بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی امام علی الهادی علیه السلام, علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     footnt02 -
     HAD00001 -
     HAD00002 -
     HAD00003 -
     HAD00004 -
     HAD00005 -
     HAD00006 -
     HAD00007 -
     HAD00008 -
     HAD00009 -
     HAD00010 -
     HAD00011 -
     HAD00012 -
     HAD00013 -
     HAD00014 -
     HAD00015 -
     HAD00016 -
 

 

 
 

 

401-(( المناقب . ))
402-رجال طوسى .
403-رجال طوسى .
404-رجال طوسى .
405-رجال طوسى .
406-رجال نجاشى .
407-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 10، ص 52.
408-امالى صدوق و خلاصه آن در ((وسائل الشيعه ، )) ج 1، ص 13.
409-رجال نجاشى .
410-رجال نجاشى .
411-رجال طوسى .
412-(( الغيبه . ))
413-رجال برقى .
414-رجال طوسى .
415-رجال كشّى .
416-رجال كشّى .
417-رجال طوسى .
418-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 11، ص 222.
419-رجال طوسى .
420-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 11، ص 203.
421-رجال طوسى .
422-رجال نجاشى .
423-رجال كشّى .
424-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 11، ص 301.
425-منسوب به همانيه يا همينيا روستايى از توابع بغداد است (( (تنقيحالمقال ). ))
426-(( رجال و الغيبه شيخ طوسى . ))
427-رجال نجاشى .
428-رجال كشّى .
429-رجال كشّى .
430-رجال طوسى .
431-رجال طوسى .
432-رجال نجاشى .
433-رجال كشّى .
434-رجال طوسى و برقى .
435-رجال طوسى .
436-رجال طوسى .
437-رجال طوسى .
438-رجال طوسى و برقى .
439-رجال طوسى و برقى .
440-اصول كافى .
441-رجال طوسى .
442-رجال طوسى .
443-رجال طوسى و برقى .
444-رجال طوسى .
445-رجال طوسى .
446-رجال طوسى .
447-رجال طوسى و برقى .
448-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 11، ص 114.
449-رجال طوسى .
450-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 12، ص 154.
451-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 12، ص 60.
452-رجال طوسى .
453-رجال طوسى .
454-رجال برقى .
455-رجال نجاشى .
456-رجال طوسى و برقى .
457-رجال طوسى و برقى .
458-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 12، ص 163.
459-(( الكنى و القاب ، )) ج 1، ص 432 بهنقل از كشّى .
460-رجال كشى .
461-رجال نجاشى .
462-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 12، ص 194.
463-رجال طوسى .
464-رجال طوسى .
465-(( الغيبه . ))
466-رجال طوسى .
467-رجال كشّى .
468-رجال كشّى .
469-رجال كشّى .
470-رجال كشّى .
471-رجال كشّى .
472-رجال طوسى و برقى .
473-رجال طوسى .
474-رجال كشّى .
475-رجال كشّى .
476-رجال كشّى .
477-رجال نجاشى .
478-(( الفهرست )) شيخ طوسى .
479-رجال نجاشى .
480-(( الفهرست )) ابن نديم .
481-رجال طوسى .
482-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 12، ص 339.
483-رجال طوسى .
484-رجال طوسى .
485-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 13، ص 73.
486-رجال طوسى .
487-(( معجم رجال الحديث . ))
488-رجال طوسى .
489-رجال طوسى .
490-رجال طوسى .
491-رجال كشّى .
492-رجال طوسى .
493-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 15، ص 26.
494-رجال برقى .
495-رجال طوسى .
496-رجال طوسى .
497-رجال طوسى .
498-رجال طوسى .
499-رجال نجاشى .
500-رجال كشّى .
501-رجال نجاشى .
502-همان مدرك .
503-رجال طوسى .
504-رجال طوسى .
505-رجال طوسى .
506-رجال طوسى .
507-رجال طوسى .
508-رجال طوسى .
509-رجال نجاشى .
510-رجال طوسى .
511-رجال كشى .
512-رجال طوسى .
513-رجال طوسى .
514-رجال كشى .
515-رجال برقى .
516-رجال طوسى .
517-رجال نجاشى .
518-رجال نجاشى .
519-رجال طوسى .
520-رجال طوسى .
521-رجال نجاشى .
522-رجال طوسى .
523-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 17، ص 34.
524-رجال طوسى .
525-رجال طوسى .
526-رجال طوسى و كشّى .
527-رجال طوسى و كشّى .
528-رجال طوسى و كشّى .
529-رجال طوسى .
530-(( معجم رجال الحديث . ))
531-رجال طوسى .
532-رجال طوسى .
533-رجال طوسى .
534-رجال طوسى .
535-رجال طوسى .
536-رجال طوسى .
537-رجال طوسى .
538-رجال طوسى .
539-رجال نجاشى .
540-رجال طوسى .
541-رجال نجاشى .
542-رجال طوسى .
543-(( الفهرست )) شيخ طوسى .
544-رجال طوسى .
545-رجال طوسى .
546-فهرست شيخ طوسى .
547-رجال طوسى .
548-رجال طوسى .
549-رجال طوسى .
550-رجال طوسى .
551-(( تنقيح المقال ، )) ج 3، ص 329.
552-(( الكنى و الالقاب ، )) ج 1، ص 314.
553-رجال طوسى .
554-رجال طوسى .
555-رجال طوسى .
556-فهرست طوسى .
557-رجال نجاشى .
558-رجال طوسى .
559-اصول كافى .
560-رجال طوسى .
561-(( الخلاصه . ))
562-(( الوجيزه . ))
563-رجال طوسى .
564-رجال طوسى .
565-رجال طوسى .
566-رجال طوسى .
567-رجال طوسى .
568-رجال طوسى .
569-رجال طوسى .
570-(( تنقيح المقال ، )) ج 4، ص 39.
571-رجال طوسى .
572-(( الارشاد))، ص 375 - 376.
573-(( مرآة الزمان ، )) ج 9، ص 553.
574-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 113.
575-تاريخ يعقوبى ، ج 3، ص 206.
576-(( مرآة الزمان ، )) ج 9، ص 553. (( تذكرة الخواص ، )) ص 359 و(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 114.
577-(( الارشاد، )) ص 376.
578-(( مرآة الزمان ، )) ج 9، ص 553.
579-تاريخ بغداد، ج 12، ص 57.
580-سوره تبت ، آيه 1.
581-(( بحارالانوار، )) ج 4.
582-سوره توبه ، آيه 25.
583-(( تاريخ الاسلام )) ذهبى . ((رجال الطبقة السادسة و العشرين )) (نسخه عكسى ) و (( تذكرة الخواص ، )) ص360.
584-(( المنتظم ، )) ج 12، ص 26 و 27 (نسخه عكسى ).
585-سوره مؤ من ، آيه 84 و 85.
586-شرح شافيه ابى قراس ، ج 2، ص 167 (نسخه عكسى ).
587-الحمانى : يحيى بن عبدالحميد بن عبدالرحمن ابو زكريا حمانى كوفى است كهبه بغداد آمد و از جماعت بزرگى از جمله سفيان بن عيينه ، ابوبكر بن عياش ‍ و وكيعنقل كرد. خطيب در تاريخ بغداد او را ياد مى كند و رواياتى از يحيى بن معين مى آورد كهاو گفت : يحيى بن عبدالحميد حمانى راستگو، صدوق و ثقه است و از او روايت شده كه مىگفت : ((معاويه در حالى كه از ملت اسلام خارج بود جان سپرد)).
حمانى در ماه رمضان سال 228 ه - در سامرا درگذشت و اولين شاعر محدث و نوآورى بودكه در آن شهر فوت كرد. اين مطلب در كتاب (( الكنى و الالقاب ، )) ج 2، ص 191و 192 آمده است .
588-(( المناقب . ))
589-سوره نمل ، آيه 40.
590-سوره يوسف ، آيه 100.
591-سوره يوسف ، آيه 101.
592-سوره يونس ، آيه 94.
593-سوره آل عمران ، آيه 61.
594-سوره لقمان ، آيه 26.
595-سوره زخرف ، آيه 71.
596-سوره شورى ، آيه 50.
597-اين فقرات را از مناقب ، ج 4، ص 404نقل كرده ايم . ليكن در (( تحف العقول )) به گونه ديگرى روايت شده است .
598-سوره فرقان ، آيه 68.
599-سوره طلاق ، آيه 2.
600-اين فقرات را از (( تحف العقول ))نقل كرده ايم . در (( المناقب )) عبارات ديگرى آمده است .
601-ابن صفيه همان زبير بن العوام است كه به دست ابن جرموز در جنگجمل به قتل رسيد.
602-سوره ص ، آيه 39.
603-مناقب ابن شهر آشوب ، ج 4، ص 043 - 406. و (( تحفالعقول ، )) ص 477 - 481.
604-سوره انبياء، آيه 28.
605-(( كامل الزيارات ، و مزار بحارالانوار. ))
606-(( يوم الاخاء )) (مواخاة ) روزى است كه پيامبر (ص ) دستور داد هر يك ازانصار با يكى از مهاجرين پيمان برادرى ببندد و خود با اميرالمؤ منين (ع ) پيمان بست - م.
607-(( مزار البحار. ))
608-(( كامل الزيارات ، )) ص 273، و (( مزار البحار، )) ص 141.
609-(( كامل الزيارات ، )) ص 274 و (( مزار البحار، )) ص 41.
610-(( وسائل الشيعه ، )) ج 3، ص 570.
611-ظاهرا امام تمايل نداشتند ابو هاشم كه از مشاهير اصحاب و بزرگان شيعهبود در برابر چشم ماءموران متوكل و آشكارا به زيارت كربلا برود و احيانا در مضيقهقرار بگيرد.- م .
612-محمّد بن حمزه از نوادگان زيد بن على بن الحسين بود و درمقابل خواسته امام مبنى بر سفر به كربلا بهدليل جهل ، عدم اعتقاد، يا ترس سر باز زد و امام بر همين نكته پافشارى مى كند كه او ازپدر (زيد) شجاعت و دلاورى را به ارث نبرده است (( والولد سرّ ابيه )) درباره اوصدق نمى كند. - م .
613-(( كامل الزيارات )) و فروع كافى ، ج 4، ص 567 كه درذيل حديث توضيحات سودمندى آمده و در ترجمه از آن بهره گرفته شده است . - م .
614-سوره جاثيه ، آيه 21.
615-سوره جاثيه ، آيه 21.
616-(( روضة الاعيان )) (نسخه خطى ).
617-در (( مرآة الجنان )) ج 2، ص 160 (( ((فلم ينفعهمالقلل )) )) آمده است .
618-در كتاب (( جوهرة الكلام ، ص 152 آمده است كه : اين ابيات بر كاخ سيف بنذى يزن حميرى نوشته شده بود و ابيات زير دنباله آنهاست :

(( انظر ماذا ترى ايها الرجل
و كن على حذر من قبلتنتقل ))
((اى مرد! نيك بنگر كه چه مى بينى و قبل از رفتن به هوش باش و نوشته اى ازاعمال نيك كه خشنودت سازد پيش فرست و بدان كه هر ساكن خانه اى بزودى خانه راترك كرده خواهد رفت )).
((به گروهى بنگر كه مدت ها در آرامش و خوشى زيستند و اينك در زير خاك در بنداعمال خود هستند)).
((خانه هايى بنا ردند و اموالى گرد آوردند ليكن همينكه مدت آنان بسر آمد هيچيك آنان راسودى نبخشيد)).
رك : (( نزهة الجليس ، )) ج 2، ص 138 - (( مرآة الجنان ، )) ج 2، ص 160.(( تذكرة الخواص ، )) ص 361. (( و الا تحاف بحب الاشراف ، )) ص 67.

619-سوره شعرا، آيه 227.
620-اصول كافى .
621-(( بحارالانوار. ))
622-(( الخرايج )) راوندى .
623-سوره هود، آيه 65.
624-(( البحار، )) ج 12، ص 134، (( و الخرايج . ))
625-سوره حج ، آيه 60.
626-سوره غافر، آيه 60.
627-مصباح كفعمى و ديگران .
628-ظاهرا ((منتظر)) مناسب تر به نظر مى رسد زيرا او مترصد مرگ پدر وقبضه كردن قدرت بود.
629-تاريخ ابن كثير، ج 10، ص 349 و (( روضة الاعيان ، )) ص 108 (نسخهعكسى ).
630-(( روضة الاعيان ، )) ص 108.
631-تاريخ ابن اثير، ج 5، ص 311.
632-(( مروج الذهب ، ج 4، ص 83.
633-(( سير اعلام النبلاء، )) ج 8، ص 155 (نسخه عكسى ) و (( مروج الذهب ،)) ج 4، ص 135.
634-(( تاريخ الخلفاء )) سيوطى ، ص 357 در آنجا آمده است كه : ابن طيفوربيمار شد و او را با همان تيغ زهرآلود فصد كردند و در نتيجه بلافاصله مرد.
635-(( الانباء فى تاريخ الخلفاء )) (نسخه عكسى ).
636-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 90.
637-(( الانباء فى تاريخ الخلفاء )) (نسخه عكسى ).
638-(( تاريخ الخلفاء، )) ص 358 و 359.
639-(( الفخرى ، )) ص 222.
640-Interaction
641-(( مروج الذهب ، ج 4، ص 61.
642-(( الديارات شابشى ، )) ص 101.
643-(( الفخرى ، )) ص 181.
644-(( النجوم الزاهره ، )) ج 2، ص 229.
645-تاريخ يعقوبى ، ج 3، ص 205.
646-ديوان جاحظ.
647-تاريخ طبرى ، ج 9، ص 125.
648-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 19.
649-تاريخ طبرى ، ج 9، ص 197.
650-(( الفخرى ، )) ص 178.
651-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 170.
652-(( العصر العباسى الثانى ، )) ص 120 و 121.
653-(( الفخرى ، )) ص 198.
654-(( الاغانى ، )) ج 23، ص 519 (ط دارالثقافة ).
655-شحرتين (تثنيه شحرة ) كناره درياى هند از ناحيه يمن است .((ملل )) نيز اطراف مكه قرار دارد. براى نام ها به (( معجم البلدان ، )) رجوع كنيد.
656-(( الوافى بالوفيات ، )) ج 3، ص 62.
657-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 579.
658-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 599.
659-همان مدرك .
660-تاريخ طبرى ، ج 9، ص 231. (ط دار معارف ).
661-(( الذخائر، )) ص 81 - 83.
662-اهل بيت نبوت - عليهم السلام -.
663-عباس بن عبدالمطلب جزء مشركين بدر بود كه به اسارت مسلمانان درآمد. - م .
664-مراد عباسيان هستند.
665-ديوان ابن المعتز، ط بيروت ، دار صادر، ص 30 - 33.
666-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 600.
667-اشاره به ادعاى آنان كه پيامبر گفته بود: (( ((نحن معاشر الانبياء لانورّث)) )) و به استناد اين گفته ((فدك )) را تصاحب كردند.
668-مراد عبداللّه بن عباس است .
669-پس از تحميل طرح ((حكميت )) بر اميرالمؤ منين ايشان عبداللّه بن عباس رانماينده خود معرفى كردند. زيرا او كفايت و زيركى لازم را براى رويارويى باعمروعاص داشت ليكن خوارج زير بار نرفتند و ابوموسى اشعرى را به نمايندگىبرگزيدند... - م .
670-اعضاى شوراى خلافت پس از مرگ عمر شش تن بودند: على عليه السلام ،زبير، طلحه ، عثمان ، عبدالرحمن بن عوف و سعيد بن ابى وقّاص . م .
671-لشكريان مقتدر بر او شوريدند و او را خلع كرده ابن معتز را به خلافتبرگزيدند و او را به المرتضى باللّه ملقب ساختند، امّا او تنها يك شبانه روز براريكه قدرت قرار گرفت و هواداران مقتدر مجددا او را به خلافت رسانده و ابن معتز رادستگير، محبوس و مقتول ساختند. رك : ديوان ابن المعتز مقدمه كرم البستانى ، ص 5. - م .
672-((ابومسلم خراسانى )) از بنيانگذاران خلافت عباسى بود كه متاءثر ازدعوت : ((الرضا من آل محمّد)) عمل كرد و پس از قدرت گرفتن عباسيان از كرده اشپشيمان شد و نامه اى به امام صادق - عليه السلام - نگاشت ليكن حضرت نامه را بازپس زد. ابومسلم با خدعه و به دست منصور بهقتل رسيد. درباره او نظرات مختلفى ارائه شده است . مخصوصا رك : آثار شهيد مطهرىدر اين باب . - م .
673-مه فشاند نور و سگ عوعو كند
هر كسى بر طينت خود مى تند
(مولوى )
674-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 600.
675-همان مدرك ، ص 601 و 602.
676-(( الاغانى ، )) ج 16، ص 361. (( العصر العباسى الثانى ، )) ص390.
677-رك : (( الاغانى ، )) ج 16، ص 361. ((مقاتل الطالبيين ، )) ص 601، (( معجم الشعراء، )) ص 380. (( والعصرالعباسى الثانى ، )) ص ‍ 389.
678-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 615.
679-همان مدرك ، ص 619 - 627.
680-همان مدرك ، ص 628.
681-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 93.
682-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 93.
683-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 644.
684-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 94.
685-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 64.
686-(( مروج الذهب ، ج 2، ص 95.
687-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 646.
688-(( الحدائق الناضره )) (نسخه عكسى ).
689-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 658.
690-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 598.
691-(( اخبار الدول ، )) ص 658.
692-وجه تسميه آن را حمداللّه مستوفى چنين مى گويد: به عهدمتوكل خليفه (و به دستور او) آب در او بستند تا خراب شود، آب حيرت آورد و زمينى كهضريح حضرت است خشك ماند (لغتنامه دهخدا ذيل واژه : حاير).
693-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 598.
694-ديوان جواهرى .
695-شرح شافيه ابى فراس ، ج 2، ص 144.
696-شرح شافيه ابى فراس ، ج 2، ص 144.
697-(( ابوالشهداء )) نوشته عقّاد.
698-شرح شافيه ابن فراس ، ص 144.
699-(( فوات الوفيات ، )) ج 1، ص 203.
700-(( اخبار الدول ، )) ص 159، (( تاريخ الخلفاء، )) ص 347.
701-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 159.
702-يكى از كاخ ‌هاى متوكل به معنى : گواراسرا است (( (العصر العباسىالثانى ، )) ص 55) و در (( معجم البلدان )) ضبط آن به صورت : بركوار،بركوان و بزكوار آمده است - م .
703-(( الانباء فى تاريخ الخلفاء )) (نسخه عكسى ).
704-(( الانباء فى تاريخ الخلفاء. ))
705-(( سير اعلام النبلاء، )) ج 8، ص 153. (( تاريخ الخلفاء، )) ص349. و (( اخبار الدول ، )) ص 116.
706-(( سير اعلام النبلاء، )) ج 8، ص 153.
707-هارون الرشيد در سامرّا نهرى حفر كرد و آن راقاطول ناميد. رك : (( معجم البلدان ، )) ج 3، ص 174 - م .
708-نوعى از كشتى كه ساخت متوكل است . (( منتهى الارب ، )) ج 1، ص 523. و(( تاج العروس ، )) ج 10.
709-احتمالا درهم صحيح است .
710-(( الديارات ، )) ص 102.
711-(( نهاية الارب ، )) ص 406.
712-((... متوكل پياپى قصر مى ساخت تا آنكه تعداد آنها به بيست كاخ رسيد كهعبارت بودند از: بركوار (خانه گوارايى )، شاه ، عروس ، بركه ، جوسق (كوشك )،مختار، جعفرى ، غريب ، بديع ، صبيح ، مليح ، شبداز، قصور، جامع ، برج ، متوكليه ،بهو و لؤ ؤ ة كه 274 ميليون درهم خرج آنها كرد. (( (العصر العباسى الثانى ، ))شوقى ضيف ، ص 55) - م .
713-(( معجم البلدان ، )) ج 2، ص 143.
714-تاريخ طبرى ، ج 9، ص 212. 715-ناممتوكل جعفر بود.
716-(( ديوان البحترى ، )) ج 1، ص 40 - 41.
717-نام دو كوه است .
718-نام دو كوه است .
719-سياره برجيس ، اورمزد.
720-كوه هاى ((الصمان )) در سرزمين بنى تميم .
721-نزديك مروه است كه ميان آنها سعى مى كنند.
722-مشعرالحرام مراد است .
723-(( ديوان البحترى ، )) ج 2، ص 68.
724-نام يكى از قصرهاى متوكل است .
725-اشعار ابى على البصير، ص 167 - 168 (به تحقيق يونس السامرائى ).
726-(( ديوان البحترى . ))
727-(( معجم البلدان ، )) ج 2، ص 143.
728-ديوان جواهرى .
729-نام متوكل .
730-تاريخ يعقوبى ، ج 3، ص 222. (( الديارات ، )) ص 103.
731-(( الديارات ، )) ص 3.
732-(( نهاية الارب ، )) ج 1، ص 406.
733-(( ديوان البحترى ، )) ج 2، ص 397.
734-يكى از كاخ ‌هاى متوكل .
735-(( معجم البلدان ، )) ج 3، ص 319 (ط بيروت ، دار صادر).
736-نام اسب معروف خسرو پرويز، پادشاه ساسانى كهمتوكل بر قصر خود نهاده بود.
737-(( ديوان البحترى ، )) ج 2، ص 398.
738-(( معجم البلدان ، )) ج 5، ص 70.
739-(( معجم البلدان ، )) ج 5، ص 71.
740-(( معجم البلدان ، )) ج 4، ص 192: ضبط غرد را درست نمى دانم بلكهمى پندارم ((فرد)) درست باشد. خداوند عالم است .
741-(( ديوان البحترى ، )) ج 1، ص 163.
742-(( معجم البلدان ، )) ج 3، ص 175.
743-همان مدرك ، ج 2، ص 328.
744-(( الاوراق صولى ، )) ج 2، ص 182.
745-(( نهاية الارب ، )) ج 1، ص 106.
746-(( ديوان البحترى ، )) ج 1، ص 35 و 36.
747-نام متوكل جعفر و نهر نيز در عربى جعفر ناميده مى شود و در اينجا شاعربركه را نهر فرض كرده است . - م .
748-دو ستاره مقابل يكديگر در آسمان .
749-ديوان على بن جهم ، ص 32.
750-(( العقد الفريد، )) ج 6، ص 430.
751-(( فوات الوفيات ، )) ج 2، ص 356 (تاءليف ) (( والعصر العباسىالثانى ، )) ص 501.
752-(( الاغانى ، )) ج 14، ص 193 (ط دارالكتب المصريه ).
753-(( الاغانى ، )) ج 10، ص 64 (ط دارالكتب ).
754-(( الاغانى . ))
755-(( تاريخ الخلفاء، )) ص 349.
756-(( الاغانى . ))
757-(( الاغانى . ))
758-(( تاريخ الخلفاء، )) ص 349.
759-(( الديارات ، )) ص 160.
760-(( العصر العباسى ، )) ص 68 و 69.
761-ديوان ابن المعتزّ، ص 494.
762-تشرين اول و تشرين ثانى از ماه هاى رومى است . - م .
763-(( شعر العطوى ، )) ص 81.
764-(( معجم الادباء، )) ج 7، ص 71.
765-ديوان الحمداوى ، )) ص 88.
766-(( الاغانى ، )) ج 20، ص 337.
767-شعر العطوى ، ص 87.
768-ديوان جاحظ.
769-(( سامراء فى ادب القرن الثالث الهجرى ، )) ص 172.
770-تاريخ بغداد، ص 138.
771-رجال كشى .
772-رجال كشى .
773-رجال كشى .
774-رجال كشى .
775-رجال كشى .
776-رجال كشى .
777-رجال كشى .
778-رجال كشى .
779-رجال كشى .
780-(( وسائل الشيعه ، )) ج 18، ص 554.
781-(( الدر النظيم . ))
782-رجال كشى .
783-(( التوحيد، )) ص 224.
784-(( التحف و الهدايا، )) ص 24 - 25.
785-(( الاغانى ، )) ج 5، ص 105 - 106 (ط دارالكتب ).
786-(( الشعراء و الكتاب فى العراق ، )) ص 203 بهنقل از: (( البصائر و الذخائر. ))
787-(( ديوان المعانى ، )) ص 234.
788-سوره هود، آيه 65.
789-(( اعلام الورى ، )) ص 363.
790-(( المناقب ، )) ج 4، ص 401.
791-(( نورالابصار، )) ص 150. (( و كشف الغمّه ، )) ج 3، ص 174.
792-همان مدرك .

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation