بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 3, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

حاكم اسلام مثل حاكم هاى ديگر از قبيل سلاطين ، يا روساى جمهورى نيست . حاكم اسلام ،حاكمى است كه در بين مردم ، در همان مسجد كوچك مدينه مى آمد و به حرفهاى مردم گوشمى كرد و آنهائى كه مقدرات مملكت دستشان بود،مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماع مى كردند و اجتماعشان به صورتى بود كه كسىكه از خارج مى آمد نمى فهميد كه كى رئيس مملكت است و كى صاحب منصب است و چه كسانىمردم عادى هستند. لباس همان لباس مردم ، معاشرت همان معاشرت مردم و براى اجراىعدالت طورى بود كه اگر چنانچه يك نفر از پائين ترين افراد ملت ، بر شخصاول مملكت ، ادعائى داشت و پيش قاضى مى رفت ، قاضى شخصاول مملكت را احضار مى كرد و او هم حاضر مى شد و اگر چنانچه اسلام آنطورى كه هستپياده شود و اجرا گردد، اميد آن را داريم كه تمام بشر تحت لواى اسلام درآيند، تمام مكتبها شكست بخورد و مع الاسف نگذاشتند مردم اسلام را بشناسند براى مردم ، گاهى اسلام رابه صورت و وصف ارتجاع تعبير كرده اند و گاهى به خشونت تعبير كرده اند و گاهىبه اينكه چيزى كه در هزار و چند سال پيش از اين بوده است و حالا نمى تواند جامعه رااداره كند، تمام اينها تبليغات سوء است و شواهد زنده اى در متن اسلام است كه اين
مسائل اينطور نيست كه مبلغين ساير ملل براى اسلام گفته اند و ما مى خواهيم اسلام را،لااقل حكومتش را به يك نحوى كه به حكومت اسلام در صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرابكنيم تا شما معنى درست دموكراسى را به آن حدى كه هست بفهميد و بشر بداند كهدموكراسى كه در اسلام است با اين دموكراسى معروف اصطلاحى كه دولت ها و روساىجمهور و سلاطين ادعا مى كنند، بسيار فرق دارد.
تاريخ : 18/8/57
مصاحبه امام خمينى با راديو تلويزيون هلند
سؤ ال : نام شما بر سر زبان جوانان ايران است . چگونه مى خواهيد اين محبوبيت عجيب راتشخيص بدهيد؟
جواب : آنها تشخيص دادند كه ما همان مطالبى را تعقيب مى كنيم كه در نهاد آنها و آرزوىديرينه آنهاست و ما را خدمتگزار خود مى دانند، از اين جهت به ما علاقه دارند كما اينكه منبه آنان علاقه دارم .
سؤ ال : موقعيت كمونيست ها را در ايران چگونه ارزيابى مى كنيد؟ تا چه اندازه وعلل ارزيابى ؟ نظر شوروى درباره وضع فعلى چيست ؟
جواب : كمونيست ها در ايران قدرتى ندارند. تقريبا همه ايرانيان مسلمان هستند و در ايننهضت ثابت كردند كه چقدر به اسلام علاقه دارند و حكومت اسلامى مى خواهند. اما شوروىمانند ساير ابرقدرت ها پشتيبانى از شاه مى كند و اين ابرقدرتها با اين پشتيبانى مىخواهند شاه را حفظ كنند لكن دير شده است و نمى توانند او را حفظ كنند ملت ، شاه را نمىخواهند، او بايد برود.
سؤ ال : در وضع فعلى فرانسه ، بعضى از وكلاى مجلس راجع به اقامت شما درفرانسه از دولت سوالاتى كرده و اظهار نگرانى نموده اند. آيا نظر حضرتعالى چيست ؟
جواب : ما از دولت فرانسه كه هميشه خود را از طرفداران حقوق بشر معرفى مى كند،انتظار داريم همگام با ما نهضتى را كه عليه ظلم و ستم شاه در ايران برپا شده است وهيچ مطلبى غير از مطالب مشروعه اوليه حقوق بشر را خواستار نيست ، تائيد نمايد و بهپشتيبانى ما برخيزد و اگر آزاديخواه است ، آزاديخواهى خود را به اثبات برساند. و ازملت فرانسه انتظار داريم كه از ملت ايران دفاع نمايد. ملتى كه زير پاى ابرقدرت هاهر روز كشته و زخمى مى دهد و باز
براى احقاق حقوق خود دست از مبارزات آزاديخواهانه خود برنداشته است .
سؤ ال : مى توان گفت بعد از به وجود آمدن دولت جديد و زندانى كردن عده اى ، مساله وموقعيت جديدى بوجود آمده است ؟
جواب : ايران از مدتى پيش با حكومت نظامى اداره مى شود و اين كارهايى كه شاه مى كندمانورهايى است كه تاثيرى در نهضت ما ندارد و طرح هايى است كه به تحريك شاه واجانب عمل مى شود ولى فايده اى براى شاه ندارد. شاه شديدا مورد خشم ملت واقع شدهاست دولت نظامى ، وجود و عدمش يكسان است .
سؤ ال : آيا يك هماهنگى بين كليه نيروهاى مخالف در ايران امكان پذير است ؟
جواب : ما نيروى مختلفى نداريم . ملت ايران به تمام معنى به پاخاسته است كه حقخودش را مطالبه كند و آنهايى كه وابسته به شاه هستند و از او جيره خوارى مى كنند،آنها مى شود مختلف باشند تا با يك سياست هماهنگى پيدا كنند. ملت ايران يكپارچه است وهر شخصى كه با خواست ملت ايران مخالفت كند خائن است .
سؤ ال : آيا شما آماده فرمان دادن حركت مسلحانه عليه شاه هستيد؟
جواب : ما اميدواريم بدون جنگ مسلحانه به پيروزى برسيم و شاه كنار برود و اگرچنانچه يك وقت اقتضا كرد، مبارزه مسلحانه را مورد بررسى قرار مى دهيم .
تاريخ : 18/8/57
مصاحبه امام خمينى با خبرنگاران برزيلى ، انگليسى ، تايلندى ، ژاپنى ،وآمريكائى
سؤ ال : حضرت آيت الله ! پس از اين ناراحتى ها و ناآرامى هاى اخير دانشجويان و سپسروى كار آمدن يك دولت نظامى ، آيا شما فكر مى كنيد اوضاع كنونى براى سرنگونىشاه است ؟ و آيا توقيف آقاى هويدا نخست وزير اسبق ، تغييرى در اوضاع ايجاد كرده است ؟و بالاخره آيا شما هواداران خودتان را به يك مبارزه مسلحانه عليه شاه تشويق و توصيهخواهيد نمود؟
جواب : دولت نظامى تاثيرى در مسائل ايران ندارد بلكه در ازياد ناراحتى ها واعتصابات و تظاهرات نقش اساسى دارد، لذا پس ازتشكيل حكومت نظامى ، مسائل بدين صورت كه ملاحظه ميكنيد، تشديد شده است ، چنانچهتوقيف هويدا هم اثرى ندارد، اين هم يك مانورى است كهخيال مى كنند براى اسكات مردم ، اينگونه امور تاءثير دارد. چيزى كه بلااشكال تاءثير فى الجمله دارد اين است كه خود شاه و سلسله او بروند و آنوقت يك آرامشنسبى حاصل خواهد شد. و اما روش ما در مبارزه عجالتا همين است كه هست و من اميد اين را دارمكه همه مسائل را حل كند لكن اگر طول كشيد و احتياج افتاد، تجديد نظر خواهيم كرد.
سؤ ال : حضرت آيت الله ! براى جانشينى رژيم كنونى ، شما خواستار جمهورى اسلامىهستيد، چنين دولتى آيا آزادى هاى دموكراتيك را براى همه مردم تضمين خواهد كرد؟ و درچنين دولتى نقش خود شما شخصا چه خواهد بود؟ ضمنا در مورد آزادى هاى دموكراتيك مىخواهيم بدانيم آيا كمونيست ها و ماركسيست ها آزادى اظهار عقيده و بيان خودشان را دارند يانه ؟
جواب : دولت اسلامى ، يك دولت دموكراتيك به معناى واقعى است و براى همه اقليت هاىمذهبى آزادى به طور كامل هست و هر كسى مى تواند اظهار عقيده خودش را بكند و اسلامجواب همه عقايد را به عهده دارد و دولت اسلامى ، تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.و اما من هيچ فعاليت در داخل خود دولت ندارم و به همين نحو كه الان هستم ، وقتى هم كهدولت اسلامى تشكيل شود، نقش هدايت را دارم .
سؤ ال : سياست خارجى جمهورى اسلامى ، خصوصا در رابطه با ابرقدرتها چه خواهدبود؟
جواب : سياست دولت اسلامى ، حفظ استقلال ، آزادى ملت و دولت و كشور و احتراممتقابل بعد از استقلال تمام مى باشد و فرقى بين ابرقدرت ها و غير آنها نيست .
سؤ ال : شما نفوذ غرب بخصوص آمريكا را مذموم شمرده ايد، اين نفوذ چگونه مى تواندمحدود شود اگر ايران به اين ترتيب كنونى به فنون و تكنولوژى غربى وابسته استو غرب هم احتياج مبرمى به نفت خام شما دارد؟
جواب : حكومت اسلامى و خواست ملت ما براى همين است كه نفوذ غرب و همه كشورها را درايران از بين ببرد. وقتى يك ملت با تمام اقشار آن براى يك هدف قيام كردند، هيچ نفوذىنمى تواند خلاف آن را تحميل كند. و اما قضيه نفت ، ما بعد از اينكهاستقلال خود را به دست آورديم و نفت در اختيار ما قرار گرفت ، مى خواهيم بر حسب اختيارخودمان نفتمان به فروش رود و ارز گرفته و صرف مصالح كشور كنيم ، ما از حيثفروش مضايقه اى نداريم ليكن نه مثل فروشى كه الان انجام مى گيرد.
سؤ ال : حضرت آيت الله ! تا چه مدت انتظار خواهيد كشيد كه شاه روى كار باشد و بعددستور جهاد مسلحانه بدهيد؟
جواب : تا وقتى مايوس شوم از اينكه به ترتيبى كه در پيش است ، مقصود ماحاصل نشود.
سؤ ال : براى يكشنبه آينده در تهران دستور اعتصاب عمومى صادر شده است ، آيا اين آغازيك مبارزه جدى با دولت نظامى كنونى در ايران است ؟
جواب : مبارزه به همين شكلى كه هست ، هميشه جدى بوده منتها نوسان داشته است ، البتهحكومت نظامى و دولت نظامى موجب ناآرامى مردم و بيشتر شدن اين اعتصابات و تظاهراتشده است .
سؤ ال : نتيجه مذاكرات شما با آقاى دكتر كريم سنجابى و جبهه ملى چه بوده است ؟
جواب : مذاكرات به آن معنائى كه گفته مى شود توافقحاصل شده است ، نبوده . من مسائلى را كه مورد
نظرم بوده طرح كردم و آنها قبول كردند. من مسائلى را كه هميشه خواست ملت است طرح مىكنم ، هر كس آن را پذيرفت به خواست ملت عمل كرده است . خواست ملت ، رفتن شاه واستقرار حكومت اسلامى است ، به تظاهرات بنگريد.
تاريخ : 18/8/57
مصاحبه امام خمينى با مجله ى هفتگى نيورووآمستردام
سؤ ال : چه چيز را از شاه خرده مى گيريد؟ مشروعيتش ، اختناقش و يااعمال اقتصادى و اجتماعيش ؟
جواب : اولا در آغاز، سلطنت شاه و نيز پدرش بر خلافميل ملت بوده و ثانيا از ناحيه اجانب و براى حفظ منافع آنان بر ماتحميل شده است ، به همين جهت كليه برنامه هاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى و نظامىوى همگى بر خلاف مصالح مردم انجام شده كه نتايج زيانبار آن در همه زمينه ها اكنونمشهود است .
سؤ ال : چرا تغيير جهت شاه ، شما را قانع نمى كند؟ آيا مردم ايران از پاكسازى نظاميانراضى نخواهند شد؟ چگونه در مقابل ارتش ‍ مقاومت مى كنيد؟
جواب : شاه زير فشار ملت تن به اين تغيير جهت داده است و اين براى رهائى از بن بستىاست كه گرفتار آن شده است تا آتش خشم مردم را خاموش كند و سپس با تجديد قوا مجددادست به خيانت بزند و در برابر ملت ، نه ارتش و نه هيچ قدرتى نمى تواند بايستد،مگر تا كنون شاه با اتكاء به ارتش حكومت خود راتحميل نكرده است كه مى بينيم شكست خورده است .
سؤ ال : اگر شاهنشاهى از بين برود، چگونه مى خواهيد جمهورى اسلامى خود را از پايهبسازيد به طورى كه مطمئن باشيد كه از تغييرات ، كسانى كه از رژيم شاه استفادهكرده اند دوباره به نفع خود استفاده نكنند؟
جواب : ما با تكيه بر دستورات اسلامى و اجراى مقررات آن در همه زمينه ها تلاش خواهيمكرد كه از سوئى دست عناصر فاسد كوتاه شود و از طرفى انگيزه هاى فاسد كنندهنابود شود و ديگر اينكه عموم مردم را موظف مى دانيم كه انحراف از مسير اسلامى را در هركجا كه مى بينند از پائين ترين و بالاترين مقامات بلافاصله جلوگيرى كنند و بدينترتيب از رشد فساد جلوگيرى مى شود و مجال بر عناصر فاسد نيز بسته مى ماند.
سؤ ال : بازگشت به قوانين قرآن براى زنان يعنى چه ؟ تفريحات مردم در چه حدى است؟ (الكل ، فيلم و غيره )
جواب : در نظام اسلامى ، زن به عنوان يك انسان مى تواند مشاركتفعال با مردان در بناى جامعه اسلامى داشته باشد ولى نه به صورت يك شى ، نه اوحق دارد خود را به چنين حدى تنزل دهد و نه مردان حق دارند كه به او چنين بينديشند و درمورد آنچه را كه به نام تفريحات شناخته شده است ، اسلام با هر چيزى كه انسان را بهپوچى و از خود بيگانه شدن مى كشاند، مبارزه ميكند. شرابخوارى و ميگسارى در اسلامممنوع است . فيلم هاى منحرف كننده از اخلاق متعالى انسان ، ممنوع است .
سؤ ال : برنامه شما راجع به اصلاحات ارضى ، برنامه صنعتى كردن ، فروش مواداوليه مثل نفت و موضع شما در مورد اوپك و جنگ اعراب چيست ؟
جواب : ايران به سرعت مى تواند مشكل كشاورزى خود راحل كند به طورى كه هم كشاورز به يك زندگى انسانى در حد ديگران برسد و هم مملكتاز واردات مواد غذائى بى نياز گردد و ما براى صنعتى شدن كشور تلاش مى كنيم و لكننه صنعت مونتاژ كه هم كشور را هر چه بيشتر به اجانب وابسته كرده است و هم اكثريتفقير و محروم را در خدمت مشتى ثروت اندوز متجاوز قرار داده است .
سؤ ال : آيا بعد از تمام شدن مدت ويزاى توريستى شما تا دو ماه ديگرمايل هستيد فرانسه را به قصد يك كشور ديگر اروپاى غربى ترك كنيد؟ آيا به هلندخواهيد رفت ؟
جواب : اقامت من در پاريس موقتى است و در اولين فرصت كه امكان فعاليت در يك كشوراسلامى داشته باشم به آنجا مى روم .
سؤ ال : در مورد تحويل كشتى هلندى به نيروى دريائى ايران در حالى كه كشور بهشدت از طرف آمريكا مسلح شده است ، چه فكر مى كنيد؟
جواب : اصلى كه غير قابل تغيير است ، اين است كه سياست خارجى ما بايد بر مبناى حفظآزادى و استقلال كشور و نيز حفظ مصالح و منافع ملت ايران باشد ولى در خصوص اينگونه مسائل ، مسوولين فنى دولت منتخب ، در آينده آنها را بررسى مى كنند و دولتتصميم مى گيرد.
تاريخ : 19/8/57
پيام امام خمينى به ملت ايران در مورد كمك به مسلمانانى كه در رابطه بامبارزاتاسلامى ايران خسارت ديده اند
بسم الله الرحمن الرحيم
خدمت ذى شرافت عموم علماى اعلام و حجج اسلام ايران دامت بركاتهم واعلت كلمتهم
پس از اهداى سلام و تحيات وافره ، به عرض محترمتان مى رساند، در اين موقع كه دستجنايتكاران و دژخيمان شاه بيش از پيش به خون جوانان واطفال ما آغشته شده است و كشتگان و مجروحان بسيارى به جا گذاشته و عده كثيرى را درسراسر كشور بى خانمان و بى سرپرست نموده است و حضرات آقايان و اينجانب را بهعزا نشانده است ، در اين موقع كه اعتصابات و تعطيلات عمومى براى اعتراض به دستگاهجبار و احقاق حق مردم بى پناه صورت گرفته است ، بديهى است اين حوادث ضايعاتىدر دنبال دارد و قشرهائى از كسبه و كارمندان و كارگران محترم و محروم دچار مضيقه شده ومى شوند و اين امر موجب نگرانى شديد اينجانب است لهذا از حضرات آقايان تقاضاىمحترمانه دارم كه در تمام شهرستان ها و توابع آنها هيئت هائى را كه مورد وثوق هستند،انتخاب و مقرر فرمايند تا نياز نيازمندان را چه از حيث لزوم جراحى و چه از حيث فقدانسرپرست و چه دراثر گرفتارى هاى اقتصادى كه در اثر اعتصابات و تعطيلات بحقخود با آن دست به گريبانند بر طرف نموده و به قدر مقدور نيازهاى آنان را رفع كنند،تا با پشتگرمى با اعتصابات خود ضربه شديدى بر پيكر دشمن وارد آورند و بر ملتشجاع و آگاه است كه خود نيز مستقيما به خواهران و برادران خود كمك كنند و دين الهىخود را ادا نمايند.
حضرات آقايان مجازند از سهم مبارك امام در اين امر مشروع و مقدس صرف نمايند و وكلاىاينجانب در هر كجا هستند مجازند تا نصف سهم مبارك امام عليه السلام را صرف اين نيازهانمايند و نيز حضرات آقايان از بازرگانان و مردم خيرخواه دعوت نموده و آنان را تشويقكنند تا نگذارند برادران و خواهران آنان كه در راه اسلام و احقاق حق خود صدمه ديده اند وبه ملت بزرگ خود خدمت كرده اند و در راه آنان خون داده اند، به سختى بيفتند. از خداوندتعالى عظمت اسلام و سربلندى ملت عظيم الشان اسلام و ايران را خواستارم و قطع ايادىاجانب را اميدوار.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 19/8/57
مصاحبه امام خمينى با خبرنگاران آلمانى ، فرانسوى ، ايتاليائى ، اسپانيائى
سؤ ال : حضرت آيت الله لطفا درباره آن قسمت از قانون اساسى 1906 كه طبق نظرتانبايد تغيير پيدا كند و جمهورى اسلامى بوجود آيد، توضيحاتى بفرمائيد.
جواب : قانون اساسى دو مرحله داشته است :
1- مرحله پيش از كودتاى رضاخان ، در آن وقت طورى بوده است كه ايرانى ها و مسلميننمى توانسته اند طرح حكومت اسلامى را بدهند از اين جهت براىتقليل ظلم استبدادهاى قاجار و پيش از قاجار بر اين شدند كه قوانين وضع شود و سلطنتبه صورت سلطنت مشروطه درآيد. در عين حال در قوانين پيش بينى اينمسائل شده است . تمام مسائلى را كه الان ما مطرح مى كنيم مى توانيم به متمم قانوناساسى استناد كنيم . اين يك مرحله است از قانون اساسى .
2- مرحله اى بود كه پس از كودتاى رضا شاه انجام گرفت و به قانون اساسىاضافه شد. در آنوقت رضاشاه كودتا كرد و بهدنبال او قضايائى واقع شد و بالاخره به اين منتهى گرديد كه رضا شاه با قدرتسرنيزه و قلدرى قانون اساسى را تغيير دهد و يك مجلس ‍ موسسان با زور و قلدرىتاسيس كرد و ملت به هيچ وجه با او موافق نبود. در مجلسى كه ملت هيچ گونه دخالتىدر آن نداشت ، موادى از قانون اساسى را تغيير داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنتپهلوى را تصويب نمود. بنابر اين ، قانون اساسى در مرحلهاول با حفظ متمم آن ، براى همين مسائلى كه ما طرح كرده ايم مى تواند مستند ما باشد. درمرحله دوم ، مساله سلطنت رضا شاه و سلسله پهلوى اصلا قانونيت نداشته و اين سلسلهبر خلاف قانون اساسى بر اين مملكت تحميل شده است . رضا شاه را انگليسى ها بر ماتحميل كردند و بعد هم كه متفقين به ايران آمدند محمدرضا شاه راتحميل نمودند.
سؤ ال : حضرت آيت الله ! شما در برنامه هاى خودتان و براىحل مشكلات اقتصادى ، گويا نظر داده ايد كه مى خواهيد بانك ها را ببنديد، آيا در شرايطكنونى در اين دوران از وضع اقتصادى ممكن است ما بانك ها را ببنديم ؟
جواب : چنين مساله اى اصلا نبوده است ، بنابراين سؤال شما اساسى ندارد.
سؤ ال : حضرت آيت الله ! از چندى پيش شاه نسبت به بعضى از مخالفين خود نظرمساعدى را نشان داده است ، چرا شما نظر موافق شاه را رد كرده ايد؟ و همين طور مى پرسندكه شما با آقايان مهندس بازرگان و دكتر سنجابى در اينجا ملاقات هائى داشته ومذاكراتى كرده ايد، نتيجه مذاكرات چه بوده است ؟
جواب : اما مسائلى كه شاه هميشه طرح مى كند و به صورت هاى مختلف در مى آورد، تماماينها براى فريب ملت است . ملت كه اكنون رشد پيدا كرده و خيانت ها و جنايت هائى كه دراين 50 سال در ايران شده ملاحظه كرده است ، خدعه ها را نمى پذيرد و اينكه مانپذيرفتيم ، براى اينكه ملت نمى پذيرد ما هم نمى پذيريم و تمام اينها خدعه است .شاهمى خواهد با اين خدعه ها بر تخت سلطنت مستقر شود و بعد از چندى كارهاى خود را و بلكهبدتر از آن را شروع كند. و اما مذاكرات با آقايان بازرگان و سنجابى ، بله اينها آمدندو من مسائل ايران را و مصالح ملت را به آنان گفته ام و آنان هم مخالفتى ابراز نداشتند.
سؤ ال: حضرت آيت الله ! چندى است كه اقليت هاى مذهبىمثل يهوديان ، مسيحيان و زرتشتيان احساس ترس و ناراحتى مى كنند، وضعيت آينده آنها رادر يك حكومت اسلامى چگونه مى بينيد و چه نظرى داريد؟ بخصوص كه در كشورهاىغربى اينگونه برخوردها را با اقليت ها به عنوان يك نوع نژادپرستى تلقى مى كنند.
جواب : تمام مطالبى كه اخيرا پخش شده تبليغاتى است كه شاه بر ضد اين نهضت بهراه انداخته است . اسلام نسبت به اين اقليت ها احترامقائل است و اين شاه است كه مى خواهد با اين حرف ها نهضت ما را آلوده كند. بايد غربمتوجه باشد كه اسلام نسبت به اقليت هاى مذهبى بسيار با احترام رفتار مى كند. من بارهاگفته ام كه آنان در ايران آزادانه مراسم خود را انجام مى دهند و ما موظفيم از آنان نگهدارىنمائيم .
سؤ ال : نظر حضرت آيت الله در مورد روى كار آمدن دولت نظامى جديد و دستگيرى هويدانخست وزير اسبق و همچنين تصميمى كه نخست وزير ازهارى در مورد ثروت خاندان پهلوىاعلام كرده است ، چيست ؟
جواب : تمام اينها تشبثاتى است كه هيچ كدام ارزش و واقعيت ندارد. هويدا از شركاء شاه ويك
شريك ضعيفى بود كه در خيانت ها با شاه شركت داشت و شاه ظاهرا هويدا را براى نجاتخودش دستگير كرده است . غرض اين است ملت را فريب دهد كه مى خواهد اصلاحات كند،چنانچه قضيه ثروت خاندان پهلوى و اينكه مى خواهند تعديلى بكنند، بيش از فريب هيچنيست . اول بايد از خود شاه سؤ ال كنند و او را در مورد اينهمه ثروتى كه از ايران خارجكرده و در بانك هاى خارجى همه را متمركز نموده است محاكمه نمايند و بعد خاندانش را. اوو خاندان او جناياتى را كه مرتكب شده اند قابلكنترل نيست و اينها هم نمى خواهند كارى بكنند، اينها مى خواهند فريب دهند.
اما دولت نظامى هم كه صورت ديگرى از شاه است ، صورت قلدرى شاه است ، اين همنهضت را و ناآرامى مردم را تشديد كرده و مى كند. از ايران هم اين چنين گزارش رسيده است.
سؤ ال : آيا حضرت آيت الله خيال دارند پس از پيروزى انقلاب و بازگشت به ايران درراس حكومت قرار بگيرند و مسووليت رسمى در دولت جديد بپذيرند يا خير؟
جواب : خير، ما مسووليت هدايت را داريم ، اشتغال به كارهاى ديگر خير.
سؤ ال : به نظر حضرت آيت الله چه چيزى در ايران بايد عوض شود و برنامه سياسىشما چيست ؟
جواب : تمام خرابكارى هاى محمدرضا شاه بايد اصلاح شود. قراردادهائى كه بر ضررملت است ، پيش ملت اعتبار ندارد. برنامه سياسى ما ابتدا آزادى ، دموكراسى حقيقى واستقلال به تمام معنى و قطع ايادى دولت هايى كه تصرفاتى درداخل مملكت كرده اند مى باشد.
سؤ ال : حضرت آيت الله ! سياستى را كه شما در آينده درقبال دولت آلمان خواهيد داشت ، چگونه ارزيابى مى كنيد؟ آيا به نظر شما سياستكنونى كه بين ايران و آلمان هست تغيير پيدا خواهد كرد؟
جواب : آلمان هم مثل ساير كشورهاست و هر قراردادى با آلمان اگر به ضرر ملت ما باشداعتبار ندارد و ما با آلمان و ساير كشورها با احتراممتقابل عمل مى كنيم و اجازه ظلم به آنها نمى دهيم ، چنانچه به آنها ظلم نخواهيم كرد.
سؤ ال : اينها اصرار دارند كه در مورد 14 هزار آلمانى كه مى گويند در ايران وجوددارند، شما در آينده
با آنها چه كار خواهيد كرد؟
جواب : اگر آنها به كارهاى عادى خودشان بپردازند و يا در خدمت دولت ، طورى كهمصلحت ايران است عمل كنند مجازند كه در ايران بمانند.
سؤ ال : حضرت آيت الله ! فرموده ايد كه نظام آينده ايران يك جمهورى اسلامى است ، نقشساير احزاب سياسى مخالف شاه كه غير اسلامى هستند، در اين جمهورى چه خواهد بود؟
جواب : فعاليت هاى احزاب اگر چنانچه مضر نباشند آزاد است .
سؤ ال : تاثير استقرار يك جمهورى اسلامى موفق را در ايران بر روى مناطق مسلمان نشينروسيه شوروى چگونه مى بينيد؟ آيا به نظر حضرتعالىدليل مخالفت روس ها با جنبش اسلامى به خاطر نگرانى آنها از تاثيرات يك جنبش موفقدر ايران بر روى مناطق مسلمان نشين نيست ؟
جواب : درست نمى شود پيش بينى كرد كه چه تاثيرى دارد لكن مخالفت شوروى بانهضت ما و موافقت با شاه بدين جهت است كه مى خواهد در ايران دست و نفوذ داشته باشد ودر امور داخلى ما دخالت كند. حكومت اسلامى نه به او و نه به دولت هاى ديگر اجنبى چنيناجازه اى نخواهد داد.
سؤ ال : به نظر حضرتعالى در صورت ادامه مبارزات كنونى ، نقش ارتش و آينده ارتشچگونه خواهد بود؟ آيا حضرتعالى تصور مى فرمائيد كه با شيوه هاى كنونى مبارزه ،جنبش موفق شود، يا اينكه امكان دارد مجبور باشيد شيوه هاى ديگرى را هم اتخاذ كنيد؟
جواب : ما اميد اين را داريم كه با همين شيوه حاضر، نهضت موفق شود. همچنين اميد اين راداريم كه ارتش به خود آمده و به ملت بپيوندند و اگر چنانچه از اين شيوه مايوس شديمممكن است راجع به شيوه فعاليت نهضت تجديد نظر كنيم .
تاريخ : 19/8/57
مصاحبه امام خمينى با مجله آمريكائى
سؤ ال : اگر شاه سرنگون شود، نقشى را كه ايالت متحده خواهد داشت چه خواهد بود؟
جواب : آنچه را كه ما از آمريكا انتظار داريم اين است كه به مصالح ملت واستقلال مملكت ما احترام بگذارد و از دخالت در امور ما خوددارى كند.
سؤ ال : در صورت دخالت روسيه ، آيا شما از اثرات سياسى آن بيمناك نيستيد؟
جواب : ما در راه كسب آزادى و استقلال از هيچ قدرتى نمى هراسيم و در صورت دخالتروس ها، روش ما همان خواهد بود كه با ديگران داريم .
سؤ ال : تحت حكومت جديد، آيا ايران به تجهيزات پيچيده و گرانبهاى نظامى كه شاهاكنون از آمريكا مى خرد، نيازى خواهد داشت ؟
جواب : ما با خريد اسلحه كه حاصلى براى مردم فقير كشورمان ندارد مخالفيم ، نه درگذشته نياز داشته ايم و نه در آينده نيازى خواهيم داشت .
سؤ ال : به نظر شما چرا آمريكا مى كوشد كه شاه را بر تخت شاهى نگاه دارد؟
جواب : چون در غارت مخازن كشور ما و تاسيس پايگاه هاى نظامى در نقاط مختلف مملكت ،شاه دست نشانده اى مطيع و تسليم است .
سؤ ال : آيا شما تمايلى به فروش نفت به آمريكا داريد؟
جواب : ما نفت خود را به آمريكا و ساير مشتريان مى فروشيم اما نه به شكلى كه اكنونعمل مى شود
كه كاملا" به ضرر ملت است ، بلكه بر اساس رعايت مصالح ملت خودمان و با حفظاستقلال كشور.
سؤ ال : آيا هيچ احتمال مى رود كه يك انقلاب موفق در ايران ، كشورهاى خليج را نيز تحتتاثير قرار دهد؟
جواب : هيچ حادثه اى در جهان امروز در هر نقطه اى كه اتفاق مى افتد بدون تاثير درنقاط ديگر نيست لكن ميزان اثر پذيرى مردم در نقاط ديگر بستگى به آگاهى و انتخابخود آنان دارد.
سؤ ال : تاكنون شما فرمان جنگ مسلحانه صادر نكرده ايد، آيا اگر شرايط اقتضا كند،چنين خواهيد كرد؟
جواب : ما اميدواريم كه ملت با روش هاى كنونى به اهداف خود برسد، اگر شاه و حاميانوى دست از لجاجت برندارند، اين موضوع را مورد بررسى قرار خواهيم داد.
تاريخ : 19/8/57
مصاحبه امام خمينى با نماينده سازمان عفو بين المللى
سؤ ال : هدف شما سرنگونى نظام شاهنشاهى و آزادى مردم تحت ستم ايران و استقرارحكومت اسلامى است .
الف - آيا حركت كنونى ايران متشكل است و داراى يك تشكيلات مى باشد؟
ب - شما چه معيارهائى را براى شايسته بودن يك تشكيلات ، مقرر مى فرمائيد؟
ج - چه معيارهائى را مقرر مى نمائيد كه نشان دهنده شايستگى و لياقت گروه يا گروههائى باشد كه پس از پيروزى ، هدايت مردم مى تواند به عهده آنها باشد؟
جواب : الف - در بدترين شرائط اختناق و خفقان كه بر ايران حاكم است ، عملكردنهضت ملت ايران نشانه وجود يك روح تشكيلاتى است كه توانسته است جنبش را به مرحلهكنونى برساند و به موازات نزديك شدن جنبش به مرحله بهروزى نهائى ، فرمتشكيلات قطعى تر و اعلام خواهد شد.
ب - برخوردارى از يك رهبرى صد درصد مورد اعتماد و امين ، داشتن شعارها و آرمان هائىكه كاملا تجسم دهنده خواسته هاى عموم مردم باشد، از معيارهاى ضرورى و اوليه است و آنشعارها در مرحله كنونى عبارت است از سرنگونى سلطنت پهلوى و برچيده شدن نظامشاهنشاهى و استقرار حكومت اسلامى .
ج - نداشتن سوابق مشكوك و شناختن درست هويت جامعه ايرانى و آرمان هاى اساسى آنهادر ابعاد مادى و معنوى ، تقوا و صدافت و درستى درعمل ، قدرت رهبرى و اداره امور و استقامت در مبارزه براى عقيده شرائط اساسى براى هدايتمردم است .
سؤ ال : الف : آيا در حكومت اسلامى ، ماركسيست ها آزادى عقيده و آزادى بيان عقيده دارند؟
ب - آيا در حكومت اسلامى ، ماركسيست ها آزادى انتخابشغل دارند؟
جواب : الف : در حكومت اسلامى ، همه افراد داراى آزادى در هر گونه عقيده اى هستند و ليكنآزادى خرابكارى را ندارند.
ب : در اسلام ، آزادى انتخاب شغل بر هر فردى برحسب ضوابط قانونى محفوظ است .
سؤ ال : از نظر اسلامى ، زنان تا چه حد مجازند در ساختمان بناى حكومت اسلامى شركتنمايند؟
جواب : زنان از نظر اسلام ، نقش حساسى در بناى جامعه اسلامى دارند و اسلام زن را تاحدى ارتقاء مى دهد كه او بتواند مقام انسانى خود را در جامعه باز يابد و از حد شئىبودن بيرون بيايد و متناسب با چنين رشدى مى تواند در ساختمان حكومت اسلامى مسووليتهائى به عهده بگيرد.
سؤ ال : آيا حركت ايران داراى تشكيلات سياسى است ؟
جواب : اين حركت از متن جامعه و فطرت انسانها برخاسته است و متكى به شخص يااشخاصى نيست و از روحيه قوى تشكيلات سياسى آشنا با فهم مردم جامعه ايرانبرخوردار است و اين عامل ، خود تضمين كننده جايگزينى يك تشكيلات سياسى نيرومند بهجاى رژيم شاه مى باشد.
سؤ ال : در تماس هايى كه رهبران مخالفين با شما گرفته اند نتيجه اش مثبت بوده استيا منفى ؟
جواب : ملت ايران خواسته هاى خود را كه عبارت از سرنگونى سلطنت پهلوى و برچيدهشدن نظام شاهنشاهى و برقرارى حكومت اسلامى است ، اعلام كرده است و من جمهورى اسلامىرا به ملت ايران پيشنهاد كرده ام كه بعد از سقوط شاه به آراء عمومى مى گذاريم و هيچگروه و شخصى نمى تواند با خواست ملت ايران مخالفت كند و الا محكوم به نابودىاست و رهبران مخالفين هم با آنچه من گفته ام موافقت كرده اند.
سؤ ال : مشاركت فعال زنان در انقلاب چه معنائى دارد؟
جواب : زندان هاى شاه از زنان شيردل و شجاع مملو است . در تظاهرات خيابانى ، زنان مابچه هاى خردسال خود را به سينه فشرده ، بدون ترس از تانك و توپ ومسلسل به ميدان مبارزه آمده اند. جلسات سياسى كه زنان در شهرهاى مختلف ايران بپا مىكنند كم نيست ، آنان نقش بسيار ارزنده اى را در مبارزات ما ايفاء كرده اند. مادران شجاعفرزندان اسلام خاطره جانبازى و رشادت زنان قهرمان را درطول تاريخ ، زنده كرده اند. در چه تاريخى اين چنين زنانى را سراغ داريد، در چهكشورى ؟
سؤ ال : موضع شما نسبت به اعراب چيست ؟
جواب : ما دست خود را به سوى كشورهاى عربى كه به مبارزات خود عليهاسرائيل ادامه مى دهند، دراز كرده و هميشه پشتيبان آنان درمقابل اسرائيل بوده ايم . اميد است ملت هاى عرب از مبارزات ملت ايران دفاع نمايند.
سؤ ال : قدرت هائى كه امكان دارد پس از برچيدن رژيم با آنان همكارى كنيد كدام است ؟
جواب : ما با كشورهائى همكارى مى نمائيم كه از هم اكنون موضع خودشان را درمقابل شاه روشن كنند.
سؤ ال : اقليت هاى مذهبى در حكومت اسلامى داراى چه حقوقى هستند؟
جواب : تمام هاى مذهبى در ايران براى اجراى آداب دينى و اجتماعى خود آزادند و حكومتاسلامى ، خود را موظف مى داند تا از حقوق و امنيت آنان دفاع كند و آنان هممثل ساير مردم مسلمان ايران ، ايرانى و محترم هستند.
تاريخ : 20/8/57
مصاحبه امام خمينى با روزنامه لبنانى (النهار)
سؤ ال : آيا به نظر حضرت آيت الله ، با روى كار آمدن دولت جديد نظامى در ايران ودستگيرى هويدا، تغييراتى در وضع ايران رخ خواهد داد؟ آيا اين درگيرى ها به يك جنگداخلى منجر خواهد شد يا نه ؟
جواب : آمدن دولت نظامى تاثيرى در امور ندارد، بلكه نهضت را تشديد مى كند و كارشاه را سخت تر مى نمايد و رفتنش را نزديكتر. گرفتن هويدا وامثال او كه در دزدى و فساد شريك شاه بوده اند، براى فريب مردم است ، اينها همتاثيرى ندارد.
سؤ ال : آيا در نظر داريد مبارزه خود را به روش نبرد مسلحانه ارتقا دهيد؟
جواب : اكنون ما به همين ترتيب كه ملت قيام كرده است ، اميدواريم كه قضاياحل شود و اگر چنانچه حل نشود، در اين امر تجديد نظر خواهيم كرد.
سؤ ال : تاييد مسكو و واشنگتن از رژيم شاه را چگونه تفسير و تعبير مى كنيد؟
جواب : معلوم است كه اينها بهتر از شاه ، نوكرى پيدا نمى كنند كه استفاده شان را ازايران هر چه زيادتر كند و به ايران خيانت كرده و به آنان خدمت كند. در هرحال آنها خدمتگزارى مى خواهند و بهتر از شاه كسى نيست .
سؤ ال : نظر حضرت آيت الله در مورد جنبش فلسطين و مردم فلسطين به طور اعم و نسبتبه بيت المقدس به طور اخص چيست ؟ چه روابطى بين شما و سازمان آزاديبخش فلسطينوجود دارد؟
جواب : ما از سالهاى بسيار قبل ، هميشه راجع بهاسرائيل و غاصب بودن آن صحبت كرده ايم .
هميشه بناى ما اين است كه در كنار برادران فلسطينى خود بايستيم و هر وقت هم قدرتپيدا كنيم ، همان طورى كه آنها از حقشان دفاع مى كنند، ما هممثل برادر با آنها همدوش و همرزم خواهيم بود. بيت المقدس بايد به مسلمين برگردد،اسرائيلى ها غاصبند. مع الاسف من نمى توانمدول عربى را بفهمم كه عليرغم تعداد انبوه جمعيت و دارا بودن همهشكل امكانات مادى فراوان ، نمى توانند حقوق و سرزمين هاى خود را باز گردانده ، از وطنخود دفاع كنند و اين از جهت اختلافاتى است كه بين آنان وجود دارد و من اميدوارم كهاختلافات را رفع كنند و حكومت ها به مسائل اسلامى توجه داشته باشند و به خواست خدااين ماده سرطانى را از سرزمين هاى خود قطع نمايند.
سؤ ال : به نظر حضرت آيت الله ، چه كسانى در اخفاى امام موسى صدر نفش داشته اند؟آيا به نظر حضرتعالى ، امام موسى صدر هنوز زنده اند؟ آيا تصور مى فرمائيد كهايشان به لبنان برگردند يا خير؟ بين شما و مجلس اعلاى شيعه در لبنان چه ارتباطىوجود دارد؟
جواب : راجع به اينكه ايشان را چه كسى مخفى كرده است ، من اطلاعى ندارم ، اما راجع بهاينكه ايشان زنده اند و برگردند اميدوارم كه زنده باشند و برگردند. من به ايشانعلاقه دارم و اميدوارم كه به سلامت برگردند و كار خودشان را ادامه دهند.
سؤ ال : ماهيت حكومت جمهورى اى كه مورد نظر حضرتعالى است چيست ؟ و مشخصات آنچگونه است ؟
جواب : ماهيت جمهورى اسلامى اين است كه با شرائطى كه اسلام براى حكومت قرار دادهاست ، با اتكاء به آراى عمومى ملت ، حكومت تشكيل شده و مجرى احكام اسلام مى باشد.
سؤ ال : حضرت آيت الله ! براى مسلمانان به طور اعم و مسلمانان لبنان و مردم فلسطين ،بخصوص پس از وقايع اخير لبنان چه پيامى داريد؟
جواب : براى همه مسلمين ، پيام من اين است كه با دارا بودن تمام امكانات و با جمعيتعظيمى كه مسلمين دارند و با ممالك كثيرى كه تحت سلطه و قدرت آنهاست ، آنها با هماتحاد كنند، اگر چنانچه متحد شوند، هيچ يك از ابرقدرت ها قدرت اينكه به آنها تجاوزكنند ندارند. تمام بدبختى هاى مسلمين براى اين تفرقه اى است كه بينشان هست . ملت هاىمسلم با هم اجتماع كنند و حكومت ها را الزام كنند به اينكه دست از تفرقه بردارند و دست ازمنافع اجانب هم
بردارند.
و اما نسبت به لبنان ، از اوضاع لبنان و ظلمى كه بر مسلمانان آنجا مى رود شديدامتاسفم و اميدوارم كه خداوند آنان را تائيد كند و آنان را از زير سلطه اجانب بخصوصآمريكا نجات دهد.
تاريخ : 20/8/57
مصاحبه امام خمينى با خبرنگاران ان بى سى آمريكا
سؤ ال : اين تظاهرات و اعتصابات و پياده روى هاى اعتراض آميز كه در ايران انجام مىشود، در جهت خدمت به چه اهدافى است ؟
جواب : بايد از فريادهائى كه مردم مى كشند، اهدافشان را به دست آورد. همه فرياد مىزنند كه (آزادى ، استقلال ، حكومت اسلامى ، مرگ بر سلطنت پهلوى ) و.... اينها اهداف آناناست .
سؤ ال : آيا هيچ شانس مصالحه اى را حضرت آيت الله با شاه امكان پذير مى دانند؟
جواب : خير، شاه ديگر قابليت مصالحه ندارد و جز اين كه برود هيچ چاره اى نيست .
سؤ ال : بعضى از دولغربى ادعا مى كنند كه شاه بايستى بماند براى اينكه مخالفين ، برنامه مشخصى كهبتواند مملكت را اداره كند، ندارند، نظر حضرتعالى چيست ؟
جواب : اينها تبليغات طرفداران شاه است كه مى خواهند مملكت در اين هرج و مرجى كه هستباقى باشد و شاه يك حكومت استبدادى غير قانونى بر مردم بكند. ايرانرجال برجسته و كارشناس هاى متعهد و مسوول دارد كه اداره مملكت را به عهده مى گيرند،ولى اين اداره اى كه شاه مى كند كه تمامش مبنى بر خيانت و خسارت ملت مى باشد، هيچدردى را دوا نمى كند. اصولا" شاه در اين سى و چندسال چه دردى را دوا كرده است ؟
سؤ ال : در صورت رفتن شاه ، چه نقشى را حضرت آيت الله در حكومت آينده براى خود درنظر دارند؟
جواب : من براى خودم نقشى جز هدايت (ملت و حكومت ) برنمى گيرم .
سؤ ال : نظر شما درباره اين ترس و نگرانى در ميان آمريكائى ها كه اگر شاه برود ياخلع شود، جريان نفت به غرب قطع خواهد شد، چيست ؟
جواب : اين هم يكى از تبليغات شاه و طرفداران اوست . ما با برقرارى حكومت اسلامى ،نمى خواهيم نفت را زيرزمين نگه داريم . براى اداره كشور، ما احتياج بهپول نفت داريم ، به هر كس كه بخرد، به طور عادلانه نفت را مى فروشيم و درآمدحاصل از آن را آنطور كه صلاح ملت باشد به كار مى اندازيم ، لكن به طرزى كه شاهعمل مى كند كه خيانت است ، ما نمى خواهيم عمل كنيم .
سؤ ال : حضرتعالى از نفوذ خارجيان در ايران شكايت كرده ايد، ممكن است بفرمائيد كهاينها، (اجانب ) چه كشورهائى هستند؟
جواب : در راس آنها آمريكاست كه نفوذ او در همه شوون كشور معلوم است . ملت ايران بهواسطه اعمال نفوذ آمريكاست كه از حكومت و دولت آن تنفر دارد. دخالت آمريكا ديگرتقريبا بى واسطه است ، من مى ترسم كه اين دخالت ها منتهى به نگرانى ملت ايران ازملت آمريكا نيز بشود. بايد ملت آمريكا دولت را وادار كند كه در امور داخلى كشور مادخالت نكند كه موجب اينهمه نگرانى و ناآرامى شده است .
سؤ ال : آيا حضرتعالى نگران اين نيستيد كه شورش هاى اخير و معضلات ايران بهاستقرار يك حكومت كمونيستى منجر شود؟
جواب : هرگز، ايران همانطور كه ديده مى شود، تمام اقشار فرياد اسلام و حكومت اسلامىمى زنند، كمونيست اگر هم باشد، عدد بسيار قليلى است كه امكان هيچ فعاليت موثرىبراى آنها نيست ، ما از اين جهت هيچ اضطرابى نداريم .
سؤ ال : اخيرا حضرتعالى با بعضى از رهبران ديگر مخالف شاه ملاقاتهائى داشته ايد،نظير سنجابى ، آيا آنها هم با برنامه هاى شما موافق هستند؟ و توافق هائى در اين زمينهوجود دارد؟
جواب : آنها مطالبى را كه ما گفتيم تصديق كردند و با ما اظهار موافقت كردند. شخصملى يا مذهبى در اين مسائلى كه ما طرح كرديم ، ترديد نخواهد كرد مگر آنكه ازعمال شاه باشد.
سؤ ال : حضرت آيت الله پيش بينى مى كنند كه در ماه آينده چه حوادثى در ايران اتفاقمى افتد؟
جواب : تا شاه در ايران است و ابرقدرت ها براى نگهدارى او تلاش مى كنند، آدم كشى هاو حوادث اخير در ايران ادامه دارد، ولى اگر شاه برود و ملت قهرمان ايران خودش اموركشورش را به دست گيرد، آرامش به ايران باز خواهد گشت و حكومت اسلامىتشكيل مى شود و ان شاءالله تمام امور به صلاح ملت جريان مى يابد.
سؤ ال : آيا حضرت آيت الله قصد دارند به ايران باز گردند؟
جواب : الان معلوم نيست با اين اوضاع آشفته كه به دست شاه انجام مى گيرد و اخيرا بهاوج خود رسيده است ، لازم باشد به ايران باز گردم . بودن من در خارج كه بتوانمفرياد ايرانيان مظلوم را به همه عالم برسانم ، بهتر است و ليكن هر موقع كه صلاحملت باشد به ايران بر مى گردم .
سؤ ال : آيا حضرت آيت الله هيچ گونه نگرانى يا ترسى از امنيت شخصى خود دارند؟
جواب : اينها مهم نيست و اشكالى ندارد. اصولا اگر با كشتن من انقلاب به نتيجهكامل خود برسد، چرا به چنين امرى راضى نباشم ؟ خون من از خون ساير ايرانيان رنگينتر نيست . در هر صورت خداوند، عالم و حافظ است .
تاريخ : 21/8/57
بيانات امام خمينى در جمع گروهى از ايرانيان در پاريس
شكست شاه در توسل به حكومت نظامى و سرنيزه براى برقرارى آرامش
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
از يك طرف گرفتارى ملت ايران تقريبا به اوجش رسيده است ، حكومت نظامى ، دولتنظامى ، در تمام خيابان ها آنطور كه گفته اند توپ و تانك مستقر است ،مقابل همه مساجد لوله توپها قراول مى روند و مردم را در مضيقه قرار دادند، در مضيقهارزاق قرار دادند، حتى بعضى گفته اند كه در مضيقه آب هم هستند، من نمى دانم صحيحاست يا نه . با همه قوا شاه دارد با مردم مبارزه مى كند، تقريبا مبارزه به اوجش رسيده واز طرفى شاه هم سقوطش نزديك شده است براى اينكه تقريبا اين تير آخرى است كهاينها در تركش ‍ داشتند و قبلا" هم اين معنا حدس زده مى شد كه اينها بفهمند كه اثرىندارد اين كارها براى اينكه دولت نظامى هم غير از آن نظامى كه سابق بود نيست ، خوبهمان نظام است و همان نظامى است و بر فرض اينكه حالا اين دولت هم يك قدرى شقى ترو شديدتر باشد لكن با اين سرنيزه ها نمى شود آرام كرد ملت را، با سركوبى نميشودراضى كرد مردم را. اينها دنبال اين هستند كه راضى كنند مردم را، آرام كنند مردم را. مگرامكان دارد كه به زور راضى بكنند كسى را؟ يا با سرنيزه آرام كنند؟ با سرنيزه موقتاميتوانند سركوبى كنند كه مثلا موقتا صدايى در نيايد لكن فايده ندارد. بر فرضاينكه صداها در نيايد، اعتصابات را چه مى كنند؟ الان ايران بهشكل تعطيل درآمده يعنى در همه چيز الان اعتصاب هست ، با سرنيزه مى توانند كه مردم را،همه را سركار ببرند و همه چرخ ‌ها را راه بيندازند؟! اينها ديگر شكست خورده اند. ايندولت نظامى از اول معلوم بود شكست خورده است لكن حالا همه فهميدند كه شكست خوردهاست . حالا دارند با تفنگ و مسلسل و اينها مى خواهند مردم را آرام كنند اعتصابات را مثلابشكنند، اين امكان ندارد.
تا دست اجانب دخيل در امور كشور است از آرامش خبرى نخواهد بود
ما كه مى گوئيم شاه تا نرود آرامش براى مردم پيدا نمى شود، ما مطالعه اوضاع ايرانرا كرده ايم . كارهائى كه شاه براى خارجى ها كرده و به نفع خارجى ها كرده است ، خوبمطالعه شده است اين مسائل ، معلوم است كه ديگر نمى شود با اين حرف ها كار را درستكرد. حالا اين تير آخرى را هم
به تركش گذاشتند. آن قدم بعد از اين اين است كه يك كودتاى نظامى بشود و شاه راببرند و يك نوكر ديگرى بيايد، آن هم فايده ندارد. تا دست ديگرانمثل آمريكا و شوروى و اينها در ايران كار مى كند نه آرامش براى مردم هست و نه ايناعتصابات را مى توانند ختمش كنند. بايد آنها دست بردارند از ايران . ايران ، ملت ايرانمى خواهد مستقل باشد، مى خواهد آزاد باشد، بايد آزادى بدهند به و ملت را رها كنند بهحال خودش ، فشار نياورند روى ملت كه با سرنيزه و توپ و تانك و اينها فشاربياورند كه مردم راضى بشوند، مردم دلخوش بشوند، امكان ندارد يك همچو مطلبى .
برچيده شدن حكومت شيطانى پهلوى و برقرارى حكومتى بر اساس قانون الهى خواستواحد اقشار ملت
ما هم كه حكومت اسلامى مى گوئيم ، مى خواهيم يك حكومتى باشد كه هم دلخواه ملت باشدو هم حكومتى باشد كه خداى تبارك و تعالى نسبت به او گاهى بگويد كه اينهايى كهبا تو بيعت كردند، با خدا بيعت كردند (انما يبايعون الله ) يك همچو دستى حاكم باشدكه بيعت با او بيعت با خدا باشد. در جنگ هم وقتى كه تيرى انداخته است و رميى كردهاست باز خدا بفرمايد كه (و مارميت اذرميت و لكن الله رمى ) تو تير نينداختى ، خدا تيرانداخت ، دست او را دست خدا بداند ظل الله باشد، يدالله باشد حكومت ، حكومت الهى باشد.ما حكومتى را كه مى خواهيم ، يك همچو حكومتى مى خواهيم . آرزوى ما اين است كه يك همچوحكومتى سركار بيايد كه تخلف از قانون الهى نكند. پيغمبر اكرم از باب اينكه دستشدستى بود كه تخلف در تمام عمرش از كارهائى كه خدا فرموده بود نكرده بود، اين دستدست خدا مى شود، بيعت ، بيعت با خداست . از آنجائى كه كارهائى را كه كرده بود ارادهاش تابع اراده خدا كارش تابع كارهاى خدا، حكومتش حكومت الهى است به او گفته مى شودكه تو تير نينداختى ، وقتى كه تير انداختى تو نبودى ، خدا تير انداخت . با اينكهپيغمبر تير انداخته بود اما ظل خدا بود، هيچ حركتى از خود نداشت ، هر چه داشت تبعقانون بود، قرآن مجسم بود پيغمبر، قانون مجسم بود پيغمبر. ما يك حكومتى مى خواهيمكه قانون باشد، تبع قانون باشد، نه يك حكومتى كه تبع شيطان باشد و شيطانمجسم باشد، ابليس مجسم باشد در بين مردم مثل محمدرضا خان . اينها ابليسند، اينهالشكر ابليسند. اين دولت ابليس است ، تابع ابليس است ، شيطان است ، تابع شيطاناست ، حكومتى نظامى ، همان حكومت شيطانى است ، يك حكومتى است كه بر خلاف رضايتخدا و بر خلاف رضايت ملت است ، يك همچو حكومتى شيطانى است .
ملت ديگر فريب توبه شاه را نخواهد خورد
ما مى خواهيم يك حكومت الهى باشد، موافق ميل مردم ، راى مردم و موافق حكم خدا. آن چيزى كهموافق با اراده خداست موافق ميل مردم هم هست . مردم مسلمانند، الهى هستند، وقتى ببينند عدالترا مى خواهد اجرا بكند، خدا مى خواهد عدالت در بين مردم اجرا بشود، خدا مى خواهد كه
به حال اين ضعفا و طبقه سوم يك فكرى بشود، نهمثل حالا كه همه قدرت ها را روى هم گذاشتند، يك عده اى مى خورند تا تخمه مى كنند، يكعده اى از گرسنگى ريختند اطراف تهران و نه آب دارند و نه برق دارند و نه نان دارندو نه چيزى دارند (مى خواهد عدالت باشد) بله اينها مرتب صداى عدالت اجتماعى و احكاممبين اسلام را مى گويند، اين حرف ها را مى زنند اما ادعاست . مى آيند درمقابل ملت و توبه مى كنند لكن فريب است اين . فريب نبايد بخورد اين ملت و نمى خورد(تا حالا ما اشتباه كرده بوديم و از اين به بعد ديگر اشتباه نمى كنيم ) كى همچوالتزامى داده كه شما اشتباه نكنيد. اشتباه كه نبوده ، عمدا اينمال ملت را داديد به آمريكا و شوروى خورده است ، عمدى است اين كارها، اشتباهى نيست .ميدانيد داريد چه ميكنيد، عالم ، عامد با همه توجه به اينكه اينمال ، مال ملت است و اين آمريكا دشمن اين ملت است و اينمال ملت را به اين دشمن ملت مجانى داديد. شما عالميد، نه اينكه اشتباه بوده . بعد از اينهم همين كارها را مى كنيد و ممكن است كه بعد از اين باز بيائيد بگوئيد من اشتباه كردم .شما اشتباه نكرديد، شما عمدا مال اين ملت را به ديگران داديد برخلاف مصلحت ملت و ما يكحكومتى مى خواهيم كه روى مصالح اين ملت كار بكند.
اشخاص صالح ، مجرى قوانين شرع الهى بعد از سرنگونى حكومت شاه
البته ما دستمان به حكومتى كه مثل پيغمبر باشد كه ديگر نمى رسد تمام شد دستمانبه يك حاكمى مثل على بن ابيطالب كه نمى رسد. اينها را ما حالا نمى خواهيم بگوئيم كهما مى خواهيم على بن ابيطالب سلام الله عليه بيايد ما از كجا پيدا كنيم يك همچو چيزىاما ما ميخواهيم يك حكومتى باشد كه لااقل تبع قانون باشد، تبع قانون اسلام باشد،تبع قوانين مجعوله صحيح باشد.اينها از اول كه آمدند برخلاف قانون آمدند و تا آخر همبرخلاف قوانين رفتار مى كنند از اول نه شرع مقدس با اينها موافق بود نه قوانين جارىمملكت موافق با اينها بود، تا حالا هم هر چه كردند، بر خلاف قوانين كردند، برخلافشرع مقدس كردند، بر خلاف رضاى خدا كردند، برخلاف رضاى مردم كردند، ما مىخواهيم يك دولتى تشكيل بدهيم ، دولتش مشكل نيست كهخيال مى كنند كه اين را ما از آسمان مى خواهيم يك دولتى بياوريم ، نخير توى همين زميناشخاصى هستند كه مى توانند به عدالت رفتار كنند، اشخاصى هستند كه شريف هستند،در همين زمين ، در همين ايران ، در همين خارج ، در همينداخل ما داريم اشخاصى كه اينها مى توانند اداره بكنند مملكتشان را، مى توانند كه عدالتكنند بين مردم ، مى توانند مردم را به عدالت وادار كنند، مى توانند تنظيم كنند امور مملكترا نه به اين اختلاف و اين به هم خوردگى اى كه الان هست مى توانند اقتصاد مملكت رامهار كنند.
ما داريم چيز، خوردن ها زياد است ، حلقوم ها خيلى گشاد است . تمام نفت را در يك حلقوم ، دوتا حلقوم فرو مى برند، البته مملكت ديگر ورشكست مى شود. آنقدر بخور هست كه هر چهدر آيد از اين مملكت ، اين بخورها زيادتر دهانشان باز است و حلقومشان باز است . ما مىخواهيم اين حلقوم ها را ببنديم ، اين مردمى كه حلقوم هايشان خيلى كوچك است ، به اينها يكتقسيمى بشود، يك چيزى به اينها

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation