بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب نشانه های ظهور او, حاج شیخ محمد خادمى شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ± -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ² -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ³ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ´ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غµ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ - غ· -
 

 

 
 

ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ

ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰

- غ´ -


4 - ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ…ط¯ظ… ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظƒظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ‡ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ„ط§ظٹط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط­طھظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط§ظ…ظˆط± ط§ظ„طµط¨ظٹط§ظ† ظˆ ظٹط¶ظٹط¹ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ظˆ ظٹطھط؛ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظپط§ط°ط§ ظ‚طھظ„طھ ظ…ظ„ظˆظƒ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ…ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط§ظ„طھط¨ط§ط³ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ط±ظ…ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ظ‚ظˆط§ط³ ط¨ظˆط¬ظˆظ‡ ظƒط§ظ„طھط±ط§ط³ ظˆ ط®ط±ط¨طھ ط§ظ„ط¨طµط±ط© ظ‡ظ†ط§ظƒ ظٹظ‚ظˆظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… . (83)
ظ‚ط§ط¦ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظٹط¯:
1. ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯.
2. ط­ظ‚ظˆظ‚ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ…ط§ظ† (ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§) ط¶ط§ظٹط¹ ع¯ط±ط¯ط¯.
3. ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ طھط؛ظ†ظ‰ (ط¨ظ‡ ط؛ظ†ط§) ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯.
4. ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ† ط­ظ‚ ظ…ط­ط±ظˆظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط´ظ†ط§ط®طھ ط¢ظ† ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ط§ظ† ظˆ ظƒظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظ¾ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ (ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ…ط؛ظˆظ„ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ - ط®ط·ط¨ظ‡ 128 - ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ((ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط·ط±ظ‚ط© )) ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط³ظ¾ط±ظ‡ط§ظ‰ ع†ظƒط´ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ طھط¹ط¨ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ).
5. ط¨طµط±ظ‡ ط®ط±ط§ط¨ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظˆ ظٹط­ط§ ظ„ظ„ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ† ظپط§ظ† ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹظ‡ط§ ظƒظ†ظˆط²ط§ ظ„ظٹط³طھ ظ…ظ† ط°ظ‡ط¨ ظˆظ„ط§ ظپط¶ط© ظˆظ„ظƒظ† ط¨ظ‡ط§ ط±ط¬ط§ظ„ ط¹ط±ظپظˆط§ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ‚ ظ…ط¹ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط§ظ†طµط§ط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† . (84)
ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط§ط² ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ (ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§).
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ظ‚ظ„ظٹظ‡
ط²ظ…ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )
ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ظ‚ظ„ظٹظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ظٹط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ظ„ظپط¯ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ط«ظ… ظٹط§ظ…ط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ†ط´ط§ط، ظ…ط±ط§ظƒط¨ ظٹط¨ظ†ظ‰ ط§ط±ط¨ط¹ظ…ط§ط¦ظ‡ ط³ظپظٹظ†ظ‡ ظپظ‰ ط³ط§ط­ظ„ ط¹ظƒط§ ظˆ ظٹظˆط§ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط·ط±ط·ظˆط³ ظپظٹظپطھط­ظ‡ط§ ظˆ ظٹطھظ‚ط¯ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ط·ط§ظƒظٹظ‡ ظپظٹظپطھط­ظ‡ط§ ظˆ ظٹظ‡ط§ط¬ظ… ط§ظ„ظ‚ط³ط·ظ†ط·ظ†ظٹظ‡ ظپظٹظپطھط­ظ‡ط§ ظˆ ظٹطھظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ظ„ط±ظˆظ… ظپظٹظپطھط­ ط±ظˆظ…ظٹظ‡ ظ…ط¹ ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ .)) (85)
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظ…ط±ظƒط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ط¹ظƒط§ ع†ظ‡ط§ط± طµط¯ ظƒط´طھظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط·ط±ط·ظˆط³ (86) ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ظپطھط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ط·ظˆط³ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ط§ظ†ط·ط§ظƒظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ظپطھط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظ†ط·ط§ظƒظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ‚ط³ط·ظ†ط·ظ†ظٹظ‡ (87) ظ‡ط¬ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظپطھط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¨ظ„ط§ط¯ ط±ظˆظ… (ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط±ط¨ظ‰ ) ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط³ط®ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ (ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط¹ط¬ظ„ ظپط±ط¬ظ‡ ) .
ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ†ط²ظˆظ„ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ طھط´ط±ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ظٹظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط¨ظٹظ†ط§ ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ :
ط«ظ… ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظٹط±ط¬ط¹ ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ ظپظٹطµظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظٹط§ظ…ط§ ظپط§ط°ط§ ظƒط§ظ† ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ط© ظˆظ‚ط¯ ط§ظ‚ظٹظ…طھ ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظٹظ†ط²ظ„ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظپظ‰ طھظ„ظƒ ط§ظ„ط³ط§ط¹ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط«ظˆط§ط¨ط§ظ† ط§ط­ظ…ط± ط§ظ† ظƒط§ظ†ظ…ط§ ظٹظ‚ط·ط± ظ…ظ† ط±ط§ط،ط³ظ‡ ط§ظ„ط¯ظ‡ظ† ظˆ ظ‡ظˆ ط±ط¬ظ„ طµط¨ظٹط­ ط§ظ„ظ…ظ†ط¸ط± ظˆط§ظ„ظˆط¬ظ‡ ط§ط´ط¨ظ‡ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط¨ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظپظٹط§ط،طھظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ظٹطµط§ظپط­ظ‡ ظˆ ظٹط¨ط´ط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ†طµط± ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹظ‚ظˆظ„ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طھظ‚ط¯ظ… ظٹط§ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆطµظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظٹظ‚ظˆظ„ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ„ ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظ„ظƒ ظٹط§ ط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹط¤ ط°ظ† ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ ظٹطµظ„ظ‰ ط®ظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ . (88)
ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھط§ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط§ط¹طھ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظ‚ط±ظ…ط² ط¨ظ‡ طھظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‚ط·ط±ط§طھ ط¹ط±ظ‚ ط§ط² ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھط´ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ط·ط±ط§طھ ط±ظˆط؛ظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯. ظ…ط±ط¯ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ط®ظˆط´ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط¨ظٹظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط®ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…طµط§ط­ظپظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ظپطھط­ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… طھط¹ط§ط±ظپ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط¨ط§ظٹط³طھظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯. ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§!((ط¨ظ„ ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظ„ظƒ )). ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط§ط°ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¬ظ„ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط¬ظ†ط§ط¨ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط¹ط¬ظ„ ظپط±ط¬ظ‡ ).
ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ…
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
(( ظ‚ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظٹط§طھظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط²ظ…ط§ظ† ظٹط¸ط±ظپ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظپط§ط¬ط± ظˆ ظٹظ‚ط±ط¨ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط§ط¬ظ† ظˆ ظٹط¶ط¹ظپ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ظ†طµظپ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ ظ…طھظ‰ ط°ط§ظƒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظپظ‚ط§ظ„ (ط§ط° ط§طھط®ط°طھ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط؛ظ†ظ…ط§ ظˆ ط§ظ„ط²ظƒط§ظ‡ ظ…ط؛ط±ظ…ط§ ظˆ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھط·ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„طµظ„ظ‡ ظ…ظ†ط§ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ ظ…طھظ‰ ط°ظ„ظƒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظپظ‚ط§ظ„ (ط¹ )) ط§ط°ط§ طھط³ظ„ط·ظ† ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆط³ظ„ط·ظ† ط§ظ„ط§ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ…ط± ط§ظ„طµط¨ظٹط§ظ† . (89)
ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ظپط§ط¬ط± ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط®ط§طµ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ† ظˆ ط¨ط¯ ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‚ط±ط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظ†طµط§ظپ ط±ط§ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظٹط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ! ظƒظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ (ط®ظٹط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯)طŒ ط¯ط§ط¯ظ† ط²ظƒط§طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط²ظٹط§ظ† ظˆ ط؛ط±ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ط§ط± ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆطµظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ظ†طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظٹط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ! ظƒظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆظ†ط¯:) ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ط²ظ†ط§ظ† طھط³ظ„ط· ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ (ط¨ط± ط§ظ…ظˆط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ) ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ط، ظˆ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ط§ط³طھظٹظ„ط§ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط§ع¯ط± ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ظٹط¯ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¹ظ† ط§ظ„ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ط¹ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„ : ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط³ظٹط§ط،طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…طھظ‰ ط²ظ…ط§ظ† طھط®ط¨ط« ظپظٹظ‡ ط³ط±ط§ط¦ط±ظ‡ظ… ظˆ طھط­ط³ظ† ظپظٹظ‡ ط¹ظ„ط§ظ†ظٹطھظ‡ظ… ط·ظ…ط¹ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ„ط§ظٹط±ظٹط¯ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظٹظƒظˆظ† ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ط±ظٹط§ط،طŒ ظ„ط§ ظٹط®ط§ظ„ط·ظ‡ ط®ظˆظپ طŒ ظٹط¹ظ…ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ ط¨ط¹ظ‚ط§ط¨ ظپظٹط¯ط¹ظˆظ†ظ‡ ط¯ط¹ط§ط، ط§ظ„ط؛ط±ظٹظ‚ ظپظ„ط§ ظٹط³طھط¬ط§ط¨ ظ„ظ‡ظ… . (90)
ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط± ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظ„ظٹط¯ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط·ظ…ط¹ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظٹط§ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط؛ط±ظٹظ‚ طŒ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ع†ظ†ط¯ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، - ط¢ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
1. ط¯ظ„ظ‡ط§ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط®ط¨ط§ط¦ط« ظˆ طµظپط§طھ ط±ط°ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
2. ظ…ط±ط¯ظ… طھط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط§ط² ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
3. ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط¸ط§ظ‡ط±ط§طھ طŒ ظپط±ظˆط±ظپطھظ† ط¯ط± ظƒط«ط§ظپط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ طھط¹ظٹظ†ط§طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ .
4. ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط±ظٹط§).
5. طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯.
6. ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ† طµظپط§طھ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¹ظ‚ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط¬ظ†ع¯ طŒ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¸ظ„ظ… ط´ط¯ظ† طŒ ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ط³ظ„ط¨ ط¨ط±ظƒطھ ظˆ...
7. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط؛ط±ظٹظ‚ ظ‡ظ… ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.(91) ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ط³ظٹط§ط،طھظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…طھظ‰ ظ„ط§ظٹط¨ظ‚ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ„ط§ ط±ط³ظ…ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط§ ط§ط³ظ…ظ‡ ظٹط³ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‡ظ… ط§ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ†ظ‡ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ظ‡ظ… ط¹ط§ظ…ط±ط© ظˆ ظ‡ظ‰ ط®ط±ط§ط¨ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط´ط±ظپظ‚ظ‡ط§ط، طھط­طھ ط¸ظ„ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ…ظ†ظ‡ظ… ط®ط±ط¬طھ ط§ظ„ظپطھظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظٹظ‡ظ… طھط¹ظˆط¯. (92)
ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظ…طھ ظ…ظ† ظپط±ط§ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط¬ط² ط±ط³ظ… ظˆ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط² ط§ط³ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط±طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ط¨ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط®ط±ط§ط¨ (ط®ط§ظ„ظ‰ ) ط§ط³طھ . ظپظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ظپظ‚ظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط¯ ظپطھظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ظ†ط¬ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط´ط±ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط²ط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
1. ظ…ط­طھظˆظ‰ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط­ظٹط§طھط¨ط®ط´ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ…طھط±ظˆظƒ ظˆ ظپظ‚ط· ط§ط³ظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
2. ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط¬ط§ظ…ط¹ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ طھط¹ط·ظٹظ„ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط²ظˆط§ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. (93)
3. طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ظٹظƒ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ط§ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯.
4. ظ…ط³ط§ط¬ط¯ط´ط§ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط¬ظ‡ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ط¨ط§ط¯ ط§ظ…ط§ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ طھظ‚ظˆط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ط§ط³طھ . ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ط±ظƒط² ط؛ظٹط¨طھ طŒ طھظ‡ظ…طھ طŒ ط±ظٹط®طھظ† ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ط¯ط¹طھظ‡ط§ - ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ - ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
5. ظپظ‚ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯. ط¨ط§ طھط§ط،ظ…ظ„ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظ†ظ…ط§ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ظپط³ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
6. طھظ…ط§ظ… ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط³ظˆط، ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.((ط§ط°ط§ ظپط³ط¯ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ظپط³ط¯ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ))ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظپط³ط§ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯. ط²ظٹط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ط§ ط§ظ„ع¯ظˆ ظˆ ط³ظ…ط¨ظ„ ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ !
ظ†ط§ع¯ظپطھظ‡ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظƒطھط¨ طŒ ط§ط² ط§ط´ط®ط§طµ ط¬ط¯ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظ…ظƒط±ظ… ط®ظˆط¯ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ : (ط§ظ† ) ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ط§ط، ط؛ط±ظٹط¨ط§ ظˆ ط³ظٹط¹ظˆط¯ ط؛ط±ظٹط¨ط§ ظƒظ…ط§ ط¨ط¯ط§ط، ظپط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ„ط؛ط±ط¨ط§ط،. (94)
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ طھظ†ظ‡ط§ظٹط§ظ† ظˆ ط؛ط±ط¨ط§.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯!
ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط²ظٹط² ظ…ط§ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط؛ط±ظٹط¨ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط§ظ‚ظ„ظٹطھ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ع†ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ طŒ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط¹ ط§ظ„ظˆطµظپ طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¯ط± ع†ظ†ع¯ط§ظ„ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ظƒظپط§ط±ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯. ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط§ط«ط¨ط§طھ ط¹ط±ط¶ ظ…ط§ ظˆط¶ط¹ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ط§ظ„ط§ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ط±ط¨طھ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ (( ظپط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ„ط؛ط±ط¨ط§ط، ))ط¨ط´ط§ط±طھ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¶ظ…ظ†ظ‰ ). ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ط؛ط±ظٹط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ¾ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ظٹظƒظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط²ط¨ط§ظ† طھظˆط­ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ„ط³ط§ظ† ظƒظپط± ظˆ ط§ظ„ط­ط§ط¯ ظˆ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­طھط±ظ… !
ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط²ط¨ط§ظ† طµظ„ط­ طŒ ط¹ط¯ط§ظ„طھ طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظƒظ†ظˆظ†ظ‰ طŒ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط§ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ط³طھ .
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ…ظ† ط§ط¨ط؛ط¶ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¨ط¹ط«ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ ظ‚ظٹظ„ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ط´ظ‡ط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† طں ظ‚ط§ظ„ ظ†ط¹ظ… ط§ظ†ظ…ط§ ط§ط­طھط¬ط¨ ط¨ظ‡ط§طھظٹظ† ط§ظ„ظƒظ„ظ…طھظٹظ† ط¹ظ†ط¯ ط³ظپظƒ ط¯ظ…ظ‡ ط§ظˆ ظٹط¤ ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¬ط²ظٹط© ظˆ ظ‡ظˆ طµط§ط؛ط± ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظ…ظ† ط§ط¨ط؛ط¶ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¨ط¹ط«ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظƒظٹظپ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طں ظ‚ط§ظ„ ط§ظ† ط§ط¯ط±ظƒ ط§ظ„ط¯ط¬ط§ظ„ ط¢ظ…ظ† ط¨ظ‡ . (95)
ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ (ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ) ط§ظˆ ط±ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯. ط³ط¤ ط§ظ„ ط´ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ع¯ط±ع†ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ„ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¯ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ (ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ظپظ‚ط· ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط¬ط²ظٹظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط³ظ¾ط³ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط¬ط§ظ„ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ†ظٹط² ط²ظٹط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط´ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ط¯ط¬ط§ظ„ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط³طھ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط²ظٹط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒط±ط¯:
1. ظ…ط­ط´ظˆط± ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† .
2. ط­ط³ط±طھ ظˆ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ظ‚ط·ط¹ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ط¯ط§ظ…ظ†ع¯ظٹط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
3. ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ† ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.
4. ظ…ط®ظ„ط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… .
5. ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط§ط² ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¨ط§ ط°ظˆط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† .
ط±ط³ظˆظ„ ظ…ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط®ط¨ط± ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط§طھظ…ظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ ظٹط®طھظ… ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ ظپطھط­ ط¨ظ†ط§... (ظˆ ط§ط®ط±ط¬ ط§ظ„ط­ط§ظƒظ… ظپظ‰ طµط­ظٹط­ظ‡ ) ظٹط­ظ„ ط¨ط§ظ…طھظ‰ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ط§ط، ط´ط¯ظٹط¯ ظ…ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‡ظ… ظ„ظ… ظٹط³ظ…ط¹ ط¨ظ„ط§ط، ط§ط´ط¯ ظ…ظ†ظ‡ ط­طھظ‰ ظ„ط§ظٹط¬ط¯ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظ…ظ„ط¬ط§ط، ظپظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¬ظ„ط§ ظ…ظ† ط¹طھط±طھظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ظٹظ…ظ„ط§ط، ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ‚ط³ط·ط§ ظˆ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¸ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¬ظˆط±ط§ ظٹط­ط¨ظ‡ ط³ط§ظƒظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط³ط§ظƒظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ طھط±ط³ظ„ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ‚ط·ط±ظ‡ط§ ظˆ طھط®ط±ط¬ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ†ط¨ط§طھظ‡ط§.(96)
ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ† ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯طŒ طھظˆط³ط· ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ط®ط§طھظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯... ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط±طµظ‡ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… طھظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹طھط±طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ظƒط§طھط´ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط³ظٹط¬ظ‰ ط، ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ‚ظˆط§ظ… طھظƒظˆظ† ظˆط¬ظˆظ‡ظ‡ظ… ظˆط¬ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ط¯ظ…ظٹظٹظ† ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظ„ط°ط¦ط§ط¨ ط§ظ„ط¶ظˆط§ط±ظ‰ ظ„ظٹط³ ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظ…ط© ط³ظپط§ظƒظٹظ† ظ„ظ„ط¯ظ…ط§ط، ظˆ ظ„ط§ ظٹط±ط¹ظˆظ† ط¹ظ† ظ‚ط¨ظٹط­ ط§ظ† طھط§ط¨ط¹طھظ‡ظ… ظˆ ط§ط±ظˆط§ظƒ ظˆ ط§ظ† طھظˆط§ط±ظٹطھ ط¹ظ†ظ‡ظ… ط§ط؛طھط§ط¨ظˆظƒ ظˆ ط§ظ† ط­ط¯ط«ظˆظƒ ظƒط°ط¨ظˆظƒ ظˆ ط§ظ† ط§ط¦طھظ…ظ†طھظ‡ظ… ط®ط§ظ†ظˆظƒ طµط¨ظٹظ‡ظ… ط¹ط§ط±ظ… ظˆ ط´ط§ط¨ظ‡ظ… ط´ط§ط·ط± ظˆ ط´ظٹط®ظ‡ظ… ظ„ط§ظٹط§ظ…ط± ط¨ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ„ط§ ظٹظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ظ…ظ†ظƒط± ط§ظ„ط§ط¹طھط²ط§ط² ط¨ظ‡ظ… ط°ظ„ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظٹط¯ظٹظ‡ظ… ظپظ‚ط± ط§ظ„ط­ظ„ظٹظ… ظپظٹظ‡ظ… ط؛ط§ظˆ ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظپظٹظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…طھظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظپظٹظ‡ظ… ظ…ط³طھط¶ط¹ظپ ظˆ ط§ظ„ظپط§ط³ظ‚ ظپظٹظ‡ظ… ظ…ط´ط±ظپ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظپظٹظ‡ظ… ط¨ط¯ط¹ط© ظˆ ط§ظ„ط¨ط¯ط¹ط© ظپظٹظ‡ظ… ط³ظ†ط© ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹط³ظ„ط· ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط´ط±ط§ط±ظ‡ظ… ظˆ ظٹط¯ط¹ظˆ ط®ظٹط§ط±ظ‡ظ… ظپظ„ط§ ظٹط³طھط¬ط§ط¨ ظ„ظ‡ظ… . (97)
ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط±طŒ ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ (ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ طھظƒط¨ط± ظˆ ط؛ط±ظˆط± ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ). ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¹ط·ظˆظپطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‚طھظ„ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ط§ظ…ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ط¯ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظƒظ†ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ط› ط§ع¯ط± ط¨ط§ طھظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ظ…ظٹظ† ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ط² ظˆ ظ†ط®ظˆطھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ‰ ط¨ط§ظƒ ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ط¶ظ‰ ط§ظ†ط¯ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¨ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¹ط§ط¬ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ظٹظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¹ط²طھ ط¬ط³طھظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط°ظ„طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپظ‚ط± ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ط´ط®طµ ط¹ط§ظ‚ظ„ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھظ‡ظ…طھ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† طھظ‚ظˆط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¶ط¹ظٹظپ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ظپط§ط³ظ‚ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط´ط®طµظٹطھ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ظˆ ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ط¯ط¹طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط¨ط¯ط¹طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ†طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ط´ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط³ظ„ط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط¹ط§ظˆظ‰ ط®ظˆط¨ط§ظ† ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط´ط¨ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ¾ط±ظ†ظˆط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط²ظٹط² ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯:
ط¹ظ† ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ : ظپظ‰ ط­ط¯ظٹط« ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظٹظ‡ ظ„ظٹظ„ط© ط§ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ† ظٹظˆطµظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط®ط¨ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ„ط§ط¦ظ…ط© ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† ظ‚ط§ظ„ ظˆ ط¢ط®ط± ط±ط¬ظ„ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظٹطµظ„ظ‰ ط¹ظٹط³ظ‰ ط§ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط®ظ„ظپظ‡ ظٹظ…ظ„ط§ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§ ط§ظ†ط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ„ظƒط© ظˆ ط§ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ط© ظˆ ط§ط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط´ظپظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ظٹط¶ ظپظ‚ظ„طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط³ظٹط¯ظ‰ ظ…طھظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط°ط§ظƒ ظپط§ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ„ظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط°ظ„ظƒ ط§ط°ط§ ط±ظپط¹ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظƒط«ط± ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط،ط© ظˆ ظ‚ظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظˆ ظƒط«ط± ط§ظ„ظ‚طھظ„ ظˆ ظ‚ظ„ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ‡ط§ط¯ظˆظ† ظˆ ظƒط«ط± ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ط© ظˆ ط§ظ„ط®ظˆظ†ط© ظˆ ظƒط«ط± ط§ظ„ط´ط¹ط±ط§ط، ظˆ ط§طھط®ط° ط§ظ…طھظƒ ظ‚ط¨ظˆط±ظ‡ظ… ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظˆ ط­ظ„ظٹطھ ط§ظ„ظ…طµط§ط­ظپ ظˆ ط²ط®ط±ظپطھ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظˆ ظƒط«ط± ط§ظ„ط¬ظˆط± ظˆ ط§ظ„ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط§ط،ظ…ط± ط§ظ…طھظƒ ط¨ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظƒطھظپظ‰ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ طµط§ط± ط§ظ„ط§ظ…ط±ط§ط، ظƒظپط±ط© ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ظ‡ظ… ظپط¬ط±ط© ظˆ ط§ط¹ظˆط§ظ†ظ‡ظ… ط¸ظ„ظ…ط© ط°ظˆظˆط§ظ„ط±ط§ط،ظ‰ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظپط³ظ‚ط© ظˆ ط¹ظ†ط¯ ط«ظ„ط§ط«ط© ط®ط³ظˆظپ ط®ط³ظپ ط¨ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ط®ط³ظپ ط¨ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط®ط³ظپ ط¨ط¬ط²ظٹط±ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ظˆ ط®ط±ط§ط¨ ط¨طµط±ط© ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ط°ط±ظٹطھظƒ طھطھط¨ط¹ظ‡ ط§ظ„ط²ظ†ظˆط¬ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ„ط¯ط¬ط§ظ„ ظٹط®ط±ط¬ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظ…ظ† ط³ط¬ط³طھط§ظ† ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ . (98)
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط´ط¨ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط­ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ . ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
1. ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
2. ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
3. ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ (ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط±) ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
4. ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
5. ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ط´ظپط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط¢ظ† ظƒظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ط®ط·ط§ط¨ ط±ط³ظٹط¯:
6. ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ†ط´ظٹظ†ط¯.
ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ظ…ط§ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ… ط´ظˆط¯.
7. ظ‚طھظ„ ظˆ ظƒط´طھط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯.
8. ظپظ‚ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ… ط´ظˆظ†ط¯ (ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ).
9. ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظپط§ط³ظ‚ (ط¨ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ) ظˆ ط®ظٹط§ظ†طھظƒط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆظ†ط¯ (ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط®ظˆط¯ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯).
10. ط´ط¹ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆظ†ط¯.
11. ط§ظ…طھ ط´ظ…ط§ ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯.
12. ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط²ظٹظ†طھ ظƒظ†ظ†ط¯.
13. ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط±ط§ ظ…ط¬ظ„ظ„ ط¨ط³ط§ط²ظ†ط¯.
14. ط¬ظˆط± ظˆ ظپط³ط§ط¯ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯.
15. ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯.
16. ط§ظ…طھ ط´ظ…ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ظ†ط¯.
17. ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظƒظ†ظ†ط¯.
18. ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط§ظƒطھظپط§ ظƒظ†ظ†ط¯ (ظ„ظˆط§ط·).
19. ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ (ظ…ط³ط§ط­ظ‚ظ‡ ).
20. ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ظƒط§ظپط± ط´ظˆظ†ط¯.
21. ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ط§ظ† ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
22. ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
23. طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظپط§ط³ظ‚ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
24. ط³ظ‡ ط®ط³ظپ (99) ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯: ظٹظƒظ‰ ط®ط³ظپ ط¯ط± ظ…ط´ط±ظ‚ طŒ ط®ط³ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط®ط³ظپ ط³ظˆظ… ط¯ط± ط¬ط²ظٹط±ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ .
25. ط®ط±ط§ط¨ ط´ط¯ظ† ط¨طµط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط°ط±ط§ط±ظ‰ طھظˆ (ط³ظٹط¯) ظƒظ‡ ط²ظ†ع¯ظٹظ‡ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
26. ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…
27. ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ ط§ط² ط³ط¬ط³طھط§ظ† .
28. ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ .
ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ…
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ‚ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ„ظٹط§ط،طھظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط²ظ…ط§ظ† ظٹط¸ط±ظپ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظپط§ط¬ط± ظˆ ظٹظ‚ط±ط¨ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط§ط¬ظ† ظˆ ظٹط¶ط¹ظپ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ظ†طµظپ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ ظ…طھظ‰ ط°ط§ظƒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظپظ‚ط§ظ„ (ط§ط° ط§طھط®ط°طھ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ†ط© ظ…ط؛ظ†ظ…ط§ ظˆط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظ…ط؛ط±ظ…ط§ ظˆ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ط© ط§ط³طھط·ط§ظ„ط© ظˆط§ظ„طµظ„ط© ظ…ظ†ط§ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ ظ…طھظ‰ ط°ظ„ظƒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظپظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ) ط§ط°ط§ طھط³ظ„ط·ظ„ظ† ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط³ظ„ط·ظ† ط§ظ„ط§ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ…ط± ط§ظ„طµط¨ظٹط§ظ† . (100)
ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ظپط§ط¬ط± ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط®ط§طµ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ† ظˆ ط¨ط¯ ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‚ط±ط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظ†طµط§ظپ ط±ط§ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ! ظƒظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ (ط®ظٹط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯)طŒ ط¯ط§ط¯ظ† ط²ظƒط§طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط²ظٹط§ظ† ظˆ ط؛ط±ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¨ط§ط± ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ طµظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ظ†طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظٹظ† ! ظƒظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:) ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ط²ظ†ط§ظ† طھط³ظ„ط· ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ (ط¨ط± ط§ظ…ظˆط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ) ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ط، ظˆ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ط§ط³طھظٹظ„ط§ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط§ع¯ط± ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ظٹط¯ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط´ط§ط°ط§ظ† ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ط«ظ…ط§ظ„ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ‚ظ„طھ ظ„ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… طں ظ‚ط§ظ„ ظ†ط¹ظ… ظˆ ط§ظ„ظ†ط¯ط§ط، ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ظˆ ط·ظ„ظˆط¹ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظ…ظ† ظ…ط؛ط±ط¨ظ‡ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ظˆ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط²ظƒظٹط© ظ…ط­طھظˆظ… ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ط­طھظˆظ… طŒ ظ‚ظ„طھ : ظˆ ظƒظٹظپ ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ظ†ط¯ط§ط،طں ظ‚ط§ظ„ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط§ظˆظ„ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ط§ظ„ط§ ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظ…ط¹ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط´ظٹط¹طھظ‡ ط«ظ… ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط§ ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظ…ط¹ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظˆط´ظٹط¹طھظ‡ ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹط±طھط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط¨ط·ظ„ظˆظ† . (101)
ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط·ظ„ظˆط¹ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¨ظٹظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظˆظ„ طµط¨ط­ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظˆط³طھ . ط¢ط®ط± ظˆظ‚طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظˆط³طھ . ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظˆظ… ط§ظ‡ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ط¯ط± ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ (ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط§ط³طھ ).
ط§ط¨ظˆط§ظ„ط¬ط§ط±ظˆط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط² ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط³ط§ط± ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒظˆظپط© ظپظٹط®ط±ط¬ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¶ط¹ط© ط¹ط´ط± ط§ظ„ظپ ظ†ظپط³ ظٹط¯ط¹ظˆظ† ط§ظ„ط¨طھط±ظٹط© ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ط­ ظپظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ظ„ظ‡ ط§ط±ط¬ط¹ ظ…ظ† ط­ظٹط« ط¬ط¦طھ ظپظ„ط§ ط­ط§ط¬ط© ظ„ظ†ط§ ظپظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ظپط§ط·ظ…ط© ظپظٹط¶ط¹ ظپظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظٹظپ ط­طھظ‰ ظٹط§ط،طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط®ط±ظ‡ظ… ط«ظ… ظٹط¯ط®ظ„ ط§ظ„ظƒظˆظپط© ظپظٹظ‚طھظ„ ط¨ظ‡ط§ ظƒظ„ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ظ…ط±طھط§ط¨ ظˆ ظٹظ‡ط¯ظ… ظ‚طµظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ظٹظ‚طھظ„ ظ…ظ‚ط§طھظ„ظٹظ‡ط§ ط­طھظ‰ ظٹط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ . (102)
ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ طھط´ط±ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ((ط¨طھط±ظٹظ‡ )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط±ط¶ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯: ط¨ط±ع¯ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ…ط§ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§) ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… . ظ¾ط³ طŒ ط´ظ…ط´ظٹط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯. ط³ظ¾ط³ ظˆط§ط±ط¯ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ظˆ ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ طھط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ط§ط¶ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¬ط§ط¨ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆظ„طھ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¶ط±ط¨ ظپط³ط§ط·ظٹط· ظˆ ظٹط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ†ط²ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظپط§طµط¹ط¨ ظ…ط§ ظٹظƒظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط­ظپط¸ظ‡ ط§ظ„ظٹظˆظ… ظ„ط§ظ†ظ‡ ظٹط®ط§ظ„ظپ ظپظٹظ‡ ط§ظ„طھط§ط،ظ„ظٹظپ .(103)
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ (ع¯ظˆظٹط§ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط§ط´ط¯) ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ (ط§ط² ظ†ط¸ط± طھط±طھظٹط¨ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ) ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط¢ط´ظ†ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط´ظƒظ„ ط§ط³طھ (ط§ط² ظ†ط¸ط± طھط±طھظٹط¨ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ).
ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ ط´ط¯:
ط§ظ† ط§طµط­ط§ط¨ظ†ط§ ط¨ط§ظ„ظƒظˆظپط© ط¬ظ…ط§ط¹ط© ظƒط«ظٹط±ط© ظپظ„ظˆ ط§ظ…ط±طھظ‡ظ… ظ„ط§ط·ط§ط¹ظˆظƒ ظˆ ط§طھط¨ط¹ظˆظƒ ظپظ‚ط§ظ„ ظٹط¬ظ‰ ط§ط­ط¯ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ظƒظٹط³ ط§ط®ظٹظ‡ ظپظٹط§ط®ط° ظ…ظ†ظ‡ ط­ط§ط¬طھظ‡ طں ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ط§ ظپظ‚ط§ظ„ ظپظ‡ظ… ط¨ط¯ظ…ط§ط¦ظ‡ظ… ط§ط¨ط®ظ„ ... ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظ‰ ظ‡ط¯ظ†ط© ظ†ظ†ط§ظƒط­ظ‡ظ… ظˆ ظ†ظˆط§ط±ط«ظ‡ظ… ظˆ ظ†ظ‚ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ظ†ط¤ ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ†ط§طھظ‡ظ… ط­طھظ‰ ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¬ط§ط،طھ ط§ظ„ظ…ط²ط§ظٹظ„ظ‡ ظˆ ظٹط§ط،طھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط§ظ„ظ‰ ظƒظٹط³ ط§ط®ظٹظ‡ ظپظٹط§ط،ط®ط° ط­ط§ط¬طھظ‡ ظ„ط§ظٹظ…ظ†ط¹ظ‡ . (104)
ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯ط› ط§ع¯ط± ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ طµط§ط¯ط± ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط³طھ ط¯ط± ط¬ظٹط¨ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯طں ط¹ط±ط¶ ط´ط¯: ط®ظٹط±. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ط§ط¯ظٹط§طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط¶ط§ظٹظ‚ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط°ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طں ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظ…ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط±ط« ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… طŒ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظ…ط§ظ†ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹظ… طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯. ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط± ط¬ظٹط¨ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ (ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،).
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط«ظ‚ظپظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ط§ظ„ط±ط¹ط¨ ظ…ط¤ ظٹط¯ ط¨ط§ظ„ظ†طµط± طھط·ظˆظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ طھط¸ظ‡ط± ظ„ظ‡ ط§ظ„ظƒظ†ظˆط² ظˆ ظٹط¨ظ„ط؛ ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ظٹط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆظ„ظˆ ظƒط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظƒظˆظ† ظپظ„ط§ ظٹط¨ظ‚ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط®ط±ط§ط¨ ط§ظ„ط§ ط¹ظ…ط± ظˆ ظٹظ†ط²ظ„ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظپظٹطµظ„ظ‰ ط®ظ„ظپظ‡ ظپظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ ظٹط§ ط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…طھظ‰ ظٹط®ط±ط¬ ظ‚ط§ط¦ظ…ظƒظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ط°ط§ طھط´ط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¨ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظƒطھظپظ‰ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ظƒط¨ ط°ظˆط§طھ ط§ظ„ظپط±ظˆط¬ ط§ظ„ط³ط±ظˆط¬ ظˆ ظ‚ط¨ظ„طھ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط²ظˆط± ظˆ ط±ط¯طھ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ظˆط§ط³طھط®ظپ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط، ظˆ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط§ظ„ط²ظ†ط§ ظˆ ط§ظ„ظƒظ„ ط§ظ„ط±ط¨ط§ ظˆ ط§طھظ‚ظ‰ ط§ظ„ط§ط³ط±ط§ط± ظ…ط®ط§ظپط© ط§ظ„ط³ظ†طھظ‡ظ… ظˆ ط®ط±ط¬ ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط´ط§ظ… ظˆط§ظ„ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظٹظ…ظ† ظˆ ط®ط³ظپ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¯ط§ط، ظˆ ظ‚طھظ„ ط؛ظ„ط§ظ… ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظƒظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط³ظ…ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط²ظƒظٹط© ظˆ ط¬ط§ط¦طھ طµظٹط­ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط¨ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظپظٹظ‡ ظˆ ظپظ‰ ط´ظٹط¹طھظ‡ ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ط®ط±ظˆط¬ ظ‚ط§ط¦ظ…ظ†ط§ ظپط§ط°ط§ ط®ط±ط¬ ط§ط³ظ†ط¯ ط¸ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ط© ظˆ ط§ط¬طھظ…ط¹ ط§ظ„ظٹظ‡ ط«ظ„ط§ط«ظ…ط§ط¦ط© ظˆ ط«ظ„ط§ط«ط© ط¹ط´ط± ط±ط¬ظ„ط§ ظˆ ط§ظˆظ„ ظ…ط§ ظٹظ†ط·ظ‚ ط¨ظ‡ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظٹط© : ((ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظٹط± ظ„ظƒظ… ط§ظ† ظƒظ†طھظ… ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† )).(105) ط«ظ… ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ†ط§ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط­ط¬طھظ‡ ظˆ ط®ظ„ظٹظپطھظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظپظ„ط§ ظٹط³ظ„ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ظ„ط§ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ط±ط¶ظ‡ ظپط§ط°ط§ ط§ط¬طھظ…ط¹ ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ‚ط¯ ظˆ ظ‡ظˆ ط¹ط´ط±ط© ط¢ظ„ط§ظپ ط±ط¬ظ„ ط®ط±ط¬ ظپظ„ط§ ظٹط¨ظ‚ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط¯ط¤ ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظ…ظ† طµظ†ظ… ط§ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط§ ظˆظ‚ط¹طھ ظپظٹظ‡ ظ†ط§ط±ظپط§ ط­طھط±ظ‚ ظˆ ط°ظ„ظƒ ط¨ط¹ط¯ ط؛ظٹط¨ط© ط·ظˆظٹظ„ط© ظ„ظٹط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظٹط·ظٹط¹ظ‡ ط¨ط§ظ„ط؛ظٹط¨ ظˆ ظٹط¤ ظ…ظ† ط¨ظ‡ . (106)
ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1. طھط±ط³ ظˆ ط±ط¹ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ط§ظٹع¯ط²ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
2. ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ .
3. ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¹ط²ظٹط²ط´ ط¯ط±ظ†ظˆط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
4. ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
5. ط³ظ„ط·ظ†طھط´ ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
6. ط¯ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظ…ط§ظ… ط§ط¯ظٹط§ظ† ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆظ„ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ط؛ظٹط±ط¢ط¨ط§ط¯ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
7. ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط´ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
1. ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯.
2. ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط§ظƒطھظپط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† (ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ظˆط§ط· ظˆ ظ…ط³ط§ط­ظ‚ظ‡ ).
3. ط²ظ†ط§ظ† ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط²ظٹظ†ظ‡ط§ ط´ظˆظ†ط¯ (ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ظ† ط¨ط± ط§ط³ط¨ طŒ ط§طھظˆظ…ط¨ظٹظ„ ظˆ ظˆط³ط§ظٹط· ظ†ظ‚ظ„ظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط±).
4. ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ظˆط§ظ‚ط¹ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯.
5. ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¹ط§ط¯ظ„ ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† طھظ‚ظˆط§ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯.
6. ظ‚طھظ„ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.
7. ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط±طھظƒط¨ ط²ظ†ط§ ط´ظˆظ†ط¯.
8. ط±ط¨ط§ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط§ط¬ ظٹط§ط¨ط¯.
9. ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط§ط´ط±ط§ط± ط¨طھط±ط³ظ†ط¯.
10. ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظٹط¯.
11. ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظٹظ…ظ† ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯.
12. ط®ط³ظپ ظˆ ظپط±ظˆط±ظپطھع¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹط¯ط§ط، ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹط¯.
13. ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط±ظƒظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط²ظٹط²ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ ط§ط³طھ .
14. طµظٹط­ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ ط§ظˆ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظˆط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ طھظƒظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ طھظ† ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط®طµظˆطµ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط·ط±ط§ظپط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆظ„ ط³ط®ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط³طھ : ((ط¨ط§ظ‚ظٹظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯)). ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ظ† ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط­ط¬طھ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط³طھظ… . ظ¾ط³ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯: ((ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† )). ظ¾ط³ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¹ط¯ط¯ ظ…ط¹ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹظƒطھط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ط§ط³ط§ط³ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢طھط´ ط؛ط¶ط¨ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط³ظˆط®طھ . ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ! ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط­طھظˆظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط·ظٹط¹ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯.
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط²ظٹط§ط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظˆط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظƒط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظٹظˆظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط³ط¨طھ ظ‚ط§ط¦ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظƒظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¨ظٹط¹ط© ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹظ…ظ„ط§ظ‡ط§ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¸ظ„ظ…ط§ ظˆط¬ظˆط±ط§. (107)
ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯) ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ط±ظˆط² ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ (ط¹ ) ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ (ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظ†ظٹط§! ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،طŒ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ) . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .
ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط³ط±ط§ط¬ ط§ط² ط¬ط§ط¨ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط± ظ„ط§ظٹط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط­طھظ‰ ظٹط´ظ…ظ„ (ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ )ط§ظ„ط´ط§ظ… ظپطھظ†ط© ظٹط·ظ„ط¨ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط®ط±ط¬ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظپظ„ط§ ظٹط¬ط¯ظˆظ†ظ‡ ظˆ ظٹظƒظˆظ† ظ‚طھظ„ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظƒظˆظپط© ظˆ ط§ظ„ط­ظٹط±ط© ظ‚طھظ„ط§ ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط³ظˆط§ط، ظˆ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط،.(108)
ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±! ظ‚ط§ط¦ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ (ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§) ط¯ط± ط´ط§ظ… ظپط±ط§ ع¯ظٹط±ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ظ‡ ظپط±ط§ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظپطھظ†ظ‡ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¨ظٹظ† ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط­ظٹط±ظ‡ ظƒط´طھط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط·ط±ظپ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ( ظٹط§ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظƒظ…ظٹطھ ظٹط§ ظƒظٹظپظٹطھ ) ظˆ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
طھظˆظ‚ط¹ظˆط§ ط§ظ„طµظˆطھ ظٹط§ط،طھظٹظƒظ… ط¨ط؛طھط© ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظپظٹظ‡ ظ„ظƒظ… ظپط±ط¬ ط¹ط¸ظٹظ… . (109)
ظ…ظ†طھط¸ط± طµط¯ط§ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ط¨ط§ط´ظٹط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† (طµظˆطھ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظپط±ط¬ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط³طھ .
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط¢ظٹط§ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ظƒظ„ظ…ظ‡ ((طµظˆطھ )) طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طں ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظٹط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظٹط§ ظ‚ظٹط§ظ… ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ . ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ طµط¯ط§ظ‰ ط­ظٹط§طھط¨ط®ط´ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط­ط¯ظٹط« ظ…ظپطµظ„ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط®طھطµط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظپظٹظ†ط²ظ„ ط§ظ…ظٹط± ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¨ظٹط¯ط§ط، ظپظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ((ظٹط§ط¨ظٹط¯ط§ط، ط§ط¨ظٹط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ))ظپظٹط®ط³ظپ ط¨ظ‡ظ… ظپظ„ط§ ظٹظپظ„طھ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ ط«ظ„ط§ط«ط© ظ†ظپط± ظٹط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط¬ظˆظ‡ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظپظپظٹطھظ‡ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظ…ظ† ظƒظ„ط¨ ظˆ ظپظٹظ‡ظ… ظ†ط²ظ„طھ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظٹط© ((ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ظˆطھظˆط§ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ط¨ظ…ط§ ظ†ط²ظ„ظ†ط§ ظ…طµط¯ظ‚ط§ ظ„ظ…ط§ ظ…ط¹ظƒظ… ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† ظ†ط·ظ…ط³ ظˆط¬ظˆظ‡ط§ ظپظ†ط±ط¯ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¯ط¨ط§ط±ظ‡ط§)).
ظ‚ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¨ظ…ظƒط© ظ‚ط¯ ط§ط³ظ†ط¯ ط¸ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظ…ط³طھط¬ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ظپظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ†ط§ ظ†ط³طھظ†طµط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ…ظ† ط§ط¬ط§ط¨ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپط§ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظٹظƒظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ†ط­ظ† ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپظ…ظ† ط­ط§ط¬ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط¢ط¯ظ… ظپط§ظ†ط§ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط¢ط¯ظ… ظˆ ظ…ظ† ط­ط§ط¬ظ†ظ‰ ظپظ‰ ظ†ظˆط­ ظپط§ظ†ط§ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ظ†ظˆط­ ظˆ ظ…ظ† ط­ط§ط¬ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظپط§ظ†ط§ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ظ…ظ† ط­ط§ط¬ظ†ظ‰ ظپظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط§ظ†ط§ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط­ط§ط¬ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ† ظپط§ظ†ط§ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ† ط§ظ„ظٹط³ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ‚ظˆظ„ ظپظ‰ ظ…ط­ظƒظ… ظƒطھط§ط¨ظ‡ ((ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طµط·ظپظ‰ ط¢ط¯ظ… ظˆ ظ†ظˆط­ط§ ظˆ ط¢ظ„ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¢ظ„ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط°ط±ظٹط© ط¨ط¹ط¶ظ‡ط§ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¶ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظ…ظٹط¹ ط¹ظ„ظٹظ… )).
ظپط§ظ†ط§ ط¨ظ‚ظٹط© ظ…ظ† ط¢ط¯ظ… ظˆ ط°ط®ظٹط±ط© ظ…ظ† ظ†ظˆط­ ظˆ ظ…طµط·ظپظ‰ ظ…ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ طµظپظˆط© ظ…ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط،ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط§ ظپظ…ظ† ط­ط§ط¬ظ†ظ‰ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط§ظ†ط§ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ظپظ…ظ† ط­ط§ط¬ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط³ظ†ط© ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط§ظ†ط§ ط§ظˆظ„ظ‰ ط¨ط³ظ†ط© ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط§ط،ظ†ط´ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط³ظ…ط¹ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ظ„ظٹظˆظ… ظ„ظ…ط§ ط¨ظ„ط؛ ط§ظ„ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ†ظƒظ… ط§ظ„ط؛ط§ط¦ط¨ ظˆ ط§ط³ط§ط،ظ„ظƒظ… ط¨ط­ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط­ظ‚ظ‰ ظپط§ظ† ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط­ظ‚ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظ…ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ط¹ظ†طھظ…ظˆظ†ط§ ظˆ ظ…ظ†ط¹طھظ…ظˆظ†ط§ ظ…ظ…ظ† ظٹط¸ظ„ظ…ظ†ط§ ظپظ‚ط¯ ط§ط،ط®ظپظ†ط§ ظˆ ط¸ظ„ظ…ظ†ط§ ظˆ ط·ط±ط¯ظ†ط§ ظ…ظ† ط¯ظٹط§ط±ظ†ط§ ظˆ ط§ط¨ظ†ط§ط¦ظ†ط§ ظˆ ط¨ط؛ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ظˆ ط¯ظپط¹ظ†ط§ ط¹ظ† ط­ظ‚ظ†ط§ ظˆ ط§ظپطھط±ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ظپط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹظ†ط§ ظ„ط§طھط®ط°ظ„ظˆظ†ط§ ظˆ ط§ظ†طµط±ظˆظ†ط§ ظٹظ†طµط±ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .
ظ‚ط§ظ„ ظپظٹط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ط© ط«ظ„ط§ط«ظ…ط§ط¦ط© ظˆ ط«ظ„ط§ط«ط© ط¹ط´ط± ط±ط¬ظ„ط§ ظˆ ظٹط¬ظ…ط¹ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ظٹط¹ط§ط¯ ظ‚ط²ط¹ط§ ظƒظ‚ط²ط¹ ط§ظ„ط®ط±ظٹظپ ظˆ ظ‡ظ‰ ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط± ط§ظ„ط§ظٹط© ط§ظ„طھظ‰ ط°ظƒط±ظ‡ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ظ‡ : ((ط§ظٹظ†ظ…ط§ طھظƒظˆظ†ظˆط§ ظٹط§ط،طھ ط¨ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ط§ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط´ظٹظ‰ ظ‚ط¯ظٹط±)).
ظپظٹط¨ط§ظٹط¹ظˆظ†ظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظƒظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ…ط¹ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظ…ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ طھظˆط§ط±ط«ط© ط§ظ„ط§ط¨ظ†ط§ط، ط¹ظ† ط§ظ„ط§ط¨ط§ط،. ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط± ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظٹطµظ„ط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‡ ظپظ‰ ظ„ظٹظ„ط© طŒ ظپظ…ط§ ط§ط´ظƒظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط± ظپظ„ط§ ظٹط´ظƒظ„ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظˆظ„ط§ط¯طھظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆظˆط±ط§ط«طھظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¹ط§ظ„ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ظپط§ظ† ط§ط´ظƒظ„ ظ‡ط°ط§ ظƒظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظپط§ظ† ط§ظ„طµظˆطھ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ„ط§ظٹط´ظƒظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط°ط§ ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ظˆ ط§ط³ظ… ط§ط¨ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ…ظ‡ . (110)
ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط،! ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒظ† . ظ¾ط³ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ…ظٹط¹طھ ط±ط§ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط±ط§ ظƒظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط·ط§ظٹظپظ‡ ظƒظ„ط¨ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ((ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯! ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ظٹط¯ ظƒظ‡ طھطµط¯ظٹظ‚ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طھظˆط±ط§طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ط´ظ…ط§ط³طھ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆظٹطھط§ظ† ط§ط² ط§ط«ط± ط¶ظ„ط§ظ„طھ ط®ط· ط¨ط·ظ„ط§ظ† ظƒط´ظٹظ… ظٹط§ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظˆط§عکع¯ظˆظ† ظƒظ†ظٹظ… .)) (111)
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط´طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ظ¾ط³ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ظ‡ط³طھظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظˆ. ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ط­ط§ط¬ظ‡ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ… ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ظ†ظˆط­ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ط­ط§ط¬ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط­ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ… طھط±ظ… ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ط­ط§ط¬ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ… ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ط­ط§ط¬ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ط§ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،. ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط­ظƒظ…ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:((ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ط¯ظ… ظˆ ظ†ظˆط­ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ))طں(112)
ظ¾ط³ طŒ ظ…ظ† ط¨ط§ظ‚ظٹظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ط¯ظ… ظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط§ط² ظ†ظˆط­ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ… ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ . ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظ…ظ† ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ط³طھظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط³ظ†طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ط­ط§ط¬ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ…ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±. ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¢ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ظٹط¨ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ط§ط² ط´ظ…ط§ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ…ظ† ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظ… (ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ… ) ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¸ظ„ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظˆط·ظ†ظ…ط§ظ† ط¯ظˆط± ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ ظ…ط§ ط±ط§ ط؛طµط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¢ظˆط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ط³طھظ… ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط­ظ‚ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ط± ظ…ط§ ط§ظپطھط±ط§ ط¨ط³طھظ†ط¯. ط¨طھط±ط³ظٹط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§طŒ ط¨طھط±ط³ظٹط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ†ط³ط§ط²ظٹط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظٹظ…ط§ظ† ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ طھظ† ط§طµط­ط§ط¨ ط®ط§طµ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ظˆظ… ط§ط² ظپطµظˆظ„ ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ((ط®ط±ظٹظپ )) (ظ¾ط§ظٹظٹط²) ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† (ط­ط¶ظˆط± ط§طµط­ط§ط¨ ) - ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±! ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط³طھ : ((ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¹ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ظ‡ط± ع†ظٹط² طھظˆط§ظ†ط§ط³طھ )). (113) ظ¾ط³ ط¢ظ† ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ طھظ† ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ (ط¨ط§ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ظˆ ط¨ط§ط§ظˆ ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ‡ طھظˆط³ط· ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±! ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…ط± ظ‚ظٹط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط´ط¨ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±! ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط´ظƒظ„ ط§ط³طھ ط¨ط§ظˆط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ (ظ‚ط§ط¦ظ… ) ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆط±ط§ط«طھ ط§ط² ط¢ط¨ط§ط، ظˆ ط§ط¬ط¯ط§ط¯ط´ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ظˆط±ط§ط« ط¹ظ„ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ طں ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±!
ط§ع¯ط± ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط´ظƒظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظ…ط§ طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ (ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ¾ط¯ط±ط´ ظˆ ط§ط³ظ… ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ†ط±ط¬ط³ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط¯ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯).
ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظƒط§ظ†ظ‰ ط¨ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط¯ ط§ط­ط§ط·ظˆط§ ط¨ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط®ط§ظپظ‚ظٹظ† ظپظ„ظٹط³ ظ…ظ† ط´ظ‰ ط، ط§ظ„ط§ ظˆ ظ‡ظˆ ظ…ط·ظٹط¹ ظ„ظ‡ظ… ط­طھظ‰ ط³ط¨ط§ط¹ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط³ط¨ط§ط¹ ط§ظ„ط·ظٹط± ظٹط·ظ„ط¨ ط±ط¶ط§ظ‡ظ… ظپظ‰ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ط­طھظ‰ طھظپط¬ط± ط§ظ„ط§ط±ط¶ â€چ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ طھظ‚ظˆظ„ ظ…ط±ط¨ظ‰ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… . (114)
ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ…ط·ظٹط¹ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط¯ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طµط­ط±ط§ ظˆ ط¯ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ . ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¹ط§ظ„ظ… ظپظ‚ط· ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯. ط­طھظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ†ظ‚ط§ط· ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظ…ط±ظˆط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ…ظ† ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯.
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظ†ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ طھط´ط±ظپ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
طھظ†ط²ظ„ ط§ظ„ط±ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ط³ظˆط¯ ط§ظ„طھظ‰ طھط®ط±ط¬ ظ…ظ† ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒظˆظپط© ظپط§ط°ط§ ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ…ظƒط© ط¨ط¹ط«طھ ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¹ط© . (115)
ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ‡طھط²ط§ط² ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ (ظ¾ط±ع†ظ…ط¯ط§ط± ظˆ ط±ظ‡ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ). ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط±ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظˆط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ†ظ‡ ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ط­طھظ‰ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظٹط³ظ…ط¹ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ط­طھظ‰ طھط³ظ…ط¹ ط§ظ„ظپطھط§ط© ظپظ‰ ط®ط°ط±ظ‡ط§. (116)
ط§ظ…ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† طµط¯ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ط­طھظ‰ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ†ط´ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¨ط´ظ†ظˆظ†ط¯.
ظ†ط§ط¬ظٹظ‡ ظ‚ط·ط§ظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظپظ„ط§ظ† ط§ط¨ظ† ظپظ„ط§ظ† ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ظˆ ط§ط³ظ… ط§ط¨ظٹظ‡ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ظ† ظپظ„ط§ظ†ط§ ظˆ ط´ظٹط¹طھظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط¬ظ„ط§ ظ…ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ . (117)
ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (ظپظ„ط§ظ† ظ¾ط³ط± ظپظ„ط§ظ† ط§ط³طھ ) ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§طµظ„ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظٹط·ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط± ط­ظ‚ ظ‡ط³طھظ†ط¯.

next page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation