بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 10, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
     SAHIFE15 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

تـكـليـف بـر مـلت در تـلاش جـهـت نـيـل بـه خـودكـفـائى واستقلال با استفاده از ذخائر خداداد
مـلت ما بايد بدانند كه يك نعمتى خداى تبارك و تعالى به او اعطا كرد كه همه دنيا الاننظر دارند و با اعجاب به آن نگاه مى كنند. خداى تبارك و تعالى يك نظر عنايتى به اينمـلت فـرمـود كـه اين سد بزرگ شيطانى را كه همه قدرت ها با او موافق بودند شكستهشـد و شـكـسـتند و ملت ما با قدرت ايمان اين سد را شكستند و كسانى كه آنها را غارت مىكـردنـد و هـمـه اموالشان را به غارت مى بردند و خرابى كردند و بدتر از آن نيروهاىانسانى را نمى گذاشتند رشد بكنند، اينها رفتند، حالا ملت فكر نمى كند كه دزدها رفتندو چـپـاولگـرهـا بـيـرون رفـتـنـد. الان يـك چـيـزى اسـت كـهمال خودتان است مثل اينكه هر كسى موظف است به حسب وجدان خودش كه عائله خودش را خدمتبـه او بـكـنـد و اداره بكند، الان به حسب وجدان ، ما همه موظفيم كه يك مملكتى كه از حلقومديـگـران بـيـرون آورديـم و مال خودمان شده است ، خودمان خدمت به آن بكنيم ، نرويم كناربـنـشـيـنيم بگوئيم كه شما از چنگال ديگران بيرون آورديد، خودتان درستش بكنيد، نمىشـود. ايـن ديگر همچو چيزى است . شماها بيرون آورديد، ملت بيرون آورده . همين ملتى كهيـك هـمـچـو نـهـضـتـى كـرد و يـك هـمـچـو پـيـروزى بـرايـشحـاصـل شـد، بايد اين مملكت را خود ملت اداره بكند، هر كس به هر اندازه اى كه مى تواند،البته يك قشر نمى تواند، دو قشر نمى تواند، روحاينت نمى تواند، دولت نمى تواند!!! عـرض مـى كـنـم كـه !!! كـارگر تنها نمى تواند، صنعتگر تنها نمى تواند، لكن هركـدام يـك گـوشـه آن را بـايـد بـگـيـرنـد. هـر كـس در هـر كـارى كـهمشغول است ، آن كار را خوب انجام بدهد.
ايـنـهـمـه خـرابـى ها كه هست و اينهمه گرفتارى هائى كه هست الان براى ملت شما كه معالاسـف گـنج ها زير پايشان بود و خودشان گرسنگى مى خوردند، ذخيره ها زير پايشانبـود خـودشـان نـشـسته بودند گرسنگى مى خوردند و اينطور برنامه بود، حالا كه اينمـملكت مال خودتان شده است ، حالا بايد كوشش بكنيد، خصوصا در امر زراعت بايد كوششبـكـنـنـد، سستى به خرج ندهند، اگر بخواهند سستى به خرج بدهند در امر كشت و زرع واينها، باز ما اين پيوستگى كه به آمريكا و ساير جاها داشتيم ، اين پيوستگى را باز همبـايـد ادامـه بـدهـيـم . وقـتـى يـك مـمـلكـتـى مـال خـودتـان شـد، يـك مـمـلكـتـى كـهقـابـل اسـت ، يك مملكتى است كه همه چيزش خوب است ، غنى است مملكت ما، منتها دست خائن هاافـتـاده بـود، حـالا كـه دست خودتان افتاده ، كشاورزى اين مملكت كه بايد علاوه بر اينكهاداره خود مملكت را بكند، صادرات هم داشته باشد، نبايد به يك روزى بيفتد كه باز دستمـا طـرف آمريكا دراز باشد به اينكه گندم بده ، جو بده !!! نمى دانم !!! چه بده و اگريك روز نخواهند بدهند، ما گرسنه بمانيم . بايد خود كفا بشويم ، ما بايد بيدار بشويم، بـايـد خدمت كنيم به اين مملكت . خدمت به اين است كه كشاورزها در زمين هايى كه دستشاناسـت زرع بـكـنـنـد، كـشت بكنند، آبيارى بكنند و همت به خرج بدهند و اين معنى را هم بايدتـذكـر بدهم كه غصب نبايد بكنند مال مردم را. اينكه بعضى ها گفتند كه نخير هر كس هرچه دستش آمد بكارد، خير، بايد زمين ها روى موازين شرعى روى موازين الهى ، مالكينى كهدارد، آنـهـا كـشـت و زرع بكنند و كسانى كه متكفل كشت و زرع هستند، روى موازين كشت و زرعبـكـنـنـد، مـسـامـحـه نـكـنـنـد در ايـن مـطـلب تـا بـلكـه انـشـاالله در ظـرف يـكـى دوسال ، دو سه سال ديگر ما خودمان لااقل خودكفا بشويم و بتوانيم خودمان سرپا بايستيم.
اگـر ما مسامحه بكنيم و وابسته به خارج باشيم ، اين وابستگى اقتصادى به خارج قهراوابـسـتـگى سياسى مى آورد، قهرا وابستگى اجتماعى مى آورد و ما همان اسيرها خواهيم بودكـه بـود و بـه مـا همان ها حكومت خواهند كرد كه كردند. ما بايد از اين جهت اقتصادى فارغبـشـويـم ، يـعـنـى دسـتمان پيش ديگران دراز نباشد كه بده به من ، كه هر وقت جلو آن رابـخـواهـد بـگيرد ما فلج بشويم . بايد ما خودمان و اين مواد غذايى كه لازم داريم كه مواداوليه اى است كه هر مملكتى احتياج به آن دارد، اين مواد اوليه مان را به دست بياوريم وتـغـذيه مان با خودمان باشد و اين به اين است كه كشاورزها در سرتاسر ايران الان كهپـائيـز است ، كشت هاى پائيزى را بكنند، وقتى كه بهار شد، كشت هاى بهارى را بكنند وهمه دست به هم بدهند و دولت هم كمك بكند و مى كند كمك و بايد كمك بكند. با كمك دولتو كمك خودتان و مردم ديگر هم به آنها كمك بكنند. اين يك مساله حياتى است براى مملكت ماكه به هم زدند همه كشاورزيش را و از بين بردند. حالا بخواهيم ادامه حيات داشته باشيمبـايـد احـيـائش بـكـنيم . احيائش به اين است كه همه با هم دست به هم بدهند و اداره بكنندمملكت شان را و همين طور در هر شهرى كه اين شهردارى ها و اينها هستند و اين شوراى شهرهست كمك كنند مردم به آنها، نمى توانند. الان امروز همين اهالى شوراى شهر قم آقايان آمدهبـودنـد اينجا و اظهار مى كردند كه اينقدر خرابى هست كه ما نمى توانيم بدون اينكه يككمك هايى باشد از طرف دولت ، از طرف مردم ، از همه اطراف باشد، نمى توانيم ما ادارهبكنيم اينجا را. خرابى ها زياد است ، اشكالات زياد است ، فقر زياد است . اين بايد در هرشـهـرى اهـالى شـهـر كـمك بكنند. اينها بندگان خدايند كه گرفتار هستند. خداى تبارك وتـعـالى عـنـايـت دارد بـه بـنـدگـان خـودش . ايـن مـسـتـمـنـدهـا، فـقـيـرهـاعـيـال خـدا هستند، اداره بايد اينها بشوند، فقرا را خداى تبارك و تعالى امر كرده است كهاداره شان بايد بكنيم ، يك دسته غنى بنشينند كنار و اينها، بيچاره ها به فقر بگذرانند.مـن پـيـشـتر به اين كارخانه دارها و اين متمكنين كه گاهى مى آمدند اينجا و بعضى شان هممـى خـواسـتـنـد مـن را اغـفـال بـكـنـنـد، بـه آنـهـا گـفـتـم آقـا ايـن نـمـى شـود كـه هـمـانمسائل زمان طاغوت حالا هم اجرا بشود. يك دسته آن بالاها بنشينند و مرفه و هر چه بخواهندهـرزگـى بـكـنـنـد، يـك دسـتـه هـم ايـن زاغه نشين هاى تهرانى كه همه تان مى بينيد و درشـهـرهـاى خـودتان هم هست امثالش ، اين نمى شود، اين عملى نيست . من اخطار كردم ، اين يكخـطـرى بـراى مـردم هـسـت . اگـر خـداى نـخـواسـتـه جمهورى اسلامى نتواند جبران كند اينمـسـائل اقـتـصـادى را كـه اول مـرتـبـه زندگى مردم است و مردم مايوس بشوند از جمهورىاسـلامى و مايوس بشوند از اينكه اسلام هم براى آنها بتواند در اينجا كارى انجام بدهد،اگـر در ايـن مـحـيـط يـك انـفـجـار حـاصـل بـشود، ديگر نه من و نه شما و نه هيچ كس ، نهروحـانـيـت و نـه اسـلام نـمـى تـوانـد جـلويـش را بـگـيـرد. انـفـجـار اگـر در زمـان طـاغوتحـاصـل مـى شـد، مـاها مى توانستيم با نصيحت ، با موعظه ، با امر، مهارش كنيم ، اما اگرانـفـجـار در مـتـن اسلام حاصل بشود، مردم با ياس از جمهورى اسلامى منفجر بشوند، ديگرقابل مهار نيست . اين ثروتمندها بفهمند اين مطلب را كه اگر خداى نخواسته
يك وقت يك انفجارى كه نشود مهارش كرد در يك ملتى پيدا بشود، همه اين بزرگ ها و همهاين ثروتمندها و اينها تر و خشك با هم خواهند سوخت . فكر بكنند، بنشينند براى اين ملتفـكـر بـكـنـنـد، هـى نـنـشـيـنـنـد آن كـنـار و خـودشـان هـر طـورى بـخـواهـنـدعمل بكنند و هر طورى بخواهند زندگى بكنند و تماشا كنند اين زاغه نشين ها و تماشا كنندايـن مـردمـى كـه نـمى شود اسمش را گذاشت . اين زندگى است كه اينها مى كنند؟ زندگىاست كه من وقتى نگاه مى كنم حيوانات هم بهتر از اينها زندگى مى كنند، حيوانات را هم درايـن تـلويـزيـون نـشـان مـى دهـنـد، خـيـلى خـوب در ايـنجـنـگـل هـايـى كـه دارنـد زندگى مى كنند، خيلى هم خوب زندگى مى كنند. و در ضمن جهادسازندگى كه هست ، خانه هايى كه مردم در آنها زندگى مى كنند، آنها را هم نشان مى دهندخـيـلى زنـدگـى آنـهـا بـهتر از اينهاست ، يعنى اصلا طرف نسبت نيست . چرا بايد اينطوربـاشـد؟ بـايد همه دست به هم بدهند. ملت ، دولت ، ثروتمندها، كارخانه دارها، همه اينهادسـت بـه هـم بـدهـنـد و ايـن مـشـكـله را حـلش بـكـنـنـد. اگـر ايـن مـشـكـلهحل نشود و خداى نخواسته يك انفجارى در متن اسلام ، در متن جمهورى اسلام پيدا بشود، اينديـگـر قـابـل مـهـار نـيـسـت ، هـيـچ كـس نـمـى تـوانـد جـلويـش را بـگـيـرد.قـبـل از ايـنـكه يك همچو مسائلى پيش بيايد و خصوصا كه خوب ، دشمن هاى اسلام و دشمنهـاى مـسـلمـيـن و دشـمـن هـاى كـشـور اسـلامـى هـم از خـارج وداخل مشغول شدند به !!! عرض مى كنم !!! توطئه كردن .
محاكمه شاه و استرداد اموال به يغما رفته از طريق وى
و اخـيـرا هـم كـه شـاه رفـتـه آمـريـكا و پذيرفتند او را منتها به اسم اينكه سرطان دارد وانشاالله صحيح باشد اين ، منتها ديروز كه آقاى يزدى اينجا بودند و گفتند كه يك همچوكـارى شـده است و ما هم شرايطى كرديم ، لكن بردند او را به اسم اينكه در مريضخانهبـايـد بـخـوابـد و ديـگـر هـم قـابـل عـلاج نـيـسـت . مـن بـه ايـشـان گـفـتم كه خوب ، پسپول هاى ما چه مى شود، خوب ، او بميرد، پول هاى ما چه مى شود؟ ايشان گفتند كه بايددر مـحـاكـمـه ايـنـجـا پـرونـده هـا جـمـع بـشـونـد و در مـحـاكـم ايـنـجـا مـحـكـمـهتـشـكـيل بشود و تعيين بشود، اين پرونده هايشان رسيدگى بشود تا آن پرونده ها را درخـارج كـه بـبريم دادگسترى هاى آنجا رسيدگى مى كنند و آنوقت ممكن است كه ما به دستبـيـاوريـم و بـنـابـرايـن اسـت كه پرونده ها را اشخاصى كه اطلاع بر آن دارند، هر كساطلاع دارد، هر بنگاهى كه اطلاع دارد، وزارتخانه ها كه اطلاع دارند، اينها را جمع بكنند ودادگـاه جـمـع آورى بـكـنـنـد و بـعـد هـم بـه تـوسط وكلائى كه در آنجا قرار مى دهند اينرسـيـدگـى بـشـود كـه نـرود از بـين . مرحوم مدرس خدا رحمتش كند يك وقتى كه رضاخانرفته بود و در يك جايى در يك سفرى و برگشته بود، ايشان گفته بود كه من به شمادعا كردم ، تعجب كرده بود كه خوب ، ايشان دشمن سر سخت من است چطور به من دعا كرده ؟گـفـتـه بـود نـكـتـه اش ‍ ايـن اسـت كـه اگـر تـو در ايـن سـفـر از بـيـن مـى رفـتـىپـول هاى ما از بين مى رفت ، ما براى حفظ پول هايمان به تو دعا كردم . حالا ما دعا نمىكـنـيـم بـه ايـن ، امـا انـشـاءالله امـيـدواريـم كـه نـتـوانـنـد. ايـنپـول ها را و اين ثروتى را كه اينها بردند، يك چيز كوچكى نيست . ديشب اين آقا مى گفتكه پول ، پولى كه مال خود
ايـن شـخـص اسـت پـول يـك سـال نـفت است ، يك سال نفت ، الان در بعضى از اين بانك هاىخـارجـى پـول شخصى اين است كه خودش شخصا گذاشته است كه ميلياردها دلار است . درهـر صـورت ، ايـنـهـا خـراب كـردنـد ايـنـجـا را و خوردند و بردند، نه خود او تنها، اقشارديگرى كه اطراف او بودند.
اعمال رسواى جاسوسان به اصطلاح فدائى خلق
الان هـم ايـنها كه هستند و فدايى خلق ، فداى خلق و با فدايى خلق ، خلق را به باد فنادارنـد مـى دهـنـد و خـرمـن هـا را آتـش مـى زنـنـد و كـارخانه ها را از كار باز مى دارند و همهخـرابـكـارى هـا را دارنـد مـى كـنـنـد و جاسوسى شان هم ثابت است و ارتباطشان هم با !!!عـرض ‍ مـى كـنم كه !!! با صهيونيسم و اينها ثابت است ، اينها الان افتاده اند بين مردم وبـه اسـم ايـنـكـه مـا فـداى شـما هستيم ، ما چه ، فداى اينها هستند لكن خرمنشان را آتش مىزنـنـد!! فـدائى ايـنـهـا هـسـتـنـد، لكن در كردستان آنقدر آدم مى كشند و الان هم در كردستانمشغول همين فتنه گرى هستند!! فدائى هاى اينطورى هستند.
ضرورت همكارى مردم در اداره مملكت بر حسب وظيفه الهى
در هـر صـورت مـمـلكـت بايد با دست خود مردم ، با دست خود اشخاص اداره بشود و شهرهابـايـد بـه تـوسـط خـودتـان اداره بـشـود، به توسط خودتان آباد بشود. ننشينيد كناربـگـوئيـد كـه شـوراى شـهـر درسـت شـد و بـرويـم كنار. شوراى شهر خودش كارى نمىتـوانـد، چـنـد نفر آدمى است كه مثل ساير ديگران ضعيف است و نمى تواند كارى بكند. تاهـمـه بـا هـم نباشند، همه با هم دست به هم ندهند، نمى شود اين كارها انجام بگيرد. و اينوظيفه انسانى ماست ، وظيفه الهى ماست كه كمك كنيم همه به هم ، معاونت كنيم همه با هم تابلكه انشاءالله كارها اصلاح بشود. خداوند همه شما را موفق و مؤ يد كند.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 2/8/58
بـــيـــانـــات امـــام خـــمـــيـــنـــى در جـــمـــع افـــســـرانفـارغالتحصيل
افسران ارشد با زيردستان خود همان كنند كه پيغمبر (ص ) مى فرمود
بسم الله الرحمن الرحيم
آقـايـان تـوجـه دارنـد كـه انـتـقال پيدا كردند از ارتش طاغوتى به ارتش الهى . توجهدارنـد كـه رژيـم تـبـهـكـار سـلطـنـتـى مـبـدل شـد بـه رژيـم جـمـهـورى اسـلامـى كـهعـدل در او سـرلوحـه تـمـام بـرنـامـه هـاسـت . توجه دارند كه حالا كه ارتش اسلامى استوظـائفـشـان بـا آن وقـت كـه ارتـش ، ارتش طاغوتى بود فرق دارد. همانطورى كه موظفندسـلسـله مـراتـب را حـفـظ كـنند، بزرگترها، صاحب منصب ها و افسرهاى ارشد موظفند كه باسـاير طبقات به طور سلامت و به طور اسلاميت رفتار بكنند و گمان نكنند سربازان كهحـالا كـه انقلاب شد ما بايد اطاعت نكنيم . اسلام اطاعت فقيه را واجب دانسته است و من امر مىكنم به شما كه اطاعت كنيد از مافوق هاى خود و حفظ نظام را بكنيد و من سفارش مى كنم بهافـسـرهـاى ارشـد و ديـگـر افسرها كه مراعات اسلامى خودشان را بكنند و با زير دستانهمان كنند كه پيغمبر اسلام با زيردستان مى فرمود و امير المومنين سلام الله عليه .
توجه به اسلام ، ضامن استقلالمملكت
الان شـمـا در آغـوش اسلام هستيد و برادر با همه مسلمين و همه در آغوش اسلام هستيم و بايدوظـائف اسلامى را عمل كنيم ، همچو نباشد كه فقط اسم جمهورى اسلامى باشد، اسم ارتشاسـلام بـاشـد، ولى مـعـنـا و مـحـتـوا آنـطـور نـبـاشـد. بـرادرهـا! اگـر بـخـواهـيـداستقلال مملكت خودتان را حفظ كنيد و اگر بخواهيد از تحت يوغ ابرقدرت ها تا آخر خارجبـشـويـد بـه اسـلام تـوجـه كـنيد و به احكام اسلام سر فرود آوريد. اسلام براى شما وبـراى مـا و براى ملت ما تمام آزادى ها و استقلال را فراهم مى كند و در سايه اسلام ما مىتـوانـيـم مـمـلكـت خودمان را حفظ كنيم . شما ديديد كه ملت ما با نداشتن ابزار جنگى ، لكنداشتن ايمان بر تمام ابرقدرت ها كه پشتيبانى مى كردند از رژيم سابق غلبه كردند واين نبود جز اتكال به اسلام و اتكال به قرآن كريم .
اكنون كه لشكر اسلام هستيد، در خدمت اسلام باشيد
و من اميدوارم كه شما برنامه تان ، برنامه اسلامى باشد، در
زنـدگـانـى شـخـصـى در زنـدگـانـى نظامى ، در برخورد با ملت . برخوردهاى سابق ،بـرخـوردهـاى دشـمـنـى بـود، ملت ما با ارتش آشتى نداشت ، براى اينكه آنها را وادار مىكردند به اينكه به ملت ظلم كنند و ملت هم وادار مى شد به اينكه به آنها پشت كند. لكناكنون كه شما لشگر اسلام هستيد، ارتش اسلام هستيد، ملت پشتيبان شماست و شما هم بايدپـشـتيبان ملت باشيد. مرزهاى خودتان را بايد حفظ كنيد، مرزدارى كنيد. بايد نظم را حفظكـنيد، سلسله مراتب بايد حفظ بشود و تمام شما در خدمت اسلام و همه ما در خدمت اسلام و مندر خدمت همه شما. سلام بر همه شما و درود الهى بر همه ملت .
تاريخ : 3/8/58
بـيـانـات امـام خـمـيـنـى در جـمـع گـروهـى از پـرسنل پايگاه نيروى هوائى آذربايجانشرقى
با حفظ وحدت و اتكال به اسلام نهضت را پيش ببريد
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن از شـمـا تشكر مى كنم كه از نزديك آمديد با هم ملاقات كنيم ، ملاقات برادرانه و ذكرگرفتارى هائى كه داريم ، البته مطمئن باشيد كه گرفتارى ها يك انگيزه اساسى كهجـلوى ايـن نـهـضـت را بـگـيرد ندارد. آن نهضتى كه نهضت ملتى كه ابرقدرت ها را از پادرآورد و بـه عقب كشاند نمى شود كه با شرارت بعضى اشرار و بعضى باقيمانده هاىرژيـم سـابـق يـا دسـت نشانده هاى امريكا و صهيونيسم بتوانند بر اين نهضت غلبه كنند.غـلبـه بـا شـمـاسـت . شـمـا همانطور كه با كمك ملت و وارد شدن در صف ملت بر مشكلاتبـزرگ غـلبـه كـرديـد، انـشـاءالله از ايـن بـه بـعـد هـم بـا حـفـظ وحـدت خـودتـان و بـااتـكـال به اسلام و احكام اسلام اين مقصد را به پيش خواهيد برد و من اميدوارم كه يك مملكتاسـلامـى كـه در هـر جـا شـمـا بـرويـد اسـلام را بـبـنـيـد و هـر جـا قـدمرسـول الله را ببينيد و همه مان با هم در هر جاى مملكت برويم رفاه ملت را ببينيم و عظمتمـمـلكت را، عظمت كشورهاى اسلامى را ببينيم ، انشاءالله اميد است متحقق شود. خداى تبارك وتعالى با شماست .
تـكـليـف اقـشـار مـلت در رفـع و بـازسـازى خـرابـى هـا و عـقـب مـانـدگـى هـاىحاصل از رژيم شاهنشاهى
البـتـه تـكـليـف هـائى است ، الان بر ما و شما و همه ملت هست . ما الان در بين راه هستيم سدبـزرگ را شـكـستيم ، لكن فسادهائى كه آنها به جا گذاشتند و گرفتارى هائى كه آنهابـه جـا گذاشتند بازمانده است . خرابى ها مانده است ، آشفتگى ها مانده است ، عقب ماندگىهـا مـانـده اسـت ، مـا وارث يـك مـمـلكـتـى هـسـتـيـم كـه در پـنـجـاه و چـنـدسـال تـحـت فـشـار امـريـكا و انگلستان و ساير ممالك ابرقدرت بوده است و به صورتخـرابـه اى در آمـده اسـت كـه همه چيزش عقب مانده است و بالاتر از همه نيروى انسانيش عقبمانده است ، نگذاشتند كه رشد بكند، نيروى انسانى را نگذاشتند كه اسلام آن كارهائى راكه مى خواهد بكند، از اين جهت ما يك مملكتى هستيم كه جنگزده هستيم ، مملكتى هستيم كه پنجاهسـال فـسـاد در آن بـوده است ، فسادزده هستيم و بايد با همت همه قشرها اين فسادها از بينبـرود و هـمـه بـا هـم دسـت بـه هـم بـدهـيـم و ايـن بـار را بـهمحل خودش برسانيد و اين نهضت را ثمر بخش كنيد. و تكليف همه ما اين است كه همه
در هـر محلى كه هستيم به تكليف خودشان عمل بكنند، تكاليف شخصى ، تكاليف اجتماعى وتـكـاليـف سـيـاسـى ، شـمـا كـه در ارتش ‍ هستيد (و اميدوارم كه نيروى شما هر روز بيشتربشود) شما در آنجا مشغول باشيد براى اصلاح امور.
نيروهاى نظامى بايد اسلامى شوند
ارتـش اساس يك مملكت است ، حافظ يك مملكت است و اگر ارتش ، اسلامى و فكرش اسلامىبشود، مملكت را به كمال مطلوب مى رساند. شما حافظ حدود كشور هستيد و كسى كه حافظحـدود كـشـور اسلامى است بايد خودش هم اسلامى باشد. بايد در پادگان هاى شما اسلامحكومت كند، بايد شما اسلامى باشيد. بايد تمام نيروهائى كه هست ، چه نيروهاى نظامى وچـه نـيروهاى ديگر، همه بايد اسلامى بشوند. جمهورى اسلامى بايد محتوايش تحقق پيدابكند و اگر محتوا تحقق پيدا بكند، ديگر دست همه اجانب از شما كوتاه است .
از تشبثات و تبليغات ضد انقلابيون نهراسيد
تـوجـه داشـته باشيد اين قدرتى كه داشتيد حفظ بكنيد، وحدت كلمه را حفظ بكنيد، با همبـاشيد، همه گرفتارى هايى كه بعد از هر انقلاب است ، خيلى به نظر نياوريد. بعد ازهـر انـقـلاب البـتـه گرفتارى هاى زيادى است خصوصا يك انقلابى كه وارث يك مملكتىاسـت كـه پـنـجـاه سـال كـوبيدند آن مملكت را و همه چيزش را از بين بردند. شما وارث يكهمچو مملكتى هستيد. بعد از هر انقلابى يك بيمارى در ملت ها پيدا مى شود و بحمدالله اينانـقـلاب ما از همه انقلاب هائى كه تاكنون اتفاق افتاده است پاكتر و صافتر و بايد اينرا انـقـلاب سـفـيد اسمش را گذاشت و من اميدوارم كه چون انقلاب اسلامى بوده است و براىاسـلام بـوده اسـت و بـا فـريـاد الله اكـبـر اين انقلاب به پيروزى رسيد، خداى تبارك وتـعـالى بـا مـا بـاشد و انشاءالله هست و خداى تبارك و تعالى پشتيبان شما و پشتيبان ماپـشـتـيـبـان مـلت هـاى اسـلامـى ، پشتيبان ملت ايران باشد و همه با هم به پيش برويد وگـرفـتـارى ها را انشاءالله رفع كنيد قدرتمند باشيد. هيچ از اين حرف هائى كه زده مىشـود، از ايـن قـلمـفـرسائى هائى كه مى شود و از اين چيزهائى كه در مثلا بعض مكتوباتگـفـتـه مـى شـود كـه ايران حالا شلوغ شده و چطور است ، خصوصا چيزهاى خارجى هيچ ازايـنها نترسيد، هيچ خبرى نيست . قدرت دست خودتان است و مملكت هم دست خودتان است . اينچهار نفر و چند نفرى هم كه مفسده مى كنند، اينها هم به قبرستان فرستاده مى شوند. شماانشاءالله باقى هستيد و باقى بمانيد انشاءالله . والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تاريخ : 3/8/58
بـــيـــانـــات امـــام خـــمـــيـــنـــى در جـــمـع اعـضـاى سـپـاه پـاسـداران انـقـلاب اسـلامىشهرستانبابل
آشوب ضدانقلابيون سدى براى انجام اقدامات عمرانى در كشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مـن ايـن چـيـزهـائى كـه شـمـا خـوانـديـد، نـه ايـنـكـه دفـعـهاول بـوده كه مى شنوم ، ما از اول كه اين انقلاب بحمدالله به آن پيروزى نسبى رسيد وسـى و پـنج ميليون جمعيت از حبس ها بيرون آمدند و بيرون ريختند، و بعد از آنى كه از آنجهت هجمه اى بيرون آمدند، به فكر خودشان افتادند و توجه شان از نهضت كم شد و بهفـكـر گـرفـتـارى ها افتادند، تقريبا هر روز چندين مرتبه يا در كاغذها مى خوانيد يا درصـحـبـت هـا مـى شـنـويـد. نـه ايـن اسـت كـه مـا غـافـل بـاشـيـم از ايـنمـسـائل ، ايـن مسائل معلوم است و شما مى دانيد كه اقلا حالا ما وقتى صرفنظر از دو هزار وپـانصد سال بكنيم ، در اين پنجاه و چند سال برنامه اين بوده است كه وضعيت ايران !!!آشـوب !!! بـه آشـوب بـكـشـنـد، بـه تـبـاهـى بـكشند، يعنى همه چيز ما را از بين ببرند.كـشـاورزى را كـه خـود شما مطلع بر آن هستيد مى بينيد كه چه به روزش آوردند به اسماصلاحات و همه چيز را، همه جا را عقب مانده نگه داشتند كه الان كه از هر جا كه مى آيند مىگويند، هر گروهى كه مى آيند مى گويند كه اينجائى كه ما هستيم از همه جا بدتر است. از كـردسـتـان همين حرف را مى زنند، از بختيارى همين حرف را مى زنند، از بلوچستان همينرا مى گويند، از خوزستان همين را مى گويند و اين براى اين است كه در همه جا اين حرفهـا هـسـت . ايـن عـقـب افتادگى ها و نگه داشتن مردم را در فقر و فاقه و بردن ذخاير ملت ودادن بـه دشـمـن هـاى اسـلام بـه طـور رايـگـان ، تـقـريـبـا ايـن مـسـاله ،مـسائل را پيش آورده است و مسائل هم بيشتر از اينهاست كه شما مى گوئيد. شما يك مقدارشرا البته گفتيد، لكن مى دانيد كه بيشتر از اينهاست ، لكن به مملكتى كه اولا جمعيت سى وپـنـج مـيـليـونـى يكدفعه از اختناق بيرون آمد و آزاد شده ، اين تقريبا بعد از آزادى ، همهبـراى خـودشـان حـق قـائلنـد كـه در هـمـه مـسـائل دخـالت كـنـنـد و بـايـد هم بكنند. خوب ،مـسـائل ، مـسـائل خـودشـان اسـت ، لكـن بـايـد فـكـر ايـن هـم بـكـنـنـد كـه آيـا ايـنمـسـائل كه ذكر مى شود، همه اش قابل حل است به اين زودى ها؟ اين خانه ندارى مردم ، اينفقر و فلاكت مردم ، اين زاغه نشينى مردم ، اين عقب ماندگى اقتصاد، اين فاسد شدن رژيم، كـار كـردن و !!! عـرض مـى كـنـم !!! كـشـاورزى وامثال ذلك ، اينها قابل اين است كه يك دولتى ، يك جمعى مثلا بتوانند اين را به اين زودىها به حال اول ، يعنى نه به حال اول ، به حال صحيح برگردانند؟ اين البته وقت لازمدارد. از آن طرف هم كه شما مى بينيد كه مهلت نمى دهند به دولت ، مهلت نمى دهند به ماكه بتوانيم با يك فراغى فكر اين
مسائل را درست بكنيم ، آشوب بپا مى كنند. خوب ، در يك كردستانى كه آشوب هست ، زد وخـورد هـست و دائما فتنه گرى هست ، مى شود در آنجا حالا اسفالت بكنند؟ در نظر بگيرندآسـفـالتش بكنند؟ جنگ است در يك حال جنگ نمى شود كه اسفالت كرد، نمى شود كه خانهسـازى كـرد، نـمى شود كه كارهاى عمرانى كرد و در يك حالى كه دامن دارند مى زنند بهايـنـكـه مـردم را مـايـوس كـنـند از اين مسائل ، باز مردم را مى خواهند كنار بگذارند، مايوسبـكـنـنـد تـا اينكه آن قدرتى كه مى تواند كارها را انجام بدهد و آن قدرت ملت است متشتتبشود و مايوس بشود و نتواند كار بكند، بايد همه اين امور را در نظر گرفت .
پوچى شايعات مفسده جويان
اين مسائل كه گفتيد بسياريش در دست مطالعه است كه انجام بدهند. همين ديروز كه بعضىاز آقـايـان ايـنـجـا بـودنـد، راجـع بـه هـمـيـن ، بـعـضـى ازمـسائل كه گفتيد، با من صحبت كردند و !!! عرض مى كنم كه !!! بناست كه مطالعه كنند وعـمـل بـكـنـند. شما خيال نكنيد كه به فكر ما نيستيم . !!! ما !!! مى بينيد كه الان همه اينجاهـسـتـند و مسائل خودشان را مى گويند و بعد از شما هم باز يك دسته ديگر هستند، بعد ازآنـهـا هـم بـاز يـك دسـتـه ديـگـر هـسـتـند و ما بايد بالاى پشت بام برويم با مردم تماسبـگـيـريـم ، پـائيـن و اينجا و در عين حال مى بينيد كه آنهائى كه مى خواهند مفسده كنند مىگـويـنـد كـه فـلانـى اصـلا كـسـى با او ملاقات نمى كند. الان شما كه اينجا هستيد، آنهانـشـسـتـه انـد بـا قـلم خـودشـان مـى گـويـنـد كـه بـا فـلانى كسى ملاقات نمى كند، يككـانـال دارد و آن هـم مـثلا بعض از اهل علم هست . در صورتى كه من از صبح كه پا مى شوم(كـه شـمـا مـى دانـيـد خـوب ، من سنم هشتاد سال است ) از صبح كه پا مى شوم تا ظهر كهگاهى وقت ها نماز ظهرم يك قدرى هم عقب مى افتد، با مردم مختلف ، با اشخاص مختلف ، بازن هـا، بـا مـردهـا، بـا اهـل عـلم ، بـا غـيـر اهل علم طوايف مختلف با من صحبت مى كنند و حرفهـايـشـان را مـى زنند، همانطور كه شما داريد مى گوييد، شما حرف هايتان را زديد. اينهاكـه مـى گـويـنـد كـه فـلانى كسى با او ملاقات نمى كند نظرشان اين است كه به مردمحـالى كـنـنـد كـه فـلانـى نـمى تواند كار بكند براى اينكه هيچ اطلاعى از هيچ جا ندارد،براى اينكه هيچ اطلاعى از جائى ندارد نمى تواند يك كارى انجام بدهد. در صورتى كهمن از همه جاها مطلعم . الان مسائلى كه آقا راجع به كردستان مى گفتند، من مطلع بودم ، آنمسائل را بيشترش را مطلع بوديم .
اسلام ، خطرى براى مستكبران و رباخواران
و مـسـائلى كـه الان شما چيز كرديد، مسائلى است كه مكرر صحبت شده است ، عرض مى كنمكـه در فـكـر هـسـتيم و شما مطمئن باشيد كه اسلام براى مستضعفين است . من اشخاصى كهسرمايه دارها بودند، اشخاصى كه !!! عرض مى كنم كه !!! كارخانه دارها بودند، مكررايـنـجـا، جـمـعـيـت شان گاهى آمدند اينجا، من با آنها صحبت كردم گفتم به اينكه نمى شوداينطور كه يك دسته اى آنطور زندگى بكنند و
آنـطـور حـتـى بـراى سگ هايشان اتومبيل داشته باشند و يك دسته ديگر توى اين زاغه هابـاشـنـد كـه هـر ده نـفـرشـان يـك سـوراخـى ، اصـلاقـابـل تـحمل نيست . و من اعلام خطر كردم به آنها گفتم اگر خداى نخواسته يك وقت مردم ،در متن اسلام انفجار پيدا بشود، يك وقت اين است كه در زمان طاغوت يك چيزى واقع مى شد،خـوب ، مـى گـفتند طاغوت است و ماها هم به آنها مى گفتيم كه انشاءالله اسلام اگر تحققپيدا كند، كارها انشاءالله درست مى شود و حالا هم همان معنا را مى گوييم ، يك وقت اين استكـه در اسـلام خـداى نـخـواسـتـه يك ياسى پيدا بشود براى خاطر اينكه ما هم نتوانيم ايناشـخـاص فـاسـد را بـكـشـيـم يـك قـدرى پـايين و اين مستضعفين را يك قدرى بالا و به همنـزديـكـشـان بـكـنـيـم ، اگـر يك انفجارى پيدا بشود با ياس از اسلام ، هيچ قدرتى نمىتـوانـد خـامـوشش كند و اين خطرى است براى اين طبقه اى كه به فكر نيستند. من به آنهانـصـيـحـت كـردم ، حـالا هـم بـه هـمـه كـسـانـى كـه داراىامـوال زيـاد هـستند نصيحت مى كنم كه شما فكر بكنيد، بدانيد كه اگر خداى نخواسته اينجـمـعـيـت مـايـوس بـشوند، انفجار در آنها پيدا بشود، همه شما، همه ما از بين خواهيم رفت .بايد فكرى بنشينيد بكنيد خودتان ، خودتان فكر بكنيد، البته آنها فكر نكنند، ما فكرمـى كـنـيـم ، ايـنـطـور نيست كه ما فكر نكنيم ، ما با وجوه شرعيه ، با ولايت الهيه با آنهاعـمـل مـى كـنـيـم . مـن در نجف هم كه بودم ، در صحبتى كه ، مصاحبه اى كه از لوموند آمدندكـردنـد گـفـتم به آنها كه ما وضعمان چه جورى است . خودمان آنهائى كه داراى كذا و كذاهـسـتـند به حساب مى كشيم و حساب هايشان را رسيدگى مى كنيم و اسلام اينطور نيست كههـمـچـو اجـازه بـدهد كه اين دسته آنطور، آن دسته آنطور، اين ابدا اسلام همچو اجازه اى رانـداده . ايـنـهـا بـايـد حـسـاب هـايـشـان كشيده بشود، اينها اصلا حساب نداشتند با اسلام ،ربـاخـوارهـا بـايـد حـسابشان كشيده بشود در موقعش ، البته حالا هم مى كنند اما بايد بهطور صحيح بشود. در هر صورت شما متوجه باشيد به اينكه ما مى دانيم اين گرفتارىها را و من مى دانم كه در بعض ‍ از جاها. و اما راجع به اينكه گفتيد هماهنگ نيستند اين دادگاههـا، هـمـيـن مـعـنـا در چند روز پيش از اين ، در قم يك اجتماعى از همه اينها شد و همه را دعوتكـردنـد و يك وضع هماهنگى را پيشنهاد كردند، و انشاءالله اين هم درست خواهد شد و ما مىدانـيـم كـه خـوب بـعـضـى از اشـخـاص هـسـتـنـد و حـتـى بـعـضـى از معممين هستند كه درستعـمـل نـمى كنند و ما بايد البته با تدريج آنها را اصلاح بكنيم . درست خواهد شد، مطمئنباشيد.
شما بوديد كه با مشت خالى اين دولت قوى را، اين قدرت شيطانى را شكستيد و به جهنمفـرسـتـاديـد. شما حالا از چه مى ترسيد؟ از چهار تا دموكرات كه ترس ندارد و چهار تادزد. ايـنـها دزدهائى هستند كه من يادم هست ، شما شايد هيچ كدام يادتان نباشد كه دزدها مىآمدند، حتى در خمين كه ما بوديم ، وقتى ريختند كه مى خواستند خمين را بگيرند منتها مردمجـلوگـيـرى كـردنـد، ايـنـهـا هـر روز سر گردنه ها بودند و دزدى مى كردند. ولى در يكمـدتـى دزدى هـا همه متمركز شد در يك جا و او در پيش رضاخان و پسرش ، همه دزدى ها رامـتـمـركـز كردند در يك جا، جلو گرفتند از ساير دزدها اما دزدى ها را خودشان كردند. حالاآنها رفتند و يك قدرى بر آنها آزادى پيدا شده و چهار تا دزد هم دزدى مى كند. از اين چهارتـا دزد چـه كـسى بايد بترسد؟ هيچ كس از اين چهار تا دزد نمى ترسد. اينها اصلاح مىشود، درست مى شود.
بـرتـرى انـقـلاب ايـران در مـقـايـسـه بـا سـايـر انـقـلابـات بـهدليل ماهيت اسلامى آن است
شـمـا اگـر مـلاحـظـه كنيد آن انقلاباتى كه در ساير جاها و كشور پيدا شده ، انقلابات ،انـقـلابـى كـه در شـوروى پـيـدا شـده اسـت ، شـصـت و چـنـدسـال از آن مى گذرد الان هم نابسامان است ، الان هم در آن فساد هست . ميليون ها آدم را اينهامى كشتند در اين انقلابات ، ميليون ها آدم . الان يك انقلاب هاى جزئى كه واقع مى شود مىگويند !!! كشتارش !!! دو ميليون جمعيت كشته شده . اين انقلاب ايران از باب اينكه انقلاباسـلامى بود، يك انقلابى بود كه وقتى آنها كه بر انقلاب تسلط پيدا كردند اعتقاد بهاسلام داشتند، نمى ريختند بيخودى مردم را قتل عام بكنند، اين انقلاب بهترين انقلاب هائىاسـت كـه تاكنون واقع شده است . البته كشتار هم داشته است ، لكن كم بوده زياد نبوده ،از آن طـرف هـم اشـخـاصـى كـه در مـركـز فـسـاد بـودنـد، اشـخـاصـى كـه چـنـديـنسـال مـردم را به آتش كشيدند، چندين سال قتل عام كردند، اينها هم به سزاى خودشان يكمـقـدارى رسـيدند هم فرار كردند وليكن از همه انقلاب هائى كه در عالم پيدا شده است اينانـقـلاب اسـلامـى ايـران بـراى خـاطـر ايـنـكه اسلامى بوده از همه بهتر است و يك انقلابصـحـيح است ، يك انقلاب اسلامى است . و لهذا بعد از انقلاب يك آزادى مطلقى به همه دادهشد. شما خيال مى كنيد در انقلابات ديگر آزادى مى دهند؟ آزادى به مردم نمى دادند. بعد ازانـقـلاب تـمـام مـطـبوعات را جلويش مى گرفتند، تمام مجالس را جلويش مى گرفتند، همهدسـتـجـات را جـلويـش ‍ مـى گـرفـتند، همه را به طور اختناق جلويش مى گرفتند به اسمايـنـكه انقلاب ، در انقلاب بايد اين چيزها بشود، لكن اين انقلاب اسلامى جلوى هيچ طايفهاى را نـگـرفـتـه ، جـلوى هـيچ قلمى را نگرفت . چند ماه كه معلوم شد كه مى خواهند توطئهكـنـنـد، تـوطـئه گـرهـائى كـه بر ضد اسلام مى خواستند توطئه بكنند، يك چند نفرى راجـلويـشـان را گـرفـتـند كه نه ، چه بكنيد. حالا هم يك قلم هاى فاسد باز مى گويند چراجـلوى فـلان مـجـله ، چـرا فـلان مـجـله ، نمى دانند اينها، خوب ، آن مجله ، روزنامه كذا تمامچـيـزش از اسـرائيـل بـوده اسـت . ايـنـهـا مـى خـواهـنـد كـه ، تـوقـع ايـن را دارنـد كـهاسـرائيل هم كه در اينجا مى خواهد توطئه كند نبايد جلويش را گرفت ، بايد آزاد كرد قلمرا. قـلم آزاد، قـلمـى اسـت كـه توطئه گر نباشد. قلمى آزاد است ، روزنامه اى آزاد است كهنـخـواهـد اين ملت را به عقب و به تباهى بكشد. اين قلم ها همان سرنيزه سابق است كه مىخـواهـنـد مـلت را بـه تـبـاهـى بـكـشـنـد ايـنـهـا. البـتـه مـلتتـحـمـل نـمـى كـنـد كه جوان هايشان داده ، حالا چهار نفر پشت ميزنشين و بالانشين بنشينند وطرح بدهند و درست بكنند و بگويند كه قلم آزاد نيست ، چه آزاد نيست . كدام قلم ها آزاد نيست؟ قـلم هـاى فاسد آزاد نبايد باشد. الان هم فاسدهاشان خيلى هايشان آزادند منجمله همين قلمهائى كه مى گويند چرا آزاد نمى گذاريد، اينها هم توطئه گر هستند.
با دل محكم و مشت گره كرده نهضت را به پيش ببريد
در هر صورت شما مطمئن باشيد، با دل محكم ، با مشت گره كرده و
محكم به جلو برويد و شما پيروزيد، اما شرط اين است كه آن نهضت به همان وضعى كهآمد، به همان قدرتى كه آمد، حفظش كنيد. حالا هى نرويد سراغ اينكه من چيزى ندارم ، توىاداره مـثـلا جـاى مـن كمتر از كسى است . اينها چيزهاى بعد از انقلابى است يعنى يك بيمارىبعد از انقلاب . بيمارى هاى بعد از انقلاب مضر است ، آن توجه كردن به اينكه حالا، حالامن چه بايد داشته باشم ، ندارم ، مثلا من بايد مقامم چه باشد، نيست .
و اين چيزهائى كه مى بينيد گفته مى شود، البته يك دسته ما مى دانيم كه دسته اى هستندكه زاغه نشين ها، ما مى بينيم ، متاسفيم براى آنها، متاثريم براى اينها، لكن اينطور نيستكـه بـه فـكـر ايـنها نباشند، به فكر اينها هستند، به تدريج دارد مى شود. همين الان كهايـنـهـائى كـه در بـنـيـاد مستضعفين بودند، آمدند اينجا چيزهايشان نشان دادند كه ما اينقدرعـمـل كـرده ايـم ، ايـنقدر خانه درست كرده ايم . دارد مى شود. البته سى ميليون جمعيت كهبيشترشان (اگر نگوييم بسيارى شان ) بى خانمان و زندگى صحيح ندارند، يك همچوچـيـزى بايد با تدريج درست بشود، پهلويش بگذاريد اينكه اقتصاد ما را از بين بردندبـكـلى ، قـرض ها را هم گذاشتند به دوش ملت ما و از بانك ها قرض ‍ كردند و هر چه كهداشـتـنـد بـرداشـتـند بردند، همه اينهائى كه شما مى بينيد، فرض كنيد اين چيزهائى كهايـنـهـا داشـتـند گرو بانك هاست و پول از آن گرفته اند، اينها در چند ماه قبلش معلوم مىشـد كـه بـه فـكـر ايـن بـودنـد كـه از بـيـن خـواهـنـد رفـت ،دنبال اين بودند كه همه چيز را ببرند و بردند همراه خودشان .
قيام براى خدا شكست ندارد
ولى خـدا بـا مـاسـت و خدا با شماست و كسى كه براى خدا كار مى كند، قيام براى خدا مىكند اين از هيچ چيز نبايد بترسد، يعنى از اينكه شكست هم بخورد نبايد بترسد. اين شكستنـيـسـت . مـا براى خدا كار مى كنيم . سيدالشهدا هم شكست خورد اما براى خدا كار مى كرد وشـكـسـت داد، در عـيـن حـالى كه در صورت شكست خورد، شكست داد شما هم انشاءالله پيروزخـواهـيـد شـد و انـشـاءالله امـيـدواريم كه آنطورى كه ما مى خواهيم اسلام تحقق پيدا بكند،اسلام متحقق بشود وقتى كه متحقق شد همه چيزها درست خواهد شد.
و از مجلس خبرگان گله نكنيد آنها علماء هستند، آنها در فكر همه چيز هستند، طرح دارند آنها!!! خـيـال نـكـنـيـد !!! همين كسى كه از مجلس خبرگان و عضو آنها بود ديروز پيش من بود،طـرح دادنـد ايـنـهـا. خـيـال نـكنيد كه اينها مى خواهند مستكبرين را دوباره سر كار بياورند،اصـلا مطرح نيست اين مسائل ، نه در مجلس خبرگان مطرح است و نه پيش مسلمان . يك كسىكـه مـسـلمـانـى فـكـر مـى كـنـد، مطرح است كه بخواهند دوباره بساط غارتگرهاى سابق وربـاخـورى هـاى سابق و نمى دانم سوار شدن به دوش كشاورزها و اينها و آن بساطى كهخـان هـا بـراى كشاورزها درست مى كردند؟ هيچ اين مطرح نيست و هيچ خوف اينها را نداشتهبـاشـيـد و گـول اينهائى كه از مجلس خبرگان هى تكذيب مى كنند، فريب نخورند، اينهاهـمـان هـا هـسـتـند كه مى خواهند كه مجلس خبرگان نتواند كار بكند و اين نهضت نتواند بهنـتـيـجـه بـرسـد و بـرگـردد بـه آن حـالى كـه خـودشـان مـى خـواهـنـد، آنحال ، آنهائى كه
خـوب هـايـشـان هـسـتـند يك جمهورى دموكراتيك مى خواهند منهاى اسلام ، آنهائى كه وابستههستند كه همان مسائل را مى خواهند.
ولايت فقيه مجرى قانون و مخالف ديكتاتورى است
در هـر صورت ، ما بايد خودمان ، شما، همه ملت مان دست به دست هم بدهيم و همانى كه ازاول فرياد مى كرديم كه آزادى ، استقلال ، جمهورى اسلامى ، همين را تعقيب كنيم . جمهورىاسلامى ، احكام ، احكام اسلام ، بايد احكام ، احكام اسلام باشد. اين حرف هايى كه مى زنندكـه خـيـر، اگـر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتورى مى شود، از باب اينكه اينهاولايـت فـقيه را نمى فهمند چيست . !!! اگر ولايت !!! ولايت فقيه نبايد بشود، براى اينكهبـايـد بـه حـكـومـت مـلت بـاشـد. ايـنـهـا ولايـت فـقـيـه را اطـلاع از آن نـدارنـد.مـسـائل ايـن حرف ها نيست ، ولايت فقيه مى خواهد جلوى ديكتاتورى را بگيرد، نه اينكه مىخـواهـد ديكتاتورى بكند. اينها از اين مى ترسند كه مبادا جلو گرفته بشود. جلو دزدى هارا مـى خـواهـد بـگـيـرد. اگـر رئيس جمهور بايد با تصويب فقيه باشد، با تصويب يكنـفـرى كـه اسـلام را بـدانـد چيست ، درد براى اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمىگـذارد ايـن رئيـس جـمـهـور يـك كـار خطا بكند. اينها اين را مى خواهند. اينها اگر يك رئيسجمهور غربى باشد همه اختيارات دستش بدهند هيچ مضايقه اى ندارند و اشكالى نمى كنند،امـا اگـر يك فقيهى كه يك عمرى را براى اسلام خدمت كرده ، علاقه به اسلام دارد، با آنشـرايطى كه اسلام قرار داده است كه نمى تواند يك كلمه تخلف بكند. اسلام دين قانوناسـت ، قـانـون ، پـيـغـمبر هم خلاف نمى توانست بكند، نمى كردند، البته نمى توانستندبكنند. خدا به پيغمبر مى گويد كه اگر يك حرف خلاف بزنى رگ و تينت قطع مى كنم. حـكـم قـانون است ، غير از قانون الهى كسى حكومت ندارد، براى هيچ كس حكومت نيست ، نهفقيه و نه غير فقيه ، همه تحت قانون عمل مى كنند، مجرى قانون هستند همه ، هم فقيه و همغير فقيه همه مجرى قانونند. فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراى قانون بكنند، خلافنـكـنـنـد، نـه ايـنكه مى خواهد خودش يك حكومتى بكند، مى خواهد نگذارد اين حكومت هائى كهاگر چند روز بر آنها بگذرد برمى گردند به طاغوتى و ديكتاتورى ، مى خواهد نگذاردبـشـود، زحـمـت بـراى اسلام كشيده شود. خون هاى جوان هاى شما در راه اسلام رفت ، حالا مادوبـاره بـگـذاريـم كـه اساسى كه اسلام مى خواهد درست بكند و زمان اميرالمومنين بوده وزمـان رسـول الله صـلى الله عـليـه و سلم بوده ، بگذاريم اينها را براى خاطر چهار تاآدمـى كـه دور هـم جـمـع مـى شـوند و پاهايشان را روى هم مى اندازند !!! عرض مى كنم !!!چـائى و قهوه مى خورند و قلمفرسائى مى كنند، مگر ما مى توانيم اينها را بزنيم ، مگر مامـى تـوانـيم ؟ قدرت جائر است براى كسى ، براى يك مسلمان كه تمام اين خون هائى كهريـخـته شده هدر بدهد و اسلام را بگذاريم كنار و چيزهائى هم كه ولايت فقيه (يك همچوولايـت فـقـيـهـى نداريم ) خوب شما نمى دانيد، شما فقيه را اطلاع بر آن نداريد كه مىگـويـنـد ولايـت فـقـيـه نـداريـم . ولايـت فـقـيـه از روزاول تا حالا بوده ، زمان رسول الله تا حالا بوده . اين حرف ها چه است كه مى زنند اينها،همه اين اشخاص غير مطلع
بـر فـقـه ، غـيـر مطلع بر مجارى امور، اين حرف ها را مى زنند و اذهان را مشوب مى كنند واشـخـاص خـيـال مى كنند كه هى اينها نشسته اند اينجا براى سرمايه دارها، حالا اين هم يكحـرفـى بـود كـه حالا !!! شما !!! امروز من شنيده بودم كه براى سرمايه دارها. مساله اينحـرف هـا نـيـسـت ، ايـن مـطـالب تـبـليـغـات اسـت . هـيـچ ابـدادنـبـال ايـن مـطـلب نـبـاشـيـد كـه ايـنـهـا چـيـز بـودنـد. اشـخـاص صـالحـنـد، دائمـامـشـغول كار هستند و آنهائى كه از اسلام مى ترسند البته بايد به همه چيز، چيز بكنند،اشـكـال ، بـه هـمـه چـيـز اشـكـال دارنـد، از آن طـرف بـه هـر فـردى كـه پـيـش مـى آيـداشـكـال دارنـد و بـه هـر جـمـعـى كـه پـيـش مـى آيـد اشـكـال دارنـد، هـر كـه بـگـويـداشـكـال ، بـه او اشـكـال دارنـد. انشاءالله خداوند همه شما را تاييد كند، موفق باشيد. منخـدمـتـگـزار هـمـه شـما هستم و ما انشاءالله اميدواريم كه به آن مقصدى كه همه مان داريم ،مال همه است ، اسلام مال همه است ، به آن مقصد انشاءالله برسيم .
تاريخ : 4/8/58
بـيـانـات امـام خـمـيـنـى در مـيان جمعى از دبيران عضو انجمن اسلامى آذربايجان شرقى
راس همه اصلاحات ، اصلاح فرهنگ است
بسم الله الرحمن الرحيم
آنـچـه كـه بعد از انقلاب بر شما معلمين و بر همه قشرهايى كه سمت تعليم و تربيت رادارنـد وظـيـفـه اسـت و لازم ، ايـنـكـه ايـن مـغـزهـائى كـه درطـول پنجاه و چند سال حكومت جائرانه و سلطه اجانب بايد بگوئيم غربزده شدند، نجاتبدهيد، اگر بخواهيد ملت شما نجات پيدا بكند. نجات ملت در فرهنگ و در دانشگاه ها بايدطـرح بـشـود. مـادامـى كـه مـا پـيـوسـتـگـى مـغـزى داريـم به خارج و اجانب ، هيچ يك از اينگـرفـتـارى هـايى كه شمرديد، نمى توانيم از زيرش فرار كنيم . راس همه اصلاحات ،اصـلاح فـرهـنـگ است و نجات جوان هاى ما از اين وابستگى به غرب ، غرب بسيار چيزهاىمـفيدى دارد كه براى خودش نگه داشته و يك قدرى از آنها را صادر كرده است با بسيارىاز جنايت ها به ممالك شرق . آن چيزى كه آنها به اسم علم صادر مى كنند، به اسم فرهنگصـادر مـى كـنـنـد، بـه اسـم تـرقـى و تعالى صادر مى كنند آن غير از آنى است كه پيشخـودشان است . آنها براى ممالك شرقى يك طور ديگرى فكر مى كنند. اگر ملاحظه كردهبـاشـيـد، همين چند روز، قبل ، چند هفته قبل در يكى از روزنامه ها يا مجلات نوشته بود كهفـلان دواهـا، فـلان قسم از دواها در آمريكا ممنوع است لكن براى جهان سوم صدورش مانعنـدارد، اطـبـائى كـه در خارج مى روند و تحصيل مى كنند و داراى جواز مى شوند، ديپلم مىشـونـد و ايـن كـارهايشان را تمام مى كنند، بسيارى از آنها را اجازه اينكه در خود آن كشورطـبـابت كنند نمى دهند، مى گويند برويد در مملكت خودتان طبابت كنيد. كيفيت تحصيلى كهجـوان هـاى مـا مـى رونـد بـه آنـجـا تـحـصـيـل مـى كـنـنـد و بـهخـيـال خـودشـان بـراى ترقى مى روند، كيفيت تحصيل صحيح نيست يعنى آنها اين معنا، اينچـيـزهائى كه نفع دارد براى همه به اختيار ما نمى گذارند. اگر چنانچه يك تعليمى همبـكـنـنـد، يك تعليم جزئى است و بايد بگوئيم تعليم استعمارى . همه چيز ما را وابستهبـه خـودشـان در عين حال مى كنند و به ما هم چيزى نمى دهند. ما الان در همه چيز به گمانهـمـه يـك نحو وابستگى داريم كه بالاتر از همه ، وابستگى افكار است . افكار جوان هاىمـا، پـيـرمردهاى ما، تحصيلكرده هاى ما، روشنفكرهاى ما، بسيارى از اين افكار وابسته بهغـرب اسـت ، وابـسـتـه بـه آمـريـكـاسـت و لهـذا حـتـى آنـهـائى كـه سـوءنـيـت نـدارنـد وخـيـال مـى كـنـنـد مى خواهند خدمت بكنند به مملكت خودشان ، از باب اينكه راه را درست نمىدانند و باورشان آمده است كه ما بايد همه چيز را از غرب بگيريم ، اين وابستگى را دارندو اين وابستگى
سـرمـنـشـاء هـمه رابستگى هاست كه ما داريم . اگر ما وابستگى فرهنگى را داشته باشيمدنبالش وابستگى اقتصادى هم هست ، وابستگى اجتماعى هم هست ، سياسى هم هست ، همه اينهاهست .
مفهوم آزادى و اختناق در قاموس رژيم سابق و غربزدگان
شـمـا معلم ها و همه اساتيد، توجه كنيد به اين معنا كه غرب به ما چيزى نمى دهد كه مفيدبـاشـد. دارد چـيـز مـفـيـد، امـا به ما نمى دهد، صادر نمى كند، آنى كه !!! به ما صادر !!!براى ما صادر مى كند آن چيزهايى است كه مملكتهاى ما را به تباهى مى كشد. آزادى صادرمـى كـنـد، امـا آزادى بـراى ايـنكه هر كه هر فحشائى را مى خواهد بكند آزاد است . مع الاسفايـنـهـائى هـم كـه در ايـران هستند و آزادى طلب هستند باز وقتى كه مى بينيد يك چيزى كهبـراى مـمـلكـت مـا تـبـاهـى داشته است و جلويش را گرفتند آنها فريادشان در آمده است كهاختناق است . اختناق اين است كه قلم هائى كه بخواهند به نفع يك كشورى ، به نفع كشورشما، به نفع اسلام شما، به نفع ملت شما به كار برود، جلويش را بگيرد. اگر چنانچهيـك چـيـزى كه بر ضرر جامعه ما هست ، بر ضرر نهضت ما هست ، بر ضرر كشور ما هست ،تـوطـئه در كـار بـاشد جلويش را بگيرند اين اسمش اختناق نيست ، اين اسمش جلوگيرى ازفساد است . اين دو تا را بايد، اين دو مرز را از هم جدا كرد. جلوگيرى از فساد، آزاد قرارنـدادن جـوان هـا را به اينكه در اين مراكز فحشا وارد بشوند، هروئينى بشوند، ترياكىبـشـونـد، بـه فـحـشـا وارد بـشـونـد، قـمـار بـاز بـشـونـد وامـثـال ذلك ، جلوگيرى از اينها اسمش جلوگيرى از آزادى نيست و اسمش اختناق نيست ، اسمشعـمـل كـردن به نفع خود جوان هاست . در طول اين مدتى كه اين سلسله خبيث در ايران حكومتكـردند، يك چيزهائى آزاد بودند، هر كه هر كارى دلش بخواهد بكند !!! كه !!! دخالت درامـور مملكتى و دخالت در سرنوشت خود كشور نباشد، هر كارى بخواهند بكنند، دامن هم بهآن مـى زدنـد. مـراكز فحشا در شهرهاى بزرگ و خصوصا در تهران از همه جا بيشتر و ازمـراكـز صـلاح بـسيار بيشتر بود. مى گفتند كه مشروب فروشى بيشتر از كتابفروشىاسـت . مـراكـز قـمار، مراكزى كه مهيا مى كردند براى اينكه بچه ها را به فحشا بكشند،دخـتـرهـا و پـسـرهـا را بـه فـحـشـا بـكـشـنـد، ايـنـهـا آزاد، دامـن هـم بـه آن مـى زدنـد،وسـائل هـم بـرايـش فراهم مى كردند، تبليغات هم از همه طرف مى كردند، از تلويزيونتـبليغ مى كردند، از راديو تبليغ مى كردند، از مجلات !!! چيز مى كردند !!! از روزنامههـا تـبـليـغ مى كردند. گفته هايشان اينطور بود، نطق هايشان اينطور بود، اين تبليغاتآزاد بود و جوان هاى ما را فاسد كرد لكن يك قلم كه بتواند يك كلمه راجع به گرفتارىهـاى مـلت بـنويسد آزاد نبود. يك زبان كه بتواند يك كلمه راجع به مقدرات مملكتش صحبتبـكـنـد آزاد نبود. يك كلمه بر خلاف آن چيزى كه آنها دلشان مى خواست از كسى صادر مىشد، سرنوشتى به دست ساواك بود و به آن بساط. آنها آزادى را در يك جبهه نگه داشتهبـودنـد و فـريـاد هـم مـى زدند: (آزاد زنان و آزاد مردان ) همين ها بودند مقصودشان كهاينها آزادند هر كارى كه مى خواهند بكنند، به هر مركز فحشائى مى خواهند بروند. اختناقدر يـك جـبـهـه ديـگـر بـود، بـراى قـلم هـائى كه اگر مى خواست كسى يك كلمه راجع بهمصالح مملكت بنويسد، راجع به مصالح اسلام بنويسد،
ايـنـهـا آزاد نـبود و اختناق بود. الان هم كه ملاحظه مى كنيد، بعضى از قلم ها همين جور، همينطـور دارنـد مـشـق مـى كـنـنـد، وقـتـى كـه يـك تـوطئه گرى را، يك توطئه گرهائى را كهفـسادشان براى ملت ثابت است جلويشان را مى گيرند، فريادشان در مى آيد كه اى كذاو كـذا! اگـر جـلوى يـك فحشائى را بخواهند بگيرند باز هم صداى اين آقايان در مى آيدكـه آزادى نـيست لكن اگر كسى بخواهد يك عملى بكند كه براى كشورش مفيد است ، براىآتيه كشورش مفيد است ، بيمه مى كند استقلال كشور را، صدايشان در مى آيد كه چرا بايداينطور بشود. مى خواهند سانسور كنند. اشخاصى هستند كه سانسورچى هستند با قلم هاىخودشان ، منتها زورشان نمى رسد كه با عمل بروند جلو بگيرند، با قلم هاى خودشان مىخـواهند سانسور كنند حتى مجلس خبرگان را مى خواهند سانسور كنند، انتقاد مى كنند، وقتىريـشه انتقاد را بررسى بكنيد مى بينيد كه ريشه انتقاد برمى گردد به اينكه اگر ايندرست بشود، بر خلاف امپرياليسم است ، برخلاف مقاصد آنهاست . ريشه اين است لكن درلفـظ جـور ديـگـر جـلوه مـى دهـنـد. الان مـا گـرفـتـار يـك هـمـچـومـسائل هستيم و جوان هاى ما هم گرفتار، اين وابستگى به غرب را دارند. ما بايد همه دستبه دست هم بدهيم و اين گرفتارى را بيرون كنيم . غرب را فراموش كنيد.
روابط ما با آمريكا و شوروى ، مثل رابطه بره با گرگ است
مـن فـكـر مـى كـردم كـه اگـر مـا بـتـوانـيـم يـك ديـوارىمـثـل ديـوار چـين بين شرق و غرب بكشيم ، بين ممالك اسلامى و چه بكشيم ، ديوار زمينى وهـوايـى كـه مـمـلكـت مـا از دسـت آنـهـا نـجـات پيدا كند و حتى ترقياتشان را هم ما عذرش رابخواهيم به نفع ما بيشتر است ، حتى آنهائى كه !!! به اسم !!! ترقى به ما مى دهند !!!به اسم !!! شما ملاحظه كرديد كه در زمان محمدرضا، اين خائن بدبخت كه حالا نمى دانمآيـا صـحـيـح اسـت كه مى خواهد به جهنم برود باز توطئه است اين الان در دست بررسىاست ، در زمان اين چقدر از ذخاير اين مملكت براى خريد يك ابزارهاى جنگى كه خود ايرانىهـا نـمى توانند استعمالش كنند چقدر ذخاير ما، بودجه اين مملكت صرف شد براى خريدنايـنـهـا، چيزهائى كه به درد ما نمى خورد و براى پايگاه درست كردن براى آمريكا بود.نفت ما را، ثروت ما را دادند، در مقابلش به ما چه دادند؟ به ما اين معنا را دادند كه پايگاهبـراى امـريـكـا درسـت كـردنـد. عـوض پـول نفتى كه از ما گرفتند، نفت را از ما گرفتندعـوضـش يـك اسـلحـه هـائى ، يـك چـيـزهـائى كـه مـا خـودمـان نـتـوانـيـماسـتـعـمـال كـنـيـم و مـحـتـاج بـه كـارشـنـاس بـاشـيـم و مـسـتـشـار بـاشـيـم وامـثـال ذلك و بـه درد خـود آنـهـا بـخـورد، پـايـگـاه ، خود آنها درست كنند در اين مملكت و ازپـول مـا براى خودشان پايگاه درست كنند. وارد كردن چيزهاى مترقى آنها اينطورى است ،بـراى خـودشـان اسـت . شـمـا تـصـور نـكـنـيـد كه اينها براى ما و براى صلاح ما يك قدمبـردارنـد. هر كه اين را تصور بكند اين جاهل است ، كه اينها بخواهند ممالك شرق يك قدمرو بـه تـرقـى بـرود. اينها نمى خواهند. ممالك شرق بايد فكر خودشان باشند، نسيانكـنـنـد غـرب را و خـودشـان مـشغول بشوند به اصلاح حالشان . اگر ما مى توانستيم كهبـكـلى مـنـقـطـع بـشـويـم از ايـنـهـا، اجـازه مـى داد ايـنمـسـائل كـه بـكـلى مـنـقـطـع بـشـويـم از ايـنـهـا، بـه صـلاحـمـان بـود.خيال نكنيد كه روابط ما

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation