بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 10, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
     SAHIFE15 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

دارد، ايـن كـفـر بـه حـضرت مسيح است . ما منزه مى كنيم حضرت مسيح را از همچو احتمالى واگـر ايـن احـتـمـال را نمى دهد، با ما بايد باشد. مجرد اينكه آقاى كارتر سرنيزه دارد وطـيـاره دارد، تـانـك دارد، توپ دارد، قدرت دارد، اين نبايد ملت ها را، دولت ها را، نه فقطدولت هـاى مـسـلم را، نـه ، ملت هاى مسلم را، دولت مسيحى را، ملت هاى مسيحى را بايد واداركند به اينكه ، اگر شما مسيحى هستيد، اگر يهودى هستيد، اگر مسلم هستيد، اگر زرتشتىهـسـتـيـد، بـه هـر مـذهـبـى كـه هـستيد رؤ ساى مذهب شما با ما موافقند و مخالف با كارتر وامـثـال كـارتـر، شـمـاهـا هم بايد با ما موافق باشيد. ما همان مطلبى را كه به آقاى پاپگفتيم و گفتيم ما پيش شما دادخواهى مى خواهيم ، ما مى خواهيم شما برسيد به اين امر ما، مامـلت مـظـلومـى هستيم ، شما برسيد به اين جناياتى كه اينها كردند و اين جنايت بزرگىكه الان كارتر دارد به ما مى كند، ما الان متوجه به تمام مسيحيون دنيا و تمام يهودى هاىدنـيـا و تـمـام زرتـشـتـى هـاى دنـيـا و تـمـام مـسـلمـيـن دنـيـا مـى گـوئيـم ، تـمام شماها مسؤول هـستيد براى اينكه همه شماها اگر چنانچه مذهب خودتان را تصديق كرده باشيد، لازمهتصديق مذهب خودتان اين است كه صاحبان مذهب شما و كسانى كه مذهب شما را آوردند، اينهادر صـف مظلومين هستند، نه در صف ظالم ها، شما هم بايد در صف مظلومين باشيد، شما بايدموافقت با ما بكنيد، نه موافقت با كارتر.
سـوال : سـيـاسـت جـمـهـورى اسـلامـى ايـران نـسـبـت بـهدول اروپـائى چـيـسـت ؟ آيـا فـكـر مـى كنيد كه كشورهاى اروپائى مى توانند به اقتصادايـران كـمـك كـنـنـد؟ و اگـر جـواب مـثـبـت بـاشـد، شـرايـط ايـران بـراىقبول اين كمك چيست ؟
جـواب : مـا بـا همه ملت هاى عالم مى خواهيم دوست باشيم ، با همه دولت هاى عالم به حسبطـبـع اولى مـى خـواهـيـم دوسـت بـاشـيـم ، مـى خـواهـيـم كـه روابـط حـسـنـه ، بـا احـتـراممـتـقابل نسبت به همه داشته باشيم ، مگر اينكه دولت هائى باشند كه با ما خلاف رفتاركرده باشند و بخواهند به ما ظلم بكنند، تحميل بكنند، سلطه جوئى كنند بر ما، كه ما باآنها مخالف هستيم و هرگز اجازه نخواهيم داد كه آنها دخالتى در مملكت ما بكنند و آن سلطهجوئى هائى كه آنوقت كردند، بكنند و با آنها البته نمى توانيم روابط داشته باشيم وبـا دولت هـائى كـه با ما روابط حسنه داشته باشند، ما هم با آنها روابط حسنه داريم واگـر چـنـانـچـه مـا احـتياج به يك چيزى داشتيم و آنها هم احتياج به يك چيزى داشتند، خوبتبادل مى شود. آنها فرض كنيد كه نفت مى خواهند، ما تا يك عدد معدودى ، محدودى ممكن استكه بعضى از چيزها را بخواهيم ، اين يك مطلبى است كه ، يك مبادله اى است كه بين افرادهست ، بين ممالك هم هست ، البته امرش با دولت هست و امرش با شورا عجالتا و بعد هم بادولت ها.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ : 9/9/58
مصاحبه خبرنگار روزنامه فرانسوى لوموند (اريك رولو) با امام خمينى  
سـوال : شما آمريكا را در حقيقت شديدا ناراحت كرده ايد و يا به زانو درآورده ايد، از لحاظاخـلاقـى تـوهـيـن به آنها كرده ايد، آيا زيادتر از اين تا به كجا مى خواهيد برويد؟ بهكـجـا مـى خـواهـيـد بـرويـد؟ بـه كـجـا بـسـط مـى شـود؟ آيـاداخل جنگ مى شويد؟
جـواب : بـسـم الله الرحـمـن الرحـيم . ما اول بايد حساب ملت آمريكا را از دولت آمريكا جداكـنـيـم . ما به هيچ وجه مقابل با ملت آمريكا نيستيم . آقاى كارتر است كه به اين ناراحتىدامـن مى زند از طريق جنگ اعصاب و ممكن است به دخالت نظامى منجر شود و ما به هيچ وجهمـلت آمـريـكا را تحقير نكرده ايم . آقاى كارتر است كه دشمن ما و ملت را كه غارتگر ما وملت است نگه داشته و در دنيا برخلاف واقع هياهو بپا كرده است . جوانان ما جاسوسان رانگه داشته اند تا ثابت كنند اينها چكاره اند.
سـوال : افـكـار عـمـومى آمريكا ضربه خورده و گفته مى شود كارتر انتخاب ديگرى جزجـنـگ نـدارد و حتى از بمباران قم و گروگانگيرى امام صحبت است ، حضرتعالى چه فكرمى كنيد؟
جـواب : امـا راجـع بـه ضـربـه بـه افـكـار عـمـومـى آمـريـكـا، ايـن اشـتـبـاه اسـت .مـسـائل پـيـش عموم مردم نيست زيرا دولت آمريكا نمى گذارد اخبار صحيح به آنها برسد،فقط اين رويدادها به يك گروه معدودى رسيده است ممكن است آن عده اى كه طرفدار كارترهستند يا جزء دستگاه او هستند يك ناراحتى هائى پيدا كنند لكن ملت آمريكا اينطور نيستند. ماايـن حـرف ها را زياد شنيده ايم . شاه سابق اگر يك كارى مى كرد كه ملت مخالف آن بودمـى گفت كه ملت همه موافقند، حالا هم همين طور است . آقاى كارتر پيش ملتش طرد مى شودو آقـاى كـارتـر بايد كارى غير از رياست جمهورى پيدا كند چون به طورى كه معلوم مىشـود نـمـى تـواند رياست كند. كسى كه اعصابش ‍ ضعيف است و براى يك امر جزئى هياهوراه مى اندازد، قابل اين نيست كه رئيس جمهور آمريكا شود و به ملت آمريكا حكومت كند.
سـوال : رؤ سـاى دولت هـائى كـه در تونس جمع بودند، به نفع ايران موضع نگرفتند(منظور كشورهاى عربى است ) چگونه مى توانيد روى همبستگى اعراب حساب كنيد؟
جـواب : مـا امـيـدواريم همانطورى كه ملت هاى عرب با ما موافقند، دولت هاى عرب هم با ماموافق باشند و دولت هاى عرب اگر به مسائل ايران توجه كنند كه چه بوده و ما چه مىخـواهـيـم ، مـا آزادى از همه قيد و بندهائى كه تا حالا گرفتارش بوديم مى خواهيم ، ما مىخواهيم مستقل باشيم و منافع ممالك اسلامى به جيب ديگران نرود، اين چيزى نيست كه با مامـخـالفـت كـنـند. ممكن است بعضى از رؤ ساى مسلمين هم روى اشتباهات و تبليغاتى كه برايـشـان شـده ، يـك اشـتـبـاهاتى كنند لكن من اميدوارم كه آنها از اشتباه بيرون بيايند و همهمـمـالك اسـلامـى بـا هـم مـتحد بشوند و حساب خودشان را از حساب ابرقدرت هائى كه مىخواهند آنها را بچاپند، جدا كنند.
سـوال : شـمـا موضع دانشجويان ايرانى را تاءييد كرديد، آيا نگهدارى گروگان ها باقوانين اسلامى مطابقت دارد، حتى در موقع جنگ ؟
جـواب : آنـچـه من به شما گفتم مثل اينكه اشتباه به شما رسيده و شايد باز اين اشتباه رادستگاه هاى تبليغات صهيونيستى كرده باشند. آنچه من گفتم اين بود كه ما نمى توانيمملتى را كه اينقدر از آمريكا ضربه ديده ، اگر چنانچه آمريكا شاه را نگه دارد و اين امرطـولانـى شـود يـا بـخـواهـد مـمـلكـت مـا را بـمـبـاران كـنـد، مـا نـمـى تـوانـيـم جـوانـان راكنترل كنيم . مردم ما پنجاه سال است كه از آمريكا ضربه خوده اند. ممكن است كه جوان هاىمـا ايـنـجاها را خودشان به هم بزنند. من اينطور گفتم ، نه اينكه ما ابتدائا اين كار را مىكـنـيـم . الان هـم آنـها در كمال خوشى و آسايش هستند و تبليغات آقاى كارتر برخلاف ايناست لكن واقع اين است . من فرستادم تحقيق كردم ، به گروگان ها هيچ صدمه اى نرسيدهاسـت و اسـلام بـا همه مردم دنيا مى خواهد با خوبى رفتار كند. بله ، اسلام با كسانى كهتوطئه گر هستند و بخواهند برخلاف مصالح مسلمين و مصالح بشر عملى بكنند با آنها همسختگيرى مى كند.
سوال : درباره بحران كنونى ايران چه فكر مى كنيد؟
جواب : بحران كنونى ايران يك بحرانى نيست كه ما از آن خوفى داشته باشيم . اما راجعبه اينكه يك وقتى جنگى پيش مى آيد، ولو اينكه يك مطلبى است از شيخ الرئيس بوعلىسـيـنـا نـقـل مـى كـنـنـد كـه گـفـتـه اسـت مـن از گـاو مـى تـرسـم بـراى اينكه اسلحه دارد،عقل
نـدارد، حـال ايـن ابـرقـدرت هـا اسـلحـه دارنـد، مـع الاسـفعـقـل نـدارنـد و آقـاى كـارتر هم ثابت كرد اين مطلب را، معذلك نخواهند گذاشت چنين كارىبـكـنـنـد. ملت ها و دولت هاى بزرگ نمى گذارند كه چنين جنگى پيش بيايد. جنگ پيش آمدهمـعـنـايـش جـنـگ جـهـانـى سـوم است و همين ابرقدرت ها از اين جنگ مى ترسند. ما ابدا از اينمـسـائل ترسى نداريم براى اينكه وضعمان اين است كه مى بينيد، وضع ملتمان اين استكـه مـى بـيـنـيـد. مـا قـائليـم كـه اگـر از ايـن عـالم رفـتـيـم ، بـه جـاى بـهـتـرىمـنتقل مى شويم ، اگر كسى از يك عالم بدى به يك جاى خوبى برود، از چه مى ترسد؟مـا هـيـچ تـرسـى نـداريـم ، آنـهـا بـايـد بـتـرسـنـد كـهخـيـال مى كنند عالم ديگرى نيست ، يا ظالم هستند و از رفتن به آن عالم ترس دارند. ما نهاز آن بـحـران اقـتـصـادى مـى تـرسـيـم ، نـه از جـهات ديگر و ما بنا گذاشتيم كه خودمانبـكاريم و خودمان هم زراعت را برداريم و محصولش را هم خودمان بخوريم و به كسى راهنـدهـيـم تـا بـيـايـد مـنـافـعـمان را ببرد، بنابراين بحرانى براى ما نيست . اروپا از اينمـسـائل و بـحـران هـا مـى تـرسـد و او هـم حـق دارد كـه بـتـرسـد و جـلوگـيـرى كـنـد از اينمـسـائل دولت فـرانـسـه جـلوگيرى كند و ساير دولت ها جلوگيرى كنند و كارتر را سرعـقـل بـيـاورنـد كـه مـجـرم مـا را بـه دسـت مـا بـدهـد، هـمـهمسائل حل مى شود
سـوال : روحـانـيـت شيعه هميشه در راءس مبارزات بوده است ولى آيا اين هم صحيح است كهروحـانـيت كه در جهان به اين پيچيدگى قادر به اداره مملكت نبوده ، در كارهاى تكنيكى ازغير روحانى استفاده نكنيم ؟
جواب : اين هم جزء تبليغات سوئى است كه برضد روحانيت مى شود. آيا آقاى كارتر كهرئيس جمهور است همه كارها را خودش در آمريكا انجام مى دهد؟ نه ، افرادى را وا مى دارد كهكارها را انجام دهند. روحانيت نمى خواهد خودش كارخانه راه بيندازد يا طياره ببرد. اينهائىكـه مـى گـويـنـد روحانيت بايد دخالت نداشته باشد، نمى فهمند يا مى فهمند و مردم رااغفال مى كنند، اين اشتباه است ، روحانيت نظارت بر اوضاع دارد، كارها دست كارشناس هاىغـيـر روحـانى است . روحانيون نظارتى بر امور دارند كه غلطكارى نشود، يك وقت كودتانـشـود، يـك وقـت ظـلم بـه مـردم نـشـود، روحـانيت مى خواهد جلو غارتگرى و ستم و دزدى رابگيرد.
سـوال : سـوال آخـرم ايـن اسـت ، ايـن مـشكل به نظر مى رسد كه آمريكا بتواند شاه را پسبدهد و اگر اين راه حل نباشد، چه راه حلى به نظر شما مى رسد؟
جواب : ما سؤ ال مى كنيم كه چرا نمى تواند؟ چيزى كه موافق همه قوانين بين المللى است، در هـمـه قـوانـيـن اسـت كـه اگـر كـسـى بـه مـلتـى ظـلم كـرده ،مال ملت را خورده است ، مجرم است ، بايد بيايد در
هـمـان مـحـل مـحـاكـمه شود. آقاى كارتر در اين مورد لج كرده ، معلوم مى شود ايشان يك آدملجـوجـى هست يا اينكه نمى خواهد واقعيت مسائل را ادراك كند. مملكت خودش و مملكت ديگران ومـملكت هاى عالم را به آتش مى كشد كه يك نفر آدم را آنجا چون رفيق و دوست سابقش بودهو جـيبش را پر كرده ، حالا دلش نمى خواهد او بيايد اينجا و محاكمه شود و مبادا معلوم شودكـه جـيـب آقاى كارتر هم پر شده است و ما از او مطالبه كنيم ، اين يك مساءله اى نيست كهنـتـوانـد اگـر بـخواهد روى قواعد عمل كند، مى تواند و كسى جلوى او را نمى گيرد، حتىهـمـه مـملكت خودش هم از او تشكر مى كنند كه آن بساط را به هم زده و اگر چنانچه شاه راپس ندهند، هر چه مى خواهد پيش آيد ما پافشارى مى كنيم و از هيچ چيز نمى ترسيم . شيخالرئيـس ولو ايـن كـلمـه را گـفـتـه لكـن مـا نـمـى تـرسـيـم از ايـن اسـلحه اى كه دست بىعـقـل است ، ما نمى ترسيم براى اينكه ما نمى خواهيم به اين عالم خيلى عشق داشته باشيمبـراى ايـنـكـه ايـن عـالم چيزى ندارد. اينجا جز گرسنگى خوردن ، ظلم كشيدن ، تو سرىخـوردن از قـدرت هـاى بـزرگ چـيـزى بـراى مـلت مـا نـمـانـده اسـت كـه بترسيم يا ملت مابترسند، ما تا همه جا حاضريم براى اين امر.
تاريخ : 10/9/58
پيام امام خمينى به ملت ايران در رابطه با زلزله  
بسم الله الرحمن الرحيم
مـلت شـريـف و خيرخواه ايران ! خواهران وبرادران ارجمند! با آنكه مى دانم با احساس مسؤوليـت و حـس تعاونى كه در همه قشرهاى محترم است ، براى نجات برادران و خواهران خوددر ايـن فـصـل سـرمـا بـه مـنـاطـق زلزله زده خـواهـيـد رفـت و بـا توان خود به مسلمانان واطفال ناتوان كمك خواهيد كرد لكن اينجانب نيز با احساس تكليف از شما عزيزان مى خواهمكه فرصت را از دست نداده و به اين عبادت اسلامى و انسانى بشتابيد. راضى نشويد كهشما و اطفال عزيزتان در آسايش باشيد و خواهران و برادران و عزيزان آنان در رنج .
بـدانـيـد كـه ايـن حـوادث دردنـاك جـنـبـه آزمـايـش و امتحان نيز دارد. همانطور كه در زلزلهقـبـل بـا آن هـمـت بـزرگ انـسـانـى آنـچنان به كمك شتافتيد كه در مدت كوتاهى زائد براحـتـيـاجـات اوليـه اسباب رفاه آنان را فراهم كرديد، اميدوارم كه در اين ايام هم كه سرمابـيـشـتر است همانطور عمل كنيد. اينجانب اجازه مى دهم كه از سهم امام (ع ) و سادات محسوبنـمـائيـد. از خـداونـد متعال توفيق و سعادت و سلامت همگان را خواستار و نجات برادران وخواهران را خواهانم .
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 15/9/58
پيام امام خمينى در رابطه با پرهيز مردم از اختلاف  
استقبال ملت از قانون اساسى ، موجب ياءس دشمنان اسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف و مبارز ايران ايدهم الله تعالى
در ايـن مـوقـع حـساس كه كشور عزيز و اسلام بزرگ روبرو با آمريكاى خونخوار است ولازم اسـت هـمـه قـشـرهـا با هم هماهنگ و همصدا در مقابل دشمن بزرگ بايستند و فرصت بهدسـت عمال اجانب و ريشه هاى گنديده طرفداران رژيم سابق ندهند، مع الاسف گاهى شنيدهشـود كـه اشـخـاصـى بى خبر از عمق مسائل ، تحت تاءثير بدخواهان غائله بپا مى كنند وخداى نخواسته موجب اختلاف و شكاف مى شوند. من اكيداء از همه ملت شريف مى خواهم كه ازمطالبى كه باعث اختلاف و بهره بردارى دشمن است احتراز كنيد و به مراجع عظيم الشانو عـلمـاى اعـلام احـتـرام گـذاريـد. بـرادران بـدانـيـد فـاجـعـه اى كـه درمـنـزل حضرت آيت الله شريعتمدارى پيش آمد، به دست توطئه گران است كه بايد محكومشـود و تـوجـه داشـتـه بـاشـنـد كه اين نحو امور را توطئه گران تكرار نكنند. من از همهقـشـرهـاى جـوان دانـشـگـاهـى و مـدارس علوم دينيه و روشنفكران و دانشمندان و نويسندگانعـاجـزانـه اسـتـدعـا مـى كـنم در اين وقت حساس از هر گونه اختلاف دست برداشته و دشمنبـزرگ را هدف قرار دهند. من امروز اين امر را تكليف شرعى الهى و وظيفه ملى مى دانم . ازخـداونـد تـعـالى وحـدت كلمه ملت و عظمت اسلام و مراجع عاليقدر و پيروزى ملت مسلمان راخواستارم
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 15/9/58
بيانات امام خمينى در جمع نمايندگان مجلس خبرگان  
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از آقـايـان كـه در اين مدت براى قانون اساسى و براى مجلس خبرگان زحمت كشيديد،تـشـكـر مـى كنم و اميدوارم كه خدمت شما به اسلام مورد نظر صاحبان اسلام باشد و موفقباشيد كه از اين به بعد هم همه با هم خدمت كنيم براى اسلام .
ايـن قـانـون اسـاسـى كـه تـحـت نـظر علما و كارشناسان اسلام تهيه شده ، موجب نگرانىبـعـضـى اشـخـاص هـسـت و من هيچ نگران نيستم . قانون اساسى صحيح است و اگر بعضطـوائف خـيـال مـى كـنـنـد كـه آن چـيـزى كـه آنها مى خواهند در قانون اساسى نيست ، اين يكاشتباهى است و اين را بايد بدانند كه اسلام براى همه است و قانون اساسى همه دردها راانـشـاءالله دوا مـى كـند. و اميدواريم كه اگر فرض كنيد كه يك نقيصه اى در كار باشد،بـعـدها در مجلس شورا اين نقيصه رفع بشود. نگران نباشند هيچ يك از طوائف لكن توجهبـه يـك مـسـاءله داشـتـه بـاشـنـد و آن ايـن اسـت كـه قـدم بـه قـدم ، ازاول ايـن نـهـضـت تا حالا مواجه با مخالفت دسته ها بوديم و الان كه از اين جهت هم ماءيوسشـدنـد، گـمـان مـى كـردنـد كـه قـانـون اسـاسـى مـورد تـوجـه مـردم نـيـسـت . خـيـلىخـوشـحـال شـده بـودنـد از ايـنـكـه در ايـن ، راجـع بـه شـوراهـاى شـهـر، مـردم خـيـلىاقـبـال نـكـردنـد و آرزويـشـان ايـن بـود كـه در قـانـون اسـاسـى هـم مـردماقـبـال نـداشـتـه بـاشـنـد، لكـن ديـدنـد كـه ايـن قـانـون اسـاسـى بـهـتـراقبال شد برايش ، از اصل جمهورى اسلامى . حالا البته من درست به تحقيق نمى دانم نسبتچـى اسـت لكـن تـا حـالا بـه مـا گـفـتند نسبت از آن بالاتر است . حالا ماءيوس شدند بعضطوائف ، مى بينند خوب اين قدم هم برداشته شد.
امروز غائله به پا كردن ، به نفع آمريكا و به ضرر اسلام است
ديـگر چه بكنند؟ حالا افتادند به اينكه تظاهر كنند ما قانون اساسى را نمى خواهيم . باقـلدرى يـك حـرف داشـتـنـد كـه بـگـويـنـد قـانـون فـلان جـا يـك اشكالى دارد، بيائيد ايناشـكـال را مـثـلا رفـع كنيد. يك وقت اين است كه افتادند به قلدرى و يك دسته از اشخاصمغرض ، از بستگان رژيم منحوس پهلوى ، از بستگان امريكا افتادند ميان مردم ، يك دستهاشـخـاص سـاده لوح هـم تـحـت تـاءثـيـر واقـع مـى شـونـد وخيال مى كنند كه اينها يك نظر صحيحى دارند. در صورتى كه مساءله اينطور نيست ، آنهانظر صحيح ندارند و اينها اول تا حالا قدم به
قـدم كه مخالفت كردند، حالا اين قدم هم برداشته شد و ديدند همه ملت تقريباء موافق باقـانـون اسـاسـى هـسـتـنـد، حـالا مـى خـواهـنـد بـا قـلدرى كـار را بـه پـيـش بـبـرند. يعنىخيال مى كنند كه در مقابل يك ملتى كه همه اين ريشه هاى فساد را دارد مى كند و كنده است ،باز مى شود كه يك عده اى قلدرى كنند و بگويند كه ما نمى خواهيم اين را. چطور مى شوددر مـقـابـل يـك مـلت چـنـد نفر بگويند ما نمى خواهيم ؟ اختيار دست شما نيست كه بخواهيد يانـخـواهـيـد. بخواهيد يا نخواهيد، اين قانون اساسى تصويب شد و مردم به آن راءى دادند،قريب به اتفاق به آن راءى دادند و ديگر دست و پا كردن صحيح نيست .
و مـن امـروز به همه ملت ، به همه طوائف ، به همه ديگر گروه ها عرض مى كنم كه امروزشـمـا مـخـالفـتـان امـريـكـاسـت ، مـخـالفـتـان دولت هـاى بـزرگ اسـت . امـروز مـمـلكت شمامقابل با يك همچو قدرت هائى است .
شـمـا اگـر اسـلام را قـبـول داريـد، خـوب مـمـلكـت اسـلامـى را هـم بـايـدقـبـول داشـتـه بـاشـيد، و اسلام در خطر است . و اگر چنانچه ملى هستيد، خوب ملت شما درخـطـر اسـت ، كـشـور شـما در خطر است . امروز بيائيد باز تظاهر كنيد و اين او را بزند وايـنـطـور مـسـائل واقـع بـشـود، نـه امـرى اسـت كـه عـقـل او راقـبـول بـكـنـد، بـرخـلاف مـوازيـن عـقـلى اسـت و بـرخـلاف شـرع اسـت بـلااشـكـال و از گـنـاهـان كـبيره است كه معلوم نيست كه اگر كسى الان اسلام را صدمه بزنداصلا قابل اين باشد كه توبه اش هم حتى قبول بشود. بايد اشخاص روشن ، اشخاصصحيح ، اين ريشه هائى كه مى خواهند اين كارها را بكنند، اين فسادها را ايجاد كنند، غائلهمـى خـواهند درست بكنند، اينها را نصيحت كنند، به اينها بگويند كه آخر شما مسلمان هستيد،چـرا مـسـلمـان بـايـد بـا اسلام مخالفت كند. شما نمى دانيد كه داريد با اسلام مخالفت مىكنيد، شما نمى دانيد كه اگر اختلاف بين خود ما واقع بشود نتيجه اش را امريكا مى برد ودولت هـاى بـزرگ . شـمـا نـمـى فـهميد اين را، يا مى فهميد و تعمد داريد. ملت حالا بايدموازين دستش باشد، كسانى كه امروز غائله ايجاد مى كنند، اختلاف ايجاد مى كنند اين كسانرا بـشـنـاسند كه اينها عمل شان صحيح نيست و به اسم فلان آقا يك غائله ايجاد مى كنند،به اسم فلان شخص يك غائله ايجاد مى كنند. اينها نه مورد نظر فلان آقا و فلان انساناسـت ، ايـنـهـا يك اشخاصى هستند مى خواهند غائله ايجاد كنند و اين غائله هم به نفع آمريكاتمام مى شود، به ضرر اسلام تمام مى شود، مخالف شرع اسلام است ، از گناهان بسياربزرگ است . امروز اين اختلافات را از آن دست بردارند.
لزوم حفظ آرامش ، جهت رفع گرفتارى ها
من اين را اعلام مى كنم كه اگر كسى به من سب بكند، فحش بدهد، عكس مرا پاره كند، احدىحق ندارد كه به او تعرض كند. حرام است تعرض كردن به كسى كه به من سب كند، بهمـن فـحـش بـدهد، عكس مرا پاره كند، مرا بزند، هر كارى بكند، احدى حق ندارد در اين وقتىكه ما گرفتار هستيم در اين مصيبت بزرگ ، با او مقابله بكند تا
اينكه به زد و خورد برسد و غائله ايجاد بشود. امروز آرامش ما مى خواهيم . غائله نگذاريدايـجـاد بـشـود. بـايـد هـمـه با هم دست به هم بدهيم و ايجاد غائله نشود و همه دست به همبـدهـيـد، آرامـش خـودتـان را حـفـظ كـنـيـد و هـمـه تـوجـه به اين داشته باشيد كه اين چيز،گـرفـتـارى هائى كه براى ملت ما پيش آمده اين گرفتارى ها رفع بشود. اين را به همهمى گويم ، به كردها عرض مى كنم ، به بلوچ ها عرض ‍ مى كنم ، به ترك ها عرض مىكـنـم ، بـه فـارس هـا عـرض مـى كـنـم ، به سيستانى ها عرض مى كنم ، به بلوچستان هاعـرض مـى كنم ، به عرب ها عرض مى كنم ، به همه ملت ها عرض مى كنم كه امروز اسلامدر مـقـابـل كـفـر واقـع شـده قـضـيـه ايـران نـيـسـت قـضـيـه اسـلام اسـت ، اسـلام امـروز درمـقـابـل كـفـر واقـع شـده . هـمـه مـلت هـا بـايد با ما موافقت كنند، همه اختلافاتشان را كناربگذارند و با ما موافقت بكنند. سر يك امور جزئى چرا بايد با هم اختلاف بكنند؟ من ديشبشـنـيـدم كه يك اختلافى اينجا واقع شد. خدا مى داند كه چقدر متاسفم از اين معنا كه يك عدهجـاهـل ، يـك عـده اشـخـاص كـه بـى اطـلاع از مـسـائل و از ريـشـه هـاىمـسـائل هـسـتـنـد، ايـن يـك چـيـزى ، يـك كـسـى يـك كـارى مى كند يك كس ديگر مى زند او را.اشخاصى هستند مى خواهند غائله ايجاد كنند. در همان سابق هم اينطور بود كه يكى از خودسازمانى ها يكى را مى كشت مردم خيال مى كردند آن كشته شده است مى ريختند به هم ، بعدغـائله ايـجـاد مى شد. حالا ممكن است كه يكى كسى از همان ريشه هائى كه سابق بوده حالاباشد يك غائله ايجاد كند، يك كسى را بكشد، يك كسى را بزند، بعد اسباب اين بشود كهيك مملكتى به هم بريزد. اين كار برخلاف شرع است ، برخلاف انسانيت است ، برخلافمليت است . دست از اين كارها بردارند، برخلاف انسانيت است . چرا اين كارها را مى كنند؟ چهشده است كه حالا شما به جان هم افتاديد؟ چرا بايد به جان هم بيفتيد؟
خداوند انشاءالله همه شما را حفظ كند و اين مملكت را از شر دشمنان انشاءالله حفظ كند و مارا بيدار كند از اين خواب .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 16/9/58
بـــيـــانـــات امـــام خـــمـــيـــنـــى در ديـــدار بـــا نـــمـــايـــنـــدهكـيـمايل سونگ رئيس جمهور كره شمالى
عمال آمريكا با چماق مى خواهند قانون اساسى را نقض كنند
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از آقاى رئيس جمهور و همچنين از ملت كره تشكر مى كنم كه در يك همچو موضع حساسىكـه كـشـور مـا هـسـت ، آنـهـا هـم بـر حـسـب خـلق انـسـانـيـت طـرفـدارى از مـا مى كردند. ما درطـول پـنـجـاه و چـنـد سال گرفتار آمريكا و دولت هاى بزرگ بوديم و آلت فعلشان همرضـاخـان و مـحـمـدرضـا پـهـلوى بـودنـد كـه آنـقـدر بـه ايـن مـلت فـشـار آوردند و آنقدرقـتـل و غـارت كـردنـد كه بالاخره ملت به جان آمد و با تمام قوا با نداشتن هيچ اسلحه درمـقـابـل اسـلحـه هـاى مـدرن ايـسـتـادنـد و بـا قـدرت ايـمـان پـيـش بـردند. آمريكا از آن قدماول بـا وضـع مـا مـخـالف بـود، تا توانست براى حفظ شاه فعاليت كرد، دست و پا كرد،براى من پيام فرستاد و بعد از اينكه شاه بيرون رفت و بختيار آمد، باز كوشش مى كردو تـعـقـيـب كـردنـد كـه بـخـتـيـار بـاقـى بـاشـد. بـعـد از ايـنـكـه بـخـتـيـار رفـت ، ايـنهامـشـغـول فـعـاليـت شـدنـد بـراى ايـنـكـه نـهـضـت مـا بـه ثـمـر نـرسـد و قـدم بـه قـدمدنـبـال كـردنـد. آنـهـائى كـه دنـبال او بودند، از عمال آمريكا بودند، از ريشه هاى فاسدرژيـم سـابـق بـودنـد، غـائله هـا بـپـا كـردنـد كـه ازاول رفراندم براى جمهورى اسلام نشود و بعد كه در اين قدم شكست خوردند، قدم دوم پيشآمـد و بـراى انـتـخـابـات مـجـلس خـبـرگـان بـاز كـارشـكـنـى كـردنـدعـمـال خـبـيـث آمـريـكـا و بـعد كه در آن قضيه هم شكست خوردند، راجع به رفراندم قانوناسـاسـى مـشـغـول شدند به كارشكنى ، صندوق ها را شكستند، مردم را بازداشتند از راءىدادن ، ولى مـردم ايران بحمدالله در اين قدم فاتح شدند و راى قريب صددرصد به اينقـانـون اسـاسـى دادنـد. در عـيـن حـال كـه بـعـد از ايـنـكـه مـردم هـم نمايندگانشان رفت ونـمـايـنـدگـانشان را تعيين كردند براى بررسى قانون اساسى و همان نمايندگان مردمبـودنـد كـه قـانـون اساسى را بررسى كردند و تصديق كردند و بعد هم به رفراندمگـذاشـتـه شـد، مـردم قـريـب بـه اتفاق راى دادند بر قانون اساسى معذلك آمريكا از پانـنـشـسـتـه اسـت و غائله ها بپا مى كند و عجيب اين است كه اشخاصى كه مدعى اين هستند كهروى اسـاس آزادى ، روى اسـاس دمـوكـراسى عمل مى كنند (و هيچ دموكراسى بالاتر از اينعملى كه ما انجام داديم كه دو مرتبه به آراء عمومى قرار داده شده است ، نيست ) معذلك حالامـتـوسـل بـه چـمـاق شـده انـد و بـا چـمـاق مى خواهند قانون اساسى را نقض كنند و قانوناساسى را تغيير بدهند غافل از اينكه ملت همان ملتند و مردم همان مردمند و ايمان مردم همانايمان مردم است . اگر صد دفعه اين قانون اساسى را بخواهند اصلاح بكنند، نمايندگانملت باز نمايندگانى هستند كه علاقه به
اسلام دارند، علاقه به كشور خودشان دارند و همين طورى كه اين قانون را اينها تصويبكـردنـد آنها تصويب مى كنند و اگر چنانچه صد دفعه به رفراندم بگذارند، مردم همانمردم هستند، مسلمان ها همان مسلمان ها هستند، علاقه مردم به كشور، به اسلام همان علاقه استو بـاز هـمان راى را خواهند داد و اينها بيخود دست و پا مى كنند و شلوغكارى مى كنند. و اينآشـوبـى كـه الان در آذربـايـجـان بـپـا كـردنـد ايـن هـم بـا دسـتعـمـال آمـريـكـا دارد انـجـام مـى گـيـرد و مـردم شـريـف آذربـايـجـان بـدانـنـد كـهعـمـال آمـريـكـا هستند كه الان دست به كار هستند و وادار مى كنند مردم را به اين آشوب ها وبه اينكه يك وقت منجر به برادركشى بشود.
آشـوبـى هـم كـه در قـم انجام شد باز به دست همان ها بود و آنها بودند كه مى خواستندنـگـذارنـد قـانـون اساسى تصويب شود. حالا هم با قانون اساسى مخالفند. مخالفت باقـانـون اسـاسى مخالفت با اسلام است و شما بيدار باشيد، برادران آذربايجانى بيداربـاشـند كه امروز كه مواجه هستيم با يك همچو قدرتى و اسلام مواجه با كفر است و اسلامدر خـطـر اسـت ، ايـنـهائى كه آشوب دارند بپا مى كنند، در هر جاى از مملكت كه آشوب بپابكنند، اينها اشخاصى هستند كه مخالف با اسلام هستند و مى خواهند كه اسلام متحقق نشود،جـمـهـورى اسـلامـى مـتـحـقـق نـشود و بايد درست متوجه باشند. البته اگر چنانچه قانوناساسى يك اشتباهاتى فرض كنيد در آن بشود (با اينكه نشده است ، لكن اگر هم باشد)بـعدها كه مستقر شد حكومت اسلامى ، جمهورى اسلامى مستقر شد، رئيس جمهورى تعيين شد،مجلس ‍ تحقق پيدا كرد، باز ممكن است كه رسيدگى بشود، اگر نقصى داشته باشد، بازنمايندگان مردم اين كار را بكنند. چماق كشى نمى تواند كارى را انجام بدهد، اشخاصىكه چماق دارند مى كشند و آشوب در آذربايجان بپا كرده اند، بعضى از آنها پرونده شانموجود است كه روابط با آمريكا دارند، مردم بازى نخورند از اينها.
مـا مـجـلسـى را قبول داريم كه ظلمهاى آمريكا را بررسى كند، نه اين مجالس فرمايشى
خـداونـد انـشـاءالله مـلت ما را نجات بدهد از شر آمريكا. من اميدوارم كه اگر صداى ما بهمـردم عـالم بـرسـد، مـلت هـا هـمـه مـوافـقند، اگر ملت آمريكا هم بفهمند ما چه مى گوئيم وكـارتـر و امـثـال كـارتـر در مـمـلكـت مـا چـه كـردنـد در عـرض ايـن چـنـديـنسال ، در عرض اين پنجاه سال چه كردند با اين مملكت ما، آنها هم با ما موافق مى شوند ومـا امـيـدواريـم كه در همين نزديكى كه پرونده هاى اينها تمام شود و پرونده هاى رؤ ساىجـمـهـورى آمـريـكـا درسـت تـشـكـيـل شـود مـا دولت آمريكا را با يك مجلسى از همه اشخاصحقوقدان مملكت ها، از همه فرستاده هاى دولت ها دعوت كنيم اينجا و بررسى كنند راجع بهظـلم هـائى كـه آمريكا راجع به اين مملكت كرده است و ظلم هائى كه وسيله آمريكائى ها بهاين مملكت شده است بررسى كنند تا معلوم بشود كه آمريكا چكاره است در دنيا و چه مى كندبـا ضـعـفـا و چـه مى كند با مردم و ما اميدواريم در آن قدم هم پيروز بشويم و ما آمريكا رامـحـكـوم كـنـيـم . ايـن مـجـالسـى كـه ايـنـهـا درسـت كـرده انـد و مـا را مـحـكـوم كردند، اين ازاول معلوم
بـود كه ما محكوم هستيم ، براى اينكه مجلسى است به فرمايش خود كارتر تحقق پيدا مىكـنـد و آنها تخلف از قول ابرقدرت ها نمى كنند، بنابراين آن مجالس پيش ما ابدا ارزشنـدارد و هر چه محكوم كنند ما را، غلط مى كنند، محكوم كردند، غلط كردند، اشتباه كردند و ماايـنـهـائى كـه در اينجا هستند، اينها را ما از اجزاء سفارتخانه بودند، يك مطلبى بود كهممكن بود حق با آنها باشد اما ما اينجا را نه سفارتخانه مى دانيم ، اينجا مركز جاسوسىاسـت و نه آن افرادى كه در آنجا هستند از سفرا و از اجزاء سفارتخانه مى دانيم و ديپلماتمـى دانـيـم ، هيچ اين حرف ها نيست ، اينها همه جاسوس هستند و مجرم هستند و مجرمين بايد درخـود ايـن مـمـلكـت رسـيـدگـى به حالشان بشود و ما انشاءالله اين مجلس را تهيه مى كنيمبـراى رسـيدگى به تمام اين اوضاع و از ملت ها دعوت مى كنيم كه نمايندگانشان را دراين مجلس بزرگ بفرستند و ما آمريكا را به او برسيم كه بايد چه بكنيم با او.
و مـن بـاز از هـمـه مـلت هـائى كـه بـا ايـن مـلت ضـعـيـف ، بـا اين ملت مظلوم موافقت كردند،پشتيبانى كردند، تشكر مى كنم و از خداى تبارك توفيق همه انسان ها را، همه مستضعفين رامى خواهم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 19/9/58
بيانات امام خمينى در جمع دانشجويان كرمانشاه (باختران )  
پشتيبانى تمام قشرهاى ملت از اشغال سفارت
بسم الله الرحمن الرحيم
من چهره هاى شما جوان ها را، چهره هاى ايمانى و نورانى شما دوستان عزيز را كه مى بينمكـه شـمـا از فـرسـخ ‌هـا دور آمـديـد بـراى اسلام ، پشتيبانى از احكام قرآن ، پياده آمديد،دانشجويان معظمى هستيد كه راه هاى دور را طى كرديد و پياده آمديد براى اظهار پشتيبانىاز جـمـهـورى اسلامى و از آنهائى كه در آن لانه جاسوسى براى افشاگرى خائنين هستند،بـسـيـار تـشكر مى كنم و دعا به شما مى كنم و از خداى تبارك و تعالى مى خواهم كه همهشـمـا را مـوفق كند، همه سالم باشيد و همه اين راهى را كه تاكنون رفته ايد، باز دستهجمعى به آخر برسانيد و به پيروزى نهائى كه آرزوى همه ماست و به قطع كردن دستاجانب از كشورتان و قطع كردن دست دنباله هاى اجانب موفق بشويد. شما آقايان از راه هاىدور آمـديـد و پـيام روستائيان ، شهرستانى ها و دوستانى كه در بين راه بودند رسانديدكه آنها همه از اين راهى كه راه اسلام است پشتيبانى مى كنند.
اشخاصى كه مفسده مى كنند از آمريكا الهام مى گيرند
سـايـر قـشـرهـاى مـلت هـم هـمينطور هستند، لكن مع الاسف در بين قشرهايى از مردم اشخاصمـفـسـدى (اشـخـاصـى كـه الهـام مـى گـيـرنـد از آمـريـكـا، از اجـانـب ) هـسـتـنـد ومـشـغـول مـفـسـده هـستند. لابد آقايان غائله اى كه بوجود آوردند در تبريز شنيده ايد، اينهاتـبـريـزى نـيستند، اهل تبريز فكرشان اين فكر نيست كه با اسلام مبارزه كنند، تبريزىهـمـيـشـه مـثـل سـايـر مـسـلمينى كه در ايران هستند، مى باشند. اينها كه اين غائله را به راهانداخته اند از خدمتگزارهاى اجانب هستند و پرونده بعضى از آنها هم در همين لانه جاسوسىپـيـدا شـد از سـران هـمين ها كه رفتند و راديو و تلويزيون تبريز را گرفتند و بعد همبـيـرونـشـان كـردنـد، پـرونـده بـعضى از اينها پيدا شد كه مستقيما با آمريكا در رابطهبـودنـد و از جـاسـوسان آنها بودند. امروز هم من شنيدم كه اينها رفته اند در دهات ، دهاتتبريز (بعد از آنكه اهالى محترم شهر تبريز ريختند و اينها را بيرون كردند) رفته انددر دهات و دهاتى ها را دارند بازى مى دهند و مى خواهند باز غائله ايجاد كنند و من به اهالىآذربايجان و به اهالى شهر تبريز، به مؤ منان متعهدى كه در ايران هستند، هر جا هستند ودر آذربايجان ، در هر نقطه هستند و به برادرانى كه در روستاها
هـسـتـنـد، هـشـدار مـى دهم ، تذكر مى دهم كه اينهائى كه مى آيند بين شما و مى گويند كهفلانى حكم جهاد داده ، اينها همه دروغ مى گويند. جهاد بر عليه اسلام ؟ جهاد براى خاطركارتر؟ شما بيائيد جهاد كنيد كه كارتر توفيق پيدا بكند و مملكتتان را بگيرد؟ اينهائىكـه مـى آيـنـد ايـنـهـا را مى گويند، اينها نوكرهاى سفارت هستند، بستگان سفارت هستند وايـنها به محاكمه كشيده خواهند شد، اينها را دستگير خواهند كرد، خود آذربايجانى ها اينهارا دسـتـگير كنند تا محاكمه كنيم اينها را و اين دشمن هاى اسلام را، دشمن هاى ايران را بهجـزاى خـودشـان بـرسـانـيـم . متوجه باشند روستائيان محترم ، آنهائى كه در بلاد متفرقهـسـتـنـد و از تـبـريـز بـودنـد، از عـلمـاء تـبـريـز سـؤال كـنـنـد، وقـتـى كـه مـى آيـنـد در تـبـريـز، بـرونـد از عـلمـاء سـؤال كـنـنـد، دسـت بـه كارى نزنند كه اسباب اين بشود كه اسلام از دستتان برود يا اينكهكـشتارى بشود. ما اگر بخواهيم اينها را با اسلحه از بين ببريم ، همان خود تبريز اينهارا از بـين مى برد، اگر ما بگوئيم ، لكن ما نمى خواهيم اينطور بشود، ما مى خواهيم آرامشباشد، ما مى خواهيم مملكتمان آرام باشد تا بتوانيم اصلاح كنيم همه را.
ما الان مواجه هستيم با يك دشمن بزرگى ، در اين حالى كه ما متوجه و مواجه با يك دشمنىهـسـتـيـم كـه اسـاس اسـلام را مـى خـواهـد از بـيـن بـبـرد، كـشـورمـان را مـى خـواهـدمثل سابق باز به دست بگيرد، يك مشتى از اراذل ، يك مشتى از اشخاص از خدا بى خبر، يكمشت اشخاصى كه از خانه هايشان چيزهاى ننگ آور بيرون آمده است ، ديگرانشان هم همينطورهـسـتـنـد، ايـنـهـا آمـدنـد در مـقـابـل هـمـه مـسـلمـيـن بـه كـمـك كـارتـر وامثال كارتر فعاليت مى كنند. اهالى آذربايجان متوجه باشند، اهالى روستاهاى آذربايجانمـتـوجـه بـاشـنـد، عـلمـاء آذربايجان توجه كنند، هدايت كنند، آنهايى كه در روستاها هستند،بـفـرسـتـنـد ايـنـهـا را هـدايـت كـنـنـد كـه بـه دام اين اشخاصى كه مفسده هستند نيفتند. اينهااشخاصى هستند، آنها را بازى مى دهند، خيال مى كنند كه با يك كلمه اى كه گفتند و بازىدادند كارها درست مى شود. بايد اهالى محترم تبريز مجهز باشند براى جلوگيرى از اينمـفـسـده هـا و بـايـد خـودشان جلوگيرى كنند، البته نبايد به غير آرامش ‍ باشد، بايد باآرامـش بـاشـد و خداى نخواسته يكوقت خونريزى نشود. در هر صورت شما از راه هاى دورمـى آييد براى پشتيبانى ، آذربايجانى ها قيام مى كنند براى پشتيبانى از اسلام ، آنوقتيـك گروهى بيخبر از خدا، بيخبر از اسلام ، خائن به كشور ما، غائله مى خواهند بپا كنند،جـمـع شـده بـودنـد و حرف هاى نامربوط زده بودند تا غائله ايجاد كنند و جلوگيرى شد.رفـتند آذربايجان غائله بپا كردند و حالا جلوگيرى شده است ، حالا رفته اند در دهات مىخواهند غائله بپا كنند. خود دهاتى ها اينها را راه ندهند، اينها مفسد هستند، اينها فاسد هستند،اينها محاكمه بايد بشوند، گول نخورند از اينها.
با وحدت كلمه و اسلام امور را به پيش ببريم
الان بين راه هستيم ، ما الان مواجه هستيم به يك قدرتى كه بايد
بـا وحـدت كـلمـه ، با اسلام پيش ببريم . اينها آمدند مى خواهند نگذارند و مى خواهند مانعبـشـونـد از ايـنـكـه اسـلام پـيشرفت كند، اينها از اول مخالف اسلام بودند. اينها روزنامههائى كه نوشتند، قاچاقى نوشتند و اعلاميه هائى كه قاچاقى دادند، همه اش
بـرخـلاف اسـلام اسـت . بـايـد اهالى محترم آذربايجان خصوصا و اهالى همه ايران بيداربـاشـنـد و دسـتـه جـمـعى با هم برخلاف اين دشمن بزرگ و مخالف اين دشمن بزرگ بپاخيزيم و انشاءالله پيروز بشويم و پيروز خواهيم شد.
مـا از اين به بعد ديگر اجازه نخواهيم داد كه اجانب در مملكت ما بيايند و آقائى كنند به ما،مـا خـودمـان هـسـتـيـم ، هر چه هم مى خواهند آنها فشار بياورند و نقشه بچينند براى اين كهمـحـاصـره اقتصادى بكنند، ما از محاصره اقتصادى باكى نداريم . علاوه ، مگر دنيا تابعآقـاى كـارتـر است كه وقتى كه بگويد بايد محاصره اقتصادى بشود، همه دنيا بگويندكـه چـشـم ، مـا مـحـاصـره اقـتصادى مى كنيم . اين از اشتباهاتى است كه اين ابرقدرت هاىخـالى از عـقل مى كنند كه خيال مى كنند كه حالائى كه من يك قدرتى دارم تمام مردم ، تمامعـالم تـابـع مـن هـستند، حتى در مملكت خودشان هم در همان پست هاى وزارتشان هم با ايشانموافقت ندارند و ايشان را تقبيح مى كنند و ايشان را بايد از صحنه سياست خارج كنند.
آمريكا بايد كارتر را از صحنه سياست خارج كند
آمـريـكـا بـايد كارتر را از صحنه سياست خارج كند. كارتر بد سياستمدارى بود براىآمـريـكـا، بـد رئيس جمهورى بود براى آمريكا، آمريكا را بدنام كرد در دنيا، مسلمين را برضـد امـريـكـا مجهز كرد كارتر و اين كارتر لايق اين نيست كه رئيس جمهور آمريكا باشد.مـلت آمـريكا بايد بدانند كه كارتر را نبايد راى به او بدهند براى اينكه كارتر خيانتكـرده اسـت بـه آمـريـكـا و الان مـشـغـول خـيـانـت بـه آمـريـكـاسـت ،مـشـغـول دسـيـسـه اسـت و بـرخـلاف مـصـالح آمـريـكـا داردعـمـل مى كند، چنانچه دانشمندان خود آمريكا اين مطلب را دارند مى گويند و بعدها هم خواهندگفت .
مـن از خـداى تـبـارك و تـعـالى سـلامت شما جوان ها را، سلامت تمام اهالى ايران و مؤ منين راخـواسـتـارم و دعـا مـى كـنـم بـه شـمـا، خدمتگزار شما هستم . خداوند همه شما را مؤ فق كند.خداوند دشمنان شما را از بين ببرد و شما را پيروز كند.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 20/9/58
فرمان امام خمينى به مسؤ ولين امر، كميته ها و سپاه پاسداران  
بسم الله الرحمن الرحيم
شـكـايـات زيـادى از اطـراف كشور شده است كه به اسم بعضى از كميته ها و دادگاه ها وبـه اسـم بـعـضـى از سپاهيان پاسدار، اشخاص ‍ شرور بدون جهت به منظور هرج و مرجبـه خـانـه هاى مردم مى ريزند و خانه و اموال مردم را مصادره مى كنند، زمين هاى مردم را مىگـيـرنـد و درخـت هـا و بـاغـات سـر سـبز را قطع مى كنند و به كشاورزى صدمه وارد مىسـازند. من به تمام مسؤ ولين امر، تمام كميته ها و دادگاه ها و سپاهيان پاسدار ابلاغ مىكنم كه با كمال قدرت و جديت از اين امور غيرمشروع جلوگيرى كنند. كشور اسلامى است وبـايـد بـه مـوازين اسلامى عمل شود. من در اين چند روز، هياءتى براى رسيدگى به اموربـه اطـراف ايـران اعـزام خـواهـم كـرد و كـسـانـى كـه بـرخـلاف دستور اسلام تجاوز بهمـال و زمـيـن هـاى مـردم مـى كـنـنـد بـه مجازات خواهند رسيد. اهالى محترم كشور لازم است باماءمورين دولت و هيات ويژه كه خواهم فرستاد همراهى كنند، با تشريك مساعى دست اشراررا از اينگونه تجاوزات كوتاه نمايند.
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 20/9/58
فرمان امام خمينى به دكتر ابراهيم يزدى  
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاى دكتر ابراهيم يزدى
شكايات بسيارى از استان هاى مختلف كشور رسيده است . جنابعالى كه مورد اعتماد اينجانبهـسـتـيـد مـاءمـور مـى بـاشـيد با هياتى كه به اينجانب معرفى خواهيد نمود به استان هاىكـشـور سـركـشـى نموده و پس از رسيدگى به شكايات مردم از موارد اختلاف و اشخاص ‍مـتخلف گزارشى تهيه نمائيد تا درباره آنان تصميم مقتضى گرفته شود تا در محاكمصالحه رسيدگى و متخلفين مجازات شوند. لازم است در هر نقطه با علماى اعلام و معتمدينمحل تماس گرفته و با همكارى آنان ماءموريت را انجام دهيد.
بديهى است تمام قشرهاى مختلف كشور در اين امر مهم از هياءت ويژه پشتيبانى مى نمايندو موضوعات مورد اختلاف را با اين هيات مطرح مى نمايند.
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 21/9/58
بيانات امام خمينى در جمع خواهران و برادران كفن پوش از بابلسر 
مقصود عمال آمريكا اين است كه ملت را از آن راهى كه مى رفت منحرف كنند
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن نـمـى دانـم از شـمـا خـواهـران و بـرادران كـه بـا ايـنحـال ، بـا كـفـن پـوشى ، براى پشتيبانى از اسلام و جمهورى اسلام تا اينجا آمديد چطورتـشـكـر كـنم . من دعاگوى همه شما هستم و همانطور خدمتگزار همه شما. مى دانيد كه در اينمـوقـعى كه ما هستيم ، حساسترين موقعى است كه در كشور ما مى گذرد، از آن طرف مواجههمـلت مـا بـا قـدرت بـزرگ امـريـكـا بـا هـمـه وسـائل تـبـليـغـاتـى ووسـائل جـنـگى كه دارد و از آن طرف ريشه هاى رژيم سابق و منحرفين از ديانت اسلام كهدر گوشه و كنار مشغول فعاليت هستند و مى خواهند نگذارند اين جمهورى اسلامى به ثمربرسد.
ايـنكه گفتيد در آنجا، در بابلسر، براى رد قانون اساسى و اينها اعلاميه ها دادند، اينهاهـمـيـن هـا هـسـتـنـد كـه نـمـى خـواهـنـد اسـلام در ايـران تـحـقـق پـيـدا بـكـنـد. ايـنـهـا ازاول دست و پا مى كردند كه اين شخص فاسد را نگه دارند و بعد هم دست و پا مى كردندكـه رژيم سلطنتى را نگه دارند و بعد هم دست و پا مى كردند كه بختيار را نگه دارند وبـعـد هـم دسـت و پـا مـى كـردنـد كـه قـانـون اسـاسـى سـابق را كه لازمه اش ‍ حفظ رژيمشـاهـنـشـاهـى و رژيـم سـابـق بـود نـگـه دارنـد، در ايـنمراحل شكست خورد. به مجردى كه شكست خوردند صورت هاى خودشان را عوض كردند، درحـال شـكـسـت شدند يك اشخاص ملى ، يك اشخاص دينى و اسم ها را تغيير دادند. يك وقتىشاهنشاه و آن بساط را مى خواستند، بعد حرف ها تغيير كرد و اسم شد طاغوت . همين هائىكـه ، بـعـضـى از هـمـين هايى كه حالا مى گويند به رژيم سابق ، طاغوت ، طرفدار همينرژيـم بـودنـد و الان هـم طرفدار رژيم و طرفدار آمريكا بعضى شان هستند، ملت ما در يكهمچو موقع خطيرى كه مواجه است با امريكا و قاعده اين بود كه همه افراد ملت دست از همهمـسائل بردارند و متوجه همين يك نقطه بشوند، اينها نمى دانند كه اگر چنانچه اين نهضتشـكـسـت بـخورد و اين ملت در مقابل امريكا شكست بخورد، ديگر نه آذربايجانى مى ماند ونه ايرانى .
ايـن اشخاص كه در آذربايجان براى خدمت به آذربايجان دارند اين فعاليت ها را مى كنندو آن فـسـادهـا را مـى كنند، آنها نمى دانند كه اگر مملكت ما به دست آنها بيفتد با اينها چهخـواهـنـد كـرد، بـا اين ملت شريف ايران چه خواهند كرد، با آذربايجان چه خواهند كرد، باخـوزسـتـان چـه خـواهـنـد كرد، با كردستان چه خواهند كرد، با سيستان چه خواهند كرد، بابلوچستان چه خواهند كرد، با تركمن صحرا چه خواهند كرد، اينها
غـافلند از اين معنا. ملت هاى شريف و توده هاى ملت شريف ما و ملت شريف ما و اين قشرهاىمختلف همه با جمهورى اسلامى موافقند و با امريكا مخالف ، لكن با صورت هاى ديگرى ،بـا مـاسـك هـاى ديـگـرى اشـخـاص در بـيـن آنـهـا نـفـوذ مـى كـنـنـد و آنـهـا رااغـفـال مـى كـنـنـد و در يـك موقعى كه بايد ما همه با آرامش خاطر روبروى اين ديو بزرگبـايـسـتـيم و اين شيطان بزرگ ، منحرف مى كنند ملت ما را از آن راهى كه دارد مى رود، راهضلالت پيش شان مى گذارند، همين قدر مقصود اين است كه ملت را از آن راهى كه مى رفتمـنـحـرف كنند تا امريكا بتواند كارهايش را انجام بدهد. امريكا از اين وحدت كلمه ملت و ازايـنكه ملت ما به اينجا رسيده است كه جوان هاى غيور كفن پوش شدند، شهادت مى خواهند،از ايـن وحـشت دارد و از شكست سياسى هم وحشت دارد و آن تابع اين است كه مهلت پيدا كنيمكه جرائم امريكا را و رؤ ساى جمهورى امريكا را، بخصوص اين رئيس جمهورى فعلى را،بر ملا كنيم ، اينها از اين مطلب وحشت دارند، وحشت زده شدند اينها، لكن مى خواهند يك كارىبـكـنـنـد كـه مـا را مـشـغـول بـكـنـنـد بـه يـك امـور ديـگـرى درداخـل ، مـى خـواهـنـد ايـن نـهـضـت را از داخـل بـپـوسـانـنـد، مـى خـواهـنـد ايـن نـهـضـت را درداخل خودش اختلاف ايجاد كنند.
اين اشخاص كه فرياد مى زنند ما طرفدار خلق هستيم ، مى خواهند شما را از مقصد اصلى(دشمنى با امريكا) منحرف كنند
غـائله آذربـايـجـان بـراى اين مقصد است و شواهد برايش هست كه براى همين مقصد است كهمـلت ايـران را مشغول به خودش بكنند و از امريكا و از دشمن هاى اصلى منحرف كنند، اذهانرا مـتـوجـه كـنـنـد به آذربايجان ، با اينكه آذربايجان قضيه مهمى نيست ، آذربايجان يكدسته مفسدند و يك كارهائى كردند و ملت آذربايجان همچو چيزهائى را محكوم مى كنند، لكنايـنـهـا اشـخـاصى كه درست مطالب دستشان نيست ، قشرهائى كه درست توجه به مطالبندارند، اينها با تبليغات سوء خودشان ، با طرفدارى از بعض اشخاصى كه خود آن آقاهـم بـا آن مـسـائل مـوافـق نـيـسـت ، بـا ايـن مـردم سـاده رااغفال مى كنند و غائله درست مى كنند. هر روز در يك جائى غائله درست مى كنند و تمام مقصدايـن اسـت كه ملت ايران را از اين راهى كه دارد مى رود، از اين مواجهه اى كه الان پيدا شدهاست ما بين ملت ايران و آمريكا، از اين باز دارند. تمام كوشش هاى اين جمعيت ها اين است كهمـا از ايـن تـوجـهـى كـه الان پـيـدا كـرديم و داريم ، ساير مملكت ها را، حتى بعضى ممالكغربى را، متوجه به اين مقصد بكنيم و امريكا از اين باب وحشت زده شده است . مى خواهند مارا بـه خـودمـان مـشـغـول كـنـنـد و غـائله درسـت كـنـنـد، در هـمـيـن جـاهـا جـار وجـنـجـال پـيـدا بـشـود، حـتـى در قـم جـار و جـنـجـال پـيـدا بـشـود، در آذربـايـجـان جـار وجـنـجـال پـيـدا بـشـود، در كـردسـتـان بـشـود، در هـر جـا، و مـامشغول بشويم به خودمان و از دشمن غافل بشويم . بايد همه قشرهاى ملت بيدار بشوند،مـتـوجـه بـاشـند كه گول اين اشخاصى كه فرياد مى زنند كه ما طرفدار خلق هستيم ، مافـدائى خـلق هـسـتـيـم ، آن اشخاصى كه رفتند و تلويزيون تبريز را گرفتند و اداراتدولتـى را گـرفـتند، اينها اشخاص هستند كه مى خواهند شما را، ملت را از آن مقصد اصلىباز دارند، از آن مطلبى كه ما الان
مـى خـواهـيـم امريكا را در تمام دنيا، رؤ ساى جمهورى ، جمهورى امريكا را در تمام دنيا، آنچيزهائى ، كارهائى را كه كردند، فاش بكنيم . اين يك مطلبى است كه براى آنها بسيارنـاگـوار اسـت و نـاچـارنـد كـه هـى قـشـرهـا را وادارنـد درمـقـابـل هـم و بـريـزنـد بـه جـان هـم و بـازى درسـت كـنـنـد، غـائله درسـت كـنـنـد تا اينكهمجال ندهند به اينكه آن كار انجام بگيرد.
و مـا بـايـد هـوشـيار باشيم . ملت ما بايد هوشيار باشند، توجه داشته باشند كه امروزكار مشكلتر است از آن روزى كه ما مواجه بوديم با محمدرضا. آن روز كه ما مواجه بوديمبـا مـحـمـدرضـا، هـمـه ملت دشمن خودشان را فرياد مى زدند كه نه ، آنهائى هم كه دوستبـودنـد بـا او آن وقـت نـمـى توانستند اظهار كنند اما امروز ما مواجهيم با يك اشخاصى كهايـنـهـا داخل هستند، از خود ملت مى گويند هستيم و برخلاف مسير ملت دارند حركت مى كنند وتحريكات مى كنند، ما از تحريكاتشان مطلعيم .
مـا امـروز كـارمـان مـشـكـل اسـت از اين باب كه ما از يك طرف مواجهيم با امريكا و مى خواهيمحساب او را بكشيم كه ملت ما را چه كرده است . تا حالا يك طرف امريكا ايجاد كرده است يكدسـتـجـاتـى را بـراى ايـنـكـه نـگـذارد ايـن كار بشود، همه مقصد اين است كه نگذارند ايندادگـاهـى كـه مـا از تـمـام مـلت هـا مـى خـواهـيـم در ايـنـجـاتـشـكـيـل بـدهـيـم و امـريـكـا را بـبـيـنـيـم ، بـررسـى كـنـيـم كـه در ايـن چـنـديـنسال چه كرده است با اين ملت و اين ملت چه ديده است از او و خزائن اين ملت كجا رفته است، در جـيـب چـه كـسـى رفـتـه اسـت . تـمـام ايـن حـرف هـا بـراى ايـن اسـت كـه نـگـذارند اينعمل بشود.
الان آنـطـورى كـه بـه مـن اطـلاع دادنـد، در خـود تـبـريـز و در اطـراف تـبـريـز هـمپـول دارنـد خـرج مـى كـنـنـد و هـم دارنـد اسـلحـه تـوزيـع مـى كـنـنـد و ايـن مـلت بـيـچارهغافل است از اين معنا كه دارند چه با او مى كنند. نمى دانيد كه اين اسلحه ها را مى دهند كهشما برخلاف اسلام قيام كنيد، اين پولها را مى دهند كه شما برخلاف اسلام حرف بزنيد،مبادى پولش هم به حسب احتمال معلوم است از كجاست . بيدار بشوند مردم ، همه جا، شما كهاز بـابـلسـر، از شـمـال آمـديد بيدار باشيد كه مبادا در آنجا يك همچو غائله اى پيدا كنند،حاصل بشود، مبادا مردم و جوان هاى ما تحت تاءثير اين اوراقى كه اين خواهر گفتند كه درآنـجـا مـنـتـشـر مـى شـود تـحـت تـاءثـيـر آن واقـع بـشـونـد، مـبـاداخـيـال بـكنند كه قانون اساسى ، يك قانون اساسى ، يك قانونى است كه ملى نيست ، يكقـانونى است كه اسلامى نيست . اين قانون را اشخاصى كه ملى بودند و اسلامى بودند،آنـهـا ايـن قـانـون را تـصـويـب كـرده انـد. آنـهـائى كه مى گويند اين قانون نيست ، اينهابـرخـلاف مـلت دارنـد صـحبت مى كنند، اينها مى خواهند اين ملت به مقصد خودش نرسد والاملت اين را تصويب كرده است ، بيدار بشويد، توجه داشته باشيد كه امروز روز اين نيستكـه بـه ايـن صـداهـاى فاسد كه دائما مشغول بوق زدن هستند گوش بدهيد، امروز، روزىاسـت كـه بـا مـشـت هـاى گـره كـرده در مـقـابـل هـمـه بـايـسـتـيـد و درمقابل امريكا بايستيد. و ما انشاءالله اميدواريم كه در همه اين سنگرها پيروز بشويم و درهـمه اين سنگرها اسلام پيروز بشود. خداوند ما را از شر كسانى كه برخلاف مسير اسلامدارنـد سـيـر مـى كـنـنـد نـجات بدهد. خداوند ملت ما را از اشخاصى كه برخلاف مسير ملتدارند حركت مى كنند نجات بدهد.
والسلام عليكم و رحمة الله

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation