بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فضائل و سیره امام حسین (ع) در کلام بزرگان, عباس عزیزى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_08 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_11 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ± -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ² -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ³ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ´ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_15 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غµ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¶ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ· -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_18 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¸ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ±غ¹ -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_20 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ° -
     imam_hossein_fazaael_seereh_azizi_21 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† - غ²غ± -
 

 

 
 

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†

ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰

- غ² -


820 - ط´ظپط§ط¹طھ ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
821 - طھظƒظ„ظ… ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¹ط±ط´
822 - ط³ط§ظ‚ظ‰ ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط±
823 - ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
824 - ط§ظٹظ†ظƒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط¨ع¯ظٹط±!
825 - ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظٹظƒ ط­ط¬ ط§ط² ط­ط¬ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ )
826 - ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§
827 - ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
828 - ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¹ط±ط´
829 - طھظ…ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط²
830 - ظ†ظ…ط§ط² ط²ط§ط¦ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
831 - ظ†ظ‚طµط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†
832 - ظƒط§ط³طھظ† ط¹ظ…ط±
833 - ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ†ظٹط³طھ
834 - ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¯ظˆط²ط®ظٹط§ظ†
ظپطµظ„ ط³ظ‰ ظˆ ظٹظƒظ… : ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ¾ظ†ط¯ ط¢ظ…ظˆط²
ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ )
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط¨ظ‡ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… : ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ )
ظپطµظ„ ط³ظ‰ ظˆ ط¯ظˆظ… : ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ظˆ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
835 - ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط±ط­ظ… ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ )
836 - ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
837 - ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طھظˆط³ط· ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.
838 - ط¢ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆط³ط· ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„
839 - ظ„ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ط´طھظ‰
840 - ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰
841 - ط®ظˆط±ط¯ظ† ط´ظٹط± ط§ط² ط¯ط³طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )
842 - ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ .
843 - ظ¾ظˆط¯ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط§ط² ظ¾ط± ط¬ط¨ط±ظٹظٹظ„
844 - ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط­ظˆط§ظٹط¬
845 - ط§ط¯ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ط³ط§ظ…ظ‡
846 - ط§ظٹظ…ط§ظ† ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰
847 - ط³ط®ط§ظˆطھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
848 - ظپظ„ط³ظپظ‡ ط±ظˆط²ظ‡
849 - ط´ظپط§ ط¯ط§ط¯ظ† ظƒظˆط±
850 - ط±ظپط¹ طھط¨ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
851 - ط¯ط³طھ ط¯ط± ط¸ط±ظپ ط¢ط¨ ظƒظ†
852 - ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‚ظ…ط´ظ‡ ط§ظ‰
853 - ط±ظˆط¶ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط±ظپط¹ ظˆط¨ط§
854 - ط¨ظˆظ‰ ط³ظٹط¨ ط³ط±ط®
855 - ط§ط«ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ((ط¹ )
856 - ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط·ط¨ظٹط¨ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰
857 - ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯
858 - ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط¹ط¬ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ط¬ظ‡ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ
859 - ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط±
860 - ظƒظ†ط¯ظ† ع¯ظˆط´طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
861 - ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
862 - ع†ط±ط§ ط¯ظ„ظ… ط´ظƒط³طھ طں
863 - ظ†ظˆط± ع†ط´ظ…
864 - ط®ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط³ط±ظ…ظ‡ ع†ط´ظ…
865 - ط´ظپط§ظ‰ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰
866 - ط´ظپط§ ط¨ظˆط¯ظ† طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†
867 - ط´ظپط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
868 - ط¢ط«ط§ط± ط°ظƒط± ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ طھط±ط¨طھ .
869 - طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط² طھط±ط¨طھ
870 - ط°ظƒط± ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
871 - ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ 
ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ -.
ط§ظ† ظ„ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط­ط±ط§ط±ظ‡ ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظ„ط§ طھط¨ط±ط¯ ط§ط¨ط¯ط§ .
ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط­ط±ط§ط±طھ ظˆ ع¯ط±ظ…ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط³ط±ط¯ ظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظˆ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ع¯ط´طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظ‚ط±ظ† ظ‡ط§طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¬ظˆط´ط´ ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¯ظٹظˆط§ظ†ظ‡ ط§ظˆط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظˆ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط² ط¨ظˆط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ع†ط±ط§ط؛ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ع†ط±ط§ط؛ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ طھط¬ظ„ظٹع¯ط§ظ‡ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط±ط­ظ…طھ طŒ ط¹ط´ظ‚ طŒ ظ…ط¹ط±ظپطھ طŒ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظˆ ظ‡ظ… ظ†ظ‡ط¶طھ ط¹ط¸ظٹظ…ط´ ظˆ ظ‡ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¬ع¯ط± ط³ظˆط²ط´ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ط«ط¨طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ… ط³ظƒظˆطھ ظ†ظƒط±ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط±ط°ط§ظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظˆط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط§ظٹظ†ط§طھ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ط¨ظٹظ…ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط²ط§ط± ظ¾ط§ظƒط´ ط´ظپط§ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ„ ط§ط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹظ…ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط§ط³طھ طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹظ† طŒ ط¬ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒط±ط¯طں
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط¯ط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط¯ط± ط´ط§ظ† ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط­ط³ظٹظ†ظ… .
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط´ ظ„ظ‚ط¨ ظ†ظپط³ ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ط¨طھط´ ط´ظپط§ط، ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظٹطھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط±طھظ‚ط§ط، ط¯ط§ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ…ط´ ظ‚ط§ط·ط¹ ظˆ ط¬ط°ط§ط¨ ظˆ طھط§ط«ظٹط± ع¯ط°ط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¨ط§ ط¹ط²طھ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط°ظ„طھ ط¨ط§ط± طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¯ط±ط³ ط¢ط²ط§ط¯ظٹط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ظ†ظپط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط´ط± ط¢ظ…ظˆط®طھ .
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ع†ط´ظ… ظˆ ط¯ظ„ ط±ط§ ط¬ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط´ط± ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ع¯ظ„ع¯ظˆظ† ط³ط§ط®طھ
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‡ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط§ط² ظ„ط´ظƒط± ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط³ط± طھط³ظ„ظٹظ… ظپط±ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط›ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ط´ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظˆط³طھ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط°ط´طھ .
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ طŒ ط·ظپظ„ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط§ طھظٹط± ط³ظ‡ ط´ط¹ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظ¾ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط´ط§ظƒط± ظˆ طµط§ط¨ط± ط¨ظˆط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط¨ط± ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھع¯ط§ظ‡ ط´ط±ظٹظپط´ طŒ ط´ظپط§ط¨ط®ط´ ظˆ ط¬ظ„ط§ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط­ ظˆ ط¬ط³ظ… ط§ط³طھ .
ط­ط³ظٹظ† ظ…ط¸ظ‡ط± ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ظ‡ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط°ط§ظٹظ„ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ظˆ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط³ط§ط®طھ .
ط­ط³ظٹظ† ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ طŒ ظ†ظ‡ط¶طھ ظˆ ظ…ظƒطھط¨ط´ ظˆ ط®ظˆظ†ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ط§ط³طھ .
ط­ط³ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…طµط§ظٹط¨ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط´ طŒ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ظ…ط²ط§ط­ظ… طھط± ط§ط³طھ .
ط¨ظٹط§ظٹظٹظ… طھط§ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط±ط³ ط¹ط²طھ طŒ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ط´ط¬ط§ط¹طھ طŒ ط؛ظٹط±طھ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ظٹط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ طµط¨ط±طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ظٹظ† ظپط¶ط§ظٹظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… .
ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¹ط§ط±ظپط§ظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹظ† طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ†ظ‡ط¶طھ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط¬ط°ط§ط¨ ظˆ ط´ظٹظˆط§ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ط±ظ‡ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ†ط³ظ„ ظ‡ط§ ظ†ظˆ ظˆ طھط§ط²ظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹظ† طŒ ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ طŒ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط´ظˆط´طھط±ظ‰ طŒ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ طŒ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¯ط³طھط؛ظٹط¨ طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ط¸ظ… ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ط´ط§ظ† ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط³ظٹط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ…ط±ع¯ ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ط± ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ! ط§ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ! ط¹ظ†ط§ظٹطھظ‰ ظپط±ظ…ط§ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط¯ط± ط¯ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ظ…ط§طŒ ط­ظƒ ظ†ظ…ط§ طھط§ ط¨ط§ ط¹ط´ظ‚ طھظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط¹ط´ظ‚ طھظˆ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ظˆظٹظ… . ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط¬ط¹ظ„ ظ…ط­ظٹط§ظ‰ ظ…ط­ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ…ط§طھظ‰ ظ…ظ…ط§طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ .
ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ط²ظٹط²ظ‰
ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظ‚ظ…
ظ¾ط§ظٹظٹط² 81.
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
1 - ط¢ظ…ط¯ظ† ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ†  
ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ظˆ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط³ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط¨ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط، ط¨ظ†طھ ط¹ظ…ظٹط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط³ظ…ط§ط،! ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±! ط§ط³ظ…ط§ط، ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط³ظپظٹط¯ظ‰ ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط±ط¯ظ… طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط±ط§ط³طھ ط§ظˆ ط§ط°ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ع†ظ¾ ط§ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ع¯ظپطھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ظ†ط§ظ… ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط§ط´ط¨ظٹط± ط¨ع¯ط°ط§ط±طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ… ظ¾ط³ط± ظƒظˆع†ظƒ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط¨ظˆط¯ط›ط§ظ…ط§ ع†ظˆظ† ط²ط¨ط§ظ† طھظˆ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط³ظٹظ† ظ†ط§ظ… ط¨ظ†ظ‡ !(1)
2 - ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† ع¯ط±ظٹط³طھ !  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† ! ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط§طھظ„ ظˆ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ طھظˆ ط±ط§طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط³ظ…ط§ط،! ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ .(2)
3 - ظپط·ط±ط³ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯طں  
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظپط±ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¨ط±ظٹظƒ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظپط·ط±ط³ ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¹ط±ط´ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظپط·ط±ط³ ع†ظˆظ† ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظˆط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ طھط§ط®ظٹط± ظˆ ط³ظ‡ظ„ ط§ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط³ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ ظ‡ط§ظٹط´ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظ‡ظپطھطµط¯ ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط·ط±ط³ â€چ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.
ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط·ط±ط³ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط°ط§ط¨ ط¢ط®ط±طھ ظ…ط®ظٹط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظپط·ط±ط³ ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…عکظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ظ…ط¹ظ„ظ‚ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ط¬ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ط§ظƒظ† ط¢ظ† ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط² ط²ظٹط± ط§ظˆ ط¨ظˆظ‰ ط¨ط¯ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯.(3)
4 - ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظپط·ط±ط³ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ 
ظپط·ط±ط³ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط²ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ : ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯طں
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھط¨ط±ظٹظƒ ظˆ طھظ‡ظ†ظٹطھ ع¯ظˆظٹظ… .
ظپط·ط±ط³ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ ! ظ…ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط¨ط±طŒ ط´ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط§ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط±ع¯ط°ط±ط¯.(4)
5 - ط¢ظ…ط¯ظ† ظپط·ط±ط³ ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±  
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظپط·ط±ط³ ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¹ط±ط¶ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط¨ط±ظٹظƒ طŒ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظپط·ط±ط³ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ظ…ط§ظ„ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط¯(5)
6 - ط¨ط§ط² ظٹط§ظپطھظ† ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ 
ظپط·ط±ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ† ط´ط±ظٹظپ ط­ط³ظٹظ† ظ…ط§ظ„ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ط¹ط±ظˆط¬ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ طھظˆطŒ ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ طھظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ظ…ظ†طھ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ط¢ظ† طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط²ط§ط¦ط±ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ… ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ظپط±ط³طھط¯طŒ ظ…ظ† ط§ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ…(6)
7 - ظپط·ط±ط³ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظپط·ط±ط³ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¹ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظƒظٹط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…طھط§ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ‡ط³طھظ… .(7)
8 - ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ط± ط§ظˆظ„ط§ط¯ طھظˆط³طھ !  
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ظ…ظ‰ ظ…ظƒظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظٹع† ط²ظ†ظ‰ ط´ظٹط± ظ†ط®ظˆط±ط¯.(8) ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط§ط² ط¨ط±ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ظٹظ‡ ط®ط²ط§ط¹ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط±ط³ظˆظ„ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ظپط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط³ط±ظ‰ ط§ط² طھظˆ ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط§ط² ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط¨ط± ظ†ع¯ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط´ظٹط± ظ…ط¯ظ‡ طھط§ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ… ظˆ ظ„ظˆ ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯.
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط´ظٹط± ظ†ط¯ط§ط¯ طھط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ظ¾ط³ط±ظ… ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط´ظٹط±ظ‰ ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ط¯ط§ط¯ظ… . ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ع¯ط°ط§ط´طھ . ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‰ ظ…ظƒظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒط§ظ…ظٹط§ط¨ ط´ط¯ظ‰ ط­ط³ظٹظ† . ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ط± ط§ظˆظ„ط§ط¯ طھظˆ ط§ط³طھ .(9)
9- ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ظˆط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ طŒ ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ظˆ ط¢ط؛ظˆط´ ظ¾ط± ظ…ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط¨ظˆط¯.
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¯ط±ط¨ ط§ط·ط§ظ‚ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط·ظ„ظˆط¹ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ط§ظپظ‚ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ظˆ ط¬ظˆط¯ط´ ظ†ظˆط± ط¨ط§ط±ط§ظ† ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط±ط´ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ط§ظ† ط§ظ‰ ط³ظ…ط§ط،! ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ„ظƒظˆطھظٹظ… ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±...
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ط¸ظٹظپ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط±ط´ ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ… .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط¸ظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط¸ظٹظپ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .(10)
ط§ط³ظ…ط§ط، ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط´ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط¢ظˆط±ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…طھظپظƒط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
... ط­ط³ظٹظ† ط¬ط§ظ† ! ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ† ع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ... ع¯ط±ط§ظ† .(11)
ظ¾ط³ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ط¢ط؛ظˆط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط´ط§ظ†ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط´ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ع¯ط±طŒ ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ طھط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ع¯ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯.(12)
10 - ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط±ظ‰ ظ†ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ظ…ظ„ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظˆط¯ظ… ط¯ط± ط´ط¨ طھط§ط±طŒ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ع†ط±ط§ط؛ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط·ط±ظپ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ… طŒ ظ†ظˆط± ط¨ط§ط±ط§ظ†(13) ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ .
ط§ط² ط®طµظˆطµظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظٹظƒظ‰ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ظ†ظˆط± ط´ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط² ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ .
ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆ ط­ط¬ط§ط¨ ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھظ„ط§ظ„ظˆ ظˆ ظ†ظˆط± ط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ط›ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط§ط´ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ :
طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ظ‡ظٹع† ط´ظ‡ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… .(14)
ظ†ظˆط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظپط±ظˆط²ط§ظ†ط´ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³طھظˆظ† ظ†ظˆط±ظ‰ ط¨ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† طھظ„ط§ظ„ط¤ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط®ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¯ط±ط®ط´ط´ â€چ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ظپط±ظˆط²ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ طھظٹط±ظ‡ طŒ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(15)
11 - ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط®ط·ط§ط·ظ‰  
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - (ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ) ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ظˆط´طھظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط³ظ† ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ع¯ظپطھ : ط®ط· ظ…ظ† ط§ط² ط®ط· طھظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط± ط§ط³طھ طŒ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ طŒ ط®ط· ظ…ظ† ط§ط² ط®ط· طھظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±
ط§ط³طھ

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ط¯ط±: ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¯ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ† طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط±ط§ ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط±ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظƒظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط¬ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظ… طھط§ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ¾ط±ط³ظ… طŒ ع†ظˆظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ
ط§ط³ط±ط§ظپظٹظ„ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! (ط§ظƒظ†ظˆظ† ) ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ (ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯) ط­ط³ظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط§ظٹظ† ع¯ط±ط¯ظ†ط¨ظ†ط¯ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ¾ط®ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ط®ط· ط§ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط± ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط®ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظٹظƒط³ط§ظ† طھظ‚ط³ظٹظ… ظƒظ†ط¯ طھط§ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ†ط´ظˆظ†ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ… (ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ) ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھظƒط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯.(16)
12 - ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظ‚ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ط±ظٹظپ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظ‚ط¯ط± ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط´ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ظ„ ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط§ظ† ظ†ط²ظˆظ„ط´ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ : ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط­ط³ظ†ظٹظ† ط§ط² ط¨ط³طھط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط®ظٹط²ظ†ط¯طŒ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ط¢ظ‚ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط¹ ط§ظ„ظˆطµظپ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ط§ظ† ط§ظ‚طھط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ط¯ط± ط´ط¨ ط§ظˆظ„ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظپط·ط§ط± ظ…ط³ظƒظٹظ†ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط®ظˆط±ط§ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط§ظپط·ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط´ط¨ ط¯ظˆظ… ظ‡ظ… ظٹطھظٹظ… ط¢ظ…ط¯ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط؛ط°ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ط¨ ط³ظˆظ… ط§ط³ظٹط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط®ظˆط±ط§ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ط§ظپط·ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط±ظˆط² ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ ط­ط³ظ†ظٹظ† ط§ط² ط´ط¯طھ ط¶ط¹ظپ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ظ†ط¯ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط²ظ‡ ط§ط² ط¨ط³طھط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ظˆ ط³ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ط§ظپط·ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯طŒ ظ…طھط§ط،ط«ط± ط´ط¯ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ظ„ ط§طھظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ط² ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ‡ظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طھط§ ظٹظƒ ظ‡ظپطھظ‡ ط¨ظˆظ‰ ط¹ط·ط± ط·ط¹ط§ظ… ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ط؛ط±ط¶ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط®ط±ط¯ ط³ط§ظ„ظ‰ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط·ظپ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طں ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ط¯ط­ ظˆ طھظ…ط¬ظٹط¯ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ط§ط³طھ .(17)
14 - ع†ط±ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³طھ طں  
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط²ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط²ط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ط¹ظ„ظ„ ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط°ط±ظٹظ‡ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ظ†ط§ظٹظ„ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط­ط« ظ‡ط§ظٹظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط›ظ„ظٹظƒظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھظٹط§ط² ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ .
ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ظ…ط«ظ†ط§ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ع¯ظپطھظ… : ط§ط² ظƒط¬ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¢ظ…ط¯ظ‡ طں ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ع¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طں ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² طھظˆظ„ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط·ظ„ط¹ ط³ط§ط®طھ . ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ط±ط§ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¨ظ‰ ظ…ظٹظ„ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط³ظ¾ط³ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ظˆط§ط±ط« ظ…ظ† ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¯ظٹظ† ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظ†ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! ط¨ظ‡ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط¶ط§ ط¯ط§ط¯ظ… . ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط­ظ…ظ„ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ظˆ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¬ط² ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظٹط­ظٹظ‰ .(18)
15 - ظ¾ظˆط´ط§ظƒ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ 
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ¾ظˆط´ط§ظƒ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط®ط§طµ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط±ظ†ع¯ ظ‡ط§ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¯ط§ط¯طŒ ظƒظ‡ ط³ط± طھظپط§ظˆطھ ط±ظ†ع¯ ظ„ط¨ط§ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ(19)
ظ‡ظ…ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط¸ظٹط±ط´ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ط³ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ط§ظ…ط´ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ… طŒ ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ط± ظˆ ظ¾ظˆط¯ط´ ط§ط² ظƒط±ظƒ ط¨ط§ظ„ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ (20)
ظˆ ظ†ظٹط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط®ظپطھظ‡ ظˆ ط¹ط±ظٹط§ظ†ط´ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯.(21)
16 - ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط³ط®ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ظƒطھظپ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظٹط§ ط±ط¯ ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط´ع¯ظپطھ ط¢ظˆط±طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† طŒ ع¯ط§ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط®ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­طµط±طھ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظƒط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط´ط¯طھ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظˆط¯ظƒ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¯ط± ظ‚ط¨ط¶ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظˆط³طھ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ… .(22)
17 - ط¨ظˆط³ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط§ط²ظ‰ ط¨ط§ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒظˆط¯ظƒ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ط´ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط¯ظˆظٹط¯ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط§ظˆطŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظٹظƒ ط¯ط³طھ ط¯ط± ط²ظٹط± ع†ط§ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ط¯ظٹع¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھ ط³ط±ط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¨ظˆط³ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ†ظ‰ ط§ط­ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ط­ط¨ ط­ط³ظٹظ†ط§طŒ ط­ط³ظٹظ† ط³ط¨ط· ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط³ط¨ط§ط·.
ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ظ…ظ† طŒ ط®ط¯ط§طŒ ظ‡ط± ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯....
18 - ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط± ظ¾ط´طھظ… ط¨ظˆط¯!  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط§ط´ ط¨ط± ظ¾ط´طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ط±ط§ ط·ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ طھط§ ظƒظˆط¯ظƒ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ ! ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ…ظٹظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¨ط± ظ¾ط´طھظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯.(23)
19 - ظ…ط­ط¨طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط®ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط®ط§ظƒ ظ¾ط§ظ‰ ط­ط³ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(24)
20 - ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط§طµظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¢ظپط±ظٹظ† طŒ ط¯ط± ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط§طµظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ظ„ط¨ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‡ط¬ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط­ظٹط§طھ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ† ط§ط³طھ .
ظˆ ط±ظˆط­ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ظˆط­ظ‰ ط§ظ„طھظ‰ ط¨ظٹظ† ط¬ظ†ط¨ظ‰ .(25) ط­ط³ظٹظ† ط±ظˆط­ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ† ط§ط³طھ .
ط¯ظ„ ظ…طµظپط§ ظˆ ظ…ط·ظ‡ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظٹظˆظ‡ ط¯ظ„ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
ظ…ط؛ط² ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط§ط®طھ .
ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ظٹظ†ط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ… طŒ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ… ط±ط®طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯.
ط­ط³ ط¨ظˆظٹط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظ„ ط®ظˆط´ط¨ظˆظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ .
ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط·ط¹ط§ظ… ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ط´ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ط±ظƒط¨ ط³ط§ط®طھ .
ظ¾ط´طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط³ط§ط®طھ .
ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط±ط¨ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ع¯ط§ظ‡ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظˆط§ظ„ط§ظٹظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط§ط®طھ .
ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ط±ط¨ط§ط± ط³ط§ط®طھ .
ط¯ط³طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ†ط´ ط±ط§ طھط؛ط°ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط³ط§ط®طھ .
ط³ظٹظ†ظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ظ† ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظˆ ط³ط§ط®طھ .
ط¯ظˆ ظ„ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ظˆط§ط²ط´ ظˆ ظ…ظ‡ط± ظˆط±ط²ظ‰ ط¨ط¯ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
ط³ط®ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط±ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط³ظˆع¯ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط§ط®طھ .
ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ¾ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط§ط®طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپط¯ظٹطھ ظ…ظ† ظپط¯ظٹطھظ‡ ط¨ط§ط¨ظ†ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§طŒ ظپط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط§ط®طھظ… .(26)
21 - طھظپط³ظٹط± ظ„ط¤ ظ„ط¤ ظˆ ظ…ط±ط¬ط§ظ† 
ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط§ط² ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¬ط¨ظٹط± ظˆ ط³ظپظٹط§ظ† ط«ظˆط±ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ط¯ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ظ…ط±ط¬ ط§ظ„ط¨ط­ط±ظٹظ† ظٹظ„طھظ‚ظٹط§ظ† طŒ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ط¨ط±ط²ط® ظ„ط§ ظٹط¨ط؛ظٹط§ظ† طŒ ظپط¨ط§ظ‰ ط¢ظ„ط§ ط±ط¨ظƒظ…ط§ طھظƒط°ط¨ط§ظ† طŒ ظٹط®ط±ط¬ ظ…ظ†ظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ظ„ط¤ ظ„ظˆ ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط¬ط§ظ† طŒ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط²ط® ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط¤ ظ„ظˆ ظˆ ظ…ط±ط¬ط§ظ† ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط§ظ†ط¯.(27)
22 - ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ طŒ ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط±  
ط¯ط± ظ‚ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ع¯ط§ط± - ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ - ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط± ظپط¶ظ„ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆطھ ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ظˆ ط§ط¬ظ…ط§ط¹ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ط¯ط± ط±ظˆط² ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ طŒ ظپظ‚ط· ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ظˆ ط´ظˆظ‡ط± ط§ظˆ ظˆ ط¯ظˆط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ط¯ط¹ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ظˆطµظ‰ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒظپظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ط›ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط¯ط¹ط§ط، ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ظٹع† ط´ظƒ ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط±طŒ ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ â€چ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ط، ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ظ…ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…طھظ…ط³ظƒظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ظپط³ط±ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ طŒ ط§ط² ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ط¨ط§ظ‰ ظ…ط´ظƒظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ط² ظ…ظˆظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط­ط³ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط، ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھ :ط§ظ†ظ…ط§ ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹط°ظ‡ط¨ ط¹ظ†ظƒظ… ط§ظ„ط±ط¬ط³ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ظٹط·ظ‡ط± ظƒظ… طھط·ظ‡ظٹط±ط§ .
ظ¾ط³ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ - ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ - ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ظˆ ط¢ظ„ ط¹ط¨ط§ط، ط§ظٹظ† ظ¾ظ†ط¬ طھظ† ظ…ط¹طµظˆظ… ظ…ظ†طµظˆطµ ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط§ط¨ظ†ط§ط، ظˆ ظ†ط³ط§ط، ط¨ط± ط§ظ†ظپط³ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ طھظ†ط¨ظٹظ‡ظ‰ ط¨ط± ظ„ط·ظپ ظ…ظƒط§ظ†طھ ظˆ ظ‚ط±ط¨ ظ…ظ†ط²ظ„طھط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط›ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظٹط°ط§ظ† ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ†ط§ط، ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± ط§ظ†ظپط³ ظˆ ظ…ظپط¯ظ‰ ط§ظ†ظپط³ ط§ظ†ط¯.(28)
23 - ط³ظپط§ط±ط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط§ظ† ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ظ…طھظٹط§ط² ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±طھط±ط´ â€چ ط¯ط§ط±ظٹط¯.(29)
24 - ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط¢طھط´ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ†  
ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط±ظٹط²ط¯ ظ…ط±ط§ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط³ظ‰ طں ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ !
ظ¾ط³ ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ط¯ظٹظ… ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ†ط´ط³طھظٹظ… طŒ ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھ : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¹ظپظٹظپ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ط›ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢طھط´ ط±ط§ ط¨ط± ط°ط±ظٹظ‡ ط§ظˆ ط­ط±ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† طŒ ط®ط§طµ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط³طھ .(30)
25 - ط³طھظˆط¯ظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†  
ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط³طھط§ظٹط´ â€چ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ طµط§ظ„ط­ط§ظ† طŒ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ طھظ‚ظˆظ‰ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ† طŒ ط¯ظˆط³طھط§ظ† طھط§ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ طŒ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط³طھظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¯ط± ظˆطµظپ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ط´ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط³طھظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡
1 - ط§ظˆ ط±ط§ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ ظ†ظپط³ ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‡ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
2 - ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .(31)
3 - ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‚ط±ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ†ظƒ ... ظ†ظٹظƒ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ¾ط¯ط± ظˆط§ظ„ط§طŒ ط®ط¯ظ…طھظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط´ط±ط· ط§ط­ط³ط§ط³ â€چ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں
4 - ط§ظˆ ط±ط§ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط¨ط§ط±ط² ظˆ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط®ظˆظٹط´ â€چ ط؛ظ„ط·ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
5 - ط§ظˆ ط±ط§ ط°ط¨ط­ ط¹ط¸ظٹظ… طھظˆطµظٹظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
6 - ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظ…ط² ط±ظˆط­ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظƒظ‡ط¹ظٹطµ ط´ظ…ط±ط¯.
7 - ظˆ ظ†ظٹط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ع†ظˆظ† ظپط¬ط±طŒ ط²ظٹطھظˆظ† طŒ ظ…ط±ط¬ط§ظ† ظˆ... ظ†ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯.
8 - ظˆ ط¯ط± ط³طھط§ظٹط´ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط¹ط±ط´ ظ…ط±ظ‚ظˆظ… ط¯ط§ط´طھ :ط§ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ…طµط¨ط§ط­ ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط³ظپظٹظ†ظ‡ ط§ظ„ظ†ط¬ط§ظ‡
ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط´ط¹ظ„ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط³طھ .(32)
26 - ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ط± ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ )  
ط¹ظ…ط§ط¯ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط·ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط´ط§ط±طھ ط§ظ„ظ…طµط·ظپظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط± ط³ظٹط¯ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ‡ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط³ظ„ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط®ط§ظ…ط³ ط§ظ‡ظ„ ظƒط³ط§ط¦ظ‰ (33)
27 - ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط،  
ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط، ط¯ط± ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظپظ‚ط· ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ظˆ ط´ظˆظ‡ط± ط§ظˆ ظˆ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯.
ظ‡ظٹع† ظƒط³ظ‰ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ظ†ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظˆطµظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظƒظپظˆ ظˆظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط´ط®طµ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طھظ…ط³ظƒظٹظ† ط¨ظˆظ„ط§ ظٹطھظ‡ظ…ط›
ط³طھط§ظٹط´ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…طھظ…ط³ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (34)
28 - ظ…ظٹظˆظ‡ ط¯ط±ط®طھ ظ†ط¨ظˆظ‰ 
ط§ط² ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ :
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¯ط±ط®طھظ… ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط­ظ…ظ„ ط¢ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ„ظ‚ط§ط­ ط¢ظ† ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظٹظˆظ‡ ط¢ظ† ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط¨ط±ع¯ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¢ظ†ظ†ط¯.(35)
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط®طµظˆطµظٹط§طھ ظ…ظ…طھط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ 
29 - طھظˆط³ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظ†ط¬ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1 - ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ط¢ط¯ظ… طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط§ظٹط´ ط§ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ .(36)
2 - ط¯ط± ط·ظˆظپط§ظ† ظ†ظˆط­ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ† ظƒط´طھظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط­ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظˆط± ظ…ظ‚ط¯ط³ طھظˆط³ظ„ ط¬ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ .(37)
3 - ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط²ظƒط±ظٹط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±...(38) ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¢ظ…ظˆط®طھ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ط§ظ… ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ظٹط­ظٹظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط¯ظˆ ط±ط³ظٹط¯.(39)
4 - ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆظ†ط³ ط¯ط± ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط´ظƒظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ†ط§ظ… ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ظپطھ .(40)
5 - ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¨ط± ط·ط±ظپ ط´ط¯ظ† ع¯ط²ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ظٹط²طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ :
ط§ط±ظƒط¶ ط¨ط±ط¬ظ„ظƒ ظ‡ط°ط§ ظ…ط¹طھط³ظ„ ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ط´ط±ط§ط¨
ظ¾ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظƒظˆط¨ ط§ظٹظ† ط¢ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط³طھ ظˆ ط´ظˆ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط³ط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† . ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط¹ط§ظٹط´ â€چ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯.
6 - ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظ…ط¯:ظˆظپط¯ظٹظ†ط§ظ‡ ط¨ط°ط¨ط­ ط¹ط¸ظٹظ…
ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ظ‰ ط¨ط§ط² ط®ط±ظٹط¯ظٹظ… .
ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط± ط´ظƒظˆظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ (41) ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظ¾ظٹط§ظ… ظˆ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط¢ظٹظ‡ ظ†ظٹط² ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±طھط± ط§ط² ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¨ظˆط¯.
7 - ط¯ط± ظ†ط¬ط§طھ ظٹظˆط³ظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ظ†ظ‡ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ع†ط§ظ‡ طŒ ظ†ظٹط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظˆط± ظ…ظ‚ط¯ط³ طھظˆط³ظ„ ط¬ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ط³ط± ع†ط§ظ‡ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظٹط§ظپطھ .(42)
8 - ط¯ط± ظ†ط¬ط§طھ ظٹظˆط³ظپ ط§ط² ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…طµط±طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط§ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط²طŒ ظ†ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ ط¨ظˆط¯.(43)
9- ط¯ط± ط¨ط±ط·ط±ظپ ط³ط§ط®طھظ† ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ†ظٹط² ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ظƒط§ط± ط³ط§ط² ط¨ظˆط¯.
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط± ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط³ط®طھ ط´ط¯طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ع¯ظپطھ :ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ظ†ظˆط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ظ… ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظٹظˆط³ظپ طŒ ط§ط² ط¯ط³طھظ… ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‡ط± ظ†ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظ‰ طں
ظ¾ظٹط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆ: ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظƒظˆظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ†ظˆط± ع†ط´ظ…ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ† .
ظˆ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(44)
10 - ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط§طµ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط±ظ†ط¬ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط·ط±ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆطŒ ظ†ط§ط®ظˆط¯ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ…ظˆط¬ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ط± ط³ط±ط§ع†ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ط§ ظ†ظٹط²:
ط¨ط§ط± ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ط±ظ†ط¬ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ظ†ط¬ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط·ط±ظپ ط³ط§ط² ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط§ط«ط± ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ .طŒ ط¯ظ„ ظ‡ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ظٹظ„ط§ط¨ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯!(45)
30 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ط¢ط¯ظ… ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ â€چ ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¯ط§.
ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ط§ع¯ط±ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط·ظˆط§ظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ط´ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ظˆ طµط¹ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ط´ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ†ظˆط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯.
ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط²ظٹظˆط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ
ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† .
ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظ‚ ط¨ظ‡ط´طھ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط´ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† .
ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ â€چ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط±ط®طھ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط¢ظ‡ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط§ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¹ظ„ط§ط¦ظ‚ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ط³ط§ط®طھ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط¢ظ‡ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظˆط¯.
ط¢ط¯ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظ‚ط§ظ…طھ طŒ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ع¯ط§ظ† طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط²طŒ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ط§ظˆ.
31 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط§ط¯ط±ظٹط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¯ط±ظٹط³ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ظˆط¬ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط±ظˆط­ ط®ظˆظ† طŒ ظ¾ظٹظƒط± ظˆ طھط±ط¨طھ ط±ط§ ط§ظˆط¬ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط¨ط±ط¯.
ط§ط¯ط±ظٹط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ط§ط² ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† طŒ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط´ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظٹظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¯ظٹظƒطھط§طھظˆط±ظ‰ ط®ظˆظ† ط¢ط´ط§ظ… ط§ظ…ظˆظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظپط´ط§ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ... ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط·ظ¾ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.
32 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظ†ظˆط­ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ظ†ظˆط­ طŒ ط¨ط²ط±ع¯ ظ¾ظٹط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط³ط§ظ„ط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ .
ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ظˆط­ ط´ط±ط§ظپطھ ظٹط§ظپطھ .
ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ط´ط±ط§ظپطھط´ ط¨ظٹط´طھط± ط´ط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظˆط­ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظƒظ‡ : ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظˆط­ ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط·ظˆظپط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظˆ ط¨ظˆط¯
ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط§ط² ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆط³طھ .
ظ†ظˆط­ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط± ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط¢ط¨ ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯.
ط­ط³ظٹظ† طµط§ط­ط¨ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¢ظ† ظƒط³ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ط§ط² ط¢طھط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ط¨ط¯.
ظ†ظˆط­ ظ†ظ‡طµط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‚ظˆظ… ط®ظˆظٹط´ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ط³طھظ… ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط³ط± ط­ط¯ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط§ط² ع¯ظˆط´ظ‡ط§ظٹط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط§ط² ظپط±ط§ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ط´ط¯ ظˆ ظ†ظٹظ…ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط§ظƒط´ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³طھظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ط¨ط± ط§ظˆ ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ†ظ‡طµط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظˆط¯.
33 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ†  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط®ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒطŒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ .
ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط®ظ„ظٹظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط¯ط¯ ظ†ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط¯طھ ط§ط®ظ„ط§طµ ط®ط¯ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط­ط³ط¨ظ‰ ظ…ظ† ط³ط¤ ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‡ ط¨ط­ط§ظ„ظ‰ ... ط§ظˆ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ط®ظ„ظٹظ„ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظ†ط«ط§ط± ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ط§ط¬ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ(46) ظˆ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط±ط§ ظˆ ط¢طھط´ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط³ط±ط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط³ط§ط®طھ .(47)
ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط®ظ„ظٹظ„ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظ†ظ‡ط§ط¯.
ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط®ظ„ظٹظ„ ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظپط±ظˆط²ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ† ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظ†ظ‡ط§ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ط«ط§ط± ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط®ظ„ظٹظ„ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط³ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‡ظٹظ‡ ط؛ط°ط§طŒ ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط´ â€چ ط®ط¬ط§ظ„طھ ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط³طھ ط®ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¸ط±ظپ ط±ط§ ط§ط² ط±ظٹع¯ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ¾ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھط´ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظƒط±ط¯(48)
ظٹط§ ط¢ظ† ط®ظ„ظٹظ„ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ‚طµط¯ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط®طھ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط² ط§ظˆ ط¢ط¨ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط®طھط±ظ… ! طھط´ظ†ع¯ظ‰ طھظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ط±ظٹط¯.(49)
34 - ط¨ط±طھط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±  
ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ :
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط§ظ„ط°ظ‰ ط±ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨طµط±ظ‡ ط¨ط±ط­ظ…طھظ‡
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ†ظˆط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طµط­طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط±ط§ ع¯ط±ع¯ ط®ظˆط±ط¯.
ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط®ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط±ط¯ ظ†ط§ظƒ طŒ ظƒظ…ط±ط´ ط®ظ… ظˆ ظ†ظˆط± ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯.
ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ‚طµط¯ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظٹظƒ ظ¾ط³ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھع¯ط§ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ : ظ¾ط¯ط±ط¬ط§ظ† ! ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ظ„ط­ط¸ط§طھ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ .(50)
ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط±ط§ ظƒظ… ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ع¯ظˆظٹط§ ع¯ط±ع¯ ظ¾ط± ظ…ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(51)
ط§ط² ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظٹظˆط³ظپ ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط¯ط´طھ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¸ط± ط¯ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط²ط´ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ط²ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ط¨ط±ط¯ظ† ط§ظˆطŒ ظ…ط±ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط­ط±ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظˆظ‚ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط± ط¯ط§ط±ط¯.
ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ظٹظˆط³ظپ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ظˆ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ â€چ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط´ط¯.(52)
35 - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆط³ظپ  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط­ط³ظˆط¯طŒ ظ…ظٹط§ظ† ظٹظˆط³ظپ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظƒط´طھظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظٹظˆط³ظپ ط±ط§ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ع†ط§ظ‡ ط¨ظٹظپظƒظ†ظٹط¯. ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ظٹظˆط³ظپ ظ¾ط± ط´ظƒظˆظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ... ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط§ط±ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط²ط®ظ… ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط±ط´ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ظƒط§ظپظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط´ظˆظ… ط§ظ…ظˆظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ظƒط´ظٹط¯. ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´طھظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط± ط´ظƒظˆظ‡ط´ طŒ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط± ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ظ… ط§ط² طھط±ط³ظٹظ… ط¢ظ† ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط§ط³طھ .(53)
ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظٹط§ظ† ظٹظˆط³ظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظپظƒظ†ط¯ظ† ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ع†ط§ظ‡ طŒ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ظˆط´ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ظ…طµط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ظٹظˆط³ظپ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط±ط§ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط´ط§ظ… طŒ ط¨ط§ط²ط§ط± ظˆ ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط´ظ‡ط±ظ‡ط§طŒ ط¨ط²ط¯ظ„ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯.(54) ظٹظˆط³ظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¶ط±ط¨ ط²ظˆط± ط¨ط± ط¯ط±ط¨ط§ط± ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظ…طµط± ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھط¯ط§ط± ط§ظˆ ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ظٹظˆط³ظپ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹظƒطھط§طھظˆط± ط³ظپط§ظƒظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ط§ظپطھط®ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ظٹط¯ ظˆ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط± ظ„ط¨ ظˆ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ع†ظˆط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط§ط®طھ .(55)

 

next page

fehrest page

back page