بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیوه های یاری قائم آل محمد علیه السلام, مرحوم آیت الله میرزا محمد باقر فقیه ایمانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 

ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

 ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰

- غ¶ -


ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ظˆط¢ظ…ط±ط²ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†

ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ظˆ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط§ظ…ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظٹط§طھظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ . ظˆ ظ†طµط±طھ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ :

ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظƒظ‡ ط¯ط± آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظپط±ط¬ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط±ط§ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظˆظپظˆط± ط§ظ„ط³ط±ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظˆطµظٹظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظپط±ظ…ط§ظٹط¯  طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆظ‚ظˆط¹ ظٹط§ظپطھ ط؛ط¶ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† طھط´ط¯ظٹط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ظٹظ† ط؛ط¶ط¨ ط¨ط± ط§ط¹ط¯ط§ط، ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ط§ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط±ظƒ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¹ط¯ط§ط، ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ظپط±ط¬ طھط£ط®ظٹط± ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ طµط¯ ظˆ ع†ظ‡ظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط±ط§ ط§ظپط´ط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ظ… طھط£ط®ظٹط± ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظˆظ‚طھ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ†ط´ط¯ طŒ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ( ظٹظژظ…ظ’ط­ظڈظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظٹظژط´ط§ط،ظڈ ظˆظژ ظٹظڈط«ظ’ط¨ظگطھظڈ ظˆظژ ط¹ظگظ†ظ’ط¯ظژظ‡ظڈ ط§ظڈظ…ظ‘ظڈ ط§ظ„ظ’ظƒظگطھط§ط¨ظگ ).( [1] )

ظپظٹ ط§ظ„ظƒط§ظپظٹ ط¹ظ† ط£ط¨ظٹ ط­ظ…ط²ظ‡ ط§ظ„ط«ظ…ط§ظ„ظٹ ظ‚ط§ظ„: ط³ظ…ط¹طھ ط£ط¨ط§ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظٹظ‚ظˆظ„ :

آ«ظٹط§ ط£ط¨ط§ ط­ظ…ط²ط© ! ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ظˆ ظ‚ظ‘طھ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط£ظ…ط± ظپظٹ ط§ظ„ط³ط¨ط¹ظٹظ† طŒ ظپظ„ظ…ظ‘ط§ ظ‚طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¥ط´طھط¯ظ‘ ط؛ط¶ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ظپط£ط®ظ‘ط±ظ‡ ط¥ظ„ظ‰ ط£ط±ط¨ط¹ظٹظ† ظˆ ظ…ط§ط¦ط© طŒ ظپط­ط¯ط«ظ†ط§ظƒظ… ظپط£ط°ط¹طھظ… ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ظپظƒط´ظپطھظ… ظ‚ظ†ط§ط¹ ط§ظ„ط³ط±ظ‘ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط°ظ„ظƒ ظˆظ‚طھط§ظ‹ ط¹ظ†ط¯ظ†ط§ طŒ (ظٹظژظ…ظ’ط­ظڈظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظٹظژط´ط§ط،ظڈ ظˆظژ ظٹظڈط«ظ’ط¨ظگطھظڈ ظˆظژ ط¹ظگظ†ظ’ط¯ظژظ‡ظڈ ط§ظڈظ…ظ‘ظڈ ط§ظ„ظ’ظƒظگطھط§ط¨ظگ)

ظ‚ط§ظ„ ط£ط¨ظˆ ط­ظ…ط²ط©: ظپط­ط¯ظ‘ط«طھ ط¨ط°ظ„ظƒ ط£ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظپظ‚ط§ظ„: ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ط°ظ„ظƒ .( [2] )

ظˆ ط¯ط± آ«ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨آ» ظ†ظٹط² ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ط§ط² آ«ط؛ظٹط¨طھآ» ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² آ«ط®ط±ط§ط¦ط¬آ» ط±ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط±ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡.

ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯:

ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ط± ط´ظٹط¹ظ‡ ط؛ط¶ط¨ ظƒط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ…ط±ط§ ظ…ط®ظٹظ‘ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط®ظˆط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ظ… ظٹط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯  طŒ ظ¾ط³ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ظ… ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ„ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯ .( [3] )

ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ع†ظ†ظٹظ† ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ طھط±ظƒ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط§ظپط´ط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط³ط±ط§ط± ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط£ط®ظٹط± ظپط±ط¬ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھط­ظ‚ط§ظ‚ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ط±ط§ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ…ط³طھط§طµظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظˆظ†ط¯ ظ€ظ€ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ظ†ظٹط² ظ‚ط§ط¦ط¯ظ‡ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط³طھ

(ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹظڈط؛ظژظٹظ‘ظگط±ظڈ ظ…ط§ ط¨ظگظ‚ظژظˆظ… ط­ظژطھظ‘ظ‰ ظٹظڈط؛ظژظٹظ‘ظگط±ظڈظˆط§ ظ…ط§ ط¨ظگط§ظژظ†ظ’ظپظڈط³ظگظ‡ظگظ…ظ’)( [4] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط؛ظٹظٹط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طŒ طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظٹط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯; طھط؛ظٹظٹط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ طھط±ظƒ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط±ظƒ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط§ظپط´ط§ط، ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ‡طھظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ط¸ظ…ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ طھط؛ظٹظٹط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھط؛ظٹظٹط± ط­ط§ظ„ ط¯ط± ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ط°ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.

ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§طھظ„ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط®ط°ظˆظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯  طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ…ظˆط¹ط¯; ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ظˆ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط¬ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .

ظˆ ع†ظˆظ† طھط؛ظٹظٹط± ط­ط§ظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظپط±ط¬ ظ†ظٹط² طھط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ طھط£ط®ظٹط± ط§ظپطھط§ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط­ط³ط¨ طھطµط±ظٹط­ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظƒظژظ‡ظژظ†ظ‡ ظƒظ‡ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظˆ طھط£ط®ظٹط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ…ظˆط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط¨ط¯ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¬ظ…ظٹط¹ط§ظ‹ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھظ‘ظپط§ظ‚ ظ‡ظ… ط¹ظ‡ط¯ ط´ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ظپط±ط¬ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯  طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ طھط£ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ظپطھظ… ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ; ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ظˆ ظ„ظƒظ† ع†ظˆظ† ظ‡ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ; ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ظ„ط¨ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ‡ظ„ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯; طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹط§ طھظˆط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط´ظˆط¯ ; ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ع¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ طµط­ظٹط­ ط¨ظˆط¯ ; ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯ .

ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§; ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط¹ط§ظٹط´ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط®ط§ط·ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط¹ط§ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ; ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ†ط´ظˆط¯ .( [5] )

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط¹ظ…ظˆظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط´ط±ظٹظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط¯ط¹ط§ ط²ظˆط¯طھط± ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.( [6] )

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ; ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ€ظ€  ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± طھظˆط¨ظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆط¯ ; ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ظˆ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ; ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ظ‚ط¨ظˆظ„ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط؛ظٹط± ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ظٹط´ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط؛ظٹط± ط®ظˆط¯ط´ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ط¯ظ† طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط² ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ظ‡ط³طھ  طŒ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظپط±ط¬ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ظˆط¯ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط®ظپظٹظپ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط·ظˆظ„ طھط£ط®ظٹط± ط¨ط´ظˆط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ طھط§ طµط¯ ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ ; ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ ظٹط§ ظƒظ…طھط± ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ; ظ‡ظ… ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ…طھظ‘ظپظ‚ ط´ظˆظ†ط¯ ; ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± طھظˆظ‚ظٹط¹ ط±ظپظٹط¹ ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط°ظƒط± ط¢ظ† طھظˆظ‚ظٹط¹ ط¨ط§ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ظپطھظ… ط°ظƒط± ط´ط¯ .

ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ; ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط¬ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯  طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظˆط¯ طŒ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ظپطھظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯.

ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆط¯ ; ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ‡ظ… طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆط¯ ظٹظƒ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط؛ظٹط± ط®ظˆط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆظ‘ظ… ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظƒظ…ظٹظ„ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ‘ط­ ظˆ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯  طŒ ظ¾ط³ ظ…ظ‡ظٹط§ ط´ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظٹظƒ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¬ط¯ط§ع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط³ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط®ط§ط·ط± طھظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ظˆط¯  طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ‘ط­ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ظ…ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط³ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظٹط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† طھط£ط«ظٹط± ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظƒظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ظ…; ط¸ط§ظ‡ط±ط´ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ.

ظˆ ظ„ظƒظ† ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط´ط±ظٹظƒ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط³ط¨ط¨ طھط£ط«ظٹط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط¹ط§ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯ .

ظپظˆط§ط¦ط¯ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط²ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¨طµظˆط±طھ ط§ظ†ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط±

ظ¾ط³ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…طھظپظ‘ظ‚ ظˆ ظ‡ظ… ط¹ظ‡ط¯ ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ€ظ€ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ€ظ€ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ€ظ€ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ; ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط¹ط§ط، ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط³ظ… ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯:

ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظپط±ط¬ ظ†ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ط³ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ط¬ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط¯ط¹ط§ط، ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط®ظپظٹظپ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† طھط£ط®ظٹط± ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ط«ظ„ط§ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¢ظ† طµط¯ ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯; ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ط´ ظƒظ… ط´ظˆط¯  .

ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ€ظ€ ط§ط² ط§ط­ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ…ظˆط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ طھط£ط®ظٹط± ظپط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ط، ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط؛ظٹط± ظ€ظ€ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ طھظˆظپظٹظ‚ ظٹط§ط¨ظ†ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظٹط´ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ظ‚ظٹط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯: ط¢ظ†ع†ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط§ط³طھ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ظˆ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ظ¾ط³ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ط، ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظٹظƒ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظپط±ط¬ ط§ط³طھ  طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ط´ط¯ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ…ظˆظپظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.

ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظٹظ† طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ع†ظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆظ„ظˆ ط¨ط± ظپط±ط¶ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط£ط«ظٹط±ظ‰ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ظ€ظ€ ط§ط² ط¹ط¯ظ… ط¬ظ‡طھ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ€ظ€ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ط¯ظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯  طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­طھظ…ط§ظ‹ ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط­ط³ظˆط¨ظ†ط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ظٹظ‘طھ ط§ط² ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط¯ط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ† ظƒظ…طھط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ظٹط´طھط± ظˆ ط¨ط±طھط± ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ط¯ طھط®ظ„ظ‘ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯; ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظƒظ‘ظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط¹ط±ط§ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ€ظ€ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¸ط§ظ‡ط± ظ€ظ€ ط؛ط±ظٹط¨ ط´ط¯ظ†ط¯  طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط¬ظ…ط§ط¹طھظگ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ظƒظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظپط¹ ظ†ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ظپط¹ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط§ط² ط§ظپط¶ظ„ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.

ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‡ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ‰ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…); ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ط± ظپط±ط¯ ظپط±ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ط¶ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ; ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¨ ط¨ط± ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆط¬ظˆط¨ ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ ; ظٹظ‚ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ظپط±ط¯ ظپط±ط¯ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ ط¯ظٹع¯ط± ظ€ظ€ ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھظ…ظƒظ‘ظ† ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظ€ظ€ ط³ط§ظ‚ط· ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ طھط±ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ط§ظ‚طµ ظˆ ط¶ط§ظٹط¹ ط¨ظˆط¯ظ† ظپط¹ظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط¨ط¬ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯ ; ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ط§ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ط§ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ€ظ€ ظƒظ‡ طھطµط±ظ‘ظپ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظڈظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط·ط؛ظٹط§ظ† ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ظ‚ظ„ظ‘طھ ط§ط¹ظˆط§ظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظ…ط؛طµظˆط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط؛ط§ط¦ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طھط£ط«ظٹط± ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظٹط§ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط³ط± ط¢ظٹط¯ ظٹط§ طھط®ظپظٹظپ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ط³طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طŒ ط±ظپط¹ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ‘طھ ط§ط² ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط´ط¯.

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ط§طھظ‘ظپط§ظ‚ ط¯ط± ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ .

ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§طھظ‘ظپط§ظ‚ ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¹ط¯ظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ظˆط§ط¬ط¨ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط¹ظ‚ظˆط¨طھ طھط±ظƒ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط³ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظٹط§ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ طھط±ظƒ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ظƒظ†ط¯ ; ط¨ط± ط­ط³ط¨ طھظ…ظƒظ‘ظ† ط­ط§ظ„ط´ط§ظ†طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط´ط±ظ‘ ط¢ظ† ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¹ط§ظپظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ظ„ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظˆ طµط¨ط± ط¯ط± ط¢ظ† ظˆ ظپط¶ظ„ ط¢ظ† ظ€ظ€ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظپط³ط§ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ€ظ€ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ; ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظ€ظ€

ظ¾ط³ ط¯ط± ط­ظژط°ظژط± ط¨ط§ط´ طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ظ†ط¬ط§طھ ظƒظ† طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط§ط¹ط±ط§ط¶ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط³ط®ط· ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯  طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط°ط§ط¨ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ طھظˆ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ط¢ظ† ط³ط¨ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط±ظپطھظ† طھظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± طھظˆ ط§ط² ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط²ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ طھظˆ ط§ط² ظƒط±ط¯ط§ط± ط²ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ظƒظ‡ ظ€ظ€ ط§ط² ط¬ط±ط¦طھ ظˆ ط¨ظ‰ ط­ظٹط§ط¦ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظ€ظ€ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ .

ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ط§  ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¬ط± ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¶ط§ظٹط¹ ظ†ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆ ظƒط±ط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط³طھ.( [7] )

ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط± ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ:

ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„: ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظپط¹ ط´ط±ظ‘ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط¹ط¯ط§ط، ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ…: ظپط±ط¬ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ ط¬ط²ط¦ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط± ط·ط±ظپ ط´ط¯ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ط؛ظ…ظˆظ… ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظˆ ط؛ظ… ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط´ط¯ظ‘طھ ط¸ظ„ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ط³طھ.

ظ¾ط³ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ‡ظ…ظˆظ… ط±ط§ طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ط±ظپط¹ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ; ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ظƒظپط§ط± ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ .

ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ€ظ€  ع†ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ظƒظپط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط§ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ; ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط§ظ…ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظٹط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط±ط¢ظ†ظ‡ط§ظ†طµط±طھ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ; ط§ظ…ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط¯ظپط¹ ط§ط¹ط¯ط§ط، ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ط§ط¬ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط§طھطµط§ظ„ ظˆ ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¨ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹظ‘طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ظپطھظ… ط¨ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯.

ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط§ط² ظپط±ط¯ ظپط±ط¯ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡; ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظٹظƒ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ† ط¨ط± ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ( ظ‚ظڈظ„ظ’ ظ„ط§ ط§ظژط³ظ’ط¦ظژظ„ظڈظƒظڈظ…ظ’ ط§ظژط¬ظ’ط±ط§ظ‹ ط§ظ„ط§ظ‘ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظˆظژط¯ظ‘ظژط©ظژ ظپظگظ‰ ط§ظ„ظ’ظ‚ظڈط±ط¨ظ‰)( [8] ) ظپط±ط¶ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط§ط¯ط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ; ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ط، ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظٹظ‡ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ : ( ظ‡ظژظ„ظ’ ط¬ظژط²ط§ط،ظڈ ط§ظ„ط§ظ’ظگط­ظ’ط³ط§ظ†ظ’ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط§ظ„ط§ظ’ظگط­ظ’ط³ط§ظ† )( [9] ) طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‡ظ… ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ; ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط§طµط­ظ‘ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ‡ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط­ط³ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط²ط§ط، ط§ظٹظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ; ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­ط³ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط«ظ„ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ… ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ظˆ ط®ظٹط± ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ…ط±ط§ط­ظ… ط§ط² ط§ظپط§ط¶ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ; ط´ط§ظ…ظ„ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظˆط¯ .

ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ط´ط´ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ط¸ظ…ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط¹ط¸ظ… ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯  طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ طŒ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰; ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظˆ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ : ( ط«ظ…ظ‘ ظ„ظژطھظڈط³ظ’ط¦ظژظ„ظڈظ†ظ‘ ظٹظژظˆظ…ظژط¦ظگط° ط¹ظژظ†ظگ ط§ظ„ظ†ظ‘ظژط¹ظٹظ…ظگ ) طŒ( [10] ) آ«ظ†ط¹ظٹظ…آ» ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† طھظپط³ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [11] )

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظٹط² آ«ظ†ط¹ظ…طھآ» ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طھظپط³ظٹط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط´ظƒط± ظ‡ط± ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ‚ط§ط، ظˆ ط¯ظˆط§ظ… ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ظ†ظٹط² ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ†طھظ‚ط§ط¹ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط¢ظ† طŒ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظƒظ…ظٹظ„ ط¢ط«ط§ط± ظ†ط¹ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ( ظˆظژ ظ„ظژط¦ظگظ†ظ’ ط´ظژظƒظژط±ظ’طھظڈظ…ظ’ ظ„ط§ظژظژط²ظٹط¯ظژظ†ظ‘ظژظƒظڈظ…ظ’ ) طŒ( [12] ) ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظ¾ط³ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆظ„ظ‰ظ‘ ظ†ط¹ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط¯ط§ط، ط´ظƒط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ; ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ظپط±ط¶ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط´ظƒط±ط´ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظ‚ط¯ط³ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ .

ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط³ط§ط¬ط¯ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ظˆ ظٹظƒ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ط² ط´ظƒط± ظˆظ„ظ‰ظ‘ ظ†ط¹ظ…طھ ; ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†ظٹط² ط§ط²ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ : ( ظ‡ظژظ„ظ’ ط¬ظژط²ط§ط،ظڈ ط§ظ„ط§ظ’ظگط­ظ’ط³ط§ظ†ظگ ط¥ظ„ط§ظ‘ظژ ط§ظ„ط§ظ’ظگط­ظ’ط³ط§ظ†)( [13] ) ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظ‡ط± ط§ط­ط³ط§ظ† ظ€ظ€ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ† ظ…ظڈط­ط³ظگظ† ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط´ظƒط± ظ…ظڈظ†ط¹ظگظ… ظˆ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظ‡ط± ط§ط­ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط®ظٹط± ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ† ظƒط³ ط§ط³طھ  .

ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ‡ظ… ظٹظƒ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ط´ظƒط± ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ‚ط¯ط³ط´ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظˆ طھظ…ط§ظ…طھط± ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط´ظƒط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ; ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط´ظƒط± ظ„ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¯ط¹ط§ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط­ط§ط¶ط± ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط®ط¯ظ…طھظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯  طŒ ط´ظƒط± ظپط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظ‡ظپطھظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯  طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ط± ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ظ…ط§ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ط؛ظٹط¨طھ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ .( [14] )

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± طھظˆظ‚ظٹط¹ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ط§ع¯ط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ‡ظ… ط¹ظ‡ط¯ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط°ظ…ظ‘ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ€ظ€ ظˆظپط§ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ…ط§ ط±ظˆط²ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط³طھظˆط± ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡; ط¬ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھظٹظ… .( [15] )

ط¨ط§ط² ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± آ«ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨آ» ط§ط² ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¬ط±ظٹط± ط·ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ظ‚طµظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط²ظٹط§ط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط§طµ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط²ظٹط§ط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ†طں ع¯ظپطھ :

ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ط¬ظˆط¨ ظ€ ظˆ ظ…ط®ظپظ‰ ظ€ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ .

ع¯ظپطھ : ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ…ط­ط¬ظˆط¨ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ط­ط¬ظˆط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§طµظ„ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط¯ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ طھط±ظƒ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ; ط³ط¨ط¨ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط·ظˆظ„ ط؛ظٹط¨طھ ط³ط¨ط¨ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ‘طھ ظˆ ظ…ظ‚ظ‡ظˆط±ظٹظ‘طھ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط§ط³ط§ط³ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط³ط¨ط¨ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‚ط§ط، ظˆ ط¯ظˆط§ظ… ط´ظˆظƒطھ ط§ظ‡ظ„ ظƒظپط± ظˆ ط¶ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظپط¹ظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط¯ظ‘طھ ط؛ط¶ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡  طŒ ظˆ طھط£ط®ظٹط± ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ظ…ط³طھط­ظ‚ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ ط¸ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھط§ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ط´طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط´ط®ظٹطµ ط§ظ‡ظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط´ظƒظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط´ظƒظˆظƒ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§طھ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط¬ظ†ظ‘ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ‘ط· ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ…ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„; ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ€ظ€ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ‰ ط´ط£ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ„ط·ط§ظپ ظˆ ظ…ط±ط§ط­ظ… ط®ط§طµظ‘ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ظˆ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط² ط´ط±ظ‘ ط¢ظ† ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ط³ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ .

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰; ط؛ظٹط± ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظپط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط¢ظ†ظ‡ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط±ط¶ط§ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ‡ظ… ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط­ط§ظ„ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯  طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط´ط¯ظ‘طھ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ; ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ‡ظ… ط±ظˆط´ظ† طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ; ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒظ‡ ط§ط² آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ظ‚ظˆظ‰ طھط±ظٹظ† ط´ط§ظ‡ط¯ ; ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ظ‚ظ…ظ‘ظ‰ (ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡) ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظپط³ط§ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…طھط­ط§ظ†ط§طھ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط¬ط§طھ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ظ…ظˆظپظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ظپطھظ… ط§ط² ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯

ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظ‡ط´طھظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¯ظٹط« ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط²ظٹط§ط± ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² طھظˆظ‚ظٹط¹ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط§ظ…ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظ€ظ€ ط¨ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ€ظ€ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¸ط§ظ‡ط±ط§ظ‹ ط¢ظ† ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ظ†ظٹط±ط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ…ظٹط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط§ع¯ط± ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظٹط§ ط¬ظ‡ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ€ظ€ ط¯ط± ط§ظˆ ظ‡ط³طھ ط±ظپط¹ ط¨ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®طµظˆطµ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظٹط§ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط§ط­ظ… ظˆ ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‚ط±ظˆظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط­ظگظƒظژظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظƒط§ظ„ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ط´ط§ظ† ظ…ط³طھظپظٹط¶ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ط¨ط±ط§ط± ظٹط§ طµظ„ط­ط§ط، ط§ط®ظٹط§ط± ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط´ط±ط­ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظˆ ط­ظƒط§ظٹط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظƒطھط¨ ظˆ ط§ط³ط·ط§ط± ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.( [16] )

ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظ†ظ‡ظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط±ط´ط§ظ† ظˆ ظƒط´ظپ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظˆ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ ط±ظپط¹ ظ‡ظ…ظˆظ… طŒ ظˆ ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‰; ط§ط² ظ‡ط± طµط§ط­ط¨ ط´ط±ظ‘ظ‰ ط§ط² ط­ظٹظˆط§ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ; ط§ظ„طھظپط§طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ظٹط§ طھظپطµظٹظ„ط§ ظ€ظ€ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظƒظ…ظٹظ„ ظ†ظˆط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ; ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظپطھطھط§ط­ ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ط³ط±ط§ط± ظˆ ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط³ط§ط¦ط± ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط­ظƒظ…طھظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ‚ط¯ط³ط´ط§ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط±ظپط¹ ط®ظˆظپ ط§ط² ط§ط¹ط¯ط§ط، ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط°ظ‰ ط´ط±ظ‘ظ‰ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظپط±ط§ط؛طھ ط­ط§ظ„ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ط¢ط³ط§ظٹط´ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظˆ ط±ط§ط­طھظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.

ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط«ط±ط§طھ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط¹ط§ط¦ظ‰ ظ€ظ€ ط¯ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط±ظٹظ…:

ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ظˆظ‘ظ„: ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± آ«ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط§ط¹ظ‰آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :

ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط®ط·ط§ط¨ ظ…ط³طھط·ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط² ظپظˆظ‚ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡: ظ…ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ظ‰; ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .( [17] )

ظˆ ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…); ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ† ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯  طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ط³ط±ظٹط¹ط§ظ‹ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظڈظ…ظˆط± ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط§طھط¨ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡; ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¹ط·ط§ ط´ط¯ظ† ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯  طŒ ط­ظƒظ…طھ طھط£ط®ظٹط±ط´ ط¨ط§ط´ط¯.

ط´ط§ظ‡ط¯ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط­ظˆط§ط¦ط¬ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¢ظ† ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¯ط®ط§ظ„طھ ط¯ط± ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظ€ظ€ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط­ظƒظ…طھ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط± ط¹ط·ط§ ظ†ط´ط¯ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط¨ط§ط´ط¯ ط¢ظ† ط­ظƒظ…طھ ; ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط¹ط·ط§ ظ†ط´ط¯ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¢ظ† ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ظ…ظ† ط³ظ‡ ط§ظ…ط± ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ط±ط§ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ طŒ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ظ…ظ†ط¹ ظپط±ظ…ظˆط¯.

آ« ط³ط¦ظ„طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ظ…ط§ ط£ظ† ظٹط¬ط¹ظ„ظ‡ظ…ط§ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظ…ط·ظ‡ظ‘ط±ظٹظ† ط²ظƒظٹظ‘ظٹظ† طŒ ظپط£ط¬ط§ط¨ظ†ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ طŒ ظˆ ط³ط¦ظ„طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ظ…ط§ ط£ظ† ظٹظ‚ظٹظ‡ظ…ط§ ظˆ ط°ط±ظٹظ‘طھظ‡ظ…ط§ ظˆ ط´ظٹط¹طھظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط± طŒ ظپط£ط¹ط·ط§ظ†ظٹ ط°ظ„ظƒ طŒ ظˆ ط³ط¦ظ„طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط£ظ† ظٹط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ظڈظ…ظ‘ط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ط¨ظ‘طھظ‡ظ…ط§آ»

ظپظ‚ط§ظ„ : آ« ظٹط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯! ط¥ظ†ظ‘ظٹ ظ‚ط¶ظٹطھ ظ‚ط¶ط§ط، ظˆ ظ‚ط¯ظ‘ط±طھ ظ‚ط¯ط±ط§ظ‹ طŒ ظˆ ط£ظ†ظ‘ ط·ط§ط¦ظپط© ظ…ظ† ط§ظڈظ…ظ‘طھظƒ ط³طھظپظٹ ظ„ظƒ ط¨ط°ظ…ظ‘طھظƒ ظپظٹ ط§ظ„ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ط§ظ„ظ†طµط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¬ظˆط³ ظˆ ط³ظٹط®ظپط±ظˆظ† ط°ظ…طھظƒ ظپظٹ ظˆظ„ط¯ظƒ طŒ ظˆ ط¥ظ†ظ‘ظٹ ط£ظˆط¬ط¨طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظپط³ظٹ ظ„ظ…ظ† ظپط¹ظ„ ط°ظ„ظƒ ط£ظ† ظ„ط§ ط§ظڈط­ظ„ظ‘ ظ…ط­ظ„ظ‘ ظƒط±ط§ظ…طھظٹ ظˆ ظ„ط§ ط£ط³ظƒظ†ظ‡ ط¬ظ†طھظ‘ظٹ ظˆ ظ„ط§ ط£ظ†ط¸ط± ط¥ظ„ظٹظ‡ ط¨ط¹ظٹظ† ط±ط­ظ…طھظٹ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© آ»( [18] )

ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ‡ظ… ع†ظˆظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ظƒظ…طھ ظ…ظ‚طھط¶ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¹ط·ط§ط، ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط±; ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ…ط§ظ†ط¹ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط·ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط¹ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط§ظˆ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظ†ط´ظˆط¯.

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظƒط´ظپ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ظپط¹ظ„ظ‰ ط¬ط² ظ†ظ‚طµط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط±ظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ع†ظˆظ† ط¹ط·ط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط§طھط¨ ط¢ظ† ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ع¯ط´ط§ظٹط´ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¹ط·ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ طھط­ظ…ظ‘ظ„ ط¯ط± طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒط± ظˆ ط­ظ„ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ط¯ط§ط، ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ; ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ظˆط¯.

ط§ظ„ط¨طھظ‘ظ‡ ظپظˆط§ط¦ط¯ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظپظˆط§ط¦ط¯ ظ†ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯; ط¨ط±ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط³ط§ ط´ظ…ط§ط± ط¢ظ† ظپظˆط§ط¦ط¯ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظ…طھط¬ط§ظˆط² ط§ط² طµط¯ ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‡ ظ…ط´ط±ظˆط­ط§ظ‹ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظپظˆط§ط¦ط¯ ظ…ظ‡ظ…ظ‘  طŒ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط؛ظپظ„طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط¯ط¹ظٹظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ„ظ‡ظ‰ ; ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ظ…ط§ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ظˆ ظٹط§ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظƒظ†ظٹظ…آ».

ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط±ط¹طھ ط¯ط± طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظپط±ط¬

طھظ†ط¨ظٹظ‡ ; ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· طھظƒظ…ظٹظ„ ظˆ ط³ط±ط¹طھ ط¯ط± طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¬ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظ€ظ€ ع†ظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ†ظپط±ط§ط¯ظ‰  طŒ ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظٹط§ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ط§طھ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† طھط±ظƒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظپط¹ظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط´ط¯ظ‘طھ ط­ط±ظ…طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± طھظˆط¨ظ‡ ; ظƒظپظ‘ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ : ط§ظپط·ط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ظٹط§ ظ‚طھظ„ ظ†ظپط³ ظ…ط­طھط±ظ…ظ‡ .

ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظˆظ‚ظˆط¹ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ط¹ط¸ظٹظ… ط³ط¨ط¨ طھط£ط®ظٹط± ظپط±ط¬ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± طھظˆط¨ظ‡  طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ط£ظ† ط¬ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظٹظ‚ط¯ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®طµظˆطµ ظ†طµط±طھ ظˆظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ‡طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط´ط¯ ظ€ظ€ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ط§ط²ط¬ظ‡طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طھط£ط®ظٹط± ظپط±ط¬ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط¨طھظ„ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯  .

ظ¾ط³ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ظپط±ط¬ ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظƒظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ; ظ…طھظˆط³ظ‘ظ„ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ طھظˆط³ظ‘ظ„ ط®ظƒ ط¨ط§ ط³ظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط­ظ‚ظ‘ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ظˆط± ظ…ظ†ظˆط±ط´ط§ظ† ; ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط² ط¯ظˆط±.

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±.

ط³ظˆظ‘ظ… : ظ„ط¹ظ† ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± .

ظˆ ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†طµط±طھظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¹ظˆط¶ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯; ظ¾ط³ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظپط¹ ط¶ط±ط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ط¯.

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ„ط§ظپ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„طھط­ظٹط© ظˆ ط§ظ„ط«ظ†ط§ط، ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط´ط±ظپ ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ…  طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط³ظ‡ ط§ظ…ط± ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ:

ط§ظ…ط±ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط±ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط²ظ†ط¸ط± ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…); ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط±طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ط§ظ…ط± ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط±ط¨ظٹط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¢ظ† طŒ ظˆ ط¯ط±ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¢ظ† ط§ظ‚ط³ط§ظ…; ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ.

ط§ظ…ط± ط³ظˆظ‘ظ…: ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط؛ظٹط± ط§ط² ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨

 ط§ظ…ط± ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ظ„ط®طµظˆطµ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ

ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ; ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ«ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨آ» ط§ط² ط´ظٹط® ط¬ظ„ظٹظ„ ط¬ط¹ظپط± ط´ظˆط´طھط±ظ‰ (ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡) ط¯ط± آ«ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ :

آ« ظˆ ظ…ظ† ظ†طµط±ظ†ط§ ط¨ظ†ظپط³ظ‡ ظپظٹظƒظˆظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† ظپظ‚ط¯ ط£ط®ط¨ط±ظ†ظٹ ط¬ط¯ظ‘ظٹ ط¥ظ†ظ‘ ظˆظ„ط¯ظٹ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظٹظ‚طھظ„ ط¨ط·ظپظ‘ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط، ط؛ط±ظٹط¨ط§ظ‹ ظˆط­ظٹط¯ط§ظ‹ ط¹ط·ط´ط§ظ†ط§ظ‹ طŒ ظپظ…ظ† ظ†طµط±ظ‡ ظپظ‚ط¯ ظ†طµط±ظ†ظٹ ظˆ ظ†طµط± ظˆظ„ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ظ…ظ† ظ†طµط±ظ†ط§ ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظپظٹ ط­ط²ط¨ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© آ».

ظٹط¹ظ†ظ‰: ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¬ط¯ظ‘ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡: ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ظƒط³ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯; ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ظ…ط§ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ; ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.

ظ¾ط³ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ طھط¹ظ‚ظ‘ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ…ط± ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ€ظ€  ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط®طµظˆطµ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط±ط³ظٹط¯ ظ€ظ€ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡:

ع†ظˆظ† ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط² ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط®ط§ظ„طµ ظˆ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„; ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ظ…ط¨ظٹظ† ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ظˆظ‚طھ ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ظ†طµط±طھ ط§ط² ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ط´ط¯ طŒ ع¯ط± ع†ظ‡ ط¬ط¯ظ‘ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ط§ظ† ظˆ ظ¾ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظٹظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط´ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط² ط¹طµظ…طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طھط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط§طµظ„ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظٹط§ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†طµط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط² ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظ‡ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ظ‰ ط´ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ط¨ط±ظˆط² ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ظ†طµط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط®ط§طµظ‡ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ…طھط§ط² ط´ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط·ط§ظٹط§ظ‰ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط­طھظ‘ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ط±ط³ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ…ط¬ط°ظˆط¨ظگ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ طŒ ظˆظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆط¯ظˆط³طھظ‰ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظ†ط¨ظˆظ‰(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡): آ« ط¥ظ†ظ‘ ظ„ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط­ط¨ظ‘ط© ظ…ظƒطھظˆظ…ط© ظپظٹ ط¨ظˆط§ط·ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† آ»( [19] ) ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظگ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط«ط§ط¨طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.

ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯; ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ¾ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظˆط§ط± ط§ط² ظ‡ط± ط¬ط§ظ†ط¨ ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظˆط§ظ… ط§ط² ط¹ط±ط´ ظ…ط¬ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¢ظپط§ظ‚ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط§ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط±ظ‚ط¯ ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ط§ظˆ ظ…ط´ط±ظ‘ظپ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡:

آ« ظ…ط§ظ…ظ† ظ†ط¨ظٹظ‘ ط¥ظ„ط§ظ‘ ظˆ ظ‚ط¯ ط²ط§ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظٹظ† ظ‚ط¨ط±ظ‡ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ…ط®طھظ„ظپط© ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ظپظˆط¬ ظٹط¹ط±ط¬ ظˆ ظپظˆط¬ ظٹظ†ط²ظ„ آ».( [20] )

ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ†ط§طھ ظ…ط­ظˆ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط°ظƒط± ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ† ط¢ظ† ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ; ط§ظ‡ظ„ظگ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظ…ط­ط²ظˆظ† ظˆ ط§ظپط³ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ظˆ ط§ظƒظ†ط§ظپ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ طھط¬ط¯ظٹط¯ ط¨ظ†ط§ طŒ ظˆ ظ„ظˆط§ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ظ…طµظٹط¨طھط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط³طھظ…ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط¬ط°ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط§ط² ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ; ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ†ط§طھ ط¯ط± طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط°ظƒط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظˆط§ظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯  طŒ ظˆ ط°ظƒط± طھظˆط­ظٹط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط± ط±ط³ط§ظ„طھ ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ‘ظ† (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ع¯ظپطھط§ط±ظ‡ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ .

ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ط¦ظ‰ ط´ط±ظٹط¹طھ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط®طھظ…ظ‰ ظ…ط±طھط¨طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ظ„ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط±ظƒط§ظ† طھظˆط­ظٹط¯ ظ…ط­ظƒظ… ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ…ط± ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ط´ط±ظٹط¹طھ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ طŒ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯  طŒ ظ¾ط³ ط§ظ…ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†طµط±طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظڈظ…ظˆط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.

ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھط­طھ ظ‚ط¨ظ‘ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ طھط­طھ ظ‚ط¨ظ‘ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡  طŒ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ«ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھآ» ط§ط² ط²ط±ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

آ« ظ…ط§ ظ…ظ† ط¨ط§ظƒ ظٹط¨ظƒظٹظ‡ ط¥ظ„ط§ظ‘ ظˆ ظ‚ط¯ظˆطµظ„ ظپط§ط·ظ…ط© (ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط£ط³ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ظˆطµظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ط£ط¯ظ‘ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ظ†ط§ آ».( [21] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ‡ظٹع† ظ…ط±ط¯ ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆ ط²ظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµظ„ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط´ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) طµظ„ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط¯ط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط­ظٹط§ ط§ظ…ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ…ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط°ظƒط± ط´ط¯ .

ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ. ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظٹظƒظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط«ط§ط¨طھ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ.

ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ† ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ظ‚ط¨ط± ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ط´ظپط§ط¹طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯  طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط´ظˆظ‚ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ظˆ آ«طھط­ظپط© ط§ظ„ط²ط§ط¦ط±آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

آ«ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ; ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظ„ ط®ظˆط¯ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒظ†ط¯ طŒ ط§ع¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظ…ط§ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ط¯ ; ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط§ ط§ط³طھ ; ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط؛ط¨طھ ظƒظ†ط¯ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ; ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط³طھ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط´ ظ†ط§ظ‚طµ ط§ط³طھ.( [22] )

ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ ظ…ط°ظƒظˆط±ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ; ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ; ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ…ط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ط،  طŒ ظˆ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ط±ظ…طµط¯ط§ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظ†طµط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯; ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ظ†طµط§ط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط§ط®ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط±ظپظٹط¹ظ‡ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط§ط¦ط² ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ  طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ع¯ط± ط¨ط§ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طھط¹ط²ظٹظ‡ ظˆ ط¨ط±ظ¾ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط³ط§ط³ ط¨ظƒط§ط، ظˆ ط§ط¨ظƒط§ط، ظˆط¬ط²ط¹ ظˆ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ظˆ ط­ط²ظ† ط¨ط±ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ط¬ط§ظ† ع¯ط¯ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯; ط§ط² ط¬ط±ط§ط­طھ ظ‚ظ„ظˆط¨ط´ط§ظ† ظˆ طھط£ظ„ظ‘ظ… ط®ظˆط§ط·ط±ط´ط§ظ† ظˆ ظ‡طھظƒ ط­ط±ظ…طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ط´ظƒط´ط§ظ† طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط¯ط§ط¦ظ… ط§ط³طھ  طŒ ط¨ط®طµظˆطµ طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط´ط§ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط²ظٹط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ; طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± ظˆ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظˆط¹ظگ ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط² ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط´ط®طµ ظ…طµظٹط¨طھ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط¹ط²ط§ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط­ط²ظ† ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ; ط®ط¯ظ…طھع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط§ط³ط§ط³ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ظ‡طھظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ . ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط²ط±ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ«ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط­ط¶ط±طھ طµط¯ظٹظ‚ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط´ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ.( [23] )

ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط³طھظپط§ط¯ ط§ط² طھط¹ط¯ط§ط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط²ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ظˆط¯ ; ظˆط§ط¶ط­ ط´ط¯ .

 ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ظ„ظˆط¬ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ط¹ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ظ†ط¸ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¹طµط±ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط§ظƒط«ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§; ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ط² ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ  ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‘ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ط£ظ† ط±ظپظٹط¹ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط°ظƒط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ط­ظٹط§ط، ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظپط¶ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ظ†طھظپط¹ ظˆ ظ…ط³طھظپظٹط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒط§طھ ط°ظƒط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ; ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط³ط§ط¦ط± ط§ط±ظƒط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯ . ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ .

ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ظ‘طھط± ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظڈظ…ظˆط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط§ط±ظƒط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰  طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط°ظƒط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ظ‡طھظ‰ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طھط¹ط²ظٹظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ†  ظ€ظ€ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ظ‰ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ظˆ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ط§ظ…ط± ط´ط±ظٹط¹طھ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ طŒ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ط«ط§ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظڈظ…ظˆط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

 ظˆ ط¯ط± ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ط¯ط± ظپطµظ„ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¢ظ† ظ€ظ€ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظڈظ…ظˆط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط­ط¬ظ‘طھ ط²ظ…ط§ظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ظƒط³ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ظ‡طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§طھ ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط³ط¨ط¨ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¢ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ„طھظپطھ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµظ‡ ظ‚طµط¯ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

طھط°ظƒط±ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظ†ط¨ظˆظ‰(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)

ط¯ط± ط§ظˆظ‘ظ„ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ; ظپظ‚ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظƒظ‡ : آ« ظپظ…ظ† ظ†طµط±ظ‡ ظپظ‚ط¯ ظ†طµط±ظ†ظٹ ظˆ ظ†طµط± ظˆظ„ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) آ» ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… ; ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ط¯ ظˆ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط¢ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظپظ‚ط±ظ‡ ط¯ط± ط§ظˆظ‘ظ„ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… ; ظ¾ط³ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ€ظ€ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظƒظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ظٹط§ط±ظ‰ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظپط¶ظ„ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ‡ظ… ظ…ط±ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ; ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ; ط§ط¬ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯  طŒ ظˆظ„ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®طµظˆطµظٹطھ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظˆ ط­ط§طµظ„ ظ†ط´ظˆط¯  طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ; طھط£ظƒظٹط¯ ط¨ظٹط§ظ†ظگ ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ع¯ط± ع†ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط¸ظ‡ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط­ظ‚ظٹظ‚ط© ظƒظ„ط§ظ…ظ‡ ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ظ‡.

ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆظٹط§ط±ظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط¯ط±ط­ظ‚ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

طھظ†ط¨ظٹظ‡ : ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ†  ; ظˆ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط°ظƒط± ط´ط¯ ; ظˆط§ط¶ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ : ظ†طµط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط´ط±ظپ ط§ظ†طµط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ€ظ€ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط± ط¯ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ:

ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„: ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… ع†ظˆظ† ط§ظ…ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¹طµط±ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط¬ط¨ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط´ط±ظٹط¹طھ ظ†ط¨ظˆظ‰ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طھط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯  طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯; ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظٹظ† ط§ظڈظ…ظˆط± ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†طµط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ظ‡ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط®ظ„ظپط§ط¦ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†طµط§ط± ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ظ…ط­ط³ظˆط¨ظ†ط¯.

ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… : ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹطھ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ع¯ظپطھظٹظ…: ظپط±ط¬ظگ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظˆظپظˆط± ط§ظ„ط³ط±ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ط§ظٹظ† ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯  طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¨طھظ„ط§ط¦ط§طھ ط¨ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ط®ظٹط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط²ط§ظٹظ† ط؛ظٹط¨طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆظ‰ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.

ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ; ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظˆظ‚ظˆط¹ ط§ظٹظ† ظپط±ط¬ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط¹ط¯ظ‘ظ‡ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ظپط±ط¬ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط± ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط´ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ط¹ط±ط§ط¶ ط³ط§ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¢ظ† ظپط±ط¬ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ†ظٹط§ظپطھ  طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظپط±ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¨طھظ„ط§ط، ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظپط±ط¬ظ‡ط§ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ع†ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ط§ظ…ط± ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط± ط¯ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ:

ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ : ظƒظٹظپظٹظ‘طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط´طھط±ظƒ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ .

ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط¯ط±ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط¹ط¸ظ… ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) .

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ طھط¹ط²ظٹط© ط§ظٹط´ط§ظ†  طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ط± ط¯ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .

ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ظ‘ ط¨ظ‡ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ط§ط³طھ

ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ ; ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ظ…ط·ظ‡ظ‘ط± ظˆ ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط¬ظ‡طھ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ….

ط¬ظ‡طھ ط§ظˆظ‘ظ„: ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط¯ظ‘طھ ط³ط±ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ط¬ظ‡طھ ط¯ظˆظ‘ظ…: ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ† ط´ط£ظ† ط±ظپظٹط¹ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ط¹ط¯ط§ط، ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط°ظ„ظ‘طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط±ط؛ظ… ط§ظ†ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ط² ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظˆط¯ظ† طھط§ط¨ط¹ظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± طھط­طھ ظ„ظˆط§ط،ظگ ظ…ط±ط­ظ…طھ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ€ظ€ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ظˆظ‘ ظ‚ط¯ط± ط§ظˆ ط¯ط± ع†ط´ظ… ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.

ط¬ظ‡طھ ط³ظˆظ‘ظ…: ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¦ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظپط§ط¹طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظٹع¯ظˆظٹظ†ط¯:

آ« ط®ط°ظˆط§ ط¨ظٹط¯ ظ…ظ† ط£ط­ط¨ط¨طھ ظˆ ط£ط¯ط®ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© آ»( [24] )

آ«ط¯ط³طھ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ع¯ظٹط± ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ظ…ط§آ»

ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ; ط²ط§ط¦ط± ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ†ظˆط¹ ط§ظˆظ‘ظ„ : ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ; ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظˆط¯ ; ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظ€ظ€ ط¯ط± ط¬ظ‡طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ€ظ€ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ .

ظˆظ†ظˆط¹ ط¯ظˆظ‘ظ… : ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¯ظپط¹ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ط¬ظ‡طھ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ‚ط§ط، ظˆ ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ…ط± ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ط¹طµط±ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ط±ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨ظ‚ط§ط، ظˆ ط¯ظˆط§ظ… ط°ظƒط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ظˆط¯ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ‡ط§; ظˆ ط¯ط±ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط§ظ… ظˆ ط®ط§طµ ط§ط³طھ.

ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ظ‘ ط¨ظ‡  ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ‡ط§طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ع†ظ†ط¯ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³طھ  :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ظ‡ طھظ‡ظٹظ‡ ظˆ طھط¬ظ‡ظٹط² ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط±ظ‘ظپ ع¯ط±ط¯ط¯.

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ظپط±ط³طھط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط±ظپطھظ† ط±ط§ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ… : ط²ظˆط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± طھظˆط´ظ‡ ظٹط§ ط­ظ„ظ‘ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط¯ظپط¹ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط´ط±ظ‘ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ€ظ€ ط§ط¹ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظ‚ط¨ط± ظ…ظ†ظˆظ‘ط±ظ‡ ط±ط§ طھط¹ظ…ظٹط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ† .

ظ¾ظ†ط¬ظ… : ظƒظ…ظƒ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ‘ط§ظ… ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†   .

ط´ط´ظ… : طھط´ظˆظٹظ‚ ظˆ طھط±ط؛ظٹط¨ ظˆ طھط­ط±ظٹطµ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§; ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط¨ط§ ط°ظƒط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¯ط± ط§ظˆ ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯.

ظ‡ظپطھظ… : ط­ظپط¸ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ; ط¨ط§ طھط£ظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ظٹظپ ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† .

ظ‡ط´طھظ… : ط­ظپط¸ ظƒطھط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط¬ظ‡ط§طھ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، طھط£ظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ظٹظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط­ظپط¸ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ظ‚ظ‘ظ‚ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ†ظˆط´طھظ† ظˆ ع†ط§ظ¾ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط§ظ†طھط´ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظˆ ظˆظ‚ظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† .

ظ†ظ‡ظ… : ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ظƒظ‘ظ†ظگ طھط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ  طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ظ…ط·ظ‡ط± ظˆ ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ظ… ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط²ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ€ظ€ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط³ظˆظ‘ظ… ط¨ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ€ظ€ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ظ…ط·ظ‡ظ‘ط± ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ظ… ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ; ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰.

ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط²ظٹط§ط±طھ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ط³ط¨ط¨ ط¨ظ‚ط§ط، ظˆ ط«ط¨ط§طھ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ط­ط±ظ… ظ…ط­طھط±ظ… ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط³ط¨ط¨ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط³طھظ‚ط±ظ‘ ظˆ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†  ; ط¢ظ† ظ†طµط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§

ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط¯ط± ط³ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ط´ظˆط¯; ظ…ظˆط¬ط¨ ط؛ط±ط¨طھ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ‘طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ‚ط§طھظ„ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ط®ط¯ظˆظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظپط¹ ط´ط±ظ‘ ط¸ظ„ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط´ظˆط¯ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†  طŒ ظˆ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ طھظ‚ط§طµ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ظˆ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ .

ط³ظˆظ‘ظ…: ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† طŒ ط¨ط§ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط­ط²ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ; ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ† ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ; طھط¹ط¸ظٹظ… ط¢ط´ظƒط§ط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط؛ط±ط¨طھ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ‘طھ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظٹط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯; ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ طھط¯ط§ط±ظƒ ظˆ طھظ„ط§ظپظ‰ ط؛ط±ط¨طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ط´ط§ظ†; ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظٹظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط¯ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ ظˆ ط¯ظˆظ‘ظ… ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§طھظ„ظ‡ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظˆ طھظ‚ط§طµ ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ظ†ط´ط¯ ; ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± طھط¬ظ„ظٹظ„ ط´ط£ظ† ظˆ طھظˆظ‚ظٹط± ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ظ‚ط¯ط± ط±ظپظٹط¹ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط؛ظ… ط§ظ†ظپ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط®ط°ظ„ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§طھ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھط´ط§ظ† ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ .

ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ظ‘ ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ

ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¹ط²ط§ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع†ظ†ط¯ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³طھ:

ط§ظˆظ‘ظ„: ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط°ظƒط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ظ†ط¸ظ… ظٹط§ ظ†ط«ط±.

ط¯ظˆظ‘ظ…: ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط­ط²ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‰  .

ط³ظˆظ‘ظ…: ط§ظپط³ط±ط¯ع¯ظ‰ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط­ط²ظ† .

ع†ظ‡ط§ط±ظ…: ط¨ظƒط§ط، ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط§ ط§ط´ظƒ ط±ظٹط®طھظ† .

ظ¾ظ†ط¬ظ…: ط¨ظƒط§ط، ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†  .

ط´ط´ظ… : ظ†ط¯ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† .

ظ‡ظپطھظ…: ط¬ط²ط¹ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† .

ظ‡ط´طھظ…: ظ„ط·ظ…ظ‡ ط¨ط± طµظˆط±طھ ظٹط§ ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظٹط§ ط¨ط± ط³ط± ط²ط¯ظ† .

ظ†ظ‡ظ…: ط؛ط´ ظƒط±ط¯ظ†  .

ط¯ظ‡ظ…: ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¯ط±ظٹط¯ظ†  .

ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…: طھط؛ظٹظٹط± ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ طھط؛ظٹظٹط± ظ‡ظٹط¦طھ ط¯ط§ط¯ظ† .

ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…: طھظ‚ظ„ظٹظ„ ط¯ط± ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† ظˆ طھظ‚ظ„ظٹظ„ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظˆ طھط±ظƒ ظ„ط°ط§ط¦ط° ظˆ ظ†ظٹط² طھظ‚ظ„ظٹظ„ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط²ظ„طھ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† .

ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ…: ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†.

ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ…: ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ظˆ ط¬ظ„ظˆط³ ط¯ط± ط¢ظ†  .

ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ…: ظ…ط§ظ„ طµط±ظپ ط¹ط²ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ† .

ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ…: ط§ظ†ط´ط§ط، ط´ط¹ط± ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ†  .

ظ‡ظپط¯ظ‡ظ…: ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ط®ط¯ظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†  .

ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ظ… :طھط£ظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ظٹظپ ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ط°ظƒط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† .

( ط¨ظٹط§ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ طھط¹ط²ظٹظ‡ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…))

ط§ظ…ط± ط³ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ طھط¹ط²ظٹظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ط؛ظٹط± ط§ط² ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† طŒ ظˆ ط¢ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¯ظˆ ظ…ط·ظ„ط¨ طھظٹظ…ظ‘ظ†ط§ظ‹ ظˆ طھط¨ط±ظ‘ظƒط§ظ‹ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯  :

      ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظˆظ‘ظ„: ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظ‡ ظپطµظ„ ط§ط³طھ  :

ظپطµظ„ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط²ظٹط§ط±ط§طھ  .

ظپطµظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ .

ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظپط¶ظ„ظٹطھ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط² ط³ط§ط¦ط± ط²ظٹط§ط±ط§طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظپط¶ظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط² ط¯ظˆظ‘ظ…ظ‰ .

ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط²ظٹط§ط±ط§طھ

      ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ط²ظٹط§ط±ط§طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ‡ط´طھط§ط¯ ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ†طµظˆطµ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظƒط«ظٹط±ظ‡ ظ€ظ€ ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ط´طھط§ط¯ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¨ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ:

ظ†ظˆط¹ ط§ظˆظ‘ظ„:

ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط¬ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ طھط§ ط­ظٹظ† ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ط² ظ‚ط¨ط± طŒ ط§ظˆظ‘ظ„ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…طµط§ظپط­ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : ظ†ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظˆ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط§ط² ظ†ظˆط± ط¹ط±ط´ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡:

آ« ظ‡ط°ط§ ط²ط§ط¦ط± ظ‚ط¨ط± ط§ط¨ظ† ط¨ظ†طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط£ظ†ط¨ظٹط§ط، ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) آ»( [25] ) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ…: ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ط§ظˆ ط¯ظ‡ظ†ط¯ .

ع†ظ‡ط§ط±ظ…: ط§ط² ظ‡ظˆظ„ ط¹ط¸ظٹظ… ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ظٹظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ¾ظ†ط¬ظ…: ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯ طŒ ع¯ط± ع†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط±ظٹع¯ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط¹ط§ظ„ط¬; ظˆ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ طھظ‡ط§ظ…ظ‡; ظˆ ظƒظپ ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط´ط´ظ…: ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط± ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط؛ط¨ط·ظ‡ ط®ظˆط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ط­طھظ‘ظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط؛ظ„ط·ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ .

ظ‡ظپطھظ…: ط¨ط± ط³ظپط±ظ‡ ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯; ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ†ط´ط§ظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط؛ط°ط§ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط­ط³ط§ط¨ظ†ط¯ .

ظ‡ط´طھظ…: ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط± ط¨ط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…طµط§ظپط­ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط­ظˆط¶ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظ†ظ‡ظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯ طھط§ط§ظˆ ط±ط§ط§ط² ط§ظ‡ظˆط§ظ„ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¹ط¨ظˆط± ط¯ظ‡ط¯.

ط¯ظ‡ظ…: ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ طµط±ط§ط· ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط±ظ… ظˆ ط±ط§ط­طھ ط´ظˆط¯ 

ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…: ط§ط² ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ ظ‡ظ… ظ†ط¨ظٹظ†ط¯ .

ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…: ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ط²ظٹط± ط¹ظ„ظ… ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ طھط§ ظˆظ‚طھ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ; ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… طµط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ…: ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط´ظˆط¯  .

ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ…: ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط³ط§ظƒظ† ط´ظˆط¯.

ظ†ظˆط¹ ط¯ظˆظ‘ظ… :

ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ظˆط¯ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ :

ط§ظˆظ‘ظ„: ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ† ظƒظ†ط¯ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط¢ط³ط§ظ† ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظ„ط®ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¯ظˆظ‘ظ…: ط­ظ†ظˆط· ظˆ ظƒظژظپظژظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظƒظپظ†ط´ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ†ط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ…: ط­ط¶ط±طھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ ط¹ط¯ظ‘ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ .

ع†ظ‡ط§ط±ظ…: ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظ¾ظ†ط¬ظ…: ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ† طŒ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .

ط´ط´ظ…: ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ط¨ظٹظ†ط¯ ; ظˆط³ط¹طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ .

ظ‡ظپطھظ…: ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط±ط§ط؛ظ‡ط§ط¦ظ‰; ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .

ظ‡ط´طھظ…: ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط±ظٹط­ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظپط±ط´ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظ†ظ‡ظ…: ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظˆظ„ ظˆ ظˆط­ط´طھ ظ‚ط¨ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯  .

ط¯ظ‡ظ…: ظپط´ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ .

ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… :ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ†ظƒظٹط± ط¨ط± ط§ظˆ ط¢ط³ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯ .

ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…: ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ; ط¨ظˆ ظˆ ط±ط§ط¦ط­ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ طŒ ظ€ظ€ ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ طھط§ ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ظ€ظ€ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ظˆ ط¯ط± ط­ط¸ظٹط±ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ط´ط¯ .

ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ…: ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ .

ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ…: طھط´ط±ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ ط´ط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ  .

ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ…: ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط§ط´ط¯ .

ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ…: ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظˆ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ع†ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط¬ط¹طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆط± ط¢ظ† ظƒط±ط³ظ‰ ظ†ظˆط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ‚ط¨ظ‘ظ‡ ط³ط¨ط² ط¨ط±ظ¾ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط²ط§ط¦ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.

ظ†ظˆط¹ ط³ظˆظ‘ظ… :

ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط³طھ ط§ظ…ط± ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ :

ط§ظˆظ‘ظ„: ظ…طµط§ظپط­ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ  .

ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¯ط¹ط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط±ط³ظ„ ظˆ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ .

ط³ظˆظ‘ظ…: ط¨ط´ط§ط±طھ ط؛ظٹط¨ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ  .

ع†ظ‡ط§ط±ظ…: ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ‚ط·ط±ظ‡ ط¹ط±ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ظٹط²ط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ…ظ„ظƒ ط®ظ„ظ‚ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯  .

ظ¾ظ†ط¬ظ…: ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ظ€ ع†ظˆظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ€ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.

ط´ط´ظ… :ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ظ‡ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظƒط«ط±طھ ط´ظˆظ‚ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط§ظˆ .

ظ‡ظپطھظ…: ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط²ط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ‡ط´طھظ…: ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط²ط§ط± طµط¯ظ‚ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ†ظ‡ظ…: ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط²ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط¯ط± ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¯ظ‡ظ…:ط«ظˆط§ط¨ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯.

ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…: ط«ظˆط§ط¨ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط§ط³ط¨ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…: ط«ظˆط§ط¨ ظٹظƒ ظٹط§ ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ظˆ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ‡ط´طھط§ط¯ ظˆ ظ†ظˆط¯ ظˆ طµط¯ ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط¬ظ‘ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ‚ط¯ظ… طµط¯ ط­ط¬ظ‘ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆ طµط¯ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ…ط¨ط±ظˆط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯; ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط«ظˆط§ط¨ ط­ط¬ظ‘ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط² ط¯ظˆ طھط§ ط¯ظ‡ طھط§ ط³ظ‰ طھط§ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡  طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط«ظˆط§ط¨ ط­ط¬ظ‘ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط² ظٹظƒ طھط§ ظ†ظˆط¯ ط¨ط§ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ†.

ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ظ…ط®طھظ„ظپظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھظپط§ظˆطھ ط§ط´ط®ط§طµ ط¯ط± ظ…ط±ط§طھط¨ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¯ظˆط±ظ‰ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط±ط§ظ‡ طŒ ظٹط§ ط¬ظ‡ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ€ظ€ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ€ظ€ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¹ظ„طھ ط§ط®طھظ„ط§ظپ; ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ط±ط§طھط¨ ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ط³طھ  .

ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ…: ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط²ظٹط§ط±ط§طھ ع†ظˆظ† ط¹ط±ظپظ‡ طھظƒظ…ظٹظ„ ط¹ظ‚ط§ط¦ط¯ ط­ظ‚ظ‘ظ‡ ظˆ ط±ظپط¹ ط´ط¨ظ‡ط§طھ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ…: ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³ظ…ط§ط، ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط±ظˆط¨ظٹظ‘ظٹظ† ظˆ ظ…ظپظ„ط­ظٹظ† ظˆ ظپط§ط¦ط²ظٹظ† ظˆ طµط§ظ„ط­ظٹظ† ظˆ ط²ظƒظˆظٹظ‘ظٹظ† ; ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ…: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ†ط²ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¹ط±ط´ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط±ط¨ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .

ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ…: ط§ط³ظ… ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ظ„ظٹظ‘ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯  .

ظ‡ظپط¯ظ‡ظ…: ط¨ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط§ط¦ط² ط´ظˆط¯.

ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظˆط¯ظٹط¹ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ†ظˆط²ط¯ظ‡ظ…: ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ‚ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯  طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط³ظ†ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط³ظٹط¦ظ‡ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ط­ظˆ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظˆط¯.

ط¨ظٹط³طھظ…: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط±ع¯ط´طھظ† ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ  طŒ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.

ظ†ظˆط¹ ع†ظ‡ط§ط±ظ… :

ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ  :

ط§ظˆظ‘ظ„: ظˆط³ط¹طھ ط±ظˆط²ظ‰  .

ط¯ظˆظ‘ظ…: ط­ظپط¸ ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ط§ط² ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¢ظپط§طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط³ظ‚ظپ ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط؛ط±ظ‚ ط´ط¯ظ† ظˆ ط³ظˆط®طھظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ† .

ط³ظˆظ‘ظ…: ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط±  .

ع†ظ‡ط§ط±ظ…: ظپط±ط¬ ط¹ط§ط¬ظ„ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط¯ظ‘طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھظ† ط¨ط§ ط³ط±ظˆط± ظˆ ظƒط´ظپ ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظˆط§ط¦ط¬ .

ظ¾ظ†ط¬ظ…: ط³ط¹ط§ط¯طھظ‰ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط¹ظ…ط±ط´ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظڈظ…ظˆط±ط´  .

ظ‡ظپطھظ…: ط¨ط±ظƒطھ ط¯ط± ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ط´  .

ظ‡ط´طھظ…: ظ…ط­ظپظˆط¸ ط´ط¯ظ† ط§ط² ط´ط±ظˆط± ط´ظٹط§ط·ظٹظ† .

ظ†ظ‡ظ…: ط³ط§ظ„ظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط´ط±ظ‘ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†  .

ط¯ظ‡ظ…: ط¨ط±ظƒطھ ط¯ط± ظ…ط§ظ„ .

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§

ظپطµظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط¹ط±ظپظ‡:

ط§ظ…ظ‘ط§ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§; ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ظˆ طµظپظˆط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ:

ط§ظˆظ‘ظ„: ط«ظˆط§ط¨ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط¬.

ط¯ظˆظ… : ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ…: ط«ظˆط§ط¨ ط¯ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¹ظ…ط±ظ‡ ; ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ع†ظ‡ط§ط±ظ…: ط«ظˆط§ط¨ ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† .

ظ¾ظ†ط¬ظ… :ط«ظˆط§ط¨ ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط± ط±ط³ظˆظ„ظ‰  .

ط´ط´ظ…: ط«ظˆط§ط¨ ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط± ظˆطµظٹظ‘ظ‰ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ  .

ظ‡ظ‚طھظ…:ط«ظˆط§ط¨ ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط± طµط¯ظ‘ظٹظ‚ظ‰ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ  .

ظ‡ط´طھظ…: ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط± ط´ظ‡ظٹط¯ظ‰ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ  .

ظ†ظ‡ظ…: ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ .

ط¯ظ‡ظ…: ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط­ط³ظ†ظ‡ .

ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…: ظ…ط­ظˆ ط´ط¯ظ† ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ .

ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…: ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طھط§ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¦طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ط´ظˆط± ط´ظˆط¯  طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯ .

ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ…: ط«ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰.

ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ…: ط«ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ط± ط±ط³ظˆظ„ظ‰ .

ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ…: ط«ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ط± ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ .

ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ…: ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط¬ظ‡طھ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ .

ظ‡ظپط¯ظ‡ظ…: ظ‚ط¶ط§ط، ظˆ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظ‡ط±ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ‡ط¬ط¯ظ‡ظ…: ط³ط±ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆط§ظ… ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ظˆ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ع†ط´ظ… ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ†ظˆط²ط¯ظ‡ظ…: ظپظˆط² ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ  .

ط¨ظٹط³طھظ…: ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ط² ط¢طھط´ .

ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظٹظƒظ…: ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ط¯ظ† ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ…ط³طھط­ظ‚ ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ط¬ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) .

ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¶ظ…ط§ظ†طھ ظ…ط¤ظƒظ‘ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط²ط§ط¦ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط´ظƒظˆط± طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط³ط¨ط¨ ط±ط¯ظ‘ ط¢ظ† ظ†ط´ظˆط¯.

ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط±ظپظ‡

ط§ظ…ظ‘ط§ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط±ظپظ‡ ; ظ¾ط³ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ظƒظ‡ ط¯ط± آ«طھط­ظپط© ط§ظ„ط²ط§ط¦ط±آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ; ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط­ط¯ظٹط« ط§ظˆظ‘ظ„ : ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:

ظ‡ط±ظƒط³ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط±ظپظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط­ط¬ظ‘ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¹ظ…ط±ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط«ظˆط§ط¨ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ† ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ†ط¯ظ‡ طھطµط¯ظٹظ‚ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ : ظپظ„ط§ظ† ظ…ط±ط¯ طµط¯ظ‘ظٹظ‚ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ط´ ط«ظ†ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط±ظ‘ظˆط¨ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ظ„ظ‚ط¨ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط¨ ط§ط³طھ.( [26] )

ط­ط¯ظٹط« ط¯ظˆظ‘ظ…: ظ†ظٹط² ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ظ‡ط±ظƒظ‡ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط­ظژط¬ظ‘ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظپط± ط­ط¬ظ‘ ظ€ظ€ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط±ظˆط² ط¹ط±ظپظ‡ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ط­ظژط¬ظ‘ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¬ط²ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¬ظ‘ ظ…ط¬ط²ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ظƒط³ظٹظƒظ‡ طھظ…ظƒظ‘ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ; ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ط¬ظ‘ ظˆط§ط¬ط¨ ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¬ظ‘ ظٹط§ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ طŒ ظ„ظƒظ† ظ…ط´ط؛ظ„ظ‡ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظٹط§ ط¹ظ„ط§ظٹظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ط¯ ; ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط±ظپظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط±ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¬ط²ظٹط³طھ ط§ط² ط§ط¯ط§ط، ظƒط±ط¯ظ† ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ طŒ ظˆ ط­ظ‚طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط«ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظƒظ†ط¯.

ط±ط§ظˆظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ : ط«ظˆط§ط¨ط´ ع†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھطں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط«ظˆط§ط¨ط´ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط´ظ…ط±ط¯  .

ظ¾ط±ط³ظٹط¯ : ظƒظ‡ طµط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط±طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط´ظ…ط±ط¯ . ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±طں ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ظٹط´طھط± طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ : (ظˆظژ ط§ظگظ†ظ’ طھظژط¹ظڈط¯ظ‘ظڈظˆط§ ظ†ظگط¹ظ’ظ…ظژط©ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ طھظڈط­ظ’طµظڈظˆظ‡ط§ ط§ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظژط؛ظژظپظڈظˆط±ظŒ ط±ط­ظٹظ…ظŒ )( [27] ) ظٹط¹ظ†ظ‰ :آ« ط§ع¯ط± ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظٹط¯; ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط§ط­طµط§ط، ظƒط±ط¯  طŒ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط§ط³ط¹ ط§ظ„ط¹ط·ط§ظٹط§ ط§ط³طھ .( [28] )

ط§ظپط¶ظ„ظٹظ‘طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط±ظپظ‡ ط¨ط± ط²ظٹط§ط±ط§طھ ط¯ظٹع¯ط±

ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظپط¶ظ„ظٹطھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط±ظپظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظٹط§ط±ط§طھ طŒ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ظٹطھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط± ط¹ط±ظپظ‡ ط§ط³طھ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒظ„ظٹظ‘ظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط´ظƒط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ظ… ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ظ€ظ€ ع†ظˆظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظˆ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط¸ظ… ظˆ ط±ط¬ط¨ ط§ظ„ظ…ظƒط±ظ‘ظ… ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط°ظ„ظƒ ظ€ظ€ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡  ; ظ¾ط³ ظ…ط«ظ„ ظˆ ظ†ط¸ظٹط± ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ط¯ط¯ ط­ط¬ظ‘ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط±ظپظ‡ ظ€ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط² ط´ظ…ط§ط±ط´ ط§ط³طھ .

ظپط¶ظٹظ„طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط± ط²ظٹط§ط±ط§طھ ظˆ ط§ط®طھطµط§طµط§طھ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†

ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ظپط¶ظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ظˆ ط¨ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط±ظپظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¯ط§ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ; ط§ط®طھطµط§طµ ظˆ ط§ظ…طھظٹط§ط² ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :

ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ; ط¨ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ ظƒط§ظ…ظ„ظگ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ط¬ظ…ظٹط¹ ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ظ€ظ€ ط§ط² ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ظˆ ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯; ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط²ظˆظ‘ط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط£ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.

ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپظˆظ‚ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط±ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظپظˆظ‚ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ‡ظٹع† ط®ظٹط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط§ط² آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ( [29] ) ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ… ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط؛ط¨ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط§ط² ظ†ط¨ظ‰ظ‘ ط§ظƒط±ظ…(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ :

آ« ظ‡ظ… ط³ط§ط¯ط§ط© ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، آ».( [30] )

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظ„ظ… ظٹط³ط¨ظ‚ظ‡ظ… ط³ط§ط¨ظ‚ ظˆ ظ„ظ… ظٹظ„ط­ظ‚ظ‡ظ… ظ„ط§ط­ظ‚ آ»

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظ„; ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط³ط§ط¨ظ‚ظٹظ† ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¨ظ‚طھ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ .

ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :

آ« ظپط¥ظ†ظ‘ظ‰ ظ„ط§ ط£ط¹ظ„ظ… ط£طµط­ط§ط¨ط§ظ‹ ط£ظˆظپظ‰ ظˆ ظ„ط§ ط®ظٹط±ط§ظ‹ ظ…ظ† ط£طµط­ط§ط¨ظٹ ظˆ ظ„ط§ ط£ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط£ط¨ط±ظ‘ ظˆ ط£ظˆطµظ„ ظ…ظ† ط£ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظٹ آ».( [31] )

ظٹط¹ظ†ظ‰: ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظٹع† ط§طµط­ط§ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ظˆظپط§طھط± ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆطھط± ظˆ طµظ„ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طھط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… .

ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظٹظ‘طھ ظپط¶ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ€ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

آ« ظ…ظ† ظ†طµط±ظ‡ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظٹ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ€ظ€ ظپظ‚ط¯ ظ†طµط±ظ†ظٹ ظˆ ظ†طµط± ظˆظ„ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) آ».

ظٹط¹ظ†ظ‰: ظ‡ط±ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ; ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظپط§ظٹط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط¯ط± ظƒظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : آ«ط§ظ†طµط§ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ طŒ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ط­طھظ‘ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯آ».( [32] )

ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط² ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§; ظپط¶ظ„ ط§ظ†طµط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط¯ط§ط±ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط®ط¨ط§ط± ; ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظپظˆظ‚ ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظٹط³طھ.

ظپط¶ظٹظ„طھ ط³ظˆظ‘ظ…: ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡: ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھ; ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¦طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ط´ظˆط± ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ط¬ط§ظ…ط¹ظٹظ‘طھ ط§ظٹظ† ظپط¶ظ„ ط¨ط§ ط¯ظˆ ظپط¶ظ„ ط³ط§ط¨ظ‚ ط¢ظ† ط´ط±ط§ظپطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظپظˆظ‚ ط¢ظ† ظ‡ظٹع† ظپط¶ظ„ظ‰ ظ†ظٹط³طھ  طŒ ظ¾ط³ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ظˆ ط§ط² ظƒط§ظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظپط¶ظ„ظٹظ‘طھ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظٹط§ ظ…ط§ظ‡ ط¨ط± ط³ط§ط¦ط± ط³طھط§ط±ظ‡ ع¯ط§ظ†.

ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ طھظ†ط¨ظٹظ‡ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ظٹظ…:

ط¨ظٹط§ظ† ظپط¶ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظپط§ط¦ط² ط´ط¯ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،

طھظ†ط¨ظٹظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظˆ طھظˆط¶ظٹط­ ظپط¶ظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ; ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡.

ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ; ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط´ط±ظٹظپ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ظ†ظٹط² ظƒظ„ظٹظ‘ظ‡ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ ظ€ ظƒظ‡ ط°ظƒط±ط´ط¯ ظ€ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، طµط¯ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ط¬ط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط±ظٹظƒ  طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظ€ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ†ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط³ظٹط¯ ط¬ظ„ظٹظ„ ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³(ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡) ط¯ط±ظƒطھط§ط¨ ظ…ط³طھط·ط§ط¨ آ«ط§ظ‚ط¨ط§ظ„آ» ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:

ظˆ ط¥ط°ط§ ط£ظˆط¬ط¯طھ ظپظٹ ظƒطھط§ط¨ظ†ط§ ط£ظ†ظ‘ ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒط°ط§ ظپظ„ظ‡ ظƒط°ط§ ظ…ط«ظ„ ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ط£ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ط£ظˆطµظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپظ„ط¹ظ„ظ‘ ط°ظ„ظƒ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ظٹظƒظˆظ† ظ…ط«ظ„ ط¹ظ…ظ„ ط£ط­ط¯ظ‡ظ… ط¥ط°ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظٹط¹ظ…ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ† ط³ط§ظٹط± ط£ط¹ظ…ط§ظ„ظ‡ظ… ط£ظˆ ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ طھط£ظˆظٹظ„ ط¢ط®ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط± ط¶ط¹ظپ ط­ط§ظ„ظƒ ظˆ ظ‚ظˆظ‘ط© ط­ط§ظ„ظ‡ظ… طŒ ظپظ„ط§طھط·ظ…ط¹ ظ†ظپط³ظƒ ط¨ظ…ط§ ظ„ط§ ظٹظ„ظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط§ظ†طµط§ظپ ظˆ ظ„ط§ طھط¨ظ„ط؛ ط¨ظ‡ط§ ظ…ط§ ظ„ط§ظٹطµط­ظ‘ ظ„ظ‡ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط£ظˆطµط§ظپ ظˆ ظ„ط§ طھط³طھظƒط«ط± ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ„ظ‘ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ط´ظٹط¦ط§ظ‹ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طŒ ظپط­ظ‚ظ‘ظ‡ ط£ط¹ط¸ظ… ظ…ظ† ط£ظ† ظٹط¤ط¯ظ‘ظٹظ‡ ط£ط­ط¯ ظˆ ظ„ظˆ ط¨ظ„ط؛ ط؛ط§ظٹط§طھ ظˆ ظٹظ‚ط¹ ط§ظ„ط·ط§ط¹ط§طھ ظ„ظƒ ط¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ظ„ظ‘ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط­ظٹط§ط© ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ظ…ظ…ط§طھ آ».( [33] )

ظˆظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆط¶ظٹط­ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ…ط­طھظ…ظ„ ط§ط³طھ; ط¨ط±ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡: ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‰ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ط´ط£ظ† ظˆ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط¹ط§ظٹط§ ظˆ ط؛ظ„ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯  طŒ ظ¾ط³ ط¹ط·ط§ط، ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط­ط³ط¨ طھظپط§ظˆطھ ظ…ط±ط§طھط¨ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒظ…ظٹظ‘طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ط§ ظ„ط§ظٹظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ظ‘ ظˆ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ط§ ظ„ط§ظٹظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¹ط·ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ط§ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ظ‡ظ… ط¹ط·ط§ ظƒظ†ط¯ .

ظˆ ظ‡ط± ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظƒظ…ظٹظ‘طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ†ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط¹ط¯ط¯ ط¨ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† . ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط¯ط± ظ‡ط± ط·ط§ظٹظپظ‡ ظٹط§ ط¯ط± ظ‡ط± طµظ†ظپظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظƒظ…ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظٹط§ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ط§ ط§ظˆ طŒ ظٹط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط§ظˆ.

ظˆظ„ظƒظ† ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط²ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ظˆ ط³ظˆظ‘ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¯ط± ط®طµظ„طھ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط®طµظٹطµظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆ ظ…ظ…طھط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط´طھ ظ€ظ€ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط±ظ‘ ظˆ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¹ط·ط§ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ظƒظ…ظٹظ‘طھ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ†ظٹط² ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¹ط¶ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ…ظ…ط§ط«ظ„طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¹ط¶ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ…ظ…ط§ط«ظ„طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط¹ط·ط§ظٹط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒظ…ظٹظ‘طھ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¨ظ‡ ط¹ط·ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…ط§ط«ظ„طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظ¾ط³ ط¨ط³ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ظ€ظ€ ظ„ط§ظٹظ‚ ط¹ط·ط§ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط§ط² ط¬ظˆط§ظ‡ط± ظ€ظ€ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط±ظپط¹طھ ظƒظ…ط§ظ„  ظ€ظ€ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ط³طھ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط±ظپط¹طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظ„ط§ظٹظ‚ ط¹ط·ط§ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط§ط² ط¯ط±ظ‘ ظˆ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ„ظƒظ† ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ظˆ ط³ظˆظ‘ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظ† ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ; ظ„ط§ظٹظ‚ ط¹ط·ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظٹط§ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط¬ظ†ط³ ط¬ظˆط§ظ‡ط±ط§طھ ظˆ ظ„ط¢ظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط­طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط·ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ظ…ظ‘ ظ†ظˆط§ظ„ظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† طھطµظˆط± ط´ظˆط¯  طŒ ظƒظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ط§طھظ‚ظٹط§ط، طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظˆظ„ط§ط،ط§ظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ط§ظٹظ† ط·ط¨ظ‚ط§طھ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆظ†ظٹط² ط¯ط± ط®ظ„ظˆطµ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ طھط­ظ…ظ‘ظ„ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ط± ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ط®ظˆط¯ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ‡ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط±ظپظٹط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ط¹ط·ط§ ط´ظˆط¯; ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط®طµظˆطµظٹط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¶ظٹط§ط، طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظˆط³ط¹طھ ظˆ ط±ظپط¹طھ; ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ….

ظ„ظƒظ† ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ظˆ ط³ظˆظ‘ظ… ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®طµظˆطµظٹطھ ط®ط§طµظ‰ ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظٹط§ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ…طھط§ط² ط´ظˆط¯; ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®طµظˆطµظٹطھ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط±ظپظٹط¹ط§طھ ط¹ط·ط§ ط´ظˆط¯; ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ظ€ظ€ ط¯ط± ط´ط¯ظ‘طھ ط­ط³ظ† ظˆط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ…ط§ظ„ ظ€ظ€ ط¹ط·ط§ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ط±طھظپط§ط¹ ظ†ط±ط³ط¯.

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¶ط±ظˆط±طھ; ط¯ط± ظ…ط°ظ‡ط¨ظگ ط­ظ‚ظ‘ ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظپظˆظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±طھط± ظˆ ط´ط±ظٹظپ طھط± ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط±ظپظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظˆ ط´ط±ظٹظپ طھط±ظٹظ† طµظپطھ ظƒظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‰ ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ; ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط®ط§ظ„طµ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡  طŒ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ط§طµظ„ ط¯ط± ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰; ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ†ظˆط§ط± ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† طھطµط±ظٹط­ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : آ« ظٹط¯ط®ظ„ظˆظ† ظ…ط¯ط®ظ„ظ†ط§ظˆ ظٹط±ط¯ظˆظ† ظ…ظˆط±ط¯ظ†ط§ آ».

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ .

ظˆ ظپظ‚ط±ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡; ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡; ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط²ظˆظ‘ط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظƒظ…ظ„ظٹطھ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ط¸ط§ظ… ط­طھظ‘ظ‰ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط²ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ظƒظ…ظ„ظٹظ‘طھ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظƒظ…ظ„ظٹظ‘طھ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ†ظˆط§ط± ط·ظٹط¨ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ط¢ظ† ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ظ…ط®ظ„طµ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨طھط´ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط¯ط± ط§طھظ‘ط¨ط§ط¹ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط´ط¯ظ† ط§ظ…ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط°ظ„ ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡طھ ظˆ ظ…ظ…ط§ط«ظ„طھ ط¯ط± طµظپط§طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹظ‘طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯  طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ظˆ ظ…ط¤ط§ظ†ط³طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ طµظ„ط§ط­ظٹطھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ€ظ€ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ…ظ…ط§ط«ظ„ ظˆ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ ط¨ط§ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط¬ط§طھ ط±ظپظٹط¹ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµ ط§ظٹط´ط§ظ†; ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط±ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط³ظپط±ظ‡ ط·ط¹ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط´ط±ظٹظپ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ†ط´ظ†ط§ظ†ظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ; ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط¨ط°ظ„ ط¬ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظٹط³ظ‘ط± ظ†ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ; ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰; ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط§ط³طھ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ†ظ‘ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .

ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ€ظ€ ظ†ظ‡ ط¨ط°ظ„ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ظ€ظ€ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ظ†ط´ط¯ظ‡; ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط®ط§ظ„طµ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط§ط² طµط¯ظ‚ ظ†ظٹظ‘طھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ظˆ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط«ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط®ط§ظ„طµظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯; ظ…ط·ظ‘ظ„ط¹ ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظˆظ‘ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ…ظ†ظˆظ‘ط±ط´ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯ ; ط¹ط·ط§ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط´ظ‡ط¯ط§ ظˆ ط²ظˆظ‘ط§ط± ; ط¨ط§ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ; ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…طھظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط، ظ…ط´ظ‡ظˆط±ظ‡ طھطµط±ظٹط­ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :

آ« ط¥ظ† ط§ط³طھط·ط¹طھ ط£ظ† طھط²ظˆط±ظ‡ ظپظٹ ظƒظ„ظ‘ ظٹظˆظ… ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط© ظپط§ظپط¹ظ„ ظپظ„ظƒ ط«ظˆط§ط¨ ط¬ظ…ظٹط¹ ط°ظ„ظƒ آ»( [34] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ع¯ط± ط¨طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظ¾ط³ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط± ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯; ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ ظˆ طµط¯ظٹظ‚ظٹظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ع¯ط°ط´طھ .

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ : ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ… ع†ظ‡ ظ†ظˆط¹ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ… طں

ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ…طھظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط´ظ‡ظˆط±ظ‡ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط­ظˆ ط³ظٹظ‘ط¦ط§طھ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھ ظˆ ط¹ط·ط§ ط­ط³ظ†ط§طھ ظˆ ط­ط´ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¦طھ ط´ظ‡ط¯ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¬ظ…ظٹط¹ ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط±ظˆط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ; ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ع¯ط°ط´طھ.

ظˆ ظ…ظپط§ط¯ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ† ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ€ ظˆظ„ظˆ ط؛ظٹط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ€ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯; ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯; ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ; ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ طµظپظˆط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ :

 آ« ظپط¥ظ†ظ‘ظٹ ط¶ط§ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ„ظƒظ„ظ‘ ظ…ظ† ط²ط§ط± ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط²ظ‘ظٹط§ط±ط© ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¯ط¹ط§ط، ظ…ظ† ظ‚ط±ط¨ ط£ظˆ ط¨ط¹ط¯ طŒ ط£ظ†ظ‘ ط²ظٹط§ط±طھظ‡ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ط© ظˆ ط³ط¹ظٹظ‡ ظ…ط´ظƒظˆط± ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ظ‡ ظˆط§طµظ„ ط؛ظٹط± ظ…ط­ط¬ظˆط¨ طŒ ظˆ ط­ط§ط¬طھظ‡ ظ…ظ‚ط¶ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ط؛ط§ظ‹ ظ…ط§ ط£ط¨ظ„ط؛طھ ظˆ ظ„ط§ظژظڈظ†ط¬ظٹظ†ظ‘ظ‡  آ».( [35] )

ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: آ«  ظˆ ظ‚ط¯ ط§ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظ…ظ† ط²ط§ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط© ظ…ظ† ظ‚ط±ط¨ ط£ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¯ط¹ط§ ظ‚ط¨ظ„طھ ظ…ظ†ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھظ‡ ظˆ ط´ظ‚ظپطھ ظپظٹ ظ…ط³ط¦ظ„طھظ‡ ط¨ط§ظ„ط؛ط§ظ‹ ظ…ط§ ط¨ظ„ط؛طھ ظˆ ط£ط¹ط·ظٹطھ ط³ط¦ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط£ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظ…ط³ط±ظˆط±ط§ظ‹ ظٹط±ط£ ط¹ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‚ط¶ط§ط، ط­ط§ط¬طھظ‡ ظˆ ط§ظ„ظپظˆط² ط¨ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ظˆ ط§ظ„ظ‚ط³ظ‚ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط± ظˆ ط´ظپظ‘ط¹طھظ‡ ظپظٹ ظƒظ„ظ‘ ظ…ظ† ط´ظپظ‘ط¹ ط®ظ„ط§ ظ†ط§طµط¨ ظ„ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ آ»

ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:آ«  ظٹط§ طµظپظˆط§ظ†! ط¥ط°ط§ ط£ط­ط¯ط« ظ„ظƒ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ط¬ط© ظپط²ط± ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط© ظ…ظ† ط­ظٹط« ظƒظ†طھ ظˆ ط§ط¯ط¹ ط§ظ„ط¯ط¹ط§ط، ظˆ ط³ظ„ ط­ط§ط¬طھظƒ ظˆ ط¨ظƒ طھط£طھظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡  آ»

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ; ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظٹط§ ط§ط² ط¯ظˆط±; ط¨ط± ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¶ط§ظ…ظ†ظ… ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط²ط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط±ط³ط¯ طŒ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¢ظ† ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط­ط§ط¬طھ ط§ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ‡ط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ†ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§.

ظˆ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظ‚ط³ظ… ظٹط§ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡: ظ‡ط± ظƒط³ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظٹط§ ط¯ظˆط± ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ; ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆ ط¨ط± ط¢ظˆط±ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ظ€ظ€ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظˆ ط­ط§ط¬طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ط·ط§ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط§ط¬طھط´ ظˆ ظپط§ط¦ط² ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ†ط´ ط§ط² ط¢طھط´ ع†ط´ظ…ط´ ط±ظˆط´ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھط´ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط±ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ظ… .

ط§ظ‰ طµظپظˆط§ظ†! ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط­ط§ط¬طھظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ† طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯طھ ط¨ط®ظˆط§ظ‡; ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ .

ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط°ظƒط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط«ظˆط¨ط§طھ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ع¯ط°ط´طھ .

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ظˆط§ط±ط¯ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط± ظ€ ظ‡ط± ط¬ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ظ¾ط³ ط§ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط²ط§ط¦ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ط²ط§ط¦ط± ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯.

ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ‚طµط¯ ظˆ ظ†ظٹظ‘طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§طµظ„ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط§ظˆ ظ†ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظ€ظ€ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¬ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ; ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ طµط¯ظ‚ ظ†ظٹظ‘طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡; ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط±ظٹط¶ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ طµط­ظ‘طھ ط¨ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ; ظˆ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ط±ط¶ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط´ط¯ظ‡ ; ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ظپط·ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ط·ط¹ط§ظ… ظƒظ†ط¯ ; ط§ط¬ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ط§ظپط·ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط±ط¨طھ ط¢ط¨ظ‰ ط§ظپط·ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.

ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ†ظٹظ‘طھ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ‚ظ‡ط±ط§ظ‹ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ†ط´ط¯; ظ¾ط³ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظ†ظپط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ط«ظˆط§ط¨ طھط³ط¨ظٹط­ ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ظ†ط´ط¯ظ† ط¢ظ†; ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طھظ‚طµظٹط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ط°ط± ط¯ط± ط¢ظ† ; ط¹ظ…ظ„ ظƒظ‡ ط¹ط°ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯.

ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ع¯ط°ط´طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ : ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظپظ‚ظٹط± ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ! ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ط³ط¹ظ‡ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط­ط³ظ†ظ‡ ظˆ ط®ظٹط±ط§طھ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ط§ طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¬ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ظ€ظ€ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظ€ظ€ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯.

ظˆط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظ†ط¨ظˆظ‰(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظƒظ‡ :

آ« ظ„ظƒظ„ظ‘ ط§ظ…ط±ظ‰ط، ظ…ط§ظ†ظˆظ‰ آ»

ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط§ط³طھ ظƒظ‡: ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط±ظƒط³ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ ظˆ ظ†ظٹظ‘طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط§ظˆ ط¨ط´ظˆط¯ ظٹط§ ظ†ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظ†ط¨ظˆظ‰ ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ :

آ« ظ†ظٹظ‘ط© ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط®ظٹط± ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ظ‡ آ»

ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ; ط¨ط®ط§ط·ط± ظ†ظٹط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.

ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ (ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط§ط³ظگط¹ظŒ ط¹ظ„ظٹظ…)( [36] ) ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¹ط·ط§ظٹط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆط³ط¹طھ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ† .

ظˆ ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط­ظƒظ…طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظپظٹط¶ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¹ط·ط§ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆط³ط¹طھ ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظƒط±ظ… ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظٹط±ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط±ط§ ظ…ظ‚ط±ط± ظˆ ظ…ط¹ظٹظ‘ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ; طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ظپظˆط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط²ظƒظٹظ‡ ظˆ طھظƒظ…ظٹظ„ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯  طŒ ظ¾ط³ ظ‚ظ‡ط±ط§ظ‹ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط³ط¹ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط´ط¯ظ‡ ; ظˆ طµظ„ط§ط­ظٹظ‘طھ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹظ‘طھ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ظˆط¯; ط§ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ…ظ‚طھط¶ظ‰ ط¢ظ† ط³ط¹ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‚ط§ط¯ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط­ظ…طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ†ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ط¹ط·ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط¤ظٹظ‘ط¯ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط°ظƒط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :

آ« ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طµط¨ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ; ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯; ط«ظˆط§ط¨ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط³طھ ط±ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظˆط¯ ط¨ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ; ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .( [37] ) ظˆ ط؛ظٹط±ط§ط²ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط¤ظٹظ‘ط¯ ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹظ‘طھ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

طھظ†ط¨ظٹظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ  طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھط­ظ‚ظ‘ظ‚ ط§ط±ظƒط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ط± ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط´ط±ط·ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯; ظ†ظٹظ‘طھ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ… طµط­ظ‘طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظ‘طھ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¢ظ† ; ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط®ظ„ظˆطµ ط¢ظ†; ط¯ط± ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط°ظƒط± ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط´ط±ظٹظپ ط§ط³طھ ط¨ط·ظˆط± ط§ط®طھطµط§ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظٹط´ظˆط¯:

ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط±ظٹظƒظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… ; ظˆط§ط¶ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ظˆ ط§ط´ط±ظپ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ظƒظ…ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ظ… طµط­ظ‘طھ ظˆ ظ‡ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† طھظˆظ‚ظپ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ط¢ظ† ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ طµط­ظ‘طھ ط¢ظ† ظ¾ط³ ظ…ط´ط±ظˆط· ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ظ†ظٹظ‘طھ طŒ ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² طµط­ظ‘طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط·ظˆط±ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظˆ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط² ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط±طھط¨ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†; ظ…ط³طھط­ظ‚ طھظپط¶ظ‘ظ„ ط¢ظ† ط§ط¬ط± ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط·ظˆط±ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ط®ظ„ط§ظ„ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ظˆ ط¨ظ‰ ظ†طµظٹط¨ ع¯ط±ط¯ط¯ .

ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ظ†ظٹظ‘طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظٹظ‘طھ ط§ط² ط±ظٹط§ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­طµظˆظ„ ط´ظ‡ط±طھ ظˆ ط®ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ€ظ€ ظˆ ط§ط² ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ظ‡ظˆط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰; ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط®ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط؛ط±ط¶ ط§ط² ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ط¬ط±ظ‘ط¯ ظˆ ظ…ط­ط¶ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹظ‘طھ ط¢ظ† ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯.

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط´ط±ظٹظپ ظ…ط´ط±ظˆط· ط¨ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط®ظ„ظˆطµ ط§ط³طھ. ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ط³طھ:

ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†; ط¹ط·ط§ ط´ط¯ظ† طھط¹ط¯ط§ط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ طµظٹط§ظ… ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ظˆ ط°ظƒط± ظˆ ط­ط³ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظˆ ظ…ط´ط§ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط°ظ‡ط§ط¨ ظˆ ط§ظٹط§ط¨ ظ€ظ€ ط®ط§طµظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¹ط¸ط§ظ…  طŒ ع†ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ظˆ ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط¯ظˆظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط±ط³ط¯; ط¨ظ„ظƒظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¯ظ‘ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط®ط§ط±ط¬ ع¯ط±ط¯ط¯ ; ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ط´ظˆط¯.

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط² ط®ظ„ظˆطµ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط؛ط±ط¶ ظˆ ظ†ظٹظ‘طھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­ط¶ ظپط§ط¦ط² ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ط¬ظ‡طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆظ„ظˆ ط¬ظ‡ط§طھ ط±ط§ط¬ط­ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط² ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ; ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ظ…ط¹طھط±ظپ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط·ط§ظٹط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ط¸ظ… ظ€ظ€ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط®ظˆط¯ ط§ط³طھط¹ط¬ط§ط¨ ظˆ ط§ط³طھظ†ظƒط§ط± ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط´ط±ظٹظپ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡; ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظ…ظٹط²ط§ظ† ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط¨ظٹظ† ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ; ظپط§ط¦ط² ط´ظˆط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظƒط±ظ‘ظˆط¨ظٹظ‘ظٹظ† ظˆ ظ…ظپظ„ط­ظٹظ† ظˆ طµط¯ظ‘ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ظ…ظ†ط¬ظٹظ† ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط³ظ… ط§ظˆ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ظ„ظ‘ظٹظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط± ط³ظپط±ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط­ط¶ط±طھ طµط¯ظ‘ظٹظ‚ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ…ظ„ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط­ط¬ظ‘ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…طµط§ظپط­ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± طھط­طھ ظ„ظˆط§ط، ط®ط§طµ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ„ط­ظ‚ ع¯ط±ط¯ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط² ط®ظ„ظˆطµ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط؛ط±ط¶ ظˆ ظ†ظٹظ‘طھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ طµظ„ظ‡ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط§ ط³ط±ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظ‘ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط² ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظٹط§ ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظ‘ ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط± ط´ظƒط± ظˆظ„ظ‰ ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظٹط§ ط±ط؛ظ… ط§ظ†ظپ ظˆ ظ…ط®ط°ظˆظ„ظٹظ‘طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظٹط§ ط±ط£ظپطھ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط±ظ‚ظ‘طھ ط¨ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯.

ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ ظˆ ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ; ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھطµط§ظ… ظˆ طھظ…ط³ظ‘ظƒ ط¨ظ‡ ط­ط¨ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ط´ط¹ط§ط¦ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظژط´ظ’ظ‰ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ظپظ‰ طµط±ط§ط· ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط، ط§ظ„ط­ط³ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظٹظ‚ط§ظ† ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ط§ط³طھ.

ط´ظˆظ‚ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚  ; ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ„ظˆط§ط²ظ… ظˆ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط² ط®ظ„ظˆطµ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ…  ظ€ظ€ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ط§ط¦ط± ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ع†ظ†ط¯ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ:

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ط§ظ„ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظپط± ط¢ظ† ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط§ط±ط¯; ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ظˆط§ط±ط§ ظˆ ط³ظ‡ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ظˆط·ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ع¯ظˆط§ط±ط§ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظˆ ط­ط¨ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط±ظپطھظ† ظٹط§ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط²ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ظ†ط´ظˆط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط³ظپط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط³ط±ظ…ط§ ظˆ ع¯ط±ظ…ط§ ظˆ ط®ظˆظپ; ظˆ ط³ط§ظٹط± ط³ط®طھظٹظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯; ظ…ظˆط¬ط¨ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¶ط¹ظپ ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ط± ط§ظ…ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ظٹط± ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯; ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.( [38] )

ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

طھظ†ط¨ظٹظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ; ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھط­ظ‚ظ‘ظ‚ ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹظ‘طھ; ط§ط«ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¯ط± طھط±طھظ‘ط¨ ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¬ظ„ظٹظ„ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ع†ظ†ط¯ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھطµط±ظٹط­ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط§ظˆظ‘ظ„: ط²ط§ط¦ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط¨ط§ طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¦طھ طھظƒط¨ظ‘ط± ظˆ طھط¬ط¨ظ‘ط± ظˆ ط¨ط§ ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظ‡ظ„ ظƒط¨ط± ظˆ ظ†ط®ظˆطھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± طھط£ظƒظٹط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [39] )

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط§ط² ظ‡ط± ظƒط§ط± ظ„ط؛ظˆظ‰ ع†ظ‡ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ظ‡ظ… ظ…ط®طھطµ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ط§طھ ط³ظپط± ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¢ظ† ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط§ط³طھ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ طھط£ظƒظٹط¯ط´ ط²ظٹط§ط¯طھط± ط§ط³طھ.

ط³ظˆظ‘ظ… : ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ط§طھ ط²ط§ط¦ط± طھط¹ظ„ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط§ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ظ…ط¤ظƒظ‘ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط®ط§طµظ‡ ط¢ظ† طŒ ظˆ ط°ظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ط¨ط§ ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆظ‚ظˆظپ ظˆ ط·ظˆط§ظپ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ† ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ظˆ طµظˆط±طھ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ظˆ طھظƒظٹظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ ط·ظ…ط£ظ†ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظˆظ‚ط§ط± ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط°ظƒط± ط´ظˆط¯.

ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ط² ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ظ„ط°ظٹط° ط§ط­طھط±ط§ط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظٹط§ ط¯ط± ط¢ظ† طھظ‚ظ„ظٹظ„ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ط´ظ‚ظ‘طھ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆظپ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط¨ط§ط´ط¯; ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط«ظˆط¨ط§طھ ط¢ظ† ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط§ط³طھ .

ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط§ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظ‘ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط؛ط³ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظƒظ…ظٹظ„ ط¢ظ† ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ طھط£ط«ظٹط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ طھط£ظƒظٹط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¹ط¯ظ… ط§ظ…ظƒط§ظ† ; ظˆط¶ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ†ط¸ظٹظپ ط¨ط§ط´ط¯.

ط´ط´ظ…: ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط²ظˆظ‘ط§ط± ظˆ ط®ط¯ظ‘ط§ظ… ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظ‡ظپطھظ…: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ظپط¹ظ„ ظˆ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯; ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظˆظ‡ط¨طھ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ط´ظƒط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظƒظ‡ طھظˆظپظٹظ‚ طھط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط±ظ… ط§ط¹ط¸ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡  ; ط­ط±ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ط¸ط§ظ… ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظƒط±ط§ظ… ط§ط² ط¹ط±ط´ ظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط·ظˆط§ظپ ط¢ظ† ; ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط°ظ† ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†; ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯ط§طھ ظˆ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ.

ط§ظ…ظ‘ط§ ط´ظƒط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ†ط¹ظ…طھ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط³ط±ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯; ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظ…ط³ط±ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظپط¹ ظˆ ظپظٹط¶ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھظگ ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط§ط² ط³ط§ط¦ط± ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظ€ ط­طھظ‘ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط­ط³ظ†ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط´ظƒط± ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ظ…ط¬ظٹط¯ط´ ط°ظƒط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡: ( ط§ظژظ„ظ’ط­ظژظ…ظ’ط¯ظڈ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹ ظ‡ظژط¯ط§ظ†ط§ ظ„ظگظ‡ط°ط§ ظˆ ظ…ط§ ظƒظ†ظ‘ط§ ظ„ظگظ†ظژظ‡ظ’طھظژط¯ظگظ‰ظژ ظ„ظژظˆظ„ط§ ط£ظ†ظ’ ظ‡ظژط¯ط§ظ†ظژط§ ط§ظ„ظ„ظ‡) طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظپط§ط¸ ط¯ظٹع¯ط± ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ع¯ظˆظٹط¯.

ظˆ ط´ظƒط± ظپط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ

ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط´ظƒط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡:

ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰; ظ¾ط³ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ; ط³ط¬ط¯ظ‡ ط´ظƒط± ظƒظ† طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط³ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ظٹط§ ظ…ط­ط°ظˆط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ع†ظˆظ† طھط±ط³ظگ ط´ظ‡ط±طھ ; ظ¾ط³ ط¨ط±ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ط±ط¨ظˆط³ ط§ط³ط¨ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ† طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ظ‡ظ… ظ†ط´ظˆط¯ ظ¾ط³ ط¨ط± ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ .( [40] )

ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ظ‡ظ… ط§ع¯ط± ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ†ط²ط¯ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ; ط³ط¬ط¯ظ‡ ط´ظƒط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط­ط°ظˆط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ظƒط«ط±طھ ط¬ظ…ط¹ظٹظ‘طھ ظٹط§ طھط±ط³ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ; ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط±ط¶ ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط²  طŒ طµط¨ط­ ظˆ ط¹طµط± ط¨ط± طھط´ط±ظ‘ظپ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط·ظˆط§ظپ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ط¨ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط¢ظ† ط§ط² ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظ€ظ€ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط´ط±ظˆط­ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¬ظ‡ط¯ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

ظ‡ط´طھظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ ط­ط±ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¹ط¸ظ… ظˆ ط§ظƒظ…ظ„ ط§ط³طھ; ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ظٹط§ظ† ظˆ طھط£ظƒظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظˆ ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط­ظˆط§ط¦ط¬ ; ظ¾ظٹط´ظگ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ط·ظ‡ط§ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„; ظپط±ط¬ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ€ظ€ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰; ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط­ط³ط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھط´ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط®ظ„ظˆطµ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ظ…ظˆط¯طھ ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط¯ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط؛ط§ظپظ„ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظ…ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظڈظ…ظˆط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ط§طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ط¹ط§ ; ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ… ط¨ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ .

ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯

آ« ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ…; ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ظٹط³طھ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ظˆ ط§ظ…ط± ظ…ظ† ظˆ ط°ط±ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط§ط² ظ†ظپط³ ظˆ ط§ظ…ط± ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظˆ ط¹ط²ظٹط²طھط± ط¨ط§ط´ط¯.

ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ; ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ…ط± ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط°ط±ظٹظ‘ظ‡ ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡ ظˆ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…ظ‡ظ… طھط± ظˆ ط¹ط²ظٹط²طھط± ط§ط² ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ ; ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ط±ظٹظپ ظˆ طھط´ط±ظپ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظƒظ„ظٹظ‘ظ‡ ظپط±ط¬ظ‡ط§ ظˆ ظƒط´ظپ ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ط±ظپط¹ ط؛ظ…ظˆظ… ظˆ ط¯ظپط¹ ط¨ظ„ظٹظ‘ط§طھ ط±ط§ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯.

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط´ط¯ظ‘طھ طھط£ظƒظٹط¯ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ; ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‚ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡:

ظƒط³ط§ظ„طھ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‰ ط¹ط§ط±ط¶ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طھط§ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط´ظپط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط¹ط§ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط±ظ… ظ…ظ†ظˆط± ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ظپطھظ… ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ; ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط­ظٹظ† ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طھط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط±; ط§ظ…ط± ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‚طµط¯; ظƒظ…ط§ظ„ ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ; ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ظ…ط¯ظ‘طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ط¤ظˆظ†ظ‡ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ظˆط¯ ; ظ…ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚طµط¯ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط´ط±ظ‘ظپ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ„ط§ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ظٹط¯ ظˆ ط¯ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯.

ظˆ ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ…طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظ… ظ…ط·ظ‡ظ‘ط± ; ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ع†ظˆظ† ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط´ط±ط· ظˆ ط®طµظˆطµظٹظ‘طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط²ط§ط¦ط± ; ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظƒظ…ظٹظ„ ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† طھط§ ط¨ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¬ظ‡ ; ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ط®ظ„ظˆطµ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹظ‘طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‘طھ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ظ…ظ‚ط§طµط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط§ظپطھطھط§ط­ ظپط±ط¬ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ ; ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ط§ط¦ط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ظپط§ط¦ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .

ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط´ط¯ظ‘طھ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ظƒظ„ظ‘ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط®ط§طµظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ظ€ظ€ ط¨ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط¢ظ† ط¯ط± ظپطµظ„ ظ‡ظپطھظ… ط¨ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط§ط¯ظٹ ظˆ ظ‡ظˆ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„طھظˆظپظٹظ‚ .

ظˆ ط´ط±ط­ ظˆ طھظپطµظٹظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط®طµظˆطµظٹطھظ‡ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظپطµظ‘ظ„ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± آ« ط¨ط­ط§ط±آ» ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ طŒ( [41] ) ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ طŒ ظ„ظƒظ† ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ظ€ظ€ ظˆظ„ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ظ€ظ€ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ; ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھط£ط«ظٹط± طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط¯ط§ط±ط¯ .

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² : ط®ط¶ظˆط¹ طŒ ط®ط´ظˆط¹ طŒ ط·ظ‡ط§ط±طھ طŒ ط§ط­طھط±ط§ط² ط§ط² ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ„ط؛ظˆ طŒ ظ…ظ‡ظ…ظˆظ…ظٹظ‘طھ طŒ طھط´ظ†ع¯ظ‰ طŒ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰  طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† طŒ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¯ط¹ط§ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ع¯ظپطھظٹظ….

ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

طھظ†ط¨ظٹظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ظ‹ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ظˆ ظ…ط´ط±ظˆط· ط§ط³طھ ط¨ط± ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†; ط¯ط± ط­ط¯ظ‘ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ظٹظ‘ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¯ظ‘ طھط¹ط¯ظ‘ظ‰ ظƒظ†ط¯; ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ط¹ظٹظ‘ظ† ط´ط¯ظ‡; ظ„ظƒظ† ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط·ظˆط± ط¯ط§ط¦ظ… ط¯ط± ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط²; ط¯ط± ظ¾ظ†ط¬ ظˆظ‚طھ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط®ظ…ط³ ظˆ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط³ط§ط¦ط± ظپط±ط§ط¦ط¶ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ; ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ; ظ†ظ‚طµ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظƒظ†ط¯ طŒ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ظ…ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ‡ ط§ظƒط«ط± ط¢ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط­ط¯ظ‘ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ظˆ ظ‡ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط³ط§ظ„ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¹ط§ط¬ط² ط§ط³طھ; ظ…ط¹ظٹظ‘ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ط­ط¯ظˆط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط،(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ

ط§ظٹظ†ظƒ ط­ط¯ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ; ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ…:

ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ط§ط² آ«ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ آ» ظˆ آ«طھظ‡ط°ظٹط¨آ» ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡:

ظپط±ط¯ ط؛ظ†ظ‰ ظˆ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط´ط±ظ‘ظپ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط´ط®طµ ظپظ‚ظٹط± ط³ط§ظ„ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡.( [42] )

ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ط§ط² آ«ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھآ» ظˆ ط§ط² آ«ظ…ط­ط§ط³ظ†آ» ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:

ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰.( [43] )

ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² آ«ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھآ» ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :

ط§ظپط±ط§ط¯ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ ط¯ط± ظ‡ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط§ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ظپظ‚ظٹط± ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ط®ظˆط¯( [44] ).

ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² آ«ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھآ» ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡:

طھط±ظƒ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ (ظƒط±ط¨ظ„ط§) ط§ط³طھ ; ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط±ظ†ط¯; ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ.( [45] )

ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

ط§ع¯ط± ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ع¯ط°ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط±ظˆط¯ ; ط¹ط§ظ‚ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‰ ط­ط±ظ…طھظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ آ«ط¹ط§ظ‚آ» ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ظ„ط§ط²ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط¯ط§ط، ظ†ظƒظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚; ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط¨ط§ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ظˆ ط°ط±ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط³طھ: ( ظ‚ظڈظ„ظ’ ظ„ط§ ط§ظژط³ظ’ط¦ظژظ„ظڈظƒظڈظ…ظ’ ط§ظژط¬ظ’ط±ط§ظ‹ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظˆظژط¯ظ‘ظژط©ظژ ظپظگظ‰ ط§ظ„ظ’ظ‚ظڈط±ط¨ظ‰)( [46] )

ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡:

ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆظƒظ‘ظ„ ط¨ط± ط²ظˆظ‘ط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ; ط¯ط± ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طھط§ ظˆط·ظ† ط§ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ط³ظ¾ط³ طھط§ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ طھظˆظ‚ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ط°ط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط±ظپطھ ; ط¢ظ† ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯.( [47] )

ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط±ظƒ ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¯ظ‘طھ; ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ظ„ط¨ ط´ط±ظپ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط¬ظ‡طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظ‰ ط­ط±ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¯ط± طھط±ظƒ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ط³ط²ط§ظˆط§ط± ظ†ظٹط³طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ طھط®ظ„ظ‘ظپ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.( [48] )

ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡:

ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ طھط§ ط­ط±ظ… ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظٹظƒ ط±ظˆط² ظٹط§ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ظپط§طµظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯; ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± ظ‡ط± ظ‡ظپطھظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ„ط§ظ‘ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¬ظپط§ ظˆ ط¨ظ‰ ظˆظپط§ط¦ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ظ„ط§ط²ظ… ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ .( [49] )

ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± آ«ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھآ» ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡:

 ط³ط¦ظˆط§ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯( [50] ).

ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ

ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ط±ط´ط®طµ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط§ظ„ ظˆ ط­ط§ظ„ ; ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط±ظ… ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ط¯ظˆط± ; ط³ط¹ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ظ‚ط¯ط±طھ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‡طھظƒ ط­ط±ظ…طھ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ظ†ظٹط² ط¬ظپط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ†طھظ‡ط§ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¹ط°ظˆط± ط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¯ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ظپط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ظˆظ†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ; ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ظ†ط¯ ; ظٹظƒ ظ‡ظپطھظ‡ ط§ط³طھ.

ط¯ط±ط¬ط§طھ ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط­ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ع†ظ‡ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :

ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„: ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¬ط§ظˆط±طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط²; ط¯ط± ظ‡ط± طµط¨ط­ ظˆ ط´ط¨; ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¨ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط±ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.

ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ…: ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظٹط§ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ط§ط² ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط§طµظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط³ط§ظ„ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ظ‡ظپطھظ‡; ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط±ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ† ظ‡ط± ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ…: ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط§ط³طھط·ط§ط¹طھ ط­ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯; ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ ظٹط§ ط¯ط± ظ‡ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط§ظ‡ ظٹط§ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ظٹط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ط´ط±ظ‘ظپ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظƒط«ط±طھ ظˆ ظ‚ظ„ظ‘طھ ظ…ط¤ظˆظ†ظ‡ ظˆ ط´ط؛ظ„ ط®ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط´ط¯ظ‘طھ ظˆ ظƒط«ط±طھ ظ…ط´ط§ط؛ظ„ ظٹط§ ظƒظ…ظ‰ ظ…ط¤ظˆظ†ظ‡; ظ‡ط± ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط´ط±ظ‘ظپ ط´ظˆظ†ط¯.

ط¯ط±ط¬ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ…: ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط±ظ… ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط§ط³طھط·ط§ط¹طھ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظٹط§ ط­ط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ .

ظˆ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط§ظٹظپظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„; ط­ظ‚ظ‘ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط³ط§ظ‚ط· ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ط±ط­ط³ط¨ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±; ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط­ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ; ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ظ‚ظ‘ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ‡ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‡ ظپط±ط¶ ظˆ ط«ط§ط¨طھ ; ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط¹ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط¬ظپط§ ظˆ ظ‡طھظƒ ط­ط±ظ…طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ; ظˆ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظ‘ ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط­ط§ظ„ظ‰ ط³ط§ظ‚ط· ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ† ط­ظ‚ظ‘ ط¹ط¸ظٹظ… ; ط´ط±ط· طµط­ظ‘طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط­ظپط¸ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط±ظ‡ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظ…طھظˆظ‚ظ‘ظپ ط¨ط± ط§ظ…ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظ‘ ط¹ط¸ظٹظ…  ; ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظˆظ‚ظ‘ظپ ط§ظ…ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ†ط§ط± ط­ط±ظ… ظ…ط­طھط±ظ… ظƒط¹ط¨ظ‡ ط§ط³طھ; ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط§ظ‚ط· ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ظ…ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط²ظٹط±ط§ ط­ظپط¸ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ظ‡ظپطھظ‡ ظˆ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ظ€ظ€ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ طھظ…ظƒظ‘ظ† ط­ط§ظ„ ظ€ظ€ ط§ط¯ط§ط، ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ ظٹط§ ط­ط¶ظˆط± ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ; ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ط³ط§ظƒظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ط³طھط·ط§ط¹طھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط± ط­ط¶ظˆط± ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ; ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط³طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯  طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ظ‡ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ظˆ ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط³ط§ظ„; ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ .

ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ظˆ آ«ط²ط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط¯آ» ظˆ آ«طھط­ظپط© ط§ظ„ط²ط§ط¦ط±آ» ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ط² ط³ط¯ظٹط±طµط±ظ‘ط§ظپ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ: ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:

ع†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط³طھ طھط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ‡ظپطھظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طŒ ظٹط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظˆط² ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ‰ طں

ع¯ظپطھظ…: ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط´ظˆظ… ! ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ; ظپط±ط³ط®ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‡ط³طھ.

ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط± ط¨ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظ‚ط¨ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆط¦ظ‰:

آ« ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط£ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط£ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط£ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظˆ ط±ط­ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھظ‡ آ»

طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط­ط¬ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ .

ط³ط¯ظٹط± ع¯ظپطھ: ط¨ظٹط´طھط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظ…ظ† ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ; ع†ظ†ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ….( [51] )

ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ…ط¹طھط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡: ط­ظ†ظ‘ط§ظ† ط¨ظ† ط³ط¯ظٹط± ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ظپطھ طŒ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:

ط§ظ‰ ط­ظ†ظ‘ط§ظ† ! ط¢ظٹط§ ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰  طں ع¯ظپطھ: ظ†ظ‡.

ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ع†ط·ظˆط± طں ع¯ظپطھ: ظ†ظ‡ .

ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¬ظپط§ ظƒط§ط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ‘ط¯ ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ .

ع¯ظپطھ: ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ…ط§ظ†ط¹ ظ…ظ† ظƒظ…ظ‰ طھظˆط´ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ظ…ط³ط§ظپطھ ط§ط³طھ.

ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯طں

ع¯ظپطھ: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظٹظ… ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طں

ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظٹط§ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط؛ط³ظ„ ظƒظ† طŒ ظˆ ظ¾ط§ظƒ طھط±ظٹظ† ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ط¨ط§ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ طµط­ط±ط§ط¦ظ‰ ط¨ط±ظˆ طŒ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظ‚ط¨ط± ظƒظ† ظˆ ط¨ع¯ظˆ: ظ¾ط³ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط®طھطµط±ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.( [52] )

ط¨ط§ط² ط¯ط± آ« ط¨ط­ط§ط± آ» ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ…ط¹طھط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ 7 ط¨ظ‡ ط³ط¯ظٹط± ظپط±ظ…ظˆط¯:

ط¢ظٹط§ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں

ع¯ظپطھ: ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط´ط؛ظ„  ; ظ…ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ع†ظٹط²ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ‰; ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ طں

ع¯ظپطھ: ط¨ظ„ظ‰ ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط´ظˆظ….

ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط؛ط³ظ„ ظƒظ† طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¨ط§ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظˆ طŒ ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ† طŒ طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ظˆط¯.( [53] )

ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ط³ط¯ظٹط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط³ط¯ظٹط± ! ط¢ظٹط§ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰طں

ع¯ظپطھظ…: ظ†ظ‡ ; ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط´ظˆظ….

ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط³ظٹط§ط± ط¬ظپط§ ظƒط§ط± ظ‡ط³طھظٹط¯ طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں

ع¯ظپطھظ…: ظ†ظ‡.

ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط§ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ .

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ…: ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط³ط¯ظٹط±! ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¬ظپط§ ظƒط§ط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ظ…ظ„ظƒ عکظˆظ„ظٹط¯ظ‡ ظ…ظˆ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ظˆظ‚طھ ط³ط³طھظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط§ظƒ ط§ط³طھ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط³ط¯ظٹط± ! ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظ‡ظپطھظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ‰طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط«ظ„ ط­ط¯ظٹط« ط§ظˆظ‘ظ„ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.( [54] )

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظگ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯; ط¨ط§ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط§ط±ط¯ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ظٹط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط³ط¹ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .

ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظٹط²ط§ظ† ; ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط®ظˆط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¹ط°ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ‡ط±ظƒط³ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆط§ط³طھط·ط§ط¹طھ ط¨ط±ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظ‘ ظˆط§ط¬ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط± ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ ط­ط±ظ… ط§ظ†ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯; ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ط±ظƒط¬ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھ طŒ ط§ط² ط¯ظˆط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظˆ ط´ط¨ ظˆ ظ‡ط± ظ‡ظپطھظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط³ط§ظ„ ; ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط­ط¯ظ‘ ظ…ط¹ظٹظ‘ظ† ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط­ط§ط¶ط± ظˆ ظ…ظƒظ„ظ‘ظپ ط¨ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ; ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظ‘ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظ…ط¯ط§ظ… ظ‡ط± ط±ظˆط² ظٹط§ ظ‡ط± طµط¨ط­ ظˆ ط´ط§ظ… طŒ ظٹط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظ¾ظ†ط¬ ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ط§ط²; ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ط­ظˆ ط§ط² ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط®طھطµط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط¯ظٹط±ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯; ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظˆ ط§ظٹظ‘ط§ظ… ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظˆ ط§ظٹظ‘ط§ظ… ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…); ع†ظˆظ† ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظٹط§ط¯ ظˆ ط§ظٹظ‘ط§ظ… ط°ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ط© ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط¬ط¨ ظˆ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ط±ظ‘ظ…; ظ¾ط³ ط´ط¯ظ‘طھ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ط± ط¯ظˆ ظˆط¬ظ‡:

ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط؛ط³ظ„ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ظ†ط¸ط§ظپطھ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¨ط§ظ… ظٹط§ طµط­ط±ط§ طŒ ظٹط§ ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظƒظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ظˆط± ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ‚ط¨ظˆط± طµظ„ط­ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ط³طھ ( [55] ) ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھظ† ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ طµظ„ظˆط§طھ طŒ ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ظ„ط؛ظˆظٹط§طھ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ; ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ…ط±ط§ط، ظˆ ط¬ط¯ط§ظ„ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± طھظ‚ظ„ظٹظ„ ط¯ط± ط§ظƒظ„ ظˆ ط´ط±ط¨ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ„ط°ط§ط¦ط° طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھط±ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ع¯ط± ظ…ظ…ظƒظ† ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط² ظˆظ‚طھظٹظƒظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ ; ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ„ظپط§ط¸ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط²ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط¨ط³ظˆط· ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ طھط±ظٹظ† ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ طھط±ظٹظ† ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط±ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ; ظ…طھظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ظˆ طµظپظˆط§ظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظپط¶ظ„ظٹطھ ط§ط² ط¯ظˆط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ:

ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط§ط² ط²ظٹط§ط±ط§طھ ط¯ظٹع¯ط±; ط¨ط±ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .

 ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ† ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯; ظپط¶ط§ط¦ظ„ظگ ط¬ظ„ظٹظ„ظگ ط´ط±ظٹظپظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ; ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.

ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ†; ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظˆ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ; ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط­طھ ظ‚ط¨ظ‘ظ‡ ظ…ظ†ظˆظ‘ط±ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§

ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ظپطµظ‘ظ„ ظˆ ظ…ط®طھطµط±; ط¨ط± ع†ظ†ط¯ ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…ظ†طµظˆطµ ط§ط³طھ .

ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ طµظپظˆط§ظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¨ط³ط· ظˆ ط§ط¬ظ…ط¹ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ; ظˆ ط§ظƒظ…ظ„ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط¯ط± ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§ط­طھظٹط§ط· ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ…:

ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط´ط±ظˆط¹ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ„ظپط¸ ظˆ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯; ظˆ ط§ع¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط§ ط²ظٹط§ط±طھ ط´ط´ظ… ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯; ظپط¶ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯; ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ€ ظˆظ„ظˆ ظ…ط®طھطµط± ظ€ ظƒظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ط¯ط± ظ„ط¹ظ† ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طھظƒط¨ظٹط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯  طŒ ط¨ط¹ط¯ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ طھط§ ط¢ط®ط± ط¢ظ†; ط¨ط§ طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ„ط¹ظ† ظˆ طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯; طھط§ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ط، ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¯ط¹ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ آ«ط¯ط¹ط§ط، ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡آ» ط§ط³طھ  ; ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯.

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط®طھطµط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طھظƒط¨ظٹط± ط±ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡:

ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…); ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ€ظ€ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط±ظˆط§ظٹطھ طµظپظˆط§ظ† ظ€ظ€ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ط²ط¯ ط­ط±ظ… ظ…ط­طھط±ظ… ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨طھط¯ط§ط، ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط®طµطھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ…طھظ† ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ط، ظ…ظپطµظ„ظگ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ; ط¯ط± ظ‡ط±ط¬ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰; ط°ظƒط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظˆط¯ط§ط¹ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظˆط¯ط§ط¹ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظٹط² ظ‡ط³طھ.

ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظˆ ظˆط¯ط§ط¹ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ…ط³ط¨ظˆظ‚ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظٹط² ظ…ط³ط¨ظˆظ‚ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ظ…ظ„ ط¨ط± ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ط®طµظˆطµ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط­ط±ظ… ظ…ط­طھط±ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ط¨ط§ط´ط¯; ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طھط£ط«ظٹط± ط¯ط± ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ طµظپظˆط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط®طھطµط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ط¯ط± ظ„ط¹ظ†; ظ¾ط³ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظگ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¯ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط® (ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡) ط¯ط± آ« ظ…طµط¨ط§ط­ آ»ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± آ«ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھآ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ط®طھظ„ط§ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ظپظ‚ط±ظ‡ ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ طھظƒط¨ظٹط± ; ظ¾ط³ ط§طµظ„ ط¢ظ† ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± طµط±ظٹط­ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ طھط¹ظٹظٹظ† ط¨ظ‡ طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡; ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ظٹط® ظƒظپط¹ظ…ظ‰(ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡) ظ‡ظ…ط§ظ† طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طھط¹ظٹظٹظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط­طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ظٹظ†ظ‡ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ…; ط؛ظٹط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ طŒ طھط¹ظٹظٹظ† ط¨ظ‡ طµط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظٹظ† ط¹ط¯ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط±ط¬ط§ط، ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط·ظ„ظ‚ ط°ظƒط± ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط§ط¨ ط§ظ‚ط±ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط­ظ‚ظٹظ‚ط© ط§ظ„ط§ط­ظˆط§ظ„.

ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ظ…ط°ظƒظˆط± ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ :

ط§ظ‰ طµظپظˆط§ظ† ! ط¨ط± ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظƒظ† طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ† طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط± ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط±ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ; ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§; ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظٹط§ ط¯ظˆط±; ظ…ظ† ط¶ط§ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡: ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ ط§ط¬ط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط­ط§ط¬طھ ط§ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯; ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ†ط´ظˆط¯.

ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ; ط¶ظ…ط§ظ†طھ ط¢ط¨ط§ط، ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ†ط´ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ طھط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆ ط¶ظ…ط§ظ†طھ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط¶ظ…ط§ظ†طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط¶ظ…ط§ظ†طھ ط®ظˆط¯ ; ط°ظƒط± ظپط±ظ…ظˆط¯ .

ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظ‚ط³ظ… ظٹط§ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ظ‡ط±ظƒط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظٹط§ ط¯ظˆط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ; ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ; ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظپط±ظ…ط§ظٹظ… طŒ ظˆ ط­ط§ط¬طھط´ ط±ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ط¹ط·ط§ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ… طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ط±ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯; ظˆ ط¨ط§ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط§ط¬طھ; ظˆ ظپط§ط¦ط² ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ† ط§ط² ط¢طھط´; ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ظˆ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯ ; ط¬ط² ظ†ط§طµط¨ظ‰ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ طŒ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ….

ظˆ ظ‚ط³ظ… ظٹط§ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط®ظˆط¯ ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط§ ط±ط§ ; ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.

ظ¾ط³ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ط³ط±ظ‘طھ ظˆ ظ…عکط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط´ظ…ط§ ظˆ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ط³ط±ظ‘طھ ظˆ ظ…عکط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ظ‡ط§ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ  .

طµظپظˆط§ظ† ع¯ظˆظٹط¯ : ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ طµظپظˆط§ظ†! ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط­ط§ط¬طھظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ; ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§; ط­ط§ط¬طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ† طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظˆط¹ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ط´ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ظˆ ظ…ظ†ظ‘طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ; ط®ظ„ظپ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ†.

ظˆ ط§ظٹظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظ…ط³ط·ظˆط±ظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظˆط§ط¶ط­ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.

ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ…ظˆط§ظپظ‚ ط§ط³طھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¬ط² ط¯ط± ط¯ظˆ ط§ظ…ط±:

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¬ط²ط، ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ.

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ط، ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط¬ط²ط، ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ  .

ظ¾ط³ ط§ظˆظ‘ظ„ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ€ ظˆظ„ظˆ ظ…ط®طھطµط±ط§ ظ€ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ط¯ط± ظ„ط¹ظ† ط¨ط± ط§ط¹ط¯ط§ط، ط¯ط± ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ آ«ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط±آ» طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ…طھظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط§ طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ„ط¹ظ† ظˆ طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ط، ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±  طŒ ظˆ ط¹ظ…ظ„ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ظ€ظ€ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط±ظˆط§ظٹطھ آ«ظ…طµط¨ط§ط­آ» ظ€ظ€ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§ ظ¾ط³ ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ; ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯  طŒ ظˆ طھظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ; ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھط´ط§ظ† ط´ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‡ط± ظ†ط¨ظ‰ظ‘ ظˆ ظ‡ط± ط±ط³ظˆظ„ ; ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط±ظƒط³ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ; ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯.

ظˆط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ…: ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ظ…ظˆط§ظپظ‚ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط§ ط§ط®طھطµط§ط± ط¯ط± طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ„ط¹ظ† ظˆ طµط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…  طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط®طھطµط§ط± ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ظپظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ ظ†طµ ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ‘ ط´ط±ظٹظپ ط§ظ„ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰ (ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡)ط¯ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ آ«ط§ظ„طµط¯ظپ ط§ظ„ظ…ط´ط­ظˆظ†آ» ع†ظ†ظٹظ† ط°ظƒط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡:

آ« ظٹظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ط¢ط«ظ… ط§ظ„ط¬ط§ظ†ظٹ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط§ظ„ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط­ط¯ظ‘ط«ظ†ظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ظپط§ط¶ظ„ ط§ظ„ط¬ظ„ظٹظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ط·ظˆط³ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط±ظˆط¶ط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ط© ط§ظ„ط±ط¶ظˆظٹظ‘ط© ظ€ظ€ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظپظٹظ†ظ‡ط§ ط£ظ„ظپ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط­ظٹظ‘ط© ظ€ظ€ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¥ط«ظ†ظٹظ† ط±ط§ط¨ط¹ ظ…ط­ط±ظ‘ظ… ط³ظ†ط© ط£ظ„ظپ ظˆ ظ…ط£طھظ‰ ظˆ ط«ظ…ط§ظ† ظˆ ط£ط±ط¨ط¹ظٹظ†  طŒ ظ‚ط§ظ„: ط­ط¯ظ‘ط«ظ†ظٹ ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ظ…ط­ط¯ط«ظٹظ† ظˆ ط´ظٹط® ط§ظ„ظ…طھط£ط®ظ‘ط±ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ظپط§ط¶ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¯ظ‚ظ‘ظ‚ ط§ظ„ط´ظٹط® ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹طµظپظˆط± ط§ظ„ط¨ط­ط±ط§ظ†ظٹ طŒ ظ‚ط§ظ„: ط­ط¯ظ‘ط«ظ†ظٹ ط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ ط§ظ„ظ…ط§ط¬ط¯ ط§ظ„ظ…ط­ط¯ظ‘ط« ط¹ظ† ط£ط¨ظٹظ‡ ط¹ظ† ط¬ط¯ظ‘ظ‡ ظٹط¯ط§ظ‹ ط¨ظٹط¯ طŒ ط¹ظ† ط¢ط¨ط§ط¦ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ط­ط¯ظ‘ط«ظٹظ† ظ…ظ† ظ…ط­ط¯ظ‘ط«ظٹ ط¨ط­ط±ظٹظ† ط¹ظ† ط³ظٹظ‘ط¯ظ†ط§ ط§ظ„ط¥ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط£ط¨ظٹ ط·ط§ظ„ط¨ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† طŒ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ظ‚ط§ظ„  :

آ«ط§ظ„ظ„ظ‡ظ…ظ‘ ط§ظ„ط¹ظ†ظ‡ظ… ط¬ظ…ظٹط¹ط§ظ‹آ» طھط³ط¹ط§ظ‹ ظˆ طھط³ط¹ظٹظ† ظ…ط±ظ‘ط© ظƒط§ظ† ظƒظ…ظ† ظ‚ط±ط، ظ…ط§ط© طŒ ظˆ ظ…ظ† ظ‚ط±ط، ط³ظ„ط§ظ…ظ‡ط§ ظ…ط±ظ‘ط© ظˆط§ط­ط¯ط©  طŒ ط«ظ… ظ‚ط§ظ„ : آ«ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط£ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط£طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†آ» طھط³ط¹ط§ظ‹ ظˆ طھط³ط¹ظٹظ† ظ…ط±ظ‘ظ‡ ظƒط§ظ† ظƒظ…ظ† ظ‚ط±ط¦ظ‡ط§ طھط§ظ…ظ‘ط© ظ…ظ† ط£ظˆظ‘ظ„ظ‡ظ…ط§ ظˆ ط¢ط®ط±ظ‡ظ…ط§ آ»

ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظˆ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط§ظˆظ‘ظ„ ظƒظ‡ ط§ط¸ظ‡ط± ط§ط³طھ ; ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ : ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ„ط¹ظ† ظ…ظپطµظ„ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ آ« ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظ†ظ‡ظ… ط¬ظ…ظٹط¹ط§ظ‹ آ» ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظپطµظ„ ط±ط§ ظ‡ظ… ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ†ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: آ«ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†آ» ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† طھط§ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظˆظ†ظ…ط§ط² .

ظ…طµط§ط¯ط± طھط­ظ‚ظٹظ‚

ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„

ط§ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ظپظٹط¯

ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±

طھط­ظپ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„

طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

طھظپط³ظٹط± ط¨ط±ظ‡ط§ظ†

طھظپط³ظٹط± ط¹ظٹط§ط´ظ‰

طھظپط³ظٹط± ظ†ظˆط±ط§ظ„ط«ظ‚ظ„ظٹظ†

ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±

ط®ط±ط§ط¦ط¬

ط®طµط§ظ„

ط®طµط§ط¦طµ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹط©

طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡

ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط§ط¹ظ‰

ط¹ظˆط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¦ط§ظ„ظ‰

ط؛ظٹط¨طھ ط·ظˆط³ظ‰

ط؛ظٹط¨طھ ظ†ط¹ظ…ط§ظ†ظ‰

ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط­ظٹظˆط©

ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯

ظƒط§ظپظ‰

ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ

ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ†

ظ„ط¢ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±

ظ…ط­ط§ط³ظ†

ظ…ط±ط¢ط© ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„

ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„

ظ…طµط§ط¯ظ‚ط© ط§ظ„ط§ط®ظˆط§ظ†

ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚

ظ…ظƒظٹط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظƒط§ط±ظ…

ظ†ظˆط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±

ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡

ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط©

 [1] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط­ظˆ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط«ط¨ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§طµظ„ ظƒطھط§ط¨ (ظ…ط´ظٹظ‘طھ) ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط§ط³طھ . (ط³ظˆط±ظ‡ ط±ط¹ط¯ ط¢ظٹظ‡ 39).

[2] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 1 طµ 368 ط­ط¯ظٹط« 1.

[3] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 1 طµ 26 ط­ط¯ظٹط« 5.

[4] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط±ط¹ط¯ ط¢ظٹظ‡ 13.

[5] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬7 طµ106 ط¨ط§ط¨ 41 .

[6] ظ€ظ€ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ ط¬7 طµ107 ط­ط¯ظٹط« 8867 .

[7] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬52 طµ257 ط­ط¯ظٹط« 145 طŒ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظپط§ظˆطھ .

[8] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط´ظˆط±ظ‰ ط¢ظٹظ‡ 23 .

[9] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¢ظٹظ‡ 60.

[10] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯ . (ط³ظˆط±ظ‡ طھظƒط§ط«ط± ط¢ظٹظ‡ 8) .

[11] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ظ†ظˆط±ط§ظ„ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط¬5 طµ662 .

[12] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ع¯ط± ط´ظƒط± ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹط¯ طŒ ظ‡ط±ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¨ط±ظ†ط¹ظ…طھ ط´ظ… ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ط¦ظٹظ…(ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¢ظٹظ‡ 8)

[13] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ†  ط¢ظٹظ‡ 60.

[14] ظ€ظ€ ط¨ظ‡ طµ 82 ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯.

[15] ظ€ظ€ ط¨ظ‡ طµ 89 ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯.

[16] ظ€ظ€ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط±ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ آ«ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨آ» ظˆ آ« ط¹ط¨ظ‚ط±ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ط§ظ†آ» ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯ .

[17] ظ€ظ€ ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط§ط¹ظ‰ طµ 172 طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬7 طµ112 ط­ط¯ظٹط«8882 .

[18] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط­ط³ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط·ط§ظ‡ط± ظˆ ظ…ط·ظ‡ظ‘ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط±ط§ ط¨ط§ ط°ط±ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ; ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ظ‘طھ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ط¯.

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ظ…ظ† ط­ظƒظ… ظƒط±ط¯ظ… ظ‚ط¶ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط±ط§ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظ‘طھ طھظˆ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط¬ظˆط³ ظˆظپط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ; ظ„ظƒظ† ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طھظˆ ظˆظپط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط´ظƒظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ„ط§ط²ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط±ظƒط³ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ; ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‘ ظƒط±ط§ظ…طھظ… ط¬ط§ظ‰ ظ†ط¯ظ‡ظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھظ… ط³ط§ظƒظ† ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ظ†ط¸ط± ط±ط­ظ…طھظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ظƒظ†ظ… . (ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬43 طµ276 ط­ط¯ظٹط«47).

[19] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬43 طµ274.

[20] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬98 طµ59 ط­ط¯ظٹط« 7 طŒ ط¨ط§ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظپط§ظˆطھ .

[21] ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ طµ 81 ط­ط¯ظٹط« 6.

[22] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬98 طµ4 ط­ط¯ظٹط« 16 .

[23] ظ€ظ€ ط¨ظ‡ طµ  228 ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯ .

[24] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط¯ط³طھ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ; ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط´ظˆظٹط¯ .

[25] ظ€ظ€ ط§ظٹظ† ط²ط§ط¦ط± ظ‚ط¨ط± ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ط®ط§طھظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ†  ; ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط³طھ .

[26] ظ€ظ€ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ ط¬7 طµ460 ط­ط¯ظٹط« 19598 .

[27] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط­ظ„ ط¢ظٹظ‡ 18.

[28] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ 101 ط­ط¯ظٹط« 21.

[29] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬5 طµ53 ط­ط¯ظٹط« 2 طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬15 طµ16 ط­ط¯ظٹط«19921 .

[30] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬36 طµ253 ط­ط¯ظٹط« 69  طŒ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظپط§ظˆطھ .

[31] ظ€ظ€ ظپظˆط§ط¦ط¯ط§ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ طµ 254 .

[32] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬52 طµ123 ط­ط¯ظٹط«8 .

[33] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ع¯ط± ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡: ظ‡ط±ظƒط³ ظپظ„ط§ظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط´ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظٹظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط«ظ„ ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ†ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ†.

طھط§ظˆظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¶ط¹ظپ ط­ط§ظ„ طھظˆ ظˆ ظ‚ظˆظ‘طھ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ†ظپط³طھ ط¨ظ‡ ط·ظ…ط¹ ظ†ظٹط§ظپطھط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†طµط§ظپط§ظ‹ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ط§ط´ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ†ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆطµط§ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ طµط­ظٹط­ ظ†ظٹط³طھ ط¢ظ† ط§ظˆطµط§ظپ  طŒ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط­ط³ط§ط¨ ظ†ظƒظ†ط¯ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط±ط³ط¯ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط¨ظ‡ ط؛ط§ظٹطھ ط§ط´ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط·ط§ط¹ط§طھ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯. ( ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµ 630)

[34] ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ طµ 174 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬14 طµ494 ط­ط¯ظٹط« 19675 .

[35] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ 99

[36] ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 115.

[37] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬52 طµ143 ط­ط¯ظٹط«61.

[38] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬101 طµ76 طŒ ط¬43 طµ281.

[39] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬14 طµ527 ط¨ط§ط¨71 ظˆ طµ539 ط¨ط§ط¨77 .

[40] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ80 ط­ط¯ظٹط«25 طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬7 طµ19 ط­ط¯ظٹط«8592 .

[41] ظ€ظ€ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ 101 ظƒطھط§ط¨ ظ…ط²ط§ط± ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯.

[42] ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ طµ 293 طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬14 طµ74 .

[43] ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ طµ294 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬14 طµ523 ط­ط¯ظٹط« 19758.

[44] ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ طµ 294 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬14 طµ533 ط­ط¯ظٹط«19762.

[45] ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ طµ296  طŒ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬14 طµ 534 ط­ط¯ظٹط« 19767.

[46] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ( ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ظ…ط§) ط¨ظ‡ ط§ظ…ظ‘طھ ط¨ع¯ظˆ: ظ…ظ† ط§ط² ط´ظ…ط§ ط§ط¬ط± ط±ط³ط§ظ„طھ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ†ظ… ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظƒظ†ظٹط¯ (ط³ظˆط±ظ‡ ط´ظˆط±ظ‰ ط¢ظٹظ‡ 23).

[47] ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ طµ485 ظˆ 490.

[48] ظ€ظ€ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬14 طµ 534 ط­ط¯ظٹط« 19769 ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظپط§ظˆطھ.

[49] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ 1 طµ 5 ط­ط¯ظٹط« 20 طŒ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظپط§ظˆطھ.

[50] ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ طµ 295 طŒ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬14 طµ533 ط­ط¯ظٹط« 19764.

[51] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ 101 طµ 356 ط­ط¯ظٹط«2.

[52] ظ€ظ€ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ط¬ 14 طµ 493 ط­ط¯ظٹط«19674.

[53] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬101 طµ 376 ط­ط¯ظٹط« 7.

[54] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬101 طµ 364 ط­ط¯ظٹط«4.

[55] ظ€ظ€ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡: ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¯ظˆط±ظ‰ ; ط§ظ…ظƒط§ظ† طھط´ط±ظ‘ظپ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ظˆط± ظ…ط·ظ‡ط±ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§; ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ظˆط± ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ طµظ„ط­ط§ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظٹط§ ظ‚ط¨ظˆط± ط°ط±ط§ط±ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط´ط±ظپ ط´ظˆظ†ط¯; ظپط¶ظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ط´ط±ظپظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ آ«ط§ظٹظ† طھظˆط¶ظٹط­ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ط¤ظ„ظپ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯آ».

 

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation