بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب نشانه های ظهور او, حاج شیخ محمد خادمى شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ± -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ² -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ³ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ´ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غµ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ - غ· -
 

 

 
 

ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ

ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰

- غ³ -


ظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظپظٹظ‚ظˆظ† ظٹط§ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط§ط°ظ‡ط¨ ظپط§ط،ط¨ط¯ظ‡ظ… ظپظٹط¶ط±ط¨ظ‡ط§ ط¨ط±ط¬ظ„ظ‡ ط¶ط±ط¨ط© ظٹط®ط³ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ظ… ط¹ظ†ط¯ظ‡ط§ ظˆ ظ„ط§ظٹظپظ„طھ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ ط±ط¬ظ„ط§ظ† ظ…ظ† ط¬ظ‡ظٹظ†ط© . (60)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¨ط±ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ط´ط§ظ† ظƒظ† . ظ¾ط³ طŒ ط¨ط§ ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒط§ظ… ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¬ط² ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¬ظ‡ظٹظ†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ظ…ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط« ط·ظˆظٹظ„ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط«ظ… ظٹظ‚ط¨ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط±ط¬ظ„ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظ‚ظپط§ظ‡ ط§ظ„ظ‰ طµط¯ط±ظ‡ ظˆ ظٹظ‚ظپ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ ظˆ ظٹظ‚ظˆظ„ ظٹط§ ط³ظٹط¯ظ‰ ط§ظ†ط§ ط¨ط´ظٹط± ط§ظ…ط±ظ†ظ‰ ظ…ظ„ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ط¨ظƒ ظپط§ط¨ط´ط±ظƒ ط¨ظ‡ظ„ط§ظƒ ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¯ط§ط، ظپظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظٹظ† ظ‚طµطھظƒ ظˆ ظ‚طµط© ط§ط®ظٹظƒ ظپظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظƒظ†طھ ظˆ ط§ط®ظ‰ ظپظ‰ ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ط®ط±ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ† ط¯ظ…ط´ظ‚ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط²ظˆط±ط§ط، ظˆ طھط±ظƒظ†ط§ظ‡ط§ ط¬ظ…ط§ط، ظˆ ط®ط±ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ظƒظˆظپط© ظˆ ط®ط±ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط© ظˆ ظƒط³ط±ظ†ط§ ط§ظ„ظ…ظ†ط¨ط± ظپظ‰ ط­ط¶ط±ط© ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط±ط§ظ†طھ ط¨ط؛ط§ظ„ظ†ط§ ظپظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط±ط¬ظ†ط§ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط¯ط¯ظ†ط§ ط«ظ„ط§ط«ظ…ط§ط¦ط© ط§ظ„ظپ ط±ط¬ظ„ ظ†ط±ظٹط¯ ط§ط®ط±ط§ط¨ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ظ‚طھظ„ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظپظ„ظ…ط§ طµط±ظ†ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ظٹط¯ط§ط، ط¹ط±ط³ظ†ط§ ظپظٹظ‡ط§ ظپطµط§ط­ ط¨ظ†ط§ طµط§ط¦ط­ ظٹط§ ط¨ظٹط¯ط§ط، ط§ط¨ظٹط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظپط§ظ†ظپط¬ط±طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط§ط¨طھظ„ط¹طھ ظƒظ„ ط§ظ„ط¬ظٹط´ ظپظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ‚ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¹ظ‚ط§ظ„ ظ†ط§ظ‚ط© ظپظ…ط§ ط³ظˆط§ظ‡ ط؛ظٹط±ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط®ظ‰ ظپط§ط°ط§ ظ†ط­ظ† ط¨ظ…ظ„ظƒ ظ‚ط¯ ط¶ط±ط¨ ظˆط¬ظˆظ‡ظ†ط§ ظپطµط§ط±طھ ط§ظ„ظ‰ ظˆط±ط§ط¦ظ†ط§ ظƒظ…ط§ طھط±ظ‰ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ط§ط®ظ‰ ظˆ ظٹظ„ظƒ ظٹط§ ظ†ط°ظٹط± ط§ظ…ط¶ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط¯ظ…ط´ظ‚ ظپط§ظ†ط°ط±ظ‡ ط¨ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¹ط±ظپظ‡ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ط§ظ‡ظ„ظƒ ط¬ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¯ط§ط، ظˆ ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‰ ظٹط§ ط¨ط´ظٹط± ط§ظ„ط­ظ‚ ط¨ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ…ظƒط© ظˆ ط¨ط´ط±ظ‡ ط¨ظ‡ظ„ط§ظƒ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ طھط¨ ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ظ‡ ظپط§ظ†ظ‡ ظٹظ‚ط¨ظ„ طھظˆ ط¨طھظƒ ظپظٹظ…ط± ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظٹط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ظپظٹط±ط¯ظ‡ ط³ظˆظٹط§ ظƒظ…ط§ ظƒط§ظ† ظˆ ظٹط¨ط§ظٹط¹ظ‡ ظˆ ظٹظƒظˆظ† ظ…ط¹ظ‡ .(61)
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ طھط´ط±ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ طµظˆط±طھط´ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ ط¨ط±ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط­ط¶ط±طھط´ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ظ…ظ† ط¨ط´ظٹط± ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط´ظ…ط§ ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط´ظˆظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ط¯ظ‡ظ… . ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¬ط±ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯طھ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ† . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط¯ط± ظ„ط´ظƒط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ…ط´ظ‚ طھط§ ط²ظˆط±ط§ط، (ط¨ط؛ط¯ط§ط¯) ظˆظٹط±ط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظ‡ط± ظƒظˆظپظ‡ ط±ط§. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ظٹظ… ظˆ ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط¨ظˆظ‰ ط±ط§ ط®ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ظ…ط±ظƒط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط¶ظ‡ ظ†ط¨ظˆظ‰ ط¨ط³طھظٹظ… ظˆ ظ…ط±ظƒط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ ط³ظ¾ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط¬ظ‡ط² ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط³ظٹطµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط®ط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ظ†ظٹط² ظƒط´طھط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ط§ ط¨ظˆط¯. ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… ظ„ط®طھظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ طھظˆظ‚ظپ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ طµط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ((ط§ظ‰ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط،! ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒط§ظ… ط®ظˆظٹط´ ظپط±ظˆ ط¨ط± ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظƒظ† )). ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط§ظ… ط®ظˆظٹط´ ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¬ط² ظ…ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯. ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط´ط± ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظپط³ط§ط± ظ…ط±ظƒط¨ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ظ…ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظƒظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ†ط°ظٹط±! ط¨ط±ظˆ ظˆ ط®ط¨ط± ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ…ط´ظ‚ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، طھظ…ط§ظ… ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ†طھ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ‰ ط¨ط´ظٹط±! ط¨ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط³ط§ظ† ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ط§ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ„ط´ظƒط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ (ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯) ظˆ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط§ظˆظ„ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ظˆ ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ†
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± طھط¹ط±ظٹظپ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط®طµظˆطµ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¯ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظˆ ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ† ظƒظ†ظˆط² ظ„ط§ط°ظ‡ط¨ ظˆ ظ„ط§ظپط¶ط© ط§ظ„ط§ ط®ظٹظˆظ„ ظ…ط·ظ‡ظ…ط© ظˆ ط±ط¬ط§ظ„ ظ…ط³ظˆظ…ط© ظٹط¬طھظ…ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ‚ط§طµظ‰ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¯ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¯ط± ط«ظ„ط§ط«ظ…ط§ط¦ط© ظˆ ط«ظ„ط§ط«ط© ط¹ط´ط± ط±ط¬ظ„ط§. (62)
ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ (ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ) ط¯ط± ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ† ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ط³ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ظˆ طھظƒط§ظˆط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظˆ ظƒط§ط±ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ طھظ† ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¯ط± ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ظˆ ط§ظƒظ†ط§ظپ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظٹظƒظˆظ† ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظپظ‰ ط§ظ…طھظ‰ ط­ظƒظ…ط§ ظ…ظ‚ط³ط·ط§ ظٹط±ظپط¹ ط§ظ„ط´ط­ظ†ط§ط، ظˆ ط§ظ„طھط¨ط§ط¹ط¶ ظˆ ظٹظپظٹط¶ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط­طھظ‰ ظ„ط§ظٹظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط§ط­ط¯ ظˆ طھظ†ط²ط¹ ط­ظ…ط© ظƒظ„ ط¯ط§ط¨ط© ظˆ طھظƒظˆظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظƒظپط§طھظˆط± ط§ظ„ظپط¶ط© . (63)
1. ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯.
2. ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط¯ط§ظˆطھ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
3. ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط°ظ„ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ (ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯).
4. ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط³طھظٹط²ظ‡ ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
5. ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط¨ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ طµظپط­ظ‡ ع¯ظٹطھظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظƒ طµظپط­ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ظ†ظ‚ط±ظ‡ ظ†ط±ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظˆ ظƒظٹظپظٹطھ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظٹط®ط±ط¬ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ط،ط³ظ‡ ط؛ظ…ط§ظ…ط© ظپظٹظ‡ط§ ظ…ظ†ط§ط¯ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط®ظ„ظٹظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط§طھط¨ط¹ظˆظ‡ . (64)
ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ط¨ط±ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ! ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† . ط§ط² ط§ظˆ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯.
ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ†ط§ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ط© ط§ط°ط§ طµط§ط±طھ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ط±ط¬ط§ ظˆ ظ…ط±ط¬ط§ ظˆ طھط¸ط§ظ‡ط±طھ ط§ظ„ظپطھظ† ظˆ طھظ‚ط·ط¹طھ ط§ظ„ط³ط¨ظ„ ظˆ ط§ط؛ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ظپظ„ط§ ظƒط¨ظٹط± ظٹط±ط­ظ… طµط؛ظٹط±ط§ ظˆظ„ط§ طµط؛ظٹط± ظٹظˆظ‚ط± ظƒط¨ظٹط±ط§ ظپظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ‡ط¯ظٹظ†ط§ ط§ظ„طھط§ط³ط¹ ظ…ظ† طµظ„ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظٹظپطھط­ ط­طµظˆظ† ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ط© ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ط§ ط؛ظپظ„ط§ ظٹظ‚ظˆظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ…ط§ ظ‚ظ…طھ ط¨ظ‡ ظپظ‰ ط§ظˆظ„ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظٹظ…ظ„ط§ط، ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§.(65)
ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط§ط² ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ط³طھ (ع¯ظˆظٹظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظƒظ‡ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ ط§ظپطھط®ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯). ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ¾ط± ط§ط² ظ‡ط±ط¬ ظˆ ظ…ط±ط¬ ط´ط¯ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ع¯ط´طھ ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ‚ظˆظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط±ط¯ط³طھط§ظ† ط±ط­ظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒظ… ط³ظ† ظˆ ط³ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ظƒظ‡ظ†ط³ط§ظ„ط§ظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط§ظٹط§ظ…ظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯عکظ‡ط§ظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ظƒظˆط¨ط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط§ظپظ„ (ظˆط§ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط®ظٹط± ظˆ ط¢ظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط´ط±) ط±ط§ طھط³ط®ظٹط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط±ظ¾ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ… . ط¨ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¬ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ„ظˆط­ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¶ظٹظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط«ظ… ط§ظƒظ…ظ„ ط°ظ„ظƒ ط¨ط§ظ„ط¨ظ†ظ‡ ط±ط­ظ…ط© ظ„ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ط§ط، ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ طµط¨ط± ط§ظٹظˆط¨ ط³ظٹط°ظ„ ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ظ‰ ظپظ‰ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھطھظ‡ط§ط¯ظ‰ ط±ط¤ ظˆط³ظ‡ظ… ظƒظ…ط§ طھطھظ‡ط§ط¯ظ‰ ط±ط¤ ظˆط³ ط§ظ„طھط±ظƒ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ„ظ… ظپظٹظ‚طھظ„ظˆظ† ظˆ ظٹط­ط±ظ‚ظˆظ† ظˆ ظٹظƒظˆظ†ظˆظ† ط®ط§ط¦ظپظٹظ† ظ…ط±ط¹ظˆ ط¨ظٹظ† ظˆ ط¬ظ„ظٹظ† طھطµط¨ط؛ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ط¯ظ…ط§ط¦ظ‡ظ… ظˆ ظٹظپط´ظˆ ط§ظ„ظˆظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ط±ظ†ط© ظپظ‰ ظ†ط³ط§ط¦ظ‡ظ… ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ظ‰ ط­ظ‚ط§ ط¨ظ‡ظ… ط§ط¯ظپط¹ ظƒظ„ ط¨ظ„ظٹط© ظˆ ظپطھظ†ط© ط¹ظ…ظٹط§ط، ظˆ ط¨ظ‡ظ… ط§ظƒط´ظپ ط§ظ„ط²ظ„ط§ط²ظ„ ظˆ ط§ط¯ظپط¹ ط§ظ„ط§طµط§ط± ظˆ ط§ظ„ط§ط؛ظ„ط§ظ„ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… طµظ„ظˆط§طھ ظ…ظ† ط±ط¨ظ‡ظ… ظˆ ط±ط­ظ…ط© ظˆ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…طھظ‡ط¯ظˆظ† . (66)
ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆط§ط³ط¹ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… . ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط±ط­ ط§ط³طھ :
ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¯ط± ط§ظˆط³طھ طŒ ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طµط¨ط± ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظˆط¨ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . (67) (ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :) ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طµط§ظ„ط­ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظپط´ط§ط± ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط°ظ„طھ ط¨ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھط­ظپظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ع†ظ‡ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ طھط±ظƒ ظˆ ط¯ظٹظ„ظ… ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظƒط´ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¹ظˆط¨ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط®ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظ†ع¯ظٹظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ط²ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ (ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ†ط´ط§ظ† ). ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆط± ظˆ طھط§ط±ظٹظƒ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط²ظ„ط²ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… . ط¨ط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط¯ ط¯ط±ظˆط¯ظ‡ط§ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظٹط§ظپطھع¯ط§ظ† .
ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰
1- ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ طµط¹طµط¹ط© ط¨ظ† طµظˆط­ط§ظ†
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ طµط¹طµط¹ط© ط¨ظ† طµظˆط­ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ط´ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ‚ط§ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ظٹظ† ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¨ظٹط§ظ†ط§طھظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¶ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط²ظٹط² ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط§ط¨طھط¯ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ (ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ„ظ…ط³ط¤ ظ„ ط¹ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط³ط§ط¦ظ„ )طŒ ظˆط§ظ„ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§طھ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ظ†ط§ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط­ط§ظ„ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ‚ط±ظٹظ†ظ‡ (( ط³ظ„ظˆظ†ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† طھظ‚ظ‚ط¯ظˆظ†ظ‰ )) (ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط±ط§ ظ†ظٹط§ط¨ظٹط¯)طŒ ظˆط§ظ„ط§ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط§ط´ ظٹط§ طھظ†ط§ظ‚ط¶ ظٹط§ طھظ‡ط§ظپطھ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ . ط§ط² ظٹظƒ ط³ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ طھط§ ظ…ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ… ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظ† طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ… . ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ†ط¸ط± ط¢ظ‚ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ط´ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ظ… . ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§طµظ„ ظ…ط·ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯.
ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ط²ط§ظ„ ط¨ظ† ط³ط¨ط±ط© : ظ‚ط§ظ„ ط®ط·ط¨ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… : ظپط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط³ظ„ظˆظ†ظ‰ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† طھظپظ‚ط¯ظˆظ†ظ‰ - ط«ظ„ط§ط«ط§ - ظپظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظٹظ‡ طµط¹طµط¹ط© ط¨ظ† طµظˆط­ط§ظ† ظپظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظ…طھظ‰ ظٹط®ط±ط¬ ط§ظ„ط¯ط¬ط§ظ„ طں ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… : ط§ظ‚ط¹ط¯ ظپظ‚ط¯ ط³ظ…ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ„ط§ظ…ظƒ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ط§ط±ط¯طھ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ„ظ…ط³ط¤ ظ„ ط¹ظ†ظ‡ ط¨ط§ط¹ظ„ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط³ط§ط¦ظ„ ظˆظ„ظƒظ† ظ„ط°ظ„ظƒ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظˆ ظ‡ظٹط¦ط§طھ ظٹطھط¨ط¹ ط¨ط¹ط¶ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¶ط§ ظƒط­ط°ظˆ ط§ظ„ظ†ط¹ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ط¹ظ„ ظˆ ط§ظ† ط´ط¦طھ ط§ط،ظ†ط¨ط§طھظƒ ط¨ظ‡ط§ ظ‚ط§ظ„ : ظ†ط¹ظ… ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظپظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… : ط§ط­ظپط¸ ظپط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ…ط© ط°ظ„ظƒ ط§ط°ط§ ط§ط،ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ„طµظ„ط§ط© طŒ ظˆ ط§ط¶ط§ط¹ظˆط§ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ†ط© طŒ ظˆ ط§ط³طھط­ظ„ظˆط§ ط§ظ„ظƒط°ط¨ طŒ ظˆ ط§ظƒظ„ظˆط§ ط§ظ„ط±ط¨ط§طŒ ظˆ ط§ط®ط°ظˆط§ ط§ظ„ط±ط´ط§طŒ ظˆ ط´ظٹط¯ظˆط§ ط§ظ„ط¨ظ†ظٹط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ط§ط¹ظˆط§ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظˆ ط§ط³طھط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط§ظ„ط³ظپظ‡ط§ط،طŒ ظˆ ط´ط§ظˆط±ظˆط§ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط،طŒ ظˆ ظ‚ط·ط¹ظˆط§ ط§ظ„ط§ط±ط­ط§ظ… طŒ ظˆ ط§طھط¨ط¹ظˆط§ ط§ظ„ط§ظ‡ظˆط§ط، ظˆ ط§ط³طھط®ظپظˆط§ ط¨ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط،طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ„ط­ظ„ظ… ط¶ط¹ظپط§ ظˆ ط§ظ„ط¸ظ„ظ… ظپط®ط±ط§طŒ ظˆ ظƒط§ظ†طھ ط§ظ„ط§ظ…ط±ط§ط، ظپط¬ط±ط© طŒ ظˆ ط§ظ„ظˆط²ط±ط§ط، ط¸ظ„ظ…ط© طŒ ظˆ ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ط، ط®ظˆظ†ط© طŒ ظˆط§ظ„ظ‚ط±ط§ط، ظپط³ظ‚ط© طŒ ظˆ ط¸ظ‡ط±طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ„ط²ظˆط±طŒ ظˆ ط§ط³طھط¹ظ„ظ† ط§ظ„ظپط¬ظˆط±طŒ ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ط¨ظ‡طھط§ظ† طŒ ظˆط§ظ„ط§ط«ظ… ظˆ ط§ظ„ط·ط؛ظٹط§ظ† طŒ ظˆ ط­ظ„ظٹطھ ط§ظ„ظ…طµط§ط­ظپ طŒ ظˆ ط²ط®ط±ظپطھ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¬ط¯طŒ ظˆ ط·ظˆظ„طھ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط±طŒ ظˆ ط§ط،ظƒط±ظ… ط§ظ„ط§ط´ط±ط§ط±طŒ ظˆ ط§ط²ط¯ط­ظ…طھ ط§ظ„طµظپظˆظپ طŒ ظˆ ط§ط®طھظ„ظپطھ ط§ظ„ط§ظ‡ظˆط§ط،طŒ ظˆ ظ†ظ‚ط¶طھ ط§ظ„ط¹ظ‡ظˆط¯ ظˆ ط§ظ‚طھط±ط¨ ط§ظ„ظ…ظˆط¹ظˆط¯طŒ ظˆ ط´ط§ط±ظƒ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط§ط²ظˆط§ط¬ظ‡ظ† ظپظ‰ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط­ط±طµط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظˆ ط¹ظ„طھ ط§طµظˆط§طھ ط§ظ„ظپط³ط§ظ‚ ظˆ ط§ط³طھظ…ط¹ ظ…ظ†ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ط²ط¹ظٹظ… ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ط§ط±ط°ظ„ظ‡ظ… طŒ ظˆط§طھظ‚ظ‰ ط§ظ„ظپط§ط¬ط± ظ…ط®ط§ظپط© ط´ط±ظ‡ طŒ ظˆ طµط¯ظ‚ ط§ظ„ظƒط§ط°ط¨ طŒ ظˆ ط§ظˆطھظ…ظ† ط§ظ„ط®ط§ط¦ظ† طŒ ظˆ ط§طھط®ط°طھ ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظپ طŒ ظˆظ„ط¹ظ† ط¢ط®ط± ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ط© ط§ظˆظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ ط±ظƒط¨ ط°ظˆط§طھ ط§ظ„ظپط±ظˆط¬ ط§ظ„ط³ط±ظˆط¬ طŒ ظˆ طھط´ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¨ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط§ط،طŒ ظˆ ط´ظ‡ط¯ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ† ط؛ظٹط± ط§ظ† ظٹط³طھط´ظ‡ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط¯ ط§ظ„ط§ط®ط±طŒ ظ‚ط¶ط§ط، ظ„ط°ظ…ط§ظ… ط¨ط؛ظٹط± ط­ظ‚ ط¹ط±ظپظ‡ ظˆ طھظپظ‚ظ‡ ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ط¢ط«ط±ظˆط§ ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط±ط© ظˆ ظ„ط¨ط³ظˆط§ ط¬ظ„ظˆط¯ ط§ظ„ط¶ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ط°ط¦ط§ط¨ ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ط§ظ†طھظ† ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظٹظپ .(68)
ظ†ط²ط§ظ„ ط¨ظ† ط³ط¨ط±ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ (ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ) ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط®ط·ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: (( ط³ظ„ظˆظ†ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† طھظپظ‚ط¯ظˆظ†ظ‰ )). ظ¾ط³ طŒ طµط¹طµط¹ط© ط¨ظ† طµظˆط­ط§ظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ! ط¯ط¬ط§ظ„ ظƒظ‰ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط®ظ†طھ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط§ط² ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ (ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظپط¶ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .) ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط±ظˆط¬ ط¯ط¬ط§ظ„ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط¹ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ¾ظ‰ ط¯ط±ظ¾ظ‰ ظˆ ط·ط§ط¨ظ‚ ط§ظ„ظ†ط¹ظ„ ط¨ط§ظ„ظ†ط¹ط§ظ„ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . طµط¹طµط¹ط© ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯طŒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† !
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ط³ظ¾ط§ط± ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط®ط±ظˆط¬ ط¯ط¬ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط²ظٹط± ط§ط³طھ :
1. ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯ (ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط§ط¹ط±ط§ط¶ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط­ظٹط§طھظ‰ ط§ط³طھ ).
2. ط§ظ…ط§ظ†طھظ‡ط§ ط±ط§ ط¶ط§ظٹط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ (ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ط·ظˆط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯).
3. ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ† ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ (طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³ظٹط§ط³طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ).
4. ط±ط¨ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
5. ط±ط´ظˆظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط§ط¬ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
6. ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ (ط§ط² ط¨طھظˆظ† ظˆ ط¢ظ‡ظ† ظˆ ط³ظ†ع¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯).
7. ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ظ†ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط²ظˆط¯ع¯ط°ط± ط¢ظ† ط§ط² ط§ط±طھظƒط§ط¨ ظ‡ظٹع† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ظƒ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯).
8. ظ†ط§ط¨ط®ط±ط§ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ ط¨ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظ…ط§ط±ظ†ط¯.
9. ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط´ط®طµظ‰ ط·ط±ظپ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
10. ظ‚ط·ط¹ طµظ„ظ‡ ط§ط±ط­ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ (ظ…ط®طµظˆطµط§ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپظ‚ظٹط± ظˆ ط¨ظ‰ ط¨ط¶ط§ط¹طھ ).
11. ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط² ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ظ‡ظˆط³ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ (ط¨ط§ ظ…ظ†ط·ظ‚ ((ط¯ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯)) ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ‚ط§ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯).
12. ط¯ط± ظƒط´طھط§ط± ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¨ظٹط¨ط§ظƒ ظ‡ط³طھظ†ط¯ (ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¢ظ† ظ‡ط³طھظٹظ… .
13. ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظˆ ط­ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¶ط¹ظپ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯.
14. ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظˆ ظپط®ط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
15. ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط² ظپط§ط³ظ‚ط§ظ† ظˆ ظپط§ط¬ط±ط§ظ† (ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† )ط§ظ†ط¯ (ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ظ† ظپط³ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط§ظƒطھ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯).
16. ظˆط²ظٹط±ط§ظ† ط¯ظˆظ„طھظ‡ط§ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ (ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظƒظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆط²ط§ط±طھ ط§ط² ظ‡ط± ط¸ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط§ظƒ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ ).
17. ط¹ط§ط±ظپط§ظ† ظˆ ظ…ط¯ط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ†ظپط³ ظˆ طھظ‚ظˆط§ ط®ظٹط§ظ†طھظƒط§ط±ط§ظ†ظ†ط¯ (ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظپظƒط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظٹط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯).
18. ظ‚ط§ط±ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظپط§ط³ظ‚ ط§ظ†ط¯.
19. ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط²ظˆط± ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ† ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯).
20. ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¹ظ„ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط­ظٹط§ ظˆ ط´ط±ظ… ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ظ„ظ†ظ‰ ط§ط² ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظˆ ظ¾ظ‡ظ† ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط³ط§ط· ظ…ظٹع¯ط³ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط²ط´طھ ط¬ظ†ط³ظ‰ طŒ ط±ظ‚طµظ‡ط§ظ‰ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظ‚ظ…ط§ط± ظˆ...).
21. ط¨ظ‡طھط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ظˆط§ظ‚ط¹ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ظٹط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
22. ط³ط±ظƒط´ظ‰ ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ط¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¹ظ„ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
23. ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ع†ط§ظ¾ظ‡ط§ظ‰ ط²ط±ظٹظ† ظˆ ط¬ظ„ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط²ط±ظƒظˆط¨ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ (ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط¨ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯).
24. ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط²ظٹظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ (ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط­طھظˆط§ظ‰ ط¢ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظ‚ظˆط§ ط®ط¨ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ).
25. ظ…ظ†ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط±طھظپط¹ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ (ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¯ظˆط± طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯) ط§ظ…ط§ ط§ط² ط¯ظˆط±ظ† - ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظ‚ظˆط§ - ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
26. ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظˆط± ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط­طھط±ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯.
27. ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ظˆ ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ط´ط±ط§ط± طµظپظˆظپ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
28. ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ط¯ط³طھظ‡ ظٹظƒ ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
29. ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط´ظƒظ†ظ‰ ط±ط§ظٹط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
30. ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط­ط±طµ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ظƒط§ط± طھط¬ط§ط±طھ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
31. طµط¯ط§ظ‰ ظپط³ط§ظ‚ ط¨ط±ط®ظٹط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ (ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯).
32. ط²ط¹ظٹظ… ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط°ظ„ طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³طھ (ظپط§ظ‚ط¯ طھظ…ط§ظ… طµظپطھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ).
33. ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¨ط¯ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ظپط§ط³ظ‚ط§ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯ (ط§ط² ط´ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط³طھظ†ط¯).
34. ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆظٹط§ظ† ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ط§ط³طھع¯ظˆ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ (ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط±ظˆط؛ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³طھظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ…ط¹ ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯).
35. ط®ظٹط§ظ†طھظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظ¾ط±ع†ظ…ط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ†طھ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ (ظ†ط¸ظٹط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط±طھط§ط³ط± ط¬ظ‡ط§ظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط±ظٹط¦ط³ ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظ‡ط§طŒ ظ†ط®ط³طھ ظˆط²ظٹط±ظ‡ط§طŒ ظٹط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ظٹظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط§ظƒط«ط±ط§ ظƒط§ط± ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ ط®ظٹط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ).
36. ظ‡ظ†ط± ظ¾ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ظ† طھط±ط¨ظٹطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
37. ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
38. ط²ظ†ظ‡ط§ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط²ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ (ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط±ظ‰ طŒ ط±ط§ظ†ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§).
39. ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¨ظ‡ ط²ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط²ظ†ط§ظ† ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ (ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¯ع†ط§ط± طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط§ط³طھ ظٹط§ ظ…ط±ط¯ - ط¨ظƒط±ط§طھ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ -.)
40. ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
41. ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¢ط®ط±طھ طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط¨ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ع¯ طµظپطھط´ط§ظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ…ظٹط´ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ظ†ط¯طŒ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ظƒط«ط§ظپطھ ط§ط³طھ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ظ…ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ع¯ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ طھط± ط§ط³طھ .
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط§ظ„ط®ط·ط§ط¨ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ط®ط¨ط±ظ†ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط§ط³ظ…ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ…ط§ ط§ط³ظ…ظ‡ ظپط§ظ† ط­ط¨ظٹط¨ظ‰ ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ط­ط¯ط« ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ط­طھظ‰ ظٹط¨ط¹ط«ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ . ظ‚ط§ظ„ ط§ط®ط¨ط±ظ†ظ‰ ط¹ظ† طµظپطھظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ظ‡ظˆ ط´ط§ط¨ ظ…ط±ط¨ظˆط¹ ط­ط³ظ† ط§ظ„ظˆط¬ظ‡ ط­ط³ظ† ط§ظ„ط´ط¹ط± ظٹط³ظٹظ„ ط´ط¹ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ†ظƒط¨ظٹظ‡ ظˆ ظ†ظˆط± ظˆط¬ظ‡ظ‡ ظٹط¹ظ„ظˆ ط³ظˆط§ط¯ ظ„ط­ظٹطھظ‡ ظˆط±ط§ط،ط³ظ‡ طŒ ط¨ط§ط¨ظ‰ ط§ط¨ظ† ط®ظٹط±ط© ط§ظ„ط§ظ…ط§ط،.(69)
ظ†ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ع†ظٹط³طھ طں ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ…ط§ ط§ط³ظ…ط´ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ط­ط¨ظٹط¨ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ط² ظ…ظ† ط¹ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ظ†ط§ظ…ط´ ط±ط§ ظ†ع¯ظˆظٹظ… . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ظˆطµط§ظپط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ† . ط¢ظ‚ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظ…طھظˆط³ط· ط§ظ„ظ‚ط§ظ…ظ‡ طŒ ط®ظˆط´ط±ظˆ ظˆ ط®ظˆط´ ظ…ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط± ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط±ظٹط®طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظˆط± طµظˆط±طھط´ ط¨ط± ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ظ…ط­ط§ط³ظ† ظˆ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط§ ط´ط®طµظٹطھ طھط±ظٹظ† ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ط¨ط§ط¯.(70)
ط§طµط¨ط؛ ط¨ظ† ظ†ط¨ط§طھظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط³ظ†ظٹظ† ط®ط¯ط§ط¹ط© ظٹظƒط°ط¨ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ظٹطµط¯ظ‚ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظƒط§ط°ط¨ ظˆ ظٹظ‚ط±ط¨ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط§ط­ظ„ ظˆ ظٹظ†ط·ظ‚ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط±ظˆظٹط¨ط¶ط© ظ‚ظ„طھ ظˆ ظ…ط§ ط§ظ„ط±ظˆظٹط¨ط¶ط© ظˆ ظ…ط§ ط§ظ„ظ…ط§ط­ظ„ طں ظ‚ط§ظ„ : ط§ظˆ ظ…ط§ طھظ‚ط±ط¤ ظˆظ† ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‚ظˆظ„ظ‡ ((ظˆ ظ‡ظˆ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط­ط§ظ„ )) ظ‚ط§ظ„ : ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ظƒط± ظپظ‚ظ„طھ ظˆ ظ…ط§ ط§ظ„ظ…ط§ط­ظ„ طں ظ‚ط§ظ„ : ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ظƒط§ط±. (71)
ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ط®ط¯ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط§ظ„ظ‡ط§ (ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ) ط±ط§ط³طھع¯ظˆظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ط§ط³طھع¯ظˆ. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط§ظ„ظ‡ط§((ظ…ط§ط­ظ„ ))طھظ‚ط±ط¨ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ((ط±ظˆظٹط¨ط¶ظ‡ )) ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯. ط§طµط¨ط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ((ظ…ط§ط­ظ„ ))ظˆ ((ط±ظˆظٹط¨ط¶ظ‡ )) ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ع¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:((ظˆ ظ‡ظˆ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط­ط§ظ„ )) طں ظ‚ط§ظ„ ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ظƒط± - ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط²((ظ…ط§ط­ظ„ )) ط¢ط¯ظ… ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظƒط± ط²ظٹط§ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظˆ ط§ظ…ط§ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ((ط±ظˆظٹط¨ط¶ظ‡ )). ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ((ط§ظ„ط±ظˆظٹط¨ط¶ط© ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط§ظ„طھط§ظپظ‡ ظٹظ†ط·ظ‚ ظپظ‰ ط§ظ…ط± ط§ظ„ط¹ط§ظ…ط© )) ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¯ ط­ظ‚ظٹط± ظˆ ط¨ظ‰ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط®ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯.
ط¹ط¨ظٹط¯ ط¨ظ† ظƒط±ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ…ط¹طھ ط¹ظ„ظٹط§ ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ† ظ„ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط±ط§ظٹط© ظ…ظ† طھظ‚ط¯ظ…ظ‡ط§ ظ…ط±ظ‚ طھط§ط،ط®ط± ط¹ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ظ‚ ظˆ ظ…ظ† طھط¨ط¹ظ‡ط§ ظ„ط­ظ‚ .(72)
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‰ ظ‡ط³طھ . ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط¨ظٹظپطھط¯ ظˆ ظٹط§ ط¹ظ‚ط¨ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ… ع¯ط§ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط¬ظ„ظˆ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ظٹط§ ط¹ظ‚ط¨ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ… ظ…ط¹ظ†ط§ظٹط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظˆط§ظ…ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظپظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظپظˆط§ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ظٹط³ط±ظˆظ† ظپظ„ط§ ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ظ… ط°ظƒط± ط؛ظٹط±ظ‡ . (73)
ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظˆ ظ…ط³ط±ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط§ظ… ط؛ظٹط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯.
ط§ط¨ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظٹطھظ… ط§ظ„ط±ظٹط§طھ ط§ظ„ط³ظˆط¯ ظپط§ظ„ط²ظ…ظˆط§ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ„ط§طھط­ط±ظƒظˆط§ ط§ظٹط¯ظٹظƒظ… ظˆ ظ„ط§ ط§ط±ط¬ظ„ظƒظ… ط«ظ… ظٹط¸ظ‡ط± ظ‚ظˆظ… طµط؛ط§ط± ظ„ط§ظٹظˆط¨ظ‡ ظ„ظ‡ظ… ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ظƒط²ط¨ط± ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ظ„ط§ظٹظپظˆظ† ط¨ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ„ط§ ظ…ظٹط«ط§ظ‚ ظٹط¯ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆظ„ظٹط³ظˆط§ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط¦ظ‡ظ… ط§ظ„ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظ†ط³ط¨ظ‡ظ… ط§ظ„ط؛ط±ظ‰ ط´ط¹ظˆط±ظ‡ظ… ظ…ط±ظ‚ط§ط© ظƒط´ط¹ظˆط± ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط­طھظ‰ ظٹط®طھظ„ظپظˆط§ ظپظٹظ…ط§ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ط«ظ… ظٹط¤ طھظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ظ‚ ظ…ظ† ظٹط´ط§ط،. (74)
1. ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط±ظ†ع¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ط­ط±ظƒطھ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
2. ط³ظ¾ط³ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ (ظٹط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ظٹط§ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط´ط®طµظٹطھ طھظ‡ظٹط¯ط³طھ ) ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ‡ظ† ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ظˆظ„طھظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظٹظ‰ :
ط§ظ„ظپ . ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظٹط«ط§ظ‚ ط®ظˆط¯ ظˆظپط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ (ظ¾ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯).
ط¨ . ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط­ظ‚ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯.
ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ط³ظ… ط§ط² ظƒظ†ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨ط´ط§ظ† ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ظˆظ‡ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ط§ط² ظˆ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظˆظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¢ظ†ظˆظ‚طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط­ظ‚ ط±ط§ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط­ظ‚ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط­ظ‚ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ط±ط§ط³ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ((ط®ط·ط¨ط© ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† )) ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ظƒظ‡ (( ط§ط،ظ†ط§ ط§ط،ط¨ظˆ ط§ظ„ط§ط،ط¦ظ…ط© ط§ط،ظ„ط§ط·ظ‡ط§ط± ط§ط،ظ†ط§ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظپظ‰ ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† )) ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ…ظ†ظ… ظ¾ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ طŒ ظ…ظ†ظ… ظ¾ط¯ط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط´طھط± ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ظˆظ„ط§ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط®ط§ط³طھظ‡ طŒ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظ…ط§ ظƒظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طں ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: (75)
ط§ط°ط§ ط²ظ‡ظ‚ ط§ظ„ط²ط§ظ‡ظ‚ ((1)) ظˆ ط®ظپطھ ط§ظ„ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ((2)) ظˆ ظ„ط­ظ‚ ط§ظ„ظ„ط§ط­ظ‚ ((3)) ظˆ ط«ظ‚ظ„طھ ط§ظ„ط¸ظ‡ظˆط± ((4)) ظˆ طھظ‚ط§ط±ط¨طھ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ((5)) ظˆ ط­ط¬ط¨ ط§ظ„ظ†ط´ظˆط± ((6)) ظˆ ط§ط،ط±ط؛ظ… ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظƒ ((7)) ظˆ ط³ظ„ظƒ ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒ((8)) ظˆ ط¯ظ‡ط´ ط§ظ„ط¹ط¯ط¯ ((9)) ظˆ ظ‡ط§ط¬طھ ط§ظ„ظˆط³ط§ظˆط³ ((10)) ظˆ ط؛ظٹط·ظ„ ط§ظ„ط¹ط³ط§ط¹ط³ (ط§ظ„ظپط³ط§ط±ط³ ) ((11))ظˆ ظ…ط§ط¬طھ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط§ط¬ ((12)) ظˆ ط¶ط¹ظپ ط§ظ„ط­ط§ط¬ ((13)) ظˆ ط§ط´طھط¯ ط§ظ„ط؛ط±ط§ظ… ((14)) ظˆ ط§ط²ط¯ظ„ظپ ط§ظ„ط­ط¶ط§ظ… ((15)) ظˆ ط§ط®طھظ„ظپطھ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ((16)) ظˆ ط§ط´طھط¯ ط§ظ„ط·ظ„ط¨((17)) ظˆ ظ†ظƒطµ ط§ظ„ظ‡ط±ط¨ ((18)) ظˆ ط·ظ„ط¨طھ ط§ظ„ط¯ظٹظˆظ† ((19)) ظˆ ط°ط±ظپطھ ط§ظ„ط¹ظٹظˆظ† ((20)) ظˆ ط§ط،ط؛ط¨ظ† ط§ظ„ظ…ط؛ط¨ظˆظ† ((21)) ظˆ ط´ط§ط· ط§ظ„ظ†ط´ط§ط·((22)) ظˆ ط­ط§ط· ط§ظ„ظ‡ط¨ط§ط· ((23)) ظˆ ط¹ط¬ط² ط§ظ„ظ…ط·ط§ط¹((24)) ظˆ ط§ط،ط¸ظ„ظ… ط§ظ„ط´ط¹ط§ط¹ ((25)) ظˆ طµظ…طھ ط§ظ„ط§ط³ظ…ط§ط¹ ((26)) ظˆ ط°ظ‡ط¨ ط§ظ„ط¹ظپط§ظپ ((27)) ظˆ ط³ط¬ط³ط¬ ط§ظ„ط§ظ†طµط§ظپ ((28)) ظˆط§ط³طھط­ظˆط° ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ((29)) ظˆ ط¹ط¸ظ… ط§ظ„ط¹طµظٹط§ظ† ((30)) ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط§ظ„ظ†ط³ظˆط§ظ† ((31)) ظˆ ظپط¯ط­طھ ط§ظ„ط­ظˆط§ط¯ط« ((32)) ظˆ ظ†ظپط«طھ ط§ظ„ظ†ظˆط§ظپطھ ((33)) ظˆ ط§ط®طھظ„ظپطھ ط§ظ„ط§ظ‡ظˆط§ط،((34)) ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظ„ط¨ظ„ظˆظ‰ ((35)) ظˆ ط§ط´طھط¯طھ ط§ظ„ط´ظƒظˆظ‰ ((36)) ظˆ ط§ط³طھظ…ط±طھ ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰((37)) ظˆ ظ‚ط±ط¶ ط§ظ„ظ‚ط§ط±ط¶ ((38)) ظˆ ظ„ظ…ط¶ ط§ظ„ظ„ط§ظ…ط¶ ((39))ظˆ طھظ„ط§ط­ظ… ط§ظ„ط´ط¯ط§ط¯ ((40)) ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ط­ط§ط¯ ((41)) ظˆ ط¹ط¬طھ ط§ظ„ظپظ„ط§ط© ((42)) ظˆ ط®ط¬ط¹ط¬ ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ((43))ظˆ ظ†ط¶ظ„ ط§ظ„ط¨ط§ط±ط® ((44)) ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ط® ((45))ظˆ ط²ظ„ط²ظ„طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ((46)) ظˆ ط¹ط·ظ„ ط§ظ„ظپط±ط¶ ((47)) ظˆ ظƒط¨طھطھ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ†ط© ((48)) ظˆ ط¨ط¯طھ ط§ظ„ط®ظٹط§ظ†ط© ((49)) ظˆ ط®ط´ظٹطھ ط§ظ„طµظٹط§ظ†ط©((50)) ظˆ ط§ط´طھط¯ ط§ظ„ط؛ظٹط¶ ((51)) ظˆ ط§ط،ط±ط§ط¹ ط§ظ„ظپظٹط¶ ((52)) ظˆ ظ‚ط§ظ…ظˆط§ ط§ظ„ط§ط¯ط¹ظٹط§ط، ((53)) ظˆ ظ‚ط¹ط¯ظˆط§ ط§ظ„ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ((54)) ظˆ ط®ط¨ط«طھ ط§ظ„ط§ط؛ظ†ظٹط§ط، ((55)) ظˆ ظ†ط§ظ„ظˆط§ ط§ظ„ط§ط´ظ‚ظٹط§ط، ((56)) ظˆ ظ…ط§ظ„طھ ط§ظ„ط¬ط¨ط§ظ„ ((57)) ظˆ ط§ط،ط´ظƒظ„ ط§ظ„ط§ط´ظƒط§ظ„ ((58)) ظˆ ط´ظٹط¹ ط§ظ„ظƒط±ط¨ط§ظ„ ((59)) ظˆ ظ…ظ†ط¹ ط§ظ„ظƒظ…ط§ظ„ ((60))
... ظپظٹظƒط¯ط­ظˆظ† ط§ظ„ط¬ط±ط§ط¦ط± - ظˆ ظٹظ…ظ„ظƒظˆظ† ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦ط± - ظˆ ظٹط­ط¯ط«ظˆظ† ظƒظٹط³ط§ظ† - ظˆ ظٹط®ط±ط¨ظˆظ† ط®ط±ط§ط³ط§ظ† - ظˆ ظٹطµط±ظپظˆظ† ط§ظ„ط­ظ„ط³ط§ظ† - ظˆ ظٹظ‡ط¯ظ…ظˆظ† ط§ظ„ط­طµظˆظ† - ظˆ ظٹط¸ظ‡ط±ظˆظ† ط§ظ„ظ…طµظˆظ† - ظˆ ظٹظ‚طھط·ظپظˆظ† ط§ظ„ط؛طµظˆظ† - ظˆ ظٹظپطھط­ظˆظ† ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‚ - ظˆ ظٹط­ط¬ظ…ظˆظ† ط§ظ„ط´ظ‚ط§ظ‚ ط¨ط¯ظ… ظٹط±ط§ظ‚ - ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ طھط±ظ‚ط¨ظˆط§ ط®ط±ظˆط¬ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… . (76)
1. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ظˆط¯.
2. ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظ…ط®ظپظ‰ ط´ظˆط¯ (ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظٹط§ط³طھظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط¯ظٹظ¾ظ„ظ…ط§ط³ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظƒطھظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯)طŒ ظٹط§ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط³ط¨ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ (ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط§ط² ((ط®ظپ ))ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ‡ ط§ط² ((ط®ظپظ‰ )) ).
3. ظˆ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ظˆط¯ (ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھظ‰ ط±ظپطھ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ((ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ† ظ…ظ„ظˆظƒظ‡ظ… ))).
4. ظˆ ظ¾ط´طھظ‡ط§ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط´ظˆط¯ (ط§ط² ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ طŒ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ...)
5. ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ط´ظٹط§ط، ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط´ظˆظ†ط¯ (ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ظٹظƒ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ظ…ط«ظ„ ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ).
6. ظˆ ط§ط² ط§ظ†طھط´ط§ط± ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظٹط¯ (ط§ط² ط§ظ†طھط´ط§ط± ط­ظ‚ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظٹط§ ط§ط² ط§ظ†طھط´ط§ط± ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ†ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط²ظ‡ط§ ظ…ط·ط±ط­ ط´ظˆط¯).
7. ظˆ ط¯ظ…ط§ط؛ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظ…ط§ظ„ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ (ط¯ظ†ع¯ ظˆ ظپظ†ع¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒ ظ…ط«ظ„ ع¯ط±ظپطھظ† ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ظٹط§طھ ظˆ... ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯).
8. ظˆ ط¨ظ¾ظٹظ…ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ .
9. ظˆ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظˆط§ط¯ط§ط±ط¯ ط¹ط¯ط¯ ط§ط² ظƒط«ط±طھ ظˆ ط²ظٹط§ط¯طھظ‰ (ظٹط§ ظ…ط¨ظ‡ظˆطھ ظˆ ط´ع¯ظپطھ ط²ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط¹ط¯ط¯).
10. ظˆ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظٹط¯ (ظ…ط«ظ„ ط´ظƒظˆظƒ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ…طµظ„ط­طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ظ‡ظ… طں).
11. ظˆ ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµط¯ط§ (ط²ظˆط²ظ‡ ) ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ (ظ…ط±ط§ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ع¯ط±ع¯ طµظپطھ ط§ط³طھ ).
12. ظˆ ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط¨ظ‡ ط®ط±ظˆط´ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ (ط´ط§ظٹط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ط¬ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط§ط¯ظ‰ ع¯ط±ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط±ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط¯ظٹط§ط± ظ†ظٹط³طھظ‰ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† ط³ظˆط§ط± ظƒط´طھظ‰ ط­ظ‚ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ†ط¬ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط«ظ„ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظ…ط«ظ„ ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط³ظˆط§ط±ط´ â€چ ط´ظˆط¯ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط¢ظ† طھط®ظ„ظپ ظƒظ†ط¯ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ).
13. ظˆ ط­ط¬ ع¯ط²ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¶ط¹ظٹظپ ط´ظˆط¯ (ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ظٹط§ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط³ط± ط±ط§ظ‡ط´ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظٹط§ ظ†ظپظ‚ظ‡ ظˆ ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط­ط¬ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ط¬ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ط´ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯).
14. ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ ط´ظˆط¯ (ظٹط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ظٹط§طھ ط¯ظˆظ„طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظˆط± ط³طھط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¶ط¹ظپ ط§ظپط±ط§ط¯طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط± ظ†طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ط¯طھ ظˆ طھظ†ع¯ظ†ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ‡ظ„ط§ظƒطھظ‡ط§ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ط¨ط± ط³ط± ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯).
15. ظˆ ظ†ط²ط§ط¹ ظˆ ط®طµظˆظ…طھ ظˆ ط¬ط¯ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظƒظ†ط¯ (ظپط±ط§ع¯ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ ظٹط§ ط¯ط¹ظˆط§ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ع¯ظٹط±ظٹظ‡ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط±ظ‡ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆظ†ط¯).
16. ظˆ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظƒظ†ظ†ط¯.
17. ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ ط´ط¯ظٹط¯ ط´ظˆط¯ (ظ‡ط± ظƒط³ ظ¾ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ط³ط®طھ طھط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯).
18. ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظپط±ط§ط± ط´ظˆط¯ (ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظپط±ط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ط¯).
19. ظˆ ظˆط§ظ…ظ‡ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط´ظˆط¯ (ط§ظƒط«ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظˆظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆظ†ط¯.)
20. ظˆ ط§ط´ظƒظ‡ط§ ط±ظˆط§ظ† ط´ظˆط¯ (ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع†ط´ظ…ط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ...).
21. ظˆ ظپط±ظٹظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ظپط±ظٹظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ (ظ†ظٹط±ظ†ع¯ظ‡ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯).
22. طھط­ط±ظƒظ‡ط§ ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‡ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ (ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ…ط®طھطµط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط³ط®طھ ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¬ط§ظ† ط¨ظƒظ†ط¯).
23. ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط± ط­ظ‚ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ (ط®ط§ظ…ظˆط´ط´ط§ظ† ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯).
24. ظˆ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط± ظ…ط·ط§ط¹ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط´ظˆط¯ (ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط± ط؛ظٹط± ظ…ط·ط§ط¹ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ).
25. ظˆ طھط§ط±ظٹظƒ ط´ظˆط¯ ط´ط¹ط§ط¹ (ط¢ظپطھط§ط¨ ) (ط´ط¹ط§ط¹ ط­ظ‚ طھط§ط±ظٹظƒ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯).
26. ظˆ ع¯ظˆط´ظ‡ط§ ظƒط± ط´ظˆط¯ (طµط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظˆظ†ط¯).
27. ظˆ ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ط±ط®طھ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ط¯.
28. ظˆ ط§ظ†طµط§ظپ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯.
29. ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ع†ظٹط±ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯.
30. ظˆ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظˆط¯ (ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯).
31. ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط­ظƒظ… ط¨ط±ط§ظ†ظ†ط¯.
32. ظˆ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط¯ (ظ‚ط­ط·ظٹظ‡ط§طŒ ط²ظ„ط²ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط«ط± ط³ظ„ط§ط­ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®ط±ط¨ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط³ظ„ط§ط­ظ‡ط§ظ‰ ط§طھظ…ظ‰ ظˆ ط´ظٹظ…ظٹط§ظٹظ‰ ).
33. ظˆ ط¯ظ…ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط¯ظ…ظ†ط¯ (ط¨ط§ ط³ظ…ظ¾ط§ط´ظٹظ‡ط§ ط§ظپظƒط§ط± ط±ط§ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظƒظ†ظ†ط¯).
34. ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ظ‡ط§ ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط´ظˆط¯ (ظ‡ط± ظƒط³ ط³ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظ‚طµط¯).
35. ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظˆط¯.
36. ظˆ ط´ظƒظˆط§ط¦ظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ظ„ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط³ط®طھ ط´ظˆط¯.
37. ظˆ ط¯ط¹ظˆط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
38. ظˆ ظ…طھط¬ط§ظˆط² طھط¬ط§ظˆط² ظƒظ†ط¯.
39. ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظٹط¯ (ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظˆط±ط´ ظƒظ†ظ†ط¯).
40. ظˆ ط³ط®طھ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ظƒظ†ظ†ط¯.
41. ظˆ ظ…ظ„ط­ط¯ ظˆ ط·ط¹ظ†ظ‡ ط²ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط³ط®ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
42. ظˆ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظˆط²ظ‡ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¯ط± ط¢ظٹط¯ (ظٹط§ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ط®ط´ظƒ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط·ط±ط§ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯).
43. ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† .
44. ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط²ظ†ظ†ط¯ظ‡ ع†ظٹط±ظ‡ ط´ط¯.
45. ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ ط²ط§ظٹظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ .
46. ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ„ط±ط²ظٹط¯.
47. ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طھط¹ط·ظٹظ„ ط´ط¯.
48. ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ†ط´ط¯.
49. ظˆ ط®ظٹط§ظ†طھ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯.
50. ظˆ ط§ط² ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظˆ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ طھط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ (ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط´طھط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظƒط§ط±ط´ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط¨ط§ط´ط¯).
51. ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ط´ط¯طھ ع¯ظٹط±ط¯ (ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§).
52. ظˆ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط±ط§ط³ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ (ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط­ط·ظ‰ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ).
53. ظˆ ط­ط±ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط®ط§ط³طھظ†ط¯.
54. ظˆ ظ†ظٹظƒط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ†ط´ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯ (ط¯ط³طھ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯).
55. ظˆ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظ„ظٹط¯ ط´ظˆظ†ط¯.
56. ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ†ط¯.
57. ظˆ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ (ظٹط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظˆظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ع†ط§ط± ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ((ظ…ط§ظ„طھ ط§ظ„ط§ط¬ظٹط§ظ„ )) ط§ط³طھ ظˆ ط¬ظ…ط¹((ط¬ظٹظ„ )) ظٹط§ ((ظٹط§ط،)) ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‡ط§ ظˆ ط·ظˆط§ظٹظپ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ط´ط¯ظ†ط¯).
58. ظˆ ط§ظ…ظˆط± ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… طŒ ظ‡ظ…ط´ظƒظ„ ط´ظˆظ†ط¯ (ظˆ طھط´ط®ظٹطµط´ط§ظ† ظ…ط´ظƒظ„ ط´ظˆط¯).
59. ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ظˆظ†ط¯ ط؛ط±ط¨ط§ظ„ (ظ…ظ„ط§ظƒ طھط´ط®ظٹطµ ط­ظ‚ ط§ط² ط¨ط§ط·ظ„ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯).
60. ظˆ ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ظ†ط¹ ط´ظˆط¯ (ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ط±ط³ط¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ط§ظ†ط¹ طھط±ط§ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯).
... ظ¾ط³ طŒ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھظ‰ ط±ط§ ظ…ط±طھظƒط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ (ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ط¨ط§ط±طھ ((ط§ظ„ط­ط±ط§ط¦ط±)) ط¨ط§ ((ط­ط§ط،)) ظ…ظ‡ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط¬ط§ظˆط² ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط´ظٹط²ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯) ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ((ط¬ط²ط§ط¦ط±)) ط±ط§ (ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§) ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ط§ ط®ط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ط­ظ„ط³ط§ظ† ط±ط§ (ظٹط§ ط§ط³ظ… ط¬ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظٹط§ ط¬ظ…ط¹ ((ط­ظ„ط³ )) ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ) ظˆ ط¯عکظ‡ط§ ظˆ ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ط¯ظپط§ط¹ظ‰ ظ…ط³طھط­ظƒظ… ط±ط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…طµظˆظ† ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع†ظٹظ†ظ†ط¯ (ظˆ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯) ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظˆ ظپطھط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¹ط±ط§ظ‚ ط±ط§ ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط² ط´ظƒط§ظپ ظˆ ط¯ظˆ ط¯ط³طھع¯ظ‰ ط¨ط§ (ط§ظٹط¬ط§ط¯ طھط±ط³ ظˆ) ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط± طµط¯ط§ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¯ط± ظ†ط·ظپظ‡ ط®ظپظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹط§ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ط² ط´ظƒط§ظپ ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¨ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ظ‡ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯). (77) ظ¾ط³ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ظƒط´ظٹط¯ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ† طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ع†ط´ظ… ظˆ ط­ظˆط§ط³طھط§ظ† ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯.
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط¹ط¬ظ„ ظپط±ط¬ظ‡ ظˆ ط³ظ‡ظ„ ظ…ط®ط±ط¬ظ‡ ظˆ ط§ط±ظپط¹ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط§ظ„ط¸ظ‡ظˆط± ظٹط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظٹظ‡ طھطµظٹط± ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ط¨ط­ظ‚ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
2- ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط®ط·ط¨ظ‡ ط°ظ‰ ظ‚ط§ط± ظˆ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ†
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ظپط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط°ظ„ظƒ ط«ظ… ط§ظ†ظ‡ ط³ظٹط§ط،ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ظ„ظٹط³ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط´ظٹظ‰ ط§ط®ظپظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظ„ط§ ط§ط¸ظ‡ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ظ„ط§ ط§ظƒط«ط± ظ…ظ† ط§ظ„ظƒط°ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ظٹط³ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط³ظ„ط¹ط© ط§ط¨ظˆط± ظ…ظ† ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط§ط°ط§ طھظ„ظ‰ ط­ظ‚ طھظ„ط§ظˆطھظ‡ ظˆ ظ„ط§ ط³ظ„ط¹ط© ط§ظ†ظپظ‚ ط¨ظٹط¹ط§ ظˆ ظ„ط§ ط§ط؛ظ„ظ‰ ط«ظ…ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط§ط°ط§ ط­ط±ظپ ط¹ظ† ظ…ظˆط§ط¶ط¹ظ‡ ظˆ ظ„ظٹط³ ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ ظˆ ظ„ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط¯ ط´ظٹظ‰ ظ‡ظˆ ط§ظ†ظƒط± ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ„ط§ ط§ط¹ط±ظپ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ„ظٹط³ ظپظٹظ‡ط§ ظپط§ط­ط´ط© ط§ظ†ظƒط± ظˆ ظ„ط§ ط¹ظ‚ظˆط¨ط© ط§ظ†ظƒظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظپظ‚ط¯ ظ†ط¨ط° ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط­ظ…ظ„طھظ‡ ظˆ طھظ†ط§ط³ط§ظ‡ ط­ظپط¸طھظ‡ ط­طھظ‰ طھظ…ط§ظ„طھ ط¨ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ظ‡ظˆط§ط، ظˆ طھظˆط§ط±ط«ظˆط§ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¨ط§ط، ظˆ ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط¨طھط­ط±ظٹظپ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظƒط°ط¨ط§ ظˆ طھظƒط°ظٹط¨ط§ ظپط¨ط§ط¹ظˆظ‡ ط¨ط§ظ„ط¨ط®ط³ ظˆ ظƒط§ظ†ظˆط§ ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط²ط§ظ‡ط¯ظٹظ† ظپط§ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط·ط±ظٹط¯ط§ظ† ظ…ظ†ظپظٹط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظ…طµط·ط­ط¨ط§ظ† ظپظ‰ ط·ط±ظٹظ‚ ظˆط§ط­ط¯ ظ„ط§ ظٹط§ط،ظˆظٹظ‡ظ…ط§ظ…ظˆط± ظˆ ظپط­ط¨ط°ط§ ط°ط§ظ†ظƒ ط§ظ„طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظˆط§ظ‡ط§ ظ„ظ‡ظ…ط§ ظˆ ظ„ظ…ط§ ظٹط¹ظ…ظ„ط§ظ† ظ„ظ‡ ظپط§ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ â€چ ظˆظ„ظٹط³ظˆط§ ظپظٹظ‡ظ… ظˆ ظ…ط¹ظ‡ظ… ظˆ ظ„ظٹط³ظˆط§ ظ…ط¹ظ‡ظ… ظˆ ط°ظ„ظƒ ظ„ط§ظ† ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ط© ظ„ط§طھظˆط§ظپظ‚ ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ† ط§ط¬طھظ…ط¹ط§ ظˆظ‚ط¯ ط§ط¬طھظ…ط¹ ط§ظ„ظ‚ظˆظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظپط±ظ‚ط© ظˆ ط§ظ‚طھط±ظ‚ظˆط§ ظ‚ظˆط§ط¹ظ† ط§ظ„ط¬ظ…ط§ط¹ط© ظ‚ط¯ ظˆظ„ظˆط§ ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ط¯ظٹظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ظٹط¹ظ…ظ„ ظپظٹظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ظ…ظƒط± ظˆ ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط§ظ„ط±ط´ط§ ظˆ ط§ظ„ظ‚طھظ„ ظƒط§ظ†ظ‡ظ… ط§ط¦ظ…ط© ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆظ„ظٹط³ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ظ… ظ„ظ… ظٹط¨ظ‚ ط¹ظ†ط¯ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ط§ظ„ط§ ط§ط³ظ…ظ‡ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپظˆط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ط§ ط®ط·ظ‡ ظˆط²ط¨ط±ظ‡ ظٹط¯ط®ظ„ ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ ظ„ظ…ط§ ظٹط³ظ…ط¹ ظ…ظ† ط­ظƒظ… ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظپظ„ط§ ظٹط·ظ…ط¦ظ† ط¬ط§ظ„ط³ط§ ط­طھظ‰ ظٹط®ط±ط¬ ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظٹظ†طھظ‚ظ„ ظ…ظ† ط¯ظٹظ† ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ† ظ…ظ„ظƒ ظˆ ظ…ظ† ظˆظ„ط§ظٹط© ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ‰ ظˆظ„ط§ظٹط© ظ…ظ„ظƒ ظˆ ظ…ظ† ط·ط§ط¹ط© ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ‰ ط·ط§ط¹ط© ظ…ظ„ظƒ ظˆ ظ…ظ† ط¹ظ‡ظˆط¯ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ‡ظˆط¯ ظ…ظ„ظƒ ظپط§ط³طھط¯ط±ط¬ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط­ظٹط« ظ„ط§ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ† ظˆ ط§ظ† ظƒظٹط¯ظ‡ ظ…طھظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§ظ…ظ„ ظˆ ط§ظ„ط±ط¬ط§ط، ط­طھظ‰ طھظˆط§ظ„ط¯ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط¹طµظٹط© ظˆط¯ط§ظ†ظˆط§ ط¨ط§ظ„ط¬ظˆط± ظˆ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظ„ظ… ظٹط¶ط±ط¨ ط¹ظ† ط´ظٹظ‰ ظ…ظ†ظ‡ طµظپط­ط§ ط¶ظ„ط§ظ„ط§ طھط§ط¦ظ‡ظٹظ† ظ‚ط¯ ط¯ط§ظ†ظˆط§ ط¨ط؛ظٹط± ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆط§ط¯ظ†ظˆط§ ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ظ‡ظ… ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¹ط§ظ…ط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ط© ط®ط±ط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ (ظ‚ط¯ ط¨ط¯ظ„ ظپظٹظ‡ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ) ظپظ‚ط±ط§ط¤ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ…ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط®ط§ط¦ط¨ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط®ظ„ظٹظ‚طھظ‡ ظ…ظ† ط¹ظ†ط¯ظ‡ظ… ط¬ط±طھ ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظٹظ‡ظ… طھط¹ظˆط¯ ظپط­ط¶ظˆط± ظ…ط³ط§ط¬ط¯ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط´ظ‰ ط§ظ„ظٹظ‡ط§ ظƒظپط± ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ظ…ط´ظ‰ ط§ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظˆ ط¹ط§ط±ظپ ط¨ط¶ظ„ط§ظ„ظ‡ظ… ظپطµط§ط±طھ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ظ‡ظ… ظ…ظ† ظپط¹ط§ظ„ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظ†ط­ظˆ ط®ط±ط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ط§ظ…ط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ط© ظ‚ط¯ ط¨ط¯ظ„طھ ط³ظ†ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طھط¹ط¯ظٹطھ ط­ط¯ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹط¯ط¹ظˆظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ظ„ط§ ظٹظ‚ط³ظˆظ† ط§ظ„ظپظ‰ ظˆ ظ„ط§ ظٹظˆظپظˆظ† ط¨ط°ظ…ظ‡ ظٹط¯ط¹ظˆظ† ط§ظ„ظ‚طھظٹظ„ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ ظ‚ط¯ ط§طھظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ظپطھط±ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط¬ط­ظˆط¯ ظˆ ط§ط³طھط؛ظ†ظˆط§ ط¨ط§ظ„ط¬ظ‡ظ„ ط¹ظ† ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ظ…ط§ ظ…ط«ظ„ظˆط§ ط¨ط§ظ„طµط§ظ„ط­ظٹظ† ظƒظ„ ظ…ط«ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ…ظˆط§ طµط¯ظ‚ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظٹط© ظˆ ط¬ط¹ظ„ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظ†ط© ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆط¨ط© ط§ظ„ط³ظٹط¦ط© ظˆ ظ‚ط¯ ط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ„ظٹظƒظ… ط±ط³ظˆظ„ط§ ظ…ظ† ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ط¹ط²ظٹط² ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ ط¹ظ†طھظ… ط­ط±ظٹطµ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط¨ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط±ط¤ ظپ ط±ط­ظٹظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط²ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒطھط§ط¨ط§ ط¹ط²ظٹط²ط§ ظ„ط§ظٹط§ط،طھظٹظ‡ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹط© ظˆ ظ„ط§ ظ…ظ† ط®ظ„ظپظ‡ طھظ†ط²ظٹظ„ ظ…ظ† ط­ظƒظٹظ… ط­ظ…ظٹط¯ ظ‚ط±ط¢ظ†ط§ ط¹ط±ط¨ظٹط§ ط؛ظٹط± ط°ظ‰ ط¹ظˆط¬ ظ„ظٹظ†ط°ط± ظ…ظ† ظƒط§ظ† ط­ظٹط§ ظˆ ظٹط­ظ‚ ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ† ظپظ„ط§ ظٹظ„ظ‡ظٹظ†ظƒظ… ط§ظ„ط§ظ…ظ„ ظˆ ظ„ط§ظٹط·ظˆظ„ظ† ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط§ظ„ط§ط¬ظ„ ظپط§ظ†ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ظƒ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ظƒظ… ط§ظ…ط¯ ط§ط،ظ…ظ„ظ‡ظ… ظˆ طھط؛ط·ظٹط© ط§ظ„ط§ط¬ط§ظ„ ط¹ظ†ظ‡ظ… ط­طھظ‰ ظ†ط²ظ„ ط¨ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ظˆط¹ظˆط¯. (78)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط´ظ…ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط±ط§ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† طھط± ط§ط² ط­ظ‚ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† طھط± ط§ط² ط¨ط§ط·ظ„ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹طµط±طŒ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط³طھظ† ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…طھط§ط¹ظ‰ ظƒظ… ط§ط±ط²ط´ طھط± ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط­ظ‚ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ظ…طھط§ط¹ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط±ط²ط´ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ط§ع¯ط± طھط­ط±ظٹظپ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط­ظ‚ طھظپط³ظٹط± ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ طŒ ط³ظˆط¯ط¬ظˆظٹط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظˆظپ (ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ظˆ ط®ط¯ط§ظ¾ط³ظ†ط¯) ط²ط´طھ طھط± ظˆ ظ…ظ†ظƒط±طھط±طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± (ع¯ظ†ط§ظ‡ ) ط²ظٹط¨ط§طھط± ظ†ظٹط³طھ . ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط¯طھط± ط§ط² ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظ†ظٹط³طھ (ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ). ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹طµط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط§ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط³ ظ¾ط´طھ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط±ظ†ط¯ (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ) ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆ ظˆ ط¢ظ† ط³ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ط±ط« ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھط­ط±ظٹظپ ظˆ طھظپط³ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظ„ط§ظپ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط±ط؛ط¨طھ ط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹طµط± ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ (ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظ… ط§ظ†ط¯ظˆ) ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ط؛ظ†ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظˆ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط¨ظ‡ طھط¨ط¹ظٹط¯ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ (ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ) ظ…ظƒط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ (ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط­ظˆظٹظ„ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯). ط¢ظپط±ظٹظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظٹط§ط± ظ…ظˆط§ظپظ‚ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¢ظ† ). ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ‚ظ„ظٹطھ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط±ط§ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظٹظƒط³ط§ظ† ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط­ظ‚ ط¨ط± ط­ط°ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ط´ط§ظ† ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ظˆ ط²ط´طھظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط±ط´ظˆظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ظƒط´طھط§ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ط³طھ ع¯ظˆظٹظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط§ ط§ط² ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ط§ظ†ط¯. ط§ط² ط­ظ‚ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط² ظ†ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط¬ط² ط¬ظ„ط¯ ظˆ ظƒط§ط؛ط° ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¢ظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ (ط¯ظٹط¯ظ† ط®ظ„ط§ظپظ‡ط§ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ) ط§ط² ط¯ظٹظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط­ط§ظƒظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ظ‰ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ (ط¢ط±ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ط§طµظ„ظ‰((ط¯ظٹظ† )) ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯). ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط§ط³طھط¯ط±ط§ط¬ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط³ط±ع¯ط±ظ… ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¨ط§ ط®ظˆط´ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط¬ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¹طµظٹطھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ (ظ†ط³ظ„ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯). ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ†ط§ط­ظ‚ ط³ط± طھط³ظ„ظٹظ… ط®ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ (ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¯ظٹظ† ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ).
ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† (ظƒط§ط´ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ظپط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹظ…طھظ‰ طŒ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ طŒ ظƒظˆظ„ط± ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§) ط¢ط¨ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆظٹط±ط§ظ† ط§ط³طھ (طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ‡ط³طھ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯). ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¢ط¨ط§ط¯ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط²ظٹط§ظ†ظƒط§ط±طھط±ظٹظ† ظˆ ظ†ط§ظƒط§ظ… طھط±ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظٹظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ط´ط±ظƒطھ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظپط± ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ ظ…ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ظ…طھطµط¯ظٹط§ظ† ط§ظ…ظˆط± ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ظ…ط³ط§ط¬ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± طھظ‚ظˆط§ ط®ط±ط§ط¨ ظˆ ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ط§ط² ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ط¨ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظƒط´ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ط´ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط³طھط­ظ‚ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…طµط±ظپ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط´ظƒظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ظٹط± ظ†ط§ط­ظ‚ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظپطھط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ظˆظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ‡ظ… ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط«ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ظˆط´ ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯) ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…طµظ„ط­طھ ط¢ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ظ†ط§ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ط§ظ†ع¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظƒط§ط± ط®ظˆط¨ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظƒظٹظپط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§طµظˆط§ط¨ ظ…ظ‚ط±ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ظ†ط¬ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ظˆط´ظ‰ ظˆ ط±ظپط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯) ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¸ظٹط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯ (ع†ظˆظ† ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ع¯ظˆظ‰ طھظ…ط§ظ… ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ طŒ طµظ†ط¹طھظ‰ طŒ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ طŒ طھط¬ط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ط§ظ…ظ¾ط±ظˆط±ظ‰ طŒ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ طŒ ط³ظٹط§ط³ظ‰ طŒ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظ…ط§ط³طھ ). ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظ†ط­ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظˆط± ط´ظˆط¯ ظˆ طھط­ط±ظٹظپ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ (ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط±ظˆ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط±طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ ) ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ‡ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ط®ظ„ط§ظپظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ طھط§ط±ظٹط® ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¢ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯...
ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طھظ‚ط§ط¶ط§ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ظƒط¬ط±ظˆظٹظ‡ط§ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯. ط¢ظ…ظٹظ† ظٹط§ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† .
3 - ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ظٹط¸ظ‡ط± ظپظ‰ ط´ط¨ظ‡ط© ظ„ظٹط³طھط¨ظٹظ† ظپظٹط¹ظ„ظˆ ط°ظƒط±ظ‡ ظˆ ظٹط¸ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‡ ظˆ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ظˆ ظƒظ†ظٹطھظ‡ ظˆ ظ†ط³ط¨ظ‡ ظˆ ظٹظƒط«ط± ط°ظ„ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظپظˆط§ظ‡ ط§ظ„ظ…ط­ظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ط¨ط·ظ„ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆط§ظپظ‚ظٹظ† ظˆط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ظ„طھظ„ط²ظ…ظ‡ظ… ط§ظ„ط­ط¬ط© ط¨ظ…ط¹ط±ظپطھظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ†ظ‡ ظ‚ط¯ ظ‚طµطµظ†ط§ ظˆ ط¯ظ„ظ„ظ†ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط³ط¨ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط³ظ…ظٹظ†ط§ ظˆ ظƒظ†ظٹظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ظ†ط§ ط³ظ…ظ‰ ط¬ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ظ„ط¦ظ„ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ط§ ط¹ط±ظپظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ ظˆ ظ„ط§ ظƒظ†ظٹط© ظˆ ظ„ط§ ظ†ط³ط¨ط§ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹطھط­ظ‚ظ‚ ط§ظ„ط§ظٹط¶ط§ط­ ط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ظˆ ظƒظ†ظٹطھظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظ†طھظ‡ظ… ط­طھظ‰ ظ„ظٹط³ظ…ظٹظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ظ„ط¨ط¹ط¶ ظƒظ„ ط°ظ„ظƒ ظ„ظ„ط²ظˆظ… ط§ظ„ط­ط¬ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط«ظ… ظٹط¸ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ…ط§ ظˆط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط¯ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ((ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط±ط³ظ„ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظ„ظٹط¸ظ‡ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظƒظ„ظ‡ ظˆظ„ظˆ ظƒط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظƒظˆظ† )). (79)
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± (ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. (ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظپط±ظˆط²ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯). ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظƒظ†ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط³ط¨ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ط¹ط²ظٹط²ط´ ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طھط§ ط­ط¬طھ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… (ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط³ط®ظ†ط§ظ† ) ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ط¬ط¯ط´ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظˆط³طھ طھط§ ظƒط³ظ‰ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ط³ط¨ ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ط³ط¨ ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط§ط¨ظ‡ط§ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯. ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظٹظƒط³ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¬طھ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ط´ظˆط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ((ظ‡ظˆ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط±ط³ظ„ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظ„ظٹط¸ظ‡ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظƒظ„ظ‡ ظˆظ„ظˆ ظƒط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظƒظˆظ† ))(80) ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط´ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظ…ط§ظ… ط§ط¯ظٹط§ظ† ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯.
ط¹ظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… : ط§ظ† ظ„ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط±ط§ظٹط© ظ…ظ† طھظ‚ط¯ظ…ظ‡ط§ ط³ط±ظ‚ ظˆ ظ…ظ† طھط§ط،ط®ط± ط¹ظ†ظ‡ط§ ط²ظ‡ظ‚ ظˆ ظ…ظ† طھط¨ط¹ظ‡ط§ ظ„ط­ظ‚ ظٹظƒظˆظ† ظ…ظƒطھظˆط¨ط§ ظپظ‰ ط±ط§ط،ظٹطھظ‡ ((ط§ظ„ط¨ظٹط¹ط© ظ„ظ„ظ‡ )). (81)
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ) ظ¾ط±ع†ظ…ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط¨ظ‚طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط¯ط²ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط²ط¯ظ†ط¯ ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط²ط¯ظٹط¯ظ†ط¯) ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ط¨ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ… طŒ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ… ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆظپظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ¾ط±ع†ظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ ((ط¨ظٹط¹طھ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ )).
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ظپط§ط¬ط¹ظ„ ط¨ظٹطھظ‡ ط®ط±ظˆط¬ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ظ…ط© ظˆط§ط¬ظ…ط¹ ط¨ظ‡ ط´ظ…ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ط© . (82)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط±ط¬ ) ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ† ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طھط­ط§ط¯ ظˆ ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ط¨ط¯ظ„ ظپط±ظ…ط§.

next page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation