بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیوه های یاری قائم آل محمد علیه السلام, مرحوم آیت الله میرزا محمد باقر فقیه ایمانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 


[1] ظ€ظ€ ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ظپظٹط¶ : طµ 966 ط¶ظ…ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ 45 :

[2] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط³ط§ط، ط¢ظٹظ‡ 69

[3] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ : ط¬2 طµ78 ط­ط¯ظٹط«12 .

[4] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ : ط¬2 طµ233 ط­ط¯ظٹط«10 .

[5] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬53 طµ175.

[6] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ76.

[7] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ30.

[8] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡: ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط²ظٹظ†طھ ط¨ط§ط´ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط¹ط§ط± ظ†ط´ظˆظٹط¯. ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬71 طµ31 ط­ط¯ظٹط«3 ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظپط§ظˆطھ.

[9] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬36 طµ4 ط¨ط§ط¨ آ«ط§ظ†ظ‘ ط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ».

[10] ظ€ظ€ ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± طµ 101 .

[11] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط§طµط­ط§ط¨ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ط±ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط§ ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ط¯ط±ط³ ظ…ظ‰ ط´ط¯ .( ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© : ط¬27 طµ142 ط­ط¯ظٹط«33429 ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط®طھظ„ط§ظپ) .

 طµظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬70 طµ249 ط­ط¯ظٹط«25 ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظپط§ظˆطھ.

[13] ظ€ظ€ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط؛ظٹط± ظˆط§ط¬ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ط·ظ‰ظ‘ ط³ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ظˆط¬ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط؛ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط؛ظ†ط§ط، ط®ظˆط¯ ظˆ ظپظ‚ظٹط± ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظپظ‚ط±ط´ ظˆ ظپط¶ظ„ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ . آ«ظ…ظ†ظ‡ ط±ظ‡آ»

[14] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ط¨ظ‡ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±: ط¬27 طµ198 ط­ط¯ظٹط«62 طŒ ظˆطµ308 ط¨ط§ط¨8 طŒ ظˆطµ311 ط¨ط§ط¨9.

[15] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ38 ط­ط¯ظٹط«7.

[16] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ : ط¢ظٹظ‡103 .

[17] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡: ط®ظˆط§ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظƒظ†ظ‰ ظٹط§ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظ†ظƒظ†ظ‰  طŒ ط§ع¯ط± ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظƒظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظپط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(ط³ظˆط±ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡80) .

[18] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡: ط®ظˆط§ظ‡ ط§ظ†ط°ط§ط± ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظٹط§ ظ†طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯.(ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 6).

[19] ظ€ظ€ ط¨ظ‡ طµظپط­ظ‡ 29 ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯.

[20] ظ€ظ€ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط²ظƒط§طھ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 60 ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

[21] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬18 طµ181 ط­ط¯ظٹط«11.

[22] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 32 .

[23] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 4 طµ 210 ط­ط¯ظٹط« 2

[24] ظ€ظ€ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 210 ط¨ط§ط¨ آ« ظپظٹ ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† آ» ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯ .

[25] ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط­ظ„ ط¢ظٹظ‡ 125 .

[26] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 316 ط­ط¯ظٹط« 8 .

[27] ظ€ظ€ ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒ ط±ط§ ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆط§ ظˆ طھط±ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ طŒ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ طŒ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھظ‰ ط±ط§ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط®ظˆط´ط¨ط®طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆ ط¶ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¯ط³طھ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ع†ط±ط§ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھظƒظپظ‘ظ„ ظˆ ط¶ط§ظ…ظ† ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط²ظٹط² ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ط²ظ‘طھ ط¨ط®ط´ط¯ . ( ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ظپظٹط¶ طµ991 ظ†ط§ظ…ظ‡53 ).

[28] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ طھظپط³ظٹط±ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ339 ظ€ 345.

[29] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط±ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ344 ط­ط¯ظٹط«224.

[30] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طµ344 ط­ط¯ظٹط«225.

[31] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ34 ط¶ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط«1.

[32] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ط© : ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط±ظƒط³ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط´ط±ظٹط¹طھ ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¶ط¹ظٹظپط§ظ† ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¬ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆ طھط§ط¬ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط­ط´ط± ظ†ظˆط± ط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± طھظ† ط§ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ظ‰ ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ظٹظƒ ط±ط´طھظ‡ ط§ط² ظ†ط® ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط§ط±ط²ط¯.

ط³ظ¾ط³ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡: ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط³طھ طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ; ظ‡ط±ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط­ظٹط±طھ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ; ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط§ظˆ ع†ظ†ع¯ ط²ظ†ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط­ظٹط±طھ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظ…ط­ط´ط± ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ طھظ…ط§ظ… ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† ظ‚ظپظ„ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ط²ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظٹط§ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ„ظ‘ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. (طھظپط³ظٹط±ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ 339 ط­ط¯ظٹط« 215) .

[33] ظ€ظ€ ط¨ظ‡ طµ 33 ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯.

 

ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

 ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰

- غ² -


ظپطµظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… :

ط¯ط±ط¨ظٹط§ظ† ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ†

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ طµظپطھ طھظ‚ظˆط§

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ; ط¨ظ‡ ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ†ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظˆ ظ„ط§ط²ظ… طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط§ط®طھطµط§ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ظˆظ‘ظ„ ; طھظ‚ظˆط§ ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± آ« ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ آ» ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط­ظ†ظٹظپ ظ€ظ€ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¨طµط±ظ‡ ظ€ظ€ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ :

آ« ط£ظ„ط§ ظˆ ط¥ظ†ظ‘ ظ„ظƒظ„ظ‘ ظ…ط£ظ…ظˆظ… ط¥ظ…ط§ظ…ط§ظ‹ ظٹظ‚طھط¯ظٹ ط¨ظ‡ طŒ ظˆ ظٹط³طھط¶ظٹط¦ ط¨ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظ…ظ‡ طŒ ط£ظ„ط§ ظˆ ط¥ظ†ظ‘ ط¥ظ…ط§ظ…ظƒظ… ظ‚ط¯ ط§ظƒطھظپظ‰ ظ…ظ† ط¯ظ†ظٹط§ظ‡ ط¨ط·ظ…ط±ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط·ظڈط¹ظ…ظ‡ ط¨ظ‚ظڈط±طµظٹظ‡ طŒ ط£ظ„ط§ ظˆ ط¥ظ†ظ‘ظƒظ… ظ„ط§ طھظ‚ط¯ط±ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط£ط¹ظٹظ†ظˆظ†ظٹ ط¨ظˆط±ط¹ ظˆ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¹ظپظ‘ط© ظˆ ط³ط¯ط§ط¯ آ».( [1] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظ… ط§ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظٹط§ط¨ط¯ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط²ظٹظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط² ط·ط¹ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ظ‚ط±طµ ظ†ط§ظ† ط§ظƒطھظپط§ ظˆ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط´ظ…ط§ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆط¨ظ‡ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ظپط±ط§ط¦ط¶ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظپظ‘ ظ†ظپط³ ط§ط² ط­ط§ط¬طھ ظˆ طھظ…ظ„ظ‘ظ‚ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ظ‡ طµط­ظٹط­ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط£ط¹ظٹظ†ظˆظ†ط§ ط¨ط§ظ„ظˆط±ط¹ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظ…ظ† ظ„ظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ط§ظ„ظˆط±ط¹ ظƒط§ظ† ظ„ظ‡ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظپط±ط¬ط§ظ‹ طŒ ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظٹظ‚ظˆظ„ : (ظ…ظژظ†ظ’ ظٹظڈط·ظگط¹ظگ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆظژ ط±ظژط³ظڈظˆظ„ظژظ‡ظڈ ظپظژط§ظڈظˆظ„ط¦ظگظƒظژ ظ…ظژط¹ظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط§ظژظ†ظ’ط¹ظژظ…ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگظ… ظ…ظگظ†ظ’ ط§ظ„ظ†ظ‘ظژط¨ظٹظٹظ†ظژ ظˆظژ ط§ظ„طµظ‘ظگط¯ظٹظ‚ظٹظ†ظژ ظˆ ط§ظ„ط´ظ‘ظڈظ‡ظژط¯ط§ط،ظژ ظˆ ط§ظ„طµظ‘ط§ظ„ط­ظگظٹظ†ظژ ظˆظژ ط­ط³ظ†ظژ ط§ظڈظˆظ„ط¦ظگظƒظژ ط±ظژظپظٹظ‚ط§ظ‹)( [2] ) ظپظ…ظ†ظ‘ط§ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ظ‘ ظˆ ظ…ظ†ظ‘ط§ ط§ظ„طµظ‘ط¯ظٹظ‚ ظˆ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ظˆظ† آ».( [3] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط² ظ…ط­ط§ط±ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ‡ط± ظƒط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط±ط§ ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ظˆط±ط¹ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ط¬ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط² ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ظ…ط¬ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ : ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ; ظ¾ط³ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ†ط¹ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظ†ط¨ظٹظ‘ظٹظ† ظˆ طµط¯ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ طµظ„ط­ط§ط، ط³ط§ظƒظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط¥ظ†ظ‘ ط´ظٹط¹ط© ط¹ظ„ظٹظ‘ ط®ظ…طµ ط§ظ„ط¨ط·ظˆظ† طŒ ط°ط¨ظ„ ط§ظ„ط´ظپط§ط© طŒ ظˆ ط£ظ‡ظ„ ط±ط£ظپط© ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظ„ظ… طŒ ظٹط¹ط±ظپظˆظ† ط¨ط§ظ„ط±ظ‡ط¨ط§ظ†ظٹط© ظپط£ط¹ظٹظ†ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط£ظ†طھظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ظˆط±ط¹ ظˆ ط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ آ».( [4] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط´ظƒظ…ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ„ط¨ط§ظ†ظ‰ ط®ط´ظƒ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط´ط¯ظ‘طھ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ€ظ€ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط±ط£ظپطھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‘طھ ط§ط¹ط±ط§ط¶ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ط² ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط² ظ…ط­ط§ط±ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظƒظ…ظƒ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ .

ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھظˆظ‚ظٹط¹ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط±طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ :

آ« ط¥ظ†ظ‘ط§ ط؛ظٹط± ظ…ظ‡ظ…ظ„ظٹظ† ظ„ظ…ط±ط§ط¹ط§طھظƒظ… ظˆ ظ„ط§ظ†ط§ط³ظٹظ† ظ„ط°ظƒط±ظƒظ… طŒ ظˆظ„ظˆظ„ط§ ط°ظ„ظƒ ظ„ظ†ط²ظ„ ط¨ظƒظ… ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆ ط§ط³طھط·ظ„ظ…ظƒظ… ط§ظ„ط£ط¹ط¯ط§ط، طŒ ظپط§طھظ‘ظ‚ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ„ظ‘ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ظˆظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ†طھط¨ط§ط«ظƒظ… ظ…ظ† ظپطھظ†ط© ظ‚ط¯ ط£ظ†ط§ظ‚طھ ط¹ظ„ظٹظƒظ… آ».( [5] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ…ط§ ط§ظ‡ظ…ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط´ظ…ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ظٹط§ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ; ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط³ط®طھ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط³طھط§طµظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ آ» .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظƒظ…طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظˆط±ط¹ ; ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط³ظ‰ ; ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظپط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظٹط§ ط¯ظپط¹ ط¶ط±ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظˆ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ظٹط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظٹط§ ظ…ط§ظ„ ظٹط§ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ظٹظ† ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ط² ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظٹط§ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† طھظ‚ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ طµظپطھ طھظ‚ظˆط§ ; ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ظ†ظپط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظˆظ‘ظ„ : ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ; ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ ط­ظ‚ظ‘ ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط¨ط´ظˆظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ; ط±ط³ظٹط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظˆ ط±طھط¨ظ‡ طµظ„ط§ط­ ط§ط² ط§ظپط§ط¶ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ„ظƒظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ  ; ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظپط±ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ طµظ„ط§ط­ ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظٹط§ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظˆ ع†ظˆظ† طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ع†ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¨ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ€ظ€ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظ€ظ€طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¨ط¹ظٹطھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ط³طھ ; ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظˆ طھط¨ط¹ظٹظ‘طھ ; ط¨ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ…ط± ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ظˆ ط§ط­ظٹط§ط، ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ظˆ طھط¶ظٹظٹط¹ ظ†ط´ط¯ظ† ط§ظˆط§ظ…ط± ط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…طھظ‘ظ‚ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط¨ظ‚ط§ط، ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¢ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ طھط­ظ‚ظ‘ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط­ظٹط§ط، ظˆ ط§ط¨ظ‚ط§ط، ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘طھط±ظٹظ† ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ†طµط±طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹظ‘طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ طھط£ظƒظٹط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ; ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ط¤ط«ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ط«ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط«ط±ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ط´ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط«ط§ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ طھظ†ط¨ظ‘ظ‡ ظˆ طھط°ظƒظ‘ط± ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ; ط§ط² ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ظگ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط¯ط± ط¨ط§ط¨ آ« ظˆط±ط¹ آ»( [6] ) ظˆ ط¨ط§ط¨ آ« ط¹ظ„ظ… آ»( [7] ) طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¨ظ‡ ظˆطµظپ طھظ‚ظˆط§ ظ…طھظ‘طµظپ ط´ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط¹ط²ظ‘طھ ظˆ ط´ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ : آ« ظƒظڈظˆظ†ظڈظˆط§ ظ„ظژظ†ط§ ط²ظژظٹظ†ط§ظ‹ ظˆ ظ„ط§ طھظژظƒظڈظˆظ†ظڈظˆط§ ظ„ظژظ†ط§ ط´ظژظٹظ†ط§ظ‹ آ».( [8] )

ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ظ¾ط¯ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¹ط¨ط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ظ…ظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…طµط§ط­ط¨ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ظ€ظ€ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط±ظپ ظˆ ط¹ط²ظ‘ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ†طھط³ط§ط¨ط§طھ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.( [9] )

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ‡ط± ط´ط®طµ ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¯ط± ظ¾ظ‰ طھط­طµظٹظ„ طھظ‚ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط­طھظ…ط§ظ‹ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ط§ظ‚ظˆط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ طھط¨ط¹ظٹظ‘طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† طھط¨ط¹ظٹطھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ; طھط³ظ„ظٹظ… ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ط´ط£ظ† ط¬ظ„ظٹظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§طھظ‘طµط§ظپ ط¨ظ‡ ظˆطµظپ ط´ط±ظٹظپ طھظ‚ظˆط§ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط§ط®ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط²ظٹط§ط¯طھظ‰ ط¹ط¯ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظ†طµط±طھظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط¤ظٹظ‘ط¯ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط­ط¯ظٹط« ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« طھظ†ط§ظƒط­ظˆط§ ظˆ طھظ†ط§ط³ظ„ظˆط§ طھظƒط«ط±ظˆط§ ظپط¥ظ†ظ‘ظٹ ط§ظڈط¨ط§ظ‡ظٹ ط¨ظƒظ… ط§ظ„ط§ظڈظ…ظ… ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ظˆ ظ„ظˆ ط¨ط§ظ„ط³ظ‚ط· آ».( [10] )

ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ : ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ† ط¹ط¯ط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظڈظ…ظ‘طھ ط±ط§ ظ€ظ€ ظˆظ„ظˆ ط³ظ‚ط·ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظڈظ…ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط´ظ… : ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ; ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ظپط¹ ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ط²ظˆظ„ ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط³طھط­ظ‚ ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ„ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ط«ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط§ط²ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ط®ط§ط·ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ; ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ; ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‚ط¨ظٹط­ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…طھظ‘ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ; ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط± ط§ظپط§ط¶ظ‡ ط§ظٹظ† ظپظٹظˆط¶ط§طھ ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‡ظپطھظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظپط¹ ط¶ط±ط± ط§ط² ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¬ظ‡ظ‘ط§ظ„ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ…: ط§ع¯ط± ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ; ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ظ…طھ ط¨ط± ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‡ط´طھظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط±ط§ظ…ط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ط®ظٹط§ط± ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ط؛ظٹط§ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ط«ط¨ط§طھ ظˆ ط¨ظ‚ط¢ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط­ظ‚ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ط´ط¯ ظ…ط­ظ„ ظˆط«ظˆظ‚ ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظٹط§ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط­ظٹط§ط، ظˆ ط§ط¨ظ‚ط§ط، ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ†طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ط´ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ط§ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط­ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ†طھط´ط§ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط«ط± طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ; ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط­طھظ‘ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ظˆط«ظ‘ظ‚ظٹظ† ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : آ« ظ„ظˆظ„ط§ ظ‡ط¤ظ„ط§ط، ظ„ط§ظ†ط¯ط±ط³طھ ط¢ط«ط§ط±ظ†ط§ آ».( [11] )

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¢ط®ط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظˆ ظˆط«ظˆظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ظپط§ط¦ط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظ†ظƒط§ط­ ظˆ ط·ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط§ظڈظ…ظˆط± طŒ ط§ظڈظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ†ط¸ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ; ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ط±ط§طھط¨ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ . ط²ظٹط±ط§ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆطµظپ طھظ‚ظˆط§ ط§ط² ط±ط°ط§ط¦ظ„ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§طµظ„ ظˆ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط¨ظ‘ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظ¾ط§ظƒ ط´ط¯ طŒ ط¯ظ„ ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ع†ط´ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط² ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط± ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط¹ط§ط±ظپ ط´ظˆط¯ ; ط¯ظ„ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…طھظ‚ظ‰ ط¨ظٹظ†ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط¨طµظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹظ‘طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ط§ط¶ط¹ ظˆ ط®ط§ط´ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ; ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط§ط³ط¨ط§ط¨ طھظ‚ظˆط§ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ظ†ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ; ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط³ط¨ط¨ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ط±ط§طھط¨ ظƒظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :

آ« ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط­ط¨ظ‘ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ظ…طھظ‘طµظپ ط´ط¯ ; ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط§ظˆ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط­ظƒظ…طھ ط±ط§ ط§ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ظ…ظˆط±ط¯ طھط¹ط¬ظ‘ط¨ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ آ».( [12] )

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ظˆط± طھظ‚ظˆط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط±ظپظٹط¹ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ط¦ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ; ظ¾ط³ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط§ط·ظ‚ ظˆ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظˆ ط­ط¬ظ‘طھ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ظپط¶ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ; ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ†طھظپط¹ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬ظ‘طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط؛ظ… ط§ظ†ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھظ‚ظˆط§ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ†طµط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط¯ط± طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ط§طھط¨ط§ط¹ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط¬ظٹظ… ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯.

ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط² طھظ‚ظˆط§ ; ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ظ†طµط±طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط°ظƒط± ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ†طµط±طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ط´طھظ… ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ط¬ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ع¯ظٹط±ط¯ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط®ظ…ط³ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط·ط¹ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ;ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ط¬ط¨ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ظˆط§ط¬ط¨ظ‡( [13] ) ظ€ظ€ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ…ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظ…ط± طھظ‚ظˆط§ ط³ظ‡ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط®ظ…ط³ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط§ط¯ط§طھ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ . ظˆ ظ†ظٹط² ط­ظ‚ظ‘ ط²ظƒط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظˆط§ظ… ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط³ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط´ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ط´ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط±ط§ ط§ط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظپط±ط¬ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ; ظ†طµظٹط¨ ط§ظˆ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ; ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظ†ط¸ط§ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± طھظ‚ظˆط§ ظ‡ظٹط¨طھ ظˆ ط¹ط²ظ‘طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ط´ط±ط§ط± طھط£ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط®ط§ط¦ظپ ظˆ طھط±ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط³ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ; ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط¯ظپط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط´ط±ظ‘ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ظپط³ظ‘ط§ظ‚ ط§ط² ط§ط®ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط±ظپظٹط¹ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ط§ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯ ظ€ظ€ ط¯ط¹ط§ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ طŒ ظˆ ط§ط² ط³ظٹظ‘ط¦ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظپظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط´ظپط§ط¹طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ط´ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ; ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط¯ط± ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ‚ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط­ط³ظ†ط§طھ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.( [14] )

ظˆ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± طھظƒظ…ظٹظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط´ط±ط§ظٹط· ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ; ظ…ظژط«ظژظ„ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طµط­ظٹط­ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ…ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظƒظٹظ…ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط±ط³ط¯ طŒ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ‚ظٹظ…طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط·ظˆط±ظ‰ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ظˆ ط¹ظ…ط§ط±ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظٹظ†طھ ظˆ ط²ظٹظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظƒظٹظ…ظٹط§ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ‚ظٹظ…طھ ط¢ظ† ظ†ط§ع†ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ; ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط´ظˆط¯ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ; ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط®ط§ط·ط± ط²ظٹظ†طھ ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھط²ظƒظٹظ‡ ظˆ طھظƒظ…ظٹظ„ ط´ط¯ظ† ظ†ظپط³ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ„ط§ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¬ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط±ط¶ظˆط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط³ظƒظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…طھظ†ط¹ظ‘ظ… ط´ظˆط¯ .

ط§ظ…ظ‘ط§ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ط، ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ; ظ…ظژط«ظژظ„ ط¢ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھط±ظٹط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط®طµ ظ…ط³ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط§ط«ط± ط²ظ‡ط± ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ; ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ظ…ط¹ط§طµظ‰ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط§ط³ط¯ ظˆ ط²ط§ط¦ظ„ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± طµط؛ظٹط± ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ظˆ ظ„ظƒظ† ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ظ„ط¨ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ ظˆ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط´ط±ظ‘ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ط§ط² ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ظ„ط§ظƒطھظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ .

ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظˆط¬ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : آ« ظپط§ط¦ط¯ظ‡ طµظ„ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ طھط·ظ‡ظٹط± ظˆ طھط²ظƒظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯آ» طŒ( [15] )ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طھط²ظƒظٹظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط§ظ‚طµ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط±ظپط¹ ظ†ظ‚طµط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط±ظپط¹طھ ظ‚ط¯ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظ…ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظٹظ…ظٹط§ ط·ظ„ط§ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¸ظ„ظ…طھظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط±ظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ط² ظپط³ط§ط¯ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ .

ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ط³ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظ„ظٹظ‘ط§طھ ظˆ ط¢ظپط§طھ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ .

ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظˆط§ط±ط§ ظˆ ط¨ط§ ط¨ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط±ط§طھ  ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ط±ظ‘ ط­ط³ظˆط¯ط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ع†ط´ظ… ط¨ط¯ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ‡ظ… (ط®ظڈط°ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط§ظژظ…ظ’ظˆط§ظ„ظگظ‡ظگظ…ظ’ طµظژط¯ظژظ‚ظژط©ظ‹ طھظڈط·ظژظ‡ظ‘ظگط±ظ‡ظڈظ…ظ’ ظˆظژ طھظڈط²ظژظƒظ‘ظٹظ‡ظگظ…ظ’ ظˆظژ طµظژظ„ظ‘ظگ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگظ…ظ’ ط§ظگظ†ظ‘ظژ طµظژظ„ظˆطھظژظƒ ط³ظژظƒظژظ†ظŒ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ )( [16] ) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھط²ظƒظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ : ع¯ط±ظپطھظ† ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¨ط¨ طھط²ظƒظٹظ‡ ظˆ طھط·ظ‡ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط³ظƒظˆظ† ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظ‚ظ„ط¨ ط§ط³طھ ط§ط² ط´ظƒظˆظƒ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§طھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظ€ظ€ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ ط®ظˆط¯ ظ…ط؛ط±ظˆط± ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ; ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط¢ظٹط¯ ; ط¹ظڈط¬ط¨ ط­ط§طµظ„ ظ†ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ; ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ; ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ ظ€ظ€ ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظٹط§ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ظٹط§ ظ‡ط±ظ†ط­ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ; ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¬ط³ظ… ط§ظˆ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ طµظپط§طھ ظˆ ظ…ط§ظ„ ; ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ظ‚ط°ط§ط±ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ طھط²ظƒظٹظ‡ ظˆ طھط·ظ‡ظٹط± ط´ظˆط¯.

ط§ظ„ط¨طھظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظ†طµط±طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ط´ط¯ .

ظˆظ„ظƒظ† ط¨ط³ط§ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظٹط§ ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ظپط±ط§ط¦ط¶ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ; ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹظ‘طھ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ط´ ط§ط² ط§ظˆ ط³ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ط§ط³طھ :

( ط§ظگط³ظ’طھظژط؛ظ’ظپظژط±ظ’ ظ„ظژظ‡ظڈظ… ط§ظژظˆ ظ„ط§طھظژط³ظ’طھظژط؛ظ’ظپظگط± ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط§ظگظ† طھظژط³ظ’طھظژط؛ظ’ظپظگط± ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط³ظژط¨ظ’ط¹ظٹظ†ظژ ظ…ظژط±ظ‘ظژط©ظ‹ ظپظ„ظژظ†ظ’ ظٹظژط؛ظ’ظپظگط±ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ).( [17] )

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط§ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹظ‘طھ طھط£ط«ظٹط± ظ…ظˆط§ط¹ط¸ ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط³ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط§ط³طھ : ( ط، ط§ظژظ†ظ’ط°ظژط±ظ’طھظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط§ظژظ…ظ’ ظ„ظژظ…ظ’ طھظڈظ†ظ’ط°ظگط±ظ’ظ‡ظڈظ…ظ’ ظ„ط§ظٹظڈط¤ظ…ظگظ†ظڈظˆظ†ظژ ).( [18] )

ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ; ظ†ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ†ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± طھظ‚ظˆط§ ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² طھط³ط§ظ…ط­ ط¯ط± ظپط±ط§ط¦ط¶ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ط³طھط®ظپط§ظپ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ; ظ‚ط§ط¨ظ„ ظˆ ظ„ط§ظٹظ‚ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط¯ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ط، ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ طھط£ط«ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…طھظ‘ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ط´ظپط§ط¹طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¹ط²ظ‘طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط± ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ظˆظ„ط§ظٹطھط´ط§ظ† ظ†طµط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط§ط±ط¯ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ :

آ« ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظپ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ( [19] ).

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ط´ط±ط§ظٹط· طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ€ظ€ طھظ‚ظˆط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظ†ط¨ظˆظ‰ ظ‡ظ… ظ…ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ط¹ط§ ط¨ط§ ظˆطµظپ طھظ‚ظˆط§ ; ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ظ†ظ…ظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط¹ط§ظ… .

ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ; ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ظپطھظ… ظ…ظپطµظ‘ظ„ط§ ط¨ط­ط« ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯.

ظ¾ط³ ط¯ط¹ط§ط، ظˆ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظٹظ…ظ‚ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط± ظˆ ط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ظ†طµط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظˆطµظپ طھظ‚ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ طھظ‚ظˆط§ ; ط¯ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ط§ظ…ط± طھظ‚ظˆط§ ; ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ‚طµط¯ ظ†طµط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ¾ظ†ط¬ظ… ظˆ ظ‡ظپطھظ… ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ†

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¯ظˆظ‘ظ… ; ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط§ط³طھ

ط§ط¹ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ„طھط´ط§ظ† ;ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظٹط§ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ† طŒ ظٹط§ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط³ظ‚ ظˆ ظپط¬ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ.

ط§ظˆظ‘ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ; ظ…ط«ظ„ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ظپط¹ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط´ظˆط¯ طŒ ظٹط§ طھط±ط؛ظٹط¨ ظˆ طھط­ط±ظٹطµ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ ط±ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپط¹ ط¬ظ‡ظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط¢ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ظ„ظ… ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط­ط§ط¶ط± ط´ظˆط¯ .

ط¯ظˆظ‘ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ظپط¹ظ„ ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ ظˆ ط­ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظˆ ط­ط³ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط؛ط¨طھ ظˆ طھط£ظ„ظٹظپ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ط®طµظˆطµ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± طھظ‚ظˆط§ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ; ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط®ط§ط·ط± طھط£ظ„ظٹظپ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظƒظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ط±ط؛ط¨طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ طھط±ظƒ ظƒظپط± ظٹط§ ط´ط±ظƒ ظٹط§ ط¶ظ„ط§ظ„ ظٹط§ ظپط³ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± طھط­طµظٹظ„ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ†ط¹ظ‚ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط؛ط¨طھ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط§ط² ط§ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ظ†ط­ظˆ ط¢ظ† ط®طµظˆطµ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظˆط§ظ… ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ظˆ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپظٹظ† ظ€ظ€ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظˆ طھط£ظٹظٹط¯ ظˆ طھط£ظƒظٹط¯ ط¨ط± ط­ظڈط³ظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھط±ط؛ظٹط¨ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط³ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط² ط²ظƒط§طھ( [20] ) ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط£ظ„ظٹظپ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظƒظپظ‘ط§ط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط¶ط¹ظپط§ط، ظ€ ظˆ ظ„ظˆ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ€ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط±ط؛ط¨طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظپطµظ‘ظ„ط§ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ظ‚ط±ط¨ط§ط، ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹظ† ظ…ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط·ط¹ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط·ط¹ط§ظ… ط­ط§ط¶ط±ظٹظ† ; ط¯ط¹ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .( [21] )

ظٹظƒ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ظگ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ; طھط­ط±ظٹط± ظˆ طھط£ظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ظٹظپ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط¯ظ„ط§ط¦ظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ†طµط±طھ ; ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ طھط¹ظ…ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¢ظ† ط°ظƒط± ط´ط¯ طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ…ظ‰ ط§ط² ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ظˆ ظ…ظٹط³ظˆط± ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ; ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆط¬ظˆط¨ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ; ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ‚ط³ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط´ظˆط¯ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظˆظپظ‘ظ‚ ط´ظˆط¯ ; ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط±ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط§ط´ط±ظپ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ط§ظ‚ط±ط¨ ظ‚ط±ط¨ط§طھ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ…ط±ط§ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ط² ط§ط­ظٹط§ط، ظ†ظپط³ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط¶ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط§ط³طھ ( ظˆظژ ظ…ظژظ†ظ’ ط§ظژط­ظ’ظٹط§ظ‡ط§ ظپظژظƒظژط§ظژظ†ظ‘ظژظ…ط§ ط§ظژط­ظ’ظٹظژط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ظژ ط¬ظژظ…ظٹط¹ط§ظ‹ )( [22] )ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظ†ظپط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط§ط² آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھط£ظˆظٹظ„ ط§ط¹ط¸ظ… ط¢ظٹظ‡ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ ظ†ظپط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒظ†ط¯ .( [23] )

ظˆ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [24] )

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ طŒ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظƒط§ظ…ظ„ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ :

( ظˆظژ ط§ط¯ظ’ط¹ظڈ ط§ظگظ„ظ‰ ط³ظژط¨ظٹظ„ظگ ط±ظژط¨ظ‘ظگظƒظژ ط¨ظگط§ظ„ظ’ط­ظگظƒظ’ظ…ظژط©ظگ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظˆط¹ظگط¸ظژط©ظگ ط§ظ„ظ’ط­ظژط³ظژظ†ظژط©ظگ ظˆظژ ط¬ط§ط¯ظگظ„ظ’ظ‡ظڈظ…ظ’ ط¨ظگط§ظ„ظ‘ظژطھظ‰ ظ‡ظگظ‰ظژ ط§ظژط­ظ’ط³ظژظ† )( [25] )

ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط´ ط§ط³طھظˆط§ط±; ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط·ظˆط§ط¦ظپ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط­ط§ظ„ ; ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„: ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط­ظƒظ…طھ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط®ظپظٹظ‘ظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط±ط¶ ظˆ ط³ظ…ط§ ظˆ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظپط§ظ‚ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…طµظ†ظˆط¹ط§طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ظƒظ…طھظ‡ط§ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ظˆ ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­ط³ظ† ط¨ظٹط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ط¯ط± ط¹ظ‚ظˆظ„ ظˆ ط§ظپظ‡ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط± ط§ط°ط¹ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظٹط§طھ ط§ظˆ ط±ط§ طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط³ط§ط¦ط± ظ…ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظٹظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ طھظ‚ط¯ظٹط±ط§طھ طŒ ظˆظ†ظٹط² ط§ط­ظƒط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظˆ طھط£ط«ظٹط± ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظ‡ظ„ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± طµظˆط±طھظٹظƒظ‡ ط±ط¯ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ; ظ…ظپظٹط¯ ظˆ ظ…ط¤ط«ظ‘ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ†ظƒط§ط± ط§ط² ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط± ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¨ظ‘ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظپطھ ط±ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [26] )

ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ط­ط³ظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھط¨ط´ظٹط± ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ; ظپظˆط§ط¦ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ظگ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ظگ ط­ط³ظ†ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھظ†ط°ظٹط± ; ظ…ظپط§ط³ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ط§ظ„ظƒ ظˆ ط®ط·ط±ط§طھ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط´ط¯ظٹط¯ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ظگ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ…ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط±ظ…ظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ; ظˆ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ…ط«ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط¶ط­ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط³ط±ع¯ط°ط´طھ ط§ظ…ظ‘طھ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط؛ط¨طھ ظ†ظپظˆط³ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ† ظƒظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظˆ طھط£ط«ظٹط± ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ظ‹ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظ†ظپظˆط³ ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط³ظ„ظٹظ…ظ‡ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¶ط¹ظپط§ط، ط§ط² ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ .

ظˆط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ…: ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط§ط­ط³ظ† ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط§ط«ط¨ط§طھ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظˆط§ط¶ط­ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¢ظ† ظ…ظ…ظƒظ† ظˆ ط¬ط§ظٹط² ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ ظˆ ظ…ط¹ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬ظ‘طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط¸ظپط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ط³طھط¶ط¹ظپظٹظ† ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظˆط³ط§ظˆط³ ظپط±ظٹط¨ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ط¶ط¹ظپط§ط، ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ظ‹ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¬ط¯ظ„ ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط®ط·ط§ظˆ ظ„ط؛ط²ط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ طھط°ظƒظ‘ط± ط¢ظ† ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ; ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ظ‡ظ…ظ‘طھط±ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ظ†ظپظˆط° ظƒظ„ط§ظ… ظˆ طھط£ط«ظٹط± ظ‚ظˆظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ظˆ ظ†ظپظˆط³ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظگ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط­ظڈط³ظ† ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط؛ط±ط¶ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†طµط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط§ط´ط¯ .

ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ ; ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¹ط¨ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± طŒ ظ†طµط±طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظˆ ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ†طµط±طھظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ظ‰ ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظˆظƒظˆظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ‡ط±ظƒط³ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ€ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ€ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط±ظ‰ ; ظˆ ط¨ط§ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط´ظˆط¯ ; ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†طµط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ; ظ†طµط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ( ط§ظگظ†ظ’ طھظژظ†ظ’طµظڈط±ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظژظ†ظ’طµظڈط±ظ’ظƒظڈظ…ظ’ )  ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ظˆ ظپظٹ ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ط© طŒ ظ‚ط§ظ„ ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپظٹظ…ط§ ظƒطھط¨ ظ„ظ„ط£ط´طھط± ط§ظ„ظ†ط®ط¹ظٹ (ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡) ظپظٹ ط¶ظ…ظ† ظ…ط§ ط£ظˆطµظ‰ ط¨ظ‡ : آ« ط£ظ…ط±ظ‡ ط¨طھظ‚ظˆظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆط¥ظٹط«ط§ط± ط·ط§ط¹طھظ‡ طŒ ظˆ ط§طھظ‘ط¨ط§ط¹ ظ…ط§ ط£ظ…ط± ط¨ظ‡ ظپظٹ ظƒطھط§ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ط§ط¦ط¶ظ‡ ظˆ ط³ظ†ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ‘طھظٹ ظ„ط§ظٹط³ط¹ط¯ ط£ط­ط¯ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§طھظ‘ط¨ط§ط¹ظ‡ط§ طŒ ظˆ ظ„ط§ظٹط´ظ‚ظٹ ط£ط­ط¯ ط¥ظ„ط§ظ‘ ظ…ط¹ ط¬ط­ظˆط¯ظ‡ط§ ظˆط¥ط¶ط§ط¹طھظ‡ط§ ظˆط£ظ† ظٹظ†طµط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆظٹط¯ظ‡ ظˆظ„ط³ط§ظ†ظ‡ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ ط¬ظ„ظ‘ ط§ط³ظ…ظ‡ ظ‚ط¯طھظƒظپظ‘ظ„ ط¨ظ†طµط± ظ…ظ† ظ†طµط±ظ‡ طŒ ظˆ ط¥ط¹ط²ط§ط² ظ…ظ† ط£ط¹ط²ظ‘ظ‡ آ».( [27] )

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§ظ† ظˆ ط±ط¹ط§ظٹط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط®ظ„ط§طµ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظ‡ظ… ط¯ط± ظپط¶ظ„ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†ط§طµط±ظٹظ† ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظ‡ط¯ط§ظٹطھع¯ط± ظ€ظ€ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ . ( [28] ) ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ط·ظˆط§ط¦ظپ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† .

ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± آ«طھظپط³ظٹط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ» ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طھظ‚ظ‰ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ط³طھط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ طŒ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط§ط³ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط­ظٹط±طھ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظˆط± ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¨ط± ط¹ط§ط¨ط¯ظ‡ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظپط¶ظٹظ„طھ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ط±ط´ ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ظˆ ط­ط¬ط§ط¨ظ‡ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ط§ظ‡ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ظƒظˆع†ظƒ طھط±ظٹظ† ط³طھط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ.( [29] )

ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯طھظ‚ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ط§ع¯ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط¹ظ„ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ط§ط¦ط¨ ط¨ظˆط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظ„ط§ط¦ظ„ ظ…ط­ظƒظ… ط´ط¨ظ‡ط§طھ ظ…ظ„ط­ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¹ظˆط§ظ… ط¶ط¹ظٹظپ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¯ظٹظ† ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹظ† ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ„ظƒظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¶ط¹ظپط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ظƒط´طھظ‰ ط³ظڈظƒظ‘ط§ظ† ظƒط´طھظ‰ ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظ†ط¯.( [30] )

ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± آ« ط§طµظˆظ„ ظƒط§ظپظ‰ آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ظپط¶ظ„ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط± ط¹ط§ط¨ط¯ ظ…ط«ظ„ ظپط¶ظ„ ظ…ط§ظ‡ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ†  طŒ ظˆ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆط§ط±ط«ط§ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¯ظٹظ†ط§ط± ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط±ط« ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط§ط±ط« ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط®ط° ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ط­ط¸ظ‘ ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [31] )

ظˆ ط¹ظ† طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط£ظٹط¶ط§ : ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…):

آ« ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ…ظ† ط´ظٹط¹طھظ†ط§ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ‹ ط¨ط´ط±ظٹط¹طھظ†ط§ طŒ ظپط§ط®ط±ط¬ ط¶ط¹ظپط§ط، ط´ظٹط¹طھظ†ط§ ظ…ظ† ط¸ظ„ظ… ط¬ظ‡ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ظ†ظˆط± ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ط­ط¨ظˆظ†ط§ظ‡ ; ط¬ط§ط، ط¨ظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط£ط³ظ‡ طھط§ط¬ ظ…ظ† ظ†ظˆط± ظٹط¶ظٹط¦ ظ„ط£ظ‡ظ„ طھظ„ظƒ ط§ظ„ط¹ط±طµط§طھ ظˆ ط­ظ„ظ‘ط© ظ„ط§ظٹظ‚ظˆظ… ظ„ط£ظ‚ظ„ظ‘ ط³ظ„ظƒ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط­ط°ط§ظپظٹط±ظ‡ط§ .

ط«ظ… ظٹظ†ط§ط¯ظٹ ظ…ظ†ط§ط¯ : ظٹط§ ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ‡ط°ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ† طھظ„ط§ظ…ط°ط© ط¨ط¹ط¶ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط£ظ„ط§ ظپظ…ظ† ط£ط®ط±ط¬ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ† ط­ظٹط±ط© ط¬ظ‡ظ„ظ‡ ظپظ„ظٹطھط´ط¨ظ‘ط« ط¨ظ†ظˆط±ظ‡ ظ„ظٹط®ط±ط¬ظ‡ ظ…ظ† ط­ظٹط±ط© ط¸ظ„ظ…ط© ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¹ط±طµط§طھ ط§ظ„ظ‰ ظ†ظٹط±ط© ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† طŒ ظپظٹط®ط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ظ„ظ…ظ‡ ط®ظٹط±ط§ظ‹ ط£ظˆ ظپطھط­ ط¹ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظ‡ظ„ ظ‚ظپظ„ط§ ط£ظˆ ط£ظˆط¶ط­ ظ„ظ‡ ط¹ظ† ط´ط¨ظ‡ط© آ».( [32] )

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط³ظˆظ‘ظ… ; ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط§طµظˆظ„ ظˆ ظپط±ظˆط¹ ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط±ظپط¹ ط¬ظ‡ظ„ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ†طµط±طھ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط¬ظ‡طھ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :

ط¬ظ‡طھ ط§ظˆظ„: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†طµط±طھ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط°ط´طھ ظ€ظ€ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طھط­طµظٹظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط®ظˆط¯ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط² ; ظ†طµط±طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± طھظ‚ظˆط§ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹطھ ط°ظƒط± ط´ط¯.

ط¬ظ‡طھ ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ…ط«ظ„ ع†ط±ط§ط؛ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط´ظˆط¯ ط­طھظ…ط§ظ‹ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ظ†ط§ظپط¹ ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‚ظ‡ط±ط§ظ‹ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط§ظˆ ظ†ظˆط± ط­ط§طµظ„ ظˆ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط§ط² ط§ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ; طھط¹ظ„ظ‘ظ… ظˆ ظٹط§ط¯ع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ط¹ط¯ط§ط، ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ طھط¹ظ„ظ‘ظ… ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§طھظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ط¹ط¯ط§ط، ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ€ظ€ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط³ط¨ ط¯ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ط§طھ ; ظ†طµط±طھ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط´ط®طµ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظپط§ط¦ط² ط¨ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط² ط§ظپط¶ظ„ ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ€ظ€ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط²ط¨ظˆط± ظ€ظ€ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹطھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¤ظƒظ‘ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ†طµط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ظٹط±ظ‰ ظ‚طµط¯ ظƒظ†ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظپظˆط§ط¦ط¯ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط­طµظˆظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ†طµط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆط§ط¹ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ظپظˆط§ط¦ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ .

ط¬ظ‡طھ ط³ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ† ط¬ظ‡طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط§ط² ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ظ†طµط±طھ ط¨ظˆط¯ظ† طھظ‚ظˆط§ ط°ظƒط± ط´ط¯ .( [33] )

ط¬ظ‡طھ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ† ط¬ظ‡طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯.

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation