بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیوه های یاری قائم آل محمد علیه السلام, مرحوم آیت الله میرزا محمد باقر فقیه ایمانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 


[1] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط¢ظ„ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¢ظٹظ‡ 200 .

[2] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 81 ط­ط¯ظٹط« 2 .

[3] ظ€ظ€ ط±ظˆط¶ظ‡ ظƒط§ظپظ‰: طµ381 ط­ط¯ظٹط«576 .

[4] ظ€ظ€ ط؛ظٹط¨طھ ظ†ط¹ظ…ط§ظ†ظ‰ طµ320 .

[5] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 217 ط­ط¯ظٹط« 4 .

[6] ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 218 ط­ط¯ظٹط« 7 .

[7] ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 218 ط­ط¯ظٹط« 8 .

[8] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ222 ط­ط¯ظٹط«5 .

[9] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ226 ط­ط¯ظٹط«16 .

[10] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ219 ط­ط¯ظٹط«11 .

[11] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ219 ط­ط¯ظٹط«12 .

[12] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ218 ط­ط¯ظٹط«5 .

[13] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ223 ط­ط¯ظٹط«8 .

[14] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ224 ط­ط¯ظٹط«10 .

[15] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط´ظ…ط§ ظ…ط¤ظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط´ظ†ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ طھط§ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ (ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ†ط¹ط§ظ… ط¢ظٹظ‡108) .

[16] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ401 ط­ط¯ظٹط«2 .

[17] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ220 ط­ط¯ظٹط«16 .

[18] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ219 ط­ط¯ظٹط«13 .

[19] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ217 .

[20] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ 221 .

[21] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط¨ظ‡ :ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ635  آ«ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ط¹ط´ط±ط©آ».

[22] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ323 .

[23] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ321 .

[24] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط¬ط§ط¨ط±ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط± ظ‚ظˆط§ظ… ظˆ ط¨ط± ظ¾ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯: ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظƒط§ط± ط¨ط¨ظ†ط¯ط¯ ظˆ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¹ظ„ظ…ط´ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯.ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ† ظˆ ظٹط§ط¯ ع¯ط±ظپطھظ† ط¹ط§ط±ط´ط§ظ† ظ†ط´ظˆط¯  طŒ ظˆ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط§ظ„ط´ ط¨ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط¨ط®ظ„ ظ†ظˆط±ط²ط¯ طŒ ظˆ ظپظ‚ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط®ط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظپط±ظˆط´ط¯.

ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط±! ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯  طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظˆط§ظ„ ظˆ ظپظ†ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ط§ظ†ط´ط§ط، ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ :

ط±ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ع†ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ط§ط³طھطں ظ€ظ€ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ ط®ط¯ط§ ظƒظ†ط¯.

ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظˆط§ط³ط§طھ ظ†ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ظ€ظ€ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ظˆ ط±ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.

ط§ظ‰ ط¬ط§ط¨ط± ط§ط² ط²ظˆط§ظ„ ظ†ط¹ظ…طھ ط­ط°ط± ظƒظ† ظ€ظ€ ط§ط² ظ…ط§ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط¨ط®ط´ ظˆ ط¹ط·ط§ ظƒظ†.

ع†ط±ط§ ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ط¹ط±ط´ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¯ط±طھط­ظٹظ‘طھ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† ع†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.

ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¹ظ„ظ…ط´ ط±ط§ ظƒطھظ…ط§ظ† ظƒظ†ط° ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ…ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط§ط² ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ظˆط³طھ ط¹ط§ط±ط´ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ظˆظ„طھظ…ظ†ط¯ ط§ط² ط¨ط®ط´ط´ ط¨ط®ظ„ ظˆط±ط²ط¯ طŒ ظˆ ظپظ‚ظٹط± ط¯ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظپط±ظˆط´ط¯ طŒ ط¨ظ„ط§ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¹ظ‚ط§ط¨ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

(طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ 402) .

[25] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ :ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط³ط¤ط§ظ„ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ط¸ظ‡ط§ط±ط¢ظ† ظƒطھظ…ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ طھط¨ط¹ظٹظ‘طھ ظˆظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط²ط§ظˆ ط²ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط¬ط§ظ…ظ‰ ط§ط²ط¢طھط´ ط¨ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ (طھظپط³ظٹط±ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طµ402).

[26] ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 159 174 .

[28] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡: ط§ظˆط³طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط¯ظٹظ† ط­ظ‚ظ‘ ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ† ظ¾ظٹط±ظˆط² ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط±ع†ظ‡ ظ…ط´ط±ظƒظٹظ† ظƒط±ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. (ط³ظˆط±ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡33)

[29] ظ€ظ€ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط§ط²ط´ظ…ط§ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ; ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…طھظ…ظƒظ‘ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ طŒ ظˆ ط®ظˆظپ ظˆ طھط±ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظ† ظˆ ط§ظٹظ…ظ† طھط¨ط¯ظٹظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ظƒط±ط¯ طŒ ظ…ط±ط§ ظ¾ط±ط³طھط´ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ† ط´ط±ظٹظƒ ظ‚ط±ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯.(ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ظˆط± ط¢ظٹظ‡55)

[30] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡: ظˆ ظ…ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¶ط¹ظٹظپ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ; ظ…ظ†ظ‘طھ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظˆ ظˆط§ط±ط«ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ…. (ط³ظˆط±ظ‡ ظ‚طµطµ ط¢ظٹظ‡ 5)

[31] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ534 ط­ط¯ظٹط«18 .

[32] ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 1 طµ 534 ط­ط¯ظٹط« 19 .

[33] ظ€ظ€ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طµ252 .

[34] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ525 ط­ط¯ظٹط«1 .

[35] ظ€ظ€ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طµ384 ط­ط¯ظٹط«1 .

[36] ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط³ط§ط، ط¢ظٹظ‡ 59 .

[37] ظ€ظ€ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طµ253 ط­ط¯ظٹط«3 .

[38] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ظˆط± ط¢ظٹظ‡ 55. طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± طµ 71 ع¯ط°ط´طھ.

[39] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط¬3 طµ148 طŒ 149 ط¶ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط«8 .

[40] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظ†ط§ط®ظˆط§ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ. (ط³ظˆط±ظ‡ ط¢ظ„ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¢ظٹظ‡ 83) .

[41] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط¹ظٹط§ط´ظ‰ ط¬1 طµ183 ط­82.

[42] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط³ط±ط§ط، ط¢ظٹظ‡33 .

[43] ظ€ظ€ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھ طµ63 ط­ط¯ظٹط«5 .

[44] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬37 طµ213 ط­ط¯ظٹط«86 .

[45] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط±ط¹ظٹط§ط´ظ‰ ط¬2 طµ154 ط­ط¯ظٹط«49.

[46] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬52 طµ92 ط­ط¯ظٹط«7 .

[47] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط±ط¹ط¯ ط¢ظٹظ‡21 .

[48] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ156 ط­ط¯ظٹط«28 .

[49] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬101 طµ113 ط­ط¯ظٹط«34 .

[50] ظ€ظ€ ط¹ط¯ظ‘ط© ط§ظ„ط¯ط§ط¹ظ‰ طµ57 .

[51] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ537 ظˆ 538 .

[52] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ع¯ط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظ€ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆظپظٹظ‚ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯ ظ€ ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظˆظپط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ; ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ طŒ ط§ط² ظپظٹط¶ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ط§ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ط§ ط²ظˆط¯طھط± ظ†طµظٹط¨ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ طŒ ط¯ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ط³طھظٹظ† ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ. ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ; ط¬ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظ†ط§ط®ظˆط´ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط؛ظٹط±ظ…طھط±ظ‚ط¨ظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.(ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬53 طµ177 ط­ط¯ظٹط«8 .

[53] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ظˆ ط¨ط§ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط¯ط¹ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ…  طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظپط§ظٹطھ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط­ظƒظ… ظ…ظٹط´ظˆط¯ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط³ط± ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط¹ط¨ ط¢ظپط±ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظٹظƒظ‡ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظˆط±ط²ظ†ط¯ . (ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬ 53 طµ 177 ط­ط¯ظٹط« 8).

[54] ظ€ظ€ ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط¬5 طµ240 ط­ط¯ظٹط«5775 .

[55] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ظٹظ† ظپط¶ظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. (ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ ط¢ظٹظ‡54) .

[56] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬7 طµ94 .

[57] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒط§ظپظ‰: ط¬2 طµ507 ظˆ 508 .

[58] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬51 طµ32 .

[59] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ‚ط³ظ…طھ ط¹ط±ط¨ظ‰: آ«ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط§ط±ظˆط§ط­ ط¯ط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ… طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ…آ». (طھظپط³ظٹط±ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ47 طŒ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬27 طµ222 ط­ط¯ظٹط«11).

[60] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ85 ط­ط¯ظٹط«3 .

[61] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط³ط±ط§ط، ط¢ظٹظ‡84 .

[62] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ85 ط­ط¯ظٹط«5.

[63] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ85 ط­ط¯ظٹط« 4 .

[64] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬33 طµ588 ط­ط¯ظٹط«733 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² طھط­ظپ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„ طµ180 .

[65] ظ€ظ€ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµ 544 .

[66] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬52 طµ126 ط­ط¯ظٹط«16 .

[67] ظ€ظ€ ط¨ظ‡ طµ 23 ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯ .

[68] ظ€ظ€ طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ طµ149 .

 

ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

 ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰

- غ³ -


ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ; ط§ظ…ط±ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ط§ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‚ط±ط±ظ‘ظ‡ ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ; ط¢ط«ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¢ط«ط§ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¨ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ط±ط§ طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ظƒظ…طھط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظٹط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظ…ظ‰ ط¬ط±ط£طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¯ط± ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط±ظƒ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپط§طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ; ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ .

ظˆ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ : ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ†ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط±ط£طھ ط¨ط± ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ طھط±ظƒ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¬ظ‡طھ ظ…ظˆط¬ط¨ ط«ط¨ط§طھ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظپط±ط§ط¦ط¶ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ط´ط± ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط§ ط´ط¯ ط¹ط¯ظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ; ط¹ط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ظ‚ظ‡ط±ط§ظ‹ طھط£ط³ظ‘ظ‰ ظˆ طھط¨ط¹ظٹظ‘طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¹ط¯ظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¢ط«ط§ط± ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ط²ظˆظ„ ط¨ط±ظƒط§طھ ظˆ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط¯ظپط¹ ظˆ ط±ظپط¹ ط¨ظ„ظٹظ‘ط§طھ ظˆ ظ†ظ‚ظ…ط§طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ .

ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھظ‰ ط§ط² ظ†طµط±طھ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط°ظٹظ„ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ط§ط² ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظپط±ط§ط¦ط¶ ظˆ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ط¢ظ† ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ظƒط³ ظ…ظˆظپظ‘ظ‚ ط¯ط± ط¬ظ‡طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§طھ ع¯ط±ط¯ط¯ ; ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ طŒ ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ظƒط§طھ ظˆ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ظƒط³ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ط¯ ط¯ط± ط±ظپط¹ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط¢ظ† ظˆ ط³ط¨ط¨ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¯ ; ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ط«ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ†طµط±طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط§ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ†طھظپط¹ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط±ظƒط§طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط± ط¯ظپط¹ ظ†ظ‚ظ…ط§طھ ظˆ ط¨ظ„ظٹط§ظ‘طھ ; ظ¾ط³ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظپط¹ ط¶ط±ط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¯ظپط¹ ط¶ط±ط± ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ طھط±ظƒ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظپط±ط§ط¦ط¶ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط¢ط®ط±طھ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ¾ظ†ط¬ظ… ; ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡: ( ط§ظگطµظ’ط¨ظگط±ظڈظˆط§ ظˆظژ طµط§ط¨ظگط±ظڈظˆط§ ظˆظژ ط±ط§ط¨ظگط·ظڈظˆط§ ).( [1] )

ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط§ظگطµط¨ظگط±ظڈظˆط§ ط¹ظژظ„ظ‰ ط§ظ„ظپظژط±ط§ط¦ط¶ظگ ظˆ طµط§ط¨ط±ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…طµط§ط¦ط¨ ظˆ ط±ط§ط¨ط·ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‘ط©(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) آ».( [2] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¨ط± ط³ط®طھظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ طµط¨ط± ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ظˆ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¯ط± طµط¨ط± ط¨ط± ظ…طµط§ط¦ط¨ ط§ظ…ط± ظƒظ†ظٹط¯ ; ظˆ طھط³ظ„ظٹطھ ط¯ظ‡ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظٹط¯ .

ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡

 ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ :

ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ : ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ‡ظˆط¯ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط´ط±ط¹ظ‰ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ط³ط±ط­ط¯ظ‘ط§طھ ظˆ ظ…ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظپط¹ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ; ظƒظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط¨ظ„ط§ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯ .

ظˆ ظ†طµط±طھ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظپط¹ ط´ط± ط§ط¹ط¯ط§ط، ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ظˆ ط­ظپط¸ ط¨ظٹط¶ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ€ظ€ ط§ط² ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظ¾ط³ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط¬ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ† ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظƒظ‡ ط±ظپط¹ ط³ط®طھظ‰ ظˆ ظ…ط´ظ‚ظ‘طھظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظ…ط´ط±ظƒظٹظ† ; ط¢ط«ط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظٹظ† ; ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ…ط± ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط±ظ‘ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظˆ ط¯ظٹظ† ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… : ط§ط² ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ…ظ†طھط¸ط± ظپط±ط¬ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ‡ط¯ط§ط© ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظ…ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طµط¨ط± ط¨ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط³طھطھط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظ€ ط§ط² ط§ط¨طھظ„ط§ط¦ط§طھ ظ€ ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط± ط­ط¯ظ‘ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظ€ ظˆ ظ„ظˆ ظٹظƒ طھظٹط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ط§ظ‹ ط¹ط²ظ… ط¨ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط§ط² ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ظˆ ط¨ط± ظƒظ…ط§ظ„ ظپط¶ظ„ ط¢ظ† طŒ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± آ« ط±ظˆط¶ظ‡ ظƒط§ظپظ‰ آ» ط§ط² ط§ط¨ظˆط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ط¹ظپظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ط¹ظپظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ :

ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط¨ط§ظ‚ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط´ظ…ط§ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط§ط³طھ طں

ع¯ظپطھظ… : ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² .

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظ„ظƒظ† ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ط§ ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط§ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ط§ط³ط¨ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ€ظ€ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظˆط²ظ† ط¢ظ† ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ط±ط§ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ€ظ€ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯; ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظˆط²ظ† ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظ‡ط³طھ .

ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ط² ظٹظƒ ط¯ظپط¹ظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ط¯ظپط¹ظ‡ ظˆ ط³ظ‡ ط¯ظپط¹ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط¯ظپط¹ظ‡ ط¬ط²ط¹ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظژط«ظژظ„ ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظƒظ‡ ظ‚ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .

ظ¾ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¬ظ…ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طھظ‘ظپط§ظ‚ ظ‡ظ… ط±ظˆظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط¨ظƒط§ط± ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط²ظٹظ…طھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯ .

ط¯ظپط¹ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : ظ‚ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ† طŒ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .

ع†ظˆظ† ظ‚ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ طŒ ع¯ظپطھظ†ط¯ : طھظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ†طµط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط§ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط´ط¯ظٹظ… .

ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط§ع¯ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظ…ط³طھظˆط¬ط¨ ط¢طھط´ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ظƒظپظ‘ط§ط± ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط¢طھط´ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ‚ظˆظ…ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ طŒ ظˆ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¯ط± ظ€ظ€ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ ط¢ظ† ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط±ظˆ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط¨ظƒط§ط± ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ظپطھط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط؛ط§ظ„ط¨ ط´ط¯ظ†ط¯ .( [3] )

ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± آ« ط¨ط­ط§ط±آ» ط§ط² آ« ط؛ظٹط¨طھ ظ†ط¹ظ…ط§ظ†ظ‰آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¢ظ„طھ ط­ط±ط¨ظ‰ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظٹظƒ طھظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظٹظ‘طھ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ آ».( [4] )

ط§ظپط¹ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھط±طھظ‘ط¨ ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ط§ط¬ط±

ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط°ظƒط± ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط­ط¯ظٹط« ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒظٹظپظٹط§طھ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ€ظ€ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ; ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ‡ : ط§ظپط¹ط§ظ„ طµط§ط¯ط±ظ‡ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھط±طھظ‘ط¨ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ط¨ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ :

ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ : ط§ظپط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ط§ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ…طھط¹ط§ط±ظپظ‡ ظ…ط¹ظٹظ‘ظ†ظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚طµط¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط² ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ظ…ط«ظ„ ظƒظ„ظٹظ‘ظ‡ ط§ظڈظ…ظˆط± ظ…ط¨ط§ط­ ظ€ظ€  ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ظٹط§ ظˆط§ط¬ط¨ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚طµط¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ط¯ ; ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ط´ط¯ظ‡ ; ظˆ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ظٹط§ ط¨ظٹط§ط´ط§ظ…ط¯ طŒ ظٹط§ ظ…ط¨ط§ط­ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظٹط§ ط³ط±ظˆط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰; ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ط¬ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط±طھط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ ط¶ط±ظˆط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظƒظ„ ظˆ ط´ط±ط¨ ظˆ ظ†ظˆظ… ظٹط§ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ط§طھ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط±ظپط¹ ط¶ط±ظˆط±طھ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط¦ط¶ ظˆ طھظƒط§ظ„ظٹظپ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆط¬ظˆط¨ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .

ط¨ظ„ظ‰ ; ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ظ…ط¨ط§ط­ظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ظپط¶ظ„ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ طھط¨ط¹ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚طµط¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ط¯ طŒ ع†ظˆظ† ط®ظˆط§ط¨ ط¹ط§ظ„ظ… ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ظ‡ط±ط§ظ‹ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط´ط±ط§ظپطھ ط¹ظ„ظ… ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ† ط´ط®طµ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط´ط±ط§ظپطھ طµظˆظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ† ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط´ط±ط§ظپطھ ط¢ظ† ظ…ط§ظ‡ ط´ط±ظٹظپ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ .

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… : ط§ظپط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طµظˆط±طھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚طµط¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظƒظ†ط¯ ; ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ظ…ط«ظ„ ظƒظ„ظٹظ‘ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ€ظ€ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ€ظ€ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط´ظˆط¯ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯ظ† ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ طµظˆط±طھط§ظ‹ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± طھظپطµظٹظ„ ظ†ظٹظ‘طھ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ‚ط³ظ… ط³ظˆظ‘ظ… : ط§ظپط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®طµظˆطµظٹظ‘طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ظƒظ…ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ع†ظˆظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ† ظƒظ‡ ط¢ظ† ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط§ط² ظ‡ط± ظƒظ‡ طµط§ط¯ط± ط´ظˆط¯ ظ€ ظˆظ„ظˆ ط§ط² ظƒط§ظپط± ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ ط¬ط²ط§ظ‰ ط®ظٹط±ظ‰ ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ طھط®ظپظٹظپ ط¹ط°ط§ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ط¯ط±ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط±طھظپط§ط¹ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¬ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ‚ط³ظ… ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط§ظپط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ظ‚طµط¯ ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ; ظ¾ط³ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظƒط§ظ…ظ„ ظ‡ط± ظٹظƒ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ .

ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط³ظٹظ‘ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ…ط¶ط·ط±ظ‘ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† طŒ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط°ط±ظٹظ‘ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) طŒ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¶ط·ط±ظ‘ طŒ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط±ط­ظ…ظٹظ‘طھ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ; ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط­ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯  ; ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظ„ظ‘ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط§طµظ‘ظ‰ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ†ط¯; ط§ط¬ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ط±ط§ ظ‚طµط¯ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط¬ط± ظ‡ط±ظٹظƒ ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ .

ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ظƒظ‡ طھط¯ط§ط®ظ„ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ†ظٹظ‘طھ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ†ظٹظ‘طھ; ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…طھط¹ط¯ظ‘ط¯ ظ…ط­ظ‚ظ‘ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط؛ط³ظ„ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط؛ط³ظ„ ظ†ظٹظ‘طھ ط§ط؛ط³ط§ظ„ ظ…طھط¹ط¯ظ‘ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظ€ ع†ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ ظ€ ظˆ ط§ط«ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ظˆ ط¬ط§ط¦ط² ط§ط³طھ ط¯ط± ظٹظƒ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ†ظٹظ‘طھ طŒ ط¯ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ طھظپطµظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ†طµط±طھ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط°ظƒط± ط´ط¯ ط§ط² ط§ظڈظ…ظˆط± ظ¾ظ†ط¬ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظڈظ…ظˆط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ€ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظ€ ط§ط² ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ‡ظپطھع¯ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ط§ط² ط§ظڈظ…ظˆط± ظ…ط¨ط§ط­ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط­طµظˆظ„ ظ†طµط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط­طµظˆظ„ ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¹ظ…ظ„ ط§ظˆ ظ†طµط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط§ظ†طµط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط§ط¨ط·ظٹظ† ط¯ط± ط§ظ…ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ‡ظ… ط§ط«ط± ظ†طµط±طھ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ط´ظˆط¯ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ظƒظ‡ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط¢ظ† طŒ ع†ظˆظ† طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط§ط¦ط¶ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظٹط§ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ظ‡ظ… ظ‚ظ‡ط±ط§ظ‹ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆظ„ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‚طµط¯ ط¢ظ† ظ€ظ€  ع†ظˆظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ظ„ط®طµظˆطµ ظ‚طµط¯ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ; ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚طµط¯ ظ†طµط±طھ طŒ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظ† ط§ظڈظ…ظˆط± ظ…ط³ط·ظˆط±ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط¬ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط¨ط± ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طھط±طھط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ظڈظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§طµظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† آ«ظ†طµط±طھ ط§ظ…ط§ظ…آ» (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظ€ظ€ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… ط¨ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط­ظƒظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆ طھط±طھظ‘ط¨ ظپط¶ظ„ ظ…ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ .

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ طھظ‚ظٹظ‡

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط´ط´ظ… ; طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط³ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط±ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†طµط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظٹظ„طھ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط´ط¯ظ‘طھ طھط£ظƒظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆ ط¯ط± ط´ط¯ظ‘طھ ط°ظ…ظ‘ طھط±ظƒ ط¢ظ† ; ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط³ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† .

ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹظ…طں

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ع†ظˆظ† ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ظˆظ‘ظ… ظˆ ط³ظˆظ‘ظ… ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ; طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ظ‰ ظٹط§ طھط±ظƒ ظپط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط­طھط±ط§ط² ط´ظˆط¯ طŒ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط®ط·ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط®ط·ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظٹط§ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¢ظ† ط®ط·ط±ط§طھ ط¯ظپط¹ ظٹط§ ظ…ظ†ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط¬ظˆط¨ ظˆ ظ„ط²ظˆظ… ط¢ظ† طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظپط¹ ط®ط·ط± ظˆ ط¶ط±ط± ظٹط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط®ط·ط± طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظˆ ظ‚ظˆظ„ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ€ظ€ ظˆ ظ„ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط³طھظ‡ط²ط§ط، ط§ط¹ط¯ط§ط، ظˆ ط§ط´ط±ط§ط± ظٹط§ ط§ط³طھط®ظپط§ظپ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ† ط­ظ‚ظ‘ ظٹط§ ط§ط³ظ… ط§ظˆ ط¬ظ„ ط´ط£ظ†ظ‡ ; ظٹط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظٹط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‡ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظٹط¯ ظٹط§ طھط¶ظٹظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ط¯ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ; ظ…ط«ظ„ ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ طھط±ظƒ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ط·ط± ظˆ ط¶ط±ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظٹط§ ظ…ط§ظ„ ظٹط§ ط¢ط¨ط±ظˆ ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ط´ ظٹط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¦ط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ; ظ†طµط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ .

ظ¾ط³ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظ€ظ€ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ†طµط±طھ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ†ظ‡ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ظˆظ‡ظ† ظٹط§ طھط¶ظٹظٹط¹ ظٹط§ ظ…ط®ظپظ‰ ط´ط¯ظ† ظٹط§ ظ…ط¹ط·ظ‘ظ„ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظˆظپظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظ…ظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ…ط«ظ„ ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط£ظ„ظٹظپ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ط¹ط¯ط§ط، ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ€ظ€ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط§ظ…ط± ط¨ط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ‡ظ„ ظˆ ط¢ط³ط§ظ† ط´ظˆط¯ .

ط¨ظٹط§ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظ„ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡

( طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±)

ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ط­ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡; ظˆ طھط£ظƒظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆ ظ…ط°ظ…ظ‘طھ ط´ط¯ظٹط¯ ط¯ط± طھط±ظƒ ط¢ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظˆ ظ…ظ‚طµط¯ ط§ط³طھ :

ط¨ظٹط§ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ظپط¶ظ„ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡

ظ…ظ‚طµط¯ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط°ظƒط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ط­ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ¾ظ†ط¬ ط­ط¯ظٹط« ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ :

ط­ط¯ظٹط« ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط§ط² ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ط¨ط´ط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ; ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط± ط§ط² طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ‰ ط­ط¨ظٹط¨ ! ظ‡ط±ظƒط³ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظƒظ†ط¯ ; ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ آ».( [5] )

ط­ط¯ظٹط« ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ط¨ظˆط¹ظ…ط±ظˆظƒظ†ط§ط³ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ظ…ط±ظˆ ! ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط­ط¯ظٹط« ظ†ظ…ط§ظٹظ… ط¨ظ‡ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ طŒ ظٹط§ ظپطھظˆط§ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظپطھظˆط§ط¦ظ‰ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ط¦ظ‰ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط±ط³ط´ ظƒظ†ظ‰; ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ظ… طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظٹط§ ظپطھظˆط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط®ط° ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں 

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ‚ظˆظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… .

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط±ط§ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ; ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ظ…ط±ظˆ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¨ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط¬ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ; ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡طھط±ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط§ط¨ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظˆ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ; ط¬ط² طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط±ط§آ» .( [6] )

ط­ط¯ظٹط« ط³ظˆظ‘ظ… : ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ظˆط§ط³ط·ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:

آ« ط§ط­ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒظ‡ظپ ظ†ط±ط³ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ظƒظپظ‘ط§ط± ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ظ‘ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط³طھظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¬ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ آ» .( [7] )

ط­ط¯ظٹط« ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظˆ ظ†ظٹط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط§ط¹ظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ طھط­ظ…ظ‘ظ„ ط§ظ…ط± ظ…ط§ ظ…ط¬ط±ظ‘ط¯ طھطµط¯ظٹظ‚ ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ط² ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط­ظپط¸ ط¢ظ† ط§ط² ط؛ظٹط± ط§ظ‡ظ„ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¨ط±ط³ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¨ع¯ظˆ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط³طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆ ط¨ط§ظˆط± ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ط­ط¯ظٹط« ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ; ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط­ط§ظ„ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظƒط±ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط±ظٹظ… (ط³ط± ظ…ط§ ط±ط§ ظپط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯) ظƒظ…طھط± ط§ط² ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ…ط§ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھط±ط³ط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط·ظ„ط¨ ط­ط§ط¬طھ ظƒظ†ط¯  ; ظˆ ط¨ط§ ظ…ظ„ط§ط·ظپطھ ظˆ ظ†ط±ظ…ظ‰ ط­ط§ط¬طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆط§ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ…ظ„ط§ط·ظپطھ ظˆ ظ†ط±ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ط¬طھ ظ…ظ†.

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظپط¹ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ظ…ظ„ط§ط·ظپطھ ظˆ ظ†ط±ظ…ظ‰ ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ط¯ط± ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط§ظ…ط± ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ظ†ط±ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظ„ط§ط·ظپطھ ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ظٹط¯ .( [8] )

ط­ط¯ظٹط« ظ¾ظ†ط¬ظ… : ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ظƒط§ظپظ‰آ» ط§ط² ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†طµظˆط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظ†ظپط³ ظƒط´ظٹط¯ظ† ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ط¨ط®ط§ط·ط± ط®ظ„ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ; ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‘ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒطھظ…ط§ظ† ط³ط±ظ‘ ظ…ط§ ; ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ آ».( [9] )

ط¨ظٹط§ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ط°ظ…ظ‘طھ طھط±ظƒ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡

ظ…ظ‚طµط¯ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط°ظ…ظ‘طھ طھط±ظƒ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ€ظ€ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ¾ظ†ط¬ ط­ط¯ظٹط« ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط­ط¯ظٹط« ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ظƒط§ظپظ‰آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط§ط­طھط±ط§ط² ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ط§ط² ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظˆ ط¨ط¯ع¯ظˆط¦ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط²ظٹظ†طھ ط¨ط§ط´ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ظˆظ‡ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ظٹط¯ آ».( [10] )

ط­ط¯ظٹط« ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¨ط§ط² ط¯ط± ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¯ظٹظ† ظ…ظ† ظˆ ط¯ظٹظ† ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒط³ظٹظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯آ».( [11] )

ط­ط¯ظٹط« ط³ظˆظ‘ظ… : ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظٹط¹ظپظˆط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط³ظ¾ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ط³طھ ظ€ ط§ط² ط´ط±ظ‘ ط§ط¹ط¯ط§ط، ظ€ ظˆ ط­ط±ط² ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ط³طھ ظ€ ط§ط² ظˆظ‚ظˆط¹ ط¯ط± ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظ€ ظˆ ظƒط³ظٹظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ; ظˆ ظ…طھظ…ط³ظ‘ظƒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ط¨ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ; ظ¾ط³ ط§ظٹظ† طھظ…ط³ظ‘ظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ط²ظ‘طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ظ†ظˆط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط§ط´ ظƒظ†ط¯ ظ€ ظ†ط²ط¯ ط؛ظٹط± ط§ظ‡ظ„ط´ ظ€ظ€ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ…ظˆط¬ط¨ ط°ظ„ظ‘طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط± ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ آ».( [12] )

ط­ط¯ظٹط« ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¨ط§ط² ط§ط² ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰ ط¨ظ† ط®ظ†ظٹط³ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‰! ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒظ† ط§ظ…ط± ظ…ط§ ط±ط§ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط§ط´ ظ…ظƒظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ‡ط±ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط§ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط§ط´ ظ†ظƒظ†ط¯ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒطھظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ط²ظٹط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظˆط±ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ‰! ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹظ† ظ…ظ† ظˆ ط¯ظٹظ† ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظƒط³ظٹظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ .

ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ‰! ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط¢ط´ظƒط§ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ظˆط¯ .

ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ‰! ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظپط§ط´ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط§ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ آ».( [13] )

ط­ط¯ظٹط« ظ¾ظ†ط¬ظ… : ظ†ظٹط² ط§ط² ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظ†طµط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ…  طŒ ظ¾ط³ ط§ط¨ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¹ط·ط§ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ طµظ„ط§ط­ ط´ظ…ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒط±ط¯ طŒ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ طŒ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط²ط¯ ط¢ظ†ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظپط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ظƒظٹط³طھ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ظٹظƒ ط­ط±ظپظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طں

ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظƒظ…طھ ط¢ظ„ ط¯ط§ظˆط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ط´ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط؛ظپظ„طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظ†ط§ط¦ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ظ‡ط±ظƒط³ ع†ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط³ظ„ظˆظƒ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ط­ط±ظپظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒظ†ط¯ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨طھط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط­ط¯ظٹط« ظ…ط§ط±ط§ ظ€ظ€  ظ†ط²ط¯ ظ‡ط±ظƒط³ ظ€ظ€ ظپط§ط´ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ .

ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¬ط² ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط®ظˆط¯ ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ط´ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ (ظ¾ط³ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¹ظ†ط§ط¯ ط®ظˆط¯ طŒ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ) ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط§ ط¢ظ„ ط¨ط±ظ…ظƒ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ طں ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ طں

ظˆ ط¨طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط¨ظ†ظˆ ط§ط´ط¹ط« ط¯ط± ط®ط·ط± ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ط·ط± ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظپط¹ ظپط±ظ…ظˆط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظپط±ط§ط¹ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ط±ط§ ظ…ظ‡ظ„طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯ طھط±ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ طŒ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط´ظ…ط§ط±ط§  ظ…ط؛ط±ظˆط± ظ†ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‡ظ„طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظپط±ظٹط¨ ظ†ط®ظˆط±ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‡ظٹط§ ظˆ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط³طھ آ».( [14] )

ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ„ط²ظˆظ… طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ظƒظٹظپظٹطھ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†

ظ…ط·ظ„ط¨ ط³ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط²ظˆظ… طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ; ظˆ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ : 1 ظ€ظ€ ظ‚ظˆظ„ظ‰  طŒ 2 ظ€ظ€ ظپط¹ظ„ظ‰ .

طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ‚ظˆظ„ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¯ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ :

ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¦ظˆظ† ط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¯ط± ط¬ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظ‡ط²ط§ ظˆ ط§ط³طھط®ظپط§ظپ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط®ظ†ط¯ظ†ط¯ ; ظٹط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط¯ظ‘ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ; ط§ط­طھط±ط§ط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ… ط§ط­طھط±ط§ط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‡طھظƒ ط­ط±ظ…طھ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ط³ط§ط¯طھ ظٹط§ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ط±طµط¯ط¯ ط§ط°ظٹطھ ظˆ ظ‚طھظ„ ظˆ ط؛ط§ط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط¢ظٹظ†ط¯ .

ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط³ط¨ظ‘ ظˆ ط´طھظ… ظˆ ظ„ط¹ظ† ظˆ طھط¨ط±ظ‘ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ط¦ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ط¨ظ‘ ظˆ ط´طھظ… ظˆ طھط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡

( ظˆظژظ„ط§ طھظژط³ظڈط¨ظ‘ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ظٹظژط¯ظ’ط¹ظڈظˆظ†ظژ ظ…ظگظ†ظ’ ط¯ظڈظˆظ†ظگ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظژظٹظژط³ظڈط¨ظ‘ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظژط¯ظ’ظˆظ‹ط§ ط¨ظگط؛ظژظٹظ’ط±ظگ ط¹ظگظ„ظ’ظ… ).( [15] )

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظپط¹ظ„ظ‰ ; ظ¾ط³ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط± ط¯ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ :

ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ط² ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ظپط¹ظ„ ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط­ظ‚ظ‘ ط±ط§ ط§ط³طھظ‡ط²ط§ط، ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ط¦ظٹظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ط¯ط§ط±ط§ ظˆ ط­ط³ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ طھط§ظ„ظٹظپ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ظ‘ ط§ط² ط¶ط±ط± ظˆ ط®ط·ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.

ظˆ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ‚ط³ط§ظ… ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط´ظˆط¯ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط§ط¹ط¯ط§ط، ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ†.

ط¯ظˆظ‘ظ… : ظپط³ظ‘ط§ظ‚ ظˆ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¯ظٹظ†.

ط³ظˆظ‘ظ… ط¬ظ‡ط§ظ„ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†.

ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط­طھظ‘ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ظٹظ† .

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ظ¾ط§ط¦ظٹظ† طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظƒظ†ط¯ . ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰آ» ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط°ظƒط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« آ«طµط¹ط¨ظ‡ ظ…ط³طھطµط¹ط¨ظ‡آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :

آ« ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط² ط§ط¨ط§ط°ط± ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯آ»( [16] )

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط­ط§ظ„ ط³ط§ط¦ط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.

ظ…ظˆط§ط±ط¯ظٹظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ

ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط²ظˆظ… طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ€ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¯ط± ط§ظ‚ط³ط§ظ… ع†ظ‡ط§ط± ع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¯ظپط¹ ظ…ط­ط°ظˆط±ط§طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط¨ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ط¬ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظپظٹط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ظˆظ„ظˆ ط¯ط± طھط®ظپظٹظپ ظ…ط­ط°ظˆط± ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± طµظˆط±طھ ظ…ط­ط°ظˆط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط¯ط± ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظƒظ… ط¢ظ† ; ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ط¬ط² ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط®ظˆظ† ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ ط­ظپط¸ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¶ط±ظˆط±طھ ط¨ط­ط¯ظ‘ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط±ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طھظ‚ظٹظ‡ ظ†ظٹط³طھ( [17] ) طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھط¨ط±ظ‘ظ‰ ظˆ ظ„ط¹ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ آ».

ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط²ط±ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظٹظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡ط± ط¶ط±ظˆط±طھظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ط®ط·ط± ظˆ ط¶ط±ط± ط¬ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¶ط±ط± ط¹ط±ط¶ ظˆ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ظٹط§ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ€ظ€ ظˆ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¶ط±ظˆط±طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµظٹظ‘طھ ط¢ظ† ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط§ط³طھ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¶ط±ظˆط±طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ آ».( [18] )

ظ…ظˆط§ط±ط¯ظٹظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط®طµظˆطµ طھظ‚ظٹظ‡ ط§ط² ط§ط¹ط¯ط§ط، طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ ظ…ط¶ط·ط±ظ‘ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ طھظ‚ظٹظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ط´ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط؛ظٹط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ€ظ€ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظˆ طھظƒظ„ظ… ظˆ ظ‡ظ… طھط¨ط±ظ‘ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط§ط²ط¨ط§ظ† ظ€ظ€ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظڈظ…ظˆط± طھظ‚ظ„ظٹط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ظٹظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ط¬ظ…ظ„ط´ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ طŒ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط±ظپطھط§ط±ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ظ„طھظپطھ ظ†ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط·ط±ظٹظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ط·ط± ظˆ ط¶ط±ط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظٹط§ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± ظٹط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ظ…ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظٹظ† ظ†ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¯ط± آ« ط§طµظˆظ„ ظƒط§ظپظ‰آ» ط¯ط± ط¨ط§ط¨ آ«طھظ‚ظٹظ‘ظ‡آ»( [19] ) ظˆ ط¨ط§ط¨ آ«ظƒطھظ…ط§ظ†آ»( [20] ) ظˆ ط¨ط§ط¨ آ«ط¹ط´ط±طھآ» ;( [21] ) ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظˆ ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

( طھط°ظƒظ‘ط± ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡)

ط¯ط± آ«طھظپط³ظٹط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¢ط¨ط§ط، ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ†ط´ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :

آ« ط¯ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹظ‘طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯  طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ طھظˆظپظٹظ‚ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طŒ ظٹظƒظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ† طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط­ظڈط³ظ† طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ آ».( [22] )

ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط¯ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظپظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط­طھظ…ط§ظ‹ طھظ‚ط§طµ ظˆ طھظ„ط§ظپظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظ†ظ‚طµط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طھط¯ط§ط±ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ : ظٹظƒظ‰ طھط±ظƒ ط§ط¯ط§ط، ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ طھط¶ظٹظٹط¹ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طھط±ظƒ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط²ظˆظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ آ».( [23] )

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ط­ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظˆ طھط£ظƒظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظپظˆط§ط¦ط¯ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ظƒ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ…ط°ظ…ظ‘طھ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ; ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظˆ ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ظƒط³ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ظˆط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ; ظ¾ط³ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط؛ط§ظپظ„ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆظپظٹظ‚ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ€ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط¬ظ‡  ظ€ ط¨ط³ظٹط§ط± ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; طھظˆط¨ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± طھط¯ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ; ظƒظˆط´ط§ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظ„ظٹظ‘ظ‡ ط³ط®طھ ط¢ظ† ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ†ط´ظˆط¯ .

طھطھظ…ظٹظ… ط¨ط­ط« طھظ‚ظٹظ‘ظ‡

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ طھط±ظƒ طھظ‚ظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† طŒ ظ…ط°ظ…ظˆظ… ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظ€ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط°ط´طھ ظ€ ظˆ ظ…ط®ظ„ظ‘ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¨ط¹ظٹظ†ظ‡ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ ظƒطھظ…ط§ظ† ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ طھط³ط§ظ…ط­ ظˆ طھظƒط§ط³ظ„ ظٹط§ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ط§ط­طھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظٹط§ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ… ط¯ط§ط´طھظ† ط­ظپط¸ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ظ†طµط±طھ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† طھظ‚ظٹظ‡ ط§ط² ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¬ظ‡طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ طھظ‚ظٹظ‘ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¯ط± ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظ…ط´ط§ظ† .

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط´ط¯طھ ظ…ط°ظ…ظ‘طھ ظƒطھظ…ط§ظ† ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظ…ظ†ظٹط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط± ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ :

ط¯ط®ظ„ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‡ ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…): ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط± ! ظ‚ظˆط§ظ… ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط£ط±ط¨ط¹ط© طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ظٹط³طھط¹ظ…ظ„ ط¹ظ„ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ ظ„ط§ظٹط³طھظ†ظƒظپ ط£ظ† ظٹطھط¹ظ„ظ‘ظ… طŒ ظˆ ط؛ظ†ظ‰ظ‘ ط¬ظˆط§ط¯ ط¨ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‡ طŒ ظˆ ظپظ‚ظٹط± ظ„ط§ ظٹط¨ظٹط¹ ط¢ط®ط±طھظ‡ ط¨ط¯ظ†ظٹط§ ط؛ظٹط±ظ‡ .

ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط± ! ظ…ظ† ظƒط«ط±طھ ظ†ظگط¹ظژظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒط«ط±طھ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¥ظ„ظٹظ‡ طŒ ظپط¥ظ† ظپط¹ظ„ ظ…ط§ ظٹط­ط¨ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¹ط±ط¶ظ‡ط§ ظ„ظ„ط¯ظˆط§ظ… ظˆ ط§ظ„ط¨ظ‚ط§ط، طŒ ظˆ ط¥ظ† ظ‚طµظ‘ط± ظپظٹظ…ط§ ظٹط­ط¨ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¹ط±ط¶ظ‡ط§ ظ„ظ„ط²ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظپظ†ط§ط، طŒ ظˆ ط£ظ†ط´ط§ط، ظٹظ‚ظˆظ„ ط´ط¹ط± :

ظ…ط§ ط£ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¥ظ‚ط¨ط§ظ„ظ‡ط§***ط¥ط°ط§ ط£ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ†ط§ظ„ظ‡ط§

ظ…ظ† ظ„ظ… ظٹظˆط§ط³ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ظپط¶ظ„ظ‡***ط¹ط±ط¶ ظ„ظ„ط¥ط¯ط¨ط§ط± ط¥ظ‚ط¨ط§ظ„ظ‡ط§

ظپط§ط­ط°ط± ط²ظˆط§ظ„ ط§ظ„ظپط¶ظ„ ظٹط§ ط¬ط§ط¨ط±***ظˆ ط§ط¹ط· ظ…ظ† ط¯ظ†ظٹط§ظƒ ظ…ظ† ظ…ط§ظ„ظ‡ط§

ظپط¥ظ†ظ‘ ط°ط§ ط§ظ„ط¹ط±ط´ ط¬ط²ظٹظ„ ط§ظ„ط¹ط·ط§***ظٹط¶ط¹ظپ ظپظٹ ط§ظ„طھط­ظٹط© ط£ظ…ط«ط§ظ„ظ‡ط§

ط«ظ…ظ‘ ظ‚ط§ظ„ ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) : ظپط¥ط°ط§ ظƒطھظ… ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ; ط£ظ‡ظ…ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط²ظ‡ط¯ ط§ظ„ط¬ط§ظ‡ظ„ ظپظٹ طھط¹ظ„ظ‘ظ… ظ…ط§ ظ„ط§ط¨ط¯ظ‘ ظ…ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط®ظ„ ط§ظ„ط؛ظ†ظ‰ظ‘ ط¨ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ط¹ ط§ظ„ظپظ‚ظٹط± ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط¯ظ†ظٹط§ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ط¬ظ„ظ‘ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆ ط¹ط¸ظ… ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط¨ آ».( [24] )

ظˆ ظپظٹظ‡ ط£ظٹط¶ط§ ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) :

آ« ط³ظ…ط¹طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظٹظ‚ظˆظ„ : ظ…ظ† ط³ط¦ظ„ ط¹ظ† ط¹ظ„ظ… ظپظƒطھظ… ط­ظٹط« ظٹط¬ط¨ ط¥ط¸ظ‡ط§ط±ظ‡ طھط²ظˆظ„ ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„طھط¨ط¹ط© طŒ ط¬ط§ط، ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ظ…ظ„ط¬ظ…ط§ظ‹ ط¨ظ„ط¬ط§ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط± آ».( [25] )

ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طŒط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ( ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ظٹظژظƒظ’طھظڈظ…ظڈظˆظ†ظژ ظ…ط§ ط§ظژظ†ظ’ط²ظژظ„ظ’ظ†ط§ . . . . )( [26] ) ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : آ« ط¹ظ„ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظƒطھظ…ط§ظ† ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ظ‰ ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط±ظٹط¶ ظ…ظ‚ط±ط§ط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ آ»( [27] ) ظˆ ظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ظˆظ‘ط© ط§ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… .

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬

ظƒظٹظپظٹطھ ظ‡ظپطھظ… ; ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

ع†ظˆظ† ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظ‚ط·ط¹ظٹظ‘ظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¶ط±ظˆط±طھ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط­ظ‚ظ‘ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­ظ‚ط§ظ‚ ط¬ظ…ظٹط¹ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ط² ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† طŒ ع†ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ظپظˆط³ ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ع†ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ…طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظٹط§ ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¸ظ‡ظˆط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ط«ط§ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط§ظ„ظ… ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظˆظپظˆط± ط§ظ„ط³ظ‘ط±ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :

( ظ‡ظڈظˆظژ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ط§ظژط±ط³ظژظ„ظژ ط±ظژط³ظڈظˆظ„ظژظ‡ظڈ ط¨ظگط§ظ„ظ’ظ‡ظڈط¯ظ‰ ظˆظژ ط¯ظٹظ†ظگ ط§ظ„ط­ظژظ‚ظ‘ظگ ظ„ظگظٹظڈط¸ظ’ظ‡ظگط±ظژظ‡ظڈ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ†ظگ ظƒظڈظ„ظ‘ظگظ‡ظگ ظˆظژظ„ظژظˆ ظƒظژط±ظگظ‡ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈط´ظ’ط±ظگظƒظڈظˆظ†ظژ ).( [28] )

ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ :( ظˆظژط¹ظژط¯ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط¢ظ…ظژظ†ظڈظˆط§ ظ…ظگظ†ظ’ظƒظڈظ…ظ’ ظˆظژ ط¹ظژظ…ظگظ„ظڈظˆط§ ط§ظ„طµظ‘ط§ظ„ظگط­ط§طھ ظ„ظژظٹظژط³ظ’طھظژط®ظ’ظ„ظپظژظ†ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظپظٹ ط§ظ„ط£ط±ظ’ط¶ظگ ظƒظژظ…ط§ ط§ط³ظ’طھظژط®ظ’ظ„ظژظپظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ظ…ظگظ†ظ’ ظ‚ظژط¨ظ’ظ„ظگظ‡ظگظ…ظ’ ظˆظژ ظ„ظژظڈظٹظ…ظژظƒظ‘ظگظ†ظژظ†ظ‘ظژ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط¯ظٹظ†ظژظ‡ظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ط§ط±ظ’طھظژط¶ظ‰ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظˆظژ ظ„ظژظٹظڈط¨ظژط¯ظ‘ظگظ„ظژظ†ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط¨ظژط¹ظ’ط¯ظگ ط®ظژظˆظپظگظ‡ظگظ…ظ’ ط§ظژظ…ظ’ظ†ط§ظ‹ ظٹظژط¹ظ’ط¨ظڈط¯ظڈظˆظ†ظژظ†ظ‰ ظ„ط§ظٹظڈط´ظ’ط±ظگظƒظڈظˆظ†ظژ ط¨ظ‰ ط´ظژظٹظ’ط¦ط§ظ‹ ).( [29] )

ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ : (ظˆظژ ظ†ظڈط±ظٹط¯ظڈ ط§ظژظ†ظ’ ظ†ظژظ…ظڈظ†ظ‘ظژ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط§ط³ظ’طھظڈط¶ظ’ط¹ظگظپظڈظˆط§ ظپظ‰  ط§ظ„ط£ط±ظ’ط¶ظگ ظˆظژ ظ†ظژط¬ظ’ط¹ظژظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط§ظژط¦ظگظ…ظ‘ظژط©ظ‹ ظˆظژ ظ†ظژط¬ظ’ط¹ظژظ„ظژظ‡ظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ’ظˆط§ط±ظگط«ظٹظ†ظژ).( [30] )

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ظپظ‚ط±ط§طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط¯ط¹ظٹظ‡ ظˆ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ; ط§ظ…ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§طµظ„ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ; ظٹظƒ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط®ظ„ظ‘ظپ ظ¾ط°ظٹط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† طھط£ط®ظٹط± ظˆ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط¨ط¯ط§ط¦ظٹظ‘ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¢ط¯ط§ط¨ط´ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ طھط£ط«ظٹط± ظˆ ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ طھط§ظ…ظ‘ظ‡ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¢ظ† ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظ‘ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒط§ظ…ظ„ طھط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط¢ظ† ظˆ ظ…ط®ظپظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ط«ط§ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط®ط°ظ„ط§ظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ط­ط²ظˆظ† طھط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ط§طھ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط§ط­ظ‚ط§ظ‚ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ط«ط§ط± ط¯ظٹظ† ظ…ط¨ظٹظ† ظˆ ط®ط°ظ„ط§ظ† ظƒظپظ‘ط§ط± ظˆ ظ…ط´ط±ظƒظٹظ† طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¯ط¹ط§ط، ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ; ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ ظˆ ط³ط¨ط¨ظٹظ‘طھ طھط§ظ…ظ‘ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³طھ :

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظˆظ‘ظ„ ; ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‚طµط¯ ظˆ ظ†ظٹظ‘طھ ط§ظˆط³طھ ط§ط² ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ظپط±ط¬ ; ظˆ ظ‡ظ…ظ‘ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط´طھظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط´ط±ط­ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ط´طھظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆظ‘ظ… ; ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ طھط£ط«ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¢ظ† ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط´ط¯ظ† ظپط±ط¬ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .

ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ع¯ط± ظپط¹ظ„ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ ظˆ ط³ط¨ط¨ظٹظ‘طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ طŒ ط§ط² ط§ط¹ظˆط§ظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ط§ظ…ط± ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظپطھطھط§ط­ط´ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط²ط¨ظˆط± ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ ظˆ ط³ط¨ط¨ظٹظ‘طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ط¹ظˆط§ظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ط¬ط²ظٹظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ط®طھطµط§ط± ظ€ظ€ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¹ط¨ط±طھ ظ€ظ€ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط§ط³طھ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ط«ط§ط± ط­ظ‚ظ‘ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ; ط¯ط¹ط§ ط§ط«ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ .

ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ط«ط§ط± ط­ظ‚ظ‘ ; ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط§ط±ط¯

ط§ظ…ظ‘ط§ ط§ظ…ط± ط§ظˆظ‘ظ„ : ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¬ظ‡طھ طھظٹظ…ظ‘ظ† ظˆ طھط¨ط±ظ‘ظƒ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط¯ظ‡ ط­ط¯ظٹط« ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط­ط¯ظٹط« ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظƒط§ظپظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ : ط¨ط¥ظ„ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط¹ظ† ط£ط¨ظٹ ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ط§ظ„ : ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) : آ« ظ…ظ† ط§ظˆظ„ط§ط¯ظٹ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط± ظ†ظ‚ظٹط¨ط§ظ‹ ظ†ط¬ظٹط¨ط§ظ‹ ظ…ط­ط¯ط«ظ‘ظˆظ† ظ…ظپظ‡ظ‘ظ…ظˆظ† طŒ ط¢ط®ط±ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ظ‘ ظٹظ…ظ„ط£ظ‡ط§ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§ظ‹ آ».( [31] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظ‚ط¨ط§ط، ظˆ ظ†ط¬ط¨ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط± ط؛ظٹط¨ظ‰ طھظƒظ„ظ‘ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ط¢ط®ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ طŒ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط­ط¯ظٹط« ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¨ط§ط² ط¯ط± ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ : ط¨ط§ظ„ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط¹ظ† ط§ط¨ظٹ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ظپظٹ ط¶ظ…ظ† ظƒظ„ط§ظ…ظ‡ ظ€ظ€ ظ‚ط§ظ„ : ظپط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظ„ظ…ظ‘ط§ ظ‚طھظ„ ط¹ط¬ظ‘طھ ط§ظ„ط³ظ…ط§ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ظˆ ظ…ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© طŒ ظپظ‚ط§ظ„ظˆط§ : ظٹط§ ط±ط¨ظ‘ظ†ط§! ط§ط¦ط°ظ† ظ„ظ†ط§ ظپظٹ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط­طھظ‘ظ‰ ظ†ط¬ط¯ظ‡ظ… ط¹ظ† ط¬ط¯ظٹط¯ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ط¨ظ…ط§ ط§ط³طھط­ظ„ظ‘ظˆط§ ط­ط±ظ…ظƒ ظˆ ظ‚طھظ„ظˆط§ طµظپظˆطھظƒ طŒ ظپط£ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¥ظ„ظٹظ‡ظ… ظٹط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒطھظٹ ظˆ ظٹط§ ط³ظ…ط§ظˆط§طھظٹ ظˆ ظٹط§ ط£ط±ط¶ظٹ ط§ط³ظƒظ†ظˆط§ طŒ ط«ظ…ظ‘ ظƒط´ظپ ظ„ظ‡ظ… ط­ط¬ط§ط¨ط§ظ‹ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظڈط¬ط¨ ظپط¥ط°ط§ ط®ظ„ظپظ‡ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط± ظˆطµظٹظ‘ط§ظ‹ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط£ط®ط° ط¨ظٹط¯ ظپظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ† ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… طŒ ظپظ‚ط§ظ„ : ظٹط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒطھظٹ ظˆ ط³ظ…ط§ظˆط§طھظٹ ظˆ ط£ط±ط¶ظٹ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ†طھطµط± ظ„ظ‡ط°ط§ طŒ ظ‚ط§ظ„ظ‡ط§ ط«ظ„ط§ط« ظ…ط±ظ‘ط§طھ آ».( [32] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ طŒ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ : ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ط§ ! ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ط§ط°ظ† ظپط±ظ…ط§ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط±ظ…طھ طھظˆ ط±ط§ ط¶ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ .

 ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ† ظˆ ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ† ! ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ط¬ط§ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط´ظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط² ط¹ظ‚ط¨ ط¢ظ† ط­ط¬ط§ط¨ظ‡ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظˆ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ‰ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ…ظ† ! ظˆ ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ† ! ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ; ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط±ط§ طھط§ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طھظƒط±ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ .

ط­ط¯ظٹط« ط³ظˆظ‘ظ… : ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ (ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡) ط¯ط± آ« ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ†آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط¨ط§ظ„ط¥ط³ظ†ط§ط¯ ط¹ظ† ظ…ظپط¶ظ‘ظ„ ط¹ظ† ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط¹ظ† ط£ط¨ظٹظ‡ طŒ ط¹ظ† ط¢ط¨ط§ط¦ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط¹ظ† ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ط§ظ„ :

آ«ظ‚ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) : ظ„ظ…ظ‘ط§ ط§ط³ط±ظٹ ط¨ظٹ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ€ظ€ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ظ‚ط§ظ„ : ظ€ظ€ ظپظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ : ط§ط±ظپط¹ ط±ط£ط³ظƒ ظپظ„ظ…ظ‘ط§ ط±ظپط¹طھ ط±ط£ط³ظٹ ظˆ ط¥ط°ط§ظ‹ ط¨ط£ظ†ظˆط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‘ظچ ظˆ ظپط§ط·ظ…ط© ظˆ ط§ظ„ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظˆ ط¬ط¹ظپط±ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظˆ "ظ… ط­ ظ… ط¯" ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظƒط£ظ†ظ‘ظ‡ ظƒظˆظƒط¨ ط¯ط±ظ‰ظ‘ .

ظ‚ظ„طھ : ظٹط§ ط±ط¨ظ‘ ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظˆظ„ط§ط، طں

ظ‚ط§ظ„ : ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‘ط© طŒ ظˆ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظٹط­ظ„ظ‘ظ„ ط­ظ„ط§ظ„ظٹ ظˆ ظٹط­ط±ظ‘ظ… ط­ط±ط§ظ…ظٹ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†طھظ‚ظ… ظ…ظ† ط£ط¹ط¯ط§ط¦ظٹ ظˆ ظ‡ظˆ ط±ط§ط­ط© ظ„ط£ظˆظ„ظٹط§ط¦ظٹ ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظٹط´ظپظٹ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط´ظٹط¹طھظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط¬ط§ط­ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظƒط§ظپط±ظٹظ† طŒ ظپظٹط®ط±ط¬ ط§ظ„ظ„ط§طھ ظˆ ط§ظ„ط¹ط²ظ‘ظ‰ ط·ط±ظٹظٹظ† ظپظٹط­ط±ظ‚ظ‡ظ…ط§ طŒ ظپظپطھظ†ط© ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¨ظ‡ظ…ط§ ط£ط´ط¯ظ‘ ظ…ظ† ظپطھظ†ط© ط§ظ„ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ط³ط§ظ…ط±ظٹ آ».( [33] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظپط±ظ…ظˆط¯ : ع†ظˆظ† ظ…ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ€ ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆط­ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ€ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ طŒ ع†ظˆظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ; ط§ظ†ظˆط§ط± ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظˆ آ«ظ… ط­ ظ… ط¯آ» ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط´ط¯ طŒ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ ط¯ط± ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ .

ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ¾ط±ظˆط¯ع¯ط§ط±ط§ ! ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظٹظ†ط¯ طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ; ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط´ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط³ط¨ط¨ ط±ط§ط­طھظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ . ظˆ ط§ظˆ ط§ط³طھ ط¢ظ†ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طھظˆ ط§ط² ط´ط±ظ‘ ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ط¬ط§ط­ط¯ظٹظ† ظˆ ظƒط§ظپط±ظٹظ† ط´ظپط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ„ط§طھ ظˆ ط¹ط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظٹظƒظ‡ ط¨ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط§ط²ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط´ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط´ط¯ظٹط¯طھط± ط§ط² ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ع¯ظˆط³ط§ظ„ظ‡ ط³ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ .

ط­ط¯ظٹط« ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظ†ظٹط² ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طھظ‚ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… طھط´ط±ظٹظپ ظپط±ظ…ط§ ط´ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظٹظƒظ‡ طھظƒظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظ„ظ…ط§ظ†(ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡) طŒ ظ¾ط³ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظٹط¦طھ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط³ظ‡ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ .

ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯طھظ‚ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ…ط­ظˆظ‘ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظٹط§ظ† ط¬ظˆط§ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ€ظ€ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ظ¾ط³ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ€ظ€ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒط±ط¯ ظ€ظ€ ظˆطµظ‰ظ‘ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط¬ظ‘طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ط¦ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ظ€ظ€ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒط±ط¯ ظ€ظ€ ظˆطµظ‰ظ‘ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط¬ظ‘طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆطµظ‰ظ‘ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط¬ظ‘طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .

 ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط§ط³طھ .

ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ .

ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯ ; ط¨ط§ ظƒظ†ظٹظ‡ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظ¾ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ طŒ ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† .

ظ¾ط³ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط±ظپطھ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¯ط± ط¹ظ‚ط¨ ط§ظˆ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظƒط¯ط§ظ… ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ طں

ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط·ظˆظ„ظ‰ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ… ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ظ‡ ظƒط¯ط§ظ… ط³ظˆ ط±ظپطھ طŒ ظ¾ط³ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط±ع¯ط´طھظ… ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ… .

ظ¾ط³ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯ طں

ع¯ظپطھظ… : ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط§ظ†ط§ طھط±ظ†ط¯ .

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظˆ ط®ط¶ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.( [34] )

ط­ط¯ظٹط« ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¯ط± آ« ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ†آ» ط§ط² ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ظ‚ظ…ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظپطھظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظ„ظپ ظˆ ط­ط¬ظ‘طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظƒظ†ظ… طŒ ظ€ظ€ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط°ظƒط± ظپط±ظ…ط§ظٹط´ط§طھظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ€ظ€

ظ¾ط³ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط³ط±ظ‰ ظƒظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ط§ظ‡ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ظ†ظ‘ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط§ع¯ط± ظƒط±ط§ظ…طھ طھظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط­ط¬ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط§ط³ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ†ظٹظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط· ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ! ظ…ظژط«ظژظ„ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ظ…ظژط«ظژظ„ ط®ط¶ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ظ…ظژط«ظژظ„ ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط؛ط§ط¦ط¨ ط´ظˆط¯ ط؛ظٹط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ط¬ط§طھ ظ†ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط«ط§ط¨طھ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ط¹ط§ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ظ…ظˆظپظ‘ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ! ط¢ظٹط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط®ط§ط·ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ طں

ظ¾ط³ ط¢ظ† ظ¾ط³ط± طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط³ط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ظپطµظٹط­ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ظ…ظ†ظ… ط¨ظ‚ظٹظ‘ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظˆ طŒ ظˆ ظ…ظ†ظ… ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ع¯ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظˆ طŒ ظˆ ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ! ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط­ظ‚ظ‘ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ ط·ظ„ط¨ ظ†ظƒظ† .( [35] )

ط­ط¯ظٹط« ط´ط´ظ… : ظ†ظٹط² ط¯ط± آ«ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ†آ» ط§ط² ط¬ط§ط¨ط± ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ (ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡)ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ( ط§ظژط·ظٹط¹ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆظژط§ظژط·ظٹط¹ظڈظˆط§ ط§ظ„ط±ظ‘ظژط³ظڈظˆظ„ظژ ظˆظژ ط§ظڈظˆظ„ظگظ‰ ط§ظ„ط£ظ…ط±ظگ ظ…ظگظ†ظ’ظƒظڈظ…ظ’)( [36] ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط°ظƒط± ط§ط³ظ…ط§ط، ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط§ظˆطµظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظ€ظ€ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¬ظ‘طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ; ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‘ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط§ط¨ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظˆ ; ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط± ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط§ط³طھ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ظ…ط´ط§ط±ظ‚ ظˆ ظ…ط؛ط§ط±ط¨ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظپطھط­ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط§ظˆ ط§ط³طھ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط®ظˆط¯ ط؛ط§ط¦ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط«ط§ط¨طھ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ط¨ط± ظ‚ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط؛ظٹط¨طھ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¬ط§ط¨ط± ع¯ظˆظٹط¯ : ظ¾ط³ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھط´ط§ظ† ط§ظ†طھظپط§ط¹ظ‰ ظ‡ط³طھ طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¢ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظٹظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¨ظˆطھ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط§ظˆ ط§ط³طھط¶ط§ط¦ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯  ظ€ظ€ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط²ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط¨ط§ ط§ظˆ ط§ط² ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ظ€ظ€ ظ…ط«ظ„ ط§ظ†طھظپط§ط¹ ط¨ط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط´ظ…ط³ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط´طھ ط§ط¨ط± ظ…ط®ظپظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ†طھظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .( [37] )

ط­ط¯ظٹط« ظ‡ظپطھظ… : ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…طھط¹ط¯ط¯ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ (ظˆظژط¹ظژط¯ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط¢ظ…ظژظ†ظڈظˆط§ ظ…ظگظ†ظƒظڈظ…ظ’ ظˆظژ ط¹ظژظ…ظگظ„ظڈظˆط§ ط§ظ„طµظ‘ط§ظ„ظگط­ط§طھظگ ظ„ظژظٹظژط³ظ’طھظژط®ظ’ظ„ظژظپظژظ†ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظپظٹ ط§ظ„ط£ط±ط¶ظگ ظƒظژظ…ط§ ط§ط³ظ’طھظژط®ظ’ظ„ظژظپظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ظ…ظگظ†ظ’ ظ‚ظژط¨ظ’ظ„ظگظ‡ظگظ…ظ’ ظˆظژظ„ظژظڈظٹظ…ظژظƒظگظ†ظژظ†ظ‘ظژ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط¯ظٹظ†ظژظ‡ظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظ‰ ط§ط±ظ’طھظژط¶ظ‰ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظˆظژ ظ„ظگظٹظڈط¨ظ’ط¯ظگظ„ظژظ†ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط¨ظژط¹ظ’ط¯ظگ ط®ظژظˆظپظگظ‡ظگظ…ظ’ ط§ظژظ…ظ’ظ†ط§ظ‹ ظٹظژط¹ظ’ط¨ظڈط¯ظڈظˆظ†ظژظ†ظ‰ ظ„ط§ظٹظڈط´ظ’ط±ظگظƒظڈظˆظ†ظژ ط¨ظ‰ ط´ظژظٹظ’ط¦ط§ظ‹ )( [38] ) ; ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰  : ط§ط³طھط®ظ„ط§ظپ ط¯ط± ط§ط±ط¶ طŒ ظˆ طھظ…ظƒظٹظ† ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ظˆ ط§ط±طھظپط§ط¹ ط®ظˆظپ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ; ط¯ط± ط¹ظ‡ط¯ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ .

ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ظˆظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ : ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ظپظ„ط§ظ† ظˆ ظپظ„ط§ظ† ظˆ ظپظ„ط§ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ .

ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط®ط¯ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ظƒظ†ط¯ طŒ ظƒط¬ط§ ظ…طھظ…ظƒظ‘ظ† ط´ط¯ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ†طھط´ط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط³ظ†ط¯ظ†ط¯ ; ظˆ ط±ظپطھظ† ط®ظˆظپ ط§ط² ط¯ظ„ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط±طھظپط¹ ط´ط¯ظ† ط´ظƒظ‘ ط§ط² ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ; ط¯ط±ط¹ظ‡ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظ„ظپط§ط، ظˆ ط¯ط± ط¹ظ‡ط¯ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ طŒ ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ط§ط±طھط¯ط§ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¯ط± ط¹ظ‡ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ظƒظپظ‘ط§ط± ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯ .( [39] )

ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ طھط£ظ…ظ„ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طµط§ظ„ط­ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط´ط±ظپ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط± ط·ظٹظ‘ط¨ظٹظ† ظˆ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط±ظٹط§ط³طھ ظˆ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ظ€ظ€ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط®ظˆظپظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظٹع† ط´ط±ظƒظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ; ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طµط§ظ„ط­ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط´ط¯ طŒ ظˆ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¹ظ‡ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ طµط¯ظ‚ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¹ط¸ظٹظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ; ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط­ط¬ظ‘طھ ظ‚ط·ط¹ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ طµط¯ظ‚ ط§ط³طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طµط¯ظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ… ط±ط¬ط¹طھ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طµط§ظ„ط­ظٹظ† ظƒط§ظ…ظ„ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‘ظ‡ ظˆ ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ†ط´ظˆط± ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ€ظ€ ظ…ط¯ط§ظ… ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ .

ط­ط¯ظٹط« ظ‡ط´طھظ… : ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ« ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨آ» ط§ط² آ« طھظپط³ظٹط± ط¹ظٹط§ط´ظ‰آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ( ظˆظژ ظ„ظژظ‡ظڈ ط§ظژط³ظ’ظ„ظژظ…ظژ ظ…ظژظ†ظ’ ظپظٹ ط§ظ„ظ‘ظژط³ظ…ظˆط§طھظگ ظˆظژ ط§ظ„ط£ط±ط¶ظگ ط·ظژظˆط¹ط§ظ‹ ظˆظژ ظƒظژط±ظ‡ط§ظ‹ )( [40] ) ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆظ†طµط§ط±ظ‰ ظˆ طµط§ط¦ط¨ظٹظ† ظˆ ط²ظ†ط§ط¯ظ‚ظ‡ ظˆ ظƒظپط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط´ط±ظ‚ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ط¢ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ طŒ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ظƒظ‡ ط¨ط§ ط±ط؛ط¨طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط²ظƒط§طھ ظ€ظ€ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ  ظ€ظ€ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ ; ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ط¯ طŒ طھط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط´ط±ظ‚ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ظ‡ط§ ط§ط­ط¯ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ظ…ظˆط­ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ .( [41] )

ط­ط¯ظٹط« ظ†ظ‡ظ… : ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ( ظˆظژ ظ…ظژظ†ظ’ ظ‚ظڈطھظگظ„ظژ ظ…ظژط¸ظ’ظ„ظڈظˆظ…ط§ظ‹ ظپظژظ‚ظژط¯ظ’ ط¬ظژط¹ظژظ„ظ’ظ†ط§ ظ„ظگظˆظژظ„ظٹظگظ‘ظگظ‡ظگ ط³ظڈظ„ظ’ط·ط§ظ†ط§ظ‹ ظپظژظ„ط§ ظٹظڈط³ظ’ط±ظگظپظ’ ظپظٹ ط§ظ„ظ’ظ‚ظژطھظ’ظ„ظگ ط¥ظ†ظ‘ظژظ‡ظڈ ظƒط§ظ†ظژ ظ…ظژظ†ظ’طµظڈظˆط±ط§ظ‹)( [42] ) ط¯ط± آ« ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ„ط²ظٹط§ط±ط§طھآ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط¯ط± طھظپط³ظٹط±آ« ظپط±ط§طھآ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒظ‡ :

ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² آ« ظ…ظ†طµظˆط±آ» ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط¯ظ… ط¢ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط² ظ‚ط§طھظ„ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¨ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظ€ظ€ ط§ط² ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ط§ط² ظ‚ظˆظ‘طھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط§ط² ظ„ط´ظƒط±ظٹط§ظ† ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ط¬ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .( [43] )

ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ظ†ظˆط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط´طھط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظƒظپظ‘ط§ط± ظˆ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط¨ظ†ط¯ ط§ط² ظ†ط¹ظ„ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹظ‘ط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ : ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ… ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط®ظˆظ† ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ ظ†ط¹ظ„ظٹظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ : ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ… ط¯ط± ط¹ظˆط¶ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ ظ†ط¹ظ„ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط­ط¯ظٹط« ط¯ظ‡ظ… : ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ظپظ‚ط±ط§طھ ط®ط·ط¨ظ‡ ط؛ط¯ظٹط±ظٹظ‘ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظ…ط¹ط§ط´ط± ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ ط£ظ„ط§ ظˆ ط¥ظ†ظ‘ظ‰ ظ…ظ†ط°ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظ‡ط§ط¯ طŒ ظ…ط¹ط§ط´ط± ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ ط¥ظ†ظ‘ظ‰ ظ†ط¨ظ‰ظ‘ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ظˆطµظ‰ظ‘ طŒ ط£ظ„ط§ ط£ظ†ظ‘ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‘ط© ظ…ظ†ظ‘ط§ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ظ‘ طŒ ط£ظ„ط§ ط¥ظ†ظ‘ظ‡ ط§ظ„ط¸ط§ظ‡ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ† طŒ ط£ظ„ط§ ط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظپط§طھط­ ط§ظ„ط­طµظˆظ† ظˆ ظ‡ط§ط¯ظ…ظ‡ط§ طŒ ط£ظ„ط§ ط§ظ†ظ‘ظ‡ ظ‚ط§طھظ„ ظƒظ„ظ‘ ظ‚ط¨ظٹظ„ط© ظ…ظ† ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط´ظ‘ط±ظƒ طŒ ط£ظ„ط§ ط¥ظ†ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¯ط±ظƒ ط¨ظƒظ„ظ‘ ط«ط§ط± ظ„ط£ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ طŒ ط£ظ„ط§ ط¥ظ†ظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§طµط± ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ آ».( [44] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡): ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†! ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ; ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ†ط°ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ  .

ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†! ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ; ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ط¨ظٹظ‘ظ… ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆطµظ‰ظ‘ ظ…ظ† ط§ط³طھ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ; ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط§طھظ… ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط² ظ…ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ; ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط؛ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط±ط¢ظ† ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¯ط§ط±ط¯ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ; ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظˆ ع¯ط´ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظپطھط­ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظˆ ط®ط±ط§ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ; ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‚ط¨ط§ط¦ظ„ ط§ظ‡ظ„ ط´ط±ظƒ ط§ط³طھ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ; ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظˆ ط®ظˆظ† ط®ظˆط§ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ; ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ .

ط§ط«ط± ط¯ط¹ط§ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط§ظ…ط± ط¯ظˆظ‘ظ… ; ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰  ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ط¯ط¹ط§ ط§ط«ط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ط§ط±ط¯ ; ظ¾ظ†ط¬ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ :

ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظˆط¬ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ طھط£ط®ظٹط± ط¯ط± ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± آ« ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨آ» ط§ط² ط´ظٹط® ط¬ظ„ظٹظ„ ط¹ظٹظ‘ط§ط´ظ‰ ط§ط² ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظ‚ط±ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط§ط² ط³ط§ط±ظ‡ ظ¾ط³ط±ظ‰ ظ…طھظˆظ„ظ‘ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط³ط§ط±ظ‡ ع¯ظپطھ : ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ¾ظٹط±ظ‡ ط²ظ† ظˆ ط¹ط¬ظˆط²ظ‡ ط§ظ… .

ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ظ¾ط³ط± طھط§ ع†ظ‡ط§ط±طµط¯ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ† ظ…ط¹ط°ظ‘ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط±ط¯ظ‘ ظ†ظ…ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ع†ظˆظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظپط±ط¹ظˆظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ†ط¯ طھط§ ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ط¯ط± ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .

ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ظ‡ط§ط±ظˆظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ : ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظپط±ط¹ظˆظ† ط®ظ„ط§طµ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ طµط¯ ظˆ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ط§ط± طµط¯ ط³ط§ظ„ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ .

ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† طھط¶ط±ظ‘ط¹ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯ طŒ ط­ظ‚ظ‘ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ .( [45] )

ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ط§ط­طھط¬ط§ط¬آ» ط¯ط± طھظˆظ‚ظٹط¹ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ :

آ« ظˆ ط£ظƒط«ط±ظˆط§ ط§ظ„ط¯ظ‘ط¹ط§ ط¨طھط¹ط¬ظٹظ„ ط§ظ„ظپط±ط¬ ظپط¥ظ†ظ‘ ط°ظ„ظƒ ظپط±ط¬ظƒظ… آ» .( [46] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ; ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ط، ظ…ظˆط¬ط¨ ظپط±ط¬ ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ .

(ظ†ظƒط§طھظ‰ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ط¯ط± طھظˆط¶ظٹط­ ظƒظ„ط§ظ… ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…))

ظˆ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¬ط§ظ…ط¹ طھط±ظٹظ† ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ طھط±ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ طھط°ظƒط± ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط¢ظ† ; ط´ط¯ظ‘طھ طھط£ظƒظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ظپط±ط¬ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ط§ط³طھ ظˆ طھط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ظ‚ط±ظٹظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط­ظ…ظ„ ط¨ط± ظˆط¬ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ط§طھ ظˆ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظˆ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط´ظˆط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ… : ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ€ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ†  ظ€ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظپط±ط¶ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط± ظپط±ط¯ ظپط±ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ€ظ€ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط± ط§ظ‚ظٹظ…ظˆط§ ط§ظ„طµظ„ظˆط© ظ€ظ€ طھظƒظ„ظٹظپظ‰ ط§ط³طھ ط«ط§ط¨طھ .

ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ… ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظƒظ„ظ…ظ‡ آ« ط§ظ„ظپط±ط¬آ» ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¯ط¹ط§ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ظ€ظ€ ع†ظ‡ ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ظپط±ط¬ ط¯ط± ظ‡ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ€ظ€ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظƒط´ظپ ط­ط²ظ† ظˆ ط±ظپط¹ ط؛ظ… ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ظ€ظ€ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظٹط§ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ€ظ€ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ .

ظ¾ظ†ط¬ظ… : ظپط§ط¦ط¯ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ طŒ ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¬ظ…ظٹط¹ ط­ط§ظ„ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ط§ظٹظ† طھط¹ظ…ظٹظ…ط§طھ ط¯ط± ظپظ‚ط±ط§طھ طھظˆظ‚ظٹط¹ ط±ظپظٹط¹ ظ€ظ€ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظƒظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰آ» ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ :

( ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ظٹظژطµظگظ„ظڈظˆظ†ظژ ظ…ط§ ط§ظژظ…ظژط±ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظگظ‡ظگ ط§ظژظ†ظ’ ظٹظڈظˆطµظژظ„ظژ )( [47] )

ظ‚ط§ظ„ : ظ†ط²ظ„طھ ظپظٹ ط±ط­ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆظ‚ط¯ظٹظƒظˆظ† ظپظٹ ظ‚ط±ط§ط¨طھظƒ طŒ ط«ظ…ظ‘ ظ‚ط§ظ„: ظپظ„ط§طھظƒظˆظ†ظ†ظ‘ ظ…ظ…ظ‘ظ† ظٹظ‚ظˆظ„ ظ„ظ„ط´ظ‰ط، ط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظپظٹ ط´ظ‰ط، ظˆط§ط­ط¯ آ»( [48] )

ط§ظ…ط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ط§طھ

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§طھ ط®ط§طµظ‡ ط®ظˆط¯ طŒ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ ط¢ظ† ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§طھ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ط§ط² ط¢ظ†ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± آ« ط¨ط­ط§ط± آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ : ط¨ط§ظ„ط§ط³ط§ظ†ظٹط¯ ط§ظ„ط¹ط¯ظٹط¯ط© ط¹ظ† ط£ط¨ظٹ ظ‡ط§ط´ظ… ط¬ط¹ظپط±ظٹ طŒ ظ‚ط§ظ„ : ط¯ط®ظ„طھ ط¹ظ„ظ‰ ط£ط¨ظٹ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ظ‡ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ„ طŒ ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظ‰ : ظٹط§ ط£ط¨ط§ظ‡ط§ط´ظ…! ط¥ط¨ط¹ط« ط±ط¬ظ„ط§ ظ…ظ† ظ…ظˆط§ظ„ظٹظ†ط§ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ظٹط± ظٹط¯ط¹ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹ .

ظپط®ط±ط¬طھ ظ…ظ† ط¹ظ†ط¯ظ‡ ظپط§ط³طھظ‚ط¨ظ„ظ†ظٹ ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط¨ظ† ط¨ظ„ط§ظ„ ظپط£ط¹ظ„ظ…طھظ‡ ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ ظ„ظٹ ظˆ ط³ط£ظ„طھظ‡ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ط±ط¬ظ„ ط§ظ„ظ‘ط°ظ‰ ظٹط®ط±ط¬ .

ظپظ‚ط§ظ„ : ط§ظ„ط³ظ…ط¹ ظˆ ط§ظ„ط·ط§ط¹ط© طŒ ظˆ ظ„ظƒظ†ظ‘ظ†ظ‰ ط§ظ‚ظˆظ„ : ط¥ظ†ظ‘ظ‡ ط£ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظٹط± طŒ ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ† ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ط© ظ…ظ† ظپظٹ ط§ظ„ط­ظٹط± طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ط¦ظ‡ ظ„ظ†ظپط³ظ‡ ط£ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ط¦ظ‰ ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ط­ظٹط± طŒ ظپط£ط¹ظ„ظ…طھظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ .

ظپظ‚ط§ظ„ ظ„ظٹ : ظ‚ظ„ : ظ„ظ‡ ظƒط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ط§ظ„ط­ط¬ط± طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ظٹط·ظˆظپ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ظٹط³ظ„ظ‘ظ… ط§ظ„ط­ط¬ط± طŒ ظˆ ط§ظ†ظ‘ ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‚ط§ط¹ط§ظ‹ ظٹط­ط¨ظ‘ ط£ظ† ظٹط¯ط¹ظ‰ ظپظٹظ‡ ظپظٹط³طھط¬ظٹط¨ ظ„ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ آ».( [49] )

ظٹط¹ظ†ظ‰: ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ†ظ‚ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط±ظٹط¶ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ‰ ط§ط¨ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…! ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¬ط§ظ†ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظپط±ط³طھ طھط§ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظپظٹطھ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ .

ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط¯ظ…طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ… طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¨ظ„ط§ظ„ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ طŒ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھط«ط§ظ„ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط±ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ع¯ظپطھ ط³ظ…ط¹ط§ظ‹ ظˆ ط·ط§ط¹طھط§ظ‹ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط®ظˆط¯ ط§ط² ط­ط§ط¦ط± ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط®ظˆط¯ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ط¦ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ط، ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط­ط§ط¦ط± .

ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ع¯ظپطھظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆ : ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط² ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ظˆ ط§ط² ط­ط¬ط± ط§ظ„ط§ط³ظˆط¯ ط§ظپط¶ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط·ظˆط§ظپ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط¬ط± ط§ظ„ط§ط³ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ†ط¯ طŒ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط­ط§ط¦ط± ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ط´ظپط§ط، ط§ظ„طµط¯ظˆط± آ» ط§ط² ط´ظٹط® ظپظ‚ظٹظ‡ ط²ط§ظ‡ط¯ ط¹ط§ط±ظپ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظپظ‡ط¯ ط­ظ„ظ‘ظ‰ (ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡) ط¯ط± آ« ط¹ط¯ط© ط§ظ„ط¯ط§ط¹ظ‰ آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ط±ظٹط¶ ط´ط¯ظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ط§ط¬ظٹط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯ طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظپطھط±ط¶ ط§ظ„ط·ط§ط¹ط© ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظپطھط±ط¶ ط§ظ„ط·ط§ط¹ط© ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ط¨ط±ع¯ط´طھظ†ط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طŒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ…ط± ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط´ط®طµ ع¯ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ.( [50] )

ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط·ظ„ط¨ ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط´ظٹط¹ط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط®ظˆط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ط، ظ…ط¤ظ…ظ† طھط£ط«ظٹط± ط¯ط± ط§طµظ„ط§ط­ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظˆ ظƒط´ظپ ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ط؛ظ…ظˆظ… ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط§ط±ط¯.

ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ظپط§طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط؛ظٹط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§طھ ط¬ط²ط¦ظٹظ‡ ظˆ ظƒظ„ظ‘ظٹظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¬ظ„ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط؛ظٹط± ط®ظˆط¯ ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظ€ ط؛ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط·ظ„ط¨ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط±ط¶ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظƒظ…طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± طµط¯ظ‚ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط´ط§ظ† ظˆ ط¶ط¹ظپ ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ†طµط±طھ ط§ظˆ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ .

ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ظ…ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط§ظˆ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ط¯ظ…ط§طھ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†طµط±طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ط¯ط± طµط¯ظ‚ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط®ظˆط¯ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ طھط·ظ‡ظٹط± ظˆ طھط²ظƒظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¹ط·ظٹظ‘ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¬ظ†ط§ظ† ظˆ ط±ط¶ظˆط§ظ† ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ آ«طµظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ» ظˆ ط¨ط§ط¨ آ«ط®ظ…ط³آ» ط¨ظ‡ ط­ظƒظ…طھ ط¢ظ† طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [51] )

ظ¾ط³ ط¯ط¹ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط«ظ„ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط®ط°ظˆظ„ ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظƒط´ظپ ط­ط²ظ† ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ع¯ط±ع†ظ‡ ط¢ظ† ط´ظƒط³طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ط§ظپط§ط¶ظ‡ ط؛ظٹط¨ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¯ط¹ط§ط، ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¸ظ‡ظˆط±

ظ‚ط³ظ… ط³ظˆظ‘ظ…ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط¹ط§ط، ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھطµط±ظٹط­ ظˆ طھط£ظƒظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط¯ط¹ظٹظ‡ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط®طµظˆطµ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¢ظ† ط§ظ…ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¯ط¹ط§ط، ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ظ‚ط³ظ… ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط¹ط§ط، ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظƒط±ظ‘ط± طھظ„ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .

ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط¨ط¯ط§ط¦ظٹظ‡ ط؛ظٹط± ظ…ط­طھظˆظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¢ظ† ; طھط£ط«ظٹط± ظˆ ظ…ط¯ط®ظ„ظٹظ‘طھ طھط§ظ…ظ‘ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ .

ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط­ظƒظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط؛ظٹط¨طھ

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط§ ظƒط«ط±طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط¨ط§ط² ط§ظ…ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط¨طھط´ط§ظ† ط¨ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط­ظƒظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¢ظ†ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طھظ‚ظˆط§ ظ€ظ€ ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

 ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط²ظˆظ„ ط¨ط±ظƒط§طھ ظˆ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ طŒ ط´ظپط§ط¹طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظ¾ط³ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· طھط£ط«ظٹط± ظ€ظ€ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط¯ط±ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¹ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط³ظ„ط¨ ط¢ط«ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط¯ط± ط¬ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ طŒ ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ظƒط¨ط§ط¦ط± ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ظˆ ط³ظ‡ظ„ ط§ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ظ†ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ ط§ط³طھط®ظپط§ظپ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط§ط² ط´ظ…ظˆظ„ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط´ظپط§ط¹طھط´ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ط³ظ„ط¨ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹظ‘طھ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط£ط«ظٹط± ط´ظپط§ط¹طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھظ‚ظˆط§ ط°ظƒط± ط´ط¯ .

ظ¾ط³ ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† طŒ ظˆ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† طھط¹ط¬ظٹظ„ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ط¹ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ .

ظˆ ظ„ظƒظ† ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظˆظ‚ظˆط¹ ط§ظٹظ† ط؛ظٹط¨طھ ط³ظˆط، ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ط±ط§طھظ‰ ط§ط² طھظˆظ‚ظٹط¹ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹطھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :

آ« ظˆ ظ„ظˆ ط£ظ†ظ‘ ط£ط´ظٹط§ط¹ظ†ط§ ظ€ ظˆظپظ‘ظ‚ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط·ط§ط¹طھظ‡ ظ€ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ظپظٹ ط§ظ„ظˆظپط§ط، ط¨ط§ظ„ط¹ظ‡ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ„ظ…ط§ طھط£ط®ظ‘ط± ط¹ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ظٹظ…ظ† ط¨ظ„ظ‚ط§ط¦ظ†ط§ طŒ ظˆ ظ„طھط¹ط¬ظ‘ظ„طھ ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط³ط¹ط§ط¯ط© ط¨ظ…ط´ط§ظ‡ط¯طھظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپط© ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ط§ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط¨ظ†ط§ طŒ ظپظ…ط§ ظٹط­ط¨ط³ظ†ط§ ط¹ظ†ظ‡ظ… ط¥ظ„ط§ظ‘ ظ…ط§ ظٹطھظ‘طµظ„ ط¨ظ†ط§ ظ…ظ…ظ‘ظ€ط§ ظ†ظƒط±ظ‡ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظ†ط¤ط«ظˆظ‡ ظ…ظ†ظ‡ظ… آ».( [52] )

ظ¾ط³ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ط¨ظ‡ ظˆ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ظپط±ط¬ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ظپط¹ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ظ…ط¹ط¬ظ‘ظ„ط§ ط§ط«ط±ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط؛ظپظ„طھ ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط«ط± ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ط¯ط± طھط±ظƒ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ط§ط² ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط´ط§ظ…ظ„ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ†ط¨ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط³ظˆط، ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط³ط§ ط³ط¨ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط·ظˆظٹظ‡ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ طھط®ظپظٹظپ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ع¯ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط³ط§ظ„ ظٹط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ†طµظپ ط¢ظ† ظٹط§ ظٹظƒ ط³ظˆظ‘ظ… ظٹط§ ظƒظ…طھط± طھظ‚ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ظˆ طھط§ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ظˆطھظˆط¨ظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ…ط§ظ‹ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ظ¾ط³ ط²ظ…ط§ظ† ط·ظˆظ„ ط؛ظٹط¨طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظˆطھط§ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط³ط§ ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ظˆ ظƒظ…طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ†ظˆط¹ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ طھط®ظپظٹظپ ط¯ط± ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¨ط¯ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط®طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط؛ظ„ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط؛ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظƒظ†ظٹط²ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظپط±ط¹ظˆظ†ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹطھ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط®ظپظٹظپ ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ€ظ€ ط¯ط± ظپظ‚ط±ط§طھظ‰ ط§ط² طھظˆظ‚ظٹط¹ ط±ظپظٹط¹ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :

آ« ط¥ظ†ظ‘ط§ ط؛ظٹط± ظ…ظ‡ظ…ظ„ظٹظ† ظ„ظ…ط±ط§ط¹ط§طھظƒظ… ظˆ ظ„ط§ظ†ط§ط³ظٹظ† ظ„ط°ظƒط±ظƒظ… طŒ ظˆ ظ„ظˆظ„ط§ ط°ظ„ظƒ ظ„ظ†ط²ظ„ ط¨ظƒظ… ط§ظ„ظ„ط§ظˆط§ط، ظˆط§طµط·ظ„ظ…ظƒظ… ط§ظ„ط£ط¹ط¯ط§ط، آ». ظˆ ط§ظٹظ† طھظˆظ‚ظٹط¹ ط±ط§ ط¨ط§ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ظˆ ط¯ط± طھظˆظ‚ظٹط¹ ط¯ظٹع¯ط± ; ظ€ظ€ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ط¨ط± ط§ط² ط­ط§ظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط¸ط§ظ„ظ… ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظ‰ ظ€ظ€ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ :

آ« ظˆ ظ„ط§ظٹط¨ظ„ط؛ ط¨ط°ظ„ظƒ ط؛ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¸ظ„ظ… ظ„ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† طŒ ظ„ط£ظ†ظ‘ظ†ط§ ظ…ظ† ظˆط±ط§ط، ط­ظپط¸ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط¯ط¹ط§ط، ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ظ„ط§ ظٹط­ط¬ط¨ ط¹ظ† ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ظˆ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظپظ„طھط·ظ…ط¦ظ†ظ‘ ط¨ط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ط£ظˆظ„ظٹط§ط¦ظ†ط§ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ طŒ ظˆ ظ„ظٹط«ظ‚ظˆط§ ط¨ط§ظ„ظƒظپط§ظٹط© ظ…ظ†ظ‡ ظˆ ط¥ظ† ط±ط§ط¹طھظ‡ظ… ط§ظ„ط®ط·ظˆط¨ طŒ ظˆ ط§ظ„ط¹ط§ظ‚ط¨ط© ظ„ط¬ظ…ظٹظ„ طµظ†ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ طھظƒظˆظ† ط­ظ…ظٹط¯ط© ظ„ظ‡ظ… طŒ ظ…ط§ ط§ط¬طھظ†ط¨ظˆط§ ط§ظ„ظ…ظ†ظ‡ظٹ ط¹ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط°ظ†ظˆط¨ آ».( [53] )

ظˆ ظ„ظƒظ† ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط؛ط§ظپظ„ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ€ظ€ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظˆط³ط¹ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ€ظ€ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظپظˆط§ط¦ط¯ ظ…ظ‡ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ…طھط±طھظ‘ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط°ظƒط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.

ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± طھط£ط«ظٹط± ظˆ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§

ظ‚ط³ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… ; ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طھط£ط«ظٹط± ظˆ ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ظƒظ„ظٹظ‡ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ; ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط³ظˆط، ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ظ„ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ط®طµظˆطµ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¨ط§ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ طھظˆط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ ظˆ ط®ط´ظˆط¹ ظˆ ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ظٹط£ط³ ط§ط² ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ طŒ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طŒ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ط´ط£ظ† ط¬ظ„ظٹظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظ¾ط³ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط¹ط§ط¦ظ‰ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط±ط§ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ طھظ‚ط¯ظٹط± ط¢ظ† ظ…ط¨ط±ظ… ظˆ ظ…ط­ظƒظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط±ظپط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط± ظ‚ظˆظ… ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆظ†ط³ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¯ظپط¹ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .

ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ظپط¹ ط¨ظ„ظٹظ‘ط§طھ ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط®ط§ط·ط± ط؛ظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ; ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ; ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ .

ظˆ ظ…ط¤ظٹظ‘ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¤ظٹط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¹ط±ط¶ ظ†ظ…ظˆط¯ : ظƒظ‡ ط­ظƒظ…طھ ع†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط­ط¬ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط؛ط§ط¦ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ظ‘طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں

ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ : ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظ…ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط؛ظٹط¨طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¬ظ‘طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ طھط¶ط±ظ‘ط¹ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ظ‘طھ ع†ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط؛ظٹط¨طھ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

طھظƒظ…ظٹظ„ ط¨ط­ط« ط¯ط¹ط§ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ; ظˆط§ط¶ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط´ط£ظ† ط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹط§ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظƒط´ظپ ظƒط±ظˆط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط±ظپط¹ ط§ط¹ط¯ط§ط¦ط´ط§ظ† ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظڈظ…ظˆط±ط´ط§ظ† طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طŒ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¬ط³ظ…ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط±ظپط¹ ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ط§ط­ط²ط§ظ† ظˆ ط§ط¨طھظ„ط§ط¦ط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط³ظ†ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ط±ظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ط¨ظˆط³ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆط³ظپ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط­ط§ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‰ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط؛ظٹط¨طھ ط´ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ط¨طھظ„ط§ط، ظˆ ط­ط²ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ آ« ط·ط±ظٹط¯ ظˆ ط´ط±ظٹط¯ ظˆ ظˆط­ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¶ط·ط±ظ‘ ظˆ ط®ط§ط¦ظپ آ» ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ظˆطµط§ظپ ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ .

 ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط¹ط§ط، ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط­ظ‚ظ‘ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ط؛طµظˆط¨ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ط¹ط¯ط§ط، ظˆ ط¯ط± طھطµط±ظ‘ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ .

ظˆ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظƒظ‡ : ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط­ط³ظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¬ط± ظˆ ظپط¶ظ„ ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط§ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ طھط±طھظ‘ط¨ ط§ط«ط± ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط±ط¬ط§ط، ط­طµظˆظ„ط´ ط¯ط± ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ط­ظ‚ظ‘ظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ; ظˆط§ط¶ط­ ط´ط¯ ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طھط£ط«ظٹط± طھط§ظ…ظ‘ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط±ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ط±ط­ط³ط¨ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط®ظˆط¯ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط±ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظ€ظ€ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ†ظٹظ‘طھ طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ط´ط¯ ; ظˆ ط¨ظ‡ ط­طµظˆظ„ ط¢ظ† ط§ظ…ظٹط¯ ظˆط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ; ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…ط³ط·ظˆط±ظ‡ ; ع†ظ†ظٹظ† ط´ط®طµظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ط§ط±ط¬ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ظپظˆط±ط§ظ‹ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§طھ ط¨ط·ظˆط± ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ظ‡ظ… ط±ط¬ط§ط، ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط­طµظˆظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ‡ط³طھ .

ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ظˆ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ط¢ظ…ط¯.

ط§ط² ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ط، ط¯ط± ط§ظ…ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ظˆط§ط¶ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ طھط±طھظ‘ط¨ ط§ظٹظ† ظپط¶ظ„ ; ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ط± ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ; ظ€ظ€ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط¯ط¹ط§ط، ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®ط§طµ ط·ظ„ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظ€ظ€ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ع†ظ†ط¯ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ط´ظˆط¯ ظ‡ظ… ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¬ ظˆ ظ‡ظ… ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ†طµط±طھ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ; ط¢ظ…ظٹظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯ ; ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظƒط±ط¯ظ† ط§ط«ط± ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ; طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ…ظٹظ† ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط§ط³طھ .

ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : آ« ط¢ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط´ط±ظٹظƒ ط§ط³طھ آ»( [54] ) ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط±ظƒطھ ط¨ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ظˆط¯ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ط´ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ( ظپظژط°ظ„ظگظƒظژ ظپظژط¶ظ’ظ„ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظڈط¤طھظٹظ‡ظگ ظ…ظژظ†ظ’ ظٹظژط´ط§ط، ).( [55] ) ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط¬ظ‡ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط´ظˆظٹظ‚ ظˆ طھط±ط؛ظٹط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† طھط´ظˆظٹظ‚ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

آ« ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط³ظ†ظ‘طھظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ¾ط³ ظ…ط§ ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظ†ظ‘طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ط«ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط¬ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ… ط´ظˆط¯ آ».( [56] )

ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظ‚ط³ط§ظ… طµط¯ظ‚ط§طھ ط¬ط§ط±ظٹظ‡ ط§ط³طھ .

ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹطھ ; ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظˆ طھظ„ط§ط´ ط¯ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ظ‡ظ… ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ… : ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† طھظˆظپظٹظ‚ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظˆ ط§ظٹظ† طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط¹ط§ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط؛ظپظ„طھ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط¬ظ‡طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ .

1 ظ€ظ€ ظٹظƒظ‰ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : آ« ظ‡ط±ظƒط³ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط؛ظٹط± ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ط®ظٹط± طŒ ظٹط§ ط¯ظˆظٹط³طھ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ظٹط§ ظ‡ط²ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ط®ظٹط± ; ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ آ»( [57] )ظ‘.

2 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ; ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ . ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­طھظ…ط§ظ‹ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ط§ط³طھ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط­ظƒظ…طھ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط± ظ…ط¤ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ; ظ…ظˆظپظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھط´ظˆظٹظ‚ ظˆ طھط±ط؛ظٹط¨ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… .

3 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ† ط³ظ†ظ‘طھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط±ظ‰ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ‡ظ… ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… .

4 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆظپظ‘ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ط§ط¹ط§ظ†طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ طµظ„ط§ط­ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط§ط¹ط§ظ†طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¨ ظˆ ط­ط³ظ†ط§طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ; ط´ط±ظٹظƒ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ .

5 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ…ظٹط¹ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ طھط£ط®ظٹط± ظپط±ط¬ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ط§طھ ط§ط² ط§ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ط­ظٹط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯.

6 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ط±ظ‘ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط£ط®ظٹط± ط§ظٹظ† ظپط±ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط±ظپط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

7 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط± ط³ط¨ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط§ظٹظ† ظپط±ط¬ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظپظٹطھ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

8 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ط§ظٹظ† ظپط±ط¬ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظپظٹطھ ط¯ظپط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ع†ظ†ط¯ ع†ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط؛ظٹط¨طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط¯ظپط¹ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط±ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط§ط«ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ع¯ظ†ط¬ط§ظٹط´ ط°ظƒط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ .

9 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظ€ظ€ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظٹط¯ ط­ظٹط§طھظ†ط¯ ظٹط§ ط¯ط± ط§طµظ„ط§ط¨ ظˆ ط§ط±ط­ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظ€ظ€ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¯ط¹ط§ ع¯ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ€ظ€ ع†ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ظٹط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ط§طھ ط¢ظ† ظٹط§ ط¯ط± ط±ظپط¹ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط¢ظ†ظ€ظ€ ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ . ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ظ†ط¸ط± ط¹ط±ظپ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ .

10 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظƒظ„ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ‘ظژظ„ط§ظ… طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ط§ ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ :

آ« ط§ظژظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ…ظژ طµظژظ„ظ‘ظگ ط¹ظژظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆظژ ط¢ظ„ظگ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ظˆظژ ط¹ظژط¬ظ‘ظگظ„ظ’ ظپظژط±ظژط¬ظژظ‡ظڈظ…ظ’ آ».

ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط¯ط¹ط§ ; ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ط®طµظˆطµ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰(ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡) ط¯ط± آ«ظ…ظ‚ظٹط§ط³ ط§ظ„ظ…طµط§ط¨ظٹط­آ» ط§ط² ظƒظپط¹ظ…ظ‰ (ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ظˆ ط¸ظ‡ط± ط§ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ; ظ†ظ…ظٹط±ط¯ طھط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط²ظ…طھ ظƒظ†ط¯آ».( [58] )

11 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ„ط¹ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ…ط®ط°ظˆظ„ ظˆ ظ…ظ‚ظ‡ظˆط± ط´ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ« ط¨ط­ط§ط± آ» ظˆ آ« طھظپط³ظٹط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„(طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ :

ظ‡ط±ظƒط³ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ„ط¹ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ„ط¹ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط¹ظ† ط§ظˆ ; ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ„ط¹ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، طھظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط¹ط§ط، ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ… آ« ظˆ طµظ„ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ ط±ظˆط­ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط£ط±ظˆط§ط­ ظˆ ط¬ط¹ظ„طھظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طµط·ظپظٹظ† ط§ظ„ط£ط®ظٹط§ط± آ».( [59] )

12 ظ€ظ€ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط§ط´ط±ظپ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط³ظ„ط§ظ…طھ ظˆ ط¹ط§ظپظٹطھ ط­ط¶ط±طھط´ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظپط§طھ ظˆ ط¹ط§ظ‡ط§طھ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ظ‡ظ…ظˆظ… ظˆ ط§ط­ط²ط§ظ† ; ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ظˆ ظ„ظƒظ† ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¯ط¹ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ ط¢ظ† ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط§ظˆظ‘ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .

ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… ; ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظپظ‚ط±ط§طھ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ظٹط² ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط§ط¯ط¹ظٹظ‡ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ط§ط³طھ ظ€ظ€ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط­ط³ظˆط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ظƒط§ظ…ظ„ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط§ط¦ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ طھظˆط¶ظٹط­ط§طھ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ; ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ .

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ط±ط²ظˆ ظˆ طھظ…ظ†ظ‘ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ†

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ط´طھظ… ; ط¢ط±ط²ظˆ ظˆ طھظ…ظ†ظ‘ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ طµط¯ظ‚ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¨ط± ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ط´ظˆظ‚ ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظˆظ†ط¯  ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‘ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط®ط±ط§ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط­ط²ظˆظ† ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ†ظگ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ; ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¨ط± ط¯ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ :

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¯ط± ظ‚ط³ظ… ط§ظˆظ‘ظ„ ; ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¯ط± ظ‡ط± ظپط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† طµط§ط¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ¾ط³ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط§طµظ„ ط§ط³طھ طŒ ط´ظˆظ‚ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ظˆ ط´ط±ظپ ط¢ظ† ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ; ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ظپط¹ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط­ط§ظ„طھ ط´ظˆظ‚ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظƒط³ظ‰ طھط­ظ‚ظ‘ظ‚ ظٹط§ط¨ط¯ ; ط§ع¯ط± ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ظ† ظپط¹ظ„ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ظˆط¯ ; ط¨ط± ط¢ظ† ظپط¹ظ„ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ . ظˆط§ع¯ط± ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط¢ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ط´ظˆط¯ ; ع†ظˆظ† ط¢ظ† ظپط¹ظ„ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹظ‘طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ط£ظ† ط¢ظ† ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط²ط§ط¦ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ طھط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ط¯ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط¢ظ† ; طھظˆط¬ظ‘ظ‡ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظپط¹ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ طھط§ ط¢ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ط´ط¯ظ‡ ظ‚ظ‡ط±ط§ظ‹ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ظ† ط¢ظ† ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط­ط²ظˆظ† ط´ط¯ظ‡ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ع¯ط±ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¬ط²ط، ط¹ظ…ط¯ظ‡ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ ; ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„طھ ط´ط¯طھ ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¨ط¹ط« ط§ط² ط´ظˆظ‚ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط´ظˆظ‚ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ظٹظ‚ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ظˆ ط´ط±ظپ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ طھظ…ظ†ظ‘ظ‰ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ طھظ…ظ†ظ‘ظ‰ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆ ط³ط¨ط¨ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ط± ظپط¹ظ„ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ظ†ظ‘ط§ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط­ط³ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظٹظ‚ظٹظ† ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظˆ ظپظˆط§ط¦ط¯ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ€ظ€ ظˆ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط·ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظٹط³ظ‘ط± ط´ط¯ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظˆظپظˆط± ط§ظ„ط³ط±ظˆط± ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…ط­ط²ظˆظ† ; ط¨ظ„ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ظ„ ط¬ط²ط¹ ظˆ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ط¯ط± ط§ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¬ط²ط، ط¹ظ…ط¯ظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط§طµظ„ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط§ظ…ظ‘ط§ ط¬ط²ط، ط¯ظٹع¯ط± ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط¢ظ† ظپط¹ظ„ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط¢ط±ط²ظˆ ط§ط¬ط± ظƒط§ظ…ظ„ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ط²ط، ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :

ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ : ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ… ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ طھظ…ظ†ظ‘ظ‰ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط¯ط± ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط´ط±ظٹظƒ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

1 ظ€ظ€ ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ : ط¨ط§ظ„ط¥ط³ظ†ط§ط¯ ط¹ظ† ط£ط¨ظ‰ ط¨طµظٹط± طŒ ط¹ظ† ط£ط¨ظٹ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ‚ط§ظ„ :

آ« ط§ظ†ظ‘ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† ط§ظ„ظپظ‚ظٹط± ظ„ظٹظ‚ظˆظ„ : ظٹط§ ط±ط¨ظ‘ ; ط§ط±ط²ظ‚ظ†ظٹ ط­طھظ‘ظ‰ ط£ظپط¹ظ„ ظƒط°ط§ ظˆ ظƒط°ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط±ظ‘ ظˆ ظˆط¬ظˆظ‡ ط§ظ„ط®ظٹط± طŒ ظپط¥ط°ط§ ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ†ظ‡ ط¨طµط¯ظ‚ ظ†ظٹظ‘ظ€طھظ‡ طŒ ظƒطھط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط¬ط± ظ…ط«ظ„ ظ…ط§ ظٹظƒطھط¨ ظ„ظ‡ ظ„ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‡ طŒ ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط§ط³ط¹ ظƒط±ظٹظ… آ».( [60] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظپط±ظ…ظˆط¯ : آ« ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظپظ‚ظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ظ…ط±ط§ ط³ط¹ظ‡ ظ…ط§ظ„ ظٹط§ ظ‚ظˆظ‘طھ ظˆ طھظ…ظƒظ‘ظ† ط¯ط± ظ…ط§ظ„ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ط§ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط®ظٹط± ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ظ… طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط§ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ طµط¯ظ‚ ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظ‚طµط¯ ط§ط³طھ طŒ ط§ط¬ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ط§ط¬ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆط³ط¹طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط±ط­ظ…طھ ط§ظˆ ظˆ طµط§ط­ط¨ ظƒط±ظ… ط§ط³طھ .

2 ظ€ظ€ ط¨ط§ط² ط¯ط±ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ : ط¨ط§ظ„ط§ط³ظ†ط§ط¯ط¹ظ† ط£ط¨ظٹ ظ‡ط§ط´ظ… ظ‚ط§ظ„ : ظ‚ط§ظ„ ط£ط¨ظˆط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…):

آ« ط¥ظ†ظ‘ظ…ط§ ط®ظ„ظ‘ط¯ ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپظٹ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظ„ط£ظ†ظ‘ ظ†ظٹظ‘ط§طھظ‡ظ… ظƒط§ظ†طھ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط£ظ† ظ„ظˆط®ظ„ظ‘ط¯ظˆط§ ظپظٹظ‡ط§ ط£ظ† ظٹط¹طµظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط£ط¨ط¯ط§ طŒ ظˆ ط¥ظ†ظ‘ظ…ط§ ط®ظ„ظ‘ط¯ ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© ظپظٹ ط§ظ„ط¬ظ†ظ‘ط© طŒ ظ„ط£ظ†ظ‘ ظ†ظٹظ‘ط§طھظ‡ظ… ظƒط§ظ†طھ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط£ظ† ظ„ظˆط¨ظ‚ظˆط§ ظپظٹظ‡ط§ ط£ظ† ظٹط·ظٹط¹ظˆط§ ط£ط¨ط¯ط§ طŒ ظپط¨ط§ظ„ظ†ظٹظ‘ط§طھ ط®ظ„ظ‘ط¯ ظ‡ط¤ظ„ط§ط، ظˆ ظ‡ط¤ظ„ط§ط، طŒ ط«ظ… طھظ„ط§ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ( ظ‚ظڈظ„ظ’ ظƒظڈظ„ظ‘ظŒ ظٹظژط¹ظ’ظ…ظژظ„ظڈ ط¹ظژظ„ظ‰ ط´ط§ظƒظگظ„ظژطھظگظ‡ظگ)( [61] ) ظ‚ط§ظ„ظژ ط¹ظژظ„ظ‰ ظ†ظٹظ‘طھظ‡ آ».( [62] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ : آ« ط¬ط² ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¢طھط´ ط¯ط± ط¢طھط´ ظ…ط®ظ„ظ‘ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ظٹظ‘طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظ…ط¯ط§ظ… ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ط®ظ„ظ‘ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ظٹظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ†ظٹظ‘طھ ظ…ط®ظ„ظ‘ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ط¨ط¹ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆ : ظ‡ط± ظƒط³ ط¹ظ…ظ„ ط§ظˆ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ظ†ظٹظ‘طھ ط§ظˆ ط§ط³طھ آ».

3 ظ€ظ€ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظˆط§ظ„ظ†ظٹظ‘ط© ط£ظپط¶ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط£ظ„ط§ ظˆ ط£ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ†ظٹظ‘ط© ظ‡ظٹ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ طŒ ط«ظ…ظ‘ طھظ„ط§ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ( ظ‚ظڈظ„ظ’ ظƒظڈظ„ظ‘ظŒ ظٹظژط¹ظ’ظ…ظژظ„ظڈ ط¹ظژظ„ظ‰ ط´ط§ظƒظگظ„ظژطھظگظ‡ظگ ) ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ظٹظ‘ط© آ»( [63] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظٹظ‘طھ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯! ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ†ظٹظ‘طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .

4 ظ€ظ€ ظˆ ط¯ط± آ«ط¨ط­ط§ط±آ» ط§ط² آ«طھط­ظپ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ„آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط± :

 آ« ط¥ظ† ط§ط³طھط·ط¹طھ ط£ظ† طھط¹ط¸ظ… ط±ط؛ط¨طھظƒ ظپظٹ ط§ظ„ط®ظٹط± ظˆ طھط­ط³ظ† ظپظٹظ‡ ظ†ظٹظ‘طھظƒ ظپط§ظپط¹ظ„ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط¹ط·ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط¨ظ‚ط¯ط± ظ†ظٹظ‘طھظ‡ طŒ ط¥ظ† ظƒط§ظ† ط§ط­ط¨ظ‘ ط§ظ„ط®ظٹط± ظˆ ط£ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ ط¥ظ† ظ„ظ… ظٹظپط¹ظ„ظ‡ طŒ ظƒط§ظ† ط¥ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ…ظ† ظپط¹ظ„ظ‡ آ».( [64] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ع¯ط± ط¨طھظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط؛ط¨طھ ظˆ ظ…ظٹظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط®ظٹط± ط¨ط²ط±ع¯ ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ; ظ¾ط³ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ† طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظ†ظٹظ‘طھ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط± ط®ظٹط± ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط®ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ط®ظٹط± ط±ط§ط¨ط¬ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ طŒ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®طµظˆطµ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ طھظ…ظ†ظ‘ظ‰ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط®طµظˆطµط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ظƒط§ظ…ظ„ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

1 ظ€ظ€ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ظٹط§ط¨ظ† ط´ط¨ظٹط¨ ! ط¥ظ† ط³ط±ظ‘ظƒ ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ظ„ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط«ظˆط§ط¨ ظ…ط«ظ„ ظ…ط§ ظ„ظ…ظ† ط§ط³طھط´ظ‡ط¯ ظ…ط¹ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپظ‚ظ„ ظ…طھظ‰ ظ…ط§ ط°ظƒط±طھظ‡ : ظٹط§ظ„ظٹطھظ†ظٹ ظƒظ†طھ ظ…ط¹ظ‡ظ… ظپط£ظپظˆط² ظپظˆط²ط§ظ‹ ط¹ط¸ظٹظ…ط§ظ‹ آ».( [65] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط´ط¨ظٹط¨ ! ط§ع¯ط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ظƒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ; ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ط¯ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ع¯ظˆ : ظƒط§ط´ ظ…ظ† ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظپظˆط² ط¹ط¸ظٹظ… ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… .

2 ظ€ظ€ ظˆ ط¯ط± آ« ظ„ط¢ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط± آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط¥ظ†ظ‘ظٹ ط£ط¹ط¯ظ‘ ظ†ظپط³ظٹ ظ…ظ† ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ط°ظ„ظƒ ط¥ظ†ظ‘ظ‰ ظ„ظˆ ظƒظ†طھ ظ…ط¹ظ‡ ظ„ط¬ط§ظ‡ط¯طھ ط£ط¹ط¯ط§ط¦ظ‡ آ».

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط¯ط§ط¯ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ… ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… .

3 ظ€ظ€ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± آ« ظ†ظˆط± ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط± آ» ط§ط² آ« ط¨ط­ط§ط± آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ظ…ظٹط¯ ظˆط§ط³ط·ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯ : ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع¯ظپطھظ… : ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظ†طھط·ط§ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±ط¯ط³طھ ط§ط² ط¨ط§ط²ط§ط± ظˆ ظƒط§ط± ظˆ ظƒط§ط³ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظٹظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط³ط§ط¦ظ„ ط¨ظ‡ ظƒظپ ط´ظˆط¯ .

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط§ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط­ظ…ظٹط¯ ! ط¢ظٹط§ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ ط®ط¯ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ط¬ ظˆ ع¯ط´ط§ظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طں ط¨ظ„ظ‰ ; ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ط´ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .

ع¯ظپطھظ… : ط§ع¯ط± ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ظ‚ط§ط¦ظ… ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ظ…ظٹط±ظ… ع†ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط±ظ… طں

ظپط±ظ…ظˆط¯ : ظ‡ط±ظƒط³ ط§ط² ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط§ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.( [66] )

4 ظ€ظ€ ظˆ ط¨ط§ط² ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھظ…ط¬ظٹط¯ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط­ظƒظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ط§ظˆظ‘ظ„ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… ط­ط¶ط±طھط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ : آ« ظ†ط§طµط±ظ†ط§ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ آ».( [67] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : (ظ‡ط´ط§ظ…) ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط§ط³طھ .

ظˆ ظٹظƒ ظˆط¬ظ‡ ط§ط² ظ†طµط±طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ طھظ…ظ†ظ‘ط§ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆ ظˆ ط¹ط²ظ… ط¨ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظˆط¬ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط§ط² ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ظˆظ‘ظ„ ط°ظƒط±ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ط§ظ…ظ‘ط§ ظ‚ط³ظ… ط¯ظˆظ‘ظ… ; ط§ط² ظƒظٹظپظٹظ‘طھ طھظ…ظ†ظ‘ظ‰ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆ ظƒظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ طھظ…ظ†ظ‘ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظ€ظ€ طھظ…ظ†ظ‘ط§ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط®ط±ط§ط¨ظٹظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ; ظ…ط­ط²ظˆظ† ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ظپط¹ ط¶ط±ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ظ…ط­ط²ظˆظ† ظˆ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ط´ظˆط¯ .

ظ¾ط³ ظƒط³ظٹظƒظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¯ظ… ظ‚ط¯ط±طھ ; ط¢ط±ط²ظˆ ظˆ طھظ…ظ†ظ‘ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ; ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط³ظٹط¯ط§ظ„ط³ط§ط¬ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظ†طµط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ; ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط§ط¯ط¹ظٹظ‡ آ«طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‘ظ‡ آ» ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط«ط؛ظˆط± ط§ط³طھ :

آ« ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط£ظٹظ‘ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ… ط£ظ‡ظ…ظ‘ظ‡ ط£ظ…ط± ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط£ظˆ ط£ط­ط²ظ†ظ‡ طھط­ط²ظ‘ط¨ ط£ظ‡ظ„ ط§ظ„ط´ظ‘ط±ظƒ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… طŒ ظپظ†ظˆظ‰ ط؛ط²ظˆط§ظ‹ ط£ظˆ ظ‡ظ…ظ‘ظژ ط¨ط¬ظ‡ط§ط¯ ظپظ‚ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط¶ط¹ظپ طŒ ط£ظˆ ط£ط¨ط·ط§طھ ط¨ظ‡ ظپط§ظ‚ط© طŒ ط£ظˆ ط£ط®ظ‘ط±ظ‡ ط¹ظ†ظ‡ ط­ط§ط¯ط« طŒ ط£ظˆ ط¹ط±ط¶ ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ† ط¥ط±ط§ط¯طھظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ; ظپط§ظƒطھط¨ ط§ط³ظ…ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ط£ظˆط¬ط¨ ظ„ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ط§ط¬ط¹ظ„ظ‡ ظپظٹ ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆط§ظ„طµط§ظ„ط­ظٹظ† آ».( [68] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط§ظ„ظ‡ظ‰! ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظٹط§ ط®ط±ط§ط¨ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط´ط±ظƒ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ط²ظˆظ† ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ†ظٹظ‘طھ ط¬ظ†ع¯ظ‰ ظٹط§ ظ‚طµط¯ ط¬ظ‡ط§ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¶ط¹ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ط² ط§ظٹط³طھط¯ ظٹط§ ط§ط­طھظٹط§ط¬ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ‚طµط¯ ظˆ ظ†ظٹظ‘طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط§ ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط² ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط³ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¨ظ†ظˆظٹط³ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ† ط±ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ظ… ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ طµط§ظ„ط­ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ .

ظˆ ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط­ظپط¸ ط¢ظ† طŒ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ظˆ ط§ط² ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ط®ط§طµظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ظ†طµط±طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ط¢ظ† ط´ظˆط¯ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†طµط±طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ; ظ‚طµط¯ظگ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ظƒط§ظ…ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط§ط¦ط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation