بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ²غ± -


795 - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± ط¹ط¸ظ…طھ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ طھظ‚ط±ط¨ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط§ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظپط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھط±ط³ طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ : ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط´ظپط§ط، ظپظ‰ طھط±ط¨طھظ‡ ط›ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± (ط­ط³ظٹظ† ) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط´ظپط§ط، ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظˆط¶ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ† ظ‚طھظ„ظ‡ : ط§ظ† ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ظپظ‰ ط°ط±ظٹطھظ‡ طŒ ظˆط§ظ„ط´ظپط§ط، ظپظ‰ طھط±ط¨طھظ‡ طŒ ظˆ ط§ط¬ط§ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¯ط¹ط§ط، ط¹ظ†ط¯ ظ‚ط¨ط±ظ‡ ط›
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¹ظˆط¶ ط±ط§ ظ…ط¹ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¯ط± ط°ط±ظٹظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط´ظپط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط±ط´ â€چ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ‡ط§ ط¯ط§ط¯.
796 - ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ع†ط´ظ… .  
ظ…ط­ط¯ط« ظ‚ظ…ظ‰ ط¯ط± ظپظˆط§ظٹط¯ ط§ظ„ط±ط¶ظˆظٹظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ ظ†ط¹ظ…طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ط²ط§ظٹط±ظ‰ ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظ… ط²ط­ظ…طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط±ظ†ط¬ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ظˆط§ظٹظ„ طھط­طµظٹظ„ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¯ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ع†ط±ط§ط؛ طھظ‡ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط´ط¨ ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ظˆط± ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ظ…طھظˆظ† ظ…ط­ظپظˆط¸ظ‡ ط±ط§ ظ…ظƒط±ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ظ…طھظˆظ† ظ…ط­ظپظˆط¸ ط±ط§ ظ…ظƒط±ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ„ط§ط¬ط±ظ… ط§ط² ظƒط«ط±طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‡طھط§ط¨ ظˆ ظ†ظˆط´طھظ† ط¯ط±ظˆط³ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط¶ط¹ظٹظپ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظٹظƒظ† ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± طھط±ط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ظˆط± ط³ط§ظٹط± ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ‡ط§ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(878)
797 - ط¨ظˆظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ع¯ظپطھظ† ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط«ظˆط§ط¨ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† طھط¨ط±ظƒ ط¨ط¬ظˆظٹط¯ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظ‡ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ظپط±ط´ ظˆ ط¨ط± ظ…ط·ظ„ظ‚ ظ…ط§ظƒظˆظ„ ظˆ ظ…ظ„ط¨ظˆط³ ط±ط§ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط®ط§ظƒظ‰ ظٹط§ ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… ط›ظˆظ„ظ‰ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ظƒظ‡ ط¢ظ† ط®ط§ظƒ طŒ ط§ط² ط®ط§ظƒ طھط±ط¨طھ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھظ‡ظٹظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظˆظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. طھظˆ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط³ط± ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²طھ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط³ط± ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ‡ط± ط®ط§ظƒظ‰ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²طھ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط³ط± ط¨ط±ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط®ط§ظƒظ‰ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ط³ ظƒظˆع†ظƒظ‰ طŒ ظ‚ط±ط§ط¨طھ ظƒظˆع†ظƒظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ظ‰ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط¨ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ طھظˆ طµط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(879)
798 - طھط³ط¨ظٹط­ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
طھط³ط¨ظٹط­ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظٹط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.
ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ظ…ط²ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ظˆ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھط³ط¨ظٹط­ ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ! ط®ط§ظƒ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط­طھط±ظ… ط§ط³طھ ظ‚ط¨ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط­طھط±ظ… ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ط°ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظ… ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط­ظ‡ ط§ظ‰ (طھط³ط¨ظٹط­ )طŒ ع†ظ‡ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط² ط³ظ†ع¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ع†ظˆط¨ ظٹط§ ط®ط§ظƒ طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط®ط§ظƒظ‰ ط¢ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظƒ طھط±ط¨طھ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط³ظ…ظٹطھ ط´ظ†ط§ط®طھظ† ظ‚ط¯ط§ط³طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ„ظ‚ط¨ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط² ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط´ظ‡ظٹط¯ طھط¨ط±ظƒ ط¨ط¬ظˆظٹط¯ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھظ‡ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
799 - طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط² ظ…ط±ظ‚ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ط§ طھط³طھط؛ظ†ظ‰ ط´ظٹط¹طھظ†ط§ ط¹ظ† ط§ط±ط¨ط¹ ط®ظ…ط±ظ‡ ظٹطµظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆ ط®ط§طھظ… ظٹطھط®طھظ… ط¨ظ‡ ظˆط³ظˆط§ظƒ ظٹط³طھط§ظƒ ط¨ظ‡ ظˆط³ط¨ط­ظ‡ ظ…ظ† ط·ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط›
ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ط§ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± ع†ظٹط² ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ†ظٹط³طھظ†ط¯:
1 - ط³ط¬ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
2 - ط§ظ†ع¯ط´طھط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ع¯ط´طھ ط¨ط§ط´ط¯.
3 - ظ…ط³ظˆط§ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط³ظˆط§ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯.
4 - طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†(880)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ…ط¹ظ‡ ط³ط¨ط­ظ‡ ظ…ظ† ط·ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒطھط¨ ظ…ط³ط¨ط­ط§ ظˆط§ظ† ظ„ظ… ظٹط³ط¨ط­ ط¨ظ‡ط§ ط›
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طھط³ط¨ظٹط­ ع¯ظˆظ‰ ط­ظ‚ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ظ†ع¯ظˆظٹط¯.(881)
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظٹظƒ ط°ظƒط± ظٹط§ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظƒظ‡ ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھ ط¨ط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط°ظƒط± ظƒظ‡ ط¨ط§ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط± ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯.
800 - طµظˆط±طھ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ط®ظˆظٹط´ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† طŒ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط§ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯.(882)
801 - ط°ظƒط± ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ع¯ظˆظٹط¯. ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط± . ط¨ط§ ظ‡ط± ط°ظƒط±طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ط´ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط³ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ط´ ظ‡ط²ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط´ط´ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط´ ظ‡ط²ط§ط± ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯.
ظˆ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط³ظ†ع¯ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط³ط¨ظٹط­ ظ¾ط®طھظ‡ ) ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ‡ط±ط§ط³طھط؛ظپط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ظ‰ ظˆ ط§طھظˆط§ط¨ ط§ظ„ظٹظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± طھط³ط¨ظٹط­ ط¯ط± ط¯ط³طھط´ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط°ظƒط± ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ط¯ ظ‡ط± ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظپطھ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ طھط±ط¨طھ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ع†ظ‡ط§ط± طµط¯ ط­ط³ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ظ‡ط§ط± طµط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ط´ â€چ ط¨ط±ط·ط±ظپ طŒ ع†ظ‡ط§ط±طµط¯ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ظ„ط§طŒ ع†ظ‡ط§ط±طµط¯ ط­ط§ط¬طھط´ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(883)
802 - ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ  
ط¨ط§ طھط±ط¨طھ طھط³ط¨ظٹط­ ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط°ظƒط± ع¯ظپطھظ† ظˆ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ط´ طھط³ط¨ظٹط­ ط¨ع¯ظˆظٹط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ† ظ…ظ† ط´ظ‰ ط، ط§ظ„ط§ ظٹط³ط¨ط­ ط¨ط­ظ…ط¯ظ‡ ظˆظ„ظƒظ† ظ„ط§ طھظپظ‚ظ‡ظˆظ† طھط³ط¨ظٹط­ظ‡ظ… ط›(884)ظ‡ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ط­ظ…ط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ظ…ط§ طھط³ط¨ظٹط­ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طھط³ط¨ظٹط­ طھط±ط¨طھ طŒ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹظ… . ظˆ ط§ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ط³ظ‰ ط§ظ… : ظپط¶ظٹظ„طھ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط›ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
803 - ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¬ط² ط¯ط± ط¢طھط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… .(885)
804 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ .  
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ† ظˆظ‡ط¨ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ :ط®ط¯ط§ظٹط§! ط±ط­ظ… ظƒظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظپطھط§ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظƒط±ط¯ظ‡ طھط§ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ع† ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظٹط§! ط±ط­ظ… ظƒظ† ط¨ظ‡ ط§ط´ظƒ ظ‡ط§ظ‰ ع†ط´ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ظٹط§! ط±ط­ظ… ظƒظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طµط±ط®ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ظٹط§! ط±ط­ظ… ظƒظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طµط±ط®ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظ… طھط§ ط¨ط± ظ…ط§ ظ†ط²ط¯ ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ†ط¯ (ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط±ط³ط§ظ† ).
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ† ظˆظ‡ط¨ ع¯ظˆظٹط¯: ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط²ظˆط§ط± ظ‚ط¨ط± ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† . ط¢ظٹط§ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ طŒ ط¢ظٹط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ طں ع¯ظپطھظ… : طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ظپط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ط­طھظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯.(886)
805 - ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ط±ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯  
ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط±ط²ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط±ط´ط´ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(887)
ط§ظٹظ† ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط´ط¯طھ ظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظˆط¬ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.(888)
ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆطŒ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ظ„ط·ظپ ط®ط§طµ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط±ظٹط¯ظ† ظƒظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط´طھ .
ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ظ‚ط±ط¨ ط®ط§طµ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆطŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط´ط§ظٹط¯.
ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط¸ط± ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯.(889)
ط§ظٹظ† ط³ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط¯ط§ ظˆط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ طھط¹ط¨ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ط±ط¨ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط±ظ†ط¯. ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¸ط±ظٹظپ ظˆ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¬ط¯ط§ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ط­ط« ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط±طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ط§ط³طھ .(890)
806 - ع†ط±ط§ ظ…ظ‡ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں  
ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¢ظˆط±ط¯. ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط§ظٹظ† ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¯ط§ط¹ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ط­ط¨ ط®ط¯ط§طŒ ط¹ط¨ط¯ ط®ط§ظ„طµ ط®ط¯ط§طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھط´ ط±ط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط§ ظˆ ظ‚ظˆظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ط§ظ†ط¯.(891)
807 - ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ط³ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ .  
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±! ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ† ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ .(892)
808 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط³ظ†ظ‡ 
ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظٹط² ط¹ظ…ظ„ ط¨ط²ط±ع¯ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط³ظ¾ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ طµط­ظٹط­ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط²ط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط±ط§طŒ ط¯ط§ط±ط¯.
809 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¬ظ‡ط§ط¯  
ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط§ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظ…ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط®ط¶ط±طھ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ط´ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ .
(893)
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ…ط±ظƒط¨ طŒ ط²ظٹظ† ظˆ ظ„ط¬ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط¬ظ‡ط² ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .(894)
810 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط²ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯. 
ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط¹ط§ط¯ظ„ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط²ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط¯ط±طŒ(895)ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط¢ظ† . ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط¨ط³ط§ظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط؛ظ„ط·ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(896)
811 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ط´ ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط±ط¯ظ‡  
ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ طŒ ط¨ط³ط§ظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ .(897)
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ‚ط¨ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ظ¾ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ…ط¹ط§ط¯ظ„ ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .(898)
812 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ 
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط°ظƒط± ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ط®ط¯ط§طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طŒ ط§ط² ط¹ط±ظ‚ ط²ط§ط¦ط± ط¹ط§ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط³طھط§ظٹط´ع¯ط± ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(899)
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط¹ط§ط¯ظ„ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط±ظƒ ط«ظˆط§ط¨ ط°ظƒط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ طŒ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ .
813 - ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ†  
(900)
ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ظ…ظٹط¯ظ† ظ†ط³ظٹظ… ظپط±ط­ ط¨ط®ط´ â€چ ط³ط±ظˆط± ط¨ط± ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ† ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ظˆ ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(901)
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :ط§ع¯ط± ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ‡ط¯ظپط¯ط§ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ ظ†ط³ظٹظ… ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ‚ظ„ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طµظپط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ظˆط²ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط«ظ…ط±ظ‡ ظ¾ط±ط§ط±ط²ط´ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ¾ط±ط§ط±ط²ط´ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ†ط²ظ„ ع¯ط²ظٹظ†ط¯.(902)
814 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظƒط´طھظ‡ ظƒظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط§ع¯ط± ط²ط§ظٹط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ط§ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ‚ط·ط±ظ‡ ط®ظˆظ† طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط³ط±ط´طھ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط§ظˆ ط¨ط³ط§ظ† ط³ط±ط´طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط´ط³طھ ظˆ ط´ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط±ط´طھ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظˆ ظپط§ط³ظ‚ط§ظ† طŒ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„طµ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ط›ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط´ط³طھ ظˆ ط´ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ظ†ط§ط®ط§ظ„طµ ط§ط² ط¢ظ† ط²ط¯ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ„ط¨ط±ظٹط² ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط§ط®ط§ظ„طµظ‰ ظ‡ط§ ط®ط§ظ„طµ â€چ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظ†ظپط± ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط´ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„ ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط±ع¯ طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒظپظ† ظˆ ط­ظ†ظˆط· ط§ظˆ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ط´ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط±ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ ط±ظˆظٹط´ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ ط±ظˆط²طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظƒظˆطھ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ طھط§ ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² ط¨ط±ظ¾ط§ظٹظ‰ ط±ط³طھط§ط®ظٹط²طŒ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط³ط± ط§ط² ط®ط§ظƒ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…طµط§ظپط­ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ظƒط§ظ…ظٹط§ط¨ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ط§ظ†ط¯.
(903)
815 - ظ†ط¸ط± ظ„ط·ظپ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆظ‰ ط¢ظ† طŒ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط¹ط§ط±ظپ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆطŒ ط´ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط®ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¸ط± ظ„ط·ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظٹط´ طھط§ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(904)
816 - ط´ظپط§ط¹طھ ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط´ط± ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ : ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒط¬ط§ظٹظ†ط¯طں!
ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ع¯ط±ط¯ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظپط±ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ : ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط¬ط§ظٹظ†ط¯طں
ظˆ ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط³طھ ظپط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.(905)
817 - ط²ظٹط± ظ„ظˆط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) 
ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ : ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒط¬ط§ظٹظ†ط¯طں
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ط§ظ† ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ : ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظٹط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ط§طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ط«ط§ط± ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط³طھظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط­ظٹط§ ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط¯ظˆ ط±ظˆط§ ط¯ط§ط³طھظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ظ‡ط§ظ† ط§ظ‰ ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ! ط§ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط®ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ظ¾ط±ع†ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ط±ظˆظٹط¯. ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ط±ع†ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط±ظپطھ .(906)
818 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط²ط§ط± طµط¯ظ‚ظ‡ 
ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط›ط§ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط²ط§ط± طµط¯ظ‚ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯.(907)
819 - ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ‰ ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط¨ط± ط­ط³ظٹظ†  
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط›ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† طŒ ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط±ط§طŒ طھظ…ط§ط´ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط³ظ… ظˆ ط±ط³ظ… ظˆ ظ†ط§ظ… ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظ†ط§ظ… ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھط´ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط³ظˆع¯ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط´ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ط§ظ†ط´ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯طŒ طھظˆط³ط· ظ¾ط¯ط±ط´ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ظˆ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.
ظ‡ط§ظ† ط§ظ‰ ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط¨ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§!... ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ع†ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‰ طھط±ظٹط¯ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ظˆط±طھ ط§ط² ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡طھ طŒ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯.(908)
820 - ط´ظپط§ط¹طھ ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :ط²ط§ط¦ط± ط§ظˆ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ظ‡ طŒ طھط§ طµط¯ ظ†ظپط± ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط¯ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط¯ط³طھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ع¯ظٹط± ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆط§ط±ط¯ ط³ط§ط².(909)
821 - طھظƒظ„ظ… ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¹ط±ط´ 
ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط²ط§ط¦ط± ط§ظˆ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¹ط±ط´ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط§ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯.(910)
ظ…ظ† ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ… ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھ طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظ… ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط­ظ…طھط´ طŒ ط¨ط§ ظ…ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظˆظٹط¯.(911)
822 - ط³ط§ظ‚ظ‰ ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط± 
ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¢ط¨ ظƒظˆط«ط± ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(912)
ظ…ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط¸ظ…طھ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ… طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط¢طھط´ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ط¨ ع¯ظˆط§ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط´ط¯ظ† ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط§ظٹط³طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ط´ظٹظ† طŒ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظ… .(913)
823 - ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط²ط§ط¦ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط± ط®ظˆط§ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(914)
ظ…ظ† ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط§ظ†ط¹ ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¯ط±ط®طھ ط´ظˆظ… ط²ظ‚ظˆظ… طŒ ط¯ط± ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ط¨ظ… .
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ†طھط§ظٹط¬ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط§ط«ط±ط§طھ ط¬ط²ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ط±ط§طŒ ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯.(915)
824 - ط§ظٹظ†ظƒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط¨ع¯ظٹط±!  
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط¹ط§ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ‡ظ† ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰
ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ â€چ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظˆ ط¢ط؛ط§ط² ظƒظ† ظˆ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´.(916)
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط´ ط¨ط¯ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظˆط، ط¹ط§ظپظٹطھ ظˆ ط§ط² ط¯ط³طھ
ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط­ظپط¸ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ظ‡ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.(917)
825 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظٹظƒ ط­ط¬ ط§ط² ط­ط¬ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±((طµ )  
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ط§ط¦ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظٹظƒ ط­ط¬ ط§ط² ط­ط¬ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(918)
ظˆ ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ط§ ط­ط¬ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ع†ط§ط± ط­ط¨ط· ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§ ط¹ظ…ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¢ظپطھ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±.
826 - ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§  
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ! ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±!
ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط²ظٹط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ط¯ط±! ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ !
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط²ظ… ! ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… .(919)
827 - ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ط¢ظٹط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ… طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ظ¾ط¯ط±طھ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط±ط³ظٹط¯!
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ظ‚ط¨ظˆط± ظ…ط§ ط¯ظˆط± ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط§ظ…طھ طھظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: طھظ†ظ‡ط§ طµط¯ظٹظ‚ط§ظ† ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ† ظˆ ظ¾ط¯ط± طھظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯!(920)
828 - ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¹ط±ط´ 
ظ…ظ† ط²ط§ط±ظ‡ ظƒظ…ظ† ط²ط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط¹ط±ط´ظ‡ .(921)
ظ‡ط± طھظˆط­ظٹط¯ ع¯ط±ط§ظٹظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط³ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط±ط´ط´ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(922)
829 - طھظ…ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط² 
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ…ظƒط§ظ† طھظ…ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط­ط¯ ظ…ط³ط§ظپطھ ط´ط±ط¹ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظ…ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯):
1- ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… (ظ…ظƒظ‡ )
2-ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ (ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ )
3- ظ…ط³ط¬ط¯ ظƒظˆظپظ‡ .
4- ط­ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط§ط¨ظ† ط´ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¢ظٹط§ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ… طں
ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ¾ط§ظƒ ط®ظˆط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ† ظˆ ظ†ظ…ط§ط²طھ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط±ظ…ط´ طھظ…ط§ظ… ط¨ط®ظˆط§ظ† .
ظ¾ط±ط³ظٹط¯: طھظ…ط§ظ… ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظ…ط§ظ… .
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط´ظƒط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ظˆع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
(923)
ظˆ ط¯ط± ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯.
830 - ظ†ظ…ط§ط² ط²ط§ط¦ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
(924)
ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط²ط§ط¦ط±طŒ ط­ظ‚ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط§ظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ ظˆ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط´ط±ظٹظپ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط¬ط± ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(925)
831 - ظ†ظ‚طµط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†  
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ع¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ…ط± ط¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط´ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ع¯ظˆظٹظ‰ ط­ظ‚ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ع¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط¬ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظ†ط´طھط§ط¨ط¯طŒ ط­ظ‚ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
832 - ظƒط§ط³طھظ† ط¹ظ…ط±  
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ظƒ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯.
ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظƒط§ظ‡ط´ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط¹ظ…ط± ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
833 - ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ†ظٹط³طھ 
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط­طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ظ†ظٹط³طھ .
834 - ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¯ظˆط²ط®ظٹط§ظ† 
ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ظƒط³ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ طھط­ظ‚ظٹط± ظˆ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظƒط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظˆ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¯ظˆط²ط®ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظپطµظ„ ط³ظ‰ ظˆ ظٹظƒظ… : ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ¾ظ†ط¯ ط¢ظ…ظˆط² 
O ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ ) 
O ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط­ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ط­ط¨ ط­ط³ظٹظ†ط§ط›ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ظ…ظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط­ط³ظٹظ†ظ… ط›ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯(926)
O ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظˆط±ظ‡ ظˆط§ظ„ظپط¬ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظˆط§ظپظ„ ظˆ ظپط±ط§ط¦ط¶ â€چ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ظˆط±ظ‡ ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‰ ط³ظˆط±ظ‡ ط¬ط¯ ط´ظ…ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ط¢ظٹط§طھ ط¢ط®ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظˆط§ظ„ظپط¬ط± ظ…طµط¯ط§ظ‚ط´ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظٹط§ ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ طŒ ط§ط±ط¬ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظƒ ط±ط§ط¶ظٹظ‡ ظ…ط±ط¶ظٹظ‡ طŒ ظپط§ط¯ط®ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط®ظ„ظ‰ ط¬ظ†طھظ‰ .(927)
O ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ظˆظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ (ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ†ظ… ! ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط§ط² ظ¾ظ„ظƒط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ
O ط¯ط± ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ط´ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظ…ط§ظ…ظ‰ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ طھط§ط¨ط¯ ط¯ط± ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¯ط±ظٹط§ ظˆ ط®ط´ظƒظ‰ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط± ظˆ ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع†ظˆظ† ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظٹط´ â€چ ظ†ظٹط³طھ . ط¢ظٹط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط¬ظˆظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯طں ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¬ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظ¾ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ظپط±ظˆط´ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ع†ظٹط² ظ¾ط³طھظ‰ ط±ط§ط¶ظ‰ ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
O ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ط­ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظ„ظ‚ط¯ ط¢ط«ط± ظˆط§ط¨ظ„ظ‰ ط¨ظ„ط§ط، ط­ط³ظ†ط§ .(928) ط®ط¯ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ط¹ظ…ظˆظٹظ… ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§طŒ ط¹ط¬ط¨ ظ†ظٹظƒظˆ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظٹط«ط§ط± ظƒط±ط¯.
O ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ…ط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط²ظ†ط¬ظٹط± ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط³ط± ط²ظ†ط¬ظٹط± ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظˆظ‰ ظ…ظ† ظˆ ط³ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظˆظ‰ ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ… ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯.(929)
O ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط¯ ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ظƒظ„ ظٹطھظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط¯ظ…ظ‡(930) ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط§ ظƒط´طھظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ طھظ‚ط±ط¨ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظٹط²ظٹط¯ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯.(931)
O (ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:)ط§ظ† ظ„ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط­ط±ط§ط±ظ‡ ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظ‰ ظ„ط§ طھط¨ط±ط¯ ط§ط¨ط¯ط§ ط›ط§ط² ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط³ظˆط²ط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط³ط±ط¯ظ‰ ظ†ع¯ط±ط§ظٹط¯.(932)
O ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طµظپظٹظ† ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯ ظˆ طھط±ط¨طھ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط¨ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‡ط§ ظ„ظƒ ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„طھط±ط¨ظ‡ ظ„ظٹط­ط´ط±ظ† ظ…ظ†ظƒ ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظٹط¯ط®ظ„ظˆظˆظ† ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ط¨ط؛ظٹط± ط­ط³ط§ط¨ ط›ط´ع¯ظپطھط§ ط§ط² طھظˆ ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒ ! ظƒظ‡ ط§ظ‚ظˆط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† طھظˆ ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ
ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.(933)
O ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط¨ظ‡ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
O ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : طھظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط² ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ†ط§ط¦ظ„ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯.
O ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظ†ط±ظˆطŒ ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط±ظپطھ . ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طŒ ظ…ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ ظ†ظ†ع¯ ط§ط³طھ طں ظ…ط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ†ظ†ع¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§ظٹظ‰ ظˆ ط±ظٹط§ط³طھ ظƒط´طھظ‡ ط¨ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپط´ ظ†ط±ط³ظٹط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ‰ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ†ع¯ ظ†ظٹط³طھ . ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ طµط§ظ„ط­ظٹظ† ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ط§ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.(934)
O ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ط±ط§ ط¨ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ط¯ ظƒط±ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طµط¨ط± ظˆ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ طŒ ظ…ط±ع¯ ط¬ط² ظ¾ظ„ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط³ط§ط­ظ„ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­ظ„ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ط¨ظ‡ط´طھ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط³ظٹط¹ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
O ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ط§ظ† ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :

ظپط§ظ† طھظƒظ† ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ طھط¹ط¯ ظ†ظپظٹط³ظ‡
ظپط¯ط§ط± ط«ظˆط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¨ظ„
ظˆ ط§ظ† طھظƒظ† ط§ظ„ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظ„ظ„طھط±ظƒ ط¬ظ…ط¹ظ‡ط§
ظپظ…ط§ ط¨ط§ظ„ ظ…طھط±ظˆظƒ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ط، ظٹط¨ط®ظ„
ظˆ ط§ظ† طھظƒظ† ط§ظ„ط§ط¨ط¯ط§ظ† ظ„ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظ†ط´ط§طھ
ظپظ‚طھظ„ ط§ظ…ط±ط، ط¨ط§ظ„ط³ظٹظپ ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¬ظ…ظ„.
ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ظˆط¯ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ط®ط±طھ طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط²ظٹط¨ط§طھط± ط§ط³طھ طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط± ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ظ…ط§ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¢ط®ط± ظƒط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط±ظپطھ طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ†ظƒظ†ط¯.
ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط¯ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط®ط± ظƒط§ط± ط¨ظ…ظٹط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯طں
(935)
O ظ…ط±ع¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ ظ†ظ†ع¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ ظƒظˆط´ط´ ط¨ظ‡ ط®ط±ط¬ ط¨ط¯ظ‡ط¯ (ظ†ظٹطھط´ ط­ظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ†ط¯) ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† طµط§ظ„ط­ طŒ ظ…ظˆط§ط³ط§طھ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط¹ظƒط³ طŒ ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ط±ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ط¯.
O ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ظˆطھ ظپظ‰ ط¹ط² ط®ظٹط± ظ…ظ† ط­ظٹط§ظ‡ ظپظ‰ ط°ظ„ ظ…ط±ط¯ظ† ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¹ط²طھ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط°ظ„طھ .
O ظ…ظ† ظ…ط±ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ظ… ط³ط¹ط§ط¯طھ طŒ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… .(936)
O ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظ„ظ‡ ط­ط³ظٹظ† طھظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ط¯طں!
O ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط±ظƒظˆط¨ ط§ظ„ط¹ط§ط±ط›(937) ظ…ط±ع¯ ط§ط² ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ط¯ظ† ظٹظƒ ظ†ظ†ع¯ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط³طھ .
O ظ…ظˆطھ ظپظ‰ ط¹ط² ط®ظٹط± ظ…ظ† ط­ظٹط§ظ‡ ظپظ‰ ط°ظ„ ط›(938)ظ…ط±ط¯ظ† ط¨ط§ ط¹ط²طھ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط°ظ„طھ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .
O ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆط®طھع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ„ ط§ط¨ظ‰ ط³ظپظٹط§ظ† ! ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ… . ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‡ ع†ظ‡ طھظ‚طµظٹط±ظ‰ ط¯ط±ط§ظ†ط¯طں! ظƒظˆظ†ظˆط§ ط§ط­ط±ط§ط±ط§ ظپظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظƒظ… (939)ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ط´ط±ظپظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒط¬ط§ ط±ظپطھ طں! ط­ط±ظٹطھ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ظٹطھط§ظ† ظƒط¬ط§ ط±ظپطھ طں!(940)
O ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط¯ظ„ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط¨ط®ط´ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظ„ظ‚ط§ط، ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط±ط§طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ ظ…ط§ ظƒظˆع† ظƒظ†ط¯.
O ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ! ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظ†ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹظ… طŒ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯.
O ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… .
O ظ…ط³ظ„ظ… ط¯ط®طھط± ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ طµط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯. ط¯ط®طھط± ظ…ط³ظ„ظ… ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ ط±ظˆظ‰ ط²ط§ظ†ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ط´ â€چ ظˆ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط§ط²ط´ ظƒط±ط¯ظ† . ط¯ط®طھط±ظƒ ط²ظٹط±ظƒ ظˆ ط¨ط§ظ‡ظˆط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط§ط²ط´ طŒ ظٹظƒ ظ†ظˆط§ط²ط´ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط¯ط§ط±ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظٹط§ ط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ع¯ط± ظ¾ط¯ط±ظ… ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ع†ظ‚ط¯ط±...طں
ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…طھط§ط«ط± ط´ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط®طھط±ظƒظ… ! ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±طھ ظ‡ط³طھظ… . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆطŒ ظ…ظ† ط¬ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… .
طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯. ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ظ‚ظٹظ„ ! ط´ظ…ط§ ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظ… ط¯ط§ط¯ظٹط¯ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظ‚ظٹظ„ ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظ… ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظٹط§ ط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ…ط§ طھط§ ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ طھظˆ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ط·ظ„ط¨ظƒط§ط± ط®ظˆظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹظ… ! ط§ط¨ط¯ط§طŒ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظˆط¯ طھط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط±ظ†ظˆط´طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†طµظٹط¨ ظ…ط³ظ„ظ… ط´ط¯طŒ ظ†طµظٹط¨ ظ…ط§ ط¨ط´ظˆط¯.(941)
O ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط³طھط¹ط¯ظˆط§ ظ„ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆ ط§ط¹ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ظپط¸ظƒظ… ظˆ ظ…ظ†ط¬ظٹظƒظ… ظ…ظ† ط´ط± ط§ظ„ط§ط¹ط¯ط§ط، ظˆ ظٹط¹ط°ط¨ ط§ط¹ط§ط¯ظٹظƒظ… ط¨ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ط›(942) ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ„ط§ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط§ظپط¸ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¨ظ„ط§ظƒظٹظپط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯.
O ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… : ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ ) 
O ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ! ط§ظ‰ ط¯ط؛ظ„ط¨ط§ط²ط§ظ† ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط± ط¨ظ‰ ظˆظپط§! ط¢ظٹط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں ظ¾ط³ ط§ط´ظƒ ط´ظ…ط§ ظ†ط®ط´ظƒط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ طھط§ظ† ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¢ظ† ط²ظ† ط§ط­ظ…ظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط´طھ ظˆ ظ†ط® ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ¾ظ†ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
O ظ¾ط³ ط¨ع¯ط±ظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظٹط¯. ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط§ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¢ظ…ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ†ع¯ ط¢ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ع¯ط´طھظٹط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظٹظ† ظ„ظƒظ‡ ط±ط§ ظ†طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط´ط³طھ . ظˆ ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ†ظ†ع¯ ظƒط´طھظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط®طھظ… ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ طŒ ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´طھظٹط¨ط§ظ† ط¬ظ†ع¯طھط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط®ظˆ ظˆ ط·ط¨ظٹط¨ ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھطھط§ظ† ظˆ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط­ط¬طھطھط§ظ† ظˆ ظ…ط´طھط¹ظ„ع¯ط§ظ‡ ط±ط§ظ‡طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ط´ظˆظٹظٹط¯!.
O ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§! ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ع†ظ‡ ط¬ع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ظٹط¯ظٹط¯طں ظˆ ع†ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط´ظƒط³طھظٹط¯طں ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظٹط¯طں ظˆ ع†ظ‡ ط­ط±ظ…طھظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط±ظٹط¯ظٹط¯طں ظˆ ع†ظ‡ ط®ظˆظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط±ظٹط®طھظٹط¯طں.
O ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط´ط¯طھ ط¢ظ† ط¨ط´ظƒط§ظپط¯.
O ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ„طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط³ط¨ظƒط³ط§ط± ظ†ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظˆ ط´طھط§ط¨ طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´طھط§ط¨ ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ… ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ† ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظ†ط±ظˆط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط²طŒ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظƒظ…ظٹظ† ظ…ط§ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
(943)
O ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‚ط±ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ¾ظٹظˆط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظٹط§ظ† طھظˆ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¨ظ†ع¯ط± ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظٹط³طھ طں ظ…ط§ط¯ط±طھ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ظٹطھ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ! ظ¾ط³ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھ .
ظپطµظ„ ط³ظ‰ ظˆ ط¯ظˆظ… : ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ظˆ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
835 - ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط±ط­ظ… ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ )  
ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط§ظ‡ع¯ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظˆط­ط´طھ ط§ظ†ظٹط³ ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ ط¯ط± ط´ط¨ طھط§ط±ظٹظƒ طŒ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ط±ط§ط؛ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ط§ط² ظ†ظˆط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طھط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆط¬ط¹ظ„طھ ط§ط³ظ…ط¹ ط§ط°ط§ ط®ظ„ظˆطھ ط¨ظ†ظپط³ظ‰ ظپظ‰ ظ…طµظ„ط§ظ‰ ط§ظ„طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ط§ظ„طھظ‚ط¯ظٹط³ ظپظ‰ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ .
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ط®ظˆط¯ظ… ط®ظ„ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طµط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط±ط­ظ… ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… .(944)(945)
836 - ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¯ط±ط®ط´ط´ ظ†ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط­ظ…ظ„ ظˆظ‰ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:... ظپط§ظ†ظ‰ ط§ط±ظ‰ ظپظ‰ ظ…ظ‚ط¯ظ… ظˆط¬ظ‡ظƒ ط¶ظˆط،ط§ ظˆ ظ†ظˆط±ط§ ظˆ ط°ظ„ظƒ ط§ظ†ظƒ ط³طھظ„ط¯ظٹظ† ط­ط¬ظ‡ ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط­ظ‚ .(946)ط¯ط®طھط±ظ… ! ظ…ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ طھظˆ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط± ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ¾ط±طھظˆ ظ†ظˆط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ط¯ط± ط´ط¨ ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط± ط¨ظ‡ ع†ط±ط§ط؛ ظ†ظٹط§ط² ظ†ط¯ط§ط´طھظ… .(947)(948)
837 - ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طھظˆط³ط· ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط، ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط³ظ…ط§ط،! ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±.
ط§ط³ظ…ط§ط، ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ظ‡ ط³ظپظٹط¯ظ‰ ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط±ط¯ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ط§ظˆ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط±ط§ط³طھ ط§ظˆ ط§ط°ظ† ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ع†ظ¾ط´ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ع¯ظپطھ .

ط³ظ¾ط³ ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ع†ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ظ¾ط³ط± ظƒظˆع†ظƒ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ط¨ظٹط± ظ†ط§ظ… ط¨ع¯ط°ط§ط± ظˆ ع†ظˆظ† ظ„ط؛طھ طھظˆ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ†ط§ظ… .(949)
838 - ط¢ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆط³ط· ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„
ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±ظˆط²ظ‰ ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط§ط¯طھ ط§ط·ظپط§ظ„ ط¨ظ‰ طھط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„ ط¨ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھ طھط§ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯.
ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط¬ط² ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط´ط±ط­ط¨ظٹظ„ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ظˆظپ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظپط±ط¯ظˆط³ ط§ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط§ط¹ط¸ظ… ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط§ظ‚ط·ط§ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§! ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط²ظ† ط¨ظ¾ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ظˆط¬ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظ…ط°ط¨ظˆط­ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ .(950)(951)
839 - ظ„ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ط´طھظ‰  
ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ â€چ ظ…ط®طµظˆطµ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط¸ظٹط±ط´ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯. ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط³ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… . ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ط§ظ…ط´ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ… .(952)
ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظƒظˆط¯ظƒظ‰ طŒ ط¯ط± ط´ط¨ ط¹ظٹط¯طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ„ظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ظٹظƒظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯.(953)(954)
840 - ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ : ط®ط±ظ…ط§طŒ ع¯ظ„ط§ط¨ظ‰ طŒ ط³ظٹط¨ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ط± ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظˆ ط¨ظˆط¯.(955)(956)
841 - ط®ظˆط±ط¯ظ† ط´ظٹط± ط§ط² ط¯ط³طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )  
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط¨ظٹظ…ط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظˆ ط´ظٹط±ط´ ط®ط´ظƒ ط´ط¯طŒ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§((طµ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط³طھط¬ظˆ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ط¯. ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ…ظƒظٹط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ…ظƒظٹط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ط؛ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ع†ظ‡ظ„ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆط´طھ ط¢ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط² ع¯ظˆط´طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ظˆظٹظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.(957)(958)
842 - ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ . 
ط­ط°ظٹظپظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¯ظٹط¯ظ‰ طں
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ط±ظ‰ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§!
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط§ط¹طھ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظƒظ‡ (ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ) ط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¯ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط®ط§طھظˆظ† ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§ط³طھ .(959)(960)
843 - ظ¾ظˆط¯ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط§ط² ظ¾ط± ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„
ط¯ط± ط¬ظ„ط§ط، ط§ظ„ط¹ظٹظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ع¯ظپطھ : ط¯ظٹط¯ظ… ط±ظˆط²ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ط§ظ„طھ (طµ ) ط­ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ .
ع¯ظپطھظ… : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظˆط¯ط´ ط§ط² ظ¾ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„ ط§ط³طھ ط›ع†ظˆظ† ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ظˆط² ط¹ظٹط¯ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ… .(961)
844 - ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط­ظˆط§ظٹط¬ 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط±ظپط¹ ط­ظˆط§ظٹط¬ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ظٹط§ط² ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¹ط¯ظ… ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.
طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط­ط§ط¬ظ‡ ظ„ظ… ظٹظƒط±ظ… ظˆط¬ظ‡ظ‡ ط¹ظ† ط³ظˆط§ظ„ظƒ ظپط§ظƒط±ظ… ظˆط¬ظ‡ظƒ ط¹ظ† ط±ط¯ظ‡ . ظٹط¹ظ†ظ‰ ط›ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² طھظˆ ط­ط§ط¬طھظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² طھظˆ ط±ظٹط®طھظ‡ ط§ط³طھ (ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ط±ظˆظ‰ ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ) ظ¾ط³ طھظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظˆ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط±ظٹط²...(962)(963)
845 - ط§ط¯ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ط³ط§ظ…ظ‡ 
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط³ط®طھ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط³طھط± ظ…ط±ع¯ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط§ظˆ ط´طھط§ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ط¯ظٹط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط¯ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¶ طھظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ† .
ط§ط³ط§ظ…ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ…ظٹط±ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ…ط±ع¯ طھظˆ ظ‚ط±ط¶ ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط±ظٹطھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ… .
ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ط®ظˆط¯ ظˆظپط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط§ط³ط§ظ…ظ‡ طŒ طھظ…ط§ظ… ظ‚ط±ط¶ â€چ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط´ط± ط®طµط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ظˆظƒ ط§ظ„ط¬ط¨ظ† ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¹ط¯ط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ‚ط³ظˆظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¶ط¹ظپط§ط، ظˆ ط§ظ„ط¨ط®ظ„ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ط§ط¹ط·ط§ط، .ط§ط² طµظپط§طھ ط²ط´طھ ظˆ ظ†ط§ط³طھظˆط¯ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط¨طھط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¶ط¹ظٹظپط§ظ† ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ط§ظ† ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظˆ ط³ظ†ع¯ط¯ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط°ظ„ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ط¨ط®ظٹظ„ ظˆ ظ„ط¦ظٹظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯.(964)(965)
846 - ط§ظٹظ…ط§ظ† ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰  
ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط§ط®ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ط³ط±ظˆط± ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظˆظ…ظ† ط§ط³طھ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط¶ظ…ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ظٹط¯ظ… ط±ظˆط²ظ‰ ط؛ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ ط³ع¯ظ‰ ط·ط¹ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظ…ظ† ط§ط² ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ…ظ† ظ…ط؛ظ…ظˆظ…ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط´ط§ط¯ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط´ط§ط¯ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ† ع¯ط±ط¯ط¯ط›ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ط² ط¯ط³طھ ط§ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ط¨ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ط§ط² ط؛ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظˆظٹط³طھ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط·ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظپط±ظˆط´ظ‰ .
ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط؛ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ع¯ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ طھظˆ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط³طھط§ظ† ط¨ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظˆ ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ… .
ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط؛ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ط§ظ„ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ… .
ط²ظ† ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ… ظˆ ظ…ظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ظ… ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ… .
ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ… .(966)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation