بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مقایسه دوره جاهلیت و اسلام, عبدالحسین بینش   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     jaaheliyat_islam_binesh_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     jaaheliyat_islam_binesh_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     jaaheliyat_islam_binesh_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     jaaheliyat_islam_binesh_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     jaaheliyat_islam_binesh_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     jaaheliyat_islam_binesh_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 

ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…

ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط´

- غµ -


ظ…ط§ ط¬ظژط¹ظژظ„ظژ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظƒظڈظ…ظ’ ظپظگظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‘ظٹظ†ظگ ظ…ظگظ†ظ’ ط­ظژط±ظژط¬ظچ))(213)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ظ†ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ظ‡ظ€ظˆظ„طھ ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ع†ظ€ط´ظ€ظ…ظ€ع¯ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ€ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط­ظ€ظƒظ€ط§ظ… ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط§ط¹ظ€طھظ€ط±ط§ط¶ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯. ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط³ط§ط¦ظ„ ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯. ظƒط³ظ‰ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ع¯ط±ظ‰
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ع¯ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¢ظ† ط®ط´ظƒظ‰ ظˆ ط®ط´ظˆظ†طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظ†ط¹ط·ط§ظپ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظ€ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ظˆط§ظ…ظ€ط±ط´ ط¨ظ€ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ طھظ†ط¸ظٹظ… ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ط´ ط¨ط±ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒظ†ط¯ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط§ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ظˆط§ط¬ظ€ط¨ظ€ط§طھ ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ… ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯ ط§ط³ظ€طھ . ط§ظٹظ€ظ† ط­ظ€ظƒظ€ظ… ط¯ط± طµظ€ط¯ط± ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ظƒظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¹ظ€ط¯ظ‡ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ† ط§ط² ط§ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ‘طھ ط­ظ€ظٹظ€ط§طھظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظ€ظˆط¯. ط¨ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط°ط± ظ…ظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط¹ط§ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ظ„ظژظٹظ€ظ’ط³ظژ ط¹ظ€ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ط¶ظ‘ظڈط¹ظ€ظژظپظ€ط§ط،ظگ ظˆظژ ظ„ط§ ط¹ظ€ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ’ظ…ظ€ظژط±ظ’ط¶ظ€ظ‰ ظˆظژ ظ„ط§ ط¹ظ€ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ظ„ط§ ظٹظژط¬ظگط¯ظڈظˆظ†ظژ ظ…ط§ ظٹظڈظ†ظ’ظپظگظ‚ظڈظˆظ†ظژ ط­ظژط±ظژط¬ظŒ ط§ظگط°ط§ ظ†ظژطµظژط­ظڈظˆط§ ظ„ظگظ„ظ‘ظ‡ظگ ظˆظژ ط±ظژط³ظڈظˆظ„ظگظ‡ظگ ظ…ط§ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈط­ظ’ط³ظگظ†ظٹظ†ظژ ظ…ظگظ†ظ’ ط³ظژط¨ظٹظ„ظچ ظˆظژط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ط؛ظژظپظڈظˆط±ظŒ ط±ظژط­ظٹظ…ظŒ))(214)
ط¨ظ€ط±ظ†ط§طھظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ â€چ ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط±ط§ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ…ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ ظˆط¶ط¹ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ظˆ ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ط³ط®طھ ظˆط§ظ†ظ€ط¹ط·ط§ظپ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ظˆ ط²ط­ظ…طھ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ع¯ط± ط¢ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط²ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط§ظ‰ ظˆط¶ظ€ظˆ ظˆ ط؛ظ€ط³ظ€ظ„ طŒ طھظ€ظٹظ€ظ…ظ€ظ‘ظ… ط±ط§ ظ‚ظ€ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ظپظ„ط³ظپظ‡ طھط´ط±ظٹط¹ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط²ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظ…ظ€ط§ ظٹظڈط±ظٹط¯ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ظ„ظگظٹظژط¬ظ’ط¹ظژظ„ظژ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظƒظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط­ظژط±ظژط¬ظچ ظˆظژ ظ„ظƒظگظ†ظ’ ظٹظڈط±ظٹط¯ظڈ ظ„ظگظٹظڈط·ظژظ‡ظ‘ظگط±ظژظƒظڈظ…ظ’ ظˆظژظ„ظگظٹظڈطھظ‘ظگظ…ظژ ظ†ظگط¹ظ’ظ…ظژطھظژظ‡ظڈ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظƒظڈظ…ظ’ ظ„ظژط¹ظژظ„ظ‘ظژظƒظڈظ…ظ’ طھظژط´ظ’ظƒظڈط±ظڈظˆظ†ظژ))(215)
ط®ظ€ط¯ط§ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھط´ ط±ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط§ طھظ…ط§ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط³ظ¾ط§ط³ ع¯ط²ط§ط±ظٹط¯.
ط§ظ†ط¹ط·ط§ظپ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ع¯ط±ظ‰ ط¯ط±طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط±ط§ط¨ظˆط§ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ظپظ‚ظ‡ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط§ط³طھ . ط¨ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† طھط³ظ‡ظٹظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط±ظ†ط¬ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯.
طھط¯ط±ظٹط¬ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط­ظƒط§ظ… :
ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ع¯ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ طھط¯ط±ظٹط¬ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظƒظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆظ…ط­ط±ظ‘ظ…ط§طھ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ طھط´ط±ظٹط­ ظ†ط´ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ط§ع¯ط± ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ‘ظ…ط§طھ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ طھط´ط±ظٹط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ط´ ط¢ظ†ظ€ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ط´ظƒظ„ ط¨ظˆط¯. ط§ط¨طھط¯ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ„ط§ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ظ‘ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ€ط± ط²ط¨ظ€ط§ظ† ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ طھظ€ط§ط±ط³ظ€طھظ€ع¯ظ€ط§ط± ط´ظ€ظˆظ†ظ€ط¯طŒ ط³ظ€ظ¾ظ€ط³ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ط² ظˆط§ط¬ظ€ط¨ ع¯ظ€ط´ظ€طھ . ط¯ط± ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط¨ط¹ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط²ظ‡ط¬ط±طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط¬ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± طھط´ط±ظٹط¹ ط´ط¯.
ط¯ظˆظ… ط¢ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ طŒ طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظƒظ€ط§ط±ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط­ظ€ط±ط§ظ… ط¨ظ€طھظ€ط¯ط±ظٹظ€ط¬ ظ…ظ€ظ…ظ†ظˆط¹ ط´ط¯. ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ظƒظ‘ظ‰ ظƒظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ† ط§ظ†ظ€ط¯ظƒ ط¨ظ€ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ€ط´ظ€ط±ظƒظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط±ط§ظ‚ظ€ط¨ ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ظˆ ط±ظپظ€طھظ€ط§ط± ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط¯ط±ط¢ظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط¨ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯.
ط´ظ€ط±ط§ط¨ظ€ط®ظ€ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒظ… ظƒظ… ط­ط±ط§ظ… ط´ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط´ط±ط§ط¨ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ€ظˆط´ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆطھظ€ط±ظƒ ظٹظ€ظƒظ€ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط´ظ€ظˆط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط¹طھط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ظˆ طھط±ظƒ ظپظˆط±ظ‰ ط§ط¹طھظٹط§ط¯ ط¯ط´ظ€ظˆط§ط± ط§ط³ظ€طھ . ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط§ط¨طھط¯ط§ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ طŒ ط³ظ¾ط³ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط±ط­ط§ظ„ ظ…ط³طھظ‰ ط±ط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط³ط§ط®طھ ظˆط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط­ظƒظ… ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط´ط±ط§ط¨ ط±ط§ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯.(216)
ط§ط² ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ع¯ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظ‰ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ظˆ ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯. ظٹظ€ظƒ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط«ظ€ط§ط±ط´ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ط¯ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط­ط±ط§ظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظ‰ ط´ط¯ طµط­طھ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ€ط± ط·ظ€ط¨ظ€ظ‚ ط±ط³ظ€ظˆظ… ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ط´ظ€ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط§ط¹ظ€ظ„ط§ظ… ع¯ظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯ ظˆ ظپظ€ط±ط²ظ†ظ€ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¬ط² ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ط§ع¯ظ€ظˆظ†ظ‰ ط¬ط±ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط¶ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ع¯ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظƒظ€ظپظ€ط§ط±ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¯ظˆظ…ظ€ط§ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ظ€ط±ظپطھظ† ظٹط§ ط؛ط°ط§ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط´طµطھ ط¨ظٹظ†ظˆط§ ظٹط§ ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ظٹظƒ ط¨ط±ط¯ظ‡ طھط¹ظٹظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ط›(217) ظˆ ظƒظ€ظپط§ط±ظ‡ ط´ظƒط³طھظ† ظ‚ط³ظ… طŒ ط؛ط°ط§ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ ط¨ظٹظ†ظˆط§ ظٹط§ ظ„ط¨ط§ط³ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظٹط§ ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظٹط§ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط±ظˆط²ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(218)
ط¬ظ‡ط§ط¯
ع¯ظ€ط±ع†ظ€ظ‡ ط§ط³ط§ط³ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھط¨ظ„ظٹط؛ ط§ط³طھ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط²ظˆط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ط´ ط¢ظٹظ€ظٹظ€ظ† ط®ظ€ظˆط¯ ظˆط§ط¯ط§ط± ظ†ظ€ظƒظ€ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط¸ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظˆ ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھ ط¨ظ€ظٹظ€ط´ ط§ط² ط³ظ€ظٹظ€ط²ط¯ظ‡ ط³ظ€ط§ظ„ طŒ ط¹ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ€ظ‡ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط¯ط§ظ† ع¯ظ€ط±ط¯ظ† ظ†ظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط³ط¯ظ‘ ط±ط§ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ظ€ط±ظپظ€طھ ظˆ ع¯ظ€ط³ظ€طھظ€ط±ط´ ط¢ظ† ط´ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯. ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط¹ظ€ط§ط±ط¶ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ع¯ظ€ظپطھط§ط± ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھظˆط§ط،ظ… ط¨ط§ ط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ظ‚ظ€ظˆظ‡ ظ‚ظ€ظ‡ظ€ط±ظٹظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯. ط¢ظٹظ€ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طں ط§ع¯ط± ط¹ظ‚ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ€ط´ظ€ط³ظ€طھ طŒ ط¨ظ€ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¨ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط±ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط§ط² ظƒظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط´ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ظپطھظ†ظ‡ ظˆ ظپط³ط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯.(219)
ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ط·ظ€ظ‚ظ€ظ‰ طھظ€ط±ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط³طھط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ â€چ ط§ط¬ظ€ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ طھظ€ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¯ظپظ€ط§ط¹ ط§ط² ط®ظ€ظˆط¯ ظ¾ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط¬ط² ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‚ط§ ظˆ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط§ط¨ظ„ طھطµظˆط± ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ط´ ط·ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط³طھظ†ط¯.
ظ†ظ‚ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ( طµ )ط¯ط± ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ…
ع¯ط³طھط±ط´ ظ‡ط± ظ…ظƒطھط¨ ظˆ ظ…ط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ط¯ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ†ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ . ((ظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ط­ظƒظ… )) ظˆ ((ظ…ط¨ظ„ط؛ ظ…طµظ…ظ‘ظ… )). ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² طھظ€ظˆط³ظ€ط¹ظ€ظ‡ ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ظ€ط±ظپظ€طھ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظ€ظˆظ„ طھظ€ط§ط±ظٹظ€ط® طŒ ظˆط§ظ…ظ€ط¯ط§ط± ط¯ظˆ ط¹ظ€ط§ظ…ظ„ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط› ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‰ ظƒط§ط³طھظ‰ ظˆ ظƒعکظ‰ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ .
(( ط§ظژظ„ظ’ط­ظژظ…ظ’ط¯ظڈظ„ظگظ„ظ‘ظ‡ظگ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظ‰ ط§ظژظ†ظ’ط²ظژظ„ظژ ط¹ظژظ„ظ‰ ط¹ظژط¨ظ’ط¯ظگظ‡ظگ ط§ظ„ظ’ظƒظگطھط§ط¨ظژ ظˆظژظ„ظژظ…ظ’ ظٹظژط¬ظ’ط¹ظژظ„ظ’ ظ„ظژظ‡ظڈ ط¹ظگظˆظژط¬ط§ظ‹))(220)
ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط±ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¢ظ† ظƒعکظ‰ ظ†ظ†ظ‡ط§ط¯.
ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ طŒ ظƒطھط§ط¨ ظˆظ…ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ط­ظƒظ… ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظƒط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
(( ظ„ظژظ‚ظژط¯ظ’ ط§ظژط±ظ’ط³ظژظ„ظ’ظ†ط§ ط±ظڈط³ظڈظ„ظژظ†ط§ ط¨ظگط§ظ„ظ’ط¨ظژظٹظ‘ظگظ†ط§طھظگ ظˆظژط§ظژظ†ظ’ط²ظژظ„ظ’ظ†ط§ ظ…ظژط¹ظژظ‡ظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ’ظƒظگطھط§ط¨ظژ ظˆظژط§ظ„ظ’ظ…ظٹط²ط§ظ†ظژ...))(221)
ط¨ظٹظ‚ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط±ظˆط´ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط´ط§ظ† ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… ... .
ط¨ظ€ط­ظ€ط« ظ…ظ€ط¨ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ…ظ€ظˆط¶ظ€ظˆط¹ ط§ظٹظ€ظ† ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ط§ط± ط¨ظ€ظٹظ€ط±ظˆظ† ط§ط³ظ€طھ . ط¯ظˆظ‘ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط¹ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ع¯ظ€ط³ظ€طھظ€ط±ط´ ظ…ظ€ظƒظ€طھظ€ط¨ ظ€ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط³ظ€ط§ظ„ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ€ظ‡ ط¸ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط¨ظ€ط§ط±ظƒ ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طھط¬ظ„ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظ€ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظژ ط§طµظ’ط·ظژظپظ‰ ط§ط¯ظژظ…ظژ ظˆظژ ظ†ظڈظˆط­ط§ظ‹ ظˆظژط§ظ„ظژ ط§ظگط¨ظ’ط±ط§ظ‡ظٹظ…ظژ ظˆظژ ط§ظ„ظژ ط¹ظگظ…ظ’ط±ط§ظ†ظژ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ’ط¹ط§ظ„ظژظ…ظٹظ†ظژ))(222)
ط¨ظ‰ ع¯ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¢ط¯ظ… ظˆ ظ†ظˆط­ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯.
ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±ط§ظ† ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ع¯ط²ظٹظ†ط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط³طھط§ظ‰ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظƒظˆط´ط´ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط±ظ†ط¬ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط± ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
ط±ط³ظ€ظˆظ„ ع¯ظ€ط±ط§ظ…ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¢ط®ظ€ط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط«ظ…ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ‡ط§ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط³ط§ظٹظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ظ† ط¨ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¹ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ط´ط¨ظ‡ ط¬ظ€ط²ظٹظ€ط±ط© ط§ظ„ط¹ظ€ط±ط¨ ظˆ ط¨ط±ط§ظپط±ط§ط´طھظ† ظ¾ط±ع†ظ… طھظˆط­ظٹط¯ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…طھظپط±ظ‚ ظˆ ظ…ط´ط±ظƒ طŒ ط³ط®طھظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظƒط´ظٹط¯ ظˆطھط§ ظ†ظ€ظˆط²ط§ط¯ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طŒ ط¬ظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ ط´ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ط±ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ظˆط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط´ظ€ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ طھظ€ط§ طµظ€ط¨ظ€ط­ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط¨ظ€ط§ط¯طھ ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ط´ظ€ط؛ظ€ظˆظ„ ط¨ظ€ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ€ط±ع¯ظ€ط² ط¢ط³ظ€ظˆط¯ظ‡ ظ†ظ€ط®ظ€ظˆط§ط¨ظ€ظٹظ€ط¯ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ظ†ظ€ع¯ظ€ط±ظپظ€طھ . ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط§ط² ط¯ظˆ ط¬ظ€ظ†ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط± ع¯ظ€ط³ظ€طھظ€ط±ط´ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظ†ظ€ظ‚ط´ ط¯ط§ط´طھ . ظٹظƒظ‰ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ظ…ظ…طھط§ط² ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط´ط®طµظٹظ‘طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ )
ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط´ط®طµظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط¨ط±ط¯ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† طھط§ط«ظٹط± ط¨ط³ط²ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯:
ط®ظ„ظ‚ ظ†ظٹظƒظˆ
ط¨ط§ط±ط²طھط±ظٹظ† ظˆط¬ط°ظ‘ط§ط¨ طھط±ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ط´ط®طµظٹظ‘طھ ظپط±ط¯ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒظ€ط±ظ… (طµ ) ط¨ظ€ط¹ظ€ط¯ ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ظ€ظ‰ ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط§ط³ظ€طھ . ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ظ…ظ€ط¸ظ€ظ‡ظ€ط± طھظ€ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظˆ ط³ط¬ط§ظٹط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯. ع†ظ†ط¯ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط´ ط§ط² ط³ط¬ط§ظٹط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ((ط®ظ„ظ‚ ط¹ط¸ظٹظ… )) ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظˆظژ ط§ظگظ†ظ‘ظژظƒظژ ظ„ظژط¹ظژظ„ظ‰ ط®ظڈظ„ظڈظ‚ظچ ط¹ظژط¸ظٹظ…ظچ))(223)
ظˆظ‡ظ…ط§ظ†ط§ طھظˆ ط¨ط± ط®ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ظ‡ط³طھظ‰
ظپظ€ط¶ظ€ط§ط¦ظ„ ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط§ظƒظ€ط±ظ… (طµ ) طھظ€ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط­ظٹط· ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† طھظ€ط¬ظ€ظ„ظ‘ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظٹظ€ط§ظپظ€طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ط¨ط· ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ط¬ط°ظ‘ط§ط¨ ظˆ ع†ظ€ط´ظ€ظ…ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط± ط¯ط§ط´ظ€طھ ظˆظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط´ط±ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¯ط± ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ طŒ ط´ظ€ظٹظ€ظپطھظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ†ط´ ع¯ط±ط¯ ط§ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط«ط± ط¨ط®ط´ظ‰ ط³ط¬ط§ظٹط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ظ„ط¨ ظ‚ظ„ظˆط¨ طھط´ظ†ع¯ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظˆظژظ„ظژظˆظ’ ظƒظڈظ†ظ’طھظژ ظپظژط¸ظ‘ط§ظ‹ ط؛ظژظ„ظٹط¸ظژ ط§ظ„ظ’ظ‚ظژظ„ظ’ط¨ظگ ظ„ط§ظژ ظ†ظ’ظپظژط¶ظ‘ظڈظˆط§ ظ…ظگظ†ظ’ ط­ظژظˆظ’ظ„ظگظƒظژ))(224)
ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط®ط´ظ† ظˆ ط³ظ†ع¯ط¯ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ع¯ط±ط¯طھ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯
ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† (ط¹ ) ظ…ظٹط²ط§ظ† ط¬ط°ظ‘ط§ط¨ظٹظ‘طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط´ط§ط،ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
(( ظ…ظژظ†ظ’ ط®ط§ظ„ظژط·ظژظ‡ظڈ ظ…ظژط¹ظ’ط±ظژظپظژط©ظ‹ ط§ط،ظژط­ظژط¨ظ‘ظژظ‡ظڈ))(225)
ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط´ط¯
ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ
ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ط¹ظ€طµظ€ط± ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط¯ع†ظ€ط§ط± ط¯ط±ط¯ طµظ€ط¹ظ€ط¨ ط§ظ„ط¹ظ€ظ„ط§ط¬ ((ط¬ظ‡ط§ظ„طھ )) ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط·ط¨ظٹط¨ظ‰ ط¯ظ„ط³ظˆط² ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط§ظˆط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ط¹ظ„ط§ط¬ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ€ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¢ط²ط§ط± ظˆط§ط°ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط®ظ… ط¨ظ‡ ط§ط¨ط±ظˆ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ ظ†ظ†ظ‡ط§ط¯.
ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط¯ط±ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ع¯ظپطھط§ط± ط²ط´طھ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظˆظژظ„ظژظ‚ظ€ظژط¯ظ’ ظƒظ€ظڈط°ظ‘ظگط¨ظ€ظژطھظ’ ط±ظڈط³ظ€ظڈظ„ظŒ ظ…ظ€ظگظ†ظ’ ظ‚ظ€ظژط¨ظ€ظ’ظ„ظژظƒظژ ظپظ€ظژطµظ€ظژط¨ظ€ظژط±ظڈظˆط§ ط¹ظ€ظژظ„ظ‰ ظ…ظ€ط§ ظƒظ€ظڈط°ظ‘ظگط¨ظ€ظڈظˆط§ ظˆظژ ط§ظڈط°ظڈظˆط§ ط­ظ€ظژطھظ€ظ‘ظ‰ ط§ظژطھظ€ظٹظ€ظ‡ظ€ظڈظ…ظ€ظ’ ظ†ظژطµظ’ط±ظڈظ†ط§))(226)
ط¨ظ€طھظ€ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ€ظ‚ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط²طھظˆ (ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ )) طھظƒط°ظٹط¨ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط±ط¢ظ†ع†ظ‡ طھظƒط°ظٹط¨ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆط§ط°ظٹطھ ط´ط¯ظ†ط¯ طµط¨ط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒط´ط§ظ† ط¢ظ…ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظٹط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظˆط¢ط²ط§ط± ط¯ظٹط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظ…ط§ ط§ظڈظˆط°ظگظ‰ظژ ظ†ظژط¨ظگظ‰ظ‘ظڈ ظ…ظگط«ظ’ظ„ظژ ظ…ط§ ط§ظڈظˆط°ظٹطھظڈ ظپظگظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ))(227)
ظ‡ظٹع† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط°ظٹطھ ظ†ط´ط¯.
ط­ط¶ط±طھط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط±ظ†ط¬ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ع†ط´ظٹط¯ظ‡ .
(( ظ„ظژظ‚ظژط¯ظ’ ط§ظڈظˆط°ظٹطھظڈ ظپظگظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ظˆظژظ…ط§ ظٹظڈط¤ظ’ط°ظ‰ ط§ظژط­ظژط¯ظŒ ظˆظژ ط§ط،ظڈط®ظگظپظ’طھظڈ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظژ ظˆظژظ…ط§ ظٹظڈط®ط§ظپظڈ ط§ظژط­ظژط¯ظŒ ظˆظژ ظ„ظژظ‚ظژط¯ظ’ ط§ظژطھظژطھظ’ ط¹ظژظ„ظژظ‰ظ‘ظژ ط«ظژظ„ط§ط«ظڈظˆظ†ظژ ظ…ظگظ†ظ’ ظٹظژظˆظ’ظ…ظچ ظˆظژظ„ظژظٹظ’ظ„ظژط©ظچ ظˆظژظ…ط§ ظ„ظ‰ ظˆظژظ„ظگط¨ظژظ„ط§ظ„ظچ ط·ظژط¹ط§ظ…ظŒ ظٹظژط§ط،ظ’ظƒظڈظ„ظڈظ‡ظڈ ط°ظڈظˆظƒظژط¨ظگط¯ظچ ط§ظگظ„ط§ظ‘ ط´ظژظ‰ظ’ط،ظŒ ظٹظڈظˆط§ط±ظٹظ‡ظگ ط§ظگط¨ظ’ط·ظڈ ط¨ظگظ„ط§ظ„ظچ))(228)
ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ط¢ط²ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ط´ط¯ظ… طŒ ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ط«ظ„ ظ…ظ† ط¢ط²ط§ط± ظ†ط´ط¯ط› ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظˆط±ط¯ طھط±ط³ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… ط¯ط±ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط«ظ„ ظ…ظ† ظ…ظˆط±ط¯ طھط±ط³ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ط¯. ط³ظ‰ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¨ط± ظ…ظ† ع¯ط°ط´طھ طŒ ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ€ظ† ظˆ ط¨ظ€ظ„ط§ظ„ ط؛ظ€ط°ط§ظٹظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¨ظ€طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط®ظ€ظˆط±ط¯ ظ†ظ€ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظٹظ€ظ… طŒ ظ…ظ€ع¯ظ€ط± ع†ظ€ظٹظ€ط² ط§ظ†ظ€ط¯ظƒظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط²ظٹظ€ط± ط¨ط؛ظ„ ط¨ظ„ط§ظ„ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھظ€ط´ ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¯طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ط¢ط²ط§ط± ظˆ ط´ظ€ظƒظ€ظ†ظ€ط¬ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ طھظ€ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¢ط²ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ط¨ط®ط´ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹظ€ط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ طŒ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ط§ط¸ظ€ط± ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² طµظ€ط­ظ€ظ†ظ€ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
((ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ظ… ط§ظٹظ†ظƒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆظ‚ظˆظ…ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظ€ظˆظ†ظ€ظٹظ€ظ† ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ط› ظˆ ط§ظˆ ط¯ط±ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط±ط§ ط§ط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§ ظ‚ظˆظ… ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ ظƒظ‡ ظ‡ط±ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.))(229)
ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§
طھظ€ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ ط¢ظ† ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط²ظ‡ ط¢ط²ط§ط± ظˆط§ط°ظٹظ€طھ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ط¹ظ€ظ„ط§ظ‚ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط§ظˆط§ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظ†ط¬ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط±ظˆط­ظ€ظ‰ ظˆ ظ…ظ€ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط­ط±ظٹطµ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط³ط± ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ظ„ظژظ‚ظ€ظژط¯ظ’ ط¬ظ€ط§ط،ظژظƒظ€ظڈظ…ظ’ ط±ظژط³ظ€ظڈظˆظ„ظŒ ظ…ظ€ظژظ†ظ’ ط§ظژظ†ظ€ظ’ظپظ€ظڈط³ظ€ظگظƒظ€ظڈظ…ظ’ ط¹ظ€ظژط²ظٹظ€ط²ظŒ ط¹ظ€ظژظ„ظژظٹظ€ظ’ظ‡ظگظ…ط§ ط¹ظژظ†ظگطھظ‘ظڈظ…ظ’ ط­ظژط±ظٹطµظŒ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظƒظڈظ…ظ’ ط¨ظگط§ظ„ظ’ظ…ظڈط¤ظ’ظ…ظگظ†ظٹظ†ظژ ط±ظژط¦ظڈظˆظپظŒ ط±ظژط­ظٹظ…ظŒ))(230)
ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ ط±ط³ظ€ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط®ظ€ظˆط¯طھط§ظ† ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ (ط§ط² ظپط±ط· ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ظ†ظˆط¹ ظ¾ط±ظˆط±ظ‰ ) ظپظ‚ط± ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظ€ظ‡ظ€ظ„ ظˆ ظپظ„ط§ظƒطھ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¨ط± ط¢ط³ط§ظٹط´ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ط´ظ…ط§ ط­ط±ظٹطµ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط¤ ظˆظپ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظ…طھط´ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ظˆط¯ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:
(( ظپظژظ„ظژط¹ظژظ„ظ‘ظژظƒظژ ط¨ط§ط®ظگط¹ظŒ ظ†ظژظپظ’ط³ظژظƒظژ ط¹ظژظ„ظ‰ ط§ط«ط§ط±ظگ ظ‡ظگظ…ظ’ ط§ظگظ†ظ’ ظ„ظژظ…ظ’ ظٹظڈط¤ظ’ظ…ظگظ†ظڈظˆط§ ط¨ظگظ‡ط°ظژط§ ط§ظ„ظ’ط­ظژط¯ظٹط«ظگ ط§ظژط³ظژظپط§ظ‹))(231)
ط´ط§ظٹط¯ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط²طھط§ط،ط³ظپ ط¯ط±ظ¾ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ„ط§ظƒ ط³ط§ط²ظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆط§ط² ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط«ظ…ط±ظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ظ€ط¤ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ€ظ‡ظ€ط´ظ€طھ ط¨ظ€ط±ظˆط´ظ€ظ†ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ط² ط³ظ€ط± ظ…ظ€ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ طھط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظٹظ†ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ‡ ط¯ط±ط§ظپطھط§ط¯ظ† ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯.
ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹظ‘طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ )
ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± طھط§ط،ط«ظٹط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط¯ط±ط¬ظ€ط§ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ط§ظ„طھ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ . ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§طھ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ† ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡
ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ظٹظ†ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ط³طھظƒط§ط±ظ‰ ظˆ طµط¯ط§ظ‚طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ط­ظ€طھظ€ظ‰ ظ…ظ€ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ظˆ ظ…ط¹ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± طµط¯ط§ظ‚طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ط§ظ†ظ€ظˆط§ط¹ طھظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط²ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ†ظ€ط³ظ€ط¨ظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ†ظ€ط§ط±ظˆط§ظ‰ ط²ظٹظ€ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ط´ظ€ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ط«ظ„ ط´ط§ط¹ط±طŒ ط³ط§ط­ط± ظˆ ظƒط§ظ‡ظ† طŒ ط§ظ…ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط³ط¨طھ ط®ط§ط¦ظ† ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¯ط± طµط¯ط§ظ‚طھ ظˆط§ظ…ط§ظ†طھط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط´ظƒ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط¯ط± طھظ€ط§ط±ظٹظ€ط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ظ‡ ظٹط«ط±ط¨ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ€ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ طھط§ ط§ظ…ط§ظ†طھظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ â€چ ط¯ظ‡ط¯(232) ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ طŒ ط§ظٹظ€ظ† ط§ظ…ظ€ط§ظ†ظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ع†ظ€ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ط¨ط´ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ظٹط§ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ ط§ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط¨ظ€ظ‡ ظٹط«ط±ط¨ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظٹط§ ظ‚طµط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ظˆظ†ط¯.(233) ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط¢ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھع¯ظˆظٹظ‰ ظˆ طµط¯ط§ظ‚طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط®ظ€ط·ظ€ط§ ظˆ ط§ظ†ظ€ط­ظ€ط±ط§ظپ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ط±ظˆط²ع¯ظ€ط§ط± ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€طھ طŒ ط´ظ€ط±ظƒ ظˆ ط¨ظ€طھ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯. ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط¨ظ€ط§ ط¢ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط¹ظ…ط± ط´ط±ظٹظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط­ظٹط· ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯طŒ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ظ‡ظ… ط¢ظ† ط®ط·ط§ ط±ط§ ظ…ط±طھظƒط¨ ظ†ط´ط¯طŒ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط¨ط·ظˆط±ظ…ط³ظ„ظ‘ظ… ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ€ ط¯ط±ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظ€ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ط·ظˆط± ط´ط¯ طھط§ ط¯ظٹط±ظˆط² ط¨طھظ‡ط§ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³طھط§ظٹط´ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ظˆظ†ط¯.
ط¹ط±ط¨ ط¨ظˆط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )
ط³ظ€ط±ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط² طھظ€ط§ ط²ظ…ظ€ط§ظ† ط¸ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طھظ€ط­ظ€طھ ظ†ظ€ظپظ€ظˆط° ظ‚ظ€ط¯ط±طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ظٹظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… ظ‚ط±ط§ط± ظ†ع¯ط±ظپطھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظƒظ†طھط±ظ„ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ظ… ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ† ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط³ظ€ط®ظ€طھظ€ظ‰ طŒ ط±ظˆط²ع¯ظ€ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ط°ط±ط§ظ†ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ط§ظ…ظ€ط±ظ‰ ط¨ظ€ط³ ط¯ط´ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ظ†عکط§ط¯ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط®ط§ظ„طµ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¨ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ظ„ظٹط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ ط±ط§ ط¹ط¬ظ… ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط®ظ„ظˆطµ ظ†عکط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط§طµط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯. ظ¾ظٹط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط­ظٹط·ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¬ط² ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† طھظˆظپظٹظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظˆ ط¨ظ‡ ط§طھظ‡ط§ظ… ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ط·ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ظˆظژ ظ„ظژظˆظ’ ظ†ظژط²ظ‘ظژظ„ظ’ظ†ط§ظ‡ظڈ ط¹ظژظ„ظ‰ ط¨ظژط¹ظ’ط¶ظگ ط§ظ„ط§ظ’ظژط¹ظ’ط¬ظژظ…ظٹظ†ظژ طŒ ظپظژظ‚ظژط±ظژط§ظ‡ظڈ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگظ…ظ’ ظ…ط§ ظƒط§ظ†ظڈظˆط§ ط¨ظگظ‡ظگ ظ…ظڈط¤ظ’ظ…ظگظ†ظٹظ†ظژ))(234)
ط§ع¯ظ€ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط± ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظˆظژظ„ظژظˆظ’ ط¬ظژط¹ظژظ„ظ’ظ†ط§ظ‡ظڈ ظ‚ظڈط±ظ’ط§ظ†ط§ظ‹ ط§ظژط¹ظ’ط¬ظگظ…ظٹظ‘ط§ظ‹ ظ„ظژظ‚ط§ظ„ظڈظˆط§ ظ„ظژظˆظ’ ظ„ط§ ظپظڈطµظ‘ظگظ„ظژطھظ’ ط§ظٹط§طھظڈظ‡ظڈ))(235)
ط§ع¯ظ€ط± ط¢ظ† ط±ط§ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ†ظ€ظ‰ ط¹ظ€ط¬ظ€ظ…ظ€ظ‰ (ط²ط¨ظ€ط§ظ† ط؛ظٹط±ط¹ط±ط¨ظ‰ ) ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظٹظ… طŒ ظ‡ط±ط¢ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ع†ط±ط§ ط¢ظٹط§طھ ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ظˆط´ظ† ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯.
ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¯ط± ط¢ظٹظ€ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¹ط±ط¨ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ :
((ظ„ظژظ‚ظژط¯ظ’ ط¬ط§ط،ظژ ظƒظڈظ…ظ’ ط±ظژط³ظڈظˆظ„ظŒ ظ…ظگظ†ظ’ ط§ظژظ†ظ’ظپظڈط³ظگظƒظڈظ…ظ’))(236)
ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ€ظ† ط§ظ…ظ€ط± ط§ط² ظٹظƒط³ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†طµظٹط¨ ط¹ط±ط¨ ط´ط¯ ظˆط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط´ â€چ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ€ظˆط¯ ظˆط§ع¯ظ€ط± ط¬ظ€ط² ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط¨ظ€ظ‰ طھظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯ ط¹ظ€ط±ط¨ ط§ط²ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ‚ط±ط´ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ )
ط®ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ط§ظ† ظ‚ظ€ط±ظٹظ€ط´ ط§ط² ط®ظ€ظˆط´ ط³ظ€ط§ط¨ظ€ظ‚ظ‡ طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط§ ظ†ظپظˆط°طھط±ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ†ط¸ط§ظ… ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظƒظ‡ ظˆ ط±ط³ظ€ظˆظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ط§ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط¯ط§ط±ط§ظ„ظ†ط¯ظˆط© طŒ ط³ظ‚ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط§ط¨ط¯ط§ط¹ط§طھ ظˆط§ط¨ظ€طھظ€ظƒظ€ط§ط±ط§طھ ظ‚ظ€ط±ظٹظ€ط´ ط¨ظ€ظˆط¯.(237) ط³ظ€ظ†ظ€ظ‘طھ ط³ظ€ظپط±ط²ظ…ط³طھط§ظ†ظ‰ ظˆ طھط§ط¨ط³طھط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ط®ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ط¬ظ€ط¯ط§ط¯ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(238) ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ظ‚ط±ظٹط´ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط­طھط±ط§ظ… ط®ظ€ط§طµظ€ظ‰ ط¯ط§ط´ظ€طھ . ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ظٹظ€ظ… ظƒظ€ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ط§ط²ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظ€ظˆط¯ط› ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ط§ط² ظ…ظ€ط±ع¯ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط§ط² ظ‚ظ€ظˆظ… ط®ظ€ظˆط¯ ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ طھظ€ط§ ط§ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط­ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€طھ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯.(239) طھظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ع¯ظ€ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ط› ط§ط²ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ† ط§ظˆ ظƒط§ط± ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ظ‘ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ )
ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ظ€ظˆط§ط± ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط§ظ…ظ‘ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھ . ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط³ط¨ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ†ظ€ظˆط¹ ط´ظ€ط§ط¦ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھظ† ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط§ط² ط³ط§ط­طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ظˆط± ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط®طµظˆطµ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¯ظ†ظ€ط¨ظ€ط§ظ„ ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ†ط¯ طھط§ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط³ط®ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ط®ط¯ظˆط´ â€چ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظˆظژظ„ظژظ‚ظ€ظژط¯ظ’ ظ†ظ€ظژط¹ظ€ظ’ظ„ظژظ…ظڈ ط§ظژظ†ظ‘ظژظ‡ظ€ظڈظ…ظ’ ظٹظ€ظژظ‚ظ€ظڈظˆظ„ظڈظˆظ†ظژ ط§ظگظ†ظ‘ظژظ…ظ€ط§ ظٹظ€ظڈط¹ظژظ„ظ‘ظگظ…ظڈظ‡ظڈ ط¨ظژط´ظژط±ظŒ ظ„ظگط³ط§ظ†ظڈ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظ‰ ظٹظڈظ„ظ’ط­ظگط¯ظڈظˆظ†ظژ ط§ظگظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگ ط§ظژط¹ظ’ط¬ظژظ…ظگظ‰ظ‘ظڈ ظˆظژظ‡ط°ط§ ظ„ظگط³ط§ظ†ظŒ ط¹ظژط±ظژط¨ظگظ‰ظ‘ظڈ ظ…ظڈط¨ظٹظ†ظŒ))(240)
ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¬ط² ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆطھط¹ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ظƒظ€ط³ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ط³ظ€ط¨ظ€طھ (طھظ€ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ) ط¨ظ€ظ‡ ظˆظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ ط؛ظ€ظٹظ€ط± ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† (ظ‚ط±ط¢ظ† ) ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط§ط³طھ .
ط´ظ€ظƒظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ظ†ظˆط´طھظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ط¯ط³طھط§ظˆظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ع¯ظ€ظپطھط§ط±ط´ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ظˆظژظ…ظ€ط§ ظƒظ€ظڈظ†ظ€ظ’طھظژ طھظ€ظژطھظ€ظ’ظ„ظڈظˆط§ ظ…ظ€ظگظ†ظ’ ظ‚ظ€ظژط¨ظ€ظ’ظ„ظگظ‡ظگ ظ…ظ€ظگظ†ظ’ ظƒظ€ظگطھظ€ط§ط¨ظچ ظˆظژظ„ط§ طھظ€ظژط®ظ€ظڈط·ظ‘ظڈظ‡ظڈ ط¨ظ€ظگظٹظ€ظژظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظگظƒظژ ط§ظگط°ظ‹ط§ ظ„ط§ ط±ظ’طھظ€ط§ط¨ظ€ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈط¨ظ’ط·ظگظ„ظڈظˆظ†ظژ))(241)
طھظ€ظˆظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ€ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¢ظ† طµظˆط±طھ طŒ ط¨ط§ط·ظ„ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط§ظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط±ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظپظژظ‚ظژط¯ظ’ ظ„ظژط¨ظگط«ظ’طھظڈ ظپظٹظƒظڈظ…ظ’ ط¹ظڈظ…ظڈط±ط§ظ‹ ظ…ظگظ†ظ’ ظ‚ظژط¨ظ’ظ„ظگظ‡ظگ ط§ظژظپظژظ„ط§ طھظژط¹ظ’ظ‚ظگظ„ظڈظˆظ†ظژ))(242)
(ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ… ) ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† (ط¨ط¹ط«طھ ) ط¹ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹط¯ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯.
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط§ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ظ…ط±ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط´ظ…ط§ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط³ط®ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ط¯ظٹظ† ط¬ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… .
ظ‚ط±ط¢ظ†
ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ…
ط¨ظ€ط¯ظˆظ† ط´ظ€ظƒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ…ظ‡ظ… ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ظˆط¯. ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… طŒ ط¢ظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ظ‰ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ظˆ ط·ظ†ظٹظ†ظ‰ ط±ظˆط­ ظ†ظˆط§ط² ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ„ط·ظپ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظ„ط±ط¨ط§ط³طھ . ط´ط¹ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¸ط±ط§ظپطھظ‡ط§ظ‰ ط´ط¹ط±ظ‰ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظ…ط§ط§ط² ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط®ط´ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط² طھظ€ظ‡ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯. ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¨ظ€ط§ ط¨ظ€ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط³ط¨ظƒظ‰ ظ†ظˆ ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¬ظ€ط§ط°ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ط¸ظ€ظٹظ€ط± ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ط§ط°ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط±ط³ظ€ط§ظ„طھ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ظˆط§ط¯ط«ظ‰ ط´ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ظ‰ ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¨ظ€ظˆظٹظ€عکظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ…ظ€ظƒظ€ظ‰ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط³ظ€ظ„ط§ط­ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ طھط³ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط³ط±ط³ط®طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ط¢ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
طھط§ط،ط«ظٹط± ط¨ط± ط³ط±ط§ظ† ظ‚ط±ظٹط´
ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ظ€ط§ ط§طھظ€ظپظ€ط§ظ‚ ظ…ظ€ظ‰ ط§ظپظ€طھظ€ط§ط¯ ظƒظ€ظ‡ طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ظپظ€ظˆط°طŒ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ظ€ط§ظ† ظˆ ط³ظ€ط®ظ†ظˆط±ط§ظ† ظ‚ط±ظٹط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھظ† ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط§ط² ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ†ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط¹ظ€طھظ€ط¨ظ€ط© ط¨ظ€ظ† ط±ط¨ظ€ظٹظ€ط¹ظ€ظ‡ طŒ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ط³ظ€ط±ط§ظ† ظ‚ظ€ط±ظٹظ€ط´ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ طھظ† ط§ط² ظ‚ط±ظٹط´ظٹط§ظ† ظ†ط²ط¯ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ )طŒ ط¯ط± ظ…ظ€ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†طµظٹط­طھ ظƒظ†ط¯. ط§ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط±ظٹط§ط³طھ ط§ط² ط­ط¶ط±طھط´ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط² ط¨ط¯ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨طھظ‡ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯.(243)
ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¹طھط¨ظ‡ ط±ط§ ع¯ظˆط´ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‚طھظ‰ ع¯ظپطھط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظƒظ†ظˆظ† طھظ€ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆ. ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظƒظ†ظˆظ† ظƒظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ظˆ.(244)
ط¹طھط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط´ط¯ظ‘طھ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ†ظ‡ ط´ط¹ط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط³ط­ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ظƒظ‡ط§ظ†طھ . ط¢ظ† ع¯ظ€ط§ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط´ط¨ط®طھظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط´ط§ظ† ط±ط§طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظƒظ†ظ†ط¯.(245)
ظ…ط¨ظ‡ظˆطھ ط´ط¯ظ† ظˆظ„ظٹط¯
((ظˆظ„ظٹظ€ط¯)) ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ€ط§ط¶ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ ظˆظ…ط±ط¯ظ‰ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظپظˆط° ط¨ظˆط¯. ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ظٹط´ ظ†ط²ط¯ ظˆظ‰ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ط³ظ€ط¤ ط§ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ طں ط¢ظٹط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯(طµ ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط³ط­ط± ط§ط³طھ ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ط«ظ„ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ظ‡ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظٹط§ ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‡ظ„طھ ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظ†ظ€ط¸ظ€ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ†ظ€ط¯. ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ط¸ظ€ظˆط±طŒ ظ†ظ€ط²ط¯ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط­ظ€ط¬ظ€ط± ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط´ط¹ط§ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ† . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط´ط¹ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط´ظ…ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆظ„ظٹط¯ طھظ‚ط§ط¶ط§ ظƒط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ط´ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط²ط³ظˆط±ظ‡ ظپطµظ‘ظ„طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط³ظٹط¯:
(( ظپظژط§ظگظ†ظ’ ط§ظژط¹ظ’ط±ظژط¶ظڈظˆط§ ظپظژظ‚ظڈظ„ظ’ ط§ظژظ†ظ’ط°ظژط±ظ’طھظڈظƒظڈظ…ظ’ طµط§ط¹ظگظ‚ظژط©ظ‹ ظ…ظگط«ظ’ظ„ظژ طµط§ط¹ظگظ‚ظژط©ظگ ط¹ط§ط¯ظچ ظˆظژ ط«ظژظ…ظڈظˆط¯ظچ))
ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ط±طھط§ظپطھظ†ط¯ ط¨ع¯ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² طµط§ط¹ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طµط§ط¹ظ‚ظ‡ ط¹ط§ط¯ظˆط«ظ…ظˆط¯ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط¯ظ… .
ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ‡ ظˆظ„ظٹظ€ط¯ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ„ط±ط²ظٹط¯ ظˆ ظ…ظˆ ط¨ط±ط¨ط¯ظ†ط´ ط±ط§ط³طھ ط´ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ€ظٹط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط±ظٹط´ ظ†ظٹط§ظ…ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط´ط¯ظ‘طھ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظٹظ€ظƒظ€ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظˆظ„ظٹظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯ ظ€ طµظ€ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ€ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯. طµط¨ط­ ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯ ط§ط¨ظ€ظˆط¬ظ€ظ‡ظ€ظ„ ظ†ظ€ط²ط¯ ظˆظ„ظٹظ€ط¯ ط±ظپظ€طھ طھظ€ط§ ط§ط² ط¹ظ€ظ„ظ‘طھ ظ†ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¯ظ†ظ€ط´ ط¯ط±ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ ظ‚ظ€ط±ظٹظ€ط´ ط¬ظ€ظˆظٹظ€ط§ ط´ظ€ظˆط¯. ط§ط¨ظ€ظˆ ط¬ظ€ظ‡ظ€ظ„ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط§ظ‰ ط¹ظ€ظ…ظ€ظˆ! ظ…ظ€ط§ ط±ط§ ط³ظ€ط±ط´ظ€ظƒظ€ط³ظ€طھظ€ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ€ظˆط§ ظƒظ€ط±ط¯ظ‰ . ظˆظ„ظٹظ€ط¯ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ع†ظ€ط±ط§طں ط§ط¨ظ€ظˆط¬ظ€ظ‡ظ€ظ„ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ€ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط­ظ€ظ…ظ€ط¯(طµ ) ط¯ط±ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‰ . ع¯ظ€ظپطھ : ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ط¯ظٹظ† ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ظ… ط¯ط³طھ ط¨ظ€ط±ظ†ظ€ط¯ط§ط´ظ€طھظ‡ ط§ظ… طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظˆط³طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط¯. ط³ظ¾ط³ ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ع¯ظپطھ : ع¯ظپطھط§ط± ظ…ط­ظ…ط¯(طµ ) ط³ط­ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ طھط³ط®ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط·ظپظٹظ„ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ
ط·ظ€ظپظ€ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ† ط¹ظ€ظ…ظ€ط± ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ط³ظ€ط®ظ€ظ†ظ€ظˆط±ط§ظ† ظˆ ط³ظ€ط®ظ€ظ† ط´ظ†ط§ط³ط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¨ظˆط¯. ظˆظ‰ ط±ظˆط²ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظƒظ‡ ط´ط¯. ظ‚ط±ظٹط´ ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھظˆطµظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظˆط¯. ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ط§ظٹط´ ظ¾ظ€ظ†ظ€ط¨ظ€ظ‡ ع¯ظ€ط°ط§ط´ظ€طھ طŒ طھظ€ط§ ع†ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ع¯ظ€ظˆط´ظ€ط´ ظ†ظ€ط±ط³ط¯. ع†ظˆظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط´ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ط²ط¨ظˆط¯. ط¯ط±ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط®ط¯ط§ ظ†ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظˆط¯. ط³ط®ظ†ظ‰ ط¯ظ„ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط± ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظˆظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ ظ…ط±ع¯ظ… ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ط¹ط±ظ… ظˆ ط²ط´طھ ظˆ ط²ظٹظ€ط¨ط§ ط±ط§ ظ†ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ… طŒ ع†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظ… طھط§ ط§ع¯ط± ظ†ظٹظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظ… ظˆ ط§ع¯ظ€ط± ط²ط´ظ€طھ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ط±ظ‡ظ€ط§ ظƒظ€ظ†ظ€ظ… . ط³ظ€ظ¾ظ€ط³ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¬ظ€ط§ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ طھظ€ط§ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€ظˆظ‰ ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط§ط´ ط±ظˆط§ظ† ط´ظ€ط¯. ط§ظˆ ظ†ظ€ظٹط² ط§ط² ظ¾ظ‰ ط­ط¶ط±طھط´ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط±ظپظ€طھ ظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ طھظˆطµظٹظ‡ ظ‚ط±ظٹط´ ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ طھط¹ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒظ†ط¯.(246)
ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظٹظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظˆظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆط§ظˆ ظƒظ‡ طھط§ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ظ†ظ€ط´ظ€ظٹظ€ظ† ظ†ظ€ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯. ط·ظپظٹظ„ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھ ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆظ‡ظ…ط³ط±ط´ ظˆ ظ†ظٹط² ع†ظ†ط¯طھظ† ط§ط²ط§ظپط±ط§ط¯ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.(247)
ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†طµط§ط±ط§
ظٹظ€ظƒ ظ‡ظ€ظٹظ€ط§ط،طھ ط¨ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظ†ظ€ظپظ€ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط­ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط­ظ€ط¨ظ€ط´ظ€ظ‡ ظٹظ€ط§ ظ†ظ€ط¬ظ€ط±ط§ظ† ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¢ع¯ظ€ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.(248)
طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ€ط±ظٹظ€ط´ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ€ط± ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ع¯ظپطھظ†ط¯: ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ظ‰ ط®ط±ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯. ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ط­ط§ظ„ ط´ظ…ط§ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط´ط¯طھ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(249)
ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
ط³ظ€ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ظˆظ‘ظ… ط¹ظ€ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط´ظ€ظ‡ظ€ط± ط¨ظ€ط§ط²ع¯ظ€ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ظ…ظ€طµظ€ط¹ظ€ط¨ ط¨ظ† ط¹ظ…ظٹط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ… ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط´ط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯. ظ…طµط¹ط¨ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ طھظ€ط¨ظ„ظٹط؛ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ظˆظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ طŒ ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ط¬ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط§ظˆ ظ…ظˆظپظ‚ ط´ط¯ ع†ظ†ط¯ طھظ† ط§ط² ط³ط±ط§ظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ :
((ظ…ظ€طµظ€ط¹ط¨ )) ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط²ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ((ط³ط¹ط¯ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ط°)) ظˆ ((ط§ظڈط³ظٹط¯)) ط§ط² ط§ط´ط±ط§ظپ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ط§ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط´ط§ظ† ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯. ط§ط¨طھط¯ط§ ((ط§ظڈط³ظٹط¯)) ط­ط±ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ط®ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ((ظ…طµط¹ط¨ )) ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯. ((ظ…طµط¹ط¨ )) ط¨ط§ ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ((ط§ظڈط³ظٹط¯)) ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ طھط§ ط¨ط§ طھظˆ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظ… . ط§ع¯ط± ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط§ ط±ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ¾ط°ظٹط± ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظپط¹ ظ…ظ€ط§ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ…ظƒظ† . ط§ظڈط³ظٹط¯ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظ†ط´ط³طھ . ظˆظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ع¯ظپطھط§ط± ظ…طµط¹ط¨ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ظˆط¬ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ طھط§ ط±ط§ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯.(250)
((ط³ظ€ط¹ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ† ظ…ط¹ط§ط°)) ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ طھظ† طŒ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظ€ط¨ ظٹظ€ظƒ ظ†ظ€ظپظ€ط± ط؛ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط´ط¯.(251)
طھظ€ط§ط،ط«ظ€ظٹظ€ط± ع†ظ€ط´ظ€ظ…ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظٹط«ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ((ظپظڈطھظگط­ظژطھظگ ط§ظ„ظ’ظ…ظژط¯ظٹظ†ظژط©ظڈ ط¨ظگط§ظ„ظ’ظ‚ظڈط±ط§ظ†ظگ))(252) ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظپطھط­ ط´ط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ†
ط¯ط§ط³ظ€طھظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط«ظ„ ط±ط³طھظ… ظˆ ط§ط³ظپظ†ط¯ظٹط§ط±طŒ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط®ظ€ط§ظ„ظپظ€ط§ظ† ظƒظ€ظˆط´ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ طھظ€ط§ ط¨ظ€ط§ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ط§ظٹظ€ظ† ط¯ط§ط³ظ€طھظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¯ط± ظ…ظ€ط¬ظ€ط§ظ„ط³ ظˆ ظ…ط­ط§ظپظ„ ط§ط² ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظƒط§ظ‡ظ†ط¯.
ظ†ظ€ط¶ط±ط¨ظ† ط­ط§ط±ط« ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ظٹط´ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¯ط± ط³ظپط± ط¨ظ‡ ط­ظٹط±ظ‡ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط±ط³طھظ… ظˆ ط§ط³ظپظ†ط¯ظٹط§ط± ط±ط§ ظٹظ€ط§ط¯ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط±ط§ظ†ط¬ظ…ظ†ظ‰ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ظˆظ‰ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط±ط¬ظ€ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ط´ظ€ط³ظ€طھ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط§ط³ظ€طھظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط¨ظ€ظ‡ ع†ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ظ† ط®ظˆط´ ط³ط®ظ† طھط± ط§ط³طھ .(253)
ط§ظ…ظ€ط§ ط³ظ€ط®ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ظژط¶ظ€ظ’ط± ظˆط§ظ…ظ€ط«ظ€ط§ظ„ ط§ظˆ ع†ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ع¯ظ€ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ طھظ‡ط§ط¬ظ… ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظ†ط«ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ظٹظ€ط«ظ€ط±ط¨ ظƒظ€ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط§ط·ظ€ط± ط´ظ€ط¬ظ€ط§ط¹ظ€طھ ظˆ ط´ظ€ط±ط§ظپظ€طھظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط§ط´ظ€طھ ((ظƒط§ظ…ظ„ )) ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯. ع†ظˆظ† ط§ط² ظƒط§ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯. ظˆظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظٹط¯ط§ط± ع¯ظپطھ : ط´ط§ظٹط¯ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط²ط¯ طھظˆط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ„ظ‚ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ ط±ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط³ط®ظ†ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط±ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ طھظ€ط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯. ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ .
ط¢ط±ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط¨ظˆط¯ ظˆ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ع†ط´ظ…ع¯ظٹط± ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ظٹط² طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.
ظ…ظˆط¶ط¹ ع¯ظٹط±ظٹظ‡ط§ظ‰ طµط­ظٹط­
ظٹظ€ظƒظ‰ ط§ط²ط¹ظ„ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¯طŒ ظ…ظˆط¶ط¹ ع¯ظٹط±ظٹظ‡ط§ظ‰ طµط­ظٹط­ ظˆ ظ‚ط¶ط§ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط³طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ط§ط¯ظٹظ€ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط§ط´طھ .ظ…ظˆط¶ط¹ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط¯ظٹط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظˆط§ظ‚ظ€ط¹ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط¯. ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ط§ ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¶ط¹ظپظ‰ ط¯ط±ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ طھط¹ط§ظ„ظٹظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ظ…ظ€ط´ظ€ط±ظƒط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط² ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط² ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¬ط¹ظپط±ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط­ط¨ط´ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ â€چ ط§ط²ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط¨ط´ظ‡ ظƒظپط§ط± ظ‚ط±ظٹط´ ط¯ظˆ طھظ† ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ظپطھع¯ظˆظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط±ط¯ظ‘ ظˆ ط¨ط¯ظ„ ط´ط¯طŒ ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط¢ظٹط§طھظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط¬ط¹ظپط± ط¢ظٹط§طھظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظ…ط±ظٹظ… ط§ط³طھ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒط±ط¯. ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظ† طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ . ظˆ ط¨ظ‡ ظپظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ظ‚ظ€ط±ظٹط´ ط¬ظˆط§ط¨ ط±ط¯ظ‘ ط¯ط§ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‰ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† (ط¹ظ…ط±ظˆ ط¹ط§طµ ) ع¯ظپطھ : ظپط±ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ط´ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¹ظٹط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ†ط²ط¯ ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ط³ظ€ط®ظ€ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھ . ط§ظˆ ط¯ظˆط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ط¬ط¹ظپط± ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ : ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ طŒ ع¯ظپطھط§ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ : ((ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط§ظˆط³ظ€طھ ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظٹظ… ظپط±ط³طھط§ط¯.)) ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¬ط¹ظپط± ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ€ط·ظ€ط§ط¨ظ€ظ‚ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ظٹظ€ظ„ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھ . ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظ€ط³ طŒ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ† طھظ€ط§ ط±ظˆط² ط¨ظ€ط§ط²ع¯ظ€ط´ظ€طھ ط¯ط± ط­ظ€ط¨ط´ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ط²ظٹط³طھظ†ط¯.(254)
ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط±ط³طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ع¯ط§ظ† ظ‚ط±ظٹط´ ط±ط§ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ظˆ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھ ط§ظٹظ† ط­ط³ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ط§ط¹ط« ظƒظ†ط¬ظƒط§ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط­ط¨ط´ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ€ط§ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط³ظ€ط¤ ط§ظ„ظ‡ظ€ط§ظ‰ ع†ظ€ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ط³ط§ط®طھظ†ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط§ط¯ظ† ظ¾ط§ط³ط®ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… طŒ ع†ظ†ط¯ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… طھظ€ظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط² ط´ظˆظ‚ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ…ظ„ع¯ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط®ظ€طھظ€ظٹظ€ط§ط± ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯. ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ظ…ظ€ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط­ط¨ط´ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† طھط§ط،ط«ظٹط±ط´ ط±ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² طھطµظ…ظٹظ…ط´ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.(255)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation