بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب نشانه های ظهور او, حاج شیخ محمد خادمى شیرازى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ± -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ² -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ³ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ´ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غµ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ - غ· -
 

 

 
 

ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ

ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰

- غ± -


ظ†ط§ظ… ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ
ظ…ط¤ ظ„ظپ : ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰

ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ†
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھظ…ظ‡ط¯ظ‰ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ط§ط·ط§ط¹ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط¹ ط¹ظ„ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط´ط§ط±طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¢ظٹط§طھظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظˆ ط³ظٹط·ط±ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ط± ط´ط¯ظ† ط¢ظ† ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ((ظƒط´ظپ ط§ظ„ط§ط،ط³طھط§ط±)) ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ طھظˆط§طھط±طŒ ط§ط² ظپط±ظٹظ‚ظٹظ† (ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط³ظ†ظ‰ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¸ظ„ظ… ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط³ط±طھط§ط³ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط­ظˆ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظ¾ط± ط´ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ ط®ط§ظ… ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¯ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ طھط؛ظ„ظٹط¨ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط´ط±ظˆط±طŒ ظƒظ… ظٹط§ ط²ظٹط§ط¯طŒ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯. ط®ظٹط±طŒ ط·ط¨ظ‚ ظ†طµ طµط±ظٹط­ ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ طھظپط§ط³ظٹط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط± ط´ط¯ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط±طŒ ظ‚ط³ط· ط¹ط¯ظ„ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ط±ط¶ ط´ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ ظ†ط¸ظٹط± ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط±ظ‰ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط¹ظˆظ‰ طھظˆط§طھط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¯ط§ظ„طھ طھط؛ظ„ظٹط¨ظ‰ ظˆ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط§ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھ
ط³ظ†ط±ظٹظ‡ظ… ط¢ظٹط§طھظ†ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظپط§ظ‚ ظˆ ظپظ‰ ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ط­طھظ‰ ظٹطھط¨ظٹظ† ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ط­ظ‚ ط§ظˆظ„ظ… ظٹظƒظپ ط¨ط±ط¨ظƒ ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ط´ظ‡ظٹط¯. (1)
ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ع¯ظٹطھظ‰ ظˆ ط¯ط± (ظƒط´ظˆط±) ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط§ط³طھ .
ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظپط§ظ‚ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ط§ظ†ظپط³ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط¹ط¨ ظˆ طھط±ط³ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
طھط§ ط§ظٹظ† ط³ط§ط¹طھ ع†ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط´ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ط¬ظ‡ظˆظ„ط§طھ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ظ…ظ„ظƒظˆطھ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¢ط´ظƒط§ط± ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ع¯ظٹطھظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظ„ظپ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظپظٹط± ط§ط¹ط¸ظ… ط§ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظˆ ظ„ظ†ط¨ظˆظ†ظƒظ… ط¨ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط®ظˆظپ ظˆ ط§ظ„ط¬ظˆط¹ ظˆ ظ†ظ‚طµ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ظپط³ ظˆ ط§ظ„ط«ظ…ط±ط§طھ ظˆ ط¨ط´ط± ط§ظ„طµط§ط¨ط±ظٹظ† . (2)
ظˆ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط±ط³ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ظ‚طµ ط¯ط± ظ…ط§ظ„ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¢ط²ظ…ط§ظٹظٹظ… طŒ ظˆ طµط¨ط±ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ .
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط¨ط§ طµط§ط¨ط±ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²:
1. ظˆط­ط´طھ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
2. ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظ‚ط­ط·ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط´ظ‡ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…طھظˆط³ط· ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ ع†ظ†ط¯ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط±طھظ† ط§ط² ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظ†ط¯ (ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ‚ط³ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظپط±ظٹظ‚ط§ ظˆ ظ‡ظ†ط¯ظˆط³طھط§ظ† ).
3. ظپط³ط§ط¯ ط¯ط± طھط¬ط§ط±طھ ظˆ ط¨ط§ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظ‚ط´ط§ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ظ…ط§ ظ…ط´ظ‡ظˆط¯ ط§ط³طھ .
4. طھظ„ظپط§طھ ط¬ط§ظ†ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظ„ظپط§طھ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط¹ط±ط§ظ‚ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط²ط±ط§ط¹طھ ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ط¬ط§طھ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظپط§طھ ظˆ ظƒظ…ظ‰ ط¨ط±ظƒطھ ط¢ظ†ظ‡ط§.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§طµظ„ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ط²ظٹط² ظ…ط§ - ظƒظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط¯ - ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯:
ط¹ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¹ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط،ظ†ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ† ظ‚ط¯ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط¨ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظ‚ظ„طھ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ‰ ظ‚ط§ظ„ ط°ظ„ظƒ ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ((ظˆ ظ„ظ†ط¨ظ„ظˆظ†ظƒظ… ط¨ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط®ظˆظپ ظˆ ط§ظ„ط¬ظˆط¹ ظˆ ظ†ظ‚طµ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ظپط³ ظˆ ط§ظ„ط«ظ…ط±ط§طھ ظˆ ط¨ط´ط± ط§ظ„طµط§ط¨ط±ظٹظ† ))ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ†ط¨ظ„ظˆظ†ظƒظ… (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ) ط¨ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط®ظˆظپ ظ…ظ† ظ…ظ„ظˆظƒ ط¨ظ†ظ‰ ظپظ„ط§ظ† ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‡ظ… (ظˆط§ظ„ط¬ظˆط¹ ) ط¨ط؛ظ„ط§ط، ط§ط³ط¹ط§ط±ظ‡ظ… (ظˆ ظ†ظ‚طµ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ…ظˆط§ظ„ ) ظپط³ط§ط¯ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط§طھ ظˆ ظ‚ظ„ط© ط§ظ„ظپط¶ظ„ ظپظٹظ‡ط§ (ظˆط§ظ„ط§ظ†ظپط³ ) ظ‚ط§ظ„ ظ…ظˆطھ ط°ط±ظٹط¹ (ظˆط§ظ„ط«ظ…ط±ط§طھ ) ظ‚ظ„ط© ط±ظٹط¹ ظ…ط§ ظٹط²ط±ط¹ ظˆ ظ‚ظ„ط© ط¨ط±ظƒط© ط§ظ„ط«ظ…ط§ط± (ظˆ ط¨ط´ط± ط§ظ„طµط§ط¨ط±ظٹظ† ) ط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ط¨ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‰ ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ‡ط°ط§ طھط§ط،ظˆظٹظ„ظ‡ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظٹظ‚ظˆظ„ ((ظˆ ظ…ط§ ظٹط¹ظ„ظ… طھط§ط،ظˆظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط±ط§ط³ط®ظˆظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… (3) )). (4)
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط¬ظ‡طھ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ†ط´ . ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† طŒ ع¯ظپطھط§ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:(( ظˆ ظ„ظ†ط¨ظ„ظˆظ†ظƒظ… ط¨ط´ظ‰ ط،)). ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ„ظ†ط¨ظ„ظˆظ†ظƒظ… ))ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط§ط²ظ…ط§ظٹظٹظ… ط´ظ…ط§ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ((ط¨ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط®ظˆظپ))ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² طھط±ط³ ط§ط² ظ…ظ„ظˆظƒ ط¨ظ†ظ‰ ظپظ„ط§ظ† (ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ) ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظٹط´ط§ظ† ظˆ((ط§ظ„ط¬ظˆط¹ ))ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ظ‚ظٹظ…طھظ‡ط§ (( ظˆ ظ†ظ‚طµ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ…ظˆط§ظ„ )) ظˆ ظƒط§ط³طھظ‰ ط§ط² ظ…ط§ظ„ظ‡ط§ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ) ظپط³ط§ط¯ طھط¬ط§ط±طھظ‡ط§ (( ظˆط§ظ„ط§ظ†ظپط³ ))ظˆ ط¬ط§ظ† ظ‡ط§ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ) ظ…ط±ع¯ ط³ط±ظٹط¹ ((ظˆط§ظ„ط«ظ…ط±ط§طھ )) ظˆ ظ…ط­طµظˆظ„ط§طھ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ) ظƒظ… ط´ط¯ظ† ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ظƒطھ ظ…ط­طµظˆظ„ط§طھ(( ظˆ ط¨ط´ط±ط§ظ„طµط§ط¨ط±ظٹظ† )) (ظٹط¹ظ†ظ‰ ) ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ طµط§ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… . ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طھط§ط،ظˆظٹظ„ ظ‚ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: (( ظˆ ظ…ط§ ظٹط¹ظ„ظ… طھط§ط،ظˆظٹظ„ظ‡ ...)) (ظٹط¹ظ†ظ‰ ) ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ طھط§ط،ظˆظٹظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ .
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط§ط¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ† ظٹظ†ط²ظ„ ط¢ظٹط© . (5)
ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ (طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ) ظ‚ط§ط¯ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط¯.
ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
1. ط®ط±ظˆط¬ ط¯ط§ط¨ط© ط§ظ„ط§ط±ط¶ (6)
2. ط¯ط¬ط§ظ„
3. ظ†ط²ظˆظ„ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…
4. ط·ظ„ظˆط¹ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨
ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط§طµظ„ ط±ظˆط§ظٹطھ :
ظپظ‰ ط±ظˆط§ظٹط© ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ط±ظˆط¯: ط¹ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ((ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط§ط¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ† ظٹظ†ط²ظ„ ط¢ظٹط© )) ظˆ ط³ظٹط±ظٹظƒ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظٹط§طھ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط§ظ„ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ ظ†ط²ظˆظ„ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظˆ ط·ظ„ظˆط¹ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظ…ظ† ظ…ط؛ط±ط¨ظ‡ط§. (7)
ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ (( ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط§ط¯ط± ط§ظ„ط®))ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط²ظˆط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظٹط§طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ :
1. ط¯ط§ط¨ط© ط§ظ„ط§ط±ط¶ (ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± طھط´ط±ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ظٹظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ط¬ط¹طھ ظˆ ظٹط§ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط³طھ ).
2. ط¯ط¬ط§ظ„ .
3. ظ†ط²ظˆظ„ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† .
4. ط·ظ„ظˆط¹ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ .
ظ‚ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ† ظٹط¨ط¹ط« ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط¹ط°ط§ط¨ط§ ظ…ظ† ظپظˆظ‚ظƒظ… ط§ظˆ ظ…ظ† طھط­طھ ط§ط±ط¬ظ„ظƒظ… ط§ظˆ ظٹظ„ط¨ط³ظƒظ… ط´ظٹط¹ط§ ظˆ ظٹط°ظٹظ‚ ط¨ط¹ط¶ظƒظ… ط¨ط§ط،ط³ ط¨ط¹ط¶ . (8)
ط¨ع¯ظˆ ط§ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± ظˆ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…طھط­ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ط³ظٹط¨ ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ع†ط´ط§ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
1. ط®ط±ظˆط¬ ط¯ط¬ط§ظ„ .
2. طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ .
3. ط®ط³ظپ ظˆ ظپط±ظˆط±ظپطھظ† ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ((ط¨ظٹط¯ط§ط،)). ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظ„ط´ظƒط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
4. ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط·ط¹ظ† ظˆ ط´طھظ… ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظƒط´طھط§ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ظˆ ط§ظ…ط§ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¹ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰((ظ‚ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط® )) ظ‚ط§ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„طµظٹط­ط© ((ط§ظˆ ظ…ظ† طھط­طھ ط§ط±ط¬ظ„ظƒظ… )) ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط®ط³ظپ((ط§ظˆظٹظ„ط¨ط³ظƒظ… ط´ظٹط¹ط§)) ظˆ ظ‡ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ط·ط¹ظ† ط¨ط¹ط¸ظƒظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ((ظˆ ظٹط°ظٹظ‚ ط¨ط¹ط¶ظƒظ… ط¨ط§ط،ط³ ط¨ط¹ط¶ )) ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ† ظٹظ‚طھظ„ ط¨ط¹ط¶ظƒظ… ط¨ط¹ط¶ط§ ظˆ ظƒظ„ ظ‡ط°ط§ ظپظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ‚ط¨ظ„ط© . (9)
ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± (ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±) ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ :(( ظ‚ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ...))ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ† ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ طµظٹط­ظ‡ ط§ط³طھ (ط¹ط°ط§ط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§) ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط²((ط§ظˆ ظ…ظ† طھط­طھ ط§ط±ط¬ظ„ظƒظ… ))ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط®ط³ظپ ظˆ ظپط±ظˆط±ظپطھع¯ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط²(( ط§ظˆظٹظ„ط¨ط³ظƒظ… ط´ظٹط¹ط§))ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط·ط¹ظ† ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط²ط¯ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط²(( ظٹط°ظٹظ‚ ط¨ط¹ط¶ظƒظ… ط¨ط§ط،ط³ ط¨ط¹ط¶ â€چ )) ظƒط´طھظ† ط¨ط¹ط¶طھط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§طŒ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط­ظˆط§ط¯ط« ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط¯.
ظ‚ظ„ ط§ط±ظٹطھظ… ط§ظ† ط§طھط§ظƒظ… ط¹ط°ط§ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§طھط§ ط§ظˆ ظ†ظ‡ط§ط±ط§ ظ…ط§ط°ط§ ظٹط³طھط¹ط¬ظ„ ظ…ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¬ط±ظ…ظˆظ† . (10)
ط¨ع¯ظˆ ط¢ظٹط§ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆ ظٹط§ ط±ظˆط² ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط³ط¯ (ع†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ع¯ط±ظٹط²ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹط¯طں) ع†ط±ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† (ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ) ط¹ط°ط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ†ط¯طں
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ).
ظˆظ„ظˆ طھط±ظ‰ ط§ط°ط§ ظپط²ط¹ظˆط§ ظپظ„ط§ ظپظˆطھ ظˆ ط§ط®ط°ظˆط§ ظ…ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ‚ط±ظٹط¨ . (11)
ظˆ ط§ع¯ط± طھظˆ ط³ط®طھظ‰ ط­ط§ظ„ ظ…ط¬ط±ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ طھط±ط³ط§ظ† ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ¾ط³ ظ‡ظٹع† ظپط±ط§ط± ظˆ ع¯ط°ط´طھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ط² ظ…ظƒط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ط´ظˆظ†ط¯.
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، طµظٹط­ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ط°ظƒط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط³ظٹطµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظ…ط§ ط§طµظ„ ط±ظˆط§ظٹطھ :
ط¹ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ط±ظˆط¯ ط¹ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ((ظˆظ„ظˆ طھط±ظ‰ ط§ط°ط§ ظپط²ط¹ظˆط§ ظپظ„ط§ ظپظˆطھ )) ظ‚ط§ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„طµظˆطھ ظˆ ط°ظ„ظƒ طµظˆطھ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط،. (12)
ط§ط¨ظ‰ ط¬ط§ط±ظˆط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظٹطھط¹ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ (( ظˆظ„ظˆ طھط±ظ‰ ط§ط°ط§ ظپط²ط¹ظˆط§ ظپظ„ط§ ظپظˆطھ ))طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط§ط² طµط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ (طµظٹط­ظ‡ ) ط§ط³طھ .
ط³ط§ط،ظ„ ط³ط§ط¦ظ„ ط¨ط¹ط°ط§ط¨ ظˆط§ظ‚ط¹ . (13)
ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ط°ط§ط¨ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ†ط§ط± طھط®ط±ط¬ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ظٹط³ظˆظ‚ظ‡ط§ ظ…ظ† ط®ظ„ظپظ‡ط§ ط­طھظ‰ ظٹط§ط،طھظ‰ ظ…ظ† ط¬ظ‡ط© ط¯ط§ط± ط¨ظ†ظ‰ ط³ط¹ط¯ ط§ط¨ظ† ظ‡ظ…ط§ظ… ط¹ظ†ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‡ظ… ظپظ„ط§ طھط¯ط¹ ط¯ط§ط±ط§ ظ„ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹط© ط§ظ„ط§ ط§ط­ط±ظ‚طھظ‡ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ظ‡ط§ ظˆ ظ„ط§ طھط¯ط¹ ط¯ط§ط±ط§ ظپظٹظ‡ط§ ظˆ طھط±ظ„ط§ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ط§ ط§ط­ط±ظ‚طھظ‡ط§ ظˆ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… . (14)
ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¢طھط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط؛ط±ط¨ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط؛ط§طµط¨ط§ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¢طھط´ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط§ظˆط³طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط±ط¬ ).
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ظٹط§ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¸ظ‡ظˆط±
ط¢ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طں
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط­ط«ظ‰ ظ…ظپطµظ„ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط¹طھط¨ط±ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط­ط¬ط¬ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظٹط§ ط®ظٹط±طں ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طŒ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ظˆ ط¹ظ„ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط² ظƒظٹظپظٹطھ ط¹ظ„ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ط³ط¦ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ† ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ : ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ط¹ظ„ظ… ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ظƒط§ط¦ظ† ط§ظ„ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ط³ط§ط¹ط© ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظˆط§ظ„ط°ظ‰ ظ†ظپط³ظ‰ ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ط¹ظ„ظ… ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ظƒط§ط¦ظ† ظپظٹظ…ط§ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ط³ط§ط¹ط© . (15)
ط³ط¤ط§ظ„ ط´ط¯ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¹ظ„ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ) ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ظƒط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظٹظƒظˆظ† ط§ط³طھ (ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯) طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ . ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¯ط± ظƒظپ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† (ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ‡ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ظ…ط¹ط¸ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ… .
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط´ط§ط،ظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ط·ط¨ظ‚ ظ…ط¯ط§ط±ظƒ ظ‚ط·ط¹ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ظ…ظƒط±ظ…ط´ ط§ظ…ط±ظˆط² (ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ) ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط« ط¹ظ„ظˆظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ظƒط§ظ† ظ…ط§ظٹظƒظˆظ† ظˆ ظ…ط§ظ‡ظˆ ظƒط§ط¦ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط­ظٹط§طھظ‰ ط®ظˆظٹط´ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط² ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ ) ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طں ط­ط§ط´ط§ ظˆ ظƒظ„ط§طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ط› ظ„ط°ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ((ظ„ط§ظ†ظˆظ‚طھ ))طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط² ظˆ ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط±ط§ طھط¹ظٹظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظ†ط­ظ† ظˆظ„ط§ط© ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط®ط²ظ†ط© ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظٹط¨ط© ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ . (16)
1. ظ…ط§ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط³طھظٹظ… .
2. ظ…ط§ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… .
3. ظ…ط§ ظ…ط±ظƒط² ط§ط³ط±ط§ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… .
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط®ط§ط²ظ† ط¹ظ„ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط±ظƒط² ط§ط³ط±ط§ط± ط°ط§طھ ظ¾ط§ظƒ ط­ظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ - ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³ط±ط§ط± ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ - ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ط§ط´ط¯طں
ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ…
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط±ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ط§ ظ„ط®ط²ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط³ظ…ط§ط¦ظ‡ ظˆ ط§ط±ط¶ظ‡ ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ‡ط¨ ظˆ ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظپط¶ط© ط§ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‡ . (17)
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ط§ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط³طھظٹظ… ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ†ظ‡ ط¨ط± ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ„ظ… ط§ظˆ.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ !
ط§ظ…ط±ظˆط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ظˆظ‚طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط،ط³ طھظ…ط§ظ… ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط­ظٹط§طھظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ط§ط´ط¯طں
ط§ط¨ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط³طھظƒظ…ط§ظ„ ط­ط¬طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط´ظ‚ظٹط§ط، ظ…ظ† ط§ظ…طھظƒ ظ…ظ† طھط±ظƒ ظˆظ„ط§ظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ظƒ ظپط§ظ† ظپظٹظ‡ظ… ط³ظ†طھظƒ ظˆ ط³ظ†ط© ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ظƒ ظˆ ظ‡ظ… ط®ط²ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ظƒ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ„ظ‚ط¯ ط§ظ†ط¨ط§ط،ظ†ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط³ظ…ط§ط¦ظ‡ظ… ظˆ ط§ط³ظ…ط§ط، ط¢ط¨ط§ط¦ظ‡ظ… . (18)
ط­ط¬طھ ظ…ظ† ط¨ط± ط§ط´ظ‚ظٹط§ظ‰ ط§ظ…طھ طھظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط±ظˆط´ ط´ظ…ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¯ط± ط§ظˆ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط± ط¹ظ„ظ… ظ…ظ† ط§ظ†ط¯ (ظ¾ط³ ط§ظ…ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ظˆ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط± ط¹ظ„ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ظˆ ط±ظˆط² ظˆ ط³ط§ط¹طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طں). ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظ…ط¨ظ„ط؛ ط¹ظ…ظ„ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط«ظ„ط§ط«ط© ظˆط¬ظˆظ‡ ظ…ط§ط¶ ظˆ ط؛ط§ط¨ط± ظˆ ط­ط§ط¯ط« ظپط§ظ…ط§ ط§ظ„ظ…ط§ط¶ظ‰ ظپظ…ظپط³ط± ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ظ„ط؛ط§ط¨ط± ظپظ…ط²ط¨ظˆط± ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ظ„ط­ط§ط¯ط« ظپظ‚ط°ظپ ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظˆ ظ†ظ‚ط± ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط³ظ…ط§ط¹ ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط¹ظ„ظ…ظ†ط§ ظ„ط§ظ†ط¨ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ظ†ط¨ظٹظ†ط§. (19)
ط¯ط§ظ†ط´ ظ…ط§ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¨ط± ط³ظ‡ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ :
1. ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ طھظپط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ (ظ…ظپط³ط± ظٹط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ… ).
2. ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط¯ط± ظ„ظˆط­ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظٹط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظٹط§ ظ…طµط­ظپ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط®ط¨ط± ط§ط³طھ ).
3. ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ (ط§ط² ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ط§ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯) ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط¯ط± ط¯ظ„ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط´ ظ…ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ط¦ظ…ظ‡ ظˆ ط±ط§ط²ط¯ط§ط±ظ‰
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظˆط§ط­ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط®طھط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ„ظˆظƒط§ظ† ظ„ط§ ظ„ط³ظ†طھظƒظ… ط§ظˆظƒظٹط© ظ„ط­ط¯ط«طھ ظƒظ„ ط§ظ…ط±ظ‰ ط، ط¨ظ…ط§ ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ . (20)
ط§ع¯ط± طھظ…ظ„ظƒ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظٹط¯ ط±ط§ط²ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ظ† ظˆ ظ†ظپط¹ ط´ظ…ط§ط³طھ .
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ !
ط¹ظ„ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ط§ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط± ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط´ ظ…ظ†ط¹ظƒط³ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظ¾ط³ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط² ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط¯ ط®ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طں
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ع†ظ‡ ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¬ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھط´ â€چ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¹ط¯ظ… ط¸ط±ظپظٹطھ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط³ط±ط§ط± ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط³طھ (ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طھط§ط±ظٹظƒ ط؛ظٹط¨طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ‚ط§ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ طھط¹ظٹظٹظ† ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط±).
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظƒطھط¨ ط¬ظپط± ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ظ…طµط­ظپ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ )
ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط®ظ„طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ط§ط،ظ„ظƒ ط¹ظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ط© ظ‡ظٹظ‡ظ†ط§ ط§ط­ط¯ ظٹط³ظ…ط¹ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ طں ظ‚ط§ظ„ ظپط±ظپط¹ ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط³طھط±ط§ ط¨ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظٹظ† ط¨ظٹطھ ط¢ط®ط± ظپط§ط·ظ„ط¹ ظپظٹظ‡ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط³ظ„ ط¹ظ…ط§ ط¨ط¯ط§ظ„ظƒ ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ط§ظ† ط´ظٹط¹طھظƒ ظٹطھط­ط¯ط«ظˆظ† ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¹ظ„ظٹط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط¨ط§ ظٹظپطھط­ ظ„ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ ط§ط،ظ„ظپ ط¨ط§ط¨ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ط§ظ„ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظپ ط¨ط§ط¨ ظٹظپطھط­ ظ…ظ† ظƒظ„ ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظپ ط¨ط§ط¨ ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ظ‡ط°ط§ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظ‚ط§ظ„ ظپظ†ظƒطھ ط³ط§ط¹ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‡ ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط¨ط°ظ„ظƒ ظ‚ط§ظ„ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ† ط¹ظ†ط¯ظ†ط§ ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط© ظˆ ظ…ط§ ظٹط¯ط±ظٹظ‡ظ… ظ…ط§ ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط© طں ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ظˆ ظ…ط§ ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ط© طں ظ‚ط§ظ„ طµط­ظٹظپط© ط·ظˆظ„ظ‡ط§ ط³ط¨ط¹ظˆظ† ط°ط±ط§ط¹ط§ ط¨ط°ط§ط±ط¹ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظ„ط§ط¦ظ‡ ظ…ظ† ظپظ„ظ‚ ظپظٹظ‡ ظˆ ط®ط· ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظٹظ…ظٹظ†ظ‡ ظپظٹظ‡ط§ ظƒظ„ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظٹط­طھط§ط¬ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ„ظٹظ‡ ط­طھظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط´ ظپظ‰ ط§ظ„ط®ط¯ط´ ظˆ ط¶ط±ط¨ ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظ‚ط§ظ„ طھط§ط،ط°ظ† ظ„ظ‰ ظٹط§ ط§ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ط§ظ†ظ…ط§ ط§ظ†ط§ ظ„ظƒ ظپط§طµظ†ط¹ ظ…ط§ ط´ط¦طھ ظ‚ط§ظ„ ظپط؛ظ…ط²ظ†ظ‰ ط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط­طھظ‰ ط§ط±ط´ ظ‡ط°ط§ ظƒط§ظ†ظ‡ ظ…ط؛ط¶ط¨ ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ظ‡ط°ط§ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‡ ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ„ظٹط³ ط¨ط°ط§ظ„ظƒ ط«ظ… ط³ظƒطھ ط³ط§ط¹ط© ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظˆ ط§ظ† ط¹ظ†ط¯ظ†ط§ ط§ظ„ط¬ظپط± ظˆ ظ…ط§ ظٹط¯ط±ظٹظ‡ظ… ظ…ط§ ط§ظ„ط¬ظپط± ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ظˆ ظ…ط§ ط§ظ„ط¬ظپط± ظ‚ط§ظ„ ظˆط¹ط§ط، ظ…ظ† ط§ط¯ظ… ظپظٹظ‡ ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظˆطµظٹظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ…ط¶ظˆط§ظ…ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‡ ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ„ظٹط³ ط¨ط°ظ„ظƒ ط«ظ… ط³ظƒطھ ط³ط§ط¹ط© ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظˆ ط§ظ† ط¹ظ†ط¯ظ†ط§ ظ„ظ…طµط­ظپ ظپط§ط·ظ…ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط§ ظٹط¯ط±ظٹظ‡ظ… ظ…ط§ ظ…طµط­ظپ ظپط§ط·ظ…ط© (ط¹ )طں ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ظˆ ظ…ط§ ظ…طµط­ظپ ظپط§ط·ظ…ط© طں ظ‚ط§ظ„ ظ…طµط­ظپ ظپظٹظ‡ ظ…ط«ظ„ ظ‚ط±ط¢ظ†ظƒظ… ظ‡ط°ط§ ط«ظ„ط§ط« ظ…ط±ط§طھ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ظ†ظƒظ… ط­ط±ظپ ظˆط§ط­ط¯ ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ظ‡ط°ط§ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‡ ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط¨ط°ط§ظƒ ط«ظ… ط³ظƒطھ ط³ط§ط¹ط© ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ† ط¹ظ†ط¯ظ†ط§ ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ظ‡ظˆ ظƒط§ط¦ظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† طھظ‚ظˆظ… ط§ظ„ط³ط§ط¹ط© ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ظ‡ط°ط§ ظ‡ظˆ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‡ ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ„ظٹط³ ط¨ط°ط§ظƒ ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ظپط§ظ‰ ط´ظ‰ ط، ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظ‚ط§ظ„ ظ…ط§ ظٹط­ط¯ط« ط¨ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظˆط§ظ„ط´ظ‰ ط، ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© . (21)
ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ط¯ظ… طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ظ… : ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ع¯ط±ط¯ظ… طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ ط¨ظ¾ط±ط³ظ… . ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ…ط§ ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯طں ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظˆط³ط· ط§ط·ط§ظ‚ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط²ط¯ طھط§ ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط±! ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒظ† ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ع¯ط±ط¯ظ… طŒ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ط¨ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط§ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ط² ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¨طµظٹط±! ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط§ط¨ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط¨ط§ط¨ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط§ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط² ط´ط¯. ط§ط¨ط§ط¨طµظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط¹ظ„ظ… . ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط²ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ† ط¹ظ„ظ… ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ظ†ظٹط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظƒطھط§ط¨ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ع†ظٹط³طھ . ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ظˆظ„ ط¢ظ† ظ‡ظپطھط§ط¯ ط°ط±ط§ط¹ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط°ط±ط§ط¹ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط³طھ طŒ ط­طھظ‰ ط¯ظٹظ‡ ظˆ ط¬ط±ظ… ظٹظƒ ط®ط±ط§ط´ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ† ط²ط¯ظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ! ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ…ظٹظ„ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظٹط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظٹظƒ ظ†ط´ع¯ظˆظ† (ظٹط§ ط¯ط± ط§طµط·ظ„ط§ط­ ظپط§ط±ط³ظٹظ‡ط§ ظٹظƒ ظ¾ظ†ط¬ظٹط±) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­طھظ‰ ط¬ط²ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظˆع†ظƒ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط؛ط¶ط¨ظ†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ط¨ط±ظˆظ… طŒ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¯ط§ظ†ط´ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط³ظ¾ط³ ظ„ط®طھظ‰ ط³ظƒظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ظƒطھط§ط¨ ط¬ظپط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظپط± ع†ظٹط³طھ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ط´ظˆظ… طŒ ط¬ظپط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¸ط±ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ع¯ط±ط¯ظ… طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ… طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط² ط¹ظ„ظ… ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ظٹط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط¯طھظ‰ ط³ط§ظƒطھ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط³طھ ظ…طµط­ظپ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…طµط­ظپ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ع†ظٹط³طھ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ…طµط­ظپ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط³ظ‡ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ظ…ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…طµط­ظپ ظ†ظٹط³طھ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¹ظ„ظ… ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¹ظ„ظ… ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ظٹط³طھ . ظˆ ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط³طھ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ…طھ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط¹ظ„ظ… ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¹ظ„ظ… ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ظٹط³طھ . ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ¾ط³ ط¹ظ„ظ… ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ظ… ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± طھط²ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¨ط± ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ طµط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط«ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط³طھ . ط¢ظٹط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط§ظˆط± ظƒط±ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظˆ ط³ط§ظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ط³ط§ط¹طھ ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طں ط§ط¨ط¯ط§. ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
(ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط¹ط¬ظ„ ظپط±ط¬ظ‡ ظˆ ط§ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ط¹ظˆط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ†طµط§ط±ظ‡ ).
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
(( ط¹ظ† ط§ظ„ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ط¹ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ظ„ : ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط³ظٹط§طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…طھظ‰ ط²ظ…ط§ظ† طھط®ط¨ط« ظپظٹظ‡ ط³ط±ط§ط¦ط± ظ‡ظ… ظˆ طھط­ط³ظ† ظپظٹظ‡ ط¹ظ„ط§ظ†ظٹطھظ‡ظ… ط¸ظ…ط¹ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ„ط§ ظٹط±ظٹط¯ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظٹظƒظˆظ† ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ط±ظٹط§ط، ظ„ط§ ظٹط®ط§ظ„ط·ظ‡ ط®ظˆظپ ظٹط¹ظ„ظ…ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ ط¨ط¹ظ‚ط§ط¨ ظپظٹط¯ط¹ظˆظ†ظ‡ ط¯ط¹ط§ط، ط§ظ„ط؛ط±ظٹظ‚ ظپظ„ط§ ظٹط³طھط¬ط§ط¨ ظ„ظ‡ظ… . (22)
ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ط± ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظ„ظٹط¯ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط·ظ…ط¹ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظٹط§ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط؛ط±ظٹظ‚ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¢ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ .
1 - ط¯ظ„ظ‡ط§ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط®ط¨ط§ط¦ط« ظˆ طµظپط§طھ ط±ط°ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .
2 - ظ…ط±ط¯ظ… طھط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط§ط² ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ
3 - ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط§ظٹظ† طھط¸ط§ظ‡ط±ط§طھ ظپط±ظˆط±ظپطھظ† ط¯ط± ظƒط«ط§ظپط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ طھط¹ظٹظ†ط§طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ
4 - ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظƒط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط±ظٹط§)
5 - طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯ .
6 - ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ† طµظپط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¹ظ‚ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط¬ظ†ع¯ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¸ظ„ظ… ط´ط¯ظ† ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ط³ظ„ط¨ ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ...
7 - ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط؛ط±ظٹظ‚ ظ‡ظ… ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ (23)
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ط³ظٹط§طھظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…طھظ‰ ظ„ط§ ظٹط¨ظ‚ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ† ط§ظ„ط§ ط±ط³ظ…ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط§ ط§ط³ظ…ظ‡ ظٹط³ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‡ظ… ط§ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ†ظ‡ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ‡ظ… ط¹ط§ظ…ط±ظ‡ ظˆ ظ‡ظ‰ ط®ط±ط§ط¨ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط´ط±ظپظ‚ظ‡ط§ط، طھط­طھ ط¸ظ„ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ…ظ†ظ‡ظ… ط®ط±ط¬طھ ط§ظ„ظپطھظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظٹظ‡ظ… طھط¹ظˆط¯ .(24)
ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظ…طھ ظ…ظ† ظپط±ط§ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط¬ط² ط±ط³ظ… ظˆ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط² ط§ط³ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط±طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ط¯ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ط¨ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط®ط±ط§ط¨ (ط®ط§ظ„ظ‰ ) ط§ط³طھ ظپظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ظپظ‚ظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط¯ ظپطھظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯
ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ظ†ط¬ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط´ط±ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط¯ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط²ط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
1 - ظ…ط­طھظˆظ‰ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط­ظٹط§طھط¨ط®ط´ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…طھط±ظˆظƒ ظˆ ظپظ‚ط· ط§ط³ظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
2 - ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ†ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ طھط¹ط·ظٹظ„ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط²ظˆط§ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .(25)
3 - طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ظٹظƒ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ط§ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯.
4 - ظ…ط³ط§ط¬ط¯ط´ط§ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط¬ظ‡ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ط¨ط§ط¯ ط§ظ…ط§ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ طھظ‚ظˆط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ط§ط³طھ . ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ط±ظƒط² ط؛ظٹط¨طھ طŒ طھظ‡ظ…طھ طŒ ط±ظٹط®طھظ† ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ط¯ط¹طھظ‡ط§ - ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ - ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
5 - ظپظ‚ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ . ط¨ط§ طھط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظ†ظ…ط§ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ظپط³ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .
6 - طھظ…ط§ظ… ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط³ظˆط، ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .((ط§ط°ط§ ظپط³ط¯ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ظپط³ط¯ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… )) ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظپط³ط§ط¯ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ â€چ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ . ط²ظٹط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ط§ط§ظ„ع¯ظˆ ظˆ ط³ظ…ط¨ظ„ ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ .
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ! ظ†ط§ ع¯ظپطھظ‡ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظƒطھط¨ طŒ ط§ط² ط§ط´ط®ط§طµ ط¬ط¯ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظ…ظƒط±ظ… ط®ظˆط¯ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ : (ط§ظ† ) ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯ط§ ط؛ط±ظٹط¨ط§ ظˆ ط³ظٹط¹ظˆط¯ ط؛ط±ظٹط¨ط§ ظƒظ…ط§ ط¨ط¯ط§ ظپط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ„ط؛ط±ط¨ط§ط، . (26)
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ . ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ طھظ†ظ‡ط§ظٹط§ظ† ظˆ ط؛ط±ط¨ط§ .
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯! ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط²ظٹط² ظ…ط§ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط؛ط±ظٹط¨ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط§ظ‚ظ„ظٹطھ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ . ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ع†ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ†
ظ†ظٹط² ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ طŒ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط¹ ط§ظ„ظˆطµظپ طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¯ط± ع†ظ†ع¯ط§ظ„ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ظƒظپط§ط±ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ . ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط§ط«ط¨ط§طھ ط¹ط±ط¶ ظ…ط§ ظˆط¶ط¹ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط§ظ„ط§ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµ ط¨ظ‡ ط؛ط±ط¨طھ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ((ظپط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ„ط؛ط±ط¨ط§ط،)) ط¨ط´ط§ط±طھ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¶ظ…ظ†ظ‰ ) . ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ظˆط§ظ‚ط¹ط§ ط؛ط±ظٹط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ¾ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ظٹظƒظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط²ط¨ط§ظ† طھظˆط­ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط®ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ„ط³ط§ظ† ظƒظپط± ظˆ ط§ظ„ط­ط§ط¯ ظˆ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­طھط±ظ… ! ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط²ط¨ط§ظ† طµظ„ط­ طŒ ط¹ط¯ط§ظ„طھ طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظƒظ†ظˆظ†ظ‰ طŒ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط§ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ط³طھ .
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ† ط§ط¨ط؛ط¶ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¨ط¹ط«ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ ظ‚ظٹظ„ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ط´ظ‡ط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† طں ظ‚ط§ظ„ ظ†ط¹ظ… ط§ظ†ظ…ط§ ط§ط­طھط¬ط¨ ط¨ظ‡ط§طھظٹظ† ط§ظ„ظƒظ„ظ…طھظٹظ† ط¹ظ†ط¯ ط³ظپظƒ ط¯ظ…ظ‡ ط§ظˆ ظٹظˆط¯ظ‰ ط§ظ„ط¬ط²ظٹط© ظˆ ظ‡ظˆ طµط§ط؛ط± ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ط¨ط؛ط¶ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¨ط¹ط«ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظƒظٹظپ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طں
ظ‚ط§ظ„ ط§ظ† ط§ط¯ط±ظƒ ط§ظ„ط¯ط¬ط§ظ„ ط¢ظ…ظ† ط¨ظ‡ . (27)
ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ (ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ) ط§ظˆ ط±ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ .ط³ط¤ط§ظ„ ط´ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ„ظ‡ . ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¯ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ (ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ظپظ‚ط· ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط¬ط²ظٹظ‡ ظ…ط¹ط§ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ . ط³ظ¾ط³ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ط¨ط± ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ . ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط¬ط§ظ„ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ ) ظˆ ظ†ظٹط² ط²ظٹط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط´ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ط¯ط¬ط§ظ„ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ ط§ط³طھ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط²ظٹط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒط±ط¯:
1 - ظ…ط­ط´ظˆط± ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† .
2 - ط­ط³ط±طھ ظˆ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ظ‚ط·ط¹ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ط¯ط§ظ…ظ†ع¯ظٹط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .
3 - ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ† ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ .
4 - ظ…ط®ظ„ط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… .
5 - ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط§ط² ظ…طµط§ط­ط¨طھ ط¨ط§ ط°ظˆط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† . ط±ط³ظˆظ„ ظ…ظƒط±ظ… (طµ ) ط®ط¨ط± ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط§طھظ…ظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ ظٹط®طھظ… ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ ظپطھط­ ط¨ظ†ط§ ... (ظˆ ط§ط®ط±ط¬ ط§ظ„ط­ط§ظƒظ… ظپظ‰ طµط­ظٹط­ظ‡ ) ظٹط­ظ„ ط¨ط§ظ…طھظ‰ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ط§ط، ط´ط¯ظٹط¯ ظ…ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‡ظ… ظ„ظ… ظٹط³ظ…ط¹ ط¨ظ„ط§ط، ط§ط´ط¯ ظ…ظ†ظ‡ ط­طھظ‰ ظ„ط§ظٹط¬ط¯ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظ…ظ„ط¬ط§ ظپظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¬ظ„ط§ ظ…ظ† ط¹طھط±طھظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ظٹظ…ظ„ط§ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ‚ط³ط·ط§ ظˆ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¸ظ„ظ…ط§ ظˆط¬ظˆط±ط§ ظˆ ط³ط§ظƒظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ طھط±ط³ظ„ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ‚ط·ط±ظ‡ط§ ظˆ طھط®ط±ط¬ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ†ط¨ط§طھظ‡ط§ . )) (28)
ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ† ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯طŒ طھظˆط³ط· ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط®ط§طھظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ... ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط±طµظ‡ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… طھظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹طھط±طھ ظˆ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ . ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ظƒط§طھط´ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ .
(( ط³ظٹط¬ظ‰ ط، ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ‚ظˆط§ظ… طھظƒظˆظ† ظˆط¬ظˆظ‡ظ‡ظ… ظˆط¬ظˆظ‡ ط§ظ„ط¢ط¯ظ…ظٹظٹظ† ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظ„ط°ط¦ط§ط¨ ط§ظ„ط¶ظˆط§ط±ظ‰ ظ„ظٹط³ ظپظ‰ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ‡ ط³ظپط§ظƒظٹظ† ظ„ظ„ط¯ظ…ط§ط، ظˆ ظ„ط§ ظٹط±ط¹ظˆظ† ط¹ظ† ظ‚ط¨ظٹط­ ط§ظ† طھط§ط¨ط¹طھظ‡ظ… ظˆط§ط±ظˆظƒ ظˆ ط§ظ† طھظˆط§ط±ظٹطھ ط¹ظ†ظ‡ظ… ط§ط؛طھط§ط¨ظˆظƒ ظˆ ط§ظ† ط­ط¯ ط«ظˆظƒ ظƒط°ط¨ظˆظƒ ظˆ ط§ظ† ط§ط¦طھظ…ظ†طھظ‡ظ… ط®ط§ظ†ظˆظƒ طµط¨ظٹظ‡ظ… ط¹ط§ط±ظ… ظˆ ط´ط§ط¨ظ‡ظ… ط´ط§ط·ط± ظˆ ط´ظٹط®ظ‡ظ… ظ„ط§ظٹط§ظ…ط± ط¨ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ„ط§ ظٹظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ظ…ظ†ظƒط± ط§ظ„ط§ط¹طھط²ط§ط²ط¨ظ‡ظ… ط°ظ„ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظٹط¯ظٹظ‡ظ… ظپظ‚ط± ط§ظ„ط­ظ„ظٹظ… ظپظٹظ‡ظ… ط؛ط§ظˆ ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظپظٹظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…طھظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظپظٹظ‡ظ… ظ…ط³طھط¶ط¹ظپ ظˆ ط§ظ„ظپط§ط³ظ‚ ظپظٹظ‡ظ… ظ…ط´ط±ظپ ط§ظ„ط³ظ†ظ‡ ظپظٹظ‡ظ… ط¨ط¯ط¹ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط¨ط¯ط¹ظ‡ ظپظٹظ‡ظ… ط³ظ†ظ‡ ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹط³ظ„ط· ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط´ط±ط§ط±ظ‡ظ… ظˆ ظٹط¯ط¹ظˆ ط®ظٹط§ط±ظ‡ظ… ظپظ„ط§ظٹط³طھط¬ط§ط¨ ظ„ظ‡ظ… . )) (29)
ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط±طŒ ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ (ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ طھظƒط¨ط± ظˆ ط؛ط±ظˆط± ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ) . ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¹ط·ظˆظپطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‚طھظ„ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ط§ظ…ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ط¯ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ . ط§ع¯ط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظƒظ†ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ
ط§ع¯ط± ط¨ط§ طھظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ظ…ظٹظ† ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ . ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ط² ظˆ ظ†ط®ظˆطھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظٹط¨ط§ظƒ ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ط¶ظ‰ ط§ظ†ط¯ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¨ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¹ط§ط¬ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ . ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ظٹظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ . ط¹ط²طھ ط¬ط³طھظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط°ظ„طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپظ‚ط± ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ط´ط®طµ ط¹ط§ظ‚ظ„ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھظ‡ظ…طھ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ . ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† طھظ‚ظˆط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¶ط¹ظٹظپ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ظپط§ط³ظ‚ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط´ط®طµظٹطھ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ . ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ظˆ ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ط¯ط¹طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط¨ط¯ط¹طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ†طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ . ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ط´ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط³ظ„ط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط¹ط§ظˆظ‰ ط®ظˆط¨ط§ظ† ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .
ط´ط¨ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ¾ط± ظ†ظˆط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط±(ط¹ ) طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط²ظٹط² ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯:
(( ط¹ظ† ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ : ظپظ‰ ط­ط¯ظٹط« ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظٹظ‡ ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ† ظٹظˆطµظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط®ط¨ط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† ظ‚ط§ظ„ ظˆ ط¢ط®ط± ط±ط¬ظ„ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظٹطµظ„ظ‰ ط¹ظٹط³ظ‰ ط§ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط®ظ„ظپظ‡ ظٹظ…ظ„ط§ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§ ط§ظ†ط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ„ظƒظ‡ ظˆ ط§ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط´ظپظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ظٹط¶ ظپظ‚ظ„طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط³ظٹط¯ظ‰ ظ…طھظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط°ط§ظƒ ظپط§ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ„ظ‰ ظٹظƒظˆظ† ط°ظ„ظƒ ط§ط°ط§ ط±ظپط¹ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظƒط«ط± ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط،ظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظˆ ظƒط«ط± ط§ظ„ظ‚طھظ„ ظˆ ظ‚ظ„ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ‡ط§ط¯ظˆظ† ظˆ ظƒط«ط± ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط®ظˆظ†ظ‡ ظˆ ظƒط«ط± ط§ظ„ط´ط¹ط±ط§ط، ظˆ ط§طھط®ط° ط§ظ…طھظƒ ظ‚ط¨ظˆط±ظ‡ظ… ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظˆ ط­ظ„ظٹطھ ط§ظ„ظ…طµط§ط­ظپ ظˆ ط²ط®ط±ظپطھ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظˆ ظƒط«ط± ط§ظ„ط¬ظˆط± ظˆ ط§ظ„ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط§ظ…ط± ط§ظ…طھظƒ ط¨ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظƒطھظپظ‰ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ طµط§ط± ط§ظ„ط§ظ…ط±ط§ط، ظƒظپط±ظ‡ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ظ‡ظ… ظپط¬ط±ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظˆط§ظ†ظ‡ظ… ط¸ظ„ظ…ظ‡ ط°ظˆظˆط§ ط§ظ„ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظپط³ظ‚ظ‡ ظˆ ط¹ظ†ط¯ ط«ظ„ط§ط«ظ‡ ط®ط³ظˆظپ ط®ط³ظپ ط¨ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ط®ط³ظپ ط¨ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط®ط³ظپ ط¨ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ظˆ ط®ط±ط§ط¨ ط¨طµط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ط°ط±ظٹطھظƒ طھطھط¨ط¹ظ‡ ط§ظ„ط²ظ†ظˆط¬ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ„ط¯ط¬ط§ظ„ ظٹط®ط±ط¬ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظ…ظ† ط³ط¬ط³طھط§ظ† ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ . )) (30)
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط´ط¨ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظˆط­ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ . ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
1 - ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ .
2 - ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .
3 - ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ (ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط±) ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
4 - ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
5 - ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ط´ظپط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط¢ظ† ظƒظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ط®ط·ط§ط¨ ط±ط³ظٹط¯:
6 - ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ†ط´ظٹظ†ط¯ .
ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ… ط´ظˆط¯ .
7 - ظ‚طھظ„ ظˆ ظƒط´طھط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ .
8 - ظپظ‚ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ… ط´ظˆظ†ط¯ (ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ) .
9 - ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظپط§ط³ظ‚ (ط¨ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ) ظˆ ط®ظٹط§ظ†طھظƒط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆظ†ط¯ (ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ط®ظˆط¯ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯) .
10 - ط´ط¹ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆظ†ط¯ .
11 - ط§ظ…طھ ط´ظ…ط§ ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ .
12 - ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط²ظٹظ†طھ ظƒظ†ظ†ط¯ .
13 - ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط±ط§ ظ…ط¬ظ„ظ„ ط¨ط³ط§ط²ظ†ط¯ .
14 - ط¬ظˆط± ظˆ ظپط³ط§ط¯ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ .
15 - ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯ .
16 - ط§ظ…طھ ط´ظ…ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ظ†ط¯ .
17 - ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظƒظ†ظ†ط¯ .
18 - ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ط§ظƒطھظپط§ ظƒظ†ظ†ط¯ (ظ„ظˆط§ط·) .
19 - ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ (ظ…ط³ط§ط­ظ‚ظ‡ ) .
20 - ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ظƒط§ظپط± ط´ظˆظ†ط¯ .
21 - ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ط§ظ† ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯ .
22 - ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ .
23 - طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظپط§ط³ظ‚ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ .
24 - ط³ظ‡ ط®ط³ظپ (31) ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯: ظٹظƒظ‰ ط®ط³ظپ ط¯ط± ظ…ط´ط±ظ‚ طŒ ط®ط³ظپ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط®ط³ظپ ط³ظˆظ… ط¯ط± ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ .
25 - ط®ط±ط§ط¨ ط´ط¯ظ† ط¨طµط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط°ط±ط§ط±ظ‰ طھظˆ (ط³ظٹط¯) ظƒظ‡ ط²ظ†ع¯ظٹظ‡ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
26 - ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) .
27 - ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ ط§ط² ط³ط¬ط³طھط§ظ† .
28 - ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ .
ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھظ…ظ‡ط¯ظ‰ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظˆ ط¢ط¨ط§ط، ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط´ â€چ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ط·ظˆط¨ظ‰ ظ„ظ…ظ† ط§ط¯ط±ظƒ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھظ‰ ظˆ ظ‡ظˆ ظ…ظ‚طھط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ ظٹطھظˆظ„ظ‰ ظˆظ„ظٹظ‡ ظˆ ظٹطھط¨ط±ط§ط، ظ…ظ† ط¹ط¯ظˆظ‡ ظˆ ظٹطھظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط¦ظ…ط© ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ط±ظپظ‚ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط°ظˆظˆط§ ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط¯طھظ‰ ظˆ ط§ظƒط±ظ… ط§ظ…طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظƒط±ظ… ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ . (32)
ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ (ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ) ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ…ط´ طŒ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط¨ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ظپظ‚ط§ظ‰ ظ…ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ (ع¯ظˆط§ط±ط§ ط¨ط§ط¯ ط¨ط± طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ (ظˆظ„ط§ظٹطھ ) ).
ط­ط°ظٹظپظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ظٹط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ع†ظ‡ ع†ظٹط² ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ط±ظٹط§ظ†ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظٹط§ ط­ط°ظٹظپظ‡ ظ‚ط¯ ط°ظ‡ط¨طھ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظˆ ظƒط§ظ†ظƒ ط¨ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ„ظ… طھظƒظ† ظ‚ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ط§ط¨ظ‰ ظˆ ط§ظ…ظ‰ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‡ظ„ ظ…ظ† ط¹ظ„ط§ظ…ط© ظٹط³طھط¯ظ„ ط¨ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ظ‚ط§ظ„ ظ†ط¹ظ… ظٹط§ ط­ط°ظٹظپط© ط§ط­ظپط¸ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظƒ ظˆ ط§ظ†ط¸ط± ط¨ط¹ظٹظ†ظƒ ظˆ ط§ط¹ظ‚ط¯ ط¨ظٹط¯ظƒ ط§ط°ط§ ط¶ظٹط¹طھ ط§ظ…طھظ‰ ط§ظ„طµظ„ظˆط§ط© ظˆ ط§طھط¨ط¹طھ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ظƒط«ط± ط§ظ„ط®ظٹط§ظ†ط§طھ ظˆ ظ‚ظ„طھ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ†ط§طھ ظˆ ط´ط±ط¨ظˆط§ ط§ظ„ظ‚ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ط§ط¸ظ„ظ… ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ط؛ط§ط± ط§ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ط§ط؛ط¨ط±طھ ط§ظ„ط§ظپظ‚ ظˆ ط®ظٹظپطھ ط§ظ„ط·ط±ظ‚ ظˆ طھط´ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ظپط³ط¯ظˆط§ ظˆ ظپط¬ط±طھ ط§ظ„ط¨ط§ط¹ط© ظˆ ط±ظپط¶طھ ط§ظ„ظ‚ظ†ط§ط¹ط© ظˆ ط³ط§ط،طھ ط§ظ„ط¸ظ†ظˆظ† ظˆ طھظ„ط§ط´طھ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظ† ظˆ ظƒط«ط±طھ ط§ظ„ط§ط´ط¬ط§ط± ظˆ ظ‚ظ„طھ ط§ظ„ط«ظ…ط§ط± ظˆ ط؛ظ„طھ ط§ظ„ط§ط³ط¹ط§ط± ظˆ ظƒط«ط±طھ ط§ظ„ط±ظٹط§ط­ ظˆ طھط¨ظٹظ†طھ ط§ظ„ط§ط´ط±ط§ط· ظˆ ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ„ظˆط§ط· ظˆ ط§ط³طھط­ط³ظ†ظˆط§ ط§ظ„ط®ظ„ظپ ظˆ ط¶ط§ظ‚طھ ط§ظ„ظ…ظƒط§ط³ط¨ ظˆ ظ‚ظ„طھ ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط§ط³طھظ…ط±ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ ظˆ طھظپط§ظƒظ‡ظˆط§ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ط¨ط´طھظٹظ…ط© ط§ظ„ط§ط¨ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ظ‡ط§طھ ظˆ ط§ظƒظ„ظˆط§ ط§ظ„ط±ط¨ط§ ظˆ ظپط´ط§ ط§ظ„ط²ظ†ط§ ظˆ ظ‚ظ„ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ظˆ ط§ط³طھط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط§ظ„ط³ظپظ‡ط§ط، ظˆ ظƒط«ط±طھ ط§ظ„ط®ظٹط§ظ†ط© ظˆ ظ‚ظ„طھ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ†ط© ظˆ ط°ظƒظ‰ ظƒظ„ ط§ظ…ط±ط، ظ†ظپط³ظ‡ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط´طھظ‡ط± ظƒظ„ ط¬ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¬ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ ط²ط®ط±ظپطھ ط¬ط¯ط±ط§ظ† ط§ظ„ط¯ظˆط± ظˆ ط±ظپط¹ ط¨ظ†ط§ط، ط§ظ„ظ‚طµظˆط± ظˆ طµط§ط± ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ط­ظ‚ط§ ظˆ ط§ظ„ظƒط°ط¨ طµط¯ظ‚ط§ ظˆ ط§ظ„طµط­ط© ط¹ط¬ط²ط§ ظˆ ط§ظ„ظ„ط¤ ظ… ط¹ظ‚ظ„ط§ ظˆ ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ط© ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط¹ظ…ظ‰ ظˆ ط§ظ„طµظ…طھ ط¨ظ„ط§ظ‡ط© ظˆ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط¬ظ‡ط§ظ„ط© ظˆ ظƒط«ط±طھ ط§ظ„ط§ظٹط§طھ ظˆ طھطھط§ط¨ط¹طھ ط§ظ„ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظˆ طھط±ط§ط¬ظ…ظˆط§ ط¨ط§ظ„ط¸ظ†ظˆظ† ظˆ ط¯ط§ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط±ط­ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ظˆظ† ظˆ ط¹ظ…ظٹطھ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظˆ ط؛ظ„ط¨ ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط°ظ‡ط¨ ط§ظ„طھظˆط§طµظ„ ظˆ ظƒط«ط±طھ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط§طھ ظˆ ط§ط³طھط­ط³ظ†ظˆط§ ط§ظ„ط¨ط·ط§ظ„ط§طھ ظˆ طھظ‡ط§ط¯ظˆط§ ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ طھظ‡ط§ظˆظ†ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط¶ظ„ط§طھ ظˆ ط±ظƒط¨ظˆط§ ط¬ظ„ظˆط¯ ط§ظ„ظ†ظ…ظˆط± ظˆ ط§ظƒظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ…ط§ط،طھظˆط± ظˆ ظ„ط¨ط³ظˆط§ ط§ظ„ط­ط¨ظˆط± ظˆ ط¢ط«ط±ظˆط§ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط±ط© ظˆ ط°ظ‡ط¨طھ ط§ظ„ط±ط­ظ…ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظˆ ط¹ظ… ط§ظ„ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط§طھط®ط°ظˆط§ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط¹ط¨ط§ ظˆ ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ„ط§ ظˆ ط§ط³طھط­ظ„ ط§ظ„ط®ظ…ط± ط¨ط§ظ„ظ†ط¨ظٹط° ظˆ ط§ظ„ظ†ط¬ط´ ط¨ط§ظ„ط²ظƒظˆط© ظˆ ط§ظ„ط±ط¨ط§ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ظˆ طھظƒط§ظپط§ط، ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ طµط§ط±طھ ط§ظ„ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط¹طµظٹط© ظˆ ط§ظ„ظƒط¨ط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظˆط§ظ„ط¬ظˆط± ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط³ظپط§ظ‡ظ‡ ظپظ‰ ط³ط§ط¦ط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظ„ط§ ظٹط³ظ„ظ… ظ„ط°ظ‰ ط¯ظٹظ† ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ظپط± ط¨ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ† ط´ط§ظ‡ظ‚ ط§ظ„ظ‰ ط´ط§ظ‡ظ‚ ظˆ ظ…ظ† ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ‰ ظˆط§ط¯ ظˆ ط°ظ‡ط¨ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­طھظ‰ ظ„ط§ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط§ظ„ط§ ط§ط³ظ…ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط³ ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ط­طھظ‰ ظ„ط§ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط§ظ„ط§ ط±ط³ظ…ظ‡ ظٹظ‚ط±ط¤ ظ† ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظ„ط§ ظٹط¬ط§ظˆط² طھط±ط§ظ‚ظٹظ‡ظ… ظ„ط§ ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ† ط¨ظ…ط§ ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ظˆط¹ط¯ ط±ط¨ظ‡ظ… ظˆ ظˆط¹ظٹط¯ظ‡ ظˆ طھط­ط°ظٹط±ظ‡ ظˆ طھظ†ط°ظٹط±ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط³ط®ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ط³ظˆط®ظ‡ ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ طھظƒظˆظ† ظ…ط³ط§ط¬ط¯ظ‡ظ… ط¹ط§ظ…ط±ط© ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… ط®ط§ط±ط¨ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ظ… ط´ط± ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط¨ط¯طھ ط§ظ„ظپطھظ†ط© ظˆ ط§ظ„ظٹظ‡ظ… طھط¹ظˆط¯ ظˆ ظٹط°ظ‡ط¨ ط§ظ„ط®ظٹط± ظˆ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط§ظ„ط´ط± ظˆ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ ظٹطµظٹط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط­ظٹط« ظ„ط§ظٹط¹ط¨ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ط­ط¨ط¨ ط§ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط¯ظٹظ†ط§ط± ظˆ ط§ظ„ط¯ط§ط±ظ‡ظ… ط­طھظ‰ ط§ظ† ط§ظ„ط؛ظ†ظ‰ ظ„ظٹط­ط¯ط« ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ط§ظ„ظپظ‚ط±. (33)
ط§ظ‰ ط­ط°ظٹظپظ‡ ! ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ‡ ظٹط§ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‰ . ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ط¨ط§ط¯! ط¢ظٹط§ ط¹ظ„ط§ط¦ظ…ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ„ ط¨ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ - ط§ظ‰ ط­ط°ظٹظپظ‡ ! - ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨طھ ط¨ط³ظ¾ط§ط± ظˆ ط¨ط§ ع†ط´ظ…طھ ط¨ط¨ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ†طھ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ظƒظ† :
1. ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ظ…ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¶ط§ظٹط¹ ظƒظ†ظ†ط¯.
2. ط§ط² ط´ظ‡ظˆط§طھ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
3. ط®ظٹط§ظ†طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯.
4. ط§ظ…ط§ظ†طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ… ط´ظˆط¯.
5. ظ…ط´ط±ظˆط¨ط§طھ ط§ظ„ظƒظ„ظ‰ ط¨ظ†ظˆط´ظ†ط¯.
6. ظپط¶ط§ طھط§ط±ظٹظƒ ط´ظˆط¯ (ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظپط¶ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹طµظٹطھ ظٹط§ ط¯ظˆط¯ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط²ظٹظ† ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯).
7. ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط®ط´ظƒط³ط§ظ„ظ‰ طŒ ط¢ط¨ ظ‚ظ†ط§طھظ‡ط§ ظˆ ع†ط§ظ‡ظ‡ط§ ظƒظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ - ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ„ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ -.
8. ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ظٹظ† ظپط¶ط§ظ‰ ظ„ط§ظٹطھظ†ط§ظ‡ظ‰ ط؛ط¨ط§ط±ط¢ظ„ظˆط¯ ط´ظˆط¯ (ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط¯ظˆ ط¬ظ†ع¯ ط§ظˆظ„ ظˆ ط¯ظˆظ… ظˆ ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ).
9. ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ظˆط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ (ظ†ط¸ظٹط± ظ‡ظˆط§ظ¾ظٹظ…ط§ ط±ط¨ط§ظٹظ‰ طŒ ط¢ط¯ظ… ط¯ط²ط¯ظ‰ ).
10. ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط³ط¨ ظˆ ظ„ط¹ظ† ظƒظ†ظ†ط¯.
11. ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ظپط³ط§ط¯ ط³ظ‚ظˆط· ظƒظ†ظ†ط¯ (ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‰ ط­ط¬ط§ط¨ظ‰ طŒ ط±ظ‚ط§طµظ‰ طŒ ظ‚ظ…ط§ط± ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ).
12. ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± طھط¬ظ…ظ„ط§طھ ظˆ ظ…ط¯ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظˆ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ…طھط±ظˆظƒ ع¯ط±ط¯ط¯.
13. ط§ظپط±ط§ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¨ط¯ط¨ظٹظ† ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆط،ط¸ظ† ظˆ ط¹ط¯ظ… ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯.
14. ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ¾ط³طھ ظˆ ط®ظˆط§ط± ط´ظˆط¯.

next page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation