بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مقایسه دوره جاهلیت و اسلام, عبدالحسین بینش   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     jaaheliyat_islam_binesh_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     jaaheliyat_islam_binesh_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     jaaheliyat_islam_binesh_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     jaaheliyat_islam_binesh_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     jaaheliyat_islam_binesh_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     jaaheliyat_islam_binesh_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 

ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…

ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط´

- غ´ -


ظˆ (ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ) ع¯ظپطھظ†ط¯:ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§ ظ…ط§ ط§ط² ظ…ظ‡طھط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط±ط³ظ€ظˆظ„ ع¯ظ€ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طµظ„ ط¨ظٹط¹طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ظ…ظٹظ‘طھ ط´ظ†ط§ط®طھ . ظˆظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ظ†ظٹط² ط¯ط±ط¬ط±ظٹط§ظ† طµظ„ط­ ط­ط¯ظٹط¨ظٹظ‘ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
طھظ€ظپظ€ط§ظˆطھ ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§ ظˆ ط¨ظٹط¹طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ظٹظ€ط¹ظ€طھ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ظ†ظ€ط¯ظٹظ€ط´ظ€ظ‡ ظˆ ط§ط®ظ€طھظ€ظٹظ€ط§ط± طھظ€ط§ظ… ط¨ظ€ظˆط¯ ط¯ط± طµظ€ظˆط±طھظ€ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ€طھظ€ط¯ط§ظˆظ„ ط¯ط±ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ طŒط§ظ†ظ€ط¯ظٹظ€ط´ظ€ظ‡ ظˆ طھط¯ط¨ط± ظ‡ظٹع† ظ†ظ‚ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ طŒ ع†ط´ظ… ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .
ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط§ط²ظ‰
ظ…ظ€ظٹظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ظˆط§ط²ظ‰ ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط³ظ€ظ†ظ€ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¹ط±ط¨ طŒ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ط®طھ ظˆ ط¯ط´ظ€ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ ظ„ظٹظ€ظƒظ€ظ† ظ…ظ€ظٹظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط´ ط±ط§ ع¯ظ€ط±ط§ظ…ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ ط­ظ€طھظ€ظ‘ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ظ‚ظ€ظٹظ…طھ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط²ظ† ظˆ ظپظ€ط±ط²ظ†ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ط´ ظ…ظ€ظٹظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط³ظ€ظٹظ€ط± ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ط´ظ€طھ ط› ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ط§ظˆ ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¯ط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ طµط¨ط± ظƒط±ط¯ طھط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط±ظˆظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط؛ط°ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¸ط±ط§ظپطھ ع†ط±ط§ط؛ ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط§ط³طھ .(167)
ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط±ظˆط­ظ€ظٹظ€ظ‘ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‡ظ€ط§ط¬ظ€ط±طھ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظƒظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ظƒظ€ظˆع†ظ€ظƒظ€طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط´ظ€ظƒظ€ظ„ظ‰ ط±ظˆط¨ظ€ظ‡ ط±ظˆ ظ†ظ€ط´ظ€ط¯ ظˆ ط§ظ†ظ€طµظ€ط§ط± ط§ط² طھظ€ط§ط²ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ€ط§ ط¢ط؛ظ€ظˆط´ ط¨ظ€ط§ط² ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(168)
ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط² ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط³ظ†ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ع¯ظ€ط± ظ…ظ€ظ„ط®ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ط§ظ† ظ¾ظ€ظ†ظ€ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط­ظپط¸ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯.(169) ظ¾ظ€ظ†ظ€ط§ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ط±ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط­ظ€ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط¯ ط§ط­ظ€ط³ظ€ط§ط³ ط§ظ…ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ‘طھ ظƒظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆطµظپ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ط¦ظ„ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯: ظ¾ظ€ظ†ظ€ط§ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ‰ ط¯ط±ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط³ظ€طھظ€ط§ط±ع¯ظ€ط§ظ† ظ…ظ†ط²ظ„ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(170)
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طŒ ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ظ†ظ€طھ ط±ط§ ظ…ط­طھط±ظ… ط´ظ…ط±ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ظ†ظ‘طھ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط±ط·ط§ط¦ظپ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‰ ظ…ظ‡ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طھط­طھ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ظ…ظڈط·ظ’ط¹ظگظ…ظ’)) ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط´ط¯.(171)
ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¨ط´ظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط®ط¨ط± طµظ„ط­ ظ…ظٹط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظˆ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ظ†ظ‘طھ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯.(172)
ط¯ظٹع¯ط± ط³ظ†ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ظٹط¬ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰
ط¨ظ€ط¬ظ€ط² ط³ظ€ظ†ظ€ظ‘طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظٹظ€ط§ط¯ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط³ظ€ظ†ظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ€ط§ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‡ ط´ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط²ظٹظ€ط±ط© ط§ظ„ط¹ظ€ط±ط¨ ط±ط§ظٹظ€ط¬ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ : طھط¨ط¹ظٹظ‘طھ ط§ط² ط±ظˆظٹظ‘ظ‡ ط¢ط¨ط§ط، ظˆط§ط¬ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط¯ط±ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط³ظ„ط­ط´ظˆط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ طŒط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ظ€ظ‡ ط؛ظ€ط§ط±طھظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ظˆ ط±ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ط§ظٹط± ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ طŒ طھظˆطµظٹظپ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ظ‡ ظˆ طھظ‡ظٹظٹط¬ ط´ظ‡ظˆطھ ط¬ظ†ط³ظ‰ ط¯ط± ط´ظ€ط¹ظ€ط± ظˆ ط¯ط§ط³ظ€طھط§ظ† طŒ ط±ظˆط§ط¬ ط±ظˆط³ظ¾ظ‰ ع¯ط±ظ‰ ط¨ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط± ط³ط± ط¯ط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط³ظ¾ظٹط§ظ† طŒ ط³ظ†طھ ط§ط³طھظ„ط­ط§ظ‚ ظپظ€ط±ط²ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¢ط«ظ€ط§ط± ط­ظ€ظ‚ظ€ظˆظ‚ظ€ظ‰ ظ…ظ€طھط±طھط¨ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ط³ظ†طھ ظ‚ط·ط¹ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ط·ط±ط¯ ط¢ظ† ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ظ…ظ€طھظ€ط±طھظ€ط¨ ط¨ظ€ط±ط¢ظ† طŒ ط³ظ€ظ†ظ€ظ‘طھ ط±ظˆط§ط¬ ظ…ظ€ط±ط§ط¬ظ€ط¹ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ظ‡ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظˆ ط؛ظ€ظٹظ€ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆظٹظ€ط§ظ† طŒ ط³ظ€ظ†ظ€ظ‘طھ ط±ظˆط§ط¬ ظˆ طھظ€ظˆط¬ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظپط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ظˆ ط¨ط¯طŒ ط³ظ†ظ‘طھ ط±ظˆط§ط¬ ط´ط¹ط± ظˆ ط³ط¬ط¹ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط´ط¹ط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ…ط§ط³ظ‰ طŒ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط؛ط²ظ„ظ‡ط§طŒ ظ‡ط¬ظˆظٹظ‘ظ‡ ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ‚ظ€ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط°ظ„ظ‘طھ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط´ط¹ط§ط± ط³ط¨ط¹ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظ‘ظ‚ظ‡ ط¯ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط³ظ€طھ طŒ ط³ظ†ظ‘طھ ط­ط±ظ…طھ ط¬ظ†ع¯ ط¯ط±ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ¾ط³ ظˆ ظ¾ظٹط´ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط³ظ†ظ‘طھ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط·ظˆط§ظپ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ظƒظپ ط²ط¯ظ† ظˆ ط³ظˆطھ ط²ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط·ظˆط§ظپ ظˆ... .
ظ…ظ€ط§ط¯ط± ط¯ط±ط³ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظ†طھظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظٹطھ ط­ط¬ظ… ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ط§ط² طھظپطµظٹظ„ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط² ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ظˆ ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ طµط±ظپ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط²ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰
ط²ظ† ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€طھ ط§ط² ط´ظ€ط®ظ€طµظ€ظٹظ€طھظ€ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظ„ظ‘ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط±ظˆط§ط¨ظ€ط· ظ†ظ€ط§ط³ظ€ط§ظ„ظ… ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ…ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ظˆ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ€ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظƒط§ظ…ط¬ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‰ ظ‚ظٹط¯ ظˆ ط´ط±ط· ظ…ظ€ط±ط¯ط§ظ† ط±ط§ طھظ€ط§ط،ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ ظ€ ط¹ظ€ظپظ€طھ ط¹ظ€ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ظ…ظ€ط±ظ†ظ€ع¯ ظˆ ط³ظ€ظ„ط§ظ…ظ€طھ ظ†ط³ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط·ط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ طھط­ظˆظ‘ظ„ظ‰ ع†ط´ظ…ع¯ظٹط± ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯. ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط²ظ† ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظˆظ‰ ط­ظ€ظ‚ظ€ظˆظ‚ ط§ط¬ظ€طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھ . ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظˆ ط·ظ„ط§ظ‚ ط±ط§ ظ…ط¹ظٹظ† ظˆ ظ…ظ€ط¯ظˆظ‘ظ† ط³ظ€ط§ط®ظ€طھ ظˆط§ظ†ظ€ظˆط§ط¹ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¹ظ€ط±ط¨ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط§ظƒظ€ظ‰ ظˆ ط³ظ€ظ„ط§ظ…ظ€طھ ظ†ط³ظ„ ط±ط§ ط§ط²ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯.
ط­ظ‚ظˆظ‚ ط²ظ†
ط²ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¹طµط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¬ط²ط، ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ…ظ€ط±ط¯ ط¬ط²ط، ظ…ظٹط±ط§ط« ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯(173) ظˆ ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ† ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظ† ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط±ط«ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط¯ظ„ظٹظ„ط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط²ظ† ظ‚ط¯ط±طھ ط¬ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ظپط§ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ط§ط² ط§ظ…ظ€ظˆط§ظ„ ط¯ظپظ€ط§ط¹ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ظ€ ظˆ ط§ط² ط®ظ€ظˆط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ط§ظٹط¯ ط¯ظپط§ط¹ ظƒط±ط¯ ظ€ ط­ظ‚ ط§ط±ط« ط¨ط±ط¯ظ† ظ†ظ€ط¯ط§ط±ط¯.(174) ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط­ظ€ظ‚ ظ…ط§ظ„ظƒظٹطھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط³ظ…ظٹطھ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ط®طµظٹطھ ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظ„ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط§ط³طھ .
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ... ظ„ظگظ„ط±ظ‘ظگط¬ط§ظ„ظگ ظ†ظژطµظٹط¨ظŒ ظ…ظگظ…ظ‘ظژط§ط§ظƒظ’طھظژط³ظژط¨ظڈظˆط§ ظˆظژ ظ„ظگظ„ظ†ظ‘ظگط³ط§ط،ظگ ظ†ظژطµظٹط¨ظŒ ظ…ظگظ…ظ‘ظژط§ ط§ظƒظ’طھظژط³ظژط¨ظ’ظ†ظژ...))(175)
ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒط³ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ†طµظٹط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ†طµظٹط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط­ظ€ظ‚ ط§ط±ط« ط±ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط±ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ظ…ظ€ظٹظ€طھ ط´ظ€ظ†ظ€ط§ط®ظ€طھ ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھظ€ط¯ظ„ط§ظ„ ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ع†ظ€ظˆظ† ظ‚ظ€ط¯ط±طھ ط¨ظ€ط± ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ† ط³ظ€ظ„ط§ط­ ظ†ظ€ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ط§ط² ط§ط±ط« ظ…ظ€ط­ظ€ط±ظˆظ…ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ط§ط·ظ„ ط¯ط§ظ†ط³طھ .
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظ‚ ط§ط±ط« ط²ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظ„ظگظ„ط±ظ‘ظگط¬ط§ظ„ظگ ظ†ظژطµظٹط¨ظŒ ظ…ظگظ…ظ‘ط§ طھظژط±ظژظƒظژ ط§ظ„ظ’ظˆط§ظ„ظگط¯ط§ظ†ظگ ظˆظژط§ظ„ط§ظ’ظژظ‚ظ’ط±ظژط¨ظڈظˆظ†ظژ ظˆظژ ظ„ظگظ„ظ†ظ‘ظگط³ط§ط،ظگ ظ†ظژطµظٹط¨ظŒ ظ…ظگظ…ظ‘ط§ طھظژط±ظژظƒظژ ط§ظ„ظ’ظˆط§ظ„ظگط¯ط§ظ†ظگ ظˆظژط§ظ„ط§ظ’ظژظ‚ظ’ط±ظژط¨ظڈظˆظ†ظژ ظ…ظگظ…ظ‘ط§ ظ‚ظژظ„ظ‘ظژ ظ…ظگظ†ظ’ظ‡ظڈ ط§ظژظˆظ’ظƒظژط«ظڈط±ظژ ظ†ظژطµظٹط¨ط§ظ‹ ظ…ظژظپظ’ط±ظڈظˆط¶ط§ظ‹))(176)
ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ…ظ€ط±ط¯ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ†ظ€ع†ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط¯ط± ظˆظ…ط§ط¯ط± ظˆظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ†طµظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ¾ظ€ط¯ط± ظˆظ…ظ€ط§ط¯ط± ظˆ ظ†ظ€ط²ط¯ظٹظ€ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ†طµظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط¢ظ† ظƒظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¨ط³ظٹط§ط±طŒ ظ†طµظٹط¨ظ‰ ظ…ط¹ظٹظ‘ظ† ط§ط³طھ .
ط´ظ€ظ‡ظ€ظٹط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط²ظ†ط²ظˆظ„ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط±ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظپظ„ط³ظپظ‡ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط§ط±ط« ظ†ط²ط¯ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ط³ط® ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¢ظ† ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
(( ط§طھظ€ظپظ€ط§ظ‚ظ€ط§ظ‹ ط¯ط±ط¢ظ† ط§ظˆظ‚ظ€ط§طھ (ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ط¢ظٹظ€ظ‡ ط§ط±ط« ) ط¨ط±ط§ط¯ط± ط­ط³ظ‘ط§ظ† ط¨ظ† ط«ط§ط¨طھ ط´ط§ط¹ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¹ط±ط¨ ظ…ط±ط¯طŒظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط²ظ†ظ‰ ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ط¯ط®طھط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ طھطµط±ظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظ† ظˆ ط¯ط®ظ€طھظ€ط± ط§ظˆ ظ†ظ€ط¯ط§ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط²ظ† ط§ظˆ ط´ظ€ظƒظ€ط§ظٹظ€طھ ظ†ظ€ط²ط¯ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط§ظƒظ€ط±ظ… (طµ ) ط¨ظ€ط±ط¯. ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط§ظƒظ€ط±ظ… (طµ ) ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ط§ط­ظ€ط¶ظ€ط§ط± ظƒظ€ط±ط¯. ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯: ط²ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط§ط¯ط± ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ط³ظ€ظ„ط§ط­ ط¨ظ¾ظˆط´ط¯ ظˆ ط¯ط±ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ط¯ط´ظ€ظ…ظ€ظ† ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط³ظ€طھط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط³طھ ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظ†ظ‡ط§ ط¯ظپظ€ط§ط¹ ظƒظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ… . ظ¾ظ€ط³ ط«ظ€ط±ظˆطھ ظ‡ظ€ظ… ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ظ…ظ€طھظ€ط¹ظ€ظ„ظ‚ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط­ظƒظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظƒط±ط¯.))(177)
ط§ع¯ظ€ط± ط²ظ† ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ط³ظ€ظ„ط§ط­ ط¨ظ€ط±ع¯ظ€ظٹظ€ط±ط¯ ظˆ ط¯ظˆط´ظ€ط§ط¯ظˆط´ ظ…ظ€ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ€ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ظƒط§ظ†ظٹط³ظ… ط®ط§طµ â€چ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ظˆط³طھ . ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط±ط§ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط­ظ€ط¶ظ€ظˆط± ط±ظˆظٹظ€ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ€ط§ ط¯ط´ظ€ظ…ظ€ظ† ظ…ظ€ط¹ظ€ط§ظپ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط¨ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط­طھط±ظ… ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(178)
ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬
ط²ظ† ط¯ط±ظ†ظ€ط¸ط§ظ… ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ طھط¹ظٹظٹظ† ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¨ظˆط¯ ظˆظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ط³ظٹط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط§ طھظ€ط¹ظ€ظٹظ€ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ†ظ€ط¯. ظ¾ظ€ط¯ط± ظٹظ€ط§ ط±ط¦ظٹظ€ط³ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط±ظ†ظ€ظˆط´ظ€طھ ط²ظ† ط±ط§ طھظ€ط¹ظ€ظٹظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯.(179) ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‡ظ€ط±ظٹظ‡ طھط¹ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط®ظˆط¯ ط²ظ† ظ‡ظٹع† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط²ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯.(180)
ط²ظ†ظ€ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€ظ‘طھ ط­ظ€ظ‚ظ‘ ظ†ظ€ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط±ط§ط¨ظ€ط± ظ…ظ€ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¯ط±ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ظ€ظ„ ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ط¸ط± ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆط­طھظ‘ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط§ ط¢ط±ط§ط، ظˆ طھطµظ…ظٹظ…ط§طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طھظˆط³ط· ظ…ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھع¯ظˆ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط¹ظ€ظ†ظ€ط§ ط§ط² ط³ظ€ط®ظ€ظ† ط¹ظ€ظ…ظ€ط± ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ€ط§ط³ظ€ط® ط³ظ€ط¤ ط§ظ„ ظ…ظ€ط±ط¨ظ€ظˆط· ط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ط³ظ€ظˆط±ظ‡ طھظ€ط­ظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¨ظ€ط± ظ¾ظ€ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ط§ط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ†ظ€ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط§ظٹط³طھظ†ط¯. ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط± ظ…ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظ€ط®ظ€ظ† ظ…ظ€ظ† ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ…ظ† طھط¹ط¬ظ‘ط¨ ظƒط±ط¯ظ… . ط§ظˆ ع¯ظپطھ ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط²ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظˆط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط®ظ€طھظ€ط± طھظ€ظˆ ط¯ط± ط¨ظ€ط±ط§ط¨ظ€ط± ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¨ظ€ط§ ظˆظ‰ ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆظ…ظ€ع¯ظ€ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯. ط³ظ€ظ¾ظ€ط³ ط¬ظ€ط±ظٹظ€ط§ظ† ظ†ط²ظˆظ„ ط¢ظٹط§طھ ط³ظˆط±ظ‡ طھط­ط±ظٹظ… ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(181)
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط­ظ€ظ‚ ط§ظ†ظ€طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط´ط±ط· ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط±ط¶ط§ظٹطھط´ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ظ‰ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯.(182) ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¢ظ† ط²ظ† ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ظ‡ظٹع† ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظƒط§ظ‡ط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ظˆظژط§طھظ€ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ظگط³ظ€ط§ط،ظژ طµظ€ظژط¯ظڈظ‚ظ€طھظ€ظگظ‡ظ€ظگظ†ظ‘ظژ ظ†ظ€ظگط­ظ€ظ’ظ„ظژط©ظ‹طŒ ظپظ€ظژط§ظگظ†ظ’ ط·ظ€ظگط¨ظ€ظ’ظ†ظژ ظ„ظژظƒظ€ظڈظ…ظ’ ط¹ظ€ظژظ†ظ’ ط´ظ€ظژظ‰ظ’ط،ظچ ظ…ظ€ظگظ†ظ€ظ’ظ‡ظڈ ظ†ظ€ظژظپظ€ظ’ط³ظ€ط§ظ‹ ظپظ€ظژظƒظڈظ„ظڈظˆظ‡ظڈ ظ‡ظژظ†ظٹط¦ط§ظ‹ ظ…ظژط±ظٹط¦ط§ظ‹))(183)
ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط²ظ†ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‡ظ€ط±ط´ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط´ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط±ط؛ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط§ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ط®ظˆط´ظ‰ ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯.
ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ط±ط³ظ€ظˆظ… ظ†ظ€ط§ظ¾ظ€ط³ظ€ظ†ظ€ط¯ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط²ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط·ظ€ظ„ط§ظ‚ ط¯ظ‡ظ€ط¯طŒ ط¨ظ€ط§ طھظ‡ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط±ظˆط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ¾ط³ â€چ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³ظ€طھظ€ط¯ظ„ط§ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ€ظ‚ظ€ط¯ط§ط± ظ…ظ€ظ‡ظ€ط±ظٹظ€ظ‡ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط²ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط±ط³ظ… ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¨ط§ط² ظ¾ط³ ع¯ط±ظپطھظ† ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط±ط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ظˆظژط§ظگظ†ظ’ ط§ظژط±ظژط¯ظ’طھظ€ظڈظ…ظڈ ط§ط³ظ€ظ’طھظ€ظگط¨ظ’ط¯ط§ظ„ظژ ط²ظژظˆظ’ط¬ظچ ظ…ظژظƒط§ظ†ظژ ط²ظژظˆظ’ط¬ظچ ظˆظژط§طھظژظٹظ’طھظڈظ…ظ’ ط§ظگط­ظ’ط¯ط§ظٹظ‡ظڈظ†ظ‘ظژ ظ‚ظگظ†ظ’ط·ط§ط±ط§ظ‹ ظپظژظ„ط§ طھظژط§ظ’ط®ظڈط°ظڈظˆط§ ظ…ظگظ†ظ’ظ‡ظڈ ط´ظژظٹظ’ط¦ط§ظ‹ ط§ظژطھظژط§ظ’ط®ظڈط°ظڈ ظˆظ†ظژظ‡ظڈ ط¨ظڈظ‡ظ’طھط§ظ†ط§ظ‹ ظˆظژ ط§ظگط«ظ’ظ…ط§ظ‹ ظ…ظگط¨ظٹظ†ط§ظ‹))(184)
ط§ع¯ظ€ط± ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھظ€ظٹظ€ط¯ ط²ظ†ظ€ظ‰ ط±ط§ ط±ظ‡ظ€ط§ ظƒظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط¯ ظˆ ط²ظ†ظ€ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط®ظ€طھظ€ظٹظ€ط§ط± ظƒظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ„ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ط± ط§ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‘ظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط² ع¯ظٹط±ظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظ‡ظ…طھ ط²ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ† ظ…ظ‡ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹط¯طں ط§ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظپط§ط´ ظˆ ط²ط´طھظ‰ ط¢ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ع¯ظ€ط± ط¹ظ€ط±ط¨ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ ط®ظ€ظˆط±ط§ظƒ ظٹظ€ط§ ظ¾ظ€ظˆط´ظ€ط§ظƒ ط²ظ† ط±ط§ طھظ€ط§ط،ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯طŒ ط¯ط± ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظ„ ط¨ظ€ظ‡ظ€ط±ظ‡ ط§ظ‚ظ€طھظ€طµظ€ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط´ظ€ظٹظ€ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ€ع†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ط§ط«ظ€ط± ظƒظ€ط§ط± ط²ظ† طھظˆظ„ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ…ظ€ط§ظ„ ظ…ظ€ط±ط¯ ط¨ظ€ظˆط¯. ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ€ظ† ظ‚ظ€ط§ط¹ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ… ط²ط¯. ظ†ظپظ‚ظ‡ ط²ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ ط› ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ طھظˆظ„ظٹط¯ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظƒط±ط¯.(185)
ط¨ظ€ط§ظٹط¯ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط± ط´ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط¨ط·ظˆط± ظƒط§ظ…ظ„ ظپط±ط§ع¯ظٹط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط«ظ€ط±ظˆطھظ€ظ‰ ظƒظ€ظ„ط§ظ† ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ‡ طŒ ط§ط®ظ€طھظ€ظٹظ€ط§ط± ط§ظ…ظˆط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² طھط§ط¬ط±ط§ظ† ظ…ط§ظ„ط¯ط§ط± ظˆ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ع¯ط°ط§ط´طھ .
ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬
ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¹ظ€ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¢ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ظ‚ط¨ط§ظ„ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط§ط² ط²ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¶ظ…ظ† ط§ظ…ط¶ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھظ‰ ظˆط¶ط¹ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط²ظ† ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆط­ظ€ظ‚ظ€ظˆظ‚ ظ…ظ€ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط² طھظ€ط§ط،ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظƒظ€ظ†ظ€ط¯. ع¯ظ€ظˆط´ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ‚ظ€ط±ط±ط§طھ ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط±ط¶ظ€ط§ظٹظ€طھ ط²ظ† ط¯ط±ط§ظ†ظ€طھظ€ط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط± ظˆظ…ط§ظ„ظƒظٹطھ ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ع¯ط°ط§ط´طھظٹظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط­ظ€ظ‚ظ€ظˆظ‚ ط¶ظ€ط§ظٹظ€ط¹ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط²ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط§ط² ع¯ظ€ط±ط¯ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ط³ظ€طھظ€ظ‚ظ€ظ„ط§ظ„ ط§ظ‚ظ€طھظ€طµظ€ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظˆط±ط¯ط§ط± ظƒظ€ط±ط¯. ط¹ظ€ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ€ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ . ط¯ط±ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ طھط¹ظˆظٹط¶ظ‰
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط³ط§ط®طھ طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طھط¹ظˆظٹط¶ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط²ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظٹظƒ ظƒط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¯ ط­ظٹظˆط§ظ† ظ†ظٹط² ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طھط¹ظˆظٹط¶ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط«ظ„ ظ…ط±ظƒط¨ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط´ط§ظ† ط¹ظˆط¶ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ‡
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط²ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ظˆط§ط¨ط· ظ…ط­ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط¯ظ†ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ط²ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€طھظ€ظ‡ظ€ظ‰ ظ†ظ€ط´ظ€ظˆط¯طŒ ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط­ط±ظ…ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ط§ط±ط§ط³طھ .(186)
ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ط³ط§ط®طھ طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ط¨ط· ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¢ط´ظ€ظƒظ€ط§ط± ط´ظ€ظˆط¯. ظ…ظ€ط±ط¯ ظˆ ط²ظ† ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظپطھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط­ط±ظ… ع†ط´ظ… ظ†ط¯ظˆط²ظ†ط¯. ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط¯ط±ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­طھظ‰ ط¯ط± ط­ط¯ ظٹظƒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ… ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ طھط±ظˆظٹط¬ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ ظ‡ظ€ظ…ظ€ع¯ظ€ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط§ظپط±ط§ط¯ ظ¾ظˆظ„ط¯ط§ط± ظƒظ†ظٹط²ظƒط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط­ط´ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ظ€ط±ظٹظ€ظ‚ ظ…ظ€طھظ€ظˆظ„ط¯ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظ†طھط³ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ط¹ظ€ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ . ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ظˆ ظˆط§ط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط­ط´ط§ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظƒط±ط¯.(187)
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ظˆظژظ„ط§ طھظ€ظڈظƒظ€ظ’ط±ظگظ‡ظ€ظڈظˆط§ ظپظ€ظژطھظ€ظژظٹظ€ط§طھظ€ظگظƒظ€ظڈظ…ظ’ ط¹ظ€ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ’ط¨ظ€ظگط؛ظ€ط§ط،ظگ ط§ظگظ†ظ’ ط§ظژط±ظژط¯ظ’ظ†ظژ طھظ€ظژط­ظ€ظژطµظ‘ظڈظ†ظ€ط§ظ‹ ظ„ظگطھظ€ظژط¨ظ€ظ’طھظ€ظژط؛ظ€ظڈظˆط§ ط¹ظ€ظژط±ظژط¶ظژ ط§ظ„ظ’ط­ظ€ظژظٹظ€ظˆط©ظگ ط§ظ„ط¯ظ‘ظڈظ†ظ’ظٹط§))(188)
ظˆ ظƒظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط²ظƒظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط§ع¯ط±ط®ظˆط§ط³طھط§ط± ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ ظپط­ط´ط§ ظ…ط³ط§ط²ظٹط¯ طھط§ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ظٹط¯.
ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ط²ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¯ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط±
ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ظƒظ€ط§ط±ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ…ط±طھظƒط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ط²ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ظ€ط§ ط¯ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط¨ط·ظˆط± ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ ط§ط²ظ…ط±ع¯ ظ¾ط¯ط±طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظƒظˆع†ظƒ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط§ ط²ظ† ظ¾ظ€ط¯ط±ط´ظ€ط§ظ† ط§ط² ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯. ظ‡ظ€ط± ظƒظ€ط³ ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط§ظ…ظ€ط± ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط¬ظ€ط§ظ…ظ€ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط± ط¢ظ† ط²ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط¨ط·ظˆط± ط±ط³ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط³ظ€ط± ظˆظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط­ظ€ط³ظ€ط§ط¨ ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظ…ظ€ط¯.(189) ط®ظ€ط¯ط§ظˆظ†ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ…ظ€ظ†ظ€ظˆط¹ظ€ظٹظ€طھ ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ط§ط± ط±ط§ ط¨ظ€ط§ ظ†ط²ظˆظ„ ط¢ظٹظ‡ ط²ظٹط± ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
(( ظˆظژ ظ„ط§ظژ طھظ€ظژظ†ظ€ظ’ظƒظ€ظگط­ظ€ظڈظˆط§ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظژظƒظ€ظژط­ظژ ط§ط¨ظ€ط§ط،ظڈظƒظ€ظڈظ…ظ’ ظ…ظ€ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ†ظ‘ظگط³ظ€ط§ط،ظگ ط§ظگظ„ط§ظ‘ ظ…ظ€ط§ ظ‚ظژط¯ظ’ ط³ظژظ„ظژظپظژ ط¥ظگظ†ظ‘ظژظ‡ظڈ ظƒط§ظ†ظژ ظپط§ط­ظگط´ظژط©ظ‹ ظˆظژ ظ…ظژظ‚ظ’طھط§ظ‹ ظˆظژ ط³ط§ط،ظژ ط³ظژط¨ظٹظ„ط§ظ‹))(190)
ظˆ ط¨ظ€ط§ ط¢ظ† ط²ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط§ظ†طھط§ظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ (ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ) طھط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط²ط´طھ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ط¶ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط¨ط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ط¯ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط¨ط·ظˆط± ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ ط±ط§ظٹط¬ ط¨ظˆط¯. ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ط± ط²ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظٹط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¬ط§ظٹط² ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ط­ظڈط±ظ‘ظگظ…ظژطھظ’ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظƒظڈظ…ظ’ .... ظˆظژط§ظژظ†ظ’ طھظژط¬ظ’ظ…ظژط¹ظڈظˆط§ ط¨ظژظٹظ’ظ†ظژ ط§ظ„ط§ظ’ظڈط®ظ’طھظژظٹظ†ظگ...))(191)
.. ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط¨ط±ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ط¯ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ظٹط¯...
ع†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ط³ط±ظ‰
ظ‡ظ€ط± ظ…ظ€ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ظ€ط§ط± ط¬ظ€ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ظ†ظ€ط¸ظ€ظٹظ€ط± ظƒظ€ط§ظ…ظ€ط¬ظ€ظˆظٹظ€ظ‰ طŒ طھظ€ظˆظ„ظٹط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط± ظˆ طھظ‚ظ„ظٹط¯ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ ظ…ظ€ط­ظ€ط¯ظˆط¯ظٹظ€طھظ€ظ‰ ط¯ط± طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ ط²ظ†ظ€ط§ظ† ظ‚ظ€ط§ط¦ظ„ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ†ظ€ظ‡ ط­ظ€ظ‚ظ€ظˆظ‚ ظˆ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط±ط±ط§طھظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظ€ط¸ظ€ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯(192) ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط± ع†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ط³ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ط¬ط§ط² ط§ظ…ط§ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
1ظ€ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ط¹ط¯ط¯ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط± ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظ…ط«ظ„ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¯ط±ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ .
2ظ€ ط®ظ€طµظ€ظˆطµظ€ظٹظ€ظ‘ط§طھ ط¬ط³ظ…ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط¬ظ†ط³ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ…ط¹ظٹظ‘ظ† طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ‘ط§ظ… ظ‚ط§ط¹ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظˆط¶ط¹ ط­ظ…ظ„ ظˆ...
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط§ط² ط³ظ€ظˆظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط³ظ€ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط­ظ€ط¯ط§ظƒط«ط± ع†ظ‡ط§ط± ط²ظ† ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظˆ ط¨ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† طŒ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظ…ط±ط¯ ط¯ط± طھط§ط،ظ…ظٹظ† ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط´ط±ط· ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ظ€ط§ظ„ طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ط¯ط´ظ€ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط¹ظ€ط§ظٹظ€طھ ط¹ظ€ط¯ط§ظ„طھ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† طھظˆطµظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھط§ ط­ط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظٹظƒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط³ظ€ط± ط¨ظ€ط³ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ط³ ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ . ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ... ظپظ€ظژط§ظ†ظ€ظ’ظƒظ€ظگط­ظ€ظڈظˆط§ ظ…ظ€ط§ ط·ظ€ط§ط¨ظژ ظ„ظژظƒظ€ظڈظ…ظ’ ظ…ظ€ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ†ظ‘ظگط³ظ€ط§ط،ظگ ظ…ظ€ط«ظ€ظ’ظ†ظ‰ ظˆظژ ط«ظڈظ„ط§ط«ظڈ ظˆظژ ط±ظڈط¨ط§ط¹ظژ ظپظژط§ظگظ†ظ’ ط®ظڈظپظ’طھظڈظ…ظ’ ط§ظژظ„ط§ظ‘ طھظژط¹ظ’ط¯ظگظ„ظڈظˆط§ ظپظژظˆ ط§ط­ظگط¯ظژط©ظ‹...))(193)
ظ¾ظ€ط³ ط¢ظ†ظ€ع†ظ€ظ‡ ط§ط² ط²ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط±ط§ ط®ظ€ظˆط´ ط¢ظٹظ€ط¯ ط¯ظˆع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظˆ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط±ط¢ظˆط±ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ طھط±ط³ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظٹظƒ ط²ظ† ... .
ط¢ط±ظ‰ ظ‚ظ€ظˆط§ظ†ظ€ظٹظ† ظ…ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®طµظˆطµ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط´طھط±ظƒ ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ طŒ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ†ط¬ظ„ط§ط¨ ط¨ظ‰ ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ظˆ ط¨ظ€ط§ط±ظ‰ ظ†ظ€ط¬ط§طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ظ‡ظ… ط¢ظ† ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ظ…طھط±ظ‚ظ‰ طھط±ظٹظ† ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯. ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ‚ط±ظ† ط¨ظٹط³طھظ… ظ†ظٹط² ظ…ط«ظ„ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¬ظ†ط³ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ†ط§ط¨ط³ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ط¯ط±ع¯ظ…ظ‰ ط§ط³ظ€طھ طŒ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ط§ظ… طھظ€ظ…ظ€ط¯ظ† ظˆ طھظ€ط±ظ‚ظ€ظ‰ طŒ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ظ… ط²ظ† ط±ط§ طھظ€ظ†ظ€ط²ظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ† ظ‚ظ€ط±ظ† ط¨ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ظˆ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظˆ ط®ط§ط¶ط¹ط§ظ†ظ‡ ظپط±ط§ظ…ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯.
ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¯ط± ط¹طµط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰
ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط² ط§طµظˆظ„ ظˆ ع†ط§ط±ع†ظˆط¨ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ظ…ط´ط®طµظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظˆ ظ…ظ†ط´ ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ظ€ظ‰ ط§ط´ ظ¾ظ€ظٹظ€ظˆط³ظ€طھظ€ظ‡ ط¯ط³ظ€طھظ€ط®ظˆط´ ط§ظپط±ط§ط· ظˆ طھظپط±ظٹط· ط¨ظˆط¯. ط´ط¬ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‰ ط¨ط§ظƒظ‰ ظˆ طھظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯. ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط¹طµظ‘ط¨ ط¨ظٹط¬ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظپط±ط§ط· ط¯ط± ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط¹ظ€ط±ط¶ ظˆ ظ†ط§ظ…ظˆط³ طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‘ ظˆط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط§ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… . ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط¸ظ‡ط± ط®ط´ظˆظ†طھ طŒ طھظ‡ظˆط± ظˆ ط¨ظٹط±ط­ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظ„ظ‰ ط¯ط±طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط³ط¬ط§ظٹط§ ظˆ ط®ظˆظ‰ ظˆ ظ…ظ†ط´ ط¹ط±ط¨ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯. ط؛ط§ط±طھ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظٹظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط¢ط¯ظ… ظƒط´ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ…ط«ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ¾ظٹظƒط± ظ…ظ‚طھظˆظ„ طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط± ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط¨ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ... ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ظ…ط¸ط§ظ‡ط± طھظ‡ظˆظ‘ط± ظˆ ط®ط´ظˆظ†طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¨ظ€ط§ ط§ظٹظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظˆ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ طھظˆطµظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ظˆظژظƒظ€ظژط°ط§ظ„ظگظƒظژ ط¬ظ€ظژط¹ظ€ظژظ„ظ’ظ†ظ€ط§ظƒظ€ظڈظ…ظ’ ط§ظڈظ…ظ‘ظژط©ظ‹ ظˆظژ ط³ظ€ظژط·ظ€ط§ظ‹ ظ„ظگطھظ€ظژظƒظ€ظڈظˆظ†ظ€ظڈظˆط§ ط´ظ€ظڈظ‡ظ€ظژط¯ط§ط،ظژ ط¹ظ€ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ†ظ€ظ‘ط§ط³ظگ ظˆظژ ظٹظ€ظژظƒظ€ظڈظˆظ†ظژ ط§ظ„ط±ظ‘ظژط³ظڈظˆظ„ظڈ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظƒظڈظ…ظ’ ط´ظژظ‡ظٹط¯ط§ظ‹))(194)
ظˆ ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ† ط³ظ€ط§ظ† ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط±ط§ ط§ظ…طھظ‰ ظˆط³ط· ظˆظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… طھط§ ع¯ظˆظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط± ط´ظ…ط§ ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .
ط±ط¹ظ€ط§ظٹطھ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ظˆظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط´ط§ظ…ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط±ظپطھط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط®ظˆط±ط§ظƒ طŒ ظ¾ظˆط´ط§ظƒ طŒ ظƒظ€ط³ظ€ط¨ ظ…ظ€ط§ظ„ طŒ ط¨ظ€ط®ظ€ط´ظ€ط´ طŒ ط´ظ€ط¬ظ€ط§ط¹ظ€طھ ظˆ ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظ€ظˆط± ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط¨ظ€ط± ط§ط³ظ€ط§ط³ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظˆ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ط¨ط®ط´ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظˆظژط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط¥ظگط°ط§ ط§ط،ظژظ†ظ’ظپظژظ‚ظڈظˆط§ ظ„ظژظ…ظ’ ظٹظڈط³ظ’ط±ظگ ظپظڈظˆط§ ظˆظژظ„ظژظ…ظ’ ظٹظژظ‚ظ’طھط±ظڈظˆط§ ظˆظژظƒط§ظ†ظژ ط¨ظژظٹظ’ظ†ظژ ط°ظ„ظگظƒظژ ظ‚ظژظˆط§ظ…ط§ظ‹))(195)
ظˆظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† (ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§) ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظƒظ†ظ†ط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ط²ط§ظپ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط¦ط§ظ…طھ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظˆ ط¢ظ† ظ…ظˆط¶ط¹ ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
ظˆظ†ظٹط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط±ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظ† ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ„ظ‚ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظˆظژ ط§ظ‚ظ’طµظگط¯ظ’ ظپظ‰ ظ…ظژط´ظ’ظٹظگظƒظژ(196)
)ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظ† ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆ ط¨ط§ط´ .
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظˆط±ط¯ ط¨ظ€ط§ ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط§طµظ€ظ„ ط±ط§ ط±ط¹ظ€ط§ظٹظ€طھ ظƒظ€ط±ط¯ط› ط¢ظ† ط¯ط³ظ€طھظ€ظ‡ ط§ط² ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ظ€ظٹظ€ط§طھظ€ط´ظ€ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ…ظ€ظٹظ€ط®ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط²ظٹظ€ط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ طھظ€ط¹ظ€ط¯ظٹظ€ظ„ ظƒظ€ط±ط¯طŒ ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظ‰ ط¨ط§ظƒظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط·ط± ط§ظپط±ط§ط· ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† طھط§ظƒظٹط¯ ظˆط±ط²ظٹط¯ ظ…ط«ظ„ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ†ظƒظˆظ‡ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ .
ط´ط¬ط§ط¹طھ
ط¹ظ€ط±ط¨ ط¨ظ€ط¯ظˆظ‰ طŒ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹طھظ‰ ط¨ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ . ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط·ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ط²ظٹط³طھ ظˆ ط§ط² ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ¾ظ€ط§ظƒظ€ظٹظ€ط²ظ‡ طµط­ط±ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظƒظ…طھط± ظ…ط±ظٹط¶ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط¨ط¯ظ†ط´ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظˆط¯. ظˆظ‰ ط¨ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط´ظ€ط¬ظ€ط§ط¹ ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ طھظ€ط§ ط¨ظ€طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ط¯ط±ظ†ظ€ط²ط§ط¹ ظˆ ظƒظ€ط´ظ€ظ…ظ€ظƒظ€ط´ ط¯ط§ط¦ظ…ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ„ ط§ط² ط­ط±ظٹظ… ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظٹط§ظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط´ ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ط¯.(197) ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط¯ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط³ظ€طھ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€طھظ€ظ… ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ط´ظ€ظˆط¯. ط¨ظ€ظ‰ ط®ظ€ط¨ظ€ط± ظˆظ†ظ€ط§ع¯ظ€ظ‡ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط­ظ€طھظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط®ظ€ط·ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظ‡ظ€ط¬ظ€ظˆظ… ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط±ط¯ ظˆظ…ظ€ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط¯ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ع¯ظ€ط± ط§ظˆ ط¸ظ€ظ„ظ… ظ†ظ€ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظˆ ط¸ظ€ظ„ظ… ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ط¯ ط´ط¯.(198)
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط´ظ€ط¬ظ€ط§ط¹ظ€طھ ط±ط§ ط³ظ€طھظ€ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ظ…ظ€ط§ظٹظ€ظ‡ ط¹ظ€ط²طھ ظˆ ط³ظ€ط±ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ . ط±ط§ط³طھع¯ظˆظٹظ‰ ط±ط§ ط«ظ…ط±ظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ظ€ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ طھظ€ط±ط³ظ€ظˆظٹظ€ظ‰ ط´ظ€ظ…ظ€ط±ط¯. ط¯ط± ط¹ظ€ظٹظ€ظ† ط­ظ€ط§ظ„ طŒ طھظ€ظ‡ظ€ظˆط± ظˆ ط¨ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ظƒظ€ظ‰ ط±ط§ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط¨ظ‡ ط¨ظ‰ ط¨ط§ظƒظ‰ ظˆ ط³ظپط§ظƒظ‰ ط¨ظٹظ†ط¬ط§ظ…ط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظپطھ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ط§ظپظژط©ظڈ ط§ظ„ط´ظ‘ظژط¬ط§ط¹ظژط©ظگ ط§ظ„ظ’ط¨ظژط؛ظ’ظ‰ظڈ))(199)
ط¢ظپطھ ط¯ظ„ظٹط±ظ‰ ط³ط±ظƒط´ظ‰ ط§ط³طھ .
ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯
ط§ط² ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ظٹط§طھ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ طŒ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط®ظˆظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¯ط±ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظٹظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯. ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط± ظˆ ط­ظƒط§ظٹط§طھ ط¢ظ† ط¹طµط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ ظ†ظ€ظٹظƒ ط¯ط± ط­ظƒط§ظٹطھ ((ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ ط·ط§ظٹظ‰ )) ظˆ ((ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ظ…ظ†ط°ط±)) ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط­ظƒظˆظ… ط¨ظ‡ ظ‚ظ€طھظ€ظ„ ط¨ظ€ظˆط¯ ط§ط² ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ظ…ظ‡ظ„طھ ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط¯. ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط§ط² ط§ظˆ ط¶ظ€ط§ظ…ظ€ظ† ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ . ظپظ€ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ط´ط±ظٹظƒ ط¨ظ† ط¹ظژط¯ظگظ‰ )) ط¶ط§ظ…ظ† ط§ظˆ ط´ط¯. ظ‡ظٹع† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ط¬ط² ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ طµط¯ظ‚ ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ¾ط´طھع¯ط±ظ… ظ†ظƒط±ط¯. ((ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ )) ط¯ط± ظ…ظˆط¹ط¯ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط± ط¨ط±ع¯ط´طھ طŒ ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظٹط´ â€چ ط¢ط³ط§ظ† ط¨ظˆط¯ط› ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظٹط² ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯.(200)
ط¹ظ€ط¬ظ€ظٹظ€ط¨ طھظ€ط±ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† طŒ ط¯ط§ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ظˆظپظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ‡ظ€ط¯ ظپظ€ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ظ†ظ€ط§ظ… ((طµظ€ظ…ظ€ظˆط¦ظٹظ€ظ„ )) ط§ط³طھ . ظƒط³ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ†طھظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ظ…ط±ط¯. ط§ظ…ظٹط± ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظˆظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ((طµظ…ظˆط¦ظٹظ„ )) ظ¾ظٹط؛ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط®ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ظƒط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط¯ط±ط§ظ…ط§ظ†طھ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆطھط±ظƒ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯. ط§ظ…ظٹط± ط³ظ¾ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظˆظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯. ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط§ط´ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط±ط§ ع¯ط±ظˆع¯ط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ((طµظ…ظˆط¦ظٹظ„ )) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ :
(( ظ¾ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ… ط±ط§ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظƒظ€ظ†ظ€ظ… ظˆ ط¹ظ€ظ‡ظ€ط¯ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ط§ط·ظ€ظ„ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ… طŒ ظ‡ظ€ط± ظƒظ€ط§ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¨ظƒظ†ظٹط¯. ظ¾ط³ط± طµظ€ظ…ظ€ظˆط¦ظٹظ€ظ„ ط¯ط± ط¬ظ€ظ„ظˆ ع†ظ€ط´ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط´ â€چ ظƒظ€ط´ظ€طھظ€ظ‡ ط´ظ€ط¯ ط§ظ…ظ€ط§ ط§ظˆ طھظ€ط³ظ€ظ„ظٹظ€ظ… ظ†ظ€ط´ظ€ط¯ ظˆ ط³ظ€ظ¾ظ€ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ†ظ€ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھظ†ط¯. ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظ†ط²ط¯ ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط« ظ…ط§ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ¾ط³ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.))(201)
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¨ظ€ط± ظˆظپظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ‡ظ€ط¯ ظ…ظ€ظ‡ظ€ط± طھظ€ط§ط،ظٹظ€ظٹظ€ط¯ ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ€ط¯ط§ظ† ط³ظ€ظپظ€ط§ط±ط´ ظƒظ€ط±ط¯. ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ (طµ ) ط®ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط®ظ€طµظ€ظ„طھ ظ†ظٹظƒ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² طھظ€ط´ظ€ظƒظ€ظٹظ€ظ„ ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ ظ‚ظ€ط¨ط§ظٹظ„ ط¹ط±ط¨ ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ طھط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ‚ط¶ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظپط§ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظˆظژط§ط،ظژظˆظ’ ظپظڈظˆط§ ط¨ظگط§ظ„ظ’ط¹ظژظ‡ظ’ط¯ظگ ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط§ظ„ظ’ط¹ظژظ‡ظ’ط¯ظژ ظƒط§ظ†ظژ ظ…ظژط³ظ’ط¦ظڈظˆظ„ط§ظ‹))(202)
ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظˆظپط§ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط±ط³ط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ط§ظژظ‚ظ’ط±ظژط¨ظڈظƒظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ‘ظ‰ ط؛ظژط¯ط§ظ‹ ظپظگظ‰ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظˆظ’ظ‚ظگظپظگ ... ط§ط،ظژظˆظ’ظپط§ظƒظڈظ…ظ’ ط¨ظگط§ظ„ظ’ط¹ظژظ‡ظ’ط¯ظگ))(203)
ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط±ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ظˆظپط§طھط±ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ظ„ط§ ط¯ظٹظ†ظژ ظ„ظگظ…ظژظ†ظ’ ظ„ط§ط¹ظژظ‡ظ’ط¯ظژ ظ„ظژظ‡ظڈ))(204)
ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط؛ط§ط±طھع¯ط±ظ‰ ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±ظ‰
ط؛ظ€ط§ط±طھظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² طµظپط§طھ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† طµط­ط±ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ†ع¯ظ‰ ظ…ط¹ظٹط´طھ ظˆ ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ط¢ط¨ ظˆ ع†ط±ط§ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¹ ط¬ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¢ط¨ظ€ط§ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط²ظˆط± ظ…ظ€طھظ€ظˆط³ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¨ط·ظˆط± ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط²ظˆط±ظ…ظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ ط¶ط¹ظٹظپط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط³طھظ… ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ظپظ„طھ ظˆ ظ‡ط¬ظˆظ… ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظٹع† ظ‚ط§ط¹ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ظ¾ط§ظٹط¨ظ†ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(205) ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظپطھظ†ظ‡ ظˆط¢ط´ظˆط¨ ط¯ط§ظٹظ… ط¨ظ€ظˆط¯. ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط±ظˆط­ظ€ظٹظ‡ ط؛ط§ط±طھع¯ط±ظ‰ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ط¬ظˆظٹظ‰ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط´ط¯ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ط§طھ ط®ظ€ظˆط¯ط´ظ€ط§ظ† ظ‡ظ€ظ… ط§ط­ظ€طھظ€ط±ط§ظ… ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ط°ط§ط´ظ€طھظ†ط¯. ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط¯ط±ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‡ط§ظ‰ ظپط¬ط§ط± ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ . ط³طھظ… ط¨ط± ط¶ط¹ظٹظپط§ظ† ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ طھظ† ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ظ†ظپظˆط° ظ…ظ€ظƒظ€ظ‘ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ ((ط­ظ„ظپ ط§ظ„ظپط¶ظˆظ„ )) ط±ط§ ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¢ظ† ظ…طھط¹ظ‡ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ‡ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¸ط§ظ„ظ…ط´ ط¨ط³طھط§ظ†ظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط´ط±ظƒطھ ط¯ط§ط´طھ .(206)
ظ†ظ€ظƒظ€طھظ€ظ‡ ط´ظ€ط§ظٹظ€ط§ظ† ط°ظƒظ€ط± ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ ط¹ظ€ط±ط¨ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®طµظ„طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¹ط±ط¨ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ‚ظ€طھظ€ط¶ظ€ط§ظ‰ ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ طµظ€ط­ظ€ط±ط§ظ†ظ€ط´ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ظˆطھظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط¹ظ€ظٹظ€ط´ظ€طھ ط§ظˆ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظ†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ط§ط±ط²ط´ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ . ط§ع¯ظ€ط± ط¹ظ€ط±ط¨ ط´ط¬ط§ط¹ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط§ط² ظ†ط¨ظˆط¯ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± طµط­ط±ط§ ط¨ط§ طھظˆط´ظ‡ ظˆ ط¢ط°ظˆظ‚ظ‡ ظ…ظٹط³ط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ط®ظˆط¯ ظˆظپط§ط¯ط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط¶ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€طھ ط§ط¬ظ€ط±ط§ظٹظ€ظ‰ ط¯ط±ظƒظ€ط§ط±ط´ â€چ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ†ظ€ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ ط§ظ…ظ€ظ‘ط§ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®طµظ„طھظ‡ط§ ط¬ظ‡طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ط³طھط§ظ‰ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ط±ظپطھ .(207)
ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† (ط¹ ) ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¹طµط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚ط´ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
(( ظˆع¯ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظ… ظƒظ€ظ‡ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظˆط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظپط±ط³طھط§ط¯ ط¨ط§ ط¯ظٹظ€ظ†ظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط±طŒ ظˆظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ط§ط±طŒ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¯ط±ط¹ظ„ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظƒظ‡ ظ†ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظˆ ع†ط±ط§ط؛ظ‰ ط§ط³طھ ظپط±ظˆط²ط§ظ† طŒ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظٹط´ ط±ظˆط´ظ† ظˆ ط¹ظٹط§ظ† طŒ طھط§ ع¯ط±ط¯ ط¯ظˆ ط¯ظ„ظ‰ ط§ط² ط¯ظ„ظ‡ط§ ط¨ط²ط¯ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط­ط¬طھ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ظ…ظ€ظ„ط²ظ… ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظٹظ€ط¯. ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ†ط³طھظٹط²ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨طھط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظ†ط¯. ظˆط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط±ط´طھظ‡ ط¯ظٹظ† ط³ط³طھ ظˆ ظ†ط§ط§ط³طھظˆط§ط±طŒ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ط§ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±. ط§ظˆظ‡ط§ظ… ط¨ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ . ط¨ظڈط±ظˆظ†ظ’ط´ظˆظƒط§ط± ط¯ط´ظˆط§ط±طŒ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ظ€ ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ‡ظ€ط´ ظ†ظ€ط§ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ط¯ط§ط±طŒ ع†ظ€ط±ط§ط؛ ظ‡ظ€ط¯ط§ظٹظ€طھ ط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظˆط±طŒ ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ط­ظ€ظ‚ظ€ظٹظ‚طھ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظˆط±طŒ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ† طŒ ظپظ€ط±ظ…ط§ظ†ط¨ط± ظˆ ظٹط§ط± ط´ظٹط·ط§ظ† طŒ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ظˆع¯ط±ط¯ط§ظ† . ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ظٹط±ط§ظ† طŒ ط´ط±ظٹط¹طھ ط¨ظ‰ ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ† طŒ ط±ط§ظ‡ظ€ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ط´ ظ¾ظ€ظˆط´ظ€ظٹظ€ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ€ط§ط¢ط¨ظ€ط§ط¯ط§ظ† . ط¯ظٹظˆ ط±ط§ ظپظ…ط±ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ع¯ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظ‰ ط¢ط¨ظ€ط´ظ€ط®ظ€ظˆط± ط±ظˆط¯طŒ ظ¾ظ€ظ‰ ط§ظˆ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯. طھظ€ط®ظ€ظ… ط¯ظˆط³ظ€طھظ€ظ‰ ط§ط´ ط¯ط± ط¯ظ„ ظƒظ€ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯. ظˆ ط¨ظ€ظٹظ€ط±ظ‚ ط§ظˆ ط¨ظ€ط±ط§ظپظ€ط±ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ط¯ط±ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط´طھط±ظ‰ ظ…ط³طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط§ط®ظ† طھظٹط² ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ع†ط§ط± ظ…ظˆط¬ ظپطھظ†ظ‡ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ظپط±ظٹظپطھظ‡ ظ…ظƒط± ط´ظٹط·ط§ظ† . ط¯ط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ظ† ظƒط±ط¯ع¯ط§ط± ط¨ط§ ط³ط§ظƒظ†ط§ظ†ظ‰ طھط¨ظ‡ظƒط§ط± ظˆط¨ط¯ظƒط±ط¯ط§ط±طŒ ط®ظˆط§ط¨ط´ط§ظ† ط´ط¨ ط¨ظ€ظٹظ€ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط³ظ€ط±ظ…ظ€ظ‡ ط¯ظٹظ€ط¯ظ‡ ط´ظ€ط§ظ† ط§ط´ظ€ظƒ ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط³ظ€ط±ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ط¢ظ† ط¯ظ… ط§ط² ع¯ظ€ظپظ€طھ ط¨ظ€ط³ظ€طھظ€ظ‡ طŒ ظˆط¬ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ‘طھ ط¯ط± طµط¯ط± ظ†ط´ط³طھظ‡ .))(208)
ط¹ظ„ظ„ ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ…
ظ…ظ‚ظ€ط¯ظ…ظ€ظ‡
ط¢ظٹظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط³ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظƒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط§ط· ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ظ¾ظ€ظ‡ظ€ظ†ظ€ط§ظˆط±ظ‰ ط§ط² ظƒظ€ط±ظ‡ ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ط±ط§ ط²ظٹظ€ط± ظ†ظ€ظپظ€ظˆط° ظˆ ظ¾ظ€ط±ع†ظ€ظ… ط®ظ€ظˆط¯ ظ‚ظ€ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ طھط­ظˆظ‘ظ„ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ط¯ط± ظ†عکط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ ظ…ظ„ظٹظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط±ط¯.
ط¨ظ€ط¯ظˆظ† ط´ظ€ظƒ طŒ ط±ط´ظ€ط¯ ط³ظ€ط±ظٹظ€ط¹ ظˆ ع¯ظ€ط³ظ€طھظ€ط±ط´ ط¨ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ‚ظ€ط·ظ€ط¹ ظˆ ظ¾ظ€ظٹظ€ط¯ط§ظٹظ€ط´ ط§ظٹظ€ظ† طھط­ظˆظ„ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ظ„ظˆظ„ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط¨ظˆط· ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ€ط§ظ‡ظ€ظٹظ€ظ‘طھ ط¯ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ظ‡ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط¨ظ€ط§ط±ظƒ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ… ط¢ظˆط± ط¢ظ† طŒ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ )طŒ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ€ظˆظ‚ظ€ط¹ظ€ظٹظ€ظ‘طھ ط®ظ€ط§طµ ط¬ظ€ط؛ظ€ط±ط§ظپظ€ظٹظ€ط§ظٹظ€ظ‰ طŒ ط³ظ€ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط®ط§ط³طھع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ ظپط¯ط§ظƒط§ط±.
ط´ظ€ظ†ظ€ط§ط®ظ€طھ ظˆ ط¨ظ€ط±ط±ط³ظ€ظ‰ ط¹ظ€ظˆط§ظ…ظ„ ط±ط´ط¯ ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ€ظˆط¶ظ€ظˆط¹ ط´ظ€ظ†ظ€ط§ط®ظ€طھ ظˆ طھظ€ط¬ط²ظٹظ‡ ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ طھط§ط±ظٹط® ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ…ط±ظ‰ ط­ظٹط§طھظ‰ ظˆ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ظ†ظ€طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظپط¸ ظˆ ط­ط±ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ط³طھط§ظˆط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¹ط²ظٹط² ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط«ط¨ظٹطھ ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط­ط§ظƒظ…ظٹظ‘طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط±ط¹طµط± ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ط®ظ€ط´ ط§ط² ط¬ظ€ط²ظˆظ‡ طŒ ط¶ظ€ظ…ظ€ظ† ع†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط¯ط±ط³ ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظٹظ€ظ† ظˆ ط¨ظ€ط±ط±ط³ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ط§ظٹظ€ظ† ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… .
ظ†ظ‚ط´ ظ…ظƒطھط¨ ط¯ط± ع¯ط³طھط±ط´ ط®ظˆط¯
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ„ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط²طŒ ط®ظˆط¯ ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ظˆ ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ط¢ط³ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ . ط§ظٹظ€ظ† ظ‚ظ€ظˆط§ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط·ظ€ط±ط­ ط±ظٹط²ظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط§ظٹظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ط³ظ€طھ . ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€طھط±ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ…ط¤ ط«ط± ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظƒطھط¨ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: ط³ظ€ط§ط²ع¯ظ€ط§ط±ظ‰ ط¨ظ€ط§ ظپظ€ط·ظ€ط±طھ ط¢ط¯ظ…ظ€ظ‰ طŒ ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط¢ظ† طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ€ط§ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‡ طŒ ط¢ط؛ظ€ط§ط² ط¯ط¹ظ€ظˆطھ ط¨ظ€ط§ ط·ظ€ط±ط­ ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¦ظ„ ط§ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط·ظ€ط±ط­ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ظ…ظ„ظ‰ طŒ ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط²ظ…ط­ط±ظˆظ…ط§ظ† طŒظ¾ظٹظƒط§ط± ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ط³ط±ط§ظ† ط´ط±ظƒ طŒ ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظ‰ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظˆ ط§ط¬ظ€ط±ط§ظ‰ طھظ€ط¯ط±ظٹظ€ط¬ظ€ظ‰ ط§ط­ظ€ظƒط§ظ… طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„ط§ظ‹ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ طھط´ط±ظٹط¹ ظ†ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ€ظ‡ طھظ€ط¯ط±ظٹظ€ط¬ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ طھط´ط±ظٹط¹ ط´ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§ظ‹ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط­ط±ط§ظپط§طھ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط±ظˆط§ط¬ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط­ظƒظˆظ… ط¨ظ‡ ط­ط±ظ…طھ ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ط´ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­ظƒظ… طھط­ط±ظٹظ… ط¢ظ† ط·ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯.
ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط¯ط± ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط¢ظ† ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ‚ط´ â€چ ط¯ط§ط´طھ . ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¯ط±ط³ ظ€ ط¯ط± ط­ظ€ط¯ظ‘ ع¯ظ€ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظٹط´ ظ€ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¢ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظƒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ط³طھط±ط´ ط¢ظ† ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ‘ظ‡ ظƒظ…ظƒ ظƒط±ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… .
ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ظپط·ط±طھ
ط§ط³ظ€ط§ط³ ظˆ ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ظ‚ظ€ظˆط§ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ظˆ ط¯ط³ظ€طھظ€ظˆط±ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط± ظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ط®ط´ â€چ طھظ€ظ…ط§ظ…ظ‰ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظˆ ط¨ظ‚ط§ط، ط®ظˆط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط§ط² ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط± ظˆ ظٹظƒطھط§ظٹظ‰ ط§ظˆ ط§ظ…ط±ظ‰ ظپط·ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط·ط±طھ ط³ط§ظ„ظ… ظˆ ط¨ظ‰ ط¢ظ„ط§ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¯ط³ظ€طھظ€ظˆط±ط§طھ ظˆ ظ…ظ€ظ‚ظ€ط±ط±ط§طھ ط§ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط§ط¯ظ‰ طŒ ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ظ€ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ…ظƒطھط¨ طھظˆط­ظٹط¯ظ‰ طŒ ظ…ظƒطھط¨ظ‰ ظپظ€ط·ظ€ط±ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظˆ طھظ€ظ…ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ط§ط­ظ€ظƒظ€ط§ظ… ظˆ ط¯ط³ظ€طھظˆط±ط§طھ ط¢ظ† ط¨ط§ ظپط·ط±طھ ط®ط¯ط§ط¬ظˆظٹظ‰ ط¨ط´ط± ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظپط·ط±طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط¢ط³ط§ظ†طھط± ظˆ ط³ط±ظٹط¹طھط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ظˆظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ط´ ظ…ط¤ ط«ط±ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط¢ظ† ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† طھظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط¬ظˆ ط¯ط§ط´طھ .
ط³ظ‡ظˆظ„طھ
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ظٹظ€ظ†ظ‰ ط¢ط³ط§ظ† ط§ط³طھ : ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط´ظٹظˆظ‡ طھط¯ظٹظ‘ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظ‡ظ… ط§ط­ظƒط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ طھط´ط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط³ظ‡ظ„ ط§ط³طھ . ظ‚ط±ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ع¯ظٹط±ظ‰ ظƒظ„ظ‘ظ‰ طھظƒط§ظ„ظٹظپ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† طھط¨ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
(( ظٹظڈط±ظٹط¯ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ط¨ظگظƒظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ’ظٹظڈط³ظ’ط±ظژ ظˆظژظ„ط§ ظٹظڈط±ظٹط¯ظڈ ط¨ظگظƒظڈظ…ظڈ ط§ظ„ظ’ط¹ظڈط³ظ’ط±ظژ))(209)
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ‡ ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط´ظ‚طھ
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :
(( ظٹط§ ط§ظژظٹظ‘ظڈظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ظڈ ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط¯ظٹظ†ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ظٹظڈط³ظ’ط±ظŒ))(210)
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط¢ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط±ظ…ظˆط§ط±ط¯ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طŒ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط±ظ†ط¬ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ¾ظٹط± ظ…ط±ط¯ ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ…ظ† ظ¾ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ظ… طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظٹظƒطھط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯(طµ ) ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظˆط³طھ . ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط±ظپطھ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(211)
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¨ط±ط§ظˆ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ طµط§ط¯ظ‚ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط³ظ€ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط´ظ€ظ‡ظ€ط± ظ…ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: (ط¢ط±ط§ظ… ) ط­ط±ظپطھ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ€ط§ط¨ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ‰ . ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ .(212)
ط¢ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طھظƒظ„ظٹظپظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط² ط·ط§ظ‚طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆط§ ط² ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation