بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 10, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
     SAHIFE15 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

تاريخ سخنرانى : 20/7/58
بيانات امام خمينى در جمع اعضاى انجمن خيريه بانوان اصفهان  
خواهران در نهضت پيشوا و موجب قدرت بودند
بسم الله الرحمن الرحيم
از آمـدن بانوان محترم ، خواهرهاى عزيز براى ملاقات من ، تشكر مى كنم و خوش آمد عرضمـى كنم و سعادت و سلامت همه شما را، همه ملت ايران را از خداوند تعالى مسئلت مى كنم .شـمـا خـواهران در اين نهضت سهم بسزائى داشتيد و در همه جا كمك كرديد و پيشوا بوديدنسبت به مردها و موجب قدرت شديد نسبت به آنها، از اين جهت هم تشكر مى كنم .
و چـون در بـيـن راه هـسـتـيـم و بـاز مـراحـلى هـسـت كـه ايـنمـراحـل باز بايد طى بشود، من اميدوارم كه باز شما تتمه اين راه را با قدرت و با ايمانطـى بـكـنـيـد تـا ايـنكه نهضت ما كه نهضت اسلامى است به آخر برسد و اسلام آنطور كهخواست خداى تبارك و تعالى است ، در ايران و در ساير مناطق پياده بشود.
راه مستقيم الهى انسانى را از نقص به كمال مى برد
در راءس هـمـه امور تربيت انسانى است براى همه انبيا، براى تربيت مردم كه اشخاصىكـه در قـوه دارنـد چـيـزهـائى را، انـبـيـا آمـدنـد كـه ايـن قـوه هـا رابـالفـعـل كـنـنـد، انـسان بالقوه انسان بالفعل بشود، استقامت داشته باشد در كارها، درعـقـائد، و بـه صـراط مـسـتـقـيـم كـنـنـد. شـمـا خـواهـران ، آنـى كـهمـتـكـفـل بـچـه هـاسـت تـوجـه كـنـنـد كـه بـچـه هـا را تـربـيـت انـسـانـى بـكـنـد و آن كـهمـتـكفل يك جمعيت است ، آن جمعيت را به راه خدا و صراط مستقيم بكند. اين راه مستقيم الهى استكـه مـى تـوانـد انـسـان را از نـقـص رو به كمال ببرد، از ظلمات به نور برساند. خداىتـبـارك و تـعالى مردم را دعوت كرده است كه از ظلمت ها به سوى نور بروند و در ظلماتبـاقـى نـمـانـنـد. كـارهـائى كـه انـحـرافـى اسـت ظـلمـات اسـت ، اخـلاق زشـت ظـلمـت اسـت ،اعمال زشت ظلمت است . نور آن است كه خداوند دعوت به او كرده است و اسلام هدايت به او.
اصل امر به معروف و نهى از منكر جهت اصلاح جامعه
كـوشـش كـنـيـد كـه احـكـام اسـلام را، هـم عـمـل كـنـيـد و هـم وادار كـنـيـد كـه ديـگـرانعـمـل كـنـنـد. همانطورى كه هر شخص و هر فردى موظف است كه خودش را اصلاح كند، موظفاسـت كـه ديـگران را هم اصلاح كند. اصل امر به معروف و نهى از منكر براى همين است كهجامعه را اصلاح كند.
جـامـعه ما در زمان اين طاغوت رو به فساد رفته بود، رو به تباهى رفته بود و مهم اينبـود كـه جـوان هـاى مـا را، چـه جـوان هـاى مـرد و چـه جوان هاى زن ، اينها را رو به تباهىكـشـيـدند و در اين پنجاه سال ، تمام تبهكارى بود. الان كه بحمدالله آن رژيم هم ، رژيممـنحط از بين رفت و انشاء الله ديگر مثل آنها برگشت ندارند. اميدواريم كه همه چيزمان رااسـلامـى كـنـيـم و تـربـيت !!! تربيت !!! تربيت هاى اسلامى باشد و تربيت هاى انسانىباشد، حركات و سكنات منطبق بر قواعد اسلامى باشد.
اگـر بـخـواهـيـد مـمـلكـت خـودتـان ، كـشور خودتان مستقل باشد، اگر بخواهيد از زير قيدگـرفـتـارى هـاى اجـانـب بـيـرون بـيائيد، بايد متشبث به اسلام بشويد. اسلام بود و اينصـداهـاى (الله اكـبـر) كـه شـما را به پيروزى رساند. من اميدوارم كه باز اين صداهامـحـفـوظ بـاشـد و اين علاقه هائى كه به اسلام هست محفوظ بماند و به آن حدى كه بايدبرسيم ، برسيم و مملكت ما سعادتمند باشد.
راجع به بنگاهى كه داريد (معلولين ) من راجع به مستضعفين اجازه سهم امام تاكنون ندادهام ، لكن به اين موسسه كه شما ذكر مى كنيد، من اجازه دادم كه در اصفهان كسانى بخواهنداز بابت سهم امام به اين موسسه كمك كنند، به اين معلولين كمك كنند مجاز هستند.
انـشـاء الله خـداونـد هـمه شما را سعادتمند كند و همه ما را خدمتگزار اسلام و خدمتگزار بهميهن عزيز.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 21/7/58
فرمان امام خمينى به حجت الاسلام قوچانى  
بسمه تعالى
جناب مستطاب حجة الاسلام آقاى حاج شيخ رمضانعلى قوچانى دامت افاضاته
طـومـارى بـه امـضـاء جـمـع زيـادى از جـامـعـه روحـانـيـت و اهـالى مـحـتـرم قـوچـانواصـل گرديد كه درخواست نموده اند جنابعالى جهت ارشاد و تبليغ و رسيدگى به امورمـذهـبى و اقامه نماز جماعت و رفع نياز دينى بدانجا برويد و در آنجا بمانيد و با توجهبـه وضـع زمـان و آشـنـايـى جـنـابـعـالى بـه مـحـل ، مـقـتـضى است دعوت آقايان محترم راپذيرفته و ضمن انجام وظايف مذهبى ، اهالى را به اتحاد و يگانگى دعوت كنيد.
امـيـد اسـت اهـالى محل نيز قدردان وجود شريف بوده و از همكارى هاى لازمه در پيشبرد اهدافعاليه اسلام دريغ نورزند. از خداى تعالى موفقيت همگان را خواستارم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ سخنرانى : 21/7/58
فرمان امام خمينى به آيت الله مدنى  
بسمه تعالى
خـدمـت جـنـاب مـسـتـطاب سيد العلماء الاعلام و حجت الاسلام آقاى حاج سيد اسد الله مدنى دامتافاضاته به قرار گزارشاتى كه از شهرستان همدان مى رسد آشفتگى هائى در سطحشـهـر مـوجـود و بـيـم آن مـى رود كـه گـروه هـاى منحرف اسلامى اختلافات و انحرافاتىنـمـايـنـد كـه با نهضت اسلامى و انقلاب اسلامى مخالف باشد لهذا جنابعالى با آنكه درمجلس خبرگان نماينده هستيد عجالتا به مدت ده روز يا دو هفته به همدان تشريف ببريد واوضـاع مـنـطقه را بررسى نمائيد و احوال و فعاليت هاى منحرفين را از نزديك سخت موردمـراقـبـت قـرار دهـيـد و انشاء الله تعالى پس از برگزارى مجلس خبرگان مدتى طولانىبـراى بـررسـى اوضـاع و سـامـان دادن بـه اوضاع آشفته به همدان تشريف برده و بهمـسـائل مـربـوطـه و امـور شـرعـيـه و گرفتارى شهر و منطقه مربوط به آن رسيدگى واصلاح فرمائيد.
جـنـابـعالى كه به شايستگى علمى و عملى موصوف هستيد منصوب به امامت جمعه در شهرهـمـدان مـى بـاشـيـد و چـون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولى امر است كسى بدون نصبنـمـى تواند تصدى كند و نيز جنابعالى مجازيد در تعين قاضى شرع براى دادگاه هاىشهر و حومه .
اهـالى محترم و مؤ من انقلاب موظفند از معظم له پشتيبانى قاطع كرده و وجود محترم ايشان راغنيمت شمارند. جناب ايشان وكيل اينجانب در اخذ وجوه شرعيه و صرف در موارد مقرره هستند.اهـالى مـحـتـرم وجـوه شـرعـيـه خـود را بـه ايـشـان بـدهـنـد كـه مـوردقبول است .
والسلام على عباد الله الصالحين و رحمه الله و بر كاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 22/7/58
گفتگوى امام خمينى با ابوجهاد عضو سازمان مقاومت فلسطين  
بسم الله الرحمن الرحيم
امام : آقاى ابوعمار چگونه است ؟
ابـوجـهـاد: الحـمـدلله ، در جـو مـبارزه قرار دارند و پيوسته از جائى به جاى ديگر سيرانقلابى دارند.
امام : اميدوارم كه انشاءالله به زودى در قدس مستقر شوند.
ابـوجـهـاد: انـشاءالله ما اميدواريم قدس از جاهائى باشد كه به زودى بتوانيم از شما درآنجا استقبال به عمل آوريم .
امام : قدس مال همه مسلمانان است .
ابـوجـهاد: انشاءالله و اين آرزوى همه ماست كه با پيگيرى و مقاومت مى توان به اين آرزورسيد. عزم راسخ مسلمين و ايمانشان ما را به موفقيت خواهد رساند.
امـام : و بـا وحدت كلمه مسلمان ها و خصوصا سران آنها. اما اين گرفتارى هائى كه در اينمـدت طـولانـى بـراى بـرادرهـاى مـا در قـدس پـيـدا شـده اسـت ، در اثـرسـهـل انـگـارى روسـاى اعـراب بـوده اسـت . و مـن بـيـش از بـيـسـتسـال در خـطـابـه هـايـم ، در گفتارم به اينها توصيه كردم ، به سران دولت ها كه ايناخـتلافات محلى جزئى را كنار بگذارند و براى اسلام و براى پيشبرد اهداف اسلام باهمهمفكرى كنند و با هم اتحاد داشته باشند. و من بايد بگويم كه اظهار خجلت مى كنم كه درمـقابل بيش از صد ميليون جمعيت عرب و صد ميليون جمعيت مسلم ، هشتاد ميليون تقريبا جمعيتمـسلم ، يك عده معدودى بيايند و در مقابل اينها آنطور كارها را بكنند و اين هم نمى شود عذرباشد كه پشتيبان آمريكاست ، براى اينكه آمريكا پشتيبان شاه هم بود، لكن وقتى كه يكمـلت اجـتـمـاع كـردنـد بـر يـك مـطـالبـى ، نـه قـدرت شيطانى شاه توانست مقاومت كند نهپشتيبانى ابر قدرت ها،
بـلكـه مـطـلق قـدرت هـا اگـر اتحاد پيدا بكنند، جمعيت عرب و سران مهم اين جمعيت ها اگراتـحـاد پـيـدا بـكـنـنـد، شـكـى نـيـسـت كـه نـه امـريـكـا مـى تـوانـد درمـقـابـل شـان كـارى انـجـام بـدهـد و نـه ديـگـر قـدرت هـا. و ايـن مـع الاسف مطلبى است كهمشكل است كه تحقق پيدا كند، لكن من از خداى تبارك و تعالى مى خواهم كه يك همچو مشكلىرا بـا قـدرت خـودش حـل كـنـد. و اضـافـه كـنـيـد بـه ايـنـكـه در عـيـنحـال كـه ملت ما نه اسلحه داشت و نه تربيت نظامى و آنها مجهز به همه جهازات بودند وآن انـتظامات هم داشتند و مجهز به جهاز نظامى بودند، معذلك چون شعب واحد بودند و قوهواحـده بـودنـد و مـهمتر اينكه استناد به خداى تبارك و تعالى داشتند و با فرياد (اللهاكـبـر) زن و مـرد و بـچه و بزرگ پيش رفتند به طورى كه همه قدرت ها در هم شكستهشـد. و دولت هـاى اسـلامـى مـجـهـز بـه جـهـازات هـسـتـنـد، مـعـذلك درمـقـابـل يـك هـمـچـو عـنـصـرى قـيـام نمى كنند، بلكه بعضى از آنها خيانت هم بكنند. خداوندانشاءالله آنها را بيدار كند و مسلمين را پيروز.
ما چون مبتلاى به مشكلاتى شبيه به مشكلات شما هستيم مى دانيم كه وضع شما و مشكلاتشـمـا چـيـسـت . مـا الان مـبـتـلا هـسـتـيـم بـه نـظـيـر هـمـيـن مـشـكـلاتمـثـل مـشـكـلاتـى كـه در كـردسـتـان ايـجـاد كـردنـد و دول خـارجـى بـه وسـيـلهعمال شان در خوزستان براى ما آنهمه اشكالات ايجاد كردند كه ما باز مبتلاى به آن هستيمو در سيستان و بلوچستان هم ممكن است كه ايجاد اين مشكلات را بكنند.
البـتـه جـهـاد بـراى خـداى تبارك و تعالى مشكلات دارد. بيشتر از اين مشكلات ، مشكلاتىبـود كـه پـيـغمبر اكرم در صدر اسلام داشت و مسلمين داشتند، لكن چون قدرت ايمان داشتندتـوانـسـتند كه اسلام را قبل از گذشت نيم قرن ، در تقريبا تمام آن كره كه آنوقت معمورهبـود مـسـتـقـر كـنـنـد و شـما با تمام مشكلات كه داريد يك مطلب داريد و آن اينكه ايمان باشماست و شما استناد به خدا داشته باشيد و اين استناد به خدا تمام مشكلات را انشاءاللهحـل خـواهـد كـرد. مـشـكـلات زيـاد است لكن اراده مصمم ملت و مهمتر استناد به خداى تبارك وتـعالى مشكلات را آسان مى كند. و ما هم اميدواريم كه همه مشكلات شما رفع بشود. و بازاز خـدا مـى خـواهيم كه ما را متوجه به خداى تبارك و تعالى بكند، و هم مشكلات شما رفعبـشـود. و بـاز از خـدا مـى خـواهـيـم كـه شـمـا را بـيـشـتـر از پـيـش مـتـوجـه بـه قـدرتلايـزال الهـى بـكند و با استناد به خداى تبارك و تعالى باكى نيست و نصر با شماستانـشاالله و با ما. و البته هر مسلمى بايد با مسلم ديگر برادر باشد و با مشكلات سهيمبـاشـد و مـا هـم بـا شـمـا سـهـيـم هـستيم در اين مشكلات چنانچه سابقا بوديم من راجع بهمـشـكـلات مـادى هم بعضى اقدامات كردم . و من اميدوارم كه ما بتوانيم هم مشكلات معنوى و هممادى را به خواست خداى تبارك و تعالى ، هم از شما و هم از خودمان ، با هم رفع بكنيم .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 26/7/58
بيانات امام خمينى در ديدار با سفير الجزاير  
بسم الله الرحمن الرحيم
از عواطف شما متشكرم . ما اين نهضت را يك نهضت ايرانى نمى دانيم ، بلكه نهضت اسلامى ونهضت مستضعفين در مقابل مستكبرين است .
مـا بـا شـما در اين نهضت نيز شريك هستيم . اميدوارم كه حكومت مستضعفين بر ضد مستكبرينتـحـقـق پـذيـرد و اسـلام بـا آن محتواى مترقى كه دارد در همه جا پياده شود و تمام ملت هابـيـدار شـونـد و بـراى اسلام قيام كنند و نيز دولت هاى اسلامى با هم وحدت كلمه داشتهبـاشـنـد و بـراى اسـلام و تحت لواى اسلام براى رفع گرفتارى هاى ملت هاى ضعيف ازدست شرق و غرب كوشش كنند. خداى تبارك و تعالى قادر است كه مشكلات را رفع نمايد.ما در عين حالى كه گرفتار مشكلات فراوانى هستيم ، لكن اعتماد به خداى تبارك و تعالىداريـم و امـيـدواريـم كـه تـمـام مـشـكلات و گرفتارى هاى ما و ساير مسلمين با كمك خداوندحل بشود ملت برادر ما الجزاير، با عزت و سلامت بر مشكلات خود غلبه كند.
سـفـيـر الجـزاير: ما در يك مقطع تاريخى ملت ايران قرار گرفته ايم ، درك مى كنيم كهبـايـد بـه مـبـارزه ادامـه داد و ما در خدمت شما هستيم ، نه يك خدمت كلاسيك ، بلكه متعهد بهخدمت شما و به ملت ايران و اسلام مى باشيم .
امـام فـرمـود: من به شما اطمينان مى دهم كه مبارزه در راه خدا همراه با موفقيت است و دعاى ماهم همين است كه توجه به خدا را فراموش نكنيم .
سـفـيـر الجـزاير گفت : ما زياد به زيارت شما مى آئيم تا احترامات و سلام رهبران و ملتمـسـلمـان الجـزاير را خدمت شما و ملت مبارز ايران ابلاغ نمائيم . ما در ايران و در ميان شمازنـدگـى كـرده و وضـع را درك مـى كـنـيـم . اميدواريم اين انقلاب كه يك انقلاب اسلامى وقـرآنـى اسـت بـه رهـبـرى شـمـا تـحـقـق يـابـد و تـا پـيـروزىكـامـل ادامـه پيدا كند. البته اين آرزوى هر مسلمانى است در هر لحظه . دنيا و تمام مسلمانانواقعى دنباله رو راه و گام هاى مثبت شما مى باشند، گام هائى كه هميشه به نفع ملت هاىمسلمان برداشته شده و مى شود.
تاريخ : 28/7/58
بيانات امام خمينى در جمع روشندلان  
انسان ، با (بصيرت ) انسان است نه با (بصر)
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از شـمـا روشـندلان تشكر مى كنم كه تشريف آورديد از نزديك شما را ببينم . و من روىاسـلامـى نـورانـى شـمـا را مـى بينم و به شما مژده مى دهم كه خداى تبارك و تعالى يارشـمـاسـت ، يـار همه است و از خداى تبارك و تعالى توفيق و سعادت شما را خواستارم . وايـن مـعـنـا را بـايـد بدانيد كه انسان به روح انسان است ، انسان به بصيرت ، بصيرتقلبى انسان است . اين آلات ظاهرى ، آلاتى است كه وسيله است و اينها از بين رفتنى است .آنـچـه بـاقـى مـى مـاند روح انسان است و آنچه در انسان سعادت را ايجاد مى كند بصيرتانـسـان اسـت . و مـن امـيـدوارم كـه شـمـاهـا بـصـيـرت بـه طـوركامل داشته باشيد و خداى تبارك و تعالى به شما توفيق و سعادت عنايت كند.
تلاش بى ثمر مغرضين و شايعه سازان به منظور متوقف ساختن نهضت
و چـيـزى كـه مى خواهم به شما آقايان عرض بكنم اين است كه ما امروز مبتلا هستيم به يكشايعه هائى كه روى آن شايعه ها مى خواهند اين نهضت را نگذارند تحقق پيدا كند. يكى ازشـايـعه ها كه شايعه سازان نشرش مى دهند و گاهى براى ما مى نويسند، گاهى در نطقهـاى اشـخـاصـى ديـده مـى شـود حـتى شنيدم كه ديشب هم در مسجد امام يك آقايى همين معنا راگـفـتـه اسـت ، ايـن است كه فلانى اصلا دست به او نمى رسد، هيچ كس نمى تواند با اومـلاقـات كـنـد، فـقـط چـنـد تـا اهـل عـلم ، چـنـد تـا مـعـمـم ، هـمـيـن يـككـانـال اسـت و آن كـانـال مـعـمـمـين ، مردم ديگر اصلا ملاقات با ايشان نمى كنند. شما الانآقـايـانـى هـسـتيد كه روشندل هستيد و آمديد اينجا و از نزديك داريد مرا مى بينيد و هر روزقـريـب چـنـد صـد نـفـر در ايـنـجـا مـى آيـنـد و بـسـيـاريـشـان مـى آيـنـد در ايـنمـنـزل ، در اين اطاق به اندازه اى كه گنجايش دارد اينجا از اشخاص مختلف ، اينطور نيستكـه ايـنـهـا مـى گـويـنـد، مـغـرضـيـن مـى گـويـنـد كـه يـككـانـال فـقـط فلانى دارد. من هيچ كانال خاصى ندارم ، من هيچ اصحابى ندارم ، من با همهمـردم ، بـا هـمـه قـشرها ملاقات مى كنم ، مطالب همه را مى شنوم ، كاغذها به من مى رسد وهمه اخبار كه در ايران واقع مى شود آنهائى كه مهم است و بايد به ما برسد مى رسد. من، هـم گـوش مـى كـنـم راديـو را در وقـتـى كـه اخـبـار را پـخـش مـى كـنـد و هـم نگاه مى كنمتـلويـزيون را، هم تمام يعنى اكثر مطبوعات اينجا آنهائى كه مورد اهميت است مى آيند و همخلاصه
ايـنـهـا بـراى من نوشته مى شود مى آيد و هم اخبار همه جا به وسيله وزير ارشاد براى منمـى آيـد و هـم اخـبـار مـمـلكـت بـه وسـيـله ژانـدارمـرىكل و رئيس ارتش و عرض مى كنم كه جاهاى ديگر، شهربانى براى من مى آيد، من بى خبرنيستم از اوضاع مملكت .
ايـنـهـا يـك دسـتـه مـغـرض هستند كه خيال مى كنند كه مرا توى تخته اى ، چيزى ، جعبه اىگـذاشـتـه انـد در آن را هـم قفل كرده اند در آن را هم يكى دو تا معمم باز مى كنند و مرا مىبـيـنند و ديگر مردم ديگر نمى بينند. شما الان مى بينيد و مى شنويد كه بيرون اين خانهچه اشخاص ‍ و چه جمعيتى هستند (گوش كن آقا، گوش كن ) چه اشخاصى هستند، چه جمعيتهـائى هـسـتند كه من بايد گاهى در اين اطاق ، گاهى در بيرون ، بله اگر توقع اين استكـه مـن با يكى يكى افرادى كه روزى چند هزار نفر در اينجا مجتمع مى شوند، من با يكىيـكـى وقـت خاصى بدهم ، خلوت بدهم ، من وقت خلوت ندارم كه بدهم هميشه از صبح كه منپـا مـى شـوم تـا ظهر جمعيت هاى متعدد هى مى آيند، عده كثيرى هم در اين اطاق مى آيند با منمـلاقـات مـى كـنند. حتى منتشر كردند كه اين كسى كه گفتند ديشب در مسجد امام صحبت كردهاسـت كـه آقـاى نـجـفـى هـم حتى آمدند منزل ايشان ، راهشان ندادند. آقاى نجفى ديشب پيش منبـودند، چه كسى راهشان نداده است ؟ مگر آقاى نجفى را مى شود كسى راه نداد؟ ديشب آقاىنـجـفى قريب سه ربع ساعت ، يك ساعت اينجا من خدمتشان بودم . من نصيحت مى كنم به اينآقايان ، من عرض مى كنم به اين آقايان كه يا تحت تاثير اشخاص و گفته هاى اشخاصواقع نشوند يا اعمال غرض ‍ نكنند. بعصى از اشخاص غرضمندند لكن بعضى ها اينطورنيست فقط كنار نشسته اند، هر كس هر چه مى گويد باورشان مى آيد و آنوقت هم منتشر مىكنند. خوب ، اين خلاف انسانيت است ، خلاف اسلاميت است كه انسان هر چه شنيد فورا پخششكـند در همه جا كه فلانى هيچ كس با او ملاقات نمى كند، آقاى نجفى هم رفتند آنجا، راهشنـداده انـد. خـوب ، ايـن اهـانـت بـه يـك مـسـلمـانـى اسـتمـثل آقاى نجفى ، به يك عالمى است كه شما بگوئيد كه راهش نداده اند آنجا. اين چه حرفنامربوطى است كه گفته شده است . من از كسانى كه با من ملاقات دارند، مى بينند من را وهر روز دارند مى آيند مى بينند، خواهش مى كنم كه اينها را بگويند به مردم كه ما در خانهمـان بـاز است من از بس كه ملاقات مى كنند خسته مى شوم . خوب ، من يك پيرمرد 80 سالههـسـتـم ، ضـعـف دارم ، معذلك خوب ، وقت دارم براى مردم و مردم با من ملاقات مى كنند. اخبارمـردم بـه مـن مـى رسـد، احـتـيـاجـات مـردم به من مى رسد، لكن البته مشكلاتشان زياد استمـشـكـلات هـمـه زيـاد اسـت و بـراى رفـع اشـكالات يك اشخاصى هستند كه آنها مشغولند وقـشـرهـائى هـسـتـنـد كـه مـشـغـول رفـع اشـكـالات هـسـتـنـد و دولت هـممـشـغول است لكن كار زياد است ، اشكالات زياد است و خوب است كه آقايانى كه يك قدرىتـوجـه دارنـد، گـويـنـدگـان و آنهائى كه حرفشان در راديوها پخش مى شود، يك قدرىمـلاحـظـه كـنـنـد، خـلاف واقـع نـگـويـنـد يـا بـاور نـكـنـند خلاف واقع ها را كه فلانى يككـانال دارد، اى امام حرف هاى مردم را گوش بكن . آقا حرف هاى مردم پيش من است ، شما هرحـرفـى را كـه مـى خـواهـيـد بـپـرسـيـد كـه مـن از مـملكت اطلاع دارم ، همه جهات را گزارشكردستان هر روز براى من مى آيد. شما اين چه حرف هاى نامربوطى است كه مى زنيد و چهتبليغات سوئى كه
مى كنيد و غرضمندانه فرياد مى زنيد؟
خـداونـد هـمـه تـان را انشاءالله اصلاح كند و خداوند انشاءالله اين نهضت را به پيروزىبـرسـانـد و اشـخـاصـى كه غرضمند هستند هدايتشان كند خداى تبارك و تعالى ، و مسلميننصرت و اسلام را قوت بدهد.
تاريخ : 29/7/58
بيانات امام خمينى در جمع شوراى پنج نفرى صدا و سيماى جمهورى اسلامى  
اگر اين دستگاه (راديو و تلويزيون ) اصلاح بشود، اميد است يك مملكت اصلاح شود
بسم الله الرحمن الرحيم
دسـتـگـاه راديـو تـلويـزيـون چـنانچه من كرارا گفته ام ، يك دستگاهى است كه حساستريندسـتـگـاه هاى تبليغاتى هر كشورى است كه هم از از طريق بصر و هم از طريق سمع از آنمـردم استفاده مى كنند و آنطورى كه به راديو و تلويزيون !!! به تلويزيون !!! توجهمـى كـنـنـد مـردم ، بـه هـيچ دستگاهى آنطور توجه نمى كنند، از دستگاه كوچكى كه براىبچه ها گذارده تا آن برنامه هايى كه براى ديگران .
اگر اين دستگاه اصلاح بشود و برنامه هاى آن برنامه هاى اصلاحى باشد، اميد است كهيـك مـملكت اصلاح بشود و اگر اين دستگاه يك دستگاهى باشد كه نظير زمان همان طاغوتبـاشـد، مـردم بـه هـمان حال باقى مى مانند. از وظائف مهمى كه اين شورا دارد كه در آنجااعـضـا مـحـترمشان مجتمعند و آقاى موسوى هم كه ما از سوابقشان اطلاع داريم و مى شناسيمايـشان را، هستند، وظيفه مهم اين است كه مراقبت بشود از اين دستگاه به طورى كه محتوايشيك محتواى جمهورى اسلامى باشد.
تحقق جمهورى اسلامى در گرو اسلامى شدن مراكز ملى و دولتى
ما بخواهيم يك جمهورى اسلامى در ايران محقق بشود، همين كه ما بگوئيم جمهورى اسلامى ،راى بـدهيم به جمهورى اسلامى ، كار تمام نيست ، بايد دستگاه هاى اطلاعاتيش ، روزنامههـايـش ، راديـو، تـلويـزيون ، ادارات ، تمام مراكز دولتى و تمام مراكز ملى ، بازار، درصـحرا، در داخل ، در كارخانه ها، بايد طورى بشود كه هر كسى وارد اينجا شد، خودش رااحساس كند كه وارد شده است در يك دستگاهى كه از اسلام آنجا خبر هست اثر هست از اسلام ،بـايـد قـدم اسـلام در هـمه اين دستگاه ها باشد و آن چيزهائى كه برخلاف موازين اسلامىاسـت ، بـرخـلاف جـمـهـورى اسلامى است كه همه بر خلاف مصالح ملت است ، اگر باشد،ايـنـهـا بـايـد از بين برود. مثلا در تلويزيون يك قضايا، قضاياى فيلم هاست ، اين فيلمهـابـايـد يـك فـيـلمـهاى آموزنده باشد. فيلم هائى كه وقتى نگاه كنند جوان هاى ما، منحرفبشوند، اينها را بايد از آن احتراز كرد.
اگر چنانچه يك وقتى اشخاصى در آنجا باشند كه بخواهند يك همچو اعمالى را انجام
بـدهـنـد، اگـر نـصـيـحـت مـى شـود بـكـنـيد، نصيحت كنيد اگر نه تصفيه بايد بشود. يكمسووليت بزرگى است مسووليت شما، و آن اين است كه يا اين جمهورى اسلامى را به جلومى رانيد به واسطه تبليغاتتان ، به واسطه نمايش هايى كه در آنجا داده مى شود، فيلمهـائى كه در آنجا داده مى شود و يا به عقب مى رانيد، اين خيلى مسووليت بزرگى است . ماتا بخواهيم اين كاركن هاى هر جا را، كارمندهاى هر جا را، تا بخواهيم كه به آنها بفهمانيمكه ما نبايد همه چيزمان تقليد از غرب باشد، اين طولانى است .
ايـنـهـا گـمـان مـى كـنـنـد كـه وقـتـى كـه در راديـو تلويزيون مثلا آمريكا يك جورى بود،انـگـلسـتان يك طورى بود، ما هم بايد از آنها تقليد بكنيم ، هر چه آنها كردند، ما بكنيم .چـنـانـچـه ايـن يـك مساله اى است كه تقريبا ما مواجه با آن هستيم و در همه جا كه گمان مىكـنند كه بايد فرم ممالك ما هم ، فرم آنجا باشد تا ما بخواهيم اين فرم را تغيير بدهيمو بـفـهـمـانـيـم بـه همه قشرها كه نبايد اينطور باشد و ما خودمان بايد در افكارمان ، درآرائمان مستقل باشيم ، اين طولانى است .
بـايـد اشـخـاصـى كـه مـتـعـهـد و معتقد به جمهورى اسلامى باشند، در راس كارها قراردهيد
الان شـما موظفيد كه همه اين كسانى كه در اين كارها هستند و راس كار هستند در تلويزيون(البته بنگاه بزرگى است ) مراقبت كنيد كه يك اشخاصى كه متعهد باشند و به اسلام ومـعتقد به جمهورى اسلامى باشند و بدانند كه جمهورى اسلامى يعنى چه ، محتوايش بايداسـلامـى باشد، بايد آنها را در راس كارها قرار بدهيد در سرتاسر ايران ، در همه جا وبـرنامه هايتان ، آنهائى كه گفتنى است گويندگانى پيدا بكنيد و خيلى ها حاضرند كهبـيـايـنـد آنـجـا صـحبت بكنند از اشخاص فاضل و دانشمند، از علما و اشخاص منورالفكر،اشخاص هر طبقه اى بيايند صحبت بكنند و از آنها استفاده بكنيد و بايد هم اين كار بشود.
و آنـچـه راجـع به ديدنى هاست و فيلم هاست توجه كنيد كه فيلم ها يك فيلمهاى انحرافىنـبـاشـد، فـيـلم هـايـى نـبـاشـد كـه مـثـلا فرض كنيد كه يك منظره هائى كه سابقا بود وانحرافات براى جوان هاى ما ايجاد مى كرد، نباشد. ما اگر اين جوان هايمان را و اين بچههـايمان را، حتى آنچه كه براى بچه ها نمايش داده مى شود بايد يك جورى باشد كه اينبچه از اول يك طورى بار بيايد كه مستقل باشد در فكر، مستقيم باشد و متعهد بار بيايدو همين طور فيلم هاى بالاتر بايد خيلى توجه به آن بشود كه رسيدگى بكنيد، نظارتبكنيد، نگذاريد دست اشخاصى كه متعهد نيستند. اگر پيدا شدند اشخاص ، بايد به آنهاحالى كنيد، اگر نمى شود، تصفيه كنيد و اين يك امر ضرورى و لازم است .
سرتاسر اين مملكت ، فريادشان اين بود كه ما اسلام را مى خواهيم
و از مـسـائلى كـه لازم اسـت مـن تـذكـر بـدهـم ، ايـن اسـت كـه ايـن انـقـلابـى كـه در ايرانحـاصـل شـد، اين انقلاب پيروزيش در اثر دو مطلب بود: يك مطلب مهمش كه از همه مطالببالاتر بود اين بود كه مردم با
اسلام پيش رفتند، يعنى سرتاسر اين مملكت فريادشان ، فرياد اين بود كه ما اسلام رامـى خـواهـيـم . از آن رژيـم سـابـق كـه يـك رژيـم فـاسـد بـود، مـردم بـدى ديـدنـد درطـول عمرشان ، جوان هاى ما در تمام عمرشان از آنوقت كه چشم باز كردند، بدى ديدند وايـن رژيم را فاسد مى دانستند، و از آن طرف مسلمان بودند، به اسلام عقيده داشتند. از اينجـهـت !!! فـريـادهـا !!! مـا هـر مـطلبى را از يك ملتى بخواهيم اخذ بكنيم ، بايد ببينيم كهزبـان مـلت چـيـسـت تا بفهميم كه اين ملت چه مى خواهد، خودمان بخواهيم حكم بكنيم ، بايدببينيم كه زبان ملت چيست تا بفهميم كه اين ملت چه مى خواهد، خودمان بخواهيم حكم بكنيمكـه ايـن مـلت مـا فـلان چيز را مى خواهد، اين حرف غلطى است ، حرف صحيح اين است كه مامطالعه كنيم در حال ملت ، گوش بدهيم به صداى ملت ببينيم چه مى خواهد؟ يك ملتى كههـمـه فـريـاد مـى زنـنـد كـه مـا جـمـهورى اسلامى مى خواهيم ، (نه شرقى و نه غربى ،جـمـهـورى اسـلامى ) ما ديگر حق نداريم كه بنشينيم بگوئيم كه نه ، اين ملتى كه قيامكـرده انـد، براى اين قيام كرده اند كه دموكراسى باشد، در اسلام همه چيز هست به معناىسالمش ، اما ما مى بينيم كه همه مردم دارند مى گويند كه ما جمهورى اسلامى مى خواهيم ، ماحق نداريم كه تاويل كنيم و بنشينيم خودمان هر چه دلمان مى خواهد بگوئيم كه نخير، مردمكه اين حرف ها را دارند مى زنند، يك چيز ديگر را ما گردنشان بگذاريم . اين خلاف واقعاست .
امر دومى كه بود، اين بود كه همه قشرها با هم متحد شدند، در اين مساله همه متحد بودند،اگر يك اشخاصى هم بودند كه يك انحرافى داشتند، در اين شورى كه مردم داشتند، آنهاسـاكـت بـودنـد، كـارشـكـنـى نـمـى كـردنـد، هـمـه بـا هـم مـجـتـمـعـاعمل كردند و پيش رفتند و همه با هم اسلام را مى خواستند، اين دو تا مطلب اساس پيروزىاين مملكت بود.
هوشيارى در مقابل اعمال آلوده خائنين به اسلام و مملكت
و اگـر چـنـانـچـه مـا خـيـال كـنـيـم كـه الان مـا تـا آخـر مـسـاله راحـل كـرده ايـم يـك خـيـال بـاطـل اسـت . مـا الان اگـر اوائل راه نـباشيم ، بين راه هستيم ، بازنـرسـيـده ايـم بـه آن مـقـصـدى كـه داريم . خوب مقصد بزرگ ما اين بود كه اينهائى كهتـصـرف در مـمـلكـت مـا داشـتـند، مستشارانشان در مملكت ما كار مى كردند، همه چيز ما را آنهانـظـارت مـى كـردنـد، دسـتـور از آنـجـا صـادر مـى شـد و دولت هـاعـمـل مى كردند، خود محمدرضا اين را اقرار كرد كه از سفارتخانه ها تعيين مى كردند كهوكـلائى بـاشـند و ما هم عمل مى كرديم ، منتها اين را كه گفت ، مى خواست بگويد كه نه ،حـالا ديگر ما اينطور نيستيم ، در عين حالى كه پدرش را اينطورى معرفى مى كرد، خودشهم در اوائل امر، خودش را اينجورى معرفى مى كرد، لكن اينكه گفت ، روى ناشيگرى كرد،روى ايـن نـظر گفت كه مى خواست حالا بگويد كه من ديگر حالا آنطور نيستم و بعد هم كههـمـه فهميدند كه در زمان اين بسيار بدتر بود وابستگيش به خارج از زمان پدرش ، اينوابـسـتـگـى كـه ايـن داشـت ، بـسيار زيادتر بود از آن وابستگى هائى كه او داشت ، او هموابـسـتـه بـود نـه بـه اندازه اين . و آنى كه براى ما همه چيز را آورد، اين دو مطلب بود:اسـلام ، وحـدت كـلمـه . مـع الاسـف بـعـد از ايـنـكـه ايـن انـقـلاب ايـن قـدماول را برداشت و پيروز شد و اين سد را شكستش ، اين اشخاصى كه آن وقت هم مخالف
بـودنـد، لكـن حـرف نمى زدند و آن اشخاصى كه تحت تاثير تبليغات سوء غربى ها وايـنـهـا واقـع شـدند، اينها شروع كردند يك جبهه هائى درست كردن ، جبهه هاى مختلف ، درصـورتـى كـه صـلاح نبود، صلاح اين بود كه جبهه ها همه با هم باشند تا اينكه ما اينمـسـاله را وقـتى كه به آخر رسانديم آنوقت هر جبهه اى دلش بخواهد عليحده ، هر حزبىبـخـواهـد عـليـحده ، هر چيزى عليحده . اما به اين زودى كه ما باز در بين راه هستيم بيائيممتفرق بشويم ، اين صحيح نبوده است ، لكن خوب ، شده است .
و الان در آذربايجان شما گمان نكنيد كه ملت آذربايجان از اسلام رويش را برگردانده ،آنـها هميشه توجه به اسلام داشتند، هميشه متوجه به مصالح كشور بودند، هميشه پيشقدمبـوده است آذربايجان ، هميشه خون جوانانش را داده اند براى اسلام ، اينجور نيست كه حالاگفته بشود كه نه ديگر آذربايجانى ديگر كارى به اسلام ندارد، پشت كرده به اسلامو دولت اسـلام را دارد مـى شـكـند، آذربايجانى رفته است و تلويزيون را گرفته است ،رفـتـه اسـت و اسـتـانـدار را بـيرون كرده است . اين كارهائى است كه مسلمان نمى كند، اينكارهائى است كه اشخاصى مى كنند كه توطئه گرند و از امريكا دستور مى گيرند يا ازجاهاى ديگر دستور مى گيرند. ملت آذربايجان همچو كارى نمى كند و لهذا آنها فرياد مىكنند كه ما اسلام را مى خواهيم .
مـا احـتـمال اين معنا را كه ملت آذربايجان يك چنين كارى بكند آنهم نسبت بدهند به يك كسىكه خودش مى گويد دروغ است اين حرف ها، در راديوهايشان بخوانند به اينكه لشگر همبـه مـا پـيـوسـت ، قـواى انتظامى به ما پيوست ، اين مساله همان مسائلى است كه يك مملكتديـگـرى اسـت كـه بـه مـا پـيوست ، اين از حلقوم كسى بيرون مى آيد كه اصلا به اسلاماعـتـقـاد نـدارد، از حـلقـوم كسى بر مى آيد كه خائن به اين مملكت است . اينهائى كه رفتندالان تـلويزيون را گرفتند و به خيال خودشان يك فتحى كردند، اينها همان دست نشاندههـائى هـسـتـنـد كه پرونده هاى بعضى شان موجود است . بايد آذربايجانيها توجه داشتهبـاشـنـد، يـك وقـتـى تـحت تاثير واقع نشوند كه خداى نخواسته براى آذربايجانى يكلكـه نـنـگـى بشود تا ابد كه آذربايجانى كه هميشه طرفدار اسلام بود، حالا اينها بهاسـم ايـنـكـه مـا مـثـلا چـه مى خواهيم و چه مى خواهيم ، بر خلاف مصالح اسلام ، بر خلافدولت اسلام . اين مساله ، قيام بر ضد اسلام است ، قيام بر ضد دولت اسلام است .
مـا نـمى خواهيم كه خونريزى بشود، ما نمى خواهيم كه برادركشى بشود والا اين پوسيدههـا كـه نمى توانند اين كارها را انجام بدهند. ما اگر يك روز بگوئيم به مردم ، خود مردمآذربـايـجـان كـار را اصـلاح مـى كـنـنـد، لكـن بـايـد مـلتـفـت بـاشـنـد،لااقل پشت كنند به اين اشخاص . و بايد اين مطلب را برادرهاى آذربايجانى ما، برادرهاىكردستانى ما، برادر بلوچستانى ما عرض مى كنم سيستانى ما، هر كجا كه هستند، بختيارىهـا، هـمـه جـا بـايـد ايـن مـعـنـا را بـدانـنـد كـه يـك مـمـلكـتـىمـال خـودتـان اسـت ، خـودتـان بـايـد اداره اش كـنـيـد. تـا حـالامال شما نبود اين مملكت ، هيچ چيز دست شما نبود، همه چيز دست ديگران بود.
حالا كه اين زحمت ها كشيده شده است اين خون ها
ريـخـتـه شـده اسـت ، اين نابسامانى ها براى يك مملكت پيدا شده ، حالا مى خواهيم بگوئيمدسـت خـود شـمـا بـايـد بـاشـد، حـالا يـك دسـتـه مـغـرض يـك دسـتـهانگل هستند، اينها آمده اند و ميدان افتاده اند و هر جا يك فسادى ايجاد مى كنند. بايد اهالى هرمـنـطـقـه اى خـودش ‍ تـوجـه بـه ايـن داشـتـه باشد كه آلوده اش نكنند اينها، يك وقت خداىنـخـواسـتـه هـر جـا يـك صدائى بلند بشود و هر جا يك مساله اى ، غائله اى درست بشود ونتوانند ديگر اصلاحش بكنند.
در هر صورت بايد توجه به اين معنا داشت و يكى از وظائف تلويزيون و راديو اين استكـه مـسـائل را آنـطـورى كـه هـسـت ، بـه مـردم بـفـهـمـانـنـد كـهمـسـائل چيست ، اصلا از كى صدا دارد بلند مى شود. اعلام كردند كه گروه فرقان هم بهما متصل شده چريك هاى خلق هم به ما متصل شد. گروه فرقان كى اند؟ چريك هاى خلق كىانـد؟ هـر آدمـى و هـر گـروهـى را بايد از رفقايش فهميد كه كى ها هستند تا بفهميم اينجاچـكـار هـستند. آن كس كه مى گويد گروه فرقان به ما گرايش پيدا كرد، چريك هاى خلقبـه مـا مـتصل شد، اين همان است مقصدش ، همان ها هستند، اينهايى كه اينها را دارند اداره مىكـنند، همان قضايا همان ها هستند، همان هايند كه روابطشان با غير، الان بعضى شان معلومشـده اسـت . بـازى نـخورند برادرهاى ما، توجه داشته باشند كه هيچ مسلمانى با اين امرموافق نيست ، هيچ ملائى با اين امر موافق نيست ، هيچ مرجعى با اين امر موافق نيست و هرگزهمچو چيزى را به مراجع نسبت ندهند، كه آنها موافق نيستند با يك مساله خلاف اسلامى .
قيام بر ضد حكومت اسلامى در حكم كفر است
قـيـام بـر ضـد حـكومت اسلام ، خلاف ضرورى اسلام است ، خلاف اسلام است بالضروره .حكومت الان حكومت اسلامى است . قيام كردن بر خلاف حكومت اسلامى ، جزايش جزاى بزرگىاسـت . ايـن را نمى شود بگوئيم كه يك ملائى عقيده اش اين است كه بايد بر خلاف حكومتاسلامى قيام كرد. همچو چيزى محال است كه يك ملائى بگويد، يك ملائى عقيده داشته باشدبـه ايـن مـعنا كه بر خلاف اسلام بايد عمل كرد، بايد شكست اسلام را. اينها نسبت مى دهندبـه بـعـضى از مراجع اين مسائل را. دروغ است اين حرف ها، هرگز نخواهند گفت . قيام برضـد حـكـومـت اسلامى در حكم كفر است ، بالاتر از همه معاصى است ، همان بود كه معاويهقـيـام مـى كـرد، حـضـرت امـيـر قـتلش را واجب مى دانست قيام بر ضد حكومت اسلامى يك چيزآسـانـى نـيـست و اينها الان قيام كرده اند بر ضد حكومت اسلامى . در هر صورت من اميدوارمكـه سـر عـقـل بـيـايـند همه و از اين مفسده ها دست بردارند و همه علما بلاد، اينها را نصيحتكـنـنـد. مـراجـع ايـنـجـا، مـراجـع جـاهاى ديگر، علما بلاد اينها را نصيحت كنند كه دست از اينكـارهـاى خـلاف بـردارنـد، بـر ضـد حـكـومـت اسـلامـى قـيـام نـكـنـنـد،خـيـال نـكـنـنـد كـه نـمـى شـود آنـهـا را دفـع كـرد، مـا نـمـى خواهيم ، ما نمى خواهيم كه يكبـرادركـشـى در ايران بشود، چنانچه در كردستان هم نخواستيم و نمى خواهيم و دلمان مىخواهد كه با آرامش و با صحت درست بشود.
در هـر صـورت يـكـى از وظـائف راديـو و تـلويـزيـون ايـن اسـت كـهمـسـائل را آنـطـورى كـه هـسـت پـخـش بـكـنـنـد. اخـتـيـار را دسـت اشـخـاصـى كـه مـى خـواهندمسائل را معوج ، كج
و مـعـوج عـرضه بكنند، اختيار را دست آنها نبايد آقايان بدهند و بايد درست توجه كنند وراديو تلويزيون سرتاسر مملكت را همچو كنند كه همه اش محتوا، محتواى اسلامى ، موافقمـصـالح كـشـور، مـوافـق مصالح اسلام . امروزى كه ما با يك همچو قدرت بزرگى مواجههـسـتـيـم و آنـهـا پـى تـوطـئه هـا مـى گـردنـد، از خـارج ، ازداخـل ، حـالا مـبـادا يك وقتى ملت ما غفلت از اين دشمن عظيم بكند، از اين دشمن شيطان بكند ومشغول بشود به اين كارهائى كه در يك وقت فرصت هم مى شود اين كارها را بكنيد. در يكهـمـچـو مـوقـعـيـتـى كـه مـا هـستيم ، هر ندائى كه بر خلاف پيدا بشود، هر ندائى كه موجبتـضـعـيـف بـشـود، اين ندا از كفر است و اين ندا از زندقه است و بايد ملت ما توجه به آنداشته باشد.
خداوند همه شما را موفق كند كه حالا كه اين دستگاه در شوراى شما هست ، به خوبى انجاموظـيـفـه بدهيد و همه برنامه هاتان را رسيدگى كنيد كه از چيزهائى كه بر خلاف اسلاماست ، برخلاف مصالح اسلام است ، اجتناب بشود.
والسلام عليكم و رحمة الله
تاريخ : 29/7/58
بيانات امام در ديدار با كاركنان بخش زبانهاى خارجى راديو تلويزيون  
راديو تلويزيون حساسترين دستگاه كشور است
بسم الله الرحمن الرحيم
من كرارا به آقايانى كه از راديو تلويزيون اينجا آمدند تذكر دادم كه اين دستگاهى كهشماها اداره مى كنيد حساسترين دستگاهى است كه در اين كشور است .
سـايـر رسـانـه هـا از قـبـيـل مـطـبـوعـات و ايـنـهـا مـوثـرند، لكن در يك قشر خاصى ، اولاتيراژشان آنقدر زياد نيست كه به همه كشور و به همه افراد برسد و ثانيا بسيارى ازافراد كشور ما هستند كه سواد ندارند تا بتوانند استفاده كنند، لكن از آن طرف تا آمده استكـه روزنـامـه هـا بـه دسـت اشـخـاصى كه دور هستند برسد باز دو سه روزى ، دو روزىطـول مـى كـشد. اما راديو يك دستگاهى است كه همه قشرهاى ملت و همه افراد چه باسواد وچـه بـيـسـواد از آن اسـتـفـاده مـى كـنند و راديو تلويزيون علاوه بر اينكه جهت سمعى دارداسـتـفاده سمعى ، استفاده بصرى هم دارد و الان هم وضع طورى است كه در همه دهات كشورمـا، بـلكـه سـايـر هـمـه كـشـورهـا هـم در دهـات كـوچـكش هم ، اين راديو و تلويزيون هست ،مثل سابق نيست كه به يك دسته اى منحصر باشد، اشخاصى هم كه مثلا ضعيف هستند از حيثمـاديـات ، مـعذلك كوشش مى كنند كه از مخارج خودشان كاهش بدهند و يك راديو بخرند درصورتيكه شايد بسيارشان هم تلويزيون هم داشته باشند و شما هر حرفى را كه منعكسكـنيد در راديو، همان آن ، به همه كشور و به همه جاهائى كه موج راديو مى رسد، همان آن، مـى رسـد و اگـر ايـن دسـتـگـاه يـك دسـتگاه صحيح باشد، اين مى تواند يك خدمت بسياربزرگى بالاتر از همه خدمت ها به مملكت بكند.
هـيـچ واعـظـى نـمـى تـوانـد حـرف خودش را جز در آن چهار ديوارى كه او هست (اگر راديونباشد) نمى تواند برساند و هيچ گوينده اى نمى تواند حرفش را بيش از آن جائى كهمحيط خودش هست يا حالا بلندگو هم كه هست يكقدرى زيادتر، اما اين دستگاه دستگاهى استكـه حـرفها را تا اعماق دهات و شهرستان ها و خارج و اينها مى رساند. اگر يك دستگاهىبـاشـد كـه آمـوزنـده بـاشـد، دسـتـگـاهـى بـاشـد كـه تـربـيـت كـنـنـده بـاشـد،مـسائل كشور را به آنطورى كه هست طرح كند، مشكلات را به آنطورى كه هست بگويد، ازانـحرافات پرهيز كنند، از آن اشخاصى كه توطئه بر ضد اسلام دارند، بر ضد كشوردارنـد و بـا گـفتارشان اگر در راديو واقع بشود، مردم را منحرف مى كند و كشور را بهتباهى مى كشد، اگر چنانچه از آنهم احتراز بكنند كه هم در جانب برنامه هائى كه
مـى خـواهـنـد پـخش بكنند دقت بكنند كه چه برنامه هائى باشند و هم در جانب احتراز از آنچـيـزهـائى كـه مـضـر بـه حـال كـشـور اسـت مـضـر بـهحـال مـلت اسـت و مـوجـب تـبـاهـى كـشـور مـى شـود، اگـر چـنانچه از آنها احتراز بكنند خدمتبـزرگـى اسـت كـه به كشور خودشان و به ملت خودشان و به اسلام مى توانند بكنند.اگـر خـداى نـخـواسـتـه از آن طـرف واقـع بـشـونـدمثل آن دستگاه در زمان طاغوت كه در خدمت او بود و همه دستگاه ها انحراف در آن باشد، عكسهـائى كـه جـوان هـا را بـه تـباهى مى كشد، برنامه هائى كه بر ضد نهضت اسلامى مردممـاسـت ، بـرنـامه هائى كه بر ضد انقلاب اسلامى است كه اين جوان هاى ما خونشان را درراهـش دادنـد، اگـر خـداى نخواسته يكوقت اين دستگاه يك همچو كارهائى را بكند، يك خيانتبسيار بزرگى است كه از همه دستگاه ها، خيانت اين اثرش ‍ بيشتر است .
اصلاح راديو تلويزيون اصلاح جامعه است
بـنـابـرايـن اصـلاح اين دستگاه ها، اصلاح جامعه است و فساد اگر در اين دستگاه ها واقعبشود، فساد جامعه است . مسووليت بسيار بزرگ است ، مسووليت شماها بسيار بزرگ است، خـصـوصـا شـمـاهـائى كـه بـه زبـان هـاى مـخـتـلف دنـيـا پـخـش مـى كـنـيـدمسائل را، مى توانيد كه مسائلى را كه خارج پخش مى كنيد طورى باشد كه به اين نهضت، بـه اسـلام ، بـه كشور خدمت بكند و مى شود هم خداى نخواسته يك مسائلى باشد كه درخـارج كـه مـنـعكس بشود اسلام را يك جور ديگرى ، نهضت را يك جور ديگرى تحقير بكند،خـوب مـع الاسـف مـا الان در وضـعـى واقع هستيم كه دشمن هاى ما از همه اطراف براى اينكهمـنـافعشان به خطر افتاده است يا دستشان از منافع ما كوتاه شده است اينها از همه اطرافكـوشـش دارنـد كه به هر طورى شده است ، يك تشنجى ايجاد كنند مثلا يكى از مسائلى كهخـوب اخـيـرا بـه آن مـبـتـلا هـسـتـيد و هستيم مسائل كردستان است در كردستان اشخاصى كهمنحرف هستند، مى روند و تبليغات مى كنند كه اينها اصلا كردها را مى خواهند نباشند. اينهامى خواهند !!! به !!! كردها را، همه را مى خواهند از بين ببرند !!! تبليغات مختلفى !!! آناشـخـاصـى تـبـليـغ مـى كـنـنـد كـه با، نه كرد رفيق هستند و نه ترك و نه فارس اينهاعمال خارج هستند و براى آنها مى خواهند كار بكنند.
اسلام مرز ندارد
مـا كـرارا عـرض كرديم به همه برادرهاى كردمان كه آمدند اينجا، برادرهاى بلوچمان كهآمـدند اينجا كه اسلام اينطور مرزهائى كه در ساير مسلك ها هست ، ندارد اسلام با صراحتمـى گـويـد كـه آنـى كـه پـيش خدا كرامت دارد، آدم متقى است ، آدمى است كه روشش ‍ صحيحباشد، تقوا داشته باشد، فاسد نباشد، مفسد نباشد و نسبت به همه عرب و عجم و كرد وترك و اينها بطور على السوا به همه نظر دارد. همانطورى كه خداى تبارك و تعالى درايـجـاد يك طايفه با طايفه ديگرى فرق ندارد، همه را نعمت !!! ايجاد !!! داده است و همه رانعمتهائى در دستشان گذاشته است كه خودشان بايد فعاليت ، البته موادش را گذاشتهاست ، فرق نگذاشته است بين اين ناحيه كه كرد مى نشيند، آن ناحيه كه ترك مى نشيند آنناحيه كه عرب است ،
آن ناحيه عجم است ، اين حرف ها در كار نيست .
پـيـغـمـبـر اكـرم (ص ) در عـيـن حـالى كـه خـودشـان عـرب بـودنـد، از ايـشـاننـقـل مـى كـنـنـد كـه فرموده اند كه فخرى بر عرب و از عرب بر عجم نيست و از عجم برعرب نيست ، هيچكدام به ديگرى تفوقى ندارد، همه آنها از يك پدرند و از يك مادرند و علىالسـوا هـستند، در عين حالى كه اسلام اين معنا را مى گويد، جمهورى اسلامى هم همين معنا رامى خواهد پياده بكند، ما همين معنا را در راس ‍ برنامه هايمان هست معذلك خوب ، تبليغات مىكـنـنـد، در خـارج ايـران بـه يـك جـور تـبـليـغ مـى كـنـنـد، درداخـل ايـران بـه يـك جـور تـبـليـغ مـى كـنـنـد، در خـارج مـاهـا را يـك ديـكـتـاتـورى كـهمثل هيتلر يا بدتر از هيتلر معرفى مى كنند كه اين يك آدمى است كه پستان هاى زن ها را دادهبـريده اند، خوب البته آنها تبليغ مى كنند !!! اما اين خوب !!! كردستان كه پيش ماست ،اينجا هم كه در آغوش ماست ، پيش ماست ، اينجا هم مع الاسف تبليغ مى كنند و يكدسته اى ازمردم ساده باور مى كنند.
تبليغات مفسدين در كردستان
مـا بـرادر هـمه هستيم ، آنها برادر ما هستند، آنها حمله مى كنند و برادرها را مى كشند، از اينطرف مى روند براى دفاع از اين كردستان كه نگذارند كه مفسدين كه از خارج الان دارندهـم فوج فوج مى آيند و هم اسلحه مى فرستند و هم مبلغ مى فرستند و هم چريك درست مىكـنـنـد و مـى فـرسـتند و مى خواهند يك منطقه را به آتش بكشند، از اين طرف وقتى كه مىروند براى دفع آنها، تبليغات مى كنند به اينكه اينها اصلا مى خواهند جوان هاى كرد رابـكـشـنـد !!! اينها !!! خود آنها مى ريزند مى كشند، وقتى اينها دفاع از آنها مى كنند، همانمعنائى كه خودشان كردند، گردن اين طرف مى گذارند.
در بـيـمـارسـتان ها آنطور فضاحت آنها در آوردند و اينها رفتند جلوگيرى كردند، عين همينمـعنا را به اينطرف نسبت دادند، همين ديروز چند تا ورقه با امضاى چريكهاى فدائى خلقاينجا پيش آوردند كه اينها را منتشر كردند در آنجا چه چيزهائى را نسبت دادند به جمهورىاسـلامـى ، چـه حـرف هـايى نسبت دادند، خوب جمهورى اسلام ، اگر اسلام نباشد كه ديگرجـمهورى اسلام معنا ندارد. ما همه فريادمان و همه ملت مان فريادشان اين بود كه ما اسلامرا مى خواهيم .
رفع نابسامانى هاى كشور با اجراى احكام اسلام
مـا هـم الان تـمـام كـوشـشـمان اينست كه احكام اسلام را پياده كنيم ، مى خواهيم تفاوت ما بينطـبـقات را كه يكى مثلا كرد است در كردستان است به او نرسيدند سابق ، آن يكى فرضكنيد كه جاى ديگر است به او نرسيدند سابق و آقا مى گويند كه كردستان از همه جا عقبتـر اسـت و مـن اين را كرارا عرض كردم كه شما كردستان را فقط اطلاع داريد !!! كه شما!!! بختيارى ها هم كه پيش ما مى آيند، مى گويند كه بختيارى از همه جا عقب مانده تر استبـراى ايـنـكه آنها همان محيط را ديدند، بلوچى هم وقتى كه مى آيد، مى گويند از همه عقبافتاده تر و گرسنه تر و بيچاره تر بلوچها هستند براى
اينكه آنها هم همين جا را ديدند.
تبليغات آنها به گوششان خورده ، آنى كه وجدانا ديدند كه كردستان هيچ برايش كارىانـجـام گـرفـتـه نـشـده اسـت ، نـه بـيـمـارسـتـان دارد، نـه اسـفـالت دارنـد، نـه چه دارد،خـيـال مـى كـنـنـد كـه فـقط اينجا ندارد، جاهاى ديگر همه آن تبليغات را كه كردند، همه رادرست كردند، اينجا را نكردند، بلوچ ها هم خيال مى كنند كه اين تبليغاتى كه شده است وآنـى كـه خودشان به چشم مى بينند، عينا مى بينند، مى بينند كه اينها خوب با هم مخالفاسـت ، مـى گـويـنـد پـس جـاهـاى ديـگـر درسـت اسـت وحـال آنـكـه در مـدتـى كـه مـا بـه ايـران آمـديـم و طـوائف مـخـتـلفـه آمـدنـد اينجا و همه اينمـسـائل را گـفـتـند، من گفتم ، درست شما مى گوئيد براى اينكه يك چيزى آدم با چشمش مىبيند، يك چيزى را مى شنود، شما گوش هايتان پر شده از تبليغاتى كه تمدن بزرگ ودروازه تمدن بزرگ گوش ها را پر كرده ، از آنطرف مى بينيد كه خوب ، اينجا كه نيست، خـيـال مـى كـنـيـد كـه هـمـيـنـجـا نـيـسـت ، ديـگـر جـاهـا تـمـدن بـزرگ رسـيـده ، آنـهـا هـمخـيـال مـى كـنند همه جا هست الا اينجا، وقتى بگرديم مى بينيم هيچ جائى ، خوب از تهران ،تـهـران كـه پـايتخت است شما برويد تهران در اين زاغه ها ببينيد كه كردها و عرض كنمبـلوچ هـا كـارشـان بـدتـر است يا اين زاغه نشين هاى اطراف تهران ، اينهائى كه الان درحـاشـيـه تهران هستند، من اينها را گاهى وقت ها در تلويزيون مى بينم خانه شان را نشانمـى دهـند، سوراخ ‌هائى كه از اين سوراخ ‌ها بيرون مى آيند، بچه هاشان ، زندگيشان را،ايـنـها را من بايد بگويم خيلى بدتر از كردستان ، خيلى بدتر از بلوچستان ، در حاشيهتـهران هستند. آقا بنابراين بود كه اين مملكت را اينطورى بزرگ كنند نگذارند اصلا يكرشـدى بـكـند، اصلا بنابراين بود كه ما ذخائر زير پايمان را آنها ببرند، ذخائر ما رابـبرند و ملت ما خودشان گرسنگى بخورند، خودشان بدبختى بكشند. شما گمان نكنيدكـه كـردستان بدتر از همه جاست ، بلوچستان از كردستان مى گويند بدتر است ، بلوچمـى گـويـد بـلوچـسـتان بدتر، شما مى گوييد كردستان بدتر، هر دو درست مى گوييدبراى اينكه مى بينيد قضايا را مى گوئيد، مى بينيد از بدتر كه چيزى نمى شد و من كهاطـراف تـهـران را از نـجف كه بودم به من هى اطلاع دادند، اينجا هم كه آمدم در تلويزيونچـنـد دفـعـه تـا حـالا ديدم ، ديگر زندگى از اين بدتر؟ بايد چه بگوييم اسمش را؟ يكسـوراخ آدم مـى بـيـنـد كـه يـك مـرد آمد بيرون ، يك زن آمد بيرون ، چند تا بچه آمدند، يكسـوراخ ، اصـلا بـنـا بـر ايـن بـوده اسـت كه اينطور بكنند و حالا هم بنا بر اين است كهنگذارند اين نهضت به ثمر برسد، برنامه هائى كه در اسلام هست پياده بشود، چه كنندكه نمى گذارند، مى روند در هر جا كه ببينند چند تا گوش ‍ هست ، آنها به آن مى خوانندبـه ايـنـكـه ، نـه ايـن اسـلام بـدتـر از سـابـق ، ايـنـهـا هـمـانمـسـائل اسـت !!! اسـمـش !!! اسـم رويـش گـذاشـتـنـد، ايـنها ديكتاتورتر هستند از ديگران ،ديكتاتورى عمامه بدتر از ديكتاتورى كذا، كدام ديكتاتورى ؟ خوب من يك عمامه اى هستم ،كـدام از ما، چه ديكتاتورى ؟ همه آقايان ديدند كه دارند ترويج مى كنند، البته اينها !!!مى خواهند !!! چيزهائى كه داشتند از دستشان رفته و مى خواهند تبليغ كنند بر ضد ما.
آنان كه بر ضد ما تبليغ مى كنند، از اسلام مى ترسند
مـع الاسـف بـرادرهـائى كـه در عـراق هـم هـسـتـنـد بـه گـوشـشـان هـمـيـنمـسـائل فرو رفته است از بس كه در چيزهاى عراق ، در روزنامه هاى عراق ، همين امروز يكآقائى كه از عراق آمده بود به من گفت كه اينقدر در روزنامه ها به ايران تاخت مى كنند وبه انقلاب ايران تاخت مى كنند و انقلاب ايران را مثلا انقلاب غير اسلامى مى دانند، انقلابفـاشـيـستى مى دانند، از اين مسائل اينها مى گويند، شايد بسيارى از برادرهاى عراقى مابـاورشان بيايد، لكن برنامه اين است كه نگذارند، ترسيدند از اينكه نبادا اسلام تحققپـيـدا كـنـد، آنـهـا از اسـلام مـى تـرسـنـد، ايـنـهـائى كـه تـمـام ذخـائر شـمـا را بـهچـپاول بردند و هر چه هم اينجا جواهر داشت و ارز داشت ، هر چه داشت بار كردند و بيرونرفتند، اينها مى ترسند، اتباع اينها مى ترسند، اينهائى كه عرض مى كنم كه دارند اينآشـوب هـا را مـى كـنـنـد، مى ترسند كه نبادا يكوقت اسلام تحقق پيدا كند و كلاه اينها پسمعركه باشد.

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation