بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیوه های یاری قائم آل محمد علیه السلام, مرحوم آیت الله میرزا محمد باقر فقیه ایمانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 


[1] ظ€ظ€ ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ : طµ 420 ظ€ظ€ 422 .

[2] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬52 طµ126 ط­ط¯ظٹط«18 .

[3] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط±ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط¬4 طµ293 ط­ط¯ظٹط«9 .

[4] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ334 ط°ظٹظ„ ط­ط¯ظٹط«2 .

[5] ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ط§ط¬ط± ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظٹط§ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¹ظ… ظƒط«ظٹط±ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ظ…ط§ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط±ط³ظٹط¯ (طھظˆط¶ظٹط­ ط§ط² ظ…ط¤ظ„ظپ (ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯).

[6] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظˆ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط³طھع¯ظˆظٹط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ…ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¬ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط§ط³طھ . (ط³ظˆط±ظ‡ ط­ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹظ‡ 119) .

[7] ظ€ظ€ ظ„ط¢ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± ط¬ طµ  .

[8] ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طµ644 ط­ط¯ظٹط«2.

[9] ظ€ظ€ ط؛ظٹط¨طھ ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ طµ276  طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ…ظƒظٹط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظƒط§ط±ظ… ط¬2 طµ143 .

[10] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¯ظˆ ع¯ظˆظ‡ط± ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ…  طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ طھظ…ط³ظ‘ظƒ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ط´ظˆظٹط¯ : ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¹طھط±طھ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… .

[11] ظ€ ظ†ظپط³ظٹط± ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط¬ 2 طµ 279 .

[12] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ظ‘ط§ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط³ظ¾ط³ ط؛ط§ط¦ط¨ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط´طھ .

ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط®ط§ظ„ط¯ ; ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظˆ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھط´ ط±ط§ ط¨ط§ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡طھط±ظ†ط¯ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¹ظ‚ظ„ظ‡ط§ ظˆ ظپظ‡ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظ‚ظ‘ط§ظ‹ ظ…ط®ظ„طµ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظˆ ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ .

ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظپط±ط¬ظ‡ط§ ط§ط³طھ . (ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ 36 طµ 387 ط­ط¯ظٹط« 1).

[13] ظ€ظ€ ط؛ظٹط¨طھ ظ†ط¹ظ…ط§ظ†ظ‰ طµ 200 ط­ط¯ظٹط« 15.

  [14] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ :ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ… : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ; ط¢ظٹط§ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ :ط¢ط±ظ‰

ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ… : ظ…ظ† ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ظ…ظٹظ¾ط±ط³ظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ظ‡ظٹط¯ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ† ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظƒظ…طھط± ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظˆ ظ†ظ…ظٹطھظˆط§ظ†ظ… ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظٹظ….

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§طھ ط±ط§ ط¨ط§ط² ع¯ظˆظ‰!

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†طھ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ظ‘ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ط§طھط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ…طں

ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆظ„ظ‰ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ; ط¯ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظˆ ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط±ط§ظٹطھ ظ…ظٹع¯ظˆظٹظ…:

ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ ظˆ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ طŒ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط§  طŒ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ طŒ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ . (ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 22 ط­ط¯ظٹط« 10).

[15] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ طµظپط­ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ .

ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ†ط§ط¸ط±ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ط³طھ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ .

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ : ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ ; ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ .

ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯: ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط­ظ‚ظ‘ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظƒظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ  طŒ ظˆ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ طŒ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط±ظ…ط§ طŒ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰  طŒ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ظˆظ„طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ظˆظ‚طھ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ . (ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 23 ط­ط¯ظٹط« 13).

[16] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظٹط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظƒط§ط±ظ… ط¬2 طµ150 .

[17] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظ‡ط± طµط¨ط­ ظˆ ط´ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ظپط±ط¬ ط¨ط§ط´ظٹط¯. (ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ333 ط­ط¯ظٹط« 1).

[18] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ظˆ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط´ظ‡ط§ط¨ ظپط±ظˆط²ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯. ( ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬51 طµ72)

[19] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ط¬ ط¢ظٹظ‡ 6.

[20] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ طµظپظ‘ ط¢ظٹظ‡ 9.

[21] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ظˆط± ط¢ظٹظ‡ 55.

[22] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‚طµطµ ط¢ظٹظ‡ 5.

[23] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظˆ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ظƒط§ظپط±ظ†ط¯ ط¯ط± ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ† ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظˆط§ط²ط´ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظ†ط´ظ†ظˆط¯ظ…ع¯ط± طµط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§ط¦ظ‰(ظˆظƒظپط§ط±)ظƒط±ظˆ ظ„ط§ظ„ ظˆ ظƒظˆط±ظ†ط¯ ط²ظٹط±ط§ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھط¹ظ‚ظ‘ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.(ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡171).

[24] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ386 ط­ط¯ظٹط«2 طŒ 3 طŒ 5.

[25] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط¹ط±ط§ظپ ط¢ظٹظ‡ 96.

[26] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظ…ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† (ط¯ظˆ ط¬ط³ظ…) ط³ط±ع¯ظٹظ† ظˆ ط®ظˆظ†  ; ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط´ظٹط± ط®ط§ظ„طµ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ط§ظ†ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط¨ط¹ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ع¯ظˆط§ط±ط§ ط§ط³طھ . (ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط­ظ„  ط¢ظٹظ‡ 66).

[27] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ط¹ظ…ظ„ ط®ط§ظ„طµظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں

ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ… طŒطµط¯ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط°ظƒط± ع¯ظپطھظ….

ط®ط·ط§ط¨ ط¢ظ…ط¯: ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط³ظ¾ط± ط§ط² ط¢طھط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط³ط§ظٹط¨ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط°ظƒط± ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ†ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظƒط¯ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ظپظ‚ط· ط¨ط®ط§ط·ط± ظ…ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰طں

ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط§ظ„طµ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ط§ظ… ظƒظ†.

ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰! ط¢ظٹط§ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط±ط§ ط¨ط®ط§ط·ط± ظ…ظ† ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ‰ طں ط¢ظٹط§ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط±ط§ ط¨ط®ط§ط·ط± ظ…ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں

ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„  ; ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§  ; ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ .

[28] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ; طھظˆ ط±ط§ ط¨ط®ط§ط·ط± طھط±ط³ ط§ط² ط¢طھط´ طھظˆ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط®ط§ط·ط± ط·ظ…ط¹ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ طھظˆ ; ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ…  طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ط³طھط´ ظٹط§ظپطھظ… ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ….(ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬41 طµ14 ط­ط¯ظٹط« 4).

[29] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ372 ط­ط¯ظٹط« 3.

[30] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬12 طµ352 ط­ط¯ظٹط«22.

[31] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط±ظƒط³ ط±ط§ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆط§ط³ط¹ ط®ظˆط¯ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ (ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط³ط§ط، ط¢ظٹظ‡130)

[32] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬52 طµ309 .

[33] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬51 طµ35 ظˆ ط¬52 طµ328.

[34] ظ€ظ€ ط¨ظ‡ طµ 180 ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯ .

[35] ظ€ظ€ طھظˆط¶ظٹط­ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط¶ط§ظپط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط§ظپظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ظ¾ط±ط§ظ†طھط² ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ .

[36] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ233 ط­ط¯ظٹط« 2 طŒ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طµ645 .

[37] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬10 طµ353 ط­ط¯ظٹط« 1.

[38] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬52 طµ256 ط­ط¯ظٹط« 147.

[39] ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 447 ط­ط¯ظٹط« 12.

[40] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬95 طµ327 ط­ط¯ظٹط«3 .

[41] ظ€ظ€

[42] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ 95 طµ 327 ط­ط¯ظٹط« 3

[43] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ 46 طµ 31 ط­ط¯ظٹط« 31 طŒ ط®ط±ط§ط¦ط¬ طµ 596.

[44] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ79 ط­ط¯ظٹط«15.

[45] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ336 ط­ط¯ظٹط« 3.

[46] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬102 طµ108.

[47] ظ€ظ€ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طµ 448.

[48] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬22 طµ431 ط­ط¯ظٹط«40.

[49] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ طµط§ظپط§طھ ط¢ظٹظ‡ 105 .

 

ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

 ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰

- غµ -


ط³ظ‡ ط®طµظˆطµظٹظ‘طھ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ; ط·ط±ظپظ‡ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ ظˆ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط³ظ‡ ط®طµظˆطµظٹطھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ط§ط³طھ .

ط®طµظˆطµظٹظ‘طھ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ط·ظ‡ط±ظٹظ† ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¯ظˆط± ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طŒ ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ† ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط®طھظ‰ ظˆ ط¢ط³ط§ظٹط´ ; ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط­طµظˆظ„ ظ†طµط±طھ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ„ط²ظˆظ… طھظˆط³ظ‘ظ„ ظˆ طھظ…ط³ظ‘ظƒ ظˆ ط§ط¹طھطµط§ظ… ط¬ط³طھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط­ظˆط§ط¦ط¬ .

ظˆط¯ظٹع¯ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ط§ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ط±ط§ ط¨ط±ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط­طھظ‘ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط²ظ… ط¹ط¸ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…).

ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ط¹ط¯ط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¨ط§ط·ظ† طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ„ط²ظˆظ… ظٹط§ط¯ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ طھظپظ‡ظ‘ظ… ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ„ط²ظˆظ… طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظپط¹ظ„ طŒ ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ طµط¯ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط­ظƒظ…طھ ط¢ظ† ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ†ظ‚طµط§ظ† ظپظ‡ظ… ظˆ ط¯ط±ظƒ ظ…ط®ظپظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ„ط²ظˆظ… ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ط­ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط­ط³ظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§طھظ‘ط¨ط§ط¹ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ„ط²ظˆظ… طµط¨ط± ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ط¨طھظ„ط§ط¦ط§طھ ظˆ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظˆ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ; ط§ط² ط§ط¹ط¯ط§ط، ظˆ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ

ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ط¹ط¸ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ظˆظ„طھ ظˆ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ„ط²ظˆظ… ظ…ط­ط²ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط­ط²ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط³ط±ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط³ط±ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¸ط§ط¦ظپ ط­ط²ظ† ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ط، ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…طµظٹط¨طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¸ط§ط¦ظپ ط³ط±ظˆط± ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ط³ط±ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ† ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ظˆ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط§ط³طھ .

ط®طµظˆطµظٹطھ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ط¨ظ† ط®ظ†ظٹط³ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ; ط¢ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط­ط¶ظˆط±ط§ظˆ ; ظ¾ط´طھ ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظˆ ; ط­ط§ظپط¸ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظپ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ : طھظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ط±ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط±ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆط§ط¶ط­ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¯ط± ع¯ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¯ط± ظ‚طµط¯ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط­ط¬ظ‘طھ ظˆ ط¹ط°ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆط§ط¶ط­ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ع¯ظ…ط§ظ† ط¨ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظƒظ†ط¯ .

ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ط·ط³ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ طھط³ظ…ظٹظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ طŒ ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط¯ظ‘ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط®ط·ط§ ظˆ ظ„ط؛ط²ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ظپظˆ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¹ظٹط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظپط¶ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¹ط°ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‘ظ‡ ظˆ طھط¹ط§ط±ظپ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ط§ظˆ طھظپط­طµظ‘ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

 ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط¬ظ‘طھ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط®طµظ…ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھظ„ظ‚ظٹظ† ظƒظ†ط¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط«ط¨ط§طھ ط­ظ‚ظ‘ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ€ظ€ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظپط¹ ط¸ظ„ظ… ط§ط² ط§ظˆ ; ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظ†ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط¨ط®ظˆط¯ ظˆط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط°ظ…ظ‘ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹظ† ظˆ ظ‚ط±ط¶ ظ€ظ€ ط¨ط§ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ طµط§ط­ط¨ ظ‚ط±ط¶ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ط¯ط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ع¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طµط§ط­ط¨ ظ‚ط±ط¶ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¨ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط²ظˆط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط±ظ†ط¬ط¯ طŒ ظˆ ع¯ظ„ظ‡ ظˆ ط´ظƒط§ظٹطھ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھ ط§ظˆ ط¯ظˆط³طھ ; ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¬ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ظپظ‚ ط¨ط§ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظˆ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط®ظ„ظˆطµ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط§طھط¨ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظپظ‰ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظٹط¹ظپظˆط± ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ; ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ طھط£ظƒظٹط¯ ط£ظƒظٹط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط±ظٹظƒ ط¬ط¯ط§ع¯ط§ظ†ظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ظˆ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ; ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط®طµظˆطµظٹطھ ط³ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ط¨ظٹط§ظ† ظپط¶ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظƒط«ظٹط±ظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² آ«طھظپط³ظٹط±ظ…ظ†ظٹط±ط§ظ…ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ» ط°ظƒط± ط´ط¯ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ظگ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† آ« ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظˆ ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹ ظٹظ…ظٹظ† ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ„ظ‡ آ» ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط؛ط§ظٹطھ ظ‚ط±ط¨ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¹ط±ط´ ظ…ط¬ظٹط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ظƒظ…ط§ظ„ ظ†ظˆط± ظˆ ط¶ظٹط§ط، ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ط¢ظ† ظپط¶ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¬ظ„ظٹظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ…ظٹط¹ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ; ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظˆط¹ط¯ظ† ظˆ ظپط±ط¯ظˆط³ ظˆ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط§ط³طھ ; ط­ط§طµظ„ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ظ†ظٹط± ظٹط¹ظ†ظ‰ آ«ط¨ظٹظ† ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡آ» ظˆ آ«ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡آ» ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ : طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط¯ظˆ ط·ط§ط¦ظپظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ آ«ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡آ» ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط§ط² ط·ط§ظٹظپظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ آ«ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡آ» ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط§ظپط¶ظ„ظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط«  ; ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط·ط§ط¦ظپظ‡ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ظ‘ظٹطھ ط¯ظˆظ‘ظ…ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط°ظƒط± ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظپط¶ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ : آ« ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹظ† ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ† ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ . . . آ» طھط§ ط¢ط®ط± ظƒظ‡ ظپط¶ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظپط¶ظ„ظٹظ‘طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط§ط² ط§طµظ„ ط¢ظ† ط¯ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط´ط±ظٹظپ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظƒظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± آ« ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡آ» ظˆ آ«ط¹ظ† ظٹظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ آ» ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ظ‚ط±ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ظƒط±ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ط±ط´ ظ…ط¬ظٹط¯ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ظ‡ط± ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‰ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¯ط± ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط´ط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط´ط±ظپ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ; ظƒط±ط§ظ…طھ ط®ط§طµظ‘ ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ط§ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±ط§طھط¨ ط­ط¶ظˆط± ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظˆط§ط´ظ‰ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظ†ط¯ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ظƒظ„ظ…ط§طھ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظˆط§ط¶ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ : ط´ط±ط· ظپط§ط¦ط² ط´ط¯ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظˆ ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط´ط±ظٹظپظ‡ ; ط§ط² ط´ط§ط¦ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط¬ظ‡ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظٹظ‘ظ‡ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظˆط¶ظٹط­ ط¢ظ† ط°ظƒط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ€ظ€ ط®ط§ظ„طµ ظˆ ظ…ط­ط¶ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ; ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ظˆط§ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط±ظٹط§ ط¯ظˆط±طھط± ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ط¢ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ظˆ ط¨ظ‡ط§ط، ظˆ ط¶ظٹط§ط، ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ط±ط¨  ; ط§ط¹ط¸ظ… ظˆ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طھط£ظƒظٹط¯ ط¯ط± ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ط±ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط¹ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط§طµظ„ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط¯ط± طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ; ظˆطµظپ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط§ظٹظ† طµظپطھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¯ط± ظ‡ط±ظƒط³ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ طھط£ظƒظٹط¯ ظ„ط²ظˆظ… ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ط´ط¯ظٹط¯طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ظƒط«ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ .

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظˆط¬ظˆط¨ ظٹط§ ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ظٹط§ ط§ط¨ط§ط­ظ‡ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط²ظˆط¬ ظˆ ط²ظˆط¬ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ… طŒ ظˆ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ظˆ ظ…ظ…ظ„ظˆظƒ طŒ ظˆ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ظˆ ط±ط¹ظٹطھ طŒ ظˆ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ظˆظ„ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ .

ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ظ¾ط³ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† طھط£ظƒظٹط¯ ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط«ط±طھ ظپط¶ظ„ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‘طھ ط°ظ…ظ‘ طھط±ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ط³طھط·ط§ط¨ آ« ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ; ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط­ط¶ط±طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط°ظƒط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظˆ ط§ط² ط§ط¹ط¶ط§ط، ظˆ ط¬ظˆط§ط±ط­ ظˆ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ«  ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† : ط£ظ† طھط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ظƒ ط¬ط¹ظ„طھ ظ„ظ‡ ظپطھظ†ط© طŒ ظˆ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ظ…ط¨طھظ„ظ‰ ظپظٹظƒ ط¨ظ…ط§ ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† طŒ ظˆ ط£ظ†ظ‘ ط¹ظ„ظٹظƒ ط£ظ† ظ„ط§ طھطھط¹ط±ط¶ ظ„ط³ط®ط·ظ‡ ظپطھظ„ظ‚ظ‰ ط¨ظٹط¯ظƒ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„طھظ‡ظ„ظƒط© طŒ ظˆ طھظƒظˆظ† ط´ط±ظٹظƒط§ظ‹ ظ„ظ‡ ظپظٹظ…ط§ ظٹط£طھظٹ ط¥ظ„ظٹظƒ ظ…ظ† ط³ظˆط، .

ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط³ط§ط¦ط³ظƒ ط¨ط§ظ„ط¹ظ„ظ… : ط§ظ„طھط¹ط¸ظٹظ… ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„طھظˆظ‚ظٹط± ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ظ‡ طŒ ظˆ ط­ط³ظ† ط§ظ„ط§ط³طھظ…ط§ط¹ ط¥ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ط¥ظ‚ط¨ط§ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط£ظ† ظ„ط§ طھط±ظپط¹ طµظˆطھظƒ طŒ ظˆ ط£ظ† ظ„ط§ طھط¬ط¨ ط£ط­ط¯ط§ظ‹ ظٹط³ط¦ظ„ظ‡ ط¹ظ† ط´ظ‰ط، ط­طھظ‘ظ‰ ظٹظƒظˆظ† ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظٹط¬ظٹط¨ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹط­ط¯ط« ظپظٹ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‡ ط£ط­ط¯ط§ظ‹ ظˆ ظ„ط§طھط؛طھط§ط¨ ط¹ظ†ط¯ظ‡ ط£ط­ط¯ط§ظ‹ طŒ ظˆ ط£ظ† طھط¯ظپط¹ ط¹ظ†ظ‡ ط¥ط°ط§ ط°ظƒط± ط¹ظ†ط¯ظƒ طŒ ظˆ ط£ظ† طھط³طھط± ط¹ظٹظˆط¨ظ‡ ظˆ طھط¸ظ‡ط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ طھط¬ط§ظ„ط³ ظ„ظ‡ ط¹ط¯ظˆظ‘ط§ظ‹ ظˆ ظ„ط§طھط¹ط§ط¯ظٹ ظ„ظ‡ ظˆظ„ظٹظ‘ط§ظ‹ طŒ ظپط¥ط°ط§ ظپط¹ظ„طھ ط°ظ„ظƒ ط´ظ‡ط¯ ظ„ظƒ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط£ظ†ظ‘ظƒ ظ‚طµط¯طھظ‡ ظˆ طھط¹ظ„ظ‘ظ…طھ ط¹ظ„ظ…ظ‡ ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ„ظ‘ ط§ط³ظ…ظ‡ ظ„ط§ ظ„ظ„ظ†ط§ط³ .

ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط³ط§ط¦ط³ظƒ ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ : ظپط£ظ† طھط·ظٹط¹ظ‡ ظˆ ظ„ط§ طھط¹طµظٹظ‡ ط¥ظ„ط§ظ‘ ظپظٹظ…ط§ ظٹط³ط®ط·ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظ„ط§ ط·ط§ط¹ط© ظ„ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظپظٹ ظ…ط¹طµظٹط© ط§ظ„ط®ط§ظ„ظ‚ .

ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط±ط¹ظٹطھظƒ ط¨ط§ظ„ط³ظ„ط·ط§ظ† : ظپط£ظ† طھط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ظ‡ظ… طµط§ط±ظˆط§ ط±ط¹ظٹظ‘طھظƒ ظ„ط¶ط¹ظپظ‡ظ… ظˆ ظ‚ظˆظ‘طھظƒ طŒ ظپظٹط¬ط¨ ط£ظ† طھط¹ط¯ظ„ ظپظٹظ‡ظ… ظˆ طھظƒظˆظ† ظ„ظ‡ظ… ظƒط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… طŒ ظˆ طھط؛ظپط± ظ„ظ‡ظ… ط¬ظ‡ظ„ظ‡ظ… ظˆ ظ„ط§ طھط¹ط§ط¬ظ„ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆط¨ط© طŒ ظˆ طھط´ظƒط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط£طھط§ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظ‘ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… .

ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط±ط¹ظٹطھظƒ ط¨ط§ظ„ط¹ظ„ظ… : ظپط£ظ† طھط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¥ظ†ظ‘ظ…ط§ ط¬ط¹ظ„ظƒ ظ‚ظٹظ‘ظ…ط§ظ‹ ظ„ظ‡ظ… ظپظٹظ…ط§ ط£طھط§ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپطھط­ ظ„ظƒ ظ…ظ† ط®ط²ط§ط¦ظ†ظ‡ ظپط¥ظ† ط£ط­ط³ظ†طھ ظپظٹ طھط¹ظ„ظٹظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظˆ ظ„ظ… طھط®ط±ظ‚ ط¨ظ‡ظ… ظˆ ظ„ظ… طھطھط­ط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط²ط§ط¯ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظپط¶ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط¥ظ† ط£ظ†طھ ظ…ظ†ط¹طھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ظ„ظ…ظƒ ط£ظˆ ط®ط±ظ‚طھ ط¨ظ‡ظ… ط¹ظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظ…ظ†ظƒ ظƒط§ظ† ط­ظ‚ظ‘ط§ظ‹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط£ظ† ظٹط³ظ„ط¨ظƒ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‡ ظˆ ظٹط³ظ‚ط· ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ط­ظ„ظ‘ظƒ .

ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط²ظˆط¬ط© : ظپط£ظ† طھط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¬ط¹ظ„ظ‡ط§ ظ„ظƒ ط³ظƒظ†ط§ظ‹ ظˆ ط§ظڈظ†ط³ط§ظ‹ طŒ ظپطھط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ ط°ظ„ظƒ ظ†ط¹ظ…ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ظپطھظƒط±ظ…ظ‡ط§ ظˆ طھط±ظپظ‚ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¥ظ† ظƒط§ظ† ط­ظ‚ظ‘ظƒ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط£ظˆط¬ط¨ ظپط¥ظ†ظ‘ ظ„ظ‡ط§ ط¹ظ„ظٹظƒ ط£ظ† طھط±ط­ظ…ظ‡ط§ ظ„ط£ظ†ظ‘ظ‡ط§ ط£ط³ظٹط±ظƒ ظˆ طھط·ط¹ظ…ظ‡ط§ ظˆ طھظƒط³ظˆظ‡ط§ طŒ ظˆ ط§ط°ط§ ط¬ظ‡ظ„طھ ط¹ظپظˆطھ ط¹ظ†ظ‡ط§ .

 ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظ…ظ„ظˆظƒظƒ : ظپط£ظ† طھط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط±ط¨ظƒ ظˆ ط§ط¨ظ† ط£ط¨ظٹظƒ ظˆ ط§ظڈظ…ظ‘ظƒ ظˆ ظ„ط­ظ…ظƒ ظˆ ط¯ظ…ظƒ ظ„ظ… طھظ…ظ„ظƒظ‡ ظ„ط£ظ†ظ‘ظƒ طµظ†ط¹طھظ‡ ط¯ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظˆ ظ„ط§ ط®ظ„ظ‚طھ ط´ظٹط¦ط§ظ‹ ظ…ظ† ط¬ظˆط§ط±ط­ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ ط£ط®ط±ط¬طھ ظ„ظ‡ ط±ط²ظ‚ط§ظ‹ ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظƒظپط§ظƒ ط°ظ„ظƒ ط«ظ…ظ‘ ط³ط®ظ‘ط±ظ‡ ظ„ظƒ ظˆ ط£ط¦طھظ…ظ†ظƒ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ط³طھظˆط¯ط¹ظƒ ط¥ظٹظ‘ط§ظ‡ ظ„ظٹط­ظپط¸ ظ„ظƒ ظ…ط§ ظٹط£طھظٹظ‡ ظ…ظ† ط®ظٹط± ط¥ظ„ظٹظ‡ طŒ ظپط£ط­ط³ظ† ط¥ظ„ظٹظ‡ ظƒظ…ط§ ط£ط­ط³ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¥ظ„ظٹظƒ طŒ ظˆ ط¥ظ† ظƒط±ظ‡طھظ‡ ط§ط³طھط¨ط¯ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط§ طھط¹ط°ظ‘ط¨ ط®ظ„ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ طŒ ظˆ ظ„ط§ظ‚ظˆظ‘ط© ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ .

ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظڈظ…ظ‘ظƒ : ظپط£ظ† طھط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ظ‡ط§ ط­ظ…ظ„طھظƒ ط­ظٹط« ظ„ط§ ظٹطھط­ظ…ظ‘ظ„ ط£ط­ط¯ ط£ط­ط¯ط§ظ‹ طŒ ظˆ ط£ط¹ط·طھظƒ ظ…ظ† ط«ظ…ط±ط© ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ ظ…ط§ظ„ط§ظٹط¹ط·ظٹ ط£ط­ط¯ ط£ط­ط¯ط§ظ‹ طŒ ظˆ ظˆظ‚ظٹظƒ ط¨ط¬ظ…ظٹط¹ ط¬ظˆط§ط±ط­ظ‡ط§ ظˆ ظ„ظ… طھط¨ط§ظ„ ط£ظ† طھط¬ظˆط¹ ظˆ طھط·ط¹ظ…ظƒ ظˆ طھط¹ط·ط´ ظˆ طھط³ظ‚ظٹظƒ ظˆ طھط¹ط±ظ‰ ظˆ طھظƒط³ظˆظƒ ظˆ طھط¶ط­ظ‰ ظˆ طھط¸ظ„ظ‘ظƒ ظˆ طھظ‡ط¬ط± ط§ظ„ظ†ظˆظ… ظ„ط£ط¬ظ„ظƒ طŒ ظˆ ظˆظ‚ظٹظƒ ط§ظ„ط­ط±ظ‘ ظˆ ط§ظ„ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ„طھظƒظˆظ† ظ„ظ‡ط§ ظپط¥ظ†ظ‘ظƒ ظ„ط§ طھط·ظٹظ‚ ط´ظƒط±ظ‡ط§ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط¹ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ظ‡ .

ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط£ط¨ظٹظƒ : ظپط£ظ† طھط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ظ‡ ط£طµظ„ظƒ طŒ ظˆ ط£ظ†ظ‘ظƒ ظ„ظˆظ„ط§ظ‡ ظ„ظ… طھظƒظ† طŒ ظپظ…ظ‡ظ…ط§ ط±ط£ظٹطھ ظپظٹ ظ†ظپط³ظƒ ظ…ط§ ظٹط¹ط¬ط¨ظƒ ظپط§ط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ ط£ط¨ط§ظƒ ط£طµظ„ ط§ظ„ظ†ط¹ظ…ط© ط¹ظ„ظٹظƒ ظپظٹظ‡ ظپط£ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط£ط´ظƒط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¯ط± ط°ظ„ظƒ طŒ ظˆ ظ„ط§ظ‚ظˆظ‘ط© ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ .

ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ظˆظ„ط¯ظƒ : ظپط£ظ† طھط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ظ‡ ظ…ظ†ظƒ ظˆ ظ…ط¶ط§ظپ ط¥ظ„ظٹظƒ ظپظٹ ط¹ط§ط¬ظ„ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط®ظٹط±ظ‡ ظˆ ط´ط±ظ‘ظ‡ طŒ ظˆ ط£ظ†ظ‘ظƒ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ط¹ظ…ظ‘ط§ ظˆظ„ظٹطھظ‡ ظ…ظ† ط­ط³ظ† ط§ظ„ط£ط¯ط¨ ظˆ ط§ظ„ط¯ظ„ط§ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¨ظ‘ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¹ظˆظ†ط© ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط·ط§ط¹طھظ‡ ظپط§ط¹ظ…ظ„ ظپظٹ ط£ظ…ط±ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ† ظٹط¹ظ…ظ„ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ظ…ط«ط§ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ط­ط³ط§ظ† ط¥ظ„ظٹظ‡ ظ…ط¹ط§ظ‚ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ط³ط§ط¦ط© ط¥ظ„ظٹظ‡ . ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…):

ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط°ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¹ظ„ظٹظƒ : ظپط£ظ† طھط´ظƒط±ظ‡ ظˆ طھط°ظƒط± ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‡ طŒ ظˆ طھظƒط³ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„ط© ط§ظ„ط­ط³ظ†ط© ظˆ طھط®ظ„طµ ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¯ط¹ط§ط، ظپظٹظ…ط§ ط¨ظٹظ†ظƒ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ طŒ ظپط¥ط°ط§ ظپط¹ظ„طھ ط°ظ„ظƒ ظƒظ†طھ ظ‚ط¯ ط´ظƒط±طھظ‡ ط³ط±ظ‘ط§ظ‹ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ†ظٹط©ظ‹ طŒ ط«ظ…ظ‘ ط¥ظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظƒط§ظپط§طھظ‡ ظٹظˆظ…ط§ظ‹ ظƒط§ظپط§طھظ‡ . ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…):

ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط¬ط§ط±ظƒ : ظپط­ظپط¸ظ‡ ط؛ط§ط¦ط¨ط§ظ‹ طŒ ظˆ ط¥ظƒط±ط§ظ…ظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ط§ظ‹ طŒ ظˆ ظ†طµط±طھظ‡ ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ‹ طŒ ظˆ ظ„ط§طھطھط¨ط¹ ظ„ظ‡ ط¹ظˆط±ط© ظپط¥ظ† ط¹ظ„ظ…طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط³ظˆط، ط³طھط±طھظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط¥ظ† ط¹ظ„ظ…طھ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ظٹظ‚ط¨ظ„ ظ†طµظٹط­طھظƒ ظپظ†طµط­طھظ‡ ظپظٹظ…ط§ ط¨ظٹظ†ظƒ ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ طھط³ظ„ظ…ظ‡ ط¹ظ†ط¯ ط´ط¯ظ‘طھظ‡ طŒ ظˆ طھظ‚ظٹظ„ ط¹ط«ط±طھظ‡ طŒ ظˆ طھط؛ظپط± ط°ظ†ط¨ظ‡ طŒ ظˆ طھط¹ط§ط´ط±ظ‡ ظ…ط¹ط§ط´ط±ط© ظƒط±ظٹظ…ط© طŒ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ظˆظ‘ط© ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ .

ظˆ ط£ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ط´ط±ظٹظƒ : ظپط¥ظ† ط؛ط§ط¨ ظƒظپظٹطھظ‡ طŒ ظˆ ط¥ظ† ط­ط¶ط± ط±ط¹ظٹطھظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§طھط­ظƒظ… ط¯ظˆظ† ط­ظƒظ…ظ‡ ظˆ ظ„ط§طھط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط£ظٹظƒ ط¯ظˆظ† ظ…ظ†ط§ط¸ط±طھظ‡ طŒ ظˆ طھط­ظپط¸ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ظ…ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط§ طھط®ظˆظ†ظ‡ ظپظٹظ…ط§ ط¹ط²ظ‘ ط£ظˆ ظ‡ط§ظ† ظ…ظ† ط£ظ…ط±ظ‡ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ ظٹط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط±ظٹظƒظٹظ† ظ…ط§ظ„ظ… ظٹطھط®ط§ظˆظ†ط§ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ظˆظ‘ط© ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ آ».( [1] )

ظˆ ظ…ط§ ط­طµظ„ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط¢ظ†ظƒظ‡:

ط­ظ‚ظ‘ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ طھظˆ ط³ط¨ط¨ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط§ظˆ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظˆط§ظ…طھط­ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¯ط§ط´طھظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ طھظˆ ط§ط³طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط³ط®ط· ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط§ظˆ ; ط¯ط± ظ†ظٹط§ظˆط±ظ‰ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ‡ظ„ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ط´ط±ظٹظƒ ط´ظˆظ‰ .

ظˆ ط­ظ‚ظ‘ طµط§ط­ط¨ ط§ط®طھظٹط§ط± طھظˆ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ; طھط¹ط¸ظٹظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظˆ ط®ظˆط¨ ع¯ظˆط´ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ; طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظ†ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ظٹط¨ظ‰ ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯ ; ط¯ظپط¹ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ظٹط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ظ†ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھ ط§ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ†ظˆط±ط²ظ‰ .

ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰  طŒ ط¹ظ„ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ظ‘ ط§ط³ظ…ظ‡ ظٹط§ط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ….

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ طµط§ط­ط¨ ط§ط®طھظٹط§ط± طھظˆ ; ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظˆ طھظˆ ط±ط§ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط¯ع¯ظ‰ ظ€ظ€ ط¢ظ† ط§ط³طھ ; ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¬ط² ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط؛ط¶ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظˆط¯ ; ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط·ط§ط¹طھ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ظ‰ ط¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظˆ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ ; ظ†ظٹط³طھ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط±ط¹ظٹظ‘طھ طھظˆ ظƒظ‡ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ظ‰ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¶ط¹ظپ ط­ط§ظ„ط´ط§ظ† ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ طھظˆ; ط±ط¹ظٹطھ طھظˆ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط¯ط± ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ط´ظ… ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ظˆ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظ†ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط³ظ„ط·ظ†طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظƒط± ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰.

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط±ط¹ظٹطھ طھظˆ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظ‚ظٹظ‘ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط³ظˆظ‰ طھظˆ ط¨ط§ط¨ ط®ط²ط§ط¦ظ† ظƒط±ط§ظ…طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھط¹ظ„ظٹظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ط´طھ ط®ظˆط¦ظ‰ ظˆ طھظ†ط¯ظ‰ ظˆ طھط؛ظٹظ‘ط± ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ظپط¶ظ„ ط®ظˆط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ†ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰; ظٹط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط·ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط´طھ ط®ظˆط¦ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ظ‚ظ‘ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² طھظˆ ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ظˆ ط¨ظ‡ط§ط، ط¢ظ† ط±ط§ ط³ظ„ط¨ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¯ظ„ظ‡ط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹظ‘طھ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط²ظˆط¬ظ‡ ; ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظƒظˆظ† ظˆ ط§ظ†ط³ طھظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظˆط­ط´طھ طھظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ طھظˆ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ط¹ظٹط´طھ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط±ظپط¹ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ; ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ط§ظƒط±ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ظ„ط§ظٹظ…طھ ظˆ ظ…ظ„ط§ط·ظپطھ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ظ‰ ع¯ط± ع†ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ طھظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ طھط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ط¨ط± طھظˆ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط³ظٹط± طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± طھط­طھ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ طھطµط±ظپ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط·ط¹ط§ظ… ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ظپظˆ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظ…ظ„ظˆظƒ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ; طھظˆ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ…ظˆط­ظˆظ‘ط§(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ع¯ظˆط´طھ ظˆ ط®ظˆظ† طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ظˆ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط®ط¯ط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ طھظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط¬ظˆط§ط±ط­ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظ„ظ‚ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط±ط²ظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ طھظˆ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ€ظ€ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ .

ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³ط®ظ‘ط± طھظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط­طھ طھطµط±ظ‘ظپ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ طھظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ظˆط¯ظٹط¹ظ‡ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ طھظˆ ط®ظٹط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظ†ظ…ط§ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆط§ط­ط³ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط±ط§ظ‡طھظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظƒظ† طŒ ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط±ط§ ط¹ط°ط§ط¨ ظ†ظƒظ† طŒ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط±ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ; ط¬ط² ط¨ظ‡ طھط£ظٹظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.

ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط§ط¯ط± طھظˆ ; ظ¾ط³ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط² ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط§ط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظˆط§ط±ط­ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظƒط±ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ظƒ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط§ط·ط¹ط§ظ… ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ع¯ط±ظ…ظ‰ ظˆ ط¢ظپطھط§ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط± طھظˆ ط³ط§ظٹظ‡ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھظˆ ; طھط±ظƒ ط®ظˆط§ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط­ظپط¸ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظ…ط§ ظˆ ط³ط±ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ طھظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط´ظƒط± ط§ظˆ ط¨ط± ط¢ط¦ظ‰ ط¬ط² ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ظ¾ط¯ط± طھظˆ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§طµظ„ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ; ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯ طھظˆ ظ‡ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯طھ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط´طھ ط¢ظ…ط¯; ظ¾ط³ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± طھظˆ ط§طµظ„ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط­ظ…ط¯ ظƒظ† طŒ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ط¨ط± طھظˆ ط´ظƒط± ظƒظ† طŒ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط±ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ط¨ظ‡ طھط£ظٹظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ظپط±ط²ظ†ط¯ طھظˆ ; ظ¾ط³ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ظ‡طھ ط§ط² ط®ظٹط± ظˆ ط´ط±ظ‘ ط§ظˆ طھظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯ طŒ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط­ظ‚ظ‘ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظ†ظٹظƒظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظˆ طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظˆ طŒ ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ط¦ظ‰ ظ¾ط±ظˆط¯ع¯ط§ط± ط§ظˆ طŒ ظˆ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ .

ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ط³ط§ظ†ط´ ط«ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ظ‚ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ طھظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ظ¾ط³ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ طھط´ظƒظ‘ط± ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ط®ظٹط± ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظ‰  طŒ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ… ط§ظˆ ظˆ ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ظ…ط·ظ‘ظ„ط¹ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط´ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ظ…ظƒط§ظپط§طھ ظˆ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ†ظ€ظ€ ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ طھظˆ ظ¾ط³ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھط´ ظ…ط­ط§ظپط¸ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ظ‰ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظˆ ظ€ظ€ ظˆ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط±ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ‘طھ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظƒط±ط¯ظ† ط¹ظٹط¨ ط§ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط± ط¨ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط§ظ†ط³طھظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†طµظٹط­طھ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† طھظˆ ظˆ ط§ظˆط³طھ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ط¯ظ‘طھ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط±ظ‡ط§ ظ†ظƒظ†ظ‰  طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ط°ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ„ط؛ط²ط´ ظˆ ط®ط·ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ظپطھط§ط±طھ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظٹط± ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط±ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ط¨ظ‡ طھط£ظٹظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ‚ظ‘ ط´ط±ظٹظƒ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط؛ط§ط¦ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط±ط§طھ ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط­ط§ط¶ط± ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط­ظƒظ… ط§ظˆ ; ط­ظƒظ… ظ†ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط§ظ„ط´ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ„طھظپطھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ط´ط±ظٹظƒ ظ‡ط³طھ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط±ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ط¨ظ‡ طھط£ظٹظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯.

ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط¤ط°ظ‘ظ† طŒ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط¬ظˆط§ط±ط­ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ط، ط¨ط¯ظ† طŒ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† طŒ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ظ†طµظٹط­طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ ظ€ظ€ ط§ظƒطھظپط§ ظƒط±ط¯ظٹظ….

ظ‚ط³ظ… ط³ظˆظ‘ظ… ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ 

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ; ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆ ط­ط±ظ…طھ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ طھظ‡ظ…طھ ظˆ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط§ظپط³ط§ط¯ ظٹط§ ط³ط±ظ‚طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ظٹط§ ع¯ط±ظپطھظ† ظ…ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ظ‚ظ‡ط± ظٹط§ ط¨ط§ ط­ظٹظ„ظ‡ ع¯ط±ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ .

ظ¾ط³ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظˆ ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¯ظ‘طھ ظ…ط°ظ…ظ‘طھ ظˆ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± آ« ط®طµط§ظ„ آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

آ« ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط®ط·ط§ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ع¯ظˆ : ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظ…ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظƒظ†ظ… آ»

ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھط­طµظٹظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ‡ط± طµط§ط­ط¨ ط­ظ‚ظ‘ظ‰ ظ€ظ€ ط®ط§طµظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط·ظˆط±ط§طھ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظˆ ط§ط®طھطµط§ط± ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ…  طŒ ظˆ ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‡ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.


(ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬)

ظƒظٹظپظٹطھ ط¯ظ‡ظ… : ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

ط§ظ‡ظ…ظٹظ‘طھ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط±ط´ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط³ظ‡ ظپطµظ„ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظپطµظ„ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط°ظƒط± ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ .

ظپطµظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط±ط°ظƒط± ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظپط¶ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ€ ط؛ظٹط± ط§ط² ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†طµط±طھ ظˆط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ€ ط§ط³طھ .

ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± طŒ ظˆ ط°ظƒط± ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¢ظ† طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ.

 

ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆ ظ†طµط±طھ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ظپطµظ„ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¨ط§ ط§ظ†طھط¸ط§ط±; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± آ«ظ†ظˆط± ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط±آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ظ‡ط±ظƒط³ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯; ط¨ط¹ط¯ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط§ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ظƒظ†ط¯ .

ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡; ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .( [2] )

ظˆ ظ†ظٹط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± آ«ظ†ظˆط±ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط±آ» ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ: ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ…: ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ…; ظ¾ظٹط± ظˆ ظ†ط§ طھظˆط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ط§ط¬ظ„ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظˆظ‚ظˆط¹ ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط´ظ…ط§ ط¨ظ…ظٹط±ظ… .

ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط­ظ…ط²ظ‡ ! ظ‡ط±ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظˆ ط­ط¯ظٹط« ظ…ط§ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ط²ظ…ط§ظ† ظپط±ط¬ ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¹ظ„ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط«ظˆط§ط¨ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .( [3] )

ظˆ ط¨ط§ط² ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:

ظ‡ط±ظƒط³ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ‡ط§ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ط²ط¯ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط¯ط± ظˆ ط§ط­ط¯ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ .( [4] )

ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± آ«ظ„ط¢ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ظپط±ط¬ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ط®ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ ( [5] ) ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط®ظˆط¯ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط®ظˆط¯ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ; ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ظƒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظٹظƒ ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظƒط¯ط§ظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯:

( ظˆظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط¢ظ…ظژظ†ظڈظˆط§ ط¨ظگط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆظژ ط±ظڈط³ظڈظ„ظگظ‡ظگ ط§ظڈظˆظ„ط¦ظگظƒظژ ظ‡ظڈظ…ظڈ ط§ظ„طµظ‘ظگط¯ظٹظ‚ظڈظˆظ†ظژ ظˆظژ ط§ظ„ط´ظ‘ظڈظ‡ظژط¯ط§ط،ظژ ط¹ظگظ†ظ’ط¯ظژ ط±ظژط¨ظگظ‡ظ‘ظگظ…ظ’ ...( [6] ).)( [7] )

ظˆ ظپظٹ آ« ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† آ» ط¹ظ† ط£ط¨ظٹ ط¬ط¹ظپط± ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ‚ط§ظ„ : ظ‚ظ„طھ ظ„ظ‡ : ط§طµظ„ط­ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ„ظ‚ط¯ طھط±ظƒظ†ط§ ط£ط³ظˆط§ظ‚ظ†ط§ ط¥ظ†طھط¸ط§ط±ط§ظ‹ ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط£ظ…ط±.

ظپظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ظٹط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ظ…ظٹط¯ ! ط£ طھط±ظ‰ ظ…ظ† ط­ط¨ط³ ظ†ظپط³ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظ„ط§ طھط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ظ…ط®ط±ط¬ط§ظ‹ طŒ ط¨ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ظ…ط®ط±ط¬ط§ظ‹ طŒ ط±ط­ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ‹ ط­ط¨ط³ ظ†ظپط³ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ طŒ ط±ط­ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ‹ ط£ط­ظٹط§ ط£ظ…ط±ظ†ط§ .

ظ‚ط§ظ„ : ظ‚ظ„طھ : ظپط¥ظ† ظ…طھظ‘ ظ‚ط¨ظ„ ط£ظ† ط£ط¯ط±ظƒ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طں

ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ…ظ†ظƒظ… ط¥ظ† ط£ط¯ط±ظƒطھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†طµط±طھظ‡ ظƒط§ظ† ظƒط§ظ„ظ…ظ‚ط§ط±ط¹ ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط³ظٹظپظ‡ ط¨ظ„ ظƒط§ظ„ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط¹ظ‡ آ»( [8] )

ظˆ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ط´طھظ… ع¯ط°ط´طھ .

ظˆ ط§ط² ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ† ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط±ظٹظ† ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ظپط¶ظ„ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ظ†ط´ظˆط¯.

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط± ظƒط³ظ‰ ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ†طµط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ‡ظ… ظ€ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظ€ظ€ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظپطµظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ€ظ€ ط؛ظٹط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ط§ط¨ظ‚ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظˆط¬ظˆط¨ ط§ظ†طھط¸ط§ط± طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط­ظ‚ظٹظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± آ«ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨آ» ط§ط² آ«ط؛ظٹط¨طھآ» ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ (ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ظپط¶ظ„ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ: ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظٹظ… ; ظˆ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط§ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ .

ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط®ط±ظˆط¬ ظƒظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ظ‚ط¨ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ظپظ„ط§ظ† ! ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ طھظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ظˆظ‰ ظ¾ط³ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ظˆ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ظƒظ†ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¹ظ…طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ظ¾ط³ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ .( [9] )

ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± آ«ظ†ظˆط± ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط±آ» ط§ط² طھظپط³ظٹط± ظ…ظ†ظٹط± آ«ط¨ط±ظ‡ط§ظ†آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ط³ط¹ط¯ط© طŒ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹طµط§ط، ط®ظˆط¯ طھظƒظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ طŒ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظ„ط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ .

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ† ط¨ط¨ظˆط³ظ… طں

ط­ط¶ط±طھ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¨ظˆط³ظٹط¯ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ† .

ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظ‰ ط´ظٹط® ! ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ : ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ; طµط¯ ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط±ظ… ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ‚ط§ط¦ظ… ط´ظ…ط§ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ط³ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط§ظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ¾ظٹط± ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط¬ظ„ظ… ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ; ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط¯ظ„ ط®ظˆط¯ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط¬ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظ… ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¸ظ„ظ… ط§ط¹ط¯ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… .

ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع¯ط±ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: آ«ط§ظ‰ ط´ظٹط® ! ط§ع¯ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‰ طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ; ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ظ…ط±ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط­ط´ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯ .

ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ط¦ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ طھظ…ط³ظ‘ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡: آ«  ط¥ظ†ظ‘ظٹ ظ…ط®ظ„ظ‘ظپ ظپظٹظƒظ… ط§ظ„ط«ظ‚ظ„ظٹظ† طŒ ظپطھظ…ط³ظ‘ظƒظˆط§ ط¨ظ‡ظ…ط§ ظ„ظ† طھط¶ظ„ظ‘ظˆط§ طŒ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط¹طھط±طھظٹ ط£ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰  آ».( [10] )

ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظ‡ ظ…ط±ط¯ ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ طŒ ط¬ط²ط¹ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط´ ط³ط§ظƒظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ط§ظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ†ظٹط³طھ .

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظ‰ ط´ظٹط® ! ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط§ط² طµظ„ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط§ط² طµظ„ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظ‚ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط§ط² طµظ„ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طھظ‚ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط§ط² طµظ„ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط§ط² طµظ„ط¨ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط± ظ…ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² طµظ„ط¨ ظ…ظ† ط®ط§ط±ط¬ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ…ط§ ظ‡ط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط±ظٹظ… ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ…ط§ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظƒط«ط§ظپطھظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹظ… آ»( [11] )

ظˆ ظپظٹ آ«ط§ظ„ط¨ط­ط§ط±آ» ط¹ظ† ط£ط¨ظٹ ط­ظ…ط²ط© ط§ظ„ط«ظ…ط§ظ„ظٹ طŒ ط¹ظ† ط£ط¨ظٹ ط®ط§ظ„ط¯ ط§ظ„ظƒط§ط¨ظ„ظٹ طŒ ط¹ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ط§ظ„: آ«  ط«ظ…ظ‘ طھطھظ…ط¯ظ‘ ط§ظ„ط؛ظٹط¨ط© ط¨ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ ط¹ط´ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ† ط§ظˆطµظٹط§ط، ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظˆ ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‘ط© ط¨ط¹ط¯ظ‡ طŒ

ظٹط§ ط£ط¨ط§ ط®ط§ظ„ط¯ ! ط¥ظ†ظ‘ ط£ظ‡ظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ„ظˆظ† ط¨ط¥ظ…ط§ظ…طھظ‡ طŒ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط±ظˆظ† ظ„ط¸ظ‡ظˆط±ظ‡ ط£ظپط¶ظ„ ط£ظ‡ظ„ ظƒظ„ظ‘ ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظ„ط£ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ€ظ€ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط°ظƒط±ظ‡ ظ€ظ€ ط£ط¹ط·ط§ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ ظˆ ط§ظ„ط£ظپظ‡ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپط© ظ…ط§ طµط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط؛ظٹط¨ط© ط¹ظ†ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ط© ط§ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط© طŒ ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ‡ظ… ظپظٹ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ط© ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ† ط¨ظٹظ† ظٹط¯ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¨ط§ظ„ط³ظٹظپ طŒ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ط§ظ„ظ…ط®ظ„طµظˆظ† ط­ظ‚ظ‘ط§ظ‹ طŒ ظˆ ط´ظٹط¹طھظ†ط§ طµط¯ظ‚ط§ظ‹ طŒ ظˆ ط§ظ„ط¯ط¹ط§ط© ط¥ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط±ظ‘ط§ظ‹ ظˆ ط¬ظ‡ط±ط§ظ‹آ»

ظˆ ظ‚ط§ظ„ : آ«ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظ„ظپط±ط¬ ظ…ظ† ط£ط¹ط¸ظ… ط§ظ„ظپط±ط¬ آ»( [12] )

ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± آ«ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨آ» ط§ط² ظƒطھط§ط¨ آ«ط؛ظٹط¨طھآ» ط´ظٹط® ظ†ط¹ظ…ط§ظ†ظ‰ (ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡) طŒ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ع¯ظˆظٹط¯ : ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ط¹ظپط±ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯:

ط¢ظٹط§ ط®ط¨ط± ظ†ط¯ظ‡ظ… ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† طں

ع¯ظپطھظ…: ط¨ظ„ظ‰.

 ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ‡ط§ط¯طھ آ« ظ„ط§ ط§ظگظ„ظ‡ظژ ط§ظگظ„ط§ظ‘ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆظژ ط£ظ†ظ‘ ظ…ظڈط­ظژظ…ظ‘ظژط¯ط§ظ‹ ط¹ظژط¨ظ’ط¯ظڈظ‡ظڈ ظˆظژ ط±ظژط³ظڈظˆظ„ظڈظ‡ آ»  طŒ ظˆ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ; ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ…ط§ طŒ ظˆ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ طŒ ظˆ ط§ظ†ظ‚ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظˆ ظˆط±ط¹ ظˆ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظƒط´ظٹط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) .

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ظˆظ„طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط¯ط± ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ .

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط±ظƒط³ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ط´ط¯ ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظƒط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ ظˆط±ط¹ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط¬ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ظƒط´ظٹط¯ طŒ ع¯ظˆط§ط±ط§ ط¨ط§ط¯  ; ع¯ظˆط§ط±ط§ ط¨ط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ; ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ…ظ‡ ( [13] )

ظˆ ظپظٹ آ«ط§ظ„ظƒط§ظپظٹآ» ط¹ظ† ط£ط¨ظٹ ط¬ط§ط±ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‚ط§ظ„: ظ‚ظ„طھ: ظ„ط£ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظٹط§ط¨ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ; ظ‡ظ„ طھط¹ط±ظ‘ظپ ظ…ظˆط¯ظ‘طھظٹ ظ„ظƒظ… ظˆ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ظ‰ ط¥ظ„ظٹظƒظ… ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھظٹ ط¥ظٹظ‘ط§ظƒظ… طں ظ‚ط§ظ„ : ظپظ‚ط§ظ„: ظ†ط¹ظ… .

ظ‚ظ„طھ: ظپط¥ظ†ظ‘ظٹ ط£ط³ط¦ظ„ظƒ ظ…ط³ط¦ظ„ط© طھط¬ظٹط¨ظ†ظٹ ظپظٹظ‡ط§ ظپط¥ظ†ظ‘ظٹ ظ…ظƒظپظˆظپ ط§ظ„ط¨طµط± طŒ ظ‚ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ط´ظٹ ظˆ ظ„ط§ ظٹط³طھط·ظٹط¹ ط²ظٹط§ط±طھظƒظ… ظƒظ„ظ‘ ط­ظٹظ† .

ظ‚ط§ظ„: ظ‡ط§طھ ط­ط§ط¬طھظƒ  .

ظ‚ظ„طھ: ط£ط®ط¨ط±ظ†ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ†ظƒ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ طھط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ظ‡ ط£ظ†طھ ظˆ ط£ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظƒ ظ„ط§ظگط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ظ‡ .

ظ‚ط§ظ„: ط¥ظ† ظƒظ†طھ ط£ظ‚طµط±طھ ط§ظ„ط®ط·ط¨ط© ظ‚ط¯ ط£ط¹ط¸ظ…طھ ط§ظ„ظ…ط³ط¦ظ„ط© طŒ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط£ط¹ط·ظٹظ†ظƒ ط¯ظٹظ†ظٹ ظˆ ط¯ظٹظ† ط¢ط¨ط§ط¦ظٹ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظ†ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط£ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط£ظ†ظ‘ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط§ظ‹ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆ ط§ظ„ط¥ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ…ط§ ط¬ط§ط، ظ…ظ† ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹط© ظ„ظˆظ„ظٹظ‘ظ†ط§ ظˆ ط§ظ„ط¨ط±ط§ط¦ط© ظ…ظ† ط¹ط¯ظˆظ‘ظ†ط§ طŒ ظˆ ط§ظ„طھظ‘ط³ظ„ظٹظ… ظ„ط£ظ…ط±ظ†ط§ طŒ ظˆ ط¥ظ†طھط¸ط§ط± ظ‚ط§ط¦ظ…ظ†ط§ طŒ ظˆ ط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ظ„ظˆط±ط¹  آ».( [14] )

ظˆ ظپظٹظ‡ ط£ظٹط¶ط§ ط¹ظ† ط§ط³ظ…ط¹ط§ط¹ظٹظ„ ط§ظ„ط¬ط¹ظپظٹ طŒ ظ‚ط§ظ„: ط¯ط®ظ„ ط±ط¬ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط£ط¨ظٹ ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ظ…ط¹ظ‡ طµط­ظٹظپط© طŒ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط§ط¨ظˆط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…): آ« ظ‡ط°ظ‡ طµط­ظٹظپط© ظ…ط®ط§طµظ… ط³ط¦ظ„ ط¹ظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظٹظ‚ط¨ظ„ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„طں

ظپظ‚ط§ظ„: ط±ط­ظ…ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ط§ظڈط±ظٹط¯ .

ظپظ‚ط§ظ„ ط§ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : آ« ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط£ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط­ط¯ظ‡ ظ„ط§ ط´ط±ظٹظƒ ظ„ظ‡ ظˆ ط£ظ†ظ‘ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط§ظ‹ ط¹ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆ طھظ‚ط±ظ‘ ط¨ظ…ط§ ط¬ط§ط، ظ…ظ† ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹط© ظ„ظ†ط§ ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ط§ظ„ط¨ط±ط§ط¦ط© ظ…ظ† ط¹ط¯ظˆظ‘ظ†ط§ طŒ ظˆ ط§ظ„طھط³ظ„ظٹظ… ظ„ط£ظ…ط±ظ†ط§ طŒ ظˆ ط§ظ„طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ط§ظ„ظˆط±ط¹ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ‚ط§ط¦ظ…ظ†ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط¥ظ†ظ‘ ظ„ظ†ط§ ط¯ظˆظ„ط© ط¥ط°ط§ ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ط§ط، ط¨ظ‡ط§ آ».( [15] )

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط§ط² ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط­ط¨ظ‘ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط§ط³طھ .( [16] )

ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¢ظ†

ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… ; ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± طŒ ط´ط±ط§ظٹط· ط¢ظ† ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¢ظ†

ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ظ„ظپط¸ظ‰ ط¢ظ† ط¶ط¯ ظٹط£ط³ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ‚ط·ط¹ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط² ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ظٹط§ ط¹ط¯ظ… ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† طŒ ظ¾ط³ ظ…ط±ط§ط¯ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظˆظ‚ظˆط¹ط´ ط¨ط§ط´ط¯.

ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¢ظ†

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط±ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھط´ط§ظ† طŒ ط¨ط± ط¯ظˆظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ:

ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ : ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰.

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… : ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ط¯ظ†ظ‰ .

ط¯ط±ط¬ط§طھ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰

ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظ€ظ€ ط³ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط³طھ:

ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظٹظ‚ظٹظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆظپط±ط¬ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ظ‚ظ‘ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط² ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط®ظ„ظ‘ظپظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ظˆط¯; ظ…ط£ظٹظˆط³ ظˆ ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ظ…ظ†ظƒط± ط§طµظ„ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط´ظˆط¯.

ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط±ط§ ظ…ظˆظ‚ظ‘طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ط®ط§طµظ‘ظ‰ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط£ظٹظˆط³ ط§ط² ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط´ظˆط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط­ط¯ط³ظٹظ‘ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط§ ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ظٹط§ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط«ظ„ط§ ظٹط§ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.

ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

آ« طھظˆظ‚ظ‘ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظپط±ط¬ طµط¨ط§ط­ط§ظ‹ ظˆ ظ…ط³ط§ط،ط§ظ‹ آ» طŒ( [17] ) ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ آ« ظٹط£طھظ‰ ط¨ط؛طھط©ظ‹ ظƒط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ آ» طŒ( [18] ) ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ ط§ط³طھ آ« ط¥ظ†ظ‘ظ‡ظ… ظٹط±ظˆظ†ظ‡ ط¨ط¹ظٹط¯ط§ظ‹ ظˆ ظ†ط±ظٹظ‡ ظ‚ط±ظٹط¨ط§ظ‹ آ» طŒ( [19] ) ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط­ط§ظ„ط§طھ ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط¬ط§ط، ظˆط§ظ…ظٹط¯ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ…ظژط«ظژظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ† ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ; ظˆ ط±ظˆط² ط­ط§ط¶ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ظˆط¯  طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ظƒظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط±ط¬ط§ط، ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ† ط§ظ…ط± ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظپط± ظˆ ط¶ظ„ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ط­ظƒظˆظ… ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ظ…ط®ظ„ظ‘ط¯ ط¯ط± ظ†ط§ط± ط¨ط§ ظƒظپط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ع†ظˆظ† ظ…ظ†ظƒط± ط§ظ…ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ط³طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ .

ظˆ ط­ط¬ظ‘طھ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ .

ظˆ ظ…ط¬ظ…ظ„ ظˆ ظ…ط­طµظ‘ظ„ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ: ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ( ظ‡ظڈظˆظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹ ط§ظژط±ظ’ط³ظژظ„ظژ ط±ظژط³ظڈظˆظ„ظژظ‡ظڈ ط¨ظگط§ظ„ظ’ظ‡ظڈط¯ظ‰ ظˆظژ ط¯ظٹظ†ظگ ط§ظ„ظ’ط­ظژظ‚ظ‘ظگ ظ„ظگظٹظڈط¸ظ’ظ‡ظگط±ظژظ‡ظڈ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ†ظگ ظƒظڈظ„ظ‘ظگظ‡ظگ ظˆظژ ظ„ظژظˆظ’ ظƒظژط±ظگظ‡ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈط´ظ’ط±ظگظƒظڈظˆظ†  )( [20] ) ظˆ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ( ظˆظژط¹ظژط¯ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط¢ظ…ظژظ†ظڈظˆط§ ظˆظژ ط¹ظژظ…ظگظ„ظڈظˆط§ ط§ظ„طµظ‘ط§ظ„ظگط­ط§طھظگ ظ„ظژظٹظژط³ظ’طھظژط®ظ’ظ„ظگظپظژظ†ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظپظگظ‰ ط§ظ„ط§ظ’ظژط±ظ’ط¶ظگ)( [21] ) ظˆ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ( ظˆظژ ظ†ظڈط±ظٹط¯ظڈ ط§ظژظ†ظ’ ظ†ظژظ…ظڈظ†ظ‘ظژ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط§ط³ظ’طھظڈط¶ظ’ط¹ظگظپظڈظˆط§ ظپظگظ‰ ط§ظ„ط§ظ’ظژط±ظ’ط¶ظگ ظˆظژ ظ†ظژط¬ظ’ط¹ظژظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط§ظژط¦ظگظ…ظژط©ظ‹ ظˆظژ ظ†ظژط¬ظ’ط¹ظژظ„ظژظ‡ظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ’ظˆط§ط±ظگط«ظٹظ†ظژ ) طŒ( [22] ) ظˆ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظƒط«ظٹط±ظ‡ ظ…طھظˆط§طھط±ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظٹظ‘ظ‡ ط§ط² ط®ط§طµظ‘ظ‡ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ; ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ظˆط±ط§ط«طھ ظ†ط¨ظˆظٹظ‘ظ‡ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ط§ط®طھطµط§طµ ظˆ ط§ظ†ط­طµط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ظ…ط·ظ‡ظ‘ط± ظƒظ‡ ط­ط³ط¨ ظˆ ظ†ط³ط¨ ظˆ ط§ط³ظ… ظˆ ظˆطµظپ ظˆ ط´ط®طµ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ¾ط¯ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ‰  ; ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…طھظˆط§طھط±ظ‡ ظ…ط¹ظٹظ‘ظ† ط´ط¯ظ‡  طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ طھط§ظƒظ†ظˆظ† ظ€ظ€ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط¢ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھ  ظ€ظ€ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظƒظ„ظ‘ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‡ط§ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¹طھط±ظپ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط§ظˆطµظٹط§ط، ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ طھط§ ط­ط§ظ„; ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط¸ظ„ظ… ط§ط¹ط¯ط§ط، ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ظƒظٹظ† ظˆ ط§ط³طھط®ظ„ط§ظپ ظˆ ظˆط±ط§ط«طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ ط®ظˆظپ ظˆ طھط±ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ .

ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ طµط¯ظ‚ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² طµط¯ظ‚ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…طھظˆط§طھط±ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظٹظ‘ظ‡ ; ط§ظ†ط³ط§ظ† ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ظˆ ط§ظپطھطھط§ط­ ط¢ظ† ظپط±ط¬ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظˆطµظٹظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ€ظ€ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ طھظ†طµظٹطµ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ„ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…طھظˆط§طھط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡  ظ€ظ€ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ† ظپط±ط¬ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط¨ط§ط، ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط¬ظˆط¹ط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ظ€ظ€ ظ…ط«ظ„ ط­ط§ظ„ ط­ظٹط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ظˆ ظˆظپط§طھط´ط§ظ† ظ€ظ€ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…طھظˆط§طھط±ظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ظ†ظٹط² طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†ظٹط² ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط¬ط¹طھ ط§ط¦ظ…ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ظٹط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² طھظ…ظƒظٹظ† ظˆ ط§ط³طھط®ظ„ط§ظپ ظˆ ظˆط±ط§ط«طھ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ظ‡ظ…ظ‡ طµط§ظ„ط­ظٹظ† ظˆ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظƒظ…ظ„ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ظ†ظˆط§ط± ط·ظٹظ‘ط¨ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھط£ظ…ظ‘ظ„ طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط¸ظˆط§ظ‡ط± ظˆط§ط¶ط­ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط§ظ†طµط§ظپ ط¨ط¯ظˆظ† طھط¹طµط¨ ظˆ ط¹ظ†ط§ط¯ ظˆ ط§ط¹طھط³ط§ظپ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظˆطµظپ ط­ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ : ( ظˆظژ ظ…ظژط«ظژظ„ظڈ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ظƒظژظپظژط±ظڈظˆط§ ظƒظژظ…ظژط«ظژظ„ظگ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹ ظٹظژظ†ظ’ط¹ظگظ‚ظڈ ط¨ظگظ…ط§ ظ„ط§ ظٹظژط³ظ’ظ…ظژط¹ظڈ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¯ظڈط¹ط§ط،ظ‹ طµظڈظ…ظ‘ظŒ ط¨ظڈظƒظ’ظ…ظŒ ط¹ظڈظ…ظ’ظ‰ظŒ ظپظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظ„ط§ظٹظژط¹ظ’ظ‚ظگظ„ظڈظˆظ†ظژ) ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯( [23] ) ظ€ظ€ ظˆط§ط¶ط­ ظˆ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ظƒط§ظ„ط´ظ…ط³ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆ ط´ظƒ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظˆطµظٹظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ط¬ط¹طھ ط¢ط¨ط§ط،ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ; ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ; ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆ طھط´ظƒظٹظƒ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¯ظ„ظ‘ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظƒظپط± ظˆ ط¶ظ„ط§ظ„ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ†ظƒط§ط± ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ طŒ ظٹط§ طھط´ظƒظٹظƒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆط¶ظˆط­ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط­ط¬طھ ظˆ طھط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ‚ط§ط·ط¹ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† طŒ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظڈظˆ ط§ظ„ظ…ظڈط³طھط¹ط§ظ† طŒ ظˆط¹ظ„ظٹظ‡ظگ ط§ظ„طھظژظƒظژظ„ط§ظ† طŒ ظˆظ„ط§ط­ظˆظ„ ظˆظ„ط§ظ‚ظˆظ‘ط© ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… .

ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ط§ط² ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ظ†ظٹط² ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظ„ظƒظ† ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ظپط³ظ‚ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظٹط£ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط±ظ…طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¨ظ‡ طھظƒط°ظٹط¨ ظˆظ‚ظ‘ط§طھظˆظ† طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ( [24] ).

ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط±; ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط±ط§ طھظ‚ط±ظٹط¨ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظٹ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط­طھظ…ظٹظ‘ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ آ« ظ„ط§ظٹظڈط؛ظٹظ‘ظژط± ظˆ ظ„ط§ظٹظڈط¨ط¯ظ‘ظژظ„  آ» ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ ظپط±ط¬ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط¬ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظˆ ظٹط§ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط³ط§ ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ط·ظ‘ظ„ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظٹط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¢ظ† ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط؛ظٹط± ط­طھظ…ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظٹط² ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ ظٹط§ ظ…ط§ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ظٹط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھط­ظ‚ظ‘ظ‚ ظٹط§ط¨ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§طھ; ظˆ ط´ط¯ظ‘طھ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹط§طھ ; ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط§ظ„ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ† ظ…ط³ط§ظپط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط³ط§ظپط± ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ طھط£ط®ظٹط± ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ط¹ط§ط±ط¶ ط§ظˆ ط´ظˆط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ظپطھظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆط±ظˆط¯ ط¢ظ† ظ…ط³ط§ظپط± ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ€ظ€ ظ…ظ‡ظٹط§ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط±ظˆط¯ ظ…ط³ط§ظپط± ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط±ظپظٹط¹ ط§ظ„ط´ط£ظ† طھظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯.

ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ط¯ظ†ظ‰

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… ط§ط² ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظٹط§ظ† ظˆ طھظˆط¶ظٹط­ ط¢ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡: ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط«ط§ظ„ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھط®ظ… ط¨ظƒط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ظ‚ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† طھط®ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² طھط±ط¨ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆظٹط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ†; ط§ظˆ ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ع†ظˆظ† ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظپط§طھ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظ¾ط³ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط­ظپط¸ ط¢ظ† ط²ط±ط§ط¹طھ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ظپط§طھ ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط²ظ…ط§ظ†ظگ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ…ط­طµظˆظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯.

ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ‚ط§ط، ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ† ظ†ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظ€ظ€ ظƒظ‡ طھطµط±ظپط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ€ظ€ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ طŒ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ظ‰ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ† ط¯ط± ظ‡ط± ظ‚ط³ظ… ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظ†ظ‚طµط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط³ط±ظˆط±ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط¨ظ‡ ط­ط²ظ† ظˆ ط؛ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.

ظ¾ط³ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط² طھطµط±ظپط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ظٹط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‚طھط±ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ‚طµط§ظ† ظˆ ط§ط­ط²ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¹ظ… ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط±ط§ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ†ط¹ظ… ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ع†ظˆظ† ط¨ط°ط± ظƒط§ط´طھظ† ظˆ ط¢ط¨ ط¯ط§ط¯ظ† ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ† ط­ط¨ظˆط¨ط§طھ ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ط¬ط§طھ ظˆ ع¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± طھطµط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ط§ط³طھ ; ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³ط¨ط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‚ط±ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ :

(ظˆظژ ظ„ظژظˆظ’ ط§ظژظ†ظ‘ظژ ط§ظژظ‡ظ’ظ„ظژ ط§ظ„ظ’ظ‚ظڈط±ظ‰ ط¢ظ…ظژظ†ظڈظˆط§ ظˆظژ ط§طھظ‘ظژظ‚ظڈظˆط§ ظ„ظژظپظژطھظژط­ظ’ظ†ط§ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگظ…ظ’ ط¨ظژط±ظژظƒط§طھ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ط³ظ‘ظژظ…ط§ط،ظگ ظˆظژ ط§ظ„ط§ظ’ظژط±ظ’ط¶ظگ )( [25] )

ظˆ ط¢ظپطھ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ€ظ€ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ظپطھظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظ€ظ€ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‚ط¨ظٹط­ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط£ط®ظٹط± ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ; ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظٹظ‚ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط­ظ‚ظ‘ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…ظٹط¹ط§ط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط®ظ„ظپظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظƒط§ط´طھظ† ط¨ط°ط± ظˆ ط¢ط¨ ط¯ط§ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط³ظٹط¦ظ‡ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.

ظˆ ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ط³ظٹط¦ط§طھ ظˆ ظ‚ط¨ط§ط¦ط­ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ; ط§ظپط´ط§ط، ط§ط³ط±ط§ط± ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ  ; ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¢ظپطھ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظˆظ‚ظˆط¹ ظپط±ط¬ ظˆ ط³ط¨ط¨ طھط£ط®ظٹط± ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظپطھ ط¯ط± طھط£ط¬ظٹظ„ ط¢ظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¨ط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.

ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ; ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ط®ط·ط§ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ط¯ظپط¹ ط¢ظ† ط¢ظپط§طھ ظˆ ط§ط«ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط² ظپط¶ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­طµظˆظ„ ظˆ ط²ط±ط¹ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ .

ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ; ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظƒط§ظ…ظ„ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طµط­ظ‘طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ; ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ†ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ ط¯ط± ظƒط³ظ‰ ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ظˆط± ظ†ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯.

ط´ط±ط§ظٹط· ط§ظ†طھط¸ط§ط±

ط´ط±ط§ظٹط· ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ط´ط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط°ظƒط± ط´ط¯ ط¨ط± ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¢ظ† ط§ظ…ظˆط± ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظ…ظˆط± ظ†ظ‚طµط§ظ† ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯  طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ; ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .

ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹظ‘طھ ; ط§ظˆظ„ظ‘ظٹظ† ط´ط±ط· ط§ظ†طھط¸ط§ط±

ط´ط±ط· ط§ظˆظ‘ظ„ : ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹظ‘طھ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط§ط² ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط­ط¨ظ‘ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‚ط±ط±ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط± طµط­طھ ط¢ظ† طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± طھظƒظ…ظٹظ„ ط¢ظ† طھط£ط«ظٹط± ط¯ط§ط±ط¯ ظ€ظ€ ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ظ†ظٹظ‘طھ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ.

طھظˆط¶ظٹط­ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط§ط®طھطµط§ط± ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³طھ  : ط¯ط± ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ; ط¢ظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط¹ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط±ظƒ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¨ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ ط²ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ع¯ط± ع†ظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ† ظˆط¬ظˆظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ط¨ط± ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³طھ  :

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظˆظ‘ظ„: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ظ‚طµط¯ ظˆ ظ†ظٹظ‘طھ ; ظ…ط­ط¶ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ طھطµظˆط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط²ط¯ظˆط± ظˆ ط§ط¬ط±طھ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ط´ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط¬ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط´ط®طµ ط§ط¬ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡  طŒ ظٹط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط§ظ„ ظ…ط±ظٹط¶ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¯ظˆط§ ظ‚طµط¯ ط§ظˆ ظ…ط­ط¶ ط®ط§طµظٹظ‘طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ط­ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ; ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‚طµط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط¬ظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¨ط·ظ„ط§ظ† طµظˆط±طھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط­ظƒظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‚طµط¯ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­طµظˆظ„ ط§ظ…ط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ع†ظˆظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ط§طµ ط±ط§ ظ€ ظ…ط«ظ„ط§ ظ€ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ظ…ط± ظٹط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .

ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒظ„ظٹظ‘ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ; ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ظ‚طµط¯ط´ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§طµظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­طµظˆظ„ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظٹط§ط³طھ ظˆ ط±ط§ط­طھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ظ„ط°ظ‘طھ ط¬ظˆط¦ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§  طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ; ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¯ظ‘طھ ظ…طھظ…ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡  طŒ ظ¾ط³ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط³طھ.

ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ‚طµط¯ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط§ط¶ط·ط±ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ع†ظˆظ† ط§ط¯ط§ط، ظ‚ط±ط¶ ظٹط§ ط±ظپط¹ ط§ظ…ط±ط§ط¶ ظٹط§ ط±ظپط¹ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط¨ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ظ…طھظˆط³ظ‘ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ظ†ظٹظ‘طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ظ€ظ€ ط§ط² ط°ظƒط± ظٹط§ ظ†ظ…ط§ط² ظٹط§ ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ط± ط¯ظ†ظٹط§ط¦ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ط¯ظ‡ط¯ طŒ ط§ظٹظ† ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯  طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¨ظ‡ طµط­طھ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط­ظƒظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ طھط£ظƒظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظˆ ط´ط¯ط§ط¦ط¯ طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط­ظƒط§ظ… ط¢ظ† ; ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ طھظ‚ظ„ظٹط¯ظ‰ ظˆ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظ… ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط؛ط±ط¶ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھط°ظƒظ‘ط± ط¨ظˆط¯.

ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط§ظˆ ; ظ…ط­ط¶ ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ; ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظٹط§ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط¯ط±ظƒط§طھ ط¢طھط´ ظˆ ط¯ظˆط²ط® .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ; ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ظ‚طµط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط­طµظˆظ„ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظٹط§ ط®ظ„ط§طµظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡ظ†ظ… ط±ط§ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ; ط®ظ„ظˆطµ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ„ظƒظ† ط®ظ„ظˆطµ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ظ„ظˆطµ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ; ظ‡ظٹع† ظ…ظ†ظپط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظˆ ظ„ظˆ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظ€ظ€ ط¯ط± ظ†ظٹظ‘طھ ظ„ط­ط§ط¸ ظ†ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¬ط² ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ : (ظ†ظڈط³ظ’ظ‚ظٹظƒظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ…ظ‘ط§ ظپظٹ ط¨ظڈط·ظڈظˆظ†ظگظ‡ط§ ظ…ظگظ†ظ’ ط¨ظژظٹظ’ظ†ظگ ظپظژط±ظ’ط« ظˆظژ ط¯ظژظ… ظ„ظژط¨ظژظ†ط§ظ‹ ط®ط§ظ„ظگطµط§ظ‹ ط³ط§ط¦ظگط؛ط§ظ‹ ظ„ظگظ„ط´ظ‘ط§ط±ظگط¨ظٹظ†ظژ)( [26] ) ظ¾ط³ آ«ط´ظٹط± ط®ط§ظ„طµآ» ظˆظ‚طھظ‰ طµط§ط¯ظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ظ…ط®ظ„ظˆط· ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ„ط§ظ‘ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط´ظƒط± ظٹط§ ط¹ط³ظ„ ظ‡ظ… ظ…ظ…ط²ظˆط¬ ط´ط¯ ; ع¯ط±ع†ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ظƒظ† ط®ط§ظ„طµ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ„ط°ط§ ط®ظˆط§طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط¨ظٹط¹طھ ط´ظٹط± ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆظ„ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§طµ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ط§ط´ط¯.

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ; ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± آ«ظ„ط¢ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ; ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

ظ‚ط§ظ„ : ط£ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¥ظ„ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ : ظ‡ظ„ ط¹ظ…ظ„طھ ظ„ظٹ ط¹ظ…ظ„ط§ ظ‚ط·ظ‘طں

ظ‚ط§ظ„ : ط¥ظ„ظ‡ظٹ طµظ„ظ‘ظٹطھ ظ„ظƒ طŒ ظˆ طµظ…طھ ظˆ طھطµط¯ظ‘ظ‚طھ ظˆ ط°ظƒط±طھ ظ„ظƒ.

ظپظ‚ط§ظ„ : ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظ„ظƒ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ظ„طµظˆظ… ط¬ظ†ظ‘ط© طŒ ظˆ ط§ظ„طµط¯ظ‚ظ‡ ط¸ظ„ظ‘ط© طŒ ظˆ ط°ظƒط±ظٹ ظ†ظˆط± طŒ ظپط£ظ‰ظ‘ظڈ ط¹ظ…ظ„ ط¹ظ…ظ„طھ ظ„ظٹ طں

ظپظ‚ط§ظ„ ظ…ظˆط³ظ‰ : ط¥ظ„ظ‡ظٹ ط¯ظ„ظ‘ظ†ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ظ‡ظˆ ظ„ظƒ طں

ظپظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ ظ…ظˆط³ظ‰ ! ظ‡ظ„ ظˆط§ظ„ظٹطھ ظ„ظٹ ظˆظ„ظٹظ‘ط§ظ‹  طŒ ظˆ ظ‡ظ„ ط¹ط§ط¯ظٹطھ ظ„ظٹ ط¹ط¯ظˆط§ظ‹ طں

ظپط¹ظ„ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط£ظ†ظ‘ ط£ط­ط¨ظ‘ ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط¨ظ‘ ظپظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط¨ط؛ط¶ ظپظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ .( [27] )

ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ طھط£ظ…ظ„ ظƒظ†ظٹظ…  ; ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ظƒظ„ظٹظ… ط§ظ„ظ„ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ; ط®ط§ظ„طµ ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط§ط² ط´ط§ط¦ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ظ‚طµ ظˆ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط§ ظ‚ط±ظٹظ†ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ; ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ظˆ ط°ظƒط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظ‡ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط¹ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ : ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط§ظ„طµ ظˆ ظ…ط®طھطµظ‘ ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ; ظ¾ط³ ظˆط§ط¶ط­ ظˆ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظٹع† ط¬ظ‡طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ع†ظ‡ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظ€ظ€ ظ‚طµط¯ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط؛ط±ط¶ ط§ظˆ ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ط®ظ„ظˆطµ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰

ظˆط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‚طµط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط±ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¬ط² ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆط§ظٹظ† ط®ظ„ظˆطµ ظƒط§ظ…ظ„ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ .

ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط®ظ„ظˆطµط´ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط؛ط¨طھ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ€ظ€ ط­طھظ‘ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ ط¢ظ† ظ€ظ€ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ‡ظ… ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡ظٹظ… ظ€ظ€ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط¯ظ†ظٹظˆظٹظ‡ ظ†ظٹط² ظ€ظ€ ط®ط§ط¦ظپ ظˆ طھط±ط³ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¬ط² ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط؛ظپظ„طھ ط§ظˆ ط§ط² ط°ظƒط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط´ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظپط¶ظ„ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆط§ط³ط¹ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظˆ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ظˆ ط§ط² ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظˆط¯ ظˆ ط¹ظپظˆ ط§ظˆ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¯ط± ظ‚طµط¯ ظˆ ظ†ظٹظ‘طھ ط®ظˆط¯ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¢ظˆط±ط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظپظ‚ط±ط§طھ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ طھط±ظٹظ† ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ; ط§ظٹظ† ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط±ط؛ط¨طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط®ظˆظپ ظˆ طھط±ط³ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط§ط² ظپط¶ظ„ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ط§ ط§ظ…ط±ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‰ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظ„ظˆطµ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظ„ظˆطµط´ ع†ظ†ط§ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ط²ط­ظ…طھ ظˆ ظ…ط´ظ‚ظ‘طھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط±ط§ طھط­ظ…ظ‘ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط®ظ„ظˆطµ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط¶ط§ ط¬ظˆط¦ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ط¯ط± ط­طµظˆظ„ ط¢ظ† ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.

ظˆ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط¢ظ† ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط¶ط§ ط¬ظˆط¦ظ‰ ط§ظˆ ظ€ظ€ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط§ط² ظپط¶ظ„ ط§ظˆ ظˆ طھط°ظ„ظ‘ظ„ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط§ط³طھ  طŒ ط­طھظ‘ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¬ط²ط¦ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظˆ ط؛ط±ط¶ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ طھط°ظ„ظ‘ظ„ ظˆ ط§ط­طھظ‚ط§ط± ظˆ ظ…ط³ظƒظ†طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ†ط¨ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ظƒط¨ط±ظٹط§ط¦ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹط² ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظˆظ‘ظ„: ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظƒط± ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ  .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆظ‘ظ…: ط­ظٹط§ط، ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³ظˆظ‘ظ…: ظ…ط³ظƒظ†طھ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظپظ‚ط± ظˆ ط­ط§ط¬طھ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ع†ظ‡ط§ط±ظ… :ط­ط¨ظ‘ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ظ†ط¬ظ…: ط®ط´ظˆط¹ ظˆ ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط®ط´ظٹطھ ظˆ طھط±ط³ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒط¨ط±ظٹط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ…ط¬ط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ ط¯ط§ط±ط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط³ط±ظˆط± طµط¯ظ‘ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ…طھظ‘ظ‚ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ…طµظ„ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط®ظˆط¯ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯:

آ« ط¥ظ„ظ‡ظٹ ; ظ…ط§ ط¹ط¨ط¯طھظƒ ط®ظˆظپط§ظ‹ ظ…ظ† ظ†ط§ط±ظƒ طŒ ظˆ ظ„ط§ ط·ظ…ط¹ط§ظ‹ ظپظٹ ط¬ظ†ظ‘طھظƒ طŒ ط¨ظ„ ظˆط¬ط¯طھظƒ ط£ظ‡ظ„ط§ ظ„ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ط© ظپط¹ط¨ط¯طھظƒ آ».( [28] )

ط¯ط±ط¬ط§طھ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ†ظٹظ‘طھ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…))ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ†ظˆط§ظ„ ط§ط³طھ ط§ظ…ط± ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظƒظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط­ط¨ظ‘ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯  .

ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ„ : ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†; ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط؛ط±ط¶ ظˆ ط¯ط§ط¹ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظˆط³ط¹طھ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ظˆ ط±ظپط¹ ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ  :

ظ†ظˆط¹ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط؛ط±ط¶ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ظ…ط¬ط±ظ‘ط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§طھ ط§طµظ„ط§ط­ ط´ظˆط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط³ط¹طھ ظˆ ظƒط«ط±طھ ط¯ط± ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ظٹظ‘ط§طھ ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط§ط² ط§ظˆ ط²ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ط² ط°ظƒط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط§ط² طھط°ظƒط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط؛ط§ظپظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط؛طµظ‘ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ†طµط±ظپ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط؛ط±ط¶ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ط² ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®ظ„ظˆطµ ط®ط§ط±ط¬ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط±ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظپط§ط¦ط² ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ: ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ…: ظƒظ‰ ظپط±ط¬ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں

ظپط±ظ…ظˆط¯: آ« ظˆط£ظ†طھ ظ…ظ…ظ‘ظ† طھط±ظٹط¯ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ طںآ» ظٹط¹ظ†ظ‰: آ«ظ‚طµط¯ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھطںآ».

ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:آ« ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظپط±ط¬ ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط§ظ„ظ‡ظ‰آ».( [29] )

ظˆ ظ†ظˆط¹ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط؛ط±ط¶ ط§ظˆ ط§ط² ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¯ط§ط´طھظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡  ; ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظپط±ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ظ†ظگط¹ظژظ… ظƒط«ظٹط±ظ‡ ظ…ط®طµظˆطµ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط²ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ظ‚ط±ظ‘ط¨ظٹظ† ط§ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ†ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:

آ« ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع†ظ†ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپظ‚ط± ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط± ظƒظ†ط¯ ; ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظˆط§ع¯ط± ظˆط³ط¹طھ ظˆ ط؛ظ†ط§ ظ…ظ‚ظ‘ط±ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ…آ».

ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡: ع†ظˆظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ‘ظˆط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط´ظپ ظˆ ط±ظپط¹ ط¨ظ„ط§; ظ…ظ„ط® ط·ظ„ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ طŒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ„ط®ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯  طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط®ظˆط¨ ط¯ط± ط¶ط¨ط· ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ط±ظٹط¯ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¹ط·ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ† ط§ط³طھ .( [30] )

ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظگط¹ظژظ… ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¹ط·ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط°ظ…ظ‘طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ; ط®ط§ط±ط¬ ط§ط³طھ .

ظˆ ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظپط±ط¬ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ظ‚ط±ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظˆط§ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط²ط¨ظˆط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ع†ط±ط§ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ; ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆ ظ…ط«ظˆط¨ط§طھ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظپط§ط¦ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.

ظ„ظƒظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ‚طµط¯ ظˆ ط؛ط±ط¶ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظٹظ† ط؛ط±ط¶ ط·ظ„ط¨ ظ†ظگط¹ظژظ… ظˆ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ;  ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط؛ط±ط¶ ط¯ط± ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ظپط±ط¬ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ظƒط«ط±طھ ظˆ ظˆظپظˆط± ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط­ظƒظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

ط²ظٹط±ط§ ط¹ظ„ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط§ ظپظˆظ‚ طھظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ ط¹ط§ظ„ظ… طھط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ (ظٹظڈط؛ظ’ظ†ظگ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظڈظ„ط§ظ‘ظ‹ ظ…ظگظ†ظ’ ط³ظژط¹ظژطھظگظ‡ظگ )( [31] ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‘ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ†  ; ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظƒط§ظ…ظ„ ; ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ( [32] ).

ظˆ ط¹ط·ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒط«ط±طھ ظˆ ظˆظپظˆط± ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¹ظ‚ظˆظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ط¯ط± آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.( [33] )

ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھ ط­ط±ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¨ظ†ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ ط¹ط§ظ„ظ… طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط±ظƒط³ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ‡ ; ط¯ظˆ ط­ط±ظپ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھ ط­ط±ظپ ط§ط³طھ.

ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط¶ظٹظ‘ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط­ط±ظپ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط­ط±ظپظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط± ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯; ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط§ط³طھ طŒ ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط§طھط¨ط§ط¹ ط§ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظ…ظ‚طھظˆظ„ ظˆ ظ…ظ†ظ‚ط±ط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ط®ط°ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ; طھط±ط³ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط؛ط±ط¶ ط§طµظ„ظ‰ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط± ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ظ‚طµط¯ ظ…ظ‡ظ‘ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ€ظ€ ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط®ظ„ظˆطµ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط² ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ‡ظ… ط®ظ„ظˆطµ ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ظٹط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ظٹع† ط¬ظ‡طھ ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط±ط§ط¬ط­ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظ‡ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ ; ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ط®ظ„ظˆطµ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط±

ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ط±ط¶ ط§طµظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± طŒ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ظٹظ† ظ…ط¨ظٹظ† ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ طŒ ظˆ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¨ط§ط·ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ظ‚ط±ظ‘ط¨ظٹظ† ظ…ظƒط±ظ‘ظ…ظٹظ† ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط§ظˆ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ…ط§ظ„ظگ ظپط¶ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ظگ ط¬ظ„ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظ†ظˆط± ظˆ ط¶ظٹط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط¨ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط®ط°ظ„ط§ظ† ط¬ظ…ظٹط¹ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ طھظ‚ط§طµ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط§ط² ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ط¨ط®طµظˆطµ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ط، ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط¬ط±ط§ط، ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظˆ طŒ ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط®ظˆظپ ظˆ طھط±ط³ ط§ط² ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط؛ط±ط¶ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط¢ظ† ط®ظ„ظˆطµ ظƒط§ظ…ظ„ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆ ظ…ط«ظˆط¨ط§طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ; ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط±طھط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط¢ظ† ط®ظ„ظˆطµ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… ظ€ظ€ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† :

ط®ط·ط§ط¨ ط´ط¯ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒظ‡ : ع†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط®ط§ظ„طµظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ : ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظپط±ظ…ط§ .

ط®ط·ط§ط¨ ط´ط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ ظˆظ„ظٹظ‘ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰طں ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¹ط¯ظˆظ‘ظ‰ ط§ظˆ ط§ط¹ط¯ط§ط، ظ…ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰طں( [34] )

ظˆط§ط¶ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظˆطµظٹظٹظ‘ظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ط¨ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط؛ط±ط¶ ط§طµظ„ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¯ظٹع¯ط±ط´ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظ¾ط³ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط®طµظ‰ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظ€ظ€ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ط§ط·ظ†ظ‰  ظ€ظ€ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ط§ط² ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط؛ط±ط¶ ط§طµظ„ظ‰ ط´ط¯ طŒ ظ…ظ†ط§ظپط§طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ط§ط² ط®ظ„ظˆطµ ظ‡ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ‡ظ… ظ…ط¤ظƒظ‘ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ€ظ€ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظ‚ط±ظ‘ط¨ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط³ط§ط¦ط± ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ظƒط±ظ…ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ„ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظگط¹ظژظ… ظƒط«ظٹط±ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظپط±ط¬ ظ€ظ€ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظˆ ط§ط³ط·ظ‡ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ظپط¶ظ„ ظˆ ط´ط±ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظگط¹ظژظ… ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ظˆ ط§ط®طھطµط§طµ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ظ‚ط±ظ‘ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ .

ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ طھط°ظƒظ‘ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¹ط¯ظ… طھظ†ط§ظپظ‰ ; ط¯ط± ط¨ط­ط« ط¯ط±ط¬ط§طھ ط®ظ„ظˆطµ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‘ظٹظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط¨ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯.

ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط±

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ظˆظ‘ظ…ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† طھط£ظƒظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± آ«ظƒط§ظپظ‰آ» طŒ ظˆ ط¯ط± آ«ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨آ» ط§ط² آ«ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ†آ» ط§ط² ط¹ظ…ظ‘ط§ط± ط³ط§ط¨ط§ط·ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ ط§ط² آ«ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ آ» ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ…  طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¹ط¨ط§ط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .( [35] )

 ط¹ظ…ظ‘ط§ط± ط³ط§ط¨ط§ط·ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ…: ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¯ظˆظ„طھ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظٹط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط² ط´ظ…ط§ طں

ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ‘ط§ط± ! (ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ) طµط¯ظ‚ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ ط§ط² طµط¯ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط¢ط´ظƒط§ط± ظˆ ط¹ظ„ط§ظ†ظٹظ‡ طŒ ظˆ (ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ) ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ; ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط؛ظٹط± ط¸ط§ظ‡ط± ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط¨ط§ط·ظ„ ط§ظپط¶ظ„ ظ€ظ€ ط¨ط®ط§ط·ط± طھط±ط³ظٹط¯ظ† ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¯ظˆظ„طھ ط¨ط§ط·ظ„ ظ€ظ€ ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ (ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط§ ط®ظˆظپ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ط«ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط±ط¶ط§ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ ظ†ظٹط³طھ.)

ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ (ظٹظƒ ظ†ظ…ط§ط² ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط¨ط§ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§  طŒ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ط¯ط± ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒظ‡ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ط§ط² ط´ظ…ط§) ظٹظƒ ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ط±ط§ (ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ†ظپط±ط§ط¯ظ‰ ) ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظƒظ†ط¯ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظ…ط§ط² ( ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ†ظپط±ط§ط¯ظ‰ ) ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظٹظƒ ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ( ظˆ طھظ…ط§ظ… ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ) ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط«ظˆط§ط¨ ط¯ظ‡ ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯.

ظˆ ظ‡ط±ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط­ط³ظ†ظ‡ ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ; ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¯ظٹظ† ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط®ط§ط·ط± طھط±ط³ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ; ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ; ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط­ط³ظ†ط§طھ ط§ظˆ ط±ط§ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ; ظƒط±ظٹظ… ط§ط³طھ .

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡: ط¬ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ  طŒ ظ…ط±ط§ ط±ط§ط؛ط¨ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‰ ظˆ طھط­ط±ظٹطµ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط§ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط± ظٹظƒ ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹظ…طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ط¯ط§ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط­ط¬ظ‘ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط³ط§ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆظپ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظ¾ظٹط´ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± طµط¨ط± ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط¨ط§ط·ظ„ ط´ط±ظٹظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ (ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظٹظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظٹط¯) ظˆ ط§ط² ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط¬ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط­ظ‚ظ‘ ط®ظˆط¯ ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ط´ظ‚ظ‘طھ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط¹ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ط§ع†ط§ط±ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ; ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ط·ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ† ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ظˆ طھط±ط³ظٹط¯ظ† ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ; طµط¨ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ع¯ظˆط§ط±ط§ ط¨ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§.

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ…: ط¬ط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ط§ط¯ طŒ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظ¾ط³ ظ…ط§ ع†ط±ط§ ط¢ط±ط²ظˆ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط­ظ‚ظ‘ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ طھظˆ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط·ط§ط¹طھ طھظˆ ظ‡ط³طھظٹظ… ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط§ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§طµط­ط§ط¨ ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ ط§ط³طھطں

ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ; ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط¹ط¯ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ„ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط­ط§ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¬ظ…ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط± ط¯ظٹظ† ط­ظ‚ظ‘ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ„ظپطھ ظˆ ط§ظ„طھظٹط§ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ط®طھظ„ظپظ‡ ط¨ظ‡ظ… ط±ط³ط¯ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط®ط¯ط§ ظ…ط¹طµظٹطھ ظ†ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط®ظ„ظ‚ ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ‡ظ„ط´ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظ‘ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط®ظˆظپ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ†ع¯ط±ط¯ط¯طں

ط¨ط¯ط§ظ† طŒ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ‘ط§ط±! ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯ (ط¨ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط§ط² طµط¨ط± ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆ ط®ظˆظپ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ط´ ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€) ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ…ط§ ; ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط¯ط± ظˆ ط§ظڈط­ط¯ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ط§ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§.( [36] )

ظ¾ط³ ط§ط² ظ‚ط³ظ…طھ ط¢ط®ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ظˆط§ط¶ط­ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ† ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط±ط¬ظˆط¹ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط·ط±ظپ ط´ط¯ظ† ط®ظˆظپ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ط¦ظ‰  ; ط¯ظˆظ‘ظ…ظٹظ† ط´ط±ط· ط§ظ†طھط¸ط§ط±

ط§ظ…ظ‘ط§ ط´ط±ط· ط¯ظˆظ‘ظ… ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط® ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط«ظˆط¨ط§طھ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; طµط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

آ« ط§ط² ط¯ظٹظ† ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط³طھ ظˆط±ط¹ ظˆ ط¹ظپظ‘طھ ط¯ط§ط´طھظ† ظˆ طµظ„ط§ط­ ظ€ظ€ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:  ظ€ظ€ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط¨ظ‡ طµط¨ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ† آ».( [37] )

ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ طµط¨ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط¬ط²ط، ظˆ ط±ظƒظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط³طھ .

ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ طµط¨ط±

ظˆ ط§ظٹظ† طµط¨ط± ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط§ظ…ط± ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:

طµط¨ط± ط¨ط± ط¸ظ„ظ… ط§ط¹ط¯ط§ط،

ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ : طµط¨ط± ط¨ط± ط¸ظ„ظ… ط§ط¹ط¯ط§ط، ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط®ظˆظپ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط§ط³طھطھط§ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ€ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¹ظ…ط§ط± ط³ط§ط¨ط§ط·ظ‰ ظ€ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظٹظ† طµط¨ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯  طŒ ط§ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.

ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆ طµط¨ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¸ظ„ظ…ظ‡ط§ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ; ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط¯ط± ظˆ ط§ط­ط¯ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² طµط¨ط± ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ; ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ ط§ط² ظ…ظˆط§ظ„ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

آ« ط£ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ ظ…ظ† ط§ظ†طھط¸ط± ط£ظ…ط±ظ†ط§ ظˆ طµط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظٹط±ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط°ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط®ظˆظپ ظ‡ظˆ ط؛ط¯ط§ظ‹ ظپظٹ ط²ظ…ط±طھظ†ط§طںآ».( [38] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظ…ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط§ط²ط§ط°ظٹظ‘طھ ظˆ ط®ظˆظپ ظˆط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†; طµط¨ط±ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¯ط±ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯.

طµط¨ط± ط¨ط± ط¨ظ„ط§ظٹط§ظˆ ظ‡ظ…ظˆظ…

ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… طµط¨ط± ط¨ط± ظƒظ„ظ‘ظٹظ‡ ط¨ظ„ظٹظ‘ط§طھ ظˆ ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ط§ط­ط²ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ظ‡طھظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ط§ط² ط§ط¨ظ‰ طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ: ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظˆط¯ظ… ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط­ط¶ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظٹط§ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ظˆ ط§ط°ظٹظ‘طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظ† ظ¾ظٹط±ظ‰ ط´ظƒط§ظٹطھ ط¯ط§ط±ظ… .

ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظپظ„ط§ظ† ! ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ط¯ظˆظ„طھظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط²ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ظ‡ظ… ط¯ظˆظ„طھظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط°ظ„ظ‘طھ ط®ظˆط§ط±ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظƒظ…طھط± ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯; ط¸ظ„ظ… ط§ظˆظ„ط§ط¯ط´ ظˆ ط¬ظپط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ ط¢ط³ظˆط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ط±ط³ط¯; ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ† ط§ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط§ظˆظ„ط§ط¯ط´ ظٹط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ„ط´ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ€ظ€ ط§ط² ظ‚ط°ط±ط§طھ ط±ط§ط­طھ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط¨ط§ط·ظ„ ظ€ظ€ ط®ط§ظ„طµ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ ظƒط§ظ…ظ„ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ طµط¨ط± ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط´ط§ط¯ ط¨ط§ط´ظٹط¯.( [39] )

ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡: ظ‡ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظ†طµظٹط¨ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ظپط±ط¬ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ طھط§ ط¢ظ† ط¹ظ‡ط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ; ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯  .

ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ†طµظٹط¨ ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظˆظ‚ظˆط¹ ظپط±ط¬ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ظ‘ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط­طھظ…ط§ظ‹ ط¨ظ„ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ„ظٹط§طھ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ† طµط¨ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط± طµط¨ط± ط®ظˆط¯ ط·ظ„ط¨ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ظٹظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ; ط¨ط§ظٹط¯ ط·ط¨ظٹط¹طھط§ظ‹ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط¶ط§ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط§ط² ط·ظ„ط¨ ظ„ط°ظ‘طھ ط¬ظˆط¦ظ‰ ظˆ ط±ط§ط­طھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط¹ط±ط§ط¶ ظƒظ†ظ†ط¯.

طµط¨ط± ط¨ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ

ظ…ظ‚ط§ظ… ط³ظˆظ‘ظ… طµط¨ط± ط¯ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ظٹط§ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط¨ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ع†ط±ط§ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط± طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط²ظ…ظٹظ†; ط§ظٹط´ط§ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طں

ط²ظٹط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†; طµط­ظٹط­ ظˆ ط¨ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ…ظˆط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظˆظپظ‚ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط´ظٹظ‘طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ† ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط±ظ‰ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ط¨ط®طµظˆطµ ط§ط¹ط¸ظ… ط§ظ…ظˆط± ظƒظ‡ طھط¹ظٹظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظ‡ طھطµط±ظ‘ظپط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط°ظ† ظˆ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طھطµط±ظ‘ظپ ظ†ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط§ظˆ طµط­ظٹط­ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط´ظٹظ‘طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ظ‡طھظ‰ ظƒظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط­طھظ…ط§ظ‹ ط¨ط± ظˆظپظ‚ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ط§ط³طھ ; ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط¨ظ‡ ط­ظƒظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ طµط­ظ‘طھ ط§ظٹظ† ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ طھط³ظ„ظٹظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ طµط¨ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظˆ ع†ط±ط§ ظ†ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط´ظƒظ‘ ط¯ط± ط¯ظ„ط´ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ظ‡ط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط¶ط§ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ طµط¨ط± ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ ; ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ع†ظ†ط§ظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:

آ«ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط؛ظٹط¨طھظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظˆظ„ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ† ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ع†ط±ط§ع¯ط§ظ‡ ط¬ظˆظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظƒط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ€ظ€ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظ‡ط±ظƒط³ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط¯ظٹظ†ط´ ط«ط§ط¨طھ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط´ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒظ†ط¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظƒظ‰ ط¯ط± ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ط§ط±ط¶ ظ†ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ظ…ظ† ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ آ»( [40] )

ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ«ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط«ط§ط¨طھ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط¬ط± ظ‡ط²ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ط¨ط¯ط± ظˆ ط§ظڈط­ط¯ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .( [41] )

ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² طµط¨ط± ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط® ط¬ظ„ظٹظ„ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯(ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡)ظ€ظ€ ظ†ط§ط¦ط¨ ط¯ظˆظ‘ظ… ط§ط² ظ†ظˆظ‘ط§ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ€ظ€ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ; ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظپظ‚ط±ط§طھ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :

آ«ط§ظ„ظ‡ظ‰ ; ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط«ط§ط¨طھ ظپط±ظ…ط§ طŒ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط·ط§ط¹طھ ط®ظˆط¯طھ طھظˆظپظٹظ‚ ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط°ط¹ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ…ط±طھ ظ†ط±ظ… ظƒظ† طŒ ظˆ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ط§ظپظٹطھ ظپط±ظ…ط§ طŒ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ط± ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط®ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¢ظ† ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ€ظ€ ط«ط§ط¨طھ ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ط°ظ† طھظˆ ط§ط² ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ طھظˆ ط؛ط§ط¦ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± طµط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط± طھظˆ ط±ط§ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ظ€ظ€ ط¯ط§ط±ط¯  طŒ ظˆ طھظˆط¦ظ‰ ط¯ط§ظ†ط§ظ‰ ظ†ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط§ط² ط؛ظٹط± ط®ظˆط¯ ; ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ط± ظˆظ„ظ‰ظ‘ طھظˆ ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ظ…ط±ط´ ظˆ ظ…ظ†ظƒط´ظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط³ط±ظ‘ط´ ط§ط°ظ† ظپط±ظ…ط§ط¦ظ‰  .

ظ¾ط³ ظ…ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± طµط¨ط± ط¹ط·ط§ ظƒظ† طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طھط¹ط¬ظٹظ„ ط§ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ طھط£ط®ظٹط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظˆ ظ†ظ‡ طھط£ط®ظٹط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط¹ط¬ظ‘ظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ…ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ظƒط´ظپ ظ†ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¹ظ„ظ‘طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط®ظپظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط³طھط¬ظˆ ظ†ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ طھظ‚ط¯ظٹط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ طھظˆ ظ…ظ†ط§ط²ط¹ظ‡ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظ… طŒ ظˆ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظˆ ع†ط±ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط؛ط±ط¶ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ…ط± طھظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط±ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ طھظپظˆظٹط¶ ظˆ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹظ…آ».( [42] )

ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ظƒظˆظƒ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط²ط¨ظˆط± ظ€ظ€ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظ†طھط¸ط§ط±

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط³ط¨ط¨ ظƒط§ظ…ظ„ ط´ط¯ظ† ظپط¶ظ„ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط¢ظ†; ظ†ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط§ظ…ظˆط± ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط§طµظ„ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ط¶ط§ظٹط´ طµط­ظٹط­ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط§ط´ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظ¾ظˆط´ط´ ط¨ط¯ظ† ظˆ ط¹ظˆط±طھ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ط§ط³ط§طھ ظˆ ظƒط«ط§ظپط§طھ ظ‡ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯  طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ع†ظˆظ† ط¨ظٹظ†ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط´ظ†ظˆط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¬ظ…ظٹط¹ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆ ط³ظƒظ†ط§طھ ظˆ ط§ظ†طھظپط§ط¹ط§طھ ظˆ ط§ظƒطھط³ط§ط¨ط§طھ ظ€ظ€ ط§ط² ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ط«ط§ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ع¯ط± ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظ‰ ظپط§ط®ط± ط¨ظ¾ظˆط´ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ظٹظ†طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ; ط²ظٹط§ط¯طھظ‰ ط­ط³ظ† ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¸ط§ط± ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ† ط§ظˆ ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط¯ط±ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ظ…ط­ط§ظپظ„ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط§ط´ط±ط§ظپ; طھط´ط±ظٹظپط§طھ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ…ط§طھ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ…ط§طھ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط´ط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ظپط¹طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.

ظˆ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :

ط§ظ…ط± ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‘ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ط³ط§ظپط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط³ظپط± ط¨ظ‡ ظˆط·ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط´ط£ظ† ط¢ظ† ظ…ط³ط§ظپط± ظ€ظ€ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط´ط®طµ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ…ط­ط¨طھط´ ط¨ط§ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط¬ظ„ظٹظ„ ; ظˆ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط®ظˆط¯ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¢ظ† ظ…ط³ط§ظپط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ط±ط§ طھظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط¸ط§ظپطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط²ظٹظ†طھ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹط§ ظˆ طھط¹ط§ط±ظپط§طھ ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط³ط§ظپط± ط¬ظ„ظٹظ„ طھظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظˆ طھط¯ط§ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط¬ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ„ظ‚ط§ظ‰ ط¬ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ…ط¸ظ‡ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط°ظˆ ط§ظ„ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¬ظ…ط§ظ„ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ط¨ط§ط، ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ ظˆ ظ„ظ‚ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ; ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¢ط±ط²ظˆظ…ظ†ط¯ ط¯ط±ظƒ ط­ط¶ظˆط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ع†ظ‡ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ط±ظ† ط´ظˆط¯ ط¨ط§ ط²ظ…ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ط§ظˆ طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظˆطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ظپط§ط¦ط² ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط¨ط± ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظٹظƒظ‡ ط­ط¯ظ‘ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط±ط§ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظ€ظ€ طھط­طµظٹظ„ ظƒط±ط¯ ; ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط§ط³ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط²ظٹظ†طھ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ…طھطµظ‘ظپ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ طµظپطھ ط­ظ„ظ… ظˆ ظˆظ‚ط§ط± ظˆ ط¹ظپظ‘طھ ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط§ط² ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ظˆ طھظˆظƒظ„ ظˆ طھط±ط­ظ… ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ط¬ظˆط¯ ظˆ ظƒط±ظ… ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط³ظ†ظ† ظ†ط¨ظˆظٹظ‘ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط²ظٹظ†طھ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظ…ط³ط·ظˆط± ط§ط³طھ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ظ†ظˆط§ظپظ„ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ طŒ ظ€ظ€ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ظ…ط¤ظƒط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ€ظ€ ظˆ طھط±ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ…ظƒط±ظˆظ‡ط§طھ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ† ط¯ط± ظ…ظƒط§ط±ظ… ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط³ظ†ظ† ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ€ظ€ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط°ظƒط± ط´ط¯ ; ط§ط´ط§ط±ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¹ظ…ط¯ظ‡ طھط£ظƒظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§طھطµط§ظپ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط­ط³ظ†ظ‡ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ†ط¨ظˆظٹظ‘ظ‡ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ; ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط§ط² آ«ط®ط±ط§ط¦ط¬آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظ€ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظ€ ظپط±ظ…ظˆط¯:

آ« ظˆ ط¹ظˆظ‘ط¯ظˆط§ ط£ظ†ظپط³ظƒظ… ط§ظ„ط®ظٹط± ظˆ ظƒظˆظ†ظˆط§ ظ…ظ† ط£ظ‡ظ„ظ‡ طھط¹ط±ظپظˆط§ ظپط¥ظ†ظ‘ظٹ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ط°ط§ ظˆظ„ط¯ظٹ ظˆ ط´ظٹط¹طھظٹ  آ».( [43] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ظٹط± ط¹ط§ط¯طھ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط´ظˆظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆطµظپ ط®ظٹط± ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ طµظ„ط§ط­ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ….

ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

آ« ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ظ…ط®ط¯ط±ط§طھ; ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¬ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط°ظƒط± ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‚ط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ظˆط¯آ».( [44] )

ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: آ«ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظٹط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ظˆط¯آ».

ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط¢ظ†ع†ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظ‚ط±ظ‘ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ط§ظ†ط³ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط§طھظ‘طµط§ظپ ط¨ظ‡ ظˆطµظپ طµظ„ط§ط­ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظ…ظƒط§ط±ظ… ط³ظ†ظ† ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظˆطµط§ظپ ظ€ظ€ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط´ط¯طھ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯.

ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ† ظˆ ط¶ط±ظˆط±طھ ط¹ظ‚ظ„ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط­ط¨طھ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¯ظˆ ط´ط®طµ ظ€ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ظ†ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط§طھظ‘ط­ط§ط¯ ظˆ ط§طھظ‘طµط§ظ„ طھط§ظ…ظ‘ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ€ظ€ ط³ظ†ط®ظٹطھ ظˆ ط¬ظ†ط³ظٹظ‘طھ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¯ط± ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ط§ط³طھ  طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظƒ ظپظٹط¶ ط­ط¶ظˆط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظپظˆط² ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ†ط³ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط³ط§ظٹط± ط§ط­ظˆط§ظ„ ; ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ; ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ طŒ ظˆ ط­ط³ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆظٹظ‘ظ‡ ; ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ طھظ‡ظٹظ‘ط£ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ط§ظ…ط± ط¯ظˆظ‘ظ… : ظˆ ط§ط² ط¢ط¯ط§ط¨ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ طھظ‡ظٹظ‘ط£ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ طھظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط°ظƒط± ط¢ظ† ظˆ ط°ظƒط± ظپط¶ظ„ ط¢ظ† ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طھظ…ظ†ظ‘ظ‰ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ†طµط±طھ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ع¯ط°ط´طھ.

ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط±

ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ظٹط¹ظ†ظ‰ : ع†ظٹط²ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط± ط§ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط± ط§ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; طµظگط±ظپ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ طµظˆط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ.

ظˆ ط§ط² ط¢ط´ظƒط§ط±طھط±ظٹظ† ط¢ظ† ط¹ظ„ط§ط¦ظ…; ط¯ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:

ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ  طŒ ع†ظˆظ† ظˆط§ط¶ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ‚ظ„ط¨ ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ† ط§ظ…ط± ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط­ط¨ظٹط¨ ط¹ط²ظٹط² ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط­ط¨ظٹط¨ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯  طŒ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظٹط´طھط± ط´ط¯ ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط´ظƒظ„ طھط± ظˆ طھظ„ط® طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ†ط§ع†ط§ط±ط§ظ‹ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط¯ظ‘طھ ط­ط²ظ† ظˆ ط؛ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط¨ظƒط§ط، ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¬ط²ط¹ ظˆ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ€ظ€ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ظˆط¯طھ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ€ظ€ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط¯ظ‘طھ ط­ط²ظ† ظˆ ط؛ظ… ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ظٹظ† ط´ط¯ظ‘طھ ط­ط²ظ†; ط¨ظƒط§ط، ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ.

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ«ظƒط§ظپظ‰آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط°ظƒط± ط­ط§ظ„ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط؛ظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ; ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

آ« ظˆ ظ„طھط¯ظ…ط¹ظ†ظ‘ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¹ظٹظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† آ»( [45] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط·ظˆظ„ ط؛ظٹط§ط¨ط´ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ع¯ط±ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط­ط²ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‰; ط¬ط²ط¹ ظˆ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظپظ‚ط±ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ آ«ط¯ط¹ط§ط، ظ†ط¯ط¨ظ‡آ» ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ط¹ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯:

آ«  ظ‡ظ„ ظ…ظ† ظ…ط¹ظٹظ† ظپط§ظڈط·ظٹظ„ ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ„ط¨ظƒط§ط، طں ظ‡ظ„ ظ…ظ† ط¬ط²ظˆط¹ ظپط§ظڈط³ط§ط¹ط¯ ط¬ط²ط¹ظ‡ ط¥ط°ط§ ط®ظ„ط§ طں ظ‡ظ„ ظ‚ط°ظٹطھ ط¹ظٹظ† ظپطھط³ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¹ظ†ظ‘ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط°ظ‰ طں آ».( [46] )

ظٹط¹ظ†ظ‰: ط¢ظٹط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط§ظ‰ ظ‡ط³طھ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط±ط§ ط·ظˆظ„ ط¯ظ‡ظ…طں ط¢ظٹط§ ط¬ط²ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ط¬ط²ط¹ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ظƒظ† ط´ظˆط¯ طں ط¢ظٹط§ ع†ط´ظ… ظ…ط¬ط±ظˆط­ظ‰ ظ‡ط³طھ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ع†ط´ظ… ظ…ظ† ط¨ط± ظ…ط¬ط±ظˆط­ ط´ط¯ظ† ط¢ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طںآ»

ظˆ ط¯ط± ظپظ‚ط±ط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ط´ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظˆ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط؛ظ… ظˆ ط¬ط²ط¹ ; ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ظ† ظ„ط°ط§ط¦ط° ط¯ط± ظƒط§ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ  طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط®ط§ط·ط± ط·ظˆظ„ ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط³ظ„ط¨ ط´ط¯ظ† ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ط­طھ ط§ط² ط§ظˆ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط؛ظ…ظ‘ ظ‚ظ‡ط±ط§ظ‹ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ط´ط¯ظٹط¯ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¨ط§ط² ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ€ ظ…ع¯ط± ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ظ€ ط؛ط§ظپظ„ ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ .

ط¯ظˆظ…ظ‘ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ; ط¹ط²ظ„طھ ظˆ ع¯ظˆط´ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹع¯ط§ظ†ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط¢ظ† ; ظ‚ظ„ظ‘طھ ظƒظ„ط§ظ… ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ظ„ظ‡ظˆظٹظ‘ط§طھ ط§ط³طھ.

ظ¾ط³ ظ‡ط±ظƒط³ ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¨ظٹط´طھط± ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط±ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ; ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ; ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ظ…ط§ظ„ ظ…ظ†ظٹط±ط´ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط§ط³طھ.

ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط²ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‰ طŒ ط§ظپط³ط±ط¯ع¯ظ‰ ع†ظ‡ط±ظ‡  طŒ ط¨ظƒط§ط، ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ ط¬ط²ط¹ ظˆ ظ†ط¯ط¨ظ‡ طŒ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ„ط°ط§ط¦ط° طŒ ظƒظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨  طŒ ط¹ط²ظ„طھ ظˆ ع¯ظˆط´ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ظ‚ظ„ظ‘طھ ظƒظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط¹ظ…ظˆظ… ظˆ ط®طµظˆطµ  ظ€ظ€ ع†ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ظ‡ط± ط­ط¨ظٹط¨ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ط´ط§ظ† ظ€ظ€ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ; ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ; ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط®ظ„ظˆطµ ط¢ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ† ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ط¹طھ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط§ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¬ط§طھ ط®ظ„ظˆطµ ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ ظ‚ظ‡ط±ط§ظ‹ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ…ط­ط²ظˆظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.

ظˆ ط¯ط± آ«ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ†آ» ط¯ط± ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ظ…ظ‡ط²ظٹط§ط± ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ€ظ€ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ظ…ظ‡ط²ظٹط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

آ« ظˆ ط§ط¹ظ„ظ… ط£ظ†ظ‘ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط·ط§ط¹ط© ظˆ ط§ظ„ط¥ط®ظ„ط§طµ طھط²ط¹ ط¥ظ„ظٹظƒ ظ…ط«ظ„ ط§ظ„ط·ظ‘ظٹط± ط¥ط°ط§ ط§ظ…ظ‘طھ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظˆظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ… ظ…ط¹ط´ط± ظٹط·ظ‘ظ„ط¹ظˆظ† ط¨ظ…ط®ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط°ظ„ظ‘ط© ظˆ ط§ظ„ط§ط³طھظƒط§ظ†ط© طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط£ط؛ط±ظ‘ط§ط، ظٹط¨ط±ط²ظˆظ† ط¨ط£ظ†ظپط³ ظ…ط®طھظ„ط© ظ…ط­طھط§ط¬ط¹ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ‚ظ†ط§ط¹ط© ظˆ ط§ظ„ط§ط¹طھطµط§ظ… طŒ ط§ط³طھظ†ط¨ط·ظˆط§ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظپظˆط§ط±ط¯ظˆظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط© ط§ظ„ط£ط¶ط¯ط§ط¯ طŒ ط®طµظ‘ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¶ظٹظ… ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ„ظٹط´ظ…ظ„ظ‡ظ… ط¨ط§طھظ‘ط³ط§ط¹ ط§ظ„ط¹ط²ظ‘ ظپظٹ ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط± طŒ ظˆ ط¬ظ„ط¨ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ط§ط¦ظ‚ ط§ظ„طµط¨ط± ظ„ظٹظƒظˆظ† ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط¹ط§ظ‚ط¨ط© ط§ظ„ط­ط³ظ†ظ‰ ظˆ ظƒط±ط§ظ…ط© ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ط¨ظ‰  آ»( [47] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¨ط¯ط§ظ† طŒ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‘طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظ…ط±ط؛ط§ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¢ط´ظٹط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط؛ط±طµظ‡ط§ظ‰ ط°ظ„ظ‘طھ ظˆ ط­ظ‚ط§ط±طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹظƒظˆظٹط§ظ† ظˆ ط±ظˆط³ظپظٹط¯ط§ظ† ط§ظ†ط¯ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط§ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‘طھ ط¨ظ‡ ظپظ‚ط± ظˆ ط­ط§ط¬طھ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ طھظ…ط³ظ‘ظƒ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ .

ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯  طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¯ط± ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¶ط¯ظٹظ‘طھ ط¨ط§ ط¯ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ; ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰: ط¢ظ† ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ط§ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¶ط¯ظٹظ‘طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ط¨ظ†ط§ ط¨ط± ظٹظƒ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ظپظ‚ط±ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ€ظ€ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ‘طھ طھط­ظ…ظ‘ظ„ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ط®طµظˆطµ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ط¹ظ‡ ط¹ط²طھ ط¯ط± ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط± ظ€ ط¢ط®ط±طھ ظ€ ط±ط§ ط´ط§ظ…ظ„ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ طµط¨ط± ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظƒط±ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¬ط¨ظ„ظ‘ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط§ظپظٹطھ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ع¯ظ‰ ظ†ظٹظƒ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط¯ظ‘طھ ; ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط­ط²ظ† ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‰ ظ€ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ط¢ظ† ط³ط¨ط¨ ط´ط¯ظ‘طھ ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط؛ظ…ظ‘ ظˆ ط¨ظƒط§ط، ظˆ ط¬ط²ط¹ ظˆ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ظ‡ط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ط§ ط¢ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ط± ط¨ط±ط³ط¯  طŒ ظٹط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظƒظ… ط´ط¯ظ† ط²ظ…ط§ظ†ظگ ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ط§ط² ط¢ظ† ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظٹط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظ‡ظˆظ„طھ ط¯ط± ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ظ† ط¢ظ† ط§ظ…ط± ط´ظˆط¯ طŒ ط­طھظ…ط§ظ‹ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ظˆ طھظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط¢ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ†ظ‡ظ… ط§ط² ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ظˆ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ط¯ظ† ط¢ظ† ظˆ ظƒظ… ط´ط¯ظ† ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طھط£ط«ظٹط± طھظ…ط§ظ… ظˆ ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط¨ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯  .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ظپظˆط² ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ظ…ط§ظ„ ظ…ظ†ظٹط±ط´ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط­ط²ظ† ط§ظˆ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط¯ظٹط¯ طھط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط§ظˆ ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط¯ظٹط¯طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯  طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ظˆ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ط´ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ظ„ظٹظ‘ظ‡ ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ظˆ ط§ط­ط²ط§ظ† ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ€ظ€ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ظ€ظ€ ظ…ظ‡ظ…طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.

ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط§ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط°ط± (ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡)ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ع†ط´ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط±ظژظ…ط¯ ظ€ظ€  ع†ط´ظ… ط¯ط±ط¯ ظ€ظ€ ط´ط¯  طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ع†ط±ط§ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ط±ظ‰ ظ…ظ‡ظ…طھط± ط§ط²ط§ظٹظ† ط¯ط§ط±ظ… طŒ ع¯ظپطھظ†ط¯: ع†ط±ط§ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ…طھط±ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط§ط±ظ… ( [48] )

ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ط² ط¨ط­ط« ط§ظ†طھط¸ط§ط±

ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯; ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ظ…ط¹ظ†ط§ ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ€ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظ€ظ€ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط±ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ط®ط§طµظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‘ظ‚ ط´ط¯ ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظˆط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط¢ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ظˆ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ†طµط±طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ط¨ط§ط، ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ†ط´ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ظ…ط­ظ‚ظ‘ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ†طµط±طھ طھط­ظ‚ظ‘ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡  طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰: ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط±طھظپط§ط¹ ظ‡ظ…ظˆظ… ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ‚ط¯ط³ ط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ظپط¹ ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ظˆ ط¨ظ„ظٹظ‘ط§طھ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† طŒ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¬ظ‡ط§طھ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¬ظ‡ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط®ظˆظپظ‰ ظˆ ظ‡ط± ط´ط±ظ‘ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ط­ط²ظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ط± ط¨ظ„ط§ط¦ظ‰ ; ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظˆ ط±ط§ط­طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .

ظˆ ط¯ط± ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§طھ ; ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط¬ط³ظ… ط®ظˆط¯ ظ†طµط±طھ ظˆظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ€ظ€ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط§ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ظٹط§ظˆط±ط§ظ†ظگ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط­ط³ظˆط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط±ط´ط§ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ظپط±ط­ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط®ظ„ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط¤ظٹط§; ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط°ط¨ط­ ط­ط¶ط±طھ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯; ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ط§طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط®ط·ط§ط¨ ط´ط¯: ( ظ‚ظژط¯ظ’ طµظژط¯ظ‘ظژظ‚ظ’طھظژ ط§ظ„ط±ظڈط¤ظٹط§ )( [49] ) ظٹط¹ظ†ظ‰  : ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط£ظ…ظˆط± ط´ط¯ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط°ط¨ط­ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ; ظپظٹط¶ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط¬ط± ط¬ط²ظٹظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ظ€ظ€ ظˆظ„ظˆ ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ط¯ظ† ط¢ظ† ظ€ظ€ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظˆ ط¨ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ظˆط§ط¹ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط­ط³ط¨ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط®ظˆط¯ ط¨ط§ طµط¯ظ‚ ظ†ظٹظ‘طھ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ط§طھ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆظ„ظƒظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ€ظ€ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظˆظ‚ظˆط¹ ظ†ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ظپط§ط¦ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡  طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¢ظ† ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظƒط«ط± ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظ†طµط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط®ط§طµظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ .

ط¨ط®طµظˆطµ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ظ† ظ†طµط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‚طµط¯ ظˆ ظ†ظٹظ‘طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط®طµظˆطµظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ط¢ظ† ظپط§ط¦ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…طµط§ظ„ط­ ظˆ ط­ظƒظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‡ ظٹط§ ط®ظپظٹظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طھط£ط®ظٹط± ط§ظپطھط¯.

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation