بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیوه های یاری قائم آل محمد علیه السلام, مرحوم آیت الله میرزا محمد باقر فقیه ایمانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 

ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

 ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰

- غ´ -


( ظ†طµط±طھ ظˆظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظˆظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§)

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ†ظ‡ظ… ; ظƒظ…ظƒ ظˆ ط§ط¹ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط¹ط§ظ†طھ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ .

ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ : ط§ط¹ط§ظ†طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ‡ظپطھع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ط¨ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ; ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆظ†ظ‡ظ‰ ط§ط²ظ…ظ†ظƒط± ظƒط±ط¯ظ† ; ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط¯ط± ط§ط¯ط§ط، ط®ظ…ط³ ظˆ ط²ظƒط§ط© ظˆ ط³ط§ط¦ط± ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆطµظˆظ„ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط´ ط¨ط±ط³ط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظ†ظ…ط§ط² طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ…ظƒط§ظ† ظٹط§ ظ„ط¨ط§ط³ ظٹط§ ط¢ط¨ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§طµظ„ط§ط­ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ط«ظ„ ط´ط³طھظ† ظ„ط¨ط§ط³ ظ†ظ…ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ ط¬ط§ط±ظˆط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ طھظ†ط¸ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظٹط§ ط±ظˆط´ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ع†ط±ط§ط؛ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§.

ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ظˆ ظƒظ„ظ‘ظٹط§طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط±ط§طµظ„ ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆظ†طµط±طھ ظˆظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط³ط§ط®طھظ† ظ…ط¯ط§ط±ط³ ظˆ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ظˆظ‚ظˆظپط§طھ ط´ط±ط¹ظ‰ ظ…ط«ظ„ ظˆظ‚ظپ ظƒطھط¨ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط§ط¯ط¹ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظˆظ‚ظپ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³طھ .

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… : ط§ط¹ط§ظ†طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظپط¹ط´ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظٹط±ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ .

ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط´ط¯ظ‘طھ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط؛ظ…ظ‘ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ظپط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظٹط§ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظپط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظٹط§ ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ظˆط¯ ط§ط­ظ‚ط§ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ط§ ط¯ط§ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ طŒ ظٹط§ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط®طµظ… طŒ ظٹط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ظ…ط­ظƒظˆظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ط´ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ .

ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¹ط§ظ†طھ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظˆ ظ†طµط±طھ ط¨ظˆط¯ظ† ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ† ظƒظ„ظ‘ظٹظ‡ ط§ظڈظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¨ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظپط¹ظ„ ظˆ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط¨ط¨ ط§ط² ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¢ظ† ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط´ط±ظٹظƒ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¬ط²ط¦ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط§طµظ„ ط¹ظ…ظ„ ; ط¯ط± ط¹ط±ظپ ظˆ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظ‡ظ„ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ; ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط§طµظ„ ط¹ظ…ظ„ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ : ط³ظ„ط·ط§ظ† ظپظ„ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط±ط§ ظپطھط­ ظ†ظ…ظˆط¯ طŒ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظٹع† ط­ط±ظƒطھظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¬ط² ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ط¢ظ„ط§طھ ط­ط±ط¨ ط±ط§ ط¢ظ†ظ‡ظ… ظپظ‚ط· ط¨ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† .

ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :

آ« ظ‡ط± ط§ط­ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ ظˆظ‚ظˆط¹ ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ط³ظ‡ ظƒط³ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ…ط­ط³ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظپط§ط¦ط² ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ظ‚ظˆظ‰ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯ .

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط­ط³ظ† ط§ط³طھ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : طµط§ط­ط¨ ظ…ط§ظ„ .

ط³ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظˆ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¯ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.( [1] )

ظˆ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

ظ‡ط±ظƒظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط±ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ„ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¯ط±ط¬ظ‡ طŒ ط¹ظ‚ط¨ط§ظ‹ ط¨ط¹ط¯ ط¹ظ‚ط¨ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط±ظٹظƒ ط¯ط± ط§ط¬ط± ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط­ط³ظˆط¨ظ†ط¯ .( [2] )

ظˆ ط¯ط± ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظ†ظٹط² ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :

آ« ظ‡ط± ظƒط³ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ظ†ظ‘طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط±ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯ ط¬ط§ط±ظ‰ ظˆط«ط§ط¨طھ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ع†ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ع†ظ‡ ط¨ط§ ظپط¹ظ„ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ظ€ظ€ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط³ظ†ظ‘طھ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ† ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯آ».( [3] )

ظ¾ط³ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ‡ظ„ طµظ„ط§ط­ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظ†طµط±طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ†طµط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظˆ ظƒظ…ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ط² طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظˆ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط­ط³ظˆط¨ظ†ط¯ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ط§ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†طµط±طھ ظˆ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ .

ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ„طھظپطھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹظ‘طھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†طµط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†طµط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ†طµط±طھ ط¨ظˆط¯ظ†ظگ ط¢ظ† ظ…ط¤ظƒظ‘ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ع¯ط± ظ‚طµط¯ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… ; ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط¹ط§ظ†طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط´ظˆط¯ طŒ ظ†طµط±طھ ط¯ط± طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ طµط¯ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ…طھط± ط§ط² ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظڈظ…ظˆط± ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظ…ط«ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ; ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظ…ظˆط± ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ط§ط¹ط§ظ†طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظڈظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط´ظˆط¯ ; ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط¹ط§ظ†طھ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± طµظˆط±طھظٹظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط¹ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ظ‚طµط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ ط¬ظ„ظٹظ„ ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ (ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡)ط¯ط± آ« ظ…ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¯ط¹ظˆط§طھ آ» ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :

آ« ط´ط®طµظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ : ظ…ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹظ… طŒ ط¯ط± ع†ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طµط±ظپ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : آ« ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظƒظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط´ظˆط¯ ; ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… طµط±ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط·ط§ط¹طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طµط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± آ« ظ„ط¢ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ : ط­ط¶ط±طھ ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظ…ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ط± ظ¾ظ†ط¬ ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¬ط±ط´ ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپظ‚ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپظ‚ظٹط± ط²ظ…ظٹظ† ع¯ظٹط± ط§ط³طھ .

ط³ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظپطھطµط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط³طھ .

ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط±ط­ط§ظ… ط§ط³طھ .

ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ آ» .

ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ‚ط³ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¨ط± ط³ط§ط¦ط± ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ; ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ظ†ظٹط±ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ†ظپط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ .

ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± : ظ‡ظپطھطµط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…ظˆط§طھ ط§ط³طھ .

ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ط¨ط§ ط°ظƒط± ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط¨ط±ظٹظ… .

ط¯ط± آ« طھظپط³ظٹط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) آ» ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظڈظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ : (ظپظژط§ظگظ†ظ’ ظƒط§ظ†ظژ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگ ط§ظ„ظ’ط­ظژظ‚ظ‘ ط³ظژظپظٹظ‡ط§ظ‹ ط£ظˆ ط¶ظژط¹ظٹظپط§ظ‹ ط£ظˆ ظ„ط§ ظٹظژط³ظ’طھظژط·ظٹط¹ظڈ ط§ظژظ†ظ’ ظٹظژظ…ظ„ظ‘ظژ ظ‡ظڈظˆظژ ظپظژظ„ظ’ظٹظژظ…ظ’ظ„ظگظ„ظ’ ظˆظژظ„ظگظٹظ‘ظژظ‡ظڈ ط¨ظگط§ظ„ظ’ط¹ظژط¯ظ’ظ„ظگ ).( [4] ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط¶ط¹ظٹظپ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط±ط´ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط±ط´ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط°ط´طھظ† ط§ط² ظ‡ظˆظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظˆ ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² ط®ظ†ط¯ظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط¢طھط´ ظ€ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط¯ ظˆ ط­ط±ط§ط±طھ ط¢ظ† ظ†ط±ط³ط¯ ظ€ظ€ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² طµط±ط§ط· ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظˆ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظپظ‡ظ…ط´ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھط´ ط¶ط¹ظٹظپ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظٹط§ط¯ ط¯ظ‡ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¬ظ‘طھ ط¨ط± ط®طµظ… ط§ظˆ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ظƒط±ط§طھ ظ…ظˆطھ ط¨ط± ع¯ظپطھظ† ظƒظ„ظ…طھظٹظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† ظˆ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط³ط§ط¦ط± ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظˆ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھط´ ط¨ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ظˆ ط¬ظ„ظٹظ„ طھط±ظٹظ† ط§ط­ظˆط§ظ„ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ظˆط­ ظˆ ط±ظٹط­ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ .

ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظƒظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظٹط§ ط§ظڈظ…ظˆط± ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ط´ظˆط¯ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ظƒظ†ط¯ طŒ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ظƒط«ط±طھ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ظ„ظƒ ط¬ط¨ظ‘ط§ط± طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ط´ط±ط§ط± ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ط®ظٹط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .( [5] )

طھظƒظ…ظٹظ„ ط¨ط­ط« ط§ط¹ط§ظ†طھ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ط¨ط§ ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط±

ظپظٹ آ« ط§ظ„ظƒط§ظپظٹ آ» ط¨ط§ظ„ط¥ط³ظ†ط§ط¯ ط¹ظ† ط£ط¨ط§ظ† ط¨ظ† طھط؛ظ„ط¨ طŒ ظ‚ط§ظ„ : ط³ط£ظ„طھ ط£ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ظ† ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† طں ظپظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…):

ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط£ط¹ط¸ظ… ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ ظ„ظˆ ط­ط¯ظ‘ط«طھظƒظ… ظ„ظƒظپط±طھظ… .

ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط¥ط°ط§ ط£ط®ط±ط¬ ظ…ظ† ظ‚ط¨ط±ظ‡ ; ط®ط±ط¬ ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط«ط§ظ„ ظ…ظ† ظ‚ط¨ط±ظ‡ طŒ ظٹظ‚ظˆظ„ ظ„ظ‡ : ط£ط¨ط´ط± ط¨ط§ظ„ظƒط±ط§ظ…ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ط³ط±ظˆط± طŒ ظپظٹظ‚ظˆظ„ ظ„ظ‡ : ط¨ط´ظ‘ط±ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط®ظٹط± .

ظ‚ط§ظ„ : ط«ظ…ظ‘ ظٹظ…ط¶ظٹ ظ…ط¹ظ‡ ظٹط¨ط´ظ‘ط±ظ‡ ط¨ظ…ط«ظ„ ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ طŒ ظˆط¥ط°ط§ ظ…ط±ظ‘ ط¨ظ‡ظˆظ„ ظ‚ط§ظ„ : ظ„ظٹط³ ظ‡ط°ط§ ظ„ظƒ طŒ ظˆ ط¥ط°ط§ ظ…ط±ظ‘ ط¨ط®ظٹط± ظ‚ط§ظ„ : ظ‡ط°ط§ ظ„ظƒ طŒ ظپظ„ط§ ظٹط²ط§ظ„ ظ…ط¹ظ‡ ظٹط¤ظ…ظ†ظ‡ ظ…ظ…ظ‘ط§ ظٹط®ط§ظپ ظˆ ظٹظڈط¨ط´ظ‘ط±ظ‡ ط¨ظ…ط§ ظٹط­ط¨ظ‘ ط­طھظ‘ظ‰ ظٹظ‚ظپ ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ طŒ ظپط¥ط°ط§ ط£ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© طŒ ظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط«ط§ظ„ : ط£ط¨ط´ط± ظپط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظ‚ط¯ ط£ظ…ط±ط¨ظƒ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© طں

ظ‚ط§ظ„ : ظپظٹظ‚ظˆظ„ : ظ…ظ† ط£ظ†طھ ظٹط±ط­ظ…ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط´ظ‘ط±ظ†ظٹ ظ…ظ† ط­ظٹظ† ط®ط±ط¬طھ ظ…ظ† ظ‚ط¨ط±ظٹ ظˆ ط¢ظ†ط³طھظ†ظٹ ظپظٹ ط·ط±ظٹظ‚ظٹ طŒ ظˆ ط®ط¨ظ‘ط±طھظ†ظٹ ط¹ظ† ط±ط¨ظ‘ظٹ طں

ظ‚ط§ظ„ : ظپظٹظ‚ظˆظ„ : ط£ظ†ط§ ط§ظ„ط³ط±ظˆط± ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظƒظ†طھ طھظڈط¯ط®ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظƒ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظ„ظ‚طھ ظ…ظ†ظ‡ ظ„ط§ط¨ظڈط´ظ‘ط±ظƒ ظˆ ط§ظڈظˆظ†ط³ ظˆط­ط´طھظƒ آ».( [6] )

ظˆ ظپظٹظ‡ ط£ظٹط¶ط§ : ط¨ط§ظ„ط¥ط³ظ†ط§ط¯ ط¹ظ† ط§ظ„ظˆظ„ظٹط¯ ط§ظ„طµط§ظپظٹ ظ‚ط§ظ„ : ط³ظ…ط¹طھ ط§ط¨ط§ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظٹظ‚ظˆظ„ :

ط¥ظ†ظ‘ ظپظٹظ…ط§ظ†ط§ط¬ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط¯ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ‚ط§ظ„ : ط¥ظ†ظ‘ ظ„ظٹ ط¹ط¨ط§ط¯ط§ظ‹ ط§ظڈط¨ظٹط­ظ‡ظ… ط¬ظ†ظ‘طھظٹ ظˆ ط§ظڈط­ظƒظ‘ظگظ…ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ط§ .

ظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ط±ط¨ظ‘ ; ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظˆظ„ط§ط، ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† طھط¨ظٹط­ظ‡ظ… ط¬ظ†ظ‘طھظƒ ظˆ طھط­ظƒظ…ظ‡ظ… ظپظٹظ‡ط§ .

ظ‚ط§ظ„ : ظ…ظ† ط£ط¯ط®ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ط³ط±ظˆط±ط§ظ‹ آ».( [7] )

ظˆ ظپظٹظ‡ ط§ظٹط¶ط§ ط¹ظ† ظ…ظپط¶ظ‘ظ„ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± طŒ ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ط§ظ„ : آ« ظ„ط§ ظٹط±ظ‰ ط§ط­ط¯ظƒظ… ط£ط¯ط®ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ط³ط±ظˆط±ط§ظ‹ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط£ط¯ط®ظ„ظ‡ ظپظ‚ط· ط¨ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) آ».( [8] )

ظˆ ظپظٹظ‡ ط£ظٹط¶ط§ ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ‚ط§ظ„ :

آ« ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) : آ« ط£ط­ط¨ظ‘ ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط±ظˆط± ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ طھط¯ط®ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† طھط·ط±ط¯ ط¹ظ†ظ‡ ط¬ظˆط¹طھظ‡ طŒ ط§ظˆ طھظƒط´ظپ ط¹ظ†ظ‡ ظƒط±ط¨طھظ‡ آ»( [9] )

ظˆ ظپظٹظ‡ ط£ظٹط¶ط§ ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) :

ظ…ظ† ط§ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ط³ط±ظˆط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ظپظ‚ط¯ ط£ط¯ط®ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظپظ‚ط¯ ظˆطµظ„ ط°ظ„ظƒ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظƒط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ط£ط¯ط®ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒط±ط¨ط§ظ‹ آ».( [10] )

ظˆ ظپظٹظ‡ ط§ظٹط¶ط§ ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) :

آ« ظ…ظ† ط³ط¹ظ‰ ظپظٹ ط­ط§ط¬ط© ط£ط®ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ… ط·ظ„ط¨ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒطھط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظ„ظ‡ ط£ظ„ظپ ط£ظ„ظپ ط­ط³ظ†ط© طŒ ظٹط؛ظپط± ظپظٹظ‡ط§ ظ„ط£ظ‚ط§ط±ط¨ظ‡ ظˆ ط¬ظٹط±ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ† طµظ†ط¹ ط¥ظ„ظٹظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپط§ظ‹ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظپط¥ط°ط§ ظƒط§ظ† ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© طŒ ظ‚ظٹظ„ ظ„ظ‡ : ط§ط¯ط®ظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپظ…ظ† ظˆط¬ط¯طھظ‡ ظپظٹظ‡ط§ طµظ†ط¹ ط¥ظ„ظٹظƒ ظ…ط¹ط±ظˆظپط§ظ‹ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظپط§ظڈط®ط±ط¬ظ‡ ط¨ط¥ط°ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ†ط§طµط¨ظٹظ‘ط§ظ‹ آ».( [11] )

ظˆ ظپظٹ ظƒطھط§ط¨ آ« ظ…طµط§ط¯ظ‚ط© ط§ظ„ط§ط®ظˆط§ظ† آ» ظ„ظ„ط´ظٹط® ط§ظ„طµط¯ظˆظ‚ (ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡)ط¹ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ط§ظ„ ط³ظ…ط¹طھظ‡ ظٹظ‚ظˆظ„ :

آ« ط¥ظ†ظ‘ ظ…ط§ ط®طµظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط£ظ† ظٹط¹ط±ظ‘ظپظ‡ ط¨ط±ظ‘ ط§ط®ظˆط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¥ظ† ظ‚ظ„ظ‘ طŒ ظˆ ظ„ظٹط³ ط§ظ„ط¨ط±ظ‘ ط¨ط§ظ„ظƒط«ط±ط© ظˆ ط°ظ„ظƒ ط£ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظ‚ظˆظ„ ظپظٹ ظƒطھط§ط¨ظ‡ : ( ظˆظژ ظٹظڈط¤ط«ظگط±ظڈظˆظ†ظژ ط¹ظژظ„ظ‰ ط§ظژظ†ظ’ظپظڈط³ظگظ‡ظگظ…ظ’ ظˆظژ ظ„ظژظˆ ظƒط§ظ†ظژ ط¨ظگظ‡ظگظ…ظ’ ط®ظژطµظژط§طµظژط©) ط«ظ…ظ‘ ظ‚ط§ظ„ : (ظˆظژ ظ…ظژظ†ظ’ ظٹظڈظˆظ‚ظژ ط´ظڈط­ظ‘ظژ ظ†ظژظپظ’ط³ظژظ‡ظڈ ظپظژط§ظڈظˆظ„ط¦ظگظƒظژ ظ‡ظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈظپظ’ظ„ظگط­ظڈظˆظ†ظژ )( [12] ) ظˆ ظ…ظ† ط¹ط±ظپظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط°ظ„ظƒ ط§ظڈط­ط¨ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط§ظڈط­ط¨ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط£ظˆظپط§ظ‡ ط£ط¬ط±ظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ط¨ط؛ظٹط± ط­ط³ط§ط¨ .

ط«ظ…ظ‘ ظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ ط¬ظ…ظٹظ„ ط£ط±ظˆ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ظپط¥ظ†ظ‘ ظپظٹظ‡ طھط±ط؛ظٹط¨ط§ظ‹ ظ„ظ„ط¨ط±ظ‘ آ».( [13] )

ظˆ ظپظٹظ‡ ط£ظٹط¶ط§ ط£ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ط§ظ„ :

آ« ظ…ظ† ط£ط¯ط®ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط£ط®ظٹظ‡ ط³ط±ظˆط±ط§ظ‹ ط£ظˆطµظ„ ط°ظ„ظƒ ظ€ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ€ ط¥ظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ظ…ظ† ط£ظˆطµظ„ ط³ط±ظˆط±ط§ظ‹ ط¥ظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط£ظˆطµظ„ظ‡ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط£ظˆطµظ„ ظ€ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ€ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظƒظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ط¨ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© آ».( [14] )

ظˆ ظپظٹ آ« ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† آ» ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ظ‘ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) :

آ« ظ…ظ† ط³ط¹ظ‰ ظپظٹ ط­ط§ط¬ط© ط£ط®ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ظ€ظ€ ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظˆ ظپظٹظ‡ ط±ط¶ط§ظ‡ ظˆ ظ„ظ‡ ظپظٹظ‡ط§ طµظ„ط§ط­ ظ€ظ€ ظپظƒط£ظ†ظ‘ظ…ط§ ط®ط¯ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط£ظ„ظپ ط³ظ†ط© ظ„ظ… طھظ‚ط¹ ظپظٹ ظ…ط¹طµظٹطھظ‡ ط·ط±ظپط© ط¹ظٹظ† آ».( [15] )

طھطھظ…ظٹظ… ط¨ط­ط« ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط¯ط¹ط§ ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط¯ط± طھظپط§طµظٹظ„ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ط´ ط¬ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ظˆ ط´ظˆط±ط´ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ طŒ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ط§ظ…ظ„ط´ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ .

ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¯ط±ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظƒظ„ظ‘ظ‰ طµط­ظ‘طھ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¯ط¹ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ظٹط§ ط¯ط± طھظƒظ…ظٹظ„ ظˆ ط³ط±ط¹طھ ط¯ط± طھط£ط«ظٹط± ط¢ظ† ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط±ظˆط­ ظˆ ط±ظƒظ† ط¯ط¹ط§ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ ط¯ط§ط±ط¯ ; ظٹط§ط¯ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ظپط¹ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھط£ط«ظٹط± ط¢ظ† ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ طµط­ظٹط­ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظپظˆط§ط¦ط¯ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¢ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط§ط®طھطµط§ط± ظˆ ط§ط² ط¬ظ‡طھ طھط°ظƒظ‘ط± ظˆ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط³ظ‡ ظپطµظ„ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظپطµظ„ ط§ظˆظ‘ظ„ :ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡

ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹظ‘طھ

ط´ط±ط· ط§ظˆظ‘ظ„ : ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹظ‘طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظگ طµط­طھ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظ‡ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹظ‘طھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ†ظٹظ‘طھ ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط±طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ€ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ط¢ظ† ; ط¯ط± ط¨ط­ط« ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ; ط±ظˆط´ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ط·ظˆط± ط§ط®طھطµط§ط± ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ : ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط؛ط±ط¶ ظˆ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط±ظ‘ظƒ ظˆ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط¬ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط¯ط§ط، ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظپط±ط¶ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ظ†طµط±طھ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط´ظƒط± ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظˆظ„ظ‰ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط°ظƒط±ط´ط¯ ظˆ ط¯ط±ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¨ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ط´ط¯ ظ€ظ€

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط؛ط±ط¶ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط³ط§ظٹط± ظپظˆط§ط¦ط¯ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ظˆ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ط§ ظ‚طµط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظپطµظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .

 طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¢ظ†

ط´ط±ط· ط¯ظˆظ‘ظ… : طھظˆط¨ظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظٹظ‚ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظپط±ط¶ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ طھط£ط®ظٹط± ط§ظٹظ† ظپط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط£ظ„ظ‘ظ… ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† طھظˆط¨ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆط§ط¬ط¨ظ‡ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ظ† ط؛ط³ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط؛ط³ظ„ ط¬ظ†ط§ط¨طھ ظٹط§ ط­ظٹط¶ ظˆ ظ†ظپط§ط³ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¨ط§ط·ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط؛ط³ظ„ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡  ; ط¯ط± ط±ظپط¹ ط¢ط«ط§ط± ط°ظ…ظٹظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¨ط§ط·ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¤ط«ط± ط§ط³طھ.

ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ ط¯ط± ط¯ط¹ط§

ط´ط±ط· ط³ظˆظ‘ظ… : ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ ظˆ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ظˆ ظƒط«ط±طھ ط§ط¨طھظ‡ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¯ظ‘طھ ط§ط¶ط·ط±ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط·ط± ط¬ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظٹط§ ط¹ظگط±ط¶ ظˆ ط¢ط¨ط±ظˆ ظˆ ظٹط§ ط®ط·ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒظ†ط¯ .

ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط§ظ„ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒظ„ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ظٹط´طھط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§طھ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ط§ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط¹ظ‚ظ„ ط±ظˆط´ظ† ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ط­ط¬ظ‘طھ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ; ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ طµط±ط§ط­طھط§ظ‹ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ظˆطµظپ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† طµط¯ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ط§ط² ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط¨ط§ط´ظٹظ… آ» .

ظ¾ط³ ط¯ط± ط­طµظˆظ„ ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ; ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¢ظ† ظ…ط«ظ„ ط±ظ‚ظ‘طھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ† ط§ط´ظƒ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ط¯ .

ط´ظپظٹط¹ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط¯ط¹ط§

ط´ط±ط· ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ظپظٹط¹ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ظˆ ط¨ط±طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ†ط§طھ ; ط§ظ†ظˆط§ط± ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط´ظپط¹ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ .

ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹طھط±ظٹظ† ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط±ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھط´ظپط§ط¹ ظˆ طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ; طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط°ظƒط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.

ظˆظ„ظƒظ† ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· طھط£ط«ظٹط± طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ†ظˆط§ط± ط·ظٹظ‘ط¨ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط، ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظپظٹط¹ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ط´ ظ‚ط³ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ط¹طھط±ظپ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ†ظˆط± ظ…ط·ظ‡ظ‘ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط­طھظ‘ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط§ظˆظ„ظˆط§ظ„ط¹ط²ظ… ط¹ط¸ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط´ط±ظپظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ط· ظ‡ظ…ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظپط¶ظ„ ظˆ ظ‡ط± ط´ط±ظپظ‰ ظپط§ط¦ط² ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ظˆ ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ط¹ط¯ط§ط، ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ .

ظپطµظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… :ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¯ط¹ط§

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھط£ط«ظٹط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ ط¯ط§ط±ط¯ ; ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ظˆظ‚ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظˆظ‚ط§طھ ط³ظپط§ط±ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط¢ظ† ط§ظˆظ‚ط§طھ ط±ط§ ط¨ط·ظˆط± ط§ط®طھطµط§ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ظˆ ط´ط¨ : ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ†ظ…ط§ط² طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط¯ط§ط، ظپط±ظٹط¶ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظˆظ‚طھ طµط¨ط§ط­ ظˆ ظ…ط³ط§ط، طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ ط·ظ„ظˆط¹ ظپط¬ط± طھط§ ط·ظ„ظˆط¹ ط´ظ…ط³ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®طµظˆطµ ط°ظƒط± طھط£ظƒظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظپط¶ظ„ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ط¢ظ† ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط³ط§ط¹طھ ط¢ط®ط± ط´ط¨ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط³ط­ط± طŒ ظˆ ط³ط§ط¹طھ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط² ظ†ظٹظ…ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ط´ط¨ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط± ظ‡ظپطھظ‡ : ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط³ط§ط¹ط§طھ ظ…ط®طµظˆطµ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ظˆط´ظ†ط¨ظ‡ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط´ظ†ط¨ظ‡ طŒ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ظˆط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ : ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ طŒ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¢ظ† ; ظ…ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± طھط£ظƒظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط´ط±ظٹظپ ظƒظ„ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ظˆ ظ€ظ€ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ط، ظ…ط®طµظˆطµ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط± طŒ ظˆ ط¯ط± ط´ط¨ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظٹظƒظ… طھط£ظƒظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط¸ظ‘ظ… ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط§ظ„ظ…ظƒط±ظ‘ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط®طµظˆطµظٹط§طھ ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط¢ظ…ط±ط²ط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط² طھظ‚ط¯ظٹط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط¯ط± ط´ط¨ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…طھظˆظ„ظ‘ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط´ط¨ طھظˆط³ظ‘ظ„ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط®ط§طµظ‘ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط±ط­ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط£ط¹ط§ظ†ظ†ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط´ظ‡ط±ظٹ آ».( [16] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ‡ط±ظƒط³ ظ…ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ظ† ; ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ€ظ€ ط§ط² ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ†طµط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ط¯ط± ط®طµظˆطµ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط§ظ„ظ…ظƒط±ظ… ; ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¯ط± ظپط¶ظ„ ط¢ظ† طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± آ«ط§ظ‚ط¨ط§ظ„آ» ط¯ط±ط¶ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظƒظ‡ : ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط±ط´ط¨ ظ…ط§ظ‡ ط´ط±ظٹظپ ط±ط¬ط¨ طھط§ طµط¨ط­ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:

آ« ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط´ظ‡ط±ظٹ طŒ ظˆ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط¹ط¨ط¯ظٹ طŒ ظˆ ط§ظ„ط±ط­ظ…ط© ط±ط­ظ…طھظٹ طŒ ظپظ…ظ† ط¯ط¹ط§ظ†ظٹ ظپظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط§ط¬ط¨طھظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط³ط¦ظ„ظ†ظٹ ط§ط¹ط·ظٹطھظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ط³طھظ‡ط¯ط§ظ†ظٹ ظ‡ط¯ظٹطھظ‡ طŒ ظˆ ط¬ط¹ظ„طھ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط´ظ‡ط± ط­ط¨ظ„ط§ظ‹ ط¨ظٹظ†ظٹ ظˆ ط¨ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظٹ ظپظ…ظ† ط§ط¹طھطµظ… ط¨ظ‡ ظˆطµظ„ ط¨ظٹ آ».( [17] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ; ظ…ط§ظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ; ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ; ط±ط­ظ…طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ظƒط³ ظ…ط±ط§ ط¯ط±ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ; ط§ظˆط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظپط±ظ…ط§ظٹظ… طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ط·ط§ظپط±ظ…ط§ظٹظ… طŒ ظˆظ‡ط±ظƒط³ ط·ظ„ط¨ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط²ظ…ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھظ…ط³ظ‘ظƒ ط¬ظˆظٹط¯ ; ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ط±ط¨ ظ…ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ… ظ€ظ€ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ .

ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ; ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظˆظ‚ط§طھ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط´ط±ظٹظپ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®طµظˆطµ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ط¢ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ‘ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظٹط¶ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھظپطھط§ط­ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ آ«ط§ظ… ط¯ط§ظˆط¯آ» ط¨ط§ ط´ط±ط­ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ظپط±ط¬ ظˆ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ظˆ طھظƒظ…ظٹظ„ ط¢ط¯ط§ط¨ طµط­ظ‘طھ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط¹ط§ ; ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ظ‘ط© ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ظ‡ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¢ظ† ظƒظ‡ آ«ط§ظٹط§ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھآ» ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط± ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط§ظٹظ‘ط§ظ…ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط± ط§ط² ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط§ظˆظ‘ظ„ ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ظ‘ط© ظ†ظٹط³طھ آ».( [18] )

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ظ‡ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظٹط§ظ… ظ…ط¹ط¯ظˆط¯ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ; ظƒظ‡ ط±ظˆط² طھط¬ط¯ظٹط¯ ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ…ظ‘طھ ط¨ط§ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ; ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ظˆ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¨ظٹط´ظ…ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط´ط§ظٹط¯ ع¯ظ…ط§ظ† ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط­ط±ظ…طھط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ†ظ‡ ; ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ ; ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ ; ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ آ».( [19] )

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ظ‡ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ط¢ظ† ظƒظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ…ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ط، ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط§ط³ظ… ط§ط¹ط¸ظ… ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھ ظ‡ط±ط¢ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ط³طھ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط§ط¬ط§ط¨طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط£ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ†ط­ظˆ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط¢ظ† ظ€ظ€ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚طھط§ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظ€ظ€ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط±ط§ ظ‡ط± ط­ط§ط¬طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ط±ط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ… ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‘ظ‡ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ آ»( [20] )

ظˆ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط³ط­ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± آ« ط²ط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط¯ آ» ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ; ط±ظˆط² ط®ط§طھظ… ط¨ط®ط´ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ .

ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ( ظ‡ظژظ„ظ’ ط§ظژطھظ‰ ) ط¯ط± ظˆطµظپ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظپط¶ظ„ ط¢ظ† ط¹ط¸ظٹظ… طŒ ظˆ ط´ط£ظ† ظˆ ظ‚ط¯ط±ط´ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ظˆط² طھظˆط³ظ‘ظ„ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¨ط±ظ‘ظƒظ‡ ; ط³ط§ظٹط± ط§ظٹظ‘ط§ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ط³ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط«ط±طھ ظˆ ظپط¶ظ„ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ط´ط£ظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®ط§طµ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¹ط±ظپظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± آ«طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‘ظ‡آ» ظ…ط³ط·ظˆط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ط§طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظ‡ظ… ط¯ط± ط´ط±ط­ طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ :

آ« ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ… ظپط£ظˆط²ط¹ ظ„ظˆظ„ظٹظ‘ظƒ ط´ظƒط± ظ…ط§ ط§ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط§ظˆط²ط¹ظ†ط§ ظ…ط«ظ„ظ‡ ظپظٹظ‡ طŒ ظˆ ط¢طھظ‡ ظ…ظ† ظ„ط¯ظ†ظƒ ط³ظ„ط·ط§ظ†ط§ظ‹ ظ†طµظٹط±ط§ظ‹ طŒ ظˆ ط§ظپطھط­ ظ„ظ‡ ظپطھط­ط§ظ‹ ظٹط³ظٹط±ط§ظ‹ طŒ ظˆ ط£ط¹ظ†ظ‡ ط¨ط±ظƒظ†ظƒ ط§ظ„ط£ط¹ط²ظ‘ طŒ ظˆ ط§ط´ط¯ط¯ ط£ط²ط±ظ‡ طŒ ظˆ ظ‚ظˆظ‘ ط¹ط¶ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط§ط¹ظ‡ ط¨ط¹ظٹظ†ظٹظƒ طŒ ظˆ ط§ط­ظ…ظ‡ ط¨ط­ظپط¸ظƒ طŒ ظˆ ط§ظ†طµط± ط¨ظ…ظ„ط§ط¦ظƒطھظƒ طŒ ظˆ ط§ظ…ط¯ط¯ ط¨ط®ط¯ظ…طھظƒ طŒ ط§ظ„ط£ط؛ظ„ط¨ ظˆ ط£ظ‚ظ… ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظƒ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ظƒ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط¹ظƒ ظˆ ط³ظ†ظ† ط±ط³ظˆظ„ظƒ طµظ„ظˆط§طھظƒ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط£ط­ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط£ظ…ط§طھظ‡ ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظˆظ† ظ…ظ† ظ…ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظٹظ†ظƒ طŒ ظˆ ط§ط¬ظ„ ط¨ظ‡ طµط¯ط§ط، ط§ظ„ط¬ظˆط¯ ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚طھظƒ طŒ ظˆ ط§ط¨ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ„ط¶ط±ط§ط، ط¹ظ† ط³ظٹط¨ظƒ طŒ ظˆ ط£ط°ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ظƒط«ظٹظ† ط¹ظ† طµط±ط§ط·ظƒ طŒ ظˆ ط£ظ…ط­ظ‚ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط§ط© ظ‚طµط¯ظƒ ط¹ظˆط¬ط§ظ‹ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ† ظƒط§ظ†ط¨ظ‡ ظ„ط£ظˆظ„ظٹط§ط¦ظƒ طŒ ظˆ ط£ط¨ط³ط· ظٹط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط£ط¹ط¯ط§ط¦ظƒ طŒ ظˆ ظ‡ط¨ ظ„ظ†ط§ ط±ط£ظپطھظ‡ ظˆ ط±ط­ظ…طھظ‡ طŒ ظˆ طھط¹ط·ظ‘ظپظ‡ ظˆ طھط­ظ†ظ‘ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط³ط§ظ…ط¹ظٹظ† ظ…ط·ظٹط¹ظٹظ† ظˆ ظپظٹ ط±ط¶ط§ظ‡ ط³ط§ط¹ظٹظ† ظˆ ط¥ظ„ظ‰ ظ†طµط±طھظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¯ط§ظپط¹ط© ط¹ظ†ظ‡ ظ…ظ†ظƒط¨ظٹظ† ظˆط¥ظ„ظٹظƒ ظˆ ط¥ظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ظƒ طµظ„ظˆط§طھظƒ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط°ظ„ظƒ ظ…طھظ‚ط±ظ‘ط¨ظٹظ† آ».( [21] )

ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹظ†ط´ ظˆ ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ظ‚ظ‘طھ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھط£ظ…ظ‘ظ„ ط¯ط± طµط¯ظ‚ ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ط§طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ط§ط² طھط¬ظ„ظٹظ„ط§طھ ظˆ طھظˆظ‚ظٹط±ط§طھ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ط§ط² ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط³ط§ط¬ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ…طµظ„ظٹظ† ظ€ظ€ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡  ;  طŒ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ ظˆ طھط°ظ„ظ‘ظ„ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ; ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظپط±ط¬ط´ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظˆط§ظ„ظ…ظˆظپظ‚ ظˆ ط®ظٹط± ظ…ط¹ظٹظ† .

ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ط±ظˆط² ط¹ظٹط¯ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ط¹ظٹط¯ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط­ط²ظ† ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ظˆط² طھط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ .( [22] )

ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±ط§طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط²ظ† طھط£ط³ظ‘ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ آ« ط¯ط¹ط§ط، ظ†ط¯ط¨ظ‡ آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ظٹط¯ ظˆ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¹ظٹط¯ ط؛ط¯ظٹط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ط، ; ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± طھط£ط³ظ‘ظپ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ظˆ ط´ط¯ظ‘طھ ط¬ط²ط¹ ظˆ ط­ط²ظ† ظˆ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ; ظˆ ط¨ط± طھط¶ظ‘ط±ط¹ ظˆ ط§ط¨طھظ‡ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ظٹط¯ ظ†ظˆط±ظˆط² ظˆ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ظٹط¯ ظ†ظˆط±ظˆط² ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظ‡ظٹع† ظ†ظˆط±ظˆط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ط§ ظˆ ط±ظˆط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط§ط³طھ آ»( [23] )

ظ¾ط³ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ; ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¢ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ ; ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طھط£ط³ظ‘ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .

ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ†ظٹط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ; ط±ظˆط² ط®ط±ظˆط¬ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ‚طھظ„ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ظ„ط¨ ط«ط§ط± ظˆ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط± آ« ط²ط§ط¯ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط¯ آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ط±ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¢ظ† ظ…ط´طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظˆ ط®ط°ظ„ط§ظ† ط§ط¹ط¯ط§ط¦ط´ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظ‚ط§ط¦ظ…ط´ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط´ط±ظٹظپ ظ…ط¨طھظ†ظ‰ ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ط²ط¹ ظˆ ط­ط²ظ† ظˆ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§طھ ظٹط§ ط§ط¯ط¹ظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ط، ط´ط±ظٹظپ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ط´ ظ†طµط±طھ ظˆظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپطµظ„ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¹ط¨ط§ط±ط§طھظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط´ط±ظپ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط´ظ‡ظˆط±ظ‡ ط±ظˆط²ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظٹط§ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط±ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط­ط²ظˆظ† ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طھط¶ظ‘ط±ط¹ ظˆ ط§ط¨طھظ‡ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ; ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ ; ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط² آ« ط¯ط­ظˆط§ظ„ط£ط±ط¶ آ» ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط² ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ… ط°ظ‰ ظ‚ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ظ‡ظ… طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± آ« ط²ط§ط¯ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط¯ آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط¸ط§ظ‡ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .( [24] )

ظ¾ط³ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ (ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡)ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [25] )

ظ¾ط³ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظ† ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ; ط¨ظ‡طھط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ط®ظ„طµ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط¹ط§ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ; ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ط´ط±ظپ ظˆ ط§ظƒظ…ظ„ ظˆ ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط°ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¯ط± ظٹظƒ ط­ط¯ظٹط« ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

آ«ظ‡ط± ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¯ط­ظˆط§ظ„ط£ط±ط¶ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط°ظƒط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…طھظپط±ظ‘ظ‚ ط´ظˆظ†ط¯ ط­ط§ط¬طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط±ط­ظ…طھ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط®طµظˆطµ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬طھظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط±ظˆط²ط´ ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط´ط¨ط´ ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯آ».

ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظˆظ‚ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ‚ظ†ظˆطھ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط­ط§ظ„طھ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط±ظٹظ† ط§ظˆظ‚ط§طھ ط§ظˆ ط¨ط³ظˆظ‰ ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµ طھط°ظ„ظ‘ظ„ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط±ط­ظ…طھ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط­ط§ط¬طھظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظٹظƒ ظ‡ظ… ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط³ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط­ط§ظ„طھ ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط­ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط§ط±ط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط²ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± آ« ظ…ط±ط§ط© ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ آ» ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط§ط² آ« ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط³ط¦ظˆط§ظ„ ط´ط¯ ط§ط² ط³ط¨ط¨ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط­ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طں

ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ : آ« ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط­ط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ طھط£ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط´ط¯ظ‘طھ ط§طھظ‘طµط§ظ„ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع†ظˆظ† ط§طھطµط§ظ„ ط´ط¹ط§ط¹ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط­ط§طµظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط³ط±ظˆط± ظ‚ظ‡ط±ظ‰ آ».( [26] )

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط­ط²ط§ظ† طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط²ظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ط¯ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ; ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط­ط²ظ† ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ط¬ ظˆ ظƒط´ظپ ط­ط²ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ط¬طھظ‰ ظˆ ظ‡ط± ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ طŒ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ; ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ… ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ; ظ‡ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆظ‡ظ… ط§ط²ظ†ط¸ط± ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¯ط± ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ; ظˆ ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ظˆ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط§ظ‡ظ…ظ‘ ط§ط² ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ… ط¨ط¯ط§ط±ط¯ آ».

ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† طھظ‚ط¯ظ‘ظ… ; ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ طھظˆط³ظ‘ظ„ ظˆ ط§ط³طھط´ظپط§ط¹ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¬ظ‡طھ طŒ ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³طھ :

آ« ظ…ط³طھط´ظپط¹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ظƒظ… طŒ ظˆ ظ…طھظ‚ط±ظ‘ط¨ ط¨ظƒظ… ط¥ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظƒظ… ط£ظ…ط§ظ… ط·ظ„ط¨طھظٹ ظˆ ط­ظˆط§ط¦ط¬ظٹ ظˆ ط¥ط±ط§ط¯طھظٹ ظپظٹ ظƒظ„ظ‘ ط£ط­ظˆط§ظ„ظٹ ظˆ ط§ظڈظ…ظˆط±ظٹ آ».( [27] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط´ظپظٹط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ طھظ‚ط±ظ‘ط¨ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ… طŒ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ط·ظ„ط¨ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ط¬طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ظ‡ط± ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظ…ظˆط± ط®ظˆط¯ظ… ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ع†ظ‡ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظ€ظ€ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط±ط§ظٹظ† ط§ظ‚ط±ط§ط± ظƒظ‡ ط¯ط±ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط³طھ ; ط¨ط§ظٹط¯ طµط§ط¯ظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ¾ط³ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ ظˆ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ; ط§ط² ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ط´ ط§ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط§ط¹ط¸ظ… ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط³ط¹ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط¢ظ† ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ط¹ط§ طŒ ط§ظ…ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ… ط¨ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظ‚ط±ظ‘ط¨ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ط´ظپظٹط¹ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ط´ط¯ظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط·ظ„ط¨ ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯ ; ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طµظ„ظˆط§طھ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¯ط¹ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹظ‘طھ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ طھظ‚ط±ظ‘ط¨ ط¬ط³طھظ† ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط§ط² ظپظ‚ط±ط§طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط±ظˆط² آ«ط¹ط±ظپظ‡آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ ; ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ…:ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط¹ط§

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ…ظƒظ†ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طھطµط±ظٹط­ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظپط§ط±ط´ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ط§ظ…ظƒظ†ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط¯ط± طھظƒظ…ظٹظ„ ظ‡ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط¹ط§ طھط£ط«ظٹط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ .

ظ¾ط³ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط¯ط± ظ€ طµظˆط±طھ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ€ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ…ظƒظ†ظ‡ ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طھط´ط±ظ‘ظپ  ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ ;  ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§

ظˆ ط¢ظ† ط§ظ…ظƒظ†ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :

ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ط´ط±ظپظ‡ ; ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط±ظˆط¶ظ‡ ظ†ط¨ظˆظٹظ‘ظ‡(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆ ط±ظˆط¶ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¯ط¹ط§ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ظˆط¯ ; ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظپط¶ظ„ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¦ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ طھط§ظ…ظ‘ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط­ط±ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ طµظ„ط­ط§ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط°ط±ط§ط±ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

آ« ظ…ط²ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± ; ط¯ط± ط­ظƒظ… ظ…ط²ط§ط± ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ آ».

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ; ظ‚ط¨ظˆط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ; ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ‚ط¨ط± ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ; ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ظ…ط­ط§ظپظ„ ط¹ظ„ظ…ط§ ط§ط®ظٹط§ط± ظˆ طµظ„ط­ط§ط، ط§ط¨ط±ط§ط± طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ع†ظˆظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط°ظƒط± ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ظ„ظ… ظˆظ…ط¬ظ„ط³ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ظ…ط±ط§ط«ظ‰ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ طŒ ظˆ ط³ط±ط¹طھ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ† ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظٹط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ; طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬  ظ€ظ€ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ط¢ظ†  ظ€ظ€ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ; ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ظƒظ†ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ط§ ط¨ط®طµظˆطµظ‡ ; ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ طŒ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ .

ظˆظ„ظƒظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ط´ط±ظٹظپظ‡ طŒ ظ¾ط± ظپط¶ظ„ظٹطھ طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ط² ط¬ظ‡طھ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ ظ€ظ€ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط§ظپط¶ظ„ظٹظ‘طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ طŒ ط­طھظ‘ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط®طµظˆطµظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط°ظƒط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰.

ظˆ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ع†ظˆظ† ط§ظ…ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ ط¢ظ† ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ† ; ط³ط¨ط¨ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ظˆ ط¨ظ‚ط§ط، ط§ظ…ط± طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طŒ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ط­ط±ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط­ط±ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ; ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط­ط±ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ طھط¹ط²ظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ; ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ طھط¹ط²ظٹطھ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط­ط¯ظٹط« طھظپط§ط®ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طŒ ط±ظپط¹طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆظژ ظ…ظگظ†ظ’ ط­ظژط¯ظٹط«ظگ ظƒظژط±ط¨ظ„ط§ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ظƒظژط¹ظ’ط¨ظژط© ***ظ„ظگظƒظژط±ط¨ظژظ„ط§ ط¨ط§ظ† ط¹ظڈظ„ظڈظˆظ‘ظڈ ط§ظ„ط±ظڈطھظ’ط¨ظژط©( [28] )

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط³ط§ط¦ط± ط§ظ…ظƒظ†ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ‡ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط´ظˆط¯ طŒ ظٹط§ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط² ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ€ظ€ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط²ط§ط¦ط± ظ€ظ€ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظƒط§طھ ط¢ظ† ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¸ط§ظ‡ط±ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ط³طھ ظƒظ‡ : آ« ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط¸ط± ط±ط­ظ…طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¨ظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط´ظ‡ط¯ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط²ظˆظ‘ط§ط± ط´ط§ظ† .

ط³ظˆظ‘ظ… : ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ‡ظ„ طھط¹ط²ظٹطھط´ط§ظ† .( [29] )

ظ¾ط³ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ظ…ظƒظ†ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط¯ ; ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط´ظˆط¯ ط¨ط§ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹط§ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ€ظ€ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظٹط§ ط؛ظٹط± ط§ظˆ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ…ظ‚ط§ط±ظ† ط´ظˆط¯ ط¨ط§ ط¨ط¹ط¶ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¯ط§ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ طŒ ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹط§طھظ‰ طŒ ط²ظٹط§ط¯طھظ‰ ظپط¶ظ„ ظˆ ط´ط±ظپ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظˆ ط؛ط§ظٹطھ ظƒظ…ط§ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ…ظˆظپظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظƒ ط¢ظ† ط´ظˆط¯ ; ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ظپط¶ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ ظˆ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ طŒ(ظˆظژ ط°ظ„ظگظƒظژ ظپظژط¶ظ’ظ„ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظڈط¤طھظٹظ‡ظگ ظ…ظژظ†ظ’ ظٹظژط´ط§ط،ظڈ ظˆظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط°ظڈظˆ ط§ظ„ظ’ظپظژط¶ظ’ظ„ظگ ط§ظ„ظ’ط¹ظژط¸ظٹظ…ظگ ظˆظژ ظپظٹ ط°ظ„ظگظƒظژ ظپظژظ„ظ’ظٹظژطھظژظ†ط§ظپظژط³ظگ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈطھظژظ†ط§ظپظگط³ظڈظˆظ†ظژ).( [30] )

ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ…: ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط¯ط¹ط§

ظ…ظˆط§ظ†ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ط، ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ظ€ظ€ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ظپط¹ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط«ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط¹ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ; ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯  طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط°ظƒط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ط´ط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .

ظˆ ط¢ظ† ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ :

ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ظ…ط­ط§ط±ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ط±ط¹ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ظپط±ط§ط¦ط¶ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ط±ط¹ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ .

ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ط·ظ„ط¨ ; ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ آ« ظˆط±ط¹آ» ظˆ آ«طھظ‚ظˆظ‰ آ» ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆط´ط±ط­ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ط¨ط§ ط§ط®طھطµط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ .

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ط§ط³طھ : ( ط§ظگظ†ظ‘ظژظ…ط§ ظٹظژطھظژظ‚ظژط¨ظ‘ظژظ„ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈطھظ‘ظژظ‚ظٹظ†ظژ)( [31] ) طŒ ظƒظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ظپط§ط¯ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‚ط¨ظˆظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط± ظˆ ظ‡ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ط±ط§ ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط¢ط«ط§ط±ط´ ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ط®طھطµط§طµ ظˆ ط§ظ†ط­طµط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ‡ظ… ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط­ظƒظ…ظ‰ ط±ط§ ظ…ط´ط±ظˆط· ظˆ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظˆطµظپظ‰ ط§ط² ط§ظˆطµط§ظپ ظƒظ†ظ†ط¯ ; ظˆ ط¢ظ† ظˆطµظپ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظˆطµظپ ظƒظ‡ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ظˆط¯ ط§ط«ط± ط¢ظ† ط­ظƒظ… ظƒط§ظ…ظ„ طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ط¯ظ† ظˆ طھط£ط«ظٹط± ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط± ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط¹ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظ†ظٹط² ط®طµظˆطµ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ظ€ظ€ ظ…ط´ط±ظˆط· ظˆ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظˆطµظپ طھظ‚ظˆظ‰ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظˆطµظپ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­ط§طµظ„ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط´ط¯ظ† ظ‡ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ طھظ‚ظˆظ‰ ط¯ط± ط´ط®طµ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط§ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ط¢ظ† ظƒط§ظ…ظ„طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹط§طھ ; ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط§ط³طھ ( ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط§ظژظƒظ’ط±ظژظ…ظژظƒظڈظ…ظ’ ط¹ظگظ†ظ’ط¯ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظژطھظ’ظ‚ظٹظƒظڈظ…ظ’ )( [32] ) طŒ ظƒظ‡ ظ…ط§ط­طµظ„ ظ…ظپط§ط¯ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط§ظ…طھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ; ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¯ط¹ط§ط، ظˆ ط·ظ„ط¨ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط§ط³طھظ† ط§ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ط³طھ ; ظ€ظ€  ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ; ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظƒظ…ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط¬ظ‡طھ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط±ط¬ظ‡طھ ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط®ظٹط± ط¢ط®ط±طھ ; ظˆ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ : ط§ط² ط¬ظ…ط¹ ظƒط«ظٹط±ظ‰ ط¯ظپط¹ ط¨ظ„ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظٹط§ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظپظٹط¶ط´ ط±ط§ ط´ط§ظ…ظ„ ط­ط§ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .

ظ…ط±ط§طھط¨ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰

ظ…ط±ط§طھط¨ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط² ط§ط³طھ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : طھط±ظƒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ط§ط¦ط¶ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ طھظپطµظٹظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‡ ظˆ ط¨ط®طµظˆطµ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ظٹظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : طھط±ظƒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طµط؛ظٹط±ظ‡ .

ط³ظˆظ‘ظ… : طھط±ظƒ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ط§طھ .

ع†ظ‡ط§ط±ظ… : طھط±ظƒ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظ…ط¨ط§ط­ط§طھ طŒ ط®طµظˆطµ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ„ط¹ط¨ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ…ط±ط§طھط¨ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ :

ظ…ط±ط§طھط¨ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط² ط§ط³طھ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : طھط·ظ‡ظٹط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ط² ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ ظˆ ظ†ظپط§ظ‚ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ† ; ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط´ط±ظƒ ط®ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² طھط·ظ‡ظٹط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط­ط¨ظ‘ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ظˆ ط­ط¨ظ‘ ط§ط¹ط¯ط§ط، ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¹ط¯ط§ط، ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط¨ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط±ط¬ط³ ظˆ ط®ط¨ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط­ط¨ظ‘ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظˆ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط®طµظˆطµ ط¯ط±طھظپط³ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ( ظ…ط§ ط¬ظژط¹ظژظ„ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظگط±ظژط¬ظڈظ„ ظ…ظگظ†ظ’ ظ‚ظژظ„ظ’ط¨ظژظٹظ’ظ†ظگ ظپظٹ ط¬ظژظˆظ’ظپظگظ‡ظگ)( [33] ) ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ :

آ« ظ‡ط±ظƒط³ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ط¹ط¯ط§ط، ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ط¹ط¯ط§ط، ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ آ».( [34] )

ط¯ظˆظ‘ظ… : طھط·ظ‡ظٹط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط²ط§ط¦ظ„ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ طµظپط§طھ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط¹ط¸ظ… ظˆ ط³ط±ظ…ظ†ط´ط§ط، ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ط­ط¨ظ‘ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ( ظ‚ظژط¯ظ’ ط§ظژظپظ’ظ„ظژط­ظژ ظ…ظژظ†ظ’ ط²ظژظƒظ‘ظٹظ‡ط§ ظˆظژ ظ‚ظژط¯ظ’ ط®ط§ط¨ظژ ظ…ظژظ†ظ’ ط¯ظژط³ظ‘ظٹظ‡ط§)( [35] ) ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ظƒط¨ط± طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ : ( ظˆظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط¬ط§ظ‡ظژط¯ظڈظˆط§ ظپظٹظ†ط§ ظ„ظژظ†ظژظ‡ظ’ط¯ظگظٹظژظ†ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط³ظڈط¨ظڈظ„ظژظ†ط§)( [36] ) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ .

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ظ…ظ†ظ‡ظٹظ‘ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ† ظ€ظ€ ظˆ ط±ط²ط§ط¦ظ„ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ط´ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ طھط§ظ…ظ‘ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط²ط§ط¦ظ„ ظˆ طµظپط§طھ ط°ظ…ظٹظ…ظ‡ ط¨ط§ط·ظ†ظٹظ‘ظ‡ ظƒظ‡ ط§طµظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ظ‚ظ‡ط±ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظپط³ ط§ظ…ظ‘ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆط³ط§ظˆط³ ط´ظٹط·ط§ظ†ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط± ظƒظ…ظˆظ† ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط¨ط¨ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط¢ظ† ظ†ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ظٹط§ ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ظپط±ط§ط¦ط¶ ظٹط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طµط؛ظٹط±ظ‡ ظٹط§ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ط§طھ ظٹط§ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظ„ط؛ظˆظٹط§طھ ظˆ ظ„ظ‡ظˆظٹط§طھ  .

ظˆ ط§طµط±ط§ط± ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ظ‡ظٹظ‘ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ; ط³ط¨ط¨ طھظƒظ…ظٹظ„ ظˆ طھط´ط¯ظٹط¯ ط±ط°ط§ط¦ظ„ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ; ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ط±ط³ظˆط® ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظٹط´ظˆط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ط³ظˆط® ظˆ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط±ط®طھ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ‚ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† .

ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھط­طµظٹظ„ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ; ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯:

ط§ظˆظ‘ظ„ط§ : ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ط² ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ†ظ‡ظٹظ‘ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ طŒ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ع†ظˆظ† ظپط¹ظ„ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ط¦ظ… ظ†ظپط³ط§ظ†ظٹظ‡ ; ط§ط² ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ط´ظˆط¯ .

ط«ط§ظ†ظٹط§ظ‹ : ظ…طھظˆط³ظ‘ظ„ ظˆ ظ…طھظ…ط³ظ‘ظƒ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ظ„ط¹ ظˆ ظ‚ظ…ط¹ ط¢ظ† ط°ظ…ط§ظٹظ… ط§ط² ظ†ظپط³ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆ ط§طµظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† ط¢ظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ظƒظ‡ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ظˆط¯ ع†ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ظپظٹط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ظˆ ط§ط¨طھظ‡ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ… ظˆ ط§ظ„ط·ط§ظپ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط²ط§ط¦ظ„ ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .

ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظٹظ† طھط¶ط±ظ‘ط¹ ظˆ ظ…ط³ط¦ظ„طھ  ; ط¨ظ‡طھط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¯ط¹ظٹظ‡ ط®ط§طµظ‘ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ظ…طھظˆط³ظ‘ظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ط¯ط¹ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ آ«طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‘ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ»

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھظˆط³ظ‘ظ„ ظˆ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ظˆ ط¯ط¹ط§  ; ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط¯ط± طھط²ظƒظٹظ‘ظ‡ ظ†ظپط³ طھط£ط«ظٹط± ظˆ ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ طھط§ظ…ظ‘ظ‡ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ€ظ€ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ظˆ طھط£ط«ظٹط± ط¢ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ظˆ ط§ط®طھط¨ط§ط± ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط´ظˆط¯ ط¨ط§ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ; ط¨ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط§ظپط±ط§ط· ط¯ط± ط¢ظ† ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¬ظˆط¹ ظ€ ظ…ط°ظ…ظˆظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط´ط±ظٹظپ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط§ط² ظƒط§ظ…ظ„طھط±ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ†ظپط³ ظˆ ظ‚ظ„ط¹ ط±ط°ط§ط¦ظ„ ظˆ ط²ظ…ط§ط¦ظ… ط§ط² ط¢ظ† طھط£ط«ظٹط± ظ‚ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظٹط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط°ظƒط§ط± ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ظƒظ‡ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ .

ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظˆط§ط¶ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ; ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ طھظ‚ظˆظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ع†ظ‡ ط§ط² ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ .

ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط¬ظ‡ ظƒظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ ط´ظˆط¯ ; ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ط«ط±ظگ ط¢ظ† ; ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ طŒ ظˆ ط®طµظˆطµط§ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ط،ظگ ط§ظˆ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط´ ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظƒطھظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ظٹط³طھ ظƒظ‡ طھط°ظƒظ‘ط± ط¢ظ† ظˆ ط§ظ„طھظپط§طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھط­طµظٹظ„ طھظ‚ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط³طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ; ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ; طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط¢ظ† ط³ظ‡ظ„ ظˆ ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ; ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†

ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ط«ط± ط¯ط¹ط§ط، ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط± ط³ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ :

ظ†ظˆط¹ ط§ظˆظ‘ظ„ : ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ظٹظ† (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¹طµظٹطھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظˆطµظپ طھظ‚ظˆط§ ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ; طھط£ط«ظٹط± ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط±ط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ : ( ظˆظژ ظ…ظژظ†ظ’ ظٹظژط¹ظ’ظ…ظژظ„ظ’ ظ…ظگط«ظ’ظ‚ط§ظ„ظژ ط°ظژط±ظ‘ظژط© ط®ظژظٹظ’ط±ط§ظ‹ ظٹظژط±ظژظ‡)( [37] )ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ طµط§ط¯ط± ط´ظˆط¯ ظˆ ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظˆ ظ„ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ظٹط¯ .

ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¹طµظٹطھ ط§ظ…ظٹط¯ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظ†ظٹط² ظ‡ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¯ط±ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط°ظƒط±ط´ط¯ ; ظƒظ‡ :

آ« ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ظٹط§ ط¨ط§ ظ…ط§ظ„ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط¬ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط°ط±ظ‘ظٹظ‡ ظ…ط±ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ط´ط¯ آ».

ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ; ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ; ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ…طµط¯ط§ظ‚ طھط´ظƒظ‘ط± ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ†طµط±طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)  ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط² ط§طµظ„ طھظ‚ظˆط§ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² طھظ‚ظˆط§ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط±ظƒط§ظ† طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط±ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ظˆ ظ„ظˆ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظٹظƒ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ„ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط؛ظٹط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط¹طµظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظ¾ط³ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظˆظپظٹظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط±ظƒ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط±طھط¨ظ‡ طھظ‚ظˆظ‰ ط¨ط±ط³ظ†ط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط«ط± ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ( ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط§ظ„طµظژظ„ط§ط©ظژ طھظژظ†ظ’ظ‡ظ‰ ط¹ظژظ†ظگ ط§ظ„ظ’ظپظژط­ط´ط§ط،ظگ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈظ†ظ’ظƒظژط±ظگ)( [38] )

ظˆ ط¯ط±ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ع†ظˆظ† ط²ظ†ط§ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ¾ط³ ط´ظƒط§ظٹطھ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .

ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ : آ« ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظپط¹ط§ظ„ ط²ط´طھ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ آ».

ظ¾ط³ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظ…ظˆظپظ‘ظ‚ ط´ط¯ . ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ طµظ„ط§ط­ ظˆ طھظ‚ظˆط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ظ‡ظ… طھظˆظپظٹظ‚ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ .( [39] )

ظ†ظˆط¹ ط¯ظˆظ‘ظ… : ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±طµط¯ط¯ طھط­طµظٹظ„ طھظ‚ظˆط§ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ ط¢ظ† ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظˆ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط«ط± ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡  : ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ; ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± طھظ‚ظˆط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط«ظٹط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط¹ط§ ظˆط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط§ط² ظ†ظˆط¹ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط³طھ ; ظپط§ط¦ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

ظ†ظˆط¹ ط³ظˆظ‘ظ… : ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ط²طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± ط³ط§ط¦ط± ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ط­ط§ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ط§ط«ط± ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ظپظˆط§ط¦ط¯ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط± ط§ط³طھ ; ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆ ط´ط±ظٹظپطھط±ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†طµط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± طŒ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ط±ظپط¹ ط­ط²ظ† ظˆ ظƒط´ظپ ط¶ط±ظ‘ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط´ط±ظ‘ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¨ظ„ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¯ظپط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط§ط³ط§ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ†ظ‚ط±ط¶ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¯ظپط¹ طھط£ظ„ظ‘ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ; ط§ط² ط®ظˆط§ط·ط± ط´ط±ظٹظپ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظپط¹ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط±ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ط´ظˆط¯ .

ط§ظ„ط¨طھظ‘ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ†طµط±طھ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ط¢ظ…ط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡.

ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظٹط² ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ط¹ط²ظ… ظˆ طھظ…ظ†ظ‘ط§ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ€ظ€ ط¨ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظپطµظ„ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ط­ط§طµظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ; ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط­ط³ظˆط¨ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ طھظ‚ظˆط§ ط¯ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط´ظˆط¯ طŒ ظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط² ظپط¶ظ„ ظˆ ظƒط±ظ… ط­ط¶ط±طھط´ ; ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ طھط£ط«ظٹط± ط¢ظ† ط¯ط± طھظ‚ظˆط§

ظˆ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھظƒظ…ظٹظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ; ط¨ط§ظٹط¯ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± طھطµط­ظٹط­ ط¢ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¸ط§ط¦ظپ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط§ظˆ(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ; ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طµط­ظ‘طھ ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ طھط£ط«ظٹط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ظˆ ط³ظ‡ظ„ ط§ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط®ظ„ظ‘ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ .

ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ

ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظˆ ط´ط¯ظ‘طھ طھط£ظƒظٹط¯ ط¢ظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± آ« طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ» ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ : (ظˆظژ ط§ظگط°ط§ ط§ظژط®ظژط°ظ’ظ†ط§ ظ…ظگظٹط«ط§ظ‚ظژ ط¨ظژظ†ظ‰ ط§ظگط³ظ’ط±ط§ط¦ظگظٹظ„ظژ ظ„ط§ طھظژط¹ظ’ط¨ظڈط¯ظڈظˆظ†ظژ ط§ظگظ„ط§ظ‘ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ )( [40] ) ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط£ظ…ط± ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظپط¹ط±ط¶ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظ‚طµظˆط± ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† ظپط±ط£ظٹطھظ‡ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط°ظ‡ط¨ ظˆ ط§ظ„ظپط¶ظ‘ط© طŒ ظ…ظ„ط§ط·ظ‡ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط³ظƒ ظˆ ط§ظ„ط¹ظ†ط¨ط± ط؛ظٹط± ط£ظ†ظ‘ظٹ ط±ط£ظٹطھ ظ„ط¨ط¹ط¶ظ‡ط§ .

ظپظ‚ظ„طھ : ظٹط§ ط­ط¨ظٹط¨ظٹ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ; ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط¨ظ„ط§ ط´ط±ظپ ظƒظ…ط§ ظ„ط³ط§ط¦ط± طھظ„ظƒ ط§ظ„ظ‚طµظˆط± طں

ظپظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ; ظ‡ط°ظ‡ ظ‚طµظˆط± ط§ظ„ظ…طµظ„ظ‘ظٹظ† ظپط±ط¢ط¦ط¶ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† ظٹظƒط³ظ„ظˆظ† ط¹ظ† ط§ظ„طµظ„ط§ط© ط¹ظ„ظٹظƒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¢ظ„ظƒ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ طŒ ظپط¥ظ† ط¨ط¹ط« ظ…ط§ط¯ظ‘ط© ظ„ط¨ظ†ط§ط، ط§ظ„ط´ط±ظپ ظ…ظ† ط§ظ„طµظ„ط§ط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ„ط·ظٹظ‘ط¨ظٹظ† طŒ ط¨ظ†ظٹطھ ظ„ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظپ ظˆ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ظ‚ظٹطھ ظ‡ظƒط°ط§ طŒ ظپظٹظ‚ط§ظ„ : ط­ظٹظ† طھط¹ط±ظپ ط³ظƒظ‘ط§ظ† ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ‚طµط± ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظ„ط§ ط´ط±ظپ ظ„ظ‡ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظƒط³ظ„ طµط§ط­ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ طµظ„ط§طھظ‡ ط¹ظ† ط§ظ„طµظ„ظˆط§ط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ„ط·ظٹظ‘ط¨ظٹظ† .

ظˆ ط±ط£ظٹطھ ظپظٹظ‡ط§ ظ‚طµظˆط±ط§ظ‹ ظ…ظ†ظٹط¹ط© ظ…ط´ط±ظ‚ط© ط¹ط¬ظٹط¨ط© ط§ظ„ط­ط³ظ† ظ„ظٹط³ ظ„ظ‡ ط£ظ…ط§ظ…ظ‡ط§ ط¯ظ‡ظ„ظٹط² ظˆ ظ„ط§ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ط§ ط¨ط³طھط§ظ† ظˆ ظ„ط§ ط®ظ„ظپظ‡ط§ طŒ ظپظ‚ظ„طھ : ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ‚طµظˆط± ظ„ط§ ط¯ظ‡ظ„ظٹط² ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ„ط§ ط¨ط³طھط§ظ† ط®ظ„ظپ ظ‚طµط±ظ‡ط§ طں

ظپظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ! ظ‡ط°ظ‡ ظ‚طµظˆط± ط§ظ„ظ…طµظ„ظ‘ظٹظ† ط§ظ„طµظ„ط§ط© ط§ظ„ط®ظ…ط³ طŒ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† ظٹط¨ط°ظ„ظˆظ† ط¨ط¹ط¶ ظˆط³ط¹ظ‡ظ… ظپظٹ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ظˆظ† ط¬ظ…ظٹط¹ظ‡ظ… طŒ ظپظ„ط°ظ„ظƒ ظ‚طµظˆط±ظ‡ظ… ظ…ط³طھظˆط±ط© ط¨ط؛ظٹط± ط¯ظ‡ظ„ظٹط² ط£ظ…ط§ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط؛ظٹط± ط¨ط³طھط§ظ† ط®ظ„ظپظ‡ط§ .

ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ : ط£ظ„ط§ ظپظ„ط§طھطھظ‘ظƒظ„ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹط© ظˆط­ط¯ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط§ط¯ظ‘ظˆط§ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ظ…ظ† ظپط±ط§ط¦ط¶ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ظ„ظ‘ط°ط§ظ† ظٹطھظ‘ظ…ط§ظ† ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ظٹظ‚طµظ‘ط±ط§ظ†ظ‡ط§ آ».( [41] )

ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط°ظٹظ„  ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ : ( ظپظژط§طھظ‘ظژظ‚ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط±ظژ ط§ظ„ظ‘ظژطھظٹ ظˆظژظ‚ظڈظˆط¯ظڈظ‡ظژط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ظڈ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ط­ظگط¬ط§ط±ظژط©ظڈ)( [42] ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظٹط§ ظ…ط¹ط´ط± ط´ظٹط¹طھظ†ط§ ! ط¥طھظ‘ظ‚ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط­ط°ط±ظˆط§ ط£ظ† طھظƒظˆظ† ظ„ظ„ظ†ظ‘ط§ط± ط­ط·ط¨ط§ظ‹ ظˆ ط¥ظ† ظ„ظ… طھظƒظˆظ†ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒط§ظپط±ظٹظ† طŒ ظپطھظˆظ‘ظ‚ظˆظ‡ط§ط¨طھظˆظ‚ظ‘ظ‰ ط¸ظ„ظ… ط¥ط®ظˆط§ظ†ظƒظ… ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طŒ ظˆ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ظ„ظٹط³ ظ…ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ط¸ظ„ظ… ط£ط®ط§ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒ ظ„ظ‡ ظپظٹ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھظ†ط§ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط«ظ‚ظ‘ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹ طھظ„ظƒ ط§ظ„ظ†ط§ط± ط³ظ„ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط£ط؛ظ„ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ظ… ظٹظƒظپظ‡ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط´ظپط§ط¹طھظ†ط§ طŒ ظˆ ظ„ظ† ظ†ط´ظپط¹ ظ„ظ‡ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط¹ط¯ ط£ظ† طھط´ظپظ‘ط¹ ظ„ظ‡ ط¥ظ„ظ‰ ط£ط®ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ظپط¥ظ† ط¹ظپظ‰ ط¹ظ†ظ‡ ط´ظپظ‘ط¹ظ†ط§ طŒ ظˆ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط·ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط± ظ…ظƒط«ظ‡ آ».( [43] )

ظˆ ط¨ط§ط² ط¯ط± ط¢ظ† طھظپط³ظٹط± ظ…ظ†ظٹط± ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ : ( ظˆظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط¢ظ…ظژظ†ظڈظˆط§ ظˆظژ ط¹ظژظ…ظگظ„ظڈظˆط§ ط§ظ„طµظ‘ط§ظ„ظگط­ط§طھظگ ط§ظڈظˆظ„ط¦ظگظƒظژ ط§ظژطµظ’ط­ط§ط¨ظڈ ط§ظ„ظ’ط¬ظژظ†ظ‘ظژط©ظگ ظ‡ظڈظ…ظ’ ظپظٹظ‡ط§ ط®ط§ظ„ظگط¯ظڈظˆظ†ظژ )( [44] ) طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :

آ« ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظˆطµظپظˆظ‡ ط¨طµظپط§طھظ‡ طŒ ظˆ ظ†ط²ظ‡ظˆظ‡ ط¹ظ† ط®ظ„ط§ظپ طµظپط§طھظ‡ طŒ ظˆ طµط¯ظ‘ظ‚ظˆط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط§ظ‹(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) طŒ ظˆ طھط§ط¨ط¹ظˆط§ ظپظٹ ط£ط­ظˆط§ظ„ظ‡ ظˆ ط£ظ‚ظˆط§ظ„ظ‡ ظˆ طµظˆظ‘ط¨ظˆظ‡ ظپظٹ ظƒظ„ظ‘ ط§ظپط¹ط§ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط±ط£ظˆط§ ط¹ظ„ظٹظ‘ط§ظ‹ ط¨ط¹ط¯ظ‡ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ‹ ط¥ظ…ط§ظ…ط§ظ‹ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ‹ ظ‡ظ…ط§ظ…ط§ظ‹ ظ„ط§ظٹط¹ط¯ ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظڈظ…ظ‘ط© ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆط§ط­ط¯ ظˆ ظ„ط§ ظƒظ„ظ‘ظ‡ظ… ط¥ط°ط§ ط£ط¬ظ…ط¹ظˆط§ ظپظٹ ظƒظپظ‘ظ‡ ظٹظˆط²ظ†ظˆظ† ط¨ظˆط²ظ†ظ‡ ط¨ظ„ ظٹط±ط¬ظ‘ط­ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظƒظ…ط§ ظٹط±ط¬ظ‘ط­ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط°ط±ظ‘ط© .

ظˆ ط´ظٹط¹ط© ط¹ظ„ظ‰ظ‘ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† ظ„ط§ ظٹط¨ط§ظ„ظˆظ† ظپظٹ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط£ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط£ظˆ ظˆظ‚ط¹ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆطھ .

ظˆ ط´ظٹط¹ط© ط¹ظ„ظ‰ظ‘(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† ظٹط¤ط«ط±ظˆظ† ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط£ظ†ظپط³ظ‡ظ… ظˆ ظ„ظˆ ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ظ… ط®طµط§طµط©.

ظˆ ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† ظ„ط§ظٹط±ط§ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظٹط« ظ†ظ‡ط§ظ‡ظ… ظˆ ظ„ط§ظٹظپظ‚ط¯ظ‡ظ… ظ…ظ† ط­ظٹط« ط£ظ…ط±ظ‡ظ… .

ظˆ ط´ظٹط¹ط© ط¹ظ„ظ‰ظ‘ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† ظٹظ‚طھط¯ظˆظ† ط¨ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظپظٹ ط¥ظƒط±ط§ظ… ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† .

ظ…ط§ ط¹ظ† ظ‚ظˆظ„ظٹ ط£ظ‚ظˆظ„ ظ„ظƒظ… ظ‡ط°ط§ طŒ ط¨ظ„ ط£ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¹ظ† ظ‚ظˆظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظپط°ظ„ظƒ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : (ظˆظژ ط¹ظژظ…ظگظ„ظڈظˆط§ ط§ظ„طµظ‘ط§ظ„ظگط­ط§طھظگ) طŒ( [45] ) ظ‚ط¶ظˆط§ ط§ظ„ظپط±ط§ط¦ط¶ ظƒظ„ظ‘ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط§ظ„ظ†ط¨ظˆظ‘ط© ظˆ ط§ظ„ط¥ظ…ط§ظ…ط© طŒ ظˆ ط£ط¹ط¸ظ…ظ‡ط§ ظپط±ط¶ط§ظ‹ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ† ظپظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ط© ظ…ظ† ط£ط¹ط¯ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘.( [46] )

ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)  : آ«ظ…ط«ظ„ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ„ط§ طھظ‚ظٹظ‘ط© ظ„ظ‡ طŒ ظƒظ…ط«ظ„ ط¬ط³ط¯ ظ„ط§ ط±ط£ط³ ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط«ظ„ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ„ط§ ظٹط±ط¹ظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طŒ ظƒظ…ط«ظ„ ظ…ظ† ط­ظˆط§ط³ظ‡ ظƒظ„ظ‘ظ‡ط§ طµط­ظٹط­ط© ظپظ‡ظˆ ظ„ط§ظٹطھط£ظ…ظ‘ظ„ ط¨ط¹ظ‚ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ظٹط¨طµط± ط¨ط¹ظٹظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ظٹط³ظ…ط¹ ط¨ط§ظڈط°ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط¹ط¨ط± ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ† ط­ط§ط¬ط© طŒ ظˆ ظ„ط§ظٹط¯ظپط¹ ط§ظ„ظ…ظƒط§ط±ظ‡ ط¹ظ† ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ط£ط¯ط§ط، ط­ط¬ط¬ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ظٹط¨ط·ط´ ظ„ط´ظٹط، ط¨ظٹط¯ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹظ†ظ‡ط¶ ط¥ظ„ظ‰ ط´ظ‰ط، ط¨ط±ط¬ظ„ظٹظ‡ ظپط°ظ„ظƒ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ„ط­ظ… ظ‚ط¯ ظپط§طھطھظ‡ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظˆ طµط§ط± ط؛ط±ط¶ط§ظ‹ ظ„ظ„ظ…ظƒط§ط±ظ‡.

ظپط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط¥ط°ط§ ط¬ظ‡ظ„ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظٹظپظˆطھ ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‡ظ… ظپظƒط§ظ† ظƒط§ظ„ط¹ط·ط´ط§ظ† ط¨ط­ط¶ط±طھ ط§ظ„ظ…ط§ط، ط§ظ„ط¨ط§ط±ط¯ ظپظ„ظ… ظٹط´ط±ط¨ ط­طھظ‘ظ‰ ط·ظپظ‰ ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ط© ط°ظٹ ط§ظ„ط­ظˆط§ط³ ظ„ظ… ظٹط³طھط¹ظ…ظ„ ط´ظٹط¦ط§ظ‹ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ„ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظ„ط§ظ†طھظپط§ط¹ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظپط¥ط°ط§ ظ‡ظˆ ط³ظ„ظٹط¨ ظƒظ„ظ‘ ظ†ط¹ظ…ط© ظ…ط¨طھظ„ظ‰ ط¨ظƒظ„ظ‘ ط¢ظپط© آ».( [47] )

ظ‚ط§ظ„ ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ« ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ط© ظ…ظ† ط£ظپط¶ظ„ ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ظٹطµظˆظ† ط¨ظ‡ط§ ظ†ظپط³ظ‡ ظˆ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ ط¹ظ† ط§ظ„ظپط§ط¬ط±ظٹظ† طŒ ظˆ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ† ط£ط´ط±ظپ ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظ…طھظ‘ظ‚ظٹظ† طŒ ظٹط³طھط¬ظ„ط¨ ظ…ظˆط¯ظ‘ط© ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط±ظ‘ط¨ظٹظ† ظˆط´ظˆظ‚ ط§ظ„ط­ظˆط± ط§ظ„ط¹ظٹظ† آ»

ظˆظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ط© ظٹطµظ„ط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ط§ ط§ظڈظ…ظ‘ط© ظ„طµط§ط­ط¨ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ط£ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط¥ظ† طھط±ظƒظ‡ط§ ط±ط¨ظ‘ظ…ط§ ظ‡ظ„ظƒ ط§ظڈظ…ظ‘ط© ظˆ طھط§ط±ظƒظ‡ط§ ط´ط±ظٹظƒ ظ…ظ† ط£ظ‡ظ„ظƒظ‡ظ… طŒ ظˆ ط£ظ†ظ‘ ظ…ط¹ط±ظپط© ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ† طھط­ط¨ظ‘ط¨ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ط§ظ† ظˆ طھط¹ط¸ظ… ط§ظ„ط²ظ„ظپظ‰ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ط¯ظٹظ‘ط§ظ† طŒ ظˆ ط¥ظ† طھط±ظƒ ظ‚ط¶ط§ط¦ظ‡ط§ ط¨ظ…ظ‚طھ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ط§ظ† ظˆ ظٹطµظپط± ط§ظ„ط±طھط¨ط© ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط§ظ„ظ…ظ†ظ‘ط§ظ† آ»

ظˆظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ظ„ظˆظ„ط§ ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ط© ظ…ط§ ط¹ط±ظپ ظˆظ„ظٹظ‘ظ†ط§ ظ…ظ† ط¹ط¯ظˆظ‘ظ†ط§ طŒ ظˆ ظ„ظˆظ„ط§ ظ…ط¹ط±ظپط© ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ† ظ…ط§ ط¹ط±ظپ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظٹظ‘ط¦ط§طھ ط´ظ‰ط، ظ…ط§ ظ„ط§ط¹ظˆطھط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ظ‡ط§ طŒ ظ„ظƒظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظٹظ‚ظˆظ„ ظˆ (ظˆظژ ظ…ط§ ط§ظژطµط§ط¨ظژظƒظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ظ…ظڈطµظٹط¨ظژط© ظپظژط¨ظگظ…ط§ ظƒظژط³ظژط¨ظژطھظ’ ط§ظژظٹظ’ط¯ظٹظƒظڈظ…ظ’ ظˆظژ ظٹظژط¹ظ’ظپظڈظˆط§ ط¹ظژظ†ظ’ ط§ظ„ظ’ظƒظژط«ظٹط±).( [48] )

ظˆظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ظٹط؛ظپط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ظ† ظƒظ„ظ‘ ط°ظ†ط¨ ظˆ ظٹط·ظ‡ظ‘ط±ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ„ط¢ط®ط±ط© ظ…ط§ ط®ظ„ط§ ط°ظ†ط¨ظٹظ† : طھط±ظƒ ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ط© طŒ ظˆ طھط¶ظٹظٹط¹ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط§ط®ظˆط§ظ† آ»

ظˆ ظ‚ط§ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ط£ط´ط±ظپ ط£ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ط£ط¦ظ…ط© ظˆ ط§ظ„ظپط§ط¶ظ„ظٹظ† ظ…ظ† ط´ظٹط¹طھظ†ط§ ط¥ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ط© طŒ ظˆ ط£ط®ط° ط§ظ„ظ†ظپط³ ط¨ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ† آ»

ظˆظ‚ط§ظ„ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„طھظ‚ظٹط© ظ„طµظٹط§ظ†ط© ط§ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ† ظپط¥ظ† ظƒط§ظ† ظ‡ظˆ ظٹط­ظٹظ‰ ط§ظ„ط®ط§ط¦ظپ ظپظ‡ظˆ ظ…ظ† ط£ط´ط±ظپ ط®طµط§ظ„ ط§ظ„ظƒط±ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپط© ط¨ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ† ظ…ظ† ط£ظپط¶ظ„ ط§ظ„طµط¯ظ‚ط§طھ ظˆ ط§ظ„ط²ظƒظˆط§ط© ظˆ ط§ظ„ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§طھ آ»

ظˆظ‚ط§ظ„ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ظ€ظ€ ظˆ ظ‚ط¯ط­ط¶ط±ظ‡ ظپظ‚ظٹط± ظ…ط¤ظ…ظ† ظٹط³ط¦ظ„ظ‡ ط³ط¯ظ‘ ظپط§ظ‚طھظ‡ ظپط¶ط­ظƒ ظپظٹ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ظ€ظ€ ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط£ط³ط¦ظ„ظƒ ظ…ط³ط¦ظ„ط© ظپط¥ظ† ط£طµط¨طھظ‡ط§ ط§ط¹ط·ظٹطھظƒ ط¹ط´ط±ط© ط£ط¶ط¹ط§ظپ ظ…ط§ ط·ظ„ط¨طھ ظˆ ط¥ظ† ظ„ظ… طھطµط¨ظ‡ط§ ط£ط¹ط·ظٹطھظƒ ظ…ط§ط·ظ„ط¨طھ طŒ ظˆ ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ط·ظ„ط¨ ظ…ظ†ظ‡ ظ…ط£ط¦ط© ط¯ط±ظ‡ظ… ظٹط¬ط¹ظ„ظ‡ط§ ظپظٹ ط¨ط¶ط§ط¹طھظ‡ ظٹطھط¹ظٹظ‘ط´ ط¨ظ‡ط§ .

ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ : ط³ظ„ .

ظپظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ظ„ظˆ ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„طھظ…ظ†ظ‘ظٹ ظ„ظ†ظپط³ظƒ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ط§ط°ط§ ظƒظ†طھ طھطھظ…ظ†ظ‘ظ‰ ط¥ظ„ظٹظƒ طں آ»

ظ‚ط§ظ„ : ط£طھظ…ظ†ظ‘ظ‰ ط£ظ† ط£ط±ط²ظ‚ ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ط© ظپظٹ ط¯ظٹظ†ظٹ طŒ ظˆ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‰ .

ظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…): آ« ظپظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظƒ ظ„ظ… طھط³ط¦ظ„ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹط© ظ„ظ†ط§ ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ طںآ»

ظ‚ط§ظ„ : ط°ط§ظƒ ط£ط¹ط·ظٹطھظ‡ ظˆظ‡ط°ط§ ظ„ظ… ط§ط¹ط·ظ‡ طŒ ظپط£ظ†ط§ط£ط´ظƒط±ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ط£ط¹ط·ظٹطھ ظˆط£ط³ط¦ظ„ ط±ط¨ظ‘ظٹ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظ…ط§ظ…ظ†ط¹طھ .

ظپظ‚ط§ظ„(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ط£ط­ط³ظ†طھ ط£ط¹ط·ظˆظ‡ ط£ظ„ظپظٹ ط¯ط±ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ‚ط§ظ„ : ط£طµط±ظپظ‡ط§ ظپظٹ ظƒط°ط§ ظ€ظ€ ظˆ ظٹط¹ظ†ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ظپطµ ظ€ظ€ ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظ…طھط§ط¹ ط¨ط§ط¦ط± ظˆظٹط³طھظپط¨ظ„ ط¨ط¹ط¯ ظ…ط§ ط£ط¯ط¨ط± ظپط§ظ†طھط¸ط± ط¨ظ‡ ط³ظ†ط© ظˆط§ط®طھظ„ظپ ط¥ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط§ ظˆ ط®ط° ط§ظ„ط£ط¬ط±ط§ط، ظپظٹ ظƒظ„ظ‘ ظٹظˆظ… طŒ ظپظپط¹ظ„ ظپظ„ظ…ظ‘ط§ طھظ…ظ‘طھ ظ„ظ‡ ط³ظ†ط© ط¥ط°ط§ ظ‚ط¯ ط²ط§ط¯ ظپظٹ ط«ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظپطµ ظ„ظ„ظˆط§ط­ط¯ ط®ظ…ط³ط© ط¹ط´ط± طŒ ظپط¨ط§ط¹ ظ…ط§ظƒط§ظ† ط¥ط´طھط±ظ‰ ط¨ط£ظ„ظپظٹ ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ط«ظ„ط«ظٹظ† ط£ظ„ظپ ط¯ط±ظ‡ظ… .

ظˆ ظƒط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹظ‡ ظپط±ط³ طµظ‡ط¨ طŒ ظˆ ظ‡ظ†ط§ظƒ ط±ط§ط¶طھظ‡ ظ„ط§ظٹط¬ط³ط±ظ‡ ط£ط­ط¯ ط£ظ† ظٹط±ظƒط¨ظ‡ طŒ ظˆ ط¥ظ† ظٹط±ظƒط¨ظ‡ ظ„ظ… ظٹط¬ط³ط±ط£ظ† ظٹط³ظٹظ‘ط±ظ‡ ظ…ط®ط§ظپط© ط£ظ† ظٹط´ط¨ظ‘ ط¨ظ‡ ظپظٹط±ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظٹط¯ظˆط³ظ‡ ط¨ط­ط§ظپط±ظ‡ طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ظ‡ظ†ط§ظƒ طµط¨ظ‰ظ‘ ط§ط¨ظ† ط³ط¨ط¹ ط³ظ†ظٹظ† طŒ ظپظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط£ طھط§ط°ظ† ظ„ظٹ ط£ظ† ط£ط±ظƒط¨ظ‡ ظˆ ط§ظڈط³ظٹظ‘ط±ظ‡ ظˆ ط§ظڈط°ظ„ظ„ظ‡  طں ظ‚ط§ظ„ : ظ†ط¹ظ… ;

ظ‚ط§ظ„ : ظ„ظ…ط§ط°ط§ طں

ظ‚ط§ظ„ : ظ„ط£ظ†ظ‘ظٹ ظ‚ط¯ ط§ط³طھظˆط«ظ‚طھ ظ…ظ†ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط£ظ† ط£ط±ظƒط¨ظ‡ ط¨ط£ظ† طµظ„ظ‘ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ„ط·ظٹظ‘ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظ…ط§ط¦ط© ظ…ط±ظ‘ط© طŒ ظˆ ط¬ط¯ظ‘ط¯طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظپط³ظٹ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹط© ظ„ظƒظ… ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ .

ظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ط³ظٹظ‘ط±ظ‡ طŒ ظپط³ظٹظ‘ط±ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط²ط§ظ„ ظٹط³ظٹظ‘ط±ظ‡ ظˆ ظٹط¹ط¯ظ‘ظٹظ‡ ط­طھظ‘ظ‰ ط§ظڈطھط¹ط¨ظ‡ ظˆ ظƒط¯ظ‘ظ‡ طŒ ظپظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ظپط±ط³ : ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ‚ط¯ ط¢ظ„ظ…ظ†ظٹ ظ…ظ†ط° ط§ظ„ظٹظˆظ… طŒ ظپط§ط¹ظپظ†ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط¥ظ„ط§ظ‘ ظپطµط¨ظ‘ط±ظ†ظٹ طھط­طھظ‡ .

ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ„طµط¨ظ‰ظ‘ ط³ظ„ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط®ظٹط± ظ„ظƒ ط£ظ† ظٹطµط¨ظ‘ط±ظƒ طھط­طھ ظ…ط¤ظ…ظ† .

ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« طµط¯ظ‚ طŒ ط§ظ„ظ„ظ‡ظ…ظ‘ طµط¨ظ‘ط± ظپظ„ط§ظ† ط§ظ„ظپط±ط³ ظˆ ط³ط§ط± طŒ ظپظ„ظ…ظ‘ط§ ظ†ط²ظ„ ط§ظ„طµط¨ظ‰ظ‘ ظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ظ…ظ† ط¯ظˆط§ط¨ظ‘ ط¯ط§ط±ظٹ ظˆ ط¹ط¨ظٹط¯ظ‡ط§ ظˆ ط¬ظˆط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ† ط£ظ…ظˆط§ظ„ ط®ط²ط§ظ†طھظٹ ظ…ط§ط´ط¦طھ ظپط¥ظ†ظ‘ظƒ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ‚ط¯ ط´ظ‡ط±ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ط¥ظٹظ…ط§ظ† ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ .

ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„طµط¨ظ‰ظ‘ : ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظˆ ط£ط³ط¦ظ„ ظ…ط§ ط§ظ‚طھط±ط­ طں

ظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ ظپطھظ‰! ط§ظ‚طھط±ط­ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظˆظپظٹظƒ ظ„ط§ظ‚طھط±ط§ط­ ط§ظ„طµظˆط§ط¨ .

ظپظ‚ط§ظ„ : ط³ظ„ ظ„ظٹ ط±ط¨ظ‘ظƒ ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ط© ط§ظ„ط­ط³ظ†ط© طŒ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپط© ط¨ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ† طŒ ظˆط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ…ط§ ط£ط¹ط±ظپ ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ .

ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…): ظ‚ط¯ط£ط¹ط·ط§ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط°ظ„ظƒ طŒ ظ„ظ‚ط¯ ط³ط¦ظ„طھ ط£ظپط¶ظ„ ط´ط¹ط§ط± ط§ظ„طµط§ظ„ط­ظٹظ† ظˆ ط¯ط«ط§ط± ظ‡ظ… .

ظˆ ظ‚ظٹظ„ ظ„ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظٹ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¥ظ†ظ‘ ظپظ„ط§ظ†ط§ظ‹ ظ†ظ‚ط¨ ظپظٹ ط¬ظˆط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظˆظ… ظپط£ط®ط°ظˆظ‡ ط¨ط§ظ„طھظ‘ظ‡ظ…ط© ظˆ ط¶ط±ط¨ظˆظ‡ ط®ظ…ط³ ظ…ط§ط¦ط© ط³ظˆط· .

ظ‚ط§ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظٹ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…): ط°ظ„ظƒ ط£ط³ظ‡ظ„ ظ…ظ† ظ…ط§ط¦ط© ط£ظ„ظپ ط£ظ„ظپ ط³ظˆط· ظپظٹ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط± طŒ ظ†ط¨ظ‘ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھظˆط¨ط© ط­طھظ‘ظ‰ ظٹظƒظپظ‘ط± ط°ظ„ظƒ .

ظ‚ظٹظ„ : ظˆ ظƒظٹظپ ط°ظ„ظƒ ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طں

ظ‚ط§ظ„ : ط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظپظٹ ط؛ط¯ط§ط© ظٹظˆظ…ظ‡ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ط§طµط§ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§طµط§ط¨ظ‡ ط¶ظٹظ‘ط¹ ط­ظ‚ظ‘ ط£ط® ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆ ط¬ظ‡ط± ط¨ط´طھظ… ط£ط¨ظٹ ط§ظ„ظپط¶ظٹظ„ ظˆ ط£ط¨ظٹ ط§ظ„ط¯ظˆط§ظ‡ظٹ ظˆ ط£ط¨ظٹ ط§ظ„ط´ط±ظˆط± ظˆ ط£ط¨ظٹ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ظ‡ظٹ طŒ ظˆ طھط±ظƒ ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ظ„ظ… ظٹط³طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ط·ظٹظ‡ ظپط£طھظ…ظ‡ظ… ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ظˆ ط¹ط±ط¶ظ‡ظ… ظ„ظ„ط¹ظ†ظ‡ظ… ظˆ ط³ط¨ظ‘ظ‡ظ… ظˆ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ظ‡ظ… طŒ ظˆ طھط¹ط±ظ‘ط¶ ظ‡ظˆ ط£ظٹط¶ط§ظ‹ ظپظ‡ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† ط³ظˆظ‘ظˆط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط¨ظ„ظٹظ‘ط© ظˆ ظ‚ط°ظپظˆظ‡ ط¨ط§ظ„طھظ‡ظ…ط© .

ظپظˆط¬ظ‘ظ‡ظˆط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط±ظ‘ظپظˆط§ ط°ظ†ط¨ظ‡ ظ„ظٹطھظˆط¨ ظˆ ظٹطھظ„ط§ظپظ‰ ظ…ط§ ظپط±ط· ظ…ظ†ظ‡ ظپط¥ظ† ظ„ظ… ظٹظپط¹ظ„ ظپظ„ظٹظˆط·ظ‘ظ† ظ†ظپط³ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¶ط±ط¨ ط®ظ…ط³ ظ…ط§ط¦ط© ط³ظˆط· ظˆ ط­ط¨ط³ ظپظٹ ظ…ط·ط¨ظ‚ ظ„ط§ظٹظپط±ظ‘ظ‚ ظپظٹظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± .

ظپظˆط¬ظ‘ظ‡ ط¥ظ„ظٹظ‡ ظپطھط§ط¨ ظˆ ظ‚ط¶ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط£ط® ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظƒط§ظ† ظ‚ط¯ ظ‚طµظ‘ط± ظپظٹظ‡ ظپظ…ط§ ظپط±ط¹ ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ ط­طھظ‘ظ‰ ط¹ط«ط± ط¨ط§ظ„ظ„طµ ظˆ ط§ظڈط®ط° ظ…ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظˆ ط®ظ„ظ‘ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ ظˆ ط¬ط§ط¦ظ‡ ط§ظ„ظˆط´ط§ط© ظٹط¹طھط°ط±ظˆظ† ط¥ظ„ظٹظ‡ .

ظˆ ظ‚ظٹظ„ ظ„ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ظ…ظ† ط£ظƒظ…ظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط®طµط§ظ„ ط®ظٹط± طں

ظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ط£ط¹ظ„ظ…ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„طھظ‚ظٹظ‘ط© ظˆ ط£ظ‚ط¶ط§ظ‡ظ… ط¨ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ آ» .

ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظٹ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ط£ط¹ط±ظپ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ ظˆ ط£ط´ط¯ظ‘ظ‡ظ… ظ‚ط¶ط§ط، ظ„ظ‡ط§ ط£ط¹ط¸ظ…ظ‡ظ… ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط£ظ†ط§ظ‹ طŒ ظˆ ظ…ظ† طھظˆط§ط¶ط¹ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ„ط¥ط®ظˆط§ظ†ظ‡ ظپظ‡ظˆ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„طµط¯ظ‘ظٹظ‚ظٹظ† طŒ ظˆ ظ…ظ† ط´ظٹط¹ط© ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط£ط¨ظٹ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ظ‚ظ‘ط§ظ‹ آ».

ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ظˆط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¥ط®ظˆط§ظ† ظ„ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ط§ظ† ط£ط¨ ظˆ ط¥ط¨ظ† طŒ ظپظ‚ط§ظ… ط¥ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ظˆ ط£ظƒط±ظ…ظ‡ظ…ط§ ظˆ ط£ط¬ظ„ط³ظ‡ظ…ط§ ظپظٹ طµط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‡ ظˆ ط¬ظ„ط³ ط¨ظٹظ† ط£ظٹط¯ظٹظ‡ظ…ط§ ط«ظ…ظ‘ ط£ظ…ط± ط¨ط·ط¹ط§ظ… ظپط£ط­ط¶ط± طŒ ظپط£ظƒظ„ط§ ظ…ظ†ظ‡ طŒ ط«ظ…ظ‘ ط¬ط§ط، ظ‚ظ†ط¨ط± ط¨ط·ط³طھ ظˆ ط¥ط¨ط±ظٹظ‚ ط®ط´ط¨ ظˆ ظ…ظ†ط¯ظٹظ„ ظ„ظ„ظٹط¨ط³ ظˆ ط¬ط§ط، ظ„ظٹطµط¨ظ‘ ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظ…ط§ط، طŒ ظپظˆط«ط¨ ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط£ط®ط° ط§ظ„ط¥ط¨ط±ظٹظ‚ ظ„ظٹطµط¨ظ‘ ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظپطھظ…ط±ظ‘ط؛ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ظپظٹ ط§ظ„طھط±ط§ط¨ طŒ ظˆ ظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ! ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط±ط§ظ†ظٹ ظˆ ط£ظ†طھ طھطµط¨ظ‘ ط§ظ„ظ…ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ظٹ طں

ظ‚ط§ظ„ : ط§ظ‚ط¹ط¯ طŒ ظˆ ط§ط؛ط³ظ„ ظٹط¯ظƒ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظٹط±ط§ظƒ ظˆ ط£ط®ط§ظƒ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظ„ط§ظٹطھظ…ظٹظ‘ط² ظ…ظ†ظƒ ظˆ ظ„ط§ظٹطھظپط¶ظ‘ظ„ ط¹ظ†ظƒ طھط²ظٹط¯ ط¨ط°ظ„ظƒ ط®ط¯ظ…ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ظ…ط«ظ„ ط¹ط´ط±ط© ط£ط¶ط¹ط§ظپ ط¹ط¯ط¯ ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط­ط³ط¨ ط°ظ„ظƒ ظپظٹ ظ…ظ…ط§ظ„ظƒظ‡ ظپظٹظ‡ط§ ظپظ‚ط¹ط¯ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ .

ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ظ‘(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ط§ظڈظ‚ط³ظ…طھ ط¹ظ„ظٹظƒ ط¨ط¹ط¸ظٹظ… ط­ظ‚ظ‘ظٹ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ط¹ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط¬ظ‘ظ„طھظ‡ طŒ ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ظƒ ظ„ظ„ظ‡ ط­طھظ‘ظ‰ ط¬ط§ط²ط§ظƒ ط¹ظ†ظ‡ ط¨ط£ظ† ظ†ط¯ط¨ظ†ظٹ طŒ ظ„ظ…ط§ ط£ط´ط±ظپظƒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¯ظ…طھظٹ ظ„ظƒ ظ„ظ…ط§ ط؛ط³ظ„طھ ظ…ط·ظ…ط¦ظ†ظ‘ط§ظ‹ ظƒظ…ط§ ظƒظ†طھ طھط؛ط³ظ„ ظ„ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ„طµظ‘ط§ط¨ظ‘ ط¹ظ„ظٹظƒ ظ‚ظ†ط¨ط±ط§ظ‹ طŒ ظپظپط¹ظ„ ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط°ظ„ظƒ .

ظپظ„ظ…ظ‘ط§ ظپط±ط؛ ظ†ط§ظˆظ„ ط§ظ„ط¥ط¨ط±ظٹظ‚ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ظ†ظپظٹط© ظˆ ظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ ط¨ظ†ظٹ ! ظ„ظˆ ظƒط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ط¨ظ† ط­ط¶ط±ظ†ظٹ ط¯ظˆظ† ط£ط¨ظٹظ‡ ظ„طµط¨طھ ط§ظ„ظ…ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط¯ ظٹط£ط¨ظ‰ ط£ظ† ظٹط³ظˆظ‘ظ‰ ط¨ظٹظ† ط§ط¨ظ† ظˆ ط£ط¨ظٹظ‡ ط¥ط°ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‡ظ…ط§ ظپظٹ ظ…ظƒط§ظ† طŒ ظ„ظƒظ† ظ‚ط¯ طµط¨ظ‘ ط§ظ„ط£ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ط¨ ظپظ„ظٹطµط¨ظ‘ ط§ظ„ط¥ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ط¨ظ† طŒ ظپطµط¨ظ‘ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‘ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ط¨ظ† .

ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ظپظ…ظ† ط§طھظ‘ط¨ط¹ ط¹ظ„ظٹظ‘ط§ظ‹ ظپظ‡ظˆ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‰ظ‘ ط­ظ‚ظ‘ط§ظ‹ آ»( [49] )

ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ…ظٹظ„ظ‡ ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ط®ظˆط§ظ† ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ; ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡:

ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ; ظ…ظˆط¬ط¨ ط§طھظ…ط§ظ… ظˆ ط§ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ; ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظƒظ…ظٹظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط³ظ†ط§طھ ظˆ ط®ظٹط±ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† طھظˆظپظٹظ‚ ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط´ظˆظ‚ ط­ظˆط±ط§ظ„ط¹ظٹظ† ط¨ط³ظˆظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط§ ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¢ظ† ط§ط² ط§ط´ط±ظپ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط´ط±ظپ ط´ط¹ط§ط± ظ…ط­ط¨ظ‘ظٹظ† ظˆ ط³ط¬ظٹظ‘ظ‡ طµط§ظ„ط­ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط­ط¬ظ‘ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ظˆ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ظƒط§ظ…ظ„طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط®طµط§ظ„ ط­ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط´ط£ظ† ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ; ط§ط² ظ‡ط±ظƒط³ظ‰ ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط³طھ .

ظˆ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ طھط±ظƒ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظٹط§ ط¬ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¨ط¨ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹظ‘طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ…ظٹظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط­طµظˆظ„ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط­ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¬ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط§ظ„ ط´ط®طµ ط¹ط·ط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط¢ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ ; ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط®ظˆط±ط¯ طھط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ظˆط¯ .

ظˆ طھط±ظƒ ط§ط¯ط¢ط، ط¢ظ† ; ظ…ظˆط¬ط¨ ظ¾ط³طھظ‰ ط±طھط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ†ظ‘ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ طµط§ط­ط¨ ط­ظ‚ظ‘ ط±ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظ„ط§ظپظ‰ ظˆ طھط¯ط§ط±ظƒ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط´ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظٹط§ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ ط´ط¯ظ‘طھ طھط£ظƒظٹط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط§ط¯ط¢ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط§ط¯ط¢ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط­ط³ظ† طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ طھط£ظƒظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ…ظٹظ„ظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط±ظ‡ ; ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط­ظپط¸ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظ†ظپط³ ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¹ط±ط¶ ط§ظ†ط³ط§ظ† ; ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط³ط§ظٹط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط´ط±ظپ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ط±ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط±ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط³ط¨ط¨ طھظ…ظٹظٹط² ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ط² ط§ط´ط±ظپ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط´ط±ظپ ط®طµط§ظ„ ط­ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظƒط±ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظپط¶ظ„ ط´ط¹ط§ط± ظˆ ط±ظˆظٹظ‘ظ‡ طµط§ظ„ط­ظٹظ† ط§ط³طھ .

ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ظƒط§ظ…ظ„طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط¯ط± طµظپط§طھ ط®ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھط±ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط´ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¯ظ†ظٹظˆظٹظ‘ظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط­ط³ظ† طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¢ظ† طŒ ط¨ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط´ط¯ظ‘طھ طھط£ظƒظٹط¯ ط¢ظ† ظˆ ط´ط¯ظ‘طھ ظ…ط°ظ…ظ‘طھ طھط±ظƒ ط¢ظ† طŒ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط´ط´ظ… ط°ظƒط± ط´ط¯ .

ط¨ظٹط§ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ†

ط§ظٹظ† ع¯ظپطھط§ط± ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¯ظˆ ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ† .

ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط­ظƒظ… ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ‚ط³ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ .

ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط§ظˆظ‘ظ„ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ„ط§ط²ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط°ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ط§ط¯ط§ط، ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط± ط³ظ‡ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ :

ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ : ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظپط±ط¶ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط´طھط±ط§ظƒ ظˆ ط§طھظ‘ط­ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆطµظپ ط§ط±ظƒط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… : ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط³ط¨ط¨ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط´ط§ظ† ظ€ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط¢ظ† ظپط¹ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط¬ظˆط§ط² ظٹط§ ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ظٹط§ ظˆط¬ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط´ظˆظ‡ط± ظˆ ط²ظ† ظٹط§ ظ…ط¹ظ„ظ… ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظٹط§ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ‚ط³ظ… ط³ظˆظ‘ظ… : ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ط®ظˆط¯ط´ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆ ط­ط±ظ…طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ طھظ‡ظ…طھ ط²ط¯ظ† ظˆ ظ†ظ…ظ‘ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط§ظپط³ط§ط¯ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¯ظˆ ظƒط³ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† طŒ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط³ط±ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظٹط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ط¨ظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط²ظˆط± ظٹط§ ط­ظٹظ„ظ‡ ع¯ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ .

ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…طھظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط±

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ : ظ¾ط³ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط«ظ‚ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ظˆ ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ ط¯ط± آ« ظ…طµط§ط¯ظ‚ط© ط§ظ„ط§ط®ظˆط§ظ† آ» ط§ط² ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ط¨ظ† ط®ظ†ظٹط³ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ :

ظ‚ط§ظ„ : ظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ : ظ…ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ… طں

ظ‚ط§ظ„(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ظ„ظ‡ ط³ط¨ط¹ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظ…ط§ ظ…ظ†ظ‡ظ†ظ‘ ط­ظ‚ظ‘ ط¥ظ„ط§ظ‘ ظˆ ظ‡ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ طŒ ط¥ظ† ط¶ظٹظ‘ط¹ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط´ظٹط¦ط§ظ‹ ط®ط±ط¬ ظ…ظ† ظˆظ„ط§ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط·ط§ط¹طھظ‡ ظˆ ظ„ظ… ظٹظƒظ† ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ظ†طµظٹط¨ .

ظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ : ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹ طں

ظ‚ط§ظ„(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ظٹط§ ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ط¥ظ†ظ‘ظٹ ط¹ظ„ظٹظƒ ط´ظپظٹظ‚ طŒ ط£ط®ط§ظپ ط£ظ† طھط¶ظٹظ‘ط¹ ظˆ ظ„ط§طھط­ظپط¸ طŒ ظˆطھط¹ظ„ظ… ظˆظ„ط§طھط¹ظ…ظ„ .

ظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ : ظ„ط§ ظ‚ظˆظ‘ط© ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ .

ظ‚ط§ظ„(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ط£ظٹط³ط± ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط£ظ† طھط­ط¨ظ‘ ظ…ط§ طھط­ط¨ظ‘ ظ„ظ†ظپط³ظƒ طŒ ظˆ طھظƒط±ظ‡ ظ…ط§ طھظƒط±ظ‡ ظ„ظ†ظپط³ظƒ .

ظˆ ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ : ط£ظ† طھط¬طھظ†ط¨ ط³ط®ط·ظ‡ ظˆ طھطھظ‘ط¨ط¹ ظ…ط±ط¶ط§طھظ‡ طŒ ظˆ طھط·ظٹط¹ ط£ظ…ط±ظ‡ .

ظˆ ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« : ط£ظ† طھط¹ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ†ظپط³ظƒ ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ظˆ ظ„ط³ط§ظ†ظƒ ظˆ ظٹط¯ظƒ ظˆ ط±ط¬ظ„ظƒ .

ظˆ ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ : ط£ظ† طھظƒظˆظ† ط¹ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¢طھظ‡ .

ظˆ ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³ : ط£ظ† ظ„ط§طھط´ط¨ط¹ ظˆ ظٹط¬ظˆط¹ ظˆ ظ„ط§طھط±ظˆظٹ ظˆ ظٹط¸ظ…ط§ط، ظˆ ظ„ط§ طھظ„ط¨ط³ ظˆ ظٹط¹ط±ظ‰ .

ظˆ ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ : ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ„ظƒ ط®ط§ط¯ظ… ظˆ ظ„ظٹط³ ظ„ط£ط®ظٹظƒ ط®ط§ط¯ظ… ظپظˆط§ط¬ط¨ ط£ظ† طھط¨ط¹ط« ط®ط§ط¯ظ…ظƒ ظپظٹط؛ط³ظ„ ط«ظٹط§ط¨ظ‡ ظˆ ظٹط¶ط¹ ط·ط¹ط§ظ…ظ‡ ظˆ ظٹظ…ظ‡ط¯ ظپط±ط§ط´ظ‡ .

ظˆ ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط³ط§ط¨ط¹ : ط£ظ† طھط¨ط±ظ‘ ظ‚ط³ظ…ظ‡ ظˆ طھط¬ظٹط¨ ط¯ط¹ظˆطھظ‡ ظˆ طھط¹ظٹط¯ ظ…ط±ظٹط¶ظ‡ ظˆ طھط´ظ‡ط¯ ط¬ظ†ط§ط²طھظ‡ طŒ ظˆ ط¥ط°ط§ ط¹ظ„ظ…طھ ط£ظ†ظ‘ ظ„ظ‡ ط­ط§ط¬ط© طھط¨ط§ط¯ط±ظ‡ ط¥ظ„ظ‰ ظ‚ط¶ط§ط¦ظ‡ط§ ظˆ ظ„ط§ طھظ„ط¬ط§ظ‡ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ظٹط³ط£ظ„ظƒظ‡ط§ظˆ ظ„ظƒظ† طھط¨ط§ط¯ط±ظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط±ط© طŒ ظˆ ط¥ط°ط§ ظپط¹ظ„طھ ط°ظ„ظƒ ظˆطµظ„طھ ظˆظ„ط§ظٹطھظƒ ط¨ظˆظ„ط§ظٹطھظ‡ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھظ‡ ط¨ظˆظ„ط§ظٹظƒ آ».( [50] )

ظٹط¹ظ†ظ‰  : ظ…ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط®ظ†ظٹط³ ع¯ظˆظٹط¯ : ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ط± ظ…ط³ظ„ظ… ع†ظٹط³طھ طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظپطھ ط­ظ‚ظ‘ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظˆ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¶ط§ظٹط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ .

ع¯ظپطھظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ع†ظٹط³طھ طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ! ظ…ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظˆ ط®ط§ط¦ظپظ… ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¶ط§ظٹط¹ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظ†ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظٹط§ط¯ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ .

ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ : ع¯ظپطھظ… : ط§ظ…ظٹط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط§ط±ظ… .

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط­ظ‚ظ‘ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طھ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ; ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظƒط±ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ .

ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط¯ظˆظ‘ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط®ط´ظ… ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ‰ .

ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط³ظˆظ‘ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طھ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ‰ .

ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ع†ط´ظ… ط§ظˆ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ظ…ط±ط¢طھ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ظ‰. (ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ط±ط´ط¯ ظˆ طµظ„ط§ط­ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¯ط§ظ†ط§ ظˆ ظ…ظ„طھظپطھ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¶ط±ط± ظˆ ط®ط·ط± ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ‰ ).

ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط³ظٹط± ظ†ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ط§ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ طھظˆ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ†ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ط§ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ طھظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط´ط´ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط®ط§ط¯ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± طھظˆ ط®ط§ط¯ظ…ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط§ط¯ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظپط±ط³طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط·ط¹ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط±ط®طھ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ع¯ط³طھط±ط§ظ†ط¯ .

ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ظ‡ظپطھظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‚ظژط³ظژظ… ط§ظˆ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط±ظٹط¶ظ‰ ط¹ظٹط§ط¯طھ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط´ظˆظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط­ط§ط¬طھظ‰ ط§ط³طھ ; ط¯ط± ط§طµظ„ط§ط­ ط¢ظ† طھط¹ط¬ظٹظ„ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ ط¢ظ† ط§ط² طھظˆ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظˆ ط³ط±ط¹طھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط­ط§ط¬طھ ط§ظˆ ط¨ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ .

ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆطµظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§طھط­ط§ط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .

ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ظ…ظ†طµظˆط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ :

ظ‚ط§ظ„ : ظƒظ†طھ ط¹ظ†ط¯ ط£ط¨ظٹ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط£ظ†ط§ ظˆ ط§ط¨ظ† ظ…ظ†طµظˆط± ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط·ظ„ط­ط© طŒ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ط¨طھط¯ط§ط، ظ…ظ†ظ‡ : ظٹط§ط¨ظ† ط£ط¨ظٹ ظٹط¹ظپظˆط± .

ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) : ط³طھظ‘ ط®طµط§ظ„ ظ…ظ† ظƒظ†ظ‘ ظپظٹظ‡ ظƒط§ظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظˆ ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ .

ظپظ‚ط§ظ„ ط§ط¨ظ† ط£ط¨ظٹ ظٹط¹ظپظˆط± : ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ†ظ‘ ط¬ط¹ظ„طھ ظپط¯ط§ظƒ طں

ظپظ‚ط§ظ„ : ظٹط­ط¨ظ‘ ط§ظ„ظ…ط±ط، ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ… ظ„ط£ط®ظٹظ‡ ظ…ط§ ظٹط­ط¨ظ‘ ظ„ط£ط¹ط²ظ‘ ط£ظ‡ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظٹظƒط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ط، ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ… ظ…ط§ ظٹظƒط±ظ‡ ظ„ط£ط¹ط²ظ‘ ط£ظ‡ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظٹظ†ط§طµط­ظ‡ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹط© .

ظپط¨ظƒظ‰ ط§ط¨ظ† ط£ط¨ظ‰ ظٹط¹ظپظˆط± ظˆ ظ‚ط§ظ„ : ظƒظٹظپ ظٹظ†ط§طµط­ظ‡ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹط© طں

ظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ط¨ظ† ط£ط¨ظٹ ظٹط¹ظپظˆط± ; ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ† ظ…ظ†ظ‡ ط¨طھظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ†ط²ظ„ط© ط¨ط«ظ‘ظ‡ ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ظپظپط±ط­ ظ„ظپط±ط­ظ‡ ط¥ظ† ظ‡ظˆ ظپط±ط­ طŒ ظˆ ط­ط²ظ† ظ„ط­ط²ظ†ظ‡ ط¥ظ† ظ‡ظˆ ط­ط²ظ† طŒ ظˆ ط¥ظ† ظƒط§ظ† ط¹ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ ظٹظپط±ظ‘ط¬ ط¹ظ†ظ‡ ظپط±ط¬ ط¹ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¯ط¹ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظ„ظ‡ .

ظ‚ط§ظ„ : ط«ظ…ظ‘ ظ‚ط§ظ„ ط£ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ط«ظ„ط§ط« ظ„ظƒظ… ظˆ ط«ظ„ط§ط« ظ„ظ†ط§ ط£ظ† طھط¹ط±ظپظˆط§ ظپط¶ظ„ظ†ط§ طŒ ظˆ ط§طھط·ط£ظˆط§ ط¹ظ‚ط¨ظ†ط§ ظˆ طھظ†طھط¸ط±ظˆط§ ط¹ط§ظ‚ط¨طھظ†ط§ طŒ ظپظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ‡ظƒط°ط§ ظƒط§ظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظپظٹط³طھط¶ظٹط، ط¨ظ†ظˆط±ظ‡ظ… ظ…ظ† ظ‡ظˆ ط£ط³ظپظ„ ظ…ظ†ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ„ظˆ ط£ظ†ظ‘ظ‡ظ… ظٹط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ† ط¯ظˆظ†ظ‡ظ… ظ„ظ… ظٹظ‡ظ†ط£ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظٹط´ ظ…ظ…ظ‘ط§ ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ† ظپط¶ظ„ظ‡ظ… .

ظپظ‚ط§ظ„ ط§ط¨ظ† ط£ط¨ظٹ ظٹط¹ظپظˆط± : ظˆ ظ…ط§ظ„ظ‡ظ… ظ„ط§ ظٹط±ظˆظ† ظˆ ظ‡ظ… ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طں

ظپظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ط¨ظ† ط£ط¨ظ‰ ظٹط¹ظپظˆط± ; ط¥ظ†ظ‘ظ‡ظ… ظ…ط­ط¬ظˆط¨ظˆظ† ط¨ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط£ظ…ط§ ط¨ظ„ط؛ظƒ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ط£ظ†ظ‘ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظƒط§ظ† ظٹظ‚ظˆظ„ : ط¥ظ†ظ‘ ظ„ظ„ظ‡ ط®ظ„ظ‚ط§ظ‹ ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط±ط´ ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ظگ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط§ظ„ط¶ط§ط­ظٹط© طŒ ظٹط³ط¦ظ„ ط§ظ„ط³ط§ط¦ظ„ ظ…ط§ ظ‡ط¤ظ„ط§ط، طں ظپظٹظ‚ط§ظ„ : ظ‡ط¤ظ„ط§ط، ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† طھط­ط§ط¨ظ‘ظˆط§ ظپظٹ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ .( [51] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : طµط§ط¯ظ‚ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظٹط¹ظپظˆط±ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ : آ« ط´ط´ ط®طµظ„طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ظ‚ط±ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ط§طµ ظƒط±ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظٹط¹ظپظˆط± ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ : ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… طŒ ط¢ظ† ط®طµط§ظ„ ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں

ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط±ط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط² طھط±ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظƒط±ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط²طھط±ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ط§ظ„طµ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظٹط¹ظپظˆط± ع¯ط±ظٹط§ظ† ط´ط¯ ; ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ط§ظ„طµ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظٹط¹ظپظˆط± ! ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظ„ظˆطµ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط§ط² ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ظˆ ظ‡ظ…ظ‘ ط§ظˆ طھظپط­ظ‘طµ ظˆ ط¬ط³طھط¬ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط­ط²ظˆظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط²ظ† ط§ظˆ ظ…ط­ط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ع¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ظƒظ‡ ط±ظپط¹ ط­ط²ظ† ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط­ط²ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظپط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط³ظ‡ ط®طµظ„طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± طŒ ظˆ ط³ظ‡ ط®طµظ„طھ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ظ…ط®طµظˆطµ ظ…ط§ ; ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظپط¹ظ„ ظ…ط§ظ† ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ظˆظ„طھ ظˆ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ط±ظƒط³ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† طµظپط§طھ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¶ط± ظ‚ط±ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط´ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ¾ط³طھ طھط± ط§ط³طھ ظƒط³ط¨ ظ†ظˆط± ط§ط² ظ†ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط±ظپظٹط¹ظ‡ ط®ط§طµ ظƒط±ط§ظ…طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ; ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظ¾ط³طھ طھط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ط¹ظٹط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظٹط¹ظپظˆط± ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظƒط±ط§ظ…طھ ط®ط§طµ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طں

ظ¾ط³ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط³طھظˆط± ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ†ط¯ طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : آ« ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظ„ظ‚ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ†ط¨ ط±ط§ط³طھ ط¹ط±ط´ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ظ‚ط±ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ط§طµ ظƒط±ط§ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¨ط±ظپ ط³ظپظٹط¯طھط± ظˆ ط§ط² ط¢ظپطھط§ط¨ طھط§ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ظ† طھط± ط§ط³طھ .

ط³ط¦ظˆط§ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظٹظ†ط¯ طں

ظ¾ط³ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒط³ط§ظ†ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…ط­ط¶ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظˆطµظپ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظƒط±ط§ظ… ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط³ظ„ط·ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط§ط³طھ .[1] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬96 طµ175 ط­ط¯ظٹط«2 .

[2] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬96 طµ175 ط­ط¯ظٹط«5 طŒ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظپط§ظˆطھ .

[3] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬71 طµ285 ط­ط¯ظٹط«5 .

[4] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ :ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط¯ظٹظˆظ† ; ط³ظپظٹظ‡ ظٹط§ ظ…ط¬ظ†ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط§ طµظ„ط§ط­ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯  طŒ ظ¾ط³ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¹ط¯ظ„ ط§ظ…ط¶ط§ط، ظƒظ†ط¯ . (ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡282).

[5] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ635 ط­ط¯ظٹط«370 .

[6] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ط¨ط§ظ† ط¨ظ† طھط؛ظ„ط¨ ع¯ظˆظٹط¯ : ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ 7 ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… .

ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯  : ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ع¯ظˆظٹظ… ط§ظ†ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ط² ظ‚ط¨ط±ط´ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظٹط´ظˆط¯  طŒ طھظ…ط«ط§ظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظٹط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظˆظٹط¯ : طھظˆ ط±ط§ ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ط³ط±ظˆط± ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.

ظ…ط¤ظ…ظ† ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ظ…عکط¯ظ‡ ط¯ظ‡ط¯  طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† طھظ…ط«ط§ظ„ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظٹط±ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…عکط¯ظ‡ ظ…ظٹط¯ظ‡ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒظ‰ ظ…ظٹع¯ط°ط±ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظٹع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظ…ظٹع¯ظˆظٹط¯:ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط§ط³طھ. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‰ طھط±ط³ط¯ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…عکط¯ظ‡ ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ط§ظٹط³طھط¯.

ط³ظ¾ط³ ع†ظˆظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯ طŒ طھظ…ط«ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظˆظٹط¯: طھظˆ ط±ط§ ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ط§ط¯ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¯ط³طھظˆط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظٹطھ طµط§ط¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ طŒ ظ…ط¤ظ…ظ† ع¯ظˆظٹط¯: طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ ط®ط¯ط§ظٹطھ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ظ‚ط¨ط± ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ط±ط§ ظ…عکط¯ظ‡ ط¯ظ‡ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ظٹط³ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‰طں

طھظ…ط«ط§ظ„ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¢ظ† ط´ط§ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‰ طŒ ظ…ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط´ط§ط¯ظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ… طھط§ طھظˆ ط±ط§ ظ…عکط¯ظ‡ ط¯ظ‡ظ… ظˆ ط¯ظ„ط¯ط§ط± طھط±ط³ طھظˆ ط¨ط§ط´ظ…. (ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ191 ط­ط¯ظٹط«10).

[7] ظ€ظ€ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆ: ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯: ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط§ظٹط´ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ ط³ط§ط®طھظ… .

ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط§ظٹظ†ط§ظ† ظƒظٹط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط­ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظƒظ… ط³ط§ط®طھظ‰ طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ :ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط³ط§ط²ط¯ . (ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ191 ط­ط¯ظٹط«3) .

[8] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ :ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظٹظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³ط±ظˆط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡  طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡  ; ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ189 ط­ط¯ظٹط«6) .

[9] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط±ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط³ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط²ط¯ط§ط¦ظ‰ ظٹط§ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظƒظ†ظ‰ . (ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ191 ط­ط¯ظٹط«11).

[10] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظ‡ط±ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ط´ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ طŒ ط¢ظ† ط´ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط´ط§ط¯ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط´ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ . (ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ192 ط­ط¯ظٹط«14) .

[11] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظ‡ط±ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ط§ط¬طھ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط´ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط³ظ†ظ‡ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ط³ط¨ط¨ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¢ط´ظ†ط§ظٹط§ظ†ط´ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ : ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط¯ط± ط¢ظ‰ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ظٹط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط­ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§ ط®ط§ط±ط¬ط´ ظƒظ† ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ط§طµط¨ظ‰ ( ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط¦ظ…ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ط´ط¯ . (ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ197 ط­ط¯ظٹط«6) .

[12] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط­ط´ط± ط¢ظٹظ‡ 9 .

[13] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯  : ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ع†ظٹط²ظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط¤ظ…ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط´ظ†ط§ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظƒظ… ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ط§ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ  طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ :آ« ط§ع¯ط± ع†ظ‡ طھظ†ع¯ط¯ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¶ظٹظ‚ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ظ‡ظ†ط¯آ» ط³ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظٹظپط±ظ…ط§ظٹط¯ : آ« ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ط®ظ„ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ( ط¨ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ†ط¯) ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط³طھع¯ط§ط±ط§ظ†ظ†ط¯آ» ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®طµظ„طھ ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯  طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط²ط¯ط´ ط±ط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ط³ط§ط¨  ; ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ظ‡ط¯ .

ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ‰ ط¬ظ…ظٹظ„! ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†طھ ط¨ع¯ظˆ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط´ظˆظٹظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¨ظ‡ ط§ط­ط³ط§ظ† ط§ط³طھ. (ظ…طµط§ط¯ظ‚ط© ط§ظ„ط§ط®ظˆط§ظ† طµ66 ط­ط¯ظٹط«2) .

[14] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡  : ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط³ط±ظˆط± ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¨ط±ط³ط¯ طŒ ط³ط±ظˆط± ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ; ظ‡ط±ظƒط³ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ظˆط± ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط³ط¯ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ . (ظ…طµط§ط¯ظ‚ط© ط§ظ„ط§ط®ظˆط§ظ† طµ62 ط­ط¯ظٹط«8) .

[15] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ :ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ :ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظٹط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ظƒظˆط´ط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط§ط²; ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظˆ طµظ„ط§ط­ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط±ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ط®ط¯ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ط²ط¯ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯

(ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طµ541 ط­ط¯ظٹط«3) .

[16] ظ€ظ€ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµ683  طŒ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬97 طµ79 ط­ط¯ظٹط«44 .

[17] ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµ682 .

[18] ظ€ظ€ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµ317 .

[19] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬98 طµ303 ط­ط¯ظٹط«2 .

[20] ظ€ظ€ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµ 517 .

[21] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ; ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط´ظƒط±ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ظ†ظ…ط§ طŒ ظˆ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط³ظ¾ط§ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ…ط§ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆط¯ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط§ط³طھ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ط§ طŒ ظˆ ط¨ط§ع¯ط´ظˆط¯ظ†ظ‰ ط¢ط³ط§ظ† ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ط´ط§ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆط§ظ†ط§طھط±ظٹظ† طھظƒظٹظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ظ‡ طŒ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ¾ط´طھط´ ط±ط§ ظ…ط­ظƒظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ط§ط²ظˆظٹط´ ط±ط§ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ط¨ط®ط´ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§ط´ ظƒظ† طŒ ظˆ ط¨ط§ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ†طھ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظƒظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†طھ ظٹط§ط±ظٹط´ ظ†ظ…ط§ طŒ ظˆ ط¨ط§ط³ظ¾ط§ظ‡ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§طھ ظƒظ…ظƒط´ ظپط±ظ…ط§ طŒ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط´ط±ط§ظٹط¹ ظˆ ط³ظ†طھ ط±ط³ظˆظ„طھ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ†طھ ط±ط§ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†  طŒ ظˆ ط²ظ†ع¯ ط³طھظ… ط±ط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط²ط¯ط§ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ط³ط®طھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ط­طھ ط¯ظˆ ط³ط§ط² طŒ ظˆ ط¹ط¯ظˆظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² ط±ط§ظ‡طھ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط± طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طھظˆ ط§ط¹ظˆط¬ط§ط¬ ظˆ ظƒط¬ظ‰ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ†ط¯ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ط´ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ†طھ ظ†ط±ظ… ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظˆ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ع¯ط´ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ‘ط· ظپط±ظ…ط§ طŒ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط·ظˆظپطھ ظˆ ط´ظپظ‚ظ‘طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط¨ط®ط´ طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط§ظ…ط¹ ظˆ ظ…ط·ظٹط¹ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط§ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯طھ ظˆ ط±ط³ظˆظ„طھ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظ…طھظ‚ط±ظ‘ط¨ ظپط±ظ…ط§ . (ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµ 353) .

[22] ظ€ظ€ ظ…ظƒظٹط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظƒط§ط±ظ… ط¬2 طµ25 .

[23] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬53 طµ308 ط­ط¯ظٹط«84 .

[24] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬98 طµ340 ط­ط¯ظٹط«3 .

[25] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬98 طµ 341 ظ€ظ€ 345 .

[26] ظ€ظ€ ظ…ط±ط¢ط© ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ ط¬9 طµ10 ظˆ 11 .

[27] ظ€ظ€ ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ†

[28] ظ€ظ€ ط®طµط§ط¦طµ ط­ط³ظٹظ†ظٹط© طµ67 .

[29] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬25 طµ376 ط­ط¯ظٹط«24.

[30] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ظٹظ† ظپط¶ظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظƒط³ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظپط¶ظ„ ظˆ ظƒط±ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط³طھ . (ط³ظˆط±ظ‡ ط­ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹظ‡21).

[31] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ ط¢ظٹظ‡27 .

[32] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط­ط¬ط±ط§طھ ط¢ظٹظ‡ 13 .

[33] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ظ…ط±ط¯ ط¯ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ. (ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط­ط²ط§ط¨ ط¢ظٹظ‡ 4).

[34] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط¬3 طµ291 .

[35] ظ€ظ€ ط¨طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ‡ط±ظƒط³ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ط³ط§ط²ط¯ ; ط±ط³طھع¯ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ظ†ظپط³ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظپط± ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ; ط§ظ„ط¨طھظ‘ظ‡ ط²ظٹط§ظ†ظƒط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط´طھ . (ط³ظˆط±ظ‡ ط´ظ…ط³ ط¢ظٹظ‡ 9).

[36] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡: ظˆ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯  ; ظ…ط­ظ‚ظ‘ظ‚ط§ظ‹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . (ط³ظˆط±ظ‡ ط¹ظ†ظƒط¨ظˆطھ ط¢ظٹظ‡ 69).

[37] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط²ظ„ط²ط§ظ„ ط¢ظٹظ‡ 7 .

[38] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط±ظƒط§ط± ط²ط´طھ ظˆظ…ظ†ظƒط± ط¨ط§ط²ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. (ط³ظˆط±ظ‡ ط¹ظ†ظƒط¨ظˆطھ ط¢ظٹظ‡ 45).

[39] ظ€ظ€

[40] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 83 .

[41] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طµ267 ط­ط¯ظٹط«256.

[42] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 24 .

[43] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طµ204 ط­ط¯ظٹط« 93.

[44] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 82 .

[45] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 24 .

[46] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ 319 ط­ط¯ظٹط« 161.

[47] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ320 ط­ط¯ظٹط« 162

[48] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط´ظˆط±ظ‰ ط¢ظٹظ‡ 30 .

[49] طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ319 طھط§ 326 طŒ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« 162 ظ€173 .

[50] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ169 ط­ط¯ظٹط«2  طŒ ظ…طµط§ط¯ظ‚ط© ط§ظ„ط§ط®ظˆط§ظ† طµ 40.

[51] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ172 ط­ط¯ظٹط«9 .

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation