بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب نشانه های ظهور او, حاج شیخ محمد خادمى شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ± -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ² -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ³ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ´ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غµ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ - غ· -
 

 

 
 

ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ

ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰

- غ· -


ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
طھظ…ط§ظ… طµظپط§طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طµط§ط¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¨ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طھط±ظƒ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط°ظˆط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط²ظٹط±ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¬ظ…ط¹ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط«ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ط¹ط²ظٹط²ط´ ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط§ظ†ط¯ - ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط¹ط¬ظ„ ظپط±ط¬ظ‡ -.
ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¹ظٹظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ظˆ ط®ط±ظˆط¬ظ‡ ظپظ‰ ط±ط¬ط¨ ظˆ ظ…ظ† ط§ظˆظ„ ط®ط±ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط¢ط®ط±ط© ط®ظ…ط³ط© ط¹ط´ط± ط´ظ‡ط±ط§طŒ ط³طھط© ط§ط´ظ‡ط± ظٹظ‚ط§طھظ„ ظپظٹظ‡ط§ ظپط§ط°ط§ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظƒظˆط± ط§ظ„ط®ظ…ط³ ظ…ظ„ظƒ طھط³ط¹ط© ط§ط´ظ‡ط± ظ„ط§ظٹط±ظٹط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظٹظˆظ…ط§.(187)
ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط­طھظ…ظٹط§طھ ط§ط³طھ (ط¨ط§ظٹط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯) ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ…ط¯طھ ط®ط±ظˆط¬ط´ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ط± ظ¾ظ†ط¬ ط§ظٹط§ظ„طھ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ظٹظƒ ط±ظˆط² ط²ظٹط§ط¯طھط± ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ط§ظٹط§ظ„طھ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²: ط¯ظ…ط´ظ‚ طŒ ظپظ„ط³ط·ظٹظ† طŒ ط§ط±ط¯ظ† طŒ ط­ظ…طµ ظˆ ط­ظ„ط¨ .
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظ†ط§ظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ†ط¯ط§ط، ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ظˆ ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ظˆ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط²ظƒظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ظˆ ظƒظپ طھط·ظ„ط¹ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ظˆ ظ‚ط§ظ„ ظپط²ط¹ط© ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† طھظˆظ‚ط¸ ط§ظ„ظ†ط§ط¦ظ… ظˆ طھظپط²ط¹ ط§ظ„ظٹظ‚ط¸ط§ظ† ظˆ طھط®ط±ط¬ ط§ظ„ظپطھط§ط© ظ…ظ† ط®ط°ط±ظ‡ط§. (188)
ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ† ط¯ط³طھظ‰ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ طھط±ط³ ظˆ ظپط²ط¹ظ‰ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ¾ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظپط²ط¹ ط¯ط±ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ط² ظ¾ط³ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط² طھط±ط³ ).
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط®ظ†ظٹط³ ظƒظ‡ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ† ط§ظ…ط± ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ظˆ ط®ط±ظˆط¬ظ‡ ظپظ‰ ط±ط¬ط¨ . (189)
ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ظˆط§ظ‚ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط´ط´ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظ„ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط®ظ…ط³ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„طµظٹط­ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط²ظƒظٹط© ظˆ ط§ظ„ط®ط³ظپ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¯ط§ط،. (190)
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ :
1. ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰
2. ط®ط±ظˆط¬ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰
3. طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰
4. ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡
5. ظپط±ظˆط±ظپطھظ† ظ„ط´ظƒط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط،
ط­ظ…ط±ط§ظ† ط¨ظ† ط§ط¹ظٹظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط´ط´ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ„طµظ„ظˆط© ط­ط¯ظٹط« ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ط§ظ„ط°ظ‰ ظ„ط§ط¨ط¯ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ط®ط³ظپ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¯ط§ط، ظˆ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط²ظƒظٹط© ظˆ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط،. (191)
ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ط´ظˆط¯ ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ظپط±ظˆط±ظپطھظ† ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط²ط±ط§ط±ط© ط¨ظ† ط§ط¹ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط§ظ† ظپظ„ط§ظ†ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ظٹط± ظˆ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ((ط§ظ† ط¹ظ„ظٹط§ ظˆ ط´ظٹط¹طھظ‡ ظ‡ظ… ط§ظ„ظپط§ط¦ط²ظˆظ† ))ظ‚ظ„طھ ظپظ…ظ† ظٹظ‚ط§طھظ„ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ظ‡ط°ط§ ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ((ط§ظ† ظپظ„ط§ظ†ط§ ظˆ ط´ظٹط¹طھظ‡ ظ‡ظ… ط§ظ„ظپط§ط¦ط²ظˆظ† )) ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط¬ظ„ط§ ظ…ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹط© ظ‚ظ„طھ ظپظ…ظ† ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ظ…ظ† ط§ظ„ظƒط§ط°ط¨ ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظٹط¹ط±ظپظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظƒط§ظ†ظˆط§ ظٹط±ظˆظˆظ† ط­ط¯ظٹط«ظ†ط§ ظˆ ظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒظˆظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ظˆ ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ† ط§ظ†ظ‡ظ… ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط­ظ‚ظˆظ† ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ظˆظ† . (192)
ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ† (ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ط§ظ…ظٹط± ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط±ط³طھع¯ط§ط±ظ†ط¯. ع¯ظپطھظ… : ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¬ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ط¯ط§ ط´ظٹط·ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ط±ط³طھع¯ط§ط±ط§ظ†ظ†ط¯. ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ط§ط³طھع¯ظˆ ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ طھظ…ظٹط² ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں (ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط­ظ‚ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ طں). ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ طµظٹط­ظ‡ ط§ظˆظ„ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظˆظ„ ط§ط³طھ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± طµط¯ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¬ظ„ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط°ظƒط±ظ†ط§ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ†ط¯ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ ظƒظٹظپ ظ„ظ†ط§ ط§ظ† ظ†ط¹ظ„ظ… ط°ظ„ظƒ ظپظ‚ط§ظ„ ظٹطµط¨ط­ ط§ط­ط¯ظƒظ… ظˆ طھط­طھ ط±ط§ط،ط³ظ‡ طµط­ظٹظپط© ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ظƒطھظˆط¨ ط·ط§ط¹ط© ظ…ط¹ط±ظˆظپط© . (193)
ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط³ط®ظ† ط§ط² ط®ط±ظˆط¬ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯. ط¹ط±ط¶ ط´ط¯: ظ…ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظٹظ… طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط³ط± ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆط±ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظٹط± ط³ط± ط§ظˆ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ((ط·ط§ط¹ط© ظ…ط¹ط±ظˆظپط© )).
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط³ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظƒظ†طھ ط¹ظ†ط¯ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط³ظ…ط¹طھ ط±ط¬ظ„ط§ ظ…ظ† ظ‡ظ…ط¯ط§ظ† ظٹظ‚ظˆظ„ ظ„ظ‡ ط§ظ† ظ‡ظˆظ„ط§ط، ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© ظٹط¹ظٹط±ظˆظ†ط§ ظˆ ظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ظ„ظ†ط§ ط§ظ†ظƒظ… طھط²ط¹ظ…ظˆظ† ط§ظ† ظ…ظ†ط§ط¯ظٹط§ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط¨ط§ط³ظ… طµط§ط­ط¨ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظˆ ظƒط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…طھظƒط§ط،ظپط؛ط¶ط¨ ظˆ ط¬ظ„ط³ . ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظ„ط§طھط±ظˆظˆظ‡ ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط±ظˆظˆظ‡ ط¹ظ† ط§ط،ط¨ظ‰ ظˆ ظ„ط§ ط­ط±ط¬ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط¯ ط³ظ…ط¹طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظ‚ظˆظ„ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ† ط°ظ„ظƒ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظ„ط¨ظٹظ† ط­ظٹط« ظٹظ‚ظˆظ„ ((ط§ظ† ظ†ط´ط§ط، ظ†ظ†ط²ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط¢ظٹط© ظپط¸ظ„طھ ط§ط¹ظ†ط§ظ‚ظ‡ظ… ظ„ظ‡ط§ ط®ط§ط¶ط¹ظٹظ† )) ظپظ„ط§ ظٹط¨ظ‚ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظٹظˆظ…ط¦ط° ط§ط­ط¯ ط§ظ„ط§ ط®ط¶ط¹ ظˆ ط°ظ„طھ ط±ظ‚ط¨طھظ‡ ظ„ظ‡ط§ ظپظٹظˆظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ط°ط§ ط³ظ…ط¹ظˆط§ ط§ظ„طµظˆطھ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ط§ ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظپظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ظٹط¹طھظ‡ ظ‚ط§ظ„ ظپط§ط°ط§ ظƒط§ظ† ظ…ظ† ظ„ط؛ط¯ طµط¹ط¯ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظپظ‰ ط§ظ„ظ‡ظˆط§ط، ط­طھظ‰ ظٹطھظˆط§ط±ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط«ظ… ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط§ ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظپظ‰ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظپط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹طھظ‡ ظپط§ظ†ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ ظپط§ط·ظ„ط¨ظˆط§ ط¨ط¯ظ…ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپظٹط«ط¨طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ط«ط§ط¨طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ†ط¯ط§ط، ط§ظ„ط§ظˆظ„ ظˆ ظٹط±طھط§ط¨ ظٹظˆظ…ط¦ط° ط§ظ„ط°ظٹظ† ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ظ…ط±ط¶ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط¶ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط¯ط§ظˆطھظ†ط§ ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹطھط¨ط±ط¤ ظˆظ† ظ…ظ†ط§ ظˆ ظٹطھظ†ط§ظˆظ„ظˆظ†ط§ ظپظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط³ط­ط± ظ…ظ† ط³ط­ط± ط§ظ‡ظ„ (ظ‡ط°ط§) ط§ظ„ط¨ظٹطھ . (194)
ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± (ظˆظ„ط§ظٹطھ ) طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طں ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط؛ط¶ط¨ ط§ط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظٹط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طŒ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظ¾ط¯ط±ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ (طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ) ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ((ط§ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… طŒ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¢ظٹطھ ظ‚ظ‡ط± ظ†ط§ط²ظ„ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯)). (195) ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ط³ط±طھط§ط³ط± ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ† طµظٹط­ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط§ظ†ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ†ظ‡ط§ ظƒط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ (ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھظ…ط§ظ… ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ظ…ط¶ظ…ظˆظ† طµط¯ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظ†ظٹط§! ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظˆط³طھ . ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظپط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظˆط³طھ ط› ط§ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ¾ط³ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ (ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ )طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¯ط± ظˆط§ط¯ظ‰ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط³ظ‚ظˆط· ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ط§ط¶ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ طµط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط§ط² ط³ط­ط± ظˆ ط¬ط§ط¯ظˆظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ (ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ).
ط³ط¯ظٹط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظٹط§ ط³ط¯ظٹط± ط§ظ„ط²ظ… ط¨ظٹطھظƒ ظˆ ظƒظ† ط­ظ„ط³ط§ ظ…ظ† ط§ط­ظ„ط§ط³ظ‡ ظˆط§ط³ظƒظ† ظ…ط§ط³ظƒظ† ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ظپط§ط°ط§ ط¨ظ„ط؛ ط§ظ† ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ‚ط¯ ط®ط±ط¬ ظپط§ط±ط­ظ„ ط§ظ„ظٹظ†ط§ ظˆظ„ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¬ظ„ظƒ ظ‚ظ„طھ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ظ‡ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط°ظ„ظƒ ط´ظ‰ ط، ظ‚ط§ظ„ ظ†ط¹ظ… ظˆ ط§ط´ط§ط±ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ط«ظ„ط§ط« ط§طµط§ط¨ط¹ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط§ظ… ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط«ظ„ط§ط« ط±ط§ظٹط§طھ ط±ط§ظٹط© ط­ط³ظ†ظٹط© ظˆ ط±ط§ظٹط© ط§ظ…ظˆظٹط© ظˆ ط±ط§ظٹط© ظ‚ظٹط³ظٹظ‡ ظپط¨ظٹظ†ط§ظ‡ظ… (ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ) ط§ط° ظ‚ط¯ ط®ط±ط¬ ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظپظٹط­طµط¯ظ‡ظ… ط­طµط¯ ط§ظ„ط²ط±ط¹ ظ…ط§ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ط«ظ„ظ‡ ظ‚ط·.(196)
ط§ظ‰ ط³ط¯ظٹط±! ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط± ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپط±ط´ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط§ط´ ظˆ ط³ط§ظƒطھ ط¨ظ…ط§ظ† طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط®ط¨ط± ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظپظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ (ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§) ط­ط±ظƒطھ ظƒظ† ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± طھط­ظ‚ظ‚ ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ . ظˆ ط¨ط§ ط³ظ‡ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ظ‡ ظ¾ط±ع†ظ… ط¯ط± ط§ظ‡طھط²ط§ط² ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯:
1. ظ¾ط±ع†ظ… ط­ط³ظ†ظٹظ‡
2. ظ¾ط±ع†ظ… ط§ظ…ظˆظٹظ‡
3. ظ¾ط±ع†ظ… ظ‚ظٹط³ظٹظ‡
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط«ظ†ط§ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ‡ط± ط³ظ‡ ظ¾ط±ع†ظ… ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط­طµظˆظ„ط§طھ ط²ط±ط§ط¹ظ‰ ط¯ط±ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط´طھط§ط±ظ‰ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط© ط§ظ„ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆط§ظ„ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط³ظ†ط© ظˆط§ط­ط¯ط© ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ظˆط§ط­ط¯ ظپظ‰ ظٹظˆظ… ظˆط§ط­ط¯ ظˆ ظ„ظٹط³ ظپظٹظ‡ط§ ط±ط§ظٹط© ط¨ط§ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط±ط§ظٹط© ط§ظ„ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظٹظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ . (197)
ط®ط±ظˆط¬ ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط³ظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ظˆ ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظٹظƒ ط±ظˆط² ط§ط³طھ ط› ط§ظ…ط§ ظ‡ظٹع† ظ¾ط±ع†ظ…ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھع¯ط±طھط± ط§ط² ظ¾ط±ع†ظ… ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ط¨ط§ظ† ط¨ظ† طھط؛ظ„ط¨ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط³ظٹط¦ط§طھظ‰ ظپظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ظƒظ… ط«ظ„ط§ط«ظ…ط§ط¦ط© ظˆ ط«ظ„ط§ط«ط© ط¹ط´ط± ط±ط¬ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ظƒط© ظٹط¹ظ„ظ… ط§ظ‡ظ„ ظ…ظƒط© ط§ظ†ظ‡ ظ„ظ… ظٹظ„ط¯ (ظ‡ظ… ) ط¢ط¨ط§ط¤ ظ‡ظ… ظˆظ„ط§ ط§ط¬ط¯ط§ط¯ظ‡ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظٹظˆظپ ظ…ظƒطھظˆط¨ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط³ظٹظپ . ظƒظ„ظ…ط© طھظپطھط­ ط§ظ„ظپ ظƒظ„ظ…ط© ظپظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ظٹط­ط§ ظپطھظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ظƒظ„ ظˆط§ط¯ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظٹظ‚ط¶ظ‰ ط¨ظ‚ط¶ط§ط، ط¯ط§ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط§ظٹط±ظٹط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط¨ظٹظ†ط© .(198)
ط²ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط´ظ…ط§ (ظ…ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ) ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ظ„ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط´ظ…ط´ظٹط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط³ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯) . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط²ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ظ‡ط§ظ† ! ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ (ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط³طھ ).
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط­ط³ظ† ط¨ظ† ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط«ط§ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط°ظٹظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط²ظٹط² ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯:
ط§ظ†ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ظ„ط§ط¨ط¯ ظ…ظ† ظپطھظ†ط© طµظ…ط§ط، طµظٹظ„ظ… ظٹط³ظ‚ط· ظپظٹظ‡ط§ ظƒظ„ ط¨ط·ط§ظ†ط© ظˆ ظˆظ„ظٹط¬ط© ظˆ ط°ظ„ظƒ ط¹ظ†ط¯ ظپظ‚ط¯ط§ظ† ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ ظٹط¨ظƒظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظƒظ… ظ…ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ…طھط§ط،ط³ظپ ط­ط±ط§ظ† ط­ط²ظٹظ† ط¹ظ†ط¯ ظپظ‚ط¯ ط§ظ„ظ…ط§ط، ط§ظ„ظ…ط¹ظٹظ† ظƒط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ظ… ط§ط³ط±ظ…ط§ ظٹظƒظˆظ†ظˆظ† ظˆظ‚ط¯ ظ†ظˆط¯ظˆط§ ظ†ط¯ط§ط، ظٹط³ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ظƒظ…ط§ ظٹط³ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط±ط¨ ظٹظƒظˆظ† ط±ط­ظ…ط© ظ„ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ط§ ظ„ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ† ظپظ‚ظ„طھ ظˆ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط، ظ‡ظˆ (ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظٹظ†ط§ط¯ظˆظ† ظپظ‰ ط±ط¬ط¨ ط«ظ„ط§ط«ط© ط§طµظˆط§طھ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، طµظˆطھط§ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط§ظ„ط§ ظ„ط¹ظ†ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ„طµظˆطھ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ ط§ط²ظپطھ ط§ظ„ط§ط²ظپط© ظٹط§ ظ…ط¹ط´ط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ„طµظˆطھ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ظٹط±ظˆظ† ط¨ط¯ظ†ط§ ط¨ط§ط±ط²ط§ ظ†ط­ظˆ ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظ‡ط°ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظ‚ط¯ ظƒط± ظپظ‰ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† (ظˆ ظپظ‰ ط±ظˆط§ظٹط© ط§ظ„ط­ظ…ظٹط±ظ‰ ) ظˆ ط§ظ„طµظˆطھ ط¨ط¯ظ† ظٹط±ظ‰ ظپظ‰ ظ‚ط±ظ† ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط« ظپظ„ط§ظ†ط§ ظپط§ط³ظ…ط¹ظˆط§ ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط·ظٹط¹ظˆط§ ظˆ ظ‚ط§ظ„ط§ ط¬ظ…ظٹط¹ط§ ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹط§ط،طھظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ â€چ ط§ظ„ظپط±ط¬ ظˆ طھظˆط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ„ظˆ ظƒط§ظ†ظˆط§ ط§ط­ظٹط§ط، ظˆ ظٹط´ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط¯ظˆط± ظ‚ظˆظ… ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† . (199)
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط³ط®طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ظƒظ† ط¯ط§ظ…ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط³ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¯ط±ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ (ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯) ظˆ ط§ظٹظ† ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط³ظˆظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ظˆظپط§طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط؛ط§ظٹط¨ ط¨ط§ط´ط¯). ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظˆ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ط§ط² ظپط±ط§ظ‚ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¢طھط´ ظ‡ط¬ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ع¯ظˆط§ط±ط§ (ظ…ط§ط، ظ…ط¹ظٹظ† ) ط¯ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯. ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ط³ط±ظˆط± ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظٹظƒ طµط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظٹط§ ط¯ظˆط±ظ†ط¯ ظٹظƒط³ط§ظ† ط§ط³طھ (ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯) ظˆ ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ظپط±ط§ظ† . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط³ظ‡ طµط¯ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط¬ط¨ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† :
ط§ظˆظ„ . ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ظˆط± ظˆ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط§ظ†ط¯.
ط¯ظˆظ… .((ط§ط²ظپطھ ط§ظ„ط§ط²ظپط© ظٹط§ ظ…ط¹ط´ط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ))(ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† !).
ط³ظˆظ… . ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯. ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظƒط±ط¯ظ† ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† (ط§ظٹظ† ط¨ط¯ظ† طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ).
ط±ظˆط§ظٹطھ ط­ظ…ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: طµظˆطھ ط³ظˆظ… ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپظ„ط§ظ† ط¨ظ† ظپظ„ط§ظ† (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¬ط© ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ) ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط± ط´ظ…ط§طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط´ظپط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظˆ ط§ظ† ظ‚ط§ط¦ظ…ظ†ط§ ظ‚ط§ظ… ظٹط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظٹظ‡ ط´ظٹط¹طھظ‡ ظ…ظ† ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ط¨ظ„ط¯ط§ظ† .
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط§ع¯ط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظ…ط§ظ… ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط³ط±طھط§ط³ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ط¨ط§طµظ„طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ…ط§ ط¹ظ„ط§ظ…ط© ظ‚ط§ط¦ظ…ظƒظ… ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ط´ظٹط® ط§ظ„ط³ظ† ط´ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظ†ط¸ط± ط­طھظ‰ ط§ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط¸ط± ظ„ظٹط­ط³ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط³ظ†ط© ط§ظˆ ظ…ط§ط¯ظˆظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھظ‡ ط§ظ† ظ„ط§ظٹظ‡ط±ظ… ط¨ظ…ط±ظˆط± ط§ظ„ظ„ظٹط§ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط§ظٹط§ظ… ط­طھظ‰ ظٹط§ط،طھظٹظ‡ ط§ط¬ظ„ظ‡ .(200) ط¹
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط³ظ† ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ظ…ظ†ط¸ط± ط§ط³طھ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظˆ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ظٹط§ ظƒظ…طھط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھط§ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ…ط±ع¯ ط§ط«ط± ظ¾ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط®ظ„ظٹظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ظˆ ط³ظ†ظ† ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط­ظƒظˆظ… ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¨ط²ظ†ط·ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظ‚ط¨ظ„ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ط¹ظٹط¨ ط¨ظ† طµط§ظ„ط­ ظˆ ظƒظپ ظٹظ‚ظˆظ„ ظ‡ط°ط§ ظˆ ظ‡ط°ط§. (201)
ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظ¾ظ†ط¬ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1. ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰
2. ظ‚ظٹط§ظ… ظٹظ…ط§ظ†ظ‰
3. ط®ط±ظˆط¬ ظ…ط±ظˆط§ظ†ظ‰
4. ط´ط¹ظٹط¨ ط¨ظ† طµط§ظ„ط­
5. ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ط¯ط³طھظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¹ظ…ظٹط±ظ‡ ط¨ظ†طھ ظ†ظپظٹظ„ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظٹط§ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ‚ط§ظ„طھ ط³ظ…ط¹طھ ط§ظ„ط­ط³ظ† (ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ) ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ ظ„ط§ ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ظ„ط°ظ‰ طھظ†ط¸ط±ظˆظ† (ط§ظ…ط± ط¸ظ‡ظˆط±) ط­طھظ‰ ظٹط¨ط±ط§ط، ط¨ط¹ط¶ظƒظ… ظ…ظ† ط¨ط¹ط¶ ظˆ ظٹطھظپظ„ ط¨ط¹ط¶ظƒظ… ظپظ‰ ظˆط¬ظˆظ‡ ط¨ط¹ط¶ ظˆ ظٹط´ظ‡ط¯ ط¨ط¹ط¶ظƒظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ط¨ط§ظ„ظƒظپط± ظˆ ظٹظ„ط¹ظ† ط¨ط¹ط¶ظƒظ… ط¨ط¹ط¶ط§ ظپظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ط®ظٹط± ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط®ظٹط± ظƒظ„ظ‡ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظٹظ‚ظˆظ… ظ‚ط§ط¦ظ…ظ†ط§ ظˆ ظٹط¯ظپط¹ ط°ظ„ظƒ ظƒظ„ظ‡ . (202)
ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ (ط¨ظ‡ ط¢ظ† ) ع†ط´ظ… ط¯ظˆط®طھظٹط¯ (ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§) ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط±:
1. ط¨ظٹط²ط§ط±ظ‰ ط¬ط³طھظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ .
2. ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯.
3. ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط± ظƒظپط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
4. ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ„ط¹ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ¾ط³ ط®ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ظ†ظٹط³طھ طŒ طھظ…ط§ظ… ط®ظٹط±ط§طھ ظˆ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ط› ع†ظˆظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… طµظپط§طھ ظ…ط°ظ…ظˆظ…ظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ - ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط¹ط¬ظ„ ظپط±ط¬ظ‡ -.
ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط´ط§ط°ط§ظ† ط§ط² ط¹ظ…ط§ط± ظٹط§ط³ط± ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط¯ط¹ظˆط© ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظٹظƒظ… ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظپط§ظ„ط²ظ…ظˆط§ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظƒظپظˆط§ ط­طھظ‰ طھط±ظˆط§ ظ‚ط§ط¯طھظ‡ط§ ظپط§ط°ط§ ط®ط§ظ„ظپ ط§ظ„طھط±ظƒ ط§ظ„ط±ظˆظ… ظˆ ظƒط«ط±طھ ط§ظ„ط­ط±ظˆط¨ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط³ظˆط± ط¯ظ…ط´ظ‚ ظˆظٹظ„ ظ„ط§ط²ظ… ظ…ظ† ط´ط± ظ‚ط¯ ط§ظ‚طھط±ط¨ ظˆ ظٹط®ط±ط¨ ط­ط§ط¦ط· ظ…ط³ط¬ط¯ظ‡ط§. (203)
ط¯ط¹ظˆطھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ط±ظƒطھ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ طµط¨ط± ظ¾ظٹط´ظ‡ ط³ط§ط²ظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظ‡ط¨ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ طھط±ظƒظ‡ط§ ط¨ط§ ط±ظˆظ…ظٹظ‡ط§ ط¯ط±ع¯ظٹط± ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ظٹط±ط¯ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط± ط¯ط±ظˆط§ط²ظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظپط±ظٹط§ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط²ط¯ ظƒظ‡ ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط´ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ظٹظˆط§ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظپط±ظˆ ط±ظٹط²ط¯.
ط´ظٹط® ط§ظ„ط·ط§ط¦ظپظ‡ (ط·ظˆط³ظ‰ ) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط؛ظٹط¨طھط´ ط§ط² ط³ظٹط¹ط¯ ط¨ظ† ط¬ط¨ظٹط± ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط³ظ†ط© ط§ظ„طھظ‰ ظٹظ‚ظˆظ… ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طھظ…ط·ط± ط§ط±ط¨ط¹ط§ ظˆ ط¹ط´ط±ظٹظ† ظ…ط·ط±ط© ظٹط±ظ‰ ط¢ط«ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط±ظƒطھظ‡ط§.(204)
ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ط¹طھ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط¢ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¨ط´ط± ط§ط² ط¬ظ†ط§ط¨ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ظ†ظٹظپظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ط·ط§ظ„ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط­طھظ‰ ظ…طھظ‰ طں (ظ‚ط§ظ„ ) ظپط­ط±ظƒ ط±ط§ط،ط³ظ‡ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط°ظ„ظƒ ظˆظ„ظ… ظٹط¹ط¶ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ط°ظ„ظƒ ظˆظ„ظ… ظٹط¬ظپظˆط§ ط§ظ„ط§ط®ظˆط§ظ† ط§ظ†ظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط°ظ„ظƒ ظˆظ„ظ… ظٹط¸ظ„ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† ط§ظ†ظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط°ظ„ظƒ ظˆظ„ظ… ظٹظ‚ظ… ط§ظ„ط²ظ†ط¯ظٹظ‚ ظ…ظ† ظ‚ط²ظˆظٹظ† ظپظٹظ‡طھظƒ ط³طھظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظٹظƒظپط± طµط¯ظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظٹط؛ظٹط± ط³ظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظٹط°ظ‡ط¨ ط¨ظ‡ط¬طھظ‡ط§ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظ†ظ‡ ط§ط¯ط±ظƒظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط­ط§ط±ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط§ط¹طھط²ظ„ظ‡ ط§ظپطھظ‚ط± ظˆ ظ…ظ† طھط§ط¨ط¹ظ‡ ظƒظپط± ط­طھظ‰ ظٹظ‚ظˆظ… ط¨ط§ظƒظٹط§ظ† ط¨ط§ظƒ ظٹط¨ظƒظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظƒ ظٹط¨ظƒظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظ‡ . (205)
ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ط´ظ…ط§ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظƒط³ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ظ¾ط³ طŒ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ طھظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ†ظˆط² ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¬ظپط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظƒط¬ط§ط³طھ ط¢ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ط¹ظٹطھ ط¸ظ„ظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظƒط¬ط§ط³طھ ط¢ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ظٹظ‚ظ‰ ط§ط² ظ‚ط²ظˆظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹طµظ…طھ ط±ط§ ط¨ط¯ط±ط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ط§ط² ظƒظپط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط·ط±ط§ظˆطھ ظˆ ط¨ظ‡ط¬طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ط¯طں ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظپط±ط§ط± ظƒظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط¬ظ†ع¯ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒظ†ط¯ ظپظ‚ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒط§ظپط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒ ع†ط´ظ… ط¨ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ع†ط´ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ط¢ط®ط±طھ (ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط±ط¶ط§ظ† ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯).
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ :
ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظپظٹط³ظ…ط¹ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظپظ„ط§ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط±ط§ظ‚ط¯ ط§ظ„ط§ ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ„ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط§ ظ‚ط¹ط¯ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط§ ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¬ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ ط§ظ„طµظˆطھ ظˆ ظ‡ظˆ طµظˆطھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ† . (206)
ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ظ…ط´ط±ظ‚ طھط§ ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ†ط¯ظˆط³طھ ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ظ†ط¯ط› ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظٹط¨طھ ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† طµط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆط³ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ ظ¾ط±ظپط±ظˆط؛ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظٹط·ظ„ط¹ ظ†ط¬ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظ‚ط¨ظ„ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ„ظ‡ ط°ظ†ط¨ ظٹط¶ظ‰ ط، ظ„ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظƒط§ط،ط¶ط§ط،ط© ط§ظ„ظ‚ظ…ط± ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ط¨ط¯ط±. (207)
ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط®ط±ظˆط¬ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ط± ط·ط§ظ„ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ظ†ظˆط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ظ†ظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. ط§ظٹظ† ط³طھط§ط±ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ . (208)
ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆط³ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط§ط² ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط§ظٹظˆط§ظ† ظƒط³ط±ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظˆط­ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط²ظٹط² ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± طھط­ظƒظٹظ… ط¹ظ‚ط§ط¦ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ط¤ ط«ط± ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆط³ ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ (ط¯ط± ط¬ظ„ط¯ ظ‡ط´طھظ… ط§ط² ((ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ )) ). ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظˆط´ط¬ط§ظ†ظ‰ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط§ط®ط¨ط± ظٹط²ط¬ط±ط¯ ط¨ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ط³ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¬ظ„ط§ط¦ظ‡ط§ ط¹ظ† ط®ظ…ط³ظٹظ† ط§ظ„ظپ ظ‚طھظٹظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ظپط±ط³ ظپط®ط±ط¬ ظٹط²ط¯ط¬ط±ظ‡ط§ ط±ط¨ط§ ظپظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‡ ظپظˆظ‚ظپ ط¨ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط§ظٹظˆط§ظ† ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظٹظˆط§ظ† ظ‡ط§ ط§ظ†ط§ ط°ط§ ظ…ظ†طµط±ظپ ط¹ظ†ظƒ ظˆ ط±ط§ط¬ط¹ ط§ظ„ظٹظƒ ط§ظ†ط§ ط§ظˆ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ ظ„ظ… ظٹط¯ظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆظ„ط§ ط¢ظ† ط§ظˆط§ظ†ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ„ظ…ظ‰ ظپط³ط§ط،ظ„طھ ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط§ظˆ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ ظ‚ط§ظ„ ط°ظ„ظƒ ظ‚ط§ط¦ظ…ظƒظ… ط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ ظˆظ‚ط¯ ظˆظ„ط¯ظ‡ ظٹط²ط¬ط±ط¯ ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط±ظٹط§ط± ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ط± ط¨ط§ظ†ظˆ ط¨ظ†طھ ظٹط²ط¬ط±ط¯ ظپظ‡ظˆ ظˆظ„ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظپظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ط¢ظٹط§طھ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط§ظ† ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط®ط¨ط± ط§ظ† ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ‡ظˆ ط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‡ ظƒظ…ط§ ط¬ط±طھ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپظ„ط§ ط¨ط¯ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ط¹ظ„ظ… ط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظ† ط¢ط¨ط§ط¦ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظˆط§ظ„ط§ ظƒظٹظپ ظƒط§ظ† ظٹط¹ظ„ظ… ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ ظ…طھطµظ„ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ط§ طھطµط¯ظ‚ ط§ظ„ظ†ظ‚ظ„ ظ„ظ…ط§ طھط¬ط¯ط¯ ظ„ظ„ط³ط§ط¯ط³ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆظ„ظ… ظٹط¹طھظ‚ط¯ ط°ظ„ظƒ ظپظ‰ ط§ط­ط¯ ظ…ظ† ط¢ط¨ط§ط¦ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‚ط§ط، ط§ظ„ط§ظٹظˆط§ظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ† ظˆظ‚ط¯ ظ‡ط¯ظ… ط¬ظ…ظٹط¹ ط¯ظˆط± ظƒط³ط±ظ‰ ظˆ ط¢ط«ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ط±ظپط© ظƒط³ط±ظ‰ ط¨ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ظ†ط¬ظˆظ… ط§ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ط§ طھط­ط¯ظٹط¯ ط°ظ„ظƒ ظˆ طھطµط¯ظٹظ‚ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط¨ظˆط© ظپظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‡ظ… ظˆظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط¬ط© ط§ظ„ط¨ط§ظ„ط؛ط© . (209)
ظٹط²ط¯ط¬ط±ط¯ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¯ط± ط´ظƒط³طھ ط¨ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط±ط¨ط§ط² ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط®طھظ† ظٹط²ط¯ط¬ط±ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط´ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ط³ ظٹط²ط¯ط¬ط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظˆط§ظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط¯ط§ط¦ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط§ظٹظˆط§ظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ† ! ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظ† ظ†ط§ع¯ط²ظٹط±ظ… ظƒظ‡ ط§ط² طھظˆ ط¬ط¯ط§ ط¨ط´ظˆظ… ظˆ ط¨ط±ظˆظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط·ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… : ظٹط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ† ظٹط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† . ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¯ظٹظ„ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ظٹط²ط¯ط¬ط±ط¯ (ظٹط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ† ظٹط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ) ع†ظٹط³طھ طں ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط´ظ…ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط´ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط§ط¯ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ظٹط²ط¯ط¬ط±ط¯ ط§ط³طھ ط› (ع†ظˆظ† ) ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆظ‡ ظٹط²ط¯ط¬ط±ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظˆ ط¯ط®طھط± ظٹط²ط¯ط¬ط±ط¯ ظ‡ظ…ط³ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ (ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط§ط¯ط± ظ†ظˆظ‡ ظٹط²ط¯ط¬ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯). ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆط³ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظٹط§طھظ‰ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ :
1. ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ط´ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ ظ„ط§ط¨ط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹط§ ط¢ط¨ط§ط، ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ط´ظ… ط´ظ…ط§ط³طھ طŒ ظˆط§ظ„ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¹ظ‚ط§ط¨ ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط³طھ طں
2. ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط¯ط±طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظƒط§ط®ظ‡ط§ ظˆ ظ‚طµط±ظ‡ط§ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط³ط±ظ‰ ظˆظٹط±ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظپظ‚ط· ط§ظٹظˆط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط§ظ„ط§ظ† طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط§ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ† ط§ط±طھظپط§ط¹ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3. ط®ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ† ظƒط³ط±ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط¹ظ„ظ… ظ†ط¬ظˆظ… ظٹط§ ط؛ظٹط±ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط§ظٹظˆط§ظ† ظ…ط¯ط§ط¦ظ† (ط§طھظپط§ظ‚ط§ ظ…ط±ظƒط² ط³ظ„ط·ظ†طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ - ظ…ط³ط¬ط¯ ط³ظ‡ظ„ظ‡ - ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯).
4. ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¹ط§ظ„ظ… ط؛ظٹط¨ ظ†ط§ط®ظˆط¯ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظٹط²ط¯ط¬ط±ط¯ ط¬ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط­ط¬طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ طھظ…ط§ظ… ط¨ط´ظˆط¯ طھط§ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯.
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظˆ ط¬ظ…ط§ط¹طھ
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپطµظ„ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط²ط´ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظˆ ط¬ظ…ط§ط¹طھ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ط¹طھط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ (طµط­ط§ط­ ط³طھظ‡ ) ظˆ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹طھط¨ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط²ظٹط² ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظƒطھط§ط¨ ظ†ظ†ظˆط´طھظ‡ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ط§طµظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ طھط؛ظٹظٹط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ (ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظ† ط§ظˆظ„ ط¸ط§ظ„ظ… ط¸ظ„ظ… ط­ظ‚ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ط®ط± طھط§ط¨ط¹ ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ )ظ†ظٹط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظ„ط·ط§ظپ ظƒط±ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ط¹ط²ظٹط² ظ…ط§طŒ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ طŒ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹظ… ظˆ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط¨ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ¾ظٹع¯ظٹط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظƒظ†ظٹطھظ‡ ط§ط¨ظˆط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط®ظ„ظپ ط§ظ„ط­ط¬ط© طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط± ظˆ ط§ظ„طھط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ‡ظˆ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط§ط¦ظ…ط© . ط§ظ†ط¨ط§ط،ظ†ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط§ظ„ط¨ط²ط§ط² ط¹ظ† ط§ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ظ‚ط§ظ„ ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظٹط®ط±ط¬ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ ط§ط³ظ…ظ‡ ظƒط§ط³ظ…ظ‰ ظˆ ظƒظ†ظٹطھظ‡ ظƒظƒظ†ظٹطھظ‰ ظٹظ…ظ„ط§ط، ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§ ظپط°ظ„ظƒ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ . (210)
ط§ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظˆط³ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¬ط¹ظپط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظˆ ط§ط¨ظˆط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… . ط§ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¬طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… . ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ظ¾ط³ط± ط¨ط²ط§ط² ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ…ط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹طھط±طھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ط³ظ…ط´ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط³ظ… ظ…ظ† ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ†ظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯).
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ…ط§ظ…
ظ…ظ† ظ…ط§طھ ظˆظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§طھ ظ…ظٹطھط© ط§ظ„ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹط© . (211)
ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ظ†ظٹط§ظ†ع¯ط°ط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§طµظˆظ„ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
1. ظˆط¬ظˆط¨ ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† .
2. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط¹طµظˆظ… ط§ط² ط®ط·ط§ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ع¯ط±ط§ظٹط´ ظ†ظٹط§ط¨ط¯.
3. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ط­ط±ط§ظ… طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
4. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط­طھظ…ط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط§ظˆ ط¹ظ„ظ… ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
5. ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ظ…ظٹط³ط± ظ†ظٹط³طھ .
6. ظ†ط¸ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
7. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ظˆطµط§ظپ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط­ظ‚ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ .
8. طھظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§طھظƒط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط±ط´ط¯ظ† ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
9. ظ†ظپظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط؛ظٹط± ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆ ظ…ط¯ط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ .
10. ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… طھط¯ظˆظٹظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ط´ط§ظٹط§ظ† ط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط­ط« (ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ط­ظˆظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظƒظٹظپظٹطھ ط§ط³طھظٹظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط´ظƒظ„ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط²ظٹط² ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¢ظ† طھظ†ظ‡ط§ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظˆط§ظ„ط§ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‰ ط¨ط¶ط§ط¹طھ طŒ ط¹ط§ط¬ط² ظˆ ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظ‡ط³طھظ… ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط§ط¬ط²ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ! ط؛ظٹط± ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ طھظˆ ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط؛ظٹط± ط§ط² ظ…ظ† ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ط´ط®طµط§طھ طŒ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط´ظ†ط§ط®طھ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظƒظٹط³طھ
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ظˆ ط§ظ†ظ…ط§ ط§ظ„ط§ط¦ظ…ط© ظ‚ظˆط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط®ظ„ظ‚ظ‡ ظˆ ط¹ط±ظپط§ط¤ ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ظ„ط§ظٹط¯ط®ظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ط© ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ط¹ط±ظپظ‡ظ… ظˆ ط¹ط±ظپظˆظ‡ ظˆ ظ„ط§ظٹط¯ط®ظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط± ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ظ†ظƒط±ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ†ظƒط±ظ‡ . (212)
ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ظ¾ظٹط±ظˆ (ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ) ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ط¢طھط´ â€چ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†ظƒط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆظٹط´ ظ†ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¯ط± ط§ظˆطµط§ظپ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ط§طµظ„ ظ…ط³ظ„ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ط§ظˆظ„ :
ط§ظٹظ† ط°ظˆط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ط§طµظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظپط±ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† طھط¯ظˆظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ط·ط¨ظ‚ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ (ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط±ط¯ظ† طŒ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† طµظ„ط­ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† طŒ ط¨ط§ط¨ ظ…ظƒطھط¨ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ع¯ط´ظˆط¯ظ† ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ طŒ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ط¨ط¯ط§ط، ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ) طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¨ط±ط³ط¯ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¢ط¨ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ…ظˆط± ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹط® ظˆ ط¨ظ† ط¨ط±ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±طھط§ط³ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±طھط§ط³ط± ع¯ظٹطھظ‰ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط¨ط®ط´ط¯.
ط¯ظˆظ… :
ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظ…ط±ظƒط² ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ط°ط§طھ ط­ظ‚ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط؛ظٹط¨ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط°ظˆط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ((ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ )) ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ((ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ )). (ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ط®ط¯ط§).
ط³ظˆظ… :
ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظˆ ط¯ظˆط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط¬ظ‡ظ†ظ… ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒط´ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط°ظˆط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط²ظٹط± ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ((ظˆط§ط³طھظ…ط¹ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط® )) (213) ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ‚ط§ظ„ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆط§ط³ظ… ط§ط¨ظٹظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„طµظٹط­ط© ظپظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظٹط© طµظٹط­ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ط°ظ„ظƒ ظٹظˆظ… ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… . (214)
ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط³ظ… ظ¾ط¯ط±ط´ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طµظٹط­ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ طµظٹط­ظ‡ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط§ط³طھ .
ظ…ط¹ط§ظˆظٹط© ط¨ظ† ط¹ظ…ط§ط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ 41 ط³ظˆط±ظ‡ ط±ط­ظ…ط§ظ†(215) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ„ظˆ ظ‚ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ…ظ†ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظٹط¹ط±ظپ ط§ط¹ط¯ط§ط¤ ظ†ط§ ط¨ط³ظٹظ…ط§ظ‡ظ… ظپظٹط§ط®ط°ظ‡ظ… ط¨ظ†ظˆط§طµظٹظ‡ظ… ظˆط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‡ظ… ظٹط®ط¨ط·ظ‡ظ… ظ‡ظˆ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط³ظٹظپ ط®ط¨ط·ط§. (216)
ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¹ط²ظٹط²ط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظˆ ظ…ظ†ظƒظˆط¨ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط³ط§ط®طھ .
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ظ†ط¸ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¶ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظٹظ‡ 4 ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط´ط¹ط±ط§ (217) ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط´ظ…ط§ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط®ظ…ط³ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„طµظٹط­ط© ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆط§ظ„ط®ط³ظپ ظˆ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط²ظƒظٹط© ظˆ ط§ظ„ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط§ظ„ ظپطھظ„ظˆطھ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظٹط© ظپظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ ط§ط،ظ‡ظ‰ ط§ظ„طµظٹط­ط© ظ‚ط§ظ„ ظ†ط¹ظ… . (218)
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظ¾ظ†ط¬ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ط³طھ :
1. طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ (ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯).
2. ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ (ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ ).
3. ط®ط³ظپ ظˆ ظپط±ظˆط±ظپطھظ† (ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظپط±ظˆط±ظپطھظ† ظ„ط´ظƒط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯). 4. ظƒط´طھظ† ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ (ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط³طھ ).
5. ط®ط±ظˆط¬ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ .
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طµظٹط­ظ‡ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ط§ط¨ظ‰ ط³ط¹ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط²ظٹط±طŒ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ظ…ط´ط®طµط§طھ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ع†ظ†ظٹظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†ظ‰ ط§ط¬ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ط¨ظ‡ط© ط§ظ‚ظ†ظ‰ ط§ظ„ط§ظ†ظپ ظٹظ…ظ„ط§ط، ظٹظ…ظ„ط§ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ‚ط³ط·ط§ ظˆ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¸ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¬ظˆط±ط§(219)
1. ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط§ط³طھ (ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ظ…ط¯ط¹ظٹط§ظ† ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ط±ط³ظˆط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯).
2. ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ (ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3. ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
4. ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ط§ع†ظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط¨ظˆ ط¯ط§ظˆط¯طŒ ط§ط¨ظ† ظ…ط§ط¬ظ‡ طŒ ط·ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط§ط² ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط¹طھط±طھظ‰ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ ظپط§ط·ظ…ط© . (220)
ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط®طھط±ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« طŒ ظ…ط¯ط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ ظƒظ‡ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. - ظ„ط¹ظ†ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… -.
ط§ط¨ظ‰ ط³ط¹ظٹط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط¨ط´ط±ظƒظ… ط¨ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظ‚ط±ظٹط´ (ظ…ظ† ط¹طھط±طھظ‰ ) ظٹط¨ط¹ط« ظپظ‰ ط§ظ…طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط²ظ„ط§ط²ظ„ ظپظٹظ…ظ„ط§ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ‚ط³ط·ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§ ظˆ ظٹط±ط¶ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ ط³ط§ظƒظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ط³ط§ظƒظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ â€چ ظˆ ظٹظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط§ظ„ طµط­ط§ط­ط§ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط±ط¬ظ„ ظ…ط§ طµط­ط§ط­ط§ ظ‚ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط³ظˆظٹظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ظٹظ…ظ„ط§ط، ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ…ط© ظ…ط­ظ…ط¯ ط؛ظ†ظ‰ ظˆ ظٹط³ط¹ظ‡ظ… ط¹ط¯ظ„ظ‡ ط­طھظ‰ ط§ظ†ظ‡ ظٹط§ط،ظ…ط± ظ…ظ†ط§ط¯ظٹط§ ظپظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ† ظ„ظ‡ ط­ط§ط¬ط© ط§ظ„ظ‰ ظپظ…ط§ ظٹط§ط،طھظٹظ‡ ط§ط­ط¯ ط§ظ„ط§ ط±ط¬ظ„ ظˆط§ط­ط¯ ظٹط§ط،طھظٹظ‡ ظپظٹط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظپظٹظ‚ظˆظ„ ط§ط¦طھ ط§ظ„ط³ط§ط¯ظ† ط­طھظ‰ ظٹط¹ط·ظٹظƒ . (221)
ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط±ظƒط§ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…طھط²ظ„ط²ظ„ ط§ط³طھ . ط§ظˆ (ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ) ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¯ظ„ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط§ظ‡ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط³ظˆظٹظ‡ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ (ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆظ„طھ طھط¨ط¹ظٹط¶ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯)طŒ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…طھ ظ…ظ† ظ¾ط± ط§ط² ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ„ ط­ظƒظˆظ…طھط´ ط³ط±طھط§ط³ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط¯ط§ظ„طھ ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظٹط¯ طھط§ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط§ظˆ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ط´ظˆط¯. ظپظ‚ط· ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ¾ظٹط´ ط®ط§ط¯ظ… ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط±ظˆ طھط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ط¯ظ‡ط¯.
ط§ط­ظ…ط¯طŒ ظ†ط¹ظٹظ… ط¨ظ† ط­ظ…ط§ط¯طŒ ط­ط§ظƒظ… ظˆ ط§ط¨ظˆظ†ط¹ظٹظ… ط§ط² ط«ظˆط¨ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظٹطھظ… ط§ظ„ط±ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ط³ظˆط¯ ظ‚ط¯ ط§ظ‚ط¨ظ„طھ ظ…ظ† ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظپط§ط،طھظˆظ‡ط§ ظˆظ„ظˆ ط­ط¨ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط«ظ„ط¬ ظپط§ظ† ظپظٹظ‡ط§ ط®ظ„ظٹظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ . (222)
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ظˆظٹط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ظپظ‡ط§ (ط¨ط§ ط³ظٹظ†ظ‡ ) ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ط¯ط± ط¢ظ† ظ„ط´ظƒط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط­ط°ظٹظپظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ظƒط§ظ„ظƒظˆظƒط¨ ط§ظ„ط¯ط±ظ‰ . (223)
ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طµظˆط±طھط´ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط­ط°ظٹظپظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ ظ„ظˆظ†ظ‡ ظ„ظˆظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‡ ط¬ط³ظ… ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط®ط¯ظ‡ ط§ظ„ط§ظٹظ…ظ† ط®ط§ظ„ ظƒط§ظ†ظ‡ ظƒظˆظƒط¨ ط¯ط±ظ‰ ظٹظ…ظ„ط§ط، ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§ ظٹط±ط¶ظ‰ ظپظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط·ظٹط± ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ظˆط±. (224)
ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆ:
1. ط§ط² ظ†ط¸ط± ط±ظ†ع¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ طŒ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ط³طھ .
2. ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¬ط³ظ… ظˆ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ط§ط³طھ (ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ط§ط³طھ ).
3. ط¯ط± ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ طµظˆط±طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط®ط§ظ„ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³طھط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط±ظپط±ظˆط؛ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ طµظپط­ظ‡ طµظˆط±طھط´ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯.
4. ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظˆظ„طھط´ : ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع†ظ†ط§ع†ظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط®ظ„ط§ظپطھط´ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ظپط¶ط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط·ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظƒط¨ظٹط± ظˆ ط§ط¨ظˆظ†ط¹ظٹظ… ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ‡ظ„ط§ظ„ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظˆط§ظ„ط°ظ‰ ط¨ط¹ط«ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ط§ظ† ظ…ظ†ظ‡ظ…ط§ - ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† - ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ط© ط§ط°ط§ طµط§ط±طھ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ط±ط¬ط§ ظ…ط±ط¬ط§ ظˆ طھط¸ط§ظ‡ط±طھ ط§ظ„ظپطھظ† ظˆ طھظ‚ط·ط¹طھ ط§ظ„ط³ط¨ظ„ ظˆ ط§ط؛ط§ط± ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ظپظ„ط§ ظƒط¨ظٹط± ظٹط±ط­ظ… طµط؛ظٹط±ط§ ظˆظ„ط§ طµط؛ظٹط± ظٹظˆظ‚ط± ظƒط¨ظٹط±ط§ ط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ†ظ‡ظ…ط§ ظ…ظ† ظٹظپطھط­ ط­طµظˆظ† ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ط© ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ط§ ط¹ظ„ظپط§ ظٹظ‚ظˆظ… ط¨ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ…ط§ ظ‚ظ…طھ ظپظ‰ ط§ظˆظ„ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظٹظ…ظ„ط§ط، ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„طھ ط¬ظˆط±ط§. (225)
ط¯ط®طھط±ظ… ! ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ . (226) ط¯ط®طھط±ظ… ! ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ظ‡ط±ط¬ ظˆ ظ…ط±ط¬ ظ¾ط± ط´ط¯ ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط±ط§ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط³ط¯ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط²ط±ع¯ط³ط§ظ„ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒظˆع†ظƒطھط± ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط­ظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒظ… ط³ظ† ظˆ ط³ط§ظ„ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§) ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظƒط§ط®ظ‡ط§ظ‰ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ (ط´ط±ظƒ ظˆ ظƒظپط± ظˆ ظ†ظپط§ظ‚ ) ط±ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظ†ط¯ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ظƒطھط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¶ط¯ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¶ط¯ ظˆظ„ط§ظٹظ‰ ط®ط§طھظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط§ظپظ„ ط§ط² ط­ظ‚ ط±ط§ ظ…ط³ط®ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ (ط§ط­ظƒط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±طھط§ط³ط± ع¯ظٹطھظ‰ ط§ط¬ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯) - ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¯ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒطھط±ظٹظ† ظ…ط­ظٹط·ظ‡ط§ (ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ) ط¨ط±ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ… - ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط·ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¹ظˆظپ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
طھط¬ظ‰ ظپطھظ†ط© ط؛ط¨ط±ط§ط، ظ…ط¸ظ„ظ…ط© ط«ظ… ظٹطھط¨ط¹ ط§ظ„ظپطھظ† ط¨ط¹ط¶ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¶ط§ ط­طھظ‰ ظٹط®ط±ط¬ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ظٹظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظپط§ظ† ط§ط¯ط±ظƒطھظ‡ ظپط§طھط¨ط¹ظ‡ ظˆ ظƒظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ‡طھط¯ظٹظ† .(227)
ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط³ طھط§ط±ظٹظƒ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط§ع¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ† طھط§ ط§ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط­ظ‚ ط¨ط§ط´ظ‰ .
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط²ظٹط± ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ظ…ط¹ط¸ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¶ظ…ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط³ظٹط¯ ط­ط³ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط¯ط§ط، ط­ط±ظƒطھط´ط§ظ† ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظپظ„ط§ ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‡ ط­طھظ‰ ظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ط،ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ط³ظˆط¯ط§ط، ظ…ظ† ظ†طµط±ظ‡ط§ ظ†طµط±ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط®ط°ظ„ظ‡ط§ ط®ط°ظ„ظ‡ ط­طھظ‰ ظٹط§ط،طھظˆط§ ط±ط¬ظ„ط§ ط§ط³ظ…ظ‡ ظƒط§ط³ظ…ظ‰ ظپظٹظˆظ„ظٹظ‡ ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ظپظٹظˆظٹط¯ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظٹظ†طµط±ظ‡ . (228)
ظ¾ط³ طŒ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ ظ¾ط±ع†ظ… ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط´ط±ظ‚ . ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ظ†طµط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ط³ط§ط²ط¯ (ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط´ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯) ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. طµط§ط­ط¨ ظ¾ط±ع†ظ… ط³ظٹط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظ…ظ† ط§ط³طھ (ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،). ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط±ع†ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھط´ â€چ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظ†طµط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظٹط¨ ط§ط² ط¨ظ†ظٹط§ظ†ع¯ط°ط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
طھط®ط±ط¬ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ط±ط§ظٹط§طھ ط³ظˆط¯ ظ„ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ط«ظ… ظٹظ…ظƒط«ظˆظ† ظ…ط§ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط«ظ… طھط®ط±ط¬ ط±ط§ظٹط§طھ ط³ظˆط¯ طµط؛ط§ط± طھظ‚ط§طھظ„ ط±ط¬ظ„ط§ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ ط§ط¨ظ‰ ط³ظپظٹط§ظ† ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظٹط¤ ط¯ظˆظ† ط§ظ„ط·ط§ط¹ط© ظ„ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ .(229) ط¹
ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ظ…ط´ط±ظ‚ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¯طھ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط¨ظˆظ…ط³ظ„ظ… ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط·ظˆظ„ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ). ط³ظ¾ط³ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ظƒظˆع†ظƒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ†ط´ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ .
(ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ظƒظ… ط§ظ†ط¯) . ط§ط¨ظ‰ ط³ط¹ظٹط¯ ط®ط¯ط±ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†ظ‰ ط§ط¬ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ط¨ظ‡ط© ط§ظپظ†ظ‰ ط§ظ„ط§ظ†ظپ ظٹظ…ظ„ط§ط، ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ‚ط³ط·ط§ ظˆ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§.(230)
ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ط§ط³طھ . ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ع¯ط´ط§ط¯ ظˆ ظ¾ط±ظپط±ظˆط؛ ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ط´ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. طµظپط­ظ‡ ع¯ظٹطھظ‰ ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط±طŒ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
طµط§ظ„ط­ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط¨ظ‰ ط®ظ„ظٹظ„ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط´ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظٹظƒظˆظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¹ظ†ط¯ ظ…ظˆطھ ط§ظ„ط®ظ„ظٹظپط© ظپظٹط®ط±ط¬ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط© ظ‡ط§ط±ط¨ط§ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظƒط© ظپطھط§ط،طھظٹظ‡ ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ظ…ظƒط© ظپظٹط®ط± ط¬ظˆظ†ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ ظپظٹط¨ط§ظٹط¹ظˆظ†ظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظƒظ† ظˆط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ط¹ط« ظ…ظ† ط§ظ„ط´ط§ظ… ظپظٹط®ط³ظپ ط¨ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¯ط§ط، ط¨ظٹظ† ظ…ظƒط© ظˆط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط© ظپط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط°ظ„ظƒ ط§طھط§ظ‡ ط§ط¨ط¯ط§ظ„ ط§ظ„ط´ط§ظ… ظˆ ط¹طµط§ط¦ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‚ ظپظٹط¨ط§ظٹط¹ظˆظ†ظ‡ ط«ظ… ظٹظ†ط´ط§ط، ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظ‚ط±ظٹط´ ط§ط®ظˆط§ظ„ظ‡ ظƒظ„ط¨ ظپظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظٹظ‡ظ… ط¨ط¹ط«ط§ ظپظٹط¸ظ‡ط±ظˆظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظˆ ط°ظ„ظƒ ط¨ط¹ط« ظƒظ„ط¨ ظˆط§ظ„ط®ظٹط¨ط© ظ„ظ…ظ† ظ„ظ… ظٹط´ظ‡ط¯ ط؛ظ†ظٹظ…ط© ظƒظ„ط¨ ظپظٹظ‚ط³ظ… ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظˆ ظٹط¹ظ…ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط³ظ†ط© ظ†ط¨ظٹظ‡ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… . (231)
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط²ط¯ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ط§ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط±ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، ط¨ظٹظ† ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط¬ط³طھع¯ط§ظ† ط´ط§ظ… ظˆ ظ†ظٹط² ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط·ط§ظٹظپظ‡ ظƒظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒط³ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯. ظ¾ط³ ط¬ظ…ط¹طھظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ط±ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ط² ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ط·ط§ظٹظپظ‡ ظƒظ„ط¨ ظ†طµظٹط¨ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط²ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ط±ط§ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ظ†ط¶ط±ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظƒظ†ط§ ط¬ط§ظ„ط³ط§ ط¹ظ†ط¯ ط¬ط§ط¨ط±ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ظٹظˆط´ظƒ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‚ ط§ظ† ظ„ط§ ظٹط¬ط¨ظ‰ ط§ظ„ظٹظ‡ظ… ظ‚ظپظٹط² ظˆظ„ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ‚ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط°ط§ظƒ طں ظ‚ط§ظ„ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط¹ط¬ظ… ظٹظ…ظ†ط¹ظˆظ† ط°ظ„ظƒ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظٹظˆط´ظƒ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط´ط§ظ… ط§ظ† ظ„ط§ظٹط¬ط¨ظ‰ ط§ظ„ظٹظ‡ظ… ط¯ظٹظ†ط§ط± ظˆظ„ط§ ظ…ط¯ظ‰ ظ‚ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط°ط§ظƒ ظ‚ط§ظ„ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط±ظˆظ… ط«ظ… ط³ظƒطھ ظ‡ظ†ظٹط¦ط© ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظٹظƒظˆظ† ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ…طھظ‰ ط®ظ„ظٹظپط© ظٹط­ط«ظ‰ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط­ط«ظٹط§ ظˆ ظ„ط§ظٹط¹ط¯ظ‡ ط¹ط¯ط§ ظ‚ظٹظ„ ظ„ط§ط¨ظ‰ ظ†ط¶ط±ط© ظˆط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ„ط§ط، ط§طھط±ظٹط§ظ† ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ…ط±! ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظ‚ط§ظ„ط§ ظ„ط§. (232)
ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¬ط§ط¨ط±ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¯ط±ظ‡ظ… ظˆ ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ . ط¹ط±ط¶ ط´ط¯: ع†ط±ط§طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ط¬ظ… ظ…ظ…ط§ظ†ط¹طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ . ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط·ط±ظپ ط±ظˆظ…ظٹظ‡ط§ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظƒط«ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظپط±ظ…ظˆظ†ط¯: ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ط´ظ…ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ . ط´ظ†ظˆظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ‰ ظ†ط¶ط±ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظ‰ ط¹ظ„ط§ط، ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ظˆطµط§ظپ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¨ط§ط´ط¯طں ظ‡ط± ط¯ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ†ظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ . ط«ظˆط¨ط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ†ظٹط§ظ†ع¯ط°ط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظٹظ‚طھطھظ„ ط¹ظ†ط¯ ظƒظ†ط²ظƒظ… ط«ظ„ط§ط«ط© ظƒظ„ظ‡ظ… ط§ط¨ظ† ط®ظ„ظٹظپط© ط«ظ… ظ„ط§ظٹطµظٹط± ط§ظ„ظ‰ ظˆط§ط­ط¯ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط«ظ… طھط·ظ„ط¹ ط§ظ„ط±ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ط³ظˆط¯ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظپظٹظ‚طھظ„ظˆظ†ظƒظ… ظ‚طھظ„ط§ ظ„ظ… ظٹظ‚طھظ„ظ‡ ظ‚ظˆظ… ط«ظ… ط°ظƒط± ط´ظٹط¦ط§ ظ„ط§ ط§ط­ظپط¸ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ظپط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظٹطھظ…ظˆظ‡ ظپط¨ط§ظٹط¹ظˆظ‡ ظˆظ„ظˆ ط­ط¨ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط«ظ„ط¬ ظپط§ظ†ظ‡ ط®ظ„ظٹظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ . (233)
ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ط´ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظٹظƒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ (ظƒظ†ط² ط±ط§ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ظƒط¹ط¨ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯). ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ط› ط³ظ¾ط³ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط´ط±ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظ‡طھط²ط§ط² ط¯ط±ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ†ط¨ط±ط¯ ط³ط®طھظ‰ ط¯ط±ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ (ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ). ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط§ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† (ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ظپظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظˆظ„ظˆ ط¨ط§ ط³ط±ط²ط§ظ†ظˆ ظٹط§ ط³ظٹظ†ظ‡ . ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ط¯ط§ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ط³طھ .
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¨ظٹظ†ط§ ظ†ط­ظ† ط¹ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط§ط°ط§ ط§ظ‚ط¨ظ„ ظپطھظٹط© ظ…ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظپظ„ظ…ط§ ط±ط¢ظ‡ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط§ط؛ط±ظˆط±ظ‚طھ ط¹ظٹظ†ط§ظ‡ ظˆ طھط؛ظٹط± ظ„ظˆظ†ظ‡ ظپظ‚ظ„طھ ظ…ط§ ظ†ط²ط§ظ„ ظپظ‰ ظˆط¬ظ‡ظƒ ط´ظٹط¦ط§ ظ†ظƒط±ظ‡ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط®طھط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ†ط§ ط§ظ„ط§ط®ط±ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ط³ظٹظ„ظ‚ظˆظ† ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط¨ظ„ط§ط، ظˆ طھط´ط¯ظٹط¯ط§ ظˆ طھط·ط±ظٹط¯ط§ ط­طھظ‰ ظٹط§ط،طھظ‰ ظ‚ظˆظ… ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظ…ط¹ظ‡ظ… ط±ط§ظٹط§طھ ط³ظˆط¯ ظپظٹط³ط¦ظ„ظˆظ† ط§ظ„ط®ظٹط± ظپظ„ط§ ظٹط¹ط·ظˆظ†ظ‡ ظپظٹظ‚ط§طھظ„ظˆظ† ظپظٹظ†طµط±ظˆظ† ظپظٹط¹ط·ظˆظ† ظ…ط§ ط³ط§ط،ظ„ظˆط§ ظپظ„ط§ ظٹظ‚ط¨ظ„ظˆظ†ظ‡ ط­طھظ‰ ظٹط¯ظپط¹ظˆظ‡ط§ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ظپظٹظ…ظ„ط¤ ظ‡ط§ ظ‚ط³ط·ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¤ ظˆظ‡ط§ ط¬ظˆط±ط§ ظپظ…ظ† ط§ط¯ط±ظƒ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ†ظƒظ… ظپظ„ظٹط§ط،طھظ‡ظ… ظˆظ„ظˆ ط­ط¨ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط«ظ„ط¬ . (234)
ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ) ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ†
ظ¾ط± ط§ط² ط§ط´ظƒ ط´ط¯ ظˆ ط±ظ†ع¯ طµظˆط±طھ ط´ط±ظٹظپط´ط§ظ† طھط؛ظٹظٹط± ظƒط±ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط±ط®ط³ط§ط± ط´ظ…ط§ ط­ط§ظ„طھظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط³ط¤ ط§ظ„ ط§ط² ط¹ظ„طھ طھط؛ظٹظٹط± ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ). ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ظٹط§ ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ (ظ‚طھظ„ طŒ ط§ط³ط§ط±طھ طŒ ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ طھط¨ط¹ظٹط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ) طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط´ط±ظ‚ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ ط¯ظˆط±ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯ طھط§ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط®ظٹط±ط§طھ ظˆ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ¾ط³ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ¾ط³ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط®ظٹط² ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ظپ ط¨ط§ط´ط¯.

next page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation