بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی امام علی الهادی علیه السلام, علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى ( )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     footnt02 -
     HAD00001 -
     HAD00002 -
     HAD00003 -
     HAD00004 -
     HAD00005 -
     HAD00006 -
     HAD00007 -
     HAD00008 -
     HAD00009 -
     HAD00010 -
     HAD00011 -
     HAD00012 -
     HAD00013 -
     HAD00014 -
     HAD00015 -
     HAD00016 -
 

 

 
 

 

401-(( المناقب . ))
402-رجال طوسى .
403-رجال طوسى .
404-رجال طوسى .
405-رجال طوسى .
406-رجال نجاشى .
407-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 10، ص 52.
408-امالى صدوق و خلاصه آن در ((وسائل الشيعه ، )) ج 1، ص 13.
409-رجال نجاشى .
410-رجال نجاشى .
411-رجال طوسى .
412-(( الغيبه . ))
413-رجال برقى .
414-رجال طوسى .
415-رجال كشّى .
416-رجال كشّى .
417-رجال طوسى .
418-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 11، ص 222.
419-رجال طوسى .
420-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 11، ص 203.
421-رجال طوسى .
422-رجال نجاشى .
423-رجال كشّى .
424-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 11، ص 301.
425-منسوب به همانيه يا همينيا روستايى از توابع بغداد است (( (تنقيحالمقال ). ))
426-(( رجال و الغيبه شيخ طوسى . ))
427-رجال نجاشى .
428-رجال كشّى .
429-رجال كشّى .
430-رجال طوسى .
431-رجال طوسى .
432-رجال نجاشى .
433-رجال كشّى .
434-رجال طوسى و برقى .
435-رجال طوسى .
436-رجال طوسى .
437-رجال طوسى .
438-رجال طوسى و برقى .
439-رجال طوسى و برقى .
440-اصول كافى .
441-رجال طوسى .
442-رجال طوسى .
443-رجال طوسى و برقى .
444-رجال طوسى .
445-رجال طوسى .
446-رجال طوسى .
447-رجال طوسى و برقى .
448-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 11، ص 114.
449-رجال طوسى .
450-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 12، ص 154.
451-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 12، ص 60.
452-رجال طوسى .
453-رجال طوسى .
454-رجال برقى .
455-رجال نجاشى .
456-رجال طوسى و برقى .
457-رجال طوسى و برقى .
458-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 12، ص 163.
459-(( الكنى و القاب ، )) ج 1، ص 432 بهنقل از كشّى .
460-رجال كشى .
461-رجال نجاشى .
462-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 12، ص 194.
463-رجال طوسى .
464-رجال طوسى .
465-(( الغيبه . ))
466-رجال طوسى .
467-رجال كشّى .
468-رجال كشّى .
469-رجال كشّى .
470-رجال كشّى .
471-رجال كشّى .
472-رجال طوسى و برقى .
473-رجال طوسى .
474-رجال كشّى .
475-رجال كشّى .
476-رجال كشّى .
477-رجال نجاشى .
478-(( الفهرست )) شيخ طوسى .
479-رجال نجاشى .
480-(( الفهرست )) ابن نديم .
481-رجال طوسى .
482-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 12، ص 339.
483-رجال طوسى .
484-رجال طوسى .
485-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 13، ص 73.
486-رجال طوسى .
487-(( معجم رجال الحديث . ))
488-رجال طوسى .
489-رجال طوسى .
490-رجال طوسى .
491-رجال كشّى .
492-رجال طوسى .
493-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 15، ص 26.
494-رجال برقى .
495-رجال طوسى .
496-رجال طوسى .
497-رجال طوسى .
498-رجال طوسى .
499-رجال نجاشى .
500-رجال كشّى .
501-رجال نجاشى .
502-همان مدرك .
503-رجال طوسى .
504-رجال طوسى .
505-رجال طوسى .
506-رجال طوسى .
507-رجال طوسى .
508-رجال طوسى .
509-رجال نجاشى .
510-رجال طوسى .
511-رجال كشى .
512-رجال طوسى .
513-رجال طوسى .
514-رجال كشى .
515-رجال برقى .
516-رجال طوسى .
517-رجال نجاشى .
518-رجال نجاشى .
519-رجال طوسى .
520-رجال طوسى .
521-رجال نجاشى .
522-رجال طوسى .
523-(( معجم رجال الحديث ، )) ج 17، ص 34.
524-رجال طوسى .
525-رجال طوسى .
526-رجال طوسى و كشّى .
527-رجال طوسى و كشّى .
528-رجال طوسى و كشّى .
529-رجال طوسى .
530-(( معجم رجال الحديث . ))
531-رجال طوسى .
532-رجال طوسى .
533-رجال طوسى .
534-رجال طوسى .
535-رجال طوسى .
536-رجال طوسى .
537-رجال طوسى .
538-رجال طوسى .
539-رجال نجاشى .
540-رجال طوسى .
541-رجال نجاشى .
542-رجال طوسى .
543-(( الفهرست )) شيخ طوسى .
544-رجال طوسى .
545-رجال طوسى .
546-فهرست شيخ طوسى .
547-رجال طوسى .
548-رجال طوسى .
549-رجال طوسى .
550-رجال طوسى .
551-(( تنقيح المقال ، )) ج 3، ص 329.
552-(( الكنى و الالقاب ، )) ج 1، ص 314.
553-رجال طوسى .
554-رجال طوسى .
555-رجال طوسى .
556-فهرست طوسى .
557-رجال نجاشى .
558-رجال طوسى .
559-اصول كافى .
560-رجال طوسى .
561-(( الخلاصه . ))
562-(( الوجيزه . ))
563-رجال طوسى .
564-رجال طوسى .
565-رجال طوسى .
566-رجال طوسى .
567-رجال طوسى .
568-رجال طوسى .
569-رجال طوسى .
570-(( تنقيح المقال ، )) ج 4، ص 39.
571-رجال طوسى .
572-(( الارشاد))، ص 375 - 376.
573-(( مرآة الزمان ، )) ج 9، ص 553.
574-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 113.
575-تاريخ يعقوبى ، ج 3، ص 206.
576-(( مرآة الزمان ، )) ج 9، ص 553. (( تذكرة الخواص ، )) ص 359 و(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 114.
577-(( الارشاد، )) ص 376.
578-(( مرآة الزمان ، )) ج 9، ص 553.
579-تاريخ بغداد، ج 12، ص 57.
580-سوره تبت ، آيه 1.
581-(( بحارالانوار، )) ج 4.
582-سوره توبه ، آيه 25.
583-(( تاريخ الاسلام )) ذهبى . ((رجال الطبقة السادسة و العشرين )) (نسخه عكسى ) و (( تذكرة الخواص ، )) ص360.
584-(( المنتظم ، )) ج 12، ص 26 و 27 (نسخه عكسى ).
585-سوره مؤ من ، آيه 84 و 85.
586-شرح شافيه ابى قراس ، ج 2، ص 167 (نسخه عكسى ).
587-الحمانى : يحيى بن عبدالحميد بن عبدالرحمن ابو زكريا حمانى كوفى است كهبه بغداد آمد و از جماعت بزرگى از جمله سفيان بن عيينه ، ابوبكر بن عياش ‍ و وكيعنقل كرد. خطيب در تاريخ بغداد او را ياد مى كند و رواياتى از يحيى بن معين مى آورد كهاو گفت : يحيى بن عبدالحميد حمانى راستگو، صدوق و ثقه است و از او روايت شده كه مىگفت : ((معاويه در حالى كه از ملت اسلام خارج بود جان سپرد)).
حمانى در ماه رمضان سال 228 ه - در سامرا درگذشت و اولين شاعر محدث و نوآورى بودكه در آن شهر فوت كرد. اين مطلب در كتاب (( الكنى و الالقاب ، )) ج 2، ص 191و 192 آمده است .
588-(( المناقب . ))
589-سوره نمل ، آيه 40.
590-سوره يوسف ، آيه 100.
591-سوره يوسف ، آيه 101.
592-سوره يونس ، آيه 94.
593-سوره آل عمران ، آيه 61.
594-سوره لقمان ، آيه 26.
595-سوره زخرف ، آيه 71.
596-سوره شورى ، آيه 50.
597-اين فقرات را از مناقب ، ج 4، ص 404نقل كرده ايم . ليكن در (( تحف العقول )) به گونه ديگرى روايت شده است .
598-سوره فرقان ، آيه 68.
599-سوره طلاق ، آيه 2.
600-اين فقرات را از (( تحف العقول ))نقل كرده ايم . در (( المناقب )) عبارات ديگرى آمده است .
601-ابن صفيه همان زبير بن العوام است كه به دست ابن جرموز در جنگجمل به قتل رسيد.
602-سوره ص ، آيه 39.
603-مناقب ابن شهر آشوب ، ج 4، ص 043 - 406. و (( تحفالعقول ، )) ص 477 - 481.
604-سوره انبياء، آيه 28.
605-(( كامل الزيارات ، و مزار بحارالانوار. ))
606-(( يوم الاخاء )) (مواخاة ) روزى است كه پيامبر (ص ) دستور داد هر يك ازانصار با يكى از مهاجرين پيمان برادرى ببندد و خود با اميرالمؤ منين (ع ) پيمان بست - م.
607-(( مزار البحار. ))
608-(( كامل الزيارات ، )) ص 273، و (( مزار البحار، )) ص 141.
609-(( كامل الزيارات ، )) ص 274 و (( مزار البحار، )) ص 41.
610-(( وسائل الشيعه ، )) ج 3، ص 570.
611-ظاهرا امام تمايل نداشتند ابو هاشم كه از مشاهير اصحاب و بزرگان شيعهبود در برابر چشم ماءموران متوكل و آشكارا به زيارت كربلا برود و احيانا در مضيقهقرار بگيرد.- م .
612-محمّد بن حمزه از نوادگان زيد بن على بن الحسين بود و درمقابل خواسته امام مبنى بر سفر به كربلا بهدليل جهل ، عدم اعتقاد، يا ترس سر باز زد و امام بر همين نكته پافشارى مى كند كه او ازپدر (زيد) شجاعت و دلاورى را به ارث نبرده است (( والولد سرّ ابيه )) درباره اوصدق نمى كند. - م .
613-(( كامل الزيارات )) و فروع كافى ، ج 4، ص 567 كه درذيل حديث توضيحات سودمندى آمده و در ترجمه از آن بهره گرفته شده است . - م .
614-سوره جاثيه ، آيه 21.
615-سوره جاثيه ، آيه 21.
616-(( روضة الاعيان )) (نسخه خطى ).
617-در (( مرآة الجنان )) ج 2، ص 160 (( ((فلم ينفعهمالقلل )) )) آمده است .
618-در كتاب (( جوهرة الكلام ، ص 152 آمده است كه : اين ابيات بر كاخ سيف بنذى يزن حميرى نوشته شده بود و ابيات زير دنباله آنهاست :

(( انظر ماذا ترى ايها الرجل
و كن على حذر من قبلتنتقل ))
((اى مرد! نيك بنگر كه چه مى بينى و قبل از رفتن به هوش باش و نوشته اى ازاعمال نيك كه خشنودت سازد پيش فرست و بدان كه هر ساكن خانه اى بزودى خانه راترك كرده خواهد رفت )).
((به گروهى بنگر كه مدت ها در آرامش و خوشى زيستند و اينك در زير خاك در بنداعمال خود هستند)).
((خانه هايى بنا ردند و اموالى گرد آوردند ليكن همينكه مدت آنان بسر آمد هيچيك آنان راسودى نبخشيد)).
رك : (( نزهة الجليس ، )) ج 2، ص 138 - (( مرآة الجنان ، )) ج 2، ص 160.(( تذكرة الخواص ، )) ص 361. (( و الا تحاف بحب الاشراف ، )) ص 67.

619-سوره شعرا، آيه 227.
620-اصول كافى .
621-(( بحارالانوار. ))
622-(( الخرايج )) راوندى .
623-سوره هود، آيه 65.
624-(( البحار، )) ج 12، ص 134، (( و الخرايج . ))
625-سوره حج ، آيه 60.
626-سوره غافر، آيه 60.
627-مصباح كفعمى و ديگران .
628-ظاهرا ((منتظر)) مناسب تر به نظر مى رسد زيرا او مترصد مرگ پدر وقبضه كردن قدرت بود.
629-تاريخ ابن كثير، ج 10، ص 349 و (( روضة الاعيان ، )) ص 108 (نسخهعكسى ).
630-(( روضة الاعيان ، )) ص 108.
631-تاريخ ابن اثير، ج 5، ص 311.
632-(( مروج الذهب ، ج 4، ص 83.
633-(( سير اعلام النبلاء، )) ج 8، ص 155 (نسخه عكسى ) و (( مروج الذهب ،)) ج 4، ص 135.
634-(( تاريخ الخلفاء )) سيوطى ، ص 357 در آنجا آمده است كه : ابن طيفوربيمار شد و او را با همان تيغ زهرآلود فصد كردند و در نتيجه بلافاصله مرد.
635-(( الانباء فى تاريخ الخلفاء )) (نسخه عكسى ).
636-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 90.
637-(( الانباء فى تاريخ الخلفاء )) (نسخه عكسى ).
638-(( تاريخ الخلفاء، )) ص 358 و 359.
639-(( الفخرى ، )) ص 222.
640-Interaction
641-(( مروج الذهب ، ج 4، ص 61.
642-(( الديارات شابشى ، )) ص 101.
643-(( الفخرى ، )) ص 181.
644-(( النجوم الزاهره ، )) ج 2، ص 229.
645-تاريخ يعقوبى ، ج 3، ص 205.
646-ديوان جاحظ.
647-تاريخ طبرى ، ج 9، ص 125.
648-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 19.
649-تاريخ طبرى ، ج 9، ص 197.
650-(( الفخرى ، )) ص 178.
651-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 170.
652-(( العصر العباسى الثانى ، )) ص 120 و 121.
653-(( الفخرى ، )) ص 198.
654-(( الاغانى ، )) ج 23، ص 519 (ط دارالثقافة ).
655-شحرتين (تثنيه شحرة ) كناره درياى هند از ناحيه يمن است .((ملل )) نيز اطراف مكه قرار دارد. براى نام ها به (( معجم البلدان ، )) رجوع كنيد.
656-(( الوافى بالوفيات ، )) ج 3، ص 62.
657-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 579.
658-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 599.
659-همان مدرك .
660-تاريخ طبرى ، ج 9، ص 231. (ط دار معارف ).
661-(( الذخائر، )) ص 81 - 83.
662-اهل بيت نبوت - عليهم السلام -.
663-عباس بن عبدالمطلب جزء مشركين بدر بود كه به اسارت مسلمانان درآمد. - م .
664-مراد عباسيان هستند.
665-ديوان ابن المعتز، ط بيروت ، دار صادر، ص 30 - 33.
666-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 600.
667-اشاره به ادعاى آنان كه پيامبر گفته بود: (( ((نحن معاشر الانبياء لانورّث)) )) و به استناد اين گفته ((فدك )) را تصاحب كردند.
668-مراد عبداللّه بن عباس است .
669-پس از تحميل طرح ((حكميت )) بر اميرالمؤ منين ايشان عبداللّه بن عباس رانماينده خود معرفى كردند. زيرا او كفايت و زيركى لازم را براى رويارويى باعمروعاص داشت ليكن خوارج زير بار نرفتند و ابوموسى اشعرى را به نمايندگىبرگزيدند... - م .
670-اعضاى شوراى خلافت پس از مرگ عمر شش تن بودند: على عليه السلام ،زبير، طلحه ، عثمان ، عبدالرحمن بن عوف و سعيد بن ابى وقّاص . م .
671-لشكريان مقتدر بر او شوريدند و او را خلع كرده ابن معتز را به خلافتبرگزيدند و او را به المرتضى باللّه ملقب ساختند، امّا او تنها يك شبانه روز براريكه قدرت قرار گرفت و هواداران مقتدر مجددا او را به خلافت رسانده و ابن معتز رادستگير، محبوس و مقتول ساختند. رك : ديوان ابن المعتز مقدمه كرم البستانى ، ص 5. - م .
672-((ابومسلم خراسانى )) از بنيانگذاران خلافت عباسى بود كه متاءثر ازدعوت : ((الرضا من آل محمّد)) عمل كرد و پس از قدرت گرفتن عباسيان از كرده اشپشيمان شد و نامه اى به امام صادق - عليه السلام - نگاشت ليكن حضرت نامه را بازپس زد. ابومسلم با خدعه و به دست منصور بهقتل رسيد. درباره او نظرات مختلفى ارائه شده است . مخصوصا رك : آثار شهيد مطهرىدر اين باب . - م .
673-مه فشاند نور و سگ عوعو كند
هر كسى بر طينت خود مى تند
(مولوى )
674-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 600.
675-همان مدرك ، ص 601 و 602.
676-(( الاغانى ، )) ج 16، ص 361. (( العصر العباسى الثانى ، )) ص390.
677-رك : (( الاغانى ، )) ج 16، ص 361. ((مقاتل الطالبيين ، )) ص 601، (( معجم الشعراء، )) ص 380. (( والعصرالعباسى الثانى ، )) ص ‍ 389.
678-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 615.
679-همان مدرك ، ص 619 - 627.
680-همان مدرك ، ص 628.
681-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 93.
682-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 93.
683-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 644.
684-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 94.
685-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 64.
686-(( مروج الذهب ، ج 2، ص 95.
687-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 646.
688-(( الحدائق الناضره )) (نسخه عكسى ).
689-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 658.
690-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 598.
691-(( اخبار الدول ، )) ص 658.
692-وجه تسميه آن را حمداللّه مستوفى چنين مى گويد: به عهدمتوكل خليفه (و به دستور او) آب در او بستند تا خراب شود، آب حيرت آورد و زمينى كهضريح حضرت است خشك ماند (لغتنامه دهخدا ذيل واژه : حاير).
693-(( مقاتل الطالبيين ، )) ص 598.
694-ديوان جواهرى .
695-شرح شافيه ابى فراس ، ج 2، ص 144.
696-شرح شافيه ابى فراس ، ج 2، ص 144.
697-(( ابوالشهداء )) نوشته عقّاد.
698-شرح شافيه ابن فراس ، ص 144.
699-(( فوات الوفيات ، )) ج 1، ص 203.
700-(( اخبار الدول ، )) ص 159، (( تاريخ الخلفاء، )) ص 347.
701-(( مروج الذهب ، )) ج 4، ص 159.
702-يكى از كاخ ‌هاى متوكل به معنى : گواراسرا است (( (العصر العباسىالثانى ، )) ص 55) و در (( معجم البلدان )) ضبط آن به صورت : بركوار،بركوان و بزكوار آمده است - م .
703-(( الانباء فى تاريخ الخلفاء )) (نسخه عكسى ).
704-(( الانباء فى تاريخ الخلفاء. ))
705-(( سير اعلام النبلاء، )) ج 8، ص 153. (( تاريخ الخلفاء، )) ص349. و (( اخبار الدول ، )) ص 116.
706-(( سير اعلام النبلاء، )) ج 8، ص 153.
707-هارون الرشيد در سامرّا نهرى حفر كرد و آن راقاطول ناميد. رك : (( معجم البلدان ، )) ج 3، ص 174 - م .
708-نوعى از كشتى كه ساخت متوكل است . (( منتهى الارب ، )) ج 1، ص 523. و(( تاج العروس ، )) ج 10.
709-احتمالا درهم صحيح است .
710-(( الديارات ، )) ص 102.
711-(( نهاية الارب ، )) ص 406.
712-((... متوكل پياپى قصر مى ساخت تا آنكه تعداد آنها به بيست كاخ رسيد كهعبارت بودند از: بركوار (خانه گوارايى )، شاه ، عروس ، بركه ، جوسق (كوشك )،مختار، جعفرى ، غريب ، بديع ، صبيح ، مليح ، شبداز، قصور، جامع ، برج ، متوكليه ،بهو و لؤ ؤ ة كه 274 ميليون درهم خرج آنها كرد. (( (العصر العباسى الثانى ، ))شوقى ضيف ، ص 55) - م .
713-(( معجم البلدان ، )) ج 2، ص 143.
714-تاريخ طبرى ، ج 9، ص 212. 715-ناممتوكل جعفر بود.
716-(( ديوان البحترى ، )) ج 1، ص 40 - 41.
717-نام دو كوه است .
718-نام دو كوه است .
719-سياره برجيس ، اورمزد.
720-كوه هاى ((الصمان )) در سرزمين بنى تميم .
721-نزديك مروه است كه ميان آنها سعى مى كنند.
722-مشعرالحرام مراد است .
723-(( ديوان البحترى ، )) ج 2، ص 68.
724-نام يكى از قصرهاى متوكل است .
725-اشعار ابى على البصير، ص 167 - 168 (به تحقيق يونس السامرائى ).
726-(( ديوان البحترى . ))
727-(( معجم البلدان ، )) ج 2، ص 143.
728-ديوان جواهرى .
729-نام متوكل .
730-تاريخ يعقوبى ، ج 3، ص 222. (( الديارات ، )) ص 103.
731-(( الديارات ، )) ص 3.
732-(( نهاية الارب ، )) ج 1، ص 406.
733-(( ديوان البحترى ، )) ج 2، ص 397.
734-يكى از كاخ ‌هاى متوكل .
735-(( معجم البلدان ، )) ج 3، ص 319 (ط بيروت ، دار صادر).
736-نام اسب معروف خسرو پرويز، پادشاه ساسانى كهمتوكل بر قصر خود نهاده بود.
737-(( ديوان البحترى ، )) ج 2، ص 398.
738-(( معجم البلدان ، )) ج 5، ص 70.
739-(( معجم البلدان ، )) ج 5، ص 71.
740-(( معجم البلدان ، )) ج 4، ص 192: ضبط غرد را درست نمى دانم بلكهمى پندارم ((فرد)) درست باشد. خداوند عالم است .
741-(( ديوان البحترى ، )) ج 1، ص 163.
742-(( معجم البلدان ، )) ج 3، ص 175.
743-همان مدرك ، ج 2، ص 328.
744-(( الاوراق صولى ، )) ج 2، ص 182.
745-(( نهاية الارب ، )) ج 1، ص 106.
746-(( ديوان البحترى ، )) ج 1، ص 35 و 36.
747-نام متوكل جعفر و نهر نيز در عربى جعفر ناميده مى شود و در اينجا شاعربركه را نهر فرض كرده است . - م .
748-دو ستاره مقابل يكديگر در آسمان .
749-ديوان على بن جهم ، ص 32.
750-(( العقد الفريد، )) ج 6، ص 430.
751-(( فوات الوفيات ، )) ج 2، ص 356 (تاءليف ) (( والعصر العباسىالثانى ، )) ص 501.
752-(( الاغانى ، )) ج 14، ص 193 (ط دارالكتب المصريه ).
753-(( الاغانى ، )) ج 10، ص 64 (ط دارالكتب ).
754-(( الاغانى . ))
755-(( تاريخ الخلفاء، )) ص 349.
756-(( الاغانى . ))
757-(( الاغانى . ))
758-(( تاريخ الخلفاء، )) ص 349.
759-(( الديارات ، )) ص 160.
760-(( العصر العباسى ، )) ص 68 و 69.
761-ديوان ابن المعتزّ، ص 494.
762-تشرين اول و تشرين ثانى از ماه هاى رومى است . - م .
763-(( شعر العطوى ، )) ص 81.
764-(( معجم الادباء، )) ج 7، ص 71.
765-ديوان الحمداوى ، )) ص 88.
766-(( الاغانى ، )) ج 20، ص 337.
767-شعر العطوى ، ص 87.
768-ديوان جاحظ.
769-(( سامراء فى ادب القرن الثالث الهجرى ، )) ص 172.
770-تاريخ بغداد، ص 138.
771-رجال كشى .
772-رجال كشى .
773-رجال كشى .
774-رجال كشى .
775-رجال كشى .
776-رجال كشى .
777-رجال كشى .
778-رجال كشى .
779-رجال كشى .
780-(( وسائل الشيعه ، )) ج 18، ص 554.
781-(( الدر النظيم . ))
782-رجال كشى .
783-(( التوحيد، )) ص 224.
784-(( التحف و الهدايا، )) ص 24 - 25.
785-(( الاغانى ، )) ج 5، ص 105 - 106 (ط دارالكتب ).
786-(( الشعراء و الكتاب فى العراق ، )) ص 203 بهنقل از: (( البصائر و الذخائر. ))
787-(( ديوان المعانى ، )) ص 234.
788-سوره هود، آيه 65.
789-(( اعلام الورى ، )) ص 363.
790-(( المناقب ، )) ج 4، ص 401.
791-(( نورالابصار، )) ص 150. (( و كشف الغمّه ، )) ج 3، ص 174.
792-همان مدرك .