بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 3, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
 

 

 
 

 

fehrest page

back page

و اين مطلب را باز هم تكرار مى كنم كه ماها همه مان مكلفيم به اينكه در خارج اينجا كههستيم ، در خارج ايران كه هستيم به ايرانى ها كمك كنيم . به ملت ايران كه همه چيزش راالان در طبق اخلاص گذاشته و دارد براى نفع همه ماها، همه ملت دارد قيام كرده است و همهچيز را دارد مى دهد، ما هم آنقدرى كه قدرت داريم به آنها كمك كنيم و الان ما در اينجا اينقدرت را داريم كه با مصاحباتمان با مطبوعات ، اگر مى توانيم چيزى در مطبوعاتبدهيم بنويسند، با مردم وقتى كه صحبت مى كنيد حرف هايتان را بزنيد و روشن كنيد كهاين مردم ايران اينطور نيست كه به قول آقاى كارتر(اراذل پست باشند) و بخواهند يك آدم شريفى را از مملكت بيرون بكنند، خير اينها يكمردمى هستند كه حقوقشان را مى خواهند، حق اول بشرى است كه عبارت از آزادى واستقلال است مى خواهند و مى خواهند يك
كسى كه تعدى به اين حق كرده است از ايران بيرون برود و كسانى هم كه تعدى به اينحق كردند، به حق آنها كردند دستشان را قطع بكند و اين را به كسانى كه با آنهاروابط داريد، اين مطلب را گوشزد كنيد، مكرر كنيد تا اينكه يك موجى هم در خارج پيدابشود و انشاءالله زودتر به نتيجه ، به نتيجه مى رسيد منميل دارم زود برسيد. انشاءالله خداوند همه شما را توفيق بدهد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 6/9/57
مصاحبه امام خمينى با تايمز انگلستان
سؤ ال : حضرت آيت الله ! شما وضعيت كنونى كشورتان را چگونه مى بينيد؟
جواب : اوضاع كنونى كشور بر ضد شاه اوج گرفته و انشاءالله نزديك است كه بهنتيجه قطعى برسد كه رفتن شاه و برقرارى يك حكومت عادلانه است .
سؤ ال : چه آينده اى براى شاه در نظر گرفته ايد؟ آيا او بايد برود و يا اينكه او مىتواند به صورت سلطنت باقى بماند؟
جواب : شاه به صورت مقامى در سلطنت باقى نخواهد ماند و ما هم هرگز چنين اجازه اى رانمى دهيم و اما رفتن او در صورتى است كه فرار كند والا ملت ايران او را دستگير نموده ومحاكمه كرده و مجازاتش مى نمايد.
سؤ ال : دلائل اصلى شما براى مخالفت با شاه چيست ؟
جواب : خيانت هاى بيش از حد شاه در تمام زمينه هادليل اصلى مخالفت ما با اوست . او سال هاى زيادى برخلاف تمام موازين قانونى حكومتكرده است . كشتارهاى بيش از حد او، وابستگى او به اجانب ، هدماستقلال كشور به تمام ابعاد، حكومت غاصبانه او را محكوم مى كند. ملت او را نمى خواهد. اوبايد برود.
سؤ ال : آيا نظر داريد كه اعلان جهاد كنيد؟
جواب : الان خير، لكن اگر چنانچه اينطور باشد كه اجانب از او پشتيبانى كنند و مبارزاتبه طول بيانجامد، در اين امر تجديد نظر مى كنيم .
سؤ ال : آيا صحت دارد كه شما اعلان فرموده ايد كه در تاسيسات نفت خرابكارى كنند؟
جواب : خير، خرابكارى را اجازه نداده ام لكن اگر چنانچه قرار باشد كه نفت ما را تا آخرببرند ممكن است يك كارهائى بشود كه نتوانند ببرند.
سؤ ال : ممكن است با توجه به بعضى جزئيات بفرمائيد كه حكومت اسلامى چيست ؟
جواب : حكومت اسلامى يعنى يك حكومت مبتنى برعدل و دموكراسى و متكى به قواعد و قوانين اسلام و بيش از اين فعلا وقت ندارم .
سؤ ال : چه تغييراتى در نظر داريد كه در ايران آينده بدهيد؟
جواب : خرابى هائى كه شاه كرده ترميم مى كنيم و نقائصى كه اصولا" از نظامشاهنشاهى به وجود آمده است اصلاح مى كنيم و تمام چهار چوب هاى پوسيده و بىمحتوايى را كه در طول اين پنجاه سال مردم را به غربزدگى كشانده است خراب مى كنيمو حكومتى مبتنى بر عدل و انصاف نسبت به همه اقشار وطن مى سازيم و از مردم مى خواهيمتا بر پايه هاى اسلامى خويش تكيه زنند و بر غرب و غربزدگان كه موجب نابودىفرهنگ آنان شده است پشت پا زنند. خود را از وابستگى نظامى ، اقتصادى ، اجتماعى ،سياسى و فرهنگى به هر وسيله شده است نجات مى دهيم ، البته خوب مى دانيم كه باچه گرفتارى هائى روبرو خواهيم شد ولى تقريبا بايد از صفر شروع كنيم .
تاريخ : 7/9/57
مصاحبه امام خمينى با لوژورنال - فرانسه
سوال : آيا آروزى پيوستن ارتش را به مردم داريد؟ آيا مطمئن هستيد كه ارتش طرفدارانشما را سركوب نخواهد كرد در صورتى كه فرمان جهاد بدهيد؟
جواب : در ميان ارتش فرماندهانى هستند كه از شاه پشتيبانى مى كنند و خود آنان درغارتگرى و چپاول شريك جرم شاه هستند. بديهى است كه اينان حساب خودشان را از مردمجدا كرده اند و هرگز به مردم نمى پيوندند و ليكن سربازان و افسرانى كه با مردمپيوند دارند و خود آنان از وجود رژيم شاه رنج مى برند، دير يا زود به مردم مىپيوندند و از آثار اين پيوستن است (طبق اخبار واصله ) خودكشى بعضى از سربازان وافسران و گاهى هم بعد از كشتن فرماندهان خود، و نيز اخبار اعدام بعضى از سربازان وافسران به دست رژيم كه گاهى گفته مى شود اعدام بعضى از سربازان افسران بهدست رژيم انجام شده است ولى آنچه مسلم است شاه با تكيه بر ارتش و با سركوبىمردم نمى تواند به حكومت خود ادامه دهد.
سؤ ال : سياست نفتى جمهورى اسلامى چه خواهد بود؟ سطح توليد نفت در حد حاضرباقى خواهد ماند؟ قراردادهاى بسته شده از طرف رژيمقبل ، سر جاى خود باقى خواهد ماند؟ موضع شما در مورد قيمت نفت چيست ؟
جواب : آنچه از هم اكنون مى توان گفت اين است كه ما چاه هاى نفت را نمى بنديم و ليكنچوب حراج هم بر آن نمى زنيم ولى كسى هم نمى تواند بر ماتحميل كند كه استفاده كردن ما از نفت ، فقط بايد از طريق فروش آن به ديگران باشد.چرا ما نتوانيم به جاى پول نفت ، خود آن را در اقتصاد كشور جا بدهيم . و اما در مورد سطحتوليد و يا قيمت آن و نيز در مورد قراردادهاى بسته شده ، دولت آينده كه منتخبنمايندگان واقعى مردم است ، بايد تصميم بگيرد.
سؤ ال : جمهورى اى كه شما مى خواهيد تشكيل دهيد، اسلامى خواهد بود، بنابراين آياخواهيد پذيرفت كه در راس آن قرار گيريد؟
جواب : اولا اين مردم هستند كه بايد افراد كاردان وقابل اعتماد خود را انتخاب كنند و مسئوليت امور را به دست آنان بسپارند وليكن من شخصانمى توانم در اين تشكيلات مسووليت خاصى را بپذيرم و در عينحال هميشه در كنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادى خود را انجام مى دهم .
تاريخ : 8/9/57
فرمان امام خمينى به مهندس بازرگان در مورد رسيدگى به اوضاع شركت نفت
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان
پس از اهداء سلام و تحيت ، به طورى كه مسموع هستيد، كارگران و كارمندان محترم شركتنفت به منظور همكارى و همگامى با مبارزات ملت مسلمان ايران به منظور جلوگيرى ازصدور نفت به خارج ، دست به اعتصاب زده اند اما دولت حاكم و غير قانونى نظامى باتهاجمات سبعانه خود و اعمال زور و ارعاب مى خواهد اين اعتصاب را جهت ادامه غارت نفتبشكند و همچنين در حاليكه نفت و فرآورده هاى نفتى براى مصارف داخلى توليد مى شود ويا موجود مى باشد، از پخش آن در داخل جلوگيرى نموده و سعى مى نمايد تا فشار وناراحتى هاى بيشترى را براى مردم فراهم آورد. براى مقابله با اين برنامه هاى دولتغاصب و تامين نيازهاى مردم در داخله تحقق شرائط زير لازم است :
1- نظاميان و مامورين انتظامى از مناطق و مراكز نفتى بيرون بروند و دخالتى در امورمربوطه ننمايند و از ايجاد هرگونه ارعاب در ميان كاركنان خوددارى نمايند.
2- نفت و فرآورده هاى نفتى فقط به اندازه مصرف داخلى توليد شود و از صدور نفتبه خارج تا سقوط رژيم غير قانونى جلوگيرىكامل به عمل آيد.
3- ارتش و نظاميان حق احتكار موادنفتى را كه براى مصرف داخلى توليد مى شودندارند و از آن بايد جلوگيرى شود.
با توجه به مراتب بالا، مقتضى است جنابعالى كه در اداره منابع عظيم نفت داراى سوابقو تجارب فراوان هستيد، يك هيئت پنج نفرى مركب از حجت الاسلام جناب آقاى حاج شيخ اكبرهاشمى رفسنجانى و جناب آقاى مهندس مصطفى كتيرائى و دو نفر ديگر را با نظرخودتان و مشورت آقايان تعيين نمائيد، اين هيئت تحت سرپرستى جنابعالى مناطق نفتى رابازرسى نموده و در امر توليد نفت با احراز شرائط ذكر شده در بالا نظارت بنمائيد وضمن ابلاغ مراتب ايران از كارگران زحمتكش و كارمندان محترم ، عده لازم را به بازگشتبه سر كار و ادامه توليد نفت در حد مصارف داخلى دعوت فرمائيد و آن شرائط بالا رابه كارمندان و كارگران تذكر بدهيد كه اگر دولت غاصب هر يك از شرائط بالا رانقض نمود، جريان نفت به كلى قطع گردد و به ساير اعتصاب كنندگان ملحق گردند وبدين ترتيب مسووليت عواقب قطع نفت به عهده دولت غاصب و غير قانونى خواهد بود واز
مديريت نفت نيز انتظار داريم كه در اين امر مهم و حياتى و در اين مرحله حساس كنونى بااين هيئت همكارى صادقانه و همه جانبه بنمايند.
از خداوند متعالاستقلال و عظمت كشور و توفيق ملت را براى به دست آوردن آزادى واستقلال خواستارم .
والسلام عليكم
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 10/9/57
مصاحبه امام خمينى با خبرنگار آمريكائى
سؤ ال : حضرت آيت الله خمينى ! شما در بيانيه خودتان به مردم ايران خطاب كرده ايدكه در اول محرم كه از فردا آغاز مى شود، با هر وسيله ممكن ، براى سرنگونى رژيماقدام بكنيد، منظور شما از (با هر وسيله ممكن ) چيست ؟
جواب : اعتصابات است ، تظاهرات است ، نطق ها و بيانات سر منبر است . ماه محرم ، ماهىاست كه مردم آماده اند براى شنيدن مطالب حق والان مطلب حق ما قضيه اى است كه پيشداريم كه آزادى و استقلال است و ماه محرم را معين كرديم كه راجع به اينمسائل صحبت بكنند و مجالسى داشته باشند و اگر چنانچه منع كردند، آنها بريزند درخيابان ها و تظاهر كنند.
سؤ ال : آواى شما چگونه به گوش ميليون ها نفر از طرفداران شما در ايران مى رسد؟
جواب : مردم ، طرفدار من هستند و اين مسائل ، مسائلى مردمى است كه مربوط به خودشاناست و آنها خود را موظف مى دانند مطالب ما را به همه جا برسانند.
سؤ ال : چگونه مطالب شما به دست مردم مى رسد؟ آيا يك سلسله مراتبى در فرماندهىوجود دارد كه آنها مطمئن باشند كه اين مطالب ، فرمايشات خود حضرتعالى است ؟
جواب : مردمى مورد اطمينان هستند كه به ما اتصال دارند و ما به آنها اطمينان داريم و بهوسيله آنها مى رسد.
سؤ ال : چنانچه روش هاى مسالمت آميز و روشهاى سياسى كنونى به نتيجه نرسيد، آياشما دستور خواهيد داد كه طرفداران شما بجنگند و واقعا اسلحه بردارند؟
جواب : ما حتى الامكان ميل داريم كه با مسالمت تمام بشود و با همين ترتيب كه الان ملتايران مشغول
هستند كه مهمترين آن اعتصابات و تظاهرات است كه در ماه محرم هم زيادتر خواهد شد واگر چنانچه به نتيجه نرسيد، ممكن است كه تجديد نظر كنيم .
سؤ ال : حتى اگر چنانچه اين به معنى اين باشد كه طرفداران خودتان را بفرستيد درجلوى گلوله هاى شاه ؟
جواب : البته طرفدارهاى ما نمى خواهند جلوى گلوله ها بروند، آنها مى خواهند حقخودشان را استيفا كنند و مسالمت هم مى كنند، لكن آن شاه است كه امر مى كند به كشتن آنها وبراى احقاق حق ، اين امرى است ضرورى .
سؤ ال : شاه در اين ماه هاى اخير، كوشش زيادى به كار برده تا به طرق مختلف با يكمصالحه اى ، با شما و مخالفين خودش كنار آيد آيا به نظر حضرتعالى ، زمان اينمصالحه فرا نرسيده است تا بتوانيد جلوى كشتار تعداد زيادى از طرفداران خودتان رابگيريد؟
جواب : اگر او راست مى گويد كه مى خواهد مصالحه كند، به خواست ملتعمل كند و آن اين است كه او برود مشغول كار ديگر بشود، لكن او درست نمى گويد و نمىخواهد مصالحه كند، او مى خواهد اغفال كند مردم را و بعد از آن بدتر ازاول رفتار كند.
سؤ ال : دولت شاه گفته است كه ما در دو شهر ايران مقاديرى اسلحه كشف كرده ايم ، آيااين به اين معناست كه شما و طرفدارانتان اسلحه جمع كرده ايد؟
جواب : طرفداران ما مشغول هستند براى مهيا شدن درمقابل ظلم ، لكن حالا دولت ايران راست بگويد من نمى دانم .
سؤ ال : حضرت آيت الله ! آيا خود شما مطلع هستيد كه طرفدارانتان مسلح شده اند؟
جواب : به ما گفته اند كه ما مى خواهيم مهيا بشويم و من هم اجازه مهيا شدن را داده ام .
سؤ ال : از كجا شما اين اسلحه ها را به دست مى آوريد؟
جواب : نمى دانم .
سؤ ال : اينجور به من تفهيم شده كه بعضى از اين اسلحه ها، از جبهه آزاديبخش فلسطينمى آيد، آيا اين حقيقت است ؟
جواب : اطلاعى ندارم .
سؤ ال : آيا باعث تعجب شما نخواهد شد كه اين اسلحه ها از طرف فلسطينى ها آمده باشد؟
جواب : نمى دانم .
سؤ ال : آيا اين درست است كه شما طرفدار اهداف جبهه آزاديبخش فلسطين هستيد؟
جواب : ما طرفدار مظلوم هستيم ، هر كس در هر قطبى كه مظلوم باشد، ما طرفدار آنها هستيمو فلسطينى ها مظلوم هستند، و اسرائيلى ها به آنها ظلم كرده اند، از اين جهت ما طرفدار آنهاهستيم .
سؤ ال : اگر چنانچه شاه برود و دولت مورد نظر حضرتعالى بيايد روى كار، چهتغييراتى در روابط دولت شما با اسرائيل رخ خواهد داد؟
جواب : ما اسرائيل را رد خواهيم كرد و هيچ رابطه اى با او نخواهيم داشت ، او دولت غاصباست و با ما دشمن .
سؤ ال : اين به اين معنى است كه اسرائيل از ايران نفت دريافت نخواهد كرد؟
جواب : نخواهد كرد.
سؤ ال : اگر دولت مورد نظر شما بيايد سر كار، چه تغييراتى در روابط دولت شمابا آمريكا بوجود خواهد آمد؟
جواب : ما نمى خواهيم به آمريكا ظلم بكنيم و نمى خواهيم زير بار ظلم آمريكا برويم ،كارهائى كه كرده اند، ظلم به ما بوده كه آن راتحمل نخواهيم كرد. ما روابط دوستانه با همه ملت ها داريم و دولت ها هم اگر با ما بهطور احترام رفتار كنند، احترام متقابل را داريم .
سؤ ال : آمريكائى ها چه بلائى به سر شما آورده اند كه شما به آنها اعتراض مى كنيد؟
جواب : دولت هاى آمريكائى ، بزرگترين خيانتى كه به ما كردند اين است كه اين دودمانپهلوى را به ما تحميل كردند و مخازن ما را به دست اين دودمان برده ند و به جاىآنچيزى كه به درد ملت بخورد نداده اند ارتش ما را در تحت حمايت خودشان قرار داده اندكه بر ضد ملت قيام كنند و پايگاه هائى درست كرده اند در ايران كه مخالف بااستقلال ما بوده است و ما با بودن حكومت اين شاه هيچ وقت نمى توانيم زندگى بكنيم وآمريكاست كه از او پشتيبانى مى كند و الان هم رئيس جمهور آمريكا پشتيبانى خودش را مكرراعلام مى كند يك ملتى كه براى احقاق حق خودش ، براى آزادى واستقلال قيام كرده است ، رئيس جمهور آمريكا تعبير مى كند كه اينها مردم پست و رذلىهستند و اين منطق آقاى كارتر است و ما از ملت آمريكا مى خواهيم كه به اين آقاى كارتربگويند كه ملتى كه مظلوم است ، ملتى كه تحت فشاراست ، ملتى كه آزادى و همه آزادىها از او سلب شده ، ملتى كه استقلال ندارد، ملتى كه كشته ميدهد، ملتى كه ظالمين بر اوغلبه كرده اند، اينها مى خواهند براى خود احقاق حق بكنند، فرياد مى زنند ما آزادى مىخواهيم ، ما استقلال مى خواهيم ، آيا يك همچنين چيزى پستى و رذلى است كه كارتر تعبيرمى كند؟ ما اميدواريم كه روساى خودشان را مواخذه كنند، ماميل نداريم كه در بين ملت هاى مسلمان ، ملت آمريكا به نحوى بشود كه از نظرها بيفتد وملت آمريكا را يك ملت ظالم بدانند، در صورتى كه اگر ملت آمريكا با ما همراهى كند، ازآنها تشكر هم خواهيم كرد.
سؤ ال : قراردادهاى نظامى به مبلغ 22 ميليارد دلار بين ايران و آمريكاست ، اگر چنانچهدولت شما بر سر كار بيايد، شما با اين قراردادها چكار خواهيد كرد؟
جواب : ما اينها را خلاف مصالح مملكت مى دانيم . يكى از جناياتى كه شاه به ما كرده ايناست كه اينطور قراردادهائى كه برخلاف مصلحت ملت ما بوده است بسته و ما كليهقراردادهائى را كه برخلاف مصلحت ملتمان باشد برايشان ارزشقائل نيستيم و اگر قراردادى باشد كه انصاف داشته باشد و براى ما فائده اى داشتهباشد، آن قرارداد را تصويب مى كنيم .
سؤ ال : چه قراردادهائى مفيد هستند و چه قراردادهائى مفيد نيستند؟
جواب : اين مساله اى نيست كه من حالا بتوانم بگويم كه چه قراردادهايى مفيدند. هر كس مىداند اين قراردادها را كه بسته اند، نفت ما را گرفته و در ازاى آن ، اسلحه هائى كه بههيچ وجه به درد ما نمى خورد، داده اند. اين نوع قراردادها مضرند براى ملت ما. قراردادمفيد اين است كه
قراردادى مى بندند چيزهائى كه براى ايران مفيد است ، بدهند، چيزهائى كه براى زراعتو صنعت ايران مفيد است ، بدهند. آن چيزهائى كه اصلا فائده اى براى ايران ندارد، اينهاقراردادهاى غير مفيد هستند.
سؤ ال : ازهارى راجع به پايگاه هاى نظامى صحبت كرده ، شما در صورت قدرت يافتن ،مى خواهيد دولت اين پايگاه ها را ببندد؟
جواب : اين پايگاه ها برخلاف مصلحت ماست ، البته بعدها كارشناس ها در اين امر بايدنظر بدهند.
سؤ ال : آيا اخيرا از طرف آمريكائى ها يا از طرف مقامات رسمى آمريكا، هيچ گونهتماسى با شما وجود داشته است ؟
جواب : خير ابدا.
سؤ ال : آيا دولت آمريكا كوشش مى كند كه شما را نديده بگيرد؟
جواب : نمى دانم .
سؤ ال : براى رياست دولت ايران ، به ما اينجور گزارش داده اند كه شما آن كس را كهبعدا بايستى از طرف شما كانديدا بشود، انتخاب كرده ايد، قويا چنين است ؟
جواب : در نظر داريم كه انتخاب كنيم .
سؤ ال : آيا شما تصور مى فرمائيد يا مورد توجه داريد كه دولت مورد نظر شما ازطريق يك خونريزى هاى عظيم بخصوص در ماه آينده روى كار بيايد؟
جواب : خير، ابدا، ما ميل به خونريزى نداريم ، ما مى خواهيم مطلب با مسالمت تمام بشود.

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation