بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب نشانه های ظهور او, حاج شیخ محمد خادمى شیرازى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ± -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ² -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ³ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غ´ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ - غµ -
     neshanehaaye_zohoor_khaademi-shiraazi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ - غ· -
 

 

 
 

ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ

ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰

- غµ -


ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط§ظ…طھط­ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… . ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظˆظ… ط±ط§ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ (ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
طھظƒظˆظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپطھظ†ط© طھط­طµط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط­طµط±ط§ ظپظ„ط§ طھط³ط¨ظˆط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط´ط§ظ… ط¨ظ„ ط¸ظ„ظ…طھظ‡ظ… ظپط§ظ† ط§ظ„ط§ط¨ط¯ط§ظ„ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظˆ ط³ظٹط± ط³ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط¨ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظپظٹظپط±ظ‚ظ‡ظ… ط­طھظ‰ ظ„ظˆظ‚ط§طھظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط«ط¹ط§ظ„ط¨ ط؛ظ„ط¨طھظ‡ظ… ط«ظ… ظٹط¨ط¹ط« ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ‰ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط± ط§ظ„ظپط§ ط§ظ† ظ‚ظ„ظˆط§ ظˆ ط®ظ…ط³ط© ط¹ط´ط± ط§ظ„ظپط§ ط§ظ† ظƒط«ط±ظˆط§ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ظ… ط§ظ†ظ‡ظ… ط§ط°ط§ ظ‡ط¬ظ…ظˆط§ طµط±ط®ظˆط§ ط§ظ…طھ ط§ظ…طھ ط«ظ… ظٹط¸ظ‡ط± ظپظٹط±ط¯ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط،ظ„ظپطھظ‡ظ… ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ظ… . (118)
ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ظ… ظˆ ظƒظˆط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط§ظ… ظ†ط§ط³ط²ط§ ظ†ع¯ظˆظٹظٹط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹظ† ظƒظ†ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¨ط¯ط§ظ„ ظˆ طµظ„ط­ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظˆط­ط¯طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط¶ط¹ظٹظپ طھط±ظٹظ† ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط¨ط§ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ„ط´ظƒط±ظ‰ ط¨ظٹظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ طھط§ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط±ظ…ط²ط´ط§ظ† ((ط§ظ…طھ طŒ ط§ظ…طھ )) (ط¨ظ…ظٹط±ط§ظ† طŒ ط¨ظ…ظٹط±ط§ظ† ) ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظ„ظپطھ ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ (ع†ظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ظ‡ط¬ظˆظ… ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظƒط´طھط§ط± ط¨ظٹط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طں).
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹طµط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ط¹ظˆظ† ظˆ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط¯ ظ†ظٹظ„ ط؛ط±ظ‚ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظƒط§ظ†طھ ط¹طµط§ط، ظ…ظˆط³ظ‰ ظ„ط§ط¯ظ… ظپطµط§ط±طھ ط§ظ„ظ‰ ط´ط¹ظٹط¨ ط«ظ… طµط§ط±طھ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„ط¹ظ†ط¯ظ†ط§ ظˆ ط§ظ† ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ†ظپط§ ظˆ ظ‡ظ‰ ط®ط¶ط±ط§ط، ظƒظ‡ظٹط¦طھظ‡ط§ ط­ظٹظ† ط§ظ†طھط²ط¹طھ ظ…ظ† ط´ط¬ط±طھظ‡ط§ ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„طھظ†ط·ظ‚ ط§ط°ط§ ط§ط³طھظ†ط·ظ‚طھ ط§ط¹ط¯طھ ظ„ظ‚ط§ط¦ظ…ظ†ط§ ظٹطµظ†ط¹ ط¨ظ‡ط§ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظٹطµظ†ط¹ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„طھط±ظˆط¹ ظˆ طھظ„ظ‚ظپ ظ…ط§ ظٹط§ظپظƒظˆظ† ظˆ طھطµظ†ط¹ ظ…ط§ طھط¤ ظ…ط±ط¨ظ‡ طŒ ط§ظ†ظ‡ط§ ط­ظٹط« ط§ظ‚ط¨ظ„طھ طھظ„ظ‚ظپ ظ…ط§ ظٹط§ظپظƒظˆظ† طŒ ظٹظپطھط­ ظ„ظ‡ط§ ط´ط¹ط¨طھط§ظ† ط§ط­ط¯ط§ظ‡ظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ‚ظپ ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ط§ط±ط¨ط¹ظˆظ† ط°ط±ط§ط¹ط§طŒ طھظ„ظ‚ظپ ظ…ط§ ظٹط§ظپظƒظˆظ† ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ط§. (119)
ط§ظٹظ† ط¹طµط§ (ط¹طµط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ) ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط´ط¹ظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ط¹ظٹط¨ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط¹ط·ط§ ط´ط¯ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط³طھ ظˆ ط§ط®ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط¯ط±ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط®طھ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط±ظ†ع¯ط´ ط³ط¨ط² ظˆ ط®ط±ظ… ط¨ظˆط¯. ط§ع¯ط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… ط­ط±ظپ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ط¹طµط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ظ…ط«ظ„ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط¹ط¸ظ…طھ ط­ظ‚ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯. ط§ط² ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ظٹظ† ط¹طµط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط±ط§ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظ„ط¹ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ (ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§) ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ„ط¨ ط¨ع¯ط´ط§ظٹط¯ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ط¢ظ† ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† طھط§ ط³ظ‚ظپ ط±ط§ ظƒظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط°ط±ط§ط¹ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظ„ط¹ط¯ (ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظ„ط¹ط¯).
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھط¬ظ‡ظٹط²ط§طھ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظˆ ط³ط§ط¹طھ ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒظˆظپظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ط®ط±ط¬ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ† ظ…ظƒط© ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ظٹظ‡ ط§ظ„ط§ ظ„ط§ظٹط­ظ…ظ„ظ† ط§ط­ط¯ ط·ط¹ط§ظ…ط§ ظˆظ„ط§ ط´ط±ط§ط¨ط§ ظˆ ظٹط­ظ…ظ„ ظ…ظ‡ ط­ط¬ط± ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‡ظˆ ظˆظ‚ط± ط¨ط¹ظٹط± ظپظ„ط§ ظٹظ†ط²ظ„ ظ…ظ†ط²ظ„ط§ ط§ظ„ط§ ط§ظ†ظپط¬ط±طھ ظ…ظ†ظ‡ ط¹ظٹظˆظ† ظپظ…ظ† ظƒط§ظ† ط¬ط§ط¦ط¹ط§ ط´ط¨ط¹ ظˆ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ط¸ط§ظ…ط¦ط§ ط±ظˆظ‰ ظˆ ط±ظˆظٹطھ ط¯ظˆط§ط¨ظ‡ظ… ظپظ‡ظˆ ط²ط§ط¯ظ‡ظ… ط­طھظ‰ ظٹظ†ط²ظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ†ط¬ظپ ظ…ظ† ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظƒظˆظپط© . (120)
ط³ط§ط¹طھ ط§ظˆظ„ ط­ط±ظƒطھ طŒ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط­ظ‚ ط¨ط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¢ط¨ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط³ظ†ع¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¬ظ… ظˆ ظ‚ط·ط± ط¢ظ† ط³ظ†ع¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ط§ط± ظٹظƒ ط´طھط± ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ظƒط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط´ظ†ظ‡ ظٹط§ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظ†ع¯ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ طھط´ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظƒظˆظپظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظˆظ„ط§ظٹطھ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظˆ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط¢ظ† ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط±عکظٹظ…ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ط¢ظٹطھط§ظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط®ط³ظˆظپ ط§ظ„ظ‚ظ…ط± ظ„ط®ظ…ط³ ظˆ ظƒط³ظˆظپ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظ„ط®ظ…ط³ ط¹ط´ط±ط© ظˆظ„ظ… ظٹظƒظ† ط°ظ„ظƒ ظ…ظ†ط° ظ‡ط¨ط· ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹط³ظ‚ط· ط­ط³ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظ†ط¬ظ…ظٹظ† .(121)
ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط¯ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1. ط®ط³ظˆظپ ظ…ط§ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¢ظ† .
2. ظƒط³ظˆظپ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¯ط± ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ .
ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط® ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¹طھط¨ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¬ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظپظ‰ ط³ظ†ط© ظˆط§ط­ط¯ط© . (122)
ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظپط±ظˆط±ظپطھظ† ظ„ط´ظƒط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط¯ط§ط، (ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ) ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯:
ظپط§ط³ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ظˆظ„ظˆ ط­ط¨ظˆط§ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¸ط± ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظƒظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ظٹط¨ط§ظٹط¹ ط§ظ„ظ†ط§ط³ .(123)
ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯ ظˆظ„ظˆ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط®ط²ظٹط¯ظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظٹطھظ… ظ†ط§ط±ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ط´ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط±ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… طھط·ظ„ط¹ ط«ظ„ط§ط«ط© ط§ظٹط§ظ… ط§ظˆ ط³ط¨ط¹ط© ظپطھظˆظ‚ط¹ظˆط§ ظپط±ط¬ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظٹط² ط­ظƒظٹظ… . ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„طµظٹط­ط© ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ„ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ظ‰ طµظٹط­ط© ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ . ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظٹط³ظ…ط¹ ظ…ظ† ط¨ط§ظ„ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ ظ„ط§ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط±ط§ظ‚ط¯ ط§ظ„ط§ ط§ط³طھظٹظ‚ط¸ ظˆظ„ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط§ ظ‚ط¹ط¯ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط§ ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¬ظ„ظٹظ‡ ظپط²ط¹ط§ ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ ط§ظ„طµظˆطھ ظپط±ط­ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¹طھط¨ط± ط¨ط°ظ„ظƒ ط§ظ„طµظˆطھ ظپط§ط¬ط§ط¨ ظپط§ظ† ط§ظ„طµظˆطھ طµظˆطھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظ„ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ† .
ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„طµظˆطھ ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظپظ‰ ظ„ظٹظ„ط© ط¬ظ…ط¹ط© ظ„ظٹظ„ط© ط«ظ„ط§ط« ظˆ ط¹ط´ط±ظٹظ† ظپظ„ط§ طھط´ظƒظˆط§ ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ظˆ ط§ط³ظ…ط¹ظˆط§ ظˆ ط§ط·ظٹط¹ظˆط§ ظˆ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± طµظˆطھ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ظ„ظ„ط¹ظٹظ† ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط§ ط§ظ† ظپظ„ط§ظ†ط§ ظ‚طھظ„ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ ظ„ظٹط´ظƒظƒ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ظٹظپطھظ†ظ‡ظ… ظپظƒظ… ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظٹظˆظ… ظ…ظ† ط´ط§ظƒ ظ…طھط­ظٹط± ظ‚ط¯ ظ‡ظˆظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپط§ط°ط§ ط³ظ…ط¹طھظ… ط§ظ„طµظˆطھ ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظپظ„ط§ طھط´ظƒظˆط§ ظپظٹظ‡ ط§ظ†ظ‡ طµظˆطھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…ط© ط°ظ„ظƒ ط§ظ†ظ‡ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆ ط§ط³ظ… ط§ط¨ظٹظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­طھظ‰ طھط³ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ„ط¹ط°ط±ط§ط، ظپظ‰ ط®ط¯ط±ظ‡ط§ ظپطھط­ط±ط¶ ط§ط¨ط§ظ‡ط§ ظˆ ط§ط®ط§ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ط±ظˆط¬ .
ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ„ط§ط¨ط¯ ظ…ظ† ظ‡ط°ظٹظ† ط§ظ„طµظˆطھظٹظ† ظ‚ط¨ظ„ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… طµظˆطھ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ظ‡ظˆ طµظˆطھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ط§ط³ظ… طµط§ط­ط¨ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظˆ ط§ط³ظ… ط§ط¨ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ„طµظˆطھ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ‡ظˆ طµظˆطھ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ظ„ظ„ط¹ظٹظ† ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ… ظپظ„ط§ظ† ط§ظ†ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ ظٹط±ظٹط¯ ط¨ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظپطھظ†ط© ظپط§طھط¨ط¹ظˆط§ ط§ظ„طµظˆطھ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ظˆ ط§ظٹط§ظƒظ… ظˆط§ظ„ط§ط®ظٹط± ط§ظ† طھظپطھظ†ظˆط§ ط¨ظ‡ . (124)
ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢طھط´ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط´ط±ظ‚ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط¢ظ† ط³ظ‡ ط±ظˆط² ظٹط§ ظ‡ظپطھ ط±ظˆط² ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ظ†طھط¸ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ط´ظٹط¯ (ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،)طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ظƒظٹظ… ظˆ ظ…ظ‚طھط¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯. طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط­طھظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† طµظٹط­ظ‡ ظ‡ظ… طµط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ). ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ طھط±ط³ظ†ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط¯ط§طŒ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط§ط³طھ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯ ظˆ ط³ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ط¹ط¨ط±طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط§ ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ (ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،). ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طµط¯ط§طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ (ظ¾ظٹط§ظ… ط§ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ).
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: طµط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط´ط¨ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط±ظˆط² ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط´ظƒ ط¨ظٹظپطھظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط¨ط´ظˆظ†ط¯. ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط¢طھط´ ط؛ط¶ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط±ظ†ع¯ظˆظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯. ظ¾ط³ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظٹط¯ (ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¢ظ…ط¯) ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظƒ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¢ظ† طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ط¢ظ† طµط¯ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ¾ط¯ط±ط´ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯). ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظپط±ط§ع¯ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ†ط´ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط±ط؛ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ظˆظٹط¯ (ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯).
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¯ظˆ طµط¯ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯: ظٹظƒ طµط¯ط§ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ¾ط¯ط±ط´ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )ط› طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظˆظ… طµط¯ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط§ط² طµط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ط› ط§ظ…ط§ ط¨طھط±ط³ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط¯ظˆظ… (طµط¯ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ) ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.
ط²ط±ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط­ظ‚ ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط­طھظ‰ ظٹط³ظ…ط¹ظ‡ ظƒظ„ ظ‚ظˆظ… ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ظ… . (125)
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طŒ ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظپط°ظƒط± ط¢ظٹطھظٹظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ„ظ… ظٹظƒظˆظ†ط§ ظ…ظ†ط° ظ‡ط¨ط· ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط¨ط¯ط§ ظˆ ط°ظ„ظƒ ط§ظ† ط§ظ„ط´ظ…ط³ طھظ†ظƒط³ظپ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†طµظپ ظ…ظ† ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ظ‚ظ…ط± ظپظ‰ ط¢ط®ط±ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط±ط¬ظ„ ظٹط§ ط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ط¨ظ„ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط´ظ‡ط± ظˆ ط§ظ„ظ‚ظ…ط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ†طµظپ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط§ط¨ظˆط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ط¹ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ طھظ‚ظˆظ„ ظˆظ„ظƒظ†ظ‡ظ…ط§ ط¢ظٹطھط§ظ† ظ„ظ… طھظƒظˆظ†ط§ ظ…ظ†ط° ظ‡ط¨ط· ط¢ط¯ظ… . (126)
ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ط¯ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¢ظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظˆظ„ ظƒط³ظˆظپ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط› ط¯ظˆظ… ط®ط³ظˆظپ ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ط®ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† . ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ط§ظٹظ†ط·ظˆط± ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط±ط¹ظƒط³ ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط³ظˆظپ ط¯ط± ط¢ط®ط± ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط®ط³ظˆظپ ط¯ط± ظˆط³ط· ظ…ط§ظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ (ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ )طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط§ط² ط§ظˆظ„ طھط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ط±ظˆط¯ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ„ط§طھط±ظˆظ† ط§ظ„ط°ظ‰ طھظ†طھط¸ط±ظˆظ† ط­طھظ‰ طھظƒظˆظ†ظˆط§ ظƒط§ظ„ظ…ط¹ط²ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط© ط§ظ„طھظ‰ ظ„ط§ظٹط¨ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ط§ط¨ط³ ط§ظٹظ† ظٹط¶ط¹ ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ„ظٹط³ ظ„ظƒظ… ط´ط±ظپ طھط±ظ‚ظˆظ†ظ‡ ظˆظ„ط§ط³ظ†ط§ط¯ طھط³ظ†ط¯ظˆظ† ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ…ط±ظƒظ… . (127)
ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط±ط´ ظ‡ط³طھظٹط¯ (ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،) ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ظˆط¶ط¹ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط± ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظˆظ¾ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط´ط±ظپ ظˆ ظ…ظˆظ‚ظٹط¹طھظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھظƒظٹظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط³ظ†ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ظƒظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط´ظ…ط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط² ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¯ظپط§ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯.
ط¬ط§ط¨ط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
طھظ†ط²ظ„ ط§ظ„ط±ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ط³ظˆط¯ ط§ظ„طھظ‰ طھط®ط±ط¬ ظ…ظ† ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒظˆظپط© ظپط§ط°ط§ ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط¹ط« ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹط¹ط© . (128)
ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ (ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط³ظ†ظ‰ ). ظ¾ط³ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظˆ ط§ط² ط­طھظ…ظٹط§طھ ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± طھط­ظ‚ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط²ظٹط± ط§ط² ط²ط±ط§ط© ط¨ظ† ط§ط¹ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظƒظ†طھ ط¹ظ†ط¯ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط¬ط±ظ‰ ط°ظƒط± ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‚ظ„طھ ط§ط±ط¬ظˆط§ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ط¹ط§ط¬ظ„ط§ ظˆ ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظپظ‚ط§ ظ„ط§ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ظ‡ ظ„ظ…ظ† ظ„ظ…ط­طھظˆظ… ط§ظ„ط°ظ‰ ظ„ط§ط¨ط¯ظ…ظ†ظ‡ . (129)
ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط³ط®ظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط› ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ : ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±
ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ„ط§ ظٹط®ط±ط¬ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ظˆطھط± ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ†ظٹظ† ط³ظ†ط© ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ظˆ ط«ظ„ط§ط« ط§ظˆ ط®ظ…ط³ ط§ظˆ ط³ط¨ط¹ ط§ظˆ طھط³ط¹ . (130)
ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط·ط§ظ‚ : ظٹظƒ ظٹط§ ط³ظ‡ ظٹط§ ظ‡ظپطھ ظٹط§ ظ†ظ‡ .
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ…ط¹طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ† ظ‚ط¯ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ظ„طھ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ظپظ‚ط±ط§ط، ((ظˆظ„ظ†ط¨ظ„ظˆظ†ظƒظ… ط¨ط´ظٹظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط®ظˆظپ ظˆ ط§ظ„ط¬ظˆط¹ ظˆ ظ†ظ‚طµ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ظپط³ ظˆ ط§ظ„ط«ظ…ط±ط§طھ ظˆ ط¨ط´ط± ط§ظ„طµط§ط¨ط±ظٹظ† )). (131)
ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ظٹظƒ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط§ظ…طھط­ط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ((ظ‡ط± ط¢ط¦ظٹظ†ظ‡ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² طھط±ط³ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظƒظ… ط´ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ط¬ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§طŒ ظˆ ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ طµط¨ط± ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† (ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯) )). (132)
ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ظ„ظٹظ„ط© ط«ظ„ط§ط« ظˆ ط¹ط´ط±ظٹظ† ظˆ ظٹظ‚ظˆظ… ظپظ‰ ظٹظˆظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط، ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط°ظ‰ ظ‚طھظ„ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظƒط§ظ†ظ‰ ظپظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط³ط¨طھ ط§ظ„ط¹ط§ط´ط± ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­ط±ظ… ظ‚ط§ط¦ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظƒظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ†ظ‡ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ((ط§ظ„ط¨ظٹط¹ط© ظ„ظ„ظ‡ ))ظپطھطµظٹط± ط§ظ„ظٹظ‡ ط´ظٹط¹طھظ‡ ظ…ظ† ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظ„ط§ط±ط¶ طھط·ظˆظ‰ ظ„ظ‡ظ… ط·ظٹط§ ط­طھظ‰ ظٹط¨ط§ظٹط¹ظˆظ‡ ظپظٹظ…ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§. (133)
ط¯ط± ط´ط¨ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯. ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… (ظ‚ط§ط¦ظ… ط±ط§) ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… (ط¹ط§ط´ظˆط±ط§) ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ((ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§)). ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط±ظˆط­ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، (ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ط§طµ ) ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ظˆ ط§ظƒظ†ط§ظپ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¯ط±ظ†ظˆط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
1. ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط´ط¨ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ط§ط³طھ (ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ).
2. ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ .
3. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯: ((ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§))ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ط®ط¯ط§ط³طھ .
4. ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† (ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ط§طµ ) ط¨ط§ ط·ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط®ط¯ظ…طھط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯.
5. ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط±طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‡ط¯ظ… ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط­طھظ‰ ظٹط±ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ط³ط§ط³ظ‡ ظˆ ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ط¹ ط§ظ„ط°ظ‰ ظƒط§ظ† ظپظٹظ‡ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط§ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط´ظٹط¨ط© ظˆ ط¹ظ„ظپظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ط© ظˆ ظƒطھط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ((ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ط³ط±ط§ظ‚ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ط© .)) (134)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²:
1. ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط±ط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
2. ظ…ظ‚ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ط´ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ (ط¬ظ†ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ).
3. ط¯ط³طھ ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط´ظٹط¨ظ‡ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¯ط±ط¨ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظˆظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¨ط± ط¯ظٹظˆط§ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ((طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط´ظٹط¨ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯)) (ط¯ط²ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯).
ط§ط±ط´ط§ط¯ ظ…ظپظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط­ظƒظ… ط¨ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط§ط±طھظپط¹ ظپظ‰ ط§ظٹط§ظ…ظ‡ ط§ظ„ط¬ظˆط± ظˆ ط§ظ…ظ†طھ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط³ط¨ظ„ ظˆ ط§ط®ط±ط¬طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ط±ظƒط§طھظ‡ط§ ظˆط±ط¯ ظƒظ„ ط­ظ‚ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظˆظ„ظ… ظٹط¨ظ‚ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظٹظ† ط­طھظ‰ ظٹط¸ظ‡ط±ظˆط§ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظٹط¹طھط±ظپظˆط§ ط¨ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ ط³ظ…ط¹طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظٹظ‚ظˆظ„ : ((ظˆظ„ظ‡ ط§ط³ظ„ظ… ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط·ظˆط¹ط§ ظˆ ظƒط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ظٹظ‡ ظٹط±ط¬ط¹ظˆظ† )).
ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط§طµظ„ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1. ط­ظƒظˆظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¹ط¯ظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ط§ط³طھ .
2. ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط§ط² ط³ط±طھط§ط³ط± ع¯ظٹطھظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
3. ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط³ط±طھط§ط³ط± ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
4. ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ظƒط§طھ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯.
5. ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط³ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط§ط² ط؛ط§طµط¨ط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯).
6. ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¢ظٹط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظƒط±ط§طھ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط± ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ (ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯))طں(135)
ط§ط¨ظˆط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¬ط§ط، ط¨ط§ظ…ط± ط¬ط¯ظٹط¯ ظƒظ…ط§ ط¯ط¹ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط¨ط¯ظˆط§ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ط¬ط¯ظٹط¯. (136)
ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ط§ظ…ط± طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ (ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ) ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ (ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯).
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط±طŒ ط§ط­ظƒط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط؛ظٹظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ طŒ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط­ط±ط§ظ… طŒ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ„ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظٹط®ط±ط¬ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ† ط¸ظ‡ط± ط§ظ„ظƒظˆظپط© ط³ط¨ط¹ط© ظˆ ط¹ط´ط±ظˆظ† ط±ط¬ظ„ط§ ط®ظ…ط³ط© ط¹ط´ط± ظ…ظ† ظ‚ظˆظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط°ظٹظ† ظƒط§ظ†ظˆط§ ظٹظ‡ط¯ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط¹ط¯ظ„ظˆظ† ظˆ ط³ط¨ط¹ط© ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒظ‡ظپ ظˆ ظٹظˆط´ط¹ ط¨ظ† ظ†ظˆظ† طŒ ظˆ ط³ظ„ظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ط¨ظˆط¯ط¬ط§ظ†ط© ط§ظ„ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ طŒ ظˆط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ظ„ط§ط´طھط± ظپظٹظƒظˆظ†ظˆظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ط§ ظˆ ط­ظƒط§ظ…ط§. (137)
ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظƒظˆظپظ‡ (ط³ظ‡ظ„ظ‡ ) ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯: ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ع¯ط±ظˆظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط­ظ‚ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظƒظ‡ظپ ظˆ ظٹظˆط´ط¹ ط¨ظ† ظ†ظˆظ† ظˆ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¨ظˆط¯ط¬ط§ظ†ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط´طھط±. ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھ طھظ† ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ط¯ظˆظ„طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ†ط¯.
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¬ظ„ط§ظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ط°ط§ ظ‚ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ط­ظƒظ… ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط­ظƒظ… ط¯ط§ظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ„ط§ظٹط­طھط§ط¬ ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹظ†ط© ظٹظ„ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپظٹط­ظƒظ… ط¨ط¹ظ„ظ…ظ‡ ظˆ ظٹط®ط¨ط± ظƒظ„ ظ‚ظˆظ… ط¨ظ…ط§ ط§ط³طھط¨ط·ظ†ظˆظ‡ ظˆ ظٹط¹ط±ظپ ظˆظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ط¹ط¯ظˆظ‡ ط¨ط§ظ„طھظˆط³ظ… . ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ((ط§ظ† ظپظ‰ ط°ظ„ظƒ ظ„ط§ظٹط§طھ ظ„ظ„ظ…طھظˆط³ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„ط¨ط³ط¨ظٹظ„ ظ…ظ‚ظٹظ… )). (138)
ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ظˆظˆط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط­ظƒظ… ظƒظ†ط¯. ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط±ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ط¨ط§ ظپط±ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ†ط¯.)) (139)
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ظ‡ طµظپطھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط¹طµظ…ط© ظˆ ط§ظ„ظ†طµظˆطµ ظˆ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ط§ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط§طھظ‚ط§ظ‡ظ… ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظ„ظ…ظ‡ظ… ط¨ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ظˆطµظٹط© ط§ظ„ط¸ط§ظ‡ط±ط© ظˆ ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¹ط¬ط²ط© ظˆ ط§ظ„ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ طھظ†ط§ظ… ط¹ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط§ظٹظ†ط§ظ… ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ„ط§ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط، ظˆظٹط±ظ‰ ظ…ظ† ط®ظ„ظپظ‡ ظƒظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ . (140)
1. ط¹طµظ…طھ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط®ظ„ط§ظپ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط¯ظˆط± ط§ط² ط­ظ‚ .
2. ظ†طµ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظˆ.
3. ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط¨ط§ط´ط¯.
4. ط§ط² ظ†ط¸ط± طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
5. ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط´ط¯ (ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¨ظٹظƒط±ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯).
6. ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆطµظ‰ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¸ط§ظ‡ط± ظ‡ظ… ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
7. ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ (ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط² ط¹ط§ط¯طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…طھظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط§ط´ط¯).
8. ع†ط´ظ…ط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط±ظˆط¯ ط§ظ…ط§ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.
9. ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ظٹظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
10. ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط±ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ†ظٹط² ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ (ظ‡ظٹع† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظٹظ† ط§ظˆ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھط´ ظ…ط§ظ†ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯).
ط²ط±ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ‚ظ„طھ ط®ط§طµ ط§ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‚ط§ظ„ ط¹ط§ظ… ظٹط³ظ…ط¹ ظƒظ„ ظ‚ظˆظ… ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ظ… ظ‚ظ„طھ ظپظ…ظ† ظٹط®ط§ظ„ظپ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط¯ ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ظ„ط§ظٹط¯ط¹ظ‡ظ… ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط­طھظ‰ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظپظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظپظٹط´ظƒظƒ ط§ظ„ظ†ط§ط³ . (141)
ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§طµظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط²ط±ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† طµط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظٹط§ ظٹظƒ ط¯ط³طھظ‡ ط®ط§طµ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯. ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ¾ط³ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ط­ط¶ط±طھط´ ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ طھط²ظ„ط²ظ„ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ط± ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. (ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ…ظƒطھط¨ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¢ظ…ظٹظ† .)
ط§ط¨ظ† ظ…ط؛ظٹط±ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ط§ظ„طµظٹط­ط© ط§ظ„طھظ‰ ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† طھظƒظˆظ† ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ط© ظ„ط«ظ„ط§ط« ظˆ ط¹ط´ط±ظٹظ† ظ…ط¶ظٹظ† ظ…ظ† ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† . (142)
طµظٹط­ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط­طھظ…ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ط¢ظ† ظ…ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ط² ظ…ظٹظ…ظˆظ† ط¨ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ط®طھطµط§طµظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط³ط±ظˆط± ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ط¯ط§ظ…ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط²ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ط§ظ…ط±ظ†ط§ ظ„ظˆ ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ظ„ظƒط§ظ† ط§ط¨ظٹظ† ظ…ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط§ظ† ظپظ„ط§ظ† ط¨ظ† ظپظ„ط§ظ† ظ‡ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ظˆ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظƒظ…ط§ ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ط¹ظ‚ط¨ط© .(143) ط¹
ط§ظ…ط± ظ…ط§ (ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ) ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ظپطھط§ط¨ ط±ظˆط´ظ† طھط± ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ظپط±ظٹط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ط¨ ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ظƒظ‡ طµط¯ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ (ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ طھط¨ظˆظƒ ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ†ظ‡ ع¯ط°ط´طھظ†ط¯طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ط´ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯). ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ظٹط§ط¯ط´ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²!
ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ¾ط±ط®ط·ط± ط§ط² ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† طµط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ط¯ (ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط¹ ط´ظٹط·ط§ظ† ).
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ظٹط³ ط¨ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ظٹظ† ظ‚طھظ„ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط§ظ„ط²ظƒظٹط© ط§ظ„ط§ ط®ظ…ط³ ط¹ط´ط±ط© ظ„ظٹظ„ط© . (144)
ط¨ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ (145) ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ط´ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ط§طھظ…ط¶ظ‰ ط§ظ„ط§ظٹط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ„ظٹط§ظ„ظ‰ ط­طھظ‰ ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ط§ط¹طھط²ظ„ظˆط§ ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ط§ط¹طھط²ظ„ظˆط§ ظپظٹط¹ط²ظ„ ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ظ…ظ† ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ظ‚ط§ظ„ ظ‚ظ„طھ ط§طµظ„ط­ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط®ط§ظ„ط· ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ظˆ ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ط¨ط¹ط¯ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظ†ط¯ط§ط، ظ‚ط§ظ„ ظƒظ„ط§ ط§ظ†ظ‡ ظٹظ‚ظˆظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ((ظ…ط§ ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹط°ط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ†طھظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­طھظ‰ ظٹظ…ظٹط² ط§ظ„ط®ط¨ظٹط« ظ…ظ† ط§ظ„ط·ظٹط¨ )). (146)
ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط²ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ! (طµط§ط­ط¨ط§ظ† طھظ‚ظˆط§) ظƒظ†ط§ط± ط¨ط±ظˆظٹط¯طŒ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¨ط§ط·ظ„ ! ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ ط¬ط¯ط§ ط´ظˆظٹط¯. ظ¾ط³ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط±ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¯ط³طھظ‡ (ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ) ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ط®ظ„ظˆط· ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط®ظ„ظˆط· ظ†ط´ظˆظ†ط¯. ظ…ع¯ط± ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ط®ظ„ظˆط· ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ . ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط§ظƒط§ظ† ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ†ط§ظ¾ط§ظƒظ‡ط§ ط¬ط¯ط§ ط¨ط´ظˆظ†ط¯)) (147) طں
ط­ظ…ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظˆ ط°ظƒط± ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ط¹ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظˆط، ط­ط§ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¹ظ†ط¯ظ‡ظ… ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ‰ ط³ط±طھ ظ…ط¹ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± (ط§ظ„ظ…ظ†طµظˆط±) ظˆ ظ‡ظˆ ظپظ‰ ظ…ظˆظƒط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ط³ ظˆ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ ط®ظٹظ„ ظˆ ظ…ظ† ط®ظ„ظپظ‡ ط®ظٹظ„ ظˆ ط§ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ…ط§ط± ط§ظ„ظ‰ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‰ ظٹط§ ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ظٹظ†ط¨ط؛ظ‰ ظ„ظƒ ط§ظ† طھظپط±ط­ ط¨ظ…ط§ ط§ط¹ط·ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆط© ظˆ ظپطھط­ ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ط²ط© ظˆ ظ„ط§طھط®ط¨ط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ†ظƒ ط§ط­ظ‚ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظ…ظ†ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظƒ ظپطھط؛ط±ظٹظ†ط§ ط¨ظƒ ظˆ ط¨ظ‡ظ… ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ظ„طھ ظˆ ظ…ظ† ط±ظپط¹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظٹظƒ ط¹ظ†ظ‰ ظپظ‚ط¯ ظƒط°ط¨ ظپظ‚ط§ظ„ ط§طھط­ظ„ظپ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ طھظ‚ظˆظ„ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ظ„طھ ط§ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط³ط­ط±ط© ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹط¬ط¨ظˆظ† ط§ظ† ظٹظپط³ط¯ظˆط§ ظ‚ظ„ط¨ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ظپظ„ط§ طھظ…ظƒظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ط³ظ…ط¹ظƒ ظپط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظƒ ط§ط­ظˆط¬ ظ…ظ†ظƒ ط§ظ„ظٹظ†ط§ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‰ طھط°ظƒط± ظٹظˆظ… ط³ط§ط،ظ„طھظƒ ((ظ‡ظ„ ظ„ظ†ط§ ظ…ظ„ظƒ )) ظپظ‚ظ„طھ ((ظ†ط¹ظ… ط·ظˆظٹظ„ ط¹ط±ظٹط¶ ط´ط¯ظٹط¯ ظپظ„ط§ طھط²ط§ظ„ظˆظ† ظپظ‰ ظ…ظ‡ظ„ط© ظ…ظ† ط§ظ…ط±ظƒظ… ظˆ ظپط³ط­ط© ظ…ظ† ط¯ظ†ظٹط§ظƒظ… ط­طھظ‰ طھطµظٹط¨ظˆط§ ظ…ظ†ط§ ط¯ظ…ط§ ط­ط±ط§ظ…ط§ ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط­ط±ط§ظ… ظپظ‰ ط¨ظ„ط¯ ط­ط±ط§ظ… طں)) ظپط¹ط±ظپطھ ط§ظ†ظ‡ ط­ظپط¸ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ظپظ‚ظ„طھ ظ„ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ† ظٹظƒظپظٹظƒ ظپط§ظ†ظ‰ ظ„ظ… ط§ط®طµظƒ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ†ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط±ظˆظٹطھظ‡ ط«ظ… ظ„ط¹ظ„ ط؛ظٹط±ظƒ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظƒ ط§ظ† ظٹطھظˆظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ظپط³ظƒطھ ط¹ظ†ظ‰ ظپظ„ظ…ط§ ط±ط¬ط¹طھ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ط§طھط§ظ†ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ظ…ظˆط§ظ„ظٹظ†ط§ ظپظ‚ط§ظ„ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‚ط¯ ط±ط§ط،ظٹطھظƒ ظپظ‰ ظ…ظˆظƒط¨ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط§ظ†طھ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ…ط§ط± ظˆ ظ‡ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ط³ ظˆ ظ‚ط¯ ط§ط´ط±ظپ ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹظƒظ„ظ…ظƒ ظƒط§ظ†ظƒ طھط­طھظ‡ ظپظ‚ظ„طھ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ† ظ†ظپط³ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظˆ طµط§ط­ط¨ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹظ‚طھط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ط®ط± ظٹط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ظ„ط¬ظˆط± ظˆ ظٹظ‚طھظ„ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ظٹط³ظپظƒ ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط، ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¨ظ…ط§ ظ„ط§ظٹط­ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆ ظپظ‰ ظ…ظˆظƒط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ†طھ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ…ط§ط± ظپط¯ط®ظ„ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ ط´ظƒ ط­طھظ‰ ط®ظپطھ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظپط³ظ‰ ظ‚ط§ظ„ ظپظ‚ظ„طھ ظ„ظˆط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ط­ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط®ظ„ظپظ‰ ظˆ ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ† ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ظ„ط§ط­طھظ‚ط±طھظ‡ ظˆ ط§ط­طھظ‚ط±طھ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ظپظٹظ‡ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط§ظ† ط³ظƒظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ‰ ظ…طھظ‰ ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ظٹظ…ظ„ظƒظˆظ† طں ط§ظˆظ…طھظ‰ ط§ظ„ط±ط§ط­ط© ظ…ظ†ظ‡ظ… طں ظپظ‚ظ„طھ ط§ظ„ظٹط³ طھط¹ظ„ظ… ط§ظ† ظ„ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظ…ط¯ط© ظ‚ط§ظ„ ط¨ظ„ظ‰ ظپظ‚ظ„طھ ظ‡ظ„ ظٹظ†ظپط¹ظƒ ط¹ظ„ظ…ظƒ ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ط°ط§ ط¬ط§ط، ظƒط§ظ† ط§ط³ط±ط¹ ظ…ظ† ط·ط±ظپط© ط§ظ„ط¹ظٹظ† ط§ظ†ظƒ ظ„ظˆ طھط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ظ„ظ‡ظ… ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ظƒظٹظپ ظ‡ظ‰ ظƒظ†طھ ظ„ظ‡ظ… ط§ط´ط¯ ط¨ط¹ط¶ط§ ظˆظ„ظˆ ط¬ظ‡ط¯طھ ظˆط¬ظ‡ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظ† ظٹط¯ط®ظ„ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ط´ط¯ ظ…ط§ ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط«ظ… ظ„ظ… ظٹظ‚ط¯ط±ظˆط§ ظپظ„ط§ ظٹط³طھظپط²ظ†ظƒ ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظپط§ظ† ط§ظ„ط¹ط²ط© ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ظ„ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆظ„ظƒظ† ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظ„ط§ ظٹط¹ظ„ظ…ظˆظ† ط§ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ… ط§ظ† ظ…ظ† ط§ظ†طھط¸ط± ط§ط،ظ…ط±ظ†ط§ ظˆ طµط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط°ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط®ظˆظپ ظ‡ظˆ ط؛ط¯ط§ ظپظ‰ ط²ظ…ط±طھظ†ط§ ظپط§ط°ط§ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط­ظ‚ ظ‚ط¯ ظ…ط§طھ ظˆ ط°ظ‡ط¨ ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¬ظˆط± ظ‚ط¯ ط´ظ…ظ„ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‚ط¯ ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط§ط­ط¯ط« ظپظٹظ‡ ظ…ط§ ظ„ظٹط³ ظپظٹظ‡ ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ‡ظˆط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ‚ط¯ ط§ظ†ظƒظپط§ط، ظƒظ…ط§ ظٹظ†ظƒظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ†ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظ‚ط¯ ط§ط³طھط¹ظ„ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط´ط± ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظ„ط§ظٹظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط¹ط°ط± ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظپط³ظ‚ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط§ظƒطھظپظ‰ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† طµط§ظ…طھط§ ظ„ط§ظٹظ‚ط¨ظ„ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظپط§ط³ظ‚ ظٹظƒط°ط¨ ظˆ ظ„ط§ ظٹط±ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒط°ط¨ظ‡ ظˆ ظپط±ظٹطھظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„طµط؛ظٹط± ظٹط³طھط­ظ‚ط± ط¨ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط§ط±ط­ط§ظ… ظ‚ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ظ† ظٹظ…طھط¯ط­ ط¨ط§ظ„ظپط³ظ‚ ظٹط¶ط­ظƒ ظ…ظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹط±ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط؛ظ„ط§ظ… ظٹط¹ط·ظ‰ ظ…ط§ طھط¹ط·ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±ط¦ط© ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظٹطھط²ظˆط¬ظ† ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط«ظ†ط§ط، ظ‚ط¯ ظƒط«ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظ†ظپظ‚ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظپظ‰ ط؛ظٹط± ط·ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ„ط§ ظٹظ†ظ‡ظ‰ ظˆ ظ„ط§ ظٹط¤ ط®ط° ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ظٹظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط¸ط± ظٹطھط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¬ط§ط± ظٹط¤ ط°ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‡ ظˆ ظ„ظٹط³ ظ„ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظƒط§ظپط± ظپط±ط­ط§ ظ„ظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ…ط±ط­ط§ ظ„ظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ…ظ† ط§ظ„ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط®ظ…ظˆط± طھط´ط±ط¨ ط¹ظ„ط§ظ†ظٹط© ظˆ ظٹط¬طھظ…ط¹ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ظ† ظ„ط§ظٹط®ط§ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¨ط§ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط°ظ„ظٹظ„ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظپط§ط³ظ‚ ظپظٹظ…ط§ ظ„ط§ ظٹط­ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ظˆظٹط§ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ط§ظٹط§طھ ظٹط­ظ‚ط±ظˆظ† ظˆ ظٹط­طھظ‚ط± ظ…ظ† ظٹط­ط¨ظ‡ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ط®ظٹط± ظ…ظ†ظ‚ط·ط¹ط§ ظˆ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ط´ط± ظ…ط³ظ„ظˆظƒط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ط¹ط·ظ„ ظˆ ظٹط¤ ظ…ط± ط¨طھط±ظƒظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظ‚ظˆظ„ ظ…ط§ ظ„ط§ظٹظپط¹ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظٹطھط³ظ…ظ†ظˆظ† ظ„ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظ„ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظ…ط¹ظٹط´طھظ‡ ظ…ظ† ط¯ط¨ط±ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظٹط´ط© ط§ظ„ظ…ط±ط§ط،ط© ظ…ظ† ظپط±ط¬ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظٹطھط®ط°ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظƒظ…ط§ ظٹطھط®ط°ظ‡ط§ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„طھط§ط،ظ†ظٹط« ظپظ‰ ظˆظ„ط¯ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط§ط¸ظ‡ط±ظˆط§ ط§ظ„ط®ط¶ط§ط¨ ظˆ ط§ظ…طھط´ط·ظˆط§ ظƒظ…ط§ طھظ…طھط´ط· ط§ظ„ظ…ط±ط§ط© ظ„ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظˆ ط§ط¹ط·ظˆط§ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ظˆط¬ظ‡ظ… ظˆ طھظ†ظˆظپط³ ظپظ‰ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظˆ طھط؛ط§ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ظƒط§ظ† طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط§ط¹ط² ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ„ط±ط¨ط§ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظ„ط§ظٹط¹ظٹط± ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ„ط²ظ†ط§ طھظ…طھط¯ط­ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط© طھطµط§ظ†ط¹ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظƒط§ط­ ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظƒط«ط± ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط®ظٹط± ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظٹط³ط§ط¹ط¯ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ظپط³ظ‚ظ‡ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ…ط­ط²ظˆظ†ط§ ط°ظ„ظٹظ„ط§ ظ…ط­طھظ‚ط±ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¨ط¯ط¹ ظˆ ط§ظ„ط²ظ†ط§ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظٹط¹طھط¯ظˆظ† ط¨ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ظ„ط²ظˆط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظٹط­ظ„ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط­ظ„ط§ظ„ ظٹط­ط±ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ط¹ط·ظ„ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظ„ط§ظٹط³طھط®ظپظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ط§ط،ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ„ط§ظٹطھط·ظٹط¹ ط§ظ† ظٹظ†ظƒط± ط§ظ„ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظٹظ†ظپظ‚ ظپظ‰ ط³ط®ط· ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ظٹظ‚ط±ط¨ظˆظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒظپط± ظˆ ظٹط¨ط§ط¹ط¯ظˆظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط®ظٹط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ظٹط±طھط´ظˆظ† ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظƒظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹط© ظ‚ط¨ط§ظ„ط© ظ„ظ…ظ† ط²ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط°ظˆط§طھ ط§ظ„ط§ط±ط­ط§ظ… ظٹظ†ظƒط­ظ† ظˆ ظٹظƒطھظپظ‰ ط¨ظ‡ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظ‚طھظ„ ط¹ظ„ظ‰ (ط§ظ„طھظ‡ظ…ط© ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ) ط§ظ„ط¸ظ†ط© ظˆ ظٹطھط؛ط§ظٹط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط§ظ„ط°ظƒط± ظپظٹط¨ط°ظ„ ظ„ظ‡ ظ†ظپط³ظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹط¹ظٹط± ط¹ظ„ظ‰ ط§طھظٹط§ظ† ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط،ط© طھظ‚ظ‡ط± ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظˆ طھط¹ظ…ظ„ ظ…ط§ ظ„ط§ ظٹط´طھظ‡ظ‰ ظˆ طھظ†ظپظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظƒط±ظ‰ ط§ظ…ط±ط§طھظ‡ ظˆ ط¬ط§ط±ظٹطھظ‡ ظˆ ظٹط±ط¶ظ‰ ط¨ط§ظ„ط°ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ط´ط±ط¨ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظƒط«ظٹط±ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط²ظˆط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ‚ظ…ط§ط± ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط´ط±ط¨ طھط¨ط§ط¹ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظ„ظٹط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظٹط¨ط°ظ„ظ† ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ† ظ„ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒظپط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ظ‡ظ‰ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط±طھ ظٹظ…ط±ط¨ظ‡ط§ ظ„ط§ظٹظ…ظ†ط¹ظ‡ط§ ط§ط­ط¯ ظˆ ظ„ط§ظٹط¬طھط±ظ‰ ط§ط­ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ†ط¹ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ظٹط³طھط°ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹط®ط§ظپ ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ظ…ظ† ظٹظ…طھط¯ط­ ط¨ط´طھظ…ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ظ† ظٹط­ط¨ظ†ط§ ظٹط²ظˆط± ظˆ ظ„ط§ظٹظ‚ط¨ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط²ظˆط± ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ظٹظ†ط§ظپط³ ظپظٹظ‡ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‚ط¯ ط«ظ‚ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ط³طھظ…ط§ط¹ظ‡ ظˆ ط®ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ط³طھظ…ط§ط¹ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¬ط§ط± ظٹظƒط±ظ… ط§ظ„ط¬ط§ط± ط®ظˆظپط§ ظ…ظ† ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط­ط¯ظˆط¯ ظ‚ط¯ ط¹ط·ظ„طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظپظٹظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§ظ‡ظˆط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ‚ط¯ ط²ط®ط±ظپطھ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§طµط¯ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ„ظ…ظپطھط±ظ‰ ط§ظ„ظƒط°ط¨ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط´ط± ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆط§ظ„ط³ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ†ظ…ظٹظ…ط© ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¨ط؛ظ‰ ظ‚ط¯ ظپط´ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط؛ظٹط¨ط© طھط³طھظ…ظ„ط­ ظˆ ظٹط¨ط´ط±ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¶ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط­ط¬ ظˆ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† ظٹط°ظ„ ظ„ظ„ظƒط§ظپط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط®ط±ط§ط¨ ظ‚ط¯ ط§ط¯ظٹظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظ…ط¹ظٹط´طھظ‡ ظ…ظ† ط¨ط®ط³ ط§ظ„ظ…ظƒظٹط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ…ظٹط²ط§ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط³ظپظƒ ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط، ظٹط³طھط®ظپ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط±ط¦ط§ط³ط© ظ„ط¹ط±ط¶ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظٹط´ظ‡ط± ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ط®ط¨ط« ط§ظ„ظ„ط³ط§ظ† ظ„ظٹطھظ‚ظ‰ ظˆ طھط³ظ†ط¯ ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظ‚ط¯ ط§ط³طھط®ظپ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط¹ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظƒط«ظٹط± ظ„ظ… ظٹط²ظƒظ‡ ظ…ظ†ط° ظ…ظ„ظƒظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظٹطھ ظٹظ†ط´ط± ظ…ظ† ظ‚ط¨ط±ظ‡ ظˆ ظٹط¤ ط°ظ‰ ظˆ طھط¨ط§ط¹ ط§ظƒظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ط±ط¬ ظ‚ط¯ ظƒط«ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظ…ط³ظ‰ ظ†ط´ظˆط§ظ† ظˆ ظٹطµط¨ط­ ط³ظƒط±ط§ظ† ظ„ط§ظٹظ‡طھظ… ط¨ظ…ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظٹظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ط¦ظ… طھظ†ظƒط­ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ط¦ظ… طھظپط±ط³ ط¨ط¹ط¶ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¶ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹط®ط±ط¬ ط§ظ„ظ‰ ظ…طµظ„ط§ط© ظˆ ظٹط±ط¬ط¹ ظˆ ظ„ظٹط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط«ظٹط§ط¨ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ‚ط¯ ظ‚ط³طھ ظˆ ط¬ظ…ط¯طھ ط§ط¹ظٹظ†ظ‡ظ… ظˆ ط«ظ‚ظ„ ط§ظ„ط°ظƒط± ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط³ط­طھ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظٹظ†ط§ظپط³ ظپظٹظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…طµظ„ظ‰ ط§ظ†ظ…ط§ ظٹطµظ„ظ‰ ظ„ظٹط±ط§ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظپظ‚ظٹظ‡ ظٹطھظپظ‚ظ‡ ظ„ط؛ظٹط± ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظٹط·ظ„ط¨ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ„ط±ط¦ط§ط³ط© ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ط¹ ظ…ظ† ط؛ظ„ط¨ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ظ„ط­ظ„ط§ظ„ ظٹط°ظ… ظˆ ظٹط¹ظٹط± ظˆ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظٹظ…ط¯ط­ ظˆ ظٹط¹ط¸ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط­ط±ظ…ظٹظ† ظ…ظ† ظٹط¹ظ…ظ„ ظپظٹظ‡ظ…ط§ ط¨ظ…ط§ ظ„ط§ ظٹط­ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹظ…ظ†ط¹ظ‡ظ… ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆ ظ„ط§ ظٹط­ظˆظ„ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ظ‚ط¨ظٹط­ ط§ط­ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط²ظپ ط¸ط§ظ‡ط±ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط±ظ…ظٹظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹطھظƒظ„ظ… ط¨ط´ظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظٹط§ط،ظ…ط± ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظٹظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظپظٹظ‚ظˆظ… ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ظٹظ†طµط­ظ‡ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ظپظٹظ‚ظˆظ„ ظ‡ط°ط§ ط¹ظ†ظƒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظٹظ†ط¸ط± ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ ظˆ ظٹظ‚طھط¯ظˆظ† ط¨ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط´ط±ظˆط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ط³ظ„ظƒ ط§ظ„ط®ظٹط± ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط®ط§ظ„ظٹط§ ظ„ط§ظٹط³ظ„ظƒظ‡ ط§ط­ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظٹطھ ظٹظ‡ط²ط¨ظ‡ ظپظ„ط§ ظٹظ‚ط²ط¹ ظ„ظ‡ ط§ط­ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظƒظ„ ط¹ط§ظ… ظٹط­ط¯ط« ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط¯ط¹ط© ظˆ ط§ظ„ط´ط± ط§ظƒط«ط± ظ…ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ â€چ ظ„ط§ظٹطھط§ط¨ط¹ظˆظ† ط§ظ„ط§ ط§ظ„ط§ط؛ظ†ظٹط§ط، ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط­طھط§ط¬ ظٹط¹ط·ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¶ط­ظƒ ط¨ظ‡ ظˆظٹط±ط­ظ… ظ„ط؛ظٹط± ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط§ظٹط§طھ ظپظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ„ط§ظٹظپط²ط¹ ظ„ظ‡ط§ ط§ط­ط¯ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظٹطھط³ط§ظپط¯ظˆظ† ظƒظ… طھط³ط§ظپط¯ ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ط¦ظ… ظ„ط§ظٹظ†ظƒط± ط§ط­ط¯ ظ…ظ†ظƒط±ط§ طھط®ظˆظپط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظ†ظپظ‚ ط§ظ„ظƒط«ظٹط± ظپظ‰ ط؛ظٹط± ط·ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظٹظ…ظ†ط¹ ط§ظ„ظٹط³ظٹط± ظپظ‰ ط·ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ‚ ظ‚ط¯ ط¸ظ‡ط± ظˆ ط§ط³طھط®ظپ ط¨ط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ظƒط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ط³ظˆط، ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط­ط§ظ„ط§ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظˆظ„ط¯ ظˆ ظٹظپط±ط­ ط¨ط§ظ† ظٹظپطھط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظ‚ط¯ ط؛ظ„ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط؛ظ„ط¨ظ† ظƒظ„ ط§ظ…ط± ظ„ط§ظٹط¤ طھظ‰ ط§ظ„ط§ ظ…ط§ ظ„ظ‡ظ† ظپظٹظ‡ ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظٹظپطھط±ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظٹظ‡ ظˆ ظٹط¯ط¹ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ‡ ظˆ ظٹظپط±ط­ ط¨ظ…ظˆطھظ‡ظ…ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط§ط°ط§ ظ…ط±ط¨ظ‡ ظٹظˆظ… ظˆظ„ظ… ظٹظƒط³ط¨ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط°ظ†ط¨ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ† ظپط¬ظˆط± ط§ظˆ ط¨ط®ط³ ظ…ظƒظٹط§ظ„ ط§ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ظˆ ط؛ط´ظٹط§ظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ظˆ ط´ط±ط¨ ظ…ط³ظƒط± ظƒط¦ظٹط¨ط§ ط­ط²ظٹظ†ط§ ظٹط­ط³ط¨ ط§ظ† ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¶ظٹط¹ط© ظ…ظ† ط¹ظ…ط±ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† ظٹط­طھظƒط± ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ طھظ‚ط³ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط²ظˆط± ظˆ ظٹطھظ‚ط§ظ…ط±ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظٹط´ط±ط¨ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ط®ظ…ظˆط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط®ظ…ط± ظٹطھط¯ظˆط§ظ‰ ط¨ظ‡ط§ ظˆ طھظˆطµظپ ظ„ظ„ظ…ط±ظٹط¶ ظˆ ظٹط³طھط´ظپظ‰ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ‚ط¯ ط§ط³طھظˆظˆط§ ظپظ‰ طھط±ظƒ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¨ط§ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ طھط±ظƒ ط§ظ„طھط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆط±ط§ط،ظٹطھ ط±ظٹط§ط­ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ†ظپط§ظ‚ ط¯ط§ط¦ظ…ط© ظˆ ط±ظٹط§ط­ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ظ„ط§طھط­ط±ظƒ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط§ط°ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§ط¬ط± ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ط¨ط§ظ„ط§ط¬ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ط­طھط´ظٹط© ظ…ظ…ظ† ظ„ط§ظٹط®ط§ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط¬طھظ…ط¹ظˆظ† ظپظٹظ‡ط§ ظ„ظ„ط؛ط±ط¨ظٹط© ظˆ ط§ظƒظ„ ظ„ط­ظˆظ… ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ظٹطھظˆط§طµظپظˆظ† ظپظٹظ‡ط§ ط´ط±ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط³ظƒط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط³ظƒط±ط§ظ† ظٹطµظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظ‡ظˆ ظ„ط§ظٹط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ„ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط³ظƒط± ظˆ ط§ط°ط§ ط³ظƒط± ط§ظƒط±ظ… ظˆط§طھظ‚ظ‰ ظˆ ط®ظٹظپ ظˆ طھط±ظƒ ظ„ط§ظٹط¹ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظٹط¹ط°ط± ط¨ط³ظƒط±ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ظ…ظ† ط§ظƒظ„ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ظ„ظٹطھط§ظ…ظ‰ ظٹط­ط¯ط« ط¨طµظ„ط§ط­ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ط© ظٹظ‚ط¶ظˆظ† ط¨ط®ظ„ط§ظپ ظ…ط§ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ظٹط§ط،طھظ…ظ†ظˆظ† ط§ظ„ط®ظˆظ†ط© ظ„ظ„ط·ظ…ط¹ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظٹط±ط§ط« ظ‚ط¯ ظˆط¶ط¹طھظ‡ ط§ظ„ظˆظ„ط§ط© ظ„ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظپط³ظˆظ‚ ظˆ ط§ظ„ط¬ط±ط§ط،ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط§ط،ط®ط°ظˆظ† ظ…ظ†ظ‡ظ… ظˆ ظٹط®ظ„ظˆظ†ظ‡ظ… ظˆ ظ…ط§ ظٹط´طھظ‡ظˆظ† ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¨ط± ظٹط¤ ظ…ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ„ط§ظٹط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ظ…ط§ ظٹط§ط،ظ…ط± ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظ‚ط¯ ط§ط³طھط®ظپ ط¨ط§ظˆظ‚ط§طھظ‡ط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© ط¨ط§ظ„ط´ظپط§ط¹ط© ظ„ط§ظٹط±ط¯ط§ط¨ظ‡ط§ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طھط¹ط·ظ‰ ظ„ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ‡ظ…ظ‡ظ… ط¨ط·ظˆظ†ظ‡ظ… ظˆ ظپط±ظˆط¬ظ‡ظ… ظ„ط§ظٹط¨ط§ظ„ظˆظ† ط¨ظ…ط§ ط§ظƒظ„ظˆط§ ظˆ ط¨ظ…ط§ ظ†ظƒط­ظˆط§ ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‚ط¨ظ„ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظˆ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط­ظ‚ ظ‚ط¯ ط¯ط±ط³طھ ظپظƒظ† ط¹ظ„ظ‰ ط­ط°ط± ظˆ ط§ط·ظ„ط¨طھ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ„ظ†ط¬ط§ط© ظˆ ط§ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظ‰ ط³ط®ط· ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ (ظˆ ط§ظ†ظ…ط§ ظٹظ…ظ‡ظ„ظ‡ظ… ظ„ط§ظ…ط± ظٹط±ط¯ط§ط¨ظ‡ظ… ظپظƒظ† ظ…طھط±ظ‚ط¨ط§ ظˆ ط§ط¬طھظ‡ط¯ ظ„ظٹط±ط§ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ) ظپظ‰ ط®ظ„ط§ظپ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط§ظ† ظ†ط²ظ„ ط¨ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ظƒظ†طھ ظپظٹظ‡ظ… ط¹ط¬ظ„طھ ط§ظ„ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ط§ط®ط±طھ ط§ط¨طھظ„ظˆط§ ظˆ ظƒظ†طھ ظ‚ط¯ ط®ط±ط¬طھ ظ…ظ…ط§ ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ ط¹ط¬ظ„طھ ط§ظ„ظ‰ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ط§ط®ط±طھ ط§ط¨طھظ„ظˆط§ ظˆ ظƒظ†طھ ظ‚ط¯ ط®ط±ط¬طھ ظ…ظ…ط§ ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ط±ط§ط،ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط§ط¹ظ„ظ… ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹط¶ظٹط¹ ط§ط¬ط± ط§ظ„ظ…ط­ط³ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ† ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط±ظٹط¨ ظ…ط§ ط§ظ„ظ…ط­ط³ظ†ظٹظ† . (148)
ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط³ط®ظ† ط§ط² ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ (ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظ†ظٹط§) ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± (ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ) ط¨ظˆط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظٹظ† ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط§ظˆ ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظƒظ†ط§ط± ظˆظ‰ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ظ„ط§ط؛ظ‰ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… . ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظˆظƒطھ ط®ظˆط¯ ظ…ط؛ط±ظˆط± ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط¹ط²طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط­ظ‚ ظˆ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ط§ط² ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ طŒ طھط§ ظ…ط§ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†طھط§ظ† ط¨ط¯ط¨ظٹظ† ط¨ط´ظˆظٹظ… . ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± ع¯ظپطھظ… : ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯. ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط³ط§ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ظ¾ط± ط§ط² ظƒظٹظ†ظ‡ ط³ط§ط²ظ†ط¯ط› ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظˆط´ ظ…ط³ظ¾ط§ط±ظٹط¯. ظ†ظٹط§ط² ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط³طھ . (149) ظ¾ط³ â€چ ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط§ط² ط´ظ…ط§ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظ…ط§ (ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ) ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹظ… طں ط´ظ…ط§ ع¯ظپطھظٹط¯ ط¢ط±ظ‰ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¨ط³ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط› ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ظˆط³ط¹طھ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ط´ظˆط¯ط› ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ط´ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ… ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط´ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ†ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ‰ ط› ط´ط§ظٹط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظ†طھ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ… ط¨ط±ع¯ط´طھظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ع¯ط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ظ„ط§ط؛ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ط±طھط± ط§ط² ط´ظ…ط§ط³طھ . ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ظ… ع¯ظپطھظ… ط§ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ„ط§ظپ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ظ…ط±ظƒط¨ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ظ„ط§ط؛ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯. ط´ظƒظ‰ ط¯ط± ط¯ظ„ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طھط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹظ†ظ… ط§ط² ط¯ط³طھظ… ط¨ط±ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆط³طھ ع¯ظپطھظ… : ط§ع¯ط± طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط±ظˆ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ…ظ† ط§ظپظˆط§ط¬ظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط³ط·ظˆطھ ظˆ ط´ظˆظƒطھ ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ط± ظ†ط¸ط±طھ ظ†ط§ع†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† (ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھ : ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ظ„ظ… ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط§ط·ظ„ طھط§ ظƒظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒظ‰ ظ…ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط§ظٹظ† ط¬ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… طں ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆظ„طھظ‰ ظ…ط¯طھظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… . ع¯ظپطھظ… : ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± (ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط§) ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ظٹظƒ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط²ط¯ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯طں ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆط³طھ ع¯ظپطھظ… : طھظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‡ظٹط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‰ (ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‚ط±ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ) طھط¹ط¬ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ . طھظˆ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ع¯ط± ط¨ظƒظˆط´ظٹط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ‚ط¯ط±طھظ‡ط§ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ… ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظ„ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯. ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¨ط§ط´ ط´ظٹط·ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ†ط¯ظ‡ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¹ط²طھ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ (ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ طŒ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯) ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ظ…ط± ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ (ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط§) ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط°ظٹطھظ‡ط§ ظˆ طھط±ط³ظ‡ط§ طµط¨ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظپط±ط¯ط§ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ط¨ط§ ظ…ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طں
(ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:)

next page

back page