بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ²غ° -


766 - ط³ظٹط±ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ (ط±ظ‡ )  
ط¯ط± ط´ط±ط­ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط›ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ط§ط¯ط§طھط´ â€چ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط²طŒ ط¯ظˆ ط¨ط§ط± طµط¨ط­ ظˆ ط¹طµط± ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظپط§طھط´ ظƒط³ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط­ظˆط§ظ„ط´ ظ¾ط±ط³ط´ ظƒط±ط¯ط›ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ.
767 - ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ظ‚ظ…ظ‰ 
ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط§ ط²ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ ط§ظ†طµط§ظپ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ ظ…ظˆط§ط³ط§طھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯. ظˆ ط¯ط± ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ‡ط§طŒ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ط¯ط§ط´طھ . ط­ط§ظƒظ… ط´ظ‡ط± ط®ظˆط§ظ†ط³ط§ط± ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ…ط®طµظˆطµ ظˆظ‰ طŒ ظٹظƒ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ط§ط¹طھط´ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
768 - ط³ظٹط±ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ‚ط¯ظˆط³ظ‰ 
ط´ظ‡ظٹط¯ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ظˆط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¹ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ط§طھ ط±ظˆط¶ظ‡ ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‚ظٹط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ‚ط¯ظˆط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ظٹظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ طھط§ظƒظٹط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظ…ط­ط±ظ… ظˆ طµظپط±طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظٹط´ طھط±ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯.
769 - ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط¹ظ„ظˆظ… ط®ط§طµ 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ‚ط¯ظˆط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯.
... ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¯ط§ط´طھ . ع†ظˆظ† طŒ ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط¯ط³طھط§ظ† ظƒظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ…طھط§ط«ط± ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ط¯طھظ‰ ط§ط³طھ طھظˆظپظٹظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… . ظˆ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط«ط± ظƒط«ط±طھ ظƒط§ط±ط´ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط¯طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… .
770 - ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ظ…ط­ظ„ط§طھظ‰ 
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ظ…ط­ظ„ط§طھظ‰ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط±ط´ طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظٹط§ ط§ظ…ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظٹط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .
771 - ط±ظپط¹ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ„ط§ 
ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط³طھط؛ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯. ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ع† ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط­ط§ظٹط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظˆظ‚ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ط§ط، ظ…ط´ط؛ظˆظ„ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط³ط§ظ…ط±ط§ط، ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆط¨ط§ ظˆ ط·ط§ط¹ظˆظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ†ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط§ط³طھط§ط¯ظ… ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط´ط§ط±ظƒظ‰ طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ط¬ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ طھط´ط±ظٹظپ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طµط­ط¨طھ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظˆط¨ط§ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط®ط·ط± ظ…ط±ع¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط±ط²ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط­ظƒظ…ظ‰ ط¨ظƒظ†ظ… ط¢ظٹط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ظˆط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ط¨ظ„ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط³ط§ظƒظ† ط³ط§ظ…ط±ط§ط، ط§ط² ط§ظ…ط±ظˆط² طھط§ ط¯ظ‡ ط±ظˆط²طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ظ†ط±ط¬ط³ ط®ط§طھظˆظ† طŒ ظˆط§ظ„ط¯ظ‡ ظ…ط§ط¬ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‡ ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط± ط´ظˆط¯. ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظٹظ† ط­ظƒظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط§ط² ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² طھظ„ظپ ط´ط¯ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط³ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ط´ظ†ط§ظٹط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ط›ط³ط¨ط¨ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط´ظ…ط§ ظƒط³ظ‰ طھظ„ظپ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع†ظٹط³طھ طں ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§. ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ط·ط±ظپ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط·ظ„ط§ط¨ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط§ظ„ظپط¶ظ„ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ط¹ط§ط¯طھ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظˆ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¯ط± ط؛ط±ظپظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط¹ط²ط§ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط¯ظ… ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظˆظ‚طھ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ† طŒ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھ ط؛ظٹط± ط¹ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ†ط§ظ„ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ…طµظٹط¨طھ ط¹ط·ط´ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯.
772 - ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ط¬ ط¢ظ‚ط§ ط­ط³ظٹظ† ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ظˆ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ ظˆ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¯ ظ…ط¯ط§ط­ظٹط§ظ† ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ط±ظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ط±ظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ظˆط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط§ط­ظˆط§ظ„ظ¾ط±ط³ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ظپطھظ… :
ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط´ظ…ط§ ظٹظƒ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط­ط¯ط« ظˆ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¯ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظٹط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط§ط´طھظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ط«ظ„ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… .
773 - طھظˆط³ط¹ظ‡ ط±ط²ظ‚ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ 
ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط²ط§ظ‡ط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ط­ط§ط¬ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¯ ط­ط§ظٹط±ظ‰ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط®ط¯ظ…طھ ط®ظ„ط¯ ظ…ظƒط§ظ† ط´ظٹط® ط§ظ„ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط´ظƒط§ظٹطھ ط§ط² طھظ†ع¯ظ‰ ظ…ط¹ط§ط´ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ظˆ ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ط±ط²ظ‚ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ ط§ع¯ط± ظ†ط±ط³ظٹط¯ ط¨ظٹط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† طŒ ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯.
ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ظپطھ . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ‚ط§طŒط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط­ط±ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± طھظˆط³ط¹ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ… .
774 - ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ  
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ظ†ظˆظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط³ط¯ظˆط¯ ط´ط¯ظ† ط±ط§ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ظˆظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط§ط±ظˆط§ط­ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ - ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ظٹظ¾ظ†ظˆطھظٹط²ظ… ... ط¯ظˆ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط³ظˆط§ظ„ ط³ظˆظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ ع†ظٹط³طھ طں ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ ع†ظٹط³طھ طں ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظپط± ط¢ط®ط±طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ . ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ طھط§ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ظ…ظ„طھط²ظ… ظˆ ظ…ط¯ط§ظˆظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظˆط¯.
775 - ط±ظپط¹ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط­ط¬ط¬ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط°ط±ظٹظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظٹط§ط¯ط¯ط§ط´طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ط´ط¨ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¨ظ„ط؛ ظ‡ط²ط§ط± طھظˆظ…ط§ظ† ط¨ط¨ط± ط¯ط±ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ظ…ط­طھط±ظ…ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³ظ…ط´ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯) طµط¨ط­ ظ…طھط­ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ… ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ع†ظ‚ط¯ط± ظ¾ظˆظ„ ط¯ط§ط±ظ… طں ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ† ع†ظ‡ظ„ ظ¾ظ†ط¬ ظ‡ط²ط§ط± طھظˆظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆظ„ ظˆظ‚طھ ط±ظپطھظ… ط¯ط±ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظ‚ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط­طھط±ظ…ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¯ط±ط¨ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظ‚ط§ ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ط§ظ‡ظ… ط¨ط±ظˆظٹظ… ط¬ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹظ… .
ع¯ظپطھ : ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط¨ .ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ… ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط± ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ط¬ظ‰ طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¹ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ†ط§ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ط¨ ط§ظٹظˆط§ظ† ط·ط±ظپ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ† ظ…ط§ظ…ظˆط± ظ‡ط³طھظ… ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظ… طŒ ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ع¯ظˆطŒ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط§طµط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ… ظ†ع¯ظپطھ طŒ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¨ظ„ط؛ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ظ†ع¯ظپطھظ… ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ . ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ظ…ظ† ع†ظ‡ظ„ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ظ‡ط²ط§ط± طھظˆظ…ط§ظ† ظ‚ط±ط¶ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ع†ظ‡ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط°ط§ظ† ط¢ط®ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط¢ظ‚ط§ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ط³طھظ… ط±ظپط¹ ع¯ط±ظپطھط§ظٹظ… ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ط±ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
776 - ط´ظپط§ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط§ظ…ظٹظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط§ط¨ط±ظ‚ظˆظٹظ‰ ط³ط®طھ ط¯ع†ط§ط± ط¯ظ„ ط¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط§ط² ع¯ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¯ظƒطھط±ظ‡ط§ ظ…ط§ظٹظˆط³ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط­ط±ظƒطھ ط¨ظ‡ طھظ‡ط±ط§ظ† ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¬ط±ط§ط­ظ‰ ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط³ظٹط¯ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط³ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆط¶ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظپطھط§ط¨ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ظپط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط§ط¹طھظ‰ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط§ط·ط§ظ‚ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط´ظپط§ ط­ط§طµظ„ ط´ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظٹط² ظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ط¯ظ‡ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ط±ط§ ط´ظپط§ ط¯ط§ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط²ظ…ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ع¯ظپطھظ†ط¯:
ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط®طھظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
777 - طھط¹ظ„ظٹظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ 
ط¹ظ„ظ‚ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھظ… : ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² (ط¹ط§ط´ظˆط±ط§) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ (ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )) ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… . ظˆ ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظٹط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¯ظˆط± (ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ط¯ط§ظ† ط³ظˆ) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… .
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ‰ ط¹ظ„ظ‚ظ‡ ! ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ„ (ظ…طھظ† ط²ظٹط§ط±طھ ) ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ . ظ¾ط³ â€چ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ظ…ظ„ط§ظٹظƒظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط³ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظˆ ط§ط² طھظˆ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط³ظٹط¦ظ‡ ظ…ط­ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھظˆ ط±ط§ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط¬ط²ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط´ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯.
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ : ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ...
ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ‚ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظٹط§ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط§ظ† ط§ط³طھط·ط¹طھ ط§ظ† طھط²ظˆط±ظ‡ ظپظ‰ ظƒظ„ ظٹظˆظ… ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ظ‡ ظ…ظ† ط¯ظ‡ط±ظƒ ظپط§ظپط¹ظ„ . ظپظ„ظƒ ط«ظˆط§ط¨ ط¬ظ…ظٹط¹ ط°ظ„ظƒ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ : ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ! ط§ع¯ط± طھظˆط§ظ†ط³طھظ‰ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط§ط² ط¹ظ…ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط«ظˆط§ط¨ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ط´طھظ… : ط¨ط±ظƒط§طھ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
778 - ظ…عکط¯ظ‡ ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ†  
ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯! ط¨ط´ط§ط±طھطھط§ظ† ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظٹظƒ ظ…عکط¯ظ‡ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظˆط± ظˆ ظٹظƒ ظ†ط¹ظ…طھ ظ¾ط± ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ظٹظƒ ظ„ط·ظپ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظˆ ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§طھظ‰ ع†ظ†ط¯طŒ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ط¨ط±طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ :
1 - ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط«ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط«ظ…ط±ظ‡ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط³ط±ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ ط²ط§ط¦ط± ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط§ط² ط¢طھط´ ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯.
2 - ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ¾ط±ط·ط±ط§ظˆطھ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط«ظ…ط±ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظپط±ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆط§ط±ط¯ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط¯ط§ظ†ط¬ط§ ط¨ط¨ط±ط¯.
3 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظٹط±ط§ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
4 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظƒظپظ‡ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط§ط² ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظپطھط®ط±ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ طھظˆط³ظ„ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯.
5 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ظٹط§ظ† طھظˆ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ . ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ط§ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط²ط§ط¦ط± ط¹ط§ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¶ظ…ظ† ط¬ط³طھط¬ظˆ ط§ط² ط­ط§ظ„طھ طŒ طھظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ط³طھطھ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ‡ط±ط§ط³ ط¢ظˆط± ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظ†ط¬ط§طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯.
6 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ¾ط±ط·ط±ط§ظˆطھ ظˆ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط³ظˆع¯ظˆط§ط± ط¨ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظˆطŒ ط²ظٹط± ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط¯ظ…ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظپطھط®ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط¯ط¹ظˆطھ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯.
7 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ط®ظˆط¨ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظپط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط§ظ…ط§ طھظˆط³ظ„ ظˆ طھظ…ط³ظƒ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط±طھظ‚ط§ط، ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط³طھ . ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط§ط±طھظ‚ط§ط، ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¨ط§ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ط¯ظ… ظˆ ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ظپط±ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
8 - ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ…ط¯ظ† ط±ط¶ظˆط§ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ظˆ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ طھط± ط§ط² ط¨ط§ط؛ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ¾ط±ط·ط±ط§ظˆطھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط·ط±ظپ ط®ط·ط§ط¨ ظˆ ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ط¹ط±ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(828)ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
9- ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ طھظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§طھ ط¨ط¯ظ†طھ ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ط§ظ„طµ طھط±ظٹظ† ظ…ط§ظ„ ط­ظ„ط§ظ„طھ طŒ طھظˆ ط±ط§ ظƒظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طµط§ظ„ط­ ظˆ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§طŒ ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط± ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط°ط§ط±ط¯..
ط§ظ…ط§ ط¯ط± طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ طھظ‚ط±ط¨ ظٹط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط± طھظˆ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒظپظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظ¾ظٹظƒط±طھ ط±ط§ ظƒظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ†ظˆط· ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط­ظ†ظˆط·طŒ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.(829)
10 - ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ط®ظٹط± ظˆ ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ طµط§ظ„ط­ ظˆ ط¯ط±ط³طھظƒط§ط± ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ط§ظ‚ظٹط§طھ طµط§ظ„ط­ط§طھ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ط¯طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظپظٹط¯ ط§ظپطھط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ظˆطŒ ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط±ط³طھ ظƒط§ط±ظ‡ط§طŒ طھط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ط¯ظ‡ظ… ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط§ظˆ ظˆط§ط±ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظٹط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظپط±ط¯ظ‰ ط§ط² طµط¯ظ‚ط§طھ ط¬ط§ط±ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ ظ…ظƒطھظˆط¨ ظˆ ظٹط§ ط¢ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ظٹط§ ط³ط§ط®طھظ† ظ…ط³ظƒظ† ظˆ ظ¾ظ„ ظٹط§ طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ طµط§ظ„ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط± ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ط›ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆط± ع¯ط±ط¯ط¯ط›ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ظٹظ† طµط¯ظ‚ط§طھ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظٹظƒطµط¯ ظٹط§ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ظˆط§ظ… ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھط­ظˆظ„ ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط«ط±طŒ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط«ظˆط§ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظˆ ط§ظ‡ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ظ…ظƒطھظˆط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¢ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظˆ ط§ظ‡ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ظ…ظƒطھظˆط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¢ظپطھ ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط§ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.(830)
11 - ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† طھط±ظ‚ظ‰ ظˆ طھظƒط§ظ…ظ„ طھظˆطŒ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طµط§ظ„ط­ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظˆ ط¯ط±ط¢ظٹظ‰ .
ط§ظ…ط§ ط¯ط± طھظˆط³ظ„ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ‡ ط²ظ…ط±ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط±ط¢ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯.
12 - ط¢ط®ط±ظٹظ† ط«ظ…ط±ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ط± ظƒط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط´ط®طµ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھطµظˆط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ طھظˆط³ظ„ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ط´ ط¨ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھطµظˆط± ط§ط³طھ ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆط§ظ„ط§ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ‚طھط¯ط§ ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ظ‚ظ‰ ظˆ طھظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظٹط³ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† طھط±ط³ظٹظ… ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط§طµ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظˆ طھظˆط³ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
779 - ط§ط«ط± طھظˆط³ظ„  
ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ طھظˆط³ظ„ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„طµ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ ظˆ ط®ط§ط¦ظپ ط§ظˆطŒ ظ†ط§ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط±ط¯ظٹظ… طŒ ظ¾ط± ظƒط´ظٹط¯. ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط²ظƒط§طھ طŒ ط­ط¬ طŒ ط¹ظ…ط±ظ‡ طŒ ط¬ظ‡ط§ط¯طŒ ظ…ط±ط²ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆظ‚ظپ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ طŒ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ظˆ ظ†ظٹط² ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ†ظٹطھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظٹظƒ ط¹ظ…ط±طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ .(831)
780 - ط¨ط®ط´ط´ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† 
ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط§ظˆط¬ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ :
ظ‚ظ„ ظٹط§ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ط³ط±ظپظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ظ„ط§ طھظ‚ظ†ط·ظˆط§ ظ…ظ† ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ... .(832)
ظ‡ط§ظ† ! ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¨ط± ط²ظٹط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط§ط³ط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆظٹط¯ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯.
ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط§ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆطŒ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط›ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆطŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط¹ط« ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ .(833)
781 - ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ظ„طھ ط³ط±ط§ظ‰ ط§ظˆط³طھ .  
ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ طھظˆط³ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ† ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ .
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط­ط±ط§ظ… ط§ظˆطŒ طھط´ظ†ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط¨ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(834)
ط§ظٹظ†ظƒ ط¢ظٹط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ طھط´ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط­ط±ط§ظ… ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط²ظ‰ طں
ط§ظٹظ†ظƒ ط¢ظٹط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ طھط´ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط­ط±ظ… ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط²ظ‰ طں

ظپظƒظ„ ظ…ظˆط¶ط¹ ظٹط±ظ‰ ظ‚ط¨ط±ظ‡
ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظ„ ظ…ظƒط§ظ† ظٹط±ظ‰ .
ط¢ط±ظ‰ ! ط§ع¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§طھ ظ…ط¬ط³ظ… ط³ط§ط®طھظ‰ ظˆ ط¨ط± ط¨ظٹط¯ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ط± ط§ظˆ ط±ظپطھ طŒ ظ‚ظ„ط¨طھ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ط´ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط³ط±ط§ظ‰ ط¯ظ„طھ ط­ط±ظ… ط§ظˆط³طھ ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ط·ط±ط§طھ ط²ظ„ط§ظ„ ط§ط´ظƒ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†طھ طŒ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ‰ .(835)
782 - ط´طھط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط؛ظپط±طھ  
ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
... ظپط§ط³طھط¨ظ‚ظˆط§ ط§ظ„ط®ظٹط±ط§طھ ...(836)
ظ‡ط§ظ† ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§! ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ‡ط§ ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯.
ظˆ ط¨ط§ ط´طھط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظƒظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط±ظٹط¹ طھط±ظٹظ† ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ط­ط§طµظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط²ط¯ظ† ط§ط´ظƒ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط± ع†ط´ظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط®ط´ط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ظ†ظٹطھ ظˆ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ .
783 - ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ 
ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ظ†ظٹط²طŒ ط¨ط§ طھظˆط³ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط«ط§ط± ط§ط´ظƒ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ط´ط¯ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ† طŒ ط³ظٹط§ط³طھ ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط±عکظٹظ… ط³ظٹط§ظ‡ ظƒط§ط± ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ ظˆ ط§ط² ط®ظˆط§طµ ط§ظٹظ† طھظˆط³ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ط§ظƒط¨ط§ط®طھظ‡ ط§ظ‰ ط­ط§ط¶ط±طŒ ظˆ ط¶ظ…ظ† ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ طھط­ظٹطھ ط¨ط± ط§ظˆطŒ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ظپظ„ط§ط­ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ط§ط«ط± ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ طھط§ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ‚ ظ‚ظ„ط¨ط´ ظ…ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‡ط§ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ طŒ ظ„ط­ط¸ط§طھ ط§ط­طھط¶ط§ط± ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ط¨ط± ط§ظˆ ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.(837)(838)
784 - طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط¶ط¨ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³طھظˆط¯ظ‡ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ظ‰ ط¢ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھ طŒ ظƒظٹظپط±طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ط§ظپظƒظ†ط¯ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط²ط´طھ ظƒط±ط¯ط§ط±طŒ طµط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط³ط®طھ ظ†ظٹط² ط¨ط§ طھظˆط³ظ„ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط³ط§ط®طھ .
ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¶ظ…ط§ظ†طھ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط²ط§ط¦ط± ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط´ظ†ط§ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ :
ظ…ظ† طھط¹ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¶ظ…ظ† ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¨ط§ ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ… ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ‡ظˆظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ†ط¬ط§طھط´ â€چ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط¢ظˆط±ظ… .
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظƒظٹظپط± ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ طھظˆط³ظ„ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظƒطھظپط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط·ط§ط¨ظ‡ط§ ط§ط² ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ظˆ ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپط±ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط­ط¨طھ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ... ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆط§ط±ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¢ط±ظ‰ ! ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆط²ط® ط®ط§ظ…ظˆط´ ظˆ ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆط³طھ طŒ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ظˆط±ظˆط¯ ط§ط² ظ‡ط± ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظ…ظٹط³ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط¨ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ ظƒظ„ظٹط¯ ط¯ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† . ظˆ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ط³ط¯ظˆط¯ ط´ط¯ظ† ط·ط¨ظ‚ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ظ… : ظ‚ط¯ط§ط³طھ طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§. 
785 - ط²ظٹط§ط±طھع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )  
ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط¯ظپظ† ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¨ط¯ط§ظ†ط¬ط§ ط³ظٹط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(839)
ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظٹط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ â€چ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯.(840)
ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھط§ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط²طŒ ط¯ط± ظپط±طµطھ ظ‡ط§ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ : ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط± ظˆ ط´ط¨ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… ط´ط¹ط¨ط§ظ† طŒ ط§ط² ط§ظˆظ‚ط§طھ ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ .(841)
786 - ظ‚ط¯ط§ط³طھ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظˆ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط®ط´ظƒ ظˆ ط¨ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯. ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظپط±ظˆط¯ع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط¨ط±ع¯ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ظٹظƒط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆط³طھ .
ظ…ط±ط§ط³ظ… ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ط´ط¯. طµط¯ط§ظ‰ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط§ظˆ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¢ظ† ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¹ط·ط± ط¢ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظپط±ظٹط§ط¯ ط­ظ‚ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ طµط¯ط§ظ‰ ظ‡ظ„ ظ…ظ† ظ†ط§طµط± ط­ط³ظ† طŒ ط­ظ‚ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط­طھط¬ط§ط¬ط§طھ ط®ط¯ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ†طµط§ظٹط­ ظˆ ظ…ظˆط§ط¹ط¸ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ظ… طھط± ظƒط¯ط§ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ظٹط®طھظ‡ طŒ ظˆ طھظˆط§ط،ظ… ط¨ط§ ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طں ظˆ ظƒط¯ط§ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط«ط§ط±ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ¾ط³ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط®ظˆظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³طھ طŒ ط®ط§ظƒ ظˆ طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط´ظپط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ط§ظƒ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط±ط² ظˆ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط± ط¬ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط®ط§ظƒ ط§ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‡ط± ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒط§ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظƒط§ظ… ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظ†ظˆط§ط²ط¯ ط´ظٹط¹ظ‰ ط¯ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ظ…طھط¨ط±ظƒ ظˆ ط¢ط´ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ…ط¯طھ ط¹ظ…ط± ظٹظƒ ط´ظٹط¹ظ‰ طŒ ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ظٹط´ ظ…ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط­ظٹظ† ط¯ظپظ† ط²ظٹظ†طھ ط¨ط®ط´ ظƒظپظ† ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظٹطھ ط§ط³طھ . ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ع¯ط°ط± ط§ط² ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طµظپظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‡ط§ ظ„ظƒ ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„طھط±ط¨ظ‡ طŒ ظ„ظٹط­ط´ط±ظ† ظ…ظ†ظƒ ط§ظ‚ظˆظ… ظٹط¯ط®ظ„ظˆظ† ط§ظ„ط¬ظ†ظ‡ ط¨ط؛ظٹط± ط­ط³ط§ط¨ ط›
ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ طھظˆ ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§! ط§ط² طھظˆ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ط³ط§ط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
787 - ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯:
1 - طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ط¨ط®ط´ظٹط¯.(842)
ظپظ…ظ† ط­ط¯ظٹط« ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ظ‡
ظ„ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظˆ ط§ظ„ط±طھط¨ظ‡ .
ط¨ط±ط®ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ط±طھط± ط§ط² ظ†ط¬ظپ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط³طھط«ظ†ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ظ‚ط¯ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ¾ط§ظٹظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
2 - ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ â€چ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ط¬ط§ ظ†ط¸ط± ط±ط­ظ…طھ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط¨ط®ط´ظٹط¯.(843)
3 - ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ â€چ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط±ط´ طŒ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط³ظƒظ† ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ط±ط§طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.(844)
4 - ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط±ط§ ع†ط´ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ظ†ظ‡ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.(845)
5 - ط§ط² ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط³ط§ط¬ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط±ط³طھط§ط®ظٹط²طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ظ„ط±ط²ظ‡ط§ظٹط´ طŒ ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¢ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ط¨ط±ظƒطھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† طµط§ظپظ‰ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ط¨ط§ط؛ طŒ ط§ط² ط¨ط§ط؛ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظˆط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯طŒ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط³ط§ظ† ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظٹط§ظ† ط±ط§ ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظپط±ظٹط§ط¯ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ :
ظ‡ط§ظ† ! ظ…ظ†ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط®ط¯ط§! ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط±ط¨ط±ظƒطھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ… .
(846)
6 - ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ع¯ظپطھظ† ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط«ظˆط§ط¨ ط°ظƒط± ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط±ط§ طھط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(847)
7 - ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط°ظƒط± ط¢ظ† طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ط¯(848)ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† طŒ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ .
8 - ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ طھط³ط¨ظٹط­ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‰ ط§طµط­ط¨طھ ط§ط³ط¨ط­ظƒ ظˆ ط§ظ…ط¬ط¯ظƒ ظˆ ط§ط­ظ…ط¯ظƒ ظˆ ط§ظ‡ظ„ظ„ظƒ ط¨ط¹ط¯ط¯ ظ…ط§ ط§ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ط³ط¨ط­طھظ‰ . .
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¯ط± ط§ظٹظ† طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ع¯ط±ط¯ط´ ط§ظٹظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط³ظ¾ط§ط³ طŒ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط­ط¯ط§ظ†ظٹطھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… .
ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ط«ظˆط§ط¨ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(849)
9- ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط­ط¬ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط¯ظ‡ طŒ(850)ط²ظ†ع¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط±ط§ ط²ط¯ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ظ‡ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ†ظˆط± ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظٹط§ ط´ط§ظ…ظ„ ظ…ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط®ط§ظƒ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ط¯ظٹط¯ع¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط¸ط±ظپ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط³طھط±ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(851)
ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظˆ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆط³طھ ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…طµظ†ظˆط¹ط§طھ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط¹ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ .
10 - ط®ظˆط±ط¯ظ† ط®ط§ظƒ طŒ طھط­ط±ظٹظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط³ط§ظ† ط®ظˆط±ط¯ظ† ع¯ظˆط´طھ ط®ظˆظƒ ط§ط³طھ .(852)ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ط®ظˆط±ط¯ظ† ط®ط§ظƒ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆطµظپ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظپط§ ط§ط³طھط«ظ†ط§ط، ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(853)ط§ظ„ط¨طھظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط§ط«ط±ط§طھ ط¢ظ† ط¯ط± ع¯ط±ظˆ طھظ‡ظٹظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط±طŒ ط¯ط±ظˆظ† ظˆ ظ†ظٹطھ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط®ط¯ط§ط¬ظˆظٹط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† طŒ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… :ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† طھط±ط¨طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط±ظ…ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ع†ظٹط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط² ط§ظˆ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ط®ط§ظ„طµظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ ظ‚ط¨ط± ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.(854)
ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ط±ط¨ط³طھظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¹ط¯ظ… ط±ط¹ط§ظٹطھ ط´ط±ط§ظٹط· ظ†ع¯ط§ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ طھط±ط¨طھ طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط³ط±ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط­ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط«ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط²ط§ظٹظ„ ع¯ط±ط¯ط¯.(855)
11 - ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ظ†ظٹطھ ظ…طµظˆظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط®ط·ط±ط§طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ظٹط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظˆط«ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† . 12 - ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ط¬ظ†ط§ط³ ظˆ ظƒط§ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±طھظ‰ ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط¨ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.(856)
13 - ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ظƒط§ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹط¯. ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(857)
14 - ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظ…ط§ظ‡ ظ…ظٹطھ طŒ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(858)
(859)
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط²ظ†ظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ظپط­ط´ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط«ظ…ط±ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ظٹط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط¬ط³ط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹظƒط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ط¨ط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط¯ظ† ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط®طھ .(860)
15 - ظ…ط®ظ„ظˆط· ط³ط§ط®طھظ† ط­ظ†ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ…ط·ظ‡ط± طھظˆطµظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(861)
16 - ط¯ظپظ† ظ…ظٹطھ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظپط±ط§ظ‡ظ… ع¯ط±ط¯ط¯.(862)
17 - ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ…ط·ظ‡ط± ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¨ط±ظƒ ط¬ط³طھظ† ط¨ط¯ط§ظ† طŒ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ†ط¯.(863)
18 - ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ…ط¹ط·ط±طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯.
19 - ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ط¹طھط¨ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆظٹط³طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¯ظˆظٹط³طھ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¯ظˆظٹط³طھ طھظ† ط§ط² ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط®ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.(864)
20 - ط¨ظˆظٹظٹط¯ظ† ط®ط§ظƒ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ط§ط¹ط« ط¬ط±ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھظ† ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط´ع¯ظپطھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ط§ ط¨ظˆظٹظٹط¯ظ† ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ طŒ ط§ط´ظƒ طŒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯.(865)
21 - ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط®ظˆظ† ظ¾ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† طھط¨ط¯ظٹظ„ ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ظپط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ط±ظپظٹط§ط¨ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ظˆط­ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ظ¾ط§ظƒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظٹظ† ط±ط§ ط®ظˆط¨ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† طھط¨ط¯ظٹظ„ ط´ط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ط³ط±ط® ط±ظ†ع¯ ط±ط§ ط¯ط± ط´ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ… ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ… ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… . طµط¨ط­ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظٹط§ظپطھظ… طŒ ط§ظ…ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظٹظ… ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط¢ظ† ط±ظپطھظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط®ظˆظ† طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¶ط¬ظ‡ ط²ط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط¯ظ„ ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ… ....
ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظٹط´ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ‡ظ…ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ†ط´ ط¬ظˆط´ط´ ط§ط³طھ .(866)
22 - ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط­ط²ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظ‰ ط§ظˆ.(867)
ط¢ط±ظ‰ ! ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط¢ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ¾ط³ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط±ط§ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط®ظˆظٹط´ ظ…ط¬ط³ظ… ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¹ظˆط§ط·ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظˆط§ط¬ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ†ط«ط§ط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ طھظˆ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ طں
23 - ظ‡ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ط¨ط±ع¯ط±ظپطھ .
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ .(868)
ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ظƒظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظˆظٹظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…طھط¨ط±ظƒ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.(869)
ط¢ط±ظ‰ ! ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھط§ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
24 - ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ…ط§طھ ظˆظٹعکظ‡ طŒ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ :
ظ‡ط± ط®ظˆط¯ظƒط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆ طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط¬ط³ط§ط±طھ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظˆ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ طھظƒط±ظٹظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ط± ط­ط±ظ…طھ ط´ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط³ط§ط±طھ ط؛ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط«ط± ط­ط±ظ…طھ ط´ظƒظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.(870)
788 - ع†ظ‡ط§ط± ط®طµظ„طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظˆط¶ ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ط§ط± ط®طµظ„طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظˆظ„ : ط´ظپط§ ط±ط§ ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
ط¯ظˆظ… : ط¯ط¹ط§ ط²ظٹط± ظ‚ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ط§ط³طھ .
ط³ظˆظ… : ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط°ط±ظٹظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹط§ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظˆ ط§ط² ط¹ظ…ط±ط´ط§ظ† ط­ط³ط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(871)
789 - ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط³ط¬ظˆط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط·ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظ†ظˆط± ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط³ط§ط¨ط¹ظ‡ ط›ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ظپطھظ… ط±ط§ ظ†ظˆط± ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(872)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ„ط³ط¬ظˆط¯ ط¹ظ„ظ‰ طھط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط®ط±ظ‚ ط§ظ„ط­ط¬طھ ط§ظ„ط³ط¨ط¹ظ‡ ط›ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¬ط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظپطھع¯ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط¯.(873)
ط¯ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ : ظƒط§ظ† ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط§ ظٹط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ طھط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طھط°ظ„ظ„ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط³طھظƒط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ظٹظ‡ ط›ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط² ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯.(874)
790 - ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط± ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ظˆظ„ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظپظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظ¾ط¯ط± ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ â€چ ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯طŒ ظٹظƒ ظ…ط´طھ ط§ط² ط®ط§ظƒ ط²ظٹط± ط¬ط³ط¯ ط´ط±ظٹظپ ظ¾ط¯ط± ظƒظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظˆط´طھ ط±ظˆظ‰ طھط®طھظ‡ ظ‚طµط§ط¨ط§ظ† ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒظٹط³ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط³طھ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‡ط± ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† طھط³ط¨ظٹط­ ظ‡ظ…ط§ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ط§ظ†ظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط®ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظ…ط®طµظˆطµ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھظ…ط§ظ… ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط°ظƒط± ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط°ظƒط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھط±ط¨طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…طھط¨ط±ظƒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظˆظٹظٹظ† ظˆ ط§طھط¨ط§ط¹ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ظٹط¬ ط´ط¯.
791 - ط´ظپط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¯ط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظپط§ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ط³طھ ظ…ع¯ط± ظ…ط±ع¯ ط­طھظ…ظ‰ ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ط´ط±ط·.
ط§ظ„ظپ : ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط، ط¨ظˆط¯ظ† طھط±ط¨طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط´ظپط§ ط¨ط®ظˆط±ط¯ظˆ ظ…ظ† ط§ظƒظ„ظ‡ ظ„ط´ظ‡ظˆظ‡ ظ„ظ… ظٹظƒظ† ظپظٹظ‡ ط´ظپط§ط، ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظپط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ظ†طھظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ : ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط§ط¬ظ„ ط­طھظ…ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط¬ظ„ ط­طھظ…ظ‰ ط¹ظ„ط§ط¬ ظ¾ط°ظٹط± ظ†ظٹط³طھ .
ط¬ : طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط¶ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯.
ط« : ط¨ط§ ط¯ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯.
ط­ : ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ†ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط­ظˆط· ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¹ط¯ط³ ظ…طµط±ظپ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط±.
ظˆ: ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¨ظˆط³ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ط²: ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظٹط§ ط®ظˆط±ط§ظ†ظٹط¯ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯. ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط¬ط¹ظ„ظ‡ ط±ط²ظ‚ط§ ظˆط§ط³ط¹ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ ظ†ط§ظپط¹ط§ ظˆ ط´ظپط§ط، ظ…ظ† ظƒظ„ ط¯ط§ط، ط§ظ†ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظ‚ط¯ظٹط± .
ط® : ط¢ظ† ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ظ†ط´ظ…ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¸ط±ظˆظپ ظٹط§ ظ…ظƒط§ظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ع¯ط°ط§ط±طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ظ„ط¯. ظٹط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط¯طھ ط¯ط³طھ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ط·: ظپط§طµظ„ظ‡ طھط±ط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظپط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ظ…ط·ظ‡ط± طھط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ظٹظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ظ†ط²ظٹط¯ظƒ طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .
ط¸: ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯:ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط¬ط¹ظ„ظ‡ ط±ط²ظ‚ط§ ظˆط§ط³ط¹ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ ظ†ط§ظپط¹ط§ ظˆ ط´ظپط§ط، ظ…ظ† ظƒظ„ ط¯ط§ط، ظˆ ط³ظ‚ظ… .
792 - طھط§ط«ظٹط± طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ظ‚ط¨ط±  
طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ظٹطھ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ† ظˆ ظƒظپظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ† طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظƒط§طھ طھط±ط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ظ…ظٹطھ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ
ط¢ظ† ظ…ظٹطھ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ طھط§ط±ظٹظƒ ظ‚ط¨ط± ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ظƒط§ط¸ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ع¯ط°ط§ط´طھظٹط¯ ظ…ظ‡ط±ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط±ظˆظٹط´ â€چ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ†ظ‡ ط²ظٹط± ط³ط±ط´
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظƒظپظ† ظ…ظٹطھ طŒ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظ‚ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط³ظˆط§ظ„ ظˆ ظ‡ظˆظ„ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ .
ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظپط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظˆ ط³ظ¾ط± ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ط¨ط§ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ط¨ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¯ط¹ط§طŒ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط®ط§ظƒ ظ…ط«ظ„ ظ…ظٹطھ ظˆ ط®ظˆظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط² ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط´ظپط§ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط¯ط±ظ‡ط§ ط§ط³طھظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط¯ظˆط§ط، ط§ظ„ط§ظƒط¨ط±.(875)
793 - ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† طھط±ط¨طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط³ظ„ط·ط§ظ† ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طھط±ط³ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظٹط§ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡طھ ط¨ط§ط´ط¯.
794 - ط¨ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
(876)
ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظٹظˆط­ظ†ط§ (ط·ط¨ظٹط¨ ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±طھ ظˆ ط¯ظٹظ†طھ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ… : ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ط§ ط§ط³طھ . ظ…ظ†ط¸ظˆط±طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ ع†ظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھ : ط®ط¨ط± ط´ع¯ظپطھظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ظٹظƒ ط´ط¨ ط´ط§ظ¾ظˆط±طŒ ط®ط§ط¯ظ… ط±ط´ظٹط¯ ظ…ط±ط§ ط§ط­ط¶ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ظپطھظ… طŒ ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظٹط³ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ‰ ظ‡ظˆط´ ط¯ط± ط±ط®طھط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط·ط´طھظ‰ ظ¾ظٹط´ â€چ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ط­ط´ط§ط، ظˆ ط§ظ…ط¹ط§ط، ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط´ط§ظ¾ظˆط± ط§ط² ط®ط§ط¯ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ط±ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ طں
ط®ط§ط¯ظ… ع¯ظپطھ :ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ظ‚ط¨ظ„ ط­ط§ظ„ط´ ط®ظˆط¨ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط¯ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯! ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط³ط®طھظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ط¨ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظ…ظپظٹط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظƒط§طھط¨ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط´ظپط§ ظٹط§ظپطھظ… .
ظ…ظˆط³ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھ : ط¨ظ„ظ‡ طŒ ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ…ظˆط³ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ†ط´ظٹظ…ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط®ظ„ ظƒط±ط¯!
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ط¹طھ ظپط±ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط± ط§ظ„ظ†ط§ط±ط›ط¢طھط´ طŒ ط¢طھط´ ط·ط´طھظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط·ط´طھ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط¹ط§ط، ظˆ ط§ط­ط´ط§ط، ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ظ†ط¯ظٹظ…ط§ظ†ط´ ظ…طھظپط±ظ‚ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ط±ظˆط± ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§طھظ… ظ…ط¨ط¯ظ„ ط´ط¯. ط´ط§ظ¾ظˆط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ظٹط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ† طŒ ط¢ظٹط§ طھظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظƒظ†ظ‰ طں
ظ…ظ† ع†ط±ط§ط؛ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ظ… ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط·ط´طھ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظ‚طھ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¬ع¯ط±طŒ ط³ظ¾ط±ط² ظˆ ط´ط´ ظˆ ط¯ظ„ط´ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظƒظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† طھط¶ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… :
1 - ط²ظٹط§ط±طھط´ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ظˆط¯
2 - ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط§ظˆ ظ…ط´ظƒظˆط± ط¨ط§ط´ط¯.
3 - ط­ط§ط¬ط§طھ ط§ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ظ†ع¯ط±ط¯ط¯...
ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ طµظپظˆط§ظ† ! ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ط§ط¬طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ† ط§ط² ظ‡ط±ط¬ط§ ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط­ط§ط¬طھطھ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظ„ط§ظپ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط­ط§ط¬طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط­ظˆط§ظٹط¬ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط§ ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. طھط¬ط±ط¨ظ‡ ع¯ظˆط§ظ‡ ظ‡ط± ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط­ظƒط§ظٹط§طھ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¢ظˆط±ط¯.(827)

 

next page

fehrest page

back page