بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ¶ -


ظپطµظ„ ظ‡ظپطھظ… : ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ 
129 - ط¹ظ„ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒظ‰  
ط§ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط§ط² ط­ط°ظٹظپظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظˆط¯ظƒ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ظƒط´ط§ظ† ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ…ظ† ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط§ط³طھ !
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط±ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ†ظ‡
ط­ط°ظٹظپظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ظپطھظ… ظˆ ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ظپطھظ… طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¹ظ„ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ† ط§ط³طھ .(185)
130 - ظ‡ظ… ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظ‡ظ… ظ…ظ‡ط§ط¬ط± 
ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ظˆظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ†ظ… ! ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط§ط² ظ¾ظ„ظƒط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ظˆظ‰ طŒ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط±ظˆط² ط¹ظ…ظ„ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط¨ظˆط¯. ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯طŒ ط±ظˆط² ظ‡ط´طھظ… ظ…ط§ظ‡ ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ظ‡ طھط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط®ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯. ط¢ظ† ط±ظˆط²ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ط¬ط±طھ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ط´ ط±ط§ طھظˆط§ظ… ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط°ظƒط± ظƒط±ط¯: ط®ط· ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط¹ظ„ظ‰ ظˆظ„ط¯ ط¢ط¯ظ… ظ…ط®ط· ط§ظ„ظ‚ظ„ط§ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظٹط¯ ط§ظ„ظپطھط§ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط§ظˆظ„ظ‡ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظپظ‰ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆط³ظپ ط›ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ظ…ط±ع¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ط²ظٹظ†طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظٹظƒ ع¯ط±ط¯ظ†ط¨ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ط²ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط²ظٹظ†طھ ط§ط³طھ . ظ…ط±ع¯ طھط±ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط±ع¯ ط¨ظٹظ…ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط§ط¬ ط§ظپطھط®ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ع¯ط±ط¯ظ†ط¨ظ†ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط²ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆظٹط²ط¯. ط²ظٹظ†طھ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹظˆط± ط§ط³طھ )
ظƒط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظˆطµط§ظ„ظ‰ طھظ‚ط·ط¹ظ‡ط§ ط¹ط³ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظپظ„ظˆط§طھ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ†ظˆط§ظˆظٹط³ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط، ط› ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ„ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ ع¯ظˆظٹط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ ط±ظٹط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ ظ…ظ† ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¶ط§ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھط›ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط² ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط¶ط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ط±ط¶ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ . ظ‡ط±ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ¾ط³ظ†ط¯ظ†ط¯ ظ…ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹظ… ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¨ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯طŒ ظ…ط§ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹظ… طŒ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯طŒ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹظ… طŒ ط³ظƒظˆطھ ط¨ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯طŒ ط³ظƒظˆطھ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹظ… . طھظƒظ„ظ… ط¨ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯طŒ طھظƒظ„ظ… طŒ ط³ظƒظˆظ† ط¨ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯طŒ ط³ظƒظˆظ† طŒ طھط­ط±ظƒ ط¨ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯طŒ طھط­ط±ظƒ طŒ ع¯ظپطھ :

ظ‚ط¶ط§ظٹظ… طŒ ط§ط³ظٹط± ط±ط¶ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯
ط±ط¶ط§ظٹظ… ط¨ط¯ط§ظ†ع†ظ‡ ظ‚ط¶ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯
ع†ط±ط§ ط¯ط³طھ ظٹط§ط±ظ… ع†ط±ط§ ظ¾ط§ظ‰ ظƒظˆط¨ظ…
ظ…ط±ط§ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط¨ظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯
ظƒط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظˆطµط§ظ„ظ‰ طھظ‚ط·ط¹ظ‡ط§ ط¹ط³ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظپظ„ظˆط§طھ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ†ظˆط§ظˆظٹط³ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ط®ط±طŒ ظ‡ط¬ط±طھ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظپظٹظ†ط§ ط¨ط§ط°ظ„ط§ ظ…ط®ط¬طھظ‡ ظˆ ظ…ظˆط·ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظپط³ظ‡ ظپظ„ظٹط±ط­ظ„ ظ…ط¹ظ†ط§ ظپط§ظ†ظ‰ ط±ط§ط­ظ„ ظ…طµط¨ط­ط§ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط›ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظ‚ظ„ط¨ط´ ط±ط§ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯ (ظ…ط§ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظٹظƒ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… )طŒ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¢ظˆط§ط² ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظ… ط®ظˆظ† ظ‚ظ„ط¨ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ â€چ ط¨ظپط±ط³طھظٹط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظٹظƒ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظٹظƒ ظƒظˆع† ظˆ ط±ط­ظ„طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† طµط¨ط­ ط²ظˆط¯ ظƒظˆع† ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯.ظپط§ظ†ظ‰ ط±ط§ط­ظ„ ظ…طµط¨ط­ط§ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .
131 - ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ  
ط¯ط± ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯. ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ . ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ(186)
132 - ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ )
ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… طŒ ط§ط² ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ طھط­ظˆظ„ط§طھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ط§ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒظ†ظ‰ طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط±ط³ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¯ ظ¾ط§ط³ط® ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¨ط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط®ظˆظٹط´ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط®ط¨ط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط¯ط±ظ… ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ط¶ط§ظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : ظ‚ط¨ط± ظ…ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ
ط¢ظٹط§ طھظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ‡ط³طھظ… طں ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط°ظ„طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¢ط²ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط§ط² ط§ظ…طھ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ط´ظƒط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط§ط°ظٹطھ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ظ†ط¬ط´ ط®ط§ط·ط± ط§ظˆ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
133 - ط®ط¨ط± ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†  
ط²ط±ط§ط±ظ‡ ط¨ظ† طµط§ظ„ط­ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظ‡ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ طŒ ط®ط¯ظ…طھط´ ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط¯ظˆط±ظˆظٹظ‰ ظˆ ظ†ظپط§ظ‚ ظƒظˆظپظٹط§ظ† طµط­ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ طھظˆط³طھ ط›ط§ظ…ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ط¨ط± ط¶ط¯ ط´ظ…ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ظƒط³ظ‰ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ع¯ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط¹ظ„ظ„ ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ‡ط± ع†ظٹط²طŒ ظˆ ط§ط¬ط± ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ط›ظ„ظƒظ† ط¨ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ† طŒ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ظ† طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط­ظˆط§ط¯ط« ظ…ط±ع¯ط¨ط§ط± ط¬ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظƒط³ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ .(187)
134 - ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظ‚ظ„ظ‡ ط´ط§ظ…ط® ط±ط¶ط§  
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظˆظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط¬ط§طھ ط±ط¶ط§ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ظ‚ ظˆ ط¯ط± ط±ظپظٹط¹ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯
ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ع¯ظˆظٹط§ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ… ظƒظ‡ ط¯ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ‡ط§طŒ ط¨ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظˆط§ظˆظٹط³ â€چ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط¹ط¶ط§ ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹظƒط±ظ… ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظˆ ط´ظƒظ… ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظٹط± ظˆ ط§ظ†ط¨ط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ طھظ‡ظ‰ ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯... ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظˆط¯.(188)
ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط±ط®ط¯ط§ط¯ ط؛ظ…ط¨ط§ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط± ظپط±ط§ط² ظˆ ظ†ط´ظٹط¨ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯ظ† ظˆ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ط´ط¯ظ† ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط§ظƒط´ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ط¯ط¹طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ظ…ظˆظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط¨ظˆط¯.
135 - ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظˆظ† ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ط¹ط±ط§ظ‚ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ط³طھط§ظٹط´ ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ (ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹط¯) ظˆ ط¬ط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظٹع† طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ظ…ط±ع¯ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ع¯ط±ط¯ظ†ط¨ظ†ط¯ ط¯ط®طھط±ط§ظ† طŒ ط¢ظˆظٹط²ظ‡ ع¯ظ„ظˆظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ع†ظˆظ†ط§ظ† ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظٹظˆط³ظپ طŒ ط¯ظٹط¯ط§ط± ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع†ظ‡ ظ…ط´طھط§ظ‚ظ… ! ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ (ظ†ط§ع†ط§ط±) ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ظ… .
ع¯ظˆظٹط§ ع¯ط±ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ظٹطµ ط¯ط´طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظˆط§ظˆظٹط³ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ ط¬ط³ظ…ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ع¯ط³ط³طھظ‡ ط´ظƒظ…ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظ‡ظ‰ ظˆ ظ…ط´ظƒ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظ„ظ… طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ظ‚ظ… ط®ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ع¯ط±ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط¨ظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظƒط§ظ…ظ„ طµط§ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¹ط·ط§ ظƒظ†ط¯. ط°ط±ظٹظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط¬ط¯ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط­ط±ظٹظ… ظ‚ط¯ط³ ظƒط¨ط±ظٹط§ظٹظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ع†ط´ظ… ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط±ط´ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ط´ط§ظ† ظˆظپط§ ظƒظ†ط¯
ظ‡ط± ظƒط³ ط®ظˆظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط®ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ظ…ط§ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† - ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط¯ط§ - ظپط±ط¯ط§ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط±ظ…
.(189)
136 - ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط± ط¨ظˆط³ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¨ظ‰  
ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظˆط¶ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ - طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² طھطµظ…ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ†طµط±ظپ ط´ظˆط¯ - ظˆ ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط²ط§ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ ع¯ظˆط§ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط± ط®ط·ط§ ظ†ظٹط³طھظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ط§طµظˆط§ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظˆط´ط§ظ† ط¯ط± ط·ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ظ‚ط±ط§ط¨طھ ط¨ط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظ…ط«ظ„ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ط¯ط›ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒظ… ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط´ظˆط¯. ط¨ط§ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒظ† .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ! ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨طھظˆط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظ… . ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ! ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظƒط±ط§ظ‡طھ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ… ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ… .
ط³ظ¾ط³ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظٹط­ظٹظ‰ ظˆ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ظپطھ ظˆ ظƒط´طھظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط·ظ„ظˆط¹ظٹظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ظˆظپط§ظٹظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط´ظ…ط±ط¯.(190)
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط¹ظ‚ظٹط¨ ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆط¯ ط§ط±ط¯ظ‡ ط´ظƒط³طھ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظ‚ط§ط¶ط§ ظƒط±ط¯ طھط§ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¨ظˆط¯ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظ… ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط´ظ‡ظٹط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯.
ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† طھظ‚ط§ط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط´ط±ظٹظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¨ظˆط³ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ط¨ظˆط³ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط³ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظپ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯(191)
137 - ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯!  
ط³ط­ط±ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¨ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط²ظ… ط±ظپطھظ† ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط±ظپطھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ…ط­ظ…ط¯ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط´طھط§ط¨ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ط§ط± ط´طھط±ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ط¢ظٹط§ طھظˆ ظ†ع¯ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ظ† ظپظƒط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ !
ظ…ط­ظ…ط¯ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´طھط§ط¨ ظˆ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظپطھظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط´ظ… ط±ظپطھظ‰ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† ! ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ط±ظˆ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ طŒ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†طھ ط±ط§ ع†ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† طھط¹ظ„ظ‚ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¨ط¨ظٹظ†ط¯
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ظپطھظ† ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ظˆط¯ط§ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯.(192)
138 - ط¨ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
ط¬ظ†ط§ط¨ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ„ط§ظ†ظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ظ… طŒ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…ظ† ط¯ط³طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ†ط§ط¨ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط®ظˆط¨ ع†ط±ط§ طھظˆظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ طں ع†ط±ط§ طھظˆ ط¯ظ‡ظ„ظٹط²طں ع†ط±ط§ طھظˆظ‰ ظٹظƒ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ طں ط®ظˆط¨ طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ظˆظ… ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ظ† ظ‡ط¯ط± ظ†ط±ظˆط¯طŒ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ظ…ظ† ط¨ط± ظ…ظ„ط§ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ع¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ط¢ظ† ط´ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظˆط¬ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±. ع†ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ظƒظ‡ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط³ط± ظ†ظ…ط§ط² (ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ط§ظ…ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ ) ظƒظ‡ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط±ط§ ط®ظˆط¨ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط³ظٹط± ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظ† ط¨ظ‡ طھظ‡ظ„ظƒظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ طں ع†ط±ط§طں ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ„ط§ طھظ„ظ‚ظˆط§ ط¨ط§ظٹط¯ظƒظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„طھظ‡ظ„ظƒظ‡(193)(194)
ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ظ‡ط§ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھط´ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ„ط§ ط¨ط´ظˆط¯ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ‚ط²ظˆظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط³ط®ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط´ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط¦ظ…ظ‡ طھظ‚ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط›ع†ظˆظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ظˆ ظƒظٹظپظٹطھ ظˆظپط§طھ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ طھظ‚ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.(195)
139 - ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡  
ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط±ط§ط­طھع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚طµط± ط¨ظ†ظ‰ ظ…ظ‚ط§طھظ„ ط­ط§ظ„طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ†
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ¾ط¯ط±ط¬ط§ظ† ! ع†ط±ط§ ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ط± ظƒظ„ظ…ط§طھ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ط³طھط±ط¬ط§ط¹ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط³ط± ط¨ط± ط²ظٹظ† ط§ط³ط¨ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط³ط¨ظƒظ‰ ط¨ط± ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ظ…ط³ظ„ط· ط´ط¯طŒ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ… ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ع¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± طھط¹ظ‚ظٹط¨ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ظ…ط±ع¯ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ¾ط¯ط±ط¬ط§ظ† ! ظ…ع¯ط± ظ…ط§ ط¨ط± ط­ظ‚ ظ†ظٹط³طھظٹظ… طں
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ظ„ظ‰ ظˆط§ظ„ط°ظ‰ ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ط±ط¬ط¹ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ط§ ط¨ط± ط­ظ‚ ط§ط³طھظˆط§ط±ظٹظ…
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ : ظˆظ‚طھظ‰ ط­ظ‚ ط¨ط§ ظ…ط§ط³طھ ط§ط² ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ط§ظƒظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.(196)
140 - ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط®ظٹط§ظ†طھ ظƒظˆظپظٹط§ظ†  
ط¯ط± ط³ظپط± ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظƒط±ظ…ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯: ظƒظˆظپظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط± ط³ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ظ† طµظ„ط§ط­ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط±ظˆظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ : ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ط¯ط§ طھط؛ظٹظٹط± ظ¾ط°ظٹط± ظ†ظٹط³طھ . ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط®ظˆظ† ظ…ط±ط§ ط¨ط±ظٹط²ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ†ع¯ظٹظ† طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط³ظ„ط· ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط·ط¹ظ… طھظ„ط® ط°ظ„طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط¨ع†ط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ ط°ظ„ظٹظ„ طھط± ط´ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯(197)
141 - ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ  
ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظٹظˆظ† ط¢ظ† طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ط¯ط§ظپظ‰ طھظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط®ط·ط±ط§طھ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط¢ظ† ط¨ط±ظˆظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط­ط±ظƒطھ طŒ ظٹط§ ط³ظƒظˆطھ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ .(198)
142 - ظ…ظ†ط·ظ‚ ط´ظ‡ظٹط¯  
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ… طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¢ظ‚ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط±ط§ط³طھ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط§ط¯ظ‰ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط­ظˆط± ظ…طµط§ظ„ط­ ط®ظˆط¯ط´ ظپظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظ…ظ†ظپط¹طھ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط³ظٹط§ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظٹظƒ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط§ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط§ظپظˆظ‚ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¹ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ط¢ط¯ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ظٹط§ط³طھظ…ط¯ط§ط± ط±ظˆط´ظ† ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ ط³ظٹط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ظپط¹طھ طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ ظ‡ظˆط´ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ط¨ط± ط±ظ‚ظٹط¨ط§ظ† طŒ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ظƒظˆظ… ط¨ظˆط¯ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ â€چ ظٹظƒ ط±ط§ظ‡ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط²ظٹط±ظƒط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ ط§ط² ظ†ظˆط¹ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط²ظٹط±ظƒ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظٹط¯ظ‡ظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ظ†ظ‰ ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ع¯ظپطھ : ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ†طµط±طھ طھظˆ ظ‡ط³طھظٹظ… . ط´ظ…ط§ ط¨ظ†ظˆظٹط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط§ظ„ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆط¶ط¹ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط¢ط±ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ع¯ظٹط± ظˆ ط¨ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ† ظ¾ظ‡ظˆط§ظ† ! ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆ ظƒط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯: ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ظƒط§ط±ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط°ظˆط±ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯. ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… طŒ ع¯ظپطھ : ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ . ع¯ظپطھ : ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ط´ط¯ظ… طŒ ع¯ظپطھ : ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ط´ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ظ… ط¨ط¨ط±ظ… .(199)
143 - ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆظٹط´  
ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظ…طھظپط§ظˆطھ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط±ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط؛ظٹط¨ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط­ط±ظƒطھ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ„ط§ط±ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ :
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ط›ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ع¯ظˆط§ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طھط§ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ
ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ طŒ ظ…ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظˆط¯طŒ
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ طھط§ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط´ط¯ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط± ظ¾ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.(200)
144 - ط¨ظٹظ†ط´ ظ‚ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¬ظ‡طھ طھظ‚ط¯ط³ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظٹظƒ ط±ط´ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯.
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط«ظ„ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط›ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ط®ط´طھ ط®ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯. ط§ط«ط± ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط§ظپظˆظ‚ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¹ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ…ط§ظپظˆظ‚ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط§ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ طŒ ط§ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹطھ طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط®ط·ط± ط±ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¨ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ع†ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط®ط·ط± ط±ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¨ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ع†ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظˆط§ط¶ط­ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯: ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط± ع¯ظپطھ :
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط´طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ظ† طŒ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط²ظٹط± ظˆ ط±ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط´ ظ‚ظˆظ‰ ط§ظˆط³طھ .(201)
145 - ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط§ط² ط¨ظ‰ ظˆظپط§ظٹظ‰ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ع¯ط±ط§ظٹظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ط®ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ :
ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط²ظٹع†ظ‡ ط²ط¨ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظˆ ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹظ† طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط±ظپط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظˆطھظ‡ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† ظƒظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯
ط³ظ¾ط³ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯: ظ‡ط°ط§ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طں ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ط، ط§ط³طھ طں
ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط³ظ… ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظƒط±ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ط، ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ†ط²ظ„ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط§ط±ط§ظ†ط¯ط§ط² ظ…ط§ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط´طھط±ط§ظ† ظ…ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯
ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط§ ظƒظˆع† ظ†ظƒظ†ظٹط¯. ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط´طھط±ط§ظ† ظ…ط§ ط§ط³طھ .
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط·ظپط§ظ„ ظ…ط§ ط±ط§ ع†ظˆظ† ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظ‚ط¨ظˆط± ظ…ط§ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط§ظƒظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط¯ ظ…ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… طŒ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ط¨ط± ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ظˆ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ظƒط±ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ط،
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ط§ط¨طھظ„ط§ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¯ظپظ† ظ…ط§ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ظˆ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ† ظ…ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ . ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(202)
146 - ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط®ظˆظٹط´  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط³ط­ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ :
(ظ…ظ† ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ط³ع¯ ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط¨ط± ظ…ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط±ظ†ع¯ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ط³ظپظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¶ ط¨ط±طµ ظ…ط¨طھظ„ط§ط، ط§ط³طھ ظ‚ط§طھظ„ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ظ‡ط¬ظˆظ… ط³ع¯ ظ‡ط§طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
طھظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ط±ظ… ط§ظ…ط´ط¨ ط§ظپط·ط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظƒظ† ظˆ طھط§ط،ط®ظٹط± ط±ظˆط§ ظ…ط¯ط§ط±طŒ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط®ظˆظ† طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط´ظٹط´ظ‡ ط³ط¨ط² ط±ظ†ع¯ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ط¯)(203)
147 - ظ‚ط¯ط§ط³طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ  
ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط§ طµط±ظپط§ ط¨ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط¬ط±ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ط¯ط®ط§ظ„طھظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ طھط§ط،ط³ظپط´ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظˆط³ ظٹظƒ ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ†ظپظ„ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆظ†ط´ ظ‡ط¯ط± ط±ظپطھ . ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ط¨ظ‰ طھظ‚طµظٹط± ظ‡ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ط¨ظ‰ طھظ‚طµظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ظ†ظٹط³طھ طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طµط±ظپط§ ظٹظƒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظˆط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ط§ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط´ظƒ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط´ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظˆ ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط§ظˆ ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظ‡ظˆط´ظٹط§ط±ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط§ظ…ط¶ط§ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظˆط§ظ‚ط¨ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظ†ط±ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط§ظˆ ط³ط®طھ ظ…ط¹طھط±ط¶ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ظƒظˆطھ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط§ط¦ط· ط±ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… طھظ„ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظˆط§ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ .
ظ¾ط³ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظƒط³ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظ…ظ‚ط¯ط³ .(204)
148 - ظ‡ط¯ظپ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡  
ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط®ط³ط§ط±طھ ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظپط´ ع†ظٹط³طھ طŒ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ط­ط³ط§ط¨ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ط· ط¸ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط²ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ… ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… !(205)
149 - ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‚طµط¯ 
ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط·ظˆط± ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ط¢ظ†ط·ظˆط± ط±ط§ط¶ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط§ظ„طµ ط®ط¯ط§طŒ ط§ظˆظ„ظٹط§ ظ…ط¹ط¸ظ… ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط±ظˆط§ظٹطھ ) ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ظ‡ط§ظٹط´ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ طµظˆط±طھط´ ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‚طµط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.(206)
150 - ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ 
ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¨ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط³ط§ط¹طھ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظ‡ظٹط¯ظ†ط¯. ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظٹظ… ط§ط¯ط§ظ‰ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¢ظ…ط¯ظٹظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط­ظپط¸ ط¨ظƒظ†ظٹظ… .(207)
151 - ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±عکظٹظ… ط¸ط§ظ„ظ…  
ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط± ط¶ط¯ ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¨ طŒ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط§ط² ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظ†ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط®ط¨ط§ط±ط´ ظ‡ظ… ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ظٹظƒ ط±عکظٹظ… ط¸ط§ظ„ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆظ„ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط¨ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ‡ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.(208)
152 - ظ‡ط¯ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† : ط§ط¹ظ„ط§ظ‰ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط­ظ‚  
ط§ط² ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ط² طھط¬ظ„ظٹط§طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¢ظ† طŒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ظƒظ„ ط§ط³طھ . ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ…ط­ظٹط· ط§ط² ظ‡ط± ط¬ظ‡طھ ظ†ط§ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ظˆ ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظ‡ط± ط³ط±ط¯ط§ط± ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظƒظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظپظƒط± ظƒظ†ط¯ ط¬ط² ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظƒط§ظٹطھ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ†ط·ظ‚ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ : ط§ظپط³ظˆط³ ظƒظ‡ ط¨ط®طھ ط¨ط§ ظ…ط§ ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ظ†ط´ط¯طŒ طھظپ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط›ظ…ط«ظ„ ظ†ط§ظ¾ظ„ط¦ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط·ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ط³ط§ط¹ط¯طھطھ ظ†ظƒط±ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ†ط´ ط´ظƒط§ظٹطھ ط§ط² ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظٹط§ط³ ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط®طھ طھط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ†ط´ طھط§ 24 ط³ط§ط¹طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³ظٹط± ط¯ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ط؛ظٹظˆط± ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط± ط§ظٹظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط±طھط± ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظٹظƒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط´ط±ط§ظٹط· ظ†ط§ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ظˆ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ط§ظˆظ„ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒط´طھ ط¨ط¹ط¯ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط§ظ…ظˆظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ . طھط§ط±ظٹط® ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ع¯ظپطھ :
ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط³ظ† ط§ظ„ط«ظ†ط§ط، ظˆط§ط­ظ…ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ط±ط§ط، ظˆط§ظ„طµط±ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ظƒ
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ظ†ط§ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظ… ط§ط² ط±ط¶ط§ ظˆ ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯! ع†ط±ط§طں ع†ظˆظ† ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…ط³ط§ط¹ط¯ظ‰ ط²ظٹط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط§ ظ…ظˆط­ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظ¾ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظ‡ط¯ظپط´ ظ…ط«ظ„ ط§ط³ظƒظ†ط¯ط± ظˆ ظ†ط§ظ¾ظ„ط¦ظˆظ† طŒ ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ط¯ظپط´ ط§ط¹ظ„ط§ط، ظƒظ„ظ…ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¤ ط«ط± ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯.(209)
ظپطµظ„ ظ‡ط´طھظ… : ط±ظ…ط² ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
153 - ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط­ظˆط§ط¯ط« طھظ„ط® ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ ط؛ظ… ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‰ ظˆ ظپط±ط­ ط²ط§ ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ظˆط§ط¬ ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ . ط§ظٹظ† ط­ظˆط§ط¯ط« ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ظ¾ط± ط¶ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ط®ظٹط±ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظٹط§ ظٹظƒ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظ…ظˆظ‚طھط§ طھظ…ط§ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ طھط­طھ ط§ظ„ط´ط¹ط§ط¹ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ„ظƒظ† ظ‡ط± ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط¯ظˆط± ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ط±ظƒط² ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¶ط¹ظپ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ ظ…ط­ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط¯ط± ظٹط§ط¯ ظˆ ط®ط§ط·ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ طھط¯ط§ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯
ط§ظٹظ† ظٹظƒ ط®ط§طµظٹطھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« طھط§ط±ظٹط® ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ط›ظ†ط¯ط±طھط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظٹظƒ ط­ط§ظ„طھ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط°ط´طھ ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط±ظ†ع¯ ظ†ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯
ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط®ظˆظ†ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ظ…طھط§ط² ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط´ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‰ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظˆ ط¯ظˆط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¢ظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ¾ط± ط§ظ‡ظ…ظٹطھظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.
ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ط›ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯. ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظˆ ط­ط¬ط§ط² ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¯طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط¨ط´ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ع¯ط°ط´طھ ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظˆط³ظٹط¹ طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ¾ط³ ط§ط² طµط¯ظ‡ط§ ط³ط§ظ„ ط§ط¹ط¬ط§ط¨ ظˆ طھط­ط³ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ط›ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظ‡ط§طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ط§ظ†ط¯ظƒ ط²ظ…ط§ظ† ط§ط² ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط­ظˆ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط›ظ„ظٹظƒظ† ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط®ظˆظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± 1400 ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ‡ظ†ظˆط² ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط¨ط± ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط¹طµط± ظˆ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆظ‚طھ ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆظ„ظٹظƒظ† ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆظ‰ ط±ط§ طھط¹ظ…ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§طھ ظƒظ‡ ظ…ط؛ظپظˆظ„ ط§ط°ظ‡ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ظ… ظٹظ…ظ† طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ طھط¹ظ…ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ طھط§ ط§ظ†ظ‚ط±ط§ط¶ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.
154 - ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ†ظ‡ط¶طھظ‰ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ†  
ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظˆط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط´ظˆظ… ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظ…ظ„ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ طھظ‚ط¨ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظٹظƒ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ†ط§ط¨ط®ط´ظˆط¯ظ†ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ…ظˆط±ط® ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ (ظ…ط§ط±ط¨ظٹظ† ) ظ…ط³طھط´ط±ظ‚ ط¢ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط®ط·ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طں ط§ط³ظ… ظˆ ط±ط³ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² طµظپط­ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط­ظˆ ط³ط§ط®طھ ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯(210)
ظ…ط­ظƒظˆظ…ظٹطھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¯ط± ط§ظپظƒط§ط± ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظپظٹط¯ ط´ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط²ظٹط± ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¶ط±ط¨ظ‡ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ â€چ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯
ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ط¨ط¨ ط¨ط¯ظ†ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ†ظ†ع¯ ط¨ظˆط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ط·ط¨ط¹ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¬ظ„ظˆ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط³ط±ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط®ظˆظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ‡ظ…ط§ظ… ط³ظ„ظˆظ„ظ‰ طŒ طھط±ط¬ظ…ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظˆ طھظ†ظپط± ظˆ ط§ظ†ط²ط¬ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¢ظ„ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ
ط®ط´ظٹظ†ط§ ط§ظ„ط؛ظٹط¸ ط­طھظ‰ ظ„ظˆ ط´ط±ط¨ظ†ط§
ط¯ظ…ط§ط، ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ…ط§ ط±ظˆظٹظ†ط§
ط®ط´ظ… ظƒظ„ظٹظ‡ ط¹ط±ظˆظ‚ ظ…ط§ ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ظˆظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹظ† ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط´ط§ظ…ظٹظ… ط¨ط§ط² ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ…طµط± ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظپظ‡ط±ط³طھظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظ¾ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظ†ع¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھ ط³ظ†ع¯ط¯ظ„ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ط¢ط«ط§ط± ط±ط­ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ط›ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¬ظ…ط§ط¯ط§طھ ظ…طھط­ط±ظƒ ظˆ ط´ط±ظٹط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¹ط§ط± ظˆ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ†ظٹط¹ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ†ظٹط¹ طھط±ظٹظ† ظƒط±ط¯ط§ط± ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ‡ظ…ظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯(211) ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظˆظ‡ط§ط¨ ظ†ط¬ط§ط±طŒ ط§ط² ط§ط³ط§طھظٹط¯ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ط§ط²ظ‡ط± ظ…طµط± ط¯ط± ظ…ظ„ط§ط­ط¸ط§طھط´ ط¨ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط±طŒ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظƒط´ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ„ط¹ظ† ظˆ طھظˆط¨ظٹط® ظˆ طھظپط¨ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ .(212)
155 - ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
ظˆط§ط¹ط¸ظ… ط¨ظƒ ط§ظ„ظ…طµط§ط¨ ظ‡ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط²ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط§ط¬ط± ظ…ط¹ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ط´ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط§ظˆط³طھ . ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ط³ط®طھ طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط¬ط±ط´ â€چ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط²ط®ظ… ط´ط¯ظ† ط¨ط¯ظ† ظٹط§ طھظ„ظپ ط´ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ…ط±ع¯ ط¨ط³طھع¯ط§ظ† طھط§ ظ…ط±ع¯ ظ¾ط³ط± ط¬ظˆط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (طµط¨ط± ط¨ظƒظ†ظٹط¯ ظٹط§ ظ†ظƒظ†ظٹط¯)
ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ظ…ظˆظ‚طھ ط§ط³طھ ظ…ط«ظ„ط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ط³ط±ط´ ط´ظƒط³طھ ط¨ط¹ط¯ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ط¯ط´ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ط§ط¬ط±ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط´ط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط±ط­ظ…طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط³ط§ظ„ ظ†ظٹط² ظ‡ط³طھ . ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ†ط§ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط§ط³طھ (ط§ط¬ط²ظ„ ط¨ظƒ ط§ظ„ط«ظˆط§ط¨ ) ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھط´ ظ†ظٹط² ظ†ط§ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط§ط³طھ (ط§ط¹ط¸ظ… ط¨ظƒ ط§ظ„ظ…طµط§ط¨ ) ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط³ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯.(213)
156 - ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ط¯ط± ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ط²ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طھط¬ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆط§ط² ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯
157 - ظ‚ط±ط¨ ط­ظ‚ ظˆط±ظ‚طھ ظ‚ظ„ط¨ 
طھط§ ظ‚ظٹط§ظ… طµط­ظ†ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ طµظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‚ط¶ط§ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯ ط¯ظ„ط´ ط±ط§ ط®ط§ط´ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ط¯ ط§ظ‡ظ„ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط؛ظپظ„طھ ظ‡ط§ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط´ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط§ط³طھ .
طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ط§ط² ط³ظپط± ط­ط¬ ط§ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط³ظ†ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ† ط³ط§ظƒطھ ط¨ظˆط¯ظ… ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¶ط§ظٹط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ(214)
158 - ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط·ظ„ط¨ط§ظ† ظ…ط§ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯  
ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظ„طھ ظ…ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ„ ظٹظˆظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظƒظ„ ط§ط±ط¶ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط، ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط­ط§ظ„ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(215)
159 - ظ†ظ‡ ع¯ظپطھظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ…ظ¾ط±ط§ط·ظˆط±ظ‰ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯  
ط¯ط³طھظˆط± ط§ط³طھ ط§ظٹظ† طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط¹ظ…ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط³طھظˆط± ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ :ظƒظ„ ظٹظˆظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظƒظ„ ط§ط±ط¶ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط، ط¯ط³طھظˆط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظ‡ط¶طھ ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط¹ط¯ظ‡ ظƒظ… ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²ط´ ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظٹظƒ ط§ظ…ظ¾ط±ط§ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯(216)
160 - ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ظƒظ„ ظٹظˆظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظƒظ„ ط§ط±ط¶ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط¦ ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ط¨ظƒظ† ط§ظٹظ† ظ…ط­طھظˆط§ظٹط´ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع†ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‚ط´ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط¬ظ†ع¯ ظƒط±ط¯طŒ ط¹ط¯ط¯ ظ…ط¹ط¯ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ… ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ظˆظ„طھ ط¬ط¨ط§ط±طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ…ظ¾ط±ط§ط·ظˆط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¸ظ„ظ… ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط² ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط²ظˆط± ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ„طھ ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ… ط¨ط§ظٹط³طھظٹظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ ظ‡ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ظ‚ط´ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ…ط§ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ظ†ط­طµط§ط± ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ†ط­طµط§ط± ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظپط±ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ†ط­طµط± ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط±ظ‰ ظˆ ظٹظƒ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط´ ط±ط§ ط§ظٹظپط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط؛ظپظ„طھ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ… ط¨ط§ظٹط³طھظ†ط¯.(217)
161 - ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†  
ط¨ط®ط´ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¬ط§ظ„ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ طھط§ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط§ظˆ ط¨ط±ظ¾ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط± ظˆ طھظƒط±ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ ط®ط³طھظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ط± ط±ظˆظ†ظ‚ ظˆ ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط¢ظ† ط§ظپط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ط´ظٹظ† ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظˆ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ط´ظٹظ† ظ†ظٹط² ظ…ط¬ط§ظ„ط³ â€چ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط´ظˆط± ظˆ ط´ط¹ظپ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظٹطھ ظ‡ط§ ظˆ ظپط´ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط§طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط­ط§ظپظ„ ظ¾ط±ط´ظˆط± ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ظˆظ†ظ‚ ظˆ ط±ظˆط§ط¬ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ...
162 - ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ 
ط¯ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ„طھ ط§ظٹط±ط§ظ† ظ‡ظ… طŒ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظ… ظ†ظ‚ط´ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ†ط´ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط§ط³طھ .
163 - ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ط§ظ… ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ !  
(218)
ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ظ…ظ† ! ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ظ… ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¹ط§ط·ظپظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط®طµظˆطµظٹطھ ط§ط³ظ… ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط«ظ„ ظ…ط؛ظ†ط§ط·ظٹط³ ظˆ ظƒظ‡ط±ط¨ط§طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ط°ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط´ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ط¯ط± ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط«ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³ظ… ط§ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط± ط¯ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ظ…ط§ ظ…ظ„طھ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ„طھ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ظٹظƒ ط­ط§ظ„طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط­ط§ظƒظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظ† ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¹ط§ط·ظپظ‰ ط¢ظ† ط°ظ„طھ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط§ظˆظ„ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط§طµط­ط§ط¨ ط¨طµظٹط±طھ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط¨ظ‰ ط§ظƒط±ظ…ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ظپ ط§ظ„طµظ„ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„طµظ„ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ظٹط· ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظ‡ظ… طŒ ط¢ظ† ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ طھط§ط±ظٹط® ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¹ط²ظٹط²طŒ ط®طµظˆطµظٹطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¹ط´ظ‚ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ… طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ .
ط§ط² ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظ†ظٹط²طŒ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³ظ… ط´ط±ظٹظپ طŒطں ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط³ظ…ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¹ط²ظٹط²طھط±ظٹظ† ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط±ط§ظ‚ظ‰ طھط±ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ طŒ ط¯ط± ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط±ظپظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¯ظٹط¯ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ظ…ط«ظ„ ط²ظٹظˆط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طŒ ظ¾ط± ط§ط² ظ†ط؛ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹظˆط§ ظˆ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط´ظˆط± ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ط§ط³طھ . ط­طھظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ع¯ظˆظٹط§ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط±طŒ ط´ط±ط­ ظˆ طھظˆط¶ظٹط­ ظˆ ط´ط±ظٹظپ ط¹ط±ظپظ‡ ظˆ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¯ط± ط­ظˆظ„ ظˆ ط­ظˆط´ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط®ط·ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ…ط¹ظ†ط§ ظˆ ط±ظˆط­ ط¹ط¬ظٹط¨ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط­ط± ط°ط®ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط±ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ .
ط§ط² ط¬ظ†ط¨ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ‡ظ… طŒ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ… ظˆ ط®طµظˆطµظٹطھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ طŒ ظٹظƒ ظ…ظ‚ط·ط¹ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظˆ ظٹظƒ ظƒطھط§ط¨ طھط§ط±ظٹط® ط§ط³طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط²ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ظˆظ‚ط¹ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ طھظپط³ظٹط± ظˆ طھط¨ظٹظٹظ† طھط§ط±ظٹط® ظˆ ط¯ط±ط³ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ظ† طŒ ظٹظƒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط¨ط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طµط­ط¨طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ظٹظ… طŒ ط¹ط¨ط±طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… . ط¯ط±ط³ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظƒظ†ظٹظ… ط›ظˆظ„ظ‰ ط¹ط¨ط±طھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§طھظپط§ظ‚ ط¨ظٹط§ظپطھط¯.
164 - ط±ظٹط´ظ‡ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯!  
ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ ظ‚ط±ظ† ظˆ ط¯ظ‡ ظ‚ط±ظ† ظ¾ظٹط´ طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ظ…ط§طŒ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط±ظˆط² ظˆط¶ط¹ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طھظپظƒط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط´ظ†ظپظƒط±ط§ظ† ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط؛ط±ط¶ظ†ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ط¶ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ط± ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ طŒ ط¹ط¯ط§ظ„طھ طŒ ط¹ط²طھ طŒ ط§ط¹طھظ„ط§ط،طŒ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¯ظٹط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط·ظ„ط¨ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ‰ ظˆ ط²ط´طھظ‰ ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظ… ظ‡ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط´ط± ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ع†ظ‡ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ طŒ ط§ع¯ط± ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒط§ظˆط´ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظٹط§ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظٹط§ ط¯ط± ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط±ظ‚طھ ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ط›ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط±ط²ط§ظ† ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ط›ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ط®ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظ‡ ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ط¯ظ†ط§ط¦طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯! ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† - ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ - ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ„ظٹط³ ظ„ط§ ظ†ظپط³ظƒظ… ط«ظ…ظ† ط§ظ„ط§ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ظپظ„ط§ طھط¨ظٹط¹ظˆظ‡ط§ ط¨ط؛ظٹط±ظ‡ط§ ط›ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ! ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط§ط³طھ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ظ‡ظˆظٹطھ ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظٹطھ طھظˆ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط¨ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط³ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط›ط¨ظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظپط±ظˆط´ظ‰ طŒ ط³ط±طھ ظƒظ„ط§ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ط°ظ„طھ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ط¨ظپط±ظˆط´ظ‰ طŒ ط³ط±طھ ظƒظ„ط§ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¯ظ†ظٹط§ طھط³ظ„ظٹظ… ط²ط± ظˆ ط²ظˆط± طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط²ط± ظˆ ط²ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ع†ظ‡ ط³ظٹط§ط³طھظ…ط¯ط§ط±طŒ ع†ظ‡ ظپط¹ط§ظ„ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ طŒ ع†ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ظپظƒط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط±ط²ط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯. ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط§ط³طھظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط¹ط²طھ ظپظ‚ط· ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ظˆظ‰ طھط®طھ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظٹط§ ط±ظٹط§ط³طھ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯ط›ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط¨ط± طھط®طھ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظ†ظپط± ظ‡ظ… ط¨ط§ طھظƒط¨ط± ظپط®ط± ظپط±ظˆط´ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ط›ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط²ط¨ظˆظ† ظˆ ط§ط³ظٹط± ظٹظƒ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ظٹظƒ ظ…ط±ظƒط² ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ ط›ط§ط³ظٹط± طھظ…ط§ظٹظ„ط§طھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ ط›ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط³ط±ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط®ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ط›ط§ط³ظٹط± ظ‚ط¯ط±طھ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط³ظٹط± ظ…ط±ط§ظƒط²ظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط§ظ…ط±ظˆط² ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط´ظˆط± ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒط´ظˆط±طŒ ط§ط² ط§ط­ط³ط§ط³ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¹ط²طھ طŒ ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒط´ظˆط±طŒ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھط´ ط›ط¯ظ†ظٹط§ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ†ط§ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒط´ظˆط± ط¨ط§ ط¹ط²طھ ظˆ ط¨ط§ط¹ط¸ظ…طھ طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط³ط±ظƒط§ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ط´ طھظپط±ط¹ظ† ظˆ طھظƒط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¬ط§ظ‡ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¬ط¨ط±ظˆطھ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ط´ط§ظ† طھط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ط›ط§ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط³ظٹط± ظˆ ط²ط¨ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯! ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† طھظ‡ط±ط§ظ† طŒ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط³ظپظٹط± ط§ظ…ط±ظٹظƒط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط§ ط´ط§ظ‡ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ظٹظƒطھظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط؛ظٹط± ظƒظ†ط¯! ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط§ظ† ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¬ط¨ط±ظˆطھ ط¯ط§ط´طھ ط›ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¶ط¹ظپط§طŒ ط²ط¨ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯! ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯.

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation