بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فیض العلام, حاج شیخ عباس قمى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     VAGHAY01 -
     VAGHAY02 -
     VAGHAY03 -
     VAGHAY04 -
     VAGHAY05 -
     VAGHAY06 -
     VAGHAY07 -
     VAGHAY08 -
     VAGHAY09 -
     VAGHAY10 -
     VAGHAY11 -
     VAGHAY12 -
     VAGHAY13 -
     VAGHAY14 -
     VAGHAY15 -
     VAGHAY16 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

روز : 2
در اين روز، سنه 2 و بقولى روز آخر اين ماه ، فرض روزه ماه رمضان شد و آيه مباركه :(( يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام )نازل گرديد.
دراين روز، سنه 202، (فضل بن سهل ) در حمام سرخس غيلةمقتول شد، هنگاميكه با (ماءمون ) و حضرت امام رضا(ع ) بجانب (عراق ) سفرميكردند و او را (ذوالرياستين ) ميگفتند بجهت آنكه وزير و مشير (ماءمون ) بود و همرياست جند و لشكربا او بوده .
در اين روز سنه 255، (معتز بالله بن متوكل ) خليفه 13 عباسىمقتول شد و سببش آن بوده كه طايفه اتراك از لشكر او با اوياغى شدند و بسر كردگى(صالح بن وصيف ) در روز مبعث براو شورديدند و در حجره او ريختند و پاى او راگرفتند و بيرون كشيدند و او را در آفتاب گرم بپاى داشتند و از حرارت زمين ، گاهى(معتز) تكيه بر يكپا ميكرد و چون گرم ميشد، آن پا را بر ميداشت و پاى ديگر راميگذاشت و پيوسته ايشان بر او لطمه ميزدند و ميگفتند خود را از خلافت خلع كن واو، اباميكرد و دست خود را پسر صورت كرده بود تا آنكه بيچاره شد و خود را خلع كرد، پسسه روز (صالح ) او را از طعام و شراب منع كرد پس او را رد سردابى نمود و در آنرا مسدود كرد تا رد آنجا هلاك شد و بقولى او را با آب جوش حقنه كرد تا بمرد و بنحوديگر وفات او را نقل كرده اند و (معتز) ملعون ،قاتل حضرت هادى عليه السلام است .
و نيز در اين روز، سنه 396، (خواجه عبدالله انصارى ) متولد شده و او از احفاد (ابوايوب انصارى ) و صاحب مناجات فارسيه و كلمات حكيمه است وفاتش در حدود سنه481، بوده و در بقعه (كاذر گاه هرات ) بخاك رفته و قبرى كه در صحن (حضرتسلمان ) در مدائن است و منسوب به (عبدالله انصارى ) است معلوم نيست كه از كيست ،زيرا كه معروف باين نام ، دو نفرند يكى اين مرد و ديگرى (عبدالله بن حزام انصارى) پدر جناب (جابر) و او از شهداء (احد) و با شهداء در (احد) مدفون استو اوهمانستكه با (عمروبن الجموح ) شوهر خواهر در يك مقبره دفن شده اندنقل شده كه قبر ايشان در معبر سيل بود وقتى سيلاب آمد و قبرايشان راآب ببرد،(عبدالله ) را نگريستند كه دستش بر روى جراحت خود بود، چون دست او را بازداشتند،خون از جراحت او آمد لاجرم دستش را بجاى خود گذاشتند.
و هم نقل است كه در زمانى كه (معاويه ) خواست در (احد) چشمه جارى كند، چشمه برقبر (عمرو) و (عبدالله ) ميگذشت ، ايشانرا از قبر در آوردند و چون دراين كار، كسى(معاويه ) را انكار نكرد (ابوسيعد خدرى ) گفت : بعد از اين ، هيچ منكر را كس انكارنخواهد كرد.
شب : 3
شب ولادت امام حسين عليه السلام است و دو ركعت نماز دارد، در هر ركعت (حمد) و بيست وپنجمرتبه (توحيد).
روز : 3
روز بسيار مباركى است و موافق مشهور روز ولادت با سعادت حضرت سيد الشهداء است وروز يستكه ملائكه آسمانها به تهنيت پيغمبر خدا(ص ) باين مولود مسعود آمدن و از خاكقبر آن مظلوم براى رسولخدا(ص ) آوردند و او را تعزيت نيز بگفتند و (فطرس ملك )يا (دردائيل ) پناه بآن طفل معصوم و امام مظلوم برد، خداوند او را بخشيد و بجاى خودشبگردانيد واز براى روز شريف ، چند عمل است :
1 - روزه
2 - خواندن اين دعا: (( اللهم انى اسئلك بحق المو لود فى هذااليوم ، الخ .))
3 - خواندن : (( اللهم انت متعالى امكان ، الخ )) و اين آخر دعائى است كه حضرتسيدالشهداء، خواند در ان روز يكه كفار، دور او را احاطه كرده بودند و علما اين دعا را ازدعاهاى روز سوم اين ماه گرفته اند.
و بدانكه سه دعا نقل شده كه امام حسين عليه السلام هر سه را در روز عاشوراء خواندهاند:
اول - دعاى است كه در وقت صبح عاشوراء خواند، دست بدرگاه الهى بلند كرد و گفت :(( اللهم انت ثقتى فى كل كرب ، الخ .))
دوم - دعائى است كه تعليم امام زين العابدين (ع ) فرمود در آنروز در وقتى كهآنحضرترا در برگشت و خونها در بدن مباركش جوش ميخورد و فرمود: اى پسر حفظ كن ازمن دعاى را كه تعليم فرمود آنرا بمن فاطمه و تعليم فرمود باو رسولخدا و تعليمنمود باو، جبرئيل از براى حاجت و مهم و اندوه و بلاهاى سخت كهنازل ميشود و امر دشوار و فرمود بگو:
(( بحق يس و القران الحكيم و بحق طه و القران العظيم يامن يقدر على حوائجالسائلين يامن يعلم مافى الضمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحمالشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يامن لايحتاج الى التفسيرصل على محمد وال محمد وافعل بى كذا و كذا.))
و بجاى اين كلمه ، حاجات ذكر شود.
سوم - دعاى (( اللهم انت متعالى المكان )) است كه آخر دعاى آنحضرت بوده ، (علامهمجلسى ) فرموده كه زيارت امام حسين و غسل زيارت در اين روز، مستحب است .
بدانكه در اين روز، سنه 60، جناب سيد الشهداء(ع ) وارد (مكه ) شد و چون كوفيانفهميدند كه آنجناب سر از بيعت (يزيد) بر تافته و بجانب (مكه ) شتافتهكاغذهاى متواتر و متوالى خدمت آنحضرت نوشتند و او را به (كوفه ) طلبيند، حضرتجواب نامه هاى ايشان را باجناب (مسلم ) روانه كرد، چنانچه در ماه رمضان ، بآن اشارهشد.
شب : 4
نمازش چهل ركعت است در هر ركعت (حمد) يكمرتبه و بيست و پنج مرتبه (توحيد).
روز : 4
در اين روز، سنه 440، شيخ عارف (ابوسعيدبن ابوالخير) وفات كرد: (شيخبهائى ) فرموده كه او معروف بود به محبتاهل بيت عليهم السلام .
و در اين روز، سنه 683، صاحب اعظم (شمس الدين محمد جوينى ) امامى ، ملقب به(صاحب الديوان ) وزير (هلاكوخان ) شهيد شد و در روز چهارم ذيقعدهبحال او فى الجمله ، اشاره شد.
و در اين روز، سنه 694، (سلطان غازان ) بشرف اسلام رسيد و نام خود را (محمد)گذاشت و بسسب اسالم او، قريب صدهزار نفر از عساكر و غيره مسلمان شد و علماى اسلام راانعام بسيار فرمود و آتشكده ها را امر فرمود كه خراب و ويران كردند و بتها را درهمشكستند.
شب : 5
نمازش دوركعت است ، هر ركعت (حمد) و پانصد مرتبه (توحيد) و بعد از نماز، هفتادمرتبه صلوات .
روز : 5
در اين روز، سنه 4: بنابر روايتى ولادت حضرت امام حسين عليه السلام واقع شده است .
و هم در اين روز، بقول(شهيد) ولادت امام زين العابدين عليه السلام واقع شده است .
(علامه مجلس ) فرموده كه اگر احتياطا امروز و روز سوم راحرمت بدارند واعمال آنروز را در اين روز، بعمل آوردند خصوصا زيارت ، بهتر است .
و در اين روز، سنه 435، (سلطان الدوله ديلمى ) كه از متصلبين شيعه بوده وفاتكرده .
شب : 6
نمازش چهار ركعت است ، در هر ركعت (حمد) يكمرتبه و (توحيد) پنجاه مرتبه .
روز : 6
در اين روز، سنه 573، (ابن الصيفى سعد بن محمد) معروف به (حيص و بيص )شاعر وفات كرد و در مقابر قريش بخاك رفت و از شعرهاى او است .

(( ملكنا فكان العفو مناسجية
فلما ملكتم سال بالدم ابطح
و از براى او است قضيه معروفه در انشاد آن .(89)
شب : 7
نماز دو ركعت است در ركعت اول ، بعد از (حمد) صد مرتبه (توحيد) و در دوم بعد از(حمد) صد مرتبه (آية الكرسى ).
روز : 7
در روايتى است كه روز ولادت حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام بوده ، لكن خلاف مشهوراست .
شب : 8
نماز دو ركعت است در ركعت اول (حمد) و (آية آمنالرسول ) تا آخر سوه و پانزده مرتبه (توحيد) و در دوم (حمد) و (آيةقل انما انابشر) و پانزده مرتبه (توحيد).
روز : 8
در اين روز، سنه 1137، (سلطان محمد افغانى ) وفات كرد و (سلطان اشرفمردود) بجاى وى نشست و اين در ايامى بود كه با (افاغنه ) به (اصفهان )ريخته بودند و اصفهان را مسخر كرده و (شاه سلطان حسين صفوى ) را حبس كردهبودند، پس بامر او قريب پانصد حمام و مدرسه و مسجد را خراب كردند و فتنه (افاغنه) بر اهل (اصفهان ) و ابتلاى بقحط و غلا بيشتر از آنستكه ذكر شود و (آقا هادى )نجل مرحوم (آخوند ملاصالح مازندانى ) از وضع قحطى (اصفهان ) در آن ايام ،قصه عجيبى نقل كرده و چون خيلى غريب مى نمود، ذكر نكردم .
شب : 9
نمازش چهار ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و ده مرتبه (نصر).
روز : 9
بقولى ولادت حضرت سجاد(ع ) واقع شده .
و در اين روز، سنه 357، (متقى بالله ) خليفه 21 عباسى وفات كرد.
و در اين روز، سنه 481، وفات يافت : (ابوالقاسم عبدالعزيز) معروف به (ابنبراج ) فقيه امامى مؤ لف جمله از كتب فقيه مثل(كامل ) و (موجز) و (مهذب ) و غيره ها و او شاگرد (سيد مرتضى ) و (شيخ) بوده و در (طرابلس ) كه نزديك (بعلبك ) باشد قضاوت داشته و از (درهبهيه ) معلوم ميشود كه از القاب او (حافى ) است ، چنانچه در مبحث نماز ميت فرموده :
(( والخلع للخداء دون الاحتقاء
و سن فى قضائه الحافى الحفاء
و در اين روز، سنه 577، (عبدالرحمن بن محمد) معروف به (ابن الانبارى - نحوى )وفات كرد و (انبار) در قديم بلدى بوده در جنب فرات ، ده فرسخى (بغداد) و درسابق انبار طعام كسرى بوده .
و در اين روز، سنه 1039، سيلى عظيم در (مكه ) وداخل خانه مكه شد و چهار هزار و دو نفر غرق شدند كه از جمله معلمى بود باسى شاگردو در روز ديگر كه پنجشنبه دهم باشد، منهدم شد تمام عرض خانه از طرف ميزاب و قريبنصفى هم از طرف طول و اين بود تا روز سه شنبه سوم جمادى الاخره سنه 1040، بقيهخانه را منهدم كردند مگر موضع (حجر الاسود) را دوباره محكم شاختند و كسيكه اساسآنرا بلند كرد و ساخت ، سيد اجل عالم (مرحوم آسيد بن زين العابدين كاشى ) مجاوربه (مكه ) تلميذ (ملامحمد امين استرآبادى ) بوده و اين (سيد) در اين باب كتابىنوشته موسوم به (مفرحة الانام فى تاءسيس بيت الله الحرام ) و در آخر كار بدستاهل سنت ، شهيد شد، رحمه الله .
شب : 10
نمازش چهار ركعت ست ، در هر ركعت (حمد) و (آية الكرسى ) و (كوثر) سهمرتبه .
روز : 10
در اين روز، سنه 754، وفات كرد: پسر خواهر (آية الله علامه حلى )، (سيد عميد -الدين ) كه از خانواده علم و صاحب (شرح تهذيبالاصول ) و غيره است و او غير از (عميدالروساء هبة الله ابن حامد)، راوى صحيفهسجاديه و گوينده حدثنا است كه در اول صحيفه است .
شب : 11
نماز هشت ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و ده مرتبه (جحد).
روز : 11
در اين روز، سنه 776، وفات كرد: (محمد بن عبدالرحمن ) معروف به (ابن الصانعحنفى ) صاحب (شرح الفيه ) و (شرح قصيده برده ).
و در اين روز، سنه 1173، وفات كرد: (ملااسمعيل مازندرانى خاجوئى ) صاحب(شرح مدارك ) و غيره در تخته فولاد بخاك رفت .
شب : 12
نمازش دوازده ركعت است در هر ركعت (حمد) و ده مرتبه (الهيكم التكاثر).
شب : 13
دو ركعت نماز كند، در هر ركعت (حمد) و يكمربته سوره (والتين ) و از براى اين شبو دو شب بعد، نمازى است كه در شب سيزدهم رجب ذكر شد.
شب : 14
نمازش چهار ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و پنجمرتبه سوره (والعصر).
شب : 15
شب بسيار مباركى است و فضيلت و اعمال آن زياده از آنستكه ذكر شود و اين شب را (ليلةالبرات ) و (ليلة الصك ) و (ليلة المباركه ) و (ليلة الرحمة ) گويند و اينشب بعد از (ليلة القدر) افضل ليالى است و حق تعالىفضل خود را در اين شب به بندگاه عطا ميفرمايد و باحسان خود، گناهان ايشان را ميآمرزدو شبى است كه حق تعالى بذات مقدس ، خود، خود قسم خورده كه سائلى را از درگاه خودرد نكند مگر آنكه معصيتى از خدا بطلبد.
و روايت است كه از اول تا بآخر اين شب از جانب حق تعالى ندا ميرسد كه آيا استغفار كنندهاى هست كه طلب آمرزش ‍ كند از گناهان خود، تامن او را بيامرزم . آيا كسى هست كه طلبروزى كند، تا من او را روزى دهم و از جمله بركات اين شب آنستكه سلطان عصر و امام زمانارواحنافداه در سحر اين شب متولد شده و باعث مزيد شرافت اين ليله مباركه شده و ازبراى اين شب مبارك ، چند عمل وارد است :
1 - غسل است كه باعث تخيف گناهان ميشود.
2 - احياء اين شب است بنماز و دعا و استغفار، چنانچه امام زين العابدين (ع ) ميكردند.
3 - زيارت امام حسين (ع ) است كه افضلاعمال اين شب و باعث آمرزش گناهان است و هر كه خواهد با او مصافحه كند، روح صد وبيست و چهار هزار پيغمبر زيارت كند آنجناب را در اين شبواقل زيارت آنحضرت آنستكه ببامى يا صحنى گشاده در آيد و بجانب راست و چپ خودنظر كند، پس سر بجانب آسمان كند، پس زيارت نمايد آنحضرترا باين كلمات :
(( السلام عيلك يا ابا عبدالله السلام عليك يابنرسول الله السلام عليك و رحمة اله و بركاته .))
و هر كس هر كجا كه باشد، در هر وقت كه آنحضرت را باين كيفيت زيارت كند، اميد است كهثواب حج و عمره براى او نوشته شود و از براى امام حسين عليه السلام در اين شب دوزيارت مخصوصه است : يكى همان زيارت اول رجب و ديگر زيارت مختصرى است كه(كفعمى ) از حضرت صادق نقل كرده و اول آن (الحمدلله لعلى العظيم ) است و ما هردو زيارت را در (هديه ) ايراد كرديم .
4 - بيتوته در زمين (كربلا) و خواندن هزار مرتبه(قل هوالله ) و هزار مرتبه استغفار و هزار مرتبه (الحمدلله ) پس چهار ركعت نمازكند و در هر ركعتى هزار مرتبه (آية الكرسى ).
5 - خواندن اين دعا كه بمنزله زيارت امام زمان عليه السلام است :
(( اللهم بحق ليلتا هذه و مولودها، الخ ‌)) .
6 - بخواند: (( اللهم اقسم لنامن خشيتك ، الخ ‌)) .
7 - بخواند: (( الله انت الحى القيوم العلى العظيم )) .
8 - بخواند صلوات هر روز را كه در وقت زوال ميخواند.
9 - خواندن دعاى كميل است كه در شبهاى جمعه نيز خوانده ميشود.
10 - صد مرتبه (سبحان الله ) و صد مرتبه (الحمدالله ) و صد مرتبه (اللهاكبر) و صد مرتبه (لااله الاالله ) كه سبب آمرزش گناهان و بر آمدن حوائج است .
11 - بعد از نماز خفتن دو ركعت نماز كند در ركعتاول ، (حمد) و (قل ايهاالكافرون ) و در دوم ، (حمد) و (توحيد) بخواند و بعداز سلام تسبيح حضرت زهرا را بگويد بعكس تريبت مشهور، پس بگويد: (( يامن اليهيلجاء العباء فى المهمات ، الخ ‌)) .
12 - (شيخ ) و (كفعمى ) فرموده اند، بخواند در اين شب : (( الهى تعرض لكفى هذا الليل المتعرضون )) ، الخ و اين دعائى است كه در عقب نماز شفع وارد شدهاست .
13 - بخواند بعد از هر دو ركعت از نماز شب و شفع و بعد از مفرده وتر، دعاهائى را كه(شيخ ) و (سيد) در (مصباح ) و (اقبال ) ذكر كرده اند.
14 - بجا آورد سجدات و دعواتى را كه (شيخ ) و (سيد) ازرسول خدا، روايت كرده اند.
15 - نماز جعفر را بجا آورد، چنانچه (شيخ ) از حضرت رضا عليه السلام روايت كردهاست .
16 - بجا آورد نمازهاى اين شب را و آنها بسيار است :
از جلمه چهار ركعت ما بين مغرب و عشا در هر ركعت (حمد) و ده مرتبه (توحيد) و بعداز نماز ده مرتبه (يارب اغفرلنا) و ده مرتبه (يارب ارحمنا) و ده مرتبه (ياربتب علينا) و بيست و يك مرتبه (توحيد) و ده مرتبه (( سبحان الله الذى يحىالموتى و يميت الاحياء و هو على كلى شى قدير.))
و از جمله چهار ركعت نماز است كه سى نفر از اصحاب حضرت صادق (ع ) از آن حضرتروايت كرده اند، در هر ركعت بعد از (حمد) صد مرتبه (توحيد) بخواند و بعد ازنماز بخواند:
(( اللهم انى اليك فقير و من عذابك خائف و بك مستجير ربلاتبدل اسمى ولا تغير جسمى رب لاتجهد بلائى و (رب خل ) لاتشمت بى اعدائى اعوذ بعفوك من عقابك و اعوذ برحمتك من عذابك و اعوذ برضاك منسخطك و اعوذبك منك جل ثنانك انت كما اثنيت على نفسك و فوق مايقول القائلون فيك .))
اگر در هر ركعت ، (توحيد) را پنجاه مرتبه بخواند نيز خوب است چه آنكه بابنطريق نيز روايت شده و مطابق هم ميشود با نماز اميرالمؤ منين (ع ) و دويست و پنجاهمرتبه (توحيد) در هر ركعت هم روايت شده است .
و از جمله صد ركعت نماز است در هر ركعت (حمد) يكمرتبه و (توحيد) و ده مرتبه .
و از جمله چهار ركعت نماز و دعائى است كه در نزد قبر امام حسين عليه السلام در اين شببايد خوانده شود.
و از جمله ده ركعت نماز است نزد قبر آنحضرت هر ركعت به (حمد) و ده مرتبه (اخلاص)، پس پناه ببرد بخدا از آتش .
و از جمله ده ركعت نماز است در هر ركعت (حمد) و ده مرتبه (توحيد) بخواند، پسبسجده رود و در سجده بگويد:
(( اللهم لك سجد سوادى و خيالى (جنانى خل ) و بياضى ياعظيم كل عظيم اغفرلى ذنبى العظيم فانه لا يغفره (و انه لايغفر خل ) غيرك يا عظيم .))
و نمازهاى ديگر نيز نقل شده و در آنچه ما ذكر كرديم ، كفايت است .
روز : 15
در اين روز، سنه 255، ولادت با سعادت امام زمان : حضرت حجة بن الحسن ، صاحب الامرعليه السلام واقع شده .
(شيخ صدوق ) از (حكيمه ) دختر حضرت جواد عليه السلام روايت كرده كه فرموده :فرستاد بنزد من امام حسن عسكرى عليه السلام و فرمود كه اى عمه ! افطار خود را نزد ماقرار بده ، همانا امشب شب نيمه شعبان است و خداوند تبارك و تعالى ظاهر ميكند در اين شب، حجت را و او است حجت او در زمين .
گفتم : از كدام زن ؟
فرمود: از (نرجس ).
گفتم : بخدا قسم ، خدا مرا فداى تو گردند، در او اثر حملى نيست .
فرمود: همانستكه گفتم بتو.
(حكيمه ) گفت : پس وارد شدم بر (نرجس ) چون سلام كردم و نشستم ، آمد كه كفش ازپاى من در آورد، بمن گفت اى سيده من ! چگونه استحال شما؟
گفتم : توئى سيده من و سيده اهل من ، اين كلمه را از من بعيد دانست و گفت : اين چيست كهميفرمائى از عمه !
گفتم : از دختر جان من ! خداوند عالم ، در اين شب بتو پسرى خواهد كرامت كرد كه سيد دنياو آخرت باشد، پس ‍ (نرجس ) نشست و از اين مطلب شرمش آمد، پس من نماز خود راگذاردم و چون از نماز عشاء فارغ شدم ، افطار كردم و خوبيدم چوندل شب شد، برخواستم بنماز شب و چون از نماز فارغ شدم ، ديدم (نرجس ) هنوز درخواب است و حادثه اى هم بر او رخ نداده ، پس نشستممشغول تعقيب شده ، پس خوابيدم دوباره فزعناك از خواب برخواستم باز (نرجس ) درخواب بود، پس برخواست و مشغول نماز شب شد و من چون آثارى در (نرجس ) نديدم دردلم چيزى گذشت كه صداى حضرت عسكرى عليه السلام بلند شد كه اى عمه !تعجيل منما، امر ولادت نزديك شد، من شروع كردم بخواندن (الم سجده ) و (يس ) كهناگاه (نرجس ) بحالت فزع بر خواست ، من نزديك او شدم و گفتم : اسم الله عليك ،آيا در خودت چيزى احساس ميكنى ؟
گفت : بلى اى عمه !
گفتم : قلب خود را جمع كن ، اين علامت همانستكه بتو گفتم ، پس مرا و (نرجس ) راسستى خواب گرفت و وقتى بيدار شديم كه آنمولود مسعود بدنيا آمده بود، پس جامه رااز روى او برداشتم ، ديدم كه در سجده است و مناحد خود را بر زمين گذاشته ، پس او را دربر گرفتم ، ديدم نظيف و پاكيزه است ، پس صداى پدرش بلند شد كه اى عمه ! بياورپسرم را. من بردم او را بنزد آنحضرت ، پس آنجناب دستهاى خودرا در زير ران و كمر اوگذاشت و قدمهاى او را بر سينه خود نهاد، پس زبان خود را در دهان او گذاشت و دست برچشم و گوش مفاصل او ماليد و فرمود: اى پسرك من ! تكلم كن ، حضرت حجة گفت :
(( اشهدان الااله الاالله وحده لا شريك له و اشهدان محمدارسول الله ))
پس صلوات فرستاد بر اميرالمؤ منين (ع ) و ساير ائمه تا پدر بزرگوار خود و ساكتشد. امام حسن ، فرمود: اى عمه ! ببر او را بنزد مادرش تا سلام كند بمادرش و دوباره اورا بياور. من بردم او را نزد مادرش ، چون سلام كرد بر او، برگردانيدم او را بخدمتپدرش . حضرت فرمود: اى عمه ! چون روز هفتم شد بنزد ما بيا.
(حكيمه ) گفت : چون داخل صبح شدم ، رفتم خدمت حضرت امام حسن تا سلام كنم بر او،پرده را پس كردم تا سيد خود، حضرت حجة ، را به بينم ، او را نديدم . گفتم فدايتشوم كجا شد؟ فرمود: سپرديم او را بآنكه سپرد باو مادر موسى ، موسى را، چون روزهفتم شدت خدمت آنحضرت رسيدم و سلام كردم و نشستم . آنجناب فرمود: پسرم را بياورنزد من ، پس آنمولود را در ميان خرفه گذاشته بخدمت پدرش بردم بازمثل روز اول كرد با او، پس زبان در دهان او گذاشتمثل آنكه او را بشير يا عسل غذا بدهد، پس فرمود: تكلم كن اى پسر من !
حضرت حجة ، شهادت گفت و صلوات بر رسول و اميرالمؤ منين و ائمه فرستاد تا پدربزرگوارش ، پس اين آيت مبارك از قرآن تلاوت كرد:
(( بسم الله الرحمن الرحيم و نريد ان نمن الى قوله تعالى ، ماكانوايحذرون .))
و در اين روز، سنه 237، وفات كرد: (اسحق بن ابراهيم ) معروف به (ابن راهويه) استاد (بخارى )، (مسلم ) و (ترمذى ) و مشهور بحفظ حديث و فقه .
و دراين روز، سنه 329، شيخ جليل معظم (ابوالحسن على بن محمد سمرى ) كه آخرنواب امام عصر(ع ) بود، وفات كرد، قبر شريفش در بغداد نزديكى قبر (شيخ كلينى) است و سال وفات اين بزرگوار، سال تناثر نجوم بوده و بسيارى از علماء و محدثينشيعه در آنسال ، بعالم بقا ارتحال نمودند كه از جمله : شيخاجل اقدم (على بن بابويه قمى ) بوده و درآنسال ابتداى غيبت كبرى شد وتا آنزمان قريب هزارسال و كسرى است كه غيبت امام طول كشيده و اين نور عالمتاب از انظار، محجوب گشته و مامنتظر فرج هستيم و در توقيع شريف عسكرى است براى (على بن بابويه قمى ):
(( و عليك بالصبر و انتظار الفرج فان النبى صلى الله عليه و آلهقال : افضل الاعمال امتى انتظار الفرج )) .
از خدا خواهيم تعجيل فرج را همانا بسيارى از دلها را شك وريب فرا گرفته و در اينروز، سنه 476، نمتولد شد: (قاضى عياض مغربى ) شارح (صحيح مسلم ) و(سيد عميد الدين ) پسر خواهر (علامه حلى ) در سنه 681.
شب : 16
نمازش دو ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و يك مرتبه (آية الكرسى ) و پانزدهمرتبه (توحيد).
شب : 17
نمازش دو ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و هفتاد و يك مرتبه (توحيد) و بعد از نمازهفتاد مرتبه استغفار.
شب : 18
نمازش ده ركعت است در هر ركعت (حمد) و پنجمرتبه (توحيد).
روز : 18
در اين روز، سنه 321، عالم فاضل اديب (ابوبكر محمد بن الحسن ) معروف به (ابندريد) صاحب (جمهره ) در لغت ، در (بغداد) وفات كرد و او از علماء شيعه است و(ابن شهر آشوب ) او را از شعراء اهل بيت شمار كرده و از حفظ اونقل شده كه هرگاه ديوان شعرى بر او ميخواندند بيكمرتبه او ازاول تا بآخر از برميكرده و اين امر غريبى است و اتفاقا در همانروز (عبدالله بن محمد)معروف به (ابوهاشم جبائى )(90) وفات يافت ، مردم گفتند: (( مات علم اللغة والكلام بموت ابن دريد و ابى هاشم )) .
و اين نظير آنستكه در يكروز (كسائى ) و (محد بن الحسن شيبانى ) فقيه ، در(رى ) وفات كردند هارون الرشيد گفت : (( دفنا الفيقه و العربية بالرى ))
و همچنانكه (كثيرعزه ) و (عكرمه ) مولى (ابن عباس ) در يك روز وفات كردند،مردم گفتند: (( مات افقه و اشعر الناس ))
(ابوهاشم ) و پدرش (ابوعلى ) از بزرگان معتزله ميباشند و در كتب كلاميه ، عقايدومذاهب ايشان مذكور است .
شب : 19
نمازش دوركعت است در هر ركعت (حمد) و پنج مرتبه (آيةقل اللهم ).
روز : 19
(شيخ بهائى ) گفته در اين روز، سنه 6، (غزوه بنى المصطلق ) واقع شده و در(ناسخ التواريخ ) اين غزوه را در سال پنجم ذكر كرده است .
شب : 20
نمازش چهار ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و پانزده مرتبه سوره (نصر).
شب : 21
نمازش هشت ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و (توحيد) و (معوذتين ).
روز : 21
در اين روز، سنه 506، متولد شده (ابو سيعد عبدالكريم بن محمد سمعانى مروزى )شافعى مورخ نساب ، صاحب انساب و تواريخ مشهوره وتذئيل تاريخ (بغداد) و غيره ها.
شب : 22
نمازش دو ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و يكمرتبه (جحد) و پانزده مرتبه(توحيد).
روز : 22
در اين روز، سنه 588: شيخ اجل اعظم قطب المحدثين (محمد بن على بن شهر آشوبسروى مازندرانى ) صاحب (مناقب ) و غيره وفات يافت و در بيرون (حلب ) دربلاى كوه معروف به (جبل جوشن ) بخاك رفت در همانجائيكه مشهد السقط و قبر (ابنمنير) شاعر امامى و (ابن شهر آشوب ) از شيوخ شيعه است ولكن علماء عامه نيزبفضل او معترفند و او را تجليل كرده اند و در تراجمحال او را نوشته اند و بكثرت علم و عبادت و خشوع و تهجد، او را ستوده اند ونقل شده كه هميشه باطهارت بوده و گاهيكه (مناقب ) را مينوشته هزار كتاب مناقب نزد اوجمع بوه با اين بضاعت تمام در اول كتاب (مناقب ) ميفرمايد:
(( مالى و للتصنيف و التاءليف مع قلة البضاعة وعظم شاءن هذه الصناعة ))
شب : 23
نمازش سى ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و يكمرتبه سوره (اذا زلزلت ).
روز : 23
در اين روز، سنه 304، (سيد ابو محمد اطروش حسين بن على بن الحسين بن عمر الاشرفبن امام زين العابدين ) در (آمل ) وفات كرد و اين سيدجليل معروف به ناصر كبير و جدامى (سيدين ) است و (زيديه ) را باو اعتقادتمامى است و از (تفسير كبير) او بسيار نقل ميكنند.
(( قال ابن ابى الحديد: هوشيخ الطالبين و عالمهم و زاهدهم واديبهم و شاعر هم ملكبالاد الديلم و اجبل و لقب بالناصر للحق و جرت له حروب عظيمه مع السامانيه وتوفى بطبرستان )) (سنه 304)
و در اين روز، سنه 334، (مستكفى بالله ) خليفه 22 عباسى را از خلافت خلع كردند وبا (مطيع لله ) بيعت كردند. (احمد بن بويه ديلمى ) چشمان (مستكفى ) را كورنمود، پس در بغداد سه خليفه كور، جمع شدند: (قاهربالله )، (متقى بالله ) و(مستكفى بالله ) و اين هر سه ، بكمال ذلت زندگانى ميكردند.
و در اين روز، سنه 817: متولد شد (عبدالرحمن ابن احمد فارسى ) ملقب به ملاجامىشيخ الاسلام اهل سنت صاحب (نفحات ) و (شرح كافيه ) و غيره ها و از جمله اشعار اواست :
اى مغبچه دهر بده جام ميم
كامد ز نزاع سنى و شيعه قيم
گويند كه جاميا چه مذهب دارى
صد شكر كه سگ سنى و خرشيعه نيم
و از نوادر او است كه وقتى اين بيت ميخواند:
بسكه در جان فكار و چشم بيدارم توئى
هر كه پيدا ميشود از دور پندارم توئى
شخصى گفت بلك خرى پيدا شود، گفت : باز پندارم توئى .
شب : 24
نمازش دو ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و ده مرتبه سوره (نصر).
شب : 25
نمازش ده ركعت است ، درهر ركعت (حمد) يكمرتبه (الهيكم التكاثر).
روز : 25
در اين روز، سنه 105، (يزيد بن عبدالملك مروان ) وفات و اين (يزيد) سبط(يزيد بن معاويه ) است و بعد از عمر بن عبدالعزيز بتخت نشست و تا مدتچهل روز بسيره (عمر) رفتار ميكرد، آنگاهچهل نفر مشايخ (شام ) نزد او آمدند و قسم ياد كردند كه خلفا را در آخرت ، حساب وعقابى نيست . (يزيد) فريفته گرديد و از سيرت (عمر) دست كشيد ونقل شده كه غلبه كرده بود بر او محبت جاريه اى (حبابه ) نام و پيوسته با او درعيش و عشرت بود، تا وقتى كه (حبابه ) بمرد، (يزيد) از مرگ او سخت غمگين شدو عيشش منقص و عقلش ‍ ناقص شد و امر كرد كه مرده (حبابه ) را دفن نكنند و پيوستهاو را ميبوسيد و ميبوئيد تا آنكه بدن (حبابه ) متعفن شد و گنديد و مردمان خليفه را براين كار عيب كردند اذن داد دفنش كردند و خود بر سر قبر او مقيم شد و بقولى دوباره امركرد جيفه گنديده او را از گور بيرون آوردند و بالجمله بعد از پانزده روز از مرگ(حبابه ) يزيد نيز بمرد.
و در اين روز، سنه 137، (ابو مسلم مروزى ) بامر (منصور)مقتول شد و (ابو مسلم ) همانستكه بنى عباس ‍ بسعى و كوشش او بدولت و خلافترسيدند و مردى بوده بصفت حزم و بطش معروف و بسيار سفاك و خونريز بوده ، چنانچهعدد مقتولين او را كه جبرا كشته بود: ششصد هزار، شماره كرده اند.
شب : 26
نمازش ده ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و ده مرتبه (آيه آمنالرسول ).
شب : 27
نمازش دو ركعت است ، در هر ركعت (حمد) ده مرتبه سوره (اعلى ).
روز : 27
در اين روز، سنه 352، (حسن بن محمد) معروف به (مهلبى ) وزير (معزالدولهديلمى ) وفات كرد و او از احفاد (مهلب بن ابى صفره زادى ) است و پيش از آنكهبمرتبه وزارت برسد در كمال فقر وفاقه زندگى ميكرده بحيديكه تمنى مرگ كرده وگفته :
(( الا موت يباع فاشتريه
فهذا العيش ملا خيرفيه ))
شب : 28
نمازش چهار ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و يكمرتبه (توحيد) و (معوذتين ).
روز : 27
روزه اينروز و دو روز بعد كه متصل شود بماه رمضان ثواب بسيار دارد و اما آنكه واردشده كه نفريق بايد كرد، بين شعبان و ماه رضمان بافطار يك روز، يا دوروز، شايدبراى آن كس باشد كه جميع شعبان را روزه ميگيرد براى آنكه ضعف پيدا نكند در روزهمستحب براى روزه واجب ، نه براى كسيكه روزه نگرفته تمام شعبان را بلكه سه روزآخر را روزه ميگيرد كه وصل كند بشهر رمضان و خود را پاك كند و مهيا نمايد براى ماهمبارك و بدانكه در مثل چنين روزى ، رسولخدا صلى الله عليه وآله ،(بلال ) را فرمود كه مردم را ندا كند تا جمع شوند چون جمع شدند، آنحضرت بهمنبر تشريف برد و از فضيلت ماه رمضان بيان فرمود.
شب : 29
نمازش دو ركعت است ، در هر ركعت (حمد) يكمرتبه و هر يك از (الهيكم )، (توحيد)و (معوذتين ) ده مرتبه .
شب : 30
نمازش دو ركعت است ، در هر ركعت (حمد) و ده مرتبه (سبح اسم ربك الاعلى ) و بعداز سلام صد مرتبه : (( اللهم صلى على محمد وآل محمد )) .
(شيخ ) از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده كه آنجناب در شب آخر شعبان و شباول ماه رمضان ، اين دعا مى خوانند:
(( اللهم ان هذا الشهر المبارك ، الخ )) .

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation