بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مقایسه دوره جاهلیت و اسلام, عبدالحسین بینش   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     jaaheliyat_islam_binesh_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     jaaheliyat_islam_binesh_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     jaaheliyat_islam_binesh_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     jaaheliyat_islam_binesh_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     jaaheliyat_islam_binesh_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     jaaheliyat_islam_binesh_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 

ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…

ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط´

- غ± -


ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ†
ط¸ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظˆط§ط¯ظ‰ ع¯ظ€ظ…ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ط³ط§ط®طھ . ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¨ط§ طھظ…ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… ظ‡ظٹع† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط³ط§ط®طھ طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط²ط´طھ طھط±ظٹظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ¾ط±ع†ظ…ط¯ط§ط± ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط±ط³ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظ‚ظˆظ… ط¹ط±ط¨ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‚ط¯ط± ع¯ظ†ط¬ط§ظٹط´ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط¯.
ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ
ظˆط§عکظ‡ ط¬ظ€ظ‡ظ„ ط¯ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ ط¯ط§ط±ط¯: ظٹظƒظ‰ ط› ط¶ط¯ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¶ط¯ ط­ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط³ظپط§ظ‡طھ ظˆ ط¨ظ‰ ط®ظ€ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ€ط¯ط³ظ€ظٹظ€ط±طھظ€ظ‰ . ط§ظٹظ€ظ† ظˆط§عکظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ… ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ط¨ظ‡ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط¶ط¯ ط­ظ„ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظپط§ظ‡طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(1)
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ط²ظˆظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط¹طµط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط­ظƒظˆظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯:
((ط§ط،ظژظپظژط­ظڈظƒظ’ظ…ظژ ط§ظ„ظ’ط¬ط§ظ‡ظگظ„ظگظٹظ‘ظژط©ظگ ظٹظژط¨ظ’ط؛ظˆظڈظ†ظژ ظˆظژ ظ…ظژظ†ظ’ ط§ط،ظژط­ظ’ط³ظژظ†ظڈ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ط­ظڈظƒظ’ظ…ط§ ظ„ظگظ‚ظژظˆظ’ظ…ظچ ظٹظڈظˆظ‚ظگظ†ظڈظˆظ†ظژ))(2)
ط¢ظٹظ€ط§ ط­ظ€ظƒظ€ظ… ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€طھ ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط¬ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظƒظ€ط¯ط§ظ… ط­ظ€ظƒظ€ظ… ط§ط² ط­ظ€ظƒظ€ظ… ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظٹظ‚ظٹظ† ظ†ظٹظƒظˆطھط±ط®ظˆط§ظ‡ط¯ط¨ظˆط¯طں
ط¨ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھط¹طµط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
((ط§ظگط°ظ’ ط¬ظژط¹ظژظ„ظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ظƒظژظپظژط±ظڈظˆط§ ظپظ‰ ظ‚ظڈظ„ظڈظˆط¨ظگظ‡ظگظ…ظڈ ط§ظ„ظ’ط­ظژظ…ظگظٹظ‘ظژط©ظژطŒ ط­ظژظ…ظگظٹظ‘ظژط©ظژ ط§ظ„ظ’ط¬ط§ظ‡ظگظ„ظگظٹظ‘ظژط©ظگ))(3)
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§طھط¹طµط¨ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… طھط¹طµط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ط±ط§ظٹط´ ط²ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ظˆظژ ظ‚ظژط±ظ’ظ†ظژ ظپظ‰ ط¨ظڈظٹظˆظڈطھظگظƒظڈظ†ظ‘ظژ ظˆظژ ظ„ط§ طھظژط¨ظژط±ظ‘ظژط¬ظ’ظ†ظژ طھظژط¨ظژط±ظ‘ظڈط¬ظژ ط§ظ„ظ’ط¬ط§ظ‡ظگظ„ظگظٹظژط©ظگ ط§ظ„ظ’ط§ظڈظˆظ„ظ‰ ))(4)
ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط¢ط±ط§ظٹط´ ظ…ظƒظ†ظٹط¯.
ط§ط² ظ…ظ€ط¬ظ…ظˆط¹ ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ظ†ط§ط¸ط± ط¨ط± ط´ظٹظˆظ‡ ط±ظپطھط§ط± ظˆ ظ†ظˆط¹ ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط¹ط±ط¨ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط¨ط± ط­ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط› ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھظˆط¶ظٹط­ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€طھ طŒ ط¯ط´ظ€ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‰ طŒ ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ ظˆ ط®ظ€ظˆظ†ظ€ط±ظٹظ€ط²ظ‰ طŒ ط²ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ع¯ظ€ظˆط± ظƒظ€ط±ط¯ظ† ط¯ط®طھط±ط§ظ† طŒ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط±ط¨ظ€ط§ط®ظ€ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ط±ط§ظٹظ€ط¬ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ط¯ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ط±طھظ€ظƒظ€ط§ط¨ ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظپظ€ط§ط³ظ€ط¯ ط¨ظ€ظٹظ€ط´ظ€طھظ€ط± ظ…ظ€ط¹ظ€ظ„ظˆظ„ ط¶ظ€ط¹ظ€ظپ ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظ†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط´ظ€ظ‰ طŒ ع†ظ€ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ†ظٹط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ‡ ظˆ ظ…ظ€طھظ€ط±ظ‚ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² طھظ…ط§ظ… ظ…ظپط§ط³ط¯ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ…ط¹ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط¯ط§ظ†ط´ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط¯ط§ط±ظ†ط¯: ط¨ظ‰ ط®ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ
ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€طھ ظ†ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ط± ط¯ظˆط±ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ… ط¨ظ€ط± ط§ظˆط¶ظ€ط§ط¹ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¨ظٹط§ظ† طھظپط§ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¢ظ† ط¹طµط± ط¨ط§ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .(5)
ط§ظٹظ€ظ† ط§ظ…ظ€ط± ط¯ط± ظ…ظ€ظٹط§ظ† ط¨ظٹط´طھط± ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط¯ظˆط±ظ‡ ط·ظ€ط§ط؛ظ€ظˆطھ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¨ط§ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ظٹظ‘طھ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظپظ‚ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ€ط±ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ… ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط¨ط·ظˆط± ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظٹظ‡ط§ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط­ط§ظ„طھ طھظ†ظپط± ظˆ ط§ظ†ط²ط¬ط§ط± ط§ط² ط¯ظˆط±ظ‡ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط§ط³طھ .
ظ…ظ€ظˆط±ظ‘ط®ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط²ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¯ظˆظٹظ€ط³طھ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ط¹ط«طھ طھط§ ط¢ط؛ط§ط² ط¨ط¹ط«طھ ظٹط§ طھط§ ظ‡ط¬ط±طھ ظˆ طھط§ط،ط³ظٹط³ â€چ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.(6) ظˆط§عکظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ†ظٹط² ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¯ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(7)
ظˆط§ظٹظ€ظ† ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھظ€ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط§ظٹظ€ظ† ظˆط§عکظ‡ ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ† ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ظ‡ظ€ط¬ظ€ط±طھ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ…ظ€ظˆظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(8) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆظ‘ط±ط®ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ†ظٹط² ع†ظ†ط¯ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¯ظˆط±ظ‡ ظ†ظ€ط²ط¯ظٹظ€ظƒ ط¨ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظƒظ€ظ‡ ظ…ط¯ظ‘طھ ط¯ظˆظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ‚ط¯ظٹظ… ظ†ط§ظ… ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(9)
ظˆط¶ط¹ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ
ط¹ط±ط¨ ط¹طµط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ طŒ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظ†ط­ط·ط§ط· ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¬ط² ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط³ط¬ط§ظٹط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ…ط¹ظٹط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط´ظˆط§ط± ظˆ ط±ط§ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ظ‡ظ…ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯.
ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¯ط± ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ظٹظ€ط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظ†ظ€ط¹ظ€ظ…ظ€طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ظˆط¶ط¹ ط¢ظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظˆطµظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
((ظˆظژط§ط°ظ’ظƒظڈط±ظڈظˆط§ ظ†ظگط¹ظ’ظ…ظژطھظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظƒظڈظ…ظ’ ط§ظگط°ظ’ ظƒظڈظ†ظ’طھظڈظ…ظ’ ط§ظژط¹ظ’ط¯ط§ظ‹ ظپظژط§ظژظ„ظ‘ظژظپظژ ط¨ظژظٹظ’ظ†ظژ ظ‚ظڈظ„ظˆظڈط¨ظگظƒظڈظ…ظ’ ظپظژط§ظژطµظ’ط¨ظژط­ظ’طھظڈظ…ظ’ ط¨ظگظ†ظگط¹ظ’ظ…ظژطھظگظ‡ظگط§ظگط®ظ’ظˆط§ظ†ط§ ظˆظژ ظƒظڈظ†ظ’طھظڈظ…ظ’ ط¹ظژظ„ظ‰ ط´ظژظپط§ ط­ظڈظپظ’ط±ظژط©ظچ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط±ظگ ظپظژط§ظژظ†ظ’ظ‚ظژط°ظژظƒظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ظ‡ط§))(10)
ظˆ ظ†ظ€ط¹ظ€ظ…ظ€طھ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ط± ط®ظ€ظˆظٹظ€ط´طھظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظٹظ† ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط§ظ„ظپطھ ط¨ظ€ط±ظ‚ظ€ط±ط§ط± ظƒظ€ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ€طھظٹط¬ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ„ط¨ظ‡ ظ¾ط±طھع¯ط§ظ‡ ط¢طھط´ ط¨ظˆط¯ظٹط¯ط› ط´ظ…ط§ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط§ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط¢ظٹظ€ظ‡ ط¯ظˆ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ†ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظˆط²ط® ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®طµظˆظ…طھ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ„ط­ظ€ط¸ظ€ظ‡ ط§ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ† ط¯ط§ط´ظ€طھ ط¢طھظ€ط´ ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط´ظ€ط¹ظ€ظ„ظ‡ ظˆط± ع¯ظ€ط±ط¯ط¯.(11) ط¯ط± ظ‡ظ€ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط³ظ‚ظˆط· ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ط³طھ .
ط¯ظٹط§ظ†طھ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰
ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ط§ط² ط²ظ…ظ€ط§ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… (ط¹ )طŒ ط¨ظ€ط±ط¯ظٹظ€ظ† طھظ€ظˆط­ظ€ظٹظ€ط¯ط¨ظ€ط§ظ‚ظ€ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طھط§ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ط¹ظ€ظژظ…ظ€ظ’ط±ظگظˆط¨ظ€ظگظ†ظ€ظگظ„ظڈط­ظ‘ظژظ‰ )) ط¨ظ€طھ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ظ‰ ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ†ظ€ط´ط§ظ† ط±ط§ظٹط¬ ظƒط±ط¯ ظˆظ¾ط³ ط§ط²ط¢ظ† ط´ط±ظƒ ط¯ط±ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط­ط§ظƒظ… ط´ط¯. ظ…ظ€ط´ظ€ط±ظƒظ€ط§ظ† ظ…ظ†ظƒط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‚ظٹظ‘طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¨طھظ‡ط§ ط±ط§ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ظ€ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظٹط¯ظ†ط¯. ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط­ط¯ظˆط¯ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط´طµطھ ط¨طھ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ظ‡ط± ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨طھظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ‚ظ€ط±ظٹظ€ط´ 360 ط¨ظ€طھ ط¯ط± ظƒظ€ط¹ظ€ط¨ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ظپطھط­ ظ…ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط®طھ .(12)
ط¹ظ€ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ظ€ط± ط¨ظ€طھ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ظ‰ ط¢ظٹظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظٹظ€ظ‡ظ€ظˆط¯ظٹظ€طھ ظˆ ظ…ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط­ظ€ظٹظ€طھ ط¯ط± ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط¨ظˆط¯. ظٹظ‡ظˆط¯ ط¯ط± ظٹط«ط±ط¨ طŒ ط®ظٹط¨ط±طŒ ظˆط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ظ‰ ظˆ طھظٹظ…ط§ ظ…ظ†طھط´ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† ط¯ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ†ط¬ط±ط§ظ† ظˆ ظٹظ…ظ† ط³ظƒظˆظ†طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.(13)
ظƒط¹ط¨ظ‡ طŒ ط­ط¬ ظˆ ط­ط±ظ…
ظƒط¹ط¨ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… (ط¹ ) ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ط´ط¯ظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‚ظ€ط¯ظ‘ط³ ظˆ ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط§ط­ظ€طھظ€ط±ط§ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط¹ط§ظٹط± ط­ط¬ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… (ط¹ ) ط¨ظ€ط±ظ‚ظ€ط±ط§ط± ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط¯ط± ط¹ظ€ظٹظ€ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط¯ط¹طھظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ظˆ ط´ط±ظƒ ط¢ظ…ظٹط² ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(14) ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط¬ ط±ط§ طھط«ط¨ظٹطھ ظƒط±ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¨ط¯ط¹طھظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ .(15)
ط§ط² ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط³ظ€ظ†ظ€ظ† ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط±ط§ طھط«ط¨ظٹطھ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ((ط­ظ€ط±ظ… )) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظˆط§ط¯ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.(16)
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظˆ ظ…ظژظ†ظ’ ط¯ظژط®ظژظ„ظژظ‡ظڈ ظƒط§ظ†ظژ ط§ظ…ظگظ†ط§))(17)
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ…ظ† ط§ط³طھ .
ط³ظ€ظ†ظ€طھ ط¯ظٹظ€ع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط±ظٹط¹طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ ظ†ظٹط² ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط­ظ€ط±ظ…ظ€طھ ظ…ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط­ظ€ط±ط§ظ… ط¨ظ€ظˆط¯. ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط¯ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ظ…ظ€ط§ظ‡ ط³ظ€ط§ظ„ (ط±ط¬ظ€ط¨ طŒ ط°ظ‰ ظ‚ظ€ط¹ظ€ط¯ظ‡ طŒ ط°ظ‰ ط­ظ€ط¬ظ€ظ‘ظ‡ طŒ ظ…ظ€ط­ظ€ط±ظ… ) ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ ظˆ ط®ظ€ظˆظ†ظ€ط±ظٹظ€ط²ظ‰ ط­ظ€ط±ط§ظ… ط§ط³ظ€طھ . ط¯ظ„ظٹظ„ ظ¾ط§ظٹط¨ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظ‡ظ… ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ظ…ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط´ط§ظ† ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط®ط§ط·ط± ط¨ظ‡ ط¯ط§ط¯ظˆ ط³طھط¯ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯. ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ط³ظ†طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ظ…ظٹطھ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯.(18)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط¹ظ€ظگط¯ظ‘ظژط©ظژ ط§ظ„ط´ظ‘ظڈظ‡ظ€ظˆظڈط±ظگ ط¹ظگظ†ظ’ط¯ظژط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ط§ط«ظ’ظ†ظ‰ ط¹ظژط´ظژط±ظژ ط´ظژظ‡ظ’ط±ط§ ظپظ‰ ظƒظگطھط§ط¨ظگ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ظٹظژظˆظ’ظ…ظژ ط®ظژظ„ظژظ‚ظژ ط§ظ„ط³ظ‘ظژظ…ظˆط§طھظگ ظˆظژط§ظ„ط§ظ’ظژط±ظ’ط¶ظژ ظ…ظگظ†ظ’ظ‡ط§ ط§ظژط±ظ’ط¨ظژط¹ظژط©ظŒ ط­ظڈط±ظڈظ…ظŒ))(19)
ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¹ط¯ط¯ ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ .
ظˆط¶ط¹ظٹظ‘طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰
ط±ظˆط­ظ€ظٹظ€ظ‡ ظ‚ظ€ظˆظ… ط¹ظ€ط±ط¨ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ طھط¹طµط¨ ظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ع¯ط±ط§ظٹظ‰ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ظ†ع¯ ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ط·ظ€ظˆط§ظٹظ€ظپ ط¨ظ€ط± ظ¾ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯. طھظ€ط¹ظ€ظ„ظ‚ ط®ظ€ط§ط·ظ€ط± ظپظ€ط±ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ طھط¹ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط±ظˆط­ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ع¯ط±ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ . ط§ط¹ظ€ط¶ظ€ط§ظ‰ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ظ…ظˆط¸ظپ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ طھط­طھ ظ‡ط± ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ط­طھظ‰ ط¸ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† طŒ ط´ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط¨ظ€طھظ€ظˆط§ظ† ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ظ‚ط±ظٹط´ ط±ط§ ط§ط³طھط«ظ†ط§ ظƒط±ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ((ظ‚طµظ‰ ط¨ظ† ظƒظ„ط§ط¨ )) ط¯ط§ط±ط§ظ„ظ†ط¯ظˆط© طھظ€ط§ط،ط³ظ€ظٹظ€ط³ ط´ظ€ط¯طŒ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط­ظ€ظƒظ€ظ… ظٹظ€ظƒ ظ…ظ€ط¬ظ€ظ„ط³ ط´ظ€ظˆط±ط§ظ‰ ظƒظ€ظˆع†ظƒ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ‡ظ… ط¨ظ‡ طµظ„ط§ط­ط¯ظٹط¯ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ‚ظˆظ… ط¯ط± ط¯ط§ط±ط§ظ„ظ†ط¯ظˆظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯.(20)
طھظپط§ط®ط± ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ظˆ ظ†ط³ط¨ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¨ط´ط¯ظ‘طھ ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ظƒظ€ظ„ ط؛ظ€ظ„ظˆ ط¢ظ…ظ€ظٹظ€ط²ظ‰ ط¨ظ€ط± ظٹظ€ظƒظ€ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظپظ€ط®ظ€ط± ظپظ€ط±ظˆط´ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ط¢ظٹظ€ظ‡ ط´ظ€ط±ظٹظ€ظپظ€ظ‡ ((ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط§ظژظƒظ€ظ’ط±ظژظ…ظ€ظژظƒظ€ظڈظ…ظ’ ط¹ظگظ†ظ’ط¯ظژط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ط§ظژطھظ’ظ‚ظٹظƒظڈظ… ))(21) ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طھط±ظٹظ† ط´ظ…ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§طھط±ظٹظ† ط´ظ…ط§ط³طھ .ط§ظٹظ† ط³ظ†طھ ظ†ظƒظˆظ‡ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ .
ط´ظ€ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط³ط®طھ ط±ط§ظٹط¬ ط¨ظˆط¯ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨طھط¯ط±ظٹط¬ طھط­ط±ظٹظ… ط´ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ„ط؛ظˆ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ط¨ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط³ط± ط³ط®طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط´ظˆط¯.
ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†
ط§ط² ظ…ظ€ط¬ظ€ظ…ظ€ظˆط¹ ط¢ظٹظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط­ظ€ط§ظ„طھظ€ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ طŒ ط§طµظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظ‡ظ€ظڈظˆظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظ‰ ط¨ظ€ظژط¹ظ€ظژط«ظژ ظپظ€ظگظ‰ ط§ظ„ط§ظ’ظڈظ…ظٹظگظ‘ظٹظ†ظژ ط±ظژط³ظˆظڈظ„ط§ ظ…ظگظ†ظ’ظ‡ظڈظ…ظ’ ظٹظژطھظ’ظ„ظˆظڈ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگظ…ظ’ ط§ظٹط§طھظگظ‡ظگ ظˆظژ ظٹظڈط²ظژظƒظگظٹظ‘ظ‡ظگظ…ظ’ ظˆظژ ظٹظڈط¹ظژظ„ظگظ‘ظ…ظڈظ‡ظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ’ظƒظگطھط§ط¨ظژ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ط­ظگظƒظ’ظ…ظژط©ظژ ظˆظژ ط§ظگظ†ظ’ ظƒط§ظ†ظˆظڈط§ ظ…ظگظ†ظ’ ظ‚ظژط¨ظ’ظ„ظڈ ظ„ظژظپظگظ‰ ط¶ظژظ„ط§ظ„ظچ ظ…ظڈط¨ظگظٹظ†ظچ))(22)
ط§ظˆط³ظ€طھ ط®ظ€ط¯ط§ظٹظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط§ظ…ظ‘ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ طھط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ظٹط§طھ ظˆط­ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ طھظ€ظ„ط§ظˆطھ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ظ¾ظ€ط§ظƒظ€ظٹظ€ط²ظ‡ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ط³ظ€ط§ط³ ع¯ظ€ظ…ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظ‰ ط¹ظ€ط±ط¨ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط±ظپظ€طھط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ظ‡ظٹع† ظ…ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ط´ط±ط¹ظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯. ط¹ظ€ظ„ط§ظٹظ€ظ… طھظ€ظˆط­ظ€ظٹظ€ط¯ ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ†ط§ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‡ظٹع† طھظپظƒط±ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط§ط±ط²ط´ ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظ€ظˆط¯ط´ظ€ط§ظ† طŒ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ط³ظ€طھظ€ط§ظٹظ€ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط±ظپطھط§ط±ط´ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط®ط§ط³طھع¯ط§ظ‡ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ .
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظ†ط·ظ‚ ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط±ط³طھط´ ط¨طھط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ظ‚ط§ظ„ظˆظڈط§ ط§ظگظ†ظ‘ط§ ظˆظژط¬ظژط¯ظ’ظ†ط§ ط§ط¨ط§ط¦ظژظ†ط§ ط¹ظژظ„ظ‰ ط§ظڈظ…ظ‘ظژط©ظچ ظˆظژ ط§ظگظ†ظ‘ط§ ط¹ظژظ„ظ‰ ط§ط«ط§ط±ظگظ‡ظگظ…ظ’ ظ…ظڈظ‡ظ’طھظژط¯ظˆظڈظ† ))(23)
ع¯ظپطھظ†ط¯ ظ…ط§ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‰ ظٹط§ظپطھظٹظ… ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ‡ط³طھظٹظ… .
ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ط·ظ€ظ‚ ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ„طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط³ظ€ط§ط¨ظ€ظ‚ظ€ظ‡ ط¯ط§ط´ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ظپظ€ط±ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط¹ظˆطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظˆظژ ظƒظژط°ظ„ظگظƒظژ ظ…ط§ ط§ظژط±ظ’ط³ظژظ„ظ’ظ†ط§ ظ…ظگظ†ظ’ ظ‚ظژط¨ظ’ظ„ظگظƒظژ ظپظ‰ ظ‚ظژط±ظ’ظٹظژط©ظچ ظ…ظگظ†ظ’ ظ†ظژط°ظٹط±ظچ ط§ظگظ„ط§ظ‘ ظ‚ط§ظ„ظژ ظ…ظڈطھظ’ط±ظژظپظڈظˆظ‡ط§ ط§ظگظ†ظ‘ط§ ظˆظژط¬ظژط¯ظ’ظ†ط§ ط§ط¨ط§ط¦ظژظ†ط§ ط¹ظژظ„ظ‰ ط§ظڈظ…ظ‘ظژط©ظچ ظˆظژ ط§ظگظ†ظ‘ط§ ط¹ظژظ„ظ‰ ط§ط«ط§ط±ظگظ‡ظگظ…ظ’ ظ…ظڈظ‚ظ’طھظژط¯ظˆظڈظ†ظژ))(24)
ظˆظ‡ظ€ظ…ظ€ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط§ ظ‡ظٹع† ط±ط³ظˆظ„ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط²طھظˆ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‰ ظ†ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… ط¬ط²ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظٹط§ط±طŒ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‰ ظٹط§ظپطھظٹظ… ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯.
ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±ط§ظ† ط§ط³ظ€طھظ€ط¯ظ„ط§ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط´ظ…ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط³ظ€ط¹ظ€ط§ط¯طھ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ط³ظ€طھ . ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ط§ظ† ظ¾ظ€ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ط±ظپ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھظٹظ… .(25)
ط§ظٹظ€ظ† ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¨ظ‰ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط§ط³طھ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ط³طھط§ط± طھظ€ظپظ€ظƒط± ظˆ طھط¹ظ‚ظ„ ط§ط³طھ . ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ع¯ظپطھط§ط± ظ†ظٹظƒظˆطھط± ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯.
((ظˆظژط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظگظ†ظژ ط§ط§ط¬ظ’طھظژظ†ظژط¨ظˆظڈط§ ط§ظ„ط·ظ‘ط§ط؛ظˆظڈطھظژ ط§ظژظ†ظ’ ظٹظژط¹ظ’ط¨ظڈط¯ظڈظˆظ‡ط§ ظˆظژ ط§ظژظ†ط§ط¨ظˆظڈط§ ط§ظگظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ’ط¨ظڈط´ظ’ط±ظ‰ ظپظژط¨ظژط´ظ‘ظگط±ظ’ ط¹ظگط¨ط§ط¯ظگ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ظٹظ€ظژط³ظ€ظ’طھظ€ظژظ…ظ€ظگط¹ظ€ظˆظڈظ†ظژ ط§ظ„ظ’ظ‚ظ€ظژظˆظ„ظژ ظپظ€ظژظٹظ€ظژطھظ‘ظژط¨ظ€ظگط¹ظ€ظˆظڈظ†ظژ ط§ظژط­ظ€ظ’ط³ظ€ظژظ†ظ€ظژظ‡ظڈ ط§ظڈظˆظ„ط¦ظگظƒظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ€ظ†ظژ ظ‡ظ€ظژط¯ظٹظ€ظ‡ظ€ظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظˆظژ ط§ظˆظڈظ„ط¦ظگظƒظ€ظژظ‡ظ€ظڈظ…ظ€ظ’ ط§ظˆظڈظ„ظˆظڈط§ظ„ط§ظژظ„ظ’ط¨ط§ط¨ظگ))(26)
ظ…ظ€عکط¯ظ‡ ط¨ط§ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط·ط§ط¹طھ ط·ط§ط؛ظˆطھ ط³ط± ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ€ط±ط§ ط¨ظ€ط´ظ€ط§ط±طھ ط¯ظگظ‡ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط®ظ€ظ† ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظ†ظ€ظˆظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط®ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¨ظ€ط§ ط¨ط±ع†ظٹط¯ظ† ط§ط³ط§ط³ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط§ط² ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھط±ط؛ظٹط¨ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظپظƒط± ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ظƒظˆط±ظƒظˆط±ط§ظ†ظ‡ طŒ ط§ظ†ظˆط§ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ط¯ظ„ ظ…ظ€ط±ط¯ظ… طھظ€ط§ط¨ظ€ط§ظ†ظ€ظٹظ€ط¯. ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ طھظˆط­ظٹط¯طŒ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ†ظٹظƒظˆ ط¯ط± ط³ط±ط§ط³ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط¢ظ† ط±ظˆط² ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظ‚ط¯ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط³ط§ظˆط§طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¹طµط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰
ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ط¨ط®ط´ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ طŒ ظ…ط±ظƒط²ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯. ط¬ظ€ط؛ط±ط§ظپظ‰ ط¯ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظٹظƒظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط¨ط®ط´ ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط±ظƒط²ظ‰ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط¨ط®ط´ â€چ ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ظٹع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ¾ظ‡ظ†ط§ظˆط± ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ظٹط² طھظ‚ط³ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط³ظ€ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ ط¢ظ† ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ط±ط¨ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ظ‰ ظٹظ€ط§ ظ‚ظ€ط­ظ€ط·ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظˆ ط¹ظ€ط±ط¨ ط¬ظ†ظˆط¨ ظٹط§ ط¹ط¯ظ†ط§ظ†ظ‰ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.(27)
ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ€ظ† طھظ€ظ…ظ€ط¯ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¯ط± ط¬ظ€ط²ظٹظ€ط±ط© ط§ظ„ط¹ظ€ط±ط¨ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط³ظ€طھ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ط› ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¬ظ†ط¨ط´ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط³طھط®ظˆط´ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ظ†ط´ط¯.(28)
طھظ†ظˆط¹ ط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظ‡ظ…ط¬ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ط¯ظˆظ„طھظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ظ¾ط±ط§طھظˆط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… طŒ ط¨ط§ط¹ط« طھظپط§ظˆطھ ط¯ط±ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ†ظˆط¨ ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط± ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ط¨ط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ†
ط§ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ†ظ€ط§طھ ط·ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ط¹ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط¹ ظ…ط¹ظٹط´طھ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¹ط§ظ…ظ„ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظˆط¯. ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ€ط®ظ€ط´ ط¬ظ€ظ†ظˆط¨ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط› ط¨ط§ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ط¨ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ط¬ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ طµط§ط­ط¨ طھظ€ظ…ظ€ط¯ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ طھط­طھ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظˆط§ط­ط¯ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ط› ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط­ظ€ط¨ظ€ط´ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯. ط¯ط± ظ…ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ط®ط´ ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظ„ظ‰ ط²ظٹط± ط³ظ„ط·ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط§ظٹظ€ط± ظ†ظ‚ط§ط· ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¨ط§ ظ†ط¸ط§ظ… ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط± ط¬ط²ظٹط±ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ .
1ظ€ ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‚ظ€ظ„ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ€ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‚ظ€ظ„ ط¯ط± ط¬ظ€ظ†ظ€ظˆط¨ ظˆ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ . ط­ظ€ط§ظƒظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¯ظˆظ„طھظ€ظ‡ظ€ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طھظ€ط§ط¬ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ط؛ظ€ظ„ط¨ ط¯ط³ظ€طھ ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط­ط¨ط´ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
2ظ€ ظ†ظ€ط¸ظ€ط§ظ…ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¹ظ€ط´ظ€ظٹظ€ط±ظ‡ ط§ظ‰ . ط§ظٹظ€ظ† ظ†ظ€ط¸ظ€ط§ظ…ظ€ظ‡ظ€ط§ طھظ€ط§ ط­ظ€ط¯ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ€ط³طھظ‚ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² طھط§ط¬ ظˆ طھط®طھظ‰ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظˆط±ط¯ط§ط± ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯.(29) ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ طھظ€ظ…ظ€ط¯ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ ط¯ط± ط´ظ…ط§ظ„ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط¨ط§ ع†ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ظ¾ط§ ط¨ظˆط¯ط› ط§ظ…ط§ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ طŒ طھط´ظƒظ„ طŒ ظˆط³ط¹طھ ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ظˆ ط§ظ†ط³ط¬ط§ظ… ط¨ط§ظ„ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯.
ظ†ط¸ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط´ظٹط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط± ظ¾ط§ظٹظ‡ طھط´ظƒظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ط› ط§ظ…ط§ ظ‡ط± ط¹ط´ظٹط±ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط·ط§ظٹظپظ‡ ظˆ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‚ظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ظˆ ط·ظˆط§ظٹظپ طŒ طھط­طھ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ظ…طھظ…ط±ظƒط² ظˆ ظ…طھط´ظƒظ„ظ‰ ع¯ط±ط¯ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظˆ ظ‡ط± ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ طھظˆط³ط· ط±ط¦ظٹط³ ط¢ظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط±ط¦ظٹط³ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ظˆ طھط­طھ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‡ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹظ‘طھظ‰ ظƒظˆع†ظƒ طŒ ط¬ط¯ط§ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ظˆظ„طھ ظٹظ…ظ†
ظٹظ€ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ†ظˆط¨ ط¬ط²ظٹط±ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط³طھ ط§ط² طھظ…ط¯ظ†ظ‰ ظƒظ‡ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظˆ ط§ط؛ظ„ط¨ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظˆ ط¯ظˆظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط­ط« ط¯ط±ط³ ط­ط§ط¶ط± ظ†ظٹط³طھ ط› طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¯ظˆظ„طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§طµط± ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ظٹظ€ظ…ظ€ظ† ظƒظ…ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ )ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط­ط¨ط´ظٹظ‡ط§ ط§ظپطھط§ط¯. ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ط­ط§ظƒظ… ط­ط¨ط´ظ‰ ظٹظ…ظ† طŒ ط§ط¨ظ€ط±ظ‡ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯. ظˆظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ ظˆ ط²ظٹط±ظƒ ط¨ظˆط¯طŒ طھظ…ط§ظ… ط±ظ‚ظٹط¨ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط®ط§ط±ط¬ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھ ظٹظ€ظ…ظ€ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط¨ ظ¾ظ€ط§ط¯ط´ظ€ط§ظ‡ ط­ط¨ط´ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒط±ط¯. ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط¨ط±ظ‡ظ‡ ط¢ظپظ€ط±ظٹظ€ط¯ظ‡ ط´ظ€ط¯طŒ ط­ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظƒظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط±ظٹط§ط³طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¯ط± طµظ†ط¹ط§ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ظٹظ…ظ† ظƒظ„ظٹط³ط§ظٹظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط´ظƒظˆظ‡ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ„ظٹط³ط§ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ„ظٹط³ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ظ‡ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط«ط§ظپطھ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظƒط±ط¯. ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط®ط´ظ… ط§ط¨ظ€ط±ظ‡ظ€ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ†ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط®ظ€طھ ظˆ ط¨ظ€ط§ ط³ظ€ظ¾ظ€ط§ظ‡ظ€ظ‰ ع¯ظ€ط±ط§ظ† ط³ظ€ظˆط§ط± ط¨ظ€ط± ظپظ€ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظˆظٹط±ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ† ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¹ط§ط²ظ… ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ع†ط§ط± ع¯ط´طھ ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ†ط´ ظ…ظ€ظˆط±ط¯ ظ‡ظ€ط¬ظ€ظˆظ… ط§ط¨ظ€ط§ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ ظˆط§ظ‚ظ€ط¹ ط´ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ط› ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¯ط§ط³ظ€طھظ€ط§ظ†ظ€ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط³ظ€ظˆط±ظ‡ ظپظٹظ„ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ط§ظژظ„ظژظ…ظ’ طھظ€ظژط±ظژظƒظ€ظژظٹظ€ظ’ظپظژ ظپظ€ظژط¹ظژظ„ظژ ط±ظژط¨ظ‘ظڈظƒظژ ط¨ظگط§ظژطµظ’ط­ط§ط¨ظگ ط§ظ„ظ’ظپظٹظگظ„ظگطŒ ط§ظژظ„ظژظ…ظ’ ظٹظژط¬ظ’ط¹ظژظ„ظ’ ظƒظژظٹظ’ط¯ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظپظ‰ طھظژط¶ظ’ظ„ظٹظ„ظچ ظˆظژ ط§ظژط±ظ’ط³ظژظ„ظژ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگظ…ظ’ ط·ظژظٹظ’ط±ط§ ط§ظژط¨ط§ط¨ظٹظ„ظژطŒ طھظژط±ظ’ظ…ظٹظ‡ظگظ…ظ’ ط¨ظگط­ظگط¬ط§ط±ظژط©ظچ ظ…ظگظ†ظ’ ط³ظگط¬ظ‘ظٹظ„ظچ. ظپظژط¬ظژط¹ظژظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظƒظژط¹ظژطµظ’ظپظچ ظ…ظژط§ظ’ظƒظˆظڈظ„ظچ))(30)
ط¢ظٹظ€ط§ ظ†ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط±طھ ط¨ظ€ط§ ط§طµظ€ط­ظ€ط§ط¨ ظپظ€ظٹظ€ظ„ ع†ظ€ظ‡ ظƒظ€ط±ط¯طں ط¢ظٹظ€ط§ ظ…ظ€ظƒظ€ط±ط´ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط§ط·ظ€ظ„ ظ†ظ€ط³ظ€ط§ط®ظ€طھ طں ظˆ ط¨ظ€ط± ط³ظ€ط± ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ¾ظ€ط±ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ط§ط¨ظ€ط§ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ ط±ط§ ظپظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ طھظ€ط§ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ط¨ظ€ط§ ط³ط¬ظٹظ„ ط³ظ†ع¯ط¨ط§ط±ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع†ظˆظ† ظƒط§ظ‡ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط¬ظˆظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھ .
ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ظ…ظ€ط±ع¯ ط§ط¨ظ€ط±ظ‡ظ€ظ‡ طŒ ظ¾ظ€ط³ظ€ط±ط§ظ†ظ€ط´ ظ‚ظ€ط¯ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط³ظ€طھ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظٹظ…ظ† ط³طھظ… ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ طھظ€ط§ ط¢ظ†ظ€ظƒظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظٹظپ ط¨ظ† ط°ظ‰ ظٹظژط²ظژظ†ظ’ ط§ط¨طھط¯ط§ ظ†ط²ط¯ ظ‚ظٹطµط± ط±ظˆظ… ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ ط­ط¨ط´ظٹط§ظ† ط§ط² ط§ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹط¯طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ط±ط¯ ط´ظ†ظٹط¯. ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† (ط®ط³ط±ظˆ ط§ظ†ظˆط´ظٹط±ظˆط§ظ† ) ط±ظپطھ ظˆ ظƒظ…ظƒ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ط®ط³ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظٹظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط´ظ€ظƒظ€ط±ظƒظ€ط´ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط§ط±ط²ظٹظ€ط¯طŒ ط§ط¨ظ€طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹظپ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ†ظپظ‰ ط¯ط§ط¯. ظ„ظٹظƒظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط·ظ„ط§ ظˆ ط¬ظˆط§ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ظپظ€ط±ط§ظˆط§ظ† ظٹظ€ظ…ظ† ط±ط§ ط§ط² ظˆظ‰ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط´ط§ظˆط±ط§ظ†ط´ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط³ظٹظپ ط¨ظپط±ط³طھط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھظˆط¬ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط´ط±ط´ط§ظ† ط®ظ„ط§طµ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظٹظ… .(31)
ط§ظٹظ€ط±ط§ظ†ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط²ط¨ظ€ظˆط± ط¨ظ€ط§ ظƒظ€ظ…ظ€ظƒ ط¹ظ€ط±ط¨ظ‡ط§طŒ ط­ط¨ط´ظٹط§ظ† ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¯ط³طھ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ظˆظ‰ ظƒط§ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ طھظ€ط§ ط¸ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ظ¾ظ€ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§(طµ ) ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظˆط¯ط› ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ظٹط§ظ† ط­ط§ظƒظ… ظٹظ…ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط±ط¯ ط¨ط¯ظ„ ط´ط¯.(32)
ط¯ظˆظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط­ظٹط±ظ‡ ظˆ ط؛ط³ظ‘ط§ظ†
ط¯ظˆ ظƒظ€ط´ظ€ظˆط± ظƒظ€ظˆع†ظ€ظƒ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ طµط­ط±ط§ظ‰ ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط­ظٹط±ظ‡ ظˆ ط؛ط³ظ‘ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ط­ظٹط±ظ‡ طھط§ط¨ط¹ ط¯ظˆظ„طھ ط§ظٹظ€ط±ط§ظ† ظˆ ط؛ظ€ط³ظ‘ط§ظ† طھط§ط¨ط¹ ط¯ظˆظ„طھ ط±ظˆظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆظ„طھظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¨ظˆط¹ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظ†ظ‚ط´ ط³ظ¾ط± ظ…ط­ط§ظپط¸ ط±ط§ ط¯ط§ط´ظ€طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ‡ط¬ظˆظ… ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط¹ط±ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆ ط§ظ…ظ¾ط±ط§طھظˆط±ظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ظˆظ„طھ ط­ظٹط±ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¯ط±ظٹط§ع†ظ‡ ظ†ط¬ظپ ظˆ ط­ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ (ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‰ ) ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط§ ط¨ط±ط¬ط§ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط²ظ…ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظˆط³ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط®ظ€ط³ظ€ط±ظˆ ظ¾ظ€ط±ظˆظٹظ€ط² ط¨ظ€ط±ط§ظپظ€طھظ€ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† طھظ€ط±طھظ€ظٹظ€ط¨ ط³ظ€ط¯ ط­ط§ظٹظ„ ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ظ¾ط±ط§طھظˆط±ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯.(33)
ط؛ظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¯ط± ط´ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط؛ظ€ط±ط¨ ط´ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط´ط±ظ‚ ط§ط±ط¯ظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط³ظ€ظƒظ€ظˆظ†ظ€طھ ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯. ط§ظٹظ€ظ† ط¯ظˆظ„طھ طŒ ط¯ط³ظ€طھ ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ…ظ€ظ¾ط±ط§طھظˆط±ظ‰ ط±ظˆظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ طھط§ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط®ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ظˆط§ظ… ط¯ط§ط´طھ .(34)
ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط²
ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط² ظƒظ€ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¯ظٹظˆظ† ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ طµط­ط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ‡ظ†ط§ظˆط± ظˆ ط®ظ€ط´ظ€ظƒ ظˆ ط¨ظ€ظ‰ ط¢ط¨ ظˆ ط¹ظ€ظ„ظپ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط¬ظ€ط² ط§ظ†ظ€ط¯ظƒظ€ظ‰ ط¢ط¨ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط³ظ€ط±ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط²ط¨ظ€ظˆط± ط¯ط± ط·ظ€ظˆظ„ ظ‚ظ€ط±ظˆظ† ظ…ظ€طھظ€ظ…ظ€ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط­ظ…ظ„ط§طھ ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ط´ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ظƒظˆط±ط´ ظˆ ط§ط³ظƒظ†ط¯ط±طŒ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯.(35)
ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ط±ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ طµظˆط±طھ ط¨ط¯ظˆظ‰ (طµط­ط±ط§ظ†ط´ظٹظ† ) ظˆ ط­ط¶ط±ظ‰ (ط´ظ‡ط±ظ‰ ظ†ط´ظٹظ† ) ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯.(36) ظ†ط¸ط§ظ… ط­ط§ظƒظ… ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¸ط§ظ… ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط­طھ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظ…ظٹط± ظٹط§ ط±ط¦ظٹظ€ط³ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯. ظ†ظ€ط§ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ ط§ظپظ€ط±ط§ط¯ ط§ظٹظ€ظ† ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ظƒظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظ†ظپط± ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯.(37)
ظ†ظ€ط¸ظ€ط§ظ… ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ†ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ . ظپط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط±ظٹط§ط³طھ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ط²ظٹط± ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ ط¨ط§ط´ط¯:
1 ظ€ ط´ظ€ط±ظپ ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظˆط§ط¯ع¯ظ€ظ‰ : ط±ط¦ظٹظ€ط³ ظˆ ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط³ظ€طھ ط§ط² ط¯ظˆط¯ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط´ظ€ط±ظٹظ€ظپ طŒ ظ†ظ€ط¬ظ€ظٹظ€ط¨ ظˆ ط§طµظٹظ„ ط¨ط§ط´ط¯.
2 ظ€ ط´ظ€ط¬ظ€ط§ط¹ظ€طھ : ط±ظٹظ€ط§ط³ظ€طھ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط¯ظ‰ ط´ظ€ط¬ظ€ط§ط¹ ط³ظ€ظ¾ظ€ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ظƒظٹط§ظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ط¯.
3 ظ€ ط³ظ€ط§ظ„ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‰ : ط­ظ€ط¯ط§ظ‚ظ€ظ„ ط³ظ€ظ† ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظ€ط±ط§ط² ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط±ظٹظ€ط§ط³ظ€طھ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯.
4 ظ€ ظƒظ€ط±ظ… ظˆ ط¨ظ€ط®ظ€ط´ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ‰ : ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط±ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ط¨ط®طµظˆطµ طھظƒظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ظٹط± ظˆ ط±ط¦ظٹط³ â€چ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظˆظ† ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط«ط±ظˆطھظ‰ ظƒظ„ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ .
5 ظ€ ط­ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€طھ ط§ط² ط§ط¹ظ€ط¶ظ€ط§ظ‰ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ : ط±ظٹظ€ط§ط³ظ€طھ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط§ط² ط­ظ€ظ‚ظ€ظˆظ‚ طھظ€ظƒ طھظ€ظƒ ط§ظپظ€ط±ط§ط¯ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ„ظ‡ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(38)
ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€طھ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط®ط§طµظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ظƒط² ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ظƒط² طھط¬ط§ط±طھ ظˆ ط¯ط§ط¯ظˆط³طھط¯ ظ†ظٹط² ط¨ظˆط¯.(39) ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ط± ط³ط± طھط³ظ„ظ‘ط· ظˆ ط±ظٹظ€ط§ط³ظ€طھ ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ط´ظ‡ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ظ†ط²ط§ط¹ ظˆ ط¯ط± ع¯ظٹط±ظ‰ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھ . ط¢ط®ط±ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط¨ط¹ط«طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط±ظٹط§ط³طھ ظ…ظƒظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظ‚ط±ظٹط´ â€چ ط¨ظˆط¯.(40)
ط­ط§ظƒظ…ظٹظ‘طھ ظ‚ط±ظٹط´
ظ‚ط±ظٹط´ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظˆ ط§ط² ظ†ط¬ظٹط¨ طھط±ظٹظ† ظˆ ط´ط±ظٹظپ طھط±ظٹظ† طھظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ظ€ط¯. ط­ظ€ط§ظƒظ€ظ…ظ€ظٹظ€طھ ط§ظٹظ€ظ† ط®ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¯ط³ظ€طھ ظ‚ظ€طµظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ† ظƒظ€ظ„ط§ط¨ طŒ ط¬ظ€ط¯ ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط±ظ… ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط´ظ€ظƒظ€ظ„ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھ ظƒظ€ط§ط± ظ‚ظ€طµظ‰ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¨طھط¯ط±ظٹط¬ طھظ…ط§ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط­ط¬ط§ط² ط¬ط²ظˆ ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ظˆظ‰ ع¯ظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯.(41) ط§ظˆ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±ط¯ظ‰ ط´ط¬ط§ط¹ طŒ ظƒط§ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ طھط¯ط¨ظٹط± ط¨ظˆط¯طŒ ط·ط§ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ظٹط´ ط±ط§ ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ظƒظ€ظˆظ‡ظ€ظ‡ط§ظ‰ ط§ط·ط±ط§ظپ ظ…ظƒظ‡ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط§ط· ط´ظ‡ط± ط§ط³ظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯. ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط±ظٹط§ط³طھ ظˆظ‰ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§طµظ€ط¨ظ€ظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¨ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط­طھظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط±ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط§ط¬ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯.(42)
ظ…ظ€ط¬ظ€ظ…ظ€ظˆط¹ ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯ظ‡ظ€ط§ ظˆ ظ…ظ€ظ†ظ€طµظ€ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط¯ط§ط´ظ€طھ ظˆ ظ‚ظ€طµظ€ظ‰ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ طھظƒظ…ظٹظ„ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط¹ظٹظ† ظˆ طھط«ط¨ظٹطھ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط²ظٹط± ط¨ظˆط¯:
1 ظ€ ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‡ظ€ط¨ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ظ…ظ€ظˆط§ظ„ ظ€ طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ†طµط¨ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ط°ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ظ†طµط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.(43)
2 ظ€ ظ¾ط±ع†ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ظ€ ظ‚ط±ظٹط´ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ط¹ظ‚ط§ط¨ )) ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¬ظ†ع¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ط±ط§ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.(44)
3 ظ€ ظ¾ظ€ط±ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظ‡ ظ€ ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط³ظ‚ط§ظٹطھ ط­ط§ط¬ظٹط§ظ† ظ€ ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ظٹط´ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ†طµط¨ظ‡ط§ ط§ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€طھ ط¨ظ€ظٹظ€ط´ظ€طھظ€ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط±ظٹط§ط³طھ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ظ‚ظ„ظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ظˆط§ظ„ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ‚ط±ظٹط´ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ط§ط² ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط·ظ€ط¹ظ€ط§ظ… ط­ظ€ط¬ظ‘ط§ط¬ ظˆ ظپظ‚ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…طھطµط¯ظٹط§ظ† ط±ظپط§ط¯ظ‡ ((ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ )) ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط³ظ‚ط§ظٹطھ ظٹط§ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ طھط§ظ…ظٹظ† ط¢ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط­ظٹط· ع¯ط±ظ… ظˆ ظƒظ… ط¢ط¨ ظ†ظٹط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .(45)
ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ط§ط² ط¸ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¯ط³ظ€طھ ط§ظپظ€ط±ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ظ€ظ†ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ط§ط´ظ€ظ… ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¹ظ€ط¨ظ€ط¯ط§ظ„ظ…ظ€ط·ظ€ظ„ط¨ طŒ ط¬ط¯ظ‘ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯.(46)
4 ظ€ ط¯ط§ط±ط§ظ„ظ†ظ€ط¯ظˆظ‡ ظٹظ€ط§ ظ…ظ€ط¬ظ€ظ„ط³ ط´ظ€ظˆط±ط§ ظ€ ظ‚طµظ‰ ط¨ظ† ظƒظ„ط§ط¨ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ طŒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ†ط§ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ط­ظ€ط³ظ€ظ‘ط§ط³ ط³ظ€ط±ط§ظ† ظ‚ظ€ط±ظٹظ€ط´ ط¯ط± ط¢ظ† ع¯ظ€ط±ط¯ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط°ط§ظƒظ€ط±ظ‡ ظˆ ظ…ظ€ط´ظ€ظˆط±طھ ظ…ظ€ظ‰ ظ¾ظ€ط±ط¯ط§ط®ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯. ظ…ط±ط§ط³ظ… ط§ظ…ط¶ط§ظ‰ ط²ظ†ظ€ط§ط´ظ€ظˆظٹظ€ظٹظ€ظ‡ظ€ط§طŒ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ† طھظ€طµظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ… ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ طµظ€ظ„ط­ ظˆ ط¬ظ€ظ†ع¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯.(47)
ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط¸ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ†طµط¨ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط±ظپطھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط± ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط§ط² ط´ظƒظ„ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ظˆ طھط­طھ ظ†ط¸ط§ط±طھ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط±ظƒط²ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط­ط§ط¬ظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ط­ط§ظƒظ… ظ…ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡
ط´ظ€ظ‡ظ€ط± ظ…ظ€ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ ط§ط² ظ‡ظ€ط¬ظ€ط±طھ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ظٹظ€ط«ظ€ط±ط¨ ظ†ظ€ط§ظ… ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ ظ…ظ€ط­ظ€ظ„ ط³ظ€ظƒظ€ظˆظ†ظ€طھ ط¯ظˆ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط§ظˆط³ ظˆ ط®ظ€ط²ط±ط¬ ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ظٹظ‡ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ… ط¨ط¯ط§ظ†ط¬ط§ ظƒظˆع† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ظˆط³ ظˆ ط®ط²ط±ط¬ ط¯ظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھ ط§ظٹظ€ظ† ط´ظ€ظ‡ظ€ط± ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط§ظ„ظٹظ€ط§ظ† ط¯ط±ط§ط²ظ‰ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط¯ ط¯ع†ظ€ط§ط± ط§ط®ظ€طھظ€ظ„ط§ظپ ط´ظ€ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ€ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط²ط¯ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ط›(48) ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط²ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¯ط¹ظ€ظˆطھ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ† ط´ظ€ظ‡ظ€ط± ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط§ط®ظ€طھظ€ظ„ط§ظپظ€ط§طھ ظˆ ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط¯ ط±ظپظ€ط¹ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯.(49)
ط¨ظ€ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† طŒ ط§ط®ظ€طھظ€ظ„ط§ظپ ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھ ط¨ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ط§ط² ظٹظƒط³ظˆ ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط³ظ€ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظٹظƒ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ظˆط§ط­ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ظƒظˆع†ظƒ ط¨ظˆط¯. طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط´ظ‡ط±طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظٹط«ط±ط¨ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ظٹط§ط³طھ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظڈط¨ظژظ‰ظ‘ ط¨ظ‡ طھظˆط§ظپظ‚ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¢ظ…ط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†طھظپظ‰ ط´ط¯.(50)
ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¯ظٹظ€ط¯ظٹظ€ظ… ط¯ط± ط´ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ظ†ظ‡ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ† ط› ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆط³ظٹط¹ ط¨ط§ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ظ‰ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‰ ظ‡ظٹع† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ طھظ…ط¯ظ† ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…ط´ظ…ظˆظ„ .
ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ظˆظ… ظ…ط§ظٹظ‡ ظˆط­ط¯طھظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆط² ط¬ط²ط§ ظˆ ط±ط³ظ€ط§ظ„طھ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ظˆط¯ ظˆ طھط¹طµط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط®ظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ طھط¹طµظ‘ط¨ط§طھ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظˆ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظپظ€ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ط¨ط§ط¦ظ„ ظˆ ظ†عکط§ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط±ظ†ع¯ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط±ظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆط§ط­ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط¹ظ… ط§ط² ط¹ط±ط¨ ظˆ ط¹ط¬ظ… ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظپط±ط§ع¯ظٹط± ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯.
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طھظ…ط§ظ… ط¯ط³طھط§ظˆظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¬ظ…ظ„ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع†ظ†ع¯ ط²ظ†ظ†ط¯ط› ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طھظپط±ظ‚ظ‡ ط§ظپظƒظ† ط±ط§ ط¯ظˆط± ط±ظٹط®طھ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆط­ط¯طھ ط¢ظپط±ظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط²ظٹظ† ط¢ظ† ط³ط§ط®طھ ظˆ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:
((ظˆظژط§ظ’ط¹طھظژطµظگظ…ظˆظڈط§ ط¨ظگط­ظژط¨ظ’ظ„ظگ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ط¬ظژظ…ظٹط¹ط§ ظˆظژ ظ„ط§ طھظژظپظژط±ظ‘ظژظ‚ظˆظڈط§))(51)
ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ع†ظ†ع¯ ط¨ط²ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆظٹط¯.
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط­ظ€ط§ظƒظ…ظٹطھ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط¸ظپ ط³ط§ط®طھ ظƒظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§(طµ ) ظˆ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظٹط§ ط§ظژظٹظ‘ظڈظ‡ظژط§ط§ظ„ظ‘ظژط°ظگظٹظ†ظژ ط¢ظ…ظژظ†ظˆظڈط§ ط§ظژط·ظٹط¹ظˆظڈط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظˆظژ ط§ظژط·ظٹظگط¹ظˆظڈط§ط§ظ„ط±ظ‘ظژط³ظˆظڈظ„ظژ ظˆظژ ط§ظˆظڈظ„ظگظ‰ ط§ظ„ط§ظ’ظژظ…ظ’ط±ظگظ…ظگظ†ظ’ظƒظڈظ…ظ’))(52)
ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ط®ظˆط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯.
ط¬ظ€ط§ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ طھط¹ط§ظ„ظٹظ… ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظ† ظٹظ€ط§ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ طھظ€ط§ ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھ ظ‡ظٹع† ط³طھظ…ع¯ط± ظٹط§ ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ظ‡ظٹع† ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ط®ط§ط¦ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ†ظˆط±ط²ظ†ط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظˆظژ ظ„ظژظ†ظ’ ظٹظژط¬ظ’ط¹ظژظ„ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ظ„ظگظ„ظ’ظƒط§ظپظگط±ظگظٹظ†ظژ ط¹ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈط¤ ظ…ظگظ†ظگظٹظ†ظژ ط³ظژط¨ظٹظگظ„ط§))(53)
ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظˆظژ ظ„ط§طھظژط±ظ’ظƒظژظ†ظڈظˆط§ ط§ظگظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظگظ†ظژ ط¸ظژظ„ظژظ…ظˆظڈط§))(54)
ط¨ظ‡ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ظٹظ„ ظ†ظƒظ†ظٹط¯.
ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظˆظژ ظ„ط§طھظژظƒظڈظ†ظ’ ظ„ظگظ„ظ’ط®ط§ط¦ظگظ†ظٹظگظ†ظژ ط®ظژطµظٹظگظ…ط§))(55)
ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط®ظٹط§ظ†طھظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ†ط®ظٹط².
ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¯ط± ط¹طµط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰
طھظ†ظˆط¹ ط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ طŒ ط¢ظ…ظٹط®طھع¯ظ‰ ظ†عکط§ط¯ظ‰ طŒ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ظ…ط¹ظٹط´طھظ‰ ظˆ طھظپط§ظˆطھ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط´ط¨ظ‡ ط¬ظ€ط²ظٹظ€ط±ظ‡ ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ‡ظ€ظ…ط¬ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† طŒ ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† طŒ ط²ط±طھط´طھظٹط§ظ† ظˆ طµط§ط¨ط¦ظٹط§ظ† طŒ ع¯ط°ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ€ط§ط²ط±ع¯ظ€ط§ظ†ظ‰ ط®ظ„ظٹط¬ ظپط§ط±ط³ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹطھط±ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھط­ظˆظ„ط§طھ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ط§ط¹ط« ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ â€چ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظ…ظ€ط®ظ€طھظ€ظ„ظپ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظ€ط¯. ط¹ظ€ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ظ€ط± ط´ظ€ط±ظƒ ظˆ ط¨ظ€طھ ظ¾ظ€ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط´ط§ظٹط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط­ظ†ظٹظپ طŒ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹطھ طŒ ظ…ط³ظٹط­ظٹظ‘طھ طŒ ط²ط±طھط´طھظ‰ ظˆ ط³طھط§ط±ظ‡ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¯ط± ط¬ط²ظٹط±ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ .(56)
ظ…ظ€ط±ط¬ظ€ط¹ ط§طµظ€ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط­ط« طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظˆ ط¨طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ طŒ ط¯ط§ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ط³ظ€ط§ط®ظ€طھظ€ظ† ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظƒظ€ط¹ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط³ظ€طھ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھع¯ظˆظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ظٹظ† ط­ظ†ظٹظپ
ط¨ظ€ط± ط§ط³ظ€ط§ط³ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ظˆ ط±ظˆط§ظٹظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‰ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… (ط¹ )طŒ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ†ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظٹظٹظ† ظٹظ€ظƒظ€طھظ€ط§ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ظ‰ ظ…ظ€ظˆط³ظˆظ… ط¨ظ‡ ط­ظ†ظٹظپ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط¯. ط­ظ†ظٹظپ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ظ…ظ€ط§ ظƒظ€ط§ظ†ظژ ط§ظگط¨ظ€ظ’ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظگظ…ظڈ ظٹظ€ظژظ‡ظ€ظˆظڈط¯ظٹظ€ظ‘ط§ ظˆظژ ظ„ط§ظ†ظ€ظژطµظ€ظ’ط±ط§ظ†ظ€ظٹظ€ظ‘ط§ظ‹ ظˆظژ ظ„ظƒظ€ظگظ†ظ’ ظƒظ€ط§ظ†ظژ ط­ظ€ظژظ†ظ€ظٹظ€ظگظپظ€ط§ ظ…ظ€ظڈط³ظ€ظ’ظ„ظگظ…ظ€ط§ ظˆظژ ظ…ظ€ط§ ظƒظ€ط§ظ†ظژ ظ…ظ€ظگظ†ظ€ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈط´ظ’ط±ظگظƒظٹظگظ†ظژ))(57)
ط§ط¨ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظٹظ€ظٹظ€ظ† ظٹظ€ظ‡ظ€ظˆط¯ ظˆظ†طµط§ط±ط§ ظ†ط¨ظˆط¯ ظ„ظٹظƒظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط­ظ†ظٹظپ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ط±ظƒ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯.
ط¯ظٹظ† ط­ظ†ظٹظپ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ط§طµط§ظ„طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط§ط²
ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھ طھط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ط¯.
((ط«ظڈظ…ظ‘ظژ ط§ظژظˆظ’ط­ظژظٹظ’ظ†ط§ ط§ظگظ„ظژظٹظ’ظƒظژ ط§ظژظ†ظگ ط§طھظ‘ظژط¨ظگط¹ظ’ ظ…ظگظ„ظ‘ظژط©ظژ ط§ظگط¨ظ’ط±ط§ظ‡ظٹظ…ظژ ط­ظژظ†ظٹظپط§ ظˆظژ ظ…ط§ ظƒط§ظ†ظژ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظڈط´ظ’ط±ظگظƒظٹظ†ظژ))(58)
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ظˆط­ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ (ط¯ط± ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ طھظˆط­ظٹط¯) ط§ط² ط¢ظٹظٹظ† ط­ظ†ظٹظپ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظٹظƒطھط§ ط´ط±ظƒ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯.
ط¯ظٹظ€ظ† ط­ظ€ظ†ظٹظپ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¯ظ‘طھظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط´ظ…ط§ظ„ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط´طھ . ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ â€چ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظ€ط±ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† طŒ ظ…ظ€ط¹ظ€طھظ‚ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظٹظ† ط­طھظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظƒظ… ظˆ ط¨ظٹط´ â€چ ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظٹظƒطھط§ ظˆ ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط¹ط«طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط±ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.(59)
ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰
ط¨ظ€طھ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ظ‰ ط¯ظٹظ€ظ† ط´ظ€ط§ظٹظ€ط¹ ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ط´ظ…ط§ظ„ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯. ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظˆ ط§ط´ط§ط¹ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط¨ظٹظ† ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯.
1ظ€ ط§ظˆظ„ظٹظ€ظ† ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€طھ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ظ‰ ط±ط§ ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ظپظ€ط±ط²ظ†ظ€ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ€ظ…ظ€ط§ط¹ظ€ظٹظ€ظ„ (ط¹ ) ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ط› ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظٹط§ظپطھظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھط´ط§ظ† ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظٹظ€ط§ظپظ€طھظ€ظ† ظ…ظ€ط­ظ€ظ„ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظƒظˆع† ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ط­طھط±ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظˆ ط­ط±ظ… ظ‚ظ€ط§ط¦ظ„ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط³ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‰ ط§ط² ط³ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ط± ط¬ط§ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†طµط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ط¹ظ€ط¨ظ‡ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط´ ط·ظˆط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. طھظ‚ط¯ظٹط³ ط³ظ†ع¯ ط±ظپطھظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط´ط§ظٹط¹ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط³ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظٹط¯ظ†ط¯. ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ظ‚ط±ظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط§ط³ظ€ظ…ظ€ط§ط¹ظ€ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆطھظ€ظ‡ ظپظ€ط±ط§ظ…ظ€ظˆط´ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط­ط¬ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط´ط±ظƒ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ظٹط§ظپطھ .(60)
2ظ€ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ظٹط¬ ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ظ…ط±ظˆط¨ظ† ظ„ظڈط­ظ‘ظژظ‰ ط¨ظˆط¯. ظˆظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ظƒظ€ظ‘ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ط§ظ… ط³ظ€ظپظ€ط± ظƒظ€ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ ط¯ظٹط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨طھظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظ†ط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯:ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ع†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ€ظٹظ€ط¯طں ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ط¯: ط¨طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط¨ط± ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹظ… ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ط§ظ† طھظ€ظ‚ظ€ط§ط¶ظ€ط§ ظƒظ€ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€طھظ€ظ‰ ط¨ظ€ط¯ظ‡ظ€ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¹ط±ط¨ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ¾ظ€ط±ط³ظ€طھظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨طھ ظ‡ط¨ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظ†طµط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯.(61)
ط§ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ظ†ظ€ظٹط² ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط§ط¬ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ طھظˆط³ط· ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ظ„ظڈط­ظ‘ظژظ‰ ط±ط§طھط§ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯.(62) ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط±ظˆ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨طھ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ†طµط¨ ظƒط±ط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط±ظˆط§ط¬ ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ طھظˆط³ط· ظˆظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظ…ط±ظ‰ ط¯ظˆط± ط§ط² ط°ظ‡ظ† ط§ط³طھ .(63)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation