بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مقایسه دوره جاهلیت و اسلام, عبدالحسین بینش   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     jaaheliyat_islam_binesh_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     jaaheliyat_islam_binesh_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     jaaheliyat_islam_binesh_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     jaaheliyat_islam_binesh_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     jaaheliyat_islam_binesh_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     jaaheliyat_islam_binesh_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 

ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…

ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط´

- غ³ -


ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ طŒ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ظ… طŒ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ظ‡ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ ط§ط² ط¯ط³ظ€طھ طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ظ€ط´ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ظ€ظˆط¯طŒ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ظˆط§ظ†ط³طھ ط§ط²ظˆظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظپط±ظˆط´ط¯.(118)
ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ„ط؛ط§ظ‰ ط¨ط±ط¯ع¯ظ‰
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¨ظ€طµظ€ط±ط§ط­ظ€طھ ط¨ظ€ط±ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ„ط؛ظ€ظˆ ظ†ظ€ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ط› ط§ظ…ظ€ط§ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ طŒ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ طھط§ط،ط³ظٹط³ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ… ظƒظ… ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ظˆط¯. ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ€ط±ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ط´ظ€ط¹ظ€ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط´ط¯ظ† ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ط±ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…طµط±ظپ ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
(( ... ظˆظژط§طھظ€ظژظ‰ ط§ظ„ظ’ظ…ظ€ط§ظ„ظژ ط¹ظ€ظژظ„ظ‰ ط­ظ€ظڈط¨ظ‘ظگظ‡ظگ ط°ظژظˆظگظ‰ ط§ظ„ظ’ظ‚ظڈط±ظ’ط¨ظ‰ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ظٹظژطھط§ظ…ظ‰ ظˆظژط§ظ„ظ’ظ…ظژط³ظƒظٹظ†ظژ ظˆظژط§ط¨ظ’ظ†ظژ ط§ظ„ط³ظ‘ظژط¨ظٹظ„ظگ ظˆظژط§ظ„ط³ظ‘ط§ط¦ظگظ„ظٹظ†ظژ ظˆظژ ظپظگظ‰ ط§ظ„ط±ظ‘ظگظ‚ط§ط¨ظگ ...))(119)
ظˆ ظ…ظ€ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ€ط§ ط¢ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¯ظˆط³ظ€طھ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¯ط±ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط§ط¯... .
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط§ط±ط²ط´ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
(( ظ…ظژظ†ظ’ ط§ظژط¹ظ’طھظژظ‚ظژ ط±ظژظ‚ظژط¨ظژط©ظ‹ ظپظژظ‡ظگظ‰ظژ ظپظگط¯ط§ط،ظڈظ‡ظڈ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط±ظگ ظƒظڈظ„ظ‘ظڈ ط¹ظڈط¶ظ’ظˆظچ ظ…ظگظ†ظ’ظ‡ط§ ظپظگط¯ط§ط،ظڈ ط¹ظڈط¶ظ’ظˆظچ ظ…ظگظ†ظ’ظ‡ظڈ))(120)
ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ظپط¯ط§ظٹظ‰ ظˆظ‰ ط§ط² ط¢طھط´ ط§ط³طھ . ظ‡ط± ط¹ط¶ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ظپط¯ظٹظ‡ ط¹ط¶ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ط²ط§ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظ€ط§ظ… طµظ€ط§ط¯ظ‚ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط§ظ„ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظپظ€ط±ظ…ظ€ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ع†ظ‡ط§ط±ظƒط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط²ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒظ€ط±ط¯ظ† ط¨ظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ .(121) ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ¾ظ†ط¬ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¨ط§ط¹ط« ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(122)
ظ…ظ€ظˆط§ط±ط¯ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ط­ظƒط§ظ… ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط±ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط¹ظ€ظ†ظ€ظˆط§ظ† ظ…ظ€ط«ظ€ط§ظ„ طŒ ((ظƒظ€ظپط§ط±ظ‡ ط§ظپط·ط§ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ع†ظٹط² ط§ط³طھ : ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ظٹظƒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظٹط§ ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ¾ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† طŒ ظٹط§ ط´طµطھ ظپظ‚ظٹط± ط±ط§ ط·ط¹ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† .))(123)
ط§ظٹظ€ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ€ط±ط¯ع¯ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظƒط§ط± ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ط±ط¹ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طھط§ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ط¬ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¹ظ…ظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط²ظ…ظ€ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(124) ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨طµط±ط§ط­طھ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ„ط؛ظˆ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط؛ظٹط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط¬ظ‡طھ :
1ظ€ ط§ع¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھظˆط± ظ„ط؛ظˆ ظٹظƒ ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط±ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط§ظ…ظ€ظƒظ€ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ‚ط´ط± ط¨ظٹظƒط§ط± ظˆ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¯ط±ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
2ظ€ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¬ظ†ع¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظƒظ‡ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط؛ظ†ط§ظٹظ… ط¬ظ†ع¯ظ‰ ظ…ظ€ظٹط§ظ† ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆظٹط§ظ† طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط§ط³ظٹط± ع¯ط±ظپطھظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ط§ط³ظ€طھ . ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ظ€ط§ط± ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ط³ظ€ط¨ طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ظ€ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† طھظ‚ط³ظٹظ… ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆظٹط§ظ† ط¨ظ€ظˆط¯طŒط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‡ظ€ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھظ€ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ظ…ظ€ط±ظˆط² ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¯ع†ط§ط± ظ…ط´ظƒظ„ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ .
ط®ط±ط§ظپط§طھ
ط®ظ€ط±ط§ظپظ€ظ‡ ظˆط§ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط§ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ظˆط¬ظ€ظˆط¯ط§طھ ظ…ظ€ظˆظ‡ظ€ظˆظ… ظˆ ط؛ظ€ظٹظ€ط±ظˆط§ظ‚ظ€ط¹ظ€ظ‰ ظˆط§ط¹ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ†ظ€ط§ط´ظ€ظ‰ ط§ط² ط¬ظ€ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ„ ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ط¨ظˆط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط­ط±ظƒط§طھ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ظٹط§ ط§ط´ظٹط§ط، ط¨ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ط§ظٹط¬ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ طھط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط®ط±ط§ظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظˆظ…ظ‰ ط¹ط·ط³ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒط³ظ‰ ط¹ط·ط³ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط² ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¹ط·ط³ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ظگظƒظ„ط§ط¨ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظˆظ…ظ‰ ط¹ط·ط³ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ع¯ط§ظ†ظ… ط¨ظ€ظٹظ€ظپظ€طھظ€ط¯. ط§ع¯ط± ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¹ط·ط³ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ظˆط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط¯طŒ ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¯ ظƒط¨ط¯ ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ ط³ط±ظپظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ظˆظ‰ .(125)
ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¹ط·ط³ظ‡ ط±ط§ ط´ظˆظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط¹ظ…طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ظ†ظگط¹ظ’ظ…ظژ ط§ظ„ط´ظ‘ظژظٹظ’ظ‰ ط،ظڈ ط§ظ„ظ’ط¹ظژط·ظ’ط³ظژط©ظ‘ظڈ طھظژظ†ظ’ظپظژط¹ظڈ ظپظگظ‰ ط§ظ„ظ’ط¬ظژط³ظژط¯ظگ ظˆظژطھظژط°ظژظƒظ‘ظگط±ظڈ ط¨ظگط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ط¹ظژط²ظ‘ظژ ظˆظژط¬ظژظ„ظ‘ظژ))(126)
ع†ظ€ظ‡ ع†ظ€ظٹظ€ط² ط®ظ€ظˆط¨ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ط¹ظ€ط·ظ€ط³ظ€ظ‡ ظƒظ€ط±ط¯ظ† طŒ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¨ظ€ط¯ظ† ط³ظ€ظˆط¯ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ط¹ظ€ط² ظˆط¬ظ„ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ط¹ط·ط³ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط·ط³ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± طھط¹ط§ظ„ظٹظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
(( ط§ظگط°ط§ ط¹ظ€ظژط·ظ€ظژط³ظژ ط§ظ„ط±ظ‘ظژط¬ظ€ظڈظ„ظڈ ظپظ€ظژظ„ظ’ظٹظژظ‚ظڈظ„ظ’: ط§ظژظ„ظ’ط­ظژظ…ظ’ط¯ظڈ ظ„ظگظ„ظ‘ظ‡ظگ (ط±ظژط¨ظ‘ظگ ط§ظ„ظ’ط¹ط§ظ„ظژظ…ظٹظ†ظژ) ظ„ط§ ط´ظژط±ظٹظƒظژ ظ„ظژظ‡ظڈ ظˆظژ ط¥ظگط°ط§ ط³ظژظ…ظژطھظژ ط§ظ„ط±ظ‘ظژط¬ظڈظ„ظڈ ظپظژظ„ظ’ظٹظژظ‚ظژظ„ظ’ ظٹظژط±ظ’ط­ظژظ…ظڈظƒظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ ظˆظژط§ظگ ط°ط§ ط±ظژط¯ظژ (ط¯ظ’طھظژ) ظپظژظ„ظ’ظٹظژظ‚ظڈظ„ظ’ ظٹظژط؛ظ’ظپظگط±ظڈط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ظ„ظژظƒظژ ظˆظژظ„ظژظ†ط§... ))(127)
ظ‡ظ€ط±ع¯ظ€ط§ظ‡ ظ…ظ€ط±ط¯ظ‰ ط¹ظ€ط·ظ€ط³ظ€ظ‡ ط²ظ†ظ€ط¯ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ((ط§ظژظ„ظ’ط­ظژظ…ظ’ط¯ظڈ ظ„ظگظ„ظ‘ظ‡ظگ ط±ظژط¨ظ‘ظگ ط§ظ„ظ’ط¹ط§ظ„ظژظ…ظٹظ†ظژ ظ„ط§ ط´ظژط±ظٹظƒظژ ظ„ظژظ‡ظڈ)) ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ((ظٹظژط±ظ’ط­ظژظ…ظڈظƒظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ )) ظˆ ع†ظˆظ† (ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط·ط³ظ‡ ط²ط¯ظ‡ ) ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ط¨ع¯ظˆظٹط¯:((ظٹظژط؛ظ’ظپظگط±ظڈط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ظ„ظژظƒظژ ظˆظژظ„ظژظ†ط§)).
ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط®ط±ط§ظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ طŒ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ طھط§ط،ط«ظٹط±ط§ط¬ط±ط§ظ… ظپظ„ظƒظ‰ ط¯ط± ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯. ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ€ظ†ظ€ط§ط®ظ€طھ ط§ط¬ظ€ط±ط§ظ… ط¢ط³ظ€ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط³طھظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط§ظ…ط§ طھط§ط،ط«ظٹط± ط­ط±ظƒط§طھ ط§ط¬ط±ط§ظ… ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ط³ط¹ط¯ ظˆ ظ†ط­ط³ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹط§ظ… ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .(128)
(( ط´ظ€ط¨ظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط¯ط±ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط±ط®ظ€ط´ظ€ظٹظ€ط¯ظ† ع¯ظ€ط±ظپظ€طھ . ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط·ظ€ظ‰ ظپظ€ط§طµظ€ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظ€ط§ظ…ظ€ظˆط´ ط´ظ€ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط±ظˆط¨ظ‡ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ظ€ط±ط³ظٹط¯: ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ (ط§ظٹط§ظ… ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ) ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ع†ظ‡ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظٹط¯طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ† طھظ€ظˆظ„ظ‘ط¯ ظ…ظ€ظˆظ„ظˆط¯ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظٹط§ظ…ط±ع¯ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… . ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ظƒط³ظ‰ ظ…ط±طھط¨ط· ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒط³ظ‰ .))(129)
ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط² ط¯ط±ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظ…ط­ظƒظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ط²ظ… ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط®ظˆط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ†ط¯ ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ط¨ظ‰ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¬ظˆظ… ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
(( ط¢ظٹط§ طھظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¹طھظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط±ط¢ظ† ط³ظپط± ظƒظ†ط¯ ط¨ط¯ظٹظ‡ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظپط¹ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط³ط§ط¹طھظ‰ ظ…ظ‰ طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط±ط¢ظ† ط³ظپط± ظƒظ†ط¯ ط¶ط±ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط¯طں ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ طھظˆ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ (ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : (( ظ‚ظڈظ„ظ’ ظ„ط§ ظٹظژط¹ظ’ظ„ظژظ…ظڈ ظ…ظژظ†ظ’ ظپظگظ‰ ط§ظ„ط³ظ‘ظژظ…ظˆط§طھظگ ظˆظژط§ظ„ط§ظ’ظژط±ظ’ط¶ظگ ط§ظ„ظ’ط؛ظ€ظژظٹظ€ظ’ط¨ظژ ط§ظگظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ))(130) ط¨ع¯ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ط؛ظٹط¨ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ€ع¯ظ€ط± ط®ظ€ط¯ط§)طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظپط¹ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ظˆ ظ†ظٹظ„ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ط² ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط³ط²ط§ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ طھظˆ ط¢ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†طھ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆ ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظ†ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط±ط§طŒ ط²ظٹط±ط§ طھظˆ ط¨ظ€ظ‡ ع¯ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط¯طھ ط¢ظ† ط´ظ€ط®ظ€طµ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط³ظ€ط§ط¹ظ€طھظ‰ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¶ط±ط± ط§ظٹظ…ظ† ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط­ط°ط± ظƒظ†ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ…ظˆط®طھظ† ط³طھط§ط±ظ‡ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ظٹط§ ظˆ طµط­ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¹ظ„ظ… ظ†ط¬ظˆظ… ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ‡ط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯. ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ†ط¬ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط§ظ‡ظ† ظˆ ظƒط§ظ‡ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ط­ط± ظˆ ط³ط§ط­ط± ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظƒط§ظپط± ظˆ ظƒط§ظپط± ط¯ط± ط¢طھط´ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط³ظپط± ظƒظ†ظٹط¯.))(131)
ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط±ظ…ظ€ط¤ ظ…ظ€ظ†ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط±ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط³ظ€ظˆط¯ظ…ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط¬ظ€ط³ظ€طھظ€ظ† ط§ط² ط¹ظ€ظ„ظ… ط¢ظ…ظ€ظٹظ€ط®ظ€طھظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ط®ظ€ط±ط§ظپظ€ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ظƒظ…طھ ط¢ظ…ظٹط² ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ظ€ظˆط§ظٹظ€ط§ظ† ط¯ظٹظ€ظ† ظپظ€ط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³ظ€طھ طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ظ€ط§ ط®ظ€ط±ط§ظپظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط±ط³طھظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ…ظٹط§ظ† ظˆظپط§طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ع¯ط±ظپطھظ† ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط±ط§ ظ†ظپظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ط¨ط± ط­ط°ط± ط¯ط§ط´طھ .(132)
ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ
ط¯ط§ظٹظ€ط±ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظˆظ… ط¹ظ€ط±ط¨ ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€طھ ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط± ظ…ظ€ط­ظ€ط¯ظˆط¯ ط¨ظ€ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طµط­ط±ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط®ظ€ظ„ط§طµظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯. طھظ€ط§ط±ظٹظ€ط® ط§ط² ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ ظˆ ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ظ€ط®ظ€ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط±ظƒط² ط¢ظ…ظˆط²ط´ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¬ط² ع†ظ†ط¯ ظ…ظ€ط­ظ€ظ„ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ€ط¹ظ€ط¶ظ€ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ€ط§ظ… ط³ظ€ط§ظ„ ظ…ظ€ط±ظƒظ€ط² ط§ط¬ظ€طھظ€ظ…ظ€ط§ط¹ ط´ظ€ط§ط¹ظ€ط±ط§ظ† ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ظˆ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط§ط´ط¹ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(133) ط­ط§ظپط¸ظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹ظ€طھظ€ظ…ط§ط¯طھط±ظٹظ† ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯. ط¹ظ„ظˆظ… ط±ط§ظٹط¬ ط¢ظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¨ظˆط¯ ط§ط² : ظ†ط¬ظˆظ… طŒ ط·ط¨ طŒ ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ طŒ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ط«ط±ط´ظ†ط§ط³ظ‰ .
ظ†ظ€ط¬ظ€ظˆظ… ط¨ظ€ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظƒظ„ط¯ط§ظ†ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط§ط¬ط± ط¯ط±ط¨ظٹظ† ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط±ط³ظˆط® ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ظƒظ„ط¯ط§ظ†ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ((طµط§ط¦ط¨ظ‡ )) ظ…ظ‰ ظ†ظ€ط§ظ…ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯. ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط³ظ€ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§طµط·ظ„ط§ط­ط§طھ ظ†ط¬ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ظٹط¬ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ ط±ظٹظ€ط´ظ€ظ‡ ظƒظ€ظ„ط¯ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظ…ظ€ط±ظٹظ€ظ‘ط® (ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‰ ) ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط¹ظ€ط§ط¯ظ„ ظ…ظ€ط±ط¯ط§ط® ظƒظ€ظ„ط¯ط§ظ†ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ع†ظ€ظ‡ ط§ط² ظ†ظ€ط¸ط± ظ„ظپط¸ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط¹ظ†ط§. ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط«ظˆط§ط¨طھ ظˆ ط³ظ€ظٹط§ط±ط§طھ ظˆ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ظپظ„ظƒظ‰ ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ظƒط§ط±ط¨ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط¯ط± ط³ظپط±ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ ط¯ط± طµظ€ط­ظ€ط±ط§ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ‰ ط¹ظ€ظ„ط§ظ…ظ€طھ ظˆ ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ظپطھظ† ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ ظ†ظ€ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط² ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ€ط¯ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ ط³ظ€طھظ€ط§ط±ع¯ظ€ط§ظ† ط¯ط± ط´ظ€ط¨ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط³ط§ظٹظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط²طŒ ط¯ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ظپط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(134)
ظ…ظ€ظ†ظ€ط´ظ€ط§ط، ط¹ظ€ظ„ظ… ط·ظ€ط¨ ط¯ط±ظ…ظ€ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ط¹ظ„ظ… ظ†ط¬ظˆظ… ظƒظ„ط¯ط§ظ†ظٹظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¹ظ„ظ… ط·ط¨ ط¨ط§ ط®ط±ط§ظپظ‡ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ط·ط¨ظٹط¨ط§ظ† ظƒط§ظ‡ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ„ ط§ظ…ط±ط§ط¶ ط±ط§ ط§ط±ظˆط§ط­ ط®ط¨ظٹط«ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ظ…ط±ظٹط¶ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆط­ ظˆظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ط§ظ…ط±ط§ط¶ â€چ ط¨ط§ ط¯ط§ط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط±ط§ظٹظ€ط¬ ط¨ظ€ظˆط¯. ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط¢ط´ظ€ظ†ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط§ ظ…ط±ط§ظƒط² ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط±ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… ط¹ظ„ظ… ط·ط¨ ظ†ظٹط² ط§ط² ط­ط§ظ„طھ ط³ظ€ط§ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط¯ط±ط¢ظ…ظ€ط¯ ظˆط¬ظ€ظ†ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظƒظ‡ط§ظ†طھ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯. طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط¨ظٹط¨ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط²ظٹط³طھظ†ط¯.(135)
ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ‡ظ†ط§ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط¬ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ط§ظ…ظˆط± ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ طŒ ظ‚ط¶ط§ظٹظ‰ ظˆ ط·ط¨ط§ط¨طھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھطµظˆط± ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ€ط§ ط¹ظ€ط§ظ„ظ… ط؛ظ€ظٹظ€ط¨ ط¯ط± ط§ط±طھظ€ط¨ظ€ط§ط· ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ€ط§ظ‡ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط§ط² ط²ط¨ظ€ط§ظ† ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط´ط±ظƒ ظƒط§ظ‡ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط¬ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظˆظ† ط¨طھظ‡ط§ ط¯ط±ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(136)
ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھظ† ط±ط¯ ظ¾ط§ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ط§ظٹط¹ ط¨ظˆط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط®ظ€ظ„ط§ظ‚ ظˆ طµظپط§طھط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆظ†ظٹط² ط§ط² ظ…ط­ظ„ طھظˆظ„ط¯ ظˆط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط§ط² ط±ط¯ظ¾ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ظٹط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظپط±ط§ط±ظٹط§ظ† ظˆ ع¯ظ…ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯. ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¯ط±ط§ظٹظ€ظ† ط²ظ…ظ€ظٹظ†ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط«ط± ظ¾ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظٹط± ظˆ ط²ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ طھط´ط®ظٹطµ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.(137)
ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆظ†ظˆط´طھظ† ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط§ط¬ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط² ط¹ظ„ظˆظ… ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ†ظ€ظ‚ظ„ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ ط³ظˆط§ط¯ ط´ط¯ظ† ط¶ط±ظˆط±طھظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯. طھظ€ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆط§ط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ط¬ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ط´ظƒظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھ .
ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط­ط§ظپط¸ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ‰ ط§ط² ط°ظˆظ‚ ط³ط±ط´ط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط´ط¹ط± ظ…ظ‰ ط³ط±ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط§ط·ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ط³ظ€ظ¾ظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯. ط§ط¬ظ€طھظ€ظ…ظ€ط§ط¹ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط´ظ€ط¹ظ€ط±ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ‰ ظ‡ظ€ط± ط³ظ€ط§ظ„ظ‡ طھظ€ط´ظ€ظƒظ€ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط´ط¹ط±ظ‡ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط´ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨طھظˆط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¹ظ€ط±ط¨ ط´ظ€ظ…ظ€ط±ط¯طŒ ع†ظ€ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طŒ ط¢ط؛ط§ط²ط´ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھ طŒ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ظ€طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ط¯ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط´ ظ¾ظ€عکظˆظ‡ظ€ظ‰ ط¯ط±طھظ€ط§ط±ظٹظ€ط® ط¨ط´ط± ط§ط³طھ . ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ظ€ط§ط²ظ„ ط´ط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¨ظˆط¯.(138) ط§ط³ظ„ط§ظ… ط؛ظٹط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط­طµط§ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ط§ط·ظ€ظ„ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† (ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط²ظ† ) ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¹ظ„ظ… ط¢ظ…ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ ظ…ط±ط² ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط§ط² ع¯ظ‡ظˆط§ط±ظ‡ طھط§ ع¯ظˆط± ظˆ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط±ط¬ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط·ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط±ظپطھ . ظ‡ظ…ظٹظ† طھظˆطµظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط¯ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط´ط¹ظ„ط¯ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ… ط³ط§ط®طھ طŒ ظƒظ€طھظ€ط§ط¨ ظ†ظ€ظˆظٹظ€ط³ظ‰ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط²ظٹظ†طھ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ظ¾عکظˆظ‡ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰
ط³ظ€ط±ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظ¾ظ‡ظ†ط§ظˆط± ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† طŒ ط®ط´ظƒ ظˆ ظƒظ… ط¢ط¨ ظˆ ط¹ظ„ظپ ط§ط³طھ . ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط·ظˆط± ظ…ظ€ظ†ظ€ط¸ظ€ظ… ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط±ط¯ ظˆ ط±ظˆط¯ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ظ¾ط± ط¢ط¨ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¢ط¨ ط¢ظ† ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط³ظٹظ„ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظپطµظ„ظ‰ طھظ€ط§ط،ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ع†ط§ظ‡ ظˆ ظ‚ظ†ط§طھ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط³ط¯ظ‘طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ظˆط¯. ظٹظ€ظ…ظ€ظ† طŒ ظٹظ€ط«ظ€ط±ط¨ ظˆ ط·ظ€ط§ط¦ظپ ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط²ط±ط§ط¹ظ€طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ظٹظ€ط¬ ط§ط³ظ€طھ ظˆ ع†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظ†ظ€ظˆط¹ ظ…ط­طµظˆظ„ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.(139)
ط³ظ€ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¢ط¨ظ€ط§ط¯ ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ظ€ط§ط± ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€طھ ط¨ظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ط± ط²ط±ط§ط¹ظ€طھ ظˆ ط¯ط§ظ…ظ€ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط³ط§ظƒظ†ط§ظ† طµط­ط±ط§ ظˆ ط¯ط§ظ…ظ¾ط±ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط´طھط± ظˆ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظ€ط°ط±ط§ظ†ظ€ظٹط¯ظ†ط¯. طµط­ط±ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ط¨ ظˆ ط¢ط°ظˆظ‚ظ‡ ط§ط² ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظˆع†ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯. ط§ط² ط¢ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ ظƒظ€ظ‡ ط؛ظ€ط§ط±طھ ظˆ ع†ظ€ظ¾ظ€ط§ظˆظ„ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† ظٹظƒ ظ…ظ†ط¨ط¹ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط²ظˆط±ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ‰ ط¯ط± طھظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ظ†ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ط¹ظ€ظٹظ€ط´ظ€طھ ظ…ظ€ط´ظ€ط±ظˆط¹ظ€ظٹظ€طھ ط¯ط§ط´ظ€طھ ظˆ ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط؛ظ€ط§ط±طھظ€ع¯ظ€ط± ط¨ظ€ظ‡ ط§ظ…ظ€ظˆط§ظ„ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط§ظ…ظ€ظˆط§ظ„ ط®ظ€ظˆط¯ط´ ظ…ظ€ظ‰ ظ†ظ€ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظƒط§ط± ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .(140)
ط§ط² ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط±ط§ظ‡ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§طŒ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ طھظ€ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ ط¯ط± طµظ€ط­ظ€ط±ط§ ط§ط² ط®ظ€ط·ظ€ط± ط¯ط³ظ€طھظ€ط¨ط±ط¯ ظ…طµظˆظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظƒط§ظپظ‰ ط¯ظپط§ط¹ظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ط› ظ†ظ€ط§ع†ظ€ط§ط± ط§ط² ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظٹط± ظƒط§ط±ظˆظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط­ط§ظ…ظٹط§ظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ط²ط§ظ‰ ط­ظپط§ط¸طھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¨ظ„ط؛ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒط§ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±طھظ‰ ظƒظ… ظ‡ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ط› ظˆ ظ…ظ†ط¨ط¹ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯.(141)
ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط§ط² ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± طھط¬ط§ط±طھ ط§ط´ظ€طھظ€ط؛ظ€ط§ظ„ ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯. ط§ط´ظ€ط±ط§ظپ ط³ط§ظƒظ† ظ…ظƒظ‡ طŒ ط§ط؛ظ„ط¨ طھط§ط¬ط± ظ¾ظٹط´ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±ظ‰ ط³ظ‡ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯. ط§ظٹظ€ظ† ط§ظ…ظ€ط± ظˆظٹظ€عکظ‡ ظ…ظ€ط±ط¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒط§ط± طھط¬ط§ط±طھ ط´ط±ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) طھط§ط¬ط±ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯.(142)
ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط§ط´طھظ† ط§ظ…طھظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ طھط§ ط­ط¯ظˆط¯ظ‰ طھط¬ط§ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط­طµط§ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط± ط§ط³ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط§ظ…ظ€طھ ط¨ظ€ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ€ط§ ط±ط§ظ‡ظ€ظ‡ظ€ط§ ظˆ ط¨ظ€ط§ط²ط§ط±ظ‡ظ€ط§ظ‰ طھظ€ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ ط¢ط´ظ€ظ†ظ€ط§ ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ط´ط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط§ط² ط´ظ‡ط±طھ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(143)
ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹظ‘طھ طھط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظƒظ‡
ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظ†ظ€ظٹظ€ظ…ظ€ظ‡ ط±ط§ظ‡ طھظ€ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ ط¨ظ€ظٹظ€ظ† ظٹظ€ظ…ظ€ظ† (ط¯ط± ط¬ظ€ظ†ظ€ظˆط¨ ) ظˆ ط´ظ€ط§ظ… (ط¯ط± ط´ظ…ط§ظ„ ) ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط³طھ . ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ظٹط´ ط¹ط·ط± ظˆ ط¨ط®ظˆط± ط±ط§ ط§ط² ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ طµظ†ط¹ط§ ظˆ ط¨ظ†ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ط§ظ† ظˆ ظٹظ€ظ…ظ€ظ† ط¨ظ‡ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ظˆط²ظ‡ ظ…ط¯ظٹطھط±ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط§ظ‚ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط¹ط§ط¨ط¯طŒ ظƒظ„ظٹط³ط§ظ‡ط§ ظˆ ظ‚طµط±ظ‡ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯. ط§ظ‚ظ€ظ„ط§ظ… طھظ€ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ظٹط±طŒ ظ¾ظˆط³طھ ظˆ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط³ظ€ط±ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط´ظ€ط±ظ‚ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظ‡ظ€ظ†ظ€ط¯ظˆط³ظ€طھظ€ط§ظ† ظˆ ع†ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظٹظ€ظ…ظ€ظ† ط­ظ€ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ظٹط´ ط§ط² ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨طµط±ظ‡ ظˆ ط¯ظ…ط´ظ‚ ع¯ظ†ط¯ظ… طŒ ط²ظٹطھظˆظ† طŒ ط­ط¨ظˆط¨ط§طھ طŒ ع†ظˆط¨ طŒ ط§ط¨ظ€ط±ظٹظ€ط´ظ€ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط­ظ€ط¨ظ€ط´ظ€ظ‡ ط§ط¯ظˆظٹظ€ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ…ظ€طµظ€ط± ظ¾ظ€ط§ط±ع†ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ط¹ظ€ط±ظˆظپ ط¨ظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط·ظ€ظ‰ ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ظˆط´ â€چ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.(144)
ط²ظ…ظ€ط§ظ† ط³ظ€ظپظ€ط± ظ‚ط±ظٹط´ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¢ط¨ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طھظ†ط¸ظٹظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط¯ظˆ ظ†ظˆط¨طھ ظ…ط³ط§ظپط±طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ط²ظ…ط³طھط§ظ† ظˆ طھط§ط¨ط³طھط§ظ† . ط³ظپط± ط²ظ…ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظˆ طھط§ط¨ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ط§ظ… ط¨ظ€ظˆط¯. ظ…ظ€ط¨ظ€طھظ€ظƒظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ط³ظ€ظپظ€ط±ظ‡ظ€ط§ظ‰ طھظ€ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ€ط§ط´ظ€ظ… ط¬ظ€ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(145)
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط³ظپط± ظ‚ط±ظٹط´ ع†ظ†ظٹظ† ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ظ„ظگط§ظٹظ€ظ„ط§ظپظگ ظ‚ظ€ظڈط±ظژظٹظ’ط´ظچ ط§ظٹظ„ط§ظپظگظ‡ظگظ…ظ’ ط±ظگط­ظ’ظ„ظژط©ظژ ط§ظ„ط´ظ‘ظگطھط§ط،ظگ ظˆظژط§ظ„طµظ‘ظژظٹظ’ظپظگطŒ ظپظژظ„ظ’ظٹظژط¹ظ’ط¨ظڈط¯ظˆظڈط§ ط±ظژط¨ظژ ظ‡ط°ظژط§ ط§ظ„ظ’ط¨ظژظٹظ’طھظگ ط§ظژظ„ظ‘ظژط°ظ‰ ط§ظژط·ظ’ط¹ظژظ…ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط¬ظˆظڈط¹ظچ ظˆظژ ط§ظ…ظگظ†ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط®ظژظˆظ’ظپظچ))(146)
ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ط§ط·ظ€ط± ط§ظ„ظپطھ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ‡ظ…ط§ظٹظ‰ ظ‚ط±ظٹط´ طŒ ط§ظ„ظپطھ ظˆ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظˆع† ط²ظ…ط³طھط§ظ†ظ‡ ظˆ طھط§ط¨ط³طھط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ظ€ط¯. ظ¾ظ€ط³ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط± ط§ظٹظ€ظ† ط®ظ€ط§ظ†ظ€ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط³طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ (ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ) ط³ظٹط±ط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒظ‰ (ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ) ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯.
ط±ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط§ط² ع¯ظ€ط±ط³ظ€ظ†ظ€ع¯ظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‰ ط¢ط¨ ظˆ ط¹ظ„ظپ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‡ط§ظ‰ طھط±ط³ظ†ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط± ط®ط·ط±طŒ ط¯ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ظٹط´ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظˆط­ط´طھ ط¢ظپط±ظٹظ† ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ظ…ظˆظ‡ط¨طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯.
ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±ظ‰ ظ‚ط±ظٹط´
ظƒظ€ط§ظ„ط§ظ‡ظ€ط§ظ‰ طھظ€ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ ط¯ظˆ ظ‚ظ€ط³ظ€ظ… ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ط§ط² ط§ظ‚ظ€ظ„ط§ظ… ط¢ظ† طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¯ط± ظ†ظ€ظ‚ظ€ط§ط· ط®ظ€ط§طµظ€ظ‰ ظ…ظ€طµط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط®ظ€ظˆط´ظ€ط¨ظ€ظˆ ظƒظ€ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹظ…ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ط¨ط¯ ظˆ ظ‚طµط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ظˆط²ظ‡ ظ…ط¯ظٹطھط±ط§ظ†ظ‡ ظ…طµط±ظپ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ€طµظ€ط§ط±ظپ ط¹ظ€ظ…ظ€ظˆظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ط´ظ€طھ ظ…ط«ظ„ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ طŒ ع¯ظ†ط¯ظ… ظˆ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ . ط¢ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ط§ظ‚ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…طµط±ظپ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒظ‡ طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط§ط²ط§ط± ط¹ظƒط§ط¸ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ط¶ ظپط±ظˆط´ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط¨ظ€ط§ط²ط§ط± ط¹ظ€ظƒط§ط¸ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط·ط§ط¦ظپ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¹طµط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ طھظ€ط¨ظ€ط§ط¯ظ„ ظƒظ€ط§ظ„ط§ ظ…ظ€ظ‰ ظ¾ظ€ط±ط¯ط§ط®ظ€طھظ€ظ†ط¯. ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¹ظƒط§ط¸ ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¹ظƒط§ط¸ ط§ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط®ط§طµظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ط§ط²ط§ط±طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ظƒط² طھظ€ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط­ظ€ظپظ€ظ„ظ‰ ط§ط¯ط¨ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظ…ظ€ط­ظ€ط³ظ€ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظپط®ط±ظپط±ظˆط´ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(147)
ط­ظ€ط§ط¬ظ€ظٹظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط³ظ€ط±ط§ط³ط± ط¬ط²ظٹط±ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظˆ ط¨طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ€ط§ظ„ط§ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ظˆط±ط¯ ظ†ظ€ظٹظ€ط§ط² ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ط§ط²ط§ط± طھظ€ظ‡ظ€ظٹظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط¨ظ€ط¬ظ€ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ط³ظ€ظƒ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط­ط¬ طŒ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط´ظ‡ط± ظˆ ط¯ظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.(148)
ط±ظˆط§ط¬ ط±ط¨ط§ ظˆ ظƒظ… ظپط±ظˆط´ظ‰
ط¯ط± ظƒظ€ظ†ظ€ط§ط± طھظ€ط¬ظ€ط§ط±طھ طŒ ط±ط¨ظ€ط§ط®ظ€ظˆط±ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¯ط± ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط±ط§ظٹط¬ ط¨ظˆط¯.(149) ظ†ط²ظˆظ„ ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھط­ط±ظٹظ… ط±ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ‚ط§ط· ط±ط¨ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظˆط´ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ظƒط§ط±ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… طھظ„ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط´ط¯ظ‘طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆظ… ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ظ†ط§ط³ط§ظ„ظ… ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ظƒط±ط¯.
ع¯ظ€ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط¨ط§ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ظپطھط­ ظ…ظƒظ‡ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط´ط¯: ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط³ظ€ظˆط¯ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظƒظ„ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³طھظˆط¯ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظƒط§ظٹطھ ظ†ط²ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظ…ظƒظ‡ (ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ظپطھط­ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ع†ظ‡ ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط±ط¨ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ€ط§ظ‡ظ€ظ†ظ€ظˆط² ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظ„ط§ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھظ€ط§ط±ظٹظ€ظ… . ظپظ€ط±ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط± ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ظ†ظ€ط§ظ…ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ظ‡ ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ ط±ط§ ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط²ظٹط± ظ†ط§ط²ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(150)
((ظٹط§ ط§ظژظٹظ‘ظڈظ‡ظژط§ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط§ظ…ظژظ†ظˆظڈط§ ط§طھظ‘ظژظ‚ظڈظˆط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظژ ظˆظژ ط°ظژط±ظڈظˆط§ ظ…ط§ط¨ظژظ‚ظگظ‰ظژ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„ط±ظ‘ظگط¨ظˆط§...))(151)
ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط±ط¨ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯.
ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ ظٹظƒ طھظˆطµظٹظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ط¨ط§ط®ظˆط§ط±ط§ظ† طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ† ط§ط² ط±ط¨ط§ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆط³طھ .
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ظپظژط§ظگظ†ظ’ ظ„ظ‘ظژظ…ظ’ طھظژظپظ’ط¹ظژظ„ظڈظˆط§ ظپظژط§ظ’ط°ظژظ†ظڈظˆط§ ط¨ظگط­ظژط±ظ’ط¨ظچ ظ…ظ‘ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ظˆظژ ط±ظژط³ظڈظˆظ„ظگظ‡ ))(152)
ظ¾ط³ ط§ع¯ط± طھط±ظƒ ط±ط¨ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ظ‡ط³طھظٹط¯.
ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط¨ظ€ط§ ط®ظ€ظˆط±ط¯ظ† ط±ط§ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط®ظ€ط±ظٹظ€ط¯ ظˆ ظپظ€ط±ظˆط´ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯: ظ…ظ€ط¹ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط±ط¨ط§ط³طھ . ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† طھظ„ظ‚ظ‰ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
((ط§ظژظ„ظ‘ظژط°ظٹظ€ظ†ظژ ظٹظ€ظژط§ظ’ظƒظ€ظڈظ„ظڈظˆظ†ظژ ط§ظ„ط±ظ‘ظگط¨ظ€ظˆط§ ظ„ط§ظٹظژظ‚ظڈظˆظ…ظڈظˆظ†ظژ ط§ظگظ„ط§ظ‘ ظƒظژظ…ط§ ظٹظژظ‚ظڈظˆظ…ظڈ ط§ظ‘ظژظ„ط°ظ‰ ظٹظژطھظژط®ظژط¨ظ‘ظژط·ظڈظ‡ظڈ ط§ظ„ط´ظ‘ظژظٹظ’ط·ط§ظ†ظڈ ظ…ظگظ†ظژط§ظ„ظ’ظ…ظژط³ظ‘ظگط°ظ„ظگظƒظژ ط¨ظگط§ظژظ†ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظ‚ط§ظ„ظڈظˆط§ ط§ظگظ†ظ‘ظژظ…ظژط§ ط§ظ„ظ’ط¨ظژظٹظ’ط¹ظڈ ظ…ظگط«ظ’ظ„ظڈ ط§ظ„ظ‘ظگط±ط¨ظˆط§ ظˆظژ ط§ظژط­ظژظ„ظ‘ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ط§ظ„ظ’ط¨ظژظٹظ’ط¹ظژ ظˆظژ ط­ظژط±ظ‘ظژظ…ظژ ط§ظ„ط±ظ‘ظگط¨ظˆط§...))(153)
ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط±ط¨ظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط±ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ط±ظ¾ظ€ط§ ظ†ط®ظٹط²ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ط§ طھظ…ط§ط³ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹظ€ظˆط§ظ†ظ€ظ‡ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ط› ط¢ظ† ط¨ظ€ط¯ظٹظ€ظ† ط³ظ€ط¨ظ€ط¨ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط§ط¯ظˆط³ظ€طھظ€ط¯ ظ‡ظ€ظ… ظ…ط«ظ„ ط±ط¨ط§ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ظˆط³طھط¯ ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط±ط¨ط§ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ... .
ط§ط² ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط§ظ†ظ€ط­ظ€ط±ط§ظپظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط§ظ‚ظ€طھظ€طµظ€ط§ط¯ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ظ€ط§ط± ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظٹظ€طھ ظƒظ€ظ… ظپظ€ط±ظˆط´ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط²ظ† ظٹط§ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھط§ظ†ط¯ط§ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپظ€ط±ظˆط®ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ع¯ظˆظٹط§ ط§ظٹظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ظˆط§ط¬ ط¨ظ€ظٹظ€ط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط·ظپظپظٹظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ظƒظ… ظپط±ظˆط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯.
((ظˆظژظٹظ€ظ’ظ„ظŒ ظ„ظگظ„ظ’ظ…ظ€ظڈط·ظ€ظژظپظ‘ظگظپظ€ظٹظ€ظ†ظژطŒ ط§ظژظ„ظ‘ظژط°ظٹظ€ظ†ظژ ط§ظگط°ظژط§ظƒظ€ظ’طھظ€ط§ظ„ظڈظˆط§ ط¹ظ€ظژظ„ظژظ‰ ط§ظ„ظ†ظ€ظ‘ط§ط³ظگ ظٹظ€ظژط³ظ€ظ’طھظ€ظژظˆظ’ظپظ€ظڈظˆظ†ظژ ظˆظژ ط§ظگط°ط§ ظƒظ€ط§ظ„ظڈظˆظ‡ظ€ظڈظ…ظ’ ط§ظژظˆظ’ ظˆظژط²ظژظ†ظ€ظڈظˆظ‡ظ€ظڈظ…ظ’ ظٹظڈط®ظ’ط³ظگط±ظڈظˆظ†ظژ(154)
ظˆط§ظ‰ ط¨ظ€ط± ظƒظ… ظپط±ظˆط´ط§ظ† ! ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط³طھط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط³طھط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظٹط§ ظˆط²ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط§ظ‡ظ†ط¯.
ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰
ط´ظ€ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظ‚ظ…ط§ط±ط¨ط§ط²ظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط±ط§ظٹط¬ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ظˆط¯. ظ…ط¹ط§ط¯ظ„ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظ‚ظ…ط§ط± ((ظ…ظٹط³ط±)) ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ظ…ط§ط±ط¨ط§ط² ط±ط§ ((ظٹط§ط³ط±)) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ط³ظ€ط¨ظ€ط¨ ط¢ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ظ…ظ€ط§ط±ط¨ظ€ط§ط² ط±ط§ ((ظٹط§ط³ط±)) ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط±ظ†ط¬ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ظƒظ€ط§ط± ظ…ظ€ظپظ€ظٹظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ط§ظ„ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ع†ظ€ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ((ظ…ظٹط³ط±)) ط¯ط± ط¹ط±ط¨ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط± ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ط®ظ€ط§طµظ€ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ€ظ…ظ€ط§ط± ط§ط³ظ€طھط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ع†ظˆط¨ظ‡ طھظٹط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ((ط§ط²ظ„ط§ظ… )) ظˆ ((ط§ظ‚ظ„ط§ظ… )) ظ‡ظ… ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(155)
ط¨ظ€ط§ط²ظ‰ ظ…ظٹط³ط± ط§ظٹظ† ط·ظˆط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´طھط±ظ‰ ط±ط§ ط®ط±ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ 28 ظ‚ط³ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط› ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط¯ظ‡ ع†ظˆط¨ظ‡ طھظٹط± ظ‡ط±ظٹظƒ ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ظ‰ ط®ط§طµ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط±طھط¨ظ‡ ط§ط´ â€چ ط³ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ…ط«ط§ظ„ طŒ ظ¾ظ†ط¬ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ ط³ظ‡ظ… ظˆ ط´ط´ظ…ظ‰ ط´ط´ ط³ظ‡ظ… طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط³ظ‡ظ…ظ‡ط§ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظ‡ط´طھظ… ظˆ ظ†ظ‡ظ… ظˆ ط¯ظ‡ظ… ط³ظ€ظ‡ظ€ظ… ظ†ظ€ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯. ط³ظ€ظ¾ظ€ط³ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظƒظ„ ط¨ط®طھ ط¢ط²ظ…ط§ظٹظ‰ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظ‡ طھظٹط± ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ظ€ط¯. ط§ع¯ظ€ط± طھظ€ظٹظ€ط± ع†ظ€ظ‡ظ€ط§ط± ط³ظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ع†ظ‡ط§ط± ط³ظ‡ظ… ط§ط² 28 ط³ظ‡ظ… طھط¹ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھ . طھظ€ط¹ظ€ظٹظ€ظٹظ€ظ† ط§ظٹظ€ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ ظ‡ظ€ط± ع†ظ€ظˆط¨ ع†ظ€ظ‡ ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ط§ ظ‚ط±ط¹ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .(156)
ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ط§ط± ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¹ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظ€ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ط¹ظ€ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¶ظ€ط±ط± ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ظˆط¯ ط­ط§طµظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط¨ظ‰ ظ‡ظٹع† ط²ط­ظ…طھ ظˆ ط±ظ†ط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظˆط¯ ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ط´ ط§ط² ط³ظˆط¯ ط¢ظ† ط¨ظٹط´طھط±ط§ط³طھ .
((ظٹظ€ظژط³ظ€ظ’ط¦ظژظ„ظˆظڈظ†ظ€ظژظƒظژ ط¹ظ€ظژظ†ظگ ط§ظ„ظ’ط®ظ€ظژظ…ظ€ظ’ط±ظگ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظٹظ’ط³ظگط±ظ’ ظ‚ظڈظ„ظ’ ظپظٹظ‡ظگظ…ط§ ط§ظگط«ظ’ظ…ظŒ ظƒظژط¨ظٹط±ظŒ ظˆظژ ظ…ظژظ†ط§ظپظگط¹ظŒ ظ„ظگظ„ظ†ظ‘ط§ط³ظگ ظˆظژ ط§ظگط«ظ’ظ…ظڈظ‡ظڈظ…ط§ ط§ظژظƒظ’ط¨ظژط±ظڈ ظ…ظگظ†ظ’ ظ†ظژظپظ’ط¹ظگظ‡ظگظ…ط§...))(157)
ط§ط² طھظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ط±ط§ط¨ ظˆ ظ‚ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯طŒ ط¨ع¯ظˆ: ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط³ظ‡ظ…ع¯ظٹظ† ظˆ ط³ظˆط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط§ط² ط³ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط³طھ .
ظ…ظ€ظ…ظ€ظƒظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯:ظ‚ظ…ط§ط± ظ‡ظ… ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظˆط¯ط´ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ€ط§ظٹظ€ط¯ ط¯ط§ظ†ظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ‚ظ€ظ…ظ€ط§ط±طŒ ظƒظ€ط§ط± ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ط¨ظ€ظ„ظƒظ€ظ‡ طھظ€طµظ€ط§ط­ظ€ط¨ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط®ط¯ظ…طھظ‰ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
طھط¬ط§ط±طھ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طھظ€ط¬ظ€ط§ط±طھ ط±ط§ ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ‡ ظˆ ظ‚ظ€ظˆط§ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط·ظ€ظˆط± ظ…ظپطµظ„ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ طھط¨ط§ط¯ظ„ ظƒط§ظ„ط§ط³طھ ظˆ ط±ظپط¹ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظٹظ‡ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط¯ظˆط³طھط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ â€چ طھط¬ط§ط±طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط±ظƒط§ظ† طھظ…ط¯ظ† ط¨ط´ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ طھط¬ط§ط±طھ ط§ظ…ط±ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ طھط§ط¬ط±ط§ظ† ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظپظٹط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ(158) ظ„ظٹظ€ظƒظ€ظ† ط§ظپظ€ط±ط§ط· ط¯ط± ط¢ظ† طھظ€ط§ ط­ظ€ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظˆط¸ط§ظٹظپ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط±ط§ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ط°ظ…ظˆظ… ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
((ظٹظ€ط§ ط§ظژظٹظ‘ظڈظ‡ظ€ظژط§ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ€ظ†ظژ ط§ظ…ظ€ظژظ†ظˆظڈط§ ط§ظگط°ط§ ظ†ظˆظڈط¯ظگظ‰ظژ ظ„ظگظ„طµظ‘ظژظ„ظˆط©ظگ ظ…ظگظ†ظ’ ظٹظژظˆظ’ظ…ظگ ط§ظ„ظ’ط¬ظڈظ…ظ’ط¹ظژط©ظگ ظپظژط§ط³ظ’ط¹ظژظˆظ’ط§ ط§ظگظ„ظژظ‰ ط°ظگظƒظ’ط±ظگ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ظˆظژ ط°ظژط±ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ’ط¨ظژظٹظ’ط¹ظژ ط°ظ„ظگظƒظڈظ…ظ’ط®ظژظٹظ’ط±ظŒ ظ„ظ‘ظژظƒظڈظ…ظ’ ط§ظگظ†ظ’ ظƒظڈظ†ظ’طھظڈظ…ظ’ طھظژط¹ظ’ظ„ظژظ…ظˆظڈظ†ظژ ظپظژط§ظگط°ط§ ظ‚ظڈط¶ظگظٹظژطھظگ ط§ظ„طµظ‘ظژظ„ظˆط©ظڈ ظپظژط§ظ†ظ’طھظژط´ظگط±ظˆظڈط§ ظپظگظ‰ ط§ظ„ظ’ط§ط±ظ’ط¶ظگ ظˆظژط§ط¨ظ’طھظژط؛ظˆظڈط§ ظ…ظگظ†ظ’ ظپظژط¶ظ’ظ„ظگ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ظˆظژط§ط°ظ’ظƒظڈط±ظڈظˆط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظژ ظƒظژط«ظٹط±ط§ظ„ظ‘ظژط¹ظژظ„ظ‘ظژظƒظڈظ…ظ’ طھظڈظپظ’ظ„ظگط­ظˆظڈظ†ظژ))(159)
ط§ظ‰ ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ€ط¯! ظ‡ظ€ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ط³ظˆظ‰ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط´ظ€طھظ€ط§ط¨ظ€ظٹظ€ط¯ ظˆ ط¯ط§ط¯ظˆط³ظ€طھظ€ط¯ ط±ط§ ظˆط§ع¯ظ€ط°ط§ط±ظٹظ€ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ظ†ظ…ط§ط²(ط¬ظ…ط¹ظ‡ ) ظ¾ظ€ط§ظٹظ€ط§ظ† ظٹظ€ط§ظپظ€طھ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظپط¶ظ„ ط®ط¯ط§(ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯) ط¨ط¬ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³طھع¯ط§ط± ط´ظˆظٹط¯.
ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ط´ظ€ط§ط،ظ† ظ†ظ€ط²ظˆظ„ ط¢ظٹظ€ظ‡ ظٹظ€ط§ط¯ ط´ظ€ط¯ظ‡ ظ†ظ€ظˆط´ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ظ…ظ€ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‰ طھط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ط² ط±ط§ طھظ€ط±ظƒ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¬ظ€ط² طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ ط§ظ†ظ€ط¯ظƒظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ظ‚ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯. ظ‡ظ€ظ…ظ€ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظˆظ‚ظ€طھظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ط·ط¨ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط¨ط±ط¯ط§ط± ط´ظˆظ†ط¯ط› ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طµظ€ط¯ط§ظ‰ ط·ظ€ط¨ظ€ظ„ ط±ط§ ط´ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ط§ط² ع¯ظ€ط±ط¯ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§ ظ¾ظ€ط±ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط´ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ط› ط¯ط± ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط¨ظˆط¯.(160)
ط­ظ€ظپظ€ط¸ ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯طŒ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ظٹط«ط§ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ طھط¬ط§ط±طھ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ع†ط´ظ… ط¨ظ¾ظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظˆ طھظ€ط­ظ€ظƒظٹظ… ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظƒظˆط´ظ†ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§ ط¨ظ€ط§ط² ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ طھظ€ط±ط³ ط§ط² ظƒظ€ط³ط§ط¯ ط´ط¯ظ† طھط¬ط§ط±طھ ط¨ظˆط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط± ط±ط³ظٹط¯ظ† ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
((ظ‚ظڈظ„ظ’ ط§ظگظ†ظ’ ظƒط§ظ†ظژ ط§ط¨ط§ط¤ظڈظƒظڈظ…ظ’ ظˆظژ ط§ظژط¨ظ’ظ†ط§ط¤ظڈظƒظڈظ…ظ’ ظˆظژ ط§ظگط®ظ’ظˆط§ظ†ظڈظƒظڈظ…ظ’ ظˆظژ ط§ظژط²ظ’ظˆط§ط¬ظڈظƒظڈظ…ظ’ ظˆظژ ط¹ظژط´ظٹط±ظژطھظڈظƒظڈظ…ظ’ ظˆظژ ط§ظژظ…ظ’ظˆط§ظ„ظŒ ط§ظ‚ظ’طھظژط±ظژظپظ’طھظڈظ…ظˆظڈظ‡ط§ ظˆظژ طھظگط¬ط§ط±ظژط©ظŒ طھظ€ظژط®ظ€ظ’ط´ظ€ظژظˆظ’ظ†ظژ ظƒظ€ظژط³ظ€ط§ط¯ظژظ‡ظ€ط§ ظˆظژ ظ…ظ€ظژط³ظ€ط§ظƒظ€ظگظ†ظژ طھظ€ظژط±ظ’ط¶ظ€ظژظˆظ’ظ†ظ€ظژظ‡ظ€ط§ ط§ظژط­ظ€ظژط¨ظ‘ظژ ط§ظگظ„ظژظٹظ’ظƒظڈظ…ظ’ ظ…ظ‘ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ظˆظژ ط±ظژط³ظˆظڈظ„ظگظ‡ظگ ظˆظژ ط¬ظژظ‡ط§ط¯ظچ ظپظ‰ ط³ظژط¨ظٹظ„ظگظ‡ظگ ظپظژطھظژط±ظژط¨ظ‘ظژطµظˆظڈط§ ط­ظژطھظ‘ظ‰ ظٹظژط§ظ’طھظگظ‰ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظڈ ط¨ظگط§ظژظ…ظ’ط±ظگظ‡ ...))(161)
ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆ ط§ع¯ظ€ط± ظ¾ظ€ط¯ط±ط§ظ†ظ€طھظ€ط§ظ† ظˆ ظپظ€ط±ط²ظ†ظ€ط¯ط§ظ†ظ€طھط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†طھط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ†طھط§ظ† ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ†طھط§ظ† ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ظ€ط¯ظˆط®ظ€طھظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ط¯ ظˆ طھظ€ط¬ط§ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط³ط§ط¯ ط¢ظ† ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ط¯ظ„ط®ظˆط´ ظ‡ط³طھظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ ظˆ ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯ ظƒظ€ط±ط¯ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¯ظˆط³ظ€طھ ط¯ط§ط´طھظ†ظ‰ طھط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ط§ط´ظٹط¯ طھط§ ط®ط¯ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯... .
ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±طھ طŒ ط¯ط± طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ظƒظٹط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ط³ظˆط¯ط¢ظˆط± ط¨ظˆط¯. ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ظ€ط¯ط§طŒ ط³ظ€ط®ظ€طھظ€ظٹظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ ط¨ظ€ط§ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظ€ط´ظ€ظˆط¯ظ† ط§ظ…ظ€ظ¾ظ€ط±ط§طھظˆط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ†ط§ظپط¹ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ط±ط§ظ‡ طھظ€ط¬ظ€ط§ط±طھ طھظ€ط§ط،ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¨ط§ ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ظ‡ظ… ط³ظ„ط·ظ‡ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط³ظ€ظ„ط·ظ€ظ‡ ط³ظ€ظٹط§ط³ظ‰ . ط¨ط§ ط³ظ„ط·ظ‡ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±ظ‰ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯.
ط³ظ†ظ‘طھظ‡ط§ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ†ط²ط¯ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…
ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط¹ظ€ط±ط¨ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ط± ط§ط³ظ€ط§ط³ ط³ظ€ظ†ظ€ظ‘طھظ€ظ‡ظ€ط§ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ€ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط´ظ€ظƒظ€ظ„ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¶ط±ظˆط±ظٹط§طھ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ طµط­ط±ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ط­ظپط¸ ظˆ ط§ط±ط¬ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط³ظ†ظ‘طھظ‡ط§ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯. ط¨ط± ط´ظ…ط±ط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظ†ظ‘طھظ‡ط§ ظˆط§ط±ط²ط´ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¹ظ€ط±ط¨ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ ط¯ط± ظٹظ€ظƒ ط¯ط±ط³ ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظ†ظ€ط¬ظ€ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆطŒ ط¯ط± ط°ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظ€ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط§ط´ظ€ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظ‘ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¨ط§ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ ظˆ ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… .
ط§ظپطھط®ط§ط± ط¨ظ‡ ظ†ط³ط¨ ظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡
ظپظ€ط®ظ€ط± ظˆ ظ…ظ€ط¨ظ€ط§ظ‡ظ€ط§طھ ط¨ظ€ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ طµظپط§طھ ط¨ط§ط±ط² ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط³ظ†ظ‘طھ طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط³ظ†ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ظٹط¬ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ طھط´ط®ظ‘طµ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ط¹ط± ظˆ ط´ط§ط¹ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط¶ظ…ظ† ظٹظƒ ط¨ظٹطھ ظٹط§ ظٹظƒ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ط؛ط±ط§ظ‚ ط¢ظ…ظٹط²طŒ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط§ظƒط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط³ظ€طھظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظ‚ط¨ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ط¬ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¶ط¨ط· ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ طھظ€ظپظ€ط§ط®ظ€ط± ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ†ظ€ظˆط§ظ† ط­ظ€ط±ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¨ظƒط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظ…ظپط§ط®ط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ€ظ„ ظ†ظ€ط³ظ€ط¨طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ع¯ظٹط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظ†ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط«ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظ€ظˆط±ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ط±ط¨ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ط¯ط§ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ط± ط±ظ‚ظ€ظٹظ€ط¨ ط®ظ€ظˆط¯ طھظپط§ط®ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ طŒ ظپظ€ط²ظˆظ†ظ€ظ‰ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط°ظƒظ€ظˆط±طŒ ظ†ظ€ظپط±ط§طھ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ... ط§ط² ط¨ط§ط±ط²طھط±ظٹظ† ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظپط§ط®ط± ط¨ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯.
ط¯ط±طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ((ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ظ…ظ†ط§ظپ )) ظˆ ((ط¨ظ†ظ‰ ط³ظ‡ظ… )) ظٹط§ ((ط¨ظ†ظ‰ ط­ط§ط±ط«ظ‡ )) ظˆ ((ط¨ظ†ظ‰ ط­ظ€ط§ط±ط« )) ظ…ظ€ظپظ€ط§ط®ظ€ط±ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھ ظˆ ظ‡ظ€ط± ظƒظ€ط¯ط§ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ط±ط´ ظ…ظ€ظپظ€ط§ط®ظ€ط± ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ع¯ظ€ظ‰ ط®ظ€ظˆط¯ ط¯ط± ظ‚ظ€ط¨ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ…ط¯ظ‘ط¹ظ‰ ط´ط¯ ظ†ظپط±ط§طھ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ظپط²ظˆظ†طھط± ط§ط² ط´ظ…ط§ط³طھ . ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ع¯ظپطھ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯. ط³ط±ط´ظ…ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط­ط§ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ظˆطھظ† ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط´ط¯ ظ…ط¯ظ‘ط¹ظ‰ ط´ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ† ط±ظپطھظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ط´ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯.(162)
ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظ†ظ‘طھ ظ†ط§ ط´ط§ظٹط³طھ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظˆط§ط² ط¢ظ† ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(163)
ط±ط³ظ€ظˆ ظ„ ع¯ظ€ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط³ظ†ظ‘طھ ط±ط§ظٹط¬ ط¯ط±ظ…ظٹط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط¯ظ‘طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ط§ط³ظ€طھ . ط¯ط±ط³ظ€ط®ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط¯طŒ ظƒظ€ط¨ظ€ط± ظˆ طھظ€ظپظ€ط§ط®ظ€ط± ظˆ ط¨ظ€ط±طھظ€ط±ظ‰ ط·ظ€ظ„ط¨ظ€ظٹظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظˆ ظ†ط³ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط±ط°ط§ط¦ظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¹ظ…ظ„ طŒ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ…طھط®ظ„ظ‘ظ‚ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط­ط°ط± ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ„ط§ظƒ ط§ظ…طھظٹط§ط² ظˆظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒط³ط¨ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹط§طھ ظˆ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظ†ظ‡ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ظ†ظپط±ط§طھ ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆظٹط§ظ† . ظˆ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ…طھظٹط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظ…ظ„ط؛ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ظپطھط­ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
(( ط§ظژظٹظ‘ظڈظ‡ظژط§ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ظڈ ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظژ ظ‚ظژط¯ظ’ ط§ظژط°ظ’ظ‡ظژط¨ظژ ط¹ظژظ†ظ’ظƒظڈظ…ظ’ ظ†ظژط®ظ’ظˆظژط©ظژ ط§ظ„ط¬ط§ظ‡ظگظ„ظٹظ‘ظژط©ظگ ظˆظژطھظژظپط§ط®ظڈط±ظژ ظ‡ط§ ط¨ظگط¢ط¨ط§ط¦ظگظ‡ط§طŒ ط§ظژظ„ط§ ط§ظگظ†ظ‘ظژظƒظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط¢ط¯ظژظ…ظژ ظˆظژ ط¢ط¯ظژظ…ظژ ظ…ظگظ†ظ’ ط·ظٹظ†ظچ ط§ظژظ„ط§ ط§ظگظ†ظ‘ظژ ط®ظژظٹظ’ط±ظژ ط¹ظگط¨ط§ط¯ظگ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ط¹ظژط¨ظ’ط¯ظŒ ط§ظگطھظ‘ظژظ‚ط§ظ‡ظڈ.))(164)
ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ†ط®ظˆطھ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ‘طھ ظˆ طھظپط§ط®ط± ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط± ط³ط§ط®طھ .طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط§ط² ط¢ط¯ظ… ظ‡ظ€ط³ظ€طھظ€ظٹظ€ط¯ ظˆ ط¢ط¯ظ… ط§ط² ط®ظ€ط§ظƒ طŒ ط¢ع¯ظ€ط§ظ‡ ط¨ظ€ط§ط´ظ€ظٹظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط±طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.
طھط¹طµظ‘ط¨ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰
ط¹ظ€ط±ط¨ ط¬ظ€ط§ظ‡ظ€ظ„ظ‰ ط®ظ€ط§ط±ط¬ ط§ط² ظ‚ظ€ط¨ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط§ط´ ط´ظ€ط®طµظٹظ‘طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¹ط±ط¶ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظƒظ†ط¯. ع†ظˆظ† طھظ…ط§ظ… ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯. ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ظٹظƒ ط§ط²ط§ظپط±ط§ط¯ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طھط§ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ط¯ط› ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‘ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ†ط§ط­ظ‚ .
ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظƒظٹط§ظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‰ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ظپط±ط§ط· ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط³طھ . ظˆط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹طµط¨ظٹطھ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ â€چ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ظ‘ط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط± ط³ط®ظ†ظ‰ ظ…ط±ط²ط¹طµط¨ظٹظ‘طھ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
(( ط¹ظ€طµظ€ط¨ظٹظ‘طھظ‰ ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ط´ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¹طµط¨ظٹظ‘طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط¯طŒ ط¨ظژط¯ط§ظ†ظگ ظ‚ظˆظ… ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¨ط§ظ† ط§ظ‚ظˆط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±طھط± ط¨ط¯ط§ظ†ط¯. ط¹طµط¨ظٹطھ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‚ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¹طµط¨ظٹظ‘طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ‚ظˆظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط³طھظ… ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.))(165)
ط¨ظٹط¹طھ
ط¨ظ€ظٹظ€ط¹ظ€طھ ط§ط² ط¬ظ€ظ…ظ€ظ„ظ‡ ط³ظ€ظ†ظ€ظ‘طھظ€ظ‡ط§ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط´طھ . ط§ظپط±ط§ط¯ ظٹظƒ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¨ظٹط¹طھ طŒ ط¨ط§ ط±ط¦ظٹط³ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ع†ظˆظ† ظˆ ع†ط±ط§ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ظˆظ‰ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظ†ظ‘طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظˆظژ ظ‚ط§ظ„ظڈظˆط§ ط±ظژط¨ظ‘ظژظ†ط§ ط§ظگظ†ظ‘ط§ ط§ظژط·ظژط¹ظ’ظ†ط§ ط³ط§ط¯ظژطھظژظ†ط§ ظˆظژ ظƒظڈط¨ظژط±ط§ط،ظژظ†ط§ ...))(166)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation