طھط¬ظ„ظٹظ„ ط§ط² ظ‡ط¯ظپ ظˆط§ظ„ط§ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ط§ظˆط¬ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ â€چ ظƒط§ط± ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظٹظ… ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ظ… ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯طں(732)
668 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒظˆع†ط§ظ†ط¯ظ† ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظˆط·ظ† ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ‚ظ„ط¨ ط´ظ…ط§ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†طھط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط´ظ…ط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ظ…ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ طŒ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ‡ط¯ظپط¯ط§ط± ظˆ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظˆط§ط±ع¯ظ‰ ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¯ ظˆ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظƒط´ظˆط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ظٹط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط­ظ‚ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط®ظˆط§ظ‡ ظˆ ط­ط±ظٹطھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ .
ط¢ط±ظ‰ ! ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ¾ط± ط´ظƒظˆظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظٹط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط¶ط§ظپظ‰ ط§ط³طھ طں(733)
669 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ† ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط³طھظ† ط؛ط°ط§ ظˆ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…طھط§ط،ط«ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط§ط´ظƒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†طھط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ¾ط§ط± ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ† ظˆ ع¯ط¯ط§ط®طھظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ† ط¬ع¯ط± ظˆ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط´ط¯ظ† ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ظ¾عکظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ظ„ط¨ ظ‡ط§ ظˆ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط´ط¯ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ط§ط² ظپط´ط§ط± طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ط´ط¯ظ† ظ‚ظ„ط¨ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ‡ط§ظ†طھ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ط³ط²ط§ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط³ط§ط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ظ…ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط´ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯:
ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¢ط¨ ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط³طھ طھط§ ط¨ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ظˆط§ط±ط¯ ع¯ط±ط¯ظ‰
ظˆ ظ†ظٹط² ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ط´ظƒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط± ط´ط¹ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ظپط±ظˆ ط±ظٹط²ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ط§ط®طھ .(734)
ع†ظ†ظٹظ† ط§ط«ط±ظ‰ طŒ ط§ط«ط± ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ظˆ ظˆ ع¯ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط¬ع¯ط± ط§ظˆ ط§ط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ† ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ط±ع†ظٹط¯ظ† ط¨ط¯ط¹طھ ظ‡ط§ ط§ط¨ظ„ظٹط³ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط´ظƒ ظپط±ط¯ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±.(735)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation