بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 10, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
     SAHIFE15 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

مـى شـود، ديـگـر از اسـتـعـمـار بوئى پيدا نخواهد شد، از استعمار بوئى نخواهد شد، ازاسـتـعـمار بوئى نخواهد بود، از اين اشتباهاتى كه مى شود و از اين غلطاندازى هائى كهمى شود و از اين كاغذ بازى هائى كه مى شود و از اين رفتن توى عدليه ، در اين گير وبندى هاى عدليه ، از اينها هيچ اسمى نخواهد بود. اين خواست ماست ، خواست ملت است لكنخواست دومى است كه اولش حاصل شد، آنى كه ايستاد و گفت مى خواهم ، او شد. بيخود اينرا مى گويند كه انقلاب شد و چيزى نشد، مى دانند هم ، بعضى از اينها شياطينند مى دانند،لكـن مـى خـواهـنـد ايـنطورى بگويند براى اينكه شماها را، مردم را سست كنند. جوان هاى مابـايـد مـتـوجـه ايـن معنا باشند كه اين شياطين را بشناسند و اين وسوسه ها، وسوسه هاىخـنـاس اسـت ، ايـنـهـا را بـشناسند و به خدا پناه ببرند از وسواس خناس كه در راءسشانآمـريـكـاسـت و اذناب او تا برسد به آنهائى كه در بين قشرهاى ما هم از اذنابشان موجوداست .
خداوند همه شما را انشاءالله حفظ كند، موفق باشيد، مؤ يد باشيد و همه با هم باشيد و منهم به خدمتگزارى قبول كنيد كه من خدمتگزار هستم و تا آخر خدمتگزارم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 14/8/58
بيانات امام خمينى در جمع گروهى از دانشجويان اصفهان  
محكوم كردن اقدامات اسلامى !!! انقلابى با استفاده از انگ ارتجاع
بسم الله الرحمن الرحيم
چـاره نـيـسـت كـه مـا تـحمل كنيم برچسب ارتجاع را. ما ارتجاعى هستيم كه دست خائنان را ازمـمـلكـت قـطـع كـرديـم و مـا ارتـجـاعـيون آزادى را به مملكت برگردانديم و ما ارتجاعيوناستقلال را به مملكت خودمان برگردانديم و ما ارتجاعيون دزدها را كه بر ذخائر ما سلطهداشـتـند، از مملكت خودمان خارج كرديم و ما ارتجاعيون آزادى به همه قشرها داديم و بعد ازايـنـكـه تـوطـئه مـعـلوم شـد، از بـعـضـى دادگـاه هـا بـه واسطه توطئه اى كه شده بود،نـگـذاشـتـنـد تـوطـئه را انـجـام بـدهـنـد. مـا بـايـد تـحـمـل كـنـيـم ايـنمـسـائل را و بـايـد هـم از هـمـيـن هـايـى كـه در ايران هستند و به اسم روشنفكر يا به اسمنـويـسـنـده و امـثـال ذلك هـسـتـنـد و خـرابـكـار هـسـتـنـد، ايـن بـرچـسـب هـا راقبول كنيم .
شرايط مالكيت مشروع و چگونگى مصادره اموال طبق موازين شرعى
مـسـائل اسـلام مـسـائلى نـيـسـت كـه الان بـشـود در يـك مـجـلسـى يـا چـنـد مـجـلسمـسـائل اقـتـصـاديش را، مسائل اجتماعى اش را، مسائل سياسى اش را طرح كرد. مساله مالكيتبـه يـك مـعـنـا، مـالكيت هم مشروع ، هم مشروط، محترم است ، لكن معنا اين نيست كه هر كس ‍ هركـارى مـى خواهد بكند و مالكيت از هر جا مى خواهد پيدا بشود. مشروع بودن معنايش اين استكـه روى مـوازيـن شـرعـى بـاشـد، ربـا در كـار نـبـاشـد،مـال مـردم اسـتـثـمـار بـى جـهـت نـبـاشـد. اگر به من نسبت دادند كه حد و مرزى ندارد، اگرمـقصودشان اين است كه حد و مرزى ندارد يعنى نه قيدى دارد و نه حدى دارد، اين غلط نسبتدادنـد. مـن نمى دانم اين كسى كه گفتيد نسبت داده است ، چه كسى است و چرا نسبت داده است ؟مـالكـيـت در صـورتـى كـه مـشـروع بـاشد، روى موازين باشد، محترم است ، چه ما مرتجعبـاشيم ، چه نباشيم ، و مالكيت غير مشروع محترم نيست . اينهائى كه اندوخته كردند و هيچحـسـابـى نـداشـتـنـد و هـيـچ مـوازيـنـى نـداشـتـنـد، مـال هـاى مـردم را ايـنها اندوخته كردند،مـال هـاى مـردم مـصـادره بـايـد بـشـود لكـن ايـن مـعـنـا بـايـد مـعـلوم بـشـود كـه مـصـادرهامـوال روى مـوازيـن ادارى ، روى مـوازيـن قانونى بايد باشد، اگر بنا باشد كه هر كسبـرسـد، بـريزد و مصادره كند، اين هرج و مرج است ، هرج و مرج نبايد !!! در يك مملكتى ،حـالا كـه شـما انقلاب كرديد پس بايد هرج و مرج هم باشد؟ !!! هرج و مرج نبايد باشد،بايد روى موازين باشد.
دادگاه هاى انقلاب هستند، وقتى كه مراجعه كنيد به آنها، كه اين سرمايه ها كه اينها پيداكـردنـد، آنـهـا كـردند، از غيرمشروع بوده ، آن رسيدگى مى كند، اگر چنانچه غير مشروعبـوده مـصـادره مـى كـنـنـد امـا بـه مـجـرد ايـنـكـه فـرض كـنـيـد كـه كـسـى بـگـويـد كـهمال زاغه نشين هاست ، ما هم حالا مى گوييم كه مملكت اولى هست به زاغه نشين ها تا ديگران، امـا معنايش اين نيست كه الان زاغه نشينان بريزند و مردم را از خانه شان بيرون كنند يابـگـيـرنـد جـاهـا را مـعـنـايـش ايـن اسـت كـه روى مـوازيـن بـايـدعمل بشود به طورى كه زاغه نشين ها هم !!! عرض بكنم كه !!! خانه نشين بشوند و مرفهبـاشند. در هر صورت ملاحظه اين معنا بايد بشود كه الان از هر جوى استفاده مى كنند ايناشـخـاصـى كـه دشـمـن بـا شما هستند، از هر تربيتى ، از هر جوى استفاده و استفاده ها مىكـنـنـد. يـكـى اش هـمـيـن اسـت كـه بـريـزنـد مـردم را به هم ، آنها بريزند بگيرند و آنهابـريزند اخراج كنند و اين خودش يك اغتشاشى مى شود. موازين بايد داشته باشد، اسلامايـنـطور نيست كه هرج و مرج را بگويد كه نه ، هرج و مرج جايز است ، اسلام حدود دارد وبـايـد روى حـدودش عـمـل بـشـود. اگـر اشـخـاصـى بـاشـنـد كـهمـال مـردم را بـردنـد، هـر كـس نـمـى تـوانـد بـرود مـال را از او بـگـيـرد كـه ايـنمال مردم است ، بايد روى موازين باشد، روى موازين قانونى باشد. يا فرض ‍ كنيد مالىيـا زمـيـنـى يـا آپـارتـمـانـى يـا هـتـلى مـال مـردم بـاشـد و يـك كـسـى ازمال مردم درست كرده باشد، اين هم بايد روى موازين قانونى باشد و به طور هرج و مرجنباشد. مساله مصادره ، يك مساله است ، مساله هرج و مرج ، يك مساله ديگر.
آقـايـان بـايـد تـوجـه داشـته باشند كه به مجرد اينكه يك چيزى به گوششان خورد ومطلب را هم درست نفهميدند چيست ، بريزند و بشكنند !!! و عرض بكنم !!! كه مصادره كنندو بـعـد هم اعلام كنند كه ما با قوه قهريه مقابله خواهيم كرد؟! خوب اين معنايش هرج و مرجاسـت ، هـمـانـى اسـت كه مى خواهند يك عده اى كه اين مملكت اينطورى بشود، به هرج و مرجكـشـيـده بـشـود، آرامـش نـبـاشـد تـا نـتـوانـنـد مـسـائل راحل بكنند.
نصيحت به اقشار ملت در حفظ حدود و ثغور اسلام و جلوگيرى از هرج و مرج
شـمـاهـا كـوشش كنيد كه مسائل را روى موازين عمل بكنيد، شما كوشش كنيد كه آرامش محفوظبـاشـد و روى مـوازيـن پـيـش برود. وقتى كه آرامش شد و روى موازين پيش رفت ، ظلم بهكـسـى نـخواهد شد و اما اگر بنا باشد كه روى موازين نباشد، اين بالاخره وقتى دست يكدسـتـه اشـخـاص جـوان افـتاد كه آدم هاى خوبى هستند، بين آنها هم يك دسته اشخاص مفسدافـتـادنـد، ايـن كـم كم مى رسد به هرج و مرج و كم كم به زد و خورد و كم كم به كشت وكـشـتـار و يـك شـهـرى را، يـك مـمـلكـتـى را ناآرام مى كند وقتى ناآرام كرد ديگر نمى شودكارهاى اصلاحى را كرد. شما هميشه بايد توجه به اين بكنيد كارها اصلاحى باشد، نهكـارها روى موازين فساد باشد. كار اصلاحى هم بايد روى آرامش باشد، نه اينكه هر كسهـر كـارى دلش مـى خـواهـد بـكـنـد و بگويد كه ما انقلابى هستيم ، حالا كه انقلابى هستيمديـگـر نـه دادگـسـتـرى و نه قوانين شرع و نه هيچ چيز ديگر در كار نيست ، ما خودمان هركارى دلمان مى خواهد بكنيم . نخير مساله اينطور نيست ، در هيچ حكومتى ، در حكومت على بنابى طالب هم اينجور نبوده كه هرج و مرج باشد، هر كس هر
كـارى دلش بخواهد بكند. اگر يك كار خلاف مى كرد، حضرت امير مى آورد و حدش مى زد.اينطور است مساءله .
شـمـا خـيـال نـكنيد كه حالائى كه انقلاب شده پس ما هر كارى دلمان مى خواهد بكنيم . ضدانـقـلابـى هـا جـزء شـماها مى شوند، شما هم نمى شناسيد آنها را، تحريك هم مى كنند، مىريـزيـد مـى شـكـنـيد و يك مملكت را اينطورى نمايش مى دهيد كه اينجا هرج و مرج است ، يكمملكت هرج و مرجى است ، هر كس هر كارى دلش مى خواهد بكند، هر كس هم هر خانه اى را مىخـواهـد بـگـيرد و هر هتلى را هم مى خواهد بگيرد. اينها صحيح نيست ، اينها را من نصيحت مىكنم به شما كه متوجه باشيد كه كارى نكنيد كه دنيا به ما بگويند يك دسته وحشى جمعشدند در شهرها و در ايران و هر كارى هر كسى دلش مى خواهد مى كند، نه موازين قانونىهست ، نه موازين شرعى هست ، نه رجوع به دادگاه ها هست ، نه رسيدگى هست و هر كس ، هركـى را تـشـخـيـص داد بـه ايـنـكـه فـرض كـنـيد كه ناباب است ، بدون اينكه مراجعه بهمـواردش بـكـنـد، خـودش بـرود عـمـل بـكـنـد. يـك هـمـچـو چـيـزى حـكـومـتجـنـگـل اسـت . كـارى نـكـنـيـد كـه ايـران را مـتـهـم كـنـنـد بـه ايـنـكـه حـكـومـتجـنـگـل دارنـد، حـكـومت وحشيگرى دارند. بايد شما الان همه جهات را حفظ كنيد و بيشتر آداباسـلامـى را بـايـد حفظ بكنيد. آداب اسلامى اين است كه هر كسى موظف بداند خودش را بهايـنـكه حفظ حدود و ثغور را بكند، نه اينكه هركس ‍ هر كارى ، هر كميته اى دلش مى خواهدهـر كـارى بـكند، از او بپرسند چرا، مى گويد انقلاب است . هر پاسدارى هر كارى دلش ‍مـى خـواهـد بـكـنـد از او بپرسند، مى گويد اين انقلاب است . هر جوانى هر كارى مى خواهدبـكـنـد، بگويد انقلاب است ، معنايش اين است كه اصلا انقلاب آن هم انقلاب اسلامى هرج ومـرج اسـت ، انـقلاب اسلامى حكومت جنگل است . اين غلط است بايد موازين داشته باشد، روىموازينش ، همانطورى كه ديديد مال بسيارى از اين اشخاصى كه ثابت شده است كه اينهاامـوال شـان ، امـوال غـيـر مـشـروع بـوده اسـت ، مـصـادره شـده اسـت و بـه بـيـتالمال برگشته است ، آنجا هم همين طور است . اگر چنانچه شما اطلاعاتى داريد به اينكهايـن آدم مـال مـردم را مـصادره كرده ، بايد برويد بگوئيد و چيز بكنيد تا ثابت بشود كهروى مـوازيـن نبوده و اينها البته يك مساله ديگر هم هست و آن اين است كه حساب آنها كشيدهخـواهـد شـد ولى بـا يـك صبر، با يك حوصله حساب اين سرمايه دارهايى كه بزرگند ومعلوم است كه اين سرمايه دارها روى مشروعيت به اين زيادى نمى شود، اينها را حسابشانرا مـى كـشـند و آن مقدارى را كه غير مشروع است ، ازشان مصادره مى كنند. اما نه معنايش ايناسـت كـه شـمـا بـگوئيد كه حالائى كه بنا شد چه باشد پس تا يك هتلى ما ديديم از يككـسـى اسـت ، بـريـزيم و بگيريم ، ديگر هيچ موازين نداشته باشد. بايد موازين داشتهبـاشـد نـه ايـنـكـه هـر كـسـى هـر كـارى دلش مـى خـواهـد بـكـنـد و هـر كـس هـر طـورىعـمـل بـكـنـد و اسـمـش هـم ايـن اسـت كـه انـقـلاب اسـت . انـقـلاب اسـلامى معنايش اين است كهمـتـحـول شـده اسـت يـك مـمـلكـت طـاغـوتـى كـه هـر كـس مـى خـواسـت ظـلم بـكند، مى كرد بهاتـكـال سـرنـيـزه ، مـبـدل شـده اسـت بـه يـك مـمـلكـت اسـلامـى كـه روى مـوازيـن اسـلامـىعـمـل مـى شود. موازين اسلامى اين است كه اگر فرض كنيد كه يك كسى جرمى كرده است ،خودش ‍
نـمـى تـوانـد بـرود آن جـرم را عـوض كـنـد، بـايـد بـرود بـه مـحـكـمـه ، مـحـكـمـه عرضحـال بـدهـد اثبات بكند، وقتى كه ثابت شد، كار را بكند. يا فرض كنيد كه يك مالى راغـيـر مـشـروع مـى دانـد از كـسـى يـا طـلبـى از كـسـى دارد،مـال غـيـر مـشـروعـى دسـت كـسـى هـست ، بايد برود به محكمه عرض بكند به اينكه مسالهايـنـطـورى اسـت كـه ايـن آدم اموالش چطور است ، آنها تحقيق بكنند، محاكم هم تحقيق بكنند،اگر چنانچه اموال چى هست مصادره بكنند.
ايـن يـك عـرضـى اسـت كـه مـى كـنـم كـه اگـر شـمـا بـخـواهـيـد مـمـلكـت تـاناسـتـقـلال داشـتـه بـاشـد، آزادى در آن بـاشـد، مـمـلكـت ، يـك مـمـلكـت اسـلامـى بـاشـد،اول چـيـزى كـه بـر هـمه ما لازم است اين است كه از هرج و مرج جلوگيرى بكنيم . نبايد هركس صبح از خواب بلند شد، هر كارى دلش بخواهد بكند. اين معنايش اين است كه اصلا حدو مـرزى براى هيچ چيز نيست و اين غلط است و بايد از آن جلوگيرى بشود و خود جوان ها وخـود اشـخـاص كـه متعهد به اسلام هستند، اينها بايد جلوگيرى بكنند از اين معانى و شمابـدانـيـد كـه اشـخـاصـى كـه بـا اسم اسلام توى شما وارد مى شوند، با اسم تعهد بهانقلاب توى شما وارد مى شوند و آنها مى خواهند نگذارند اين انقلاب به ثمر برسد، يككـارهـايـى را انـجام مى دهند، يك درگيرى ها را درست مى كنند، يك تظاهرات درست مى كنند!!! عـرض مى كنم !!! مدارس ‍ را به هم مى زنند، همه جهات را به هم مى زنند براى اينكهمـقـصـد خـودشـان كـه عـبـارت از آن اسـت كـه ارجـاع بـشـود بـاز هـمـانمسائل اول ، آن عمل بشود. شماها با يك هوشيارى ، با توجه بايد اين كار را بكنيد.
دخل و تصرف در حدود مالكيت ها از اختيارات ولى فقيه است
اسـلام بـا مـستمندان بيشتر آشنايى دارد تا با آن اشخاصى كه چه هستند. اين اشخاص همامـوالشـان هـمـانـطـورى كـه گفتيد اين اموال بسيار مجتمع اينها از راه مشروع نيست ، اسلامايـنـطـور امـوال را بـه رسـمـيـت نـمـى شـنـاسـد و در اسـلاماموال مشروع و محدود به حدودى است و زائد بر اين معنا ما اگر فرض بكنيم كه يك كسىامـوالى هـم دارد، خـوب امـوالش هـم مـشـروع اسـت ، لكـنامـوال طـورى اسـت كه حاكم شرع ، فقيه ، ولى امر تشخيص داد كه اين به اينقدر كه هستنـبـايـد ايـنـقـدر بـاشـد، براى مصالح مسلمين مى تواند غصب كند و تصرف كند و يكى ازچـيـزهـايـى كـه مـتـرتـب بر ولايت فقيه است و مع الاسف اين روشنفكرهاى ما نمى فهمند كهولايـت فـقـيـه يـعـنـى چـه ، يـكـى اش هـم تـحـديـد ايـن امـور اسـت . مـالكـيـت را در عـيـنحـال كـه شـارع مـقـدس مـحترم شمرده است ، لكن ولى امر مى تواند همين مالكيت محدودى كهببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است ، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينىو با حكم فقيه از او مصادره بشود.
انشاءالله خداوند همه شما را محترم و معظم كند.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 14/8/58
بيانات امام خمينى در جمع كاركنان بيمه مركزى ايران  
اينها مى خواهند شايعه درست كنند و روحيه شما را تضعيف كنند
بسم الله الرحمن الرحيم
در يـك روايـتى است كه رسول خدا كه مبعوث شد، آن شيطان بزرگ فرياد كرد و شيطانهـا را دور خـودش جـمـع كـرد و اينكه مشكل شد كار بر ما. در اين انقلاب شيطان بزرگ كهآمريكاست شياطين را با فرياد دور خودش دارد جمع مى كند و چه بچه شيطان هائى كه درايـران هـسـتـند و چه شيطان هائى كه در خارج هستند، جمع كرده است و هياهو به راه انداختهاست .
شما مى دانيد كه ايران در مدت حكومت اين دو خبيث كه حكومتشان هم برخلاف قانون بود، يكبرهه اى از زمان گرفتار انگلستان بود و بعد هم گرفتار آمريكا يعنى عمده اش آمريكا.رضاخان را انگليس ها آوردند و مامورش كردند براى ما و محمدرضا را متفقين كه آمدند ايران(بـه حـسب گفته خودش ) صلاح ديدند كه محمدرضا باشد. البته آنها صلاح ملت را كهنمى ديدند صلاح خودشان را مى ديدند. در طول اين مدت هم گرفتارى هاى همه جانبه ملتما را، چه زن ها و چه مردها همه مى دانيد، شايد بسياريش را يادتان نباشد كه من يادم استكـه اينها در زمان رضاخان به اسم اتحاد شكل ، به اسم كشف حجاب چه كارها كردند، چهپرده ها دريدند از اين مملكت ، چه زورگوئى ها كردند و چه بچه ها سقط شد در اثر حملههـايـى كـه ايـنـهـا مـى كـردند به زن ها كه چادر را از سرشان بكشند. آن زمان گذشت باتلخى و همان متفقينى كه اين را آورده بودند يعنى انگليس ها كه آورده بودند، همان ها او رااز ايـنـجـا بـردند و اعلام هم كردند. راديوى دهلى آنوقت دست اينها بود، اعلام كردند كه ماايـن را آورديـم و بعد كه خيانت كرد، برديم . و بعد هم جواهراتى كه جمع كرد و چمدان هارا بـست و برد و در كشتى گذاشت كه همراهش ببرد، بين راه آنطورى كه يكى از همراهانشنـقـل كـرده بـودنـد، بـيـن راه يـك كـشـتـى مـخـصـوصحمل دواب آوردند متصل كردند به آن كشتى رضاخان را آنجايى كه جايش بايد باشد، آنجابـردنـد و او گـفـتـه بـود كـه چـمـدان هـا، گفتند چمدان ها بعد مى آيد. او را بردند به آنجـزيـره و چـمـدان ها را هم آنها بردند و خوردند. بعد نوبت غارتگرى به اين دومى رسيدكـه آن را اكـثـرا يـادتـان اسـت ، يـعـنـى اواخـرش را كـه هـمـه يـادتـان اسـت ، از اولش هـمبـسـيـاريـتـان يـادتـان اسـت كه اينها چه كردند و چه جناياتى در اين مملكت كردند با چهاسـماء فريبنده . مع الاسف از اين تبليغات همه جانبه اى كه اينها كردند بعضى از افرادبـاورشـان آمـده اسـت و بـعـضـى هـا هـم كـه شـريـك جـرمـنـد بـا آنـهـا و حـالا هـممشغول فعاليت هستند.
ايـنـهـا هـمـان شـيـاطـيـنـى هـسـتـنـد كـه حـالا بـه فـريـاد آمـريـكـامـشـغـول انـجـام عمل هستند، مشغول شيطنت هستند و بايد ملت ما با هوشيارى ، با بيدارى اينتـوطـئه ها را خنثى كند. و مهم توطئه ها اين دروغ پراكنى هائى كه ، شايعه سازى هائىاست كه الان متعارف است ، شايعه هاى زياد براى تضعيف روحيه ملت ، فرض كنيد كه چندتا دزد در يك جايى چند نفر را مى كشند، يكوقت مى بينيم كه خبر مى رسد كه صد نفر راكـجـا كـشـتـنـد، 25 نـفـر را سـر بـريـدنـد، در خـبـر دومـش چـهـارصـد نـفر آنها را كشتند وحـال آنـكـه ايـنـهـا نـبـوده اسـت . اينها مى خواهند شايعه درست كنند براى تضعيف . (تمامپـاسـگـاه هـا از بـين رفت ، تمام چه شد) همه اش براى اين است كه يك شيطنتى بكنند وتـضـعـيـف كـنـنـد روحـيـه شما را، روحيه ما را. از جمله حرف هايى كه هى زده مى شود و هىپـراكـنـده مـى شـود از اطـراف كـه (يـك انـقـلابـى شـده است اما چيزى نشده است فقط يكانـقـلابـى شـده اسـت و از فـرم شـاهـنـشـاهـى به فرم آخوندى برگشته است اصلا چيزىنشد.)
جوان هاى ما بايد با تمام قدرت اين توطئه ها را از بين ببرند
ايـن يـك مـطلبى است كه من ديروز هم باز گفته ام ، حالا هم عرض مى كنم كه آنكه ملت مىخـواسـتـه هـمـه آن شـده است . چه ملت مى خواست ؟ ملت آن فرياد كه مى كرد چه مى گفت ؟نـمـى گـفت كه آزادى و استقلال و جمهورى اسلامى ؟ كدام يكيش نشده است ؟ الان آزادى هست ،بـه طـورى كـه مـن و شـمـا مـى تـوانـيـم ايـنـجـا بـنـشـيـنـيـم صـحـبـت كـنـيـم ، پـنـجسال پيش از اين مى توانستيم ؟ استقلال هست . الان اين بساطى كه آمريكا درآورده است و اينهـيـاهـويـى كه اين شيطان بزرگ فرياد مى زند و شياطين را دور خودش جمع مى كند اين ،براى اين است كه دستش كوتاه شده است ، دستش از ذخاير ما، از منافعى كه در اينجا داشتكـوتـاه شـده اسـت و تـرس ايـن را دارد كـه ديـگـر تـا آخر اين كوتاهى باشد، از اين جهتتوطئه مى كند و آن مركزى هم كه جوان هاى ما رفتند گرفتند آنطور كه اطلاع دادند مركزجـاسـوسـى و مـركـز تـوطـئه بـوده اسـت . آمـريـكـا تـوقع دارد كه شاه را ببرد به آنجامـشـغـول تـوطـئه ، پـايـگـاهـى هـم اينجا براى توطئه درست كنند و جوان هاى ما بنشينند وتماشا كنند؟! باز ريشه هاى فاسد به فعاليت افتاده بودند كه ما هم يك دخالتى بكنيمو جوان ها را بگوئيم كه شما بيرون بيائيد از !!! چيز !!! آنجائى كه رفتند. جوان ها يككـارى كـردنـد بـراى ايـنـكـه ديـدنـد، خوب ناراحت كردند اين جوان ها را، يك شاهى كه درطـول 50 سـال ايـن مـمـلكـت را بـه غـارت كـشـيـده اسـت و بـهچـپـاول بـرده اسـت و داده اسـت و داده خـوردنـد و خـودش خـورده اسـت و بـالاتـر از اين آنقدرقتل نفس كرده است ، كشتار عمومى كرده است ، پانزده خرداد آنطورى كه معلوم شد، پانزدههـزار نـفـر كـشته شده است در روز پانزده خرداد و از آنوقت تا حالا شايد صد هزار نفر مامـقـتـول داشـتـه ايـم و چـنـد صـد هـزار نـفـر ما معلول داشته ايم كه ما هر روز مواجه با اينمعلول ها هستيم . الان به من گفتند كه معلولينى كه در اينجا هستند معلولين يك دسته اى ازايـنهاست ، بسيارى از اينها همان معلولين زمان اين انقلاب است و به دست آنها شده . گفتندكـه روز عـيـد غـديـر خـم جـلسه اى دارند شما هم بيائيد، البته من هم مى روم آنجا. توقعدارند كه يك كسى كه پنجاه سال به اين ملت آنطور كرده است و حالا آمريكا با يك بهانهبيخود او را برده است نگه داشته است
در پناه خودش و برايش وسائل آرامش تهيه كرده است و به اسم مريض بودن يا به واقعمـريـض بـودن (فـرقـى نمى كند) او را برده در آنجا و نگه داشته و جوان هاى ما كه آنجااظـهار مخالفت مى كنند، آنها را يا متفرق مى كنند يا حبس مى كنند، به همين دو، سه روز كهدر ايـن مـجـسـمـه آزادى كه يك دروغ شاخدارى است در آمريكا آزادى ، جوان هاى ما رفتند بهآنجا متوسل شدند و يك پارچه بستند به آنجا كه شاه را بايد بدهيد، پليس رفته و آنهارا مـتـفـرق كـرده و چـنـد نـفـر از آنـهـا را گـرفـتـه اسـت . تـوقـع ايـن هـسـت كه جانى دستاول مـا را بـبرند آنجا نگه دارند و حمايت از او بكنند و اينجا هم مركز توطئه درست كنند ومـركـز پـخـش چـيـزهايى كه توطئه گرى است درست بكنند !!! و تربيت !!! نمى دانم همهچـيـزهـايـى كه مى خواهند بكنند و ملت ما و جوان هاى ما و جوان هاى دانشگاهى ما و جوان هاىروحـانى ما بنشينند تماشا كنند تا خون اين صدهزار نفر تقريبا (يا كمتر يا بيشتر) هدربـرود بـراى ايـنـكـه احـتـرامـى قـائل بـشـونـد بـه آقـاى كـارتـر وامثال اينها!! توطئه ها نبايد باشد. البته اگر توطئه نبود، اگر اين خرابكارى ها نبود،اگـر آن كـار فاسد نبود، همه مردم آزادند در اينجا موجود باشند، اما وقتى توطئه است دركـار، وقـتى كه آنطور كارهاى فاسد انجام مى گيرد، ناراحت مى كند جوان هاى ما را، جوانهـا تـوقـع دارنـد در ايـن دنيا كه مملكتشان كه آنقدر برايش زحمت كشيدند، دستشان باشد.وقـتـى مـى بـيـنـنـد تـوطـئه اسـت كـه مـى خـواهـنـد كـه دوبـاره بـرگـردد بـهحال سابق و دوباره همه چيزشان به باد برود، نمى توانند بنشينند. توقع نبايد باشدكـه ايـنـهـا بـنشينند تماشا كنند و آنها چپاولگرى هايشان را كردند حالا توطئه هاشان رابـكـنـنـد و رشـد پـيدا بكند اين توطئه و چه بشود جوان هاى ما بايد با تمام توجه و باقدرت اين توطئه ها را از بين ببرند.
با انقلابى بزرگتر از انقلاب اول ريشه غارتگران را قطع خواهيم كرد
امـروز روزى نـيـسـت كـه مـا بـنـشـيـنـيـم و نـگـاه كـنـيـم . امـروز،حـال از آنـوقـتـى كه محمدرضا بود يكقدرى عميق تر است ، بدتر است . آنوقت معلوم بودكـه ايـن خـائن ايـسـتـاده در مـقـابـل مـلت ، مـلت هـم مـى شـنـاخـت او را ومـقـابـل ايـسـتـاده بـود. امروز خيانت هاى زيرزمينى است ، يك توطئه هاى زيرزمينى است كهتوطئه هاى زير زمينى در همين سفارتخانه ها كه هست ، دارد درست مى شود كه مهمش و عمدهاش مـال شـيـطـان بـزرگ است كه آمريكا باشد و نمى شود بنشينيد و آنها توطئه شان رابكنند. يك وقت ما بفهميم كه از بين رفت يك مملكتى و با حرف هاى نامربوط دموكراسى وامـثـال ذلك مـا را اغفال كنند كه مملكت دموكراسى است و هر كسى حق دارد در اينجا بماند، هركـس ‍ حـق دارد تـوطـئه بـكـنـد. ايـن حـرف هـاى نـامـربـوط را بـايـد كـنار گذاشت و ملت ماهـمـانـطـورى كـه تا حالا پيش آمده ، از اينجا به بعد هم بايد پيش برود و قطع كند دستاينها را و اگر چنانچه اينها آدم نشوند و شاه را كه خزائن ما را در برده است و در بانك هامـقادير بسيار زيادى كه ما حالا شايد بعضى از آن را مطلع باشيم در بانك ها سپرده استو همه مال ملت است ، تا اين را برنگرداند و اگر اين را برنگردانند ما طورى ديگرى باآنـهـا رفـتـار مـى كـنـيـم ، بـا انـگـلسـتـان هـم طـورى ديـگـر رفـتـار مـى كـنـيـم . ايـنـهـاخـيال نكنند كه همين طور نشستيم گوش مى كنيم كه هر غلطى اينها مى خواهند بكنند. نخير،اينطور نيست . مساءله ، مساءله
!!! بـاز !!! انـقـلاب اسـت . يـك انـقـلاب زيـادتـر از انـقـلاباول خـواهـد شـد. بـايـد سـر جاى خودشان بنشينند و اين خائن را او برگرداند و آن خائن ،بختيار خائن را هم او برگرداند. نه اينكه بختيار خائن را ببرند آنجا و بنشيند و توطئهكـنـد و افـراد دور خـودش جمع كند و !!! عرض بكنم !!! روزنامه بنويسد و اطلاعات درستبـكـند و جوان هاى ما را دولت انگلستان توقيف كند و بگيرد براى خاطر اينكه تظاهر برضـد شـاه يـا بـر ضـد بـخـتـيـار كرده اند. اگر دست برندارند از اينها و اين جانى ها راتـحـويـل نـدهـنـد يـا لااقـل بـيـرون نـكـنـنـد از مـمـلكـت خـودشـان ، ما تكليف ديگرى داريم وعمل مى كنيم به آن تكليف .
تضعيف روحيه ملت با نشر مطالب خلاف واقع به منظور شكست نهضت اسلامى
بـايـد بـه قـدرت پيش برويم . اگر اظهار ضعف ، اگر احساس اين را بكنند كه ما ضعيفشـديـم !!! احـساس بكنند !!! اگر اين تضعيف هايى كه اين نويسنده هاى بى انصاف ما ازاين ملت مى كنند، احساس بكنند اينها كه اين نوشته ها در ما تاءثير كرده است ، اين احساسرا اگـر بـكنند، جرى خواهند شد و حمله خواهند كرد، كارهاى خودشان را بدتر خواهند كرد.احساس ضعف در خودتان نكنيد، هر چه اين نويسنده ها بنويسند كه (چيزى نشده است و اينمملكت به همان حال سابق هست ) و همانطور در يك نوشته اى كه من پريروز ديدم نوشتهاسـت كـه (در رژيم سابق سياسيون در بند بودند، در حبس بودند، حالا هم سياسيون درحـبـسـنـد، هـيـچ فرقى نكرده در رژيم سابق آن اختناق و كذا بود، حالا هم همانطور است .)خـوب ايـن بـراى اين است كه روحيه را تضعيف كنند. حالا ما حساب مى كنيم اين را، در رژيمسـابـق عـده اى مـحـبـوس بـودند، عده اى گرفتار بودند، حالا هم عده اى محبوسند، اين شكنـدارد، امـا چـه كـسـانـى هـسـتند؟ در رژيم سابق جه كسانى حبس بودند و در رژيم حالا چهكـسـانـى حـبس هستند؟ چه گروهى در رژيم سابق اعدام مى شدند؟ !!! در رژيم حالا هم اعدام!!! مـا بـبـيـنـيـم در رژيـم سـابق كى اعدام مى شد و در اين رژيم كى اعدام مى شود؟ اين راديـگـر حـسـاب نـمـى كـنـنـد ايـنـهـا. سـربـسـتـه مـى گـويـنـد، كـهخـيـال مـى كـنـند جوان ها بازى مى خورند از اين حرف ها. در رژيم سابق آنهائى را كه مىكـشـتـنـد، بـهـتـرين جوان هاى ما و متعهد و مسلم ، براى اينكه مى گفتند كه خلاف نكنيد، مىگـفـتـنـد كه مملكت ما را به باد ندهيد. علماى اسلام بودند. اين آقاى منتظرى مدت ها در حبسبـود، آن مـرحـوم آقـاى طـالقـانـى مـدت هـا در حـبـس بـود وامثال اينها زياد. آنهايى كه اعدام شدند چه اشخاصى اعدام شدند؟ مرحوم سعيدى اعدام شدو امـثال اينها. از همين علمايى كه در همه اطراف اينها گرفتند و در بعضى وقت ها در حبس ،ايـن آقـاى لاهـوتـى كـه الان در !!! چـيـز !!! پـاسـداران هست ، ايشان مدت ها حبس بود و چهزجـرهايى اين مرد ديده است و چه اهانت هايى ديده است . در تبعيد فضلاى اين حوزه ، علماىاين حوزه ، دانشمندهاى اين حوزه در تبعيد بودند، اين طرف ، آن طرف اينها را مى بردند وتـبـعـيد مى كردند. آنهايى كه حبس بودند در آنوقت اين صنف مردم بودند، آنها هم كه اعدامشدند آنجور اشخاص بودند، آنها هم كه تبعيد شدند، آنجور اشخاص بودند. حالا بيائيمايـن طـرف قـضـيـه را بـبـيـنـيم كه فرقى ما بين حالا و آنوقت نيست . اعدام شده است هويدا،نـصـيـرى ، ايـنـهـا بـراى او دارنـد سـيـنه مى زنند. اينهايى كه الان دارند مى نويسند كهفرقى نكرده ، اينها
هـمـيـن هـايـى اسـت كـه در آمـريـكـا صـحبتش را مى كنند كه چرا؟ چرا؟ و آن بى انصاف هاىطـرفـدار حقوق بشر صدايش را درآوردند كه چرا اعدام مى شود. همان هائى كه در آنوقتىكـه دارد مـى نـويـسـد چـرا در ايـران اعـدام مـى شـود؟ در جـاهـاى زيـادى ازقـبـيـل هـمين آمريكاى فاسد قتل عام دارد مى شود، يك كلمه راجع به آن نمى گويند، اما اينطـرفـش را كـه هـويـدا را اعدام كردند يا نصيرى را اعدام كردند يا اين اشخاص فاسد را،صـداى هـيـاهـوشـان در آمـده و ايـنـهـا هـم كـه در ايـنـجـا و ازعـمـال آنها هستند مى نويسند كه فرقى نكرده است ، حالا هم اعدام هست ، آنوقت هم اعدام بود.حـبـسـى هـا چه كسانى هستند؟ آنوقت چه كسى بودند؟ شما حالا يك دانه حبسى پيدا مى كنيدكـه ايـن يك آدم صحيح باشد و حبس باشد؟ يك آدمى پيدا مى كنيد يك آدم متدين ، يك آدم ملىيـك آدم بـاشد؟ آنوقت كه حبس بودند، همه مليون حبس بودند !!! و همه عرض بكنم كه !!!امـثـال ذلك و حـالا كـى حـبس هست ؟ اينهايى كه جنايت زياد كردند و آنهمه جنايات را كردنداينها حبس هستند. آنوقت وضع حبس حالا را با اين جنايتكاران ببينيد، با وضع حبس آنوقت رابـا آن جـنايتكاران . با آن مردم صحيح ، وضع آنوقت آنطور بود، كه بايد از آنهايى كهحـبـس بـودنـد بـشـنـويد چى شده است . اينها را تا آن حدودى كه ما اطلاع داريم ، كه مهمشتـهران است ، اشخاصى كه در آنجا هستند و مكررا ما هم سفارش كرده ايم ، ابدا تعدى بهكسى نمى كنند. از حبس ها، حبس هايى نيست كه نارضايتى داشته باشند، حبس هستند، اما اينبـى انـصـاف هـا مى نويسند كه در حبس بدتر مى گذرد از آنوقتى كه در آنجا در آن حبسهـا، آن حـبـس هـا پـاى يـكـى از عـلمـاى مـا را اره كـردنـد (ايـنـطـورى كـهنقل كرده اند) اين حبس هاى حالا بدتر از آن حبس ها هست ؟! اينها همه همان شياطينى هستند كهبـه فرياد كارتر، دور خودش جمع شده است براى اينكه از اين ، همانطور كه آن شيطانبـزرگ از قـرآن و اسـلام مى ترسيد، حالا اينها هم از اين نهضت كه يك نهضت اسلامى استمى ترسند و دنبال همان شيطان بزرگ مشغول شيطنت هستند و تضعيف مى كنند روحيه ملت مارا. بـايـد مـلت مـا، جـوان هـاى بـرومـنـد مـا بـايـد بـاكـمـال قـدرت پـيـش بـرونـد و از ايـن تـوطـئه هـا اصـلا نـتـرسـنـد، ايـنـهـاقـابل آدم نيستند كه انسان ازشان بترسد و اين شلوغى ها هم كه گاهى وقت ها همين شياطينايجاد مى كنند و همين طرفدارهاى اين فاسدها ايجاد مى كنند، اينها هم حلش اشكالى ندارد.
تاريخ : 14/8/58
بيانات امام خمينى در جمع شهرداران سراسر كشور  
لزوم توجه به قشر مستضعف و منطقه غير مرفه
بسم الله الرحمن الرحيم
من ميل دارم كه عمل ما بيشتر از قولمان باشد يا موافق با قولمان . الان شهرها و روستاهاىايـران و حـتى شهر تهران گرفتار كمبودهائى بوده و هست و اين به عهده شهردارى ماستكه با كمك مردم اقدام كنند و شهرها و روستاهاى اطراف را آباد كنند و آنچه كه مهم است ايناسـت كـه آن قـشر مستضعف بيشتر مورد نظر باشد، آن حاشيه هاى اطراف تهران ، آن زاغهنـشـيـن هـا و آن چـادرنـشـيـن هـاى اطـراف تـهـران بـيـشـتـر مـورد نـظـر بـاشـنـد تـا قـسـمـتشمال شهر و در شهرهاى ديگر، روستاهاى ديگر توجه به اين قشر مستضعف از توجه برقشر مرفه بيشتر باشد.
مـع الوصـف در رژيـم سابق اين قشر اصلا مورد عنايت نبود و اگر كارى مى كردند براىهـمـان قـشـر مـرفه مى كردند و لهذا در شمال تهران شهرى است غير از جنوب شهر است ،اصـلا آنـجا يك شهر ديگرى است اين هم يك شهرى ديگرى و اين غير مطابق بودن دو طبقهبـه ايـن شـديـدى ، خـداى نـخـواسـتـه سـبـب مـى شـود انـفـجـارىحـاصـل بـشـود كه كسى نتواند مهارش كند. شما شهردارى هاى محترم بايد توجه كنيد كهامـروز شـهـرهـا و دهـات و روسـتـاها همه مال خود ملت است و در تصرف ديگرى نيست و حتىمـال خود ملت شده . خود ملت و خود شهردارها كه از ملت هستند بايد در آباد كردن اين مملكتكـوشش كنند خصوصا آن طرف هائى كه خرابى داشته و به آنها نرسيده بودند. دهات وشـهرهائى كه دو طرف دارند يك طرف مرفه و يك طرف غير مرفه شروع كنيد وقتى بهدرجه مرفه رسيد آنوقت يك كار اساسى شما كرديد. من اميدوارم خداوند همه شما را تاييدكند و در راه خدمت به اين كشور و خدمت به اسلام همه موفق باشيد و همه ما موفق باشيم دراين خدمت .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 14/8/58
فرمان امام خمينى به ثقة الاسلام ركنى  
بسمه تعالى
جناب مستطاب سيدالاعلام و ثقه الاسلام آقاى سيد محمد جواد ركنى حسينى دامت افاضاته
نامه اى از اهالى محترم بندر لنگه واصلگـرديـد كـه درخـواسـت كـرده بـودنـد جـنـابـعـالى درمـحـل ، اقـامـه نـماز جمعه نماييد و با توجه به وضع زمان ، مقتضى است دعوت آقايان راپـذيـرفته و بدين وسيله جنابعالى به امامت نماز جمعه منصوب مى شويد تا ضمن انجامايـن فـريـضـه الهى مردم را به وظائف خطيرى كه بخصوص در اين برهه از زمان دارند،آشـنـا سـازيـد. اميد است اهالى محترم نيز از اين فرصت استفاده نموده و با اجتماع بيشتر وبـهـتـر در انـجـام ايـن فـريـضـه بـزرگ هـمـكـارى هـاى لازمـه رامبذول دارند.
والسلام عليكم و رحمة الله
روح الله الموسوى الخمينى .
تاريخ : 15/8/58
فرمان امام خمينى به هياءت حسن نيت ماءمور در كردستان  
بسم الله الرحمن الرحيم
هياءت حسن نيت ماءمور در كردستان !!! سنندج
جـنـاب آقـاى مـهندس مهدى بازرگان به جهاتى از مقام نخست وزيرى استعفا نمودند و اموركـشـور مـحـول شـد بـه شوراى انقلاب . هيات حسن نيت لازم است به كار خود ادامه دهد و باشـوراى انـقـلاب در تـمـاس بـاشد. اميد، رفاه حال برادران كرد به طور شايسته فراهمشود.
روح الله الموسوى الخمينى .
تاريخ : 15/8/58
فرمان امام خمينى به شوراى انقلاب در رابطه با استعفاى مهندس بازرگان  
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراى انقلاب جمهورى اسلامى
چـون جـناب آقاى مهندس مهدى بازرگان با ذكر دلائلى براى معذور بودن از ادامه خدمت درتـاريـخ 14/8/58 از مـقام نخست وزيرى استعفا نمودند، ضمن قدردانى از زحمات و خدماتطـاقـت فـرسـاى ايـشـان در دوره انـتـقـال و بـا اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيت مشاراليهاسـتعفا را قبول نمودم . شوراى انقلاب را ماءمور نمودم براى رسيدگى و اداره امور كشوردر حـال انـتـقـال ، و نـيـز شـورا در اجـراى ايـن امـور بـدونمجال ماموريت دارد:
1 !!! تهيه مقدمات همه پرسى قانون اساسى
2 !!! تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراى ملى
3 !!! تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهورى
لازم بـه تـذكـر اسـت كـه بـا اتـكـال بـه خـداونـدمـتـعـال و اعـتماد به قدرت ملت عظيم الشاءن ، بايد امور محوله را خصوصا آنچه مربوطبـه پـاكـسازى دستگاه هاى ادارى و رفاه حال طبقات مستضعف و بى خانمان است ، به طورانقلابى و قاطع عمل نمايند.
روح الله الموسوى الخمينى .
تاريخ : 16/8/58
بـــيـــانـــات امـــام خــمينى در جمع دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان و گروهفنىعمران اعزامى به كردستان
مقصد توطئه گرها اين است كه جوانهاى ما را از راهى كه رفتند مايوس كنند
بسم الله الرحمن الرحيم
از مـشـكـلاتـى كـه ما مواجه هستيم ، همين استفاده توطئه گرها از احساسات جوان هاست ، اينتـوطـئه گـرهـا كه ديدند شكست خورده اند و نمى توانند با ملت ما به مبارزه برخيزند،براى اينكه ملت ما يكپارچه در مقابل آن قدرت هاى بزرگ ايستاده و پيش برد، حالا درصددايـن بـرآمدند كه از اين احساسات پاك جوان هاى ما استفاده هائى به نفع خودشان بكنند وجوان هاى ما غافل از اين هستند. از جمله استفاده هائى كه اينها مى خواهند بكنند اين است كه :ايـن تحولى كه حاصل شد، اين انقلابى كه شد، اين هم چيزى نشد. اين را در سطح كشوربـا تـبليغاتى كه آنها دارند، دارند منتشر مى كنند و مقصد آنها اين است كه جوان هاى ما رااز آن راهـى كـه رفـتـند مايوس كنند. جوان هاى ما هم مع الاسف با تمام احساسات پاكى كهدارنـد (كـه امـيـد مـا بـه آنـهـاسـت ) نمى نشينند حساب بكنند كه روى حساب با آنها صحبتبـكـنـنـد. ايـنـهـا مـى گـويـند كه انقلاب شد و هيچ نشد، خوب جوابشان را شما جوان ها مىگـوئيـد كـه آن اصولى كه اصل مقصد ملت بود، چه بود؟ تا ببينيم آن شده است يا نشدهاسـت . آن اصـول را مـا بـايـد يـك قـدم ، چـنـد قـدم بـرگرديم جلو. آن روزى كه ملت ما درخـيـابـان هـا ريـخـتـنـد، از بانوان محترمه و جوان هاى محترم ، ببينيم اينها چه مى خواستند،ايـنـكه خواستند شده است يا نشده است ؟ آنهائى كه مى خواستند، آنكه از سرتاسر كشورفـريـادش در خـيـابـان و در كـوچـه هـا و در مـدارس و در هـمـه جـا بـلنـد بـود اين بود كه(اسـتقلال ، آزادى ، جمهورى اسلامى ) اين سه تا كلمه سر زبان همه بود. آن روز هيچفـكـر ديـگـر نـداشـتـنـد جز اينكه اين رژيم را ساقطش كنند و تبديلش كنند به يك رژيمديـگرى و آزادى به دست بياورند، بعد از اختناق پنجاه و چند ساله (اگر نگوئيم دو هزارو پانصد ساله ) و استقلال به دست بياورند كه ممالك ديگر آقائى اينجا نكنند و نيايندو مـا را اسـيـر خـودشـان بـكـنـنـد. اصـول مـسـائلى را كـه ابـتـدائى ، يـعـنـىمـسـائل ابتدائى ملت ما بود اين سه تا بود. اينها كه مى گويند انقلاب شد و هيچى نشد،مـى گـويـنـد ايـن اصـولى كـه اصـول خـواسـت دسـتاول مـلت بـود، ايـن نـشـده است ؟ يعنى الان باز رژيم سلطنتى است ؟ يعنى الان باز اختناقاسـت ؟ يـعـنـى الان بـاز مـشـاورهـاى ايـن دولت هـاى بـزرگ در ايـنـجـامـشـغول كار هستند و مشغول فعاليت هستند و دولت ما يا ملت ما تحت سلطه آن هاست ؟ خوب ،اگـر ايـنـهـا را بـه شـمـا بـگـويـنـد، جـوابـش را شـمـا خـودتان مى دهيد كه نه اينها الانحاصل است اين آزادى
اسـت كـه شـمـا و مـا را در ايـنـجـا جـمـع كـرده اسـت . شـمـا پـنـجسال پيش از اين امكان براى تان داشت كه در يك همچو جلسه اى بنشينيد صحبت بكنيد؟ اينآزادى اسـت كـه شـمـا در بـيـرون ، در هر جا صحبت مى كنيد، انتقاد مى كنيد، از رژيم سابقانـتـفاد مى كنيد، از دولت لاحق انتقاد مى كنيد، اينها همه آزادى است ، هيچ كس هم نمى آيد بهشـمـا بـگـويـد كـه نـه انـتـقـاد نـكـنـيـد. پـس آزادى الانحاصل است براى ما. يكى از آن چيزهائى كه ملت ما فرياد مى كرد برايش ، به دست آورده.
آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند
اسـتـقـلال هـم اگر چنانچه آنها مى گويند كه الان آمريكا در اينجا دارد حكومت مى كند، شمامى بينيد كه الان مركز فساد امريكا را جوان ها رفته اند گرفته اند و آمريكائى هائى همكه در آنجا بودند گرفتند و آن لانه فساد را به دست آوردند و آمريكا هم هيچ غلطى نمىتـوانـد بكند و جوان ها مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند. بيخود صحبتايـنـكـه اگر دخالت نظامى ، مگر آمريكا مى تواند دخالت نظامى در اين مملكت بكند؟ امكانبـرايـش نـدارد، تـمـام دنـيـا تـوجـهـشـان الان بـه ايـنـجـاسـت . مـگـر امـريـكـا مـى تـوانـدمـقـابـل هـمه دنيا بايستد و دخالت نظامى بكند؟ غلط مى كند دخالت نظامى بكند. نترسيد،نـتـرسـانـيد. هم اين تعبيرى كه جوان هاى ما از روى باز احساسات جوانى كردند كه اگرچنانچه آمريكا بخواهد دخالت نظامى بكند ما چه خواهيم كرد، اصلا اين اگرش را هم نبايدبگويند. آمريكا عاجز از اين است كه دخالت نظامى در اينجا بكند اينها يك مسائلى در پيششان است ، يك مطالبى در پيش شان است كه روى آن مطالب گرفتارى هائى دارند، نمىتـوانـنـد ايـن كارها را بكنند. اگر آنها مى توانستند دخالت نظامى بكنند، شاه را نگه مىداشـتـند. با تمام قدرتشان ، قدرت هاى تبليغى چيز كردند كه نگهش دارند و ملت ما اعتنانكرد به آن و نه تنها او، همه قدرت ها پشت سر هم ايستاده بودند كه نگه دارند شاه را ونـتـوانـسـتـنـد نـگـه دارنـد بـراى ايـنـكـه مـلت يـك چـيـزى را كـه خـواسـت نـمـى شـودمقابل ملت بايستد كسى و چه بكند، هيچ ابدا. اين مطلب را اصلا جوان هاى ما پيش نياوردندايـن مـطـلب را كـه دخـالت نـظـامـى . آنـهـا هميشه دخالت هايشان دخالت هاى شيطنتى است ،تـوطـئه اسـت . آنها اگر بخواهند يك كارى هم بكنند، وادار مى كنند جوان هاى ما را كه آنهاتـظـاهـر بـكـنـنـد و در تـظـاهـر عـمـال آنـها بيايند درگيرى بكنند با اينها و يك غائله راهبيندازند كه ما نتوانيم يك محيط آزاد پيدا بكنيم ، يك محيط آرام پيدا بكنيم و مسائلى را كهمـى خواهيم طرح بكنيم و مى خواهيم ايجاد بكنيم ، بتوانيم آنها از اين راه شيطنت ها پيش مىآيـنـد. آنـهـا شـيـطـان هـايـشـان را پـيـش هـمـيـن جـوان هـاى صـافدل عزيز مى فرستند تبليغات مى كنند، مى نويسند به ديوار چه مى كنند، عده ، عده ، يكوقـت مـى بـيـنـيـد كـه يـك عـده جـوان را راه انـداخـتـنـد توى خيابان ها به يك تظاهراتى ،تظاهرات بحق لكن آنها از همين تظاهرات بحق مى خواهند استفاده ناحق بكنند.
هـمـيـن قـضـيـه اى كـه الان قـضـيه روز است در دنيا، قضيه قبضه سفارت آمريكا يعنى نهسفارت ، محل توطئه آمريكا كه جوان ها كشف كردند خيلى از چيزهايش را در
هـمـيـن قـضـيـه ديـشب به ما اطلاع دادند كه زمزمه است در تبريز و در تهران و در بعضىجاهاى ديگر كه يك تظاهراتى بكنند براى پشتيبانى از آقاى مهندس بازرگان خوب همينقـضـيـه را آنـها خواستند (حالا نمى دانم موفق بشوند يا نه ) خواستند كه يك همچو چيزىدرسـت بـكـنند بعد كم كم اين را بكشانند به يك جائى كه مثلا سفارت عراق هست بريزندبشكنند، سفارت !!! فرض كنيد كه !!! افغانستان هست بريزند بشكنند كه مملكت ايران رامـواجـه كنند با همه ممالك . آن شياطين يك همچو نقشه هائى دارند. جوان هاى ما بايد بيداربـشـونـد كه تحت تاثير اينها واقع نشوند، اينها كه مى گويند تظاهر بكنيد. مگر آقاىبـازرگـان بـا شـوراى انـقـلاب مـخالفتى دارند؟ اينها همه ، همه يك باب است منتها آقاىبـازرگـان يـك قـدرى خـسـتـه شـده بودند، يك قدرى !!! عرض كنم !!! عذرهائى داشتند وگـفـتـنـد كـه حـالا مـن كنار باشم ، لكن نه اين است كه حالا ايشان كه كنار هست ديگر آقاىبازرگان دخالتى در امور ندارد، ايشان يكى از آن اشخاصى است كه مورد احترام همه استخيال نكنند كه يك بى احترامى به ايشان شده است ، نخير مورد احترام است . و براى خاطريـك امـرى كه ملت هم قبول دارند، نيفتند توى خيابان ها راه بيندازند يك چيزى كه آنها كهمـى خـواهند يك بازى درست كنند يك وقتى يكى را بزنند بكشند. يك دو تا شعار از، (شمااگـر يـادتـان بـاشـد مـن نـبـودم در ايـنـجـا لكـن بـراى مـننـقـل مى كردند) اين دستجاتى كه در قم آنوقت بر ضد رژيم سابق شعار مى دادند، اينهاشعار آرام مى دادند، يكدفعه مى ديدند كه از اينجا يك كسى يك چيزى انداخت يك شيشه اىرا شكست ، يك بانكى را شكست ، يك جائى را خراب كرد، گاهى يك آدمى را كشت مى ريختندبـه جـان هـم ، يك كشتارى پيدا مى شد زياد. آنها روى حساب ، هميشه روى نقشه حساب مىكنند و اينطور كارها را مى كنند. قضيه دخالت نظامى ابدا مطرح نيست ، دخالت هاى توطئهگـرى ايـنـطـورى يعنى از قواى خود ما استفاده مى كنند، قوه خودشان را از آن استفاده نمىكنند، در اين ممالك از قواى خود ما استفاده مى كنند خوب شما كردستان را ببينيد كه اينها ازچـه اسـتـفـاده مـى كـنـنـد، يـك نفر سرباز آمريكائى نمى آيد آنجا يك كارى بكند، آنها باشـيـطـنت استفاده مى كنند از خود اين افرادى كه يا وابسته هستند به آنها يا اعوجاج دارند،آنوقت اين دست دومى ها كه اعوجاج دارند، از ساده دلى بعضى از كردها استفاده مى كنند، باآنـهـا يـك !!! چـيـز !!! صـحـبـت مـى كـنند منتشر مى كنند كه بنا دارند كه تمام كردستان رابـكـوبـنـد. اين ارتش ايران كه رفته آنجا براى اينكه جلوگيرى كند از اينكه آنها دارندمـى كـشند و سر مى برند و اذيت مى كنند، فورا آنها دنبالش بر مى دارند مى نويسند كهما مى خواهيم ، يعنى دولت ايران مى خواهد كه كردها را بكوبد. آن رفته كه كردها را حفظبكند اينها مى گويند رفته كردها را بكوبد.
بايد جوانهاى ما گول تبليغات فدائيان خلق را نخورند
ايـن اشـخاصى كه هى فدائى خلق خودشان را معرفى مى كنند، من كه در اين چيزهائى كهبـراى پـشـتـيبانى از اين جوان ها بود كه آنجا را گرفتند، به گوش من نخورد كه اينهاپـشـتـيـبـانـى كرده باشند. اگر اينها آمريكائى نيستند، چطور پشتيبانى نكردند از اينها؟اگر اينها مال شوروى هستند خودشان يا خير ملى هستند، آدمى كه
ملى است با آمريكا خوب دشمن است همانطورى كه همه ملت ما دشمن است ، همانطورى كه همهمـلت مـا دشـمـن شـمـاره اول خـودش را امـروز آمـريـكـا مـى دانـد، بـراى ايـنـكـه دشمن شمارهاول مـا را بـرده اسـت آمريكا نگه داشته است . آنوقت هم كه آن بود، دشمن شماره يك ما آنهابـودنـد ايـنـهـا اذناب آنها بودند، اينها كسانى بودند كه ماموريت داشتند براى وطنشان ،يعنى ماموريت داشتند كه اين وطن را نگذارند كه يك قدم جلو برود. مائى كه و شمائى كهو مـلت مـا كـه دشـمـن شـمـاره يـكـش را آمـريـكـا مـى داند و حالا هم كه جوان ها رفتند آنجا راگـرفتند ديدند كه مركز توطئه بوده آنجا، به گوش من نخورد كه از اين فدائيان خلقيـك پـشـتـيبانى از اينها شده باشد. از ساير گروه ها به گوشم خورد، حالا شايد بودهالان من نشنيده باشم و لكن شايد شماها شنيده باشيد، به گوش من نخورد. اگر اينها يكچـيـزى بـر خـلاف دولت بود يا بر خلاف اسلام بود يك قضيه اى واقع شده بود، اينهاحـالا مـى ديديد كه چقدر به آن دامن مى زدند. يكى از نقشه ها همين است كه همين ها (همين الاندر ايـن مـنـزل من موجود است ، يعنى تقريبا مى آورند براى من اينها را از طريق هائى ) همينهـائى كـه بـا امضاء چريك هاى فدائى خلق است ، همين ها دارند هى يك دروغ هائى را منتشرمى كنند كه نگذارند اين نهضت به چيزش برسد. منتشر مى كنند كه خوب در كردستان هيچكـارى نـشـد، هـيـچـى ، هـيـچـى . شـمـا الان خـوانديد اينقدر كارها در عين حالى كه آنها نمىگـذارنـد بـشود، در عين حالى كه اگر بخواهد يك كارهائى اساسى تر بشود، محيط آراملازم اسـت . مـى شـود بـا ايـنكه در يك شهرى جنگ باشد بعد يك دسته اى بروند آسفالتكنند؟ خوب ، نمى شود اين . الان شما اينقدر كارها را خوانديد كه در كردستان شده است وكـرديـد شماها، جوان ها (خدا حفظتان كند) اينها معذلك بدون اينكه يك حيائى داشته باشندمى گويند هيچ كارى نشده اصلش در آنجا، اصلا همان قضيه اى بود كه بوده . در يكى ازنـوشـتـه هـايـشـان نـوشـته اند كه حبس هاى سياسى در زمان محمدرضا بوده است لكن حالاهـمـانطور است يا بيشتر، حبسى سياسى . اينها فكر اين را نكردند كه آخر حبسى سياسىكه الان شما اسمش را مى گذاريد، حبس هاى سياسى بوده است كه در زمان محمدرضاخان آنكـارهـا را مـى كـرده است ؟ دزدها را شما حبسى سياسى حساب مى كنيد؟ آنهائى كه بر ضدايـن مـمـلكـت و بـر ضـد ايـن ملت قيام كرده بودند و آن همه خيانت كرده بودند، آنها را جزءرجـال سـيـاسـى شـمـا حـسـاب مـى كـنـيـد؟ نـصـيـرى جـزءرجـال سـيـاسـى اسـت ؟ هـويـدا جـزء رجـال سياسى است يا جزء دزدها هستند اينها؟ شما چرارجـال سـيـاسـى را بـدنـام مـى كـنـيـد بـه ايـنـكـه ايـنـهـا را اسـمـشـان رارجـال سـيـاسـى مـى گـذاريـد؟ سـاواكـى ها جزء رجال سياسى هستند؟ آنى كه الان در حبسفـعـلى دادگـاه هـاى مـا هـسـت همين ساواكى ها هستند و همين خيانتكارها و همين اشخاصى كه ياكـشـتـه اند يا امر به كشتن كرده اند و يا زجر كرده اند جوان هاى ما را، آنطور كارها را باهـمـه طـبـقـات كـردنـد. زمـان رضا، محمدرضا كى حبس بود؟ چه طبقه اى حبس بودند؟ علما،دانـشـگـاهـى هـا، رجـال مـلى ، اينها حبس بودند. حالا كى حبس است ؟ ساواكى ها. خوب ، شمااگر ساواكى نيستيد، چطور اينها را رجال سياسى مى دانيد؟ شما چطور ساواكى ها را جزءرجال سياسى حساب مى كنيد؟ اگر شماها پيوندى با رژيم سابق نداريد، اگر شما جزءاجزاء ساواك نيستيد، اگر شما فعاليت براى ساواكى ها نمى كنيد،
چـطـور سـاواكـى هـا كـه الان در حـبـسـنـد در مـقـاله تـان مـى نـويـسـيـد كـهرجـال سـيـاسـى ، حـالا بـيـشـتـر از آنـجـا از زمـان چـيـز حـبـسـنـد؟ شـمـا دزدهـا را جـزءرجال سياسى مى آوريد؟ معلوم شد سياست شما غير آن سياستى است كه در نظر ملت ماستو مردم اصيل ماست .
اگـر شـمـا بـا آنـهـا پـيـونـد نـداريـد، چـطـور مـى گـوئيـد كـه آنوقت و حالا هر دو دستهرجـال سـيـاسـى بـودنـد كـه ايـنـهـا محبوس بودند. آنوقت وقتى كه ما حبس داشتيم ، حبسىداشـتـيـم مـثـل مـرحـوم طـالقـانـى مـثـل آقـاى مـنـتـظـرى ، مـثـل آقـاى لاهـوتـى ، ازاهل علم كثيرى از اينها در حبس ‍ بودند و زجر كشيدند. يكى از ملاهاى محترم ما را پايش را درآنـجـا اره كـرده بـودنـد از قـرارى كـه بـراى مـا گـفـتـنـد ازرجـال سـيـاسـى طـبـقـه غـيـر مـلاهـا هـم خـوب ، اشـخـاصـى مـحـتـرمـى بـودنـد كـهسـال هـاى طولانى در حبس بودند و سال هاى طولانى در زير شكنجه و زجر بودند براىايـنكه مخالف بودند با آن رژيم . آنوقت اينها حبس بودند، حالا ساواكى ها حبس هستند. اينآقـايـانى كه اسم خودشان را چيز خلق ، فدائى خلق گذاشتند مى گويند فرقى نكرده ،خـيـال مـى كـنـنـد حـبـس (خـيـال نـمـى كـنـنـد، مـى خـواهـنـد اغـفـال كـنـنـد،خـيـال نـمـى كـنند) كه نخير، حبس ميزان است ، چه دزد را حبس بكنند و چه يك شخص امين را،فرقى ندارد، فرقى ندارد كه دزدها را حبس بكنند يا اشخاصى امين را حبس بكنند، فرقىنـدارد كـه چـپـاولگـرهـا و آدمـكش ها را حبس بكنند يا اشخاصى كه مى خواهند جلوگيرى ازچـپـاولگـرى بـكـنـنـد حـبـس بكنند. اينها منطقشان اين است ، بايد در مقابلشان جوان هاى ماگـول نـخـورند از اين تبليغات فاسد. آمريكا اينطورى تبليغ مى كند، آمريكا نظامى مىآورد ايـنـجـا، آمـريـكـا نـويـسـنـده مـى آورد ايـنـجـا، امـريـكـا گـوينده مى آورد اينجا، آمريكاعمال خودش ‍ كه سال هاى طولانى آنها را تربيت كرده است مى فرستد اينجا كه اوضاع مارا بـهـم بـزنـند. آمريكا كردستان را آنطورى به هم مى زند، تهران را آنطور مغشوش مىكند و گاهى فرض كنيد كه دانشگاه ها را به هم مى زند و گاهى تو خيابان ها مى ريزندو چـه مى كنند. و اين اينطور كار مى كند. امروز كه جوان هاى ما اين لانه فساد را گرفتندو در مقابل اينكه آنها بدترين خلق خدا را و بدترين جانى هاى ما را گرفتند آنجا بردندو نگه داشتند و پذيرائى از او مى كنند و مى خواهند معالجه اش بكنند و با اين بهانه هاىخـلاف انـسـانـى ، امـروز هم الان توطئه هست براى اينكه از حسن نيت جوان هاى ما، از صفاىسـريـره جـوان هـاى مـا اسـتفاده سوء بكنند فرض كنيد بيخ گوش آنها بخوانند كه خوبانـگـليـس هـم مـثـل آمـريـكـا چـه فـرقى مى كند، بريزند آنجا را خراب كنند، خوب عراق هممـثـل آنـجـا چـه فـرقـى مـى كـنـد، بـريـزنـد آنـجـا را هـم بـگـيـرنـد، فـرانـسـه هـممـثل آنجا، كه ما را معرفى مى كنند كه نه تنها قضيه روى موازين نيست قضيه روى هرج ومرج است . اينها مى خواهند ما را معرفى كنند كه ما مملكتمان هرج و مرج و درهم و برهم و هركـه هـر كـارى دلش مـى خـواهـد بـكـند، تا به دنيا بفهمانند به اينكه يك مملكتى است كهمـحتاج به قيم است ، قيمش هم كى است ؟ آقاى كارتر. خودش محتاج به قيم است كه اينقدرآدمـكـشـى نـكند. اينها جنون سياسى دارند، اينها جنون دارند كه اينقدر مردم را به كشتن مىدهـنـد و ايـنـقـدر فـساد مى كنند، اينها مجنونند، اينها بايد بروند در تيمارستان ها معالجهبـشـونـد، مـغـزهاى اينها بايد معالجه بشود. اينها مى خواهند معرفى كنند ملت ما را كه يكملت هرج و مرج طلب

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation