بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ±غ° -


309 - ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ†ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± 
ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ط´ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط´ظƒط§ط± ظˆ ظ†ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¢ط´ظ†ط§ ظˆ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯... ط´ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظˆط§ط¯ ط®ظˆط±ط§ظƒظ‰ ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ظٹظ†ظˆط§ظٹط§ظ† ظˆ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ†ظ‚ط§ط· ط¨ط¯ظ†ط´ ط¢ط«ط§ط± ط­ظ…ظ„ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¢ط«ط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ظ† طµط¯ظ‚ط§طھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹط§ظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ… ط´ط¨ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ط±ظˆظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯...
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط±ط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:

ظˆط§ظ† ط¸ظ‡ط±ط§ ط؛ط°ط§ ظ„ظ„ط¨ط± ظٹظ†ظ‚ظ„ظ‡
ط³ط±ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظ„ظٹظ„ط§ ظ„ظ…ظƒط³ظˆط±
ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ طµط¯ظ‚ط§طھ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¹طµط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط§ط² ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯.(371)
310 - ط¹ظپظˆ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ظ…ط­ط¯ط« ظ‚ظ…ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒطھط¨ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط¹طµط§ظ… ط¨ظ† ظ…طµط·ظ„ظ‚ ع¯ظˆظٹط¯: (ط¯ط± ط³ظپط±ظ‰ ) ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ط¯ظ… طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط§ط² ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط®ظˆط´ ظˆ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط¬ط°ط§ط¨ ط§ظˆ ط®ظˆط´ظ… ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ط­ط³ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ طŒ (ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ طھظˆظ‡ظٹظ† ظˆ ط¢ط²ط§ط±طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ظˆ ط±ظپطھظ… ظˆ) ع¯ظپطھظ… : طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط¨ظˆ طھط±ط§ط¨ظ‰ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طں
ظ¾ط³ ط¯ط± ظ†ط§ط³ط²ط§ع¯ظˆظ‰ ط§ظˆ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ طŒ طھط§ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ع¯ظپطھظ… طŒ (ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ… )طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¯ظ„ط³ظˆط² ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ (ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ظ…ط§! ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط¹ظپظˆ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظ¾ظٹط´ ع¯ظٹط± ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط± ظƒظ† ظˆ (ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯) ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± طھظˆ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ط¨ط´ظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط± ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط´ظ†ظˆط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط§ط³طھ ع†ظˆظ† ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط´ظٹط·ط§ظ† طŒ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظˆ ط®ظٹط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ظپط±ط§ ط±ط³ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ (ط´ظٹط·ط§ظ† ط¬ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ ) ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ (ظ…ط¯ظ… ظپط§ط³ظ‚ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ¾ط±ط³طھ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ط¯ط± ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط¯ظƒط§ط±ط§ظ† ظ‚طµظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¢ط³ط§ظ† ع¯ظٹط±طŒ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ظ… ظˆ طھظˆ ط·ظ„ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ…ط§ ظƒظ…ظƒ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ…ط§ ط¨ط®ط´ط´ظ‰ ط¨ط·ظ„ط¨ظ‰ طŒ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ…ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ط¬ظˆظٹظ‰ طŒ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ (ط¯ط±ظٹط؛ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ).
ط¹طµط§ظ… ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ط¨ط¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ… ط¢ط«ط§ط± ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھ .
ظ¾ط³ (ط±ظپطھط§ط± ظٹظˆط³ظپ طŒ ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ‡ظٹع† ط®ط¬ظ„ ظˆ ظ…طھط§ط،ط«ط± ظ†ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ (ظ…ظ† ط¹ظپظˆ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ) ط®ط¯ط§ ظ‡ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طھط±ظٹظ† ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¯ ط³ط¤ ط§ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط´ط§ظ…ظ‰ طں
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ط±ظ‰
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ط§ط¯طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط®ط²ط§ظ… ط³ط±ط§ط؛ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط®ط¯ط§ ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ (ط§ظƒظ†ظˆظ† ) ط¨ظ‰ ظ‡ظٹع† ط¨ظٹظ… ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ظ‰ طŒ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظٹطھ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±طŒ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ع¯ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ
ط¹طµط§ظ… ع¯ظˆظٹط¯: (ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظپطھط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط´ط±ظ…ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ) ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ع¯ظٹط´ ط¨ط± ظ…ظ† طھظ†ع¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ… ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ…ط±ط§ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ â€چ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¯ظˆط± ط´ط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ظ†ط¨ظˆط¯.(372)
311 - ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ† ط؛ظ„ط§ظ…  
ط؛ظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط±ظ…ظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ (ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط¯ط§ط´طھ ) ظ¾ط³ â€چ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯. ط؛ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ! ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ط´ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ظˆ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظ‡ط§ظٹط´ ط³ط§ط²ظٹط¯! ظ¾ط³ â€چ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط±ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ع¯ط°ط±ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ طھظˆ ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ… طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ! ظˆ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ†ظٹط² ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ طھط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ط§ط² ط¢ظ†طھ ظ…ظ‚ط±ط± ط¯ط§ط´طھظ… (373)
312 - ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ¾ظˆط²ط´  
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظٹظˆط³ظپ ط­ظ†ظپظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ†ط§ط³ط²ط§ظٹظ… ع¯ظˆظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ع¯ظˆط´ - ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط±ط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ - ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ظˆط²ط´ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¹ط°ط±ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ… طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظٹظ… طŒ ط§ط² ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط°ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ - ع†ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ط¯ط± ط­ظˆط¶ â€چ ظƒظˆط«ط± ظˆط±ظˆط¯ ظ†ظٹط§ط¨ط¯.(374)
O ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ط­ط³ظٹظ† طµط§ط­ط¨ ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ 
313 - ط¯ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‰ ط¨ط§ظƒ ط¨ط§ط´ !  
ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± طµط­ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¹ظ…ط± ع¯ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ‚ظ‡ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظ†ط¬ظƒط§ظˆ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ ظ‚طµط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¹ظ…ط± ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط¨ظˆط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ظˆ ط´ط¯. ط¯ط± ع¯ظپطھط§ط± ط®ظˆط¯ ظˆظ‚ظپظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ظˆظ‚ط§ط± طھظ…ط§ظ… طµظپظˆظپ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ ظˆط§ط² ظ¾ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھ ط›ط¯ظˆ ظ¾ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¹ظ…ط±! ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ظ¾ط¯ط±طھ ط¨ظ†ط´ظٹظ† .
ط¹ظ…ط± ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط± ظ…ظ† ظ…ظ†ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ… ! ط¨ظٹط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظٹظ… . ظˆ ظپظˆط±ط§ ط§ط² ط¬ط§ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط´ظˆظ‚ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظˆط¬ ع¯ط±ظپطھ(375)
ط§ظٹظ† ط±ظپطھط§ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¹ظ…ط± ظ…ط¯طھظ‰ ط¯ط± ط§ظپظˆط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط­ظ„ط§ظˆطھ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط´ط¯ط›ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ط´ط¹ط±ط´ ظˆط±ط¯ ط²ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ط¯ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‰ ط¨ط§ظƒ ط¨ط§ط´ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط±ط²ظ… ظƒظ† ظˆ ظ¾ظٹط´ ط¨ط±ظˆ
314 - ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ 
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط­ظ‚ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¨ط§ ط®ط·ط± ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ظˆط±ط²ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط³طھ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² ط¬ظ‡ط§ط¯ ظپط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯طھط± ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ط±ظˆط§طھط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظˆط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ظپط±ط¯ط§ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¯ط³طھظˆط± ظ‚طھظ„ ظˆ ظ…ظ†ط¹ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط®ط±ظˆط¬ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ طھظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ ط³ظ¾ط³ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط± ظ…ط§ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ† ط±ط³ط§ظ„طھظٹظ… طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ط§ظ…ط± ط®ظ„ظ‚طھ ط±ط§ ط§ط¨طھط¯ط§ط، ظˆ ط®طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط¬ظˆط§ظ† ظپط§ط³ظ‚ طھظپط§ط®ط± ط´ط±ط§ط¨ط®ط§ط± ظˆ ظ‚ط§طھظ„ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط®ظˆظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط­طھط±ظ… ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط®طµ ظ…طھط¬ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ظپط³ظ‚ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط«ظ„ ظ…ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ع†ظˆظ† ط§ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ط±ط³ط§ظ†ظٹظ… ظˆ طھط§ط،ظ…ظ„ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط§ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط³طھ .(376)
ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط®ظˆط¨ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط¯ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظ…ظˆظ‚ظپ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط±ظˆط§ظ‚ ط®ط·ط± ط§ظٹظ† ع¯ظپطھط§ط± ط§ط² ط§ظˆ طµط§ط¯ط± ط´ط¯ط›ظ…ط¬ظ„ط³ ط­ط§ظƒظ… ط­ط¬ط§ط² ط§ط³طھ طŒ ط§ط±ظƒط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط² ط´ط±ط·ظ‡ ط§ظ„ط®ظ…ظٹط³ (ط±ظٹط§ط³طھ ظ¾ط§ط¯ع¯ط§ظ† ) طھط§ ط±ظٹط§ط³طھ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط±ط¬ط§ظ„ ط¯ظˆظ„طھ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ . ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط±ظٹط§ط³طھ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط·ط§ط¹ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ع¯ظپطھظ† طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ طھظ†ط¯ظ‰ ظˆ طµط±ط§ط­طھ ظ„ظ‡ط¬ظ‡ طŒ ط§ط² ط¨ط±ط¯ظ† ط¢ظٹط§طھ ط¨ط±ط§ط¦طھ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظٹط· ظ…ظƒظ‡ ظƒظ‡ ط­ط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ظ¾ط¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ‡ظ… طھط± ظˆ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ طھط± ط§ط³طھ .
315 - ط­ظٹظپ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯!  
ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ (ظپط±ط´ظ„ط±) ظ…ط³طھط´ط±ظ‚ ط¢ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ طھظ…ط§ظ… ظ…ظˆط±ط®ظٹظ† ط³ظ†ظ‰ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ظ…ط±ظˆطھ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ط±ظˆطھ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط­ظٹط±طھ ط§ظ…ط±ط§ظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ†ظ‡ط±ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¯ط­ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط³ظ„ط­ط´ظˆط±ط§ظ† ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط®ط§طµظٹطھ ظƒظ„ظ‰ ط¬ظ†ع¯ ط¢ظˆط±ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط´ط§ط¯طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ط¬ط§ط¹ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط؛ط¨ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ط¨ط§ط·ظ†ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط­ظٹظپ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¯ظ„ظٹط± ظ‚ظˆظٹط¯ظ„ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ظˆطھ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯! ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ظ…ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھ .(377)
316 - ط´ط¬ط§ط¹طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ )  
ط¯ط± ظ…ظٹط²ط§ظ† ط´ط¬ط§ط¹طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط§ طھظˆ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ظ„ط´ظƒط± ظ†ط§ط¨ظƒط§ط± ط±ط§ ط·ط¹ظ…ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‰ ظˆ ع†ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط®طھط§ط± ط¨ط§ ط°ظˆط§ظ„ظپظ‚ط§ط± ط¨ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ظƒظپط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‰ ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¯ظ„ظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ظˆ ط³ط±ظ‰ ظ†طھط±ط³ ط¯ط§ط±ط¯ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط¯ط®ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ طھظˆ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¢ط¨ ط±ط§ ط§ط² طھظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´طھط§ط¨ط§ظ† ط¨ط§ طھظˆ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظٹط± ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ع¯ط§ظ„ ط±ط¨ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ظƒط´طھط§ط± ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط؛ط§ط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ طھط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ طھظˆ ط§ظٹظ† ظٹظˆط±ط´ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ط²ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ‡ظ…ظˆط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط² ط­ظٹط±طھ ط¯ط± ط´ع¯ظپطھ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† طھظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط¨ط± طھظˆ ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط´ط¨ طھظˆ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‰ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظˆ ط®ط¯ط§ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†طھ ط¯ظپط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ‰ طھط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ط³طھ ط³ط±ظ†ع¯ظˆظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ط®ظ…ط¯ط§ط± ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط³طھظˆط±ط§ظ† طŒ ط¬ط³ظ… طھظˆ ط±ط§ ط²ظٹط± ط³ظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط·ط§ط؛ظٹط§ظ† ط²ظٹط± ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط±ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¹ط±ظ‚ ظ…ط±ع¯ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظٹطھ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط§ط­طھط¶ط§ط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‰ ظˆ ط²ظٹط± ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‰ ظˆط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‰ .
ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط­ط´طھ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط§ط² ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…طھظˆط³ظ„ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ طھظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط²ط¯ظ‡ ظˆ طھظ‡ط§ط¬ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯(378)
317 - ط´ط¬ط§ط¹طھ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ 
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظٹط³ظ‰ ط§ط±ط¨ظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒط´ظپ ط§ظ„ط؛ظ…ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¶ط±ط¨ ط§ظ„ظ…ط«ظ„ ط¨ظˆط¯. ط´ظٹط® ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ط¨ط·ظٹظ† ع¯ظˆظٹط¯: ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¬ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¬ظ„ط§ط¯طھ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظˆطھظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط³ظ¾ط±ط¯ ع¯ط²ط§ظپظ‡ ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ(379)
318 - ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ط¨ط± ط­ظ‚ ط®ظˆظٹط´  
ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… طھظ†ظ‡ط§ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ظٹظƒ ظ†ظپط±ظ… ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… طŒ ظٹظƒ ظ†ظپط±طŒ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¨ط§ ظ…ظ† ظ†ط¨ط±ط¯ ظƒظ†ظٹط¯
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… طھظ…ظٹظ… ط¨ظ† ظ‚ط­ط·ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ع¯ظپطھ طŒ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظ„ظ‰ ! طھط§ ظƒط¬ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط§ط¯ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظ… ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظٹط¯طں ظ…ظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط³طھظ… ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظٹظ… ط¨ط³طھظٹط¯طں ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ط­ط§ظ„ ط¨ظٹظ† ظ…ظ† ظˆ ط´ظ…ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط­ظƒظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط´ط§ظ… ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¬ط³ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ :
ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ طھط§ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ…
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ†ط¹ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط§ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظƒظ‡ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ طھط§ 50 ط²ط±ط§ط¹ ظ¾ط±طھط§ط¨ ط´ط¯طŒ طھط±ط³ظ‰ ط¯ط± ظ„ط´ع¯ط± ظƒظˆظپظٹط§ظ† ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظٹط²ظٹط¯ ط§ط¨ط·ط­ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ„ط´ع¯ط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظٹظƒ ظ†ظپط± ط²ط§ظ†ظˆ ط²ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ظ†ط¨ط±ط¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ„ط´ع¯ط±ظٹط§ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ظˆط§ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ !
ط¢ظ† ط´ط®طµ ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط¯ ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆ ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ط³ظ… ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆظ†ظٹظ… طھظ‚ط³ظٹظ… ط´ط¯طŒ ظˆ ظ„ط§ط´ظ‡ ط§ط´ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯.(380)
319 - ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط§ظˆط¬ طµظپط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡  
ظƒظ„ظٹظ‡ ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¬ط§ط¹طھ ط¯ط± ظ†ظپط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط±ظˆط­ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط±ظƒط² ظ†ظ…ط§ظٹط´ ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط¨ظˆط¯.
ط´ط¨ط±ط§ظˆظ‰ ط´ظٹط® ط§ط³ط¨ظ‚ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ط§ط²ظ‡ط±ط§ ظ…طµط± ط§ط² ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طھظ…ط§ظ… ظپط¶ط§ظٹظ„ ط±ط§ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط¶ط§ظٹظ„ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط´ط¹ظ‡ ط¢ظپطھط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯.
ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¤ ط§ظ„ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط´ط§ظپظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ط´ظ†ظٹط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط·ط±ط§ط²ظ‰ ط¨ط±ظ†ظٹط§ظ…ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ع¯ط´طھ
ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ‚طھط§ظ„ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظƒظˆع†ظƒ طھط±ظٹظ† ط¶ط¹ظپ طŒ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‚ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ ط§ط² ظ…طµط§ط¦ط¨ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.(381)
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط¬ طµظپط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¹ظ„ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط«ط±ظٹط§ ط§ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ† ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ ظˆ ط­ظ‚ظٹط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ط§ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظƒظˆع†ظƒ طھط±ظٹظ† ط§ظ†ظƒط³ط§ط± ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط§ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(382)
320 - ط´ط¬ط§ط¹طھ ط¹ظ„ظˆظ‰ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ط­ط³ظٹظ†  
ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط±ط« ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(383)ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط´ظ‡ط§ظ…طھ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹طھظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ طھط¨ظ„ظˆط± ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط³ظ…ط¨ظ„ ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط´ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¬ط§ط¹ طھط± ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط§ظ† طھطµظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¬ظ„ظ‰ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط§ظˆطŒ ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±ط´ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ† ظ¾ط± ط¢ظˆط²ط§ظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±.(384)
321 - ظٹظˆط±ط´ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡  
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط§ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط´ط¬ط§ط¹ طھط± ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط±طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¯ط± ظٹظƒ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظ†ط§ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ظ‡ظ… ع†ظ†ط§ظ† ط´ظ‡ط§ظ…طھظ…ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط«ط¨ط§طھ ظ‚ط¯ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ط²ط§ط± طھظ† ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ظٹظˆط±ط´ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ ط¨ط³ط§ظ† ظ…ظ„ط® ‌ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ… ع¯ط³ظٹط®طھظ‡ ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(385)
ظٹظˆط±ط´ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ¾ظٹظƒط§ط± ع¯ط± ط¨ط± ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط±طŒ ط§ط² ظ‚ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ طŒ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆطµظپ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط§طھط± ط§ط² طµظˆظ„طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط²ظٹظ…طھ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ„ط® ظˆط§ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط²ط¨ظˆظ† ط±ط§ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(386)
322 - ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظپط´ط§ط± ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظƒط±ط¯!  
ط¹ط¸ظ…طھ ظƒط§ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظپط´ط§ط± ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…طھط¹ط±ط¶ ظˆ ظ…ط¯ط¹ظ‰ طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظپظˆظ‚ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط­ط³ط§ط³ طھط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط´ط®طµظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ - ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ‚ط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ظٹط´ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظˆط¶ط¹ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط²ط¨ظٹط±طŒ ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ط±طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† طµط­ط§ط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ طµط­ط§ط¨ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ طµط­ط§ط¨ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط›ط¢ط¯ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط؛ظٹط±طھظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ - ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ط§ ط؛ظٹط±طھ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ - ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظ‡ط§ط¬ظ… ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ط¨ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ‚ط¶ظٹظ‡ (ط­ط±ظ‡ )ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ - ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ - ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯ط›ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط®ظٹط§ظ„ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ طھط±ط³ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط›ظ†ظ‡ ط›ط´ظ…ط´ظٹط± ط²ظ† ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯
ط§ظ…ط§ظ… ط´ط¬ط§ط¹ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ طŒ ظٹظƒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ط§ ظٹظƒ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظٹظƒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¯ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ . ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆظ…ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ط±ظ‡ط§ طھط§ظƒظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ…ط§طŒ ظٹظƒ ط­ط±ظƒطھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط§طŒ ط±ط´ط­ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط­ط§ظ„ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ طھط´ظ†ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ط›ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ظˆط±ط§طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ط²طھ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط›ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ طھط´ط¨ظٹط¹ ط´ط¯ظ†ط¯ ط´ط§ط®طµ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ . ط´ط§ط®طµ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ط§ ظٹظƒ ط¹ط¸ظ…طھ ظ¾ظˆط´ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ظ… ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ .
ظ‚ط¨ظ„ط§ ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ¾ظˆظ„ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط²ظˆط±طŒ ط´ظ…ط´ظٹط± ط²ظ† طŒ ظ…ط±ظˆط¬ طŒ ظ…ط¨ظ„ط؛ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ع†ط§ظƒ ط¯ط§ط´طھ . ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظ…ظ† طŒ ط§ظ„ط§ظ† ظˆط¶ط¹ ط´ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط§ ط¢ط®ط± ط¯ظ†ظٹط§ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ع†ظ†ط¯ طµط¯ ظ…طھط±ظ‰ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط§ظ„ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط§ط³طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط± ظˆ ط¸ظ„ظ… ط§ظ…ط±ظˆط²طŒ ط¨ط§ ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط§ط³طھ(387)
O ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… : ظƒط±ط¨ظ„ط§: طµط­ظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط´ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ 
323 - ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط¨ط¯ظ‡ظ‰  
ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ظٹط± ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط¯ط§ ظƒظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظ…ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ظ… ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط±ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط­ط³ظ†ط§طھ ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظٹط± ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ع¯ظپطھ ط›ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط¯ط§ ظƒظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¢ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط¢ظ† ظ†ظٹظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط¢طھط´ ط¯ط± ط¢ظٹط¯.
ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ‡ظ…ط³ط±ظ… ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ظ† ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظپط§ظ„طھ ط²ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯طں
ط¶ط­ط§ظƒ ع¯ظˆظٹط¯: ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… (ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… )طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظ†ظٹط§ظٹط¯.(388)
324 - ط¢ط¨ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† 
ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¨ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط­طھظ‰ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط´ط§ط± طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(389)
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط®ط¯ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ط­ط³ط§ط³ طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ع†ط§ط± ط¨ظ‰ ط¢ط¨ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ظƒط¨ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط®طھ(390)ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ط°ظˆط§ظ„ط¬ظ†ط§ط­ ط±ط§ ط¨ط§ ظƒظˆط´ط´ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط² ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¹ط¨ظˆط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯(391)ط§ظ…ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± طµظˆط±طھ ظ…ظ…ظƒظ† ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظ…ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¬ط³طھط¬ظˆظ‰ ط¢ط¨ ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ط›ط¨ط§ ظƒظ†ط¯ظ† ع†ط§ظ‡ ط›(392) ط¨ط§ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط¹ظٹط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ† ط³ظپظٹط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ†(393)ظˆ ط¨ط§ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆط² ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ط´ط±ط§ط±طھ ظˆ ط¯ط¯ظ…ظ†ط´ظ‰ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¢ط¨ظ‰ طھظ‚ظ„ظٹظ„ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط±ظٹط؛ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯(394)(395)
325 - ط­ط³ظٹظ† ط§ط³ط·ظˆط±ظ‡ ظ…ط±ظˆطھ 
طھط§ط±ظٹط® ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ظ‡ ظˆط¶ط¹ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ع†ظ‡ ظپط´ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ط¸ط§ظ„ظ…ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ . ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط¢ظٹط§ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ ط­طھظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ طھط¬ط§ظˆط² ط¨ظƒظ†ط¯طں ط§ط¨ط¯ط§ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظٹظƒ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ظˆط³طھ طŒ ظٹظƒ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط³ط±ط¨ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظˆط›ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظپط±طµطھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط±ط§ ط¨ظƒط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط±ط§ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ع†ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† طµظ†ط¯ظˆظ‚ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظƒظ… ظƒظ†ظ‰ طں
ع¯ظپطھ : ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط­ط¯ظٹط« ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظپطھط§ط¯ظ… : ط§ظ„ط§ ظٹظ…ط§ظ† ظ‚ظٹط¯ ط§ظ„ظپطھظƒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ط±ط² ط¯ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ â€چ ظ‡ط³طھ طھط¬ط§ظˆط² ط¨ظƒظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… (ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ظ… ).
ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھط´ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط±طµطھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ط¢ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¨ظ†ط¯ظٹظ… ط›ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ط›ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط± ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¨ظ†ط¯ظٹظ… ط›ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط¨ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ط›ط¨ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط¢ط¨ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظ„ط§ظ† ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ† .
ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظٹظ… ط¨ظ„ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط­ظ‚ ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ع†ط·ظˆط±طں ظ‡ظ†ظˆط² ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ طھط¬ط§ظˆط² ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط¬ط§ظˆط² ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¯ظپط§ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¶ط¨ط§ط· ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯. ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ط§ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط±ط§ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…طھط²ظ„ط²ظ„ ط¨ظƒظ†ط¯ط›ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط´ط®طµظ‰ طŒ ط­ط¨ ط­ظٹط§طھ طŒ ط­ظپط¸ ط®ظˆط¯طŒ ط­ظپط¸ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظٹط§ط³طھ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…طھط²ظ„ط²ظ„ ط¨ظƒظ†ط¯.
ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط®ظˆظ†ظٹظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط±ظٹط±طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط´ط¨ظٹط®ظˆظ† ط¨ط²ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظ†ط¯ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط¨ظٹط®ظˆظ† ط¨ط²ظ†ط¯.
ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظپط­ط§ط´ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒ ع†ظˆط¨ ظƒظ„ظƒ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¨طھط¯ط§ (ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ) ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ . ط§ظˆظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط§ ط¯ظپط§ط¹ ط¨ظƒظ†ظٹظ… . ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¶ط¨ط§ط· ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط´ط®طµ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط­ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ‡ظ„ ط´ظ‡ط± ظˆ ظˆط·ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¢ط¨ ظˆ ط®ط§ظƒ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ†عکط§ط¯ ظˆ ظ…ظ„ظٹطھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظ‡ظ… ع†ظ†ط¯ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¢ظ† ط·ط±ظپ طھط± ط§ط³طھ طŒ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط®ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¬ط² ط¨ط§ ط¯ظٹظ† ط¨ط§ ظ‡ظٹع† ط¯ظٹع¯ط± ط­ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(396)
326 - ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†  
ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط´ظ…ط± ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ طھظ†ط¸ظٹظ… ظƒظ† .
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط¹طµظ…ط§ظ† ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† ظ†ظˆط´طھ . ط´ظ…ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط®ظٹط§ظ… ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† ط±ط§ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯: ط§ظ…ط§ ظƒط³ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ : ط¬ظˆط§ط¨ ط´ظ…ط± ط±ط§ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظپط§ط³ظ‚ ط§ط³طھ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طں
ط´ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ… طŒ ط¯ط³طھ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ†ظٹط¯!
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط§ط³ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط´ظ…ط±! ط®ط¯ط§ طھظˆ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ط¯ط³طھ ط§ط² ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹظ… طں(397)
327 - ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط²ظƒط§طھ ط¨ط¯ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظˆ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھظ‚ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ ط§ط®ظ„ط§طµ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ط›ط­طھظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ظƒظ‡ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ع†ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ط´ظٹط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظƒط±ط¯.(398)(399)
328 - ط³ظ…ط¨ظ„ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ 
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظ…ط¨ظ„ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط²ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† طµظپطھ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط³طھ . ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط®طھ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† طŒ(400)ط±ط¶ط§ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¬ظ† ...(401)ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ†ط§طµط± ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ع†ظˆظ† ط´ظ…ط±طŒ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¯ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¯ط± طھظٹط±ط±ط³ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ„ط§ طھط±ظ…ظ‡ ظپط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ ط§ط¨ط¯ط§ط، ط¨ط§ظ„ظ‚طھط§ظ„ (402)طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظ†ظƒظ† ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¢ط؛ط§ط² ط¨ظ‡ ظ‚طھط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .(403)
329 - ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ†  
ط§ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ طŒ ط§ط² طµظپط§طھ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظˆ ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظٹظ‚ظٹظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط±ط²ظ‚ ظˆ ط¨ط±ظ‚ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ع¯ط°ط±ط¯ ظˆ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط¯ظˆط± ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط¹ظ…ط± ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط´ظٹط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط´ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طھط§ ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظˆط¯.
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ظپط±ط§ط¯ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ…ط±ظ‚ظˆظ… ط¯ط§ط´طھ : ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯! ع¯ظˆظٹط§ ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ (404)
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظٹظ† طµظˆط±طھ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ظˆط±ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯ظ† ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ظ‚ظ„ط¨ ط§ط² ظƒظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‡ط± ط¢ظ† ظˆ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ظ„طھظ‰ ط¨ظˆط¯.(405)
330 - ط¸ظ‡ظˆط± طµظپط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ 
طµظپط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¨ظˆط¯ ط§ط²:
1 - ط´ط¬ط§ط¹طھ ط¨ط¯ظ†ظ‰
2 - ظ‚ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط±ظˆط­ظ‰
3 - ط§ظٹظ…ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…
4 - طµط¨ط± ظˆ طھط­ظ…ظ„ ط¹ط¬ظٹط¨
5 - ط±ط¶ط§ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ…
6 - ط­ظپط¸ طھط¹ط§ط¯ظ„ ظˆ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¨ظ‰ ط¬ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظٹظƒ ط³ط®ظ† ط³ط¨ظƒ ظ†ع¯ظپطھظ† ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ â€چ ظˆ ظ†ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ط´
7 - ظƒط±ظ… ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط°ط´طھ
8 - ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظپط¯ط§ ط¯ط§ط¯ظ†(406)
331 - ط±ظˆط² ط³ط¨ظ‚طھ طµظپط§طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط¹ظ‚ط§ط¯ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط®طµظ„طھ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ طµط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط³ط§ظٹط± طµظپط§طھط´ ط¬ظ„ظˆ ط¨ظٹظپطھط¯طŒ ط±ط¶ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² طµط¨ط±ط´ ط¬ظ„ظˆ ط¨ظٹظپطھط¯طŒ ط§ط®ظ„ط§طµ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ع¯ظˆظ‰ ط³ط¨ظ‚طھ ط±ط§ ط§ط² طµظپط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظˆ ط¨ط±ط¨ط§ظٹط¯
332 - ط§ظˆط¬ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆ طµط¨ط± 
ط¢ط±ظ‰ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظˆظ„ظ‚ط¯ ط¹ط¬ط¨طھ ظ…ظ† طµط¨ط±ظƒ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظ„ط³ظ…ط§ظˆط§طھ (407) ط§ط² ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ طھظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط±ط®ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط´ع¯ظپطھ ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯
ظˆ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط± ط§ظˆ ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط³ط®طھ طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط±ظ†ع¯ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯ظ‡ طھط± ظˆ ظƒط±ط¯ط§ظ† طھط§ ظƒط±ط¯ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ط´ ظ¾ط± ط§ط·ظ…ظٹط§ظ† طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ طŒ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط² ط¨ط§ ط´ع¯ظپطھظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯.(408)
333 - طµظپطھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط² طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط´ ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… ط±ظ‚طھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¯ط§ط´طھظ† ط³ظˆط² ط¯ظ„ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ظ‚ظ„ط¨ ظ¾ط± ظ…ظ‡ط±ط´ ط¨ط± طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¨ط± ط´ط¯طھ ط§ط¨طھظ„ط§ ظˆ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظˆط² ظˆ ع¯ط¯ط§ط² ط¯ط§ط´طھ .
ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ظ‡ط´ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ط±ظپط¹ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¢ظ†ط§ظ† طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ظˆ ط±ظ‚طھ ظ‚ظ„ط¨ طŒ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط¨ط²ط±ع¯ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط¯طھ ظ…ظ‡ط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط¹ظˆط§ط·ظپ ط³ط±ط´ط§ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط؛ظ…ط¨ط§ط± ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ظٹطھظٹظ…ظ‰ طŒ ط´ط¯طھ طھط´ظ†ع¯ظ‰ طŒ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظپط³ط±ط¯ع¯ظ‰ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¨ط±ط¯ظ‰ ط³ظ‡ظ…ع¯ظٹظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(409)ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط§ ظ¾ظٹظƒط± ط؛ط±ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظˆ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ظˆط¨ط±ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ع†ظ‡ ط´ط±ط·ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯طں
334 - ط§ظˆط¬ ط±ط§ظپطھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ (ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط؛ظٹط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ظ†ط¯ط±ط² ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط§ط³ط¹ط¯ ط§ظ„ط´ط¨ط§ظ…ظ‰ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط±ط²ظ‡ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط²ظ‡ظٹط± ط¨ظ† ظ‚ظٹظ† ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط±ط²ظ‡ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط±ط²ظ‡ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ! ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط² ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…طھط§ط،ط«ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظٹظƒ ظ†ظپط±ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ„ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ… ط¨ط´ظˆط¯. ط§ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¬ط¯ط´ â€چ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ظ‚ط¯ ط¬ط§ط¦ظƒظ… ط±ط³ظˆظ„ ظ…ظ† ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط¹ط²ظٹط² ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ ط¹ظ†طھظ… طŒ ط­ط±ظٹطµ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط¨ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط±ظˆظپ ط±ط­ظٹظ…ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ ط¹ظ†طھظ… طŒ ع†ظٹط³طھ طں ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ط¯ط´ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¨ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظٹظƒ ط¯ظپط¹ظ‡ ط³ظˆط§ط± ط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط¨ط§ط² ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط¯طŒ ط³ظˆط§ط± ط§ط³ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظƒط§ط±ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ… ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ظ…ط­ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯(410)
335 - ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ 
ظ…ط­ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط³ظپط§ط±ط´ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط¯ط± ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظٹط´طھط± طھظˆطµظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ†ظٹط² ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ط¯ط®طھط±ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظƒط´ظٹط¯ظ† ط¯ط³طھ ظ†ظˆط§ط²ط´ ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط·ظˆظپط§ظ† ط²ط¯ظ‡ ط§ط´ طŒ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط³ط§ط²ط¯ ظˆط§ط² ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظƒط§ظ‡ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظ‡ظˆط´ ط³ط±ط´ط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط³ط±ط´ط§ط± ظ¾ط¯ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط±ط´ ط¬ط² ط¨ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ط´ ظ†ظٹظپط²ظˆط¯.(411)
336 - ط¹ظٹط§ط¯طھ ظٹط§ط±ط§ظ†  
ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظ‡ظ… ظ¾ط§ظٹظ‡ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ط³طھ(412)ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظٹط§ط¯طھ ظ…ط±ظٹط¶ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ط¬ط±ظˆط­ط§ظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط®ظˆظٹط´ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´طھط§ظپطھ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ† ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ط›ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¨ط²ط§ط± ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ ط¨ظ‰ ظƒط³ ظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ع†ظˆظ† ط؛ظ„ط§ظ… ط¢ظپط±ظٹظ‚ط§ظٹظ‰ ظˆ طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظ‰ ط´طھط§ظپطھ ط§ظ…ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط¯ط¨ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±طŒ ط§ظˆ ط±ط§ طµط¯ط§ ظ†ط²ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹط´ ط´طھط§ظپطھ طŒ ط¨ط§ ظ¾ظٹظƒط± ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط±ظˆط¨ط±ظˆ ط´ط¯ ظˆ ط®ط±ظˆط´ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ :
ظ¾ط³ط±ظ… طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯... .(413)
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظƒط±ط¯ ط§ط² ط³ظٹط¯ط§ظ„ط³ط§ط¬ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظٹط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ ظˆط§ط² ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط§ظˆ ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¹ظٹط§ط¯طھ طŒ ط¹ظٹط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طµط­ظٹط­ ظˆ ط³ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ…ط§ط±طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط´طھط§ظپطھ .(414)
337 - ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط³طھ  
ظپط±ط´ظ„ط± ط¯ط± ط²ظٹط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط§ط¨ظ† ظ‚ط­ط·ط¨ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط² ط®ظˆط§ط³طھ . طھظ…ظٹظ… ط¨ظ† ظ‚ط­ط·ط¨ظ‡ ط´ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط³ط¨ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظ…ظ‡ظ„طھ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط³ظˆط§ط± ط§ط³ط¨ ط´ط¯ ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط§ ظٹظƒ ط¶ط±ط¨طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط·ظپ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆط§ط² ظ¾ط´طھ ظ…ط±ظƒط¨ط´ ط®ظ… ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ط± ظ‚ط­ط·ط¨ظ‡ ! ظ…ظ† ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ…ظƒ ظˆ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ط¶ط§ظٹظ‚ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ظ… .
طھظ…ظٹظ… ع¯ظپطھ : ط¯ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ظ† ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط¨ع¯ظˆ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ†ط§ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ†ظ‡ط±ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظ…ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط±ظٹط¯.
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ظپطھظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ طھظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط¨ط±ط§ط¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط§ط®طھ ظˆ طھط§ط² ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¬ظ„ظˆ ط§ط³ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ ظپط´ط§ط± ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§طھظˆظ…ط¨ظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھ ط³ط±ط¹طھ طھط±ظ…ط² ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط§ط³ط¨ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط±ط¯.
ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹظ‰ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط³ط¨ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ„ط­ط¸ط§طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ط§ ظ‡ظ… ظƒظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±طµطھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط¹ظ…ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ ط§ط² ط®ط·ط± ط¬ط§ظ†ظ‰ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظˆ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¬ط² ظ…ط±ظˆطھ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط·ط±ظپ ظ…ط¨ط§ط±ط²
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ط±ط§ طھط¬ط²ظٹظ‡ ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ظ‚ظٹظ‚ط§ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طھط¹ظ…ظٹظ‚ ظ†ظ…ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ†ظپط¹ظ„ ظˆ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ط§ط³طھ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط´ظ‡ط§ظ…طھظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… طھظƒظ‡ ظˆط¬ط¯ط§ظ†ظ… ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯ ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط®طµظ‰ ط¨ط¬ظ†ع¯ظ… ظˆ ط³ط¹ط¯ ظ†ظٹط² ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ†ع¯ظپطھ ظˆ
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ظپطھظ‰ ط±ط§ظ‡ طµط­ط±ط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ط¨ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ ط·ط¨ظ‚ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ط¬ظ†ع¯ظ‰ طھظ† ط¨ظ‡ طھظ† طŒ ظˆظ†ظٹط² ط±ط³ظˆظ… ط§ط¹ط±ط§ط¨ طŒ ط³ط±ط¨ط§ط² ظپط±ط§ط±ظ‰ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ظ‡ظ†ظˆط² ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ظپطھظ‰ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ†ط¯ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ظٹط« ط¨ظ† ظ…ط®طھظˆظ… ظ¾ظٹط´ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط§ظ…ط±ظˆط² ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط³ط±ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظ†ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ط±ظˆظ… ظ…ظٹط¯ط§ظ† طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظ†ع¯ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظ„ط´ظƒط± ط¨ط²ط¯ط§ظٹظ… .
ظ¾ط³ ط§ط² ظƒط³ط¨ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط±ط¬ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط³ط¨طھ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ط›ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط·ط¹ظ† ظˆ ط¶ط±ط¨ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯.
ظ†ط§ع¯ظپطھظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظپطھظ† ط¹ظ…ط±ط¨ظ† ظپطھظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط³ط§ط±طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ طŒ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط¯ط¹ط§ ط¯ط±ط³طھ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ‚ ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¨ط± ظ…ط±ع¯ ط­ط³ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¨ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¨ظˆط¯.
338 - ظ…ظ†ط·ظ‚ ط§ظٹط«ط§ط±  
ظ…ظ†ط·ظ‚ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظ‡ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط؛ط¯ط± ظˆ ظƒظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ†طھظپط§ط¹ظ‰ طŒ طµط±ظپط§ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط§ظٹط«ط§ط± ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط´ط± ظٹط§ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظ…ظƒط± ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط«ظ„ ط§ط؛ظ„ط¨ ط³ظٹط§ط³ظٹظˆظ† ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظٹط§ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط«ظ„ ط§ط­ط²ط§ط¨ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط²طŒ ظٹط§ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظپط¯ط§ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ظ†ظˆط§ط¯ط± ط®ظ„ظ‚طھ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .(415)
339 - ط³ط®ط§ظˆطھ ط·ط¨ط¹ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط·ط¨ط¹ ط¨ظ„ظ†ط¯ط´ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ†ط«ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ط¯ط±ظٹط؛ ظ†ظˆط±ط²ظٹط¯.(416)
340 - ظ…ط¸ظ‡ط± ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ط¬ظٹط¨  
ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ ظپط¬ظٹط¹ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط¸ظ‡ط± ظٹظƒ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ .(417)
341 - ط¨ط´ط±ظٹطھ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط³طھط®ظˆط´ ط´ظٹط·ظ†طھ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ط§ط³طھ  
ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط³طھط®ظˆط´ ط´ظٹط·ظ†طھ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظƒظˆع†ظƒ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظˆط¯طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ طھظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظˆ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ط¬ط§ط¨ط± ظˆ ط³طھظ…ع¯ط± ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ ظˆ ظˆط¶ط¹ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط±ظˆط´ ظ‚ط¯ط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯. ط¨ط´ط± ط¯ط³طھط®ظˆط´ ط§ط؛ظˆط§ ظˆ ط®ط¯ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط´ط± ظƒظ…ظƒ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ…ط¯ط¯ ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط®ظ„ط§طµ ط¨ط´ظˆظ†ط¯.
ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھ ظ†ط¬ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¯ط±ط§ط² ظƒظ†ط¯طں ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط³ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ…ط¹ ظˆ ظ‡ظˆط³ ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ‡ظˆط§طھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ط›ع†ظˆظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ†ط¯ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظٹط± ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ†ظٹطھ ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط´ط± ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ط›ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط³ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯ط›ظٹط§ ظ„ط·ظپ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ طھط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹط«ط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ظˆط§طھ ط¨ع¯ط°ط±ط¯ط›ط§ط² ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط­ط±طµ ظˆ ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ط­ط³ط¯ ظˆ ط¨ط®ظ„ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ
ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط´ظ…ط¹ظ‰ ظپط±ط§ط±ط§ظ‡ ط¨ط´ط± ط±ظˆط´ظ† ظƒظ†ط¯.(418)
342 - ط§ظˆط¬ ظ…ط±ظˆطھ  
ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط§ظ‡ظ„ظ‰ طŒ ظ…ط±ظƒط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ط±طھط¬ط² ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط®طھطµط§طµ â€چ ظٹط§ظپطھ .
ط§ظٹظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ط¨ط§ظˆظپط§ ط¯ط± طھط´ظ†ع¯ظ‰ طµط§ط­ط¨ط´ ط¨ط¯ظˆ طھط§ط³ظ‰ ط¬ط³طھ ظˆ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط§ط± ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط³طھظˆظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ طŒ ط§ظٹظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ظ†ظٹط² ظ„ط¨ ط¨ط± ط¢ط¨ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط®ط³طھ طµط§ط­ط¨ط´ ط¨ظ†ظˆط´ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
طھظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ظ†ظٹط² طھط´ظ†ظ‡ طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ طھط§ طھظˆ ط¢ط¨ ظ†ظ†ظˆط´ظ‰ ظ…ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظ†ظˆط´ظٹط¯ ط­ظٹظˆط§ظ† ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظƒظ‡ : طھط§ طھظˆ ظ†ظ†ظˆط´ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظ… . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¨ظ†ظˆط´ ! ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظ… .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط¨ ع¯ط´ظˆط¯ طھط§ ط¨ظ†ظˆط´ط¯ ظƒظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط´ظˆظ… ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¨ ط±ط§ ط±ظٹط®طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط­ط±ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط§ط² ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯.(419)
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظٹظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ ط¨ظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط³ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ظˆ ط¯ط§ط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§طŒ ط§ط² ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط±ظ… ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط·ظ†ظٹظ† ط§ظپظƒظ† ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظˆط±ط¯(420)(421)
343 - ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط¨ظ‡ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¢ط®ط±ظٹظ† ظˆط¯ط§ط¹ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھظˆطµظٹظ‡ ط¨ظ‡ طµط¨ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¶ظ…ظ† ط§ظ†ط¯ط±ط² ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط®ط±ط§ط´ ظˆ طµط¯ظ…ظ‡ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ظˆ ط¬ط²ط¹ ظˆ ط¨ظ‰ طھط§ط¨ظ‰ ظ†ظ‡ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ط›(422)
ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط§ط²ط´ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ
ط¢ط²ظ‰ ! طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¯ط®طھط±ط´ ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ظ¾ط¯ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ†ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ظ†ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ط§ طھط­ط±ظ‚ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط¯ظ…ط¹ظƒ ط­ط³ط±ظ‡
ظ…ط§ط¯ط§ظ… ظ…ظ†ظ‰ ط§ظ„ط±ظˆط­ ظپظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰
ظپط§ط°ط§ ظ‚طھظ„طھ ظپط§ظ†طھ ط§ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ط°ظ‰
طھط§طھظٹظ†ظ‡ ظٹط§ط®ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ظ†ط³ظˆط§ظ†(423)
ط¢ط±ظ‰ ! ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط´ع¯ظپطھ ط²ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯. ط¨ط± ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط§ظˆ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط®طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط±طھ طھط±ط³ظٹظ… ظƒظ† .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط± ظˆ ظپط±ظ‚ ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط´ظƒط³طھظ‡ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط¯ط±ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط³ظˆط±ط§ط® ط´ط¯ظ‡ ط§ط² طھظٹط± ط³ظ‡ ط´ط¹ط¨ظ‡ ط¨ط± ط±ظٹع¯ ظ‡ط§ظ‰ طھظپطھظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹظ†ظˆط§ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ طھظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط³طھظ… ط¯ط± ع¯ظ„ظˆ ظˆ ط­ظ„ظ‚ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ظپط±ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ طŒ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط² ط´ط¯طھ ط¹ط·ط´ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط±ظƒطھ طŒ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ظˆ ط¬ع¯ط± ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ظˆ ظ„ط¨ ظ‡ط§ ط®ط´ظƒ ط§ط³طھ طŒ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط§ط² ط³ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط± ط®ظˆظ† ط·ظ¾ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ â€چ ط³ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط§ط² ط¯ع¯ط± ط³ظˆطŒ ط¨ط§ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط´ طŒ ط³ط®طھ ط¨ط±ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ط± طھط¨ ظˆ طھط§ط¨ ط§ط³طھ .
ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ ط¶ط±ط¨طھ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط·ط¹ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط± ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظٹط´ â€چ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ظˆ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط§ط² ظٹظƒ ط·ط±ظپ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± طµط¯ط§ظ‰ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ظ…ط§طھطھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط±ط§طŒ ع†ظˆظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆ ظˆ ط¢ظ† ط³ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹط¯ط›ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط²ط§ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ… ع†ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط›ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ‡ظ…ع¯ظٹظ† ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§طŒ ع†ظˆظ† ظƒظˆظ‡ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط± ط¨ط± ظ…ظˆط¶ط¹ ط¨ط± ط­ظ‚ ظˆ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط¢ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظ†ظ‡ ط¯ط±ظٹط؛ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ط´ظƒ ط¶ط¹ظپ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط²ظٹط± ظ„ط¨ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ :
طµط¨ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¶ط§ط¦ظƒ طŒ ظ„ط§ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط³ظˆط§ظƒ طŒ ظٹط§ ط؛ظٹط§ط« ط§ظ„ظ…ط³طھط؛ظٹط«ظٹظ† !(424)
ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ظƒظ… طھظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ… ! ط¬ط² طھظˆ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ط±ط³ ط¯ط§ط¯ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†(425)
344 - ظ…ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§  
ط´ط§ظپط¹ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± (ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط²) ط§ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ ظˆ (ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ط§ظ† ) ط³ط±ط²ظ†ط´ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط§ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ ظ…ط§ط³طھ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ…
345 - ط§ط«ط± ط³ط§ظٹظٹط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظƒظ…ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¯ط± ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ¾ط´طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط«ط±ط§طھ ط³ط§ظٹظٹط¯ع¯ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظٹظ† ط§ط«ط± ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ظ† ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظٹط§ط² ظٹطھظٹظ…ط§ظ† طŒ ط¨ظٹظˆظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ظٹظ†ظˆط§ظٹط§ظ† ط§ط³طھ .(426)
ط§ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒ طŒ ط²ظٹط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط±ط¯ ظٹطھظٹظ… ظ†ظˆط§ط² ظˆ ظ†ظˆط¹ ظ¾ط±ظˆط±ظ‰ ط±ط§ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ط؛ظ…ط¨ط§ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط´ظˆط¯ ظƒظˆط¯ظƒ ط´ظٹط± ط®ظˆط§ط±ط´ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط°ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¢ط¨ ط¨ط·ظ„ط¨ط¯ ظˆ ظ†ظٹط§ط¨ط¯طں(427)
ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط­ط³ظٹظ† ظ…ط¸ظ‡ط± ط؛ظٹط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ 
346 - ظ…ط±ع¯ ط³ط±ط® ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط´طھط± ط´ط¯ظ‡ (ظˆ ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³ط¨ ) ظˆ ط§ط² ظ„ط´ظƒط± ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط§ظƒطھ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط¨ظˆط¨ظٹطھ ط±ط§ طھظˆطµظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط§طھظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط±ط³ط§ ظˆ ط´ظٹظˆط§ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ط±ع¯ ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط·ظ„ط¨ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ط±ط³ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظٹط¯ط›ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظٹظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒ ط¢ظ† ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ط§ط² ط؛ظ„ط§ظپ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظƒط´ظٹط¯طŒ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظ‰ ط¢طھط´ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ…ظ‡ظٹط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢طھط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ط¬ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ط§ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظ…ط±ظˆط² ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§! ط¢ظٹط§ ظ‚طµط¯ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط؛ظ„ط§ظپ ط¯ط± ط¢ظˆط±ظٹط¯ ظٹط§ ط®ط§ط·ط±طھط§ظ† ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ظƒظ…ظ‰ ط§طھط®ط§ط° ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯طں ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ„ط® ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ظˆ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ع†ظˆظ†ط§ظ† ظ¾ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ظ…ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¢طھط´ ط²ط¯ظٹط¯.
ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط¨ط§ط´ظٹط¯ ط§ظ‰ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظˆ ط§ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ‰ طھط§ط±ظƒظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ظˆط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط§ظ‰ ط®ط§ظ…ظˆط´ ع¯ط±ط§ظ† ع†ط±ط§ط؛ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ط¨ظˆظ‰ طں
ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯طں ط¢ط±ظ‰ ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظٹظ„ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ (ظƒط§ط± ط¬ط¯ظٹط¯ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ) ط§ط² ظ‚ط¯ظٹظ… ط¯ط± ط´ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§طµظ„ ظˆ ظپط±ط¹ ط³ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ظˆ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ…ظٹظˆظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ ظˆ ط®ط¨ظٹط«ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¯ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ع†ظˆظ† ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† طŒ ع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ط§طµط¨ظٹظ† ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظˆط§ط±ط§ ظ‡ط³طھظٹط¯.
ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ظٹظ† ط¯ظˆ ظƒط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ : ظ…ط±ط§ ظٹظƒظ‰ (ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظƒط§ط±) ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط°ظ„طھ (ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯) ط§ط³طھ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ! ظˆ ط¯ظˆط± ط¨ط§ط¯ ط§ط² ظ…ط§ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ط¯ظ‡ظٹظ… .(428)
347 - ط؛ظٹط±طھ ط²ط§ط¯ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) 
ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ ظˆ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط¯ط§ظ…ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظˆ ظٹط§ظپطھظٹظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط؛ظٹط±طھ ظˆ ط¬ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¹ط²طھظ‰ ظƒظ‡ طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ…ط·ظٹط¹ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³طھ ط´ظˆظٹظ… ظˆ (ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط°ظ„طھ ط¨ط§ط± ط±ط§) ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ط±ط§ظپطھظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ظ‡ظٹظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظƒظ… ظƒظ‡ ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ†ط¨ط±ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ†ط´ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط§ط²ظپط±ظˆظ‡ ط¨ظ† ظ…ط³ظٹظƒ ظ…ط±ط§ط¯ظ‰ ط²ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط§ع¯ط± ظ…ط§ (ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ ) ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ظˆظٹظ… ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظٹط±ظٹظ† ظˆ ظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ع†ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ع¯ط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ¾ظٹط±ظˆط²ظٹظ… . ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط³ظٹظ… طŒ ط§ط² ط±ظˆظ‰ طھط±ط³ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ…ط§ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¬ظ„ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ظ…ط±ع¯ ط§ط² ط³ط± ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط² ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط± ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¯ط±ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ط³ط±ظˆط±ط§ظ† ظ‚ظˆظ… ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظ…ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ظˆظ† ظ¾ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¬ط§ظˆظٹط¯ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظٹظ… . ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§طھطھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆ: ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط´ظ…ط§طھطھ ظˆ ط³ط±ط²ظ†ط´ â€چ ظ…ظƒظ†ظٹط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ع¯ظٹط± ظ…ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ع¯ظٹط± ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
(429)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation