بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب نشانه های ظهور او, حاج شیخ محمد خادمى شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ± -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ² -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ³ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ´ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غµ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ - غ· -
 

 

 
 

ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ

ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰

- غµ -


ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط§ظ…طھط­ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… . ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظˆظ… ط±ط§ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ (ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
طھظƒظˆظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپطھظ†ط© طھط­طµط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط­طµط±ط§ ظپظ„ط§ طھط³ط¨ظˆط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط´ط§ظ… ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ…طھظ‡ظ… ظپط§ظ† ط§ظ„ط§ط¨ط¯ط§ظ„ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظˆ ط³ظٹط± ط³ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط¨ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظپظٹظپط±ظ‚ظ‡ظ… ط­طھظ‰ ظ„ظˆظ‚ط§طھظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط«ط¹ط§ظ„ط¨ ط؛ظ„ط¨طھظ‡ظ… ط«ظ… ظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ‰ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط± ط§ظ„ظپط§ ط§ظ† ظ‚ظ„ظˆط§ ظˆ ط®ظ…ط³ط© ط¹ط´ط± ط§ظ„ظپط§ ط§ظ† ظƒط«ط±ظˆط§ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ظ… ط§ظ†ظ‡ظ… ط§ط°ط§ ظ‡ط¬ظ…ظˆط§ طµط±ط®ظˆط§ ط§ظ…طھ ط§ظ…طھ ط«ظ… ظٹط¸ظ‡ط± ظپظٹط±ط¯ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط،ظ„ظپطھظ‡ظ… ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ظ… . (118)
ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ظ… ظˆ ظƒظˆط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط§ظ… ظ†ط§ط³ط²ط§ ظ†ع¯ظˆظٹظٹط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹظ† ظƒظ†ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¨ط¯ط§ظ„ ظˆ طµظ„ط­ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظˆط­ط¯طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط¶ط¹ظٹظپ طھط±ظٹظ† ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط¨ط§ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ„ط´ظƒط±ظ‰ ط¨ظٹظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ طھط§ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط±ظ…ط²ط´ط§ظ† ((ط§ظ…طھ طŒ ط§ظ…طھ )) (ط¨ظ…ظٹط±ط§ظ† طŒ ط¨ظ…ظٹط±ط§ظ† ) ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظ„ظپطھ ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ (ع†ظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ظ‡ط¬ظˆظ… ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظƒط´طھط§ط± ط¨ظٹط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طں).
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹طµط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ط¹ظˆظ† ظˆ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط¯ ظ†ظٹظ„ ط؛ط±ظ‚ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظƒط§ظ†طھ ط¹طµط§ط، ظ…ظˆط³ظ‰ ظ„ط§ط¯ظ… ظپطµط§ط±طھ ط§ظ„ظ‰ ط´ط¹ظٹط¨ ط«ظ… طµط§ط±طھ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„ط¹ظ†ط¯ظ†ط§ ظˆ ط§ظ† ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ†ظپط§ ظˆ ظ‡ظ‰ ط®ط¶ط±ط§ط، ظƒظ‡ظٹط¦طھظ‡ط§ ط­ظٹظ† ط§ظ†طھط²ط¹طھ ظ…ظ† ط´ط¬ط±طھظ‡ط§ ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„طھظ†ط·ظ‚ ط§ط°ط§ ط§ط³طھظ†ط·ظ‚طھ ط§ط¹ط¯طھ ظ„ظ‚ط§ط¦ظ…ظ†ط§ ظٹطµظ†ط¹ ط¨ظ‡ط§ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظٹطµظ†ط¹ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„طھط±ظˆط¹ ظˆ طھظ„ظ‚ظپ ظ…ط§ ظٹط§ظپظƒظˆظ† ظˆ طھطµظ†ط¹ ظ…ط§ طھط¤ ظ…ط±ط¨ظ‡ طŒ ط§ظ†ظ‡ط§ ط­ظٹط« ط§ظ‚ط¨ظ„طھ طھظ„ظ‚ظپ ظ…ط§ ظٹط§ظپظƒظˆظ† طŒ ظٹظپطھط­ ظ„ظ‡ط§ ط´ط¹ط¨طھط§ظ† ط§ط­ط¯ط§ظ‡ظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ‚ظپ ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ط§ط±ط¨ط¹ظˆظ† ط°ط±ط§ط¹ط§طŒ طھظ„ظ‚ظپ ظ…ط§ ظٹط§ظپظƒظˆظ† ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ط§. (119)
ط§ظٹظ† ط¹طµط§ (ط¹طµط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ) ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط´ط¹ظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ط¹ظٹط¨ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط¹ط·ط§ ط´ط¯ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط³طھ ظˆ ط§ط®ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط®طھ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط±ظ†ع¯ط´ ط³ط¨ط² ظˆ ط®ط±ظ… ط¨ظˆط¯. ط§ع¯ط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… ط­ط±ظپ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ط¹طµط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ظ…ط«ظ„ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط¹ط¸ظ…طھ ط­ظ‚ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯. ط§ط² ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ظٹظ† ط¹طµط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط±ط§ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظ„ط¹ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ (ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§) ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ„ط¨ ط¨ع¯ط´ط§ظٹط¯ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ط¢ظ† ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† طھط§ ط³ظ‚ظپ ط±ط§ ظƒظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط°ط±ط§ط¹ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظ„ط¹ط¯ (ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظ„ط¹ط¯).
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھط¬ظ‡ظٹط²ط§طھ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظˆ ط³ط§ط¹طھ ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒظˆظپظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ط®ط±ط¬ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ† ظ…ظƒط© ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ظٹظ‡ ط§ظ„ط§ ظ„ط§ظٹط­ظ…ظ„ظ† ط§ط­ط¯ ط·ط¹ط§ظ…ط§ ظˆظ„ط§ ط´ط±ط§ط¨ط§ ظˆ ظٹط­ظ…ظ„ ظ…ظ‡ ط­ط¬ط± ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‡ظˆ ظˆظ‚ط± ط¨ط¹ظٹط± ظپظ„ط§ ظٹظ†ط²ظ„ ظ…ظ†ط²ظ„ط§ ط§ظ„ط§ ط§ظ†ظپط¬ط±طھ ظ…ظ†ظ‡ ط¹ظٹظˆظ† ظپظ…ظ† ظƒط§ظ† ط¬ط§ط¦ط¹ط§ ط´ط¨ط¹ ظˆ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ط¸ط§ظ…ط¦ط§ ط±ظˆظ‰ ظˆ ط±ظˆظٹطھ ط¯ظˆط§ط¨ظ‡ظ… ظپظ‡ظˆ ط²ط§ط¯ظ‡ظ… ط­طھظ‰ ظٹظ†ط²ظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ†ط¬ظپ ظ…ظ† ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظƒظˆظپط© . (120)
ط³ط§ط¹طھ ط§ظˆظ„ ط­ط±ظƒطھ طŒ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط­ظ‚ ط¨ط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¢ط¨ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط³ظ†ع¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¬ظ… ظˆ ظ‚ط·ط± ط¢ظ† ط³ظ†ع¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ط§ط± ظٹظƒ ط´طھط± ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ظƒط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط´ظ†ظ‡ ظٹط§ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظ†ع¯ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ طھط´ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظƒظˆظپظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظˆظ„ط§ظٹطھ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظˆ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط¢ظ† ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط±عکظٹظ…ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ط¢ظٹطھط§ظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط®ط³ظˆظپ ط§ظ„ظ‚ظ…ط± ظ„ط®ظ…ط³ ظˆ ظƒط³ظˆظپ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظ„ط®ظ…ط³ ط¹ط´ط±ط© ظˆظ„ظ… ظٹظƒظ† ط°ظ„ظƒ ظ…ظ†ط° ظ‡ط¨ط· ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹط³ظ‚ط· ط­ط³ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظ†ط¬ظ…ظٹظ† .(121)
ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط¯ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1. ط®ط³ظˆظپ ظ…ط§ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¢ظ† .
2. ظƒط³ظˆظپ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¯ط± ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ .
ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط® ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¹طھط¨ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¬ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظپظ‰ ط³ظ†ط© ظˆط§ط­ط¯ط© . (122)
ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظپط±ظˆط±ظپطھظ† ظ„ط´ظƒط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، (ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ) ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظپط§ط³ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ظˆظ„ظˆ ط­ط¨ظˆط§ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¸ط± ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظƒظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ظٹط¨ط§ظٹط¹ ط§ظ„ظ†ط§ط³ .(123)
ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯ ظˆظ„ظˆ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط®ط²ظٹط¯ظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظٹطھظ… ظ†ط§ط±ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ط´ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط±ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… طھط·ظ„ط¹ ط«ظ„ط§ط«ط© ط§ظٹط§ظ… ط§ظˆ ط³ط¨ط¹ط© ظپطھظˆظ‚ط¹ظˆط§ ظپط±ط¬ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظٹط² ط­ظƒظٹظ… . ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„طµظٹط­ط© ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ„ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ظ‰ طµظٹط­ط© ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ . ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظٹط³ظ…ط¹ ظ…ظ† ط¨ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظ„ط§ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط±ط§ظ‚ط¯ ط§ظ„ط§ ط§ط³طھظٹظ‚ط¸ ظˆظ„ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط§ ظ‚ط¹ط¯ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط§ ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¬ظ„ظٹظ‡ ظپط²ط¹ط§ ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ ط§ظ„طµظˆطھ ظپط±ط­ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¹طھط¨ط± ط¨ط°ظ„ظƒ ط§ظ„طµظˆطھ ظپط§ط¬ط§ط¨ ظپط§ظ† ط§ظ„طµظˆطھ طµظˆطھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظ„ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ† .
ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„طµظˆطھ ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظپظ‰ ظ„ظٹظ„ط© ط¬ظ…ط¹ط© ظ„ظٹظ„ط© ط«ظ„ط§ط« ظˆ ط¹ط´ط±ظٹظ† ظپظ„ط§ طھط´ظƒظˆط§ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ظˆ ط§ط³ظ…ط¹ظˆط§ ظˆ ط§ط·ظٹط¹ظˆط§ ظˆ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± طµظˆطھ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ظ„ظ„ط¹ظٹظ† ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط§ ط§ظ† ظپظ„ط§ظ†ط§ ظ‚طھظ„ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ ظ„ظٹط´ظƒظƒ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ظٹظپطھظ†ظ‡ظ… ظپظƒظ… ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظٹظˆظ… ظ…ظ† ط´ط§ظƒ ظ…طھط­ظٹط± ظ‚ط¯ ظ‡ظˆظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپط§ط°ط§ ط³ظ…ط¹طھظ… ط§ظ„طµظˆطھ ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظپظ„ط§ طھط´ظƒظˆط§ ظپظٹظ‡ ط§ظ†ظ‡ طµظˆطھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…ط© ط°ظ„ظƒ ط§ظ†ظ‡ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆ ط§ط³ظ… ط§ط¨ظٹظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­طھظ‰ طھط³ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ„ط¹ط°ط±ط§ط، ظپظ‰ ط®ط¯ط±ظ‡ط§ ظپطھط­ط±ط¶ ط§ط¨ط§ظ‡ط§ ظˆ ط§ط®ط§ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ط±ظˆط¬ .
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ„ط§ط¨ط¯ ظ…ظ† ظ‡ط°ظٹظ† ط§ظ„طµظˆطھظٹظ† ظ‚ط¨ظ„ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… طµظˆطھ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ظ‡ظˆ طµظˆطھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ط§ط³ظ… طµط§ط­ط¨ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظˆ ط§ط³ظ… ط§ط¨ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ„طµظˆطھ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ‡ظˆ طµظˆطھ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ظ„ظ„ط¹ظٹظ† ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ… ظپظ„ط§ظ† ط§ظ†ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ ظٹط±ظٹط¯ ط¨ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظپطھظ†ط© ظپط§طھط¨ط¹ظˆط§ ط§ظ„طµظˆطھ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ظˆ ط§ظٹط§ظƒظ… ظˆط§ظ„ط§ط®ظٹط± ط§ظ† طھظپطھظ†ظˆط§ ط¨ظ‡ . (124)
ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢طھط´ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط´ط±ظ‚ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط¢ظ† ط³ظ‡ ط±ظˆط² ظٹط§ ظ‡ظپطھ ط±ظˆط² ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ظ†طھط¸ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ط´ظٹط¯ (ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،)طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ظƒظٹظ… ظˆ ظ…ظ‚طھط¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯. طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط­طھظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† طµظٹط­ظ‡ ظ‡ظ… طµط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ). ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ طھط±ط³ظ†ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط¯ط§طŒ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط§ط³طھ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯ ظˆ ط³ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ط¹ط¨ط±طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط§ ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ (ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،). ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طµط¯ط§طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ (ظ¾ظٹط§ظ… ط§ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ).
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: طµط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط´ط¨ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط±ظˆط² ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط´ظƒ ط¨ظٹظپطھظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط¨ط´ظˆظ†ط¯. ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط¢طھط´ ط؛ط¶ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط±ظ†ع¯ظˆظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯. ظ¾ط³ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظٹط¯ (ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¢ظ…ط¯) ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظƒ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¢ظ† طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ط¢ظ† طµط¯ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ¾ط¯ط±ط´ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯). ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظپط±ط§ع¯ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ†ط´ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط±ط؛ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ظˆظٹط¯ (ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯).
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¯ظˆ طµط¯ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯: ظٹظƒ طµط¯ط§ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ¾ط¯ط±ط´ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )ط› طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظˆظ… طµط¯ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط§ط² طµط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ط› ط§ظ…ط§ ط¨طھط±ط³ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظˆظ… (طµط¯ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ) ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.
ط²ط±ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط­ظ‚ ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط­طھظ‰ ظٹط³ظ…ط¹ظ‡ ظƒظ„ ظ‚ظˆظ… ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ظ… . (125)
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طŒ ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظپط°ظƒط± ط¢ظٹطھظٹظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ„ظ… ظٹظƒظˆظ†ط§ ظ…ظ†ط° ظ‡ط¨ط· ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط¨ط¯ط§ ظˆ ط°ظ„ظƒ ط§ظ† ط§ظ„ط´ظ…ط³ طھظ†ظƒط³ظپ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†طµظپ ظ…ظ† ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ظ‚ظ…ط± ظپظ‰ ط¢ط®ط±ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط±ط¬ظ„ ظٹط§ ط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ط¨ظ„ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط´ظ‡ط± ظˆ ط§ظ„ظ‚ظ…ط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ†طµظپ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط§ط¨ظˆط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ط¹ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ طھظ‚ظˆظ„ ظˆظ„ظƒظ†ظ‡ظ…ط§ ط¢ظٹطھط§ظ† ظ„ظ… طھظƒظˆظ†ط§ ظ…ظ†ط° ظ‡ط¨ط· ط¢ط¯ظ… . (126)
ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ط¯ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¢ظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظˆظ„ ظƒط³ظˆظپ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط› ط¯ظˆظ… ط®ط³ظˆظپ ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ط®ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† . ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط±ط¹ظƒط³ ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط³ظˆظپ ط¯ط± ط¢ط®ط± ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط®ط³ظˆظپ ط¯ط± ظˆط³ط· ظ…ط§ظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ (ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ )طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط§ط² ط§ظˆظ„ طھط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ط±ظˆط¯ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ„ط§طھط±ظˆظ† ط§ظ„ط°ظ‰ طھظ†طھط¸ط±ظˆظ† ط­طھظ‰ طھظƒظˆظ†ظˆط§ ظƒط§ظ„ظ…ط¹ط²ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط© ط§ظ„طھظ‰ ظ„ط§ظٹط¨ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ط§ط¨ط³ ط§ظٹظ† ظٹط¶ط¹ ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ„ظٹط³ ظ„ظƒظ… ط´ط±ظپ طھط±ظ‚ظˆظ†ظ‡ ظˆظ„ط§ط³ظ†ط§ط¯ طھط³ظ†ط¯ظˆظ† ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ…ط±ظƒظ… . (127)
ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط±ط´ ظ‡ط³طھظٹط¯ (ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ظˆط¶ط¹ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط± ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظˆظ¾ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط´ط±ظپ ظˆ ظ…ظˆظ‚ظٹط¹طھظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھظƒظٹظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط³ظ†ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ظƒظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط´ظ…ط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط² ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¯ظپط§ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯.
ط¬ط§ط¨ط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
طھظ†ط²ظ„ ط§ظ„ط±ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ط³ظˆط¯ ط§ظ„طھظ‰ طھط®ط±ط¬ ظ…ظ† ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒظˆظپط© ظپط§ط°ط§ ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط¹ط« ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¹ط© . (128)
ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ (ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط³ظ†ظ‰ ). ظ¾ط³ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظˆ ط§ط² ط­طھظ…ظٹط§طھ ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± طھط­ظ‚ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط²ظٹط± ط§ط² ط²ط±ط§ط© ط¨ظ† ط§ط¹ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظƒظ†طھ ط¹ظ†ط¯ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط¬ط±ظ‰ ط°ظƒط± ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‚ظ„طھ ط§ط±ط¬ظˆط§ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ط¹ط§ط¬ظ„ط§ ظˆ ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظپظ‚ط§ ظ„ط§ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ظ‡ ظ„ظ…ظ† ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ط§ظ„ط°ظ‰ ظ„ط§ط¨ط¯ظ…ظ†ظ‡ . (129)
ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط³ط®ظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط› ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ„ط§ ظٹط®ط±ط¬ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ظˆطھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ†ظٹظ† ط³ظ†ط© ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ظˆ ط«ظ„ط§ط« ط§ظˆ ط®ظ…ط³ ط§ظˆ ط³ط¨ط¹ ط§ظˆ طھط³ط¹ . (130)
ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط·ط§ظ‚ : ظٹظƒ ظٹط§ ط³ظ‡ ظٹط§ ظ‡ظپطھ ظٹط§ ظ†ظ‡ .
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ…ط¹طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ† ظ‚ط¯ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ظ„طھ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ظپظ‚ط±ط§ط، ((ظˆظ„ظ†ط¨ظ„ظˆظ†ظƒظ… ط¨ط´ظٹظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط®ظˆظپ ظˆ ط§ظ„ط¬ظˆط¹ ظˆ ظ†ظ‚طµ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ظپط³ ظˆ ط§ظ„ط«ظ…ط±ط§طھ ظˆ ط¨ط´ط± ط§ظ„طµط§ط¨ط±ظٹظ† )). (131)
ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ظٹظƒ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط§ظ…طھط­ط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ((ظ‡ط± ط¢ط¦ظٹظ†ظ‡ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² طھط±ط³ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظƒظ… ط´ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ط¬ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§طŒ ظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ طµط¨ط± ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† (ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯) )). (132)
ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ„ظٹظ„ط© ط«ظ„ط§ط« ظˆ ط¹ط´ط±ظٹظ† ظˆ ظٹظ‚ظˆظ… ظپظ‰ ظٹظˆظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط، ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط°ظ‰ ظ‚طھظ„ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظƒط§ظ†ظ‰ ظپظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط³ط¨طھ ط§ظ„ط¹ط§ط´ط± ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­ط±ظ… ظ‚ط§ط¦ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظƒظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ†ظ‡ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ((ط§ظ„ط¨ظٹط¹ط© ظ„ظ„ظ‡ ))ظپطھطµظٹط± ط§ظ„ظٹظ‡ ط´ظٹط¹طھظ‡ ظ…ظ† ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظ„ط§ط±ط¶ طھط·ظˆظ‰ ظ„ظ‡ظ… ط·ظٹط§ ط­طھظ‰ ظٹط¨ط§ظٹط¹ظˆظ‡ ظپظٹظ…ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§. (133)
ط¯ط± ط´ط¨ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯. ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… (ظ‚ط§ط¦ظ… ط±ط§) ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… (ط¹ط§ط´ظˆط±ط§) ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ((ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§)). ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، (ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ط§طµ ) ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ظˆ ط§ظƒظ†ط§ظپ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¯ط±ظ†ظˆط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
1. ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط´ط¨ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ط§ط³طھ (ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ).
2. ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ .
3. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯: ((ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§))ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ط®ط¯ط§ط³طھ .
4. ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† (ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ط§طµ ) ط¨ط§ ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط®ط¯ظ…طھط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯.
5. ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط±طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‡ط¯ظ… ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط­طھظ‰ ظٹط±ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ط³ط§ط³ظ‡ ظˆ ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ط¹ ط§ظ„ط°ظ‰ ظƒط§ظ† ظپظٹظ‡ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط§ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط´ظٹط¨ط© ظˆ ط¹ظ„ظپظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ط© ظˆ ظƒطھط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ((ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ط³ط±ط§ظ‚ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ط© .)) (134)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²:
1. ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط±ط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
2. ظ…ظ‚ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ط´ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ (ط¬ظ†ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ).
3. ط¯ط³طھ ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط´ظٹط¨ظ‡ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¯ط±ط¨ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظˆظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¨ط± ط¯ظٹظˆط§ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ((طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط´ظٹط¨ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯)) (ط¯ط²ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯).
ط§ط±ط´ط§ط¯ ظ…ظپظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط­ظƒظ… ط¨ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط§ط±طھظپط¹ ظپظ‰ ط§ظٹط§ظ…ظ‡ ط§ظ„ط¬ظˆط± ظˆ ط§ظ…ظ†طھ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط³ط¨ظ„ ظˆ ط§ط®ط±ط¬طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ط±ظƒط§طھظ‡ط§ ظˆط±ط¯ ظƒظ„ ط­ظ‚ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظˆظ„ظ… ظٹط¨ظ‚ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظٹظ† ط­طھظ‰ ظٹط¸ظ‡ط±ظˆط§ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط¹طھط±ظپظˆط§ ط¨ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ ط³ظ…ط¹طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظٹظ‚ظˆظ„ : ((ظˆظ„ظ‡ ط§ط³ظ„ظ… ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط·ظˆط¹ط§ ظˆ ظƒط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ظٹظ‡ ظٹط±ط¬ط¹ظˆظ† )).
ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط§طµظ„ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1. ط­ظƒظˆظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¹ط¯ظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ط§ط³طھ .
2. ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط§ط² ط³ط±طھط§ط³ط± ع¯ظٹطھظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
3. ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط³ط±طھط§ط³ط± ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
4. ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ظƒط§طھ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯.
5. ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط³ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط§ط² ط؛ط§طµط¨ط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯).
6. ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¢ظٹط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظƒط±ط§طھ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط± ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ (ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯))طں(135)
ط§ط¨ظˆط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¬ط§ط، ط¨ط§ظ…ط± ط¬ط¯ظٹط¯ ظƒظ…ط§ ط¯ط¹ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط¨ط¯ظˆط§ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ط¬ط¯ظٹط¯. (136)
ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ط§ظ…ط± طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ (ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ) ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ (ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯).
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط±طŒ ط§ط­ظƒط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط؛ظٹظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ طŒ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط­ط±ط§ظ… طŒ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ„ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظٹط®ط±ط¬ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ† ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظƒظˆظپط© ط³ط¨ط¹ط© ظˆ ط¹ط´ط±ظˆظ† ط±ط¬ظ„ط§ ط®ظ…ط³ط© ط¹ط´ط± ظ…ظ† ظ‚ظˆظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط°ظٹظ† ظƒط§ظ†ظˆط§ ظٹظ‡ط¯ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط¹ط¯ظ„ظˆظ† ظˆ ط³ط¨ط¹ط© ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒظ‡ظپ ظˆ ظٹظˆط´ط¹ ط¨ظ† ظ†ظˆظ† طŒ ظˆ ط³ظ„ظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ط¨ظˆط¯ط¬ط§ظ†ط© ط§ظ„ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ طŒ ظˆط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ظ„ط§ط´طھط± ظپظٹظƒظˆظ†ظˆظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ط§ ظˆ ط­ظƒط§ظ…ط§. (137)
ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظƒظˆظپظ‡ (ط³ظ‡ظ„ظ‡ ) ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯: ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ع¯ط±ظˆظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط­ظ‚ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظƒظ‡ظپ ظˆ ظٹظˆط´ط¹ ط¨ظ† ظ†ظˆظ† ظˆ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¨ظˆط¯ط¬ط§ظ†ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط´طھط±. ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھ طھظ† ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ط¯ظˆظ„طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ†ط¯.
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¬ظ„ط§ظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط­ظƒظ… ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط­ظƒظ… ط¯ط§ظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ„ط§ظٹط­طھط§ط¬ ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹظ†ط© ظٹظ„ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپظٹط­ظƒظ… ط¨ط¹ظ„ظ…ظ‡ ظˆ ظٹط®ط¨ط± ظƒظ„ ظ‚ظˆظ… ط¨ظ…ط§ ط§ط³طھط¨ط·ظ†ظˆظ‡ ظˆ ظٹط¹ط±ظپ ظˆظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ط¹ط¯ظˆظ‡ ط¨ط§ظ„طھظˆط³ظ… . ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ((ط§ظ† ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ظ„ط§ظٹط§طھ ظ„ظ„ظ…طھظˆط³ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„ط¨ط³ط¨ظٹظ„ ظ…ظ‚ظٹظ… )). (138)
ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ظˆظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط­ظƒظ… ظƒظ†ط¯. ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط±ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ط¨ط§ ظپط±ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ†ط¯.)) (139)
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ظ‡ طµظپطھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط¹طµظ…ط© ظˆ ط§ظ„ظ†طµظˆطµ ظˆ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ط§ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط§طھظ‚ط§ظ‡ظ… ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظ„ظ…ظ‡ظ… ط¨ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ظˆطµظٹط© ط§ظ„ط¸ط§ظ‡ط±ط© ظˆ ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¹ط¬ط²ط© ظˆ ط§ظ„ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ طھظ†ط§ظ… ط¹ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط§ظٹظ†ط§ظ… ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط، ظˆظٹط±ظ‰ ظ…ظ† ط®ظ„ظپظ‡ ظƒظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ . (140)
1. ط¹طµظ…طھ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط®ظ„ط§ظپ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط¯ظˆط± ط§ط² ط­ظ‚ .
2. ظ†طµ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظˆ.
3. ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط¨ط§ط´ط¯.
4. ط§ط² ظ†ط¸ط± طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
5. ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط´ط¯ (ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¨ظٹظƒط±ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯).
6. ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆطµظ‰ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¸ط§ظ‡ط± ظ‡ظ… ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
7. ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ (ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط² ط¹ط§ط¯طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…طھظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط§ط´ط¯).
8. ع†ط´ظ…ط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط±ظˆط¯ ط§ظ…ط§ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.
9. ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ظٹظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
10. ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط±ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ†ظٹط² ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ (ظ‡ظٹع† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظٹظ† ط§ظˆ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھط´ ظ…ط§ظ†ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯).
ط²ط±ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ظ„طھ ط®ط§طµ ط§ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‚ط§ظ„ ط¹ط§ظ… ظٹط³ظ…ط¹ ظƒظ„ ظ‚ظˆظ… ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ظ… ظ‚ظ„طھ ظپظ…ظ† ظٹط®ط§ظ„ظپ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط¯ ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ظ„ط§ظٹط¯ط¹ظ‡ظ… ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط­طھظ‰ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظپظٹط´ظƒظƒ ط§ظ„ظ†ط§ط³ . (141)
ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§طµظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط²ط±ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظٹط§ ظٹظƒ ط¯ط³طھظ‡ ط®ط§طµ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ¾ط³ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ط­ط¶ط±طھط´ ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ طھط²ظ„ط²ظ„ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ط± ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. (ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ…ظƒطھط¨ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¢ظ…ظٹظ† .)
ط§ط¨ظ† ظ…ط؛ظٹط±ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„طµظٹط­ط© ط§ظ„طھظ‰ ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† طھظƒظˆظ† ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ط© ظ„ط«ظ„ط§ط« ظˆ ط¹ط´ط±ظٹظ† ظ…ط¶ظٹظ† ظ…ظ† ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† . (142)
طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط­طھظ…ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ط¢ظ† ظ…ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ط² ظ…ظٹظ…ظˆظ† ط¨ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ط®طھطµط§طµظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ط¯ط§ظ…ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط²ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ط§ظ…ط±ظ†ط§ ظ„ظˆ ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ظ„ظƒط§ظ† ط§ط¨ظٹظ† ظ…ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط§ظ† ظپظ„ط§ظ† ط¨ظ† ظپظ„ط§ظ† ظ‡ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ظˆ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظƒظ…ط§ ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ط¹ظ‚ط¨ط© .(143) ط¹
ط§ظ…ط± ظ…ط§ (ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ) ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ظپطھط§ط¨ ط±ظˆط´ظ† طھط± ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ظپط±ظٹط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ط¨ ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ظƒظ‡ طµط¯ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ (ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ طھط¨ظˆظƒ ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ†ظ‡ ع¯ط°ط´طھظ†ط¯طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ط´ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯). ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ظٹط§ط¯ط´ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ¾ط±ط®ط·ط± ط§ط² ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† طµط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ط¯ (ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط¹ ط´ظٹط·ط§ظ† ).
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ظٹط³ ط¨ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ظٹظ† ظ‚طھظ„ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط²ظƒظٹط© ط§ظ„ط§ ط®ظ…ط³ ط¹ط´ط±ط© ظ„ظٹظ„ط© . (144)
ط¨ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ (145) ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ط´ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ط§طھظ…ط¶ظ‰ ط§ظ„ط§ظٹط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ„ظٹط§ظ„ظ‰ ط­طھظ‰ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ط§ط¹طھط²ظ„ظˆط§ ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ط§ط¹طھط²ظ„ظˆط§ ظپظٹط¹ط²ظ„ ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ظ…ظ† ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ط§طµظ„ط­ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط®ط§ظ„ط· ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ظˆ ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ط¨ط¹ط¯ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظ†ط¯ط§ط، ظ‚ط§ظ„ ظƒظ„ط§ ط§ظ†ظ‡ ظٹظ‚ظˆظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ((ظ…ط§ ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹط°ط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ†طھظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­طھظ‰ ظٹظ…ظٹط² ط§ظ„ط®ط¨ظٹط« ظ…ظ† ط§ظ„ط·ظٹط¨ )). (146)
ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط²ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ! (طµط§ط­ط¨ط§ظ† طھظ‚ظˆط§) ظƒظ†ط§ط± ط¨ط±ظˆظٹط¯طŒ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¨ط§ط·ظ„ ! ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ط¬ط¯ط§ ط´ظˆظٹط¯. ظ¾ط³ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط±ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¯ط³طھظ‡ (ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ) ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ط®ظ„ظˆط· ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط®ظ„ظˆط· ظ†ط´ظˆظ†ط¯. ظ…ع¯ط± ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ط®ظ„ظˆط· ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ . ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط§ظƒط§ظ† ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ†ط§ظ¾ط§ظƒظ‡ط§ ط¬ط¯ط§ ط¨ط´ظˆظ†ط¯)) (147) طں
ط­ظ…ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظˆ ط°ظƒط± ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ط¹ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظˆط، ط­ط§ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¹ظ†ط¯ظ‡ظ… ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‰ ط³ط±طھ ظ…ط¹ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± (ط§ظ„ظ…ظ†طµظˆط±) ظˆ ظ‡ظˆ ظپظ‰ ظ…ظˆظƒط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ط³ ظˆ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ ط®ظٹظ„ ظˆ ظ…ظ† ط®ظ„ظپظ‡ ط®ظٹظ„ ظˆ ط§ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ…ط§ط± ط§ظ„ظ‰ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‰ ظٹط§ ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ظٹظ†ط¨ط؛ظ‰ ظ„ظƒ ط§ظ† طھظپط±ط­ ط¨ظ…ط§ ط§ط¹ط·ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆط© ظˆ ظپطھط­ ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ط²ط© ظˆ ظ„ط§طھط®ط¨ط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ†ظƒ ط§ط­ظ‚ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظ…ظ†ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظƒ ظپطھط؛ط±ظٹظ†ط§ ط¨ظƒ ظˆ ط¨ظ‡ظ… ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ظ„طھ ظˆ ظ…ظ† ط±ظپط¹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظٹظƒ ط¹ظ†ظ‰ ظپظ‚ط¯ ظƒط°ط¨ ظپظ‚ط§ظ„ ط§طھط­ظ„ظپ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ طھظ‚ظˆظ„ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ظ„طھ ط§ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط³ط­ط±ط© ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹط¬ط¨ظˆظ† ط§ظ† ظٹظپط³ط¯ظˆط§ ظ‚ظ„ط¨ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ظپظ„ط§ طھظ…ظƒظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ط³ظ…ط¹ظƒ ظپط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظƒ ط§ط­ظˆط¬ ظ…ظ†ظƒ ط§ظ„ظٹظ†ط§ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‰ طھط°ظƒط± ظٹظˆظ… ط³ط§ط،ظ„طھظƒ ((ظ‡ظ„ ظ„ظ†ط§ ظ…ظ„ظƒ )) ظپظ‚ظ„طھ ((ظ†ط¹ظ… ط·ظˆظٹظ„ ط¹ط±ظٹط¶ ط´ط¯ظٹط¯ ظپظ„ط§ طھط²ط§ظ„ظˆظ† ظپظ‰ ظ…ظ‡ظ„ط© ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظƒظ… ظˆ ظپط³ط­ط© ظ…ظ† ط¯ظ†ظٹط§ظƒظ… ط­طھظ‰ طھطµظٹط¨ظˆط§ ظ…ظ†ط§ ط¯ظ…ط§ ط­ط±ط§ظ…ط§ ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط­ط±ط§ظ… ظپظ‰ ط¨ظ„ط¯ ط­ط±ط§ظ… طں)) ظپط¹ط±ظپطھ ط§ظ†ظ‡ ط­ظپط¸ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ظپظ‚ظ„طھ ظ„ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ† ظٹظƒظپظٹظƒ ظپط§ظ†ظ‰ ظ„ظ… ط§ط®طµظƒ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ†ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط±ظˆظٹطھظ‡ ط«ظ… ظ„ط¹ظ„ ط؛ظٹط±ظƒ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظƒ ط§ظ† ظٹطھظˆظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ظپط³ظƒطھ ط¹ظ†ظ‰ ظپظ„ظ…ط§ ط±ط¬ط¹طھ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ط§طھط§ظ†ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ظ…ظˆط§ظ„ظٹظ†ط§ ظپظ‚ط§ظ„ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‚ط¯ ط±ط§ط،ظٹطھظƒ ظپظ‰ ظ…ظˆظƒط¨ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط§ظ†طھ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ…ط§ط± ظˆ ظ‡ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ط³ ظˆ ظ‚ط¯ ط§ط´ط±ظپ ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹظƒظ„ظ…ظƒ ظƒط§ظ†ظƒ طھط­طھظ‡ ظپظ‚ظ„طھ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ† ظ†ظپط³ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظˆ طµط§ط­ط¨ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹظ‚طھط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ط®ط± ظٹط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ظ„ط¬ظˆط± ظˆ ظٹظ‚طھظ„ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ظٹط³ظپظƒ ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط، ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ظ…ط§ ظ„ط§ظٹط­ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆ ظپظ‰ ظ…ظˆظƒط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ†طھ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ…ط§ط± ظپط¯ط®ظ„ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ ط´ظƒ ط­طھظ‰ ط®ظپطھ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظپط³ظ‰ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ظ„طھ ظ„ظˆط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ط­ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط®ظ„ظپظ‰ ظˆ ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ† ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ظ„ط§ط­طھظ‚ط±طھظ‡ ظˆ ط§ط­طھظ‚ط±طھ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ظپظٹظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط§ظ† ط³ظƒظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ‰ ظ…طھظ‰ ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ظٹظ…ظ„ظƒظˆظ† طں ط§ظˆظ…طھظ‰ ط§ظ„ط±ط§ط­ط© ظ…ظ†ظ‡ظ… طں ظپظ‚ظ„طھ ط§ظ„ظٹط³ طھط¹ظ„ظ… ط§ظ† ظ„ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظ…ط¯ط© ظ‚ط§ظ„ ط¨ظ„ظ‰ ظپظ‚ظ„طھ ظ‡ظ„ ظٹظ†ظپط¹ظƒ ط¹ظ„ظ…ظƒ ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ط°ط§ ط¬ط§ط، ظƒط§ظ† ط§ط³ط±ط¹ ظ…ظ† ط·ط±ظپط© ط§ظ„ط¹ظٹظ† ط§ظ†ظƒ ظ„ظˆ طھط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ظ„ظ‡ظ… ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ظƒظٹظپ ظ‡ظ‰ ظƒظ†طھ ظ„ظ‡ظ… ط§ط´ط¯ ط¨ط¹ط¶ط§ ظˆظ„ظˆ ط¬ظ‡ط¯طھ ظˆط¬ظ‡ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ† ظٹط¯ط®ظ„ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ط´ط¯ ظ…ط§ ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط«ظ… ظ„ظ… ظٹظ‚ط¯ط±ظˆط§ ظپظ„ط§ ظٹط³طھظپط²ظ†ظƒ ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظپط§ظ† ط§ظ„ط¹ط²ط© ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ظ„ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆظ„ظƒظ† ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظ„ط§ ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ† ط§ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ… ط§ظ† ظ…ظ† ط§ظ†طھط¸ط± ط§ط،ظ…ط±ظ†ط§ ظˆ طµط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط°ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط®ظˆظپ ظ‡ظˆ ط؛ط¯ط§ ظپظ‰ ط²ظ…ط±طھظ†ط§ ظپط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط­ظ‚ ظ‚ط¯ ظ…ط§طھ ظˆ ط°ظ‡ط¨ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¬ظˆط± ظ‚ط¯ ط´ظ…ظ„ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‚ط¯ ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط§ط­ط¯ط« ظپظٹظ‡ ظ…ط§ ظ„ظٹط³ ظپظٹظ‡ ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ‡ظˆط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ‚ط¯ ط§ظ†ظƒظپط§ط، ظƒظ…ط§ ظٹظ†ظƒظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ†ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظ‚ط¯ ط§ط³طھط¹ظ„ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط´ط± ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظ„ط§ظٹظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط¹ط°ط± ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظپط³ظ‚ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط§ظƒطھظپظ‰ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† طµط§ظ…طھط§ ظ„ط§ظٹظ‚ط¨ظ„ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظپط§ط³ظ‚ ظٹظƒط°ط¨ ظˆ ظ„ط§ ظٹط±ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒط°ط¨ظ‡ ظˆ ظپط±ظٹطھظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„طµط؛ظٹط± ظٹط³طھط­ظ‚ط± ط¨ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط§ط±ط­ط§ظ… ظ‚ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ظ† ظٹظ…طھط¯ط­ ط¨ط§ظ„ظپط³ظ‚ ظٹط¶ط­ظƒ ظ…ظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹط±ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط؛ظ„ط§ظ… ظٹط¹ط·ظ‰ ظ…ط§ طھط¹ط·ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±ط¦ط© ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظٹطھط²ظˆط¬ظ† ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط«ظ†ط§ط، ظ‚ط¯ ظƒط«ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظ†ظپظ‚ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظپظ‰ ط؛ظٹط± ط·ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ„ط§ ظٹظ†ظ‡ظ‰ ظˆ ظ„ط§ ظٹط¤ ط®ط° ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ظٹظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط¸ط± ظٹطھط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¬ط§ط± ظٹط¤ ط°ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‡ ظˆ ظ„ظٹط³ ظ„ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظƒط§ظپط± ظپط±ط­ط§ ظ„ظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ…ط±ط­ط§ ظ„ظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ…ظ† ط§ظ„ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط®ظ…ظˆط± طھط´ط±ط¨ ط¹ظ„ط§ظ†ظٹط© ظˆ ظٹط¬طھظ…ط¹ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ظ† ظ„ط§ظٹط®ط§ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¨ط§ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط°ظ„ظٹظ„ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظپط§ط³ظ‚ ظپظٹظ…ط§ ظ„ط§ ظٹط­ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ظˆظٹط§ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ط§ظٹط§طھ ظٹط­ظ‚ط±ظˆظ† ظˆ ظٹط­طھظ‚ط± ظ…ظ† ظٹط­ط¨ظ‡ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ط®ظٹط± ظ…ظ†ظ‚ط·ط¹ط§ ظˆ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ط´ط± ظ…ط³ظ„ظˆظƒط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ط¹ط·ظ„ ظˆ ظٹط¤ ظ…ط± ط¨طھط±ظƒظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظ‚ظˆظ„ ظ…ط§ ظ„ط§ظٹظپط¹ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظٹطھط³ظ…ظ†ظˆظ† ظ„ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظ„ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظ…ط¹ظٹط´طھظ‡ ظ…ظ† ط¯ط¨ط±ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظٹط´ط© ط§ظ„ظ…ط±ط§ط،ط© ظ…ظ† ظپط±ط¬ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظٹطھط®ط°ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظƒظ…ط§ ظٹطھط®ط°ظ‡ط§ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„طھط§ط،ظ†ظٹط« ظپظ‰ ظˆظ„ط¯ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط§ط¸ظ‡ط±ظˆط§ ط§ظ„ط®ط¶ط§ط¨ ظˆ ط§ظ…طھط´ط·ظˆط§ ظƒظ…ط§ طھظ…طھط´ط· ط§ظ„ظ…ط±ط§ط© ظ„ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظˆ ط§ط¹ط·ظˆط§ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ظˆط¬ظ‡ظ… ظˆ طھظ†ظˆظپط³ ظپظ‰ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظˆ طھط؛ط§ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ظƒط§ظ† طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط§ط¹ط² ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ„ط±ط¨ط§ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظ„ط§ظٹط¹ظٹط± ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ„ط²ظ†ط§ طھظ…طھط¯ط­ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط© طھطµط§ظ†ط¹ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظƒط§ط­ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظƒط«ط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط®ظٹط± ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظٹط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ظپط³ظ‚ظ‡ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ…ط­ط²ظˆظ†ط§ ط°ظ„ظٹظ„ط§ ظ…ط­طھظ‚ط±ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¨ط¯ط¹ ظˆ ط§ظ„ط²ظ†ط§ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظٹط¹طھط¯ظˆظ† ط¨ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ظ„ط²ظˆط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظٹط­ظ„ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط­ظ„ط§ظ„ ظٹط­ط±ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ط¹ط·ظ„ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظ„ط§ظٹط³طھط®ظپظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ط§ط،ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ„ط§ظٹطھط·ظٹط¹ ط§ظ† ظٹظ†ظƒط± ط§ظ„ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظٹظ†ظپظ‚ ظپظ‰ ط³ط®ط· ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ظٹظ‚ط±ط¨ظˆظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒظپط± ظˆ ظٹط¨ط§ط¹ط¯ظˆظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط®ظٹط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ظٹط±طھط´ظˆظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظƒظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹط© ظ‚ط¨ط§ظ„ط© ظ„ظ…ظ† ط²ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط°ظˆط§طھ ط§ظ„ط§ط±ط­ط§ظ… ظٹظ†ظƒط­ظ† ظˆ ظٹظƒطھظپظ‰ ط¨ظ‡ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظ‚طھظ„ ط¹ظ„ظ‰ (ط§ظ„طھظ‡ظ…ط© ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ) ط§ظ„ط¸ظ†ط© ظˆ ظٹطھط؛ط§ظٹط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط§ظ„ط°ظƒط± ظپظٹط¨ط°ظ„ ظ„ظ‡ ظ†ظپط³ظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹط¹ظٹط± ط¹ظ„ظ‰ ط§طھظٹط§ظ† ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط،ط© طھظ‚ظ‡ط± ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظˆ طھط¹ظ…ظ„ ظ…ط§ ظ„ط§ ظٹط´طھظ‡ظ‰ ظˆ طھظ†ظپظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظƒط±ظ‰ ط§ظ…ط±ط§طھظ‡ ظˆ ط¬ط§ط±ظٹطھظ‡ ظˆ ظٹط±ط¶ظ‰ ط¨ط§ظ„ط°ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ط´ط±ط¨ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظƒط«ظٹط±ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط²ظˆط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ‚ظ…ط§ط± ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط´ط±ط¨ طھط¨ط§ط¹ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظ„ظٹط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظٹط¨ط°ظ„ظ† ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ† ظ„ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒظپط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ظ‡ظ‰ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط±طھ ظٹظ…ط±ط¨ظ‡ط§ ظ„ط§ظٹظ…ظ†ط¹ظ‡ط§ ط§ط­ط¯ ظˆ ظ„ط§ظٹط¬طھط±ظ‰ ط§ط­ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ†ط¹ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ظٹط³طھط°ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹط®ط§ظپ ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ظ…ظ† ظٹظ…طھط¯ط­ ط¨ط´طھظ…ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ظ† ظٹط­ط¨ظ†ط§ ظٹط²ظˆط± ظˆ ظ„ط§ظٹظ‚ط¨ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط²ظˆط± ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ظٹظ†ط§ظپط³ ظپظٹظ‡ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‚ط¯ ط«ظ‚ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ط³طھظ…ط§ط¹ظ‡ ظˆ ط®ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ط³طھظ…ط§ط¹ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¬ط§ط± ظٹظƒط±ظ… ط§ظ„ط¬ط§ط± ط®ظˆظپط§ ظ…ظ† ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط­ط¯ظˆط¯ ظ‚ط¯ ط¹ط·ظ„طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظپظٹظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§ظ‡ظˆط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ‚ط¯ ط²ط®ط±ظپطھ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§طµط¯ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ„ظ…ظپطھط±ظ‰ ط§ظ„ظƒط°ط¨ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط´ط± ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆط§ظ„ط³ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ†ظ…ظٹظ…ط© ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¨ط؛ظ‰ ظ‚ط¯ ظپط´ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط؛ظٹط¨ط© طھط³طھظ…ظ„ط­ ظˆ ظٹط¨ط´ط±ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¶ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط­ط¬ ظˆ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† ظٹط°ظ„ ظ„ظ„ظƒط§ظپط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط®ط±ط§ط¨ ظ‚ط¯ ط§ط¯ظٹظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظ…ط¹ظٹط´طھظ‡ ظ…ظ† ط¨ط®ط³ ط§ظ„ظ…ظƒظٹط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ…ظٹط²ط§ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط³ظپظƒ ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط، ظٹط³طھط®ظپ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط±ط¦ط§ط³ط© ظ„ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظٹط´ظ‡ط± ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ط®ط¨ط« ط§ظ„ظ„ط³ط§ظ† ظ„ظٹطھظ‚ظ‰ ظˆ طھط³ظ†ط¯ ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظ‚ط¯ ط§ط³طھط®ظپ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط¹ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظƒط«ظٹط± ظ„ظ… ظٹط²ظƒظ‡ ظ…ظ†ط° ظ…ظ„ظƒظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظٹطھ ظٹظ†ط´ط± ظ…ظ† ظ‚ط¨ط±ظ‡ ظˆ ظٹط¤ ط°ظ‰ ظˆ طھط¨ط§ط¹ ط§ظƒظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ط±ط¬ ظ‚ط¯ ظƒط«ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظ…ط³ظ‰ ظ†ط´ظˆط§ظ† ظˆ ظٹطµط¨ط­ ط³ظƒط±ط§ظ† ظ„ط§ظٹظ‡طھظ… ط¨ظ…ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظٹظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ط¦ظ… طھظ†ظƒط­ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ط¦ظ… طھظپط±ط³ ط¨ط¹ط¶ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¶ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹط®ط±ط¬ ط§ظ„ظ‰ ظ…طµظ„ط§ط© ظˆ ظٹط±ط¬ط¹ ظˆ ظ„ظٹط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط«ظٹط§ط¨ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ‚ط¯ ظ‚ط³طھ ظˆ ط¬ظ…ط¯طھ ط§ط¹ظٹظ†ظ‡ظ… ظˆ ط«ظ‚ظ„ ط§ظ„ط°ظƒط± ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط³ط­طھ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظٹظ†ط§ظپط³ ظپظٹظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…طµظ„ظ‰ ط§ظ†ظ…ط§ ظٹطµظ„ظ‰ ظ„ظٹط±ط§ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظپظ‚ظٹظ‡ ظٹطھظپظ‚ظ‡ ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظٹط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ„ط±ط¦ط§ط³ط© ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ط¹ ظ…ظ† ط؛ظ„ط¨ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ظ„ط­ظ„ط§ظ„ ظٹط°ظ… ظˆ ظٹط¹ظٹط± ظˆ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظٹظ…ط¯ط­ ظˆ ظٹط¹ط¸ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط­ط±ظ…ظٹظ† ظ…ظ† ظٹط¹ظ…ظ„ ظپظٹظ‡ظ…ط§ ط¨ظ…ط§ ظ„ط§ ظٹط­ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹظ…ظ†ط¹ظ‡ظ… ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆ ظ„ط§ ظٹط­ظˆظ„ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ظ‚ط¨ظٹط­ ط§ط­ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط²ظپ ط¸ط§ظ‡ط±ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط±ظ…ظٹظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹطھظƒظ„ظ… ط¨ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظٹط§ط،ظ…ط± ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظٹظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظپظٹظ‚ظˆظ… ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ظٹظ†طµط­ظ‡ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ظپظٹظ‚ظˆظ„ ظ‡ط°ط§ ط¹ظ†ظƒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظٹظ†ط¸ط± ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ظˆ ظٹظ‚طھط¯ظˆظ† ط¨ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط´ط±ظˆط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ط³ظ„ظƒ ط§ظ„ط®ظٹط± ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط®ط§ظ„ظٹط§ ظ„ط§ظٹط³ظ„ظƒظ‡ ط§ط­ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظٹطھ ظٹظ‡ط²ط¨ظ‡ ظپظ„ط§ ظٹظ‚ط²ط¹ ظ„ظ‡ ط§ط­ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظƒظ„ ط¹ط§ظ… ظٹط­ط¯ط« ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط¯ط¹ط© ظˆ ط§ظ„ط´ط± ط§ظƒط«ط± ظ…ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ â€چ ظ„ط§ظٹطھط§ط¨ط¹ظˆظ† ط§ظ„ط§ ط§ظ„ط§ط؛ظ†ظٹط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط­طھط§ط¬ ظٹط¹ط·ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¶ط­ظƒ ط¨ظ‡ ظˆظٹط±ط­ظ… ظ„ط؛ظٹط± ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط§ظٹط§طھ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ„ط§ظٹظپط²ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ط­ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظٹطھط³ط§ظپط¯ظˆظ† ظƒظ… طھط³ط§ظپط¯ ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ط¦ظ… ظ„ط§ظٹظ†ظƒط± ط§ط­ط¯ ظ…ظ†ظƒط±ط§ طھط®ظˆظپط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظ†ظپظ‚ ط§ظ„ظƒط«ظٹط± ظپظ‰ ط؛ظٹط± ط·ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظٹظ…ظ†ط¹ ط§ظ„ظٹط³ظٹط± ظپظ‰ ط·ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ‚ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط§ط³طھط®ظپ ط¨ط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ظƒط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ط³ظˆط، ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط­ط§ظ„ط§ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظˆظ„ط¯ ظˆ ظٹظپط±ط­ ط¨ط§ظ† ظٹظپطھط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظ‚ط¯ ط؛ظ„ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط؛ظ„ط¨ظ† ظƒظ„ ط§ظ…ط± ظ„ط§ظٹط¤ طھظ‰ ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ظ„ظ‡ظ† ظپظٹظ‡ ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظپطھط±ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظٹظ‡ ظˆ ظٹط¯ط¹ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ‡ ظˆ ظٹظپط±ط­ ط¨ظ…ظˆطھظ‡ظ…ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط§ط°ط§ ظ…ط±ط¨ظ‡ ظٹظˆظ… ظˆظ„ظ… ظٹظƒط³ط¨ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط°ظ†ط¨ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ† ظپط¬ظˆط± ط§ظˆ ط¨ط®ط³ ظ…ظƒظٹط§ظ„ ط§ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ظˆ ط؛ط´ظٹط§ظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ظˆ ط´ط±ط¨ ظ…ط³ظƒط± ظƒط¦ظٹط¨ط§ ط­ط²ظٹظ†ط§ ظٹط­ط³ط¨ ط§ظ† ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¶ظٹط¹ط© ظ…ظ† ط¹ظ…ط±ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† ظٹط­طھظƒط± ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ طھظ‚ط³ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط²ظˆط± ظˆ ظٹطھظ‚ط§ظ…ط±ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظٹط´ط±ط¨ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ط®ظ…ظˆط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط®ظ…ط± ظٹطھط¯ظˆط§ظ‰ ط¨ظ‡ط§ ظˆ طھظˆطµظپ ظ„ظ„ظ…ط±ظٹط¶ ظˆ ظٹط³طھط´ظپظ‰ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ‚ط¯ ط§ط³طھظˆظˆط§ ظپظ‰ طھط±ظƒ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¨ط§ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ طھط±ظƒ ط§ظ„طھط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆط±ط§ط،ظٹطھ ط±ظٹط§ط­ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ†ظپط§ظ‚ ط¯ط§ط¦ظ…ط© ظˆ ط±ظٹط§ط­ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ظ„ط§طھط­ط±ظƒ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط§ط°ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§ط¬ط± ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ط¨ط§ظ„ط§ط¬ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ط­طھط´ظٹط© ظ…ظ…ظ† ظ„ط§ظٹط®ط§ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¬طھظ…ط¹ظˆظ† ظپظٹظ‡ط§ ظ„ظ„ط؛ط±ط¨ظٹط© ظˆ ط§ظƒظ„ ظ„ط­ظˆظ… ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظٹطھظˆط§طµظپظˆظ† ظپظٹظ‡ط§ ط´ط±ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط³ظƒط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط³ظƒط±ط§ظ† ظٹطµظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظ‡ظˆ ظ„ط§ظٹط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ„ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط³ظƒط± ظˆ ط§ط°ط§ ط³ظƒط± ط§ظƒط±ظ… ظˆط§طھظ‚ظ‰ ظˆ ط®ظٹظپ ظˆ طھط±ظƒ ظ„ط§ظٹط¹ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظٹط¹ط°ط± ط¨ط³ظƒط±ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ظ† ط§ظƒظ„ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ظ„ظٹطھط§ظ…ظ‰ ظٹط­ط¯ط« ط¨طµظ„ط§ط­ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ط© ظٹظ‚ط¶ظˆظ† ط¨ط®ظ„ط§ظپ ظ…ط§ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ظٹط§ط،طھظ…ظ†ظˆظ† ط§ظ„ط®ظˆظ†ط© ظ„ظ„ط·ظ…ط¹ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظٹط±ط§ط« ظ‚ط¯ ظˆط¶ط¹طھظ‡ ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ظ„ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظپط³ظˆظ‚ ظˆ ط§ظ„ط¬ط±ط§ط،ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط§ط،ط®ط°ظˆظ† ظ…ظ†ظ‡ظ… ظˆ ظٹط®ظ„ظˆظ†ظ‡ظ… ظˆ ظ…ط§ ظٹط´طھظ‡ظˆظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¨ط± ظٹط¤ ظ…ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ„ط§ظٹط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ظ…ط§ ظٹط§ط،ظ…ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظ‚ط¯ ط§ط³طھط®ظپ ط¨ط§ظˆظ‚ط§طھظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© ط¨ط§ظ„ط´ظپط§ط¹ط© ظ„ط§ظٹط±ط¯ط§ط¨ظ‡ط§ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طھط¹ط·ظ‰ ظ„ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ‡ظ…ظ‡ظ… ط¨ط·ظˆظ†ظ‡ظ… ظˆ ظپط±ظˆط¬ظ‡ظ… ظ„ط§ظٹط¨ط§ظ„ظˆظ† ط¨ظ…ط§ ط§ظƒظ„ظˆط§ ظˆ ط¨ظ…ط§ ظ†ظƒط­ظˆط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‚ط¨ظ„ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط­ظ‚ ظ‚ط¯ ط¯ط±ط³طھ ظپظƒظ† ط¹ظ„ظ‰ ط­ط°ط± ظˆ ط§ط·ظ„ط¨طھ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ„ظ†ط¬ط§ط© ظˆ ط§ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظ‰ ط³ط®ط· ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ (ظˆ ط§ظ†ظ…ط§ ظٹظ…ظ‡ظ„ظ‡ظ… ظ„ط§ظ…ط± ظٹط±ط¯ط§ط¨ظ‡ظ… ظپظƒظ† ظ…طھط±ظ‚ط¨ط§ ظˆ ط§ط¬طھظ‡ط¯ ظ„ظٹط±ط§ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ) ظپظ‰ ط®ظ„ط§ظپ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط§ظ† ظ†ط²ظ„ ط¨ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ظƒظ†طھ ظپظٹظ‡ظ… ط¹ط¬ظ„طھ ط§ظ„ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ط§ط®ط±طھ ط§ط¨طھظ„ظˆط§ ظˆ ظƒظ†طھ ظ‚ط¯ ط®ط±ط¬طھ ظ…ظ…ط§ ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ ط¹ط¬ظ„طھ ط§ظ„ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ط§ط®ط±طھ ط§ط¨طھظ„ظˆط§ ظˆ ظƒظ†طھ ظ‚ط¯ ط®ط±ط¬طھ ظ…ظ…ط§ ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ط§ط،ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط§ط¹ظ„ظ… ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹط¶ظٹط¹ ط§ط¬ط± ط§ظ„ظ…ط­ط³ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ† ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط±ظٹط¨ ظ…ط§ ط§ظ„ظ…ط­ط³ظ†ظٹظ† . (148)
ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط³ط®ظ† ط§ط² ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ (ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظ†ظٹط§) ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± (ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ) ط¨ظˆط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظٹظ† ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط§ظˆ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظƒظ†ط§ط± ظˆظ‰ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ظ„ط§ط؛ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… . ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظˆظƒطھ ط®ظˆط¯ ظ…ط؛ط±ظˆط± ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط¹ط²طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط­ظ‚ ظˆ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ط§ط² ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ طŒ طھط§ ظ…ط§ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†طھط§ظ† ط¨ط¯ط¨ظٹظ† ط¨ط´ظˆظٹظ… . ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± ع¯ظپطھظ… : ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯. ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط³ط§ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ظ¾ط± ط§ط² ظƒظٹظ†ظ‡ ط³ط§ط²ظ†ط¯ط› ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظˆط´ ظ…ط³ظ¾ط§ط±ظٹط¯. ظ†ظٹط§ط² ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط³طھ . (149) ظ¾ط³ â€چ ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط§ط² ط´ظ…ط§ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظ…ط§ (ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ) ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹظ… طں ط´ظ…ط§ ع¯ظپطھظٹط¯ ط¢ط±ظ‰ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¨ط³ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط› ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ظˆط³ط¹طھ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ط´ظˆط¯ط› ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ط´ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط´ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ†ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ‰ ط› ط´ط§ظٹط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظ†طھ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ… ط¨ط±ع¯ط´طھظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ع¯ط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ظ„ط§ط؛ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ط±طھط± ط§ط² ط´ظ…ط§ط³طھ . ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ظ… ع¯ظپطھظ… ط§ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ظ…ط±ظƒط¨ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ظ„ط§ط؛ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯. ط´ظƒظ‰ ط¯ط± ط¯ظ„ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طھط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹظ†ظ… ط§ط² ط¯ط³طھظ… ط¨ط±ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆط³طھ ع¯ظپطھظ… : ط§ع¯ط± طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط±ظˆ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ…ظ† ط§ظپظˆط§ط¬ظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط³ط·ظˆطھ ظˆ ط´ظˆظƒطھ ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ط± ظ†ط¸ط±طھ ظ†ط§ع†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† (ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھ : ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ظ„ظ… ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط§ط·ظ„ طھط§ ظƒظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒظ‰ ظ…ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط§ظٹظ† ط¬ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… طں ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆظ„طھظ‰ ظ…ط¯طھظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… . ع¯ظپطھظ… : ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± (ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط§) ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ظٹظƒ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط²ط¯ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯طں ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆط³طھ ع¯ظپطھظ… : طھظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‡ظٹط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‰ (ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‚ط±ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ) طھط¹ط¬ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ . طھظˆ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ع¯ط± ط¨ظƒظˆط´ظٹط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ‚ط¯ط±طھظ‡ط§ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ… ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظ„ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯. ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¨ط§ط´ ط´ظٹط·ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ†ط¯ظ‡ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¹ط²طھ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ (ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ طŒ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯) ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ظ…ط± ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ (ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط§) ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط°ظٹطھظ‡ط§ ظˆ طھط±ط³ظ‡ط§ طµط¨ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظپط±ط¯ط§ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ط¨ط§ ظ…ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں
(ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:)

next page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation