بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب نشانه های ظهور او, حاج شیخ محمد خادمى شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ± -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ² -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ³ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ´ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غµ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ - غ· -
 

 

 
 

ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ

ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰

- غ² -


15. ط¯ط±ط®طھظƒط§ط±ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط­طµظˆظ„ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ظƒ ط´ظˆط¯.
16. ظ‚ظٹظ…طھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظˆط¯ (ظ†ط±ط® ط§ط¬ظ†ط§ط³ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط²ظˆظ… ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط³ط±ط³ط§ظ… ط¢ظˆط±ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ظˆط¯ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط³ظˆط²ط§ظ† ظƒظ†ط¯).
17. ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ (ط·ظˆظپط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ طھظ†ط¯ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ ظ…ط±طھط¨ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط²ظٹط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط¬ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ط¢ظˆط±ط¯).
18. ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ (ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹطھظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ط§ظ† ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ظˆظ†ط¯ ظٹط§ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆظ†ط¯).
19. ط¹ظ…ظ„ ط´ظ†ظٹط¹ ظ„ظˆط§ط· ط¹ظ„ظ†ظ‰ ط´ظˆط¯ (ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ع¯ظ„ط³طھط§ظ† ط¨ط§ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ط§ط² طھطµظˆظٹط¨ ظ…ط¬ظ„ط³ ظ„ظˆط§ط· ط¨ظ„ط§ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ).
20. ط®ظ„ط§ظپ طŒ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.
21. طھط¬ط§ط±طھ ظˆ ظƒط§ط³ط¨ظ‰ ط¯ع†ط§ط± ط³ط®طھظ‰ ظˆ طھظ†ع¯ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط´ظٹط§ط، ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ… ط´ظˆط¯.
22. طھظ…ط§ظ… ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ع¯ط³طھط§ط®ظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ط³ط±ظ‰ ط¨ط± ظ…ط¨ظ†ط§ظ‰ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ (ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯) ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.
23. ظ†ط§ط³ط²ط§ ظˆ ظپط­ط´ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ط±ع¯ط±ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط²ط§ط­ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯.
24. ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط±ط¨ط§ ط¨ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† طھط±ط³ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
25. ط¨ظ‰ ط¹طµظ…طھظ‰ ظˆ ط²ظ†ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط§ط¬ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ (ظ…ط±ط§ظƒط² ط®ظˆط¯ظپط±ظˆط´ظ‰ ظˆ ط²ظ†ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ط³طھ ).
26. ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظ… ط´ظˆط¯.
27. ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ظپظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
28. ط®ظٹط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯.
29. ط§ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¨ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ظƒظ… ط´ظˆظ†ط¯.
30. ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظƒط§ط± ط®ظˆظٹط´ طھط¹ط±ظٹظپ ظƒظ†ظ†ط¯.
31. ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ…ط´ظ‡ظˆط±ظ†ط¯.
32. ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط±ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظٹظ†طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
33. ظ‚طµط±ظ‡ط§ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯ (ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط³ط§ظٹط´ ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط³ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.)
34. ط¨ط§ط·ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ط­ظ‚ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
35. ط²ط´طھظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯ ط¨ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ†ط¯.
36. ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط±ط´ طµط­طھ ط¹ظ…ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¶ط¹ظٹظپ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
37. ظ¾ط³طھظ‰ ظˆ ظ„ط¦ط§ظ…طھ ظˆ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ (طµط§ط­ط¨ط´ ط±ط§ ط¹ط§ظ‚ظ„ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯)
38. ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ ط±ط§ظ‡ ظƒط¬ ط±ظپطھظ† ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯.
39. ط¨ظٹط§ظ† ط±ط§ ظƒظˆط±ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ (ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† طŒ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط´ ظ†ظٹط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ظƒظˆط± ط§ط³طھ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯).
40. ظˆ ط®ظ…ظˆط´ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‰ ط®ط±ط¯ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
41. ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط­ط±ظپ ط¨ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط´ ط±ط§ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
42. ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ظˆط¯ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ط§ ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ط¯.
43. طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط± ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ (ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ…طھظ‡ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط²ظ†ط¯).
44. ط¢ط³ظٹط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ط¨ط± ط³ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ع†ط±ط®ط¯ (ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظ…ط§ظ†ط³ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظٹع¯ظ†ط§ظ‡ ط±ط§ ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ…ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ظ…ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ظˆ..).
45. ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ظٹظ†ط´ ظˆ ط¯ظٹط¯ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظƒظˆط± ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط±ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ (ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ).
46. ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط¨ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¨ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ (ظ…ط±ط¯ظ… ط·ط±ظپط¯ط§ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ ط´ظˆظ†ط¯).
47. ظ…ط­ط¨طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظˆطµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط§ط² ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯.
48. طھط¬ط§ط±طھ ظˆ ط¨ط§ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ظ†ط§ع†ظٹط² ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
49. ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط´ظ‡ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط°ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯.
50. ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ط¢ط³ط§ظ† ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ (ظ†ط¸ظٹط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¯ظˆظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ).
51. ط§ط² ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ† ظ¾ظˆط³طھظ‡ط§ظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط­ط±ط§ظ… ع¯ظˆط´طھ (ظٹط§ ط°ط¨ط­ ط´ط±ط¹ظ‰ ظ†ط´ط¯ظ‡ ) ط¨ط§ظƒظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
52. ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط±ظ… ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ ظ†ط§ط²ظƒ ط¨ظ¾ظˆط´ظ†ط¯ (ظˆ ط¨ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ ظ¾ظٹط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯).
53. ط±ط؛ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¢ط®ط±طھ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯ (ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظˆط§ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ ).
54. ط±ط­ظ… ط§ط² ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ظˆط¯ (ط§ط¹ظ… ط§ط² ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±طŒ طھط§ط¬ط±طŒ ظƒط§ط³ط¨ طŒ ط²ظ† طŒ ط´ظˆظ‡ط± ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§).
55. ظپط³ط§ط¯ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ (ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ط´ظˆظ‰ ط±ط³ظˆط§ ظ‡ظ…ط±ظ†ع¯ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط´ظˆ).
56. ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ (ط§ط² ظ†ط§ظ… ط¢ظ† ظˆ ط¢ظٹط§طھط´ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط´ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯).
57. ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ (ظˆط¬ظˆظ‡ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ ) ط±ط§ ظ…ط§ظ„ ط´ط®طµظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹط§ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ .
58. ظ…ط³ظƒط±ط§طھ ط±ط§ ط¨ط§ طھط؛ظٹظٹط± ظ†ط§ظ… ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
59. ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¯ط§ط¯ظ† ط²ظƒط§طھ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط®ظٹط§ظ†طھ ظƒظ†ظ†ط¯ (ظƒظ… ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظٹط§ ط¬ظ†ط³ ظ†ط§ظ…ط±ط؛ظˆط¨ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯).
60. ط±ط¨ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظˆط´ ظˆ ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ† ظ…ط­ظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‚ط±ظˆط¶ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
61. ط¯ط± ظپط³ظ‚ ظˆ ظپط¬ظˆط± ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ط¨ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
62. ط¨ظ‡ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ (ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ) ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظƒظ†ظ†ط¯.
63. ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط± ط§ط² طھظƒط¨ط± ظˆ ظ†ط®ظˆطھ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط¯ط± ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… (ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط¸ظ„ظ… ط±ظپطھظ† ) ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯.
64. ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظپ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط·ط±ظپ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ظ„ظ‡ ظƒظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‚ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ظˆط¯ طھط§ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¯ظٹظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
65. ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ط¬ط² ط§ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ط¬ط² ط±ط³ظ…ظ‰ (ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ ظƒظ‡ظ†ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ط§ط³ظ… ظˆ ط±ط³ظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯).
66. ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ظ„ظˆع¯ط§ظ‡ ظˆ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† طھط±ظ‚ظˆظ‡ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ظ†ع¯ط°ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظˆ ظˆط¹ظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط¨ط±ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†طھط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ط§ط³ط® ظˆ ظ…ظ†ط³ظˆط® ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط®ط¨ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
67. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ط´ط§ظ† ط¢ط¨ط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظ…ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ط´ط§ظ† ط§ط² طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† طھظ‡ظ‰ .
68. ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظپط³ط§ط¯ظ‡ط§ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط®ظٹط²ط¯ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ (ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§) ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ .
69. ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظٹظ‘ط± ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ظˆ ظ…ط±ط§ظƒط² ط®ظٹط± ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯ ط§ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط´ط± ظˆ ظپط³ط§ط¯ ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯.
70. ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
71. طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظٹظ†ط§ط± ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ (ط«ط±ظˆطھ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ظ‡ط± ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط­ظ„ط§ظ„ ظٹط§ ط­ط±ط§ظ… طŒ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯).
72. ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ط«ط±ظˆطھط´ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ط¨ط§ط² ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظپظ‚ظٹط±ظٹظ… .
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط§ظٹظ† ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظٹظƒ ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ع¯ط°ط§ط±ط› ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹظ† ظƒظ†ظٹط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظٹط± ط§ط² ط§ظˆ ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظٹط¯. ط­طھظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯.
ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ‚ط§ظ„ ط­ط¬ط¬طھ ظ…ط¹ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط­ط¬ط© ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ ظپظ„ظ…ط§ ظ‚ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ظپطھط±ط¶ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط¬ ط§ط،طھظ‰ ظ…ظˆط¯ط¹ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ط© ظپظ„ط²ظ… ط­ظ„ظ‚ط© ط§ظ„ط¨ط§ط¨ ظˆ ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ظپظٹط¹ طµظˆطھظ‡ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپط§ط¬طھظ…ط¹ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط³ظˆظ‚ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ط³ظ…ط¹ظˆط§ ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظƒط§ط¦ظ† ظپظ„ظٹط¨ظ„ط؛ ط´ط§ظ‡ط¯ ظƒظ… ط؛ط§ط¦ط¨ظƒظ… ط«ظ… ط¨ظƒظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط­طھظ‰ ط¨ظƒظ‰ ظ„ط¨ظƒط§ط¦ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظپظ„ظ…ط§ ط³ظƒطھ ظ…ظ† ط¨ظƒط§ط¦ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ط§ط¹ظ„ظ…ظˆط§ ط±ط­ظ…ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ† ظ…ط«ظ„ظƒظ… ظپظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظٹظˆظ… ظƒظ…ط«ظ„ ظˆط±ظ‚ ظ„ط§ ط´ظˆظƒ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ظˆ ظ…ط§ط،ط¦ط© ط³ظ†ط© ط«ظ… ظٹط§ط،طھظ‰ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط°ظ„ظƒ ط´ظˆظƒ ظˆ ظˆط±ظ‚ ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ط¦طھظ‰ ط³ظ†ط© ط«ظ… ظٹط§ط،طھظ‰ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط°ظ„ظƒ ط´ظˆظƒ ظ„ط§ظˆط±ظ‚ ظپظٹظ‡ ط­طھظ‰ ظ„ط§ظٹط±ظ‰ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط§ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ط¦ط± ط§ظˆ ط؛ظ†ظ‰ ط¨ط®ظٹظ„ ط§ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط±ط§ط؛ط¨ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ظپظ‚ظٹط± ظƒط°ط§ط¨ ط§ظˆ ط´ظٹط® ظپط§ط¬ط± ط§ظˆ طµط¨ظ‰ ظˆ ظ‚ط­ ط§ظˆ ط§ظ…ط±ط§ط© ط±ط¹ظ†ط§ط، ط«ظ… ط¨ظƒظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظٹظ‡ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظپط§ط±ط³ظ‰ ظˆ ظ‚ط§ظ„ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط®ط¨ط±ظ†ط§ ظ…طھظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط°ظ„ظƒ ظپظ‚ط§ظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط°ط§ ظ‚ظ„طھ ط¹ظ„ظ…ط§ط¦ظƒظ… ظˆ ط°ظ‡ط¨طھ ظ‚ط±ط§ط¤ ظƒظ… ظˆ ظ‚ط·ط¹طھظƒظ… ط²ظƒط§طھظƒظ… ظˆ ط§ط¸ظ‡ط±طھظ… ظ…ظ†ظƒط±ط§طھظƒظ… ظˆ ط¹ظ„طھ ط§طµظˆط§طھظƒظ… ظپظ‰ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ظƒظ… ظˆ ط¬ط¹ظ„طھظ… ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظپظˆظ‚ ط±ط¤ ظˆط³ظƒظ… ظˆ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… طھط­طھ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظƒظ… ظˆ ط§ظ„ظƒط°ط¨ ط­ط¯ظٹط«ظƒظ… ظˆ ط§ظ„ط؛ظٹط¨ط© ظپط§ظƒظ‡طھظƒظ… ظˆ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط؛ظ†ظٹظ…طھظƒظ… ظˆ ظ„ط§ ظٹط±ط­ظ… ظƒط¨ظٹط±ظƒظ… طµط؛ظٹط±ظƒظ… ظˆ ظ„ط§ ظٹظˆظ‚ط± طµط؛ظٹط±ظƒظ… ظƒط¨ظٹط±ظƒظ… ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ طھظ†ط²ظ„ ط§ظ„ظ„ط¹ظ†ط© ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظˆ ظٹط¬ط¹ظ„ ط¨ط§ط،ط³ظƒظ… ط¨ظٹظ†ظƒظ… ظˆ ط¨ظ‚ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ظٹظ†ظƒظ… ظ„ظپط¸ط§ ط¨ط§ظ„ط³ظ†طھظƒظ… ظپط§ط°ط§ ط§ظˆطھظٹطھظ… ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط®طµط§ظ„ طھظˆظ‚ط¹ظˆط§ ط§ظ„ط±ظٹط­ ط§ظ„ط­ظ…ط±ط§ط، ط§ظˆ ظ…ط³ط®ط§ ط§ظˆ ظ‚ط°ظپط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ط§ط±ط© ظˆ طھطµط¯ظٹظ‚ ط°ظ„ظƒ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ((ظ‚ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ† ظٹط¨ط¹ط« ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط¹ط°ط§ط¨ط§ ظ…ظ† ظپظˆظ‚ظƒظ… ط§ظˆ ظ…ظ† طھط­طھ ط§ط±ط¬ظ„ظƒظ… ط§ظˆ ظٹظ„ط¨ط³ظƒظ… ط´ظٹط¹ط§ ظˆ ظٹط°ظٹظ‚ ط¨ط¹ط¶ظƒظ… ط¨ط§ط،ط³ ط¨ط¹ط¶ ط§ظ†ط¸ط± ظƒظٹظپ ظ†طµط±ظپ ط§ظ„ط§ظٹط§طھ ظ„ط¹ظ„ظ‡ظ… ظٹظپظ‚ظ‡ظˆظ† )).(34)
ظپظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظٹظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹ط© ظ…ظ† ط§ظ„طµط­ط§ط¨ط© ظپظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط®ط¨ط±ظ†ط§ ظ…طھظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط°ظ„ظƒ ظپظ‚ط§ظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ظ†ط¯ طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظˆ ط§طھط¨ط§ط¹ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ط´ط±ط¨ ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ط´طھظ… ط§ظ„ط§ط¨ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ظ‡ط§طھ ط­طھظ‰ طھط±ظˆظ† ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظ…ط؛ظ†ظ…ط§ ظˆ ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظ…ط؛ط±ظ…ط§ ظˆ ط§ط·ط§ط¹ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط²ظˆط¬طھظ‡ ظˆ ط¬ظپط§ ط¬ط§ط±ظ‡ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ…ظ‡ ظˆ ط°ظ‡ط¨طھ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ط§ظƒط§ط¨ط± ظˆ ظ‚ظ„ ط­ظٹط§ط، ط§ظ„ط§طµط§ط؛ط± ظˆ ط´ظٹط¯ظˆط§ ط§ظ„ط¨ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط¸ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ„ط¹ط¨ظٹط¯ ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ط§ط، ظˆ ط´ظ‡ط¯ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ط­ظƒظ…ظˆط§ ط¨ط§ظ„ط¬ظˆط± ظˆ ظٹط³ط¨ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط§ط¨ط§ظ‡ ظˆ ظٹط­ط³ط¯ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط§ط®ط§ظ‡ ظˆ ظٹط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط´ط±ظƒط§ط، ط¨ط§ظ„ط®ظٹط§ظ†ط© ظˆ ظ‚ظ„ ط§ظ„ظˆظپط§ط، ظˆ ط´ط§ط¹ ط§ظ„ط²ظ†ط§ ظˆ طھط²ظٹظ† ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ط«ظٹط§ط¨ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط³ظ„ط¨ ط¹ظ†ظ‡ظ† ظ‚ظ†ط§ط¹ ط§ظ„ط­ظٹط§ط، ظˆ ط¯ط¨ ط§ظ„ظƒط¨ط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظƒط¯ط¨ظٹط¨ ط§ظ„ط³ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط¨ط¯ط§ظ† ظˆ ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط¸ظ‡ط±طھ ط§ظ„ط¬ط±ط§ط¦ظ… ظˆ ظ‡ظˆظ†طھ ط§ظ„ط¹ط¸ط§ط¦ظ… ظˆ ط·ظ„ط¨ظˆط§ ط§ظ„ظ…ط¯ط­ ط¨ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ظ†ظپظ‚ظˆط§ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظ„ظ„ط؛ظ†ط§ط، ظˆ ط´ط؛ظ„ظˆط§ ط¨ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ط®ط±ط© ظˆ ظ‚ظ„ ط§ظ„ظˆط±ط¹ ظˆ ظƒط«ط± ط§ظ„ط·ظ…ط¹ ظˆ ط§ظ„ظ‡ط±ط¬ ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط¬ ظˆ ط§طµط¨ط­ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ط°ظ„ظٹظ„ط§ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ط¹ط²ظٹط²ط§ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ظ‡ظ… ظ…ط¹ظ…ظˆط±ط© ط¨ط§ ظ„ط§ط°ط§ظ† ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ط®ط§ظ„ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط³طھط®ظپظˆط§ ط¨ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¨ظ„ط؛ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¹ظ†ظ‡ظ… ظƒظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ† ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ طھط±ظ‰ ظˆط¬ظˆظ‡ظ‡ظ… ظˆط¬ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ط¯ظ…ظٹظٹظ† ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ…ظ‡ظ… ط§ط­ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظ„ ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ط§ظ…ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظ†ط¸ظ„ ظپظ‡ظ… ط°ط¦ط§ط¨ ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط«ظٹط§ط¨ ظ…ط§ ظ…ظ† ظٹظˆظ… ط§ظ„ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط،ظپط¨ظ‰ طھط؛طھط±ظˆظ† ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ طھط¬طھط±ظˆظ† ((ط§ظپط­ط³ط¨طھظ… ط§ظ†ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚ظ†ط§ظƒظ… ط¹ط¨ط«ط§ ظˆ ط§ظ†ظƒظ… ط§ظ„ظٹظ†ط§ ظ„ط§ طھط±ط¬ط¹ظˆظ† )) (35) ظپظˆ ط¹ط²طھظ‰ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‰ ظ„ظˆظ„ط§ ظ…ظ† ظٹط¹ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظ…ط®ظ„طµط§ ظ…ط§ ط§ظ…ظ‡ظ„طھ ظ…ظ† ظٹط¹طµظٹظ†ظ‰ ط·ط±ظپط© ط¹ظٹظ† ظˆظ„ظˆظ„ط§ ظˆط±ط¹ ط§ظ„ظˆط±ط¹ظٹظ† ظ…ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ظ„ظ…ط§ ط§ظ†ط²ظ„طھ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ‚ط·ط±ط© ظˆظ„ط§ ط§ظ†ط¨طھ ظˆط±ظ‚ط© ط®ط¶ط±ط§ط، ظپظˆط§ ط¹ط¬ط¨ط§ ظ„ظ‚ظˆظ… ط¢ظ„ظ‡طھظ‡ظ… ط§ظ…ظˆط§ظ„ظ‡ظ… ظˆ ط·ط§ظ„طھ ط¢ظ…ط§ظ„ظ‡ظ… ظˆ ظ‚طµط±طھ ط¢ط¬ط§ظ„ظ‡ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظٹط·ظ…ط¹ظˆظ† ظپظ‰ ظ…ط¬ط§ظˆط±ط© ظ…ظˆظ„ط§ظ‡ظˆظ… ظˆظ„ط§ ظٹطµظ„ظˆظ† ط§ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظˆظ„ط§ظٹطھظ… ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ . (36)
ط¯ط± ط­ط¬ط© ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ (ط¢ط®ط±ظٹظ† ط­ط¬ ) ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆط§ط¬ط¨ ط­ط¬ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆط¯ط§ط¹ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط±ظٹط§ظ† طµط¯ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯. ظ…ط«ظ„ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط§ظ…ط±ظˆط² طھط§ ظٹظƒطµط¯ ظˆ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط±ط®طھ ط¨ظ‰ ط®ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ (ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯) ظˆ ط¯ظˆظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط±ط®طھظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط±ع¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط®ط§ط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ (ط§ظٹظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ†ظٹط´ ظˆ ظ†ظˆط´ ظˆ ط²ط­ظ…طھ ظˆ ط®ظˆط´ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯). ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط«ظ„ ط´ظ…ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط±ط®طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ع¯ط¯ط§ط² ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپطµظ„ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط³طھظ…ع¯ط± ظٹط§ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ ط¨ط®ظٹظ„ ظٹط§ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظ†ظٹط§ظ¾ط±ط³طھ ظٹط§ ظپظ‚ظٹط± ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ظٹط§ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط²ظ†ط§ظƒط§ط± ظٹط§ ط¨ع†ظ‡ ع¯ط³طھط§ط® ظٹط§ ط²ظ† ظ†ط§ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ط­ظ…ظ‚ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط®ط¨ط± ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظƒظ… ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط§ط±ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط²ظƒط§طھ ط¯ط§ط¯ظ† ظ…طھط±ظˆظƒ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط´ظ…ط§ ط±ظˆط§ط¬ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¬ط¯ طµط¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± ط§ظ…ظˆط± ط§ط®ط±ظˆظ‰ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط³ط± ط¢ط®ط±طھ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹط¯ (ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط­ظ‚ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ) ظˆ ط³ط®ظ† ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¯ط±ظˆط؛ طŒ ظ…ظٹظˆظ‡ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط´ظ…ط§ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹط¯ ط­ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯. (ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† !) ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¨ط± ظƒظˆع†ظƒط§ظ† ط±ط­ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆع†ظƒط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ (ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† !) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ طŒ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ط¯ط§ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¬ط² ظ„ظپط¸ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† طµظپط§طھ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ظ…ظ†طھط¸ط± ظˆط²ظٹط¯ظ† ط¨ط§ط¯ ط³ط±ط® ظٹط§ ط³ظ†ع¯ط¨ط§ط±ط§ظ† ط´ط¯ظ† ظٹط§ ظ…ط³ط® ط´ط¯ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ((ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ ظˆ ظ¾ط§ظٹظٹظ† (ط³ظ†ع¯ط¨ط§ط±ط§ظ† ظٹط§ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھ ) ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ع†ط´ط§ظ†ط¯ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ط³ظٹط¨ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±. ط¨ظ†ع¯ط± ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ظˆظ†ظ‡ ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپظ‡ظ… ظƒظ†ظ†ط¯)).
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ†ط§طھ ظƒظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط®ظˆط¯ط´ ظ†ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ط² ط´ظ‡ظˆط§طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط´ط±ط¨ ط®ظ…ط± ظƒظ†ظ†ط¯ (ط²ظٹط±ط§ ظ‚ظ‡ظˆظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھ )طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ†ط§ط³ط²ط§ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ط­ط±ط§ظ… ط±ط§ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط²ظƒط§طھ ط¯ط§ط¯ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ظ† ظˆ ط¶ط±ط± طھظ„ظ‚ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط± ط®ظˆط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط¬ظپط§ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط±ط­ط§ظ… ظ‚ط·ط¹ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط±ط­ظ… ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط­ظٹط§ظ‰ ظƒظˆع†ظƒط§ظ† ظƒظ… ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ظ†ط§ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ظˆظƒط±ط§ظ† ظˆ ظƒظ„ظپطھظ‡ط§ ط¸ظ„ظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ط§ظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ظ‡ظˆط³ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط­ظƒظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¸ظ„ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط­ط³ط¯ ظˆط±ط²ط¯طŒ ط´ط±ظƒط§ط، ط¯ط± ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ط§طھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط®ظٹط§ظ†طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆظپط§ ظƒظ… ط´ظˆط¯طŒ ط²ظ†ط§ ط´ظٹظˆط¹ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط§ط±ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط­ظٹط§ ط§ط² ط²ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ طھظƒط¨ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ¾ط± ظƒظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ظƒظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ط¬ط±ط§ظٹظ… ظˆ ط¨ط¯ظٹظ‡ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯طŒ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط³ط¨ظƒ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ظ¾ظˆظ„ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط³طھط§ظٹظ†ط¯طŒ ط«ط±ظˆطھ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط؛ظ†ط§ ظˆ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…طµط±ظپ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ط®ط±طھ ط؛ظپظ„طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ط¹ط·ظˆظپ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆط±ط¹ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ… ظˆ ط·ظ…ط¹ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ط±ط¬ ظˆ ظ…ط±ط¬ ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط­طھط±ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط°ط§ظ† ط¢ط¨ط§ط¯ ط§ظ…ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ط¢ظ† طھظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط®ظˆط§ط±ظٹظ‡ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط§ط³طھ (ظ¾ط± ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ظƒط± ظˆ ط­ظٹظ„ظ‡ ظˆ طھظƒط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† طµظپط§طھ ط¨ط¯)ط› ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¹ط³ظ„ ط´ظٹط±ظٹظ† طھط± ط§ظ…ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط± ط§ط³طھ ط§ط² ط²ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ . ط§ظٹظ†ط§ظ† ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط¢ظٹط§ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ظ…ظ† ظ…ط؛ط±ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¬ط±ط§ط،طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طں((طھطµظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط®ظ„ظ‚ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ طں)). ط¨ظ‡ ط¹ط²طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طµط§ظ„ط­ ظˆ ط¨ط§ ط§ط®ظ„ط§طµظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ظٹظƒ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¹طµظٹطھظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‡ظ„طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط§ع¯ط± ظˆط±ط¹ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط§طھظ‚ظˆط§ ظ†ط¨ظˆط¯ ظٹظƒ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ… ظˆ ظٹظƒ ط¨ط±ع¯ ط³ط¨ط² ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط§ظ†ط¯ظ… . ط¹ط¬ط¨ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ط±ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ (ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§) ظˆ ع†ط´ظ… ط·ظ…ط¹ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ط±ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط¹ظ‚ظ„ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظ†ط¨ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط²ظٹط²ط´ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯:
ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط°ظƒط± ط¨ظ„ط§ط، ظٹظ„ظ‚ط§ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‡ ط­طھظ‰ ظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ط³ظˆط¯ط§ط، ظ…ظ† ظ†طµط±ظ‡ط§ ظ†طµط±ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط®ط°ظ„ظ‡ط§ ط®ط°ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­طھظ‰ ظٹط§ط،طھظˆط§ ط±ط¬ظ„ط§ ط§ط³ظ…ظ‡ ظƒط§ط،ط³ظ…ظ‰ ظپظٹظˆظ„ظˆظ‡ ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ظپظٹظˆظٹط¯ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظٹظ†طµط±ظ‡ . (37)
ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط´ط±ظ‚ (ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ) ط¨ظ‡ ط§ط­طھط²ط§ط² ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط± ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ طµط§ط­ط¨ط´ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ظپط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط®ط°ظˆظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ¾ط±ع†ظ… ظˆ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط®ط°ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ط§ظ… ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ظ¾ط³ ط²ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†طµط±طھ ظˆ طھط§ط،ظٹظٹط¯ط§طھ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯.
ظ†ط¹ظٹظ… ط¨ظ† ط­ظ…ط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طھظƒظˆظ† ظپطھظ†ط© ط«ظ… طھظƒظˆظ† ط¬ظ…ط§ط¹ط© ط«ظ… طھظƒظˆظ† ظپطھظ†ط© طھط¹ظˆط¬ ظپظٹظ‡ط§ ط¹ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ . (38)
ط±ط³ظˆظ„ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ط±ظپطھ ط› ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ط®ط± ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¢ظ† ط¹ظ‚ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ع†ط§ط± ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ (ط؛طµط¨ ط®ظ„ط§ظپطھ )طŒ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط§ط² ط¨ظ†ظٹط§ظ†ع¯ط°ط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط­ظˆط§ط¯ط« ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط­ط°ط±ظƒظ… ط³ط¨ط¹ ظپطھظ† طھظƒظˆظ† ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظپطھظ†ط© طھظ‚ط¨ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط© ظˆ ظپطھظ†ط© ط¨ظ…ظƒط© ظˆ ظپطھظ†ط© طھظ‚ط¨ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ظٹظ…ظ† ظˆ ظپطھظ†ط¯ط© طھظ‚ط¨ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظپطھظ†ط© ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ظپطھظ†ط© ظ…ظ† ط¨ط·ظ† ط§ظ„ط´ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ‰ ظپطھظ†ط© ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ‚ط§ظ„ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظ…ظ†ظƒظ… ظ…ظ† ظٹط¯ط±ظƒ ط§ظˆظ„ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ط© ظ…ظ† ظٹط¯ط±ظƒ ط¢ط®ط±ظ‡ط§. (39)
ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظپطھ ظپطھظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯:
1. ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ط·ظ„ط­ظ‡ ظˆ ط²ط¨ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط³ظ‚ظٹظپظ‡ ).
2. ظپطھظ†ظ‡ ط¯ظˆظ… ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط§ط³طھ (ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯).
3. ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظٹظ…ظ† (ظ†ط¬ط¯ظ‡ ) ط¨ط§ط´ط¯.
4. ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط´ط§ظ… ط¨ط±ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط®ط§ط³طھ (ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط§ط´ط¯).
5. ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط´ط±ظ‚ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ (ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظپطھظ†ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط§ط´ط¯).
6. ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط؛ط±ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
7. ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ظپطھظ… ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط§ظˆظ„ ط§ظٹظ† ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظٹظ† ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ظٹط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯!
ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط³طھط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…طھط­ط§ظ†ط§طھ ط­ظپط¸ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طھط§ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط¹ط§ظپظٹطھ ط¯ط±ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… - ط¢ظ…ظٹظ† ظٹط§ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† -.
ط±ط§ظˆظ‰ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط±ظ†ع¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† . ظ¾ط³ ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط±ط®ط³ط§ط± ط´ظ…ط§ ط­ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط´ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… . ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط®طھط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ†ط§ ط§ظ„ط§ط®ط±ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ظٹظ„ظ‚ظˆظ† ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط¨ظ„ط§ط، ظˆ طھط·ط±ظٹط¯ط§ ظˆ طھط´ط±ظٹط¯ط§ ط­طھظ‰ ظٹط§ط،طھظ‰ ظ‚ظˆظ… ظ…ظ† ظ‡ظٹظ‡ظ†ط§ ظ†ط­ظˆ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ط§طµط­ط§ط¨ ط±ظٹط§طھ ط³ظˆط¯ ظٹط³ط§ط،ظ„ظˆظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظپظ„ط§ ظٹط¹ط·ظˆظ†ظ‡ ظ…ط±طھظٹظ† ط§ظˆ ط«ظ„ط§ط«ط§ ظپظٹظ‚ط§طھظ„ظˆظ† ظپظٹظ†طµط±ظˆظ† ظپظٹط¹ط·ظˆظ† ظ…ط§ ط³ط§ط،ظ„ظˆط§ ظپظ„ط§ ظٹظ‚ط¨ظ„ظˆظ†ظ‡ط§ ط­طھظ‰ ظٹط¯ظپط¹ظˆظ‡ط§ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ظپظٹظ…ظ„ط§ط، ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¤ ظˆظ‡ط§ ط¸ظ„ظ…ط§ ظپظ…ظ† ط§ط¯ط±ظƒ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ†ظƒظ… ظپظ„ظٹط§ط¦ظ‡ظ… ظˆظ„ظˆ ط­ط¨ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط«ظ„ط¬ ظپط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ . (40)
ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† (ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ (ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط§ط³ط§ط±طھ طŒ طھط¨ط¹ظٹط¯طŒ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ...) طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ط§ط² ط³ظ…طھ ظ…ط´ط±ظ‚ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯. ظ¾ط³ ط¬ظ†ع¯ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¯ظپط¹ظ‡ ط¯ظˆظ… ظˆ ط³ظˆظ… ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ†طµظٹط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط±. ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط®ط²ظٹط¯ظ† ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط®ظٹط² ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ظپ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ .
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ !
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظ†ظ‰ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ط¯ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط±ظƒط² ظ‚ظٹط§ظ… ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¸ظ‡ظˆط±
ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¸ظ‡ظˆط±
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ظˆ ظ…ظˆط§ط±ظٹط« ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ظٹط« ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¢ط±ظ‰ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط§ظ†ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ‚ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط«ط¨ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
طھط®ط±ط¬ ط§ظ„ط¯ط§ط¨ط© ظˆ ظ…ط¹ظ‡ط§ ط¹طµط§ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ط®ط§طھظ… ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظپطھط¬ظ„ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ط§ظ„ط¹طµط§ط± ظˆ طھط®طھظ… ط§ظ†ظپ ط§ظ„ظƒط§ظپط±. (41)
((ط¯ط§ط¨ظ‡ )) (42) ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹طµط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ . ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹طµط§ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ظ…ط§ط؛ ظƒظپط§ط± ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط­ظ‚ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط®ط§طھظ… ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† طھظ…ط§ظ… طµظپط­ظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط±ط§ ظ…ط³ط®ظ‘ط± ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط®ط±ط§ط¨ ط´ط¯ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط±ط§ط«ط§
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط±ط§ط«ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط± ط؛ط±ط¨ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ط¹ط¸ظ…طھ ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط°ظƒط± ظ…ظˆظ‚ظٹط¹طھ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯طŒ ط®ط±ط§ط¨ ط´ط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط®ظ„ط§طµظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط®ط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§طµط­ط§ط¨ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ„ط§ طھظ†ظƒط±ظˆط§ ط°ظ„ظƒ ظپط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯ ظٹط¹ظ…ط± ظˆظ„ظƒظ† ط§ط°ط§ ظ‡ط¯ظ… ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط±ط§ط«ط§ ط¨ط·ظ„ ط§ظ„ط­ط¬ ظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط±ط§ط«ط§ ظ‡ط°ط§ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‰ ط؛ط±ط¨ظ‰ ط§ظ„ط²ظˆط§ط±ط، ظ…ظ† ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‚ طµظ„ظ‰ ظپظٹظ‡ ط³ط¨ط¹ظˆظ† ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ظˆطµظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط± ظ…ظ† ظٹطµظ„ظ‰ ظپظٹظ‡ ظ‡ط°ط§ ظˆ ط§ط´ط§ط± ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… . (43)
ظ…ظ†ظƒط± ظ†ط´ظˆظٹط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¢ط¨ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ط±ط§ط«ط§ ط®ط±ط§ط¨ ط´ظˆط¯ (ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ط³طھ ) ط²ظٹط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† طھط¹ط·ظٹظ„ ط´ط¯ظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط¬ ط§ط³طھ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ط± ظƒط¬ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط± ط؛ط±ط¨ ط²ظˆط±ط§ط، (ط¨ط؛ط¯ط§ط¯) ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط¹ط±ط§ظ‚ . ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط®ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط³ظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯:
1. ظ„ط؛ط²ط´ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ طھط®ط±ظٹط¨ظ‰ ط¢ظ† ط§ط² طµط¯ظ‡ط§ ط¨ظ…ط¨ ط§طھظ…ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ . ط²ظٹط±ط§ ظ„ط؛ط²ط´ ط¹ط§ظ„ظ… ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظپظƒط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ط¯ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط«ط± ط¨ظ…ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§طھظ…ظ‰ ظپظ‚ط· ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¬ط³ظ… ط§ط³طھ .
2. ط­ظƒظ… ط­ط§ظƒظ… ط³طھظ…ع¯ط± ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط¨ظ†ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپ ط­ظ‚ طµط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
3. ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ط² ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ظ‡ظˆط³ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط¯ ظپظ†ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ (ظˆط¶ط¹ ظپط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظˆط§ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ ):
ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ : ط§ظ†ظ‰ ط§ط®ط§ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…طھظ‰ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط«ظ„ط§ط«ظ‡ ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظ…ط§ ظ‡ظ† ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط§ظ„ : ط²ظ„ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط­ظƒظ… ط§ظ„ط¬ط§ط¦ط± ظˆ ظ‡ظˆظ‰ ظ…طھط¨ط¹ .(44)
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط± ط®طµظˆطµ ط§ظ…طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒ ظ‡ط³طھظ… . ط³ط¤ ط§ظ„ ط´ط¯ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ„ط؛ط²ط´ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط­ظƒظ… ط³طھظ…ع¯ط± ظˆ ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ظ‡ظˆط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§طھظ‰ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… : ظˆ ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† ظپظ…ظ… ط°ظ„ظƒ طں ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ† ط§ظ…طھظƒ ط³طھظپطھظ† ط¨ط¹ط¯ظƒ ط¨ظ‚ظ„ظٹظ„ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ط¯ظ‡ط±ظƒ ط؛ظٹط± ظƒط«ظٹط± ظپظ‚ظ„طھ : ظپطھظ†ط© ظƒظپط± ط§ظˆ ظپطھظ†ط© ط¶ظ„ط§ظ„ طں ظپظ‚ط§ظ„ : ظƒظ„ ط³ظٹظƒظˆظ† . ظپظ‚ظ„طھ : ظˆ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظˆ ط§ظ†ظ…ط§ ظپظٹظ‡ظ… ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طں ظپظ‚ط§ظ„ : ط¨ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظٹظپطھظ†ظˆظ† ظˆ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط،ظ…ط±ط§ط¦ظ‡ظ… ظˆ ظ‚ط±ط§ط¦ظ‡ظ… ظٹظ…ظ†ط¹ ط§ظ„ط§ظ…ط±ط§ط، ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط، ط§ظ„ط­ظ‚ظˆظ‚ ظپظٹط¸ظ„ظ…ظˆظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‡ظ… ظˆ ظ„ط§ظٹط¹ط·ظˆظ†ظ‡ط§ ظپظٹظ‚طھطھظ„ظˆظ† ظˆ ظٹظ‚طھطھظ†ظˆظ† ظˆ ظٹطھط¨ط¹ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ‡ظˆط§ط، ط§ظ„ط§ظ…ط±ط§ط، ظپظٹظ…ط¯ظˆظ†ظ‡ظ… ط¨ظ‰ ط§ظ„ط؛ظ‰ ط«ظ… ظ„ط§ظٹظ‚طµط±ظˆظ† ظپظ‚ظ„طھ ظٹط§ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظپظƒظٹظپ ظٹط³ظ„ظ… ظ…ظ† ظٹط³ظ„ظ… طں ظپظ‚ط§ظ„ : ط¨ط§ظ„ظƒظپ ظˆط§ظ„طµط¨ط± ط§ظ† ط§ط¹ط·ظˆط§ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ„ظ‡ظ… ط§ط®ط°ظˆظ‡ ظˆ ط§ظ† ظ…ظ†ط¹ظˆط§ طھط±ظƒظˆظ‡ . (45)
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ظ…ط­ط¶ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯:(( ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† )). ظ¾ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ((ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† )) ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظٹط³طھ طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظ…طھ ط´ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط­ظ„طھطھط§ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظˆط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظƒظپط± ط§ط³طھ ظٹط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ع¯ظ… ظƒط±ط¯ظ† ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط§ط² ظƒط¬ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¯ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ‚ط±ط§ط، ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§. ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ‚ط±ط§ط، ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¸ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھط§ط¨ط¹ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ (ط·ط¨ظ‚ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط®ظˆط¯ طھظپط³ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯) ظˆ ظ‚ط±ط§ط، ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ظ†ط¯ (ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط؛ط±ط¶ ط§ط² ظ‚ط±ط§ط، ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯). ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط·ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں ع¯ظپطھ : ظƒظپ ظ†ظپط³ ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط¶ظٹظٹط¹ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط§ظƒط² ظپطھظ†ظ‡ .
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظٹط§ط،طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…طھظ‰ ط²ظ…ط§ظ† طھظƒط«ط± ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط§ط، ظˆ طھطھط¨ط¹ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط§ظ‡ظˆط§ط، ظˆ ظٹطھط®ط° ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط²ط§ظ…ظٹط± ظˆ ظٹظˆط¶ط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط§ظ† ط§ظ„ط§ط؛ط§ظ†ظ‰ ظٹظ‚ط±ط§ط، ط¨ط؛ظٹط± ط®ط´ظ‰ ظ„ط§ظٹط§ط،ط¬ط±ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط±ط§ط،طھظ‡ ط¨ظ„ ظٹظ„ط¹ظ†ظ‡ظ… ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ طھظ‡ط´ ط§ظ„ظ†ظپظˆط³ â€چ ط§ظ„ظ‰ ط·ظٹط¨ ط§ظ„ط§ظ„ط­ط§ظ† ظپطھط°ظ‡ط¨ ط­ظ„ط§ظˆط© ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ„ط§ظ†طµظٹط¨ ظ„ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط±ط© ظˆ ظٹظƒط«ط± ط§ظ„ظ‡ط±ط§ط¬ ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط¬ ظˆ طھط®ظ„ط¹ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ط§ط¹ظ†طھظ‡ط§ ظˆ طھظƒطھظپظ‰ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ظٹطھط®ط°ظˆظ† ط¶ط±ط¨ ط§ظ„ظ‚طµظٹط¨ ظپظٹظ…ط§ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظپظ„ط§ ظٹظ†ظƒط±ظ‡ ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظ„ ظٹطھط±ط§ط¶ظˆظ† ط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆ ظ…ظ† ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ظ„ظƒط¨ط§ط¦ط± ط§ظ„ط®ظپظٹط© ظپظˆظٹظ„ ظ„ظ‡ظ… ظ…ظ† ط¯ظٹط§ظ† ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ„ط§طھظ†ط§ظ„ظ‡ظ… ط´ظپط§ط¹طھظ‰ ظپظ…ظ† ط±ط¶ظ‰ ط¨ط°ظ„ظƒ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظˆظ„ظ… ظٹظ†ظ‡ظ‡ظ… ظ†ط¯ظ… ط¨ط°ظ„ظƒ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ظˆ ط§ظ†ط§ ظ…ظ†ظ‡ ط¨ط±ظ‰ ظˆ ط¹ظ†ط¯ظ‡ط§ طھطھط®ط° ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ طھظƒظˆظ† ط§ظ„ط¬ظ…ظˆط¹ ط§ظ„ظƒط«ظٹط±ط© ط­طھظ‰ ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط±ط§ط،ط© ظ„طھطھظƒظ„ظ… ظپظٹظ‡ط§ ظ…ط«ظ„ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ظٹظƒظˆظ† ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ظ† ظ„ظ‡ظˆط§ ظˆ ظ„ط¹ط¨ط§ ظˆ ظپظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ط±ط¶ط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ظ‰ ظ…ظ† ط¹ط¬ط§ط¦ط¨ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظپط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظٹطھظ…ظˆظ‡ ظپط¨ط§ظٹظ†ظˆظ‡ظ… ظˆ ط§ط­ط°ط±ظˆظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط§ظ†ظ‡ظ… ط­ط±ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط¨ط±ظ‰ . (46)
ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¢ط±ط§ط، ظ…ط®طھظ„ظپ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظˆط§ط² ظˆ ظ…ط²ط§ظ…ظٹط± ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط؛ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط±ط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¬ط±ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ„ط¹ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯). ظ¾ط³ طŒ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¹طµط±ظ‰ طھط±ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ط§ط² ظˆ ط¢ظˆط§ط² ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ†ظپط³ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظˆظٹظ‰ ط¯ط± ط·ط±ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ„ط°طھ ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط¨ظٹع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ط¬ ظˆ ظ…ط±ط¬ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¹ط±ط¨ ط®ظˆط¯ط³ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯)طŒ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ (ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¬ظ†ط³ظ‰ ) ظˆ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ†ظ‡ط§ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط± ظپط¬ظˆط±. ط³ط§ط² ظˆ ط¢ظˆط§ط² ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط§ط¬ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ…ط¹ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھط´ظˆظٹظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط´ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ‰ ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ط²ط§ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط². ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ‡ظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ظˆط¯ (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ ) ظˆ ظ…ظ† ط¨ظٹط²ط§ط±ظ… . ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ (ظƒظ†ظپط±ط§ط³ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯) ظˆ ط¬ظ…ط¹ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط±ع¯ط±ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط؛ظٹط± ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ¾ط³ ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹطھ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨طھط±ط³ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ†ط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط¨ظٹظ† ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¯ط¹ط§ ظƒظ† - ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط¹ط¬ظ„ ظپط±ط¬ظ‡ -.
ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ط§ط°ط§ ظ‡طھظƒظˆط§ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط­ط±ظ…طھظ‰ ظˆ ط§ط³طھط­ظ„ظˆط§ ظ…ط­ط§ط±ظ…ظ‰ ظˆ ط®ط§ظ„ظپظˆط§ ط§ظ…ط±ظ‰ ط³ظ„ط·طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط¬ظٹط´ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظٹظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„طھط±ظƒ ظ‡ظ… ظپط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ظ… ط¨ظ‡ظ… ظ…ظ…ظ† ط¹طµط§ظ†ظ‰ ظ†ط²ط¹طھ ط§ظ„ط±ط­ظ…ط© ظ…ظ† ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ظ„ط§ظٹط±ط­ظ…ظˆظ† ظ…ظ† ط¨ظƒظ‰ ظ„ط§ظٹط¬ظٹط¨ظˆظ† ظ…ظ† ط´ظƒظ‰ ظٹظ‚طھظ„ظˆظ† ط§ظ„ط§ط¨ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ظ‡ط§طھ ظˆ ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط¨ظ†ط§طھ ظٹظ‡ظ„ظƒظˆظ† ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ظ„ط¹ط¬ظ… ظˆ ظٹظپطھط­ظˆظ† ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‚ ظپظٹظپطھط±ظ‚ ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ط«ظ„ط§ط« ظپط±ظ‚ ظپط±ظ‚ط© ظٹظ„ط­ظ‚ظˆظ† ط¨ط§ط°ظ†ط§ط¨ ط§ظ„ط§ط¨ظ„ ظˆ ظپط±ظ‚ط© ظٹطھط±ظƒظˆظ† ط¹ظٹط§ظ„ظ‡ظ… ظˆط±ط§ط، ط¸ظ‡ظˆط±ظ‡ظ… ظˆ ظپط±ظ‚ط© ظٹظ‚ط§طھظ„ظˆظ† ظپظٹظ‚طھظ„ظˆظ† ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ‡ظ… ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ طھط؛ط¨ط·ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ظپط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظٹطھظ… ط°ظ„ظƒ ظپط§ط³طھط¹ط¯ظˆط§ ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط°ط§ ط§ط¯ط±ظƒظ†ط§ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ظٹظ† طھط§ط،ظ…ط±ظ†ط§ ظ†ط³طھظƒظ† ظپظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط¨ط§ظ„ط؛ظˆط·ط© ط¨ط§ظ„ط´ط§ظ… ط§ظ„ظ‰ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¨ظ„ط¯ ظٹظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ ط®ظٹط± ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ظ„ط´ط§ظ… ط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ„ظ‡ ظپظٹظ‡ط§ ظ…ط³ظƒظ† ظˆظ„ظˆ ظ…ط±ط¨ط· ط´ط§ط© ظپط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طھظƒظپظ„ ط¨ط§ظ„ط´ط§ظ… ظˆ ط§ظ‡ظ„ظ‡ . (47)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ† ظ‡طھظƒ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ (ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ظ…ط­طھط±ظ… ظ†ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط¯) ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆط§ظ…ط± ظ…ط±ط§ طھط±ظƒ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط³ظ„ط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط³ظˆط§ط±ط§ظ† ظ…ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… . ط±ط­ظ…طھ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… . ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط±ط­ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ„طھظ…ط§ط³ ظ…ظ„طھظ…ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ط§ط¯ ط¹ط¬ظ… ط±ط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط±ط§ظ‚ ط±ط§ ظپطھط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ط¹ط±ط§ظ‚ ط³ظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯: ظٹظƒ ط¯ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط´طھط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ( ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ظپط±ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط¨ط§ط´ط¯)طŒ ط¯ط³طھظ‡ ط¯ظˆظ… ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھظ‡ ط³ظˆظ… ط¬ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط´ظ‡ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط؛ط¨ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯. ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ط´ظٹط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ظ…ظ†ط²ظ„ ظƒظ†ظٹظ… طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ظˆط·ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ…ط´ظ‚ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ظ„ط§ط¯ ط´ط§ظ… ط§ط³طھ . ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط§ظ… ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظٹظƒ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طھظƒظپظ„ ط´ط§ظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ظˆطµط§ظٹط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ((ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ )) ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ظƒظ„ظ…ط§طھ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ظٹط§طھط¨ط®ط´ ط®ظˆط¯ ظ…ط¬ط³ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط®ظ„ط§طµظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط²ظٹط² ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… . ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ط§ط، ط؛ط±ظٹط¨ط§ ظƒظ…ط§ ط¨ط¯ط§ط، ظپط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ„ط؛ط±ط¨ط§ط، ظپظ…ظ† ط§ط¯ط±ظƒ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ…ظ† ظٹط¸ظ‡ط± ظ…ظ† ط§ط¹ظ‚ط§ط¨ظƒظ… ظپظ„ط§ ظٹط³ظ„ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظپظ‰ ظ†ط§ط¯ظٹظ‡ظ… ظˆ ظ„ط§ظٹط´ظٹط¹ ط¬ط§ط¦ط²ظ‡ظ… ظˆ ظ„ط§ظٹط¹ط¯ ظ…ط±ط¶ط§ ظ‡ظ… ظپط§ظ†ظ‡ظ… ظٹط³طھط³ظ†ظˆظ† ط¨ط³ظ†طھظƒظ… ظˆ ظٹط¸ظ‡ط±ظˆظ† ط¨ط¯ط¹ظˆط§ظƒظ… ظˆ ظٹط®ط§ظ„ظپظˆظ† ط§ظپط¹ط§ظ„ظƒظ… ظپظٹظ…ظˆطھظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ظ„طھظƒظ… ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ„ظٹط³ظˆط§ ظ…ظ†ظ‰ ظˆظ„ط³طھ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† ظٹظ‚ظˆظ„ ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظٹط§ط،طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ„طµط§ط¨ط± ظپظٹظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ط¶ ط¨ظƒظپظ‡ ط§ظ„ط¬ظ…ط±ط© ظپط§ظ† ظƒط§ظ† ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط°ط¦ط¨ط§ ظˆط§ظ„ط§ ط§ظƒظ„طھظ‡ ط§ظ„ط°ط¦ط§ط¨ .
ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط¹ظ„ظ…ط§ط¤ ظ‡ظ… ظˆ ظپظ‚ظ‡ط§ط¤ ظ‡ظ… ط®ظˆظ†ط© ظپط¬ط±ط© ط§ظ„ط§ ط§ظ†ظ‡ظ… ط§ط´ط±ط§ط± ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظƒط°ظ„ظƒ ط§طھط¨ط§ط¹ظ‡ظ… ظˆ ظ…ظ† ظٹط§ط،طھظٹظ‡ظ… ظˆ ظٹط§ط،ط®ط° ظ…ظ†ظ‡ظ… ظˆ ظٹط­ط¨ظ‡ظ… ظˆ ظٹط¬ط§ظ„ط³ظ‡ظ… ظˆ ظٹط´ط§ظˆط±ظ‡ظ… ط§ط´ط±ط§ط± ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط¯ط®ظ„ظ‡ظ… ظ†ط§ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… طµظ… ط¨ظƒظ… ط¹ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ… ظ„ط§ظٹط±ط¬ط¹ظˆظ† ظˆ ظ†ط­ط´ط±ظ‡ظ… ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط¹ظ„ظ‰ ظˆط¬ظˆظ‡ظ‡ظ… ط¹ظ…ظٹط§ ظˆ ط¨ظƒظ…ط§ ظˆطµظ…ط§ ظ…ط§ط،ظˆظٹظ‡ظ… ط¬ظ‡ظ†ظ… ظƒظ„ظ…ط§ ط®ط¨طھ ط²ط¯ظ†ط§ظ‡ظ… ط³ط¹ظٹط±ط§ ظƒظ„ظ…ط§ ظ†ط¶ط¬طھ ط¬ظ„ظˆط¯ظ‡ظ… ط¨ط¯ظ„ظ†ط§ ظ‡ظ… ط¬ظ„ظˆط¯ط§ ط؛ظٹط±ظ‡ط§ ظ„ظٹط°ظˆظ‚ظˆط§ ط§ظ„ط¹ط°ط§ط¨ ط§ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ظˆط§ ظپظٹظ‡ط§ ط³ظ…ط¹ظˆط§ ظ„ظ‡ط§ ط´ظ‡ظٹظ‚ط§ ظˆ ظ‡ظ‰ طھظپظˆط± طھظƒط§ط¯ طھظ…ظٹط² ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ظٹط¸ ظƒظ„ظ…ط§ ط§ط±ط§ط¯ظˆ ط§ط،ظ† ظٹط®ط±ط¬ظˆط§ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ† ط؛ظ…
ط§ط¹ظٹط¯ظˆط§ ظپظٹظ‡ط§ ظˆ ظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ظ… ط°ظˆظ‚ظˆط§ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‚ ظ„ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ط§ ط²ظپظٹط± ظˆ ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ط§ ظ„ط§ ظٹط³ظ…ط¹ظˆظ† .
ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظٹط¯ط¹ظˆظ† ط§ظ†ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط³ظ†طھظ‰ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ط§ط¬ظ‰ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط¹ظ‰ ط§ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ط، ظˆ ط§ظ†ط§ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط¨ط±ظ‰ . ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظ„ط§طھط¬ط§ظ„ط³ظˆظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط، ظˆ ظ„ط§ طھط¨ط§ظٹط¹ظˆظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط،ط³ظˆط§ظ‚ ظˆ ظ„ط§ طھظ‡ط¯ظˆظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ ظˆ ظ„ط§ طھط³ظ‚ظˆظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط§ط، ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ((ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ط­ظٹظˆط© ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط²ظٹظ†طھظ‡ط§ ظ†ظˆظپ ط§ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ط§ ظ„ط§ظٹط¨ط®ط³ظˆظ† ))(48) ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ((ظˆ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظٹط±ظٹط¯ ط­ط±ط« ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط¤ طھظ‡ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط§ظ„ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط±ط© ظ…ظ† ظ†طµظٹط¨ .)) (49) ...
ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظ…ظ† طھط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظٹط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط«ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ط¨ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط²ظٹظ†طھظ‡ط§ ط§ط³طھظˆط¬ط¨ ط³ط®ط· ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ظƒط§ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ط±ظƒ ط§ظ„ط§ط³ظپظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط± ظ…ط¹ ط§ظ„ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ط§ظ„ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ†ط¨ط°ظˆط§ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپظ„ظ…ط§ ط¬ط§ط¦ظ‡ظ… ظ…ط§ ط¹ط±ظپظˆط§ ظƒظپط±ظˆط§ ط¨ظ‡ ظپظ„ط¹ظ†ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ† .
ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظ…ظ† طھط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ† ظ„ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط²ظٹظ†طھظ‡ط§ ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط¬ظ†ط© ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظ…ظ† طھط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ„ظ… ظٹط¹ظ…ظ„ ط¨ظ…ط§ ظپظٹظ‡ ط­ط´ط±ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط§ط¹ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظ† طھط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط±ظٹط§ط، ظˆ ط³ظ…ط¹ظ‡ ظٹط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط²ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ظƒطھظ‡ ظˆ ط¶ظٹظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط¹ظٹط´طھظ‡ ظˆ ظˆظƒظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ظˆ ظƒظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ظپظ‚ط¯ ظ‡ظ„ظƒ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ((ظپظ…ظ† ظƒط§ظ† ظٹط±ط¬ظˆط§ ظ„ظ‚ط§ط، ط±ط¨ظ‡ ظپظ„ظٹط¹ظ…ظ„ ط¹ظ…ظ„ط§ طµط§ظ„ط­ط§ ظˆ ظ„ط§ظٹط´ط±ظƒ ط¨ط¹ط¨ط§ط¯ط© ط±ط¨ظ‡ ط§ط­ط¯ط§)).(50)
ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظپظ„ظٹظƒظ† ط¬ظ„ط³ط§ظˆظƒ ط§ظ„ط§ط¨ط±ط§ط± ظˆ ط§ط®ظˆط§ظ†ظƒ ط§ظ„ط§طھظ‚ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ط²ظ‡ط§ط¯ ظ„ط§ظ†ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ظ‡ ((ط§ظ„ط§ ط®ظ„ط§ط، ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ظ„ط¨ط¹ط¶ ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† )). (51)
ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط§ط¹ظ„ظ… ط§ظ†ظ‡ظ… ظٹط±ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…ظ†ظƒط±ط§ ظˆط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظ…ط¹ط±ظˆظپط§ ظپظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ظٹط·ط¨ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ظپظ„ط§ ظٹظƒظˆظ† ظپظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‚ظˆط§ظ…ظˆظ† ط¨ط§ظ„ظ‚ط³ط· ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ((ظƒظˆظ†ظˆط§ ظ‚ظˆط§ظ…ظٹظ† ط¨ط§ظ„ظ‚ط³ط· ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ„ظ„ظ‡ ظˆظ„ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط§ظˆ ط§ظ„ظˆ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ))(52)
ظٹط§ ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظٹطھظپط§ط¶ظ„ظˆظ† ط¨ط§ط،ط­ط³ط§ط¨ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ظ‡ظ… ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ((ظˆ ظ…ط§ ظ„ط§ط­ط¯ ط¹ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط¹ظ…ط© طھط¬ط²ظ‰ ط§ظ„ط§ ط§ط¨طھط؛ط§ط، ظˆط¬ظ‡ ط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ظ„ظ‰ ظˆظ„ط³ظˆظپ ظٹط±ط¶ظ‰ )) (53) . (54)
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ط؛ط±ظٹط¨ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط؛ط±ط¨طھ ط§ظˆظ„ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ (ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ط±ط¨طھ ط¯ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ظƒط§ط± ظˆ ظ†ظٹط² ط؛ط±ط¨طھ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ). ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ ط§ط² ط§ط¹ظ‚ط§ط¨ ط´ظ…ط§. ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± طھط´ظٹظٹط¹ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط±ظƒطھ ظ†ط¬ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ط§ظ† ط¹ظٹط§ط¯طھ ظ†ظƒظ†ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯ ظˆ طھط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¹ظ…ظ„ط§ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظ¾ط³ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظپط±ط§ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ظ„طھ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط³طھظ… (ط³ظ†ط®ظٹطھظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ) طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢طھط´ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظپ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯. ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† (ع†ظˆظ† ) ع¯ط±ع¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆط§ظ„ط§ ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯.
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ظپظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظٹط§ظ†طھظƒط§ط± ظˆ ظپط§ط¬ط±ظ†ط¯. ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ… ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ظˆ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ط´ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ط³طھ . ط§ظٹظ†ط§ظ† ظƒظˆط± ظˆ ظƒط± ظˆ ظ„ط§ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ظٹط² ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ظˆ ظƒط± ظˆ ظ„ط§ظ„ ظ…ط­ط´ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯... (55)
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ . ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظٹط²ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ… . ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ â€چ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ†ط´ظٹظ†ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھط¯ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط±ط§ظ‡ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ظ†ط´ظˆظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط¨ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ((ظ‡ط± ظƒط³ ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط²ظٹظ†طھ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظپط±ظˆع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯)). ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ظ‡ط± ظƒط³ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ظƒط´طھ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ )).
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظ… ظƒظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ طŒ ظ…ط³طھط­ظ‚ ط¹ط°ط§ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط³طھ طھط±ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ط­ط´ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط´ظ†ط§ط®طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظƒظپط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¨ط§ط¯.
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ظ‡ط± ظƒط³ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط²ظٹظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظپط±ط§ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط­ط±ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ظ‡ط± ظƒط³ ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ظ…ط­ط´ظˆط± ط³ط§ط²ط¯. ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ط±ط¯ظ… (ط±ظٹط§) طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظپط´ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ط±طھط¨ ظƒظ†ط¯ ط¨ط±ظƒطھ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھظ†ع¯ظ‰ ظ…ط¹ظٹط´طھ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ظˆط§ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ…ط´ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ط§ظ‰ ط§ظˆ (ظ‚ط±ط¨ ط¬ظˆط§ط±) ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط±ط³طھط´ ط®ط¯ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط­ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ط´ط±ظٹظƒ ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯)).
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ط³ط¹ظ‰ ظƒظ† ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† طھظˆ ط§ط² ظ†ظٹظƒط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط§ط² ط²ظ‡ط§ط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹظ† (ط²ط§ظ‡ط¯ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ط®ط±طھ ظ…ظ‚ط¯ظ… ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‰ ط±ط؛ط¨طھ ط¨ط§ط´ط¯)ط› ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ((ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط§ظ† )).
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط´ط®ط§طµ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط±ط§ ظ…ظ†ظƒط± ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ (ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ) ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظˆظپ (ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯). ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯. ط¢ظ†ظˆظ‚طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط³ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ((ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط± ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظˆظ„ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¶ط±ط± ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظˆ ظٹط§ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯)).
ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯! ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ظپطھط®ط§ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ((ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ط±طھط±ط´ طŒ ظˆ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ع¯ط±ط¯ط¯)).
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط±ظˆط² ط®ظ„ط§طµظ‰ ط¯ظ†ظٹط§
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط°ط§ ظƒط§ظ†طھ ط§ظ„طµظٹط­ط© ظپظ‰ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظپط§ظ†ظ‡ط§ طھظƒظˆظ† ظ…ط¹ظ…ط© ظپظ‰ ط´ظˆط§ظ„ ظˆ طھظ…ظٹط± ط§ظ„ظ‚ط¨ط§ط¦ظ„ ظˆ طھطھط­ط§ط±ط¨ ظپظ‰ ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¹ط¯ط© ظˆ ظٹط³ظ„ط¨ ط§ظ„ط­ط§ط¬ ظˆ طھط³ظپظƒ ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط، ظپظ‰ ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظ… ظˆ ظ…ط§ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظ… طں ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظٹظ‚طھظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ‡ط±ط¬ط§ ظ‡ط±ط¬ط§ ط«ظ… ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ط§ ط§ظ† ظپظ„ط§ظ†ط§ ط§ط¨ظ† ظپظ„ط§ظ† ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط§ط³ظ…ط¹ظˆط§ ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط·ظٹط¹ظˆط§ ظˆ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„طµظˆطھ طµظˆطھ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط­ظٹظ† ظٹط¯ط¹ظˆط§ ظ„ظ„ط¨ظٹط¹ط© ظپظ‰ طµط¨ظٹط­ط© ظٹظˆظ… ط§ظ„ط®ظ„ط§طµ . (56)
ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طµظٹط­ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ط¢ظˆط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط¯ط± ط´ظˆط§ظ„ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط·ط¹ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¹ط¯ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ†ط¨ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ظ‡ ط­ط¬ط§ط¬ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظ‚طھظ„ ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ظ…ط­ط±ظ… طŒ ع†ظ‡ ظ…ط­ط±ظ…ظ‰ طں ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ظ‰ ! ظ†ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط²! ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپطھظ†ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ظپطھظ†ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ (ط¯ط± ظ‡ط±ط¬ ظˆ ظ…ط±ط¬ )ط› ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپظ„ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯. ط¢ظ† طµط¯ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ط±ظˆط² ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظ„ط§ طھظ‚ظˆظ… ط§ظ„ط³ط§ط¹ط© ط­طھظ‰ ظٹظ‚ظˆظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ†ط§ ظˆ ط°ظ„ظƒ ط­ظٹظ† ظٹط§ط،ط°ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ† طھط¨ط¹ظ‡ ظ†ط¬ط§ ظˆ ظ…ظ† طھط®ظ„ظپ ط¹ظ†ظ‡ ظ‡ظ„ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط§ط،ظ†ظˆظ‡ ظˆظ„ظˆ ط­ط¨ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط«ظ„ط¬ ظپط§ط،ظ†ظ‡ ط®ظ„ظٹظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط®ظ„ظٹظپطھظ‰ . (57)
ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط¨ط±ظ¾ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ط±ط§ ط§ظ…ط¶ط§ط، ظپط±ظ…ط§ظٹط¯. ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ط² ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظƒظ†ط¯ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ظ¾ظٹع†ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¯ع†ط§ط± ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط¯ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§! ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯ ط§ع¯ط±ع†ظ‡ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ط§ط´ظٹط¯ ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ظپظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط®ظٹط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ (ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ).
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط²ط´ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط«ظ… ظٹط¸ظ‡ط± ط§ط،ظ…ظٹط± ط§ظ„ط§ظ…ط±ط© ظˆ ظ‚ط§طھظ„ ط§ظ„ظƒظپط±ط© ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ„ ط§ظ„ط°ظ‰ طھطھط­ظٹط± ظپظ‰ ط؛ظٹط¨طھظ‡ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„طھط§ط³ط¹ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظƒ ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ظٹط¸ظ‡ط± ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظƒظ†ظٹظ† ظٹط¸ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ظˆ ظ„ط§ظٹطھط±ظƒ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط§ ط¯ظ†ظٹظ† ط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ط¯ط±ظƒظˆط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط­ظ‚ظˆط§ ط§ظˆط§ظ†ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ط¯ظˆط§ ط§ظٹط§ظ…ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ظˆط§ ط§ظ‚ظˆط§ظ…ظ‡ . (58)
(ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† !) ط§ظ…ظٹط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ط´ظ‡ط±ظٹط§ط± ظ…ظ†طھط¸ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ظٹط¨طھط´ ط¹ظ‚ظ„ظ‡ط§ ظ…ط§طھ ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظ…ط§ط³طھ . ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ! ط§ظˆ ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط§ط³ط§ط³ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظ¾ط³طھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط±ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¹طµط± ظ¾ط±ط´ظƒظˆظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‡ ط§ط´ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ…ظٹظ…ظˆظ† ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط¨ط§ظˆظپط§ظ‰ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† . ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظ„ظٹط§ظ‚طھ ط¯ط±ظƒ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظٹط³طھط®ط±ط¬ ط§ظ„ط²ط¨ظˆط± ظ…ظ† ط¨ط­ظٹط±ط© ط·ط¨ط±ظٹط© ظپظٹظ‡ط§ ظ…ظ…ط§ طھط±ظƒ ط¢ظ„ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ظ‡ط§ط±ظˆظ† طھط­ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ظˆ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط§ ظ„ظˆط§ط­ ظˆ ط¹طµط§ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ )... ظٹط³طھط®ط±ط¬ ط§ظ„ظƒظ†ظˆط² ظٹظپطھط­ ظ…ط¯ط§ط¦ظ† ط§ظ„ط´ط±ظƒ . (59)
(ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ط²ط¨ظˆط± ط±ط§ ط§ط² ط¯ط±ظٹط§ع†ظ‡ ط·ط¨ط±ظٹظ‡ (ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط¯ط± ط´ظ…ط§ظ„ ظپظ„ط³ط·ظٹظ† ط§ط³طھ ) ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط§طھط±ظƒ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ط³طھ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ (ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯) ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ„ظˆط§ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¹طµط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط´ظٹط§ط، ظ‡ط³طھ ... ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظƒ ط±ط§ ظپطھط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ… ظ†ط¨ط±ط¯ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯:

next page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation