بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیوه های یاری قائم آل محمد علیه السلام, مرحوم آیت الله میرزا محمد باقر فقیه ایمانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 

ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

 ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰

- غ± -


ظ„ظˆط§ط، ط§ظ„ط§ظ†طھطµط§ط±

ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯

ط¨ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظپط±ط®ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ط±ظˆط² ظ…ظٹظ„ط§ط¯ ظ¾ط± ط¨ط±ظƒطھ ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط¯ظˆط±ط§ظ† طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ط§ظ† ظ…ظ„ط®ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ…

ط¨ط³ظ…ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰

ظ…ظˆظ„ظپ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط­ط³ظٹظ†ط¹ظ„ظ‰ ط·ظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹظ‡ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯ طŒ ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط´ط¯ظٹط¯ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط­ظˆط²ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¯ط±ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپظ‚ظ‡ طŒ ط§طµظˆظ„ طŒ طھظپط³ظٹط± طŒ ط­ط¯ظٹط« ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط§ط±ط¬ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ظ†ط§ط¦ظ„ ع¯ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† طھط­طµظٹظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ طھط²ظƒظٹظ‡ ظ†ظپط³ ظˆ ظƒط³ط¨ظگ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ.

ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط² ظ‚ط§ط¨ظ„ ط°ظƒط± ط§ط³طھ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظپط¯ط§ط، ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¯ط± ط±ظپطھط§ط±  ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¹ظ…ط±ط´ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆ ظپط±ط§ظ‚ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ظ„ظ‰ ط³ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط§ط´ظƒظ‰ ط±ظٹط²ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¨ط± ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ظ‡ط± ظپط±طµطھظ‰ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط³ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظˆ طھظ†ط¨ظ‘ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط®ط§طµظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ طھط£ط«ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط´ط®ط§طµ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط´ظˆط± ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط±ظˆط² ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ طھظˆطµظٹظ‡ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظˆ طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظ†ط°ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط¬ظ†ط§ط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ. ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ط­ط¶ظˆط± ط°ظ‰ ظ†ظˆط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ط´ ظ†ط§ط¦ظ„ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯.

ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط¯ظˆط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¬ظ„ط¯ ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ط³ظ‰ ط¬ظ„ط¯ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط´ط¦ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± ط¹ط¬ظ‘ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ طھط¹ظ„ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡طŒ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± طھظˆظپظٹظ‚ ظ†ط´ط± ط³ط§ظٹط± ظ…ط¤ظ„ظ‘ظپط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ظٹظ….

ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط±ظˆ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… آ«ظ„ظˆط§ط، ط§ظ„ظ†طھطµط§ط±آ» ط§ط² طھط§ظ„ظٹظپط§طھ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ  ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± طھظˆط³ط· ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط¶ظ„ط§ط، ط­ظˆط²ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ظˆظٹط±ط§ظٹط´ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط®ظˆط§ط³طھط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ظˆ ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.

ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰
ط§طµظپظ‡ط§ظ†  طŒ ط±ط¬ط¨ ط§ظ„ظ…ط±ط¬ط¨ 1419

ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡

ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ظ‘ط­ظٹظ…

ظˆ ط£ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‡ ط§ظ„ط±ط§ط´ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظٹظ‘ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ط·ظ‡ظ‘ط±ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† .

ط­ظƒظ…طھ ط·ظ„ط¨ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†

ظ†ط¸ط± ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ظ…ط¬ظٹط¯ط´ ظ€ظ€ (ط§ظگظ†ظ’ طھظژظ†ظ’طµظڈط±ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظژظ†ظ’طµظڈط±ظ’ظƒظڈظ…ظ’ ظˆظژ ظٹظڈط«ظژظ€ط¨ظ‘ظگطھظ’ ط§ظژظ‚ظ’ط¯ط§ظ…ظژظƒظڈظ…ظ’)( [1] )  ظ€ظ€ ط´ط±ط· ظƒظ…ظƒ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ€ظ€  ط¨ط±ط§ظ‰ ط«ط¨ط§طھ ظ‚ط¯ظ… ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ظ€ظ€ ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ط؛ظ†ظ‰ظ‘ ط¨ط§ظ„ط°ط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط؛ظٹط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط­ظƒظ…طھ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ظˆ ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ :

ط¬ظ‡طھ ط§ظˆظ‘ظ„ :ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظƒظ…ظƒ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ; ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ .

ط¬ظ‡طھ ط¯ظˆظ‘ظ… :ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط² ظپظٹط¶ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط؛ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¯ط± ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ظˆ ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹظ‘طھ ظˆ ط§ط³طھط­ظ‚ط§ظ‚ ط¹ظ†ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ظٹع† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆظ†ظٹط³طھ ; ظ…ع¯ط± ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ع†ظ†ع¯ ط²ط¯ظ† ظˆ طھظ…ط³ظ‘ظƒ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ طھط§ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ظˆ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظˆ ظپط¶ظ„ ظˆ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظˆ ط´ظˆط¯ .

ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ; ع†ظٹط²ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظˆط­ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ ظˆ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ; ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط­ط¨ظٹط¨ ط®ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ظٹظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط±ط§ط´ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ; ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط­ظپط¸ ظˆ ط­ط±ط§ط³طھ ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظگ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ; ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ط·ظ‡ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط´ط±ظٹط¹طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط³طھ .

ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ; ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¶ط±ظˆط±طھ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط­ظ‚ظ‘ ; ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ† ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…طھظˆط§طھط±ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ; ظˆظ„ط§ظٹطھ ظƒظ„ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ظˆطµط§ظٹطھ ظ†ط¨ظˆظٹظ‘ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط£ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ„ظ…ط±ط¶ظٹظ‘ظٹظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‘ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط£ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ…ظ† ط§ظ„ط£ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† طŒ ظˆ ط­ط¬ظ‘ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ط§ط¦ظ‚ ط£ط¬ظ…ط¹ظٹظ† طŒ ظˆ ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط³ظ‘ظ…ط§ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط£ط±ط¶ظٹظ† طŒ ط£ظ…ظٹظ† ظˆط­ظٹظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط¨ظٹظ† طŒ ظƒظ‡ظپ ط§ظ„ط£ظ…ط§ظ† ظ„ظ„ط¥ظ†ط³ ظˆ ط§ظ„ط¬ط§ظ†ظ‘ طŒ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± ظˆ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط­ط¬ظ‘طھ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط£ط¨ظٹ ط·ط§ظ„ط¨ طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ظ†ط­ظˆ ط¬ظ†ط§ط¨ظ‡ظ… طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ„ط§ظٹظ„ظٹظ‚ ط¨ط¨ط§ظ„ظ‡ظ… . ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظ…ظƒ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظˆ ظ„ط§ظٹظ‚ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظƒظ…ظƒ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ظˆ طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط«ط§ط¨طھ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ :(ظ‚ظڈظ„ظ’ ظ„ط§ ط§ظژط³ظ’ط¦ظژظ„ظڈظƒظڈظ…ظ’ ط§ظژط¬ظ’ط±ط§ظ‹ ط¥ظ„ط§ظ‘ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظˆظژط¯ظ‘ظژط©ظژ ظپظگظ‰ ط§ظ„ظ’ظ‚ظڈط±ط¨ظ‰)( [2] ) طŒ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ط¨ط§ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ط±ط§ ط§ط¬ط± ظˆ ظ…ط²ط¯ ط±ط³ط§ظ„طھ ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¯ظˆ طŒ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ط¨ط§ط´ط¯ .

ط§ظ…ط± ط§ظˆظ‘ظ„ :ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط´ط£ظ† ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ†ط¨ظˆظٹظ‘ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط§ط´ط±ظپ ظˆ ط§ظƒظ…ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ†ط§طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ…ط§ظ„ ظƒظ‡  ظ…ظ…ظƒظ† ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¢ظ† ظ…طھظ‘طµظپ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ; ظ…ظژط¸ظ‡ظژط± ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظˆط¬ظˆط¯ ط´ظˆط¯ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.

ظ¾ط³ طھط´ط±ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ ط´ط¯ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ظƒظ‡ ط§ط´ط±ظپ ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ; ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ; ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ ظˆ ط­ط´ط± ظˆ ظ†ط´ط± ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ظ…ظ†طھظ‡ط§ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط¨طھظ„ط§ ظˆ ظ…ط­ظ†طھ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¸ظ„ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط§ط°ظٹظ‘طھظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ظƒظپظ‘ط§ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ط´ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ€ظ€ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھطµظˆظ‘ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… طھط´ط±ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¨طھظ„ط§ط، ظˆ ظ…ط­ظ†طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ طھط­ظ…ظ‘ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط؛ط±ط¶ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¬ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ظ†ظپط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط¯ظˆط§ظ… ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط²ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¬ط² ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط·ظ„ط¨ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ .

ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ†ع¯ط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط°ط±ط§ط±ظ‰ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طں

ط§ظ…ط± ط¯ظˆظ‘ظ… :ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ ظˆ ط§ط±ط¨ط§ط¨ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ظ¾ط¯ط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ظ„ط·ظپ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ط¨ط·ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¢ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طµط±ظپ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ ط¯ط±ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ طµط±ط§ط­طھط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط²ط§ظˆ ظ†ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆ ط¨ط§ ط¨طµظٹط±طھ ط¨ط§ظٹط¯ طھظپظƒط± ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ…ط±ط§ط­ظ… ظˆ ط§ظ„ط·ط§ظپ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ظˆ ظ…ظ†ط¹ظ… ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ†ط´ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆط§ع¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظˆ ظˆ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھط´ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط¨ظˆط¯ ; ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ظˆط¬ظˆط¯ ; ظƒظ„ظٹظ‘ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط´ط§ظ…ظ„ ط­ط§ظ„ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ . ظˆ ظ…ط²ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط² ظ„ط·ظپ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ طµظ„ط§ط­ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ظپط³ط§ط¯ ظ…ط¤ظ…ظ† ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ط±ط³ظٹط¯ظ†ظگ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ; ظƒظ„ظ‘ظٹظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹظ‘طھ ظ¾ظٹط¯ط§ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط±ط§ طھط­طµظٹظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ظˆط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط±ظپظٹط¹ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظگط¹ظژظ… ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ظٹظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ†ط´ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ طŒ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±ظٹظ† .

ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ; ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ظ…ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ; ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظ…ط³ظ‘ظƒ ط¬ط³طھظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ظˆ ظˆ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھط´ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع†ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط±ظپظٹط¹ظ‰ ط§ط² ط¹ط²ظ‘طھ ط¯ط± ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں! ظˆ ع†ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ†ظٹط¹ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ط¸ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط§ط±ط¯طں! ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط¶ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظƒطھط¨ط´ط§ظ† ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط®ظ„ظٹظ„ ط¢ط±ط²ظˆظ…ظ†ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظˆط¯( [3] ) ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ظˆط³ط§ظ‰ ظƒظ„ظٹظ…ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طھظ…ظ†ظ‘ط§ ظˆ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ظ‘طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [4] )

ظˆ ط§ظ…ظ‘طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ط² طھظˆط³ظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط±ط´(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط§ظ…ظ‘طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† طµط±ظٹط­ط§ظ‹ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [5] )

ظˆ ط§ظٹظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ظ†ظٹظƒظˆط¦ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط®ظˆط§ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ; ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¯ط±ط®ط´ط§ظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طں ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط²ظ‘طھظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط±ظپظٹط¹ ظˆ ظˆط§ظ„ط§ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¨ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط±ط´ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط­ظ… ظˆ ط§ظ„ط·ط§ظپ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¹ط§ظ‚ظ„ طھطµظˆظ‘ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¹ط²ظ‘طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط®ظˆط¯ ; ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظپظ‡ظ…ط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط¶ط§ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹظ‘طھ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظƒط³ط¨ ط¢ظ† ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ طھطµط±ظٹط­ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ط¨ظ‡ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¨ظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‘ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط£ط±ط¶ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظˆ ط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط¯ط± ط­ط³ظ† ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ طھظ…ط§ظ…ظٹظ‘طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆ ظ…ط¸ظ‡ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ‘طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ط¶ط·ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط³ط§ظ„طھ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯  ; ط¯ط±ط¬ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط§ظˆ ط«ط§ط¨طھ طھط± ظˆ ظ…ط­ظƒظ… طھط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ; ط³ط¹ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظ‘ ط¹ط¸ظٹظ… ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ; ط¨ط§ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ظ‡ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط£ط±ط¶ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ط¨ط± ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ; ط´ظƒط± ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ طھط±ظƒ ط´ظƒط± ط¨ظ‰ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ط¨ظٹط­ ظˆ ظ…ط°ظ…ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظپط¶ظ„ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ : ( ظ„ظژط¦ظگظ†ظ’ ط´ظژظƒظژط±ظ’طھظڈظ…ظ’ ظ„ط§ظژظژط²ظٹط¯ظژظ†ظ‘ظژظƒظڈظ…ظ’)( [6] ) ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظƒط± ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط´ط£ظ† ط¨ط®ط´ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط´ط®طµ ظ†ط¹ظ…طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط´ظˆط¯ ط¢ط«ط§ط± ط¨ط±ظƒط§طھ ظˆ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±طھط± ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ط´ط£ظ† ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ط¸ظ…ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط´ط§ط، ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظگط¹ظژظ… ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظˆ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظˆط§ط¶ط­ ط´ط¯ ; ظ¾ط³ ظˆط§ط¬ط¨ طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ طھط±ظٹظ† ع†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ; ط§ط¯ط§ط، ط´ظƒط± ط¢ظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ط¹ظٹظ‘ظ† ظˆ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ; ظˆ ط¢ظ† ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط³طھ .

ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط§ط«ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ; ظˆ ط¢ظ† ط§ظ…ط± ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط± ط­ط³ط¨ طھظƒظ…ظٹظ„ ظ…ط±ط§طھط¨ ; ط§ط«ط± ط¢ظ† ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†طµط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ; ظ‡ط±ظ‚ط¯ط± ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظٹط´ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‘ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط¨ط§ط´ط¯ ; ط§ط«ط±ط´ ظƒظ‡ ظ†طµط±طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھط¹ط¸ظٹظ… ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ظٹظ† (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط¯ط§ظ‰ ط´ظƒط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط¯ظٹط¯طھط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط«ط± ظ†ظˆط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‘ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

ط؛ط±ط¶ ط§ط² طھط­ط±ظٹط± ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡

ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¯ط§ظ‰ ظپط±ط¶ ظ†طµط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ†ط¨ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط³ط·ظˆط± ظ…ظ‡ظ…طھط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¶ط¹ظٹظپ ط­ظ‚ظٹط± ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ظ€ظ€ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط± ط¢ظٹط¯ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ :( ظ„ط§ظٹظڈظƒظژظ„ظ‘ظگظپظڈ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظژظپظ’ط³ط§ظ‹ ط§ظگظ„ط§ظ‘ ظˆظڈط³ظ’ط¹ظژظ‡ط§ )( [7] ) طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط´ط±ظٹظپ :آ« ظ…ط§ ظ„ط§ ظٹط¯ط±ظƒ ظƒظ„ظ‘ظ‡ ظ„ط§ظٹطھط±ظƒ ظƒظ„ظ‘ظ‡ آ»( [8] ) ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± آ« ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ آ» :

آ« ظپظ„ظٹط³ ط£ط­ط¯ ظˆ ط¥ظ† ط§ط´طھط¯ظ‘ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¶ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط±طµظ‡ طŒ ظˆ ط·ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¨ط¨ط§ظ„ط؛ ط­ظ‚ظٹظ‚ط© ظ…ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط£ظ‡ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط·ط§ط¹ط© ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ„ظ†طµظٹط­ط© ط¨ظ…ط¨ظ„ط؛ ط¬ظ‡ط¯ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط§ظ„طھط¹ط§ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¥ظ‚ط§ظ…ط© ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… آ».( [9] )

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ط®ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ظ‚طµظˆط± ظˆ طھظ‚طµظٹط± ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظ€ظ€ ط¯ط± ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ† ط­ظ‚ظ‘ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ; ظˆ ط­ظ‚ظ‘ ط¬ظ„ظٹظ„ ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ; ط¨ط³ظ‰ ط­ظ‚ظٹط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظƒ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ; ط§ط­ظٹط§ط، ظˆ ط§ط¨ظ‚ط§ط، ط§ظ…ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طھط­ط¨ظٹط¨ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¯ظˆط³طھط§ظ† طŒ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط§ ظ†ظˆط´طھظ† ظˆ طھط£ظ„ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ظˆ ط®طµط§ط¦طµ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ; ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¨ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط®ط§ط·ط± ظ‚ط§طµط± ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط¯ ط¶ط¹ظٹظپ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ آ« ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ آ» ط؛ظپط± ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ط·ظٹظپ ; ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظ†ط¯ ظˆط±ظ‚ظ‡ ظƒظٹظپظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ طھط­ظ‚ظ‘ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط°ظƒط±ط´ظˆط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆط§ط² ط¬ظ‡طھ طھظٹظ…ظ‘ظ† ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ط§ آ« ظ„ظˆط§ط، ط§ظ†طھطµط§ط± ظپظ‰ ظƒظٹظپظٹط© ظ†طµط±ط© ط§ظ„ط§ظ†طµط§ط± ظ„ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط؛ط§ط¦ط¨ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط±آ» ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ… .

ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط´ط±ظˆط¹ ط¯ط± ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¯ظˆ ط¨ط§ط¨( [10] ) ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ :

ط¨ط§ط¨ ط§ظˆظ‘ظ„ :ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط­طµظˆظ„ ظ†طµط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ط¨ط§ط¨ ط§ظˆظ‘ظ„ :ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط³ظ‡ ظپطµظ„ ط§ط³طھ :

ظپطµظ„ ط§ظˆظ‘ظ„ :ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظ„ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط£ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…).

ظپطµظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… :ط¯ط±ط¨ظٹط§ظ† ط±ظˆط´ظ‡ط§ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† .

ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… :ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¨ط§ط¨ ط¯ظˆظ‘ظ… ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط¯ظˆ ظپطµظ„ ط§ط³طھ :

ظپطµظ„ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ : (ظ‚ظڈظ„ظ’ ظ„ط§ ط§ظژط³ط¦ظژظ„ظڈظƒظڈظ… ط¹ظژظ„ظژظٹظ‡ظگ ط§ظژط¬ط±ط§ظ‹ ط§ظگظ„ط§ظ‘ ط§ظ„ظ…ظژظˆظژط¯ظ‘ظژط©ظژ ظپظگظ‰ ط§ظ„ظ’ظ‚ظڈط±ط¨ظ‰) ط§ط² ظپط¶ظ„ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ط¨ط§ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ .

ظپطµظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ط¨ط§ ط°ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ظˆط³ط§ط¦ظ„ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظˆ طھظƒظ…ظٹظ„ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ .

ظپطµظ„ ط§ظˆظ‘ظ„ :

ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ظ‡

ط¯ط± ط§ظ‡ظ…ظٹظ‘طھ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± :

ط¨ظٹط§ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط¦ظ‘ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط§ظٹظ†ظƒ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ‡ظ…ظٹظ‘طھ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط£ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ; ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ…:

1 ظ€ظ€ ظپظٹ آ« ط§ظ„ط¨ط­ط§ط± آ» ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ظ† ط¨ط§ظ„ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)طŒ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ظ„ط§ظگظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…): آ« ط¥ظ†ظ‘ظ…ط§ ظ…ط«ظ„ظƒ ظ…ط«ظ„(ظ‚ظڈظ„ظ’ ظ‡ظڈظˆظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظژط­ظژط¯) ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط±ط£ظ‡ط§ ظ…ط±ظ‘ط© ظپظƒط£ظ†ظ‘ظ…ط§ ظ‚ط±ط£ ط«ظ„ط« ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ† طŒ ظˆ ظ…ظ† ظ‚ط±ط£ظ‡ط§ ظ…ط±ظ‘طھظٹظ† ظپظƒط£ظ†ظ‘ظ…ط§ ظ‚ط±ط£ ط«ظ„ط«ظٹ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظˆ ظ…ظ† ظ‚ط±ط£ظ‡ط§ ط«ظ„ط§ط« ظ…ط±ظ‘ط§طھ ظپظƒط£ظ†ظ‘ظ…ط§ ظ‚ط±ط£ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظپظƒط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ط£ط­ط¨ظ‘ظƒ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظƒط§ظ† ظ„ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ط«ظ„ط« ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط£ط­ط¨ظ‘ظƒ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ†طµط±ظƒ ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظƒط§ظ† ظ„ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط«ظ„ط«ظٹ ط«ظˆط§ط¨ ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط£ط­ط¨ظ‘ظƒ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ†طµط±ظƒ ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط¯ظ‡ ظƒط§ظ† ظ„ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ آ».( [11] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ : آ« ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ‡ ظ…ظژط«ظژظ„ ط´ظ…ط§ ظ…ط«ظژظ„ ط³ظˆط±ظ‡( ظ‚ظڈظ„ظ’ ظ‡ظڈظˆظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظژط­ظژط¯) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط´ط£ظ† ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط³ظˆظ‘ظ… ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ; ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ط³ظˆظ‘ظ… ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ط±ظƒط³ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط«ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ظٹظƒ ط³ظˆظ‘ظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط´ظ…ط§ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط«ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ط¯ظˆ ط³ظˆظ‘ظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط´ظ…ط§ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط¯ط³طھ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط«ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ .

2 ظ€ظ€ ظپظٹظ‡ ط£ظٹط¶ط§ طŒ ط¹ظ† آ« طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¥ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) آ»ظپظٹ ط°ظƒط± ط¬ظ…ظ„ ظ…ط§ ظ†ظ‚ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¹ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ :آ« ظƒط°ظ„ظƒ ط£ط­ط¨ظ‘ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط¥ظ„ظٹظ‘ ط§ظ„ظ‚ظˆظ‘ط§ظ…ظˆظ† ط¨ط­ظ‚ظ‘ظٹ طŒ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ظ‡ظ… ظ„ط¯ظٹظ‘ طŒ ظˆ ط£ظƒط±ظ…ظ‡ظ… ط¹ظ„ظٹظ‘ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ظˆط±ظ‰ طŒ ظˆ ط£ظƒط±ظ…ظ‡ظ… ظˆ ط£ظپط¶ظ„ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‘ ط£ط® ط§ظ„ظ…طµط·ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط±طھط¶ظ‰ طŒ ط«ظ…ظ‘ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظ‘ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط§ظ„ظ‚ط³ط· ظ…ظ† ط£ط¦ظ…ظ‘ط© ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ طŒ ظˆ ط£ظپط¶ظ„ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¯ظ‡ظ… ظ…ظ† ط£ط¹ط§ظ†ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط£ط­ط¨ظ‘ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط¥ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ط¹ط¯ظ‡ظ… ظ…ظ† ط£ط­ط¨ظ‘ظ‡ظ… ظˆ ط£ط¨ط؛ط¶ ط£ط¹ط¯ط§ط¦ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط¥ظ† ظ„ظ… ظٹظƒظ† ظ…ط¹ظˆظ†طھظ‡ظ… آ».( [12] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط±ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ظ…ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ظƒط±ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ; ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظٹظ‘ط¯ ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ط¦ظ‚ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ظƒط±ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…طµط·ظپظ‰ ; ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ط­ظ‚ظ‘ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ‚ط³ط· ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ط´ط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط±ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ; ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ .

3 ظ€ظ€ ظپظٹظ‡ ط£ظٹط¶ط§ظ‹ ط¹ظ† آ« ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ„ظ…ظپظٹط¯(ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡) آ»ط¨ط§ظ„ط¥ط³ظ†ط§ط¯ ط¹ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظٹظ‘(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ظ‚ط§ظ„ : آ« ظ…ظ† ط£ط­ط¨ظ‘ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆظ†طµط±ظ†ط§ ط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆظ„ط³ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ‡ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط؛ط±ظپط© ط§ظ„ظ‘طھظٹ ظ†ط­ظ† ظپظٹظ‡ط§ طŒ ظˆظ…ظ† ط£ط­ط¨ظ‘ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ†طµط±ظ†ط§ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ طŒ ظپظ‡ظˆ ط¯ظˆظ† ط°ظ„ظƒ ط¨ط¯ط±ط¬ط© طŒ ظˆظ…ظ† ط£ط­ط¨ظ‘ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆظƒظپظ‘ ط¨ظٹط¯ظ‡ظˆظ„ط³ط§ظ†ظ‡ طŒ ظپظ‡ظˆظپظٹ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© آ».( [13] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ط´ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط؛ط±ظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط§ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط§ ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط§ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظٹظƒ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ¾ط§ط¦ظٹظ† طھط± ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط§ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ظ…ط§ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ط¨ط± ظ…ط§ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .

4 ظ€ظ€ ظˆ ظپظٹظ‡ ط£ظٹط¶ط§ ط¹ظ† آ« ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ظ† آ» طŒ ط¨ط§ظ„ط¥ط³ظ†ط§ط¯ ط¹ظ† ط¹ظ„ظٹ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظ‚ط§ظ„ : آ« ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡): ظپظٹ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ط«ظ„ط§ط« ط¯ط±ط¬ط§طھ طŒ ظˆ ظپظٹ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط± ط«ظ„ط§ط« ط¯ط±ظƒط§طھ طŒ ظپط£ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† ظ„ظ…ظ† ط£ط­ط¨ظ‘ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ†طµط±ظ†ط§ ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط© ظ…ظ† ط£ط­ط¨ظ‘ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ†طµط±ظ†ط§ ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط© ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«ط© ظ…ظ† ط£ط­ط¨ظ‘ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ طŒ ظˆ ظپظٹ ط£ط³ظپظ„ ط§ظ„ط¯ط±ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط± ظ…ظ† ط£ط¨ط؛ط¶ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ط£ط¹ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ط±ظƒ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط© ظ…ظ† ط£ط¨ط؛ط¶ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ط£ط¹ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ط±ظƒ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«ط© ظ…ظ† ط£ط¨ط؛ط¶ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ آ».( [14] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظپط±ظ…ظˆط¯ : آ« ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط³ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ‘ظ… ط³ظ‡ ط¯ط±ظƒظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ط®طµظˆطµ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ظƒط³ط§ظ†ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ†ط´ط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ظƒط³ط§ظ†ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط±ط§ ظپظ‚ط· ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

ظˆ ط¯ط± ط§ط³ظپظ„ ط¯ط±ظƒ ط¢طھط´ ظƒط³ط§ظ†ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¸ظ„ظ… ط¨ط± ظ…ط§ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ظƒ ط¯ظˆظ‘ظ… ط§ط² ط¢طھط´ ظƒط³ط§ظ†ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¸ظ„ظ… ط¨ط± ظ…ط§ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ظƒ ط³ظˆظ‘ظ… ظƒط³ط§ظ†ظٹظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯ .

5 ظ€ظ€ ظˆ ظپظٹ آ« ظ„ط¦ط§ظ„ظٹ آ» طŒ ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) : ط¥ظ†ظ‘ظٹ ط´ط§ظپط¹ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ظ„ط£ط±ط¨ط¹ط© ظˆ ظ„ظˆ ط¬ط¢ط¤ظˆط§ ط¨ط°ظ†ظˆط¨ ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ : ط±ط¬ظ„ ظ†طµط± ط°ط±ظ‘ظٹطھظٹ طŒ ظˆ ط±ط¬ظ„ ط¨ط°ظ„ ظ…ط§ظ„ظ‡ ظ„ط°ط±ظٹظ‘طھظٹ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ…ط¶ظٹظ‚ طŒ ظˆ ط±ط¬ظ„ ط£ط­ط¨ظ‘ ظ„ط°ط±ظٹظ‘طھظٹ ط¨ط§ظ„ظ„ط³ط§ظ† طŒ ظˆ ط±ط¬ظ„ ط³ط¹ظ‰ ظ„ط°ط±ظٹظ‘طھظٹ ط¥ط°ط§ ط§ط·ظ‘ط±ط¯ظˆط§ ط£ظˆ ط´ط±ظ‘ط¯ظˆط§ آ».( [15] )

ظٹط¹ظ†ظ‰: ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط±ظ†ظپط± ط´ظپط§ط¹طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ ; ع¯ط±ع†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ :

ظٹظƒظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط°ط±ظٹظ‘ظ‡ ظ…ط±ط§ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ط±ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھظ†ع¯ط¯ط³طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط°ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط°ط±ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط°ط±ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظ† ظ€ظ€ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط§ط² ط­ظ‚ظ‘ط´ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ط² ظˆط·ظ† ظˆ ظ…ط³ظƒظ†ط´ط§ظ† ط¯ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ€ظ€ ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

6 ظ€ظ€ ظˆ ظپظٹ آ« ط§ظ„ط®طµط§ط¦طµ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) آ» ظپظٹ ط¶ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) طŒ ظپظٹ ط°ظƒط± ظˆط±ظˆط¯ ط·ظˆط§ط¦ظپ ط£ظڈظ…ظ‘طھظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط¹ ط±ط§ظٹط§طھظ‡ظ… طŒ ظ‚ط§ظ„ :

آ« ط«ظ…ظ‘ طھط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط±ط§ظٹط© طھظ„ظ…ط¹ ظˆط¬ظˆظ‡ظ‡ظ… ظ†ظˆط±ط§ظ‹ طŒ ظپط£ظ‚ظˆظ„ ظ„ظ‡ظ… : ظ…ظ† ط£ظ†طھظ… طں ظپظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† :

ظ†ط­ظ† ط£ظ‡ظ„ ظƒظ„ظ…ط© ط§ظ„طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ ظ…ظ† ط£ظڈظ…ظ‘ط© ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) طŒ ظˆ ظ†ط­ظ† ط¨ظ‚ظٹظ‘ط© ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ طŒ ط­ظ…ظ„ظ†ط§ ظƒطھط§ط¨ ط±ط¨ظ‘ظ†ط§ ظˆ ط£ط­ظ„ظ„ظ†ط§ ط­ظ„ط§ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط­ط±ظ‘ظ…ظ†ط§ ط­ط±ط§ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ط£ط­ط¨ظ‘ظ†ط§ ط°ط±ظ‘ظٹط© ظ†ط¨ظٹظ‘ظ†ط§(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) طŒ ظˆ ظ†طµط±ظ†ط§ظ‡ظ… ظ…ظ† ظƒظ„ظ‘ ظ…ط§ ظ†طµط±ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط£ظ†ظپط³ظ†ط§ طŒ ظˆ ظ‚ط§طھظ„ظ†ط§ ظ…ط¹ظ‡ظ… ظ…ظ† ظ†ط§ظˆط§ظ‡ظ… .

ظپط£ظ‚ظˆظ„ ظ„ظ‡ظ… : ط£ط¨ط´ط±ظˆط§ ; ظپط£ظ†ط§ ظ†ط¨ظٹظ‘ظƒظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ظƒظ†طھظ… ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظƒظ…ط§ ظ‚ظ„طھظ… طŒ ط«ظ…ظ‘ ط£ط³ظ‚ظٹظ‡ظ… ظ…ظ† ط­ظˆط¶ظٹ طŒ ظپظٹطµط¯ط±ظˆظ† ظ…ط±ظˆظٹظ‘ظٹظ† ظ…ط³طھط¨ط´ط±ظٹظ† طŒ ط«ظ…ظ‘ ظٹط¯ط®ظ„ظˆظ† ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ط®ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظپظٹظ‡ط§ ط£ط¨ط¯ ط§ظ„ط¢ط¨ط¯ظٹظ† آ».( [16] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظƒظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ظƒظٹط³طھظٹط¯ ط´ظ…ط§ ظ‡ط§ طں

ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ : ظ…ط§ط¦ظٹظ… ط§ظ‡ظ„ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ طھظ‚ظˆط§ ط§ط² ط§ظ…ظ‘طھ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) طŒ ظˆ ظ…ط§ط¦ظٹظ… ط¨ظ‚ظٹظ‘ظ‘ظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ظ‘ ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… طŒ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… طŒ ظˆ ط°ط±ظٹظ‘ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ظˆط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظٹظ… طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ; ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¬ظ†ع¯ ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ظ¾ط³ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ط§ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ; ظ…ظ†ظ… ظ†ط¨ظ‰ظ‘ ط´ظ…ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط­ظˆط¶ ط®ظˆط¯ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ظ¾ط³ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ .

7 ظ€ظ€ ظˆ ظپظٹ آ« ط§ظ„ط¨ط­ط§ط± آ» ط¹ظ† ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظٹظ‘ط¯ ط§ظ„ظ…ط±طھط¶ظ‰(ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡) طŒ ظ€ظ€ ظپظٹ ط¶ظ…ظ† ظƒظ„ط§ظ…ظ‡ ظ€ظ€ ظ‚ط§ظ„ : ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط® ظ€ ط£ط¯ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظ‡ ظ€ : آ« ظˆ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط­ظƒظ… ظ…ظ† ط£ظƒط¨ط± ط£طµط­ط§ط¨ ط£ط¨ظٹ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط£ط¨ظٹ ط§ظ„ط­ط³ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ظٹظƒظ†ظ‘ظ‰ ط£ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط£ط¨ط§ ط­ظƒظ… طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ظ…ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ†ظٹ ط´ظٹط¨ط§ظ† طŒ ظˆظƒط§ظ† ظ…ظ‚ظٹظ…ط§ظ‹ ط¨ط§ظ„ظƒظˆظپط© طŒ ظˆ ط¨ظ„ط؛ ظ…ظ† ظ…ط±طھط¨طھظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ‘ظ‡ ط¹ظ†ط¯ ط£ط¨ظٹ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ط¹ظپط±ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طŒ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ط¯ط®ظ„ ط¨ظ…ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ظˆ ط؛ظ„ط§ظ… ط£ظˆظ‘ظ„ ظ…ط§ ط§ط®طھط·ظ‘ ط¹ط§ط±ط¶ط§ظ‹ طŒ ظˆ ظپظٹ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‡ ط´ظٹظˆط® ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© طŒ ظƒط­ظ…ط±ط§ظ† ط¨ظ† ط£ط¹ظٹظ† طŒ ظˆ ظ‚ظٹط³ ط¨ظ† ط§ظ„ظ…ط§طµط± طŒ ظˆ ظٹظˆظ†ط³ ط¨ظ† ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ طŒ ظˆ ط£ط¨ظٹ ط¬ط¹ظپط± ط§ظ„ط£ط­ظˆظ„ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ظ… طŒ ظپط±ظپط¹ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‡ظ… ظˆ ظ„ظٹط³ ظپظٹظ‡ظ… ط¥ظ„ط§ظ‘ ظ…ظ† ظ‡ظˆ ط£ظƒط¨ط± ط³ظ†ظ‘ط§ظ‹ ظ…ظ†ظ‡ طŒ ظپظ„ظ…ظ‘ط§ ط±ط£ظٹ ط£ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط£ظ†ظ‘ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ظپط¹ظ„ ظƒط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ط£طµط­ط§ط¨ظ‡ طŒ ظ‚ط§ظ„ : آ« ظ‡ط°ط§ ظ†ط§طµط±ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظٹط¯ظ‡ آ».( [17] )

8 ظ€ظ€ ظˆ ظپظٹ آ« ط§ظ„ظƒط§ظپظٹ آ» ط¹ظ† ظٹظˆظ†ط³ ط¨ظ† ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ طŒ ظپظٹ ط¶ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ظپظٹ ظˆط§ظ‚ط¹ط© ط±ط¬ظ„ ط´ط§ظ…ظ‰ ط¬ط§ط، ط¹ظ†ط¯ ط£ط¨ظٹ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظ„ظ…ظ†ط§ط¸ط±ط© ط£طµط­ط§ط¨ط© ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ظ‚ط§ظ„ : ظ‚ط§ظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ط§ط®ط±ط¬ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ط§ط¨ ظپط§ظ†طھط¸ط± ظ…ظ† طھط±ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طھظƒظ„ظ‘ظ…ظٹظ† ظپط£ط¯ط®ظ„ظ‡ طŒ ظ‚ط§ظ„ : ظپط£ط¯ط®ظ„طھ ط­ظ…ط±ط§ظ† ط¨ظ† ط£ط¹ظٹظ† طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ظٹط­ط³ظ† ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ط£ط¯ط®ظ„طھ ط§ظ„ط£ط­ظˆظ„ طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ظٹط­ط³ظ† ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ط£ط¯ط®ظ„طھ ظ‚ظٹط³ ط¨ظ† ط§ظ„ظ…ط§طµط± طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ط¹ظ†ط¯ظٹ ط£ط­ط³ظ†ظ‡ظ… ظƒظ„ط§ظ…ط§ظ‹ طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ظ‚ط¯ طھط¹ظ„ظ‘ظ… ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… ظ…ظ† ط¹ظ„ظٹ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظپظ„ظ…ظ‘ط§ ط§ط³طھظ‚ط±ظ‘ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ط£ط¨ظˆط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط­ط¬ظ‘ ظٹط³طھظ‚ط±ظ‘ ط£ظٹظ‘ط§ظ…ط§ظ‹ ظپظٹ ط¬ط¨ظ„ ظپظٹ ط·ط±ظپ ط§ظ„ط­ط±ظ… ظپظٹ ظپط§ط²ط© ظ„ظ‡ ظ…ط¶ط±ظˆط¨ط© طŒ ظپط§ط®ط±ط¬ ط±ط£ط³ظ‡ ظ…ظ† ظپط§ط²طھظ‡ ظپط¥ط°ط§ ظ‡ظˆ ط¨ط¨ط¹ظٹط± ظٹط®ط¨ طŒ ظپظ‚ط§ظ„: ظ‡ط´ط§ظ… ظˆ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ط© طŒ ظ‚ط§ظ„ : ظپط¸ظ†ظ†ط§ ط£ظ†ظ‘ ظ‡ط´ط§ظ…ط§ظ‹ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ ط¹ظ‚ظٹظ„ طŒ ظƒط§ظ† ط´ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط­ط¨ظ‘ط© ظ„ظ‡ طŒ

ظ‚ط§ظ„ : ظپظˆط±ط¯ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط§ظ„ط­ظƒظ… طŒ ظˆ ظ‡ظˆ ط£ظˆظ‘ظ„ ظ…ط§ ط§ط®طھط·طھ ظ„ط­ظٹطھظ‡ طŒ ظˆ ظ„ظٹط³ ظپظٹظ†ط§ ط¥ظ„ط§ظ‘ ظ…ظ† ظ‡ظˆ ط£ظƒط¨ط± ط³ظ†ظ‘ط§ظ‹ ظ…ظ†ظ‡ طŒ ظ‚ط§ظ„ : ظپظˆط³ظ‘ط¹ ظ„ظ‡ ط£ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ظ‚ط§ظ„ : آ« ظ†ط§طµط±ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظٹط¯ظ‡ آ».( [18] )

ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ط­ظ„ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط­ظƒظ… ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط´ط¯ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط§ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ طھط§ط²ظ‡ ط®ط· ط¹ط§ط±ط¶ط´ ط±ظˆط¦ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط³ظ†ظ‘ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ طŒظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط±ط´ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ€ظ€ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ط² ط§ط¬ظ„ط§ط، ط´ظٹظˆط® ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ€ظ€ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ¾ط³ ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ† طھط¬ظ„ظٹظ„ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظˆ ظ†ط§طµط± ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط¯ط³طھط´ ط§ط³طھ .

9 ظ€ظ€ ظˆ ظپظٹ آ« ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ آ» ظپظٹ ط¶ظ…ظ† ظƒظ„ط§ظ…ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ : آ« ظ†ط­ظ† ط´ط¬ط±ط© ط§ظ„ظ†ط¨ظˆظ‘ط© طŒ ظˆ ظ…ط­ط¨ط· ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ط© طŒ ظˆ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© طŒ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ظ† ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط­ظƒظ…ط© طŒ ظ†ط§طµط±ظ†ط§ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘ظ†ط§ ظٹظ†طھط¸ط± ط§ظ„ط±ط­ظ…ط© طŒ ظˆ ط¹ط¯ظˆظ‘ظ†ط§ ظˆ ظ…ط¨ط؛ط¶ظ†ط§ ظٹظ†طھط¸ط± ط§ظ„ط³ط·ظˆط© آ».( [19] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ…ط§ط¦ظٹظ… ط´ط¬ط±ظ‡ ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط«ظ…ط±ظ‡ ظ†ط¨ظˆظ‘طھ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ع¯ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط§ط¦ظٹظ… ظ…ط­ظ„ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط±ط³ط§ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط§ط¦ظٹظ… ظ…ط¹ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظƒظ…طھ طŒ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط§ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ط§ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط؛ط¶ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط¹ط°ط§ط¨ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ .

10 ظ€ظ€ ظˆ ظپظٹ آ« ط§ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ آ» ط¹ظ† ط£ط¨ظٹ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط£ظ†ظ‘ظ‡ ظ‚ط§ظ„ ظپظٹ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ„ط£طµط­ط§ط¨ظ‡ :

آ« ظˆ ظ…ظ† ظ†طµط±ظ†ط§ ط¨ظ†ظپط³ظ‡ طŒ ظپظٹظƒظˆظ† ظپظٹ ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† طŒ ظپظ‚ط¯ ط£ط®ط¨ط±ظ†ظٹ ط¬ط¯ظ‘ظٹ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط£ظ†ظ‘ ظˆظ„ط¯ظٹ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظٹظ‚طھظ„ ط¨ط·ظپظ‘ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط؛ط±ظٹط¨ط§ظ‹ ظˆط­ظٹط¯ط§ظ‹ ط¹ط·ط´ط§ظ†ط§ظ‹ طŒ ظپظ…ظ† ظ†طµط±ظ‡ ظپظ‚ط¯ ظ†طµط±ظ†ظٹ ظˆ ظ†طµط± ظˆظ„ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ظ…ظ† ظ†طµط±ظ†ط§ ط¨ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظپظٹ ط­ط²ط¨ظ†ط§ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© آ».( [20] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظ‡ط±ظƒط³ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¬ط¯ظ‘ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط± ظƒط±ط¨ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ€ظ€ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‰ ظٹط§ط± ظˆ ظٹط§ظˆط± ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

11 ظ€ظ€ ظˆ ط¯ط± آ« ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط­ظٹط§طھ آ» ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ط² ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظٹظƒ ط¯ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ طµط¯ظ‘ظٹظ‚ط§ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط± ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ طµط§ظ„ط­ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ ط¯ط± (ط¯ظٹع¯ط±) ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط± طµط±ط§ط· ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھظ… ظˆ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… :

ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§ ! ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط±ط§ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ; ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¨ع¯ط°ط±ط§ظ† .

ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظ†ط¯ط§ ط§ط² ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط¹ط§ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظٹظ… ; ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†طھ .

ظ¾ط³ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ع¯ظپطھط§ط± ظٹط§ ط¨ط§ ظƒط±ط¯ط§ط±ط´ط§ظ† ; ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظƒط³ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ط§ظ† ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¯ط±ظگ ظ‡ط´طھظ… ط³ط§ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط°ط±ظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط؛ط¶ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.( [21] )

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظ„ ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ†طµط±طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ†ط´ط§ط، ظ…ط±ط§ط«ظ‰ ظˆ ظ…ط¯ط§ظٹط­ ع†ظ‡ ط¨طµظˆط±طھ ظ†ط«ط± ظˆ ع†ظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ†ط¸ظ… ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ظپطµظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ط´ط¯ .[1] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¢ظٹظ‡ 7 .

[2] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط´ظˆط±ظ‰ ط¢ظٹظ‡ 23 .

[3] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±: ط¬1 طµ151 ط­ط¯ظٹط«131.

[4] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±: ط¬26 طµ274 ط­ط¯ظٹط«17.

[5] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±: ط¬26 طµ319 ط¨ط§ط¨9.

[6] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¢ظٹظ‡ 14 .

[7] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 286 .

[8] ظ€ظ€ ط¹ظˆط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ط¢ظ„ظ‰ :ط¬ 2 طµ 58 ط­ط¯ظٹط« 207

[9] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ :ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط·ط§ط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط³ط®طھ ط¯ط± ط¨ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط±ظٹطµ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط³ط¹ظ‰ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ . ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ط¬ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظ†طµظٹط­طھ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ . ( ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ظپظٹط¶ :ط®ط·ط¨ظ‡ 207 )

[10] ظ€ظ€ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ طھظˆط¶ظٹط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طھط£ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ†ط³ط®ظ‡ ط®ط·ظ‰ظ‘ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط² ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ط¤ظ„ظپ ; ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط§ط¨ ط¯ظˆظ‘ظ… ط¨ظٹط§ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ. ظˆ ظپظ‚ط· ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط§ط¨ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¨ظ‡ ط±ط´طھظ‡ طھط­ط±ظٹط± ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

[11] ظ€ظ€ ظ…ط­ط§ط³ظ† :ط¬2 طµ251 ط­ط¯ظٹط«473 طŒ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬27 طµ94 ط­ط¯ظٹط«54

[12] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط±ط§ظ„ط¥ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) :طµ43  طŒ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± :ط¬27 طµ96 ط¶ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط«59 .

[13] ظ€ظ€ ط§ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ظپظٹط¯ :طµ33 ط­ط¯ظٹط«8  طŒ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± :ط¬27 طµ101 ط­ط¯ظٹط«64 .

[14] ظ€ظ€ ظ…ط­ط§ط³ظ† : ط¬1 طµ25 ط­ط¯ظٹط«472 طŒ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± : ط¬27 طµ93 ط­ط¯ظٹط«53 .

[15] ظ€ظ€ ظ„ط¢ظ„ظٹ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±: ط¬4 طµ318.

[16] ظ€ظ€ ط®طµط§ط¦طµ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‘ظ‡ طµ111 ظˆ 112.

[17] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط± : ط¬10 طµ295 ط­ط¯ظٹط«4 .

[18] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ : ط¬1 طµ171 ظˆ 172 .

[19] ظ€ظ€ ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ظپظٹط¶ : ط¶ظ…ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ 108 .

[20] ظ€ظ€ ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ظ„ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ طµ 256 .

[21] ظ€ظ€ ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط­ظٹط§ : طµ 379 .

 

next page

fehrest page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation