بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مقایسه دوره جاهلیت و اسلام, عبدالحسین بینش   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     jaaheliyat_islam_binesh_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     jaaheliyat_islam_binesh_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     jaaheliyat_islam_binesh_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     jaaheliyat_islam_binesh_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     jaaheliyat_islam_binesh_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     jaaheliyat_islam_binesh_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 

ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…

ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط´

- غ¶ -


ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ط§ط³ط§ط³ظ‰ طھط±ظٹظ† ط§ط¨ط²ط§ط± طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط³ظ€ظٹظ€ط²ط¯ظ‡ ط³ظ€ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ظٹط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط±ظˆط­ ظ…ظ€ط¤ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ€ظ„ط§ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپط²ظˆط¯.
ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط´ط±ظƒط§ظ† طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ† ط­ط±ط¨ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظƒط§ط± ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§ ط¨ظ‡ طھظ€ط±ظپظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ظ€ط§ظ‰ ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ط§ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‰ ط¯ط³ظ€طھ ط²ط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ظƒظ€ط¯ط§ظ… ظ…ظ€ظپظٹط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط´ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط±ط³ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظˆظ†ط§ظƒط§ظ…ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… .
طھظ‡ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ†
ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ظ†ظ€ط³ظ€ط¨ظ€طھظ€ظ‡ظ€ط§ظٹظ€ظ‰ ط±ط§ظƒظ€ظ‡ ظƒظ€ط§ظپظ€ط±ط§ظ† ط¨ظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ظˆ طھظ€ط¹ظ€ط§ظ„ظٹظ€ظ… ظˆظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ظ€ط¯ ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ . ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯: ط§ظٹظ€ظ† ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط± ط§ظ†ظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھط§ط±ط´ ط³ط­ط± ط§ط³طھ :
(( ظˆظژ ط§ظژط³ظ€ظژط±ظ‘ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ظژط¬ظ€ظ’ظˆظژظ‰ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ€ظ†ظژ ط¸ظ€ظژظ„ظژظ…ظ€ظڈظˆط§ظ’ ظ‡ظ€ظژظ„ظ’ ظ‡ظ€ط°ط§ ط§ظگظ„ط§ظ‘ ط¨ظ€ظژط´ظ€ظژط±ظŒ ظ…ظ€ظگط«ظ€ظ’ظ„ظڈظƒظ€ظڈظ…ظ’ ط§ظژظپظ€ظژطھظ€ظژط§ظ’طھظ€ظڈظˆظ†ظژ ط§ظ„ط³ظ‘ظگط­ظ€ظ’ط±ظژ ظˆظژ ط§ظژظ†ظ€ظ’طھظ€ظڈظ…ظ€ظ’ طھظڈط¨ظ’طµظگط±ظڈظˆظ†ظژ))(256)
ظˆظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€طھظ€ظ… ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ط¨ظ€ظ‡ ط±ط§ط² ط¨ظ€ط§ ظٹظ€ظƒظ€ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯: ظ…ظ€ع¯ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ط² ط¨ظ€ط´ظ€ط±ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط´ظ…ط§ط³طھ طں ط¢ظٹط§ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط¬ط§ط¯ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯طں ظˆط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯.
ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ع¯ظپطھط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط§ط² ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ط­ط± ظ†ظٹط² ظ¾ط§ظٹظٹظ† طھط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ .
(( ط¨ظ€ظژظ„ظ’ ظ‚ظ€ط§ظ„ظڈظˆط§ ط§ظژط¶ظ€ظ’ط؛ظ€ط§ط«ظڈ ط§ظژط­ظ€ظ’ظ„ط§ظ…ظچ ط¨ظ€ظژظ„ظگ ط§ظپظ€ظ’طھظ€ظژط±ظٹظ€ظ‡ظڈ ط¨ظ€ظژظ„ظ’ ظ‡ظ€ظڈظˆظژ ط´ظ€ط§ط¹ظ€ظگط±ظŒ ظپظ€ظژظ„ظ’ظٹظ€ظژط§ط،ظ’طھظ€ظگظ†ظ€ط§ ط¨ظ€ظگط§ظٹظ€ظژط©ظچ ظƒظ€ظژظ…ظ€ط§ ط§ظڈط±ظ’ط³ظگظ„ظژ ط§ظ„ط§ظ’ظژظˆظ‘ظژظ„ظڈظˆظ†ظژ))(257)
ط­طھظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ ! ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط´ط§ط¹ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯.
ع¯ظ€ط§ظ‡ ظ†ظ€ظٹط² ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط±ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ط¯.
(( ... ظ‚ظ€ط§ظ„ظڈظˆط§ظ’ ط§ظگظ†ظ‘ظژظ…ظ€ط§ ط§ظژظ†ظ€ظ’طھظژ ظ…ظ€ظڈظپظ€ظ’طھظ€ظژط±ظچ ط¨ظ€ظژظ„ظ’ ط§ظژظƒظ’ط«ظژط±ظڈظ‡ظڈظ…ظ’ ظ„ط§ ظٹظژط¹ظ’ظ„ظژظ…ظڈظˆظ†ظژ ظ‚ظڈظ„ظ’ ظ†ظژط²ظ‘ظژظ„ظژظ‡ظڈ ط±ظڈظˆط­ظڈ ط§ظ„ظ’ظ‚ظڈط¯ظڈط³ظگ ظ…ظگظ†ظ’ ط±ظژط¨ظ‘ظگظƒظژ ط¨ظگط§ظ„ظ’ط­ظژظ‚ظ‘ظگ ظ„ظگظٹظڈط«ظژط¨ظ‘ظگطھظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط§ظ…ظژظ†ظڈظˆط§ ظˆظژظ‡ظڈط¯ظ‹ظ‰ ظˆظژ ط¨ظڈط´ظ’ط±ظ‰ ظ„ظگظ„ظ’ظ…ظڈط³ظ’ظ„ظگظ…ظٹظ†ظژ ظˆظژ ظ„ظژظ‚ظژط¯ظ’ ظ†ظژط¹ظ’ظ„ظژظ…ظڈ ط§ظژظ†ظ‘ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظٹظژظ‚ظڈظˆظ„ظڈظˆظ†ظژ ط§ظگظ†ظ‘ظژظ…ط§ ظٹظڈط¹ظژظ„ظ‘ظگظ…ظڈظ‡ظڈ ط¨ظژط´ظژط±ظŒ ... ))(258)
ع¯ظ€ظپظ€طھظ†ط¯ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ طھظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ‰ ! ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط´ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط¨ع¯ظˆ:ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ظ€ط¯ط³ ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط¨ ظ¾ظ€ط±ظˆط±ط¯ع¯ظ€ط§ط±طھ ط¨ظ€ط­ظ€ظ‚ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ طھط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط³طھظˆط§ط± ع¯ظ€ط±ط¯ط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ‡ظ€ط¯ط§ظٹطھ ظˆظ…عکط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ظ‹ ط¢ع¯ط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ظپطھ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ط¯ ط¨ط´ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¢ط±ظ‰ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط§ ط³ط­ط± ظˆ ط¬ط§ط¯ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ط§ط¯ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¨ط´ط±ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط´ ط§طµط§ظ„طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظٹط± ط³ط¤ ط§ظ„ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ طھط§ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¹طھظ†ط§ ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ†ط¨ط§ط´ط¯. ط§ع¯ط± ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ…ظˆظپظ‚ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ€ط­ظ€ظƒظ€ظ…طھط±ظٹظ† ط³ظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط±ط§ ط§ط² ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ع†ط§ط± ظˆظ‚ظپظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط·ظ„ط§ظ† طھظ‡ظ…طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯.
ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ†
ط§ط¯ط¨ظ€ظٹظ€ط§طھ ط¹ظ€ط±ط¨ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨ ط´ط¹ط± ظˆط®ط·ط§ط¨ظ‡ طھط¬ظ„ظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆط¬ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظ€ظٹظ€ط¯. ط´ظ€ط¹ظ€ط± ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¨ظ€ظ‚ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظ…ظ€ظ‰ ط¹ظ€ط±ط¨ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‡ ط³ظ€ط§ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ€ط§ط²ط§ط±ظ‡ظ€ط§ظ‰ طھظ€ط¬ظ€ط§ط±ظ‰ ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ط¹ظ€ظƒظ€ط§ط¸ ط¨ظ€ط±ع¯ظ€ط²ط§ط± ط´ظ€ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظˆطھظ€ظ‡ ظ†ظ€ظ‚ظ€ط¯ ع¯ظ€ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط´ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط¹ط± ط³ظ€ط§ظ„ ط§ظ†ظ€طھظ€ط®ظ€ط§ط¨ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯. ط¯ط± ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ€ظ† ط¬ظ€ظˆظ‘ظ‰ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ†ظ€ظˆط§ظ† ط¯ظ„ظٹظ€ظ„ ظˆط³ظ€ظ†ظ€ط¯ ط±ط³ظ€ط§ظ„طھ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ط­ظ€ظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط±ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯. ط±ظˆط´ظ€ظ† ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† طµظ€ط­ظ†ظ‡ طŒ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط±ظˆط§ظٹظ€طھظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ظ€ط§ظ… ظ…ظ€ظˆط³ظ€ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط² ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط­ط±ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‰ ط§ط«ط± ظƒط±ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظƒط³ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط³ظ€ط¤ ط§ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ ع†ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ط§ ط¹طµط§ ظˆ ظٹط¯ ط¨ظٹط¶ط§ ظƒظ‡ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¬ط§ط¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظƒظ€ط±ط¯ ظˆ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¹ظ€ظٹظ€ط³ظ€ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ€ط§ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ط´ط¨ظٹظ‡ ط·ط¨ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط³ط®ظ† ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
(( ظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظˆط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظƒط±ط¯ ط¬ط§ط¯ظˆ ط¨ط±ظ…ط±ط¯ظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ طھط³ظ„ط· ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ط¢ظ† طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط§ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ظˆط³ظ€ظٹظ€ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ€ط§ط¯ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط±ط§ ط¨ظ€ط§ط·ظ€ظ„ ظƒظ€ط±ط¯ ظˆ ط­ظ€ط¬ظ‘طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط«ط§ط¨طھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظٹط³ظ‰ ط±ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظپظ„ط¬ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط³ظ„ظ‘ط· ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط·ظگط¨ظ‘ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ط› ظˆ ط§ظˆط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¢ط³ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ط´ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظƒظˆط±ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ط²ط§ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط³ظ‰ ط±ط§ ط¹ظ„ط§ط¬ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ظ€ط¬ظ€طھ ط±ط§ ط¨ظ€ط± ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ طھظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط±ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ط± ط؛ط§ظ„ط¨ ط¢ظ† ط¹طµط±طŒ ط³ظ€ط®ظ€ظ†ظ€ط±ط§ظ†ظ€ظ‰ ظˆ ط³ظ€ط®ظ€ظ†ظ€ظˆط±ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ ظ€ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ†ظ… (ع¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ظˆظ‰ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ ط´ط¹ط± ط¨ظˆط¯ ظ€ ظ¾ط³ ظ†ط¨ظ‰ ظ…ظƒط±ظ‘ظ… ط§ ط²ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ظ†ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط´ظٹظˆط§ ظˆ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط­ط¬طھ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯.))(259)
ط¢ط±ظ‰ ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ¾ط±ط´ظˆط±طھط±ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظƒظ‡ ظ‡ط§ ط´ط¯ ظˆ ظ†ط®ط¨ع¯ط§ظ† ط³ط®ظ† ط¹ط±ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظˆط±ط¯ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ€ط§ ظƒظ€ظ…ط§ظ„ ط؛ط±ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ… ط®ط±ط¬ ظˆ ظ¾ط±ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ط§ط¬ط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظٹظƒظ‡ طھط§ط² ط¨ظ‰ ط±ظ‚ظٹط¨ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظپطµط§ط­طھ ط´ط¯طŒ ظˆ ط³ظ†ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¹طھط¨ط§ط± طھظ…ط§ظ… ظٹط§ظپطھ .
ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ‡ظ…ط§ظˆط±ط¯ ط¬ظˆظٹظ‰
ظƒظ€ط§ظپظ€ط±ط§ظ† طھظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯ ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ظ†ظˆط¹ ع¯ظپطھط§ط± ط¨ظ€ط´ظ€ط± ط§ط³ظ€طھ طŒ ط§ط² ظ¾ظ€ط°ظٹط±ط´ ط¢ظ† ط³ط±ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ظƒط±ط§ظ† ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظ„ظ‡ظ€ظ‰ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ طھطµظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ظپظƒط± ط¨ط´ط± ط§ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯:
(( ط§ظژظ…ظ’ ظٹظژظ‚ظڈظˆظ„ظڈظˆظ†ظژ طھظژظ‚ظژظˆظ‘ظژظ„ظژظ‡ظڈ ط¨ظژظ„ظ’ ظ„ط§ظ‘ ظٹظڈط¤ظ’ظ…ظگظ†ظڈظˆظ†ظژ ظپظژظ„ظ’ظٹظژط§ط،ظ’طھظڈظˆط§ ط¨ظگط­ظژط¯ظٹط«ظچ ظ…ظگط«ظ’ظ„ظگظ‡ظگ ط§ظگظ†ظ’ ظƒط§ظ†ظڈظˆط§ طµط§ط¯ظگظ‚ظٹظ†ظژ))(260)
ظٹط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط§ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط¨ط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ! ظ†ظ‡ طŒ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯ ط§ع¯ط± ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ط¯ط± ظ…ظ€ط±ط­ظ€ظ„ظ‡ ط¨ظ€ط¹ظ€ط¯ طھظ€ط®ظ€ظپظ€ظٹظ€ظپ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ€ط®ظ€ط§ظ„ظپظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظ‡ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ€ظٹظ€ط§ظˆط±ظٹظ€ط¯. ظ‡ظ€ظ…ظ€ع†ظ€ظ†ظ€ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظپط±ط¯ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط؛ظٹط± ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط·ظ„ط¨ظٹط¯:
(( ط§ظژظ…ظ’ ظٹظ€ظژظ‚ظ€ظڈظˆظ„ظڈظˆظ†ظژ ط§ظپظ€ظ’طھظ€ظژط±ظٹظ€ظ‡ظڈ ظ‚ظڈظ„ظ’ ظپظژط§ط،ظ’طھظڈظˆط§ ط¨ظگط¹ظژط´ظ’ط±ظگ ط³ظڈظˆظژط±ظچ ظ…ظگط«ظ’ظ„ظگظ‡ظگ ظ…ظڈظپظ’طھظژط±ظژظٹط§طھظچ ظˆظژ ط§ط¯ظ’ط¹ظڈظˆط§ ظ…ظژظ†ظگ ط§ط³ظ’طھظژط·ظژط¹ظ’طھظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط¯ظڈظˆظ†ظگ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ط§ظگظ†ظ’ ظƒظ€ظڈظ†ظ€ظ’طھظڈظ…ظ’ طµط§ط¯ظگظ‚ظٹظ†ظژ ظپظژط§ظگظ†ظ’ ظ„ظژظ…ظ’ ظٹظژط³ظ’طھظژط¬ظٹط¨ظڈظˆط§ ظپظژط§ط¹ظ’ظ„ظژظ…ظڈظˆط§ ط§ط،ظژظ†ظ‘ظژظ…ط§ ط§ظڈظ†ظ’ط²ظگظ„ظژ ط¨ظگط¹ظگظ„ظ’ظ…ظگ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ظˆظژط§ظژظ†ظ’ ظ„ط§ظ‘ط§ظگظ„ظ‡ظژ ط§ظگظ„ط§ظ‘ ظ‡ظڈظˆظژ ظپظژظ‡ظژظ„ظ’ ط§ظژظ†ظ’طھظڈظ…ظ’ ظ…ظڈط³ظ’ظ„ظگظ…ظڈظˆظ†ظژ))(261)
ظٹظ€ط§ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯: ط¢ظ† (ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ) ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ط´ ط®ظ€ظˆط¯ ط³ظ€ط§ط®ظ€طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ع¯ظˆ ط§ع¯ط± ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ظ‡ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ ط²ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯. ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¬ط² ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ . ظ¾ط³ ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ع¯ط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظٹط¯طں
ط¨ظ€ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظˆط±ط¯ظ‰ ط¹ط§ط¬ط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ… ظٹظƒ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± طھط®ظپظٹظپ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ طھظ€ط§ ظٹظ€ظƒ ط³ظ€ظˆط±ظ‡ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² طھظ„ط§ط´ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظ†ط¯.
(( ظˆظژط§ظگظ†ظ’ ظƒظڈظ†ظ’طھظڈظ…ظ’ ظپظ‰ ط±ظژظٹظ’ط¨ظچ ظ…ظگظ…ظ‘ط§ ظ†ظژط²ظ‘ظژظ„ظ’ظ†ط§ ط¹ظژظ„ظ‰ ط¹ظژط¨ظ’ط¯ظگظ†ط§ ظپظژط§ط،ظ’طھظڈظˆط§ ط¨ظگط³ظڈظˆط±ظژط©ظچ ظ…ظگظ†ظ’ ظ…ظگط«ظ’ظ„ظگظ‡ظگ ظˆظژط§ط¯ظ’ط¹ظڈظˆط§ ط´ظڈظ‡ظژط¯ط§ط،ظژظƒظڈظ…ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط¯ظڈظˆظ†ظگ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ط§ظگظ†ظ’ ظƒظ€ظڈظ†ظ€ظ’طھظ€ظڈظ…ظ’ طµط§ط¯ظگظ‚ظٹظ†ظژ ظپظژط§ظگظ†ظ’ ظ„ظژظ…ظ’ طھظژظپظ’ط¹ظژظ„ظڈظˆط§ ظˆظژ ظ„ظژظ†ظ’ طھظژظپظ’ط¹ظژظ„ظڈظˆط§ ظپظژط§طھظ‘ظژظ‚ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط±ظژ ط§ظ„ظ‘ظژطھظ‰ ظˆظژ ظ‚ظڈظˆط¯ظڈظ‡ظژط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ظڈ ظˆظژط§ظ„ظ’ط­ظگط¬ط§ط±ظژط©ظڈ ط§ظڈط¹ظژط¯ظ‘ظگطھظ’ ظ„ظگظ„ظ’ظƒط§ظپظگط±ظٹظ†ظژ))(262)
ظˆط§ع¯ظ€ط± ط¯ط±ط¨ظ€ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ€ع†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط±ط¨ظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط®ظ€ظˆظٹظ€ط´ ظپظ€ط±ظˆ ظپظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ظٹظ€ظ… ط´ظ€ظƒ ظ…ظ€ظ‰ ظˆط±ط²ظٹظ€ط¯ ط§ع¯ظ€ط± ط±ط§ط³ظ€طھ ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظٹظ€ط¯ع¯ظˆط§ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط؛ظٹط±ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯. ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ€ط§ط± ط±ط§ ظ†ظ€ظƒظ€ظ†ظ€ظٹظ€ط¯ ظˆظ‡ظ€ط±ع¯ظ€ط² ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط² ط¢طھط´ظ‰ ظ¾ط±ظˆط§ ع¯ظٹط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹظ…ظ‡ ط§ط´ ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ظˆ ط³ظ†ع¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظٹظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظ…ظ€ط¨ظ€ط§ط±ط²ظ‡ ط·ظ€ظ„ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ط§ط؛ظ„ط¨ ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ط¢ظٹظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ظƒظ€ظˆطھظ€ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط§ ط®طµظ… طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ظ…ظ…ط§ط´ط§طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ط³ط§ظ†طھط±ظٹظ† ط´ظ€ط±ط§ظٹط· ظ…ظ…ظƒظ† ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط؛ط±ظˆط± ط¨ظ‡ ط²ط§ظ†ظˆ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ طھظ„ط§ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¨ط®ط´ظٹط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط·ط¨ظ„ ط±ط³ظˆط§ظٹظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ طµط¯ط§ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ط¨ط± ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط¯ ظˆع¯ظپطھ :
ط§ظ†ط³ ظˆ ط¬ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯.
(( ظ‚ظژظ„ظ’ ظ„ظژط¦ظگظ†ظگ ط§ط¬ظ’طھظژظ…ظژط¹ظژطھظگ ط§ظ„ط§ظ’ظگظ†ظ’ط³ظڈ ظˆظژط§ظ„ظ’ط¬ظگظ†ظ‘ظڈ ط¹ظژظ„ظ‰ ط§ظژظ†ظ’ ظٹظژط§ط،ظ’طھظڈظˆط§ ط¨ظگظ…ظگط«ظ’ظ„ظگ ظ‡ط°ظژط§ط§ظ„ظ’ظ‚ظڈط±ط¢ظ†ظگ ظ„ط§ظٹظژط§ظ’طھظڈظˆظ†ظژ ط¨ظگظ…ظگط«ظ’ظ„ظگظ‡ظگ ظˆظژ ظ„ظژظˆظ’ ظƒط§ظ†ظژ ط¨ظژط¹ظ’ط¶ظڈظ‡ظڈظ…ظ’ ظ„ظگط¨ظژط¹ظ’ط¶ظچ ط¸ظژظ‡ظٹط±ط§ظ‹))(263)
ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆ ط§ع¯ظ€ط± ط¢ط¯ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظˆ ظ¾ظ€ط±ظٹظ€ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¢ظٹظ†ط¯ ط¨ط± ط³ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ط´ ظ†طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط³ظ€ط®ظ†ظˆط±ط§ظ† ظˆ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ع†ظٹط±ظ‡ ط¯ط³طھ ط¹ط±ط¨ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ط§ط¬ط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ط³ط®ظ† ط¹ط±ط¨ ع¯ظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ€ط±طھظ€ظˆ طھط¹ط§ظ„ظٹظ… ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† طŒ ط¹ط¯ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظپط²ظˆظ†ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ط³طھط±ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط³ط¹طھ ظٹظ€ط§ظپطھ . ط´ظƒط³طھ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¹ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¨ط§ ط·ط¹ظ† ط²ط¯ظ† ظˆ ظ‡ط¬ظˆ ظƒط±ط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ع†ط§ط± ظˆظ‚ظپظ‡ ظˆ ط±ظƒظˆط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.
ظ…ط­ظٹط· ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹظ‘طھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ طŒ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ط¬ط²ظٹط±ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨
ط¯ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط¨ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¹طµط±ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظٹط±ط؛ظ… ظ†ط§ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¨ظˆط¯ظ† ظ…ط­ظٹط· ط­ط¬ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط´ظ€ط¯ ط¢ظٹظ€ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ط¬ظ€ظ‡ظ€ط§طھ طŒ ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط²ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¨ظ€ط±ط§ظٹظ€ط´ ظپظ€ط±ط§ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯. ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ظˆ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ€ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¹ظ€ط¯ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظ‘طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط²ظٹط± ط³ظ„ط·ظ‡ ظˆ ط³ظٹط·ط±ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ طھظ€ط´ظ€ظƒظ€ظٹظ€ظ„ ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ…ظ€ظ‰ ظˆ ع¯ظ€ط³ظ€طھظ€ط±ط´ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظ€ط²ظٹظ€ط±ط© ط§ظ„ط¹ظ€ط±ط¨ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظ…ظ€ط¹ظ€ظ„ظˆظ„ ط¢ظ† ط§ظˆط¶ظ€ط§ط¹ ظ…ظ€ط³ظ€ط§ط¹ظ€ط¯ ظˆ ظ…ظ€ظˆظ‚ظ€ط¹ظ€ظٹظ€طھ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ط³ظ€ط¨ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ ظˆ ط¹ظ€ظˆط§ظ…ظ€ظ„ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ع†ظ€ظˆظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ طھط¹ط§ظ„ظٹظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط®ط§ظ„طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ„ظٹظƒظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ€ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ط´ ظٹظ€ظƒ ط¯ظٹظ€ظ† ظˆ ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھ ط¬ظ€ط¯ظٹظ€ط¯طŒ ط±ط§ظ‡ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظˆط§ط± ظƒظ€ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯.
ظˆط³ط¹طھ ط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ†
ط´ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط²ظٹظ€ط±ظ‡ ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ط³ظ€طھط§ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ¾ظ‡ظ†ط§ظˆط± ظˆ ظƒظ… ط¢ط¨ ظˆ ط¹ظ„ظپ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ظ†ظ€ط¯ظƒ .(264) ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆطŒ ظ…ظ€ظˆط±ط¯ ط·ظ€ظ…ظ€ط¹ ظ‚ظ€ط¯ط±طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ طھط³ط®ظٹط± ظˆ ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‡ظ€ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط´ظ€ظˆط§ط± ظˆ ط¨ظ€ظ‰ ظپظ€ط§ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. طھظ†ظ‡ط§ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظƒظˆظ†طھ ط¯ط±ط¢ظ†ط¬ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ظˆظ„طھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظƒظˆظ†طھ ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ظƒط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط§ ط¹ظ€ظ„ظˆظ‘ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظ‘طھ ظˆ ع¯ظ€ط±ط¯ظ† ظپط±ط§ط²ظ‰ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ ظˆ ط­طµط§ط± ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط¹ ط§ط² ط¬ظˆظ„ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…طھ ط±ط§ ظ…ظ‚ظٹظ‘ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط·ط¨ط¹ ط±ط§ ط§ط² ظƒط³ط¨ ط´ط±ظپ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ طµظ€ط­ظ€ط±ط§ظ†ظ€ط´ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ€ط§طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ط³ظ€ط®ظ€طھظ€ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ€ط±ع¯ظ€ط²ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ظ…ظ€ط´ظ€ظƒظ€ظ„ط§طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ظ€ط°ظٹط±ط§ ط´ط¯ظ†ط¯.(265)
ظ†ظ€ظ‚ظ€ظ„ ط´ظ€ط¯ظ‡ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ط³ظ€ط®ظ€ظ†ظ€ظˆط±ط§ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ ظ†ظ€ط²ط¯ ط®ط³ط±ظˆ (ط§ظ†ظˆط´ظٹط±ظˆط§ظ† ) ط±ط³ظٹط¯. ط®ط³ط±ظˆ ط§ط² ظˆظ‰ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ط¹ط±ط§ط¨ طŒ طµط­ط±ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طں ظˆظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± طµط­ط±ط§ ظ…ط§ظ„ظƒ ط²ظ…ظ€ظٹظ€ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط­طµط§ط±ظ‡ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط­طµط§ط±ط´ط§ظ† ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ظ‡ط±ظƒط¬ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط² طµظپط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.(266)
ظˆط³ط¹طھ ط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ظˆ ظƒظ…ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط³ظ„ط·ظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط±ظˆط² ط­ط§ط¶ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ظ¾ط± ظ…ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ط› ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ†ظپط¹ظ‰ ظ†ط¨ط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظٹظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط¨ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظ†ظٹط² طµط§ط¯ظ‚ ط¨ظˆط¯.
ط­ط¨ط´ظٹظ‡ط§ظ‰ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط± ظٹظ…ظ† (ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ط±ظ‡ظ‡ ) ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط³طھظ… ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظ†ظ€ظˆط´ظٹط±ظˆط§ظ† (ط´ط§ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ) ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظٹظ…ظ† ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ط¨ط´ظٹظ‡ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط§ظˆ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط±ط§ظ‡ ظٹظ…ظ† ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط´ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… . ظ¾ط³ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظٹظ…ظ†ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ¾ظ€ط¯ط± ظ†ظ€ط²ط¯ ط®ظ€ط³ظ€ط±ظˆ ظ¾ط±ظˆظٹط² ط±ظپطھ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھط§ط± ظƒظ…ظƒ ط´ط¯. ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط´ظ€ظ…ظ€ط§ ط¯ظˆط± ط§ط³ظ€طھ طŒ ط®ظ€ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظٹط´ ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط­ط§ط¶ط± ظ†ظٹط³طھظ… ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ†ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط·ط± ط¨ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ط¯ط§ط²ظ… . ظˆظ‰ ط²ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط¹ط²ط§ظ… ظ„ط´ظƒط± ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظٹظ…ظ†ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¢ظ†ط¬ط§ ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ظˆ ط³ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯.(267)
ط§ط¨ظ€ط±ظ‡ظ€ظ‡ ط§ط² ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظٹظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ظƒط²ظ‰ ظˆ ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط±ط¯. ط§ظˆ ظ‚طµط¯ ط¯ط§ط´ظ€طھ ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ط±ط§ طھظ€ط³ظ€ط®ظٹط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‚ظٹط§ظ†ظˆط³ ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ظ…ط¯ظٹطھط±ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ظٹظƒط¬ط§ ط¯ط± ط§ط®ظ€طھظ€ظٹظ€ط§ط± ط¨ظ€ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظˆظ‰ ط¨ط§ ط´ظƒط³طھظ‰ ط§ظپطھط¶ط§ط­ ط¢ظ…ظٹط² ط±ظˆط¨ظ‡ ط±ظˆ ط´ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ†ط´ â€چ ط¯ع†ط§ط± ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.(268)
ظ…ظ€ط¬ظ€ظ…ظ€ظˆط¹ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† ط´ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ط¯ ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ظˆط³ظ€ط¹ظ€طھ طµط­ط±ط§ظ‡ط§ظˆ ظƒظ…ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط·ظ…ط¹ ط²ظˆط±ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط±ظˆط² ط±ط§ ط§ط² ط³ظ„ط·ظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظٹظ€ط§ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ€ظ…ظ€ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ظ„ط§ط، ظ‚ط¯ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط±ظ‚ظٹط¨ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ طŒ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظƒظ†ط¯.
ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹظ‘طھ
ط´ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط²ظٹظ€ط±ظ‡ ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظˆظٹظ€عکظ‡ ط­ظ€ط¬ظ€ط§ط²طŒ ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ظ€ظٹظ€طھظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط¯ظƒ ظˆ ظ¾ظ€ط±ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط¯ط§ط´ظ€طھ . طھظ€ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ€ط«ظ€ظ„ ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ طŒ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† طŒ ط®ظٹط¨ط± ظˆط·ط§ط¦ظپ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…طھظ…ط±ظƒط² ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ع¯ظ€ط±ظ†ظ€ظ‡ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ€ظ„ ط¨ظ€ظ‡ طµظ€ظˆط±طھ ظ¾ظ€ط±ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط¯ط± ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ط§ع¯ظ€ظˆظ† ط¨ظ€ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ط¨ ظˆظ…ط±طھط¹ ط§ط² ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظˆع† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ€ظ† ظ¾ظ€ط±ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ظ€ظٹظ€طھ طŒ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ€ط±ط§ظ‰ ع¯ظ€ط³ظ€طھظ€ط±ط´ ط³ظ€ط±ظٹط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ظˆط§ط± ط³ط§ط®طھ . ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط¯ط± طھظ€ظ…ظ€ط§ظ… ط¯ظˆط±ظ‡ ط§ظ‚ظ€ط§ظ…ظ€طھ ط®ظ€ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ€ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ ظ…ظ€ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظ…ط¯ظ‘طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†طھط§ظٹط¬ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ€ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظ†ظپط¹ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´ظ€طھ . ظƒظ…ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹظ‘طھ طŒ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ظƒط§ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط±ط§ ط¯ط´ظ€ظˆط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ط³ظ€ط§ط®طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆط­ط¯طھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ€ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط·ظˆط± ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ط§ط± ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯. طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط®ظ†ط¯ظ‚ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط±ط§ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط¬ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯. ط§ظٹظ€ظ† ظƒظ€ط§ط± ظ‡ظ€ظ… ط¯ظٹظ€ط± ظ¾ظ€ط§ ظ†ظ€ط¨ظ€ظˆط¯ ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط¬ظ†ع¯ طŒ ظˆط­ط¯طھ ط¢ظ†ط§ظ† طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ظ‡ طھظپط±ظ‚ظ‡ ط´ط¯.
ع¯ظ€ط°ط±ظ‰ ط§ط¬ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ€ط±ط¬ظ€ظ†ع¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ظ¾ط±ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط­ط¬ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‚ظ€ظ„ط¹ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط§ط³ظ€طھظ€ظˆط§ط± ط®ظ€ظٹظ€ط¨ظ€ط± ط¨ظ€ط§ ع†ظ€ظ†ظ€ط¯ ط±ظˆط² ط¯ط±ع¯ظ€ظٹظ€ط±ظ‰ ظˆ طھظ„ظپط§طھ ط§ظ†ط¯ظƒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظپطھط­ ط´ط¯ ظˆ ط؛ظ†ظٹظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ€ط³ظ€ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ع†ظ€ظ†ظ€ع¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ظپطھط§ط¯. طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆط§ظ…ظƒط§ظ† ظƒظ…ظƒ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¢ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط¨ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط³ظ‚ظˆط· ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط®ظٹط¨ط±ظٹط§ظ† ع†ط´ظ… ط¯ظˆط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¶ط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ط±ظƒظ€ط² ظ…ظ€ط®ظ€ط§ظ„ظپظ€ط§ظ† ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¨ظ€ظˆط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط±ط¢ظ†ط¬ط§ ط·ط±ط­ ط±ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط¯ط´ظ€ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ طھظ€ظ†ظ€ظ‡ط§ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط³ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ط¯ط±ط¬ظ†ع¯ ط§ظˆظ‘ظ„ (ط¨ط¯ط±) ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ط› ط¯ط±ط¬ظ†ع¯ ط§ط­ط¯ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯ظ†ط¯ط› ط¯ط±ط¬ظ†ع¯ ط³ظˆظ… ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظ†ظٹط±ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ طھط¯ط§ط±ظƒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط³ط±ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظپظ€طھظ€ط­ ط´ظ€ظ‡ظ€ط± ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ط¢ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ طµظ€ظˆط±طھ ع¯ظ€ط±ظپظ€طھ ظˆ ط³ظ€ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط§ظ†ظ€ط´ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط±ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظٹط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظƒ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط·ظ€ط§ط¦ظپ ط§ظ†ظ€ط¯ظƒظ€ظ‰ ط§ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ظٹط² ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ† ظ‡ظٹط§ط،طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
طھظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط§ع¯ظ€ط± ط´ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط²ظٹظ€ط±ظ‡ ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ط¬ظ€ظ…ظ€ط¹ظ€ظٹظ€طھظ€ظ‰ ظ…ظ€طھظ€ط±ط§ظƒظ€ظ… ظˆ ظپظ€ط±ط§ظˆط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¢ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ ط¯ط±ع¯ظ€ظٹظ€ط±ظٹظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظٹط±ظٹظ‡ط§ ط®ظˆظ†ظٹظ† ظˆ ظˆظٹط±ط§ظ†ع¯ط±طھط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط±ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ط³ط±ظٹط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ…ظƒ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط®ظˆظ† ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯.
ظپظ‚ط¯ط§ظ† ط¯ظˆظ„طھ ظ…طھظ…ط±ظƒط²
ط³ظ€ط±ط²ظ…ظٹظ† ط­ط¬ط§ط²طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظپط§ظ‚ط¯ ظٹظƒ ط¯ظˆظ„طھ ظ…طھظ…ط±ظƒط² ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ¾ظ€ط±ط§ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ€ظ… ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯. ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ط¹ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ظ…ظ€ط´ظ€طھظ€ط±ظƒظ€ظ‰ ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ظ†ظ€ط¯ط§ط´ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€طھظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ط§ظٹظ€ظ† ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ظ…طھظ‘ط­ط¯ ظƒظ†ط¯. ظ†ط²ط§ط¹ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط§ظ†ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط²ظٹط³طھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط²ظٹظ€ط± ط¨ظ€ط§ط± ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھظ€ظ‰ ط¨ط±ظˆظ†ط¯. ط§ع¯ط± ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…طھط­ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظˆطھط§ظ‡ ظ…ط¯ظ‘طھ ظˆ ع¯ط°ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(269)
ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ€ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط­ظ€ط§ط´ظٹظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط²ظٹط± ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ‚ط¯ط±طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط±ظˆظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط¯ظˆظ„طھ ظˆط§ط­ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طھط§ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط¬ظˆط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ظ€ظ‡ ط§ظٹظ€ظ† طھظ€ط±طھظ€ظٹط¨ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯طŒ ط¯ظˆظ„طھظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ط´ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط¯ظٹظ† ط¬ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط±ط¨ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ…ط´طھط±ظƒ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ†ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ† ظ…طھظ‘ط­ط¯ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¯ط±ظ…ظƒظ‡ طھطµظˆظ‘ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط±ط³ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھظ€ظ‡ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯. ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ظ‡ظ€ظ… ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯طŒط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¹ط±ط¨ظ‡ط§طŒ ط±ظٹط§ط³طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط­ظ€ظ…ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط§ط­ط²ط§ط¨ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…طھظ‘ط­ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ طھط¯ط¨ظٹط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط§ط² ظ‡ظ… ظ¾ط§ط´ظٹط¯.(270)
ظ‚ظ€ط¯ط±طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ†ظ€ظٹظ€ط² طھظ€طµظ€ظˆط± ظ†ظ€ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظٹظ€ظƒ ظ‚ط¯ط±طھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ظ€ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط´ظƒظ„ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط³ط±ظˆ ظ¾ط±ظˆظٹط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط­ط§ظƒظ… ظٹظ…ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¨ظپط±ط³طھط¯. ط­ط§ظƒظ… ظٹظ…ظ† ظ†ظٹط² ط¯ظˆ طھظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط³ظ€طھظ€ع¯ظ€ظٹظ€ط±ظ‰ ظ¾ظ€ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯.(271) ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط­ط¬ط§ط² ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ظƒظ€ظ‡ طھظ€طµظˆط± ط´ظƒظ„ ع¯ظٹط±ظ‰ ظٹظƒ ظ‚ط¯ط±طھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¯ط±ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ . ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±طŒ ط¨ظ€ظ‡ظ€طھظ€ط±ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ط´ظˆ ظˆ ظ†ظ…ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ظˆط± ط§ط² ظ…ط²ط§ط­ظ…طھ ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ظ…طھظ‘ط­ط¯ ظˆ ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ طŒ ظ†ظٹط±ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯.
ظ¾ظ€ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ظƒط²ظ…ظ‡ظ… ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ط± ط¬ط²ظٹط±ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ظ…ط«ظ„ ظ…ظƒظ‡ ظˆ ط·ط§ط¦ظپ ط²ظٹط± ظ†ظپظˆط° ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¢ظ…ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط§ظٹط± ظ†ظ‚ط§ط· ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط±ط§ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ظٹط§ظپطھظ†ط¯. ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط§ط² ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆظƒظ†ط§ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط°ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط³ظ€ط§ظ„ ظ†ظ€ظ‡ظ€ظ… ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ† ظٹظ…ظ† طŒ ط¨ط­ط±ظٹظ† ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ†ظˆط¨ظƒط± ظˆط·ط§ط¦ظپظ‡ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¨ظ†ظ‰ ط­ظ†ظٹظپظ‡ طŒ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ظ¾ظ€ط³ ط§ط² طھظ€ط«ظ€ط¨ظ€ظٹظ€طھ ظ‚ظ€ط¯ط±طھ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط¯ط±ظ…ظ€ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ طŒ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظˆط±ط¯ ط¨ظ€ط§ ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ„ ط³ط±ظƒط´ ظ†ظٹط² ط¨ط³ظٹط§ط± ط¢ط³ط§ظ† ط´ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ‡ظ… ظ‚ط¯ط±طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ظ€ط§ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظ€ط¯ط§ط´ظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ€ظ„ ظٹظ€ط§ط؛ظ€ظ‰ طŒ طھظ€ظ†ظ‡ط§ ط­ط¯ظˆط¯ ط³ظٹطµط¯ ظ†ظپط± ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† طھط³ظ„ظٹظ… ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط؛ظ†ط§ظٹظ… ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ظپطھط§ط¯.(272)
ط¶ط¹ظپ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظٹظ…ظ†
ظٹظ€ظ…ظ€ظ† ط§ط² ط¯ظٹط±ط¨ط§ط²طŒ ظ…ط­ظ„ ظ†ط²ط§ط¹ ظˆ ظƒط´ظ…ظƒط´ ظ…ظٹط§ظ† ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ…ط³ظٹط­ظٹطھ ط¨ظˆط¯. ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط­ظ€ط§ظƒظ€ظ… ط¨ظ€ظˆط¯ظ†ظ€ط¯. ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¨ط¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† ط±ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ طŒ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢طھط´ ط§ظ†ظ€ط¯ط§ط®ظ€طھظ€ظ†ط¯. ظ‚ظٹطµط± ط±ظˆظ… ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط­ط¨ط´ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط¬ط§ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط²ط§ظ‰ ظƒط±ط¯ط§ط± ط´ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯. ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ظ¾ط³ ط§ط²ظ…ط¯طھظ‰ ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¨ط¯ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظƒظ† ظٹظ…ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³طھظˆظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ط¨ط´ظٹظ‡ط§ ظƒظ…ظƒ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† طھط§ ط¯ظˆط±ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.(273)
ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¶ط¹ظپ ط³ط§ط³ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ط§ظ…ظ¾ط±ط§طھظˆط±ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† طھط³ظ„ط· ع†ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظٹظ…ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ط­ظ€ظƒظ€ظˆظ…ظ€طھ ظ…ظ€ط±ظƒظ€ط²ظ‰ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ€ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ طھظ€ط´ظ€ظƒظ€ظٹظ€ظ„ ط´ظ€ط¯طŒ ظ…ظ€ط±ط¯ظ… ظٹظ€ظ…ظ† ط´ط§ظ…ظ„ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§طŒ ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط³ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² طھط±ظƒظٹط¨ ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظٹظ…ظ†ظ‰ ظ¾ظ€ط¯ظٹظ€ط¯ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط¨ظ€ط¯ظˆظ† ظ‡ظ€ظٹظ€ع† ظ…ظ€ط®ظ€ط§ظ„ظپظ€طھ ظˆ ط¯ط±ع¯ظ€ظٹظ€ط±ظ‰ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‡ظ… ظˆ ط¯ظ‡ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظٹظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.(274)
ط¨ظ€ط¯ ظˆظ† طھظ€ط±ط¯ظٹظ€ط¯طŒ ط§ع¯ظ€ط± ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط± ظٹظ…ظ† ط³ظ„ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¶ط§ط¹ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¢ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ ط³ظ€ط±ظˆط³ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط´ظ€ظ…ظ€ط§ظ„ ط´ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯. ظپط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ظ…ظ€ط¹ظ€ط§ظ† ))طŒ ط§ط² ط¬ظ€ط§ظ†ظ€ط¨ ط¯ظˆظ„طھ ط±ظˆظ… ط­ظ€ظƒظˆظ…طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹط§ظٹظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆط§ط¹ظ€ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظˆظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯. ظ‡ظگط±ظژظ‚ظ’ظ„ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط±ظˆظ… ط¨ط± ط§ظˆ ط®ط´ظ… ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظٹظپظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظˆ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ طھط§ ظ…ط±ع¯ط´ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯.(275)
ط§ط² ظ…ظ€ط¬ظ€ظ…ظ€ظˆط¹ ط§ظٹظ€ظ† ع¯ظپطھط§ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… ظƒظ‡ ظˆط³ط¹طھ ط¬ط؛ط±ط§ظپظٹط§ظٹظ‰ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¢ظ† ط®ظ„ط§ط، ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط´ظˆ ظˆ ظ†ظ…ط§ ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظٹع† ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط´طھط±ظƒظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¹ط±ط¨ ط±ط§ ظ…طھط­ط¯ ظƒظ†ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒطھظˆط§ظ†ط³طھ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ظˆط§ط¯ط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط¹ط§ط±ط¶ ط´ط¨ظ‡ ط¬ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¯ظˆظ„طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ ط¯ط± ط·ظ€ظˆظ„ ط¯ظˆط±ظ‡ طھظ€ط´ظ€ظƒظ€ظٹظ€ظ„ ط¯ظˆظ„طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆط§ظƒظ†ط´ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ€ط²ط±ع¯ظ€ظˆط§ط± ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¨ظ€ظˆط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ظپظ€ط±ط³ظ€طھظ€ط§ط¯ظ† ظ†ظ€ط§ظ…ظ€ظ‡ ظ‡ظ€ط§ ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ…ظ€ط¯ظ† ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‰ ظ†ظ€ظˆ ظˆ طھط´ظƒظٹظ„ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ ط®ط¨ط±ط¯ط§ط¯. ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ع¯ط³طھط±ط´ ط¢ظ† ط¯ط± ط³ط§ظٹط± ظ†ظ‚ط§ط· ط¬ظ‡ط§ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯.
ط®طµظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ظ‰ طŒ ط¨ط´ط§ط±طھظ‡ط§ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆظ†طµط§ط±ظ‰ طŒ
ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط² ظ…ط­ط±ظˆظ…ط§ظ† ظˆ ط­ط§ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طŒ ع¯ظ€ط³ظ€طھظ€ط±ط´ ط³ظ€ط±ظٹظ€ط¹ ظˆ ط¨ظ€ط±ظ‚ ط¢ط³ظ€ط§ ط¯ط§ط´ظ€طھ طŒ ط¨ظ€ع¯ظ€ظˆظ†ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظ€ط§ظ† ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط³ظ€ط±ط§ط³ظ€ط± ط´ظ€ط¨ظ€ظ‡ ط¬ظ€ط²ظٹط±ظ‡ ط¹ط±ط¨ط³طھط§ظ† ط²ظٹط± ظ¾ط±ع†ظ… ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯. ط¯ط± ط¯ط±ط³ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظ€ط°ط´ظ€طھظ€ظ‡ طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ ظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¬ط²ظˆ ط¹ظ€ظˆط§ظ…ظ€ظ„ ط§طµظ€ظ„ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط´ظ€ظ…ظ€ط§ط± ظ…ظ€ظ‰ ط¢ظ…ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¯ط±ط³ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظˆط§ظ…ظ€ظ„ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ طھط§ط،ط«ظٹط±ط´ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ط§ط± ظˆ ع†ط´ظ…ع¯ظٹط± ط§ط³طھ .
ط®طµظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ظ‰
ط¹ظ€ط±ط¨ظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ظ‡ ع†ظ€ظ†ظ€ط¯ظˆظٹظ€عکع¯ظ€ظ‰ طŒ ظ…ظ€ظ…طھط§ط² ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ط´ط¬ط§ط¹طھ طŒ ط¬ظ†ع¯ط§ظˆط±ظ‰ طŒ طµط¨ط±طŒ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ طŒ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ…ظ€ظٹظ€ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ظˆط§ط²ظ‰ . ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط®ظ€طµظ€ظ„طھظ€ظ‡ظ€ط§ ط¨ظ€ظ‡ظ€طھظ€ط±ظٹظ€ظ† ط§ط³ظ€طھظ€ظپظ€ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ€ط±ط¯ ط¹ظ€ط±ط¨ طھظ€ط§ ظ‚ظ€ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ط®طµظ„طھظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط¶ط±ظˆط±طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طµط­ط±ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ€ظ‡ ط¹ظ€ظ†ظ€ظˆط§ظ† ط§ط±ط²ط´ ط¯ظٹظ€ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طھظ„ظ‚ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ‡طھ ط¯ط§ط¯. ظˆط¬ظˆط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®طµظ„طھظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ†ظ€ط¯ظƒ ظ…ظ€ظ‡ظ€ط§ط¬ظ€ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ظ€طµظ€ط§ط± ط¯ط±ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯. ط®ظ†ط¯ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ط±ط¬ظ†ع¯ ط§ط­ظ€ط²ط§ط¨ ظƒظ€ظ†ظ€ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯.(276) ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط²ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ظ…ظˆط§ط¯ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط¨ط´ط¯طھ ط±ظ†ط¬ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ظ… طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظƒط§ط± ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط®ط¯ط§(طµ ) ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ظٹظ€ظƒظ€ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ€ط¨ظ€ط§ظٹظ„ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط²ط§ظ‰ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط®ط±ظ…ط§ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆط§ط¯ط§ط± ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ط¬ظ†ع¯ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ظ€ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ظپظ€طھظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط³ظ€ط®ظ€طھظ€ظٹظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ ط±ط§ ظ¾ظ€ط°ظٹظ€ط±ط§ ط´ظ€ط¯ظ†ظ€ط¯. ط³ظ€ط±ط§ط³ظ€ط± ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط¯ط±ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ ط³ظ€ظ¾ظ€ط±ظ‰ ط´ظ€ط¯. ط¯ط±ط§ظٹظ€ظ† ظ…ظ€ط¯طھ ط¬ط² طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ظ†ط¯ظƒ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط´ظ…ط§ط± ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط³ط±ظ¾ظٹع†ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط³ط±ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯ ط¯ط±ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ†ظپظˆط± ظˆ ط·ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط­ظ€ط±ظƒظ€طھ ط¨ظ€ط³ظ€ظˆظ‰ طھظ€ط¨ظ€ظˆظƒ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط³ ظ…ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط¢ظ…ظٹط² ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظƒظ…ط¨ظˆط¯ ط¢ط¨ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظپظ€ظ‚ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط´ظ€ط؛ظˆظ„ طھط¶ط¹ظٹظپ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظ†ظٹط² ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط³ط§ظٹط± ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‡ظ€ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ…ظ‚طµط¯ ط­ط±ظƒطھ ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ .(277) ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ظˆط§ظ†ط¹ طŒ ط³ظ€ظپظ€ط± ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ظ‰ ط§ظ†ظ€ط¬ظ€ط§ظ… ط´ظ€ط¯ ظˆ ظ…ظ€ط³ظ€ظ„ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ط§ظ† طŒ ط¨ظ€ط§ ط³ظ€ط§ط¨ظ€ظ‚ظ€ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¯ط± طھط­ظ…ظ„ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆط§ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) طھط§ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ طھط¨ظˆظƒ ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھظ†ط¯.
ط¨ط´ط§ط±طھظ‡ط§ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ظ‰
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¨ط±ظگ ط¢ظ…ط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ )ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
(( ظˆظژط§ظگط°ظ’ظ‚ظ€ط§ظ„ظژ ط¹ظ€ظٹظ€ط³ظ€ظژظ‰ ط¨ظ€ظ’ظ†ظڈ ظ…ظژط±ظ’ظٹظژظ…ظژ ظٹط§ ط¨ظژظ†ظ‰ ط§ظگط³ظ’ط±ط§ط¦ظٹظ„ظژ ط§ظگظ†ظ‰ ط±ظژط³ظڈظˆظ„ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ ط§ظگظ„ظژظٹظ’ظƒظڈظ…ظ’ ظ…ظڈطµظژط¯ظ‘ظگظ‚ط§ظ‹ ظ„ظگظ…ط§ ط¨ظژظٹظ’ظ†ظژ ظٹظژط¯ظژظ‰ظ‘ظژ ظ…ظگظ†ظژ ط§ظ„طھظ‘ظژظˆظ’ط±ط§ظٹط©ظگ ظˆظژ ظ…ظڈط¨ظژط´ظ‘ظگط±ط§ظ‹ ط¨ظگط±ظژط³ظڈظˆظ„ظچ ظٹظژط§ظ’طھظ‰ ظ…ظگظ†ظ’ ط¨ظژط¹ظ’ط¯ظگظ‰ ط§ط³ظ’ظ…ظڈظ‡ظڈ ط§ظژط­ظ’ظ…ظژط¯ظڈ(278)
)ظˆظ‡ظ€ظ†ظ€ع¯ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¹ظ€ظٹظ€ط³ظ€ظ‰ ظ¾ظ€ط³ظ€ط± ظ…ظ€ط±ظٹظ€ظ… ع¯ظ€ظپظ€طھ : ط§ظ‰ ط¨ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ط³ظ€ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظ…ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ظٹظ… طŒ طھظˆط±ط§طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ â€چ ط§ط² ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ظˆظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ط§ظژظ„ظ‘ظژط°ظٹظ€ظ†ظژ ظٹظ€ظژطھظ‘ظژط¨ظ€ظگط¹ظ€ظڈظˆظ†ظژ ط§ظ„ط±ظ‘ظژط³ظڈظˆظ„ظژ ط§ظ„ظ†ظ‘ظژط¨ظگظ‰ظ‘ظژ ط§ظ„ط§ظ’ظڈظ…ظ‘ظگظ‰ظ‘ظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظ‰ ظٹظژط¬ظگط¯ظڈظˆظ†ظژظ‡ظڈ ظ…ظژظƒظ’طھظڈظˆط¨ط§ظ‹ ط¹ظگظ†ظ’ط¯ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ظپظگظ‰ ط§ظ„طھظ‘ظژظˆظ’ط±ط§ط©ظگ ظˆظژط§ظ„ط§ظ’ظگظ†ظ’ط¬ظٹظ„ظگ ...))(279)
ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ†ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط± ط§ظ…ظ€ظ‘ظ‰ ظ¾ظ€ظٹظ€ط±ظˆظ‰ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ€ط²ط¯ ط®ظ€ظˆط¯ط´ظ€ط§ظ† ط¯ط± طھظ€ظˆط±ط§طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯.
ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆظ…ظˆط³ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ط¯ ط¢ظ…ظ€ط¯. ط¯ط§ط³ظ€طھظ€ط§ظ† ط¨ظ€ظڈط­ظ€ظٹظ€ط±ط§ظ‰ ط±ط§ظ‡ظ€ط¨ ط¯ط± طھظ€ط§ط±ظٹظ€ط® ط²ظ†ظ€ط¯ع¯ظ€ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ . ط¨ط­ظٹط±ط§ ط¯ط± ط´ط§ظ… ط³ظƒظˆظ†طھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ‰ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ط±ط³ظ€ظˆظ„ ط®ظ€ط¯ط§(طµ ) ط±ط§ ظ…ظ€ظ„ط§ظ‚ظ€ط§طھ ظƒظ€ط±ط¯ طھظ€طµظ€ط¯ظٹظ€ظ‚ ظƒظ€ط±ط¯ ظƒظ€ظ‡ ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ط®ط±ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ .(280)
ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظٹظ‡ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¨ط§ط®ط¨ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ†ظٹط² ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط®ظ€ظˆط¯ط´ظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط§ظ‡ظ€ط¯ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ€ظ† ط±ظˆ ظٹظ€ظ‡ظ€ظˆط¯ظٹظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط¯ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط§ظˆط³ ظˆ ط®ط²ط±ط¬ ط¯ط± ط³طھظٹط² ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ¾ظٹط±ظˆ ط§ظˆ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯.(281) ط§ظٹظ† ط®ط¨ط±طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ظ‡ط´ظٹط§ط± ظƒط±ط¯. ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظ‚ظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ ظٹظ€ظ‡ظ€ظˆط¯ظٹظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ع¯ظ€ظˆظٹظ€ظ†ظ€ط¯. ط¨ظ€ط§ ط§ظٹظ€ظ† ط§ط¹ظ€طھظ€ظ‚ظ€ط§ط¯ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ظ€ظ…ظ€ط§ط± ظٹظ€ط§ط±ط§ظ† ظپظ€ط¯ط§ظƒظ€ط§ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.
ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ…ط¨ط¹ظˆط« ط´ط¯طŒ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¹ط±ط¨ ط§ط³طھ ظˆط§ط² ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط­ط³ط§ط¯طھ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¯ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ ط¨ظ€ط´ظ€ط§ط±طھظ€ظ‡ظ€ط§ظ‰ ظٹظ€ظ‡ظ€ظˆط¯ظٹظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط§ظ…ظ€ظ„ ظ…ظ€ظ‡ظ€ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¬ط°ط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¯. ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ظ€ط¨ظ€ظ„ ط§ط² ط¸ظ€ظ‡ظ€ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ†ط§ط®ظˆط§ط³طھظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ†ط¯ظƒ طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط² ظ…ط­ط±ظˆظ…ط§ظ†
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ€ظˆط¶ظ€ط¹ ع¯ظ€ظٹظ€ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط²ظ…ط­ط±ظˆظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپط§ظ† ط¬ط§ظ†ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط²ظˆط±ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³طھظٹط²ط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط´ط± ظ…ط±ظپظ‘ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ط±ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط´ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ط¨ظ„ط§ظ„ ط­ط¨ط´ظ‰ طŒط¹ظ…ط§ط± ظٹط§ط³ط± ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆظ…ط§ط¯ط±ط´ ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ظˆظ…ط±ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط±ظٹظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.
ط´ظ€ظƒظ€ظ‰ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ‡ طھظ€ط¹ظ€ط¯ط§ط¯ ط§ظپظ€ط±ط§ط¯ ظ…ظ€ط§ظ„ط¯ط§ط± ظˆ ط²ظˆط±ظ…ظ€ط¯ط§ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط´ط± ظ…طھظˆط³ط· ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظ… ط§ط³طھ . ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط§ظ†ط¨ ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ طھظˆط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظٹط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظٹط§ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط¬ظ€ط¨ظ€ط§ط± ظˆط§ظƒظ€ط±ط§ظ‡ ط¨ظ€ظˆط¯طŒ ط§ظ…ظ€ط§ ظˆظ‚ظ€طھظ€ظ‰ ط§ظٹظ€ظ† ع¯ظ€ط±ظˆظ‡ ظƒظ€ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ظƒظ€ط±ظ‡ ط§طµظ€ظ„ظ‰ ط¬ظ€ط§ظ…ظ€ط¹ظ€ظ‡ ط±ط§ طھظ€ط´ظ€ظƒظ€ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¯ط±ظƒ ط§ظ†ط·ط¨ط§ظ‚ ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظپط·ط±ظٹط§طھ ط®ظˆط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ‡ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظ€ظٹظ€ط² ط¯ط± ط³ظ€ط§ظٹظ€ظ‡ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¨ظ€ط§ط² ظٹظ€ط§ظپظ€طھظ€ظ‡ ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ظ‚ط´ط± ظ…ط³طھظƒط¨ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ظ‹ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ€ط§ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط§ ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظٹط«ط§ط±
ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ‚ظ€ط±ط¢ظ† ظƒظ€ط±ظٹظ€ظ… ط¹ظ€ظ„ظٹظ€ظ‡ ظƒظ€ط³ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظپط±ط¯ظ‰ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒظˆط±ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ„ط­ظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹طھط§ط¨ ط¢ظ…ظٹط² ط¯ط§ط±ط¯.
(( ط¹ظ€ظژط¨ظ€ظژط³ظژ ظˆظژ طھظ€ظژظˆظژظ„ظ‘ظ‰ظژ ط§ظژظ†ظ’ ط¬ظ€ط§ط،ظژظ‡ظڈ ط§ظ„ط§ظ’ظژط¹ظ€ظ’ظ…ظ€ظ‰ظژ ظˆظژ ظ…ظ€ط§ ظٹظڈط¯ظ’ط±ظٹظƒظژ ظ„ظژط¹ظژظ„ظ‘ظژظ‡ظڈ ظٹظژط²ظ‘ظژظƒظ‘ظ‰ظژ ط§ظژظˆظ’ ظٹظژط°ظ‘ظژظƒظ‘ظژط±ظڈ ظپظژطھظژظ†ظ’ظپظژط¹ظژظ‡ظڈ ط§ظ„ط°ظ‘ظگظƒظ’ط±ظ‰ظژ ط§ظژظ…ظ‘ط§ ظ…ظژظ†ظگ ط§ط³ظ’طھظژط؛ظ’ظ†ظ‰ ظپظژط§ظژظ†ظ’طھظژ ظ„ظژظ‡ظڈ طھظژطµظژط¯ظ‰ظ‘ظژ ظˆظژ ظ…ط§ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظƒظژ ط§ظژظ„ط§ظ‘ ظٹظژط²ظ‘ظژظƒظ‘ظ‰ ظˆظژ ط§ظژظ…ظ‘ط§ ظ…ظژظ†ظ’ ط¬ط§ط،ظژظƒظژ ظٹظژط³ظ’ط¹ظ‰ظژ ظˆظژظ‡ظڈظˆظژ ظٹظژط®ظ’ط´ظ‰ظژ ظپظژط§ظژظ†ظ’طھظژ ط¹ظژظ†ظ’ظ‡ظڈ طھظژظ„ظژظ‡ظ‘ظ‰ ))(282)
ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¯ط±ظ‡ظ… ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¢ظ† ظƒظˆط± ظ†ط²ط¯ ظˆظ‰ ط¢ظ…ط¯. طھظˆ ع†ظ‡ ط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط´ط¯ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ظٹط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط¢ظٹظ‡ ظˆ ط°ظƒط± ط­ظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظˆط¯ ظ…ظ†ط¯ ط§ظپطھط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆط§ظ†ع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط® ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ط´ظ€ط¯طŒ طھظ€ظˆط¨ظ€ظ‡ ط§ظˆ ط±ظˆظ‰ ط®ظ€ظˆط´ â€چ ظ†ظ€ط´ظ€ط§ظ† ظ…ظ€ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ظ‰ . ظپظ€ظƒظ€ط± ظ…ظ€ظ‰ ظƒظ€ظ†ظ€ظ‰ ط§ع¯ظ€ط± ظ‡ظ€ظ… ظ¾ظ€ط§ظƒ ظ†ظ€ط´ظ€ظˆط¯ ظ…ظ€ط³ط¤ ظˆظ„ ظ†ظ€ظٹظ€ط³ظ€طھظ€ظ‰ ظˆ ط§ظ…ظ€ط§ ط¢ظ†ظ€ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€طھظ€ط§ط¨ظ€ط§ظ† ظ†ظ€ط²ط¯ طھظ€ظˆ ط¢ظ…ظ€ط¯طŒ ط¯ط±ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط§ط² ط®ظ€ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ€ظ‰ طھظ€ط±ط³ظ€ط¯ طھظ€ظˆ ط§ط² ط§ظˆ طھط؛ط§ظپظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ .
ط¢ط±ظ‰ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… طŒ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ طھظ…ط§ظ… ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† طŒ ط¬ط§ظ†ط¨ ظ…ط­ط±ظˆظ…ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¯ط³طھ ط±ط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ظƒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط´ط± ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط§ط² ط®ظˆظٹط´ ظ†ط§ظٹظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط­ط§ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ
ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ط؛ظ€ط§ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ط¯ط§ظٹط´ ط§ط² ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ظپط¯ط§ظƒط§ط± ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط­ط§ظ…ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹط«ط§ط± ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ط¯ط±ظٹط؛ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط±ط§ط³طھط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ‡ظٹع† ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ظ¾ط±ظˆط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط²ظˆط±ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ظ‡ط±ط§ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ طµط¨ظˆط±ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ظ‘ط± ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ ط§ط®ظ„ط§طµ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯.
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¯ط± ظˆطµظپ ط§ظٹظ† ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظٹط«ط§ط± ع¯ط± ظˆ طµط§ط¯ظ‚ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
(( ظ…ظ€ظگظ†ظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظ€ظڈط¤ظ’ظ…ظ€ظگظ†ظٹظ†ظژ ط±ظگط¬ط§ظ„ظŒ طµظژط¯ظژظ‚ظڈظˆط§ ظ…ط§ ط¹ط§ظ‡ظژط¯ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظژ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگ ظپظژظ…ظگظ†ظ’ظ‡ظڈظ…ظ’ ظ…ظژظ†ظ’ ظ‚ظژط¶ظ‰ ظ†ظژط­ظ’ط¨ظژظ‡ظڈ ظˆظژظ…ظگظ†ظ’ظ‡ظڈظ…ظ’ ظ…ظژظ†ظ’ ظٹظژظ†ظ’طھظژط¸ظگط±ظڈ ظˆظژظ…ط§ ط¨ظژط¯ظ‘ظژظ„ظڈظˆط§طھظژط¨ظ’ط¯ظٹظ„ط§ظ‹))(283)
ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ€ط¤ ظ…ظ€ظ†ظ€ط§ظ† طŒ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط®ط¯ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆظپط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ€ط±ط®ظ€ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ط§ظٹظ€ط³ظ€طھط§ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ (ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯) ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ (ط¨ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ) ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظٹع† ط¹ظ‡ط¯ ط®ط¯ط§ ط±ط§طھط؛ظٹظٹط± ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط§ط² ظ…ظ€ط¯ط§ظپظ€ط¹ط§ظ† ظˆظپط§ط¯ط§ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط³ط®طھ ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ط¨ظˆط¯. ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ…ظ€ظƒظ€ظ‘ظ‡ ظ‚ظ€طµظ€ط¯ط¬ظ€ط§ظ† ط¢ظ† ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ظƒظ€ط±ط¯ظ†ظ€ط¯ ظˆظ‰ ط¯ط± ط¨ظ€ط±ط§ط¨ظ€ط± ط´ظ€ط§ظ† ط³ظ€ظٹظ€ظ†ظ€ظ‡ ط³ظ€ظ¾ظ€ط± ظƒط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط¹ط²ظ… ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط±ط§ ظ…ظ€ط¨ظ€ظ†ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھط´ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯. ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ط²ط§ط± ظˆ ط§ط°ظٹطھ ط§ظˆ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ â€چ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظ…طµظˆظ† ط¨ظˆط¯. ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط·ظ…ظٹط¹ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ طھط§ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط³ظ€ط³ظ€طھ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ طھظ€ظ„ط§ط´ ط¢ظ†ظ€ظ‡ظ€ط§ ظƒظ€ط§ط±ع¯ظ€ط± ظ†ظ€ظٹظ€ظپظ€طھظ€ط§ط¯. ط´ظ€ط¯طھ ط¹ظ€ظ…ظ€ظ„ ظ…ظ€ط®ظ€ط§ظ„ظپط§ظ† ط§ظپط²ط§ظٹط´ â€چ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ طھط­ط±ظٹظ… ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ€ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط²ط¯ظ†ط¯. ط§ط¨ظ€ظˆط·ظ€ط§ظ„ط¨ ط¨ظ€ط§ط² ظ‡ظ€ظ… ظ‡ظ€ط±ط§ط³ظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‡ ط®ظ€ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ€ط¯ط§ط¯ ط³ظ€ظ‡ ط³ظ€ط§ظ„ ط¯ط± ط¯ط±ظ‘ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ€ظٹط±ظˆظ† ط§ط² ظ…ظƒظ‘ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط±ط­ظ€ط§ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ‡ ط¨ظ€ط§ ظپظ€ط´ظ€ط§ط± ع¯ظ€ط±ط³ظ€ظ†ظ€ع¯ظ‰ ط¯ط³طھ ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ظ†ط±ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆظپط§طھ ط®ظˆط¯ ط®ظˆظٹط´ط§ظ†ط´ ط±ط§ظپط±ط§ ط®ظ€ظˆط§ظ†ظ€ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ€ط§ظ† ط®ظ€ظˆط§ط³ظ€طھ طھظ€ط§ ط§ط² ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط­ظ€ظ…ظ€ط§ظٹظ€طھ ظƒظ€ظ†ظ€ظ†ظ€ط¯ ظˆط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ€ظ‚ظ€ط§ط¨ظ„ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط±ظˆظ…ظ†ط¯ط´ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) طھظˆطµظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ€ظ…ظ€ط±ط§ظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ظ€ط¨ظ€ط±(طµ ) ط¨ظ€ط§ط´ظ€ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹظ€ط§ط±ظ‰ ط¯ظ‡ظ€ط¯. ط¨ظ€ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ع¯ط± ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط¯ط±ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ‘ظ„ ط¨ط¹ط«طھ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط®ط§طھظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط­ظ€ط§ظ…ظ€ظ‰ ط¨ظ€ط§ظˆظپظ€ط§ظ‰ ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط± ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط®ظ€ط¯ظٹظ€ط¬ظ€ظ‡ (ط³ ) ط¨ظ€ظˆط¯. ط§ظˆ ظƒظ€ظ‡ ط²ظ†ظ€ظ‰ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظ€ظˆط§ظ„ ط®ظ€ظˆظٹظ€ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط³ظ€ظ„ط§ظ… ظ…ظ€طµظ€ط±ظپ ظƒط±ط¯. ط§ظˆ ط§ظˆظ‘ظ„ظٹظ† ط²ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط؛ظ…ط®ظˆط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط´ظˆط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¨ظˆط¯.
ظˆط¬ظ€ظˆط¯ ط§ظٹظ€ظ† ط¯ظˆ ط¨ظ€ط²ط±ع¯ظ€ظˆط§ط±طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ع†ظ†ط§ظ† ط¹ط²ظٹط² ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯ط´ط§ظ† ط³ط®طھ ط؛ظ…ظ†ط§ظƒ ط´ط¯ ظˆط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھ : ط§ط² ظ‡ط± ط§ط°ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ظٹط´ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظ¾ط±ظˆط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ… طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھظ†ط¯.(284)
 

 

ظ¾ظ€ط´ظ€طھظ€ظٹظ€ط¨ظ€ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ طھط¯ط¨ظٹط± ط§ظˆ ط±ط§ط³طھ ط´ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ظ€ط§ظ„ط¨ (ط¹ ) ط¨ظ€ظˆط¯ ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط®ظ€ط·ظ€ط±ظ†ظ€ط§ظƒ طھظ€ط±ظٹظ€ظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط´ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط¬ط±طھ ظƒط±ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط±ط¬ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظڈظپطھ طھط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¬ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ€ط±ط¯. ط§ظˆ ظƒظ€ظ‡ ط´ظ€ط¬ظ€ط§ط¹ظ€طھ ظˆ ط¬ظ€ظ„ط§ط¯طھظ€ظ‰ ط¨ظ€ظ‰ ظ…ظ€ط§ظ†ظ€ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظƒظپط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط´ظˆط§ط± ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط¬ظ†ع¯ ط¨ط¯ط± ط´ط§ظ‡ط¯ ط¯ظ„ط§ظˆط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط«ط§ط±ع¯ط±ط§ظ†ظ‡ ظˆظ‰ ظˆ ظ‚ظ€طھظ€ظ„ ع¯ظ€ط±ط¯ظ†ظ€ظƒظ€ط´ظ€ط§ظ† ط¹ظ€ط±ط¨ ط¨ظ€ظ‡ ط¯ط³ظ€طھ ط§ظˆ ط¨ظ€ظˆط¯. ط¯ط±ط¬ظ€ظ†ظ€ع¯ ط§ط­ظ€ط¯ ع†ظ€ظ†ظ€ط§ظ† ظ¾ظ€ط±ظˆط§ظ†ظ€ظ‡ ط¨ظ€ط± ع¯ط±ط¯ ط´ظ…ط¹ ظˆط¬ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ظٹط¯. ط¯ط±ط¬ظ†ع¯ ط§ط­ط²ط§ط¨ ط¹ظ…ط±ظˆط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ظˆظ‘ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط¬ط§ط¹طھط±ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¨ط§ ط¶ط±ط¨طھ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
(( ط¶ظژط±ظ’ط¨ظژط©ظڈ ط¹ظژظ„ظگظ‰ظ‘ظچ ظٹظژظˆظ’ظ…ظژ ط§ظ„ظ’ط®ظژظ†ظ’ط¯ظژظ‚ظگ ط§ظژظپظ’ط¶ظژظ„ظڈ ظ…ظگظ†ظ’ ط¹ظگط¨ط§ط¯ظژط©ظگ ط§ظ„ط«ظ‘ظژظ‚ظژظ„ظژظٹظ’ظ†ظگ))
ط¶ط±ط¨طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط®ظ†ط¯ظ‚ ط¨ط±طھط± ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ†ط³ ظˆط¬ظ† ط§ط³طھ .
ط­ظ€ط¶ظ€ط±طھ ط¹ظ€ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ط±ط§ط¦طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† طھظ‡ط¯ظٹط¯ظ‡ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ€ظƒظ€ظ‡ ظ…ظ€ظٹظ€ط§ظ† ظ…ظ€ط´ظ€ط±ظƒظ€ط§ظ† ظ‚ظ€ط±ط§ط¦طھ ظƒظ€ط±ط¯. ط¯ط±ط¬ظ†ع¯ ط­ظ†ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ظ¾ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظ€ط±ط¯ط§ظ†ظ€ظ‡ ط¯ط±ظƒظ€ظ†ظ€ط§ط± ظ¾ظ€ظٹظ€ط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط§ظٹط³طھط§ط¯ طھط§ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯. ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ظƒظ… ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ط®ظٹط¨ط± ط±ط§ ط¯ط±ط­ط§ظ„ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¹ط§ط¬ط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ط±ظپطھظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ ) ظˆظپط¯ط§ظƒط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ .
ط¹ظ€ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ظ€ط± ط§ظٹظ€ظ† ط¨ظ€ط²ط±ع¯ظ€ظˆط§ط±ط§ظ† طŒ ظƒظ€ط³ظ€ط§ظ† ط¯ظٹظ€ع¯ظ€ط±ظ‰ ظ†ظ€ظٹط² ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طھط§ ظ¾ط§ظ‰ ط¬ط§ظ† ظƒظ€ظˆط´ظ€ظٹظ€ط¯ظ†ظ€ط¯. ط­ظ€ظ…ظ€ط²ظ‡ ط¹ظ€ظ…ظ€ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ )طŒ ط¨ظ„ط§ظ„ ط­ط¨ط´ظ‰ طŒ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ طŒ ط¬ط¹ظپط±ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ... ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹط«ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† طھط§ ظ…ط±ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھظ†ط¯.

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation