بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 3, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

جواب : ملت ايران براى رهائى از چنگال ديو استبداد و استعمار و رسيدن به حكومتاسلامى ، نهضت مقدس اسلامى خود را آغاز كرد و به يارى خداى تعالى تا رسيدن بهپيروزى ادامه خواهد داد، بديهى است كه چون دشمنان قسم خورده مردم يعنى شاه و حاميانشبه آسانى حاضر به كنار رفتن نيستند، لهذا لجاجت دشمنان ملت و مقاومت دليرانه مردممسلمان در مقابل آنان ضايعاتى براى آنان به بار خواهد آورد و ليكن مسلمان مى داند كهاگر كشته شود، در صف شهداى كربلاست و چيزى را از دست نمى دهد و بدين مناسبت تاپيروزى نهائى به قيام خود ادامه مى دهد.
سؤ ال : اخيرا مخالفت خود را بر عليه دولت نظامى جديد اعلان كرده ايد، آيا از مردمخواهيد خواست كه علاوه بر اينكه بر ضد شاه بپاخيزند، بر ضد ارتش نيز قيام كنند؟
جواب : ما اكنون ملت را دعوت به هجوم و حمله به ارتش نكرده ايم تنها از سربازان وافسرات ارتش خواسته ايم كه اطاعت از فرماندهان خود نكنند و به صاحب منصبان ارتشنيز هشدار داده ايم كه از شاه اطاعت و حمايت نكنند و من اميدوارم كه سربازان و افسران كهپيوندشان با مردم بريده نشده است ، هر چه زودتر به آغوش باز ملت باز گردند تاپيروزى را در آغوش كشند.
سؤ ال : آيا راه سازشى باقى مانده است كه شما از طرف شاه بپذيرد؟
جواب : نه ، هرگز.
سؤ ال : كم شدن توليد نفت ايران براى اقتصاد كشورهاى غربى خيلى گران تمام مىشود.آيا از اصل قطع شدن نفت پشتيبانى مى كنيد؟ جواب : كارگران محروم و كارمندانشركت نفت ، براى خواسته هاى سياسى مشروع خود اعتصاب كرده اند و من از مردم خواستهام كه از اعتصاب آنان حمايت كنند و كشورهاى غربى اگرمايل نيستند كه ضررى به آنان وارد شود، حتى اگربه قيمت نابودى ملت و كشور ايرانتمام شود، لازم است بدانند كه ملت مسلمان ايران براى به دست آوردن حقوق مشروع وقانونى خود به هر گونه اقدام مفيد دست مى زند ولو به نابودى منافع غرب بيانجامد.
سؤ ال : آيا از سوء قصد به منافع خارجى ها در ايران پشتيبانى خواهيد كرد؟
جواب : اگر خارجى ها به آزادى و استقلال ملت ايران احترام بگذارند، هرگز از ناحيهمردم به حقوق آنان در محدوده قانونيش زيانى وارد نخواهد شد.
سؤ ال : چه روابطى با مقامات فرانسوى داريد؟
جواب : من به كشور فرانسه وارد شده ام و از مردم محترم اين كشور هيچ بدى نديده ام و باهيچ مقام دولتى هم رابطه اى ندارم بودن من در فرانسه موقتى است .
سؤ ال : آيا پس از اتمام مدت اقامتتان در فرانسه ، تقاضاى پناهندگى سياسى را باشرائطى كه احتمالا" به شما تحميل خواهد شد، خواهيد پذيرفت ؟
جواب : من از هيچ دولتى تقاضاى پناهندگى نخواهم كرد.
سؤ ال : اگر رژيم فعلى كنار رود، چيزى را كه در اصلاحات ارضى انجام شده از بينخواهيد برد؟
جواب : از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيينشكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد. طبيعى است كه چون ملت ايران بيش از 90درصد مسلمانند، بايد اين حكومت بر پايه هاى موازين و قواعد اسلامى بنا شود.
تاريخ : 16/8/57
پيام امام خمينى به ملت غيور ايران به مناسبت روى كار آمدن دولت نظامى
بسم الله الرحمن الرحيم
درود و تحيات وافره بر ملت شجاع ايران ، ملت با وفائى كه با جان نثارى براىاحياى اسلام و آزادى و استقلال كشور كاخ ‌هاى غارتگران را به لرزه درآورد.
ملتى كه پيشنهاد سياست آشتى ملى را كه جز خدعه يى نبود، به چيزى نشمرد. ملتى كهجوان و جان مى دهد تا از زير بار ستمكاران غارتگر بيرون بيايد و رژيم سلطنتى راسرنگون و حكومت جمهورى اسلامى متكى به آراء ملت را مستقر كند.
من گر چه مى دانم كه فريبكارى هاى شاه و نرمش لفظى و ارعاب عملى او، در صفوففشرده ملت بزرگ ما تاثيرى ندارد لكن در هر موقع و در هر پيشامد لازم مى دانمتذكراتى به شما عزيزانم بدهم
1- هدف همان است كه در سخنرانى ها و اعلاميه هاى خود ذكر نموده ام
الف - سرنگونى سلطنت پهلوى و رژيم منحوس شاهنشاهى .
ب - بپا داشتن حكومت جمهورى اسلامى مبتنى بر ضوابط اسلام ، متكى به آراء ملت .
2- نهضت با شيوه هاى گوناگون خصوصا اعتصابات در همه ادارات و دستگاه هاىدولتى بايد ادامه داشته باشد. دولت نظامى ايران غاصب و مخالف قانون است و برملت است كه از آن اطاعت نكنند و سرپيچى و كارشكنى تا حد فلج نمودن دستگاه هاىدولتى پيش ‍ رود. من از جميع كارمندان محترم دولت و ساير موسسات كه با اعتصاب خودپشتيبانى از برادران و خواهران خود كرده اند تشكر مى كنم . اين يك وظيفه اسلامى و لازمالاجراست .
3- شاه با روى كار آوردن دولت نظامى دست به توطئه ديگرى زده است و آن اينكه ازطرفى در پيشگاه خدا و ملت عذر و تقصير مى خواهد و اعتراف به اشتباهات و جناياتخويش در طول سلطنت ننگين مى كند و از آيات عظام و علماى اعلام و ساير طبقات استمداد مىكند و از طرفى ديگر دولت نظامى اش با سركوبى شديد وقتل ها و اعزام چماق به دست ها و سرنيزه دارها و توپ و تانكها بر ملت مظلوم مى تازد وعزيزان ما را بيش از پيش به خاك و خون مى كشد، بهخيال آنكه با اين نقش مى تواند خودش را از گناهقتل و غارت هاى دوران سلطنتش تبرئه نمايد و با دستگيرى ماموران فاسد خود كه يك عمرعامل خيانت هاى او بوده اند، خود را توبه كار معرفى نمايد. شاه در يك دست چماق و
سرنيزه و مسلسلبراى سركوبى ملت دارد و در دست ديگر توبه نامه و اعتراف به خيانت ها و جنايت ها وعذر و تقصير را گرفته است .
ملت هوشمند و بيدار ايران نه از آن چماق و سرنيزه هراس دارد و نه از اين خدعه و نيرنگفريب مى خورد. اين شخص كه از مراجع عظام و علماى اعلام براى فرونشاندن نهضتاسلامى و باز كردن راهى در برابر چپاول و هدم اسلام و قرآن كريم استمداد مى نمايد،همان مردكى است كه تا ديروز علماى اسلام و روحانيون عظيم الشان را مرتجع و راه آنانرا كه راه اسلام و قرآن كريم است ، ارتجاع سياه مى ناميد و در يكى از نطق هاى خود باكمال وقاحت گفت كه از اين طبقه كه مثل حيوان نجس است اجتناب كنيد و در نطقى ديگر باكمال بيشرمى گفت روحانيون مثل كرم ها درنجاست مى لولند چه شد كه امروز اين چنين باروحانيون آشتى مى كند اين نيز خدعه نيست ؟ اينمثل دولت آشتى نيست ؟ او كه امروز به سياسيون و جوانان ملت روى آورده و از آنان براىوطن استمداد مى كند، همان است كه گروه هائى از آنان را اعدام و شكنجه و زندان كرده و مىكند، جوانان غيرتمند ما را به خاك و خون كشيده و مى كشد، دانشگاه هاى ما را به قتلگاههاى جوانان ما تبديل نموده است .
من از جناياتى كه اخيرادر دانشگاه ها با فرزندان اسلام نموده اند در سوگم . من ازدانشجويان عزيز كه در راه اسلام و كشور فدائى داده اند و درمقابل شاه با مشتى گره كرده ايستاده و او را محكوم كرده اند تشكر مى كنم .
من از جوانان غيور ايران كه ملت ما را سرافراز نموده اند احساس غرور مى كنم . ملت ايرانبايد بداند كه اين نطق هاى فريبنده براى اغفال مردم و فرونشاندن آتش خشم ملت استتا تثبيت مقام كرده و قدرت را بازيابد و خدا مى داند كه اسلام و روحانيت و عموم ملت پساز آن با چه مصيبت هاى دردناكى مواجه خواهد شد.
عزيزان من ! از اين هياهوى نظامى نهراسيد كه نمى هراسيد. شما ملت شجاع ثابت كرديدكه اين تانك ها و مسلسل ها و سرنيزه ها زنگ زده است و با اراده آهنين ملت نمى تواند مقابلهكند و از اين نرمش هاى شيطانى و توبه نامه هاى ابليسى فريب نخوريد كه نمىخوريد. شاه در اول سلطنت غاصبانه خود سوگند خورد كه به اسلام وفادار باشد و بهملت خيانت نكند و اكنون اعتراف مى كند كه خائن است و اسلام و ايران را به تباهى كشانيدهاست و تمام خيانت ها عمدى بوده است كه امروز اسم اشتباه بر آن گذاشته است غفلت نكنيدكه اين اشتباهات عمدى تكرار خواهد شد و كشور را به نيستى و ملت را به تباهى خواهدكشاند. امروز بر تمام طبقات ملت از مراجع عظام و علماى اعلام و مدرسين و فضلاى عالىمقام و اساتيد محترم دانشگاه ها و دانشسراها و دانشجويان دلير و طلاب شجاع تا جناح هاىسياسى و روشنفكر، از كارگران و كشاورزان تا بازاريان و اصناف ، از كارمندان دولتتا افسران نيروهاى سه گانه ، از سربازان تا صاحب منصبان عالى رتبه و بر همهاقشار ملت تكليف الهى و وجدانى است كه با اتحاد كلمه و بدون هراسى از قدرت ها وابرقدرت ها، هدف اسلامى خود را تعقيب و گلوى اين ستمگر تاريخ را بفشارند و باقاطعيت و جديت به سوى هدف پيش روند كه وعده خداوند
به مستضعفين نزديك است و كشتن و كشته شدن در راه خدا سرافرازى است و در خاتمه ازملت شريف ايران كه بارها در اينگونه مسائل امتحان خود را داده اند، خواهش مى كنم كه بهخواهران و برادران خود كه در اثر اعتصابات و تظاهرات لطمه مالى و جانى ديده اند،با احترام تمام آنان را يارى دهند و اين وظيفه الهى را به بهترين وجهعمل نمايند كه خمينى هميشه به ياد آنان است و دست آنان را مى فشارد. از خداوند تعالىتوفيق و تائيد همه را خواستارم و خذلان و شكست دشمنان ملت را خواهانم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 16/8/57
مصاحبه امام خمينى با روزنامه هلندى دى ولت گرانت
سؤ ال : در مورد گفتار شاه و اعتراف به (اشتباهات گذشته ) و اين كه اعلام داشته استكه (پيام انقلابى ) را شنيده است و اينطور به نظر مى رسد كه شما مردم را به قيامخوانده ايد، بنابراين راه ديگر و ممكنى را براى رسيدن به يك رژيم دمكراتيك نمىبينيد؟
جواب : اولا" اينكه شاه به اشتباهات گذشته اعتراف مى كند، چيزى جز فريب و نيرنگنيست و گمان كرده است به صرف اعتراف ، ملت از او دست برمى دارد و ديگر اينكه اگرمجرمى به گناه خود اعتراف نمود، بر حسب اعترافش بايد محاكمه و مجازات شود ودليل اينكه به دروغ مى گويد پيام انقلابى شما را شنيدم ، اين است كه اگر شنيده است(كه حتما شنيده ) پيام ملت به او (شاه ) در برابر مملكت اين است كه شاه و همه خاندانسلطنت بايد كنار بروند. بنابر اين اگر اين پيام را شنيده و مى خواهد به پيام ملتعمل كند چرا كنار نمى رود و سرنوشت مردم را به دست خودشان نمى سپارد؟ و دائما خود رابا سرنيزه به مردم تحميل مى كند؟ و آيا در چنين صورت ، باز هم ما بپذيريم كه شاهمى خواهد دموكراسى را برقرار كند؟
سؤ ال : حدس مى زنيد امكان اين باشد كه ارتش از شاه همانطورى كه خواسته ايد،سرپيچى كند؟ اگر جواب مثبت مى دهيد، آيا دلائل موجهى براى آن داريد؟ و اگر نه ، بهنظر شما شانس واقعى اين هست كه يك قيام مسلحانه ايجاد شود؟
جواب : اينكه مسلم است در ميان ارتش صاحب منصبانى هستند كه با حمايتشان از شاه و حمايتشاه از آنان ، در غفلت مملكت شريك بوده اند و همچنين در كشتارها و شكنجه ها همدستيكديگر، ليكن سربازان و نيز بسيارى از افسران و درجه داران هستند كه هنوزدل هايشان با ملت است و از دست شاه بخصوص به علت تسلط مستشاران آمريكائى برآنان رنج مى برند و اينان به دليل پيوندى كه با مردم دارند، دير يا زود به آغوشملت باز مى گردند و هم اكنون آثار آن ظاهر شده است .
سؤ ال : به فرض اينكه شاه بپذيرد كنار رود و يا مجبور به كناره گيرى شود، چهراهى را بايد دنبال كرد تا به جمهورى اسلامى رسيد؟ فكر مى كنيد كه در طى اين راهبه هيچ مشكلى بر نخواهيد خورد؟
جواب : همان مردمى كه دست در دست هم دادند و دليرانه عرصه را بر شاه تنگ كردند،همان ها با هدايت كسانى كه هميشه دلسوز آنان بوده اند، نوع حكومت دلخواه خود را انتخابمى كنند و بديهى است كه چون مسلمانند، در همهمراحل كار، اسلام تنها ملاك ضابطه نظام اجتماعى و نوع حكومت خواهد بود و بر ايناساس من جمهورى اسلامى را پيشنهاد كرده ام و به راى عمومى مى گذارم و بديهى است كههر كارى ، هر چه مهمتر، با مشكلاتى بزرگتر روبرو خواهد شد.
سؤ ال : اگر انتخابات آزاد شود، آيا مردم را به ميانه روى دعوت خواهيد كرد؟
جواب : با وجود شاه هيچ طرحى را نمى پذيريم كه جز توطئه چيزى نيست و در صورتسرنگونى شاه ، مردم دعوت مى كنيم كه به هيچ دولتى راى ندهند جز آنكه خود آناندولت را سركار آورند.
سؤ ال : يك دولت اسلامى چگونه تشكيل خواهد شد؟
جواب : با طرحى كه تدارك ديده ايم تلاش مى كنيم كه عموم ملت از همه طبقات آگاهانه وآزادانه نمايندگان خود را انتخاب كنند و سپس نمايندگان دولت را و مسوولين هر مقامى راانتخاب مى كنند.
سؤ ال : اولين اقدام يك دولت اسلامى چه خواهد بود؟
جواب : اولين اقدام اين است كه همه عوامل فساد و مهمتر اينكه همه انگيزه هاى فساد در زمينههاى اجتماعى و اقتصادى و ساير زمينه ها با كمال جديت بايد ريشه كن شود.
سؤ ال : با آنهائى كه از نظر شما خائن هستند و آنها كه منافع خود را مى خواهند، چهخواهيد كرد؟
جواب : جوابش همان است كه قبلا" گفتم ، مردم هر كس و يا هر گروه را براى به دستگرفتن مسووليت ها صالح بدانند، انتخاب مى كنند و خائنين را محاكمه و مجازات مىنمايند.
سؤ ال : جبهه ملى با رد كردن سلطنت مشروطه ، قدم مهمى در جهت شما برداشته ، آيا شمانيز به نوبه
خود حاضريد يك قدم در جهت مخالفين غير روحانى دولت برداريد؟
جواب : رژيم سلطنتى را بيش از يك سال است كه عموم مردم در سراسر ايران به شدتمحكوم كرده اند، بنابراين هر كس و يا هر گروه هم سلطنت را رد كند، با ملت هماهنگى كردهاست و در صورتى كه در اين قدم استقامت كند، ملت او را فراموش نمى كند و من خود را دركنار مردم احساس مى كنم .
سؤ ال : قانون اساسى 1906 هياتى از علماى مذهبى رامسوول تطبيق مجلس با قرآن قرار داده است ، آيا در جمهورى اسلامى نيز يك چنين مجمعىپيش بينى مى شود؟
جواب : نظارت علماى اسلام چون گذشته بر مجلس تائيد خواهد شد.
سؤ ال : شما براى ايران ، بر خلاف خواست شاه يك مدرنيزه كردن واقعى مى خواهيد، آيامى توانيد مشخص كنيد كه فرق بين اين دو مدرنيزاسيون چيست ؟
جواب : بازسازى و نوسازى كشور قطعا مورد تائيد و از برنامه هاى ماست . آنچه را كهشاه به نام مدرنيزه كردن انجام داده ، جز خرابى و ويرانى به بار نياورده است . نفت ،اين طلاى سياه را حراج كردن و در عوض كشور را پر از آهنپاره نمودن ، مدرنيزه كردن است؟! به كمك چند صد كارخانه ، صنايع مونتاژ وابسته را رواج دادن ، مدرنيزه كردن است ؟!ده ها هزار مستشار نظامى را با هزنيه هاى سرسام آور بر ارتش و بر مقدرات مملكت مسلطكردن ، مدرنيزه كردن است ؟! و...
سؤ ال : در جمهورى اسلامى حقوق اقليت هاى مذهبى ، نژادى و سياسى چه خواهد بود؟ آياحزب كمونيست آزاد خواهد بود؟
جواب : اسلام بيش از هر دينى و بيش از هر مسلكى به اقليت هاى مذهبى آزادى داده است ،آنان نيز بايد از حقوق طبيعى خودشان كه خداوند براى همه انسان ها قرار داده است ،بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهدارى مى كنيم . در جمهورى اسلامىكمونيست ها نيز در بيان عقايد خود آزادند.
سؤ ال : مشخصا حقوق زنان در جمهورى اسلامى چه خواهد بود؟ تكليف مدارس مختلط چه مىشود؟
مساله تنظيم توالد و تناسل و سقط جنين چگونه خواهد شد؟
جواب : از حقوق انسانى ، تفاوتى بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن حقدخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضى از موارد تفاوت هائى بين زنو مرد وجود دارد كه به حيثيت انسانى آنها ارتباط ندارد. مسائلى كه منافات با حيثيت وشرافت زن ندارد آزاد است . سقط جنين از نظر اسلام حرام است .
سؤ ال : گفته ايد كه در جمهورى اسلامى ايران به صادرات گاز و نفت به كشورهاىغربى ادامه داده و تكنولوژى آنها را وارد خواهيد كرد، تحت چه شرائطى ؟
جواب : ما نه چاه هاى نفت را مى بنديم و نه درهاى مملكت را به روى خود مى بنديم و نهكشور را به بازار مصرف هر چه كه غرب مى سازد و مى خواهد به ماتحميل كند، تبديل مى كنيم . ما از نفت استفاده خواهيم كرد ولى دليلى ندارد كه هميشهصادر كننده آن باشيم . ما چيزى را كه نداريم و به آن نياز داريم . از خارج مى خريمولى چرا خود توليد كننده مايحتاج خود نباشيم ؟ سياست ما هميشه بر مبناى حفظ آزادى ،استقلال و حفظ منافع مردم است كه اين اصل را هرگز فداى چيزى نمى كنيم .
سؤ ال : شما وابستگى بسيار بزرگ ايران را به كشورهاى غربى بخصوص آمريكامشخص كرده ايد، چگونه فكر مى كنيد كه به آن پايان دهيد؟
جواب : ملتى كه براى به دست آوردن آزادى واستقلال كشته مى دهد، براى حفظ و پاسدارى از آن ، صبر و استقامت و رنج را مى پذيرد.
سؤ ال : آيا نظر ملى كردن خصوصا كمپانى هاى نفتى را داريد؟
جواب : ما هر قراردادى را كه به ضرر ايران باشد، به نفع ايران لغو خواهيم كرد.
سؤ ال : آيا خارجى ها و بخصوص آمريكائى ها را از ايران بيرون خواهيد كرد؟ اگر جوابمثبت است ، خطر اين نيست كه كمبود تكنيسين و متخصصين پيدا كنيد (بخصوص صنايع نفتى)؟
جواب : ما دشمن غير ايرانى نيستيم ولى كسانى كه بودن آنان را به ضرر ملت بدانيم ،به آنان اجازه
اقامت نمى دهيم . ما به قدر كفايت از نيروى انسانى ماهر برخورداريم .
سؤ ال : آيا نمى ترسيد كه آمريكا جمهورى اسلامى را براندازد؟ و همين طور روسيه ؟ چهاقداماتى براى جلوگيرى از يك چنين احتمالى خواهيد كرد؟
جواب : در حال حاضر نهضت اسلامى ايران عليه شاه ، چيزى كمتر از روياروئى باآمريكا و شوروى نيست كه مستقيم و غير مستقيم از او حمايت مى كنند.
سؤ ال : در مورد تعويض لحن مطبوعات شوروى در مورد اينكه اوضاع ايران به وضوحبه هم خورده ، چه مى كنيد؟
جواب : شوروى با سياست هاى فرصت طلبانه خود در بسيارى از جاها حيثيت خود را ازدست داده است و او به خيال اين است كه هميشه مى توان از آبگل آلوده استفاده كرد. ما دست سود جويان شوروى را از ايران قطع خواهيم كرد.
سؤ ال : نظر شما در مورد دليل آمريكا كه مى گويد اگر اوضاع ايران آشفته شودشوروى از آن بهره بردارى مى كند تا بتواند راهى به خليج فارس باز كند، چيست ؟
جواب : آمريكا سخن متناقض زياد گفته است . چندى پيش بود كه كارتر گفت : (مى گويندشوروى در ناآراميهاى ايران دخالت دارد) حرف كارتر صحيح نيست و اگر ايرانمستقل باشد، بر طبق ضوابط، كنترل خليج را به عهده مى گيرد.
سؤ ال : به فرض اينكه خيزش ايرانيان گسترش نيابد و اينكه شاه واقعا اقدام بهآزادى كند و در طى يك رفراندم ، ايرانيان راى به ماندن حكومت سلطنتى يا مشروطهسلطنتى بدهند، در اين مورد چه خواهيد كرد؟
جواب : انقلاب ايران يك نهضت اسلامى است كه ادامه دارد و با رفتن يا ماندن شاه نيزادامه دارد. اگر شاه لجاجت كند و كنار نرود، نهضت همچنان ادامه خواهد داشت . اصولا" حكومتمشروطه سلطنتى مورد تنفر شديد مردم است . از طرفى شاهمحال است به مردم ستمديده ايران آزادى دهد. آيا تظاهرات و اعتصابات سراسر ايرانرفراندمى عليه شاه نيست ؟
تاريخ : 16/8/57
مصاحبه امام خمينى با مجله آلمانى اشپيگل
سؤ ال : از آغاز سال ، صدها هزار نفر از مردم به نام شما به خيابان ها ريخته و برعليه شاه تظاهرات كرده اند، بيش از هزار نفر انسان در مبارزه با ارتش و پليس جان خودرا از دست داده اند، آيا شما اين شورش خلقى را سازمان داده ايد؟ و براى چه هدفى ؟
جواب : سبب اصلى قيام مردم كشور، شخص شاه و رژيم اوست . اين پدرش و خود اوست كهطى 55 سال :
الف - با اسلام با كينه توزى دشمنى كرده اند و در هدم اسلام به عنوان حافظ آزادى واستقلال كشور كوشيده اند.
ب -تمام آزادى ها و حقوق ملت مطرح در قانون اساسى را از ميان برده اند.
ج - استقلال كشور را بكلى از ميان برده است . تمام بنيادهاى اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى و فرهنگى كه اين ملت طى قرون براى زندگانىمستقل خويش فراهم آورده بود، به وسيله اين رژيم از ميان برده شده است . بيشتر از اين ،برنامه هاى اقتصادى كه آمريكائيان به دست اين رژيم ، توام با فساد بسيار اجرا كردهاند دستگاه اقتصادى را از ميان برده و امروز مردم كشور به صدور نفت و ورود كالا گذرانمى كنند اما همين گذران ، به قيمت انهدام اقتصاد كشور درسال هاى آينده تمام مى شود كه نفت رو به اتمام مى گذارد و درآمد آن كاهش مى پذيرد.مردم كشور بيدار شدند و به حركت آمدند. من حرف مردم را مى زنم . ما همه يك صف هستيم ويك حرف را مى زنيم ، ما مى خواهيم شاه و رژيم سلطنتى نباشد، يعنى آزادى واستقلال باشد. اسلام ضامن وحدت كشور در عين آزادى واستقلال است ، قيام مردم براى اين هدف است .
سؤ ال : از زمانى كه شاه شما را در سال 1963 مجبور به ترك ايران كرد مرتبا گفتهايد شرط بازگشت شما به ايران سرنگونى شاه مى باشد، اين شرط هنوز به جاى خودباقى است ؟
جواب : به دستور شاه از سال 1964 تا زمان خروجم از عراق به صورت تبعيد در آنكشور به سر مى بردم و فعلا" به ايران برنمى گردم .
سؤ ال : در تهران خبرهاى تاييد نشده اى شنيده مى شود كه طبق آنها شما با رفتن شاه همراضى هستيد، با جانشين او پسر 19 ساله اش ‍ رضا تحت شرائطى كار خواهيد كرد؟ آيااين خبرها صحيح هستند؟ و شرائط مزبور دقيقا چه شرايطى است ؟
جواب : خير، اين خبرها صحيح نيستند. با سلطنت و نيز ادامه سلطنت و حكومت اين خانوادهمخالفيم .
سؤ ال : خشم ملاهاى محلى و تظاهر كنندگان ، غالبا بر عليه هدف هاى اماكن عمومىزيادى متوجه شده و بانك ها و سينماها به آتش ‍ كشيده شده و مغازه هاى بزرگ به تاراجرفته است .
جواب : به آتش كشيدن سينماها و بانك ها مسبوق به درخواست ما نبوده است ، رژيم شاه اينتاسيسات را براى تخريب اقتصاد و فرهنگ كشور در حد افراط مورد استفاده قرار داده استو به همين جهت هدف مخالفت مردم شده اند. مردم عصبانى نيستند، آگاه هستند در غرب اطلاعكافى از نقش تخريبى اين موسسات ندارند، نمى دانند كه بانك ها به شدت مردم رااستثمار كرده اند، زمينه توليد مردم زحمتكش را به سود شركت هاى بين المللى و توسعهبازار فرآورده هاى خارجى از بين برده اند. سينماها كارشان از بين بردن روحيه مقاومت درنسل جوان كشور بوده است ، امروزه اين امر مورد اقرار گردانندگان دستگاه هاى تبليغاتىخود رژيم نيز هست البته مردم از راهنمائى هاى صميمانه و صادقانه ما پيروى مى كنند.
سؤ ال : اگر ما شما را درست فهميده باشيم ، هدف شما فقط سرنگونى شاه نيست بلكهاز بين بردن رژيم شاهنشاهى است اما به عقيده شما چه چيز بايد به جاى آن بنشيند؟ يكدموكراسى پارلمانى ؟ يك دموكراسى خلقى از نوع ماركسيستى آن ؟ يا يك حكومت خدائىآنطور كه حضرت محمد (ص ) فرموده است ؟
جواب : تعيين نظام سياسى با آراء خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهورى اسلامى را بهآراء عمومى مى گذاريم . اينك كشور بر سر دو راهى مرگ و حيات ، آزادى و اسارت ،استقلال و استعمار، عدالت اقتصادى و استثمار قرار گرفته است . اين حكومت حيات ملى رابايد نجات دهد، به مردم كشور آزادى و به كشوراستقلال را بازگرداند و به جاى نظام استثمارى ، عدالت اقتصادى را برقرار سازد.
سؤ ال : چه كسى بايد در ايران كه يك كشور درحال توسعه با كوشش به سوى كشورى صنعتى شدن
است ، خواست ملت را به قدرت سياسى مبدل كند؟ در چنين اجتماعى با اكثريت شيعى ،تكليف اقليت ها چه مى شود؟
جواب : خواست ملت را نمايندگان منتخب او به تصميم و تدبير سياسى و رهبرى سياسىدور از فساد و خدمتگزار مردم تعيين مى كنند. اقليت هاى مذهبى به بهترين وجه از تمامحقوق خود برخوردار خواهند بود.
سؤ ال : از گروه كوچك رهبران سياسى كنونى و سودجويان از اين رژيم كه بگذريم ،در چه مواردى كشور ايران در آينده با اوضاع امروز تفاوت هايى خواهد داشت ؟
جواب : موارد اختلاف ايران فردا را با ايران امروز در پاسخ سؤال پنجم شما داده ام ، در اينجا اين نكات را مى افزايم :
الف - رهبرى سياسى از سلطه بيگانه آزاد مى شود، از فساد مالى و سياسى پاك مىشود.
ب - اقتصاد كشور از سلطه بيگانه آزاد مى گردد و ديگر برنامه هاى اقتصادى ،برنامه هايى نخواهند بود كه هدف هاى شركت هاى بين المللى را در ايران به اجرابگذارد.
ج - جامعه آينده ما جامعه آزادى خواهد بود و همه نهادهاى فشار و اختناق و همچنين استثماراز ميان خواهد رفت .
د - انسانى كه امروز در نظام پليسى از فعاليت هاى فكرى و آزادى در كار محروم شدهاست ، تمامى اسباب ترقى واقعى و ابتكار را به دست خواهد آورد. جامعه فردا جامعه اىارزياب و منتقد خواهد بود كه در آن تمامى مردم در رهبرى امور خويش شركت خواهند جست .
سؤ ال : در بسيارى از كشورهاى خاورميانه و آسيا درسال هاى گذشته ، يك موج قوى اتحاد اسلامى به وجود آمده است ، بى شك دخالت مذهب درزندگى سياسى در اين كشورها رشد داشته است تا چه حدودى اوضاع كنونى ايران بااين (پان اسلاميسم ) مربوط مى شود؟
جواب : اين پديده جهانى است . در حقيقت بشر امروز دارد به دوران جدائى ماديت از معنويتپايان مى دهد. در همه جا ماديت جاى خود را در اعتلاى معنوى انسان دارد باز مى يابد. ماديتكه معنى آن در تحصيل قدرت مادى به هر وسيله و از هر راه خلاصه مى شد، كار بشريترا مواجه با بن بست ساخته است . اينك زمان آن است كه فعاليت مادى ، آمادگى براىاعتلاى معنوى انسان تلقى شود و همين تلقى است كه بشريت امروز و فردا را به مذهب بازمى گرداند. اسلام دينى است كه با تنظيم فعاليت هاى مادى ، راه را به اعتلاى معنوىانسان مى گشايد.
ترقى واقعى همين است كه رشد خود انسان هدف فعاليت هاى مادى گردد و اسلام دين اينترقى است .
سؤ ال : در اولين كنفرانس اتحاد اسلامى در افغانستان در بهارامسال ، شوروى نيز با نمايندگان زيادى آمده بود، به نظر شما بين كشورهاىسوسياليستى و حركت جديد اسلامى مسائل مشتركى وجود دارد؟
جواب : اين گونه كنفرانس ها به نام اسلام تشكيل مى شود اما هدف اسلامى ندارد و كسانىكه به نام نماينده مسلمانان در اين كنفرانس ها شركت مى كنند، فاقد نمايندگى مردمهستند. شوروى نقش شتر مرغ را بازى ميكند، از سوئى ضد مذهب اسلام است و آزادى مذهبىمردم مسلمان زير سلطه را از ميان برده است ، از سوى ديگر نماينده اين مردم مسلمان است !شوروى با روشى كه در عمل پيش گرفته است وملل مسلمان را به زير سلطه خويش در آورده است ديگر حتى شايستگى دعوى طرفدارى ازمظلوميت و مخالفت با استثمار را نيز ندارد.
سؤ ال : در ايران نيز حداقل به عنوان هدف بر عليه دشمن واحد (شاه ) مذاكراتى بينمخالفين مذهبى و ماركسيست ها وجود داشته است ، براى چه هدفى ؟
جواب : هيچ گونه مذاكراتى وجود نداشته است .
سؤ ال : روزنامه هاى فرانسوى خبر داده اند شما در آينده نزديكمحل اجبارى خويش را در نزديكى پاريس ترك كرده و مبارزه بر عليه شاه را از افغانستانادامه خواهيد داد، با اين تعويض محل چه چيز در نظر داريد؟
جواب : فعلا" درباره ترك فرانسه تصميمى نگرفته ام .
تاريخ : 16/8/1357
مصاحبه امام خمينى با خبرگزارى آسوشيتدپرس
سؤ ال : نظر شما درباره دولت نظامى كه شاه منصوب كرده است چيست ؟
جواب : توطئه جديد شاه يعنى انتصاب دولت نظامى براى كشتار بيشتر و تسليم مردمايران است كه نه تنها راه براى شاه نيست بلكه هم شاه و هم حاميان وى را در بن بستبدترى قرار مى دهد.
سؤ ال : آيا انتصاب اين دولت سقوط و سرنگونى رژيم فعلى را آسانتر و يامشكل تر مى كند؟
جواب : آنچه مسلم است سرنگونى رژيم را قطعى تر مى كند.
سؤ ال : آيا بين رهبران مخالفان سياسى كه شما از بدو ورودتان به فرانسه با آنانتماس داشته ايد اجماع وجود دارد؟
جواب : من هميشه به همه افراد و سران قوم توصيه كرده ام كه از خواست ملت كهسرنگونى رژيم شاه است منحرف نشوند.
سؤ ال : با توجه به اينكه بعضى از اين رهبران خواستار رژيم غير دينى هستند كه درتناقض است با اصول اسلامى كه شما از آن دفاع مى كنيد، آيا فكر مى كنيد زمينهتفاهمى بين شما و آنها وجود دارد؟
جواب : در نهضت مقدس اسلامى ايران جائى براى اين گونه افراد نيست .
سؤ ال : درباره كوشش شاه براى اينكه زندگى عمومى را با بعضى از جنبه هاىنوگرائى غربى منطبق كند چه نظر داريد؟
جواب : اصولا" رژيم پهلوى از بدو تحميل به ملت ايران از هر گونه نوگرائى واقعىجلوگيرى نموده است و وابستگى همه جانبه و ورشكستگى اقتصادى ايران ازدلائل بارز ارتجاعى بودن اين رژيم است .
سؤ ال : آيا شما از يك حكومت ماركسيستى طرفدار روس كه از يك كودتا سربرآورد،حمايت خواهيد كرد؟
جواب : نهضت اسلامى ملت بپاخاسته ايران ، محلى براى چنين امرى نگذاشته است و ما باچنين دسيسه هائى همان عملى را خواهيم كرد كه با رژيم كنونى شاه .
سؤ ال : به نظر شما سياست ايران از اين هنگام به بعد در باره وضعيت خاورميانه چهبايد باشد؟
جواب : آنچه مسلم است ما ژاندارم منطقه نخواهيم بود.
سؤ ال : شما مثل ديگر سران اسلامى با موافقت نامه كمپ ديويد مخالفت مى كنيد؟
جواب : موافقت نامه كمپ ديويد و نظائر آن ، توطئه اى براى مشروعيت بخشيدن بهتجاوزات اسرائيل است كه نتيجتا شرايط را به نفعاسرائيل و به ضرر اعراب و فلسطينى ها تغيير داده است . چنين وضعيتى موردقبول مردم منطقه نخواهد بود.
سؤ ال : به نظر شما ايران بايد نفت خود را براى هدف هاى سياسى استفاده كند واحتمالا" صدور نفت را به طرف كشورهاى غربى درصورت يك زد و خوردمحتمل ميان كشورهاى عربى و دنياى اسلام با غرب قطع كند؟
جواب : در تمام زمينه ها ما در جهت منافع مردم خود گام برمى داريم و به آنچه صلاحآنان و پاسخگوى آرمان اسلامى آنان باشد عمل مى كنيم . سؤال : آيا فكر مى كنيد كه بعد از سقوط رژيم فعلى ، شخصا نقشى در حكومت جديد بهعهده بگيريد؟
جواب : خير، نه ميل و رغبت من و نه سن و نه موقعيت من اجازه چنين چيزى را مى دهد.
تاريخ : 16/8/57
مصاحبه امام خمينى با خبرنگاران انگليسى ، فرانسوى و آلمانى
سؤ ال : شاه براى همكارى ، به دولت نظامىمتوسل شده است و ارتشبد ازهارى را انتخاب كرده كه اوقول داد انتخاباتى كاملا" آزاد در آينده بر پا كند، شاه همچنين از آيت الله و ساير آياتعظام براى برقرارى مجدد صلح و آرامش در ايران طلب كمك و يارى كرده است ، عكسالعمل شما در مقابل اين اعمال چيست ؟
جواب : تشبثات شاه ، از طرفى فريبكارى كه در نطقش استمداد از روحانيون و ساير ملتو افراد مملكت كرد و از طرفى در عملش ‍ كه دولت نظامى براى سركوبى ملت وقتل و غارت برپا نمود، به هيچ وجه تاثيرى در سرنوشت ما و در نهضت ندارد. وعدهانتخابات آزاد امرى موهوم و اصلا انتخابات ، چه آزاد و چه غير آزاد، قانونى نيست چوننه شاه قانونى است و نه دولت شاه قانونى است ، پس ‍ موضوعى براى انتخابات پيدانمى شود كه آزاد باشد يا غير آزاد و ملت هرگز با او موافقت نخواهد كرد.
سؤ ال : ديروز شاه در سخنرانى خود به ملت ايران گفت كه او نهايت كوشش خود رابراى يك دولت ائتلافى كرده ولى موقعيتى در اين مورد به دست نياورده و مجبور شدهاست دولت نظامى روى كار آورد، او معتقد است كه اين دولت موقتى است ، آيا شما نظر او رامى پذيريد؟ اگر نه ، آيا شما معتقديد كه ارتش در موقع انتخابات از قدرت خودصرفنظر خواهد كرد و قدرت را به مجلس واگذار خواهد نمود؟ آيا شاه به وعده هاى خودعمل خواهد كرد؟ آيااشتباهات ، ستمگرى ها، بى قانونى ها و فسادها تكرار نخواهد شد؟
جواب : شاه براى حفظ خودش مشغولتوطئه و تشبثات است ، به هر طريقى كه بتواند تشبث مى كند و لهذا ممكن استدنبال اين بوده كه اشخاصى را با خودش همراه كند لكن براى اينكه ملت ايران قاطبه "برخلاف اوست و اصل رژيم را نمى خواهد، افراد ملى با او همكارى نخواهند كرد و نمىتوانند با كسى كه ملت برخلاف اوست همكارى كنند. قضيه انتخابات آزاد و وعده هاى شاههمه برخلاف است و انتخابات ، چه آزاد و چه غير آزاد، با بودن شاه و با بودن
اين رژيم ، غير قانونى است و وعده هاى شاه هم تمام بر اساس فريب است و ملت ايرانديگر از اين توطئه ها گول نمى خورد.
سؤ ال : شما يك رهبر بزرگ مذهبى با نفوذ فوق العاده اى در ايران هستيد، اگر شاه ازواگذارى قدرت و صرفنظر كردن از قدرت خوددارى كند و در قدرت باقى بماند، آياشما از نفوذ خود براى از ميان بردن او با صدور اجازه براى يك انقلاب عمومى اقدامخواهيد كرد كه منجر به خونريزى و قتل عام خواهد شد؟ آياعمل شما راه اسلام است ؟ ماهيت جمهورى اسلامى كه شما تبليغ مى كنيد چيست ؟
جواب : ما اميدواريم كه شاه با همين نهضتى كه به طرز فراگير تمام ايران را گرفتهاست و كارمندان و كاركنان دستگاه هاى دولتى يكى پس از ديگرى اعتصاب مى كنند و درحال تعطيل و فلج كردن دستگاه هاى دولتى هستند نتواند ديگر باقى بماند و به حياتخود ادامه دهد لكن اگر چنانچه احتياج به قيام مسلحانه بيفتد، ممكن است ما در اين امر تجديدنظر كنيم و اسلام در صورت لزوم براى حفظ كيان اسلام و مصالح ملت ، قيام مسلحانه رادر موقع خودش و مقتضيات خودش اجازه مى دهد و خونريزى براى حفظ قوانين اسلام وبراى حفظ مصالح ملت ، راه اسلام است . و اما طرز حكومتى كه ما پيشنهاد مى كنيم ، حكومتجمهورى اسلامى است و اساسش بر آزادى و استقلال كشور وعدل و تعديل تمام دستگاه هاى دولتى است و اين در وقتى كهعمل شود، دنيا خواهد ديد كه چيست .
تاريخ : 17/8/57
بيانات امام خمينى در مورد توبه و تعهدات دروغين شاه براى دوام سلطنت
تشبثات فريبنده شاه براى اغفال مردم
اعوذبالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
آقايان شعار مى دادند كه مى كشيم دشمن خونخوار تو، اين دشمن خونخوار من فقط نيست ،اينها، اين آدم و پدرش پنجاه سال است كه دشمن خونخوار ملت است ، دشمن خونخواراستقلال كشور ماست ، دشمن خونخوار آزادى ملت ماست ، دشمن خونخوار مخازن سرشار ملتماست ، دشمن خونخوار فرهنگ ماست ، دشمن خونخوار اقتصاد ماست ، دشمن خونخوار نظامىما و ارتش ‍ ماست ، دشمن خونخوار همه اقشار ملت ، دشمن خونخوار اسلام است ، دشمنخونخوار علماء اسلام است ، دشمن خونخوار فرزندان اسلام و ايران است .
حالا كه ملت ما توجه پيدا كرده به اين دشمنى و اين نهضت عظيم اسلامى برپا شده است ،ايشان تشبثات مختلفى مى كنند. تا قبل از اين شكوفائى نهضت ، ايشان از دو راهتشبثاتى كرد كه راه بزرگش عبارت از اين حرف هايى كه ميزد و خطابه هائى كه مىخواند و اين مطالبى كه در كتابى كه برايش تهيه كرده بودند،مثل كتاب ماموريت براى وطنم و كتاب ديگرش كه اينها را ديگران نوشته بودند به اسمايشان و ايشان هم اين را منتشر كردند و از اين راه تبليغات كه ايران به واسطه ايشان ،به واسطه اعليحضرت آريامهر به كجا رسيده است ، ديگر آمريكامثل پدربزرگ ما نيست كه ما از او اطاعت كنيم ، ديگر دست اجانب را ما قطع كرديم از اينمملكت ، نه شوروى ديگر جرات دارد كه به ما دست درازى كند و نه آمريكا قدرت دارد كهبه ما تعدى كند و اين حرف هائى كه در كتاب هايش و هر جا پيش مى آمد، از اين حرف هاالى ماشاءالله داشت كه كتاب هايش هم كه ملاحظه كرديد چه مسائلى در آن هست ، تمدنبزرگ و اين مسائل .
و تشبث ديگرش هم به زور بود و ساواك و نظامى و تسلط پاسبان و نظامى و ساواك واينها به جان و مال مردم تا قبل از اين شكوفائى نهضت بوده . وقتى كه از پيش از يكسال شكوفائى پيدا كرد اين نهضت و گسترش پيدا كرد در تمام ايران و هر روز همگسترشش ‍ زيادتر مى شود و انشاء الله تا آخر هم اين گسترش و اين نهضت هست ، در اينبرهه از زمان كه اين گسترش پيدا شد، ايشان مختلف تشبث كرد و پناهگاه پيدا كرد. يكوقتى با پيش آوردن دولت آشتى و اينكه اين دولت آشتى آمده است
كه بر طبق مرام ملت عمل كند، خواست هاى ملت را به ملت بدهد، بعضى كارهاى بچگانه همكردند. آن همه مراكز فساد در ايران موجود است و مورد پشتيبانى خود شاه و دستگاهش هست ،آنوقت : (قمارخانه ها را ما بستيم يا مثلا تغيير تاريخ داديم )، براى خاطر اينكه مردم رااغفال كنند، بعد كه ديدند كه مردم اغفال نشدند و صداى مردم باز هست و همين مانورى كهداده بودند مردم روشن كردند و برخلاف آن تظاهرات كردند، متشبث شد به حكومت نظامى ،در عين حالى كه دولت ، دولت آشتى بود، حكومت ، حكومت نظامى و آنطورقتل هايى كه همه ميدانيد و آنطور كشتارهايى كه همه مى دانيد.اول ، حكومت آشتى ، دولت آشتى ، دنبال او وقتى اين نشد سرنيزه و حكومت نظامى . لكنمردم مملكت ما، كشور ما به اين هم اعتنا نكردند. اين تحولى كه در روحيه جامعه ما پيدا شدهاست كه نظير در هيچ جا ندارد، در خود تاريخ ايران همچو نظيرى از براى آن نيست ، ايننحو تحول روحى از براى جامعه اى آن هم تحول فراگير كه همه اطراف مملكت را فراگرفته است ، حكومت نظامى كه از قوانينش اين است كه ، يا از اعلاميه هايشان اين است كهبيش از دو نفر حق ندارند با هم اجتماع كنند، جمعيت هاى دويست هزار نفرى ، سيصد هزارنفرى ، نيم ميليون نفرى در همان مراكز حكومت نظامى بيرون مى آمدند و حركت مى كردند ومرگ بر شاه مى گفتند.
توبه نامه اى همراه چماق
اينها ديدند كه از راه حكومت نظامى هم كار انجام نگرفت ، اين دفعه كه چند روز پيشباشد، اينها با هر دو حربه پيش آمدند يعنى شاه يك دستش توبه نامه بود، يك دستشچماق . اين توطئه بود، من اينطور حدس مى زنم و همين بوده است كه اينها اين اجتماع مثلثيا مربع را كه كردند در پيش شاه ، قرارشان بر اين شد كه شاه بيايد و حرف هاى آدمتوبه كار را بزند و هى در پيشگاه ملت تعهد بدهد (من متعهد مى شوم به اينكه ايناشتباهات را ديگر تكرار نكنم ، تا حالا اشتباهاتى شد و من متعهد مى شوم ملتزم ميشوم درپيشگاه ملت كه ديگر تكرار نشود اين كارها و اين اشتباهات ) و بعد هم به طايفه طايفهاز ملت روآورد، به روحانيون ، به مراجع عظام (به تعبير او) و علماء اعلام كه من از شماتقاضا دارم كه مردم را هدايت كنيد، مردم آرام بنيشينند و من ديگر بنا دارم به اين كه از اينبه بعد يك انتخابات آزادى ، يك ملت آزادى ، آزادى به همه معنا بدهم و شما مردم را آرامكنيد و به سياسيون رو آورد و تقاضا كرد كه شما هم كمك كنيد در اينكه مردم ديگراينطور كارها را نكنند و ما آزادى مى دهيم ، انتخابات آزاد، مجلس صحيح و ديگر از اينكارهائى كه پيشتر شده است و آن اشبتاهات نمى كنيم و بعد هم رو به جوان ها آورد كهشما از اين ملت هستيد و چه و بعد هم رو به پدر و مادر جوان ها كه نگذاريد جوان هايتانبيايند تو خيابان ها و اين كارها را بكنند و به همه اقشار ملت ايشان رو آوردند و اعترافكردند در محضر ملت و راديو هم از قرارى كه گفتند در همه برنامه هايش اين جد عظيمكرده است و اين توبه نامه را خوانده است .
اعترافات شاه حربه اى براى به دست گيرى يك سلطنت آرام
و اين اقرار به اين است كه تا حالا من اين كارهايى كه كرده ام اشتباه بود، اقرار به ايناست كه من جرم مرتكب شده ام در حضور ملت ايشان اقرار كرده است به اينكه من تا حالاآزادى را از ملت سلب كرده بودم و حالا مى خواهم كه اين آزادى را از اين اشتباه دست بردارمو فهميدم كه اين كار اشتباهى بوده است و مى خواهم دست بردارم . اقرار به اين است كهمجلس ملى تا حالا نبوده است و مجلس سرنيزه اى بوده است و من اين را هم اشتباه كرده بودم، انتخابات ديگر آزاد است ، آزاد مى شود. اقرار به اين است كه اينقتل و غارت هايى كه توسط مامورين من و اينهايى كه از ساواك و غيره شد من به ايشانامر كردم كه بكشيد و بزنيد، اين اشتباهى بوده است و من از اين به بعد اين كار را نمىكنم . اقرار به اين است كه اين حبس هايى كه ما كرديم و اين علما و سياسيون و سايرطبقات را به حبس برديم و ده سال ، پانزدهسال ، كمتر، بيشتر اينها در حبس بوده اند، اين يك اشتباهى بوده است كه خوب بود نشودولى خوب ، شد لكن ديگر تكرار نمى شود و ما از اين به بعد از اين كارها نمى كنيم .شما هم بيائيد دست برداريد و من همان سلطان باشم و شما رعيت باشيد، شما آرام باشيدكه من يك سلطنت آرامى ، دلخواهى بكنم و من همقول مى دهم و التزام مى دهم و ضمانت مى دهم كه ديگر از اين كارها نكنم . اين آن دستىاست كه توبه نامه را دارد.
كشتار مردم ، همزمان با توبه نامه
قرار اين بود كه ايشان بيايند در محضر ملت و اين حرف ها را بزنند،دنبال او نخست وزير هم همين حرف ها را تكرار كرده بود و هر دو مى گفتند كه اى ملتبيائيد (به طبقات ملت كه قيام كرده اند) بيائيد همه مان به فكر ايران باشيم ، درانديشه ايران باشيم ، بياييد دست از اين كارها برداريد كه ما همه در انديشه ايرانباشيم . اين آن دست توبه اى است كه در يك دستش توبه نامه بود، مصادف با همينتوبه نامه يك دست ديگرى هم بلند كرد و با شدت شروع كردند به آدمكشى ، با شدتهر چه تمامتر الان در ايران مشغولند، همين حالا، الان . ماامروز صبح از قم اطلاع داريم كهگفتند تا كنون قم اينطور نبوده است ، اينگونه انقلابى كه امروز در قم هست وآتشگرفته است و آتش سوزى و تفنگ و فساد، آن كسى كه تلفن كرده بود به اينجا گفتهبود كه قم تا كنون يك همچنين چيزى به خودش نديده بود من حالا ديگراطلاع از جاهاىديگر ندارم لكن اينطور هست مساله ، زنجان هم كه مى گويند همينمسائل هست و شدت دارد.
ملت فريب توبه شاه را نخواهد خورد
اين يك دست را اينطور گرفته است ، وقتى آنجا نگاه مى شود (آقا استغفرالله من توبهكردم ، غلط كردم ) يك دست را هم اينطور گرفته ، شمشير را دارد مى زند به سر و كلهمردم . خوب مردم باور كنند؟ اگر باز دنبال اين مطلب نظامى نبود در كار و حكومت نظامىنبود و مثلا -يك - به خيال
خودشان يك حكومت ملى بود، باز احتمال اين مى رفت كه چند نفر آدم بى اطلاع از عمق اشياءباور كنند. البته آنهائى كه مطالعه كردند درباره روحيه اين شخص و ديده اند كه 30سال ، بيست و چند سال اين چكاره بوده است و اينتبديل لباس ها را از او ديده اند، تبديل چهره ها را او ديده اند كه يك وقت به يك چهرهعابد زاهد در مى آيد و دنبالش آن چهره اى كه پنج پنج مى گيرد، اينها ديده اند مردم اينرا. آنهايى كه اطلاع دارند از مسائل ، كه تو هر چيزى بگوئى باور نمى كنند، اگرلااقل با يك دست آمده بودى بيرون و همان قضيه عذرخواهى در پيشگاه ملت و توبه نامه ،احتمال مى رفت كه يك دسته مثلا مردمى كه سطحى نگاه ميكنند، اينها باورشان بيايد،خوب اين هم براى تو يك چيزى بود كه يك دسته سطحى نظر كن باورشان بيايد مطلبرا، اگر آن دسته بگذارند كه اينها تفكر غلطى بكنند. لكن تو هر دو را با هم اجرا كردىاين ناشيگرى است . يا آنهايى كه دارند تعليم مى دهند اينمسائل را غرض دارند با اين مردك و مى خواهند كلكش را بكنند منتهى مستقيما نمى خواهند اينكار را انجام بدهند مى خواهند به غير مستقيم اين كار را انجام بدهند كه به مردم بفهمانندكه آقا توبه اين آقا اين است ، اين توبه اى كه دارد مى كند و در پيشگاه ملت عذرتقصير مى خواهد و التزام مى دهد و ضمانت مى كند، اين الان كه توى زبانش التزام وضمانت است زير عبايش تفنگ است ، اين را ملت باورش بيايد؟ كدام ملت ، كدام احمق باورشمى آيد اين را؟ چه كسى اين مطلب را باورش مى آيد؟ آنها هم كه مطالعه درحال شما نكرده اند، آخر باورشان مى آيد يك همچنين مطلبى كه با هم تو اين كار را دارىانجام مى دهى ؟ كسى احتمال مى دهد كه نظامى بدون اينكه شاه امر بكند آدم بكشد؟ نظامىبه روى مردم آتش روشن كند بدون اينكه امر مستقيم شاه در اين مساله باشد؟! اينها در اينجلسه اى كه داشتند فكر عليلشان به اين منتهى شد كه بياييد يك كارى بكنيم كهاعليحضرت را مصون نگه داريم و بگوئيم كه آقا توبه كار است لكن نظامى خودش كارخودش را انجام بدهد، يعنى نظامى ها هستند كه اين را انجام مى دهند نه شاه و جورى اينهاترتيب آن را دادند كه خود مطلب ، متن قضيه مطلب را روشن كرد كه چه هست ، همان قضيهدم خروس است . متن قضيه معلوم بود كه اين يك صورت سازى است و به نظر انسان مىرسد كه اينهايى كه اين مطلب را تنظيم كرده اند با اينكه از آن طرف ديدند كهرياكارى ها به جائى نرسيد، حكومت نظامى و سرنيزه هم به جائى نرسيد، كلا" ضم ايندو تا، ضم شى به لاشى است ، ضم هيچى به هيچى است ، آن به جائى نرسيد، اين همبه جائى نرسيد، خوب دوتايش هم همين است ديگر به جايى نمى رسد. اينها در عين حالىكه اين معنا را ديدند اين طرح را دادند كه مردم در خود طرح بفهمند كه مساله اين نيست كهايشان مى گويد من توبه كردم و اينكه يك انتخابات آزادى و يك عرض مى كنم مملكتصحيحى و مستقلى و آزادى بعد از اين من تحويل مى دهم ، همين حالايى كه دارد مى گويداستغفرالله التوبه ، همين حالا مسلسل هاى او باامر او دارد مردم را مى كشد، همين حالا كهالتوبه او باز قلمش خشك نشده است ، قم را به آتش زدند و زنجان را به آتش زدند،ساير مملكت هم حتمااين چيزها هست كه ما لابد تا عصرى يا شبى اطلاع پيدا مى كنيم . نمىشود اين مردم را ديگر بازى داد، فكرى ديگر بايد بكنند اينها.
اگر اين طرح از ابرقدرت هاست بسيار احمقانه است ، اگر از خود دستگاه هم هست ، كهتوى آن احمق هست ، آدم ناقلا هم هست . اگر احمق ها تنظيم كرده باشند كه احمقانه است ،اگر اين آدم هاى چيز فهم تنظيم كرده باشند، بر ضد او مى خواهند تنظيم بكنند. آنها همبا ملت معلوم مى شود همراهند، مى خواهند مردم را بيدار كنند كه اى مردم ! بدانيد كهتوبه اين آقا حمله است ، نه مرگ است . توبه گرگ را مى گويند مرگ است اما توبهايشان حمله است .

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation